2014 den 15 januari. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014 den 15 januari. Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari 2014."

Transkript

1 Protokoll fört vid sammanträde med Malmö kommunstyrelse den 15 januari Närvarande: ledamöter: Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) (ordförande), Andreas Schönström (S) (1:e vice ordf.), Anja Sonesson (M) (2:e vice ordf.), Kent Andersson (S), Rose- Marie Carlsson (S), Jamal El-Haj (S), Lari Pitkä-Kangas (MP) (tjänstgör för Nils Karlsson (MP)), Carlos González (V)), Håkan Fäldt (M), Martina Jarnbring Palm (M), Stefan Lindhe (M), Ewa Bertz (FP) och Magnus Olsson (SD), ersättare: Carina Nilsson (S), Anders Rubin (S), Sofia Hedén (S), Adrian Kaba (S), Carina Svensson (S), Hanna Gedin (V), Peter Österlin (M), Emil Eriksson (M), Mohammad Mohammad (M), Fredrik Sjögren (FP), Sven Rosén (SPI) och Anders Olin (SD). Kommunalråd: Milan Obradovic (S) Karolina Skog (MP) Martina Skrak (V) Hanna Thomé (V) Lari Pitkä-Kangas (MP) Tjänstemän: Stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Chefsjurist Tomas Bärring (vid protokollet enligt nedan) Sekreterare Irenè San Martin Holmqvist Stadsjurist Claes-Inge Wennström Kommunikationsdirektör Anders Mellberg Planeringsdirektör Jan Haak Ekonomidirektör Jan-Åke Troedsson Budgetchef Mats Hansson Administrativ chef Ulla-Karin Holmberg Presschef Karin Lindroth Renhäll Sekreterare Anna Gawrys Stadsbyggnadskontoret Enhetschef för Strategienheten Johan Emanuelsson

2 1 PROTOKOLLSJUSTERING DAGENS SAMMANTRÄDE M.M. Utses Stefan Lindhe att jämte ordföranden justera kommunstyrelsens protokoll för denna dag. Justering av protokollet skall äga rum den 29 januari DELEGATIONSBESLUT M.M. Protokoll: - den 25 november, 2 och 9 december 2013 (nr -41) med kommunstyrelsens arbetsutskott, - den 6 december 2013 (nr 18) med kommunstyrelsens delegation (chef för administrativ avdelning) för behandling av vissa personalärenden inom stadskontoret, - den 13 december 2013 (nr 19) med kommunstyrelsens delegation (ekonomidirektör) för behandling av vissa personalärenden inom stadskontoret, - - den 20 december 2013 (nr 20) med kommunstyrelsens delegation (kanslidirektör) för behandling av vissa personalärenden inom stadskontoret, - - den 20 december 2013 (nr 21) med kommunstyrelsens delegation (chef för avdelning Trygghet och säkerhet) för behandling av vissa personalärenden inom stadskontoret, - - den 20 december 2013 (nr 22) med kommunstyrelsens delegation (chef för avdelning Individ och familj) för behandling av vissa personalärenden inom stadskontoret, - - den 3 januari 2014 (nr 1) med kommunstyrelsens delegation (chef för avdelning för samhällsplanering) för behandling av vissa personalärenden inom stadskontoret, - - den 9 januari 2014 (nr 2) med kommunstyrelsens delegation (stadsdirektör) för behandling av vissa personalärenden inom stadskontoret, - den 4 december 2013 med kommunstyrelsens delegation (ekonomidirektör) för behandling av avskrivning av fordran, - den 11 december 2013 med kommunstyrelsens delegation (kanslidirektör) för behandling av utlämnande av allmänna handlingar inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, 2

3 - den 26 september, den 29 oktober, den 20 och 25 november 2013 och 7 januari 2014 med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott, - den 10 januari 2013 med kommuncentral samverkan Delegationsprotokollen och övriga protokoll samt anmälda beslut lägges till handlingarna. 3 D STK REMISSPROMEMORIA - VISSA SKOLLAGSFRÅGOR DEL 1 Utbildningsdepartementet har berett Malmö stad tillfälle att avge yttrande över remisspromemorian Vissa skollagsfrågor del 1. Utlåtanden har inkommit från förskolenämnden (reservation M och FP), grundskolenämnden (reservation M och FP) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Från stadskontoret föreligger tjänsteskrivelse av den 7 januari 2014 med förslag till beslut. Vidare föreligger förslag till yttrande till departementet. Under överläggningen yrkar kommunstyrelsens ordförande att det görs justeringar i yttrandet till departementet enligt följande; s. 2(3) ett nytt stycke under rubriken Resursfördelning ska lyda: Malmö Stad förutsätter dessutom att en översyn av det kommunala utjämningssystemet görs i syfte att understödja en resursfördelning baserad på behov och lokala förutsättningar. Kommunstyrelsen beslutar efter överläggning att avge yttrande till Utbildningsdepartementet i enlighet med stadskontorets förslag, med de justeringar som förordats under överläggningen. Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anföres reservation av Anja Sonesson (M), Håkan Fäldt (M), Martina Jarnbring Palm (M), Stefan Lindhe (M) och Ewa Bertz (FP) med instämmande av Peter Österlin (M), Emil Eriksson (M), Mohammad Mohammad (M) och Fredrik Sjögren (FP) till förmån för av Anja Sonesson under överläggningen framfört men ej bifallet yrkande att kommunstyrelsen skall besluta på sådant sätt som närmare framgår av reservationen. Skriftlig reservation bilaga 1. Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anföres reservation av Magnus Olsson (SD) med instämmande av Anders Olin (SD) till förmån för av A Magnus Olsson under överläggningen framfört men ej bifallet yrkande att kommunstyrelsen skall besluta på sådant sätt som närmare framgår av reservationen. Skriftlig reservation bilaga 2. 3

