Parkskolan lå Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkskolan lå 11-12. Mona D Libeck. Ingemar Forss REVIDERAD 120903"

Transkript

1 Parkskolan lå Mona D Libeck Ingemar Forss REVIDERAD

2 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - systematiskt kvalitetsarbete (2-8 ), och - inflytande och samråd (9-17 ). Systematiskt kvalitetsarbete Nationell nivå 2 I 26 kap. finns bestämmelser om tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell uppföljning av skolväsendet och andra utbildningar. Huvudmannanivå 3 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Enhetsnivå 4 Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 5 Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska vara att de mål som finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Dokumentation 6 Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 ska dokumenteras. Åtgärder 7 Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Rutiner för klagomål 8 Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 2

3 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Parkskolan är en åk 6-9 skola och hade läsåret 11/12 ca 280 elever fördelat på 11 klasser samt en förberedelseklass med ca elever. I förberedelseklassen har det gått elever som getts en introduktion i svensk skola och det svenska språket. Skolan är organiserad i 4 arbetslag med två rektorer. Ingemar Forss har ansvarat för det röda och blå arbetslaget, Mona D Libeck för gula och gröna arbetslaget samt förberedelseklass. 2. Rutiner och underlag för kvalitetsarbetet I Parkskolans kvalitetsarbete utgår vi från att förbättringar av verksamheten ständigt behövs. I slutet av vårterminen 2012 gjorde arbetslagen och ämnesgrupperna en utvärdering gentemot de mål som satts upp för verksamheten. Förslag till nya mål och åtgärder togs också fram. Arbetsplan för läsåret fastställdes under höstterminen Efter läsåret utvärderades resultatet av lärarna och rektorerna och kvalitetsredovisningen bygger på denna utvärdering. Kvalitetsredovisningen utgår från Grundskoleförordningen samt de anvisningar och den mall som beslutats inom Barn- och Utbildningsförvaltningen i Östersunds kommun. 3. Utvecklingsområden 2011/ Trygghet: Skolan skall präglas av en trygg arbetsmiljö som stimulerar till lärande, där du möts av respekt för din person. Utvecklingsområden: Friendsarbetet Nolltolerans mot kränkningar Gemensamma rutiner 2. Peak your performance: En skola för alla, där du får möjlighet att utvecklas maximalt utifrån dina egna förutsättningar och behov. Vi vill ge dig maximal utmaning för att få maximal utbildning. Utvecklingsområden: Likvärdig bedömning Skola 2011 Ämnesutveckling Stöd till elever 3. IT: Modern informationsteknologi skall vara ett självklart och naturligt hjälpmedel i arbetet för att du skall utveckla din förmåga att möta framtiden. Utvecklingsområden: IT som hjälpmedel i skolans kompensatoriska uppdrag IT som verktyg i utvecklandet av undervisningen 3

4 Områden i skolans läroplan Grunden för det systematiska kvalitetsarbetet är ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete. De nationella läroplanerna och dess mål styr ytterst kvalitetsarbetets upplägg och innehåll. Skolans mål och riktlinjer finns sammanfattade i skolans läroplan, dessa områden finns därför angivna under nedanstående rubriker. Kommunfullmäktige (KF) har utifrån de nationella läroplanerna prioriterat vissa områden i skolplanen som formulerats i nämndens budget varje år. Barn och utbildningsnämnden (BoUN) beslutar om kvalitetskrav varje år. Budgetmålen och kvalitetskraven är således prioriteringar utifrån de nationella målen som gjorts för Östersunds kommun. Dessa prioriteringar ska verksamheten förhålla sig till men de är ej heltäckande utifrån de nationella målen Normer och värden Skolans mål. Skolan skall präglas av en trygg arbetsmiljö som stimulerar till lärande, där du möts av respekt för din person. 4

5 Insatser för att nå målet: Uppgradering av friendsarbetet med extern utbildningsinsats för både personal, elever och vårdnadshavare. Intensifierat arbete för att minska frånvaron från lektioner. Ny rutin med tätare uppföljning av handledare och rektorer Information till personal och elever om likabehandlingsplanen Utökad vuxennärvaro på raster Gemensam rutin för att upprätthålla nolltolerans mot kränkningar och frånvaro Resultat: Utifrån personalens utvärderingar av året har arbetsmiljön generellt på skolan förbättrats under läsåret 2011/12 jämfört med tidigare. Detta gäller både arbetet på lektionerna samt rastmiljön. Vi har haft färre elever med hög frånvaro. I de enkätutvärderingar som gjorts bl.a. med hjälp av Friends kan dock ingen tydlig förbättring av hur eleverna uppfattar sin situation utläsas. Trivseln ligger på en hög nivå men fortfarande uppfattar eleverna det som att alltför få vuxna på skolan agerar i situationer som eleverna ser som kränkande. I enkäten anges toaletterna och omklädningsrummen som de mest otrygga platserna på skolan. Analys lärdomar: Vi ser att de åtgärder vi gjort för att öka lektionsnärvaron har gett effekt vilket också har gett en generellt bättre skolmiljö. Det finns ändå mycket kvar att arbeta med. Vi ser att i de miljöer där vuxennärvaro finns är tryggheten större vilket ger den enkla slutsatsen att vi behöver öka närvaron av vuxna där det är möjligt. Eftersom eleverna upplever att toaletterna och omklädningsgrummen är mindre trygga behöver vi ta fram konkreta åtgärder för att förändra dessa miljöer. En fördjupad analys görs i tillsammans med Friends i slutet av augusti i syfte att ta fram en konkret handlingsplan. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: En förändrad organisation där lärarna är mer samlade och fokuserar sin undervisning inom arbetslaget. Det ger ett bättre grepp om elevernas situation och eleverna får närmare till sina lärare. Nyöppnande av gemensamt elev- och personalfik i syfte att skapa mer vuxennärvaro i rastmiljöerna. Handlingsplan upprättas under hösten 2012 med utgångspunkt från Friendsenkäten och våra egna bedömningar av det som behöver prioriteras Kunskaper Skolans mål. 5

6 En skola för alla, där du får möjlighet att utvecklas maximalt utifrån dina egna förutsättningar och behov. Vi vill ge dig maximal utmaning för att du ska få maximal utbildning. Modern informationsteknologi skall vara ett självklart och naturligt hjälpmedel i arbetet för att du skall utveckla din förmåga att möta framtiden. Insatser för att nå målet: PIM utbildning för all pedagogisk personal Utbildning i det s.k. ett-till-ett projektet för all personal. Förberedelse inför att varje elev i åk 7 får varsin dator under läsåret 2012/13. Test av att använda ny teknik i klassrummen som surfplattor och mer bärbara datorer i mobila datorvagnar. Ämnesövergripande projekt som t.ex. Från jord till bord. Prioritering av ämnesgruppernas konferenser Gemensamma ämnesträffar med lärare i åk 5 för uppföljning av de nationella proven i åk 6. Matematiklärarna har under året deltagit i kommunens matematikprojekt. Projektet har hittills innefattat både utbildning, lektionsplanering och reflektion. Resultat: Under året har den nya läroplanen implementerats. Arbetsområden enligt de nya kursplanerna har tagits fram i många ämnen men arbetet är långt ifrån klart. Den fördelning av det centrala innehållet som lärarna gjorde tillsammans med tidigareskolorna har varit till hjälp i planeringen av undervisningen och i bedömningen av elevernas resultat. Användningen av IT i undervisningen har ökat tydligt under läsåret och då särskilt under våren. Utbildningar kombinerat med en högre tillgänglighet av modern teknik har inspirerat lärarna till att söka nya vägar att använda tekniken i undervisningen. Elevernas respons har hittills varit positiv och vi ser flera tecken på att det underlättar lärandet och ger nya pedagogiska möjligheter. Analys lärdomar: Att Parkskolan är och skall vara en skola med IT som en naturlig del det pedagogiska arbetet har fått ny fart under året. Läsåret 2012/13 kommer detta bli än mer tydligt och satsningen både investeringsmässigt och gemensam tid i pedagogiska samtal behöver prioriteras. Arbetet med Lgr11 och att utveckla arbetsområden både inom och mellan ämnen behöver fortsätta. Skolan behöver också ta fram ett mer enhetligt sätt att skriva och hantera IUP eftersom det idag skiljer sig lite för mycket. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Införande av en dator till varje elev i årskurs 7. Slutföra PIM utbildning för all pedagogisk personal 6

7 Ny form för pedagogisk konferens varje vecka där bl.a arbetsområden skall planeras. Vid konferensen skall även ett lärande kunna ske mellan lärargrupper och arbetslag genom att exempel och erfarenheter lyfts fram. Omorganisation som möjliggör mer av helhetsgrepp runt eleverna och därmed även större möjligheter till ämnesövergripande arbete. En mer detaljerad arbetsplan tas fram under hösten Arbeta för en tydligare gemensam IUP-process 5.3. Elevernas ansvar och inflytande Skolans mål. Eleverna tar ansvar och har verkligt inflytande över sitt lärande. Insatser för att nå målet: Eleverna har getts stora möjligheter att uttrycka sin bild av skolan genom enkäter Ämnesdagar där eleverna själva valt innehåll har genomförts Fortsatt utveckling av bedömningsmetoder där eleverna gör självbedömningar och blir delaktiga i sitt lärande och därmed ägare av sin egen kunskapsutveckling. Resultat: Vi har under året inte gjort någon undersökning som mäter elevernas upplevda inflytande på skolan. Vår uppfattning är att de formella organen som klassråd och elevråd uppehålls men att eleverna ändå anser att de skulle kunna vara med och påverka mer. Eleverna har varit med och utvärderat det nya upplägget för Elevens val och det har i stort sett fallit positivt ut. Eleverna anger att de tycker att dessa dagar gett dem möjligheter att förbättra sina resultat. Analys lärdomar: Eleverna responderar positivt på att göra egna val och blir då mer motiverade att ta ansvar. Generellt behöver vi involvera eleverna mer i det gemensamma ansvarstagandet för skolan Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi kommer att lyfta fram elevrådets roll i såväl vårt gemensamma utvecklingsarbete som i arbetsmiljöarbetet. Fast konferenstid för regelbundna klassråd/elevrådsmöten. Elevrådsrepresentanterna är också arbetsmiljöombud Skola och hem 7

8 Skolans mål. Föräldrar har inflytande över sina barns lärande. Insatser för att nå målet: Öppet hus under hösten för att ge nuvarande och kommande föräldrar möjlighet att få insyn i verksamheten. Föräldrarådet har varit delaktig i utformningen av likabehandlingsarbetet samt drivande i frågan om friluftsveckan. Schema och frånvarosystemet öppnades upp för föräldrarna så att de själva kan kontrollera sitt barns närvaro på lektionerna. Föräldramöte med Friends Resultat: Positiv respons från föräldrar på våra insatser. Frustration från ett antal föräldrar utifrån upplevelse av att skolan saknar tillräckliga personella resurser att möta enskilda barns behov av tillräckligt stöd. Analys lärdomar: Det är viktigt att föräldrar ges möjlighet att delta och ha insyn i skolans vardagsarbete. Våra föräldrar är en viktig resurs för att skapa förtroende för skolans arbete. Dialogen mellan lärare och föräldrar bidrar till elevens förutsättningar att nå resultat i skolan. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Arbeta för att ta fram en webbaserad lösning på IUP vilket skulle ge större möjligheter till insyn för föräldrarna 5.5. Övergång och samverkan Skolans mål. Parkskolan ger alla elever god vägledning inför fortsatta studier och yrkesval. Insatser för att nå målet: Alla elever i åk 9 fick individuella samtal med studievägledaren inför gymnasievalet. Elever i åk 8 erbjöds PRAO enligt kommunens nya modell Resultat: I en enkät har eleverna uppgett att de är nöjda med det stöd de fått inför sina fortsatta studier och val. Önskemål har framförts från elever i åk 7 och 8 om att få mer information om gymnasieutbildningar inför framtida val. 8

9 Analys lärdomar: Det arbetssätt som används på Parkskolan är uppskattat av eleverna och deras vårdnadshavare. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Vi fortsätter med såväl generell information till klasser / grupper som mer specifik individuell information. Vi fortsätter individanpassa besök på gymnasieprogram utifrån önskemål och behov Skolan och omvärlden Skolans mål. Parkskolans elever gör regelbundet studiebesök i arbetslivet. Parkskolan har ett samarbete med Mittuniversitetet Insatser för att nå målet: PRAO för åk 8 har genomförts samt några studiebesök. Resultat: Våra elever har i begränsad omfattning nyttjat möjligheten till PRAO. Analys lärdomar: Vi behöver gemensamt på skolan fundera över hur PRAO kan bli en naturlig del av undervisningen. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Under hösten -12 behöver vi påbörja en ämnesövergripande arbetsområdesplanering som innefattar bl.a PRAO i enlighet med Lgr Bedömning och betyg Skolans mål. Alla elever når minst betyget godkänd i alla ämnen åk 9. Insatser för att nå målet: Omorganisering av Elevens val så att kurserna i högre grad stöder den reguljära undervisningen och ger möjlighet till eleverna att nå högre måluppfyllelse. Tydligare rutiner kring elevfrånvaro Prioritering av gemensam tid för ämnesgrupperna 9

10 Alla matematiklärare har varit med i det kommunövergripande matematikprojektet som syftar till utveckling av undervisningen. Riktade stödinsatser för elever som riskerade att ej nå målen. Resultat: Betygsresultaten i åk 9 har höjts avsevärt jämfört med föregående år. Meritvärdet har höjts med drygt 20 poäng och andelen som är godkända i alla ämnen har förbättrats med 22%. I resultaten kan man se en liten skillnad mellan pojkars och flickors resultat men den skillnaden är betydligt mindre än på många andra skolor. Analys lärdomar: Ett intensivt arbete har gjorts för att skapa så goda möjligheter som möjligt för eleverna. Många elever har gjort tydliga framsteg vilket syns i resultaten. Några faktorer som påverkar uppgången tror vi är: - en generellt bättre lärmiljö på skolan - nära samarbete mellan lärare, speciallärare och specialpedagog för att hitta lösningar som optimerar lärandet för elever som riskerat att inte nå godkänt - denna årgång av elever hade med sig bättre förkunskaper när de började i sexan hos oss jämfört med de två föregående årskurserna. Fortfarande är andelen som når behörighet till nationella program alltför låg och vi är inte heller nöjda förrän alla elever klarar minst godkänt (E) i alla ämnen. Insatserna för att minska frånvaron har gett effekt vilket också kan avläsas av betygsresultaten. Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: Ny form för pedagogisk konferens varje vecka där arbetsområden skall planeras. Vid konferensen skall även ett lärande kunna ske mellan lärargrupper och arbetslag genom att exempel och erfarenheter lyftas fram. Omorganisation som möjliggör mer av helhetsgrepp runt eleverna och därmed även större möjligheter till ämnesövergripande arbete. En mer detaljerad arbetsplan tas fram under hösten Arbeta för en tydligare gemensam IUP-process Redovisning av: Nationella prov åk 6 (tabellunderlag - se bilaga) Nationella prov åk 9 (tabellunderlag - se bilaga) Betyg samtliga ämnen åk 9 (tabellunderlag - se bilaga) En jämförelse och ett resonemang av sambandet mellan betyg och erhållna resultat på nationella prov: 10

11 Av de som har gjort proven ser vi liten skillnad mellan provresultat och slutbetygen. P.g.a. omorganisationen på skolan har ännu ingen fördjupad analys kunnat göras av dessa resultat. Totalt antal elever i åk 9: 74 Totalt antal pojkar i åk 9: 33 Totalt antal flickor i åk 9: 41 Betyg åk 9 läsåret 2011/2012 Andel elever Genomsnittligt meritvärde som uppnår lägst betyget godkänt i samtliga ämnen i årskurs 9. behöriga till gymnasieskolan, yrkesprogram (%) som ej uppnått målen i 1 ämne (%) helt utan slutbetyg (%) Pojkar 207,3 81,8% 87,9% Flickor 217,0 82,9% 82,9% Totalt 212,6 82,4% 85,1% 6. Hälsa och livsstil Skolans mål. Barn och elever utövar fysisk aktivitet och deltar i skapande verksamhet samt har kulturella upplevelser. Insatser för att nå målet: Fortsatt arbete med friluftsliv och dans i likhet med föregående år Författarbesök i årskurs 8 Besök av musikgrupper Skolbio för årskurs 7 Friluftsdagar Resultat: De insatser som genomförts har utfallit väl. Eleverna har responderat positiv på de kultur arrangemang som ordnats på skolan. Analys Lärdomar: För skolans trivsel är kulturarrangemangen mycket viktiga. Positivt om detta fortsätter. 11

12 Åtgärder för utveckling som kommer att vidtas det närmaste året: P.g.a. ekonomiska begränsningar kommer friluftsveckan att förändras. Ambitionen är fortfarande att eleverna skall ges möjlighet till friluftsliv men nu endast i närområdet. Kulturarrangemangen kommer att fortsätta. 7. Uppföljning av arbetet utifrån likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen har varit styrande för det åtgärdande och förebyggande arbetet med att främja likabehandling och eliminera diskriminering. Arbetet med likabehandlingsplanen har utvecklats genom: Fortsatt arbete i det s.k. stödteamet för likabehandling. Detta team, bestående av Parkskolans två specialpedagoger och skolkurator har informerat personalen och eleverna om likabehandlingsplanen samt funnits med som stöd till lärarna vid åtgärder i enlighet med likabehandlingsplanen. Den s.k. lightversionen av planen har använts för eleverna. Kartläggning av skolan har gjorts genom enkät och arbetslagens utvärderingar. Synpunkter på likabehandlingsplanen från personalen har bearbetats av stödteamet där även de nya bestämmelserna i skollagen har beaktats inför framtagandet av ny årlig plan för likabehandling. Rektor har antagit ny årlig plan för likabehandling och därmed vilka förebyggande åtgärder som skall genomföras under kommande läsår. 8. Redovisa situationen för barn och elever i behov av särskilt stöd På Parkskolan finnsen specialpedagog. Specialpedagogresurs har delvis använts att anställa speciallärare på skolan. Stödet till elever i behov av särskilt stöd sker huvudsakligen i arbetslagen. Specialpedagog kallar varje vecka undervisande lärare och annan personal till elevhälsomöte (EHM) där aktuella elevärenden uppmärksammas. Om det framkommer att det finns behov av kartläggning så får specialpedagog i uppdrag att genomföra denna. Därefter tas kontakt med elevens föräldrar för upprättande av åtgärdsprogram och samarbete omkring elevens behov. Samarbetet med föräldrar och elev sker på elevvårdskonferenser eller träffar med ämneslärare, handledare och specialpedagog. Elevhälsoteamet träffas varannan vecka och består av rektorer, specialpedagoger, kurator, psykolog och skolsköterska. I teamet lyfts elever där våra åtgärder inte lett till någon utveckling. Den bredare kompetensen i teamet gör att ärendet kan komma vidare. Personal från teamet arbetar också med klasser och deras handledare med gruppstärkande insatser. Teamet leder utbildning av handledarna för de nya klasser som kommer till Parkskolan. När svårigheterna omkring en elevs skolsituation är större än skolan klarar av eller av annan art än vi förstår oss på, tar vi kontakt med andra samarbetspartners. Om vi inte förstår oss på svårigheterna begär vi en skolpsykologisk utredning hos kommunens Elevhälsa. Resultatet från utredningen återförs till arbetslagen, och då är oftast även föräldrar närvarande. Ibland behövs därutöver kompletterande utredning vid Barn- och Ungdomshabiliteringen. 12

13 Under läsåret har det gjorts många insatser för att lösa skolgången för de elever som av olika anledningar inte kommer till skolan. Närvaroteamet har varit med i några sådana ärenden. Vid misstanke om att en elev far illa tar vi kontakt med socialtjänsten. Vi har en kontaktperson på avdelningen för barn och unga som elevhälsoteamet träffar regelbundet. Då kan vi som första steg konsultera henne om hur vi bör gå vidare. I gemensamma ärenden har vi ett bra samarbete med socialtjänsten. För extra stöd till elever med mycket stora behov har under läsåret funnits speciallärare, pedagogisk resurs samt tre-fyra elevassistenter anställda vid skolan. 9. Rektors ansvar Rektorerna har det yttersta ansvaret för att läroplanen följs och de uppsatta målen nås. Två rektorer, Ingemar Forss och Mona Danielsson Libeck arbetar i ett delat ledarskap med uppdelade ansvarsområden och gemensamt verksamhets- och resultatansvar för skolan. Rektorerna har under läsåret haft ambitionen att varje vecka besöka lektioner för att kunna ge feedback till lärarna på den undervisning som bedrivs. Lektionsbesöken är också ett sätt att systematiskt följa upp att verksamheten utförs enligt läroplanen och de uppställda målen. Rektorerna leder det utvecklingsarbete som planeras och genomförs samt samordnar utvärderingar och uppföljningar av verksamheten. Rektorerna har aktivt funnits med vid elevhälsomöten tillsammans med specialpedagog för att säkerställa elevers rätt till stöd. 10. Rektors samlade bedömning samt rektors analys av prioriterade utvecklingsområden (presenteras i prioritetsordning) inför kommande arbetsår som lyfts till en förvaltningsgemensam bearbetning. Vuxna på skolan För att ännu fler elever skall känna sig trygga hela skoldagen behöver vuxennärvaron öka på skolan och då gäller det framförallt på rasterna. Vi behöver även förutsättningar att kunna möta skollagens krav på tillräckligt stöd till elever som riskerar att inte nå målen. Närvaroteam Vi har ett fortsatt behov av att samordna insatser för elever som har låg frånvaro på skolan. Närvaroteamets resurser behövs i detta. Vi ser gärna att redan inblandade personer från de olika professionerna också är de som finns med på dessa möten. Ex. elevens soc. handläggare, Bup personal som träffat/ träffar eleven, etc. IT 13

14 Eftersom den nya läroplanen så tydligt pekar ut användandet av IT i undervisningen som ett nödvändigt hjälpmedel behöver den satsningen fortsätta på skolan. System för IUP, frånvaro och kommunikation Ett webbaserat IUP-system behövs av flera anledningar: - Underlätta överföringen av omdömen från avlämnande 1-5 skolor - Underlätta den interna logistiken vid skrivande av omdömen inför utvecklingssamtal - Ge ett mer enhetligt sätt att på skolan hantera IUP och utvecklingssamtal - Ge föräldrarna bättre insyn i sina barns skolgång - Ett naturligt steg när datortätheten ökar väsentligt på skolan Samlad organisation för eleverna och tydligare ledning Parkskolan hade ett behov av att få en ny organisation som bättre svarade mot verkligheten. Genom att skolan nu får en rektor med en verksamhetsledare vid sidan om sig samt tydliga arbetslagsledare blir skolan mer samlad. Ett smidigare elevhälsoarbete är då möjligt och den pedagogiska utvecklingen av undervisningen möjliggörs på ett bättre sätt. Resurser för rektor Vi ser att rektor alltför ofta bli lämnad ensam i de svåra beslutsärenden som kan förekomma på en skola. Det behövs resurser för rektor dels i det dagliga arbetet men också resurser att vända sig till när elevsituationer inte förbättras. Östersund den 3/ Mona D Libeck och Ingemar Forss Rektors underskrift 14

15

16

17

18

19

20

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Gäddgårdsskolan Grundskola årskurs 1-9 Barn- och utbildningsförvaltningen Ulf Carlsson 2010-05-04 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Rektor Louise Larsson Christina Öjemar-Sandahl 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ett

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer