S T A D G A R för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORTEN, Skogås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S T A D G A R för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORTEN, Skogås"

Transkript

1 1 S T A D G A R för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PORTEN, Skogås Organisationsnummer: Enhälligt beslutade stadgar vid ordinarie föreningsstämmor 1996, 1997, 2004 och Dessutom har, på anmodan av PRV, en redaktionell justering av 21 utförts (=kallelse får ske tidigast fyra veckor före föreningsstämma). A. Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen PORTEN, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta föreningens fastigheter och att inom egendomen åt medlemmarna upplåta lägenheter med nyttjanderätt under obegränsad tid. 2 Den rätt inom föreningen, som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämnes bostadsrätt och medlem som innehar bostadsrätt benämnes bostadsrättshavare. Bostadsrätten får utövas på villkor som anges i allmän lag eller dessa stadgar. 3 Medlems bostadsrätt avser den lägenhet med tillhörande utrymmen och utrustning, i fortsättningen kallad enbart lägenhet, som anges i upplåtelseavtal. B. Medlemskap 4 Föreningens medlemmar utgörs av fysiska personer som av styrelsen antagits som medlemmar. Inträde i föreningen kan erhållas av envar som förvärvar bostadsrätt i föreningens hus, såvida han av styrelsen godkännes som medlem. Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen med tillämpning av bestämmelser i bostadsrättslagen och i dessa stadgar. Till medlem i föreningen kan också antagas personer utan bostadsrätt om styrelsen finner det vara till särskild fördel för föreningen. Juridiska personer äger ej rätt att förvärva bostadsrätt i föreningens hus, såvida inte annat beslutas av två påföljande föreningsstämmor, varav en skall vara ordinarie stämma. För giltigt sådant beslut på stämma erfordras samma röstpluralitet som i bostadsrättslagen stadgas för stadgeändring. C. Avgifter och fonder 5 Om inte styrelsen bestämt annat, skall bostadsrättshavare till föreningen betala årsavgift fördelad på månad. Årsavgiften skall betalas i förskott sista vardagen före varje kalendermånads början. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning skett. Årsavgifterna fördelas på grundval av grundavgifterna enligt den ekonomiska planen, med undantag av vad här nedan i stycke a)-c) stadgas.

2 2 a) Styrelsen har i förekommande fall rätt att i form av höjd årsavgift besluta om ersättning för de standardförbättringar som föreningen direkt eller indirekt bekostar utöver den i ekonomiska planen angivna standarden. b) Bostadsrättshavare som avseende lägenheten gör ändring, tillbyggnad eller standardförbättring, skall själv bekosta detta. Om föreningens löpande kostnader därigenom ökar, har styrelsen rätt att i form av höjd årsavgift besluta om ersättning med belopp motsvarande föreningens kostnadsökning. c) Styrelsen kan besluta att ersättning för värme och varmvatten, renhållning eller konsumtionsvatten skall erläggas efter förbrukning eller yta och har rätt att kräva att på berörd bostadsrättshavares bekostnad särskild mätare eller annan anordning installeras, om detta erfordras för en riktig kostnadsfördelning. Om det enligt stycke a)-c) ovan fastställes årsavgift med visst frångående av grundavgiften som underlag, gäller detta även efter eventuell övergång av bostadsrätten envar innehavare av berörd bostadsrätt. Om enighet icke uppnås om skälig storlek av den höjning styrelsen har beslutat, skall bostadsrättslagens regler vid bostadsrättstvister tillämpas. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen, som även beslutar om avgifternas storlek. 6 Inom föreningen skall bildas föreningens reparationsfond (fond för yttre reparationer) och bostadsrättshavarnas reparationsfond (fond för inre reparationer). Eventuellt överskott skall balanseras eller fonderas på sätt som föreningsstämman beslutar. 7 Föreningens reparationsfond bildas genom årliga avsättningar som bestäms av styrelsen och som skall motsvara den genomsnittliga årliga kostnaden för underhåll av gemensam egendom som betalas av föreningen, dock lägst 0,5% av andelsvärdet för föreningens fastighet. 8 Bostadsrättshavarnas reparationsfond bildas genom årliga avsättningar uppgående till lägst 0,3% av den del av andelsvärdet som hänför sig till lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt. På fonden innestående medel disponeras av bostadsrättshavaren för reparationer och underhåll av lägenheten. För varje bostadsrätt skall särskild avräkning föras över avsättningar till och uttag ur fonden som avser bostadsrätten. D. Styrelse och revisorer 9 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av fem ledamöter jämte två suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma ena året, intill dess ordinarie föreningsstämma hållits under andra räkenskapsåret efter valet, dock att mandattiden skall så bestämmas, att ena året avgår två ledamöter och en suppleant och andra året tre ledamöter och en suppleant.

3 3 10 Styrelsen har sitt säte i Huddinge kommun. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Styrelsen är beslutsför när antalet närvarande ledamöter är minst tre. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Då för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande fordras enighet om besluten. Styrelsen kan inom sig tillsätta särskilt utskott för att handha speciella eller löpande ärenden. Styrelsen kan delegera beslutanderätt till sådant utskott. Styrelseledamöterna äger att sig emellan fördela göromålen såsom de anser lämpligt. Styrelsen får utse föreningsmedlem som fastighetsförvaltare. Denne person får ej vara ordförande i styrelsen. 11 Föreningens firma tecknas av styrelsen i dess helhet. Denna kan dessutom utse styrelsens ledamöter, antingen två i förening eller en av dessa i förening med annan därtill utsedd person, att teckna föreningens firma. Styrelsen kan utse ledamot eller annan person att ensam företräda föreningen för särskilt angivet fall. 12 Föreningens räkenskaper avslutas för varje verksamhetsår. Verksamhetsåret skall omfatta tiden fr o m den 1 januari t o m den 31 december. Styrelsen skall före den 1 april närmast efter räkenskapsårets utgång till revisorerna avlämna årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning. 13 Styrelsen eller annan ställföreträdare för föreningen får inte utan föreningsstämmans bemyndigande försälja, nedriva, inteckna eller på annat sätt avhända föreningen dess fasta egendom, hus eller tomträtt. 14 Styrelsen skall fortlöpande företa erforderliga besiktningar av föreningens egendom och i sin årsredovisning avge redogörelse för underhållsbehov och vidtagna underhållsåtgärder av större omfattning. 15 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, av vilka en skall vara kvalificerad. De väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden till och med nästa sådan stämma. Vid samma föreningsstämma väljs för samma tid en revisorsuppleant, som skall vara kvalificerad. 16 Revisorerna skall verkställa årsrevision enligt de anvisningar som ges i lagen om ekonomiska föreningar och av föreningsstämman och därvid tillse att styrelsens beslut inte strider mot allmän lag eller föreningens stadgar. De skall avge berättelse över verkställd revision och i denna yttra sig angående fastställande av resultat- och balansräkningen, till- eller avstyrka ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter, samt yttra sig över styrelsens förslag till användande av överskott eller täckande av underskott enligt resultaträkning.

4 4 17 Årsrevision skall vara verkställd och berättelse däröver avlämnad till styrelsen senast inom 30 dagar efter det styrelsen till revisorerna avlämnat årsredovisning. Har revisorerna i sin berättelse riktat anmärkning mot styrelsen, skall denna avge skriftlig förklaring till stämman. 18 Styrelsens årsredovisning, revisionsberättelsen, samt i förekommande fall styrelsens yttrande i anledning av denna, skall hållas tillgängliga för medlemmarna minst sex vardagar före den föreningsstämma, vid vilken de skall förekomma till behandling. E. Föreningsstämma 19 Ordinarie föreningsstämma hålles årligen efter verksamhetsårets slut, dock tidigast tolv vardagar efter det revisorerna avlämnat sin berättelse och senast före nästföljande maj månads utgång. Extra stämma hålles då styrelsen eller revisorerna finner omständigheterna därtill föranleda, eller då minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar därom hos styrelsen inlämnat skriftlig anhållan med angivande av ändamålet med stämman. 20 Vid ordinarie stämma skall till behandling förekomma: a) val av ordförande för stämman b) val av sekreterare för stämman c) val av två justeringsmän d) uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av röstlängd e) fråga om kallelse till stämman skett enligt stadgarna f) styrelsens årsredovisning g) revisorernas berättelse och styrelsens eventuella yttrande h) fastställande av resultat- och balansräkning i) fråga om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter j) fråga om användande av överskott eller täckande av underskott k) fråga om arvoden l) styrelsens budget m) val av styrelseledamöter och suppleanter n) val av revisorer och en revisorsuppleant o) fråga om tillsättande av valberedning p) i stadgeenlig ordning inkomna ärenden. Vid extra föreningsstämma skall förutom ärenden enligt a)-e) ovan förekomma endast de ärenden, för vilka stämma utlysts och vilka angetts i kallelsen till denna. 21 Medlemmarna kallas till ordinarie föreningsstämma genom att styrelsen på väl synlig plats inom föreningens fastighet anslår kallelse med uppgift om tid och plats för stämma senast fjorton vardagar före stämman. Därvid skall anges att ärenden enligt 20 i stadgarna förekommer till behandling. Styrelsens ledamöter och suppleanter för dessa liksom revisorerna bör om så erfordras kallas personligen. Styrelsen skall på enahanda sätt senast sex vardagar före ordinarie stämma i förekommande fall anslå ärenden som enligt 20 punkt p) skall behandlas vid stämman.

5 5 Kallelse till extra föreningsstämma skall på motsvarande sätt ske senast sex vardagar före stämman, varvid det eller de ärenden för vilka stämman utlyses skall anges. Kallelse får dock ske tidigast fyra veckor före såväl ordinarie som extra föreningsstämma. 22 Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast den 15 april året för stämman. Styrelsen skall på sätt som anges i 21 anslå ärenden som anmälts i denna ordning och föreligga stämman förslag. 23 Vid föreningsstämma har de personer, som enligt 4 är medlemmar i föreningen, en röst var. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt äger de dock endast en röst. Rösträtten får utövas av medlem direkt eller av annan medlem som befullmäktigat ombud. Person som tillhör bostadsrättshavares familjehushåll får företräda denne som ombud. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Medlem mot vilken föreningen vidtagit åtgärder med stöd av 35 punkt 1 äger inte rösträtt. 24 Omröstning vid föreningsstämma sker öppet. Sluten omröstning kan endast påkallas vid personval. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. 25 Valbara till uppdrag som avses i 20 punkt m) och n) är personer som anges i lagen om ekonomiska föreningar och bostadsrättslagen. Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make till medlem eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Högst en av de ledamöter av styrelsen som väljs av föreningsstämman får dock vara person som inte är bostadsrättshavare. F. Bostadsrättshavarens och föreningens skyldigheter 26 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Detta gäller även förråd eller annat lägenhetskomplement som ingår i upplåtelsen. Bostadsrättshavaren är också skyldig att följa de anvisningar styrelsen meddelat rörande fastighetens gemensamma utrymmen. Bostadsrättshavaren rekommenderas teckna hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Bostadsrättshavaren 1. Bostadsrättshavaren svarar sålunda bland annat för lägenhetens a) ytskikt på rummens och balkongens väggar, golv och tak jämte underliggande behandling som krävs för att anbringa ytskiktet på ett fackmässigt sätt. Bostadsrättshavaren ansvarar också för b) fuktisolerande skikt i våtrum c) icke bärande innerväggar d) ytter- och innerdörrar, säkerhetsgrind, balkonginglasning, balkongdörrar och inglasningspartier samt fönster med tillbehör enligt följande: glas, båge och persienn, även tillhörande lister,

6 6 foder, karm, tätningslister, handtag, låskista med nyckel, beslag, gångjärn, ringanordning m m samt ytbehandling. Vid byte av ytterdörr skall gällande normer för brand- och ljuddämpning följas samt enhetlighet bibehållas e) inredning och utrustning såsom köks- och badrumsinredning, vitvaror såsom kyl, frys, spis, disk- och tvättmaskin, torktumlare samt tvättställ, WC-stol, badkar, duschkabin f) ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, ventilation, el och informationsöverföring till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet g) anslutnings- och fördelningskopplingar på vattenledning samt tillhörande avstängningsventiler och armatur för vatten, exempelvis kranar, blandare, duschanordning inklusive packningar, golvbrunnar inklusive tätskiktets anslutning till dessa samt ventilationsdon h) rensning av golvbrunnar, vattenlås och ledningar till de delar ledningarna befinner sig inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet i) målning av radiatorer och värmeledning j) elektrisk golvvärme och handdukstork som bostadsrättshavaren har försett lägenheten med k) säkringsskåp (gruppcentral) och därifrån utgående elledningar i lägenheten, brytare, eluttag och fasta armaturer l) paraboler eller annan utrustning. Får ej fästas på sådant sätt att någon del sticker ut utanför fasad/balkong m) kolfilterfläkt jämte kåpa och ventilationsdon samt rengöring och byte av filter n) brandvarnare o) egna installationer såvida inget annat framgår av dessa stadgar. 2. Är lägenheten försedd med balkong åligger det bostadsrättshavaren att svara för renhållning och snöskottning samt att avrinning av dagvatten inte hindras. Hör till lägenheten förråd eller annat lägenhetskomplement skall bostadsrättshavaren iaktta sundhet, ordning och skick i fråga om dessa utrymmen. 3. Bostadsrättshavaren skall snarast till föreningen anmäla fel och brister på sådant som föreningen ansvarar för. 4. Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick enligt denna paragraf i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller det finns risk för omfattande skador på annans egendom och inte efter uppmaning avhjälper bristen i lägenhetens skick så snart som möjligt, får föreningen avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. 5. För reparationer på grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan uppkommit genom a) dennes egen vårdslöshet eller försummelse eller b) vårdslöshet eller försummelse av - någon som hör till dennes hushåll eller är dennes besökare, - någon annan som denne har inrymd i lägenheten eller - någon som för dennes räkning utför arbete i lägenheten. 6. För reparation på grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg eller tillsyn. Om det finns ohyra i lägenheten gäller de två ovanstående styckena om brand- eller vattenledningsskada i tillämpliga delar.

7 7 7. De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska utföras fackmässigt. 8. Kostnaderna för av bostadsrättshavaren gjorda eller för av denne ålagda reparationer inom aktuell lägenhet kan betalas av dennes tillgodohavande i fonden för inre reparationer så långt dessa medel räcker. Därutöver bestrides kostnaderna av bostadsrättshavaren själv. 27 Föreningen 1. Föreningen svarar för fastigheten och allt som bostadsrättshavaren inte svarar för, såsom a) reparationer av rökkanal, ledningar för avlopp, värme, el och vatten om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet b) radiatorer och ventilationskanaler c) i fråga om ledning för el svarar föreningen fram till lägenhetens säkringsskåp (gruppcentral) d) handdukstork, om föreningen har försett lägenheten med denna och handdukstorken utgör en del av lägenhetens värmeförsörjning. 2. Föreningen får åta sig utföra sådan underhållsåtgärd som enligt vad ovan sagts bostadsrättshavaren skall svara för. Beslut om detta och som berör bostadsrättshavarnas lägenheter skall fattas på föreningsstämma och kan avse åtgärder som företas i samband med omfattande underhållsarbete eller ombyggnad av föreningens hus. Styrelsen må också besluta att kostnader för underhåll och reparationer, som över en längre tidsperiod kan antas drabba alla bostadsrättshavare lika, skall bestridas av föreningen om arbetet utförs i föreningens regi. 28 Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens medgivande i lägenheten utföra åtgärd som innefattar 1. ingrepp i bärande konstruktion 2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, elektricitet, vatten eller ventilationskanaler 3. annan väsentlig förändring av lägenheten. 29 Bostadsrättshavaren är skyldig att vid lägenhetens begagnande ställa sig till efterrättelse de föreskrifter föreningen utfärdar i överensstämmelse med ortens sed. Han skall hålla noggrann tillsyn över att allt vad som sålunda åligger honom själv iakttages även av den, som tillhör hans hushåll eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. 30 Föreningen har efter tillsägelse senast tre vardagar före, eller i brådskande fall kortare tid, rätt att erhålla tillträde till lägenheten för att utöva nödig tillsyn eller utföra arbete som erfordras. 31 Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens samtycke eller hyresnämndens tillstånd i andra hand upplåta lägenheten i dess helhet till annan än medlem.

8 8 32 Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem. 33 Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för annat ändamål än det avsedda om sådan avvikelse är av avsevärd betydelse för föreningen eller annan medlem. Om inget annat överenskommes svarar bostadsrättshavaren för kostnader för lägenhetens iordningsställande för annat ändamål samt för kostnader för ändringar i lägenheten som påfordras av berörda myndigheter, liksom för de ökade kostnader för föreningen som kan följa av en ändrad användning av lägenheten. Vad ovan sägs gäller även lägenhetens återställande i ursprungligt skick om styrelsen så påfordrar. G. Bostadsrättens och medlemskapets upphörande 34 Bostadsrättshavare kan, sedan två år förflutit från det avtal om upplåtelse av bostadsrätten träffats, avsäga sig bostadsrätten och därigenom bli fri från sina förpliktelser som bostadsrättshavare. Avsägelse görs skriftligen hos styrelsen. Vid en avsägelse övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts i denna. Medlem, som inte är bostadsrättshavare men vunnit inträde i föreningen i anslutning till bestämd bostadsrätt, utesluts ur föreningen vid flyttning från föreningens fastighet. 35 Nyttjanderätten till lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad att uppsäga bostadsrättshavaren till avflyttning 1. om bostadsrättshavaren dröjer med betalning av årsavgift utöver en vecka efter förfallodagen, 2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter hela lägenheten i andra hand, 3. om lägenheten används i strid med 32 eller 33 första stycket, 4. om bostadsrättshavaren eller den till vilken lägenheten upplåtits i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att ohyra förekommer i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom underlåtenhet att utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om förekomst av ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i fastigheten, 5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den till vilken lägenheten upplåtits i andra hand åsidosätter något av vad som enligt 29 första stycket skall iakttagas vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt nämnda paragraf åligger bostadsrättshavare, 6. om i strid med 30 tillträde till lägenheten vägras och bostadsrättshavaren inte kan visa giltigt skäl, 7. om bostadsrättshavaren åsidosätter annan honom åvilande skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgöres. Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.

9 9 Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2, 3 eller 5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren underlåtit att på tillsägelse vidtaga rättelse utan dröjsmål. Uppsäges bostadsrättshavaren till avflyttning har föreningen rätt till ersättning för skada. 36 I föreningens rätt att enligt 35 säga upp bostadsrättsshavare till avflyttning gäller de inskränkningar som ges i bostadsrättslagen. 37 Uppsäges bostadsrättshavaren till avflyttning av orsak som anges i 35 första stycket 1 eller 4-5, är han skyldig att genast avflytta om ej annat följer av 35. Uppsäges bostadsrättshavaren av annan i 35 angiven orsak får han kvarbo till det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen om inte myndighet prövar skäligt ålägga honom att avflytta tidigare. 38 Har bostadsrättshavaren blivit skild från lägenheten till följd av uppsägning i fall som avses i 35 skall tvångsförsäljning av bostadsrätten ske. Försäljningen och täckande av föreningens fordran skall ske enligt de regler som anges i bostadsrättslagen. H. Övergång av bostadsrätt 39 Har bostadsrätt övergått till ny innehavare får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antages till medlem i föreningen. Bostadsrättslagen anger följande undantag då bostadsrätten får utövas utan medlemskap i föreningen: a) juridisk person som förvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning och då hade panträtt i föreningen. b) ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare. Vidare gäller att tre år efter förvärvet/dödsfallet får föreningen uppmana den juridiska personen/dödsboet att inom sex månader visa att bostadsrätten övergått till någon som inte får vägras inträde i föreningen och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs får bostadsrätten tvångsförsäljas för den juridiska personens/dödsboets räkning. 40 Har bostadsrätt eller andel i bostadsrätt övergått till bostadsrättshavarens make eller närstående eller annan som varaktigt tillhört hans familjehushåll fram till övergången, får den nye innehavaren av bostadsrätten inte vägras inträde i föreningen. Har bostadsrätt eller andel därav övergått till annan person, kan denne vägras inträde i föreningen endast om föreningen på objektivt godtagbara skäl inte skäligen kan nöjas med honom som bostadsrättshavare. 41 Har den till vilken bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv inte antagits till medlem, får föreningen anmana innehavaren att inom sex månader visa, att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om anmaningen inte följs får bostadsrätten tvångsförsäljas för innehavarens räkning.

10 10 42 Den till vilken bostadsrätt övergått är jämte överlåtaren solidariskt ansvarig för alla de förpliktelser gentemot föreningen som åvilat överlåtaren i dennes egenskap av bostadsrättshavare. I. Särskilda bestämmelser 43 Meddelanden till medlemmarna i angelägenheter som rör föreningen och dess verksamhet lämnas genom anslag på väl synlig plats inom föreningens fastighet. 44 Upplöses föreningen skall - sedan verksamheten lagligen avvecklats - uppkommet överskott tillfalla bostadsrättshavarna och fördelas i förhållande till grundavgifterna. 45 I allt som rör föreningens verksamhet gäller utöver dessa stadgar vad som stadgas i bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och andra tillämpliga lagar. Brf PORTEN, stadgeändring Stadgarna registrerades vid Länsstyrelsen i Stockholms län , (ändring), (ändring) samt av Bolagsverket (ändring). De nu föreliggande ändringarna har enhälligt beslutats vid de ordinarie föreningsstämmorna 2009 och 2010, vilket framgår av bifogade stämmoprotokoll. Skogås Gunnar Lundblad Ordförande Kerstin Lindh Sekreterare

Stadgar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnahus nr 3

Stadgar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnahus nr 3 Stadgar för Riksbyggens Bostadsrättsförening Solnahus nr 3...2 A. Allmänna bestämmelser...2 B. Medlemskap och upplåtelse...2 C. Avgifter och fonder...3 D. Styrelse och revisorer...4 E. Föreningsstämma...7

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lien 5 org. nr 769603-5364 FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag.

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENRÖSET I UPPSALA NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Stenröset i Uppsala har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hyveln 129 (org.nr. 716417-8399)

STADGAR. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hyveln 129 (org.nr. 716417-8399) STADGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hyveln 129 (org.nr. 716417-8399) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hyveln 129. Styrelsens säte är Stockholm. 2 Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA ORG.NR. 769605-9570 STADGAR register

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA ORG.NR. 769605-9570 STADGAR register STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA ORG.NR. 769605-9570 STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bolmen 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bolmen 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bolmen 2 STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS

Läs mer

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och

Läs mer

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta

INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och pantsättningsavgift, avgift för andrahandsupplåtelse och dröjsmålsränta STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH AVGIFTER 5 Årsavgift 6 Överlåtelse- och

Läs mer

BILAGA 2. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRYCKERIET

BILAGA 2. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRYCKERIET BILAGA 2. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRYCKERIET FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS OCH

Läs mer

STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541

STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541 STADGAR FÖR BRF MAJTALAREN 7 Org nr 716416-7541 STADGAR register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127)

för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127) [I TILLÄMPLIGA FALL HAR VI LAGT TILL EN MOTIVERING] STADGAR för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen..Hantverkaren

Läs mer

Stadgar. för Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 24

Stadgar. för Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 24 Stadgar för Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 24 Förvaltade BRF Insats Årsavgifterna fördelas ut på bostadsrätterna i förhållande till insatserna. Rb 8023 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FIRMA,

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 5. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen.

8 Ogiltighet vid vägrat medlemskap En överlåtelse är ogiltig om den som bostadsrätten övergått till vägras medlemskap i föreningen. BOSTADSRÄTTSFÖRENING STADGAR 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är BRF Södergatan. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Brf Göteborgshus nr:58. Stadgar

Brf Göteborgshus nr:58. Stadgar Brf Göteborgshus nr:58 Stadgar 1 Firma, ändamål och säte Föreningens firma är Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus nr: 58 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 BRF STORMYRTÖSEN 2 OLA HANSSONSGATAN 1-9 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 FIRMA & SÄTE Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stormyrtösen 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016)

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016) FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Björnen 10. 2 Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö, organisationsnummer 716418-0635. 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLEVÅNG I TRELLEBORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLEVÅNG I TRELLEBORG STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLEVÅNG I TRELLEBORG INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lillevång i Trelleborg. Föreningen har till

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LORENSBERGSGATAN

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LORENSBERGSGATAN STADGAR Sid 1 (10) FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LORENSBERGSGATAN Föreningens firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lorensbergsgatan. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening

NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grantorp i Huddinge INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grantorp

Läs mer

1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund.

1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund. STADGAR 2003-368-4 1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Byggnadslagen i Lund. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB

Läs mer

Stadgar för Brf Kylen

Stadgar för Brf Kylen Organisationsnummer 716415-1263 Stadgar för Brf Kylen 1 Firma, ändamål och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kylen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stora Mossen 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Föreningen firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. 2 Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Valhall

STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Valhall STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Valhall Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för

Läs mer

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013 413005/13 Brf Navigatören Sida 1 (6) 2013111505643 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen NAVIGATÖREN. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 patent- och registreringsverkets godkännande: Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Smedjan 11. 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Föreningens firma och ändamål

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Föreningens firma och ändamål Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Antagna den 16 april 2015. Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2. 2 Föreningen har till

Läs mer