4 4 D STK BETÄNKANDET - UT UR SKULDFÄLLAN (SOU 2013:72) Justitiedepartementet har berett Malmö stad tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72). Utlåtande har inkommit från miljönämnden. Från stadskontoret föreligger tjänsteskrivelse av den 18 december 2013 med Vidare föreligger förslag till yttrande till departementet. att avge yttrande till Justitiedepartementet i enlighet med stadskontorets förslag 5 D STK LÄTTLÄSTUTREDNINGENS BETÄNKANDE - LÄTTLÄST (SOU 2013:58) Kulturdepartementet har berett Malmö stad tillfälle att avge yttrande över lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58). Utlåtanden har inkommit från förskolenämnden (reservation M och FP), (särskilt yttrande SD), grundskolenämnden (reservation M och FP, reservation SD), gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (särskilt yttrande SD), kulturförvaltningen och sociala resursnämnden. Från vård- och omsorgsberedningen föreligger skrivelse av den 11 december 2013 (särskilt yttrande FP) jämte Vidare föreligger förslag till yttrande till departementet. att avge yttrande till Kulturdepartementet i enlighet med stadskontorets förslag. Enligt anmälan därom avges särskilt yttrande i ärendet av Anja Sonesson (M), Håkan Fäldt (M), Martina Jarnbring Palm (M), Stefan Lindhe (M) och Ewa Bertz (FP) med instämmande av Peter Österlin (M), Emil Eriksson (M), Mohammad Mohammad (M), Fredrik Sjögren (FP) och Sven Rosén (SPI) bilaga 3. 4

5 6 D STK ANTAGANDE AV REVIDERAD DELEGATIONSORDNING, INSTRUKTION FÖR BUDGET OCH UPPFÖLJNING SAMT ATTESTINSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN, FÖRVALTNING 102, SAMT ATTESTINSTRUKTION FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Från stadskontoret föreligger tjänsteskrivelse av den 2 januari 2014 med förslag till reviderad delegationsordning, instruktion för budget och uppföljning samt attestinstruktion för kommunstyrelsen, förvaltning 102, samt attestinstruktion för kommunfullmäktige. Vidare föreligger att lägga informationen om stadskontorets organisationsförändring till handlingarna, att i enlighet med i ärendet upprättat förslag fastställa delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla fr.o.m , att i enlighet med i ärendet upprättat förslag fastställa instruktion för budget och uppföljning för de verksamheter som ingår i nämndsansvaret för kommunstyrelsen, förvaltning 102, att gälla fr.o.m , att i enlighet med i ärendet upprättat förslag fastställa attestinstruktion/attestförteckning för de verksamheter som ingår i nämndsansvaret för kommunstyrelsen, förvaltning 102, att gälla fr.o.m , samt att i enlighet med i ärendet upprättat förslag fastställa, attestinstruktion/attestförteckning för kommunfullmäktige, förvaltning 001, att gälla fr.o.m D STK MEDELSANVISNING UR OMSTRUKTURERINGSANSLAGET 2013 Från arbetsgivarutskottet föreligger skrivelse av den 11 december 2013 angående ansökningar om centrala medel ur omstruktureringsanslaget jämte att anvisa Malmö symfoniorkester AB tkr för avgångsvederlag ur omstruktureringsanslaget och avslå ansökan om 690 tkr, samt att anvisa Malmö symfoniorkester AB 805 tkr ur omstruktureringsanslaget. 5

6 8 D STK SLUTRAPPORT FRÅN PILOTPROJEKT FÖR ATT FÖRÄNDRA OCH FÖRBÄTTRA DEN OFFENTLIGA UPPHANDLINGEN I KOMMUNEN Från arbetsmarknads- och vuxenutbildningsberedningen föreligger skrivelse av den 25 november 2013 med slutrapport från pilotprojekt för att förändra och förbättra den offentliga upphandlingen i kommunen (särskilt yttrande M och FP) jämte Under överläggningen yrkar kommunstyrelsens ordförande att att-satserna fem, sex och sju justeras så att de får följande lydelse: att från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar samt från arbetsmarknadsutskottets projektanslag avsätta vaderna 750 tkr (sammanlagt 1,5 mkr) under 2014 för att stärka hela arbetet med hållbar upphandling med särskild fokus på miljömässiga, etiska och sociala villkor, att från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar samt från arbetsmarknadsutskottets projektanslag avsätta vardera 125 tkr (sammanlagt 250 tkr) under 2014 för att kunna utveckla kunskapsallianser/samarbeten med akademin, offentliga myndigheter, näringslivet samt den idéburna sektorn med syfte att fördjupa kunskapen om effekter av sociala hänsyn i upphandling, att från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar samt från arbetsmarknadsutskottets projektanslag avsätta vardera 75 tkr (sammanlagt 150 tkr) under 2014 till följeforskning av arbetet med sociala villkor i genomförda upphandlingar och inköp, samt Kommunstyrelsen beslutar efter överläggning att godkänna rapporten, att ge stadskontoret i uppdrag att komplettera punkt 1.5 i riktlinjerna för Malmö stads upphandlingspolicy i enlighet med utredningen, att Vita Jobb-modellen ska användas i all tjänsteupphandling i Malmö stads förvaltningar och helägda kommunala bolag, vid tillfälle Vita Jobb-modellen ej används ska detta särskilt motiveras, att ge stadskontoret i uppdrag att koordinera implementering av sociala villkor i Malmö stads tjänsteupphandlingar, där sociala villkor ej används ska det särskilt motiveras, att från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar samt från arbetsmarknadsutskottets projektanslag avsätta vardera 750 tkr (sammanlagt 1,5 mkr) under 2014 för att stärka hela arbetet med hållbar upphandling med särskild fokus på miljömässiga, etiska och sociala villkor, att från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar samt från arbetsmarknadsutskottets projektanslag avsätta vardera 125 tkr (sammanlagt 250 tkr) under 2014 för att kunna utveckla kunskapsallianser/samarbeten med akademin, offentliga myndigheter, näringslivet samt den idéburna sektorn med syfte att fördjupa kunskapen om effekter av sociala hänsyn i upphandling, 6

7 att från kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar samt från arbetsmarknadsutskottets projektanslag avsätta vardera 75 tkr (sammanlagt 150 tkr) under 2014 till följeforskning av arbetet med sociala villkor i genomförda upphandlingar och inköp, samt att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast november Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anföres reservation av Anja Sonesson (M), Håkan Fäldt (M), Martina Jarnbring Palm (M), Stefan Lindhe (M) och Ewa Bertz (FP) med instämmande av Peter Österlin (M), Emil Eriksson (M), Mohammad Mohammad (M), Fredrik Sjögren (FP) och Sven Rosén (SPI) till förmån för av Anja Sonesson under överläggningen framfört men ej bifallet yrkande att kommunstyrelsen skall besluta på sådant sätt som närmare framgår av reservationen. Skriftlig reservation bilaga 4. Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anföres reservation av Magnus Olsson (SD) med instämmande av Anders Olin (SD) till förmån för av Magnus Olsson under överläggningen framfört men ej bifallet yrkande att kommunstyrelsen skall besluta på sådant sätt som närmare framgår av reservationen. Skriftlig reservation bilaga 5. 9 D STK PLAN FÖR EFFEKTMÅL FÖR LSS-VERKSAMHETEN 2014 Från vård- och omsorgsberedningen föreligger skrivelse av den 11 december 2013 angående Plan för effektmål för LSS-verksamheten 2014 jämte förslag till beslut. att plan för LSS-verksamhetens effektmål ska gälla även

8 10 D STK UPPDRAG OM UTREDNING OM STADIONOMRÅDETS FRAMTIDA ANVÄNDNING Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 10 september 2012, nr 227, vid behandling av ärendet, att anmoda fritidsnämnden att genomföra en utredning såsom anförs i ärendet om hela Stadionområdets framtida disposition och inriktning utifrån bl.a. alternativen om Malmö Stadions bevarande eller rivning. Fritidsnämnden har nu till kommunstyrelsen ingivit skrivelse av den 26 september 2013 med utredning om stadionområdets framtida användning (särskilt yttrande M och FP). Utlåtande har inkommit från Malmö Idrottsföreningarnas Samorganisation, MISO Från stadskontoret föreligger tjänsteskrivelse av den 19 december 2013 med Under överläggningen enas kommunstyrelsen om, efter förslag från Ewa Bertz (FP), att den fjärde att-satsen justeras så att de får följande lydelse: att uppdra åt stadskontoret att inrätta en förvaltningsgemensam projektgrupp bestående av företrädare för fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen, fastighetskontoret, gatukontoret och miljöförvaltningen som under stadskontorets ledning svarar för det fortsatta utredningsarbetet, samt Kommunstyrelsen beslutar således att godkänna fritidsnämndens utredning Stadionområdet verksamhets- och funktionsbehov ur ett idrottsperspektiv som underlag för en fortsatt utredning om Stadionområdets framtida verksamhetsinnehåll och utformning, att det fortsatta utredningsarbetet närmast ska inriktas på den fysiska gestaltningen av området med hjälp av en arkitekttävlan var resultat bildar underlag för en medborgardialog under 2014, att ett beslut om områdets framtida verksamhetsinnehåll och fysiska utformning fattas av kommunfullmäktige senast under 2015, att uppdra åt stadskontoret att inrätta en förvaltningsgemensam projektgrupp bestående av företrädare för fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret, serviceförvaltningen, fastighetskontoret, gatukontoret och miljöförvaltningen som under stadskontorets ledning svarar för det fortsatta utredningsarbetet, samt att referensgruppen för Stadionområdet med nuvarande sammansättning ska följa det fortsatta projektarbetet. Enligt anmälan därom avges särskilt yttrande i ärendet av Magnus Olsson (SD) med instämmande av Anders Olin (SD) bilaga 6. 8

9 11 D STK ÖVERFLYTTNING AV MALMÖ IDROTTSAKADEMI (MIA) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har till kommunstyrelsen ingivit skrivelse av den 25 oktober 2013 angående ansvaret för att Malmö Idrottsakademi (MIA) flyttas från gymnasie- och vuxenutbildningens till fritidsnämnden. Utlåtande har inkommit från fritidsnämnden. Från stadskontoret föreligger tjänstskrivelse av den 10 december 2013 med att genomföra en kommunbidragsjustering från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till fritidsnämnden på tkr. 12 D STK UTREDNING AV ISBANA I ANSLUTNING TILL NYA BADHUSET I HYLLIE Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 5 september 2012, 270, vid behandling av ärendet, Uppförande av en konstfrusen skridskobana i anslutning till det planerade badet i kroksbäcksparken att uppdra till tekniska nämnden att i samverkan med servicenämnden genomföra en utredning om förutsättningarna för att anlägga och driva en skridskobana i anslutning till det planerade familjebadet i Kroksbäcksparken. Tekniska nämnden har nu till kommunstyrelsen ingivit skrivelse av den 6 november Från stadskontoret föreligger tjänsteskrivelse av den 10 december 2013 med att instämma i tekniska nämndens uppfattning att någon isbana av en bandybanas storlek ej bör placeras i anslutning till badet i Kroksbäcksparken. 9

10 13 D STK TILLÄGGSAVTAL MELLAN HEIDELBERGCEMENT SWEDEN AB OCH MALMÖ STAD AVSEENDE FÖRVÄRV AV RÄTT TILL OMRÅDE Kommunstyrelsen har att till kommunfullmäktige avge yttrande över framställning från Tekniska nämnden av den 4 december 2013 med hemställan om godkännande av tilläggsavtal till överenskommelse mellan HeidelbergCement Sweden AB och kommunen. Från stadskontoret föreligger tjänsteskrivelse av den 18 december 2013 med att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna av tekniska nämnden redovisat Tilläggsavtal avseende förvärv av rätt till område, samt att med finansiering ur den av kommunfullmäktige beviljade låneramen anvisa tekniska nämnden 32 mkr för betalning av ersättning enligt avtalet. 14 D STK FÖRSÄLJNING (FRIKÖP) AV FASTIGHETEN MARKNADSPLATSEN 5 I MALMÖ, HYLLIE BOULEVARD Kommunstyrelsen har att till kommunfullmäktige avge yttrande över framställning från Tekniska nämnden av den 17 december 2013 med hemställan om godkännande till försäljning (friköp) av fastigheten Marknadsplatsen 5 i Malmö, Hyllie Boulevard (särskilt yttrande V). Från stadskontoret föreligger tjänsteskrivelse av den 18 december 2013 med Kommunstyrelsen beslutar efter överläggning enligt förslaget att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna av tekniska nämnden redovisat köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Marknadsplatsen 5 i Malmö. Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anföres reservation av Carlos González (V) med instämmande av Hanna Gedin (V) till förmån för av Carlos González under överläggningen framfört men ej bifallet yrkande att kommunstyrelsen skall besluta på sådant sätt som närmare framgår av reservationen. Skriftlig reservation bilaga 7. 10

11 15 D STK FÖRSLAG TILL NY KOMMUNOMFATTANDE ÖVERSIKTSPLAN FÖR MALMÖ Kommunstyrelsen har att till kommunfullmäktige avge yttrande över framställning från stadsbyggnadsnämnden av den 13 september 2013 med hemställan om godkännande av förslag till ny kommunomfattande översiktsplan för Malmö (reservation M) (särskilt yttrande FP). Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 6 november 2013, 327, vid behandling av ärendet, att bordlägga ärendet för ytterligare beredning. Från stadskontoret föreligger nu tjänsteskrivelse av den 7 januari 2014 med förslag till ny kommunövergripande översiktplan för Malmö. Vidare föreligger Under överläggningen yrkar Stefan Lindhe (M), Ewa Bertz (FP) samt Magnus Olsson (SD) att kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet till efter valet Kommunstyrelsens ordförande yrkar, med avslag på bordläggningsyrkandena, att kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendet vid dagens sammanträde och följa redovisat förslag. Vid givna propositioner om dels bifall till bordläggningsyrkandena samt dels bifall till ordförandens yrkande, finner ordföranden den sistnämnda propositionen med övervägande ja besvarad. Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska av göras vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsen beslutar därefter efter överläggning enligt förslaget att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget till ny översiktsplan för Malmö. Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anföres reservation av Anja Sonesson (M), Håkan Fäldt (M), Martina Jarnbring Palm (M) och Stefan Lindhe (M) med instämmande av Peter Österlin (M), Emil Eriksson (M), Mohammad Mohammad (M) och Sven Rosén (SPI) till förmån för av Anja Sonesson under överläggningen framfört men ej bifallet yrkande att kommunstyrelsen skall besluta på sådant sätt som närmare framgår av reservationen. Skriftlig reservation bilaga 8. Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anföres reservation av Ewa Bertz (FP) med instämmande av Fredrik Sjögren (FP) till förmån för av Anja Sonesson under överläggningen framfört men ej bifallet yrkande att kommunstyrelsen skall besluta på sådant sätt som närmare framgår av reservationen. Skriftlig reservation bilaga 9. Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anföres reservation av Magnus Olsson (SD) med instämmande av Anders Olin (SD) till förmån för av Magnus Olsson under överläggningen framfört men ej bifallet yrkande att kommunstyrelsen skall besluta på sådant sätt som närmare framgår av reservationen. Skriftlig reservation bilaga

12 16 D STK FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR SÖDRA HYLLIE Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 8 maj 2013, 167, vid behandling av ärende, Begäran om uppdrag att upprätta förslag till fördjupade översiktsplaner för del av Kirseberg och södra Hyllie samt ett tematiskt tillägg om vatten att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta förslag till fördjupade översiktsplaner för del av Kirseberg och södra Hyllie samt ett tematiskt tillägg om vatten. Stadsbyggnadsnämnden har nu till kommunstyrelsen ingivit skrivelse av den 17 oktober 2013 med fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (särskilt yttrande SD). Från stadskontoret föreligger tjänsteskrivelse av den 7 januari 2014 med förslag till beslut. att godkänna i ärendet upprättat samrådsförslag med förutsättning att samrådsunderlaget anpassas och justeras vid behov till nya översiktplanen för Malmö när den antagits. Enligt anmälan därom avges särskilt yttrande i ärendet av Magnus Olsson (SD) med instämmande av Anders Olin (SD) bilaga D STK DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LIMHAMN 155:504 M FL, ELINELUNDS GÅRD, LIMHAMN I MALMÖ (DP 4959) Kommunstyrelsen har att till kommunfullmäktige avge yttrande över framställning från stadsbyggnadsnämnden av den 14 november 2013 med hemställan om godkännande av detaljplan för fastigheten Limhamn 155:504 m fl, Elinelunds gård, Limhamn i Malmö (Dp 4959). Från stadskontoret föreligger tjänsteskrivelse av den 3 januari 2014 med förslag till beslut. att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta av stadsbyggnadsnämnden redovisat förslag till detaljplan för fastigheten Limhamn 155:504 m fl., Elinelunds gård, Limhamn i Malmö (Dp 4959). Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anföres reservation av Magnus Olsson (SD) med instämmande av Anders Olin (SD) till förmån för av Magnus Olsson under överläggningen framfört men ej bifallet yrkande att kommunstyrelsen skall 12

13 besluta på sådant sätt som närmare framgår av reservationen. Skriftlig reservation bilaga D STK BEGÄRAN OM UPPDRAG ATT UPPRÄTTA ETT TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANEN SOM BEHANDLAR ARKITEKTURFRÅGOR - ARKITEKTURSTADEN MALMÖ Stadsbyggnadsnämnden har till kommunstyrelsen ingivit skrivelse av den 14 november 2013 med begäran om uppdrag att upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar arkitekturfrågor - Arkitekturstaden Malmö. Från stadskontoret föreligger tjänsteskrivelse av den 8 januari 2014 med förslag till beslut. att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett tematiskt tillägg till översiktsplanen som behandlar arkitekturfrågor, samt att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att vid två tillfällen under 2014 redogöra för kommunstyrelsen om aktuella frågeställningar i ärendet kopplat till den översiktliga planeringen. 19 D STK STADSGEMENSAMT E-ARKIV, KULTURNÄMNDEN Kulturnämnden inkom till kommunstyrelsen med skrivelse av den 23 maj 2013 med förslag om ett införande av ett stadsgemensamt e-arkiv. Kulturnämnden äskade också om utökat kommunbidrag för detta ändamål. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 19 augusti 2013, nr 256, vid behandling av ärendet, att återremittera ärendet till kulturnämnden för kompletterande beredning. Kulturnämnden har nu till kommunstyrelsen ingivit skrivelse av den 20 november 2013 med redovisning av ett påbörjat pilotprojekt avseende e-arkivering. Kulturnämnden menar att frågan om ett stadsgemensamt e-arkiv kan komma att aktualiseras igen fört efter en noggrann analys och utvärdering av pilotprojekt. Från stadskontoret föreligger tjänsteskrivelse av den 3 december 2013 med att lägga informationen till handlingarna. 13

14 20 D STK TECKNANDE AV HYRESAVTAL FÖR FASTIGHETEN HÖSTEN 5 I MALMÖ, AUGUSTENBORGS FÖRSKOLA 2 Förskolenämnden har till kommunstyrelsen ingivit skrivelse av den 23 oktober 2013 med hemställan om godkännande av hyresavtal för fastigheten Hösten 5 i Malmö, Augustenborgs förskola 2. Från stadskontoret föreligger tjänsteskrivelse av den 18 december 2013 med att godkänna att förskolenämnden tecknar hyresavtal med MKB Fastighets AB avseende förskola i fastigheten Hösten 5 på Augustenborgsgatan D STK MOTION FRÅN BJÖRN LAGERBÄCK (FP) OM ATT INRÄTTA EN FÖRSLAGSINSTANS SOM KAN HANTERA FRÅN ALLMÄNHETEN INKOMNA IDÉER FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART MALMÖ Kommunstyrelsen har att till kommunfullmäktige avge yttrande över motion av Björn Lagerbäck (FP) om att inrätta en förslagsinstans som kan hantera från allmänheten inkomna idéer för ett socialt hållbart Malmö. Utlåtanden har inkommit från stadsområdesnämnd Väster, stadsområdesnämnd Norr (särskilt yttrande FP), stadsområdesnämnd Innerstaden (reservation SD) och stadsområdesnämnd Öster. Från demokratiberedningen föreligger skrivelse av den 20 november 2013 jämte Kommunstyrelsen beslutar efter överläggning enligt förslaget att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad med vad som anförts i ärendet. 14

15 22 D STK MOTION FRÅN LARS-JOHAN HALLGREN (SD) OM ATT INRÄTTA ETT "SPEAKERS CORNER" I MALMÖ Kommunstyrelsen har att till kommunfullmäktige avge yttrande över motion av Lars-Johan Hallgren (SD) avseende att inrätta ett "Speakers corner" i Malmö. Från demokratiberedningen (reservation SD) föreligger skrivelse av den 20 november 2013 jämte Under överläggningen yrkar kommunstyrelsens ordförande att att-satsen justeras så att den får följande lydelse: att avslå motionen. Kommunstyrelsen beslutar således att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anföres reservation av Magnus Olsson (SD) med instämmande av Anders Olin (SD) till förmån för av A Magnus Olsson under överläggningen framfört men ej bifallet yrkande att kommunstyrelsen skall besluta på sådant sätt som närmare framgår av reservationen. Skriftlig reservation bilaga D STK MOTION AV STEFAN LINDHE (M) ANGÅENDE EN EFFEKTIVARE BYGGPROCESS I MALMÖ STAD Kommunstyrelsen har att till kommunfullmäktige avge yttrande över motion av Stefan Lindhe (M) avseende en effektivare byggprocess i Malmö Stad. Utlåtanden har inkommit från miljönämnden (särskilt yttrande SD), stadsbyggnadsnämnden (reservation M) och tekniska nämnden (särskilt yttrande SD). Från stadskontoret föreligger tjänsteskrivelse av den 4 december 2013 med Kommunstyrelsen beslutar efter överläggning enligt förslaget att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen ska anses besvarad med vad som anförts i ärendet. Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anföres reservation av Anja Sonesson (M), Håkan Fäldt (M), Martina Jarnbring Palm (M) och Stefan Lindhe (M) med 15

16 instämmande av Peter Österlin (M), Emil Eriksson (M), Mohammad Mohammad (M) och Sven Rosén (SPI) till förmån för av Anja Sonesson under överläggningen framfört men ej bifallet yrkande att kommunstyrelsen skall besluta på sådant sätt som närmare framgår av reservationen. Skriftlig reservation bilaga 14. Enligt anmälan därom avges särskilt yttrande i ärendet av Ewa Bertz (FP) med instämmande av Fredrik Sjögren (FP) bilaga 15. Enligt anmälan därom avges särskilt yttrande i ärendet av Magnus Olsson (SD) med instämmande av Anders Olin (SD) bilaga D STK MOTION FRÅN ANDERS OLIN (SD) AVSEENDE INVESTERING AV MKB: S VINST I BILLIGARE BOSTÄDER FÖR UNGA Kommunstyrelsen har att till kommunfullmäktige avge yttrande över motion av Magnus Olsson (SD) avseende investering av MKB:s vinst i billigare bostäder för unga. Utlåtande har inkommit från MKB Fastighets AB. Från stadskontoret föreligger tjänsteskrivelse av den 9 december 2013 med Kommunstyrelsen beslutar efter överläggning enligt förslaget att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Mot kommunstyrelsens beslut i ärendet anföres reservation av Magnus Olsson (SD) med instämmande av Anders Olin (SD) till förmån för av Magnus Olsson Sonesson under överläggningen framfört men ej bifallet yrkande att kommunstyrelsen skall besluta på sådant sätt som närmare framgår av reservationen. Skriftlig reservation bilaga

17 25 D STK MOTION FRÅN ANJA SONESSON (M) OM FRI WIFI I MALMÖ Kommunstyrelsen har att till kommunfullmäktige avge yttrande över motion av Anja Sonesson (M) om fri WIFI i Malmö. Från demokratiberedningen föreligger skrivelse av den 12 december 2013, jämte Under överläggningen enas kommunstyrelsen om, efter förslag från ordföranden, att bordlägga ärendet för ytterligare beredning. Kommunstyrelsen beslutar således att bordlägga ärendet för ytterligare beredning. Vid protokollet: Justerat Tomas Bärring Katrin Stjernfeldt Jammeh Stefan Lindhe Anslaget Anslaget nedtaget Sammanträdet har pågått kl

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live

Tjänsteskrivelse. Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-12-03 Vår referens Åsa Olofsson Olsson Enhetschef Asa.OlofssonOlsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överlåtelse av verksamhetsteknik i Malmö Live SN-2015-1979

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (9) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid 2014-04-02 kl. 13.00 Plats Ledamöter Ersättare Kommunalråd Sessionssalen (S 7045) 7:e vån August Palms plats 1, Malmö Katrin

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen

Stadshuset, sessionssalen Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokollsutdrag Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 13:00 Sluttid: 14:00 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Stadshuset, sessionssalen

Läs mer

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning

Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning och/eller autismspektrumstörning Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2014-11-27 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Boendestödsinsatser till personer med lindrig utvecklingsstörning

Läs mer

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN

Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad i ärende TRN TRN 2017-0052-183 Från: Pernilla Mesch Till: TRF Funk Registrator Kopia: Kristina Olsson Ärende: Kompletterande protokollsutdrag från Malmö Stad TRN 2017-0052 Datum: den 9 november 2017 16:26:09 Bilagor:

Läs mer

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 27 mars 2014. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 27 mars 2014 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste vice och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, My Gillberg, Birgit Hansson, Martina Skrak, Patrik Reslow, Olof

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (6) Datum 2014-10-15 Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2014 Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades

Läs mer

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94

Tid Kl 13.00 16.00. Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Paragrafer 81-94 Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 13.00 16.00 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 81-94 Närvarande: Protokoll 6/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-06-25 Ledamöter

Läs mer

Den 16 februari 2012

Den 16 februari 2012 Den 16 februari 2012 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Kjell-Arne Landgren, Johanna Öfverbeck, Allan Widman, Per Ramhorn,

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-02-16 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.15 Paragrafer

Läs mer

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 augusti 2007. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 augusti 2007 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Kent Andersson, Sofia Hedén, Allan Widman, Hanna Thomé,

Läs mer

Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer från stadsområdesnämnd Väster

Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa barnfamiljer från stadsområdesnämnd Väster SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-04-15 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Karin.Andersson@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för att arbeta med hemlösa

Läs mer

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (7) Tid Kl 15.00 16.40 Protokoll 6/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-06-10 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 109 Motion från Anders Olin (SD) avseende planprogram och detaljplaner för mindre och billigare lägenheter (Dnr STK-2013-431) Till

Läs mer

Den 28 november 2013

Den 28 november 2013 Den 28 november 2013 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Kjell-Arne Landgren, Peter Österlin, Per Ramhorn, Frida Trollmyr,

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, stadshuset

Protokoll. Sessionssalen, stadshuset Malmö stad Kommunstyrelsen 1 Protokoll Sammanträdestid 2015-12-15 kl. 14:00 Sluttid: 15:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Underskrifter Sessionssalen, stadshuset Andréas

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

Protokoll 9/2010. Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Protokoll 9/2010. Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 17.35 Protokoll 9/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-11-08 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Ledamöter Jamal El-Haj (s) ordförande

Ledamöter Jamal El-Haj (s) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 14.00 15.45 Protokoll 1/2008 UTDRAG UR PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2008-01-29 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande:

Läs mer

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018)

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018) Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-01-14 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (10) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-08-18 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.35 Paragrafer 79-98 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Den 28 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 28 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 28 januari 2010 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Emma Westergren, Rickard Wendel, Björn Gudmundsson, Catharina Elgh Linander, Kent

Läs mer

Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17. Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (8) Protokoll 2/2013 Tid Kl 15.00 18.30 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-02-19 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 12-35 Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Ledamöter Jamal El-Haj (s) ordförande. Leif Holmgren (s) Oddmar Joensen (s) Gull-Britt Svensson (s) Elisabet Landrup-Uttersten (m) Lars Myllenberg (m)

Ledamöter Jamal El-Haj (s) ordförande. Leif Holmgren (s) Oddmar Joensen (s) Gull-Britt Svensson (s) Elisabet Landrup-Uttersten (m) Lars Myllenberg (m) Malmö stad Miljönämnden 1 (7) Tid Kl 14.00 16.05 Protokoll 3/2008 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2008-03-31 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Den 30 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 30 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 30 maj 2013 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Johanna Öfverbeck, Peter Österlin, Björn Lagerbäck, Per Ramhorn, Caroline

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING Malmö stad Fritidsnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2013-04-18 Kl.17.00 KALLELSE OCH DAGORDNING Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Fritidsförvaltningen Henrik Smithsgatan 13, Studion, vån 6 Frida Trollmyr

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 24 mars 2011 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Peter Österlin, Caroline Öwall, Birgit Hansson, Christer Voigt, Claes Sjöberg, Stefan

Läs mer

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering

Ansökan om medel för införandet av digitala lås och tids- och insatsplanering SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-17 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion

Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Malmö stad Servicenämnden 1 (6) Protokoll Sammanträdestid 2015-01-15 Plats Paragrafer 1-9 Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej närvarande Petra Bergquist (S) Ordförande

Läs mer

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE

Nämndssammanträde Sammanträdestid kl Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE Nämndssammanträde 2012-04-24 Sammanträdestid kl 14.00 15.40 Protokoll 2012:4 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare sekreterare övriga Amar Sabri (ordförande) Sara Fagnani Nilsson

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 106 Hemställan om objektsgodkännande för nybyggnad av Stapelbäddskolans flexiskola, Malmö Bilen 4 (Dnr STK-2013-777) Till kommunfullmäktige

Läs mer

Den 21 december 2011

Den 21 december 2011 Den 21 december 2011 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Anja Sonesson, Per Ramhorn, Frida Trollmyr, Martina Nilsson, Eva Sjöstedt, Sofia

Läs mer

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad

EN STAD I FÖRÄNDRING. En bättre och effektivare organisation för Malmö stad EN STAD I FÖRÄNDRING En bättre och effektivare organisation för Malmö stad F R A M T I D S PA R T I E T I M A L M Ö Bakgrund och syfte Malmö stad Kommu nstyrelsens ordförande L }versyn av den kommunala

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (9) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-06-16 Plats Stadshuset, Pelarrummet Klockan 09.00 11.30 Paragrafer 119-137 Närvarande Ledamöter: Carina

Läs mer

Den 26 februari 2009 (ordinarie sammanträde)

Den 26 februari 2009 (ordinarie sammanträde) Den 26 februari 2009 (ordinarie sammanträde) Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Frida Karlsson, Emma Westergren, Jamal

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (11) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2014-02-13 Plats Sociala resursförvaltningen Klockan 09.00 11.30 Paragrafer 12-34 Närvarande Ledamöter: Carina

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Informationsansvarig: Anna Gawrys 2015 Nr 58 Majoritetsskifte och konsekvenser för den politiska organisationens utformning med anledning härav (Dnr STK-2015-772)

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (9) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-24 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.15 Paragrafer

Läs mer

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 25 mars 2015. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 25 mars 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Ilmar Reepalu, Carina Svensson, Per Ramhorn, Angelica Bengtsson, Olof Lavesson, Sofia

Läs mer

Den 21 oktober 2009. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 21 oktober 2009. Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 21 oktober 2009 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Jamal El-Haj, Catharina Elgh Linander, Amar Sabri, Sofia Hedén,

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

att utse Richard Karlsson att jämte ordföranden justera detta protokoll den 7 september 2010.

att utse Richard Karlsson att jämte ordföranden justera detta protokoll den 7 september 2010. Nämndssammanträde 2010-08-24 Sammanträdestid kl 14.00 15.00 Protokoll 2010:7 NÄRVARANDE ledamöter ersättare tjänstemän personalföreträdare Sara Fagnani Nilsson (ordförande) Peter Lindqvist (vice ordförande)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 29 april 2010 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Birgitta Nilsson, Håkan Fäldt, Frida Trollmyr, Emma Westergren, Anneli Philipson, Catharina

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 103 Avyttring av fastigheten Tyfonen 1 i Malmö (projekt nr 6016) (Dnr STK-2013-865) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll 1/2009. Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (s) ordförande

Protokoll 1/2009. Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (s) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.40 Protokoll 1/2009 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2009-01-26 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Henrik Smithsgatan 13, Studion

Henrik Smithsgatan 13, Studion Malmö stad Fritidsnämnden 1 Protokoll Sammanträdestid 2015-05-27 kl. 16:00 Sluttid: 18:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Henrik Smithsgatan 13, Studion

Läs mer

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05

Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00-11.05 Ann-Marie Nilsson (C), ordförande AnneMarie Grennhag (M) OlaHelt (M) Andreas Sturesson

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (9) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-10-18 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.35 Paragrafer

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Servicenämnden 1 Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid tisdag 20 oktober 2015 14:00 Plats Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Henrik Smithsgatan 13, rum Studion Petra Bergquist (S),

Läs mer

Den 22 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 22 maj Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 22 maj 2012 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Per Ramhorn, Carl-Axel Roslund, Jörgen Grubb, Birgit Hansson, Martina Nilsson, Lari Pitkä-Kangas,

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

Ledamöter Anna-Karin Bengtsdotter (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Ledamöter Anna-Karin Bengtsdotter (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.25 (ajournering 14.30-14.40) Protokoll 6/2014 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2014-06-25 Plats Bergsgatan 17, Samlingssalen Paragrafer

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Grundskolenämnden 1 (6) Sammanträdestid 2014-01-29 kl 9.00 Kallelse och föredragningslista Plats Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6B, konferensrum E0-1 Ledamöter Anders Rubin (S), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

1 GODKÄNNANDE AV NÄRVARO FÖR PRAKTIKANT

1 GODKÄNNANDE AV NÄRVARO FÖR PRAKTIKANT Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (13) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2012-01-25 Plats Plform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.45 Paragrafer 1 25 Närvarande Ledamöter: Carina

Läs mer

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser

I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna att utveckla samordningsförbundet i enlighet med kommissionens slutsatser Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-08-11 Vår referens Pia Hellberg Lannerheim Sekreterare pia.hellberg-lannerheim@malmo.se Tjänsteskrivelse I samverkan med andra aktörer inom FINSAM utreda förutsättningarna

Läs mer

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö

2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30. Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20. Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202 Malmö Malmö stad Stadsområdesnämnd Söder 1 Protokoll Sammanträdestid Ajournering Plats 2015-08-26 kl. 17:00 Sluttid: 18:30 Klockan 17:10-18:05, samt klockan 18:10-18:20 Motetten Folkets hus, Munkhättegatan 202

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Den 17 december 2009

Den 17 december 2009 Den 17 december 2009 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Frida Trollmyr, Sara Fagnani Nilsson, Emmanuel Morfiadakis, Amar Sabri, Käthe Berggren,

Läs mer

Den 5 februari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 5 februari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 5 februari 2015 Närvarande vid uppropet: ordföranden, andre vice ordföranden samt övriga ledamöter utom Katrin Stjernfeldt Jammeh, Angelika Bengtsson, Patrick Reslow, Allan Widman, Christina Wessling,

Läs mer

Historiska årtal. Foto: Malmö stad

Historiska årtal. Foto: Malmö stad Malmö Historiska årtal 1275 Fiskestaden Malmhauga omnämns för första gången 1437 Malmö får sitt stadsvapen av Erik av Pommern 1500 Blomstrande storstad i danska riket med 5 000 invånare Foto: Malmö stad

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-08-13 2 (2) Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

Kommunstyrelsen 2014-08-13 2 (2) Ansvariga Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör SIGNERAD 2014-07-29 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-07-20 Vår referens Kristina Ågren Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse kristina.agren@malmo.se Handlingsplan för jämställdhet och mångfald

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S)

Lars Johansson (L), andre vice ordförande. Hans Richardsson (S), tjänstgörande ersättare för Stefan Leiding (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[7] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset lokal 2:3, Munkhättevägen 45 i Tumba, kl. 19:00 ande Marcus Ekman (S), ordförande Björn Lagerstedt (M) Ali

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2015

Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2015 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (6) Datum 2015-12-15 Information från kommunstyrelsens sammanträde den 15 december 2015 Denna information redogör kortfattat för kommunstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-06-11 1(12) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-15.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Remiss angående förslag till Avfallspolic y för avfallshanterin g- en inom Malmö Stads egna verksamheter - remissutskick

Remiss angående förslag till Avfallspolic y för avfallshanterin g- en inom Malmö Stads egna verksamheter - remissutskick SIGNERAD Malmö stad Fastighetskontoret 1 (2) Datum 2014-10-13 Vår referens Christian Röder Samhällsplanerare Christian.roder@malmo.se Remiss angående förslag till Avfallspolic y för avfallshanterin g-

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Fritidsnämnden 1 (7) Sammanträdestid 2014-01-23 Kl. 16.00 Plats Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13 Studion, våning 6 Kallelse och föredragningslista Ledamöter Ersättare Övriga deltagare

Läs mer

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad

Ärendet Bakgrund Ansökan Tidplan och ekonomisk kalkyl över investeringskostnad SIGNERAD 2015-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2015-06-29 Vår referens Bertil Siöström Enhetschef bertil.siostrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel för införandet av digitala lås och

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Den 27 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 27 mars Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 27 mars 2008 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Lilian Gerleman, Frida Karlsson, Emma Westergren, Juha Jurvanen, Amar Sabri, Hanna Thomé,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

68 SEF UNGAS NÄRVARO VID DAGENS SAMMANTRÄDE 69 PROTOKOLLJUSTERING DAGENS SAMMANTRÄDE

68 SEF UNGAS NÄRVARO VID DAGENS SAMMANTRÄDE 69 PROTOKOLLJUSTERING DAGENS SAMMANTRÄDE Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (8) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2012-04-18 Plats Sociala resursförvaltningen, Plform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 10.15 Paragrafer

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kultur- och fritidsnämnden LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, Kyrkogatan 11, kl. 17.30 21.10. Ledamöter: Gösta John Bredberg (fp), ordförande Claes Göran Jönsson (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH)

Särskilt ekonomiskt stöd till Föreningen Idrott För Handikappade (FIFH) SIGNERAD 2015-09-14 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-09-14 Vår referens Malin Eggertz Forsmark Avdelningschef malin.eggertzforsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Särskilt ekonomiskt stöd till

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Malmö stad Stadsområdesnämnd Väster 1 (5) Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid Plats Ledamöter Ersättare 2014-06-19, kl.17.00 Hålsjögatan 8, Sessionssalen Jamal El Haj (S) ordförande Carlos

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2006-06-15 Ärendelista Sid nr Justering...3 732 Återkallande av fullmäktigebeslut 2009-04-27 555 samt utredning om hantering av frågor om skolnedläggning...4 733 Utökad busstrafik och utlösande

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 101 Hemställan om godkännande för försäljning av Malmö kommuns parkeringsaktiebolags fastighet Aktern 4 (Dnr STK-2013-813) Till

Läs mer

Den 29 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare.

Den 29 januari Protokollet föres av undertecknad, kommunfullmäktiges sekreterare. Den 29 januari 2009 Närvarande vid uppropet: ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt övriga ledamöter utom Emma Westergren, Amar Sabri, Käthe Berggren, Darko Simic, Christine Axelsson, Jörgen

Läs mer

Sociala resursförvaltningen, Norra Grängesbergsgatan 28 A Klockan Paragrafer

Sociala resursförvaltningen, Norra Grängesbergsgatan 28 A Klockan Paragrafer Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (10) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2013-11-21 Plats Sociala resursförvaltningen, Norra Grängesbergsgatan 28 A Klockan 09.00 12.20 Paragrafer

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer