EN TIDNING FRÅN OMSTÄLLNING VÄRMDÖ NR 1 JUNI 2021

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN TIDNING FRÅN OMSTÄLLNING VÄRMDÖ NR 1 JUNI 2021"

Transkript

1 En fantastisk gåva att överlämna till barnbarnen EN TIDNING FRÅN OMSTÄLLNING VÄRMDÖ NR 1 JUNI 221 :r :..: \:> Kisset blev till guld Den ekonomiska föreningen Flytande Guld förbereder en stor affär med LRF Mälardalen, och flaggar för att de kommer att behöva anställa ytterligare arbetskraft. Föreningen startade som ett projekt för alternativa avloppslösningar. Nu har produkten fnln de unnparerande toaletter -.om började intallera 1 'tor 'kala i början av 1-tah:t blivit en eponvarn för Vanndo. - Det ;ur mlnga \Om rynkade på naan nar vi 'alle igäng. äger Inga Spolgren. F.U -.ille ull h med lorbjuda gixl.lmg med urin på åkermark, det -.ar för ad;ligt för kon,umentema an'å man. Men nar oljcpn,et pa,serade 2 LSDollar per lat lr vid mitten av decenniet dog hc!la kon tgöd'clindu,trin - bönderna kunde helt enkelt mte betala tör naringcn langre Sedan de:.:. har vi haft lrandc aflilrer. Det fl) Ulndc guldet har föl\lås haft cflektcr för av lopps hanteringen på Vlinndö. Att an'luui kommunen till rening:.verlct Kiippala på Lidingö \ar ett stort be lut, som då det tog!> förutsattes satta dagordningen för hela lommunens planering under Ung tid. Kommunens avlopp,,trateg1 har 'edan de" varit föremål för flera revideringar. - Det är klart au det var ''årt au -.e hela den mångrruljorun 'e tering som K!ippalaanslutningen innebar gl om intet, 'ager N1tro Gen lrl>m. chef för Kret.lopp fof\altnmgen. Men det blev helt enkelt omojligt att fön.vara att,kicka den vardefulla naringcn till en annan kommun. Ckh målet med KJppala - en battre vattenhalitet i -.kargårdcn - har,.i ju uppnått andå. Ingen ' ater 1 ha\et llingrc - skiten ar för d)rbar! PT Vår nya fiskeflotta Östcr-.jöns fokbetånd har repat ig etter fhkeförbud och \tmngare utslåppskrav. Måndagen den 31 maj caminemde eleverna på liskeprograrnmcl, ena\ Vanndo Naturre ur>akadellll5 populära utbildningar. Den hundrjde eleven. I abella Sillen, lid: C:\amcn'bcis och diplom. - Jag lir tack,am over att det var fot..elörbud 1 Öster.Jon under en period och an EU enades om \lrjngarc utsl:ipp,krj\. Utan de he'luten hade det inte tunmts nlgon lhk och jag hade inte kunnat gå den har utbildningen. SIDAN 5 > Vind i seglen Drottning VKtoria namnger Djurövar vets första sege1skuta. som sjösattes på DJuro båtvarv på nationaldagen i n rvaro av Hennes MaJestat. Solcellspaneler står for elforsörjningen ombord. SIDAN 3> Utan hästen stannar Värmdö Att återstalla åkermark har bl1v1t av stor betydelse för att maten på Värmdo ska racka till alla; hästar, kor, får, getter, grisar, hons och manmskor. SIDAN 6> Den siste pendlaren Allt farre Varmdobor pendlar till arbetet. och de som fortfarande pendlar fortagger en stor del av arbetet till hemmet eller till något av kommunkontoren. Nya VärmdoBladet har trc1ffat en av de s1stc1 dagliga pendlarna. SIDAN 4> Matematik i skolträdgården Lagom till skolavslutningen fick eleverna skorda de första radisorna I Kvarnbergsskolans skolträdgård Till hostterminen kommer man an påbörja arbetet med att göra om 'Vintertradgården' till vaxthus för gurkor. Omdaningen ingår som moment i inlarningen av matematik, svenska, engelska och biologi. MT \:> ;: _, l o :i: I- "" l o

2 .. 2 N Y A VA R M D 8 L A e T Välkommen till framtiden! Vad du kommer att lasa i denna sknft ar annu inte sant. och verkar kanske inte heller sarskilt sannolikt? Det år latt att bara forestalla sig vad man forvantar sig Det ar de berattelser 111 berattar for varandra som praglar vår var1d och vår syn på framtiden. Vi vill skapa en ny ber1ttelse. Det finns flera scenarier for hur v1 kan hantera de utmaningar manskligheten står infor. Just nu dominerar tv! perspektiv 1pokllypsen, civil1sat1onen går under (den tilltalar framfora lit Hollywoodre gissorer), eller business 1s usual d 1r vi fortsatter som vanligt och raddas av den teknlkl utvecklingen. Bus1ness as usual lir egentligen inget alternativ. Den berllnelsen h.\ller på att ta oss in i en ekologisk katastrof som v1 Inte kan ta oss ur och som hotar livet på Jorden som v1 känner det. Faktum ar att forutsanningama for bus1ness as usual håller på att andras drastiskt. Har du sett rubrikerna om dyrare olja? överflödet av billig fossil energi som vårt samh lie bygger på kommer att upphora inom kort. Den billiga energin ligg r till grund for hela varldsekonomin. I IJuset av oljetoppen ar våra samhallen mycket sårbara - utan btlhg energi fungerar inte mycket av det som v1 Idag tar for givet. Foljdema ar ooverskåd liga och kommer fundamentalt att andra Inte 'bara' vår vardag (vad vi ater, hur vi bor, arbetar och transporterar oss) men aven våra attityder till vartden och varandra, våra sagor och myteri Omstallning Varmdö vill med denna tidning visa att d t finns en tredje berattelse - omstallnlng. Vi vill visa att det lir möjligt an bygga ett fungerande samhalle som ger oss de möjligheter vi verkligen stravar efter om vi vågar bryta med vårt beroende av energ1overflödet och staller om Det innebår att radikalt tanka om vad som ar viktigt I hvet. vad som ger verklig valfard. Vi tror an det :ir svårt. men Inte omöjligt. Vi tror dessutom an det ar roligt och spannande VI tror an vi tillsammans kan sknva historia. Det ar dags att forma förandrlngen innan den formar oss. Vi är dem vi vantade pål Hitta oss har: transitionsweden.se eller p facebook. V!komna! Omställning Värmdö är ett nätverk Jan Erik Posrh PellaThiel som arbetar för att möta utmaningarna oljetoppen och klimatförändringarna. Vi verkar för ett levande lokalsamhälle med starka sociala nätverk och hög grad av själv försörjning på mat och energi. Naturskyddsföreningen har en aktiv roll i Omställning Värmdö, och vi välkomnar alla organisationer och individer! INSÄNDARE Från pyramidspel till lokal bank ar j.if "tter på mm \eranda på Lö\hamra och,jumrnr \.alnar jag av au Maja, en av barnbarnen. tappar ett glas "lit mej en ljudlig kra-.ch. - \'ad gor du? Du ml,tc vara r'.wd om gla-,en. Äsch det gör väl inget, vi har ju 'å många. Det kan 'al handa, men n!lr jag vlhte upp fick man I ara 1g att vara ratld om saker och ting. Bcrntta lite morfar, hur det 'ar förr i tiden! Ja. Maja for bar.t drygt 1 år sedan hade vi det be varligt. Hela -.ltrldcns ekonomi knal. ide. ahll\.heten var hog och matpriserna teg rni.kt Dct "ar då som din mamma och pappa fl)lladc hem ifrån USA. men det kommer du inte ihåg. Det \at X:W då -.om 1 \tort -.eu hela det tora USA gjorde lonli..urs. Aven 1 Sverige knakade det. Bostadspn ema jönj och många hade stora l!ln och fick lämna ina hem Vi bl!'>utmde o's for att dela tomten har och bygga t\l hu' llll Sedan de bor JU dm mamma och pappa. moster l\.ann och Pontus och Anden. och Malin har. För att inte tala om alla dina kusiner. Vi k mdc o's ochll tvungna att för,öka odla den meta maten -.jalva. Nu ber \i ju mycket billigare Wl för 1 år '-edan. Och efter>om jag 5r pensionar kånns det bra att kunna lä hjälp med lite bcsvarliga aler matt klåttra upp på tali..et och au kl) va de vre:.igaste vedklabbarna. Men det \.llr fajti kt din mamma Anna..om ga' mig iden om hur \.i kulle kunna hjälpa llll för alla h!lr på \'anntlö. Hon var \å \lord av hur \\all Street och Federal Re'-Cnc funger.uk. Du VIS\te kanske mte att mynt och 'edlar då bara var ungefär 3 av vara pengar. Alla banker i hela vä,tvarl den var privata och de 'kapade re ten, d\\ 97" av pengarna.,jalva. i in egen bokföring. \Om \kuld Skulden,ka edan betala' med ranta. Men da pengar till rimt.in inte finn måste mer pengar/ kuld kapa,, CX:h Y "1tlan:. Anna upptlicl..te att det 'ar ett rent pyram1dpd Snm du vet Maja å arbetade jag i en bank innan pen,1onen och '>all lh en 1 'tyreben lorden r.intefria JAK-banken. Jag kanner mig fakti,kt Moll över att jag och några andra mannikor kunde ö\ertaja och inc;pircra ner, aven politik.er, all gora något At den har situationen Relan 212 kapade kommunen en egen bank här p V.umdö. for att f1i 11lbtänd av Finan in 'pektionen ma,te 1 \kapa ett eget kapital p 5 miljoner euro. Det var fakll,kl otroht latt au få ihop de Jl'!ngama när folk for.lod hur vil11gt det ar att våra pengar -.J.:a!>tanna och gora nytta har på Viinndo. Nu Maja kan\kc du lon.till' varföni har det lite battrc här ute än i andm kommuner i landet. Det c;kulle vara gott med en kopp kaffe. Kan inte du fixa det! Johan Sandwoll Pella Thlel Jan Enk Posth Eva Bergstrom Inga Damell Thoren Nya Värmdö utges av Omstallnlng Värmdö och Naturskyddsforenlngen 1 Varmdö, båda religiöst och part1poht1skt obundna med stöd av Europeiska JOrdbruksfonden för landsbygdsutveckhng genom Lcader Uross Tidningen dlstnhueras av fnv1lhga (d19?) t 11 så många som möjltgt. NyV publiceras ven elektroniskt Den som sänder material tl I "* Naturskyddsföreningen Värmdö Omställning Sverige,, Värmdö NyV anses medge sådan publicering NyVs material får spridas och c teras vilt och obegransat, helst m d angivande av källan Varje f1m av mångfaldigande och efterapning uppmuntras å det bestämdaste 1 adcr l/r OSS

3 NYA VARMDÖBLADET 3. :E.. %. "" "" w.... w "" :i:.. :E! :E.. Med vind i seglen I strålande solsken och med mycket jubel sjösattes Briggen Victoria idag. Närvarade gjorde Hennes Majestät Drottning Victoria som även är gudmor till Briggen Tre Kronor af Stockholm, SJOSatt Det år en 'tor dag för os h r p. Djuro. berattar Elin Knrhson. befiilhavare på Victoria, om ur tänkt m nagg.. kepp för den nya flotta la.;tfartyg om kommer att bygga., pl blt\at\et pl Djuro. Det lilla samhället har f:1tt ett fanta\li,.:t uppwing tack \Ull! åtcrkom\lcn av 'tgclfartygcn \Om numera trafikerar ö,tcr.jon. De 'ii\ta åren har jobben ökat markant och antalet hantverkare 'om numera är fa-;t bo tta p Djurö ökar. Den nya larling vereten pa batanet har fntt mlnga ungdomar IOU'CS'ierade av att!ara 'ig tr.11.huonellt,i.:cpptimmcnnan,kap. \vel,. \m1dc amt :ge1'ömnad - Bara 1 Stockholm'-Området fann' det över 4 -.töm: segelskutor under andra hahan a' I -talet. ber'.ittar Q,L:ar Lindgen, \crk,ainhet,.;in.,.arig pl Djurö båtan. Fartyg wm b)&g' r'att och underhålls,w kan segla 1 mer än 1 ar, en bra framtjd,m\e,tering med andra ord. M!uiga av skutorna som byggde, i början av 19-tnlet lir fortfnrande i trafik! Med en be'attning på 9 12 pen>ner kommer de nya fartygen att frakta handclwaror pa ö,tcr.jon en lång tid framö,er. Utru,tade med \Olcell'paneler för uppladdning av batterier om driver bland annat belysning. l..ylnggregat och navigationsystem lir dessa fartyg kapabla att e>.empelvi\ frakta liv medel. - Det ar JU inte bara ett m1ljövänligt och hållbart tran,portmcdcl. det ar ju od å otroligt \Il kcn att o;c en 'kuta med vind i -.eglen komma inglidande i vllr \ad..rj 'k.argllrd liger en Djuröbo som narvarade under 'ijo,att ningen. och många runt omkring nick.ar instlimmande med leenden pa lapparna. firandet lon,attcr har på Djurö. ett..amh lle \Om \Cr lju't på framtiden. ID Övertalighet på vårdcentralen Värmdös befolkning blir allt friskare, och läkarbrist hotar att övergå i arbetsbrist. Gu.,ta..,be., vånkentrnl har P.m problem med O\.ertalighet blanl lakarna, l början a\. sc:let var de \anliga..,tc or..akema till återkommande bc'ök 1 primarvllrdcn d1flu'a åkommor 1.om fibromyalgi. utmattning\depre"ion. mu,kclvark, \Omnproblem och ånge;t. De' a ;tre\irel11teradc 'jukdomar ser man :i.lian nuförtiden, "illet har lett till att den befarade lakarbn ten har utebh\lt. Nu hotar 1.. tältet arbet\bn t. Trenden lorstark' a' att om\tällningcn till ett hållbart samhålle med ändrade rewanor och halso ammarc ko't \tadigt min,kar förekomsten av diabetes och hogl blodtf)cl:. - I fur v1 'kall lö,a detta \Ct \I mte unnu, sliger chefen för vårli.:cntr.ilcn Eva flri,k. men vi hopp:!.'> kunna lo a det med naturlig a' g!lng. Många av 'ära talare har ock'å ön,kemlll om kortare arbel\lid, 'å i ffirlangningen ser jag \C)ltirnmar..Ja. gen 'om en rcah'>ll'>l: nonn. MT Säbys Calvados vinner internationellt For forsta gången har en svensk spritsort fån det prestigefyllda priset Best In Show Brandy på San Francisco World Spmts Compet1llon som hölls den 29 maj. Det ar Såby Sdtens XO Calvados som vann fore all varldens brandysorter. Calvadosen lagras på ekfat vilket ger en rund och mjuk karaktar. Det är en snickare I Ekn s några kilometer från Säby som gor ekfaten Även äpplena kommer från Varmdo. - Vi valkomnar alla som har äpplen att avvara, så9er destillatören Katja Apelqvist. Det går åt cirka åtta kilo applen for att gora en flaska calvados, sä vi gör av med stora mängder. Att dricka det har är som att dricka applel Calvadosen ar juvelen i Sdb sortiment. men hår produceras även cider och andra ppelprodukter. Säby har på kort tid vuiut från konferensverk samhet och spannmålsproducerande Jordbruk till ett matkulturcentrum med bageri, gårdsbutik. musten och kottprodukt1on. - Det roligaste tillskottet är nog vår kombinerade gronsaks och upplevelsetradgård, säger Kjell Nilsson, VD. Grönsakerna säljs I gårdsbutiken och ti llagas i restaurangkoket. och tradgår den har blivn en magnet for konferens gastema. Calvadosen var uppskattad redan t1dtgare, men Kjell tyeker att det ska bli extra roligt att nu kunna St'rvera varldens godaste brandy. PT Värmdöbanken flyttar till nya lokaler - igen Varmdobanken har vuxit ur sina lokaler. Den har gången går flytten till helt nya lokaler i Hemmesta Flytten ska inte påverka verksamheten, lovar bankdirektör Ulrika Kronborg. - Det ar ju trots allt roligt att vi växer så snabbt. aven om det innebår en hel del press for oss. Fler och fler foretag och privatpersoner inser de positiva sidoeffekterna med lokal handel, och en standigt ökande andel sker med varmdökronor. - Genom att handla med den lokala valutan stannar resurserna kvar h r och gynnar lokalsamhiillet, sager Ulrika. Ju fler som anvander värmdökronor, desto fler kul PfOjekt kan v1 investera I. Just nu tittar vi på några riktigt spannande hantverksproiekt. bland annat ett foretag som vill anvanda fårull I stor skala n

4

5 NYA VARMDÖBLADET S X.,,. c u I!) :I. > "" c c Värmdö Taxi snart ute och cyklar Ledningen för Värmdö Taxi planera att införa "cykeltaxis': så kallade rickshaws. - \'i tanker införa el-nckhaw-tax1 med kap;;c1tet för 1va rc'pc:kti"c fyra kunder inom kort. bcrattar \d:n l.as;e Hornblom. S1eUt för kortare 'trackor upp till ca fem k.1lomcter har efterfrlgan öbt enormt de.ena.,te lrcn och "m elbilar behöv ofta ffir långrc resor. rardtjlin,ten q:,m Ar en av Vlirmdö TllUS torlundcr mförde redan förra het _ " möjligheten att anvltncb "a nck1,hawmodeller och peciellt 1 Sto.:kholms \tad har det \'ant en tor ucc. - Utm.er au vik n erbjuda våra kunder en banrc nicc hoppas "i kunna locka ner förare att ansluta ig uji o efte" m in\e,tcnng: - och driftlo tn der ju lir betydligt lägre jam >rt med bilar. Hurra för hundrade fiskeeleven Naturresursakademin examinerade i måndags sin hundrade elev på fiskeprogrammet. Alla våra ele\.er går direkt ut i näringen. de flesta startar egna företng. bcrlittartor;ten Mortberg. före tlndnrc. Exnmen bcv1'ct delade ut av Urban Ljungdahl, mångårig yrkesfiskare i klirgården under 19 talct. - Jag hade aldrig tro«au det l..ulle gå au hvnara ig om fi1,k igen under min lihtid, sager han. lir jag lutade fick Jag en fi k 1 umrnen. Nya Vlirmdö har triflat elev nummer 1, l abclla Stilen. för ett samtal om henne framud och ankdnmgcn till henn yrkcsval. 1,abella ber'jttar au hennes far var fakare men kunde till slut inte föri;örja henne och henne., '>Y kon längre. för det fann A dlligt med fisk Som barn dromdc bon därför om att fi tama ökade i antal 11bella berättar vidare att bon idag för;tlr u det \'ar utfi lmingen i kombination med miljögifter och ö\ergödning m var or;aken till fi,kenedgängen. - Jag är tacksam Ö\.er att det var fiskeförbud i Öi.cersjön under en period och att EU enade!. om tnldgnrc uläpp - krav. Utan de be luten hade det inte funmts nllgon fi k och jag hade inte kunnat gi den blir utbildningen. lsabclla ber.litar tolt att hon nu ka tarta ett eget företag inom fi,j..enaringen. - Jag är inte orolig för hur det 'ka gå för mig och mm företag efterwm ö,tersjon eko y tem har repa! ig sedan jag var hten. h'kebcstånden har inte \llnt,j\ har stora -.edan min far \.'llr barn, ager IsabeUa av lutningsvi. IRR JE Byggstart för största solcellsanläggningen I veckan bor.iade lanets storsta solcellsanlaggning byggas pi Varmdo Marknad. Varenda kvadratmeter av byggnadernas tak tkks med solceller utom fd Plantagens glastak. som behovs for plantskolans vaxter - Genom denna investering kan 25 kvadratmeter solceller fl plats I bästa lage utan att konkurrera med annan markanvandning. säger Elof Watt. projektledare. Kommunen kommer att kunna forsorja alla kommunala verksamheter med el och spara milj11er var,e lr. Anla99 ningen ska ocks.\ vasentligt minska forekomsten av stromavbrott. - Folk tycker att det lir kul med lokalproducerade men egentligen ar det inget sarskilt med d n, avslutar Elof. Det lr samma elektroner som den vanftga. PT Gotland omcyklat Den stora satsningen som har QJOrts pi cykelvagnatet har satt Viirmdi på kartan som cykel och campingparadis. Fler valjer nu Varmdo före Gotland for en aktiv semester. Nu har :iven tunsterna upptackt det m1diga sattet att ta sig med bit från Nybrov1ken till Gustavsbergshamn. I hamnens cykel uthyrning kan du hyra allt från enkla treviixlade cyklar till e btkes med Inbyggd GPS. Innan du ger dig ivåg pi din cykelfard kan du följa med på en guidad tur runt Gustavsberg med det ltlla eldrrma tåget. Varmdo turistfören lng har tagit fram ett "cykel-kort" som ger rabatter pi bit. boende, camping. affarer och attraktioner runt Yarmdö. Med hjälp av cykelkartan/gps ar det enkelt att hitta till boende, sevardheter, rastplatser och bad. Om cykeln krånglar finns det gott om hjalp att få. Fler och fler boende langs cykelvägarna erbjuder ina tjånster. En nyhet lir att Varmdös campingplatser nu aven erbjuder flird1guppstallda t It. vilket gor cykelturen mer i.nram pad. PF X V :I

6 6 NYA VÄRMDOBLADET Våra kyrkogårdar får nytt liv Den senaste JrtK>ndena har antalet jordbegravn1ngar minskat och urnttning och minneslundar bhv1t vanligare. Det innebdr att forsamling ama tycker sig ha haft sv.\rt med an finna användning for den mark som de I början av 2G-talet reserverade som kommande begravningsplatser. Men nu har en losning presenterats. - Vi skall anvanda markerna både till odling av potatis och dc'ir det år möjligt aven prydnadsvaxter, säger kyrkogårdschefen lngegerd Carlsson i Varmdö församhng.potat1sodl1ngen kommer an bli den dominerande, fortsaner lngegerd. Hon tar fram en karta med jordartsanalyser och visar p3 de marker som I första hand skall brukas. De som ar medlemmar I forsamhngen kan f.\ arrendera en del av det stora omr.\dena och sjalv skota marken och odlandet. Intresset ar stort for att odla sin egen mat och församlingen tror att det h,u bhr ett bra komplement till de kolonitradgårdar som nu finns p3 Varmdo. - En forutsattn1ng for odlandet ar att det sker ekologiskt. sager lngegerd VI miste se till att det bhr en bra växtfoljd genom att vi vissa Jr odlar ärtvaxter och for tillbaka kväve ull jordarna. Hur kom nu lngegerd p3 den har idn som redan vackt intresse inte bara I grannforsamlingarna och utan 1 hela stiftet. - Jag satt och funderade en stund efter en gudstjanst dar vi tlllsammans sjungit psalm 21 'En vanlig gronskas nka dräkt: sager lngegerd och tar upp hte Jord som hon trycker ihop i handen. LK :c I- cc w :c u " cc ;: _, i l. o Utan hästen stannar Värmdö I ett av skogsområdena på Myttinge hör vi bestämda kommandorop, knakande selar, frustande hästar. Det är röjning på gång för att öppna upp det som tidigare varit bördig åkermark och som såddes igen med tall och gran på 194-talet. Allt arbete med u dra upp tubbar, for..la bon grenar O\!h 'luhhar utlor.. av elever \id Filippa Park. lantbruk,uthild ningcn vid Lill!>ved. Eleverna!Ur ai.en lam,jg au hantcr.t traktorer. men tyngdpunkten ligger pa koming med hli t med olika red'lap. Idag lir det tredjeår'>elevema om JObbar med håstama i skogen. Att, ten;illa åkermark har blmt av stor betydel'c ftlr au maten på Värmdo sku r.icka till all h:htar. kor. får, getter. gnsar. hons och manniskor. I matfrågan spelar ju ock'5 vån lokala slakteri en tor roll, lll'kilt 'Om de nu ochå,)aktar h:"t och \'armdoboma fått upp maklökama för denna delikate s. Och efter.om de nesta hätar hålls i sk li>sdrilter och på så s!ill ar i \tand1g rörclo;c råkar de ut för ffirrc skador Ol:h behöver mer s;illan behandlas med mediciner. Arbetet 1 skogen gir "idare. lugnt och metodiskt och n:istan tyst Det enda 'om ho" ar lövennamas kommandon och uppmuntrande prat med ha.starna nar det ar tungt. Har ar det mte bara e leverna som utbildas utan även hi"tama. för 1 \lanndö har vi ett av landet främsta tuterier för nrbet\hastar stuten Filippa. Jag tycker det ser kul ut n;ir fölunarna är med bredvid )IOa arbetande mammor. for att på så salt redan från början lara sig hur arbetet går till. Chef för \ tuteriet ar hlippa Berg \Om bcntllar alt nar tolcn ur 8-1 mnader vånj de ai. och g:ir sen i -.torflock med 'ina jåmnåriga kamrater. men hantera' dagligen. När rider tillbaka mot llemme,ta o.:h Gu,ta\\berg p3. de breda rid- och korvagama ;rn lö p.:r brcth id de mala bilv gam;1 tannar vi till 1 fo"b)' för au lika ho, en god \an och au vattna hästarna. Dar moter vi sophämtarna " Ren trav"..om med 1na hästar och specialbyggda sophamtntng' vagn ty\t och smidigt ror sig i villaområdet. Ilar 1 Torib) r det Ul 'Om I de ne,ta andra bo tad,omrudcn - på det mest narliggande gronområdet finns en lösdnft for området h!i\lar. Det är vanligt att ha en hlbt om otrn amand både till arbete tx:h nöje. En uv de vanligaste ra-;cma ar den nordsvenska hlistcn och liknande mbuta hästmi.er. Man anvander ha\ten för grfu.llippning. i.edhamtning. plogning och för au handla mat och andra förnödenheter. Vid nastan alla affärer finn nu en ton antal ''hambo,tar" dar man antingen lan ställa sin hll!.t om man ridll dit, eller i de torre kora in blde hä t och vagn och enkelt stänga framför och bakom. ar man handlat ar det bara au öppna och köra iva. - Vi ar glada all Fihppa Pad bidrar till \'armdobomas ;ardag pu \Cl går ihop. 'ager rilippa Berg. EB VCUkowunew 'LJ.L ty v13vm'u'\i! Mitt bland kolo11ilr1'idg1irclarna liggern1roas dä1 du k11111uut11 av ialtvtsemarkt kaffe ud1 hembakt Vi,1ue1 äwm kolom tr111a O\er kott undl1 1"Sd'iOl1g Kom tlhgl om du\ ill \1trcl Scikr1 p1i rn plt1l 1 hangm11tt.m1

7 NYA VARMDÖBLADET 7 Utsikt från min cykel P.\ vag ull och från mitt deltidsarbete på vårdcentra len I Gustavsberg hinner jag fundera en hel del, när jag cyklar fram I maklig takt på lngarovagen. I uppförsbackarna har jag hjalp av elmotorn. Ett perfekt satt att ta sig fram, särskilt nu nar det ar så hte bcltrafik. För 1 Oår sedan var det förenat med livsfara an cykla på till exempel Eknasvagen. och d.\ planerades cykelbanor overallt Jangs de storre v:igarna. Nu behovs inte sarskllda cykelbanor. Antalet bilar har minskat dramatiskt. den fantastiska GPS-tJansten via mob1ln1tet har gjort samåkning till en fungerande alternativ de dagar det Inte pasjr an ta cykeln. Ungdomar väljer tidsbanken Tidsbanken har blivit populär bland ungdomar, som oftast vill arbeta lokalt utan traditionell löneanställning. I nhgt en enkat bland c)e\cr. gjord på uppdrag a\ Varmdö kommun, 'i\ar.tr 57 au de vill för-rja ig me tadel med lokalt arbete avlonat genom tid,banken. Danned ar det for andrag. ngen C51% år22) fler e)e\er wm ':Ujer denna karriar i tllllet för en traditionell an\tallnmg.!':lir vi pmtade med ele\cr på Vfirmdo gymnasium i Brunn \ar de ne,ta hvercn" om au unden.1ningcn i \jlllvförwrjning och pcnnakultur kommer au hjalpa dem i vardagslivet efter '>kolan. - A\en om jag vill jobba '-Om natverk-,ingenjor framö\ier, 5 var det inte bara jätterolit att lära sig om odling och au jobba med djur, och om de flesta andra kommer jag att forttta med det på fritiden. bemttar Arvid, 18. lella, 17. vill Iigna ig på heltid åt lolala planteringar h utbildning i perm:u.:ultur: - Jag tycker att det lir m)clet givande au JObba med mina kompi'ar och grannar, man!ur allt1d mer ti llbaka an man kan ge Sen finns ju de ba,ta grejerna oftn på lokalmarknaden, och då pa,sar del bä t med tidbetalning. JE Min cykel lir förstås en trehjuling, som kan transpor tera det mesta jag behöver. Jag brukar ull exempel lasta på mina nyskördade grönsalcer n1r det ar sasong, for an salja i Brunn på tsdagarna. Torget I Brunn har blivit en levande motesplats for folk h:ir ute på lngarö. liksom marknadsdagarna I Gustavs berg, Hemmesta, Bjorkås och Stavsnas. Tack vare Varmdö kommuns framsynta planering. som har under1.lttat en levande torghandel. ir det Ian att salia eller byta överkonet från.. vårbruket v1llatradgården. i trädgårdarna är avklarat och odlingsbäddarna skiftar i grönt. Nu susar jag forb1 det vackra odlings landskapet runt lemshaga, som har blivit känt for sin skoltradgård. Den producerar I stort sett hela lemshagaskolans behov av grönsaker och frukt, och har bhv1t en forebtld for de kommu nala skolorna I Varmdo. Nar jag passerar Lovhamra och Brunn ser jag att vårbruket I trädgårdarna är avklarat och odhngsbäddarna skiftar I grönt. Skördearbetare sökes! Varmdö Repslageri söer nu såsongsarbetare for årets skörd av industrihampa. V1 producerar rep, tågvirke. tross och hna av hogm1 kvalitet från de egna odlingarna. Ett begränsat antal platser finns också kvar på vårt l.irllngsprogram. Vanligen kontakta l ina Repare fo r mer information på Fl r & lammulls Kompaniet I Hemmesta soker medarbetare! På grund av den otroliga efterfrågan av våra populära yl e produkter soker v1 nu fler medarbetare Vi kardar, spinner, v VC?r, stickar och växtflirgar I vår butik hittar man tröjor, sockor, vantar, mössor, sjalar.f1 tar och mycket annat Kanske kan du redan sticka och vill lra d19 m r Brinner du for an hålla Värmdoborna varma och glada nlir kylan nyper i kinderna 1 Kom och jobba I vårt fantastiska. kreativa gang! Uir dig ett hantverk for framtiden Kontakta Ulla lanolin på Vem hade trott att Sclby gård skulle bli en förebild for ekologisk vaxt- och djurodhng med egen produktför lidling och gårdsbutik! Liknande verksamheter påg r I andra delar av vår vackra kommun. och lnneb5r arbehtillfallen for många rnanniskor som tidigare haft svårt att hitta sin plats I samhallet. Nar oljepriset steg drastiskt efter oljetoppen I börjcln av 1 talet, med allt vad det innebar av stigande priser på framfor allt drivmedel, men också på mat. blev många oroliga för hur de skulle klara vardagen. Ndr jag tänker på den tiden tio år tillbaka, då en katastrof verkade omojhg an awarja, är d t svårt an forstå an det har gått så snabbt och sm1d1gt att stalla om. Oljetoppen som då framstod som ett hemskt hot har faktiskt haft många goda effekter. Vi har nu en samhålle dar vi använder en tiondel så mycket energi. På kopet m.\r VI banre - vi är mindre stressade, friskare och gladare. Det känns som en fantastisk gåva an overfamna tlll barnbarnen! Miriom Thoren pensionerad distoktslokore och permokulturkonsu/t

8 8 Lyckad grannsamverkan i Kolvik Gr.mn,.im\crl.an 1 Kolv1k "Om från borpn var ett Jtl for boende i området att förcb)gga inbrott och i.kadegörcl..c, har idllg uhe 1.;. la till något bet)dligt mer. Ur vlr e-t kom: ponde fodde iden om att v1 till,amman \kulle kunna utveckla olika projekt som kunde \ara o' alla till gagn Sedan vårt fön.t;i mote i maj 211 har v1 genomfört många proiel.t tillsamman\. För att min'la trafä.en i området tnrtade vi en bitpool och en "Promenad bu, I tlillet för nit kora barnen till,.kolan, promenerar barnen tilhamman och plockai. upp utefter vägen. Kalle Karl on b)ggde om itt bilgarage till cykelverk tad, dar han delar med ig av ina kun kaper. Med hjalp av Michellc Michclin in,pirerande matlagning kurr i B)gdegården L.ök, har v1 l:ut o'' att laga god och naring nk ekologi k mat. Muddringen av Hemme.,ta tri,kct och inplantering U\ måfi k genornffinle oå å Ulek vare en gemcn\am in'3h. Under Aren har boende i Koh 1k skapat ett stort utbud av kur;cr till J!ilvko tnad pri. Lokala förmågor fungerar om handledare och delar med"& av 'itn3 kun,hpcr och intre n. Den gamla ltervinningsccntralen fick ett riktigt lyft nar vi tartade Vlirmdö Rccychng. Här finns teknik vcrl..stad, snickeri, mobel tapetring och yntclje som förvandlar gammalt till nytt. Höjdpunkten under året r Kolvih kulturfe tival med dan. mu'lk. teater och kon stut llillnmg. Här år gammal.om ung engagerad! Tacl.: vare alla projekt och aktiviteter som \j drivit till amman har b de granngemcn,kapen och lihkvalitetcn \lirkh bland Kolv1hboma. l..at dig in pirenh! \111 Veckans ros ger jag t I mig SJlilv eftersom,ag lskar rosor men aldng får några Ett stort fång rosor tnl er ungar som hjalpte mig att åka med spårbilen. Trodde att jag Matln aldrig skulle komma fram tnl Central n n.tr jag klev m i dom nya bubb orna. Jag som lir uppvaxt 1 bilens Simhälle har aldrig trott att det kan gå så smidigt att ta sig till staden bara man I r sig au anvanda dag M n)'ci tekn1 Nu vet jag bättre och kommer an använda det smidiga färdmedlet lite oftare. Gamla gubben Veckans ros vill jag ge toi Ahmed Hallenlus från Storskogens Vanner, som ser till att det al tid finns ttllrä kligt med ved vid gn platserna I Storskogen Det är en fröjd att komma med ryggsäcken fylld med goda gnllsiker och bara såtta sig vid en gnllplats som sköts så fint. lngmarle familj Dagens ros till Javier med sm tjusiga el-bil. Jag var på väg t1d1gt en solklar morgon. Skulle promenera till marknaden i det fina vadret, tänkte jag Blev helt överraskad när ett åskvader narmade sig och Jag hade en timme kvar att gå Men sedan kom du. k ra Javier, med dm tjusiga el bil och r ddade mg fran att bli helt genomblöt. Du var mm ängel den dagen och dök bara upp från mgenstan$. Ponrus Nu får det vara nog! Hur mycket tå amod behövs det? Trodde aldng an jag sku le behöva skriva t I tidningen M n nu börjar Jag bli desperat Har blivit av med hela fem höns den gångna m!naden Ckh det var Inte for att jag slaktade dom till en söndagsmlcldag 1 Så snlilla n1 som låter era hundar spnnga langs Kvarntorpsvägen 1 Gustavsberg lägg koppci på era hundar! Jag erb1uder alla hussar som har \In hund kopplad en 6 pack kartong ägg från d höns jag har kvar! Tupp-Tuula Jag vill dela ut en hl'lt fång rosor samt en taggig tistel Jag hade vant på Hemmesta Centrums s rdefest och efteråt ville jag cykla hem vid tretiden på morgonen Det blev en tråkig overraskning an inse an m n cykel var stulen. Så ttstlama går till dig som jag hoppas bara lånade min cykel, och som forhoppnmgsvls kommer an stalla ullbaka den dar du tog den Rosorna daremot går till dig Emma som lat mig sitta på din pakethållare och körde mig ända ht>m till Evlmge. Tlnk vilket fantastiskt Simhalle vi lever i där det finns sådana medmanniskor som du, Emma Tac 1 Kretsloppshuset Ekobacken Vdlkommen på våra kurser och forelasningar: S jun Bygg din solpanel 1 2 aug Komposterlngskurs 1 S aug Odla med egna fröer skörd och lagring 3 aug Start träbearbetning 1 sep Örtmedicin gör dina egna salvor och teer 22 sep Passlvhus d funkar det 28 sep Mj ölksyrnlng ta vara på din skörd Eller ta en fika i vårt ekologiska cafe! Tipspromenader Startar sondag l S ma1 samt foljande sondagar: 22, 2g maj, 5, 12, 1g juni samt midommardagen 251uni. Start kl vid Brunn friluftforenlngens klubbhus. Kaffe och våfflor serveras. Välkomna I Anmal dig på l o

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu Stångmärket #4 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria Ät närodlat och i säsong Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat FISKARBÖNDER I SKÄRGÅRDEN Tuffa villkor

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

Jultomten! Om du vore GRATIS. Vad skulle du då ge till alla i Sverige? TIDNINGEN MED GLADA NYHETER. Robert Broberg är tillbaka! Spännande samarbete!

Jultomten! Om du vore GRATIS. Vad skulle du då ge till alla i Sverige? TIDNINGEN MED GLADA NYHETER. Robert Broberg är tillbaka! Spännande samarbete! GRATIS Nr 5 DEC 2006 TIDNINGEN MED GLADA NYHETER Robert Broberg är tillbaka! 67 år på benen varav 50 på scenen! Möt Robert där han berättar om livet, showen och kärleken till publiken. Sid. 20-21 Om du

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9

Pristagare 1 3. Verklig framtid eller drömscenario? Uppsatstävling transporter år 9 Pristagare 1 3 Verklig framtid eller drömscenario? Idag är alltid en bra dag för den påminner mig om igår och är en början på imorgon. Det är den bästa tidpunkten att få saker att hända, genom att börja

Läs mer

Sista bitarna i pusslet

Sista bitarna i pusslet Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg Sista bitarna i Sista bitarna i pusslet Nio övriga runt en människa med hemtjänst Mymmel Blomberg SocialCentrum Region

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA

ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR ALFABETA ALFABETA ANNA HÄGGBLOM- STÅLHAMMAR Nyfiken på mer? Titta in på www.alfabeta.se Copyright 2011 text: Anna Häggblom-Stålhammar Grafisk form: Pelle Olsson Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm ISBN 978-91-501-1101-9

Läs mer

Internationell feriepraktik, 2013

Internationell feriepraktik, 2013 Internationell feriepraktik, 2013 CITAT FRÅN ELEVERNAS SKRIFTLIGA RAPPORTER Efter de två veckor vi befann oss i London känner jag mig berikad. Berikad på ny kunskap; hur det är att jobba i en butik, hur

Läs mer

Livets bra och dåliga stunder. Hanna J: Tankarna om det jag gått igenom kommer alltid. Krönika: Våga prioritera rätt

Livets bra och dåliga stunder. Hanna J: Tankarna om det jag gått igenom kommer alltid. Krönika: Våga prioritera rätt Lajf Livets bra och dåliga stunder Hanna J: ankarna om det jag gått igenom kommer alltid finnas kvar Krönika: Våga prioritera rätt Unga mår allt sämre idag onja M: blev gravid vid tretton års ålder L a

Läs mer

Skolkök i Gislaved snålar inte med maten SID 10. Rätt inställning krävs för ett hållbart samhälle

Skolkök i Gislaved snålar inte med maten SID 10. Rätt inställning krävs för ett hållbart samhälle EN TIDNING OM ENERGI, KLIMAT OCH MILJÖ FÖR DIG I JÖNKÖPINGS LÄN NR 2 2013 KLIMATSMART JÖNKÖPINGS LÄN + PLUSENERGILÄN 2050 Rätt inställning krävs för ett hållbart samhälle Jönköpingsprofilen Renata Chlumska

Läs mer

bildning Lagar läckert och färgglatt Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 circle line på 50- talet sid 25 år i keramikverkstaden

bildning Lagar läckert och färgglatt Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 circle line på 50- talet sid 25 år i keramikverkstaden &Folk bildning nummer 3 40 år i keramikverkstaden sid 20 circle line på 50- talet sid 25 Mötesplats visar vägen tillbaka sid 3 Souad Sabri på cirkel Lagar läckert och färgglatt Förord conny Pettersson

Läs mer

Energikonferens Katrineholm. 3 4 juni 2010

Energikonferens Katrineholm. 3 4 juni 2010 Energikonferens Katrineholm 3 4 juni 2010 Ledare 2 3 Även kommuner kan gå före Omställningen skapar möjligheter Leader Gränslandet är en ideell organisation som under programperioden 2007 2013 arbetar

Läs mer

Jag, mina val miljön

Jag, mina val miljön Skola: Storåskolan Lärare: Ermin Pervanic Klass: 6 Antal elever: 21 Jag, mina val miljön Steg 2 Läsår 12/13 Hej! De här symbolerna tycker vi är bra att känna till. Du kan läsa mer om dom i boken. >> Steg

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

Sänkt moms - rikare krögare

Sänkt moms - rikare krögare Nyheter 2 Ny partiledare ska lyfta V Sport 8 Populär pensionärspingis Kultur 5 Årets bild ställs ut Hälsa 9 Kom igång med träningen www.enytt.com Vecka 2 2012 oto: AMANdA HorNE oto: MArIA olsson oto: MArIA

Läs mer

Rivstart B1+B2. Lärarhandledning. Hörförståelsetexter. Kapitel 1

Rivstart B1+B2. Lärarhandledning. Hörförståelsetexter. Kapitel 1 Rivstart B1+B2 Lärarhandledning Hörförståelsetexter Kapitel 1 5 A 1 Jag brukar träna tre gånger i veckan. Om det regnar eller snöar tänker jag ofta. Usch, jag vill inte Men sedan när jag har tagit på mig

Läs mer

Jag gillar mitt jobb

Jag gillar mitt jobb Jag gillar mitt jobb O M Y R K E T P E R S O N L I G A S S I S T E N T Alla borde prova på det Man måste vara ödmjuk Man växer som människa Man lär känna sig själv 1 Foto: Walter Hirsch Carina har jobbat

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Världens värmepumpscentrum

Världens värmepumpscentrum 16 Världens värmepumpscentrum Inom kort inviger IVT i Tranås sin nya utbyggda fabrik. Vi kommer att få en kapacitet att tillverka 80 000 värmepumpar om året, säger Christer Jensmar, produktchef för nordiska

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

December är kommen och det är tid för återblickar på året som gått.

December är kommen och det är tid för återblickar på året som gått. Rettvisan Julnumret 2013 Rapport från Maastricht ALICE dagbok från Ridläger 2013 Till MINNE av REBECCA Rapport från MÄTTINGE Musik och kommunikation ASSISTANS Kalendarium 2014 Ordförande har ordet December

Läs mer

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun!

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun! Götene Näringsliv2014 Möt företagen i Götene kommun! 2014 års pristagare på Ulrika Nyberg, Håkan Westlund och John Larsson. 2 Götene plast - årets företagare Nu går det otroligt bra och förra året var

Läs mer

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus

GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL. Nummer 6 2014. Hotet. Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Nummer 6 2014 Hotet Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus 1 Inre och yttre murar Vid nyår för tjugofem år sedan befann jag mig med några vänner Vid Brandenburger

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail.

Abigail Sykes abigail.g.sykes@gmail.com WWW.KULTURTANTEN30.BLOGSPOT.COM. Mia Andersson mia.andersson@live.se. Elvira Fridell elvira.fe@hotmail. sid. 1 Gatan är en plats som ger möjlighet för många perspektiv och infallsvinklar. Där gränser mellan fin- och fulkultur bryts ner och där olika människoöden samspelar. Gata Magazine vill skrapa bort

Läs mer