Inbjudan till redovisning av Behovsanalysen inom området Övervikt och fetma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till redovisning av Behovsanalysen inom området Övervikt och fetma"

Transkript

1 Inbjudan till redovisning av Behovsanalysen inom området Övervikt och fetma Tid och plats: Tisdagen den 25 september 2007 Klockan Aulan, Birgittaskolan i Linköping Program: Inledning Paula Almbrandt-Löf Redovisning av Brukardialogberedningens sammanställning Eva Hermansson Martin Tollén Fördjupning i Befolkningsenkät 2006 Marianne Angbratt Förändringsbenägenhet FHVC Behov av hjälp och stöd Presentation av Vårdprocessprogram Elin Glad Uppdrag Livsstilsenhet Dietist NSÖ Ingrid Andersson Processledare NSÖ Obesitasprojektet Ing-Marie Claesson Barnmorska Fetmakirurgi Hans Krook Stf Klinikchef ÖL ViN Reflektion Göran Hermansson Inledning inför paneldebatt Verksamhetschef BHV Paneldebatt Göran Hermansson Paula A-Löf Marie Lagerfelt Avslutning Varmt välkomna!

2 Övervikt och fetma Behovsanalys 2007:1 Utdrag inför redovisning Paula Almbrandt-Löf Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben Hösten

3 Sammanfattning Fetma (BMI mer än 30) klassas av WHO som en kronisk sjukdom och övervikt (BMI mer än 25) som risk för sjukdom. Fetma är ett snabbt växande folkhälsoproblem och i Sverige har antalet personer med fetma nästan fördubblats på 20 år. Omfattningen är nu omkring människor. Den ökade förekomsten av fetma gäller både män och kvinnor och i alla åldersgrupper, cirka åtta procent bland vuxna och cirka fyra procent bland barn och ungdomar. Sämre matvanor och ökad fysisk inaktivitet har bidragit till den negativa viktutvecklingen i landet. Nästan hälften av alla vuxna i Östergötland har övervikt eller fetma, 36 procent har övervikt och 13 procent fetma. Enligt en kartläggning av barns vikt och viktutveckling i Östergötland från 2002, vägde tio-åringen i genomsnitt fyra och ett halvt kg mer än tio-åringen Resultaten tyder också på att övervikt och fetma i yngre år, i betydande omfattning, kvarstår vid tio års ålder. Detta talar för att förebyggande insatser behöver utvecklas för barn redan i lägre åldrar. Insatserna för barn och ungdomar behöver ett gemensamt grepp och viktiga områden som måste samverka är familjen, mödra- och barnhälsovården, förskolan/skolan, folktandvården, livsmedelsindustrin och medierna. En samlad bedömning av internationella studier av kostnader för fetma och dess följdsjukdomar pekar på att de direkta sjukvårdskostnaderna kan utgöra omkring två procent av de totala utgifterna för hälso- och sjukvård. Detta motsvarar en kostnad på cirka tre miljarder kronor per år i Sverige. Därtill kommer indirekta kostnader pga. sjukfrånvaro och förtidspensioner som är minst lika höga som de direkta sjukvårdskostnaderna. Vid fetma förekommer en klar ökning av risken för olika sjukdomar och för tidig död. Risken ökar vid stigande grad av fetma. De vanligaste följdsjukdomarna är diabetes typ 2, högt blodtryck, hjärtinfarkt, gallsten, sömnapné, ledbesvär, vissa cancersjukdomar och barnlöshet. Vid fetma föreligger klart sämre livskvalitet, jämfört med befolkningen i genomsnitt, avseende fysisk funktion, allmänt hälsotillstånd och vitalitet. Det är visat att barn med fetma skattar sin livskvalitet lägre än barn med cancer. För vissa individer/familjer är behovet av psykologiskt stöd följaktligen stort. Fetma som redan uppstått är svår att behandla och effektiva och förebyggande åtgärder är därför särskilt angelägna. Genom begränsade åtgärdsprogram i skolor och daghem är det enligt SBU klarlagt, att det går att minska viktökning och fetmautveckling bland barn och ungdomar. Det är också konstaterat att det är möjligt att förebygga fetma hos vuxna med insatser för att förbättra kost och fysisk aktivitet. Vid svår fetma är behandling med magsäckskirurgi ett alternativ, eftersom denna metod visats kunna åstadkomma både en betydande och bestående viktnedgång. Behovet av fetmakirurgi tycks öka och i september 2007, slutförs utformningen av nationella indikationer för obesitaskirurgi (fetmakirurgi). Det vetenskapliga underlaget för en rad andra medicinska metoder är alltför svagt för att man ska kunna dra några slutsatser om metodernas eventuella effekter vid fetma. Det är därför synnerligen angeläget att utveckla och utvärdera långsiktig behandling som syftar till 2

4 bestående viktminskning. För individen är fetma ett hälsoproblem, men ur ett befolkningsperspektiv är övervikt som riskfaktor ett större problem p.g.a. dess omfattning. Inför 2006 fick en programgrupp, representerade av personer från olika verksamheter i länet, i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden att ta fram ett länsövergripande vårdprocessprogram (VPP) för övervikt/fetma. Eftersom fetma är svårt att behandla och kräver lång uppföljningstid, vill programgruppen i första hand betona vikten av att förebygga övervikt och fetma hos barn och ungdomar samt hindra utvecklingen av fetma hos barn och vuxna. Gruppen vill även identifiera och fånga upp samt förbättra omhändertagandet av patienter med övervikt och fetma. Det finns flera eldsjälar i länet som arbetar med förebyggande och behandlande insatser inom området. Nedan ges några exempel på hur man kan samarbeta/samverka mellan olika aktörer för att förebygga och förhindra utvecklingen av övervikt och fetma: I Norrköping, på familjecentralen Ringdansen, pågår ett projekt Att använda hälsokurva på BVC. Målgrupp är båda föräldrarna till barn från 15 månader till fem år. Samverkan/samarbete sker mellan hälsosamordnare, vårdcentral, BVC och kurator. Syftet är att öka intresset för den egna hälsan mitt i livet och på så sätt påverka familjen till goda val av levnadsvanor i framtiden. Ett övergripande mål är att en röd tråd ska kunna följa samtliga barn genom åren: BVC förskolan skolan. I Motala har samverkan skett kring projektet Motiverande samtal, mellan barnhälsovårdsstaben, BVC, dietist, folktandvården, skolsköterska samt föreningarna Korpen och Motala simsällskap. Syftet är att förhindra fortsatt utveckling av övervikt och fetma hos barn i åldrarna fem, sex och sju år samt att medverka till att föräldrar och barn får en mer hälsosam livsstil. I Linköpings kommun, inom elevhälsan, finns en handlingsplan mot övervikt och fetma som ger möjlighet att konsultera ett överviktsteam i samverkan med landstinget. Genom en strukturerad samverkan kan skolan härigenom uppmärksamma och hjälpa överviktiga barn, men det saknas möjligheter att hjälpa barn med fetma. Samverkan sker också i samband med FaR (Fysisk aktivitet på Recept). Landstinget i Östergötland har avtal med Korpen Östergötland och Östergötlands Idrottsförbund som friskvårdsaktörer. Inom ramen av avtalet kan patienten få ett recept på fysisk aktivitet vid besök i hälso- och sjukvården (t.ex. vårdcentral, sjukhus). Varje ordination förskrivs i dialog med patienten och är individuellt anpassad till egen förmåga, intresse och hälsotillstånd. Den sammanfattande bedömningen är dock, att tillräckliga strukturer för arbetet med patientgruppen saknas. Goda utvecklingsmöjligheter finns, särskilt beträffande det förebyggande perspektivet, med ökad delaktighet och egenansvar hos den enskilde individen. Vidare arbete bör i första hand handla om att gemensamt bygga upp strukturer på vårdcentraler/vårdenheter. Både utifrån ett patient- och verksamhetsperspektiv bedöms, att det finns ett gap mellan behov och tillgång på vård och behandling som omfattar hela vårdkedjan. Framför allt saknas det en för medborgare/patienter känd och fungerande ingång till hälsooch sjukvården där de vid behov kan få hjälp beträffande övervikt/fetma och stöd till livsstilsförändringar. 3

5 Sammanfattning av Brukardialogens rapport Dialog har skett mellan brukardialogberedningen och barn/ungdomar samt vuxna som har övervikt eller fetma. Beredningen har även träffat anhöriga och representanter för professionen, sammanlagt cirka 50 personer. Intervjuer inom området genomfördes också av dåvarande förtroendemannagrupp med ett 30-tal personer. Samtliga av de intervjuade med övervikt eller fetma uppgav att de prövat allt för att gå ner i vikt. Alla led mer eller mindre av att väga för mycket. Många hade låg självkänsla och dåligt självförtroende. Flera barn och ungdomar hade blivit retade eller mobbade och några hade sömnbesvär och minskad livslust. Diabetes och högt blodtryck förekom också hos ett par av barnen. Samtliga vuxna patienter var drabbade av andra besvär och sjukdomar som t.ex. högt blodtryck, hjärt- kärlsjukdomar, diabetes, gallsten, astma och ledbesvär (knän, höfter). Flera hade upplevt att bli betraktade som andra klassens människor och som mindre vetande. Både barn, ungdomar och vuxna ville känna sig sedda som individer och inte som en grupp feta människor eller tjockisar. Samtliga vuxna poängterade behovet av ett förbättrat bemötande och förändrade attityder gentemot de människor som har övervikt och fetma, både beträffande samhället i stort och i mötet med hälso- och sjukvården. Alla ansåg att man som enskild individ har ett eget ansvar för sin hälsa och sina levnadsvanor. Man uttryckte också att man som förälder har det största ansvaret för sina barns hälsa. Samtidigt poängterade flertalet behovet av hjälp och stöttning av någon utomstående; en vägledare och coach då det är svårt att stå emot alla yttre frestelser som kan leda till ohälsa. Många önskade att personalen på BVC, i skolan och på vårdcentralen kunde uppmärksamma och bemöta problematiken kring övervikt/fetma på ett professionellt sätt. Flera påtalade vikten av förebyggande insatser redan på MVC, genom att t.ex. diskutera frågor kring övervikt/fetma i föräldrautbildningen. Både bland barn/ungdomar och vuxna fanns önskemål om utökad, anpassad skolidrott, för att stimulera alla barn till regelbunden fysisk aktivitet. (Enligt Riksidrottsförbundet ligger Sverige idag näst sist i Europa vad gäller antalet avsatta timmar för skolidrott). Många menade att handeln, industrin, Livsmedelsverket och media också måste ta sitt ansvar i det förebyggande arbetet kring övervikt/fetma. Flertalet upplevde behovet av en känd, fungerande ingång till hälso- och sjukvården, det vill säga att veta vart man kan vända sig, för att få adekvat hjälp vid övervikt/fetma. Alla, både barn och vuxna, poängterade vikten och behovet av individuell hjälp/stöd och behandling. Det är ett komplext problem och det kan finnas många bakomliggande orsaker. Det gäller att hitta nyckeln till just mitt problem. Många betonade behovet av hjälp och stöd till hela familjen samt av uppföljning under en längre tid vid övervikt och fetma. Ett flertal hade lyckats med sin viktsminskning ett antal gånger, men alltid gått upp till ursprungsvikten igen och ibland t.o.m. något mer. Från och med november 2005 opereras patienter med extrem fetma, från hela regionen, på kirurgkliniken på Vrinnevisjukhuset. Brukardialogberedningen träffade några av dessa patienter och samtliga har haft en betydande viktnedgång. De ansåg att fetma är en ätstörning och poängterade behovet av psykologiskt 4

6 stöd. De menade att det handlar om ett beroende/missbruk av mat och att behandlingen bör anpassas därefter. Samtliga av de opererade patienterna poängterade behovet av fortsatt hjälp och stöd efter operationen samt behovet av uppföljning. Eftersom den första av de intervjuade opererades för bara ett och ett halvt år sedan, saknas långtidsuppföljning. Brukardialogberedningen träffade även representanter från verksamheten för att belysa behovet av samarbete/samverkan mellan olika aktörer, angående förebyggande insatser inom området. I Norrköping, på familjecentralen Ringdansen, pågår ett projekt Att använda hälsokurva på BVC, där samarbete sker mellan hälsosamordnare, vårdcentral, BVC och kurator. I Motala har samverkan skett kring projektet Motiverande samtal, mellan barnhälsovårdsstaben, BVC, dietist, folktandvården, skolsköterska samt föreningarna Korpen och Motala simsällskap. I Linköpings kommun, inom elevhälsan, finns en handlingsplan mot övervikt och fetma som ger möjlighet att vid behov konsultera ett överviktsteam i samverkan med landstinget. Den samlade bilden är, att de intervjuade upplever ett gap mellan behov och tillgång på vård och behandling som omfattar hela vårdkedjan. De intervjuade upplever att de saknar en fungerande ingång till hälso- och sjukvården, där medborgare/patienter vid behov kan få anpassad hjälp beträffande övervikt/fetma samt stöd till livsstilsförändringar. Brukardialogberedningens bedömning är att utvecklingsmöjligheter finns, särskilt beträffande det förebyggande perspektivet med ökad delaktighet samt egenansvar hos den enskilde individen. 5

www.lio.se Årsredovisning 2007

www.lio.se Årsredovisning 2007 www.lio.se Årsredovisning 2007 Landstinget i Östergötland ISBN 978-91-976826-1-9 Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 013-22 20 00 www.lio.se Projektledare: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013

Handlingsprogram övervikt och fetma 2010-2013 1 (214) Utvecklingsavdelningen Förslag till Handlingsprogram övervikt och fetma 2010 - 2 (214) 3 (214) Ett livsstilsproblem... Övervikt eller fetma innebär ett växande folkhälsoproblem och leder till medicinska

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer

Övervikt och fetma RESULTAT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM

Övervikt och fetma RESULTAT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM Övervikt och fetma RESULTAT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM AFA Försäkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsbrist, dödsfall och arbetsskada. Vi administrerar avtalsförsäkringar, bestämda i kollektivavtal

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 79 KS/2015 0069 Anmälningsärende Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Folkhälsorapport 2007

Folkhälsorapport 2007 Folkhälsorapport 27 Befolkningens hälsa, livsvillkor och attityder till hälso- och sjukvården i Fyrbodal Fördjupning av resultat från vårdbarometern och den nationella folkhälsoenkäten Hälso- och sjukvårdsnämndernas

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN

Fokus på vården En medlemsundersökning. Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN Fokus på vården En medlemsundersökning Riksförbundet Sällsynta diagnoser FOKUS PÅ VÅRDEN 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Projekt Fokus på vården... 5 Bakgrund... 5 Syfte... 5 Målgrupp... 5 Metod

Läs mer

Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker

Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker Redovisning av en kartläggning med komplettering av statistiska uppgifter från sjukvårdsregistret och läkemedelsregistret Dokumentty Socialstyrelsen

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Rapport 2014:2 VIP i vården? Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se Beställning

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård

FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård FÖREBYGGA eller BOTA CDUST. Om kostnadseffektiva sjukdomsförebyggande metoder i hälso- och sjukvård Redaktionen Lars Hagberg Samhällsmedicinska enheten Örebro läns landsting 019-602 58 00 lars.hagberg@orebroll.se

Läs mer

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn

Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn En utvärderingssammanställning Magnus Karlsson, fil dr Ersta Sköndal Högskola, 2008 Ungas psykiska ohälsa och den ideella sektorn 1 Ungas psykiska ohälsa och

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting och Stadshus 90 000 En rapport om ungas psykiska ohälsa i Stockholmsregionen 2 (28) 3 (28) Innehållsförteckning 90 000 unga i Stockholms län ska inte behöva

Läs mer

Munhälsa för sköra äldre

Munhälsa för sköra äldre LiÖ-2014-1127 Munhälsa för sköra äldre Behovsanalys 2014 Munhälsa för sköra äldre - Behovsanalys inklusive resultat från Brukardialogberedning 2 Oktober 2014 Redaktör och kontaktperson för rapporten: Elisabeth

Läs mer

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en

Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013. Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Illustration: Deltagare i Stockholms Stadsmissions verksamhet, Unga Station Stockholms Stadsmissions ungdomsrapport #1, 2013 Att inte kämpa själv, att det finns någon som kämpar med en Deltagare i Stockholms

Läs mer

Metoder för att främja fysisk aktivitet

Metoder för att främja fysisk aktivitet Metoder för att främja fysisk aktivitet En systematisk litteraturöversikt Mars 2007 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU utvärderar

Läs mer