HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013"

Transkript

1 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 213

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4 Sid 6 Sid 1 Sid 12 VD har ordet Ekologisk hållbarhet vi minskar vår miljöpåverkan Ekonomisk hållbarhet vi skapar långsiktiga värden Social hållbarhet vi samverkar med samhälle och medarbetare Bilden är hämtad från s film Från Tipp Till Topp.

3 HÅLLBARHETS- REDOVISNINGEN: s hållbarhetsredovisning 213 är en lätttillgänglig redovisning av vårt arbete för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Den har sin utgångspunkt i GRI (Global Reporting Initiativ) och de relevanta GRI-indexen återfinns i slutet av respektive perspektiv. Hållbarhetsredovisningen gör inte anspråk på någon specifik redovisningsnivå och är inte tredjepartsgranskad. FÖRETAGSPRESENTATION: AB är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Vi har lösningar på avfallshanteringen för såväl företag som kommuner och andra offentliga verksamheter. RENOVA ÄGS IDAG av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö, då Kungsbacka under 213 avslutade sitt ägarskap i. 213 omsatte 1,2 miljarder, hade 783 anställda och behandlade 77 4 ton avfall. 213 PRÄGLADES STARKT av arbetet med den förändring av organisationsstrukturen som trädde i kraft den 1 januari 214. Fram till årsskiftet bestod koncernen av AB och helägda dotterbolaget Kungälvs Transporttjänst AB. Koncernen består numera av två bolag, AB och Miljö AB. I MODERBOLAGET RENOVA AB ska direkttilldelade uppdrag från de tio ägarkommunerna utföras. Direkttilldelning innebär att ägarkommunerna lämnar uppdrag utan offentlig upphandling. Dotterbolaget Miljö AB utför uppdrag från företag, kommuner och verksamheter i enlighet med rådande konkurrensregler. Bilden är hämtad från s film Från Tipp Till Topp.

4 VD HAR ORDET Hållbarhetsfrågan är en integrerad del i vår vardag och i allt vårt utvecklingsarbete. Christer Lundgren, tf vd 4

5 SAMVERKAN KAN FÖRSÄTTA SOPBERG Genom beslutet under 213 att teckna ett nytt aktieägaravtal har tio kommuner i Västsverige bestämt sig för att förlänga och fördjupa samarbetet för en hållbar utveckling av avfallshanteringen i regionen. Jag ser det som ett tydligt avstamp för att nu utveckla samverkan i hela regionen. I VÄSTSVERIGE HAR vi lång erfarenhet av att samarbeta för att på ett miljöriktigt sätt kunna ta hand om avfallet i samhället. Det snart femtioåriga samarbetsavtalet mellan de västsvenska kommunerna har nu bytts mot ett modernt, EU-anpassat femårigt avtal som ger bra förutsättningar för en fortsatt utveckling av hållbar logistik och behandling av avfallet i vår region. Vi känner oss stolta över att vi är en viktig del av infrastrukturen i regionen och vi ska göra allt vi kan för att bidra till att regionen stärks. För att bättre anpassa oss för marknadens krav och för att fördjupa samarbetet med våra ägarkommuner så har en omstrukturering av bolaget genomförts under året. Från 214 delas i två bolag. I moderbolaget, AB, utförs endast så kallade direkttilldelade uppdrag från våra tio ägarkommuner. Dotterbolaget Miljö AB kommer att erbjuda övriga uppdrag till kommuner och företag i ägarkommunerna. HÅLLBARHET, EN DEL AV VARDAGEN VÅR HUVUDUPPGIFT ÄR att samla in och ta hand om det avfall som uppstår i våra ägarkommuner på ett hållbart sätt. Hållbarhetsfrågan är därför en integrerad del i vår vardag och i allt vårt utvecklingsarbete. Även här ser jag samverkan med kunder, leverantörer och ägare som en framgångsfaktor. Det är genom vårt nära samarbete med leverantörer som tex OKQ8, Volvo och DHL omkring det nya bränslet BioMax som vi under året har tagit ett rejält kliv mot fossilfria transporter. I samarbete med förvaltningen Kretslopp och Vatten i Göteborgs Stad har vi gjort en förstudie om torrötning av rejektet från vår förbehandlingsanläggning för matavfall i Marieholm. Om vi får möjlighet att satsa på torrötningen kommer vi att kunna få ut mycket mer biogas ur avfallet än idag. Ett annat exempel är s miljöskola för gymnasieelever som från och med 214 kommer att ta emot elever från samtliga ägarkommer genom direkttilldelning. Genom Miljöskolan vill vi framför allt belysa avfallets roll för klimat och miljö samt vikten av att minska avfallet. Genom samverkan med Green Gothenburg, studiebesök och utbildningsinsatser både lokalt och internationellt, bidrar vi med kunskap för en bättre miljö samtidigt som vi hjälper till att sätta Göteborg och Västsverige på kartan i miljöfrågor. TIDIGARE HAR AVFALLSMÄNGDERNA per automatik ökat när konjunkturen förbättrats eller vid stigande BNP. Denna koppling mellan tillväxt och avfallsmängder är lika ohållbar som skrämmande. Min bestämda uppfattning är att detta är den största utmaningen vi har framför oss: att bryta denna hundraåriga trend. Detta är givetvis ingenting man gör i en handvändning. Det är ett långsiktigt arbete och en utmaning av stora mått för alla, men kanske framför allt för samhällets beslutsfattare och för oss inom avfallsbranschen, som dagligen tampas med dessa frågor. För att klara detta krävs ett utökat samarbete mellan samhälle, industri och universitet/högskola. Ett samarbete som vi idag prioriterar. LÖNSAMHET, ETT MÅSTE INFÖR FRAMTIDEN KONJUNKTUREN HAR PÅVERKAT s lönsamhet negativt under flera år. Och under våren 213 såg vi hur resultatet snabbt försämrades. En ökande konkurrens med många nya aktörer på marknaden och en allt tuffare prispress är anledningar till detta. Före sommaren beslutade styrelsen om ett åtgärdspaket. Och en av de stora utmaningarna för bolaget är utan tvivel att genomföra åtgärdspaketet och på så sätt säkra lönsamheten på lång sikt. Vi har under året kommit en bra bit på väg i arbetet att skapa en flexibel och dynamisk organisation som snabbt kan svara upp mot krav från kunder och ägare och anpassa verksamhet och organisation efter nya förutsättningar. Detta är nödvändigt för en långsiktigt hållbar utveckling av bolaget och för avfallshanteringen i Västsverige. Christer Lundgren, tf vd 5

6 EKOLOGISK HÅLLBARHET EKOLOGISK HÅLLBARHET VI MINSKAR VÅR MILJÖPÅVERKAN Att ett företag som arbetar med avfall och återvinning har miljön i fokus är kanske inte så konstigt. Men vi gör mer och går längre än de flesta i vår strävan att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Istället för att följa de miljömål som finns för vår bransch sätter vi egna högre mål. En stark egen drivkraft och ett nära samarbete med kommuner, näringsliv och akademi har gjort denna utveckling möjlig. DET TYDLIGASTE exemplet är kanske att vi under 213 nådde 79 procent fossilfritt bränsle i våra fordon, och att vi har som mål att nå 1 procent under 215. Detta har varit möjligt tack vare ett nära samarbete med både fordons- och bränsletillverkare, bland annat i samarbetet KNEG klimatneutrala transporter på väg. TACK VARE ENGAGEMANGET i KNEG fick vi möjligheten att vara ett av företagen som ingått i OK Q8:s tester av ett helt nytt bränsle, BioMax som ersätter vanlig diesel. Det är ett bränsle som framställs ur vegetabiliskt och animaliskt fett och som kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser. BioMax-testet vann pris för årets Miljöinitiativ när Återvinningsgalan gick av stapeln i november 213 och har redan innan testet är avslutat sett så goda resultat att vi idag ersatt all diesel med BioMax där det är möjligt. En stor anledning till att deltar i samarbeten av det här slaget är att vi vill vara med och driva utvecklingen så att nya gröna alternativ och tekniska lösningar blir tillgängliga för fler. HÅLLBARA TRANSPORTER är bara en del i vårt uppdrag att utveckla och underhålla en miljöriktig infrastruktur för hela regionens avfallshantering. Så tar vi ett långsiktigt ansvar Andel förnybart bränsle i s tunga fordon, procent Utfall Mål REKORDÅR FÖR UTBILDNINGSVERKSAMHETEN Delad kunskap är dubbel kunskap. Därför satsar stort på att förmedla den kunskap och de erfarenheter kring avfallshantering och miljöarbete som vi har samlat på oss. Till våra kunder via utbildningar, till ägarkommunerna bl a genom vårt årliga Miljöseminarium och till regionens framtida miljöhjältar via vår Miljöskola för gymnasiet. Kurt Lindman (övre bilden) och Heinz Martini, s miljöakademi. EN FÖRDUBBLING av antalet besökare blev facit för s miljöakademi, som utbildningsverksamheten kallas. Under hösten godkändes också av miljöförvaltningen i Göteborgs stad som leverantör av grundutbildning i miljö för miljödiplomering. Under 213 genomfördes en lång rad åtgärder för att effektivisera utbildningsverksamheten. Bland annat har studiebesöksverksamheten omorganiserats för att öka möjligheterna att tillmötesgå kundernas krav på utbildning. Resultatet är en fördubbling av utbildningsverksamheten i jämförelse med 212. Totalt har under året haft mer än 5 besökare. GREEN GOTHENBURG heter ett studiebesökssamarbete som deltar i. Det syftar till att visa upp Göteborgs miljöarbete för framför allt utländska besökare. Under 213 var s avfallskraftvärmeverk det studiebesöksobjekt som lockade flest besökare inom Green Gothenburgsamarbetet. 6

7 SPARAR EL I FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SPARA el i våra fastigheter, såsom trimning och effektivare styrning av eldrivna system, ger tydliga resultat. Åtgärder för att spara el på samtliga anläggningar kombinerat med kontinuerlig uppföljning har inneburit lägre elförbrukning och dessutom en ökad medvetenhet hos personalen. Även små och billiga förändringar har gett goda resultat. TYSTARE KÄRL OCH BILAR ATT FÅ NED LJUDNIVÅERNA vid avfallshantering skulle kunna innebära att det går att öka tidsfönstret för när man kan hämta avfall och därmed minska antalet transporter i rusningstrafik. I samarbetsprojektet Sendsmart hållbara transporter i stadsmiljö spelas ljudet in vid sophämtning och där konstateras att själva avfallskärlen är en stor källa till buller och störande ljud, särskilt när de rullar på ojämna underlag. TILL RENOVAS HJÄLP i projektet är kursen Design of silent products på Chalmers, där en projektgrupp arbetar med att ta fram konkreta förslag för ytterligare ljuddämpning av både fordon och utrustning. STIPENDIUM TILL FORSKNING OM HÅLLBART FÖRETAGANDE FLER FÖRETAG MÅSTE VÅGA satsa på modern miljöteknik, även om det kan vara ett ekonomiskt vågspel. Lösningen kan ligga i att justera företagets affärsmodell, dvs på vilket sätt man skapar värde för kunden. Det menar doktoranden Marcus Linder, vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers, som fick s miljöstipendium för sin forskning. Stipendiet har delats ut sedan 23 och är på 1 kronor. Marcus planerar att låta pengarna finansiera en handbok i hållbart företagande. TAGENEDEPONIN AVSLUTAS Från Tipp till Topp heter s stop motion-film där allt material i filmen är avfall som lånats från s egna anläggningar. Målet är att på ett lekfullt sätt inspirera ungdomar om vardagskonsumtion och vad vi kan göra för att bidra till en bättre miljö. ENDAST EN ETAPP ÅTERSTÅR av sluttäckningen av de områden på Tagenedeponin som nått maxhöjd i enlighet med miljötillståndet. Sluttäckningen görs i flera lager för att regnvatten inte ska tränga igenom och bilda lakvatten när det passerar genom det deponerade avfallet. Regnvattnet leds istället opåverkat via diken ut i naturen eller ner i dagvattensystemet. AVFALL FRÅN UTLANDET GER POSITIVA FOTAVTRYCK RENOVA TOG 213 emot norskt och engelskt avfall för energiåtervinning. Eftersom deponering fortfarande är den vanligaste behandlingsmetoden i många länder 15 miljoner ton deponeras årligen i Europa är behovet av miljöriktig behandling stort. Genom att ta emot avfall som annars skulle deponerats, och omvandla det till fjärrvärme och el, minskas de totala utsläppen av växthusgaser kraftigt. Behovet av att importera olja, gas och andra fossila bränslen för vårt energibehov minskar också. Utsläppen från transporterna är mycket små i förhållande till den stora miljövinst som uppnås totalt. Krankabinen i s avfallskraftvärmeverk. SATSNING PÅ ENERGIEFFEKTIVITET ATT SAMLA IN AVFALL så energieffektivt som möjligt är ett av s prioriterade miljömål. Ett exempel på det är att det under 213 togs beslut om att köpa in två nya elhybridsopbilar för hämtning av hushållsavfall i Göteborg. De lastar, komprimerar och drivs med el, vilket gör dem extremt bränslesnåla, miljövänliga och tysta. Vilket i sin tur bidrar till en bättre stadsmiljö. Jämfört med en dieseldriven sopbil förbrukar hybridbilen drygt 3 procent mindre bränsle! 7

8 EKOLOGISK HÅLLBARHET GRI-index MILJÖPÅVERKAN EN1 Materialanvändning i vikt eller volym. Vi redovisar här allt inkommande avfall. Det är vårt råmaterial in i verksamheten och av det skapas el och värme och olika materialfraktioner. Inkommande avfall (ton) Avfall till sortering från hushåll och verksamheter Obrännbart avfall från hushålloch verksamheter Schaktmassor Komposterbart avfall (Biologiskt avfall) Brännbart hushållsavfall Brännbart verksamhetsavfall Flytande biologiskt avfall Farligt avfall Förorenade jordar Återvinningsmaterial Från mellanlager brännbart avfall (Inkommet föregående år) Summa EN3 EN4 Direkt energianvändning per primär energikälla. Indirekt energianvändning per primär energikälla. Energianvändning vid våra anläggningar (MWh) * Alla anläggningar inkl. Sävenäs ** Köpt el inkl. Sävenäs *** Ej Sävenäs Eldningsolja (MWh) Naturgas (Mvh)* El (MWh)** Värme (MWh)*** El intern (MWh) Sävenäs Värme (MWh) Sävenäs Energianvändning, transporter och arbetsmaskiner (MWh) Diesel (MWh) Diesel Bio+ (Mvh) Diesel BioMax (MWh) Fordonsgas (MWh) Biogas (MWh) RME (MWh) Bensin (MWh) 15 Vid Sävenäs producerades 31 % av värmen i Göteborgs fjärrvärmenät och cirka 5 % av göteborgarnas el. 6 % av den el vi producerar är dessutom ursprungsmärkt som framställd ur biobränsle. För att producera energi i avfallskraftvärmeverket går det dock åt en del energi. Energiproduktion, Sävenäs Producerad energi (MWh) Levererad energi (MWh) El Värme El Värme Mängd förbränt avfall (ton) EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. På är all el vi använder ursprungsmärkt som framställd ur biobränsle och anses därför inte bidra med några CO 2 -ekv alls. Direkta utsläpp av klimatgaser (ton CO 2 -ekv) Källa Transporter och arbetsmaskiner Avfallsförbränning (CO 2, N 2 O) Övrig behandling Indirekta utsläpp (ton CO 2 -ekv) El, köpt Fjärrvärme, köpt Totala CO 2 -ekv utsläpp, ton Totala CO 2 -utsläpp

9 EN2 NO x, SO 2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ. Redovisade utsläpp är de vi har villkor för. Vi har även utsläpp från våra transporter men de redovisas inte då de inte mäts. Koldioxid beräknas för transporter och redovisas under EN 16. Direkta utsläpp till luft från förbränning CO 2 (ton) CO 2, varav fossil* (ton) N 2 O (ton) NO x (ton) SO 2 (ton) NH 3 (ton) CO (ton) Stoft (ton) TOC (ton) HCl (ton) ,6 75,5 2,5, ,2 79,7 2,3,6 Hg (kg) HF (kg) As (kg) Pb (kg) Cd (kg) Cu (kg Cr (kg) Ni (kg) Tl (kg) Dioxin (mg) , , , ,8 39 * I denna siffra ingår bidrag från fossil del i avfallet samt använd eldningsolja och gas. Fr.o.m. 213 har börjat mäta andelen fossil koldioxid i utgående rökgas. EN21 Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient. Vi redovisar utsläpp av tungmetaller från anläggningar där vi mäter vattenflödena och därmed kan beräkna utsläppta mängder förorening. Vi redovisar både där vattnet avleds direkt till recipient och där det går till extern rening vid reningsverk. Anläggning Recipient eller extern rening Ämne Mängd Mängd (kg) (kg) Anläggning Recipient eller extern rening Ämne Mängd Mängd (kg) (kg) Anläggning Recipient eller extern rening Ämne Mängd Mängd (kg) (kg) Fläskebo Sjösystemet Haketjärn- Maderna Hg Cd Pb As Cu Cr Ni Zn,2,2,1,8,1,3,5 3,1,2,34,32,43,3,37,6 6,2 Högsbo Dagvattennät. Via Järnbrottsmotet till havsviken Välen. Hg Pb Cd Cr Ni Zn As Cu,2,4,1,2,2 6,6,1 1,2,1,3,5,12,14 3,8,65 Skräppekärr Göta älv Hg Pb Cd Cr Ni Zn As Cu,1,4,1,1,2 7,4,1,8,17,1,22 1,1,2,26,52 1,4 Kläpp Strävliden, reningsverk Hg Pb Cd Cr Ni Zn As Cu,8,6,8,3,4,7,7,3,8,6,8,3,4,7,7,3 Sävenäs AKV Göta älv Hg Pb Cd Cr Ni Zn As Cu,1,2,4 1,7 1,5,2,6,1,2,1,5,4 3,9,3,6 EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod. Vi redovisar här avfall som vår verksamhet ger upphov till och som vi inte har någon avsättning för. Både bambergkaka, som är en stabil blandning av flygaska och rökgasreningsslam, och gipsslam uppstår i rökgasreningsprocessen där man avskiljer ämnen som man inte vill ska fortsätta cirkulera i miljön. Att mängderna ökar beror dels på att vi förbränner mer avfall och på förändringar i avfallets sammansättning. Under åren har också reningsprocessen förändrats i takt med ökande krav och även detta påverkar mängden restprodukter. Avfallstyp (ton) Bambergkaka Gipsslam Behandlingsmetod Deponering Deponering EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner till följd av överträdelser av miljölagstiftning och -bestämmelser. Inga. 9

10 EKONOMISK HÅLLBARHET EKONOMISK HÅLLBARHET VI SKAPAR LÅNGSIKTIGA VÄRDEN Det är i samarbetet med våra kunder som de nya idéerna kläcks. Idéer som innebär att vi hela tiden utvecklar våra hållbara produkter och tjänster. DET KAN VARA en ny behållare som Samlaren, eller kunskapsbaserade tjänster som vår enhet för Miljöservice, som tar hand om våra kunders miljörum. Eller både och, som i fallet med Göteborgs hamn på nästa sida. s utvecklingsarbete har alltid långsiktigt fokus. Snarare än att släcka bränder och lösa problem som uppkommit vill vi vara steget före och utveckla produkter som kan hålla länge. HÅLLBAR LÖNSAMHET är i fokus för koncernen som helhet. Under 213 och under åren som kommer är det enskilt största målet att se till att koncernen är lönsam, på lång sikt och i alla sina delar. Den ökande konkurrensen och den rådande lågkonjunkturen gör att kraven på långsiktig lönsamhet har blivit än mer aktuella. Och det är bakgrunden till att vi under 213 har arbetat hårt med att sänka kostnaderna. Åtgärder som genomfördes under året förbättrade resultatet med 2 miljoner kronor och ska kompletteras med ytterligare besparingsåtgärder motsvarande 5 miljoner under 214. Detta för att säkerställa att är en fortsatt kraftull aktör när det gäller avfall och återvinning i Västsverige. Klas Johannesson, Miljöservice. RESULTAT Energiintäkter Försäljningsintäkter Externa kostnader Kostnad arbetskraft Avskrivningar och räntor Resultat före bokslutsdisposition och skatt Budgeterat resultat före bokslutsdisposition och skatt * *År 213 inkl en nedskrivning om tkr i posten Avskrivningar och Räntor. RENOVA ÄR MED OCH BYGGER NYA VÄSTSVERIGE Västsverige växer. Och är delaktigt i många av de stora byggprojekten som de närmaste åren kommer att bidra starkt till Västsveriges utveckling och inte minst Göteborgs stadsutveckling. Till exempel gäller det byggandet av den stora multisportarenan Änglagården i Kviberg i östra Göteborg. Med sina 46 kvadratmeter är det ett av de största projekten i Västsverige. Och har varit med från början. Conny Segerdahl, SEFA Christer Ekdahl, och Malin Svanberg, AF Bygg. FRÅN ANDRA BYGGPROJEKT visste vi att vi ville ha, priset spelar alltid roll men minst lika viktigt att det är någon man funkar med, säger Conny Segerdahl, SEFA:s platschef. Vad är det då hos som lockar så många av byggarna? Lång erfarenhet av medverkan vid olika byggen är såklart en viktig del, liksom hög kunskapsnivå och expertis. Men för många är det engagemanget som är den viktigaste egenskapen. Styrkan ligger i att verkligen är intresserade av våra målsättningar och av att hjälpa oss att höja vår nivå, säger Malin Svanberg ansvarig för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor på AF Bygg Göteborg. ETT NÄRA SAMARBETE har flera fördelar och det faktum att är nära även bokstavligt talat är också ett plus. Att mottagningsanläggningarna finns här gör ju att vi slipper långa transporter med avfallet. Dessutom är det kul att det är ett Göteborgsföretag precis som vi, säger Malin Svanberg. 1

11 HJÄLPER FARTYGEN ATT KRYSSA RÄTT I MILJÖARBETET ANTALET KRYSSNINGSFARTYG som anlöper Göteborgs hamn ökar stadigt. 213 var de över 4 och en fördubbling är att förvänta i år. Detta ställer allt högre krav på servicen i hamnen, inte minst när det gäller avfallssorteringen. På uppdrag av Göteborgs hamn har nu uppgraderat avfallsservicen i anslutning till alla kryssningsanlöp. Dels med en praktisk specialbyggd tredelad container för sortering och dels med s avfallsguider som finns på plats när fartygen anlöper, för att hjälpa till med rådgivning och praktisk vägledning om källsortering. servar också med ett skåp för farligt avfall och en container för matavfall. NY TELEFONI = SNABBARE SERVICE ETT NYTT DIGITALT telefonisystem infördes på i augusti. Förändringen innebar många fördelar: trycket på växeln har minskat och på kundservice kan man nu styra samtalen på ett flexiblare sätt än tidigare. Alla som ringer s växelnummer 61 8 kan numera knappa sig vidare direkt till kundservice. På kundservice syns också statistik i realtid över inkommande samtal, vilket innebär att man kan minska svarstiden genom att svara på den linje där trycket är högst. SAMLAR IN ELAVFALL I SKÅNE 12 TON miljöfarligt elavfall 1,3 kg per invånare och år hamnar felaktigt i det vanliga hushållsavfallet. Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag) ett stort steg för att öka takten i insamlingen av elavfall. Drygt 5 exemplar av s insamlingsskåp för farligt avfall Samlaren placeras ut i matbutiker i Sysavs 14 ägarkommuner. Under ett år har en Samlare kapacitet att samla upp ungefär ett ton glödlampor, lågenergilampor, batterier och småelektronik. Varje utställd Samlare bidrar också med 1 kr till Världsnaturfonden WWF:s arbete. Christopher de Flon, s evenemangsansvarige på musikfestivalen Way Out West 213. Way Out West 213 vann priset The Green Operations Award på European Festival Awards. Way Out West prisades för sitt miljöarbete, där i högsta grad är delaktigt genom att sköta avfallshanteringen på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt. har tagit hand om avfallshanteringen på Way Out West sedan starten 27. GRI-index EKONOMISK PÅVERKAN EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde. Leverantörer: tkr Anställdas löner: tkr Till bolagets förfogande: tkr Anställdas sociala kostnader: tkr Räntor till långivare: tkr Inbetalda skatter: tkr Totalt skapat värde: tkr Under år 213 betalade tkr i inkomstskatt. Förutom inkomstskatt betalar även avfallsskatt. År 213 uppgick denna till 6 5 tkr (2 954 tkr fg år). Till bolagets förfogande inkluderar löpande och strategiska investeringar, strukturkostnader (i form av avtalspensioner och avgångsvederlag VD) samt eventuella vinster/förluster. PRODUKTANSVAR PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar. Under 213 har vi sett över och utvecklat vårt arbete med kundundersökningar och vi har därför inte gjort någon ny övergripande mätning. 11

12 SOCIAL HÅLLBARHET SOCIAL HÅLLBARHET VI SAMVERKAR MED SAMHÄLLE OCH MEDARBETARE Att kombinera miljönytta och kundnytta med samhällsnytta har varit s signum sedan starten Några exempel på det har du redan stött på i hållbarhetsredovisningen bl a vårt miljöstipendium, utvecklingen av nya produkter som Samlaren och satsningen på fossilfria transporter. EN AV NYCKLARNA för att leverera relevant samhällsnytta är regional samverkan. Där kan vi blicka tillbaka ända till 196-talet, när några framsynta kommuner i Västsverige beslutade sig för att bygga ett avfallskraftvärmeverk för att trygga en miljöriktig avfallsbehandling under lång tid framöver. Vårt mål är att även i framtiden vara en stark motor i det regionala miljöarbetet och att via breda samarbeten med samhället, näringslivet och akademin driva en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I APRIL 213 anordnade ett uppskattat miljöseminarium för ägarkommunerna. Fokus var på utvecklingen inom avfallsområdet, samt s samverkan med akademi, kommuner och näringsliv i regionen. Interna föreläsare gjorde nedslag i så vitt skilda ämnen som textilinsamling, fordonsutveckling samt utvinning av metaller ur rökgaserna i avfallskraftvärmeverket. Flera externa föreläsare fanns också på plats, mest uppskattad var Björn Söderberg som målande berättade om sitt liv som entreprenör i Nepal, där han bland annat startat flera företag med återvinning som affärsidé. Ett nytt ägarseminarium planeras till april 214. FOKUS UNDER ÅRET har till stor del varit på omstruktureringen av koncernen. Den har fört med sig ökade krav på s alla ledare. För att rusta dem bättre inför den processen har de under året genomgått en utbildning om ledarskap i förändringstider. NY ORGANISATION ÖKAR MÖJLIGHETERNA TILL SAMVERKAN Med den omstrukturering av bolaget som har genomfört under 213 möjliggörs nu en fortsatt och förhoppningsvis ökad samverkan med de kommuner som äger. DEN DIREKTTILLDELNING SOM s ägarkommuner kan välja att göra till det nya moderbolaget AB är en stor del av denna samverkan. Den största tilldelningen handlar om behandling av hushållsavfallet via energiåtervinning eller förberedelse för biogasproduktion. s miljöakademi är en annan del som är aktuell för direkttilldelning, där både gymnasieelever och medarbetare i kommunal verksamhet kan utbilda sig med hjälp av s miljökommunikatörer. koncernen har två logotyper fr o m

13 SAMHÄLLE: INFORMATIONSSATSNINGAR OM MATAVFALL RENOVAS BIO-INFORMATÖRER har under året knackat dörr i bostadsområden på uppdrag av av s ägarkommuner. Uppdraget är att lämna information om sortering av matavfall till hushållen, dela ut bruna påsar och svara på frågor om vad som händer med matavfallet m.m. s miljökommunikatörer har också deltagit vid flera lokala informationsinsatser som kommunerna har genomfört när det gäller insamling av matavfall till biogas. KUNSKAPSEXPORT EN WORKSHOP OM WASTE Management genomfördes i slutet av juni i Sydafrika av, tillsammans med deltagare från Göteborgs stad och Sydafrika, Mocambique, Angola och Zambia. Genom att beskriva utvecklingen av material- och energiåtervinning i Västsverige kan man i de afrikanska länderna få inspiration och energi i sina frågor - och på sikt mer energi i sina ledningar! Workshopen anordnades av Business Sweden (f.d Exportrådet) och SymbioCity. MEDARBETARE: NYA RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION I GÖTEBORGS STADS NYA riktlinjer för representation som gäller för hela koncernen sedan den 1/1 214 finns flera nyheter och ändringar jämfört med tidigare rutiner. Syftet med de här förändringarna är att skärpa reglerna kring intern representation, bland annat att göra redovisningen tydligare. Kontrollen av utbetalningar kommer också att skärpas i och med de nya rutinerna. BRED LEDARUTBILDNING OM FÖRÄNDRING JU BÄTTRE CHEFER FÖRBEREDS och ju mer man vet om medarbetarnas reaktioner och beteenden, desto mer framgångsrik blir en organisations förändringsarbete. För att koncernens stora omstrukturering skulle gå så smidigt som möjligt genomfördes en särskild utbildning för alla ledare. De fick ta del av verktyg och metodik för att hantera den mänskliga sidan av förändring något som blev extra aktuellt i och med de kraftfulla besparingsåtgärder som realiserades under hösten. Huvudsyftet med utbildningen var att ge ledarna bästa förutsättningar i förändringsarbete, men de nya insikterna blir användbara i det vanliga arbetet också. MINSKAD SJUKFRÅNVARO ARBETET FÖR ATT MINSKA sjukfrånvaron har gett resultat under 213. HR-avdelningen har bland annat utökat sitt samarbete med Försäkringskassan för att hjälpa medarbetare med långvarig sjukfrånvaro att komma tillbaka till arbetet. Det tillsammans med förebyggande åtgärder har gett positiva resultat. FORTSATT FOKUS PÅ JÄMSTÄLLDHET SEDAN 26 DELTAR i en årlig undersökning om jämställdhet som görs bland ca 25 företag och organisationer. JÄMIX mäter nio olika nyckeltal som påverkar jämställdheten, bl a Karriärmöjlighet, Ersättning och Jämställdhetsplan. har sedan första mätningen ett kraftigt förbättrat jämställdhetsindex. 213 års mätning landar på 136, en bra bit över medianvärdet för alla som deltar i mätningen. s bio-informatörer, fr v: Markus van Reis, Oskar Nilsson, Josefin Sjögren, Tina Rydgren, Oskari Avela och Sara Andersson JÄMIX: Jämställdhetsindex s produktgrupp år 213: Jan 4 Magnusson, Maria Forssén, 2 Jim Lovevik och Anette Lundin Jämix Mål Medianvärde alla företag 13

14 SOCIAL HÅLLBARHET GRI-index ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSVILLKOR LA1 Total personastyrka, uppdelad på anställningsform. Personalstyrka (antal) Heltid, tillsvidare Heltid, tidsbegränsade Deltid, tillsvidare Deltid, tidsbegränsade Timanställda Totalt LA2 Antal anställda som slutat och personalomsättning per kön. Personalomsättning (%) Kvinnor Män 213 9,3 7, , ,5 6, ,5 7,5 LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor. Arbetsrelaterade skador och sjukdomar (antal) Arbetsskador Sjukfrånvarodagar Dödsolyckor 66 iu* iu *På grund av förändringar i uppföljningsrutiner saknar vi ännu uppgift för 213. LA12 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling. Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal (%) iu LA13 Sammanställning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön., könsfördelning, procent, könsfördelning, procent Samtliga Samtliga anställda Chefer Bolagsledning Styrelse Samtliga Samtliga anställda Bolagsledning Styrelse Kvinnor Män HR HR2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder. Merparten av upphandlingarna görs via Göteborgs stads upphandlingsbolag som ställer etiska krav samt gör uppföljning på leverantörer. I s egna upphandlingar följer vi Göteborgs stads upphandlings- och inköpspolicy utöver de egna krav vi ställer. Vi har även påbörjat arbetet med att ta social hänsyn vid upphandling. Alla leverantörer granskas via ett samarbete med Skatteverket. bedömer leverantörer utifrån kvalitets- och miljökrav. HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. Via en facklig organsiation har fått en förhandlingsframställan för en medarbetare som upplever sig diskriminerad och trakasserad. Incidenten har utretts men hjälp av arbetsledare, HR och extern konsult. Åtgärder har vidtagits genom individuella samtal, arbete och dialog med hela gruppen samt upprättande av handlingsplan. Arbete med åtgärder pågår fortfarande i februari

HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4 Sid 6 Sid 1 Sid 12 VD har ordet Ekologisk hållbarhet minska vår miljöpåverkan Ekonomisk hållbarhet skapa långsiktiga värden Social hållbarhet samverkan

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs järnvägen

Läs mer

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Om Swedavias rapportering Denna resultatrapport är ett komplement och ska läsas som en bilaga till Swedavias

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008

Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ragn-Sells Miljöredovisning 2008 Inledning Utvecklande förändringsarbete 2008 Transporter Effektiva transporter sparar både miljö och ekonomi Avfallshantering Minskade utsläpp

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Hållbarhetsredovisning 2013. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Hållbarhetsredovisning 2013 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut INNEHÅLL Kort om SP 3 Strategi och analys 4 Så redovisar SP 5 Verksamhet och organisation 6 Bolagsstyrning och engagemang 9 Affärsområden

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Kvalitet, miljö och miljöåtgärder 8

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

Framtidens hållbara meny

Framtidens hållbara meny 2014 Framtidens hållbara meny För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA

NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA NÄR IDÉER SKA UTVECKLAS OCH FÖRETAG SKA VÄXA Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 CASE: ÅRETS SUPERGASELL SVÅRSLAGEN SNABBVÄXARE RÅDGIVNING: DE FLESTA FÖRETAG VILL växa ALMI INVEST: FORTSATT HÖG INVESTERINGSTAKT

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg 3 INNEHÅLL 7 Mesta möjliga energi av det som blir över 8 Allt hänger på vad vi återvinner 10 Sortera

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2014

Hållbarhets redovisning 2014 Hållbarhets redovisning 2014 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAIL ÄR EN DEL AV LÖSNINGEN PÅ DE PROBLEM SOM SAMHÄLLET STÅR INFÖR. VI SKA GENOM VÅR VERKSAMHET BIDRA TILL ETT HÅLLBART

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRSREDOVISNING 213 INNEHÅLL 3 Året som gått 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 13 Ekonomi 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer 3 Revisionsberättelse 31

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer