EN TIDNING FRÅN OMSTÄLLNING VÄRMDÖ NR 1 JUNI 2021

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EN TIDNING FRÅN OMSTÄLLNING VÄRMDÖ NR 1 JUNI 2021"

Transkript

1 En fantastisk gåva att överlämna till barnbarnen EN TIDNING FRÅN OMSTÄLLNING VÄRMDÖ NR 1 JUNI 221 :r :..: \:> Kisset blev till guld Den ekonomiska föreningen Flytande Guld förbereder en stor affär med LRF Mälardalen, och flaggar för att de kommer att behöva anställa ytterligare arbetskraft. Föreningen startade som ett projekt för alternativa avloppslösningar. Nu har produkten fnln de unnparerande toaletter -.om började intallera 1 'tor 'kala i början av 1-tah:t blivit en eponvarn för Vanndo. - Det ;ur mlnga \Om rynkade på naan nar vi 'alle igäng. äger Inga Spolgren. F.U -.ille ull h med lorbjuda gixl.lmg med urin på åkermark, det -.ar för ad;ligt för kon,umentema an'å man. Men nar oljcpn,et pa,serade 2 LSDollar per lat lr vid mitten av decenniet dog hc!la kon tgöd'clindu,trin - bönderna kunde helt enkelt mte betala tör naringcn langre Sedan de:.:. har vi haft lrandc aflilrer. Det fl) Ulndc guldet har föl\lås haft cflektcr för av lopps hanteringen på Vlinndö. Att an'luui kommunen till rening:.verlct Kiippala på Lidingö \ar ett stort be lut, som då det tog!> förutsattes satta dagordningen för hela lommunens planering under Ung tid. Kommunens avlopp,,trateg1 har 'edan de" varit föremål för flera revideringar. - Det är klart au det var ''årt au -.e hela den mångrruljorun 'e tering som K!ippalaanslutningen innebar gl om intet, 'ager N1tro Gen lrl>m. chef för Kret.lopp fof\altnmgen. Men det blev helt enkelt omojligt att fön.vara att,kicka den vardefulla naringcn till en annan kommun. Ckh målet med KJppala - en battre vattenhalitet i -.kargårdcn - har,.i ju uppnått andå. Ingen ' ater 1 ha\et llingrc - skiten ar för d)rbar! PT Vår nya fiskeflotta Östcr-.jöns fokbetånd har repat ig etter fhkeförbud och \tmngare utslåppskrav. Måndagen den 31 maj caminemde eleverna på liskeprograrnmcl, ena\ Vanndo Naturre ur>akadellll5 populära utbildningar. Den hundrjde eleven. I abella Sillen, lid: C:\amcn'bcis och diplom. - Jag lir tack,am over att det var fot..elörbud 1 Öster.Jon under en period och an EU enades om \lrjngarc utsl:ipp,krj\. Utan de he'luten hade det inte tunmts nlgon lhk och jag hade inte kunnat gå den har utbildningen. SIDAN 5 > Vind i seglen Drottning VKtoria namnger Djurövar vets första sege1skuta. som sjösattes på DJuro båtvarv på nationaldagen i n rvaro av Hennes MaJestat. Solcellspaneler står for elforsörjningen ombord. SIDAN 3> Utan hästen stannar Värmdö Att återstalla åkermark har bl1v1t av stor betydelse för att maten på Värmdo ska racka till alla; hästar, kor, får, getter, grisar, hons och manmskor. SIDAN 6> Den siste pendlaren Allt farre Varmdobor pendlar till arbetet. och de som fortfarande pendlar fortagger en stor del av arbetet till hemmet eller till något av kommunkontoren. Nya VärmdoBladet har trc1ffat en av de s1stc1 dagliga pendlarna. SIDAN 4> Matematik i skolträdgården Lagom till skolavslutningen fick eleverna skorda de första radisorna I Kvarnbergsskolans skolträdgård Till hostterminen kommer man an påbörja arbetet med att göra om 'Vintertradgården' till vaxthus för gurkor. Omdaningen ingår som moment i inlarningen av matematik, svenska, engelska och biologi. MT \:> ;: _, l o :i: I- "" l o

2 .. 2 N Y A VA R M D 8 L A e T Välkommen till framtiden! Vad du kommer att lasa i denna sknft ar annu inte sant. och verkar kanske inte heller sarskilt sannolikt? Det år latt att bara forestalla sig vad man forvantar sig Det ar de berattelser 111 berattar for varandra som praglar vår var1d och vår syn på framtiden. Vi vill skapa en ny ber1ttelse. Det finns flera scenarier for hur v1 kan hantera de utmaningar manskligheten står infor. Just nu dominerar tv! perspektiv 1pokllypsen, civil1sat1onen går under (den tilltalar framfora lit Hollywoodre gissorer), eller business 1s usual d 1r vi fortsatter som vanligt och raddas av den teknlkl utvecklingen. Bus1ness as usual lir egentligen inget alternativ. Den berllnelsen h.\ller på att ta oss in i en ekologisk katastrof som v1 Inte kan ta oss ur och som hotar livet på Jorden som v1 känner det. Faktum ar att forutsanningama for bus1ness as usual håller på att andras drastiskt. Har du sett rubrikerna om dyrare olja? överflödet av billig fossil energi som vårt samh lie bygger på kommer att upphora inom kort. Den billiga energin ligg r till grund for hela varldsekonomin. I IJuset av oljetoppen ar våra samhallen mycket sårbara - utan btlhg energi fungerar inte mycket av det som v1 Idag tar for givet. Foljdema ar ooverskåd liga och kommer fundamentalt att andra Inte 'bara' vår vardag (vad vi ater, hur vi bor, arbetar och transporterar oss) men aven våra attityder till vartden och varandra, våra sagor och myteri Omstallning Varmdö vill med denna tidning visa att d t finns en tredje berattelse - omstallnlng. Vi vill visa att det lir möjligt an bygga ett fungerande samhalle som ger oss de möjligheter vi verkligen stravar efter om vi vågar bryta med vårt beroende av energ1overflödet och staller om Det innebår att radikalt tanka om vad som ar viktigt I hvet. vad som ger verklig valfard. Vi tror an det :ir svårt. men Inte omöjligt. Vi tror dessutom an det ar roligt och spannande VI tror an vi tillsammans kan sknva historia. Det ar dags att forma förandrlngen innan den formar oss. Vi är dem vi vantade pål Hitta oss har: transitionsweden.se eller p facebook. V!komna! Omställning Värmdö är ett nätverk Jan Erik Posrh PellaThiel som arbetar för att möta utmaningarna oljetoppen och klimatförändringarna. Vi verkar för ett levande lokalsamhälle med starka sociala nätverk och hög grad av själv försörjning på mat och energi. Naturskyddsföreningen har en aktiv roll i Omställning Värmdö, och vi välkomnar alla organisationer och individer! INSÄNDARE Från pyramidspel till lokal bank ar j.if "tter på mm \eranda på Lö\hamra och,jumrnr \.alnar jag av au Maja, en av barnbarnen. tappar ett glas "lit mej en ljudlig kra-.ch. - \'ad gor du? Du ml,tc vara r'.wd om gla-,en. Äsch det gör väl inget, vi har ju 'å många. Det kan 'al handa, men n!lr jag vlhte upp fick man I ara 1g att vara ratld om saker och ting. Bcrntta lite morfar, hur det 'ar förr i tiden! Ja. Maja for bar.t drygt 1 år sedan hade vi det be varligt. Hela -.ltrldcns ekonomi knal. ide. ahll\.heten var hog och matpriserna teg rni.kt Dct "ar då som din mamma och pappa fl)lladc hem ifrån USA. men det kommer du inte ihåg. Det \at X:W då -.om 1 \tort -.eu hela det tora USA gjorde lonli..urs. Aven 1 Sverige knakade det. Bostadspn ema jönj och många hade stora l!ln och fick lämna ina hem Vi bl!'>utmde o's for att dela tomten har och bygga t\l hu' llll Sedan de bor JU dm mamma och pappa. moster l\.ann och Pontus och Anden. och Malin har. För att inte tala om alla dina kusiner. Vi k mdc o's ochll tvungna att för,öka odla den meta maten -.jalva. Nu ber \i ju mycket billigare Wl för 1 år '-edan. Och efter>om jag 5r pensionar kånns det bra att kunna lä hjälp med lite bcsvarliga aler matt klåttra upp på tali..et och au kl) va de vre:.igaste vedklabbarna. Men det \.llr fajti kt din mamma Anna..om ga' mig iden om hur \.i kulle kunna hjälpa llll för alla h!lr på \'anntlö. Hon var \å \lord av hur \\all Street och Federal Re'-Cnc funger.uk. Du VIS\te kanske mte att mynt och 'edlar då bara var ungefär 3 av vara pengar. Alla banker i hela vä,tvarl den var privata och de 'kapade re ten, d\\ 97" av pengarna.,jalva. i in egen bokföring. \Om \kuld Skulden,ka edan betala' med ranta. Men da pengar till rimt.in inte finn måste mer pengar/ kuld kapa,, CX:h Y "1tlan:. Anna upptlicl..te att det 'ar ett rent pyram1dpd Snm du vet Maja å arbetade jag i en bank innan pen,1onen och '>all lh en 1 'tyreben lorden r.intefria JAK-banken. Jag kanner mig fakti,kt Moll över att jag och några andra mannikor kunde ö\ertaja och inc;pircra ner, aven politik.er, all gora något At den har situationen Relan 212 kapade kommunen en egen bank här p V.umdö. for att f1i 11lbtänd av Finan in 'pektionen ma,te 1 \kapa ett eget kapital p 5 miljoner euro. Det var fakll,kl otroht latt au få ihop de Jl'!ngama när folk for.lod hur vil11gt det ar att våra pengar -.J.:a!>tanna och gora nytta har på Viinndo. Nu Maja kan\kc du lon.till' varföni har det lite battrc här ute än i andm kommuner i landet. Det c;kulle vara gott med en kopp kaffe. Kan inte du fixa det! Johan Sandwoll Pella Thlel Jan Enk Posth Eva Bergstrom Inga Damell Thoren Nya Värmdö utges av Omstallnlng Värmdö och Naturskyddsforenlngen 1 Varmdö, båda religiöst och part1poht1skt obundna med stöd av Europeiska JOrdbruksfonden för landsbygdsutveckhng genom Lcader Uross Tidningen dlstnhueras av fnv1lhga (d19?) t 11 så många som möjltgt. NyV publiceras ven elektroniskt Den som sänder material tl I "* Naturskyddsföreningen Värmdö Omställning Sverige,, Värmdö NyV anses medge sådan publicering NyVs material får spridas och c teras vilt och obegransat, helst m d angivande av källan Varje f1m av mångfaldigande och efterapning uppmuntras å det bestämdaste 1 adcr l/r OSS

3 NYA VARMDÖBLADET 3. :E.. %. "" "" w.... w "" :i:.. :E! :E.. Med vind i seglen I strålande solsken och med mycket jubel sjösattes Briggen Victoria idag. Närvarade gjorde Hennes Majestät Drottning Victoria som även är gudmor till Briggen Tre Kronor af Stockholm, SJOSatt Det år en 'tor dag för os h r p. Djuro. berattar Elin Knrhson. befiilhavare på Victoria, om ur tänkt m nagg.. kepp för den nya flotta la.;tfartyg om kommer att bygga., pl blt\at\et pl Djuro. Det lilla samhället har f:1tt ett fanta\li,.:t uppwing tack \Ull! åtcrkom\lcn av 'tgclfartygcn \Om numera trafikerar ö,tcr.jon. De 'ii\ta åren har jobben ökat markant och antalet hantverkare 'om numera är fa-;t bo tta p Djurö ökar. Den nya larling vereten pa batanet har fntt mlnga ungdomar IOU'CS'ierade av att!ara 'ig tr.11.huonellt,i.:cpptimmcnnan,kap. \vel,. \m1dc amt :ge1'ömnad - Bara 1 Stockholm'-Området fann' det över 4 -.töm: segelskutor under andra hahan a' I -talet. ber'.ittar Q,L:ar Lindgen, \crk,ainhet,.;in.,.arig pl Djurö båtan. Fartyg wm b)&g' r'att och underhålls,w kan segla 1 mer än 1 ar, en bra framtjd,m\e,tering med andra ord. M!uiga av skutorna som byggde, i början av 19-tnlet lir fortfnrande i trafik! Med en be'attning på 9 12 pen>ner kommer de nya fartygen att frakta handclwaror pa ö,tcr.jon en lång tid framö,er. Utru,tade med \Olcell'paneler för uppladdning av batterier om driver bland annat belysning. l..ylnggregat och navigationsystem lir dessa fartyg kapabla att e>.empelvi\ frakta liv medel. - Det ar JU inte bara ett m1ljövänligt och hållbart tran,portmcdcl. det ar ju od å otroligt \Il kcn att o;c en 'kuta med vind i -.eglen komma inglidande i vllr \ad..rj 'k.argllrd liger en Djuröbo som narvarade under 'ijo,att ningen. och många runt omkring nick.ar instlimmande med leenden pa lapparna. firandet lon,attcr har på Djurö. ett..amh lle \Om \Cr lju't på framtiden. ID Övertalighet på vårdcentralen Värmdös befolkning blir allt friskare, och läkarbrist hotar att övergå i arbetsbrist. Gu.,ta..,be., vånkentrnl har P.m problem med O\.ertalighet blanl lakarna, l början a\. sc:let var de \anliga..,tc or..akema till återkommande bc'ök 1 primarvllrdcn d1flu'a åkommor 1.om fibromyalgi. utmattning\depre"ion. mu,kclvark, \Omnproblem och ånge;t. De' a ;tre\irel11teradc 'jukdomar ser man :i.lian nuförtiden, "illet har lett till att den befarade lakarbn ten har utebh\lt. Nu hotar 1.. tältet arbet\bn t. Trenden lorstark' a' att om\tällningcn till ett hållbart samhålle med ändrade rewanor och halso ammarc ko't \tadigt min,kar förekomsten av diabetes och hogl blodtf)cl:. - I fur v1 'kall lö,a detta \Ct \I mte unnu, sliger chefen för vårli.:cntr.ilcn Eva flri,k. men vi hopp:!.'> kunna lo a det med naturlig a' g!lng. Många av 'ära talare har ock'å ön,kemlll om kortare arbel\lid, 'å i ffirlangningen ser jag \C)ltirnmar..Ja. gen 'om en rcah'>ll'>l: nonn. MT Säbys Calvados vinner internationellt For forsta gången har en svensk spritsort fån det prestigefyllda priset Best In Show Brandy på San Francisco World Spmts Compet1llon som hölls den 29 maj. Det ar Såby Sdtens XO Calvados som vann fore all varldens brandysorter. Calvadosen lagras på ekfat vilket ger en rund och mjuk karaktar. Det är en snickare I Ekn s några kilometer från Säby som gor ekfaten Även äpplena kommer från Varmdo. - Vi valkomnar alla som har äpplen att avvara, så9er destillatören Katja Apelqvist. Det går åt cirka åtta kilo applen for att gora en flaska calvados, sä vi gör av med stora mängder. Att dricka det har är som att dricka applel Calvadosen ar juvelen i Sdb sortiment. men hår produceras även cider och andra ppelprodukter. Säby har på kort tid vuiut från konferensverk samhet och spannmålsproducerande Jordbruk till ett matkulturcentrum med bageri, gårdsbutik. musten och kottprodukt1on. - Det roligaste tillskottet är nog vår kombinerade gronsaks och upplevelsetradgård, säger Kjell Nilsson, VD. Grönsakerna säljs I gårdsbutiken och ti llagas i restaurangkoket. och tradgår den har blivn en magnet for konferens gastema. Calvadosen var uppskattad redan t1dtgare, men Kjell tyeker att det ska bli extra roligt att nu kunna St'rvera varldens godaste brandy. PT Värmdöbanken flyttar till nya lokaler - igen Varmdobanken har vuxit ur sina lokaler. Den har gången går flytten till helt nya lokaler i Hemmesta Flytten ska inte påverka verksamheten, lovar bankdirektör Ulrika Kronborg. - Det ar ju trots allt roligt att vi växer så snabbt. aven om det innebår en hel del press for oss. Fler och fler foretag och privatpersoner inser de positiva sidoeffekterna med lokal handel, och en standigt ökande andel sker med varmdökronor. - Genom att handla med den lokala valutan stannar resurserna kvar h r och gynnar lokalsamhiillet, sager Ulrika. Ju fler som anvander värmdökronor, desto fler kul PfOjekt kan v1 investera I. Just nu tittar vi på några riktigt spannande hantverksproiekt. bland annat ett foretag som vill anvanda fårull I stor skala n

4

5 NYA VARMDÖBLADET S X.,,. c u I!) :I. > "" c c Värmdö Taxi snart ute och cyklar Ledningen för Värmdö Taxi planera att införa "cykeltaxis': så kallade rickshaws. - \'i tanker införa el-nckhaw-tax1 med kap;;c1tet för 1va rc'pc:kti"c fyra kunder inom kort. bcrattar \d:n l.as;e Hornblom. S1eUt för kortare 'trackor upp till ca fem k.1lomcter har efterfrlgan öbt enormt de.ena.,te lrcn och "m elbilar behöv ofta ffir långrc resor. rardtjlin,ten q:,m Ar en av Vlirmdö TllUS torlundcr mförde redan förra het _ " möjligheten att anvltncb "a nck1,hawmodeller och peciellt 1 Sto.:kholms \tad har det \'ant en tor ucc. - Utm.er au vik n erbjuda våra kunder en banrc nicc hoppas "i kunna locka ner förare att ansluta ig uji o efte" m in\e,tcnng: - och driftlo tn der ju lir betydligt lägre jam >rt med bilar. Hurra för hundrade fiskeeleven Naturresursakademin examinerade i måndags sin hundrade elev på fiskeprogrammet. Alla våra ele\.er går direkt ut i näringen. de flesta startar egna företng. bcrlittartor;ten Mortberg. före tlndnrc. Exnmen bcv1'ct delade ut av Urban Ljungdahl, mångårig yrkesfiskare i klirgården under 19 talct. - Jag hade aldrig tro«au det l..ulle gå au hvnara ig om fi1,k igen under min lihtid, sager han. lir jag lutade fick Jag en fi k 1 umrnen. Nya Vlirmdö har triflat elev nummer 1, l abclla Stilen. för ett samtal om henne framud och ankdnmgcn till henn yrkcsval. 1,abella ber'jttar au hennes far var fakare men kunde till slut inte föri;örja henne och henne., '>Y kon längre. för det fann A dlligt med fisk Som barn dromdc bon därför om att fi tama ökade i antal 11bella berättar vidare att bon idag för;tlr u det \'ar utfi lmingen i kombination med miljögifter och ö\ergödning m var or;aken till fi,kenedgängen. - Jag är tacksam Ö\.er att det var fiskeförbud i Öi.cersjön under en period och att EU enade!. om tnldgnrc uläpp - krav. Utan de be luten hade det inte funmts nllgon fi k och jag hade inte kunnat gi den blir utbildningen. lsabclla ber.litar tolt att hon nu ka tarta ett eget företag inom fi,j..enaringen. - Jag är inte orolig för hur det 'ka gå för mig och mm företag efterwm ö,tersjon eko y tem har repa! ig sedan jag var hten. h'kebcstånden har inte \llnt,j\ har stora -.edan min far \.'llr barn, ager IsabeUa av lutningsvi. IRR JE Byggstart för största solcellsanläggningen I veckan bor.iade lanets storsta solcellsanlaggning byggas pi Varmdo Marknad. Varenda kvadratmeter av byggnadernas tak tkks med solceller utom fd Plantagens glastak. som behovs for plantskolans vaxter - Genom denna investering kan 25 kvadratmeter solceller fl plats I bästa lage utan att konkurrera med annan markanvandning. säger Elof Watt. projektledare. Kommunen kommer att kunna forsorja alla kommunala verksamheter med el och spara milj11er var,e lr. Anla99 ningen ska ocks.\ vasentligt minska forekomsten av stromavbrott. - Folk tycker att det lir kul med lokalproducerade men egentligen ar det inget sarskilt med d n, avslutar Elof. Det lr samma elektroner som den vanftga. PT Gotland omcyklat Den stora satsningen som har QJOrts pi cykelvagnatet har satt Viirmdi på kartan som cykel och campingparadis. Fler valjer nu Varmdo före Gotland for en aktiv semester. Nu har :iven tunsterna upptackt det m1diga sattet att ta sig med bit från Nybrov1ken till Gustavsbergshamn. I hamnens cykel uthyrning kan du hyra allt från enkla treviixlade cyklar till e btkes med Inbyggd GPS. Innan du ger dig ivåg pi din cykelfard kan du följa med på en guidad tur runt Gustavsberg med det ltlla eldrrma tåget. Varmdo turistfören lng har tagit fram ett "cykel-kort" som ger rabatter pi bit. boende, camping. affarer och attraktioner runt Yarmdö. Med hjälp av cykelkartan/gps ar det enkelt att hitta till boende, sevardheter, rastplatser och bad. Om cykeln krånglar finns det gott om hjalp att få. Fler och fler boende langs cykelvägarna erbjuder ina tjånster. En nyhet lir att Varmdös campingplatser nu aven erbjuder flird1guppstallda t It. vilket gor cykelturen mer i.nram pad. PF X V :I

6 6 NYA VÄRMDOBLADET Våra kyrkogårdar får nytt liv Den senaste JrtK>ndena har antalet jordbegravn1ngar minskat och urnttning och minneslundar bhv1t vanligare. Det innebdr att forsamling ama tycker sig ha haft sv.\rt med an finna användning for den mark som de I början av 2G-talet reserverade som kommande begravningsplatser. Men nu har en losning presenterats. - Vi skall anvanda markerna både till odling av potatis och dc'ir det år möjligt aven prydnadsvaxter, säger kyrkogårdschefen lngegerd Carlsson i Varmdö församhng.potat1sodl1ngen kommer an bli den dominerande, fortsaner lngegerd. Hon tar fram en karta med jordartsanalyser och visar p3 de marker som I första hand skall brukas. De som ar medlemmar I forsamhngen kan f.\ arrendera en del av det stora omr.\dena och sjalv skota marken och odlandet. Intresset ar stort for att odla sin egen mat och församlingen tror att det h,u bhr ett bra komplement till de kolonitradgårdar som nu finns p3 Varmdo. - En forutsattn1ng for odlandet ar att det sker ekologiskt. sager lngegerd VI miste se till att det bhr en bra växtfoljd genom att vi vissa Jr odlar ärtvaxter och for tillbaka kväve ull jordarna. Hur kom nu lngegerd p3 den har idn som redan vackt intresse inte bara I grannforsamlingarna och utan 1 hela stiftet. - Jag satt och funderade en stund efter en gudstjanst dar vi tlllsammans sjungit psalm 21 'En vanlig gronskas nka dräkt: sager lngegerd och tar upp hte Jord som hon trycker ihop i handen. LK :c I- cc w :c u " cc ;: _, i l. o Utan hästen stannar Värmdö I ett av skogsområdena på Myttinge hör vi bestämda kommandorop, knakande selar, frustande hästar. Det är röjning på gång för att öppna upp det som tidigare varit bördig åkermark och som såddes igen med tall och gran på 194-talet. Allt arbete med u dra upp tubbar, for..la bon grenar O\!h 'luhhar utlor.. av elever \id Filippa Park. lantbruk,uthild ningcn vid Lill!>ved. Eleverna!Ur ai.en lam,jg au hantcr.t traktorer. men tyngdpunkten ligger pa koming med hli t med olika red'lap. Idag lir det tredjeår'>elevema om JObbar med håstama i skogen. Att, ten;illa åkermark har blmt av stor betydel'c ftlr au maten på Värmdo sku r.icka till all h:htar. kor. får, getter. gnsar. hons och manniskor. I matfrågan spelar ju ock'5 vån lokala slakteri en tor roll, lll'kilt 'Om de nu ochå,)aktar h:"t och \'armdoboma fått upp maklökama för denna delikate s. Och efter.om de nesta hätar hålls i sk li>sdrilter och på så s!ill ar i \tand1g rörclo;c råkar de ut för ffirrc skador Ol:h behöver mer s;illan behandlas med mediciner. Arbetet 1 skogen gir "idare. lugnt och metodiskt och n:istan tyst Det enda 'om ho" ar lövennamas kommandon och uppmuntrande prat med ha.starna nar det ar tungt. Har ar det mte bara e leverna som utbildas utan även hi"tama. för 1 \lanndö har vi ett av landet främsta tuterier för nrbet\hastar stuten Filippa. Jag tycker det ser kul ut n;ir fölunarna är med bredvid )IOa arbetande mammor. for att på så salt redan från början lara sig hur arbetet går till. Chef för \ tuteriet ar hlippa Berg \Om bcntllar alt nar tolcn ur 8-1 mnader vånj de ai. och g:ir sen i -.torflock med 'ina jåmnåriga kamrater. men hantera' dagligen. När rider tillbaka mot llemme,ta o.:h Gu,ta\\berg p3. de breda rid- och korvagama ;rn lö p.:r brcth id de mala bilv gam;1 tannar vi till 1 fo"b)' för au lika ho, en god \an och au vattna hästarna. Dar moter vi sophämtarna " Ren trav"..om med 1na hästar och specialbyggda sophamtntng' vagn ty\t och smidigt ror sig i villaområdet. Ilar 1 Torib) r det Ul 'Om I de ne,ta andra bo tad,omrudcn - på det mest narliggande gronområdet finns en lösdnft for området h!i\lar. Det är vanligt att ha en hlbt om otrn amand både till arbete tx:h nöje. En uv de vanligaste ra-;cma ar den nordsvenska hlistcn och liknande mbuta hästmi.er. Man anvander ha\ten för grfu.llippning. i.edhamtning. plogning och för au handla mat och andra förnödenheter. Vid nastan alla affärer finn nu en ton antal ''hambo,tar" dar man antingen lan ställa sin hll!.t om man ridll dit, eller i de torre kora in blde hä t och vagn och enkelt stänga framför och bakom. ar man handlat ar det bara au öppna och köra iva. - Vi ar glada all Fihppa Pad bidrar till \'armdobomas ;ardag pu \Cl går ihop. 'ager rilippa Berg. EB VCUkowunew 'LJ.L ty v13vm'u'\i! Mitt bland kolo11ilr1'idg1irclarna liggern1roas dä1 du k11111uut11 av ialtvtsemarkt kaffe ud1 hembakt Vi,1ue1 äwm kolom tr111a O\er kott undl1 1"Sd'iOl1g Kom tlhgl om du\ ill \1trcl Scikr1 p1i rn plt1l 1 hangm11tt.m1

7 NYA VARMDÖBLADET 7 Utsikt från min cykel P.\ vag ull och från mitt deltidsarbete på vårdcentra len I Gustavsberg hinner jag fundera en hel del, när jag cyklar fram I maklig takt på lngarovagen. I uppförsbackarna har jag hjalp av elmotorn. Ett perfekt satt att ta sig fram, särskilt nu nar det ar så hte bcltrafik. För 1 Oår sedan var det förenat med livsfara an cykla på till exempel Eknasvagen. och d.\ planerades cykelbanor overallt Jangs de storre v:igarna. Nu behovs inte sarskllda cykelbanor. Antalet bilar har minskat dramatiskt. den fantastiska GPS-tJansten via mob1ln1tet har gjort samåkning till en fungerande alternativ de dagar det Inte pasjr an ta cykeln. Ungdomar väljer tidsbanken Tidsbanken har blivit populär bland ungdomar, som oftast vill arbeta lokalt utan traditionell löneanställning. I nhgt en enkat bland c)e\cr. gjord på uppdrag a\ Varmdö kommun, 'i\ar.tr 57 au de vill för-rja ig me tadel med lokalt arbete avlonat genom tid,banken. Danned ar det for andrag. ngen C51% år22) fler e)e\er wm ':Ujer denna karriar i tllllet för en traditionell an\tallnmg.!':lir vi pmtade med ele\cr på Vfirmdo gymnasium i Brunn \ar de ne,ta hvercn" om au unden.1ningcn i \jlllvförwrjning och pcnnakultur kommer au hjalpa dem i vardagslivet efter '>kolan. - A\en om jag vill jobba '-Om natverk-,ingenjor framö\ier, 5 var det inte bara jätterolit att lära sig om odling och au jobba med djur, och om de flesta andra kommer jag att forttta med det på fritiden. bemttar Arvid, 18. lella, 17. vill Iigna ig på heltid åt lolala planteringar h utbildning i perm:u.:ultur: - Jag tycker att det lir m)clet givande au JObba med mina kompi'ar och grannar, man!ur allt1d mer ti llbaka an man kan ge Sen finns ju de ba,ta grejerna oftn på lokalmarknaden, och då pa,sar del bä t med tidbetalning. JE Min cykel lir förstås en trehjuling, som kan transpor tera det mesta jag behöver. Jag brukar ull exempel lasta på mina nyskördade grönsalcer n1r det ar sasong, for an salja i Brunn på tsdagarna. Torget I Brunn har blivit en levande motesplats for folk h:ir ute på lngarö. liksom marknadsdagarna I Gustavs berg, Hemmesta, Bjorkås och Stavsnas. Tack vare Varmdö kommuns framsynta planering. som har under1.lttat en levande torghandel. ir det Ian att salia eller byta överkonet från.. vårbruket v1llatradgården. i trädgårdarna är avklarat och odlingsbäddarna skiftar i grönt. Nu susar jag forb1 det vackra odlings landskapet runt lemshaga, som har blivit känt for sin skoltradgård. Den producerar I stort sett hela lemshagaskolans behov av grönsaker och frukt, och har bhv1t en forebtld for de kommu nala skolorna I Varmdo. Nar jag passerar Lovhamra och Brunn ser jag att vårbruket I trädgårdarna är avklarat och odhngsbäddarna skiftar I grönt. Skördearbetare sökes! Varmdö Repslageri söer nu såsongsarbetare for årets skörd av industrihampa. V1 producerar rep, tågvirke. tross och hna av hogm1 kvalitet från de egna odlingarna. Ett begränsat antal platser finns också kvar på vårt l.irllngsprogram. Vanligen kontakta l ina Repare fo r mer information på Fl r & lammulls Kompaniet I Hemmesta soker medarbetare! På grund av den otroliga efterfrågan av våra populära yl e produkter soker v1 nu fler medarbetare Vi kardar, spinner, v VC?r, stickar och växtflirgar I vår butik hittar man tröjor, sockor, vantar, mössor, sjalar.f1 tar och mycket annat Kanske kan du redan sticka och vill lra d19 m r Brinner du for an hålla Värmdoborna varma och glada nlir kylan nyper i kinderna 1 Kom och jobba I vårt fantastiska. kreativa gang! Uir dig ett hantverk for framtiden Kontakta Ulla lanolin på Vem hade trott att Sclby gård skulle bli en förebild for ekologisk vaxt- och djurodhng med egen produktför lidling och gårdsbutik! Liknande verksamheter påg r I andra delar av vår vackra kommun. och lnneb5r arbehtillfallen for många rnanniskor som tidigare haft svårt att hitta sin plats I samhallet. Nar oljepriset steg drastiskt efter oljetoppen I börjcln av 1 talet, med allt vad det innebar av stigande priser på framfor allt drivmedel, men också på mat. blev många oroliga för hur de skulle klara vardagen. Ndr jag tänker på den tiden tio år tillbaka, då en katastrof verkade omojhg an awarja, är d t svårt an forstå an det har gått så snabbt och sm1d1gt att stalla om. Oljetoppen som då framstod som ett hemskt hot har faktiskt haft många goda effekter. Vi har nu en samhålle dar vi använder en tiondel så mycket energi. På kopet m.\r VI banre - vi är mindre stressade, friskare och gladare. Det känns som en fantastisk gåva an overfamna tlll barnbarnen! Miriom Thoren pensionerad distoktslokore och permokulturkonsu/t

8 8 Lyckad grannsamverkan i Kolvik Gr.mn,.im\crl.an 1 Kolv1k "Om från borpn var ett Jtl for boende i området att förcb)gga inbrott och i.kadegörcl..c, har idllg uhe 1.;. la till något bet)dligt mer. Ur vlr e-t kom: ponde fodde iden om att v1 till,amman \kulle kunna utveckla olika projekt som kunde \ara o' alla till gagn Sedan vårt fön.t;i mote i maj 211 har v1 genomfört många proiel.t tillsamman\. För att min'la trafä.en i området tnrtade vi en bitpool och en "Promenad bu, I tlillet för nit kora barnen till,.kolan, promenerar barnen tilhamman och plockai. upp utefter vägen. Kalle Karl on b)ggde om itt bilgarage till cykelverk tad, dar han delar med ig av ina kun kaper. Med hjalp av Michellc Michclin in,pirerande matlagning kurr i B)gdegården L.ök, har v1 l:ut o'' att laga god och naring nk ekologi k mat. Muddringen av Hemme.,ta tri,kct och inplantering U\ måfi k genornffinle oå å Ulek vare en gemcn\am in'3h. Under Aren har boende i Koh 1k skapat ett stort utbud av kur;cr till J!ilvko tnad pri. Lokala förmågor fungerar om handledare och delar med"& av 'itn3 kun,hpcr och intre n. Den gamla ltervinningsccntralen fick ett riktigt lyft nar vi tartade Vlirmdö Rccychng. Här finns teknik vcrl..stad, snickeri, mobel tapetring och yntclje som förvandlar gammalt till nytt. Höjdpunkten under året r Kolvih kulturfe tival med dan. mu'lk. teater och kon stut llillnmg. Här år gammal.om ung engagerad! Tacl.: vare alla projekt och aktiviteter som \j drivit till amman har b de granngemcn,kapen och lihkvalitetcn \lirkh bland Kolv1hboma. l..at dig in pirenh! \111 Veckans ros ger jag t I mig SJlilv eftersom,ag lskar rosor men aldng får några Ett stort fång rosor tnl er ungar som hjalpte mig att åka med spårbilen. Trodde att jag Matln aldrig skulle komma fram tnl Central n n.tr jag klev m i dom nya bubb orna. Jag som lir uppvaxt 1 bilens Simhälle har aldrig trott att det kan gå så smidigt att ta sig till staden bara man I r sig au anvanda dag M n)'ci tekn1 Nu vet jag bättre och kommer an använda det smidiga färdmedlet lite oftare. Gamla gubben Veckans ros vill jag ge toi Ahmed Hallenlus från Storskogens Vanner, som ser till att det al tid finns ttllrä kligt med ved vid gn platserna I Storskogen Det är en fröjd att komma med ryggsäcken fylld med goda gnllsiker och bara såtta sig vid en gnllplats som sköts så fint. lngmarle familj Dagens ros till Javier med sm tjusiga el-bil. Jag var på väg t1d1gt en solklar morgon. Skulle promenera till marknaden i det fina vadret, tänkte jag Blev helt överraskad när ett åskvader narmade sig och Jag hade en timme kvar att gå Men sedan kom du. k ra Javier, med dm tjusiga el bil och r ddade mg fran att bli helt genomblöt. Du var mm ängel den dagen och dök bara upp från mgenstan$. Ponrus Nu får det vara nog! Hur mycket tå amod behövs det? Trodde aldng an jag sku le behöva skriva t I tidningen M n nu börjar Jag bli desperat Har blivit av med hela fem höns den gångna m!naden Ckh det var Inte for att jag slaktade dom till en söndagsmlcldag 1 Så snlilla n1 som låter era hundar spnnga langs Kvarntorpsvägen 1 Gustavsberg lägg koppci på era hundar! Jag erb1uder alla hussar som har \In hund kopplad en 6 pack kartong ägg från d höns jag har kvar! Tupp-Tuula Jag vill dela ut en hl'lt fång rosor samt en taggig tistel Jag hade vant på Hemmesta Centrums s rdefest och efteråt ville jag cykla hem vid tretiden på morgonen Det blev en tråkig overraskning an inse an m n cykel var stulen. Så ttstlama går till dig som jag hoppas bara lånade min cykel, och som forhoppnmgsvls kommer an stalla ullbaka den dar du tog den Rosorna daremot går till dig Emma som lat mig sitta på din pakethållare och körde mig ända ht>m till Evlmge. Tlnk vilket fantastiskt Simhalle vi lever i där det finns sådana medmanniskor som du, Emma Tac 1 Kretsloppshuset Ekobacken Vdlkommen på våra kurser och forelasningar: S jun Bygg din solpanel 1 2 aug Komposterlngskurs 1 S aug Odla med egna fröer skörd och lagring 3 aug Start träbearbetning 1 sep Örtmedicin gör dina egna salvor och teer 22 sep Passlvhus d funkar det 28 sep Mj ölksyrnlng ta vara på din skörd Eller ta en fika i vårt ekologiska cafe! Tipspromenader Startar sondag l S ma1 samt foljande sondagar: 22, 2g maj, 5, 12, 1g juni samt midommardagen 251uni. Start kl vid Brunn friluftforenlngens klubbhus. Kaffe och våfflor serveras. Välkomna I Anmal dig på l o

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY MODELL "Mothman City"

UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY MODELL Mothman City Estniska skolan i Stockholm Svartmangatan 20-22 111 29 STOCKHOLM 08-412 60 20 exp@estniskaskolan.se Lärare: Patrik Slimane, patrik@parafras.se 800 ord inklusive bildtexter. UPPSATS REDOVISNING FUTURE CITY

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio.

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio. Kapitel 1 Resan. Äntligen är jag på väg till Spanien för att spela min första match med Real Madrid. Jag heter Marko och jag är 19 år gammal. Jag och min kompis Sergio är på väg med ett jätte stort kryssnings

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Anna Siverbo 5B Ht-15

Anna Siverbo 5B Ht-15 1 Drakägget Kapitel 1 Hej jag heter Maja jag är 9 år. Jag och min familj bor på en bondgård. När jag går ut från vårat hem så kommer jag till en marknad som heter Rikedall. Så min familj brukar gå dit

Läs mer

Utbildningsprogram. Översikt. www.oceancrusaders.org

Utbildningsprogram. Översikt. www.oceancrusaders.org Utbildningsprogram Översikt www.oceancrusaders.org Välkommen Idag ska vi lära oss hur vi kan hjälpa några av våra vänner som lever i haven. Du kommer att lära dig att några saker vi använder varje dag

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Vår skala är 1:1000 Vi har många bostadshus nära till affär, skola och dagis. Husen är flerfamiljshus som flera familjer kan bo i. Våra höghus har trädgårdar på taket där man kan odla, vilket främjar jordbruk

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar.

VANDRANDE SKOLBUSS. så gjorde vi! VARJE STEG GÖR GOTT. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Vi brukar hitta roliga små saker på vägen, det är himla kul med fina stenar. Sofia och Olivia 8 år SAMVERKAN FÖR HÅLLBART RESANDE är ett samarbete mellan Vägverket och kommuner i Stockholmsregionen. Vi

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

SJUNG MED PETTSON SÅNGTEXTER

SJUNG MED PETTSON SÅNGTEXTER 1 SJUNG MED PETTSON SÅNGTEXTER Snart kommer jag att möta era elever och sjunga sånger om Pettson och Findus. Det är något jag verkligen ser fram emot. För att konserten ska bli som möjligt vill jag att

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare.

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Jag tycker att Daniel är Sveriges bästa lärare därför att han

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Äventyret i Sjölandia HT 12- VT 13

Äventyret i Sjölandia HT 12- VT 13 Vetlanda kommun Kvarnens förskola Äventyret i Sjölandia HT 12- VT 13 Barnen på Ugglan är sugna på Äventyr igen. Genom vår egen Uggla Hedvig har vi fått kontakt med en god Sagofe som heter Miranda. Hon

Läs mer

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och Hisstunnan Det luktar verkligen rök. Inte cigarettrök, utan ungefär sådan där rök som kommer från eld. De fortsätter försiktigt i den rangliga järntrappan, som ringlar sig neråt. Kolla! Det är den där

Läs mer

SVEA RIKE. En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015

SVEA RIKE. En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015 SVEA RIKE En musikal utan dess like År 4, Kinnarpsskolan, HT 2015 PRESENTATIONSVISA 1. Vi vill här presentera för Er ett avlångt land, som har rätt många delar, vi kommer hand i hand. Här nere, där bor

Läs mer

Hur mycket jord behöver vi?

Hur mycket jord behöver vi? Hur mycket jord behöver vi? Ett arbetsmaterial för gymnasiets naturkunskap från Sveriges lantbruksuniversitet 1 Ett experiment i överlevnad Du har just anlänt. Här i stugan på den lilla svenska skärgårdsön

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet Allemansrätten en unik möjlighet Felix Oppenheim/Folio 1 Allemansrätten Sime/Folio Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra

Läs mer

Innehåll. Blommor gör vardagen vackrare, 7. Äntligen vår, 11. Lekfullt med påskägg och fjädrar, 21. Fånga sommarens stunder, 30

Innehåll. Blommor gör vardagen vackrare, 7. Äntligen vår, 11. Lekfullt med påskägg och fjädrar, 21. Fånga sommarens stunder, 30 5 Innehåll Innehåll Blommor gör vardagen vackrare, 7 Äntligen vår, 11 Lekfullt med påskägg och fjädrar, 21 Fånga sommarens stunder, 30 Skördetidens skatter, 44 Härliga höstlöv, 57 Grön jul med mossa! 73

Läs mer

MUSIKALEN: VI HÖR IHOP

MUSIKALEN: VI HÖR IHOP MUSIKALEN: VI HÖR IHOP Handlar om att vad spridande av glädje, omtänksamhet och värme kan ge. En amma är ledsen. Hennes son gör henne glad. De går till affären där affärsbiträdet är nedstämd. Mamman gör

Läs mer

Rädda världen och krama mej

Rädda världen och krama mej Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Rädda världen och krama mej Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge Radda_varlden_Rosa6_INLAGA.indd

Läs mer

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze

Vem vinkar i Alice navel. av Joakim Hertze Vem vinkar i Alice navel av Joakim Hertze c 2006 Joakim Hertze. Detta verk är licensierat under Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell-Inga bearbetningar 3.0 Unported licens. För att se en kopia

Läs mer

Jag undrar vad Linus vill hitta på idag? säger Ellen när de stiger på bussen. Vad tror du?

Jag undrar vad Linus vill hitta på idag? säger Ellen när de stiger på bussen. Vad tror du? 1 I dag ska William och Ellen åka och hälsa på sin mormor och morfar. Det ska bli extra kul att få komma dit idag eftersom deras kusin Linus också kommer att vara där. Jag undrar vad Linus vill hitta på

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Min resa till Tanzania

Min resa till Tanzania Min resa till Tanzania Jag har för andra gången i mitt liv varit i Tanzania. Jag är nu mer förtjust än jag var sist. Resan gjorde jag med min pappa, John. Min bror Markus var redan där. Första gången jag

Läs mer

Att få se Dig. C#m H/D# E/G# Amaj VII. Mattias Martinson 2001, David Songs

Att få se Dig. C#m H/D# E/G# Amaj VII. Mattias Martinson 2001, David Songs tt få se ig H #m Vi vill röra vid itt hjärta H #m H/# låt vår tillbedjan nå till ig H #m u som tronar på vår lovsång H #m låt den få stiga som en rökelse H/# till ig #m H Herre, et finns ingenting vi hellre

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Dennis svarade. Det var Maria. -Hej, det är Maria. -Hej, sa Dennis. -jag vill bara tacka för att du räddade min brors son. - Det var så lite så. - Och förlåt för att jag inte vågade säga ifrån på caféet,

Läs mer

Har du saknat mig? Prolog Nu är det 12 år sedan och jag tänker fortfarande på det. Hur mamma skriker på pappa att han ska gå medan han skriker tillbaka, det var då han lämnade oss och tillbaka kom han

Läs mer

Seglatsen kräver inte seglingscertifikat och båtarna är mycket lätta att styra.

Seglatsen kräver inte seglingscertifikat och båtarna är mycket lätta att styra. Picardie Kanalbåtssemester i Picardie Gör en oförglömlig båtresa och utforska Somme-Picardies spännande vattenvägar. Du kan bl.a. segla på de vackra Canal de la Somme, Canal de St. Quentin och Canal du

Läs mer

Elevintervjuer, resultat

Elevintervjuer, resultat Elevintervjuer, resultat Bilaga 1 1. Har du någon kompis som inte går på din skola? Ja Nej Drottninghögsskolan 9 1 Svensgårdsskolan 6 0 2. Var bor din bästa kompis? Nära Långt bort Drottninghögsskolan

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Att bli uppsagd är alltid jobbigt. Jag intalade mig länge att jag inte brydde mig, att jag ändå ville sluta. Trots det var det tufft när det väl blev uttalat. Känslan

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48.

Kraaam. Publicerat med tillstånd Kartkatastrofen Text Ingelin Angeborn Rabén & Sjögren 2009. Kartkatastrofen.indd 9 09-02-09 20.48. Kraaam Viktor, Vilma och jag, Viking, har bildat en hemlig klubb. Den heter AB Klant & Kompani. Det är jag som är Klant och Viktor och Vilma som är Kompani. Vi har lånat namnet från min pappas målarfirma.

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER

Grådask. eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER Grådask eller Hur gick det sedan? en berättelse om hur det gick för Snövit efter att prinsen kysst henne ROLLER (före detta Snövit) (hennes man) (den åttonde, bortglömde, dvärgen) SÅNGER Min dröm, vart

Läs mer

''-*! f-_-'-i:9*:':siry. i{, ')"!!:r'a:lfu

''-*! f-_-'-i:9*:':siry. i{, ')!!:r'a:lfu ' f-_-'-i:9*:':siry ''-*! i{, ')"!!:r'a:lfu S bäåta ö/ i Många är vi som har Edholma som en oas dit vi åker så fort vi får en chans. ågra av oss vill bara ta det lugnt och njuta medan andra väljer att

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Rally SM.. Rally SM... Rally SM.. så var det åter dags.. för denna underbart trevliga form av rally.. denna gång på "hemmaplan", vilket som vanligt ställer till en hel del extra problem som man inte behöver

Läs mer

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42

Uppdaterad. Tisdag v 47. Torsdag v 46. Tisdag v 45. Måndag v 43. Tisdag v 42 Uppdaterad Vill du vara med från starten, rulla då ner till slutet av dokumentet. Nya inlägg alltid först. Tisdag v 47 Utvärdering Avslutning Torsdag v 46 Vattnets kretslopp Tisdag v 45 Kretslopp Tippen

Läs mer

Stockholm, vårt mål.

Stockholm, vårt mål. 2013-07-13 Stockholm, vårt mål. Vi har varit för första gången med egen båt i vår huvudstad, en fin upplevelse att komma via södertörn och Dalarö in genom det vackra Stäket och Skurusundet ända in till

Läs mer

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Elsa Palmheden och Emelie Adamek Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Beskrivning: I kursen hållbart samhälle ska vi utveckla en plats i Sollentuna. Vi har valt torparängen och sollentunaholm i

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012

JULI 2012. Storsjöyran. den 28 juli 2012 JULI 2012 Storsjöyran den 28 juli 2012 Nu har det gått några dagar sen sist och jag har haft en vecka med lugnare träning, vilket har varit ganska skönt då det är Yran-vecka i stan och fullt med folk.

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret.

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret. FRÅGEFORMULÄR Det är helt frivilligt att besvara frågorna i det här frågeformuläret. Om Du inte vill delta, eller väljer att avbryta efter att ha besvarat ett antal frågor, så behöver Du inte förklara

Läs mer

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen.

Mamma Mu gungar. Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. 1 Mamma Mu gungar Det var en varm dag på sommaren. Solen sken, fåglarna kvittrade och flugorna surrade. Alla korna gick och betade i hagen. Utom Mamma Mu. Mamma Mu smög iväg och hoppade över staketet.

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Simon K 5B Ht-15 DRAKEN. Av Simon Kraffke

Simon K 5B Ht-15 DRAKEN. Av Simon Kraffke DRAKEN Av Simon Kraffke 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Erik och jag är 7 år och jag bor på en gård och den gården heter Hemlighetensgård bara för att vad som helst kan hända här. Och den gården ligger

Läs mer

Kläder, skor, hus, möbler, redskap och annat nödvändigt

Kläder, skor, hus, möbler, redskap och annat nödvändigt Näringsliv Redan för flera hundra år sedan bodde det människor i Finland. De odlade, fiskade och jagade den mat de behövde. Kläder, skor, hus, möbler, redskap och annat nödvändigt tillverkade man själv

Läs mer

Den stora katastrofen

Den stora katastrofen Den stora katastrofen H ej, det är jag här igen, Malin, jag som bor i Rukubacka med min lillasyster Fia, vår hund Rufs och mamma och pappa. Allting är bra här hos oss utom en sak. Det har hänt 4 5 en katastrof,

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

alla vill ha sjöutsikt

alla vill ha sjöutsikt 1 770 personer i tomtkö och alla vill ha sjöutsikt Ödeshögs Mekaniska, en pigg 19-åring Lärlingsutbildning ska ge fler svetsare Internetförsäljning sätter Ödeshög på kartan Trehörnasjön 1 770 personer

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer