Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft"

Transkript

1 Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1

2 Vårt dnr: Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (regleringsbrevet N2013/5699/FIN, N2013/5656/KLS (delvis) mfl. 2

3 Sammanfattning VINNOVA och PRV har gemensamt fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för hantering av immateriella tillgångar. Uppdraget är en fortsättning på regeringsuppdrag N2011/6169/FIN som slutrapporterades Uppdragets utformning I uppdraget ingår tre huvudsakliga delar A) att höja rådgivningskompetensen hos de offentliga aktörerna i innovationssystemet B) att öka medvetenheten hos de innovativa små och medelstora företagen C) att utforma ett ekonomiskt stöd som ryms inom ramen för regeringsuppdraget så att det på ett bra sätt stödjer SMF i att utforma strategier för hantering av immateriella tillgångar. Höja rådgivningskompetensen hos de offentliga aktörerna. Syftet har varit att åstadkomma kompetenshöjning hos aktörer inom det offentliga innovationsstödsystemet, så att dessa aktörer kan stötta företag till affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar och bidra till att öka medvetenheten hos företagen. Målet har varit att utforma behovsstyrda insatser såväl på utbildningssidan som i form av verktyg, digitala stöd eller annat. Öka medvetenhet hos de innovativa små- och medelstora företagen För att öka medvetenheten hos de innovativa små och medelstora företagen har strategin varit att kommunicera med konkreta exempel och sätta immaterialrätten i ett affärsstrategiskt sammanhang. Aktiviteterna har därför haft sin bas i både personliga möten, webb och breda informationskampanjer. Ekonomiskt stöd för utformning av immaterialrättsstrategi Det ekonomiska stödet har utformats utifrån de erfarenheter och resultat som gjordes i föregående regeringsuppdrag. Det har utformats som en check för att finansiera inköp av tjänst från specialist för att utarbeta en immaterialrättsstrategi kopplad till företagets egen affärsstrategi. Under 2015 kommer IP-checkarna att bli en del av VINNOVAs SMF-insats Innovationscheckar som distribueras via förmedlare. Uppdragets resultat I denna rapport redovisas aktiviteter som genomförts under Dessutom redovisas resultaten från uppföljningen av tidigare genomfört regeringsuppdrag N2011/6169/FIN som genomförts med hjälp av enkäter och intervjuer av företag, rådgivare och IP-konsulter. Här redovisas dessutom förslag på åtgärder. Uppföljning av genomfört regeringsuppdrag Under 2014 genomfördes en uppföljning av utformningen av det ekonomiska stödet som pilottestats (år ) inom ramen för regeringsuppdrag N2011/6169/FIN. Såväl enkätsvar som intervjuer pekar på att IP-checken varit en ögonöppnare, både för företag och för många rådgivare. En majoritet av såväl företag, rådgivare som konsulter bedömer att IP-strategin ger stor affärsstrategisk nytta. Företagen planerar bl.a. att förbättra hanteringen av företagshemligheter, förbättra strategin för 3

4 varumärkesbyggnad, ta fram en fördjupad IP-strategi samt tydligare positionera sig mot konkurrenterna. De flesta pekar på att bidragets storlek är rimlig och en majoritet av företag, rådgivare och konsulter anser att avsatt tid för utarbetande av IP-strategin är tillräcklig. Det är viktigt att företagen har en viss IP-mognad, det vill säga en viss förståelse för vad immateriella tillgångar och immaterialrätt är, samt vad det innebär att arbeta strategiskt med att hantera sina immateriella tillgångar. Det är viktigt att rådgivarna ser den viktiga roll de spelar för att säkerställa beställarkompetens och kvalitet på slutresultatet, både för det enskilda företaget och för satsningen som helhet. Företagen är generellt mycket nöjda med de IP-konsulter de använt. Konsulterna har bidragit med ny kunskap som inte fanns sedan tidigare i bolagen. Slutsatser och rekommendationer Samarbetet mellan VINNOVA och PRV fortsätter och det utbildningskoncept för rådgivare som utvecklats inom projektet utgör en bra grund som vi bör bygga vidare på. För att öka medvetenheten hos de innovativa små och medelstora företagen är strategin att arbeta med kommunikation som tydligt utgår från företagares situation, med ett tilltal som företagare känner igen sig i. Det ekonomiska stödet etableras eftersom det är ett viktigt incitament för att ge företag och rådgivare möjlighet att prioritera det viktiga affärsstrategiska arbetet. IP-checken kommer under att bli en del av innovationschecken som distribueras av förmedlare som via sina rådgivare kan stödja företagen i arbetet med IP-strategin. Budgeten för är 90 MSEK och kan användas för finansiering av innovationsprojekt eller utarbetande av en IPstrategi. Maximalt belopp för en IP-strategi blir fortsättningsvis kr. 4

5 Innehåll Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft (regleringsbrevet N2013/5699/FIN, N2013/5656/KLS (delvis) mfl... 2 Sammanfattning... 3 Uppdragets utformning... 3 Uppdragets resultat... 3 Slutsatser och rekommendationer... 4 Bakgrund Uppdragets utformning Höja rådgivningskompetensen hos de offentliga aktörerna Öka medvetenhet hos de innovativa små- och medelstora företagen Ekonomiskt stöd för utformning av immaterialrättsstrategi Organisation och budget Styrgrupp Budget Genomfört arbete Höja rådgivningskompetensen hos de offentliga aktörerna i innovationssystemet... 9 Central utbildning... 9 Regional dialog... 9 Utbildning myndigheter... 9 Samarbeten Öka medvetenheten hos de innovativa små och medelstora företagen 10 World Intellectual Property Day PRV för företagare en webbplats för SMF Adventskalender för SMF Uppföljning regeringsuppdrag N2011/6169/FIN enkät och intervjuer Deltagande organisationer och fördelning av immaterialrättscheckar Resultat från uppföljningen av regeringsuppdrag N2011/6169/FIN Affärsstrategisk nytta Föreslagen strategiframtagningsprocess Tillgång till konsulter och deras kompetens Rådgivarnas kompetens och agerande/stöd Företagens engagemang och förkunskap

6 Bakgrund I regeringsuppdrag N2011/6169/FIN, som slutrapporterades i mars 2014, har ingått att skapa ett förändrat förhållningssätt till hantering av immateriella tillgångar. Arbetet har haft som målsättning att flytta fokus från de enskilda rättsskydden, och hur de kan användas som just skydd, till att använda immaterialrätten som affärsstrategiskt verktyg i hanteringen av immateriella tillgångar för innovativa små och medelstora företag, SMF. Det ger större effekter för företagens konkurrensförmåga och innovationskraft. Arbetet som startats under regeringsuppdraget tas vidare utifrån skrivningarna i VINNOVA:s och PRV:s respektive regleringsbrev för 2014, och samarbete har formaliserats i och med det gemensamma projektet. Denna rapport presenterar genomfört arbete under 2014 samt en analys av resultatet från den uppföljning som genomförts under 2014 för att utvärdera utformningen av det ekonomiska stödet som pilottestats inom ramen för regeringsuppdrag N2011/6169/FIN. Att ändra attityder, och lyfta in frågor om immaterialrätt bland de affärsstrategiska frågorna hos SMF tar tid. Här är det ekonomiska stöd som pilottestats av VINNOVA i samarbete med PRV ett mycket viktigt verktyg. Syftet med bidraget är att ge små och medelstora företag en möjlighet att med expertkompetens inom området ta fram en strategi för hantering av företagets immateriella tillgångar, eller att utveckla sin befintliga strategi. Dessutom ska arbetet leda till att företaget lär sig mer om dessa frågor och ska kunna följa upp arbetet i fortsättningen. Målet är att företaget efter projektets avslut ska ha en strategi som tydligt visar hur de fortsättningsvis ska hantera sina immateriella tillgångar på ett sätt som förstärker deras affärsplan, som är förankrad i organisationen, och som därigenom blir ett stöd i det fortsatta arbetet..

7 1. Uppdragets utformning Regeringsuppdraget N2011/6169/FIN slutrapporterades VINNOVA och PRV fick 2014 gemensamt i uppdrag av regeringen att fortsätta samarbetet med utgångspunkt från de erfarenheter och resultat som tidigare regeringsuppdrag visat. Syftet med uppdraget är att öka medvetenheten hos innovativa små och medelstora företag om vikten av, och möjligheterna med, att hantera sina immateriella tillgångar affärsstrategiskt. Insatserna ska också höja rådgivningskompetensen hos de offentliga aktörerna i innovationssystemet om hur immateriella tillgångar över tid skapar värden i företag. Insatserna har utformats så att de ger stöd åt varandra Höja rådgivningskompetensen hos de offentliga aktörerna Syftet har varit att åstadkomma kompetenshöjning hos aktörer inom det offentliga innovationsstödsystemet, så att dessa aktörer kan stötta företag till affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar och bidra till att öka medvetenheten hos företagen. Målet har varit att utforma behovsstyrda insatser såväl på utbildningssidan som i form av verktyg, digitala stöd eller annat. Vi har utvecklat ett långsiktigt utbildningskoncept som bygger på en heldagsutbildning kombinerad med webbsända seminarier Öka medvetenhet hos de innovativa små- och medelstora företagen För att öka medvetenheten hos de innovativa små och medelstora företagen har strategin varit att kommunicera med konkreta exempel och sätta immaterialrätten i ett affärsstrategiskt sammanhang. Aktiviteterna har därför haft sin bas i både personliga möten, webb och breda informationskampanjer Ekonomiskt stöd för utformning av immaterialrättsstrategi Det ekonomiska stödet har utformats för att komplettera de informations- och kompetenshöjande aktiviteterna. Det har utformats som en check för att finansiera inköp av tjänst från specialist för att utarbeta en immaterialrättsstrategi kopplad till företagets egen affärsstrategi. Under 2015 kommer IP-checkarna att bli en del av VINNOVA:s SMF-insats innovationscheckar som distribueras via förmedlare. 7 (30)

8 2. Organisation och budget 2.1. Styrgrupp Styrgruppen för projektet har varit: Charlotte Brogren, Generaldirektör VINNOVA Susanne Ås Sivborg, Generaldirektör och tf Marknadschef PRV Kjell-Håkan Närfelt, Chefsstrateg VINNOVA Projektledarna Lena Nyberg, VINNOVA och Cecilia Fröderberg, PRV har varit föredragande i styrgruppen. Styrgruppen har sammanträtt 3 gånger under Budget Budgeten för PRV utbildnings- och informationsarbete i regeringsuppdraget år uppgår till 12 MSEK och finansieras av VINNOVA. För 2014 har 4 MSEK budgeterats för PRV:s utbildnings- och informationsinsatser. 8 (30)

9 3. Genomfört arbete Höja rådgivningskompetensen hos de offentliga aktörerna i innovationssystemet För att åstadkomma kompetenshöjning hos aktörer inom det offentliga innovationsstödsystemet har strategin fortsatt varit att ha en nära dialog med rådgivarorganisationer såväl som enskilda rådgivare, skräddarsy utbildningar riktade mot de offentliga aktörerna i innovationsstödsystemet och arbeta med utbildning för det kommande ekonomiska stödet i form av innovationscheckar. Central utbildning Intresset för heldagsutbildningen har varit stort. Heldagsutbildningen med titeln Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar har genomförts vid två tillfällen, i Malmö och i Umeå. Sammanlagt 40 rådgivare var med på denna. Under året har fyra webbsända seminarier riktade till rådgivare genomförts: Immaterialrätt i kreativa företag, Immaterialrätt, spel och ljuv musik, E-handel - immateriella rättigheter i en digital värld och Från dyra patentpapper till affärsnytta med hjälp av IP-strategi. Sammanlagt sågs dessa av 976 personer. Regional dialog PRV har fortsatt arbetet med att hålla nära kontakter med Sveriges alla regioner. Förutom de personliga kontakterna via telefon och e-post har PRV besökt fem orter i olika sammanhang. I samregi med rådgivare i Malmö hölls kursen Affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar, i Jönköping och Karlskrona har PRV deltagit vid träffar med innovationsrådgivare, under Innovationskraft Stockholm deltog PRV och vid Företagardagen i Visby stod PRV både för rådgivning och ett seminarium om hur ett varumärke kan användas i strategiskt syfte. Utbildning myndigheter Kunskapen om immaterialrätt som affärsstrategiskt verktyg behöver höjas på myndigheter som arbetar med något led av innovationsprocessen, speciellt de som riktar sig till små och medelstora företag. PRV har tidigare under projektet erbjudit utbildning inom immaterialrätt för dessa myndigheter. Under 2014 har en dialog förts med VINNOVA om utbildning för alla handläggare på myndigheten. Preliminärt datum för utbildning har satts till hösten Utbildningen som har hållits av jurister och handläggare på PRV har legat på en grundläggande nivå och har varit uppskattad. Samarbeten Genom nätverket IPorta11 har PRV fortsatt kunnat utbyta erfarenheter med andra nationella immaterialrättsmyndigheter i arbetet med att förbättra för SMF. Arbetet i SNITTS kurskommitté har fördjupats och PRV kommer under Q ansvara för två utbildningsdagar. PRV medverkar fullt ut i myndighetssamarbetet kring Verksamt och Starta-Driva företag. Arbetet består bland annat av att delta som arrangör på seminariedagar och ansvara för och hålla webbseminarier. 9 (30)

10 Genom turnén Mitt företag har PRV haft personliga möten med över 500 småföretagare. PRV har inlett ett samarbete med Venture Cup, vilket under sommaren 2015 kommer att resultera i en pod cast som på ett lättsamt sätt tydliggör nyttan av immaterialrätt Öka medvetenheten hos de innovativa små och medelstora företagen För att öka medvetenheten hos de innovativa små och medelstora företagen har strategin varit: att arbeta med en kommunikation som tydligt utgår från företagares situation, med ett tilltal som företagare känner igen sig i. att säkerställa aktiviteter som både bygger relationer, ger fördjupning och som får bred spridning. Aktiviteterna har därför haft sin bas i både personliga möten, webb och breda informationskampanjer. att kommunikationen ska vara konkret, utgå från konkreta exempel och sätta immaterialrätten i ett affärsstrategiskt sammanhang. World Intellectual Property Day Under 2014 riktade sig World Intellectual Property Day, den 28 april, till företagare i kulturella och kreativa näringar. Programmet för halvdagen, som också sändes via webben, innehöll bland annat en diskussion om vilken roll immaterialrätt spelar för svensk design, hur Sveriges 130 år långa immaterialrättshistoria påverkar utvecklingen av design, hur modeskapare av idag använder sig av immaterialrätt för att nå framgång och hur man skapar och bygger framgång med ett varumärke. PRV för företagare en webbplats för SMF PRV för företagare innehåller, utöver ett test för att identifiera sina immateriella tillgångar, film, 12 nya berättelser från företag, aktuella fakta och ett nytt gränssnitt för företagare att hitta gratis rådgivning i Sverige. PRV har under slutet av 2014 lanserat en responsiv webbplats som ökar tillgängligheten till webbplatsen och dess tjänster från mobila plattformar. Adventskalender för SMF Liksom tidigare år togs en digital adventskalender fram och presenterades, en lucka om dagen under december De 24 luckorna var uppbyggda för att mottagaren på mindre än en minut skulle kunna ta till sig lättsmält information kring något av områdena: patent, varumärke, design, upphovsrätt och den bredare kategorin möjligheter. PRV har fått mycket positiv återkoppling på denna. 4. Uppföljning regeringsuppdrag N2011/6169/FIN enkät och intervjuer Här redovisas en analys av resultaten av intervjuer och enkäter som genomfördes juniseptember Uppföljningen genomfördes av VINNOVA och PRV i samarbete. De instruktioner som bildat underlag för framtagningen av IP-strategin finns i appendix 1. De deltagande rådgivarorganisationerna som ingått i studien är också distributörer av VINNOVA:s SMF-satsning innovationscheckar. 10 (30)

11 Enkäten skickades till 160 företag, 80 rådgivare och 57 IP-konsulter. Svarade gjorde 84 företag, 52 rådgivare och 36 IP-konsulter. I piloten ville vi utvärdera den föreslagna utformningen av bidragets användning och föreslå förbättringar som ökar effektiviteten och relevansen hos ett framtida statligt stöd, detta omfattar; Rådgivarnas roll, kompetens och arbetsformer Konsulternas tillgänglighet, roll, kompetens och arbetsformer Företagens behov och situation: Vilka behöver denna typ av stöd, för vilka delar av hanteringen av immateriella tillgångar behövs det statliga stödet, när i företagets eller ett projekts utvecklingsfas behövs stödet mest? Detta omfattar också frågan om stödets omfattning, medfinansiering från företagen och hur ska stödet levereras till företagen för att på ett effektivt sätt kunna nå behövande företag. Hur ser eventuella skillnader i behoven ut mellan olika sektorer? 4.1. Deltagande organisationer och fördelning av immaterialrättscheckar Pilot (aug apr 2014): Almi Innovation och Almi Inkubation samt IUC (Industriellt Utvecklings Centrum). De organisationer som agerat distributörer i piloten valdes ut för att nå olika målgrupper och utvärdera möjligheten att tillhandahålla såväl IP-checkar som innovationscheckar. Fördelning av immaterialrättscheckar har skett enligt följande: Almi Innovation och Almi Inkubation erhöll 60 checkar var och IUC 40 checkar. Inför starten informerades projektledarna för respektive distributör, Almi Innovation och Inkubation och IUC, om insatsen och gavs möjlighet att presentera sina förslag till arbetsprocesser. Muntliga redovisningar genomfördes i samband med att skriftliga lägesrapporter skickats in till VINNOVA. Där emellan har telefon- och mailkorrespondens använts för att hantera löpande frågor. 5. Resultat från uppföljningen av regeringsuppdrag N2011/6169/FIN 5.1. Affärsstrategisk nytta Såväl enkätsvar som intervjuer pekar på att IP-checken varit en ögonöppnare, både för företag och många rådgivare. En majoritet av såväl företag, rådgivare som konsulter bedömer att IPstrategin ger stor affärsstrategisk nytta, se tabell 1. Tabell 1. Andel som gett betyg 5 7 på en skala 1-7 (lite till stor nytta) 11 (30)

12 Arbetet har lett till ett brett spektra av åtgärder hos deltagande företag, se tabell 2. Det verkar som att fokus i större utsträckning legat på affärsstrategisk hantering av företagens immateriella tillgångar än i den första delpiloten, då många projekt mer snävt höll sig till frågor om skydd. Tabell 2. Så här definierar ett par företag vilken nytta de ser av arbetet: Vi har omdefinierat stora delar av vår affärsmodell och detta hade inte varit möjligt i denna omfattning utan denna IP-strategi. Vi kommer att förändra vår marknadspositionering radikalt, något som hade tagit längre tid utan strategin och antagligen hade slutresultatet blivit sämre än vad det nu har förutsättningar för att bli. Jättebra startdokument. Flödesscheman kommer vara väldigt nyttiga för oss vid hanteringen av hur uppkomna idéer ska hanteras, utvärderas samt skyddas. Mallarna för avtalsklausuler likaså och flödesschemat över processen för förhandling av långsiktiga avtal. Däremot behövs fördjupat arbete gällande hur bäst använda patent och 'know-how' för att skapa mest affärsstrategisk nytta, upprätta en varumärkesstrategi, samt en strategi för samarbetsformer t ex vid utlicenciering eller partnering av vår patentansökta teknik. Så här skriver några rådgivare på frågan om de anser att företagen kommer att ha affärsstrategisk nytta av IP-strategin: Avgörande för att veta vilken affärsmodell som ska användas. Säkerställa att alla relevanta immateriella tillgångar utnyttjas i bolagets värdeskapande. 12 (30)

13 Det har framkommit svagheter som skulle kunna bli stora riskmoment om de inte tagits fram en strategi för att motverka dem, ex. rättigheter till grafisk profil, avtal med partners, användaravtal, etc. I viss utsträckning används checken dock enbart till undersökningar av skydd och skyddsstrategier (t.ex. hur ett sökt patent ska förvaltas). Detta är visserligen värdefullt för många företag, men de företag som fått hjälp med att hitta strategier för att på bästa sätt skapa affärer av sina immateriella tillgångar visar en större möjlig hävstång. Konsulterna pekar på många olika värden för företagen, här är ett uttömmande exempel: Det har varit något olika i olika projekt, men exempelvis: Att se brister i kontroll av immateriella tillgångar (brister i /avsaknad av avtal såsom anställningsavtal, aktieägaravtal, samarbetsavtal, NDA:er etc., odokumenterad kunskap) Flagga upp för tillgångar som formellt sett inte är överförda till bolaget Pålysa affärshemligheter som inte förvaras på rätt sätt, Få en genomtänkt filingstrategi för registrerbara rättigheter (var, vad, när och hur) Få ett bra matchning av skydd relativt produkt/tjänste portföljen, skapa potentiella besparingar/intäkter på "onödiga" registrerade rättigheter, hantering av upphovsrättsligt skyddat material, Få igång rutiner för vad man ska göra vid nya idéer och/eller potentiella intrångsärenden, Få kolla på vad konkurrenterna har för tillgångar och rättigheter Få konkreta råd för hur IP kan höja värdet på bolaget, inte minst inför ägarförändringar. Slutsatser: För att stödet ska ge långsiktig effekt är det viktigt att företagen redan från början förstår att det krävs tid och engagemang även från deras sida för att utforma och implementera en genomgripande IP-strategi. De företag som fått hjälp med att hitta strategier för att på bästa sätt skapa affärer av sina immateriella tillgångar visar en större möjlig hävstång än företag där medlen används enbart till undersökningar av skydd och skyddsstrategier Föreslagen strategiframtagningsprocess Uppdelningen i momenten A, B, C är det som får mest kritik av företagen. Dessutom verkar underlaget upplevas som tvingande i sin helhet, även om det i underlaget uttryckligen står att så inte är fallet. Vid intervjuer har också framkommit att flera företag tycker att moment A skulle kunna slopas, medan flera konsulter och rådgivare pekar på att just detta moment är viktigt. De menar att företagen inte har den struktur och koll de tror sig ha, och blir medvetna om detta först efter en genomlysning. Av denna och liknande anledningar finns det en poäng med att underlaget ändå styr in mot de olika momenten. Fritextsvaren ger både positiva och negativa synpunkter kring underlaget den föreslagna strategiprocessen. Så här säger ett företag som är positivt till underlaget: Ja underlaget har varit bra och med hjälp av vår rådgivare och konsult har vi gemensamt lagt upp arbetet på ett bra sätt. De av er tre olika uppdelade momenten a,b & c, var väldigt bra att jobba efter då det skapade en bra och tydlig struktur för hela arbetet. 13 (30)

14 En majoritet anser dock att underlagen är till hjälp i arbetet med att ta fram IP-strategin, se tabell 3. Tabell 3. Andel som gett betyg 5 7 på en skala 1-7 (lite till stor nytta) 81 % av konsulterna anser att det inte saknas något i de tre beskrivna arbetsmomenten i underlaget. De förbättringar som önskas av rådgivarna är framförallt större tydlighet när det gäller ramarna kring arbetet (projekttid, villkor etc) inte själva processen. Slutsatser: De förbättringar som önskas av rådgivarna är framförallt kortfattad sammanfattning av strategiprocessen. Begreppet IP Begreppet IP är fortsatt problematiskt då olika personer tolkar innebörden så olika. Underlaget med den föreslagna strategiframtagningsprocessen är ett försök att fånga in hela bredden av begreppet av vad en IP-strategi kan innebära för ett företag. Dock finns det en hel del misstolkningar som gör att satsningen på IP-checkar riskerar att gå miste om potentiell effekt för företagen, när man snävt tittar på skydd och strategier för skydd istället för strategier för hur befintliga tillgångar i företagen kan förvaltas för att ge tillväxtpotential, konkurrenskraft och affärsnytta. Bidragets omfattning och tidsåtgång De flesta pekar på att bidragets omfattning är rimlig, se tabell 4. Det finns önskemål åt båda håll, där underlaget försöker göra tydligt att rådgivaren kan ange en lägre nivå än hela checkens omfattning. Konsulter och rådgivare har också i ett flertal fall kommit fram till att en lägre summa varit tillräcklig. Tabell 4. Andel som gett betyg 5-7 på en skala 1-7 (lite till stor nytta. Det är en avvägning mellan ett administrativt lätthanterligt system, som inte kostar mer än det smakar för att få så stor andel av medlen att göra så stor nytta som möjligt hos företagen. En av konsulterna sätter fingret på ett dilemma: Problemet med en "check" på kr är förstås att det naturligtvis är oerhört frestande att göra slut på hela beloppet även om det kanske inte alltid behövs. Samtidigt kan vara alldeles för litet om det är komplexa portföljer som ska gås igenom och man behöver göra en genomgripande FTO-studie. Några företag efterfrågar mer pengar för att kunna gå djupare in i tex FTO-analys. Denna efterfrågan bör tolkas som positiv och i linje med checkarnas syfte eftersom en medvetenhet hos företagen har 14 (30)

15 väckts. Det betyder inte att det nödvändigtvis ska finnas mer pengar från VINNOVA. Om företagen bedömer dessa ytterligare analyser nödvändiga bör de också kunna hitta sätt att finansiera dem. Många påtalar att ett längre tidsspann hade varit önskvärt. Men det verkar snarare vara en fråga om tajming och mognad för bolagen. Vi har fått stöd för uppfattningen att det är viktigt att det finns en begränsning i tid för att ta fram strategin eftersom arbetet annars riskerar att nedprioriteras och bli alltför utdraget för att ge någon effekt. Om finansieringen finns etablerad bland VINNOVA:s verktyg kommer också en del av detta problem att försvinna. Dels genom att det inte finns en begränsning i tid för distributörerna att få ut tilldelade checkar, men framförallt för att rådgivare och coacher kan vänta på rätt tajming i ett givet bolag innan de tilldelas en check. Det är fortfarande viktigt att rådgivarna förbereder företagen på att det krävs en hel del av dem för att kunna dra nytta av arbetet med att ta fram en strategi, att kunna implementera och effektivt använda strategin i det kontinuerliga arbetet. Så här kommenteras det av ett företag: Efter analysen så har vi kommit fram till att vi har mer tillgångar än vad vi trott. Därför har arbetet krävt mer arbete och kostat mer än beräknat. Efter arbetet har vi förstått vikten och vidden i ett långsiktigt IP arbete. och en rådgivare: Bidraget bra för att få upp frågan på agendan vilket inte skulle bli aktuellt annars, däremot är deras egna tidsinsats det kritiska momentet i utförandet. Det handlade om att företagaren skulle få kunskaper inom området, vilket skett på ett bra sätt. Vägledande exempel genom seminarier Några företag och konsulter efterfrågar också exempel-rapporter. Man menar att dessa skulle kunna tydliggöra vad som kan ingå i ett strategidokument och sätta förväntningarna på en rimlig nivå. Det finns dock farhågor och risker med att skapa mallar. Konsulterna är de som har expertis inom området och det är viktigt att varje strategiarbete anpassas efter det givna företaget. Frågor om hur sådana mallar skulle kunna göras tillräckligt generiska och samtidigt tillräckligt specifika, samt i vilken utsträckning de skulle användas uppkommer. De webbsända seminarier som PRV och VINNOVA har arbetat med under 2013 och 2014 är ett sätt att visa upp verkliga exempel, som ska kunna ge en bild av vad strategisk hantering av immateriella tillgångar innebär. Slutsatser: Ta bort krav på skriftlig rapportering efter varje delmoment. Däremot bör krav på avstämning mellan konsult, företag och rådgivare finnas kvar i fortsatta satsningar. Ta fram en kortversion som marknadsföring av stödet till företagen. Se det förslag som PRV tog fram i början av Mer fokus på delarna mål och syfte, samt tydliggöra att underlaget beskriver en föreslagen struktur som man kan göra avsteg ifrån om företagen tillsammans med rådgivare och konsult bedömer att det ger mer nytta för företaget Tydliggöra vad som kommer efter moment C, så att det blir tydligt att implementering av strategin är viktigt och kräver arbete från företaget. Bidragets omfattning är rimlig, men det behöver vara tydligare att det ligger på rådgivarens ansvar att avgöra om företaget får tillräcklig effekt även av en lägre nivå än hela checkens omfattning. 15 (30)

16 Denna typ av medel är till för att väcka medvetenhet och en första insikt hos företagen, inte för att exempelvis genomföra djupgående freedom-to-operate-analyser. Det finns en efterfrågan på finansiering av uppföljning och implementering av strategiarbetet som bör beaktas av VINNOVA inför framtida satsningar. Viktigt med rätt tajming för arbetet i bolagen. Rådgivarna har här en viktig roll för att avgöra när i ett bolags liv checken har möjlighet att ge bäst effekt. En begränsning i tid för att ta fram strategin på 6 månader är rimlig. Arbetet riskerar annars att nedprioriteras och bli alltför utdraget för att ge någon effekt. Viktigt att rådgivarna förbereder företagen på att det krävs en hel del av dem för att kunna dra nytta av arbetet med att ta fram en strategi, att kunna implementera och effektivt använda strategin i det kontinuerliga arbetet. Obligatorisk årlig workshop för rådgivare som ska arbeta med checkarna införs och blir ett komplement till de frivilliga utbildningar och seminarier arrangerade av PRV och VINNOVA. Workshoparna fokuserar framförallt på att tydliggöra administrativa frågor och gå igenom underlaget med strategiprocessen, samt utgör ett tillfälle till erfarenhetsutbyte inom och mellan rådgivarorganisationer Tillgång till konsulter och deras kompetens Företagen är generellt mycket nöjda med de konsulter de använt. Se tabell 5. Konsulterna har bidragit med ny kunskap som inte fanns sedan tidigare i bolagen. Han försökte verkligen sätta sig in i vår verksamhet och förstår hur vårt helhetskoncept fungerar Tabell 5. Andel som gett betyg 5 7 på en skala 1-7 (lite till stor nytta) Beställarkompetens Beställarkompetens är en mycket viktig fråga. Företagen har lite eller ingen erfarenhet av att beställa denna typ av konsultuppdrag sedan tidigare, och här utgör rådgivarna ett mycket viktigt stöd. Först identifierades vilket behov [företaget] hade. Därefter undersökte jag vilka konsulter i närområdet som hade denna specifika kompetens. Det är viktigt att rådgivarorganisationerna bidrar till spridning av erfarenheter där man lyckats identifiera riktigt bra konsulter för uppdraget. Rådgivarna kommer på sikt att kunna agera ännu bättre stöd till företagen med större erfarenhet av vad olika konsulters kompetensområde innebär för företagen. Fritextsvaren visar dock att många av rådgivarna inte hjälpt till så mycket i valet av konsult. De flesta företag har använt sig av konsulter man använt tidigare (50 %). Endast ett företag anger explicit att de använt erfarenheter från företag som tidigare fått en IP-check. 16 (30)

17 Typ av kompetens som ger störst effekt I många fall har företagen använt samma konsult som tidigare anlitats för att ansöka om skydd, speciellt för att skriva patentansökningar, vilket utgör en risk för att arbetet får fel fokus. Arbetet inriktas mer på registrerade och registrering av immaterialrätter än på strategiarbete kopplat till de tillgångar som finns i företaget (obs bredare perspektiv, utgå från tillgångar för att ev skapa/förvalta rättigheter). Två företag som upplevt skillnaden mellan olika fokus uttrycker det så här: Konsulten var duktigt inom sitt fackområde. Däremot är det en sak att vara duktig på IP och en annan sak att tänka i termer av strategier. Detta var inget klagomål på konsulten utan bara ett konstaterande av att det är ont om strategikunskap. Det var mycket bra att ha patentadvokater och IP jurister som konsulter i denna första fas av IP strategi upprättande. Men saknade tillgång till någon med lång erfarenhet på hur man kan använda immateriella rättigheterna i affärsstrategi syfte. Hade gärna velat höra lite tankegångar och få mer lärdom i detta. Rådgivare pekar på vikten av att hitta rätt kompetens på det här sättet: De två projekt som hade komplement utöver patentbyrå tyckte jag stack ut positivt (de hade marknadskunskap eller produktutveckling i själva projektet) Även om de flesta konsulterna idag utger sig för att tänka affärsstrategiskt så tycker jag att det finns brister i kunskaperna. De tänker oftast registrerbara rättigheter medan mycket finns att göra även med icke registrerbara tillgångar. Flera företag har använt sig av två eller flera konsulter med olika kompetensområden. Det kan vara en kombination av konsulter från olika firmor, men även konsulter med olika kompetenser från samma firma. Konsulterna själva pekar på att det kan vara nödvändigt. Det är förmodligen inte många konsulter som själva kan ta fram en IP-strategi/ge affärsstrategisk rådgivning åt olika typer av företag, utan det kan vara nödvändigt att anlita ett team av konsulter med olika specialitet (men inte för alla företag). Konsulterna pekar också på att detta är ett område där checken ger upphov till en lärprocess även för dem. Jag har även tagit hjälp av kollegor med vissa frågeställningar och tycker att den kombinerade kunskapen som vi har, har varit tillräcklig för detta projekt. Sedan är ju detta ett ämne som kommer att mogna med tiden tror jag, och man kommer att kunna ta fram än mer förfinade verktyg för att kunna arbeta optimalt utifrån varje företags förutsättningar då det gäller IP-strategier. Slutsatser: Det som bör säkerställas när det gäller konsulternas arbete är beställarkompetens. Rådgivarna har en viktig roll eftersom företagen har lite eller ingen erfarenhet av att beställa denna typ av konsultuppdrag. Det är därför viktigt att rådgivarorganisationerna säkerställer ett erfarenhetsutbyte av när man lyckats identifiera riktigt bra konsulter för uppdraget och att rådgivarna tar denna roll på allvar. Förståelse för olika typer av konsultkompetens och vilken kompetens som behövs för ett givet företags behov. 17 (30)

18 5.4. Rådgivarnas kompetens och agerande/stöd Företagen är överlag mycket nöjda med rådgivarna, se tabell 6. Tabell 6. Andel som gett betyg 5 7 på en skala 1-7 (lite till stor nytta) Rådgivarnas viktiga roll Rådgivarna har dock tagit en mer tillbakadragen position än vad som varit avsikten med satsningen. Fritextsvaren pekar på att ett antal rådgivare varit engagerade endast initialt i arbetet, och alltså inte stöttat företagen under resans gång. En anledning är att rådgivarna anser att konsulten har tillräcklig kompetens för att stötta företagen. Detta är ändå negativt både ur aspekten att företagen inte får optimalt stöd, och inte minst att rådgivare går miste om den lärprocess som checken är utformad för att ge. På frågan om hur kontakten med rådgivaren fungerat svarar många företag istället att de upplevt kontakten med konsulten som positiv. Även detta pekar på att rådgivaren i flera fall tagit en mindre aktiv roll. Några av svaren pekar på att rådgivarna ser sig som någon som delar ut pengarna och sedan släpper till företag och konsulter att reda ut resten. Entreprenören har mestadels själv jobbat med detta tillsammans med patentbyrån. Det är tydligt att rådgivarna är viktiga för företagen. Så här beskriver ett företag det: Projektet som sådant är mycket bra. Kanske hade det i vårt fall kunnat bli bättre med ännu lite mer rådgivning och information i början av projektet så att vi hade kunnat få ut ännu lite mer. Men då vi själva är noviser på området så är det svårt att ställa rätt frågor och ha kontroll i början. Projektet var lärorikt, framöver kommer vi att ha mer insikt i vad vi bör göra och hur vi bör tänka kring IP strategi. Och en konsult: Vad gäller rådgivarens roll är det viktigt att dessa är med från början, tom. vid projektplaneringsmötet. Detta är viktigt, så att rådgivaren proaktivt kan säkerställa att projekten får en tydlig affärskoppling och samtidigt att de skapar sig en förståelse för projektets mål så att de har bättre möjlighet att ta del av projektresultaten som framställs. Vi behöver få rådgivarna att se den viktiga roll de spelar för att säkerställa beställarkompetens och kvalitet på slutresultatet. Det är en erfarenhet och kompetens som en del redan har, och andra kommer förvärva ju fler checkar eller liknande de jobbar med. I förslagen på förbättringar i utvärderingen lämnar rådgivare många kommentarer om sådant de själva redan kan vara med och påverka. De spelar ju en avgörande roll för hela satsningen. Rådgivarna själva känner i ganska hög utsträckning att de har haft tillräcklig kunskap att stötta företagen i arbetet. Några anser sig redan från början ha tillräcklig kunskap. Ett flertal rådgivare pekar på att arbetet tillsammans med företag och konsult i samband med checken har inneburit en lärprocess som gett dem nya kunskaper. 18 (30)

19 Min kunskap om IP-värden har tidigare mest varit att skydda på något sätt och att det kan vara en tillgång i balansräkningen. Genom deltagande i PRV utbildningar och samarbete med konsulter, samt deltagande i processen har andra värden klargjorts. Även om både jag och företagen inledningsvis haft ganska låg kunskap om IP-frågor så har vi lärt oss mycket under resans gång. Jag tror att denna kompetensökning hos alla dessa företag är den stora vinsten med projekten. Många personer kommer att gynnas av sina nya kunskaper både i nuvarande företag men även framåt, i nya positioner på andra företag. Identifiering av företag Rådgivarna är mycket generösa i sina fritextsvar kring hur de har valt ut företag. Denna fråga är den som triggat flest och längst svar. I något fall har rådgivare låtit konsulterna välja företag, och alltså i princip frånsagt sig rollen som offentlig aktör som identifierar de företag som har störst behov av finansieringen. Även om medlen i praktiken genererar en inkomstström till konsulterna är det av största vikt att företagens behov och nytta ligger till grund för vilka företag som tilldelas en check. Här har rådgivarna en avgörande roll för att identifiera företag där medlen har potential att ge störst effekt, och speciellt företag som inte har någon tidigare kontakt med konsulter med kompetens om strategisk hantering av immateriella tillgångar. Slutsatser: Det som bör säkerställas när det gäller rådgivarnas arbete är Att rådgivarna ser den viktiga roll de spelar för att säkerställa beställarkompetens och kvalitet på slutresultatet, både för det enskilda företaget och för satsningen som helhet. Att rådgivarna tar en aktiv del i arbetet. Både för att företagen ska få optimalt stöd och för att rådgivarna ska kunna ta del av den lärprocess checkarna är utformade för att ge. Att rådgivarna identifierar och föreslår företag utifrån var medlen ger störst effekt. Att rådgivarorganisationerna arbetar för att dela och sprida erfarenheter om hur man identifierar lämpliga konsulter för ett givet uppdrag och företag Företagens engagemang och förkunskap Konsulterna anser i stor utsträckning att rådgivarna identifierat relevanta företag som har behov av och kan tillgodogöra sig konsulthjälp för IP-strategi. Konsulterna påpekar att det är viktigt att tydliggöra för företagen att det krävs arbete från dem, både med att ta fram och implementera strategin/erna. Det finns dock några fall där IP-checken har tilldelats fel företag. Konsulterna tar upp exempel på företag som inte alls var intresserat av strategi utan ville ha ansökningar inlämnade för checkens medel arbetet varit irrelevant för har svårt att avsätta tid, utan en aktiv medverkan av företagen går det inte att göra ett bra jobb. 19 (30)

20 Slutsatser: Det som bör säkerställas när det gäller företagen är: Att de har en förmåga att implementera strategin. Att de redan från början är medvetna om att det kommer krävas arbete från dem, både med att ta fram och implementera en strategi. Att företagen har en viss IP-mognad, det vill säga en viss förståelse för vad immateriella tillgångar och immaterialrätt är, samt vad det innebär att arbeta strategiskt med att hantera sina immateriella tillgångar. Appendix: 1. Pilot finansiering av strategi av immateriella tillgångar företag 2. Pilot finansiering av strategi av immateriella tillgångar konsult 3. Pilot finansiering av strategi av immateriella tillgångar rådgivare 20 (30)

2014-03-13 N2011/6169/FIN. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

2014-03-13 N2011/6169/FIN. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Datum Ert dnr 2014-03-13 N2011/6169/FIN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för att öka små- och medelstora företags konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för

Läs mer

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket

så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket så lyckas du i internationella affärer tips från world intellectual property day 2015 patent- och registreringsverket Med immaterialrätt i bagaget så lyckas du i internationella affärer Vid World Intellectual

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

IMMATERIELLA TILLgångAR

IMMATERIELLA TILLgångAR IMMATERIELLA Tillgångar En stor del av ditt företags värde beror på de idéer du har utvecklat och skyddat. Om du skyddar ditt varumärke, din design eller uppfinning ökar chanserna att tjäna pengar på din

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten

Målsättning med föreläsningen. - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten Målsättning med föreläsningen - Ni ska känna till de grundläggande begreppen inom immaterialrätten - Ni ska kunna avgöra om, varför och hur er affärsidé kan skyddas - Ni ska kunna motivera era slutsatser

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor YTTRANDE 2012-06-19 AD 411-2012/1081 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN

EN FÄRDGUIDE FÖR DESIGNKÖPAREN 2 Förord Innehåll Ett av de främsta konkurrensmedlen för svenska företag i framtiden är utan tvekan möjlig heten att utveckla bättre och mer intressanta produkter än konkurrenterna. En viktig komponent

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2014-2016

STRATEGISK PLAN 2014-2016 Den strategiska planen är ett styrdokument som fungerar som en vägvisare för oss som arbetar inom PRV. Den är vårt direkta svar på regeringens regleringsbrev som styr vår verksamhet. Den strategiska planen

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och förslag till förbättringar slutbetänkande (SOU 2012:41)

Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och förslag till förbättringar slutbetänkande (SOU 2012:41) YTTRANDE 2012-10-24 AD-411-2012/1654 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och förslag till förbättringar slutbetänkande

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Guide till en vinnande affärsplan

Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Guide till en vinnande affärsplan Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som är obligatoriska att använda och behandla när du tävlar och lämnar in bidrag i

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Här bedömer du om företaget uppfyller de baskrav som VINNNOVA och Coompanion har beslutat om.

Här bedömer du om företaget uppfyller de baskrav som VINNNOVA och Coompanion har beslutat om. Checklista rådgivare Coompanions uppdrag är att dela ut innovationscheckar till företag som har en tillväxtpotential och som behöver ny kunskap eller ny teknik för att ta fram innovativa tjänster, varor

Läs mer

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom

Form och design blir allt viktigare. Ofta räcker det inte med att ta fram en smart produkt. För att nå kommersiell framgång måste produkten dessutom DESIGN Design som inte är registrerad lever ofta en rättslös tillvaro, fri att kopiera och tillverka. Med den ensamrätt som en registrering innebär behåller du lättare kontrollen över din idé. Form och

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Affärsplaner för samhällsentreprenörer? Distanskurs i SHE Fredrik Björk, Malmö högskola

Affärsplaner för samhällsentreprenörer? Distanskurs i SHE Fredrik Björk, Malmö högskola Affärsplaner för samhällsentreprenörer? Distanskurs i SHE Fredrik Björk, Malmö högskola Affärsplaner Aktörer som stöder entreprenörskap - som ALMI, Coompanion - Bistår gärna med att utforma en affärsplan

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Guide till en vinnande affärsidé

Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Guide till en vinnande affärsidé Såhär använder du guiden: De rubriker och områden som rekommenderas att ingå i ditt tävlingsbidrag i Moment Affärsidé är: 1. Skriftlig

Läs mer

Policy Brief Nummer 2014:4

Policy Brief Nummer 2014:4 Policy Brief Nummer 2014:4 Innovationer på landet behövs särskilt stöd? Kunskapsöverföring och innovationer är ett fokusområde i det nya landsbygdsprogrammet. Men frågan är om det behövs speciella stöd

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse

Moment Tidpunkt Ansvarig Verktyg Kommentar Projektdokumentation: - Förstudierapport. Före Finsams styrelse Projektdokumentation: - Förstudierapport Mall för förstudie - Ansökan Mall projektansökan - Projektplan - Minnesanteckningar som tillför sakuppgifter - Övrig dokumentation av tillfällig eller ringa betydelse

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson Avtal och immateriella tillgångar 2011 10 25 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist ger en omfattande

Läs mer

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd

SKYDDA DINA IDÉER. Besök gärna redas hemsida på www.prv.se. Patentskydd Patentskydd - Vad är patent? Patent innebär en ensamrätt att utnyttja en uppfinning, en teknisk problemlösning, och gäller generellt i 20 år. Innebörden av patent är att ingen annan får använda uppfinningen

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande

1 (7) 2015-05-01 LS 2015-0347. Utlysning. Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning Utlysning Innovationsfond för Stockholm läns landsting Kriterier och ansökningsförfarande 2 (7) Syfte Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting beslutade

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Sammanställning rådgivare/handläggare

Sammanställning rådgivare/handläggare Bilaga 3 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning rådgivare/handläggare 1. Vad anser du om att vi har använt demonstrationsgårdar inom projektet Mångfald på slätten? Medelvärde 4,63

Läs mer

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne

Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne Jämställdhetsintegrering av verksamheten inom Näringsliv Skåne DET ÖPPNA SKÅNE Enligt Skånes regionala utvecklingsstrategi har vi år 2030 det öppna Skåne. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar

Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar YTTRANDE 2015-06-08 AD-411-2015/1127 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU2015:16 Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (dnr N2015/2421/IF) Sammanfattning PRV ställer sig överlag

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA

Kommunikationsplan Samverkansprojektet Svensk geoprocess. 2014-04-09 Sida: 1 (9) Version PA 2014-04-09 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-04-09 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1 PROJEKTINTERN KOMMUNIKATION 3 2.2 KOMMUNIKATION

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer