HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013"

Transkript

1 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 213

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4 Sid 6 Sid 1 Sid 12 VD har ordet Ekologisk hållbarhet vi minskar vår miljöpåverkan Ekonomisk hållbarhet vi skapar långsiktiga värden Social hållbarhet vi samverkar med samhälle och medarbetare Bilden är hämtad från s film Från Tipp Till Topp.

3 HÅLLBARHETS- REDOVISNINGEN: s hållbarhetsredovisning 213 är en lätttillgänglig redovisning av vårt arbete för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Den har sin utgångspunkt i GRI (Global Reporting Initiativ) och de relevanta GRI-indexen återfinns i slutet av respektive perspektiv. Hållbarhetsredovisningen gör inte anspråk på någon specifik redovisningsnivå och är inte tredjepartsgranskad. FÖRETAGSPRESENTATION: AB är Västsveriges ledande miljöföretag inom avfall och återvinning. Vi har lösningar på avfallshanteringen för såväl företag som kommuner och andra offentliga verksamheter. RENOVA ÄGS IDAG av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn, Stenungsund och Öckerö, då Kungsbacka under 213 avslutade sitt ägarskap i. 213 omsatte 1,2 miljarder, hade 783 anställda och behandlade 77 4 ton avfall. 213 PRÄGLADES STARKT av arbetet med den förändring av organisationsstrukturen som trädde i kraft den 1 januari 214. Fram till årsskiftet bestod koncernen av AB och helägda dotterbolaget Kungälvs Transporttjänst AB. Koncernen består numera av två bolag, AB och Miljö AB. I MODERBOLAGET RENOVA AB ska direkttilldelade uppdrag från de tio ägarkommunerna utföras. Direkttilldelning innebär att ägarkommunerna lämnar uppdrag utan offentlig upphandling. Dotterbolaget Miljö AB utför uppdrag från företag, kommuner och verksamheter i enlighet med rådande konkurrensregler. Bilden är hämtad från s film Från Tipp Till Topp.

4 VD HAR ORDET Hållbarhetsfrågan är en integrerad del i vår vardag och i allt vårt utvecklingsarbete. Christer Lundgren, tf vd 4

5 SAMVERKAN KAN FÖRSÄTTA SOPBERG Genom beslutet under 213 att teckna ett nytt aktieägaravtal har tio kommuner i Västsverige bestämt sig för att förlänga och fördjupa samarbetet för en hållbar utveckling av avfallshanteringen i regionen. Jag ser det som ett tydligt avstamp för att nu utveckla samverkan i hela regionen. I VÄSTSVERIGE HAR vi lång erfarenhet av att samarbeta för att på ett miljöriktigt sätt kunna ta hand om avfallet i samhället. Det snart femtioåriga samarbetsavtalet mellan de västsvenska kommunerna har nu bytts mot ett modernt, EU-anpassat femårigt avtal som ger bra förutsättningar för en fortsatt utveckling av hållbar logistik och behandling av avfallet i vår region. Vi känner oss stolta över att vi är en viktig del av infrastrukturen i regionen och vi ska göra allt vi kan för att bidra till att regionen stärks. För att bättre anpassa oss för marknadens krav och för att fördjupa samarbetet med våra ägarkommuner så har en omstrukturering av bolaget genomförts under året. Från 214 delas i två bolag. I moderbolaget, AB, utförs endast så kallade direkttilldelade uppdrag från våra tio ägarkommuner. Dotterbolaget Miljö AB kommer att erbjuda övriga uppdrag till kommuner och företag i ägarkommunerna. HÅLLBARHET, EN DEL AV VARDAGEN VÅR HUVUDUPPGIFT ÄR att samla in och ta hand om det avfall som uppstår i våra ägarkommuner på ett hållbart sätt. Hållbarhetsfrågan är därför en integrerad del i vår vardag och i allt vårt utvecklingsarbete. Även här ser jag samverkan med kunder, leverantörer och ägare som en framgångsfaktor. Det är genom vårt nära samarbete med leverantörer som tex OKQ8, Volvo och DHL omkring det nya bränslet BioMax som vi under året har tagit ett rejält kliv mot fossilfria transporter. I samarbete med förvaltningen Kretslopp och Vatten i Göteborgs Stad har vi gjort en förstudie om torrötning av rejektet från vår förbehandlingsanläggning för matavfall i Marieholm. Om vi får möjlighet att satsa på torrötningen kommer vi att kunna få ut mycket mer biogas ur avfallet än idag. Ett annat exempel är s miljöskola för gymnasieelever som från och med 214 kommer att ta emot elever från samtliga ägarkommer genom direkttilldelning. Genom Miljöskolan vill vi framför allt belysa avfallets roll för klimat och miljö samt vikten av att minska avfallet. Genom samverkan med Green Gothenburg, studiebesök och utbildningsinsatser både lokalt och internationellt, bidrar vi med kunskap för en bättre miljö samtidigt som vi hjälper till att sätta Göteborg och Västsverige på kartan i miljöfrågor. TIDIGARE HAR AVFALLSMÄNGDERNA per automatik ökat när konjunkturen förbättrats eller vid stigande BNP. Denna koppling mellan tillväxt och avfallsmängder är lika ohållbar som skrämmande. Min bestämda uppfattning är att detta är den största utmaningen vi har framför oss: att bryta denna hundraåriga trend. Detta är givetvis ingenting man gör i en handvändning. Det är ett långsiktigt arbete och en utmaning av stora mått för alla, men kanske framför allt för samhällets beslutsfattare och för oss inom avfallsbranschen, som dagligen tampas med dessa frågor. För att klara detta krävs ett utökat samarbete mellan samhälle, industri och universitet/högskola. Ett samarbete som vi idag prioriterar. LÖNSAMHET, ETT MÅSTE INFÖR FRAMTIDEN KONJUNKTUREN HAR PÅVERKAT s lönsamhet negativt under flera år. Och under våren 213 såg vi hur resultatet snabbt försämrades. En ökande konkurrens med många nya aktörer på marknaden och en allt tuffare prispress är anledningar till detta. Före sommaren beslutade styrelsen om ett åtgärdspaket. Och en av de stora utmaningarna för bolaget är utan tvivel att genomföra åtgärdspaketet och på så sätt säkra lönsamheten på lång sikt. Vi har under året kommit en bra bit på väg i arbetet att skapa en flexibel och dynamisk organisation som snabbt kan svara upp mot krav från kunder och ägare och anpassa verksamhet och organisation efter nya förutsättningar. Detta är nödvändigt för en långsiktigt hållbar utveckling av bolaget och för avfallshanteringen i Västsverige. Christer Lundgren, tf vd 5

6 EKOLOGISK HÅLLBARHET EKOLOGISK HÅLLBARHET VI MINSKAR VÅR MILJÖPÅVERKAN Att ett företag som arbetar med avfall och återvinning har miljön i fokus är kanske inte så konstigt. Men vi gör mer och går längre än de flesta i vår strävan att minska vår miljöpåverkan så mycket som möjligt. Istället för att följa de miljömål som finns för vår bransch sätter vi egna högre mål. En stark egen drivkraft och ett nära samarbete med kommuner, näringsliv och akademi har gjort denna utveckling möjlig. DET TYDLIGASTE exemplet är kanske att vi under 213 nådde 79 procent fossilfritt bränsle i våra fordon, och att vi har som mål att nå 1 procent under 215. Detta har varit möjligt tack vare ett nära samarbete med både fordons- och bränsletillverkare, bland annat i samarbetet KNEG klimatneutrala transporter på väg. TACK VARE ENGAGEMANGET i KNEG fick vi möjligheten att vara ett av företagen som ingått i OK Q8:s tester av ett helt nytt bränsle, BioMax som ersätter vanlig diesel. Det är ett bränsle som framställs ur vegetabiliskt och animaliskt fett och som kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser. BioMax-testet vann pris för årets Miljöinitiativ när Återvinningsgalan gick av stapeln i november 213 och har redan innan testet är avslutat sett så goda resultat att vi idag ersatt all diesel med BioMax där det är möjligt. En stor anledning till att deltar i samarbeten av det här slaget är att vi vill vara med och driva utvecklingen så att nya gröna alternativ och tekniska lösningar blir tillgängliga för fler. HÅLLBARA TRANSPORTER är bara en del i vårt uppdrag att utveckla och underhålla en miljöriktig infrastruktur för hela regionens avfallshantering. Så tar vi ett långsiktigt ansvar Andel förnybart bränsle i s tunga fordon, procent Utfall Mål REKORDÅR FÖR UTBILDNINGSVERKSAMHETEN Delad kunskap är dubbel kunskap. Därför satsar stort på att förmedla den kunskap och de erfarenheter kring avfallshantering och miljöarbete som vi har samlat på oss. Till våra kunder via utbildningar, till ägarkommunerna bl a genom vårt årliga Miljöseminarium och till regionens framtida miljöhjältar via vår Miljöskola för gymnasiet. Kurt Lindman (övre bilden) och Heinz Martini, s miljöakademi. EN FÖRDUBBLING av antalet besökare blev facit för s miljöakademi, som utbildningsverksamheten kallas. Under hösten godkändes också av miljöförvaltningen i Göteborgs stad som leverantör av grundutbildning i miljö för miljödiplomering. Under 213 genomfördes en lång rad åtgärder för att effektivisera utbildningsverksamheten. Bland annat har studiebesöksverksamheten omorganiserats för att öka möjligheterna att tillmötesgå kundernas krav på utbildning. Resultatet är en fördubbling av utbildningsverksamheten i jämförelse med 212. Totalt har under året haft mer än 5 besökare. GREEN GOTHENBURG heter ett studiebesökssamarbete som deltar i. Det syftar till att visa upp Göteborgs miljöarbete för framför allt utländska besökare. Under 213 var s avfallskraftvärmeverk det studiebesöksobjekt som lockade flest besökare inom Green Gothenburgsamarbetet. 6

7 SPARAR EL I FASTIGHETER OCH ANLÄGGNINGAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SPARA el i våra fastigheter, såsom trimning och effektivare styrning av eldrivna system, ger tydliga resultat. Åtgärder för att spara el på samtliga anläggningar kombinerat med kontinuerlig uppföljning har inneburit lägre elförbrukning och dessutom en ökad medvetenhet hos personalen. Även små och billiga förändringar har gett goda resultat. TYSTARE KÄRL OCH BILAR ATT FÅ NED LJUDNIVÅERNA vid avfallshantering skulle kunna innebära att det går att öka tidsfönstret för när man kan hämta avfall och därmed minska antalet transporter i rusningstrafik. I samarbetsprojektet Sendsmart hållbara transporter i stadsmiljö spelas ljudet in vid sophämtning och där konstateras att själva avfallskärlen är en stor källa till buller och störande ljud, särskilt när de rullar på ojämna underlag. TILL RENOVAS HJÄLP i projektet är kursen Design of silent products på Chalmers, där en projektgrupp arbetar med att ta fram konkreta förslag för ytterligare ljuddämpning av både fordon och utrustning. STIPENDIUM TILL FORSKNING OM HÅLLBART FÖRETAGANDE FLER FÖRETAG MÅSTE VÅGA satsa på modern miljöteknik, även om det kan vara ett ekonomiskt vågspel. Lösningen kan ligga i att justera företagets affärsmodell, dvs på vilket sätt man skapar värde för kunden. Det menar doktoranden Marcus Linder, vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers, som fick s miljöstipendium för sin forskning. Stipendiet har delats ut sedan 23 och är på 1 kronor. Marcus planerar att låta pengarna finansiera en handbok i hållbart företagande. TAGENEDEPONIN AVSLUTAS Från Tipp till Topp heter s stop motion-film där allt material i filmen är avfall som lånats från s egna anläggningar. Målet är att på ett lekfullt sätt inspirera ungdomar om vardagskonsumtion och vad vi kan göra för att bidra till en bättre miljö. ENDAST EN ETAPP ÅTERSTÅR av sluttäckningen av de områden på Tagenedeponin som nått maxhöjd i enlighet med miljötillståndet. Sluttäckningen görs i flera lager för att regnvatten inte ska tränga igenom och bilda lakvatten när det passerar genom det deponerade avfallet. Regnvattnet leds istället opåverkat via diken ut i naturen eller ner i dagvattensystemet. AVFALL FRÅN UTLANDET GER POSITIVA FOTAVTRYCK RENOVA TOG 213 emot norskt och engelskt avfall för energiåtervinning. Eftersom deponering fortfarande är den vanligaste behandlingsmetoden i många länder 15 miljoner ton deponeras årligen i Europa är behovet av miljöriktig behandling stort. Genom att ta emot avfall som annars skulle deponerats, och omvandla det till fjärrvärme och el, minskas de totala utsläppen av växthusgaser kraftigt. Behovet av att importera olja, gas och andra fossila bränslen för vårt energibehov minskar också. Utsläppen från transporterna är mycket små i förhållande till den stora miljövinst som uppnås totalt. Krankabinen i s avfallskraftvärmeverk. SATSNING PÅ ENERGIEFFEKTIVITET ATT SAMLA IN AVFALL så energieffektivt som möjligt är ett av s prioriterade miljömål. Ett exempel på det är att det under 213 togs beslut om att köpa in två nya elhybridsopbilar för hämtning av hushållsavfall i Göteborg. De lastar, komprimerar och drivs med el, vilket gör dem extremt bränslesnåla, miljövänliga och tysta. Vilket i sin tur bidrar till en bättre stadsmiljö. Jämfört med en dieseldriven sopbil förbrukar hybridbilen drygt 3 procent mindre bränsle! 7

8 EKOLOGISK HÅLLBARHET GRI-index MILJÖPÅVERKAN EN1 Materialanvändning i vikt eller volym. Vi redovisar här allt inkommande avfall. Det är vårt råmaterial in i verksamheten och av det skapas el och värme och olika materialfraktioner. Inkommande avfall (ton) Avfall till sortering från hushåll och verksamheter Obrännbart avfall från hushålloch verksamheter Schaktmassor Komposterbart avfall (Biologiskt avfall) Brännbart hushållsavfall Brännbart verksamhetsavfall Flytande biologiskt avfall Farligt avfall Förorenade jordar Återvinningsmaterial Från mellanlager brännbart avfall (Inkommet föregående år) Summa EN3 EN4 Direkt energianvändning per primär energikälla. Indirekt energianvändning per primär energikälla. Energianvändning vid våra anläggningar (MWh) * Alla anläggningar inkl. Sävenäs ** Köpt el inkl. Sävenäs *** Ej Sävenäs Eldningsolja (MWh) Naturgas (Mvh)* El (MWh)** Värme (MWh)*** El intern (MWh) Sävenäs Värme (MWh) Sävenäs Energianvändning, transporter och arbetsmaskiner (MWh) Diesel (MWh) Diesel Bio+ (Mvh) Diesel BioMax (MWh) Fordonsgas (MWh) Biogas (MWh) RME (MWh) Bensin (MWh) 15 Vid Sävenäs producerades 31 % av värmen i Göteborgs fjärrvärmenät och cirka 5 % av göteborgarnas el. 6 % av den el vi producerar är dessutom ursprungsmärkt som framställd ur biobränsle. För att producera energi i avfallskraftvärmeverket går det dock åt en del energi. Energiproduktion, Sävenäs Producerad energi (MWh) Levererad energi (MWh) El Värme El Värme Mängd förbränt avfall (ton) EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. På är all el vi använder ursprungsmärkt som framställd ur biobränsle och anses därför inte bidra med några CO 2 -ekv alls. Direkta utsläpp av klimatgaser (ton CO 2 -ekv) Källa Transporter och arbetsmaskiner Avfallsförbränning (CO 2, N 2 O) Övrig behandling Indirekta utsläpp (ton CO 2 -ekv) El, köpt Fjärrvärme, köpt Totala CO 2 -ekv utsläpp, ton Totala CO 2 -utsläpp

9 EN2 NO x, SO 2 samt andra väsentliga luftföroreningar, i vikt per typ. Redovisade utsläpp är de vi har villkor för. Vi har även utsläpp från våra transporter men de redovisas inte då de inte mäts. Koldioxid beräknas för transporter och redovisas under EN 16. Direkta utsläpp till luft från förbränning CO 2 (ton) CO 2, varav fossil* (ton) N 2 O (ton) NO x (ton) SO 2 (ton) NH 3 (ton) CO (ton) Stoft (ton) TOC (ton) HCl (ton) ,6 75,5 2,5, ,2 79,7 2,3,6 Hg (kg) HF (kg) As (kg) Pb (kg) Cd (kg) Cu (kg Cr (kg) Ni (kg) Tl (kg) Dioxin (mg) , , , ,8 39 * I denna siffra ingår bidrag från fossil del i avfallet samt använd eldningsolja och gas. Fr.o.m. 213 har börjat mäta andelen fossil koldioxid i utgående rökgas. EN21 Totalt utsläpp till vatten, per kvalitet och recipient. Vi redovisar utsläpp av tungmetaller från anläggningar där vi mäter vattenflödena och därmed kan beräkna utsläppta mängder förorening. Vi redovisar både där vattnet avleds direkt till recipient och där det går till extern rening vid reningsverk. Anläggning Recipient eller extern rening Ämne Mängd Mängd (kg) (kg) Anläggning Recipient eller extern rening Ämne Mängd Mängd (kg) (kg) Anläggning Recipient eller extern rening Ämne Mängd Mängd (kg) (kg) Fläskebo Sjösystemet Haketjärn- Maderna Hg Cd Pb As Cu Cr Ni Zn,2,2,1,8,1,3,5 3,1,2,34,32,43,3,37,6 6,2 Högsbo Dagvattennät. Via Järnbrottsmotet till havsviken Välen. Hg Pb Cd Cr Ni Zn As Cu,2,4,1,2,2 6,6,1 1,2,1,3,5,12,14 3,8,65 Skräppekärr Göta älv Hg Pb Cd Cr Ni Zn As Cu,1,4,1,1,2 7,4,1,8,17,1,22 1,1,2,26,52 1,4 Kläpp Strävliden, reningsverk Hg Pb Cd Cr Ni Zn As Cu,8,6,8,3,4,7,7,3,8,6,8,3,4,7,7,3 Sävenäs AKV Göta älv Hg Pb Cd Cr Ni Zn As Cu,1,2,4 1,7 1,5,2,6,1,2,1,5,4 3,9,3,6 EN22 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod. Vi redovisar här avfall som vår verksamhet ger upphov till och som vi inte har någon avsättning för. Både bambergkaka, som är en stabil blandning av flygaska och rökgasreningsslam, och gipsslam uppstår i rökgasreningsprocessen där man avskiljer ämnen som man inte vill ska fortsätta cirkulera i miljön. Att mängderna ökar beror dels på att vi förbränner mer avfall och på förändringar i avfallets sammansättning. Under åren har också reningsprocessen förändrats i takt med ökande krav och även detta påverkar mängden restprodukter. Avfallstyp (ton) Bambergkaka Gipsslam Behandlingsmetod Deponering Deponering EN28 Monetärt värde av betydande böter, och det totala antalet icke-monetära sanktioner till följd av överträdelser av miljölagstiftning och -bestämmelser. Inga. 9

10 EKONOMISK HÅLLBARHET EKONOMISK HÅLLBARHET VI SKAPAR LÅNGSIKTIGA VÄRDEN Det är i samarbetet med våra kunder som de nya idéerna kläcks. Idéer som innebär att vi hela tiden utvecklar våra hållbara produkter och tjänster. DET KAN VARA en ny behållare som Samlaren, eller kunskapsbaserade tjänster som vår enhet för Miljöservice, som tar hand om våra kunders miljörum. Eller både och, som i fallet med Göteborgs hamn på nästa sida. s utvecklingsarbete har alltid långsiktigt fokus. Snarare än att släcka bränder och lösa problem som uppkommit vill vi vara steget före och utveckla produkter som kan hålla länge. HÅLLBAR LÖNSAMHET är i fokus för koncernen som helhet. Under 213 och under åren som kommer är det enskilt största målet att se till att koncernen är lönsam, på lång sikt och i alla sina delar. Den ökande konkurrensen och den rådande lågkonjunkturen gör att kraven på långsiktig lönsamhet har blivit än mer aktuella. Och det är bakgrunden till att vi under 213 har arbetat hårt med att sänka kostnaderna. Åtgärder som genomfördes under året förbättrade resultatet med 2 miljoner kronor och ska kompletteras med ytterligare besparingsåtgärder motsvarande 5 miljoner under 214. Detta för att säkerställa att är en fortsatt kraftull aktör när det gäller avfall och återvinning i Västsverige. Klas Johannesson, Miljöservice. RESULTAT Energiintäkter Försäljningsintäkter Externa kostnader Kostnad arbetskraft Avskrivningar och räntor Resultat före bokslutsdisposition och skatt Budgeterat resultat före bokslutsdisposition och skatt * *År 213 inkl en nedskrivning om tkr i posten Avskrivningar och Räntor. RENOVA ÄR MED OCH BYGGER NYA VÄSTSVERIGE Västsverige växer. Och är delaktigt i många av de stora byggprojekten som de närmaste åren kommer att bidra starkt till Västsveriges utveckling och inte minst Göteborgs stadsutveckling. Till exempel gäller det byggandet av den stora multisportarenan Änglagården i Kviberg i östra Göteborg. Med sina 46 kvadratmeter är det ett av de största projekten i Västsverige. Och har varit med från början. Conny Segerdahl, SEFA Christer Ekdahl, och Malin Svanberg, AF Bygg. FRÅN ANDRA BYGGPROJEKT visste vi att vi ville ha, priset spelar alltid roll men minst lika viktigt att det är någon man funkar med, säger Conny Segerdahl, SEFA:s platschef. Vad är det då hos som lockar så många av byggarna? Lång erfarenhet av medverkan vid olika byggen är såklart en viktig del, liksom hög kunskapsnivå och expertis. Men för många är det engagemanget som är den viktigaste egenskapen. Styrkan ligger i att verkligen är intresserade av våra målsättningar och av att hjälpa oss att höja vår nivå, säger Malin Svanberg ansvarig för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor på AF Bygg Göteborg. ETT NÄRA SAMARBETE har flera fördelar och det faktum att är nära även bokstavligt talat är också ett plus. Att mottagningsanläggningarna finns här gör ju att vi slipper långa transporter med avfallet. Dessutom är det kul att det är ett Göteborgsföretag precis som vi, säger Malin Svanberg. 1

11 HJÄLPER FARTYGEN ATT KRYSSA RÄTT I MILJÖARBETET ANTALET KRYSSNINGSFARTYG som anlöper Göteborgs hamn ökar stadigt. 213 var de över 4 och en fördubbling är att förvänta i år. Detta ställer allt högre krav på servicen i hamnen, inte minst när det gäller avfallssorteringen. På uppdrag av Göteborgs hamn har nu uppgraderat avfallsservicen i anslutning till alla kryssningsanlöp. Dels med en praktisk specialbyggd tredelad container för sortering och dels med s avfallsguider som finns på plats när fartygen anlöper, för att hjälpa till med rådgivning och praktisk vägledning om källsortering. servar också med ett skåp för farligt avfall och en container för matavfall. NY TELEFONI = SNABBARE SERVICE ETT NYTT DIGITALT telefonisystem infördes på i augusti. Förändringen innebar många fördelar: trycket på växeln har minskat och på kundservice kan man nu styra samtalen på ett flexiblare sätt än tidigare. Alla som ringer s växelnummer 61 8 kan numera knappa sig vidare direkt till kundservice. På kundservice syns också statistik i realtid över inkommande samtal, vilket innebär att man kan minska svarstiden genom att svara på den linje där trycket är högst. SAMLAR IN ELAVFALL I SKÅNE 12 TON miljöfarligt elavfall 1,3 kg per invånare och år hamnar felaktigt i det vanliga hushållsavfallet. Sysav (Sydskånes avfallsaktiebolag) ett stort steg för att öka takten i insamlingen av elavfall. Drygt 5 exemplar av s insamlingsskåp för farligt avfall Samlaren placeras ut i matbutiker i Sysavs 14 ägarkommuner. Under ett år har en Samlare kapacitet att samla upp ungefär ett ton glödlampor, lågenergilampor, batterier och småelektronik. Varje utställd Samlare bidrar också med 1 kr till Världsnaturfonden WWF:s arbete. Christopher de Flon, s evenemangsansvarige på musikfestivalen Way Out West 213. Way Out West 213 vann priset The Green Operations Award på European Festival Awards. Way Out West prisades för sitt miljöarbete, där i högsta grad är delaktigt genom att sköta avfallshanteringen på ett så miljömässigt bra sätt som möjligt. har tagit hand om avfallshanteringen på Way Out West sedan starten 27. GRI-index EKONOMISK PÅVERKAN EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde. Leverantörer: tkr Anställdas löner: tkr Till bolagets förfogande: tkr Anställdas sociala kostnader: tkr Räntor till långivare: tkr Inbetalda skatter: tkr Totalt skapat värde: tkr Under år 213 betalade tkr i inkomstskatt. Förutom inkomstskatt betalar även avfallsskatt. År 213 uppgick denna till 6 5 tkr (2 954 tkr fg år). Till bolagets förfogande inkluderar löpande och strategiska investeringar, strukturkostnader (i form av avtalspensioner och avgångsvederlag VD) samt eventuella vinster/förluster. PRODUKTANSVAR PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar. Under 213 har vi sett över och utvecklat vårt arbete med kundundersökningar och vi har därför inte gjort någon ny övergripande mätning. 11

12 SOCIAL HÅLLBARHET SOCIAL HÅLLBARHET VI SAMVERKAR MED SAMHÄLLE OCH MEDARBETARE Att kombinera miljönytta och kundnytta med samhällsnytta har varit s signum sedan starten Några exempel på det har du redan stött på i hållbarhetsredovisningen bl a vårt miljöstipendium, utvecklingen av nya produkter som Samlaren och satsningen på fossilfria transporter. EN AV NYCKLARNA för att leverera relevant samhällsnytta är regional samverkan. Där kan vi blicka tillbaka ända till 196-talet, när några framsynta kommuner i Västsverige beslutade sig för att bygga ett avfallskraftvärmeverk för att trygga en miljöriktig avfallsbehandling under lång tid framöver. Vårt mål är att även i framtiden vara en stark motor i det regionala miljöarbetet och att via breda samarbeten med samhället, näringslivet och akademin driva en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I APRIL 213 anordnade ett uppskattat miljöseminarium för ägarkommunerna. Fokus var på utvecklingen inom avfallsområdet, samt s samverkan med akademi, kommuner och näringsliv i regionen. Interna föreläsare gjorde nedslag i så vitt skilda ämnen som textilinsamling, fordonsutveckling samt utvinning av metaller ur rökgaserna i avfallskraftvärmeverket. Flera externa föreläsare fanns också på plats, mest uppskattad var Björn Söderberg som målande berättade om sitt liv som entreprenör i Nepal, där han bland annat startat flera företag med återvinning som affärsidé. Ett nytt ägarseminarium planeras till april 214. FOKUS UNDER ÅRET har till stor del varit på omstruktureringen av koncernen. Den har fört med sig ökade krav på s alla ledare. För att rusta dem bättre inför den processen har de under året genomgått en utbildning om ledarskap i förändringstider. NY ORGANISATION ÖKAR MÖJLIGHETERNA TILL SAMVERKAN Med den omstrukturering av bolaget som har genomfört under 213 möjliggörs nu en fortsatt och förhoppningsvis ökad samverkan med de kommuner som äger. DEN DIREKTTILLDELNING SOM s ägarkommuner kan välja att göra till det nya moderbolaget AB är en stor del av denna samverkan. Den största tilldelningen handlar om behandling av hushållsavfallet via energiåtervinning eller förberedelse för biogasproduktion. s miljöakademi är en annan del som är aktuell för direkttilldelning, där både gymnasieelever och medarbetare i kommunal verksamhet kan utbilda sig med hjälp av s miljökommunikatörer. koncernen har två logotyper fr o m

13 SAMHÄLLE: INFORMATIONSSATSNINGAR OM MATAVFALL RENOVAS BIO-INFORMATÖRER har under året knackat dörr i bostadsområden på uppdrag av av s ägarkommuner. Uppdraget är att lämna information om sortering av matavfall till hushållen, dela ut bruna påsar och svara på frågor om vad som händer med matavfallet m.m. s miljökommunikatörer har också deltagit vid flera lokala informationsinsatser som kommunerna har genomfört när det gäller insamling av matavfall till biogas. KUNSKAPSEXPORT EN WORKSHOP OM WASTE Management genomfördes i slutet av juni i Sydafrika av, tillsammans med deltagare från Göteborgs stad och Sydafrika, Mocambique, Angola och Zambia. Genom att beskriva utvecklingen av material- och energiåtervinning i Västsverige kan man i de afrikanska länderna få inspiration och energi i sina frågor - och på sikt mer energi i sina ledningar! Workshopen anordnades av Business Sweden (f.d Exportrådet) och SymbioCity. MEDARBETARE: NYA RIKTLINJER FÖR REPRESENTATION I GÖTEBORGS STADS NYA riktlinjer för representation som gäller för hela koncernen sedan den 1/1 214 finns flera nyheter och ändringar jämfört med tidigare rutiner. Syftet med de här förändringarna är att skärpa reglerna kring intern representation, bland annat att göra redovisningen tydligare. Kontrollen av utbetalningar kommer också att skärpas i och med de nya rutinerna. BRED LEDARUTBILDNING OM FÖRÄNDRING JU BÄTTRE CHEFER FÖRBEREDS och ju mer man vet om medarbetarnas reaktioner och beteenden, desto mer framgångsrik blir en organisations förändringsarbete. För att koncernens stora omstrukturering skulle gå så smidigt som möjligt genomfördes en särskild utbildning för alla ledare. De fick ta del av verktyg och metodik för att hantera den mänskliga sidan av förändring något som blev extra aktuellt i och med de kraftfulla besparingsåtgärder som realiserades under hösten. Huvudsyftet med utbildningen var att ge ledarna bästa förutsättningar i förändringsarbete, men de nya insikterna blir användbara i det vanliga arbetet också. MINSKAD SJUKFRÅNVARO ARBETET FÖR ATT MINSKA sjukfrånvaron har gett resultat under 213. HR-avdelningen har bland annat utökat sitt samarbete med Försäkringskassan för att hjälpa medarbetare med långvarig sjukfrånvaro att komma tillbaka till arbetet. Det tillsammans med förebyggande åtgärder har gett positiva resultat. FORTSATT FOKUS PÅ JÄMSTÄLLDHET SEDAN 26 DELTAR i en årlig undersökning om jämställdhet som görs bland ca 25 företag och organisationer. JÄMIX mäter nio olika nyckeltal som påverkar jämställdheten, bl a Karriärmöjlighet, Ersättning och Jämställdhetsplan. har sedan första mätningen ett kraftigt förbättrat jämställdhetsindex. 213 års mätning landar på 136, en bra bit över medianvärdet för alla som deltar i mätningen. s bio-informatörer, fr v: Markus van Reis, Oskar Nilsson, Josefin Sjögren, Tina Rydgren, Oskari Avela och Sara Andersson JÄMIX: Jämställdhetsindex s produktgrupp år 213: Jan 4 Magnusson, Maria Forssén, 2 Jim Lovevik och Anette Lundin Jämix Mål Medianvärde alla företag 13

14 SOCIAL HÅLLBARHET GRI-index ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN OCH ARBETSVILLKOR LA1 Total personastyrka, uppdelad på anställningsform. Personalstyrka (antal) Heltid, tillsvidare Heltid, tidsbegränsade Deltid, tillsvidare Deltid, tidsbegränsade Timanställda Totalt LA2 Antal anställda som slutat och personalomsättning per kön. Personalomsättning (%) Kvinnor Män 213 9,3 7, , ,5 6, ,5 7,5 LA7 Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor. Arbetsrelaterade skador och sjukdomar (antal) Arbetsskador Sjukfrånvarodagar Dödsolyckor 66 iu* iu *På grund av förändringar i uppföljningsrutiner saknar vi ännu uppgift för 213. LA12 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin prestation och karriärutveckling. Andel medarbetare som haft utvecklingssamtal (%) iu LA13 Sammanställning av styrelse och ledning samt uppdelning av andra anställda efter kön., könsfördelning, procent, könsfördelning, procent Samtliga Samtliga anställda Chefer Bolagsledning Styrelse Samtliga Samtliga anställda Bolagsledning Styrelse Kvinnor Män HR HR2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER Procent av betydande leverantörer och underleverantörer som har granskats avseende efterlevnad av mänskliga rättigheter, samt vidtagna åtgärder. Merparten av upphandlingarna görs via Göteborgs stads upphandlingsbolag som ställer etiska krav samt gör uppföljning på leverantörer. I s egna upphandlingar följer vi Göteborgs stads upphandlings- och inköpspolicy utöver de egna krav vi ställer. Vi har även påbörjat arbetet med att ta social hänsyn vid upphandling. Alla leverantörer granskas via ett samarbete med Skatteverket. bedömer leverantörer utifrån kvalitets- och miljökrav. HR4 Antal fall av diskriminering, samt vidtagna åtgärder. Via en facklig organsiation har fått en förhandlingsframställan för en medarbetare som upplever sig diskriminerad och trakasserad. Incidenten har utretts men hjälp av arbetsledare, HR och extern konsult. Åtgärder har vidtagits genom individuella samtal, arbete och dialog med hela gruppen samt upprättande av handlingsplan. Arbete med åtgärder pågår fortfarande i februari

15 SO SO2 ORGANISATIONENS ROLL I SAMHÄLLET Procentandel och totala antalet affärsenheter som analyserats avseende risk för korruption. Bolaget genomför årliga riskbedömningar med avseende på risk för oegentligheter och utifrån denna tas en internkontrollplan fram. Denna beslutas och följs upp av styrelsen. Samtliga delar av koncernen omfattas av genomgången. SO3 Procentandel av de anställda som genomgått utbildning i organisationens policyer och rutiner avseende motverkan mot korruption. Samtliga nya medarbetare går vid sin introduktion igenom de etiska riktlinjerna. SO4 Åtgärder som vidtagits på grund av korruptionsincidenter. Inga incidenter har förekommit. SO7 Totalt antal juridiska åtgärder som vidtagits mot organisationen för konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelse av konkurrenslagstiftning och monopolbeteende, samt utfallet härav. Inga. SO8 Belopp för betydande böter och totalt antal icke-monetära sanktioner mot organisationen för brott mot gällande lagar och bestämmelser. Inga. RENOVAS HÅLLBARHETSREDOVISNING 213 PRODUKTION: FOTO:, Scandinav Bildbyrå, Andreas Offesson (sid 1), och Lars Ardarve (samtliga bilder sid 1) TRYCK: Sandstens Tryckeri AB 15

16 AB, Box 156, Göteborg Följ oss på: renova.se, facebook.com/renovaab, twitter.com/renovaab

HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4 Sid 6 Sid 1 Sid 12 VD har ordet Ekologisk hållbarhet minska vår miljöpåverkan Ekonomisk hållbarhet skapa långsiktiga värden Social hållbarhet samverkan

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014 Innehållsförteckning Sid 4 VD har ordet Sid 6 Sid 10 Sid 12 Ekologisk hållbarhet minska vår miljöpåverkan Ekonomisk hållbarhet skapa långsiktiga värden Social hållbarhet samverkan

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014

Swedesurvey AB 1 GRI Index - Hållbarhetsredovisning 2014 Swedesurvey AB 1 Index Hållbarhetsredovisning 2014 Rapporterad Delvis rapporterad Ej tillämplig (Samtliga sidhänvisningar refererar till Swedesurveys Hållbarhetsredovisning 2014 eller Swedesurveys Årsredovisning

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

GRI uppfyllelse Principer för rapportering

GRI uppfyllelse Principer för rapportering uppfyllelse Principer för rapportering Mannheimer Swartling avser att regelbundet ge ut en hållbarhetsredovisning som redogör för hållbarhetsarbetet, beskriver framtida mål och ambitioner, hur vi avser

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Miljö- och ÅTERViNNiNGSföRETaGET SoM GöR MER

Miljö- och ÅTERViNNiNGSföRETaGET SoM GöR MER Miljö- och ÅTERVINNINGSföretaget som gör mer VILL DU HA EN PARTNER SOM GÖR mer eller mindre? Renova arbetar med alla branscher och alla typer av avfall. Vi arbetar hårt och envist för att hitta nya metoder

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg

FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI. Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg FRÅN AVFALL TILL REN ENERGI Effektiv och miljöanpassad förbränning på avfallskraftvärmeverket i Göteborg INNEHÅLL 5 Mesta möjliga energi av det som blir över 6 Allt hänger på vad vi återvinner 8 Sortera

Läs mer

från avfall till ren energi Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg

från avfall till ren energi Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg från avfall till ren energi Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg Ur en kranskopa med avfall utvinns el och värme som räcker cirka nio månader för en normalvilla. mesta möjliga energi av det som

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52

GRI-kod Beskrivning/indikator Hänvisning * Status Kommentar 2 3, 20, 26 29, 34 43 7 9, 48 52 jm GRI INDEX 2012 1 JM GRIindex 2012 JM rapporterar 2012 för första gången sitt hållbarhets arbete enligt Global reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Vårt GRIindex omfattar de enligt GRI obligatoriska

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG

Klimatneutrala godstransporter på väg, KNEG INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING, KNEG 1 Godstransporter på gott och ont Godstransporter på väg: en förutsättning för tillväxt står för 60 % av de totala godstransporterna i Sverige betydande

Läs mer

Korsreferenstabell GRI

Korsreferenstabell GRI Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2010: Korsreferenstabell GRI Posten Nordens hållbarhetsredovisning för 2010 är upprättad enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning,

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle.

2014-03- 14. Trafikkontoret. Avdelning Avfall. Nils Lundkvist. nils.lundkvist@stockholm.se 2014-03-14. Ett hållbart samhälle. 2014-03- 14 Trafikkontoret Avdelning Avfall Nils Lundkvist nils.lundkvist@stockholm.se Capital of Scandinavia The Capital of Scandinavia Ett hållbart samhälle 2013-09-26 Sida 2 1 Insamling av hushållsavfall

Läs mer

Perspektiv på framtida avfallsbehandling

Perspektiv på framtida avfallsbehandling Perspektiv på framtida avfallsbehandling Johan Sundberg, Profu Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se I ett miljöperspektiv så har Sverige världens bästa avfallsbehandling!

Läs mer

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1)

Utfall GRI-indikator Sidhänvisning/kommentar FN:s Global Compact principer 1) Global Reporting Initiative (GRI) index PostNords hållbarhetsredovisning för 2012 är upprättad i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, version 3.0. Följande

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Profu. Johan Sundberg

Profu. Johan Sundberg Johan Sundberg Delägare i forsknings och utredningsföretaget Profu. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers Profu 1993 2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). Profu (Projek4nriktad forskning

Läs mer

Klimatneutrala godstransporter på väg

Klimatneutrala godstransporter på väg INFRASTRUKTUR DRIVMEDEL FORDON LOGISTIK FORSKNING Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt mellan Preem Petroleum AB Schenker AB Volvo Lastvagnar AB Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City

Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Minskade utsläpp och ökad lönsamhet är det möjligt? Lars Mårtensson, Volvo Lastvagnar Örnsköldsvik, 2015-09-02 Klimatsmarta godstransporter i City Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbetsprojekt

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp

Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Välkommen! En presentation om Västra Götalandsregionen, Regionservice och Inköp Det goda livet Presentation om Inköp Innehåll Västra Götalandsregionen Regionservice.... Inköp... Marknadsanalys... Miljökrav

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning

GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning GRI index 2011 Om NCC:s hållbarhetsredovisning Detta är NCC:s andra hållbarhetsredovisning och avser verksamhetsåret 2011. NCC redovisar sitt hållbarhetsarbete årligen och sedan 2010 ingår hållbarhetsredovisningen

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Askor i e) hållbart energisystem Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Svenska EnergiAskor Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av de askor som uppstår vid

Läs mer

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl.

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl. Matavfall Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling 18 april 20131 Charlotta Ringdahl Agenda 1.NATIONELLT MÅL 2.HUR BIDRAR VI TILL ATT UPPNÅ MÅLET?

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Från kvittblivning till garanterad. Christer Lundgren, Renova AB. Energisession i Trollhättan. 8 februari 2006. återvinning

Från kvittblivning till garanterad. Christer Lundgren, Renova AB. Energisession i Trollhättan. 8 februari 2006. återvinning Från kvittblivning till garanterad Här börjar bakgrund till ansökan återvinning Energisession i Trollhättan 8 februari 2006 Christer Lundgren, Renova AB 2006-02-27/1 Gammal bild på utfyllnad av göta älv

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv

OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv OKQ8 Mot fossiloberoende transporter rollen för en drivmedeldistributör perspektiv Stationsnätet 1 Störst i Sverige med 750 stationer över hela landet, för såväl personbil som tung trafik 2 350 bemannade

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1

abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 abonnemang för ditt hushållsavfall För dig i Falkenbergs kommun som bor i villa eller fritidshus. 1 Matavfall en värdefull resurs För en tid sedan fick du information i din brevlåda om det nya sättet att

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

Johan Sundberg. Profu. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Johan Sundberg. Profu. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 1999 Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993) (Projektinriktad forskning och utveckling)

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander

Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander Sopberget i världen: Hot eller möjlighet? Håkan Rylander [kg] 500 Hushållsavfall per person i Göteborg 1885-2007 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Björkdalen 1929 0 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Miljöåret 2013. Vår dröm - en fossilbränslefri stad BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Miljöåret 2013 Vår dröm - en fossilbränslefri stad MILJÖ 2013 Borås Energi och Miljö strävar efter att ta tillvara på material- och energiflöden i Borås. Genom återvinning och

Läs mer

Miljö och folkhälsa.

Miljö och folkhälsa. Hållbarhet hos oss. Nyköpings kommun: jobbar för en ekonomi i balans en förutsättning för att kunna leverera god service även i framtiden är en av Sveriges främsta kommuner med 37 förskolor och skolor

Läs mer

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk.

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk. Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs Klimatpåverkan från Renovas avfallssystem En grov jämförelse

Läs mer

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Mattias Bisaillon Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 2001- Doktorand i avfallsgruppen på Chalmers 1998-2004 (tekn. doktor i avfalls- och energisystemanalys 2004) (Projektinriktad forskning

Läs mer

Askor i ett hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Askor i ett hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Askor i ett hållbart energisystem Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Energi Askor vad är det? Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar För miljöriktig hantering av de askor som uppstår

Läs mer

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen

Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Tänk på att lägga rätt soppåse i rätt kärl! Från 1 juni får alla trollhättebor en ny rutin för sophanteringen Fortsätt sortera sopor som tidigare. Lägg bara till en bra rutin Släng soppåsarna i två olika

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Avfalls- och återvinningsmarknaden en juristutmaning? Britt Sahleström Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna Vision: Framtidens ledande

Läs mer

TEKNISK FÖRSÖRJNING ENERGI

TEKNISK FÖRSÖRJNING ENERGI ENERGI Övergripande mål med anknytning till energi EU:s klimatmål till 2020 Nationella energimål Regionala energimål Regionala energi och klimatmål för Skåne TOMELILLA KOMMUN Fossilbränslefritt Förutom

Läs mer

Statistik Ett komplement till årsredovisningen

Statistik Ett komplement till årsredovisningen Statistik 214 Ett komplement till årsredovisningen Statistik 214 Som ett komplement till årsredovisningen finns denna sammanställning av statistik. Vissa tabeller som finns i årsredovisningen finns här

Läs mer

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Fastighetsägares miljöarbete ska kännetecknas av långsiktighet, trygghet och samverkan inom ekonomiskt rimliga villkor. AKTIVT ARBETE FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE En

Läs mer

Lösningar för lönsamhet

Lösningar för lönsamhet Lösningar för lönsamhet Waste Refinerys öppna seminarium 21 mars Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se Waste Refinery nationellt kunskapscentrum FoU i ett gemensamt kluster

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

REMISSUTGÅVA. Anläggningar för avfallshantering A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen

REMISSUTGÅVA. Anläggningar för avfallshantering A2020. Avfallsplan. för Göteborgsregionen REMISSUTGÅVA Anläggningar för avfallshantering A2020 Avfallsplan för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Innehåll Bakgrund och analys 3 Anläggningar för insamling, sortering,

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar

GRI-bilaga 2012. Hufvudstaden har identifierat följande fem intressentgrupper som berörs av vår verksamhet. Våra värderingar GRI-bilaga 2012 GRI-bilaga 2012 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2012 samt denna bilaga. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI:s)

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Goda exempel -inom nätverket KNEG

Goda exempel -inom nätverket KNEG Goda exempel -inom nätverket KNEG Henrik Boding PostNord Logistics Örebro 2013.09.04 1 2 Det här är PostNord Logistics Nordens ledande logistikföretag Omsätter 13,4 mdr SEK och har 8 000 anställda (2012)

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB

BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB BIOENERGIGRUPPEN I VÄXJÖ AB Bioenergiutveckling internationellt, nationellt och regionalt samt några aktuella regionala satsningar på bioenergi för värme och elproduktion. Hans Gulliksson Energi som en

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer