Parkskolan lå Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903"

Transkript

1 Parkskolan lå Mona D Libeck Ingemar Forss REVIDERAD

2 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - systematiskt kvalitetsarbete (2-8 ), och - inflytande och samråd (9-17 ). Systematiskt kvalitetsarbete Nationell nivå 2 I 26 kap. finns bestämmelser om tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning av skolväsendet och andra utbildningar. Huvudmannanivå 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Enhetsnivå 4 Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 5 Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Dokumentation 6 Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska dokumenteras. Åtgärder 7 Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Rutiner för klagomål 8 Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 2

3 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Parkskolan är en åk 6-9 skola och hade läsåret 11/12 ca 280 elever fördelat på 11 klasser samt en förberedelseklass med ca elever. I förberedelseklassen har det gått elever som getts en introduktion i svensk skola och det svenska språket. Skolan är organiserad i 4 arbetslag med två rektorer. Ingemar Forss har ansvarat för det röda och blå arbetslaget, Mona D Libeck för gula och gröna arbetslaget samt förberedelseklass. 2. Rutiner och underlag för kvalitetsarbetet I Parkskolans kvalitetsarbete utgår vi från att förbättringar av verksamheten ständigt behövs. I slutet av vårterminen 2012 gjorde arbetslagen och ämnesgrupperna en utvärdering gentemot de mål som satts upp för verksamheten. Förslag till nya mål och åtgärder togs också fram. Arbetsplan för läsåret fastställdes under höstterminen Efter läsåret utvärderades resultatet av lärarna och rektorerna och kvalitetsredovisningen bygger på denna utvärdering. Kvalitetsredovisningen utgår från Grundskoleförordningen samt de anvisningar och den mall som beslutats inom Barn- och Utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun. 3. Utvecklingsområden 2011/ Trygghet: Skolan skall präglas av en trygg arbetsmiljö som stimulerar till lärande, där du möts av respekt för din person. Utvecklingsområden: Friendsarbetet Nolltolerans mot kränkningar Gemensamma rutiner 2. Peak your performance: En skola för alla, där du får möjlighet att utvecklas maximalt utifrån dina egna förutsättningar och behov. Vi vill ge dig maximal utmaning för att få maximal utbildning. Utvecklingsområden: Likvärdig bedömning Skola 2011 Ämnesutveckling Stöd till elever 3. IT: Modern informationsteknologi skall vara ett självklart och naturligt hjälpmedel i arbetet för att du skall utveckla din förmåga att möta framtiden. Utvecklingsområden: IT som hjälpmedel i skolans kompensatoriska uppdrag IT som verktyg i utvecklandet av undervisningen 3

4 Områden i skolans läroplan Grunden för det systematiska kvalitetsarbetet är ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete. De nationella läroplanerna och dess mål styr ytterst kvalitetsarbetets upplägg och innehåll. Skolans mål och riktlinjer finns sammanfattade i skolans läroplan, dessa områden finns därför angivna under nedanstående rubriker. Kommunfullmäktige (KF) har utifrån de nationella läroplanerna prioriterat vissa områden i skolplanen som formulerats i nämndens budget varje år. Barn och utbildningsnämnden (BoUN) beslutar om kvalitetskrav varje år. Budgetmålen och kvalitetskraven är således prioriteringar utifrån de nationella målen som gjorts för Östersunds kommun. Dessa prioriteringar ska verksamheten förhålla sig till men de är ej heltäckande utifrån de nationella målen Normer och värden Skolans mål. Skolan skall präglas av en trygg arbetsmiljö som stimulerar till lärande, där du möts av respekt för din person. 4

5 Insatser för att nå målet: Uppgradering av friendsarbetet med extern utbildningsinsats för både personal, elever och vårdnadshavare. Intensifierat arbete för att minska frånvaron från lektioner. Ny rutin med tätare uppföljning av handledare och rektorer Information till personal och elever om likabehandlingsplanen Utökad vuxennärvaro på raster Gemensam rutin för att upprätthålla nolltolerans mot kränkningar och frånvaro Resultat: Utifrån personalens utvärderingar av året har arbetsmiljön generellt på skolan förbättrats under läsåret 2011/12 jämfört med tidigare. Detta gäller både arbetet på lektionerna samt rastmiljön. Vi har haft färre elever med hög frånvaro. I de enkätutvärderingar som gjorts bl.a. med hjälp av Friends kan dock ingen tydlig förbättring av hur eleverna uppfattar sin situation utläsas. Trivseln ligger på en hög nivå men fortfarande uppfattar eleverna det som att alltför få vuxna på skolan agerar i situationer som eleverna ser som kränkande. I enkäten anges toaletterna och omklädningsrummen som de mest otrygga platserna på skolan. Analys lärdomar: Vi ser att de åtgärder vi gjort för att öka lektionsnärvaron har gett effekt vilket också har gett en generellt bättre skolmiljö. Det finns ändå mycket kvar att arbeta med. Vi ser att i de miljöer där vuxennärvaro finns är tryggheten större vilket ger den enkla slutsatsen att vi behöver öka närvaron av vuxna där det är möjligt. Eftersom eleverna upplever att toaletterna och omklädningsgrummen är mindre trygga behöver vi ta fram konkreta åtgärder för att förändra dessa miljöer. En fördjupad analys görs i tillsammans med Friends i slutet av augusti i syfte att ta fram en konkret handlingsplan. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: En förändrad organisation där lärarna är mer samlade och fokuserar sin undervisning inom arbetslaget. Det ger ett bättre grepp om elevernas situation och eleverna får närmare till sina lärare. Nyöppnande av gemensamt elev- och personalfik i syfte att skapa mer vuxennärvaro i rastmiljöerna. Handlingsplan upprättas under hösten 2012 med utgångspunkt från Friendsenkäten och våra egna bedömningar av det som behöver prioriteras Kunskaper Skolans mål. 5

6 En skola för alla, där du får möjlighet att utvecklas maximalt utifrån dina egna förutsättningar och behov. Vi vill ge dig maximal utmaning för att du ska få maximal utbildning. Modern informationsteknologi skall vara ett självklart och naturligt hjälpmedel i arbetet för att du skall utveckla din förmåga att möta framtiden. Insatser för att nå målet: PIM utbildning för all pedagogisk personal Utbildning i det s.k. ett-till-ett projektet för all personal. Förberedelse inför att varje elev i åk 7 får varsin dator under läsåret 2012/13. Test av att använda ny teknik i klassrummen som surfplattor och mer bärbara datorer i mobila datorvagnar. Ämnesövergripande projekt som t.ex. Från jord till bord. Prioritering av ämnesgruppernas konferenser Gemensamma ämnesträffar med lärare i åk 5 för uppföljning av de nationella proven i åk 6. Matematiklärarna har under året deltagit i kommunens matematikprojekt. Projektet har hittills innefattat både utbildning, lektionsplanering och reflektion. Resultat: Under året har den nya läroplanen implementerats. Arbetsområden enligt de nya kursplanerna har tagits fram i många ämnen men arbetet är långt ifrån klart. Den fördelning av det centrala innehållet som lärarna gjorde tillsammans med tidigareskolorna har varit till hjälp i planeringen av undervisningen och i bedömningen av elevernas resultat. Användningen av IT i undervisningen har ökat tydligt under läsåret och då särskilt under våren. Utbildningar kombinerat med en högre tillgänglighet av modern teknik har inspirerat lärarna till att söka nya vägar att använda tekniken i undervisningen. Elevernas respons har hittills varit positiv och vi ser flera tecken på att det underlättar lärandet och ger nya pedagogiska möjligheter. Analys lärdomar: Att Parkskolan är och skall vara en skola med IT som en naturlig del det pedagogiska arbetet har fått ny fart under året. Läsåret 2012/13 kommer detta bli än mer tydligt och satsningen både investeringsmässigt och gemensam tid i pedagogiska samtal behöver prioriteras. Arbetet med Lgr11 och att utveckla arbetsområden både inom och mellan ämnen behöver fortsätta. Skolan behöver också ta fram ett mer enhetligt sätt att skriva och hantera IUP eftersom det idag skiljer sig lite för mycket. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Införande av en dator till varje elev i årskurs 7. Slutföra PIM utbildning för all pedagogisk personal 6

7 Ny form för pedagogisk konferens varje vecka där bl.a arbetsområden skall planeras. Vid konferensen skall även ett lärande kunna ske mellan lärargrupper och arbetslag genom att exempel och erfarenheter lyfts fram. Omorganisation som möjliggör mer av helhetsgrepp runt eleverna och därmed även större möjligheter till ämnesövergripande arbete. En mer detaljerad arbetsplan tas fram under hösten Arbeta för en tydligare gemensam IUP-process 5.3. Elevernas ansvar och inflytande Skolans mål. Eleverna tar ansvar och har verkligt inflytande över sitt lärande. Insatser för att nå målet: Eleverna har getts stora möjligheter att uttrycka sin bild av skolan genom enkäter Ämnesdagar där eleverna själva valt innehåll har genomförts Fortsatt utveckling av bedömningsmetoder där eleverna gör självbedömningar och blir delaktiga i sitt lärande och därmed ägare av sin egen kunskapsutveckling. Resultat: Vi har under året inte gjort någon undersökning som mäter elevernas upplevda inflytande på skolan. Vår uppfattning är att de formella organen som klassråd och elevråd uppehålls men att eleverna ändå anser att de skulle kunna vara med och påverka mer. Eleverna har varit med och utvärderat det nya upplägget för Elevens val och det har i stort sett fallit positivt ut. Eleverna anger att de tycker att dessa dagar gett dem möjligheter att förbättra sina resultat. Analys lärdomar: Eleverna responderar positivt på att göra egna val och blir då mer motiverade att ta ansvar. Generellt behöver vi involvera eleverna mer i det gemensamma ansvarstagandet för skolan Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi kommer att lyfta fram elevrådets roll i såväl vårt gemensamma utvecklingsarbete som i arbetsmiljöarbetet. Fast konferenstid för regelbundna klassråd/elevrådsmöten. Elevrådsrepresentanterna är också arbetsmiljöombud Skola och hem 7

8 Skolans mål. Föräldrar har inflytande över sina barns lärande. Insatser för att nå målet: Öppet hus under hösten för att ge nuvarande och kommande föräldrar möjlighet att få insyn i verksamheten. Föräldrarådet har varit delaktig i utformningen av likabehandlingsarbetet samt drivande i frågan om friluftsveckan. Schema och frånvarosystemet öppnades upp för föräldrarna så att de själva kan kontrollera sitt barns närvaro på lektionerna. Föräldramöte med Friends Resultat: Positiv respons från föräldrar på våra insatser. Frustration från ett antal föräldrar utifrån upplevelse av att skolan saknar tillräckliga personella resurser att möta enskilda barns behov av tillräckligt stöd. Analys lärdomar: Det är viktigt att föräldrar ges möjlighet att delta och ha insyn i skolans vardagsarbete. Våra föräldrar är en viktig resurs för att skapa förtroende för skolans arbete. Dialogen mellan lärare och föräldrar bidrar till elevens förutsättningar att nå resultat i skolan. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Arbeta för att ta fram en webbaserad lösning på IUP vilket skulle ge större möjligheter till insyn för föräldrarna 5.5. Övergång och samverkan Skolans mål. Parkskolan ger alla elever god vägledning inför fortsatta studier och yrkesval. Insatser för att nå målet: Alla elever i åk 9 fick individuella samtal med studievägledaren inför gymnasievalet. Elever i åk 8 erbjöds PRAO enligt kommunens nya modell Resultat: I en enkät har eleverna uppgett att de är nöjda med det stöd de fått inför sina fortsatta studier och val. Önskemål har framförts från elever i åk 7 och 8 om att få mer information om gymnasieutbildningar inför framtida val. 8

9 Analys lärdomar: Det arbetssätt som används på Parkskolan är uppskattat av eleverna och deras vårdnadshavare. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi fortsätter med såväl generell information till klasser / grupper som mer specifik individuell information. Vi fortsätter individanpassa besök på gymnasieprogram utifrån önskemål och behov Skolan och omvärlden Skolans mål. Parkskolans elever gör regelbundet studiebesök i arbetslivet. Parkskolan har ett samarbete med Mittuniversitetet Insatser för att nå målet: PRAO för åk 8 har genomförts samt några studiebesök. Resultat: Våra elever har i begränsad omfattning nyttjat möjligheten till PRAO. Analys lärdomar: Vi behöver gemensamt på skolan fundera över hur PRAO kan bli en naturlig del av undervisningen. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Under hösten -12 behöver vi påbörja en ämnesövergripande arbetsområdesplanering som innefattar bl.a PRAO i enlighet med Lgr Bedömning och betyg Skolans mål. Alla elever når minst betyget godkänd i alla ämnen åk 9. Insatser för att nå målet: Omorganisering av Elevens val så att kurserna i högre grad stöder den reguljära undervisningen och ger möjlighet till eleverna att nå högre måluppfyllelse. Tydligare rutiner kring elevfrånvaro Prioritering av gemensam tid för ämnesgrupperna 9

10 Alla matematiklärare har varit med i det kommunövergripande matematikprojektet som syftar till utveckling av undervisningen. Riktade stödinsatser för elever som riskerade att ej nå målen. Resultat: Betygsresultaten i åk 9 har höjts avsevärt jämfört med föregående år. Meritvärdet har höjts med drygt 20 poäng och andelen som är godkända i alla ämnen har förbättrats med 22%. I resultaten kan man se en liten skillnad mellan pojkars och flickors resultat men den skillnaden är betydligt mindre än på många andra skolor. Analys lärdomar: Ett intensivt arbete har gjorts för att skapa så goda möjligheter som möjligt för eleverna. Många elever har gjort tydliga framsteg vilket syns i resultaten. Några faktorer som påverkar uppgången tror vi är: - en generellt bättre lärmiljö på skolan - nära samarbete mellan lärare, speciallärare och specialpedagog för att hitta lösningar som optimerar lärandet för elever som riskerat att inte nå godkänt - denna årgång av elever hade med sig bättre förkunskaper när de började i sexan hos oss jämfört med de två föregående årskurserna. Fortfarande är andelen som når behörighet till nationella program alltför låg och vi är inte heller nöjda förrän alla elever klarar minst godkänt (E) i alla ämnen. Insatserna för att minska frånvaron har gett effekt vilket också kan avläsas av betygsresultaten. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Ny form för pedagogisk konferens varje vecka där arbetsområden skall planeras. Vid konferensen skall även ett lärande kunna ske mellan lärargrupper och arbetslag genom att exempel och erfarenheter lyftas fram. Omorganisation som möjliggör mer av helhetsgrepp runt eleverna och därmed även större möjligheter till ämnesövergripande arbete. En mer detaljerad arbetsplan tas fram under hösten Arbeta för en tydligare gemensam IUP-process Redovisning av: Nationella prov åk 6 (tabellunderlag - se bilaga) Nationella prov åk 9 (tabellunderlag - se bilaga) Betyg samtliga ämnen åk 9 (tabellunderlag - se bilaga) En jämförelse och ett resonemang av sambandet mellan betyg och erhållna resultat på nationella prov: 10

11 Av de som har gjort proven ser vi liten skillnad mellan provresultat och slutbetygen. P.g.a. omorganisationen på skolan har ännu ingen fördjupad analys kunnat göras av dessa resultat. Totalt antal elever i åk 9: 74 Totalt antal pojkar i åk 9: 33 Totalt antal flickor i åk 9: 41 Betyg åk 9 läsåret 2011/2012 Andel elever Genomsnittligt meritvärde som uppnår lägst betyget godkänt i samtliga ämnen i årskurs 9. behöriga till gymnasieskolan, yrkesprogram (%) som ej uppnått målen i 1 ämne (%) helt utan slutbetyg (%) Pojkar 207,3 81,8% 87,9% Flickor 217,0 82,9% 82,9% Totalt 212,6 82,4% 85,1% 6. Hälsa och livsstil Skolans mål. Barn och elever utövar fysisk aktivitet och deltar i skapande verksamhet samt har kulturella upplevelser. Insatser för att nå målet: Fortsatt arbete med friluftsliv och dans i likhet med föregående år Författarbesök i årskurs 8 Besök av musikgrupper Skolbio för årskurs 7 Friluftsdagar Resultat: De insatser som genomförts har utfallit väl. Eleverna har responderat positiv på de kultur arrangemang som ordnats på skolan. Analys Lärdomar: För skolans trivsel är kulturarrangemangen mycket viktiga. Positivt om detta fortsätter. 11

12 Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: P.g.a. ekonomiska begränsningar kommer friluftsveckan att förändras. Ambitionen är fortfarande att eleverna skall ges möjlighet till friluftsliv men nu endast i närområdet. Kulturarrangemangen kommer att fortsätta. 7. Uppföljning av arbetet utifrån likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen har varit styrande för det åtgärdande och förebyggande arbetet med att främja likabehandling och eliminera diskriminering. Arbetet med likabehandlingsplanen har utvecklats genom: Fortsatt arbete i det s.k. stödteamet för likabehandling. Detta team, bestående av Parkskolans två specialpedagoger och skolkurator har informerat personalen och eleverna om likabehandlingsplanen samt funnits med som stöd till lärarna vid åtgärder i enlighet med likabehandlingsplanen. Den s.k. lightversionen av planen har använts för eleverna. Kartläggning av skolan har gjorts genom enkät och arbetslagens utvärderingar. Synpunkter på likabehandlingsplanen från personalen har bearbetats av stödteamet där även de nya bestämmelserna i skollagen har beaktats inför framtagandet av ny årlig plan för likabehandling. Rektor har antagit ny årlig plan för likabehandling och därmed vilka förebyggande åtgärder som skall genomföras under kommande läsår. 8. Redovisa situationen för barn och elever i behov av särskilt stöd På Parkskolan finnsen specialpedagog. Specialpedagogresurs har delvis använts att anställa speciallärare på skolan. Stödet till elever i behov av särskilt stöd sker huvudsakligen i arbetslagen. Specialpedagog kallar varje vecka undervisande lärare och annan personal till elevhälsomöte (EHM) där aktuella elevärenden uppmärksammas. Om det framkommer att det finns behov av kartläggning så får specialpedagog i uppdrag att genomföra denna. Därefter tas kontakt med elevens föräldrar för upprättande av åtgärdsprogram och samarbete omkring elevens behov. Samarbetet med föräldrar och elev sker på elevvårdskonferenser eller träffar med ämneslärare, handledare och specialpedagog. Elevhälsoteamet träffas varannan vecka och består av rektorer, specialpedagoger, kurator, psykolog och skolsköterska. I teamet lyfts elever där våra åtgärder inte lett till någon utveckling. Den bredare kompetensen i teamet gör att ärendet kan komma vidare. Personal från teamet arbetar också med klasser och deras handledare med gruppstärkande insatser. Teamet leder utbildning av handledarna för de nya klasser som kommer till Parkskolan. När svårigheterna omkring en elevs skolsituation är större än skolan klarar av eller av annan art än vi förstår oss på, tar vi kontakt med andra samarbetspartners. Om vi inte förstår oss på svårigheterna begär vi en skolpsykologisk utredning hos kommunens Elevhälsa. Resultatet från utredningen återförs till arbetslagen, och då är oftast även föräldrar närvarande. Ibland behövs därutöver kompletterande utredning vid Barn- och Ungdomshabiliteringen. 12

13 Under läsåret har det gjorts många insatser för att lösa skolgången för de elever som av olika anledningar inte kommer till skolan. Närvaroteamet har varit med i några sådana ärenden. Vid misstanke om att en elev far illa tar vi kontakt med socialtjänsten. Vi har en kontaktperson på avdelningen för barn och unga som elevhälsoteamet träffar regelbundet. Då kan vi som första steg konsultera henne om hur vi bör gå vidare. I gemensamma ärenden har vi ett bra samarbete med socialtjänsten. För extra stöd till elever med mycket stora behov har under läsåret funnits speciallärare, pedagogisk resurs samt tre-fyra elevassistenter anställda vid skolan. 9. Rektors ansvar Rektorerna har det yttersta ansvaret för att läroplanen följs och de uppsatta målen nås. Två rektorer, Ingemar Forss och Mona Danielsson Libeck arbetar i ett delat ledarskap med uppdelade ansvarsområden och gemensamt verksamhets- och resultatansvar för skolan. Rektorerna har under läsåret haft ambitionen att varje vecka besöka lektioner för att kunna ge feedback till lärarna på den undervisning som bedrivs. Lektionsbesöken är också ett sätt att systematiskt följa upp att verksamheten utförs enligt läroplanen och de uppställda målen. Rektorerna leder det utvecklingsarbete som planeras och genomförs samt samordnar utvärderingar och uppföljningar av verksamheten. Rektorerna har aktivt funnits med vid elevhälsomöten tillsammans med specialpedagog för att säkerställa elevers rätt till stöd. 10. Rektors samlade bedömning samt rektors analys av prioriterade utvecklingsområden (presenteras i prioritetsordning) inför kommande arbetsår som lyfts till en förvaltningsgemensam bearbetning. Vuxna på skolan För att ännu fler elever skall känna sig trygga hela skoldagen behöver vuxennärvaron öka på skolan och då gäller det framförallt på rasterna. Vi behöver även förutsättningar att kunna möta skollagens krav på tillräckligt stöd till elever som riskerar att inte nå målen. Närvaroteam Vi har ett fortsatt behov av att samordna insatser för elever som har låg frånvaro på skolan. Närvaroteamets resurser behövs i detta. Vi ser gärna att redan inblandade personer från de olika professionerna också är de som finns med på dessa möten. Ex. elevens soc. handläggare, Bup personal som träffat/ träffar eleven, etc. IT 13

14 Eftersom den nya läroplanen så tydligt pekar ut användandet av IT i undervisningen som ett nödvändigt hjälpmedel behöver den satsningen fortsätta på skolan. System för IUP, frånvaro och kommunikation Ett webbaserat IUP-system behövs av flera anledningar: - Underlätta överföringen av omdömen från avlämnande 1-5 skolor - Underlätta den interna logistiken vid skrivande av omdömen inför utvecklingssamtal - Ge ett mer enhetligt sätt att på skolan hantera IUP och utvecklingssamtal - Ge föräldrarna bättre insyn i sina barns skolgång - Ett naturligt steg när datortätheten ökar väsentligt på skolan Samlad organisation för eleverna och tydligare ledning Parkskolan hade ett behov av att få en ny organisation som bättre svarade mot verkligheten. Genom att skolan nu får en rektor med en verksamhetsledare vid sidan om sig samt tydliga arbetslagsledare blir skolan mer samlad. Ett smidigare elevhälsoarbete är då möjligt och den pedagogiska utvecklingen av undervisningen möjliggörs på ett bättre sätt. Resurser för rektor Vi ser att rektor alltför ofta bli lämnad ensam i de svåra beslutsärenden som kan förekomma på en skola. Det behövs resurser för rektor dels i det dagliga arbetet men också resurser att vända sig till när elevsituationer inte förbättras. Östersund den 3/ Mona D Libeck och Ingemar Forss Rektors underskrift 14

15

16

17

18

19

20

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014

ELEVHÄLSOPLAN. Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll. Läsåret 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN Rutiner och organisation för elevhälsoarbetet på Urfjäll Läsåret 2013-2014 Urfjälls Montessoriskola Rektor Mette Sandh Urfjällsvägen 2 Telefon 08-581 740 42 196 93 Kungsängen E-mejl rektor@urfjall.se

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Datum 13 september 2013 1 (7) Kvalitetsanalys för Kunskapsskolan Saltsjöbaden läsåret 2012/13 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 1:7-9 margaretha.lindman@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-10-30 Eskilstuna kommun eskilstuna.kommun@eskilstuna.se Rektorn vid Stålforsskolan 2: 7-9 helena.rivel@eskilstuna.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Stålforsskolan 2:

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Innehåll: 1. Verksamhetsvisioner... s. 3. 2. Systematiskt kvalitetsarbete i Gnosjö kommun... s. 4

Innehåll: 1. Verksamhetsvisioner... s. 3. 2. Systematiskt kvalitetsarbete i Gnosjö kommun... s. 4 Innehåll: 1. Verksamhetsvisioner..... s. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete i Gnosjö kommun.... s. 4 3. Modell för systematiskt kvalitetsarbete.... s... 5 4. Innehåll i det systematiska kvalitetsarbetets

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 SKYTTEANSKA SKOLAN SKYTTEANSKA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Vi är öppna med varandra

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 SKYTTEANSKA SKOLAN SKYTTEANSKA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Vi är öppna med varandra LIKABEHANDLINGSPLAN SKYTTEANSKA SKOLANS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SKYTTEANSKA SKOLAN 2015/2016 Vi är öppna med varandra Vi berömmer varandra Vi bry oss om varandra Vi hjälper varandra

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Sida 1 (8) Rinkebyskolan ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 2013-04-12 Reviderad 2014-11-11 Reviderad 2015-08-21 Reviderad 2016-08-02 SID 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2014-03-11 Ängelholms kommun Rektorn vid Söndrebalgs skola 20 i4 i Cg Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Söndrebalgs skola i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 -

Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - 1 Systematiskt kvalitetsarbete Pajala kommun 2013 - Systematiskt kvalitetsarbete och inflytande behandlas i ett gemensamt kapitel, kap 4, i skollagen (2010:800). Bestämmelserna gäller för samtliga skolformer

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Djura skola Kvalitetsredovisning 215/216 Verksamheter inom skolväsendet ska på huvudmanna- och enhetsnivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Moheda- och Vegbyskolan Banérsgatan 15 342 61 Moheda 2010-06-08 Dnr 43-2009:4033 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Moheda- och Vegbyskolan i Alvesta kommun Skolbeslut Tillsyn i Moheda-

Läs mer

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN

ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN RINKEBYSKOLAN UTBILDNING SFÖRVALTNINGEN ELEVHÄLSA FÖR RINKEBYSKOLAN Beslutad 13-04-12 SID 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Ansvarsfördelning... 3 Elevhälsoteamet... 5 Rutin för skolans arbete med elever i

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen:

ÅRSHJUL- SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FRÖDINGSKOLAN Från skollagen: Från skollagen: Grundskolan skall enligt skollagen 4 kap 3-5 : 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera följa upp och utveckla utbildningen. 4 Sådan

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello

Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello 1 Kvalitetsrapport för Montessoriskolan Castello Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska tillgodoses inom

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015

Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 Elevhälsoplan Fröviskolan 7-9 2014-2015 2014-04-24 Vision Alla elever på Fröviskolan 7-9 skall i en trygg miljö ges möjlighet att utveckla sin fulla potential för att kunna förverkliga sina drömmar. Syfte

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

Resursskola. - En del av särskilt stöd. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Resursskola - En del av särskilt stöd Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn- och ungdomsförvaltningen - 2013 1 Resursskola en del av särskilt stöd Enligt Allmänna råden

Läs mer

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011

Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Sangis skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2010/2011 Volymer och nyckeltal Elevgrupp/åk Antal elever Antal lärare, heltidstjänster förskoleklass 9 0,6 100% 1 9 1,0 100% 2 9 1,0 100% 3 16 1,0 100%

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017

Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Elevhälsoarbete i Laxå kommun 2016/2017 Åtgärdande: Klassarbete, utvecklingsbedömning, särskild undervisningsgrupp Förebyggande: Workshops, Drop in, tidsbokning, salutogent, föra in begrepp såsom mentalisering,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden

Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Elevhälsoplan och arbetsgång vid elevärenden Vallhamra skola år 7-9 2013-2014 ELEVHÄLSOPLAN FÖR VALLHAMRA SKOLA Dokumentet är konkret utformat efter vårt områdes organisation och kompetenser samt beskriver

Läs mer

Forsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 4-9, Grundsärskolan

Forsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 4-9, Grundsärskolan Forsnässkolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 4-9, Grundsärskolan Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Rektor Sven Ylipää Vår vision Vi vill skapa en studiemiljö som präglas av trygghet och arbetsro. Planen gäller

Läs mer

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling

Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Birgittaskolan2/IVAS plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan Läsår 2015/16 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskolan

Läs mer

Storvretaskolan i Uppsala kommun

Storvretaskolan i Uppsala kommun STYRELSEN FÖR VÅRD OCH BILDNING Handläggare Datum Diarienummer Lars Romanus 2014-02-12 SVB-2013-0573 Skolinspektionen Avdelningen för tillsyn och kvalitetsgranskning i Stockholm, enhet Norr Box 23069 10435

Läs mer

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling

Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-06-17 Mariebergsskolan skolområde sydplan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola samt Grundsärskola Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN

VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN VISÄTTRASKOLANS ELEVHÄLSOPLAN Det här dokumentet innehåller en beskrivning av hur Visättraskolans elevhälsoteam är uppbyggt samt en beskrivning elevhälsoteamets fokusområden inför läsåret 2014/2015. Innehåll

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9))

4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor (Nordlyckeskolan (7-9)) 4. Verksamhetens mål och utvecklingsfrågor 2013-2013 (Nordlyckeskolan (7-9)) Områden Verksamhetens mål/ utvecklingsfrågor Senaste kommentaren GODA UPPVÄXTVILLKOR NORMER OCH VÄRDEN - Samtliga verksamheter

Läs mer

Kungsängsskolan. Arbetsplan

Kungsängsskolan. Arbetsplan 2012-09-18 Kungsängsskolan Rambodal 3-6, Smedby F-3, Bitbocken F-2, Bjärby F-2 Arbetsplan Läsåret 2012/2013/(2014) KUNGSÄNGSSKOLAN, RAMBOGATAN 246, 60371 NORRKÖPING, 011-15 34 34, 15 3241 Kommunala utvecklingsområden

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Slussfors skola och förskolas handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Faktoriet Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Vår vision På vår skola vill vi skapa goda relationer

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOLHAGENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 5 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Normer och värden Citat ur Läroplanerna Lpo 94, Lpfö 98, Lpf 94 Citat ur kommunens skolplan Skolans mål Att aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles

Läs mer

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolan-Björnås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-3 och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer