EN TIDNING FRÅN OMSTÄLLNING VÄRMDÖ NR 1 JUNI 2021

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN TIDNING FRÅN OMSTÄLLNING VÄRMDÖ NR 1 JUNI 2021"

Transkript

1 En fantastisk gåva att överlämna till barnbarnen EN TIDNING FRÅN OMSTÄLLNING VÄRMDÖ NR 1 JUNI 221 :r :..: \:> Kisset blev till guld Den ekonomiska föreningen Flytande Guld förbereder en stor affär med LRF Mälardalen, och flaggar för att de kommer att behöva anställa ytterligare arbetskraft. Föreningen startade som ett projekt för alternativa avloppslösningar. Nu har produkten fnln de unnparerande toaletter -.om började intallera 1 'tor 'kala i början av 1-tah:t blivit en eponvarn för Vanndo. - Det ;ur mlnga \Om rynkade på naan nar vi 'alle igäng. äger Inga Spolgren. F.U -.ille ull h med lorbjuda gixl.lmg med urin på åkermark, det -.ar för ad;ligt för kon,umentema an'å man. Men nar oljcpn,et pa,serade 2 LSDollar per lat lr vid mitten av decenniet dog hc!la kon tgöd'clindu,trin - bönderna kunde helt enkelt mte betala tör naringcn langre Sedan de:.:. har vi haft lrandc aflilrer. Det fl) Ulndc guldet har föl\lås haft cflektcr för av lopps hanteringen på Vlinndö. Att an'luui kommunen till rening:.verlct Kiippala på Lidingö \ar ett stort be lut, som då det tog!> förutsattes satta dagordningen för hela lommunens planering under Ung tid. Kommunens avlopp,,trateg1 har 'edan de" varit föremål för flera revideringar. - Det är klart au det var ''årt au -.e hela den mångrruljorun 'e tering som K!ippalaanslutningen innebar gl om intet, 'ager N1tro Gen lrl>m. chef för Kret.lopp fof\altnmgen. Men det blev helt enkelt omojligt att fön.vara att,kicka den vardefulla naringcn till en annan kommun. Ckh målet med KJppala - en battre vattenhalitet i -.kargårdcn - har,.i ju uppnått andå. Ingen ' ater 1 ha\et llingrc - skiten ar för d)rbar! PT Vår nya fiskeflotta Östcr-.jöns fokbetånd har repat ig etter fhkeförbud och \tmngare utslåppskrav. Måndagen den 31 maj caminemde eleverna på liskeprograrnmcl, ena\ Vanndo Naturre ur>akadellll5 populära utbildningar. Den hundrjde eleven. I abella Sillen, lid: C:\amcn'bcis och diplom. - Jag lir tack,am over att det var fot..elörbud 1 Öster.Jon under en period och an EU enades om \lrjngarc utsl:ipp,krj\. Utan de he'luten hade det inte tunmts nlgon lhk och jag hade inte kunnat gå den har utbildningen. SIDAN 5 > Vind i seglen Drottning VKtoria namnger Djurövar vets första sege1skuta. som sjösattes på DJuro båtvarv på nationaldagen i n rvaro av Hennes MaJestat. Solcellspaneler står for elforsörjningen ombord. SIDAN 3> Utan hästen stannar Värmdö Att återstalla åkermark har bl1v1t av stor betydelse för att maten på Värmdo ska racka till alla; hästar, kor, får, getter, grisar, hons och manmskor. SIDAN 6> Den siste pendlaren Allt farre Varmdobor pendlar till arbetet. och de som fortfarande pendlar fortagger en stor del av arbetet till hemmet eller till något av kommunkontoren. Nya VärmdoBladet har trc1ffat en av de s1stc1 dagliga pendlarna. SIDAN 4> Matematik i skolträdgården Lagom till skolavslutningen fick eleverna skorda de första radisorna I Kvarnbergsskolans skolträdgård Till hostterminen kommer man an påbörja arbetet med att göra om 'Vintertradgården' till vaxthus för gurkor. Omdaningen ingår som moment i inlarningen av matematik, svenska, engelska och biologi. MT \:> ;: _, l o :i: I- "" l o

2 .. 2 N Y A VA R M D 8 L A e T Välkommen till framtiden! Vad du kommer att lasa i denna sknft ar annu inte sant. och verkar kanske inte heller sarskilt sannolikt? Det år latt att bara forestalla sig vad man forvantar sig Det ar de berattelser 111 berattar for varandra som praglar vår var1d och vår syn på framtiden. Vi vill skapa en ny ber1ttelse. Det finns flera scenarier for hur v1 kan hantera de utmaningar manskligheten står infor. Just nu dominerar tv! perspektiv 1pokllypsen, civil1sat1onen går under (den tilltalar framfora lit Hollywoodre gissorer), eller business 1s usual d 1r vi fortsatter som vanligt och raddas av den teknlkl utvecklingen. Bus1ness as usual lir egentligen inget alternativ. Den berllnelsen h.\ller på att ta oss in i en ekologisk katastrof som v1 Inte kan ta oss ur och som hotar livet på Jorden som v1 känner det. Faktum ar att forutsanningama for bus1ness as usual håller på att andras drastiskt. Har du sett rubrikerna om dyrare olja? överflödet av billig fossil energi som vårt samh lie bygger på kommer att upphora inom kort. Den billiga energin ligg r till grund for hela varldsekonomin. I IJuset av oljetoppen ar våra samhallen mycket sårbara - utan btlhg energi fungerar inte mycket av det som v1 Idag tar for givet. Foljdema ar ooverskåd liga och kommer fundamentalt att andra Inte 'bara' vår vardag (vad vi ater, hur vi bor, arbetar och transporterar oss) men aven våra attityder till vartden och varandra, våra sagor och myteri Omstallning Varmdö vill med denna tidning visa att d t finns en tredje berattelse - omstallnlng. Vi vill visa att det lir möjligt an bygga ett fungerande samhalle som ger oss de möjligheter vi verkligen stravar efter om vi vågar bryta med vårt beroende av energ1overflödet och staller om Det innebår att radikalt tanka om vad som ar viktigt I hvet. vad som ger verklig valfard. Vi tror an det :ir svårt. men Inte omöjligt. Vi tror dessutom an det ar roligt och spannande VI tror an vi tillsammans kan sknva historia. Det ar dags att forma förandrlngen innan den formar oss. Vi är dem vi vantade pål Hitta oss har: transitionsweden.se eller p facebook. V!komna! Omställning Värmdö är ett nätverk Jan Erik Posrh PellaThiel som arbetar för att möta utmaningarna oljetoppen och klimatförändringarna. Vi verkar för ett levande lokalsamhälle med starka sociala nätverk och hög grad av själv försörjning på mat och energi. Naturskyddsföreningen har en aktiv roll i Omställning Värmdö, och vi välkomnar alla organisationer och individer! INSÄNDARE Från pyramidspel till lokal bank ar j.if "tter på mm \eranda på Lö\hamra och,jumrnr \.alnar jag av au Maja, en av barnbarnen. tappar ett glas "lit mej en ljudlig kra-.ch. - \'ad gor du? Du ml,tc vara r'.wd om gla-,en. Äsch det gör väl inget, vi har ju 'å många. Det kan 'al handa, men n!lr jag vlhte upp fick man I ara 1g att vara ratld om saker och ting. Bcrntta lite morfar, hur det 'ar förr i tiden! Ja. Maja for bar.t drygt 1 år sedan hade vi det be varligt. Hela -.ltrldcns ekonomi knal. ide. ahll\.heten var hog och matpriserna teg rni.kt Dct "ar då som din mamma och pappa fl)lladc hem ifrån USA. men det kommer du inte ihåg. Det \at X:W då -.om 1 \tort -.eu hela det tora USA gjorde lonli..urs. Aven 1 Sverige knakade det. Bostadspn ema jönj och många hade stora l!ln och fick lämna ina hem Vi bl!'>utmde o's for att dela tomten har och bygga t\l hu' llll Sedan de bor JU dm mamma och pappa. moster l\.ann och Pontus och Anden. och Malin har. För att inte tala om alla dina kusiner. Vi k mdc o's ochll tvungna att för,öka odla den meta maten -.jalva. Nu ber \i ju mycket billigare Wl för 1 år '-edan. Och efter>om jag 5r pensionar kånns det bra att kunna lä hjälp med lite bcsvarliga aler matt klåttra upp på tali..et och au kl) va de vre:.igaste vedklabbarna. Men det \.llr fajti kt din mamma Anna..om ga' mig iden om hur \.i kulle kunna hjälpa llll för alla h!lr på \'anntlö. Hon var \å \lord av hur \\all Street och Federal Re'-Cnc funger.uk. Du VIS\te kanske mte att mynt och 'edlar då bara var ungefär 3 av vara pengar. Alla banker i hela vä,tvarl den var privata och de 'kapade re ten, d\\ 97" av pengarna.,jalva. i in egen bokföring. \Om \kuld Skulden,ka edan betala' med ranta. Men da pengar till rimt.in inte finn måste mer pengar/ kuld kapa,, CX:h Y "1tlan:. Anna upptlicl..te att det 'ar ett rent pyram1dpd Snm du vet Maja å arbetade jag i en bank innan pen,1onen och '>all lh en 1 'tyreben lorden r.intefria JAK-banken. Jag kanner mig fakti,kt Moll över att jag och några andra mannikor kunde ö\ertaja och inc;pircra ner, aven politik.er, all gora något At den har situationen Relan 212 kapade kommunen en egen bank här p V.umdö. for att f1i 11lbtänd av Finan in 'pektionen ma,te 1 \kapa ett eget kapital p 5 miljoner euro. Det var fakll,kl otroht latt au få ihop de Jl'!ngama när folk for.lod hur vil11gt det ar att våra pengar -.J.:a!>tanna och gora nytta har på Viinndo. Nu Maja kan\kc du lon.till' varföni har det lite battrc här ute än i andm kommuner i landet. Det c;kulle vara gott med en kopp kaffe. Kan inte du fixa det! Johan Sandwoll Pella Thlel Jan Enk Posth Eva Bergstrom Inga Damell Thoren Nya Värmdö utges av Omstallnlng Värmdö och Naturskyddsforenlngen 1 Varmdö, båda religiöst och part1poht1skt obundna med stöd av Europeiska JOrdbruksfonden för landsbygdsutveckhng genom Lcader Uross Tidningen dlstnhueras av fnv1lhga (d19?) t 11 så många som möjltgt. NyV publiceras ven elektroniskt Den som sänder material tl I "* Naturskyddsföreningen Värmdö Omställning Sverige,, Värmdö NyV anses medge sådan publicering NyVs material får spridas och c teras vilt och obegransat, helst m d angivande av källan Varje f1m av mångfaldigande och efterapning uppmuntras å det bestämdaste 1 adcr l/r OSS

3 NYA VARMDÖBLADET 3. :E.. %. "" "" w.... w "" :i:.. :E! :E.. Med vind i seglen I strålande solsken och med mycket jubel sjösattes Briggen Victoria idag. Närvarade gjorde Hennes Majestät Drottning Victoria som även är gudmor till Briggen Tre Kronor af Stockholm, SJOSatt Det år en 'tor dag för os h r p. Djuro. berattar Elin Knrhson. befiilhavare på Victoria, om ur tänkt m nagg.. kepp för den nya flotta la.;tfartyg om kommer att bygga., pl blt\at\et pl Djuro. Det lilla samhället har f:1tt ett fanta\li,.:t uppwing tack \Ull! åtcrkom\lcn av 'tgclfartygcn \Om numera trafikerar ö,tcr.jon. De 'ii\ta åren har jobben ökat markant och antalet hantverkare 'om numera är fa-;t bo tta p Djurö ökar. Den nya larling vereten pa batanet har fntt mlnga ungdomar IOU'CS'ierade av att!ara 'ig tr.11.huonellt,i.:cpptimmcnnan,kap. \vel,. \m1dc amt :ge1'ömnad - Bara 1 Stockholm'-Området fann' det över 4 -.töm: segelskutor under andra hahan a' I -talet. ber'.ittar Q,L:ar Lindgen, \crk,ainhet,.;in.,.arig pl Djurö båtan. Fartyg wm b)&g' r'att och underhålls,w kan segla 1 mer än 1 ar, en bra framtjd,m\e,tering med andra ord. M!uiga av skutorna som byggde, i början av 19-tnlet lir fortfnrande i trafik! Med en be'attning på 9 12 pen>ner kommer de nya fartygen att frakta handclwaror pa ö,tcr.jon en lång tid framö,er. Utru,tade med \Olcell'paneler för uppladdning av batterier om driver bland annat belysning. l..ylnggregat och navigationsystem lir dessa fartyg kapabla att e>.empelvi\ frakta liv medel. - Det ar JU inte bara ett m1ljövänligt och hållbart tran,portmcdcl. det ar ju od å otroligt \Il kcn att o;c en 'kuta med vind i -.eglen komma inglidande i vllr \ad..rj 'k.argllrd liger en Djuröbo som narvarade under 'ijo,att ningen. och många runt omkring nick.ar instlimmande med leenden pa lapparna. firandet lon,attcr har på Djurö. ett..amh lle \Om \Cr lju't på framtiden. ID Övertalighet på vårdcentralen Värmdös befolkning blir allt friskare, och läkarbrist hotar att övergå i arbetsbrist. Gu.,ta..,be., vånkentrnl har P.m problem med O\.ertalighet blanl lakarna, l början a\. sc:let var de \anliga..,tc or..akema till återkommande bc'ök 1 primarvllrdcn d1flu'a åkommor 1.om fibromyalgi. utmattning\depre"ion. mu,kclvark, \Omnproblem och ånge;t. De' a ;tre\irel11teradc 'jukdomar ser man :i.lian nuförtiden, "illet har lett till att den befarade lakarbn ten har utebh\lt. Nu hotar 1.. tältet arbet\bn t. Trenden lorstark' a' att om\tällningcn till ett hållbart samhålle med ändrade rewanor och halso ammarc ko't \tadigt min,kar förekomsten av diabetes och hogl blodtf)cl:. - I fur v1 'kall lö,a detta \Ct \I mte unnu, sliger chefen för vårli.:cntr.ilcn Eva flri,k. men vi hopp:!.'> kunna lo a det med naturlig a' g!lng. Många av 'ära talare har ock'å ön,kemlll om kortare arbel\lid, 'å i ffirlangningen ser jag \C)ltirnmar..Ja. gen 'om en rcah'>ll'>l: nonn. MT Säbys Calvados vinner internationellt For forsta gången har en svensk spritsort fån det prestigefyllda priset Best In Show Brandy på San Francisco World Spmts Compet1llon som hölls den 29 maj. Det ar Såby Sdtens XO Calvados som vann fore all varldens brandysorter. Calvadosen lagras på ekfat vilket ger en rund och mjuk karaktar. Det är en snickare I Ekn s några kilometer från Säby som gor ekfaten Även äpplena kommer från Varmdo. - Vi valkomnar alla som har äpplen att avvara, så9er destillatören Katja Apelqvist. Det går åt cirka åtta kilo applen for att gora en flaska calvados, sä vi gör av med stora mängder. Att dricka det har är som att dricka applel Calvadosen ar juvelen i Sdb sortiment. men hår produceras även cider och andra ppelprodukter. Säby har på kort tid vuiut från konferensverk samhet och spannmålsproducerande Jordbruk till ett matkulturcentrum med bageri, gårdsbutik. musten och kottprodukt1on. - Det roligaste tillskottet är nog vår kombinerade gronsaks och upplevelsetradgård, säger Kjell Nilsson, VD. Grönsakerna säljs I gårdsbutiken och ti llagas i restaurangkoket. och tradgår den har blivn en magnet for konferens gastema. Calvadosen var uppskattad redan t1dtgare, men Kjell tyeker att det ska bli extra roligt att nu kunna St'rvera varldens godaste brandy. PT Värmdöbanken flyttar till nya lokaler - igen Varmdobanken har vuxit ur sina lokaler. Den har gången går flytten till helt nya lokaler i Hemmesta Flytten ska inte påverka verksamheten, lovar bankdirektör Ulrika Kronborg. - Det ar ju trots allt roligt att vi växer så snabbt. aven om det innebår en hel del press for oss. Fler och fler foretag och privatpersoner inser de positiva sidoeffekterna med lokal handel, och en standigt ökande andel sker med varmdökronor. - Genom att handla med den lokala valutan stannar resurserna kvar h r och gynnar lokalsamhiillet, sager Ulrika. Ju fler som anvander värmdökronor, desto fler kul PfOjekt kan v1 investera I. Just nu tittar vi på några riktigt spannande hantverksproiekt. bland annat ett foretag som vill anvanda fårull I stor skala n

4

5 NYA VARMDÖBLADET S X.,,. c u I!) :I. > "" c c Värmdö Taxi snart ute och cyklar Ledningen för Värmdö Taxi planera att införa "cykeltaxis': så kallade rickshaws. - \'i tanker införa el-nckhaw-tax1 med kap;;c1tet för 1va rc'pc:kti"c fyra kunder inom kort. bcrattar \d:n l.as;e Hornblom. S1eUt för kortare 'trackor upp till ca fem k.1lomcter har efterfrlgan öbt enormt de.ena.,te lrcn och "m elbilar behöv ofta ffir långrc resor. rardtjlin,ten q:,m Ar en av Vlirmdö TllUS torlundcr mförde redan förra het _ " möjligheten att anvltncb "a nck1,hawmodeller och peciellt 1 Sto.:kholms \tad har det \'ant en tor ucc. - Utm.er au vik n erbjuda våra kunder en banrc nicc hoppas "i kunna locka ner förare att ansluta ig uji o efte" m in\e,tcnng: - och driftlo tn der ju lir betydligt lägre jam >rt med bilar. Hurra för hundrade fiskeeleven Naturresursakademin examinerade i måndags sin hundrade elev på fiskeprogrammet. Alla våra ele\.er går direkt ut i näringen. de flesta startar egna företng. bcrlittartor;ten Mortberg. före tlndnrc. Exnmen bcv1'ct delade ut av Urban Ljungdahl, mångårig yrkesfiskare i klirgården under 19 talct. - Jag hade aldrig tro«au det l..ulle gå au hvnara ig om fi1,k igen under min lihtid, sager han. lir jag lutade fick Jag en fi k 1 umrnen. Nya Vlirmdö har triflat elev nummer 1, l abclla Stilen. för ett samtal om henne framud och ankdnmgcn till henn yrkcsval. 1,abella ber'jttar au hennes far var fakare men kunde till slut inte föri;örja henne och henne., '>Y kon längre. för det fann A dlligt med fisk Som barn dromdc bon därför om att fi tama ökade i antal 11bella berättar vidare att bon idag för;tlr u det \'ar utfi lmingen i kombination med miljögifter och ö\ergödning m var or;aken till fi,kenedgängen. - Jag är tacksam Ö\.er att det var fiskeförbud i Öi.cersjön under en period och att EU enade!. om tnldgnrc uläpp - krav. Utan de be luten hade det inte funmts nllgon fi k och jag hade inte kunnat gi den blir utbildningen. lsabclla ber.litar tolt att hon nu ka tarta ett eget företag inom fi,j..enaringen. - Jag är inte orolig för hur det 'ka gå för mig och mm företag efterwm ö,tersjon eko y tem har repa! ig sedan jag var hten. h'kebcstånden har inte \llnt,j\ har stora -.edan min far \.'llr barn, ager IsabeUa av lutningsvi. IRR JE Byggstart för största solcellsanläggningen I veckan bor.iade lanets storsta solcellsanlaggning byggas pi Varmdo Marknad. Varenda kvadratmeter av byggnadernas tak tkks med solceller utom fd Plantagens glastak. som behovs for plantskolans vaxter - Genom denna investering kan 25 kvadratmeter solceller fl plats I bästa lage utan att konkurrera med annan markanvandning. säger Elof Watt. projektledare. Kommunen kommer att kunna forsorja alla kommunala verksamheter med el och spara milj11er var,e lr. Anla99 ningen ska ocks.\ vasentligt minska forekomsten av stromavbrott. - Folk tycker att det lir kul med lokalproducerade men egentligen ar det inget sarskilt med d n, avslutar Elof. Det lr samma elektroner som den vanftga. PT Gotland omcyklat Den stora satsningen som har QJOrts pi cykelvagnatet har satt Viirmdi på kartan som cykel och campingparadis. Fler valjer nu Varmdo före Gotland for en aktiv semester. Nu har :iven tunsterna upptackt det m1diga sattet att ta sig med bit från Nybrov1ken till Gustavsbergshamn. I hamnens cykel uthyrning kan du hyra allt från enkla treviixlade cyklar till e btkes med Inbyggd GPS. Innan du ger dig ivåg pi din cykelfard kan du följa med på en guidad tur runt Gustavsberg med det ltlla eldrrma tåget. Varmdo turistfören lng har tagit fram ett "cykel-kort" som ger rabatter pi bit. boende, camping. affarer och attraktioner runt Yarmdö. Med hjälp av cykelkartan/gps ar det enkelt att hitta till boende, sevardheter, rastplatser och bad. Om cykeln krånglar finns det gott om hjalp att få. Fler och fler boende langs cykelvägarna erbjuder ina tjånster. En nyhet lir att Varmdös campingplatser nu aven erbjuder flird1guppstallda t It. vilket gor cykelturen mer i.nram pad. PF X V :I

6 6 NYA VÄRMDOBLADET Våra kyrkogårdar får nytt liv Den senaste JrtK>ndena har antalet jordbegravn1ngar minskat och urnttning och minneslundar bhv1t vanligare. Det innebdr att forsamling ama tycker sig ha haft sv.\rt med an finna användning for den mark som de I början av 2G-talet reserverade som kommande begravningsplatser. Men nu har en losning presenterats. - Vi skall anvanda markerna både till odling av potatis och dc'ir det år möjligt aven prydnadsvaxter, säger kyrkogårdschefen lngegerd Carlsson i Varmdö församhng.potat1sodl1ngen kommer an bli den dominerande, fortsaner lngegerd. Hon tar fram en karta med jordartsanalyser och visar p3 de marker som I första hand skall brukas. De som ar medlemmar I forsamhngen kan f.\ arrendera en del av det stora omr.\dena och sjalv skota marken och odlandet. Intresset ar stort for att odla sin egen mat och församlingen tror att det h,u bhr ett bra komplement till de kolonitradgårdar som nu finns p3 Varmdo. - En forutsattn1ng for odlandet ar att det sker ekologiskt. sager lngegerd VI miste se till att det bhr en bra växtfoljd genom att vi vissa Jr odlar ärtvaxter och for tillbaka kväve ull jordarna. Hur kom nu lngegerd p3 den har idn som redan vackt intresse inte bara I grannforsamlingarna och utan 1 hela stiftet. - Jag satt och funderade en stund efter en gudstjanst dar vi tlllsammans sjungit psalm 21 'En vanlig gronskas nka dräkt: sager lngegerd och tar upp hte Jord som hon trycker ihop i handen. LK :c I- cc w :c u " cc ;: _, i l. o Utan hästen stannar Värmdö I ett av skogsområdena på Myttinge hör vi bestämda kommandorop, knakande selar, frustande hästar. Det är röjning på gång för att öppna upp det som tidigare varit bördig åkermark och som såddes igen med tall och gran på 194-talet. Allt arbete med u dra upp tubbar, for..la bon grenar O\!h 'luhhar utlor.. av elever \id Filippa Park. lantbruk,uthild ningcn vid Lill!>ved. Eleverna!Ur ai.en lam,jg au hantcr.t traktorer. men tyngdpunkten ligger pa koming med hli t med olika red'lap. Idag lir det tredjeår'>elevema om JObbar med håstama i skogen. Att, ten;illa åkermark har blmt av stor betydel'c ftlr au maten på Värmdo sku r.icka till all h:htar. kor. får, getter. gnsar. hons och manniskor. I matfrågan spelar ju ock'5 vån lokala slakteri en tor roll, lll'kilt 'Om de nu ochå,)aktar h:"t och \'armdoboma fått upp maklökama för denna delikate s. Och efter.om de nesta hätar hålls i sk li>sdrilter och på så s!ill ar i \tand1g rörclo;c råkar de ut för ffirrc skador Ol:h behöver mer s;illan behandlas med mediciner. Arbetet 1 skogen gir "idare. lugnt och metodiskt och n:istan tyst Det enda 'om ho" ar lövennamas kommandon och uppmuntrande prat med ha.starna nar det ar tungt. Har ar det mte bara e leverna som utbildas utan även hi"tama. för 1 \lanndö har vi ett av landet främsta tuterier för nrbet\hastar stuten Filippa. Jag tycker det ser kul ut n;ir fölunarna är med bredvid )IOa arbetande mammor. for att på så salt redan från början lara sig hur arbetet går till. Chef för \ tuteriet ar hlippa Berg \Om bcntllar alt nar tolcn ur 8-1 mnader vånj de ai. och g:ir sen i -.torflock med 'ina jåmnåriga kamrater. men hantera' dagligen. När rider tillbaka mot llemme,ta o.:h Gu,ta\\berg p3. de breda rid- och korvagama ;rn lö p.:r brcth id de mala bilv gam;1 tannar vi till 1 fo"b)' för au lika ho, en god \an och au vattna hästarna. Dar moter vi sophämtarna " Ren trav"..om med 1na hästar och specialbyggda sophamtntng' vagn ty\t och smidigt ror sig i villaområdet. Ilar 1 Torib) r det Ul 'Om I de ne,ta andra bo tad,omrudcn - på det mest narliggande gronområdet finns en lösdnft for området h!i\lar. Det är vanligt att ha en hlbt om otrn amand både till arbete tx:h nöje. En uv de vanligaste ra-;cma ar den nordsvenska hlistcn och liknande mbuta hästmi.er. Man anvander ha\ten för grfu.llippning. i.edhamtning. plogning och för au handla mat och andra förnödenheter. Vid nastan alla affärer finn nu en ton antal ''hambo,tar" dar man antingen lan ställa sin hll!.t om man ridll dit, eller i de torre kora in blde hä t och vagn och enkelt stänga framför och bakom. ar man handlat ar det bara au öppna och köra iva. - Vi ar glada all Fihppa Pad bidrar till \'armdobomas ;ardag pu \Cl går ihop. 'ager rilippa Berg. EB VCUkowunew 'LJ.L ty v13vm'u'\i! Mitt bland kolo11ilr1'idg1irclarna liggern1roas dä1 du k11111uut11 av ialtvtsemarkt kaffe ud1 hembakt Vi,1ue1 äwm kolom tr111a O\er kott undl1 1"Sd'iOl1g Kom tlhgl om du\ ill \1trcl Scikr1 p1i rn plt1l 1 hangm11tt.m1

7 NYA VARMDÖBLADET 7 Utsikt från min cykel P.\ vag ull och från mitt deltidsarbete på vårdcentra len I Gustavsberg hinner jag fundera en hel del, när jag cyklar fram I maklig takt på lngarovagen. I uppförsbackarna har jag hjalp av elmotorn. Ett perfekt satt att ta sig fram, särskilt nu nar det ar så hte bcltrafik. För 1 Oår sedan var det förenat med livsfara an cykla på till exempel Eknasvagen. och d.\ planerades cykelbanor overallt Jangs de storre v:igarna. Nu behovs inte sarskllda cykelbanor. Antalet bilar har minskat dramatiskt. den fantastiska GPS-tJansten via mob1ln1tet har gjort samåkning till en fungerande alternativ de dagar det Inte pasjr an ta cykeln. Ungdomar väljer tidsbanken Tidsbanken har blivit populär bland ungdomar, som oftast vill arbeta lokalt utan traditionell löneanställning. I nhgt en enkat bland c)e\cr. gjord på uppdrag a\ Varmdö kommun, 'i\ar.tr 57 au de vill för-rja ig me tadel med lokalt arbete avlonat genom tid,banken. Danned ar det for andrag. ngen C51% år22) fler e)e\er wm ':Ujer denna karriar i tllllet för en traditionell an\tallnmg.!':lir vi pmtade med ele\cr på Vfirmdo gymnasium i Brunn \ar de ne,ta hvercn" om au unden.1ningcn i \jlllvförwrjning och pcnnakultur kommer au hjalpa dem i vardagslivet efter '>kolan. - A\en om jag vill jobba '-Om natverk-,ingenjor framö\ier, 5 var det inte bara jätterolit att lära sig om odling och au jobba med djur, och om de flesta andra kommer jag att forttta med det på fritiden. bemttar Arvid, 18. lella, 17. vill Iigna ig på heltid åt lolala planteringar h utbildning i perm:u.:ultur: - Jag tycker att det lir m)clet givande au JObba med mina kompi'ar och grannar, man!ur allt1d mer ti llbaka an man kan ge Sen finns ju de ba,ta grejerna oftn på lokalmarknaden, och då pa,sar del bä t med tidbetalning. JE Min cykel lir förstås en trehjuling, som kan transpor tera det mesta jag behöver. Jag brukar ull exempel lasta på mina nyskördade grönsalcer n1r det ar sasong, for an salja i Brunn på tsdagarna. Torget I Brunn har blivit en levande motesplats for folk h:ir ute på lngarö. liksom marknadsdagarna I Gustavs berg, Hemmesta, Bjorkås och Stavsnas. Tack vare Varmdö kommuns framsynta planering. som har under1.lttat en levande torghandel. ir det Ian att salia eller byta överkonet från.. vårbruket v1llatradgården. i trädgårdarna är avklarat och odlingsbäddarna skiftar i grönt. Nu susar jag forb1 det vackra odlings landskapet runt lemshaga, som har blivit känt for sin skoltradgård. Den producerar I stort sett hela lemshagaskolans behov av grönsaker och frukt, och har bhv1t en forebtld for de kommu nala skolorna I Varmdo. Nar jag passerar Lovhamra och Brunn ser jag att vårbruket I trädgårdarna är avklarat och odhngsbäddarna skiftar I grönt. Skördearbetare sökes! Varmdö Repslageri söer nu såsongsarbetare for årets skörd av industrihampa. V1 producerar rep, tågvirke. tross och hna av hogm1 kvalitet från de egna odlingarna. Ett begränsat antal platser finns också kvar på vårt l.irllngsprogram. Vanligen kontakta l ina Repare fo r mer information på Fl r & lammulls Kompaniet I Hemmesta soker medarbetare! På grund av den otroliga efterfrågan av våra populära yl e produkter soker v1 nu fler medarbetare Vi kardar, spinner, v VC?r, stickar och växtflirgar I vår butik hittar man tröjor, sockor, vantar, mössor, sjalar.f1 tar och mycket annat Kanske kan du redan sticka och vill lra d19 m r Brinner du for an hålla Värmdoborna varma och glada nlir kylan nyper i kinderna 1 Kom och jobba I vårt fantastiska. kreativa gang! Uir dig ett hantverk for framtiden Kontakta Ulla lanolin på Vem hade trott att Sclby gård skulle bli en förebild for ekologisk vaxt- och djurodhng med egen produktför lidling och gårdsbutik! Liknande verksamheter påg r I andra delar av vår vackra kommun. och lnneb5r arbehtillfallen for många rnanniskor som tidigare haft svårt att hitta sin plats I samhallet. Nar oljepriset steg drastiskt efter oljetoppen I börjcln av 1 talet, med allt vad det innebar av stigande priser på framfor allt drivmedel, men också på mat. blev många oroliga för hur de skulle klara vardagen. Ndr jag tänker på den tiden tio år tillbaka, då en katastrof verkade omojhg an awarja, är d t svårt an forstå an det har gått så snabbt och sm1d1gt att stalla om. Oljetoppen som då framstod som ett hemskt hot har faktiskt haft många goda effekter. Vi har nu en samhålle dar vi använder en tiondel så mycket energi. På kopet m.\r VI banre - vi är mindre stressade, friskare och gladare. Det känns som en fantastisk gåva an overfamna tlll barnbarnen! Miriom Thoren pensionerad distoktslokore och permokulturkonsu/t

8 8 Lyckad grannsamverkan i Kolvik Gr.mn,.im\crl.an 1 Kolv1k "Om från borpn var ett Jtl for boende i området att förcb)gga inbrott och i.kadegörcl..c, har idllg uhe 1.;. la till något bet)dligt mer. Ur vlr e-t kom: ponde fodde iden om att v1 till,amman \kulle kunna utveckla olika projekt som kunde \ara o' alla till gagn Sedan vårt fön.t;i mote i maj 211 har v1 genomfört många proiel.t tillsamman\. För att min'la trafä.en i området tnrtade vi en bitpool och en "Promenad bu, I tlillet för nit kora barnen till,.kolan, promenerar barnen tilhamman och plockai. upp utefter vägen. Kalle Karl on b)ggde om itt bilgarage till cykelverk tad, dar han delar med ig av ina kun kaper. Med hjalp av Michellc Michclin in,pirerande matlagning kurr i B)gdegården L.ök, har v1 l:ut o'' att laga god och naring nk ekologi k mat. Muddringen av Hemme.,ta tri,kct och inplantering U\ måfi k genornffinle oå å Ulek vare en gemcn\am in'3h. Under Aren har boende i Koh 1k skapat ett stort utbud av kur;cr till J!ilvko tnad pri. Lokala förmågor fungerar om handledare och delar med"& av 'itn3 kun,hpcr och intre n. Den gamla ltervinningsccntralen fick ett riktigt lyft nar vi tartade Vlirmdö Rccychng. Här finns teknik vcrl..stad, snickeri, mobel tapetring och yntclje som förvandlar gammalt till nytt. Höjdpunkten under året r Kolvih kulturfe tival med dan. mu'lk. teater och kon stut llillnmg. Här år gammal.om ung engagerad! Tacl.: vare alla projekt och aktiviteter som \j drivit till amman har b de granngemcn,kapen och lihkvalitetcn \lirkh bland Kolv1hboma. l..at dig in pirenh! \111 Veckans ros ger jag t I mig SJlilv eftersom,ag lskar rosor men aldng får några Ett stort fång rosor tnl er ungar som hjalpte mig att åka med spårbilen. Trodde att jag Matln aldrig skulle komma fram tnl Central n n.tr jag klev m i dom nya bubb orna. Jag som lir uppvaxt 1 bilens Simhälle har aldrig trott att det kan gå så smidigt att ta sig till staden bara man I r sig au anvanda dag M n)'ci tekn1 Nu vet jag bättre och kommer an använda det smidiga färdmedlet lite oftare. Gamla gubben Veckans ros vill jag ge toi Ahmed Hallenlus från Storskogens Vanner, som ser till att det al tid finns ttllrä kligt med ved vid gn platserna I Storskogen Det är en fröjd att komma med ryggsäcken fylld med goda gnllsiker och bara såtta sig vid en gnllplats som sköts så fint. lngmarle familj Dagens ros till Javier med sm tjusiga el-bil. Jag var på väg t1d1gt en solklar morgon. Skulle promenera till marknaden i det fina vadret, tänkte jag Blev helt överraskad när ett åskvader narmade sig och Jag hade en timme kvar att gå Men sedan kom du. k ra Javier, med dm tjusiga el bil och r ddade mg fran att bli helt genomblöt. Du var mm ängel den dagen och dök bara upp från mgenstan$. Ponrus Nu får det vara nog! Hur mycket tå amod behövs det? Trodde aldng an jag sku le behöva skriva t I tidningen M n nu börjar Jag bli desperat Har blivit av med hela fem höns den gångna m!naden Ckh det var Inte for att jag slaktade dom till en söndagsmlcldag 1 Så snlilla n1 som låter era hundar spnnga langs Kvarntorpsvägen 1 Gustavsberg lägg koppci på era hundar! Jag erb1uder alla hussar som har \In hund kopplad en 6 pack kartong ägg från d höns jag har kvar! Tupp-Tuula Jag vill dela ut en hl'lt fång rosor samt en taggig tistel Jag hade vant på Hemmesta Centrums s rdefest och efteråt ville jag cykla hem vid tretiden på morgonen Det blev en tråkig overraskning an inse an m n cykel var stulen. Så ttstlama går till dig som jag hoppas bara lånade min cykel, och som forhoppnmgsvls kommer an stalla ullbaka den dar du tog den Rosorna daremot går till dig Emma som lat mig sitta på din pakethållare och körde mig ända ht>m till Evlmge. Tlnk vilket fantastiskt Simhalle vi lever i där det finns sådana medmanniskor som du, Emma Tac 1 Kretsloppshuset Ekobacken Vdlkommen på våra kurser och forelasningar: S jun Bygg din solpanel 1 2 aug Komposterlngskurs 1 S aug Odla med egna fröer skörd och lagring 3 aug Start träbearbetning 1 sep Örtmedicin gör dina egna salvor och teer 22 sep Passlvhus d funkar det 28 sep Mj ölksyrnlng ta vara på din skörd Eller ta en fika i vårt ekologiska cafe! Tipspromenader Startar sondag l S ma1 samt foljande sondagar: 22, 2g maj, 5, 12, 1g juni samt midommardagen 251uni. Start kl vid Brunn friluftforenlngens klubbhus. Kaffe och våfflor serveras. Välkomna I Anmal dig på l o

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Elevintervjuer, resultat

Elevintervjuer, resultat Elevintervjuer, resultat Bilaga 1 1. Har du någon kompis som inte går på din skola? Ja Nej Drottninghögsskolan 9 1 Svensgårdsskolan 6 0 2. Var bor din bästa kompis? Nära Långt bort Drottninghögsskolan

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort.

OM ATT VARA HUND. Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. 1 OM ATT VARA HUND Jag heter faktiskt Brandy Brandt, är ärlig, snäll och talar sant. Jag är en hund av ädel sort med krullig päls och svansen kort. H ar du någon gång undrat över hur det är att vara en

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Kretsloppsanpassade växthus som bostadskomplement

Kretsloppsanpassade växthus som bostadskomplement Kretsloppsanpassade växthus som bostadskomplement Ett projekt som genomfördes på Centrum för hälsa och byggande vid KTH Haninge med stöd från Delegationen för hållbara städer. Kallades ofta Gröna Köket

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Livet på landet. Europeiska kommissionen Jordbruk och landsbygdsutveckling

Livet på landet. Europeiska kommissionen Jordbruk och landsbygdsutveckling Livet på landet Europeiska kommissionen Jordbruk och landsbygdsutveckling Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*) : 00 800

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Så byggde man förr Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Att söka i landskapet I denna handledning möter du Mårten Sjöbeck och tre av de byggnader han inventerade,

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1

Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1 Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1 Detta är förslag på en matresa i norra delen av Falkenbergs kommun. Nedan är färden beskriven i text och även en karta är bifogad, avståndet för hela resan, med

Läs mer

RESEBERÄTTELSE TYSKLAND-HOLLAND.

RESEBERÄTTELSE TYSKLAND-HOLLAND. RESEBERÄTTELSE 2010 TYSKLAND-HOLLAND. Vi åkte från Gullspång 14 april 2010 mot Varberg för att den 15 april färja Varberg-Grenå. Av ovanstående bild framgår att vi som åkte var Ove-Karin, Margareta-Rolf,

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall

Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Program för Studiefrämjandet i Sundsvall Obligatorisk anmälan till Ammi Gyllenquist 060-785 59 11 eller ammi.gyllenquist@studieframjandet.se 27 september Bonde i butik Naturskyddsföreningen visar, tipsar

Läs mer

Dagbok. Namn. Av: Agnes

Dagbok. Namn. Av: Agnes Dagbok Namn Av: Agnes Alex Lou Crazy Tristan Gänget Chloe Ken Rektorn Det här är några som kommer att vara med i dena bok. 1 2 Augusti. Tisdag Kära dagbok eller något jag vet inte riktigt. Jag har aldrig

Läs mer

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013

MAJ 2013. Mallorca. den 22 maj 2013. Mallis nästa. den 17 maj 2013 MAJ 2013 Mallorca den 22 maj 2013 Så har vi anlänt till Mallorca och den lilla byn Soller här på ön, sist jag var här var för 2 år sedan med laget. Denna gång är det bara jag A-K och Bettan men vi har

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani

DOM. 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsområdesnämnd Söder i Malmö kommun Box 31065. Ombud:!Vfoharnmed Hourani KAMMARRÄTTEN I Avdelning 2 2014-10- 0 B Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 7419-13 KLAGANDE Stadområdenämnd Söder i Malmö kommun Box 31065 200 49 Malmö MOTPART Ombud:!Vfoharnmed Hourani Juritfirman New

Läs mer

S:t Hansgårdens temalektioner

S:t Hansgårdens temalektioner Innehållsförteckning S:t Hansgårdens temalektioner... 2 Anmälan... 2 Djur, årskurs 2-7... 3 Hantverk, årskurs 4-7... 4 Historia, årskurs 2-7... 5 Kropp och själ (årskurs 2-7)... 6 Livsmedel, årskurs 2-7...

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

Projekt Bygdens Marknad

Projekt Bygdens Marknad Projekt Bygdens Marknad Ett litet bildspel om vad vi åstadkommit hittills. Första träffen 4 mars - Bygdens Vecka 20-25 augusti 2012. Monika Hulthe Projektet har 12 delmål 1. Att få ihop en grupp producenter

Läs mer

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013

Sibylle Mendes. Criadora Consult. Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 . Sibylle Mendes Criadora Consult Upphandla livsmedel Stockholm 19 nov 2013 Goda exempel De goda exemplen finns, men de har krävt en hel del extra arbete av såväl kostchefer som upphandlare. Vadstena,

Läs mer

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011.

Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Lektion nr 1 Häng med på upptäcksfärd! Copyright ICA AB 2011. Hej! Häng med på upptäcktsfärd bland coola frukter och bli klimatschysst! Hej! Kul att du vill jobba med frukt och grönt och bli kompis med

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 3 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Sanna designer/konstnär /Sanna slipar en möbel, köper blommor, visar upp sina konstverk, målar i en studio./ SANNA designer & konstnär.

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Kom i form med oss på Mallorca

Kom i form med oss på Mallorca Kom i form med oss på Mallorca Pernilla Lisa Vicky Välkomna att åka med oss till denna underbara plats Can Martorell 11 18 oktober 2014 Här ger vi dig ett utbud av härlig träning för både kropp och själ.

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Nyhetsbrev. från Naturbruksgymnasiet Nuntorp Nr 1, 2009. Mot ljusare tider!

Nyhetsbrev. från Naturbruksgymnasiet Nuntorp Nr 1, 2009. Mot ljusare tider! Mot ljusare tider! Här på Nuntorp märks våren och ljusare tider på många sätt. Bland vårtecknen märks traktorer och maskiner som görs i ordning för vårbruket, stängsel för hästar och kor som ses över och

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003

. 13. Publicerat med tillstånd Om jag bara inte råkat byta ut tant Doris hund Text Ingelin Angerborn Tiden 2003 2 Tant Doris hund heter Loppan. Hon är en långhårig chihuahua, och inte större än en kanin. Mycket mindre än en del av mina gosehundar. Men hon är riktig! Vit och ljusbrun och alldeles levande. Jag går

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Världen har blivit varmare

Världen har blivit varmare Klimatsmart mat Hur vi genom vårt matval kan bidra till att minska effekterna av klimatförändringarna - Samtidigt som vi äter bra för oss Världen har blivit varmare Vad har hänt? Människans utsläpp av

Läs mer

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö

Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö Sånger och ramsor Öppna förskolan Sävsjö 1. När man sjunger så blir man så glad När man sjunger så blir man så glad. När man sjunger så blir man så glad. Så det vill man göra varendaste dag, ja, det vill

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya.

Vävresa till Kenya. Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vävresa till Kenya 3-18 mars 2015 Välkommen till en spännande resa genom vävarlandet Kenya. Vi skickar dig förslag på flygavgångar som du själv betalar. Biljetten kommer att ligga på runt 5000 kr ToR till

Läs mer

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Öppna och läs!

För dig som vill umgås och arbeta med hästar och andra djur i lugn och vänlig miljö. Välj vilket stall du vill arbeta vid. Öppna och läs! Vi vill att du som är vuxen och har ett funktionshinder ska kunna arbeta i stall och gårdar. Det är en meningsfull dagligverksamhet. Du får en viktig arbetsplats i samhället, som säkert får dig att växa

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk

Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Stockholm 19 mars 2010 Jan Eksvärd, LRF jan.eksvard@lrf.se Utmaningar för ett svenskt hållbart jordbruk Innehåll: Vad är LRF? Vad innebär hållbar utveckling?

Läs mer

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl

Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Reseberä ttelse Instituto Superior Te cnico, Lissäbon, Portugäl Jag studerar Samhällsbyggnad med inriktning anläggningsprojektering. Efter att ha velat lite för mycket över utbytesstudier såg jag äntligen

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Svar Graf Procent Antal. Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt antal svar 49. 1 2 3 4 5 Totalt antal svar

Svar Graf Procent Antal. Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt antal svar 49. 1 2 3 4 5 Totalt antal svar Bjuvskalaset (Slutförda: Besökte Du Bjuvs kalaset? Svar Graf Procent Antal Fredag 65% 32 Lördag 82% 40 Söndag 35% 17 Inte alls 4% 2 Totalt 49 Vad tyckte du om följande? 1=inte nöjd 5=jätte nöjd Artistutbudet

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius

Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Varför ska vi vara fysiskt aktiva? Eva Eurenius Hälsoutvecklare & Med dr i sjukgymnastik FoUU-staben, VLL Epidemiologi och Global hälsa, UmU Varför ska vi vara fysiskt aktiva? För att må bra. Kroppens

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing

Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing MINNESANTECKNINGAR Robert Hagström robert.hagstrom@vargarda.se Minnesanteckningar från medborgardialog om Miljöstrategi samt elevhearing Medborgardialog Medborgardialogen genomföres den 4 november i hus.

Läs mer

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük Green Park Village BBCG Construction - Akbük Green Park Village Green Park Village har ett utmärkt läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och

Läs mer

Fotograf Jennifer Karlberg

Fotograf Jennifer Karlberg Bröllopsoffert 2013 Information Det är en stor ära att få uppdraget att fotografera ett bröllop, då detta är en av de största dagarna i en människas liv. Bröllopsfotografering är även något av det bästa

Läs mer

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller

Värderingsövningar. Avdelningsmöte. Innehåll. Material. Lek- Antingen eller Avdelningsmöte Värderingsövningar Under detta möte får scouterna möjlighet att sätta sig in i andra människors situationer från olika delar av världen och möta sin fördomar och tankar om hur vi lever.

Läs mer

Wändels perennodlare

Wändels perennodlare Wändels perennodlare Artikeln införd i Din Trädgård nummer 11-2002 Den här PDF-filen ligger som en bilaga på webbplatsen http://www.monarda.se - gå dit>>> Lars Forslin Observera att texten ligger som bild.

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

Samtalschema för värdering av stödbehov. Samtalschema

Samtalschema för värdering av stödbehov. Samtalschema Samtalschema 1. Basuppgifter (skall fyllas i av alla) Brukarens namn: Datum: Namn på andra mötesdeltagare: Gift/sambo: Ja Nej Hemmaboende barn: Ja Nej Evt. ålder Vad är bakgrunden för din ansökan? Vilken

Läs mer

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA

TE 3:s RESA TILLL BARCELONA TE 3:s RESA TILLL BARCELONA Vart var vi? Vi tillbringade våra fem dagar i Barcelona,Spanien. Vad gjorde vi? Måndag- Bestod mest av att resa. Vi åkte från resecentrum klockan halv två på morgonen, vi flög

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

Småskalig och bostadsnära

Småskalig och bostadsnära Småskalig och bostadsnära odling i Lindome Rapport från odlingsinitiativet i Lindome Samhällsarbete Lindome Stadsledningsförvaltningen miljösamordning December 2013 Odlingsinitiativet i Lindome Under 2013

Läs mer

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material!

Unga röster om eko. Lärarhandledning åk 4-8. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Unga röster om eko Ett skolmaterial om ekologisk odling och mat baserat på broschyren Unga röster om eko och filmen Byt till eko. På naturskyddsforeningen.se/skola hittar du allt material! Lärarhandledning

Läs mer

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson

Lärarmaterial. Klara och grisen. Vad handlar boken om? Mål och förmågor från Lgr 11: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Hans Peterson Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Hans Peterson Vad handlar boken om? Boken handlar om Klara som ska flytta till en gård med sin mamma och hennes kille Johan. Klara vill inte flytta till landet för där

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer