Parkskolan lå Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903"

Transkript

1 Parkskolan lå Mona D Libeck Ingemar Forss REVIDERAD

2 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - systematiskt kvalitetsarbete (2-8 ), och - inflytande och samråd (9-17 ). Systematiskt kvalitetsarbete Nationell nivå 2 I 26 kap. finns bestämmelser om tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning av skolväsendet och andra utbildningar. Huvudmannanivå 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Enhetsnivå 4 Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 5 Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Dokumentation 6 Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska dokumenteras. Åtgärder 7 Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Rutiner för klagomål 8 Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 2

3 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Parkskolan är en åk 6-9 skola och hade läsåret 11/12 ca 280 elever fördelat på 11 klasser samt en förberedelseklass med ca elever. I förberedelseklassen har det gått elever som getts en introduktion i svensk skola och det svenska språket. Skolan är organiserad i 4 arbetslag med två rektorer. Ingemar Forss har ansvarat för det röda och blå arbetslaget, Mona D Libeck för gula och gröna arbetslaget samt förberedelseklass. 2. Rutiner och underlag för kvalitetsarbetet I Parkskolans kvalitetsarbete utgår vi från att förbättringar av verksamheten ständigt behövs. I slutet av vårterminen 2012 gjorde arbetslagen och ämnesgrupperna en utvärdering gentemot de mål som satts upp för verksamheten. Förslag till nya mål och åtgärder togs också fram. Arbetsplan för läsåret fastställdes under höstterminen Efter läsåret utvärderades resultatet av lärarna och rektorerna och kvalitetsredovisningen bygger på denna utvärdering. Kvalitetsredovisningen utgår från Grundskoleförordningen samt de anvisningar och den mall som beslutats inom Barn- och Utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun. 3. Utvecklingsområden 2011/ Trygghet: Skolan skall präglas av en trygg arbetsmiljö som stimulerar till lärande, där du möts av respekt för din person. Utvecklingsområden: Friendsarbetet Nolltolerans mot kränkningar Gemensamma rutiner 2. Peak your performance: En skola för alla, där du får möjlighet att utvecklas maximalt utifrån dina egna förutsättningar och behov. Vi vill ge dig maximal utmaning för att få maximal utbildning. Utvecklingsområden: Likvärdig bedömning Skola 2011 Ämnesutveckling Stöd till elever 3. IT: Modern informationsteknologi skall vara ett självklart och naturligt hjälpmedel i arbetet för att du skall utveckla din förmåga att möta framtiden. Utvecklingsområden: IT som hjälpmedel i skolans kompensatoriska uppdrag IT som verktyg i utvecklandet av undervisningen 3

4 Områden i skolans läroplan Grunden för det systematiska kvalitetsarbetet är ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete. De nationella läroplanerna och dess mål styr ytterst kvalitetsarbetets upplägg och innehåll. Skolans mål och riktlinjer finns sammanfattade i skolans läroplan, dessa områden finns därför angivna under nedanstående rubriker. Kommunfullmäktige (KF) har utifrån de nationella läroplanerna prioriterat vissa områden i skolplanen som formulerats i nämndens budget varje år. Barn och utbildningsnämnden (BoUN) beslutar om kvalitetskrav varje år. Budgetmålen och kvalitetskraven är således prioriteringar utifrån de nationella målen som gjorts för Östersunds kommun. Dessa prioriteringar ska verksamheten förhålla sig till men de är ej heltäckande utifrån de nationella målen Normer och värden Skolans mål. Skolan skall präglas av en trygg arbetsmiljö som stimulerar till lärande, där du möts av respekt för din person. 4

5 Insatser för att nå målet: Uppgradering av friendsarbetet med extern utbildningsinsats för både personal, elever och vårdnadshavare. Intensifierat arbete för att minska frånvaron från lektioner. Ny rutin med tätare uppföljning av handledare och rektorer Information till personal och elever om likabehandlingsplanen Utökad vuxennärvaro på raster Gemensam rutin för att upprätthålla nolltolerans mot kränkningar och frånvaro Resultat: Utifrån personalens utvärderingar av året har arbetsmiljön generellt på skolan förbättrats under läsåret 2011/12 jämfört med tidigare. Detta gäller både arbetet på lektionerna samt rastmiljön. Vi har haft färre elever med hög frånvaro. I de enkätutvärderingar som gjorts bl.a. med hjälp av Friends kan dock ingen tydlig förbättring av hur eleverna uppfattar sin situation utläsas. Trivseln ligger på en hög nivå men fortfarande uppfattar eleverna det som att alltför få vuxna på skolan agerar i situationer som eleverna ser som kränkande. I enkäten anges toaletterna och omklädningsrummen som de mest otrygga platserna på skolan. Analys lärdomar: Vi ser att de åtgärder vi gjort för att öka lektionsnärvaron har gett effekt vilket också har gett en generellt bättre skolmiljö. Det finns ändå mycket kvar att arbeta med. Vi ser att i de miljöer där vuxennärvaro finns är tryggheten större vilket ger den enkla slutsatsen att vi behöver öka närvaron av vuxna där det är möjligt. Eftersom eleverna upplever att toaletterna och omklädningsgrummen är mindre trygga behöver vi ta fram konkreta åtgärder för att förändra dessa miljöer. En fördjupad analys görs i tillsammans med Friends i slutet av augusti i syfte att ta fram en konkret handlingsplan. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: En förändrad organisation där lärarna är mer samlade och fokuserar sin undervisning inom arbetslaget. Det ger ett bättre grepp om elevernas situation och eleverna får närmare till sina lärare. Nyöppnande av gemensamt elev- och personalfik i syfte att skapa mer vuxennärvaro i rastmiljöerna. Handlingsplan upprättas under hösten 2012 med utgångspunkt från Friendsenkäten och våra egna bedömningar av det som behöver prioriteras Kunskaper Skolans mål. 5

6 En skola för alla, där du får möjlighet att utvecklas maximalt utifrån dina egna förutsättningar och behov. Vi vill ge dig maximal utmaning för att du ska få maximal utbildning. Modern informationsteknologi skall vara ett självklart och naturligt hjälpmedel i arbetet för att du skall utveckla din förmåga att möta framtiden. Insatser för att nå målet: PIM utbildning för all pedagogisk personal Utbildning i det s.k. ett-till-ett projektet för all personal. Förberedelse inför att varje elev i åk 7 får varsin dator under läsåret 2012/13. Test av att använda ny teknik i klassrummen som surfplattor och mer bärbara datorer i mobila datorvagnar. Ämnesövergripande projekt som t.ex. Från jord till bord. Prioritering av ämnesgruppernas konferenser Gemensamma ämnesträffar med lärare i åk 5 för uppföljning av de nationella proven i åk 6. Matematiklärarna har under året deltagit i kommunens matematikprojekt. Projektet har hittills innefattat både utbildning, lektionsplanering och reflektion. Resultat: Under året har den nya läroplanen implementerats. Arbetsområden enligt de nya kursplanerna har tagits fram i många ämnen men arbetet är långt ifrån klart. Den fördelning av det centrala innehållet som lärarna gjorde tillsammans med tidigareskolorna har varit till hjälp i planeringen av undervisningen och i bedömningen av elevernas resultat. Användningen av IT i undervisningen har ökat tydligt under läsåret och då särskilt under våren. Utbildningar kombinerat med en högre tillgänglighet av modern teknik har inspirerat lärarna till att söka nya vägar att använda tekniken i undervisningen. Elevernas respons har hittills varit positiv och vi ser flera tecken på att det underlättar lärandet och ger nya pedagogiska möjligheter. Analys lärdomar: Att Parkskolan är och skall vara en skola med IT som en naturlig del det pedagogiska arbetet har fått ny fart under året. Läsåret 2012/13 kommer detta bli än mer tydligt och satsningen både investeringsmässigt och gemensam tid i pedagogiska samtal behöver prioriteras. Arbetet med Lgr11 och att utveckla arbetsområden både inom och mellan ämnen behöver fortsätta. Skolan behöver också ta fram ett mer enhetligt sätt att skriva och hantera IUP eftersom det idag skiljer sig lite för mycket. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Införande av en dator till varje elev i årskurs 7. Slutföra PIM utbildning för all pedagogisk personal 6

7 Ny form för pedagogisk konferens varje vecka där bl.a arbetsområden skall planeras. Vid konferensen skall även ett lärande kunna ske mellan lärargrupper och arbetslag genom att exempel och erfarenheter lyfts fram. Omorganisation som möjliggör mer av helhetsgrepp runt eleverna och därmed även större möjligheter till ämnesövergripande arbete. En mer detaljerad arbetsplan tas fram under hösten Arbeta för en tydligare gemensam IUP-process 5.3. Elevernas ansvar och inflytande Skolans mål. Eleverna tar ansvar och har verkligt inflytande över sitt lärande. Insatser för att nå målet: Eleverna har getts stora möjligheter att uttrycka sin bild av skolan genom enkäter Ämnesdagar där eleverna själva valt innehåll har genomförts Fortsatt utveckling av bedömningsmetoder där eleverna gör självbedömningar och blir delaktiga i sitt lärande och därmed ägare av sin egen kunskapsutveckling. Resultat: Vi har under året inte gjort någon undersökning som mäter elevernas upplevda inflytande på skolan. Vår uppfattning är att de formella organen som klassråd och elevråd uppehålls men att eleverna ändå anser att de skulle kunna vara med och påverka mer. Eleverna har varit med och utvärderat det nya upplägget för Elevens val och det har i stort sett fallit positivt ut. Eleverna anger att de tycker att dessa dagar gett dem möjligheter att förbättra sina resultat. Analys lärdomar: Eleverna responderar positivt på att göra egna val och blir då mer motiverade att ta ansvar. Generellt behöver vi involvera eleverna mer i det gemensamma ansvarstagandet för skolan Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi kommer att lyfta fram elevrådets roll i såväl vårt gemensamma utvecklingsarbete som i arbetsmiljöarbetet. Fast konferenstid för regelbundna klassråd/elevrådsmöten. Elevrådsrepresentanterna är också arbetsmiljöombud Skola och hem 7

8 Skolans mål. Föräldrar har inflytande över sina barns lärande. Insatser för att nå målet: Öppet hus under hösten för att ge nuvarande och kommande föräldrar möjlighet att få insyn i verksamheten. Föräldrarådet har varit delaktig i utformningen av likabehandlingsarbetet samt drivande i frågan om friluftsveckan. Schema och frånvarosystemet öppnades upp för föräldrarna så att de själva kan kontrollera sitt barns närvaro på lektionerna. Föräldramöte med Friends Resultat: Positiv respons från föräldrar på våra insatser. Frustration från ett antal föräldrar utifrån upplevelse av att skolan saknar tillräckliga personella resurser att möta enskilda barns behov av tillräckligt stöd. Analys lärdomar: Det är viktigt att föräldrar ges möjlighet att delta och ha insyn i skolans vardagsarbete. Våra föräldrar är en viktig resurs för att skapa förtroende för skolans arbete. Dialogen mellan lärare och föräldrar bidrar till elevens förutsättningar att nå resultat i skolan. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Arbeta för att ta fram en webbaserad lösning på IUP vilket skulle ge större möjligheter till insyn för föräldrarna 5.5. Övergång och samverkan Skolans mål. Parkskolan ger alla elever god vägledning inför fortsatta studier och yrkesval. Insatser för att nå målet: Alla elever i åk 9 fick individuella samtal med studievägledaren inför gymnasievalet. Elever i åk 8 erbjöds PRAO enligt kommunens nya modell Resultat: I en enkät har eleverna uppgett att de är nöjda med det stöd de fått inför sina fortsatta studier och val. Önskemål har framförts från elever i åk 7 och 8 om att få mer information om gymnasieutbildningar inför framtida val. 8

9 Analys lärdomar: Det arbetssätt som används på Parkskolan är uppskattat av eleverna och deras vårdnadshavare. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi fortsätter med såväl generell information till klasser / grupper som mer specifik individuell information. Vi fortsätter individanpassa besök på gymnasieprogram utifrån önskemål och behov Skolan och omvärlden Skolans mål. Parkskolans elever gör regelbundet studiebesök i arbetslivet. Parkskolan har ett samarbete med Mittuniversitetet Insatser för att nå målet: PRAO för åk 8 har genomförts samt några studiebesök. Resultat: Våra elever har i begränsad omfattning nyttjat möjligheten till PRAO. Analys lärdomar: Vi behöver gemensamt på skolan fundera över hur PRAO kan bli en naturlig del av undervisningen. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Under hösten -12 behöver vi påbörja en ämnesövergripande arbetsområdesplanering som innefattar bl.a PRAO i enlighet med Lgr Bedömning och betyg Skolans mål. Alla elever når minst betyget godkänd i alla ämnen åk 9. Insatser för att nå målet: Omorganisering av Elevens val så att kurserna i högre grad stöder den reguljära undervisningen och ger möjlighet till eleverna att nå högre måluppfyllelse. Tydligare rutiner kring elevfrånvaro Prioritering av gemensam tid för ämnesgrupperna 9

10 Alla matematiklärare har varit med i det kommunövergripande matematikprojektet som syftar till utveckling av undervisningen. Riktade stödinsatser för elever som riskerade att ej nå målen. Resultat: Betygsresultaten i åk 9 har höjts avsevärt jämfört med föregående år. Meritvärdet har höjts med drygt 20 poäng och andelen som är godkända i alla ämnen har förbättrats med 22%. I resultaten kan man se en liten skillnad mellan pojkars och flickors resultat men den skillnaden är betydligt mindre än på många andra skolor. Analys lärdomar: Ett intensivt arbete har gjorts för att skapa så goda möjligheter som möjligt för eleverna. Många elever har gjort tydliga framsteg vilket syns i resultaten. Några faktorer som påverkar uppgången tror vi är: - en generellt bättre lärmiljö på skolan - nära samarbete mellan lärare, speciallärare och specialpedagog för att hitta lösningar som optimerar lärandet för elever som riskerat att inte nå godkänt - denna årgång av elever hade med sig bättre förkunskaper när de började i sexan hos oss jämfört med de två föregående årskurserna. Fortfarande är andelen som når behörighet till nationella program alltför låg och vi är inte heller nöjda förrän alla elever klarar minst godkänt (E) i alla ämnen. Insatserna för att minska frånvaron har gett effekt vilket också kan avläsas av betygsresultaten. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Ny form för pedagogisk konferens varje vecka där arbetsområden skall planeras. Vid konferensen skall även ett lärande kunna ske mellan lärargrupper och arbetslag genom att exempel och erfarenheter lyftas fram. Omorganisation som möjliggör mer av helhetsgrepp runt eleverna och därmed även större möjligheter till ämnesövergripande arbete. En mer detaljerad arbetsplan tas fram under hösten Arbeta för en tydligare gemensam IUP-process Redovisning av: Nationella prov åk 6 (tabellunderlag - se bilaga) Nationella prov åk 9 (tabellunderlag - se bilaga) Betyg samtliga ämnen åk 9 (tabellunderlag - se bilaga) En jämförelse och ett resonemang av sambandet mellan betyg och erhållna resultat på nationella prov: 10

11 Av de som har gjort proven ser vi liten skillnad mellan provresultat och slutbetygen. P.g.a. omorganisationen på skolan har ännu ingen fördjupad analys kunnat göras av dessa resultat. Totalt antal elever i åk 9: 74 Totalt antal pojkar i åk 9: 33 Totalt antal flickor i åk 9: 41 Betyg åk 9 läsåret 2011/2012 Andel elever Genomsnittligt meritvärde som uppnår lägst betyget godkänt i samtliga ämnen i årskurs 9. behöriga till gymnasieskolan, yrkesprogram (%) som ej uppnått målen i 1 ämne (%) helt utan slutbetyg (%) Pojkar 207,3 81,8% 87,9% Flickor 217,0 82,9% 82,9% Totalt 212,6 82,4% 85,1% 6. Hälsa och livsstil Skolans mål. Barn och elever utövar fysisk aktivitet och deltar i skapande verksamhet samt har kulturella upplevelser. Insatser för att nå målet: Fortsatt arbete med friluftsliv och dans i likhet med föregående år Författarbesök i årskurs 8 Besök av musikgrupper Skolbio för årskurs 7 Friluftsdagar Resultat: De insatser som genomförts har utfallit väl. Eleverna har responderat positiv på de kultur arrangemang som ordnats på skolan. Analys Lärdomar: För skolans trivsel är kulturarrangemangen mycket viktiga. Positivt om detta fortsätter. 11

12 Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: P.g.a. ekonomiska begränsningar kommer friluftsveckan att förändras. Ambitionen är fortfarande att eleverna skall ges möjlighet till friluftsliv men nu endast i närområdet. Kulturarrangemangen kommer att fortsätta. 7. Uppföljning av arbetet utifrån likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen har varit styrande för det åtgärdande och förebyggande arbetet med att främja likabehandling och eliminera diskriminering. Arbetet med likabehandlingsplanen har utvecklats genom: Fortsatt arbete i det s.k. stödteamet för likabehandling. Detta team, bestående av Parkskolans två specialpedagoger och skolkurator har informerat personalen och eleverna om likabehandlingsplanen samt funnits med som stöd till lärarna vid åtgärder i enlighet med likabehandlingsplanen. Den s.k. lightversionen av planen har använts för eleverna. Kartläggning av skolan har gjorts genom enkät och arbetslagens utvärderingar. Synpunkter på likabehandlingsplanen från personalen har bearbetats av stödteamet där även de nya bestämmelserna i skollagen har beaktats inför framtagandet av ny årlig plan för likabehandling. Rektor har antagit ny årlig plan för likabehandling och därmed vilka förebyggande åtgärder som skall genomföras under kommande läsår. 8. Redovisa situationen för barn och elever i behov av särskilt stöd På Parkskolan finnsen specialpedagog. Specialpedagogresurs har delvis använts att anställa speciallärare på skolan. Stödet till elever i behov av särskilt stöd sker huvudsakligen i arbetslagen. Specialpedagog kallar varje vecka undervisande lärare och annan personal till elevhälsomöte (EHM) där aktuella elevärenden uppmärksammas. Om det framkommer att det finns behov av kartläggning så får specialpedagog i uppdrag att genomföra denna. Därefter tas kontakt med elevens föräldrar för upprättande av åtgärdsprogram och samarbete omkring elevens behov. Samarbetet med föräldrar och elev sker på elevvårdskonferenser eller träffar med ämneslärare, handledare och specialpedagog. Elevhälsoteamet träffas varannan vecka och består av rektorer, specialpedagoger, kurator, psykolog och skolsköterska. I teamet lyfts elever där våra åtgärder inte lett till någon utveckling. Den bredare kompetensen i teamet gör att ärendet kan komma vidare. Personal från teamet arbetar också med klasser och deras handledare med gruppstärkande insatser. Teamet leder utbildning av handledarna för de nya klasser som kommer till Parkskolan. När svårigheterna omkring en elevs skolsituation är större än skolan klarar av eller av annan art än vi förstår oss på, tar vi kontakt med andra samarbetspartners. Om vi inte förstår oss på svårigheterna begär vi en skolpsykologisk utredning hos kommunens Elevhälsa. Resultatet från utredningen återförs till arbetslagen, och då är oftast även föräldrar närvarande. Ibland behövs därutöver kompletterande utredning vid Barn- och Ungdomshabiliteringen. 12

13 Under läsåret har det gjorts många insatser för att lösa skolgången för de elever som av olika anledningar inte kommer till skolan. Närvaroteamet har varit med i några sådana ärenden. Vid misstanke om att en elev far illa tar vi kontakt med socialtjänsten. Vi har en kontaktperson på avdelningen för barn och unga som elevhälsoteamet träffar regelbundet. Då kan vi som första steg konsultera henne om hur vi bör gå vidare. I gemensamma ärenden har vi ett bra samarbete med socialtjänsten. För extra stöd till elever med mycket stora behov har under läsåret funnits speciallärare, pedagogisk resurs samt tre-fyra elevassistenter anställda vid skolan. 9. Rektors ansvar Rektorerna har det yttersta ansvaret för att läroplanen följs och de uppsatta målen nås. Två rektorer, Ingemar Forss och Mona Danielsson Libeck arbetar i ett delat ledarskap med uppdelade ansvarsområden och gemensamt verksamhets- och resultatansvar för skolan. Rektorerna har under läsåret haft ambitionen att varje vecka besöka lektioner för att kunna ge feedback till lärarna på den undervisning som bedrivs. Lektionsbesöken är också ett sätt att systematiskt följa upp att verksamheten utförs enligt läroplanen och de uppställda målen. Rektorerna leder det utvecklingsarbete som planeras och genomförs samt samordnar utvärderingar och uppföljningar av verksamheten. Rektorerna har aktivt funnits med vid elevhälsomöten tillsammans med specialpedagog för att säkerställa elevers rätt till stöd. 10. Rektors samlade bedömning samt rektors analys av prioriterade utvecklingsområden (presenteras i prioritetsordning) inför kommande arbetsår som lyfts till en förvaltningsgemensam bearbetning. Vuxna på skolan För att ännu fler elever skall känna sig trygga hela skoldagen behöver vuxennärvaron öka på skolan och då gäller det framförallt på rasterna. Vi behöver även förutsättningar att kunna möta skollagens krav på tillräckligt stöd till elever som riskerar att inte nå målen. Närvaroteam Vi har ett fortsatt behov av att samordna insatser för elever som har låg frånvaro på skolan. Närvaroteamets resurser behövs i detta. Vi ser gärna att redan inblandade personer från de olika professionerna också är de som finns med på dessa möten. Ex. elevens soc. handläggare, Bup personal som träffat/ träffar eleven, etc. IT 13

14 Eftersom den nya läroplanen så tydligt pekar ut användandet av IT i undervisningen som ett nödvändigt hjälpmedel behöver den satsningen fortsätta på skolan. System för IUP, frånvaro och kommunikation Ett webbaserat IUP-system behövs av flera anledningar: - Underlätta överföringen av omdömen från avlämnande 1-5 skolor - Underlätta den interna logistiken vid skrivande av omdömen inför utvecklingssamtal - Ge ett mer enhetligt sätt att på skolan hantera IUP och utvecklingssamtal - Ge föräldrarna bättre insyn i sina barns skolgång - Ett naturligt steg när datortätheten ökar väsentligt på skolan Samlad organisation för eleverna och tydligare ledning Parkskolan hade ett behov av att få en ny organisation som bättre svarade mot verkligheten. Genom att skolan nu får en rektor med en verksamhetsledare vid sidan om sig samt tydliga arbetslagsledare blir skolan mer samlad. Ett smidigare elevhälsoarbete är då möjligt och den pedagogiska utvecklingen av undervisningen möjliggörs på ett bättre sätt. Resurser för rektor Vi ser att rektor alltför ofta bli lämnad ensam i de svåra beslutsärenden som kan förekomma på en skola. Det behövs resurser för rektor dels i det dagliga arbetet men också resurser att vända sig till när elevsituationer inte förbättras. Östersund den 3/ Mona D Libeck och Ingemar Forss Rektors underskrift 14

15

16

17

18

19

20

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Lugnviksskolan 6-9 Annika Lööf-Sjölund Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15 1 Varje

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Fjällängsskolans fritidshem

Fjällängsskolans fritidshem REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Fjällängsskolans fritidshem Gun Söderberg Königsson 2010 08 26 Innehållsförteckning Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Elever i behov av särskilt stöd

Elever i behov av särskilt stöd Elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan för Ekebyhovskolan 2014 Ekebyhovskolan Ansvarig chef: Inga-Lill Håkansson INNEHÅLL SYFTE OCH MÅL...3 VÅRA STYRDOKUMENT...4 ELEVSTÖDSTRAPPAN...5 STÖDTEAMET...7

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan

Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Elevhälsoarbetet vid Hagaskolan Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN

ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN ELEVHÄLSOPLAN FÖR ODENSLUNDSSKOLAN Odenslundsskolan, reviderad, februari 2013 1 Målsättning med elevhälsoarbetet. Vi vill främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande. Vi vill skapa en trygg och god

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016

Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Elevhälsoplan för Pluggparadiset Skola och Fritidshem 2015/2016 Bakgrund Skolan ska se till att eleverna har en bra miljö för sin kunskapsutveckling och sin personliga utveckling. Det innebär att elevhälsan

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kungsbacka läsåret 2013/2014 Planen omfattar både arbetet med likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling 1 Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015

Verksamhetsplan Vimarskolan åk 7-9 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat Nationella prov Betyg Enkätresultat Elevhälsa VÄRDEGRUNDSARBETE Förebyggande arbete Samordna

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsinggårdsskolan, 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, åk 7-9 Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer