Årsredovisning Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

2 Innehåll n n n n 2 Det här är SKF 4 Vd har ordet 9 Förvaltningsberättelse 20 SKFs verksamhet Affärsomsorg 21 Resultat Strategi och mål 24 Prioriteringar 29 Affärsmodell 33 SKFs verksamhet 64 Utmärkelser 65 Varumärke 66 Nya produkter och lösningar 70 Portföljen SKF BeyondZero 72 Forskning och teknikutveckling 76 Tillverkning 78 Inköp 83 SKFs verksamhet Miljöomsorg 84 Policy för miljö, hälsa och säkerhet (MHS) samt lagefterlevnad 84 ISO miljöledningssystem och ISO energiledningssystem 90 SKFs verksamhet Medarbetaromsorg 96 SKFs verksamhet Samhällsomsorg 101 SKFs marknader 108 Aktier och aktieägare 111 Känslighetsanalys 115 Styrelsens för AB SKF förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen n n 119 Finansiella rapporter n n 175 Miljöresultat n n 178 Sociala resultat n n 185 Bolagsstyrningsrapport n n 194 Koncernledning 198 Ordlista 201 Definitioner 202 SKF Business Excellence 203 SKFs teknikplattformar och inriktning på industrier 206 SKF-koncernens webbplats 208 SKFs globala kampanj 210 Sjuårsöversikt SKF-koncernen 211 Treårsöversikt SKFs affärsområden 212 Övrig information Nyckeldata Försäljning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Resultat före skatt, Mkr Resultat i kronor per aktie 10,10 2,00 Utdelning i kronor per aktie 5,50 1) 5,50 Kassaflöde, efter investeringar och före finansiella poster, Mkr Avkastning på sysselsatt kapital, % 13,9 7,5 Soliditet, % 29,9 29,8 Investeringar i materiella anläggningstillgångar, Mkr Registrerat antal anställda, 31 december Medelantal anställda Intäkter från produkter och lösningar inom SKF BeyondZero, Mkr Antal aktier 31 december 2014: , varav A-aktier och B-aktier. 1) Utdelning enligt styrelsens förslag till vinstdisposition. Information relaterad till SKFs årsredovisning Följande information finns under Rapporter och Presentationer på skf.com / Investors Bolagsordning SKF Etiska riktlinjer SKFs policy för miljö, hälsa och säkerhet Koldioxidutsläpp, data (engelska)* Miljöresultat, data (engelska)* Tillverkning och andra enheter, jan 2015 Anpassning till riktlinjerna GRI G4, GRI Index Table (engelska)* SKF Care Policies and practices (engelska)* SKF Risk matrix (engelska)* * Dokument som har omfattats av PwCs granskning. Mobila enheter och SKFs appar ger översikt över en produktionskanal och dess under hållsbehov i realtid. Cecilia Lack, kanalchef i Göteborg, och hennes team kan nu enkelt få en fullständig överblick över vilka åtgärder som krävs och hur underhållet ska utföras på effektivast möjliga sätt.

3 SKF är en av världens ledande leverantörer av produkter, lösningar och tjänster inom områdena rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Ökad mobilitet inom försäljning och tillverkning. Information i arkiv och datorer samt annan dokumentation kan nu nås via mobila enheter. SKF kan erbjuda sina kunder mycket snabbare lösningar med hjälp av mobila enheter som hjälper dem att dokumentera, standardisera och bearbeta informationen direkt. Omkring säljare och inbyggnadsingenjörer är utrustade med mobila enheter. Genomsnittlig produktivitet har förbättrats med runt 10%. Vision Att förse världen med SKFs kunskap Affärsidé Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara det självklara valet: för våra kunder, återförsäljare och leverantörer för våra medarbetare för våra aktieägare Drivkrafter Lönsamhet Kvalitet Innovation Snabbhet Hållbarhet Värderingar Ansvar och befogenheter Etik och moral Öppenhet Lagarbete 1

4 Det här är SKF SKF är en av världens ledande leverantörer av produkter, lösningar och tjänster inom områdena rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster som teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, anläggningsoptimering, tekniska konsulttjänster och utbildning. Principerna under SKF Care är vägledande för hela koncernens verksamhet, se sidan 11. Affärsomsorg SKF BeyondZero SKF Care Medarbetaromsorg Grundades 1907 SKF grundades 1907 och växte snabbt till ett globalt företag. Redan på 1920-talet var företaget väl etablerat i samtliga fem världsdelar. SKF verkar inom nästan alla industrier, inklusive förnybar energi, marin-, flyg-, järnvägs-, metall- och livsmedelsindustrin samt tillverkning av bilar och lätta lastbilar, verktygsmaskiner och medicinteknik. Miljöomsorg Samhällsomsorg Fem teknikplattformar SKF grupperar sin centrala tekniska kunskap och kompetens i fem plattformar: Lager och lagerenheter, Tätningar, Mekatronik, Service och Smörjsystem. Genom att kombinera kompetens från alla eller några plattformar utvecklar företaget kundanpassade lösningar som hjälper kunderna att öka prestanda, minska energianvändningen och sänka totalkostnaden. SKF samarbetar med sina kunder i samtliga faser av livscykeln och tillhandahåller alla typer av 2

5 Det här är SKF lösningar, från konstruktion och tekniska tjänster till under hålls service och tillbaka igen till omkonstruktion för uppgradering. Försäljning och tillverkning SKF är representerat i mer än 130 länder genom egna säljbolag samt återförsäljare på mer än platser. Företaget har cirka 120* tillverkningsenheter i 29 länder. Global certifiering Koncernen är globalt certifierad enligt de internationella standarderna för miljöledningssystem ISO 14001, energiledningssystem ISO och den internationella stand arden för arbetsmiljöledningssystem OHSAS Verksamheten är dessutom kvalitetscertifierad enligt antingen ISO 9001 eller andra relev anta industristandarder, till exempel ISO/TS för fordonsindustri, AS9100 för flygindustri eller IRIS för järnvägsindustri. Forskning och utveckling Koncernens satsningar inom forskning och utveckling har resulterat i ett stort antal innovationer samt nya standarder, produkter, lösningar och tjänster. Under 2014 registrerade SKF 646 (650) nya uppfinningar och fick 488 (468) nya förstagångspatent godkända. SKF BeyondZero SKFs miljöstrategi SKF BeyondZero är en integrerad del av SKF Care och syftar till att skapa en sammantagen positiv miljöpåverkan. Det sker både genom att minska miljöpåverkan från SKFs egna verksamheter, leverantörer och transportverksamhet samt genom att erbjuda kunder produkter, lösningar och tjänster som optimerar kundernas miljöprestanda. * Enheter med över 20 anställda är inkluderade. Struktur från 1 januari 2015 SKFs finansiella mål SKFs finansiella mål är att ha en rörelsemarginal på 15%, en årlig försäljningsökning i lokala valutor på 8% samt en avkastning på sysselsatt kapital på 20%. Dessa resultat ska uppnås genom att bedriva verksamheten enligt principerna definierade under SKF Care. Rörelsemarginal Förändringar i försäljning i lokal valuta Avkastning på sysselsatt kapital % % år-över-år % ,2 13, ,7 14, ,0 11, ,9 5, ,7 11, , ,5 4,8 11-2,5 0,4 12-0,7 2,5 13 3,9 3, , , ,2 12 7, ,9 14 Inkl. engångskostnader Engångskostnader Organisk tillväxt Förvärv / avyttringar 2012 har räknats om på grund av ändrad IAS 19. För 2011 och tidigare år används de gamla reglerna för IAS 19, se not 1. 3

6 Vd har ordet 2014 ett förändringens år! Den ekonomiska tillväxten var svag i de flesta regioner under Vi upplevde svag tillväxt och geopolitisk utveckling i Europa, och i Latinamerika och många asiatiska länder märktes en avmattning. Som väntat förbättrades marknadsklimatet mest i Nordamerika. Den allmänna efterfrågan på marknaden påverkade SKFs försäljning, och den organiska tillväxten ökade med 3,9% i lokala valutor men försvagades efterhand under året. Samtidigt var skillnaderna mellan de olika regionerna stor. Asien hade starkast tillväxt och ökade med över 8%. Ur industriell synvinkel var tillväxten under året starkast inom flygindustrin, förnybar energi och järnvägssektorn samt inom vår fordonsverksamhet, framför allt i Asien. Utvecklingen och integrationen av Blohm + Voss Industries (BVI) och Kaydon Corporation, som båda förvärvades under 2013, gick mycket bra och uppfyllde de mål vi hade satt upp när vi köpte företagen. BVI har stärkt vår närvaro inom marin industri, speciellt inom serviceverksamheten. De tuffa integrationsmål vi satte för Kaydon i fråga om kostnader och försäljnings synergier har uppfyllts helt, och vi fick en stor order från en ledande nordamerikansk turbintillverkare för leveranser i både Nordamerika och Brasilien. För att kunna tillverka de här produkterna lokalt investerar vi nu i en ny fabrik på vårt Campus i Cajamar i Brasilien. SKF-koncernen genererade ett mycket starkt operativt kassaflöde på närmare 4,7 miljarder kronor, till stor del tack vare stark fokusering på att minska nettorörelsekapitalet samt stark styrning av investeringarna. Kapitaleffektiviteten är en av våra huvudprioriteringar och SKF har startat särskilda program för var och en av de faktorer som påverkar nettorörelsekapitalet mest, det vill säga varulager, kundfordringar och leverantörsskulder. Vi börjar nu se vinsterna, nettorörelsekapitalet minskade till 30,6% från 31,7% för ett år sedan. Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med nästan 10% under året vilket gav en rörelsemarginal på 11,7%. Resultat per aktie steg till 10,10 kronor. 4

7 Vd har ordet Utifrån både det operativa resultatet och utsikterna för koncernen har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning till aktieägarna på 5,50 kronor för årsstämman att fatta beslut om i mars Även under 2014 gjorde SKF ytterligare framsteg inom hållbarhet i såväl den egna verksamheten som leverantörernas. Precis som under tidigare år har den här utvecklingen drivits på av SKF Care och SKF BeyondZero och den avspeglas också i vårt fortsatta engagemang för globala initiativ, till exempel de tio principer för hållbar företagsutveckling som anges i FNs Global Compact driva våra prioriteringar och börja se resultaten De aktiviteter och åtgärder vi genomförde under året grundar sig på de fyra prioriteringar vi har formulerat för att utveckla vår verksamhet. Dessa prioriteringar bygger på SKF Care, vår strategi för hållbarhet som även denna årsredovisning bygger på, där de fyra dimensionerna Affärsomsorg, Miljöomsorg, Medarbetaromsorg och Samhällsomsorg ingår. De fyra prioriteringarna förklaras mer utförligt längre fram i årsredovisningen men kan sammanfattas i nnhållbar lönsam tillväxt nninvesteringar och innovation nnkostnadsminskningar nnkapitaleffektivitet I rapporten hittar du många exempel på vad vi har gjort för att utveckla dessa prioriteringar, men låt mig ändå lyfta fram några av våra nya affärer under året: nninom flygindustrin blir SKF huvudleverantör av lager till huvudaxlar och växellådor för den nya LEAPmotorn som konstruerats av CFM International. nninom fordonsindustrin fick SKF kontrakt på hjullagerleveranserna till Teslas Model S vilket utökade vårt samarbete och gjorde SKF till företagets huvudleverantör nnskf är ensam leverantör av hjullager till den nya SPA-plattformen för Volvo Personvagnar. Den första bilen från den här plattformen är nya Volvo XC 90 och leveranserna startar under nnskf fick en stor order i Kina på lager till lok från en ledande kinesisk loktillverkare Längre fram i rapporten kan du läsa om många fler order. Under året förvärvade vi två mindre tjänsteföretag, GLOi i Sverige och Hofmann Engineering i Kanada. Båda tillför specialkompetens som stärker vårt serviceerbjudande. Vi fortsatte att öka investeringstakten i vår teknikverksamhet och förde den ännu närmare våra kunder. Arbetet med att bygga upp vårt globala teknikcenter i Europa fortsatte under året. Antalet registrerade SKFpatent ökade till 488 under året, ett tydligt tecken på att våra teknikinvesteringar börjar ge resultat för vår produktutveckling. Nu måste vi se till att både vi själva och våra kunder verkligen får nytta av dem. Vi öppnade två nya SKF Solution Factory under året, vilket innebär att vi nu har totalt 29 stycken på olika platser i världen. Det här nätverket hjälper oss att stödja våra kunder och distributörer bättre genom att SKFs kunskap, rekonditioneringstjänster och kundanpassning kommer närmare dem. Tillverkningen av industriella lager ökar i Kina, framför allt i Dalian i de två fabrikerna för medelstora respektive stora lager. Dessutom har tillverkningen av superprecisionslager för verktygsmaskiner startat i Pinghu. SKF Campus i Jiading, Shanghai, invigdes under året. Här ligger också SKFs globala teknikcenter, en SKF Solution Factory, ett SKF College och en fordonsfabrik som tillverkar hjullagerenheter. North East Asian Distribution Centre i Shanghais frihandelsområde öppnade 2014 vilket hjälper oss att betjäna våra kunder i Kina snabbare och lättare. Det är byggt enligt den globala LEED-standarden och har en solkraftsanläggning som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Utbyggnaden av smörjmedelsfabriken i Chodov i Tjeckien blev klar och det är SKFs första LEED platinumcertifierade tillverkningsanläggning. Denna halverar energi- och vattenförbrukning jämfört med konventionella fabriker. Vårt program för dokumenterade lösningar (DSP) registrerar hur mycket kunderna sparar genom att använda SKFs produkter, lösningar och tjänster. DSP är värdefullt för att visa vilket värde vi genererar för våra kunder. Uppnått värde 2014 var över 4 miljarder kronor, vilket totalt blir över 31 miljarder kronor sedan programmet startade för elva år sedan. 5

8 Vd har ordet Portföljen SKF BeyondZero utökades med 14 nya lösningar under året. Försäljningen ökade med 65% till 5,5 miljarder kronor. Dessa lösningar bidrar till att göra våra kunders produkter och verksamheter mer miljövänliga genom exempelvis minskad energi- eller vattenförbrukning. Lösningarna bidrar också till utvecklingen av förnybar energi. Läs mer om dem längre fram i rapporten. Det omfattande arbetet med vårt nya IT-system, UNITE, fortsatte och den första modulen installerades. Som man kan förvänta sig med ett nytt system har vi upplevt ett antal utmaningar i inledningsskedet. Vi har därför planerat om lanseringen och nästa pilotprojekt senareläggs till början av Vår fokusering på kostnadsminskningar fortsatte under året, speciellt inom inköp. Den nya organisation som inrättades 2013 har gjort stora framsteg under året och inköpskostnaderna minskade ytterligare. Dessutom fokuserar vi starkt på att skapa en regional leverantörsbas och idag kommer runt 85% av våra direkta materialleveranser från den region där materialen används. Vårt mål är att öka siffran till runt 95% inom några år. SKF fortsatte att investera i ny smart teknik. Den utgör grunden för nästa industriella revolution och kommer att göra vår verksamhet och våra säljprocesser effektivare. En uppgift blir också att tackla ett av de största problemen för våra medarbetare, nämligen stress på arbetsplatsen. Genom att utveckla särskilda appar kan vi få ut information och kunskap till våra medarbetare på ett effektivare sätt. Idag används mer än smarta enheter inom SKF, och vår Göteborgsfabrik har testat den här tekniken med utmärkta resultat. Under året startade vi också ett antal aktiviteter tillsammans med våra kunder med hjälp av SKF-appar särskilt baserade på datainsamling. Idag har vi 45 appar, och mer än nedladdningar och uppdateringar har gjorts. Jag är mycket stolt över att Apple Inc valde att lyfta fram SKFs arbete på det här området genom att lägga upp ett antal videoklipp på sin webbplats. Det visar att vi är på rätt väg, och förvärvet av GLOi stärkte vår kompetens ytterligare på det här området mitt sista år som vd och koncernchef Trots det tämligen besvärliga marknadsklimatet har SKF utvecklats positivt under 2014, och vi har kommit ännu längre i implementeringen av våra prioriteringar och investeringar för framtiden var också mitt sista år som företagets vd och koncernchef. För mig är det en fantastisk ära att ha innehaft denna position i över elva år. Jag är mycket stolt över den utveckling vi har åstadkommit under dessa år, men det hade inte varit möjligt utan allt stöd från våra aktieägare, kunder, distributörer och leverantörer samt all hjälp och ledning från SKFs styrelse. Men framför allt hade det inte varit möjligt utan det engagemang och den entusiasm som alla SKFs medarbetare världen över har visat. För detta vill jag framföra mitt VARMA TACK till er alla! Slutligen gläder det mig mycket att styrelsen har utsett Alrik Danielson till min efterträdare. Hans gedigna kunskap och erfarenhet inom SKF i kombination med hans tio år utanför koncernen gör honom mycket väl lämpad att leda SKF framåt. Jag vill än en gång tacka er alla och önskar er fortsatt framgång. Tom Johnstone 6

9 Vd har ordet Alrik Danielson Vd och koncernchef från januari 2015 Jag är mycket glad och stolt över att återvända till SKF och bygga vidare på det senaste årtiondets positiva utveckling. Jag har praktiskt taget vuxit upp inom företaget och det känns som att komma hem. Mellan 1987 och 2005 arbetade jag mig upp inom koncernen, först som ekonomi- och affärs controller, sedan inom försäljning och tillverkning. Jag har också haft olika chefsposter inom såväl fordon och eftermarknaderna som industrimarknaderna, mestadels utanför Sverige. Min senaste post inom koncernen var som ansvarig för Industrial Division. Utifrån mina tidigare erfarenheter vet jag att SKF är ett enastående företag. Det finns så många möjligheter till framgång för SKF med den breda kompetens vi har inom koncernen. Våra produkter och tjänster kan tillämpas överallt inom alla upptänkliga applikationer och industrier världen över. Det är en helt fantastisk verksamhet. Vårt viktigaste uppdrag är att leverera mervärde till våra kunder på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det börjar med att fokusera på kundens användningsområde och verkligen jobba längs hela värdekedjan för att erbjuda bästa möjliga funktion och teknik så att våra kunders produkter och processer ska bli ännu bättre. Teknik kommer att vara nyckeln till framgång även i framtiden, såväl i våra produkter och tjänster som i våra egna processer. Därför började vi med att skapa en förenklad organ isa tionsstruktur. Vi minskade ned från sju stabsfunktioner till fyra och bildade ett samlat affärsområde för industrimarknaderna genom att slå ihop de två industriella affärsområdena Strategic Industries och Regional Sales and Service. Vi inledde också en större översyn av affärsområdet Automotive för att stärka lönsamheten och konkurrenskraften. Jag vill tacka Tom för hans fantastiska stöd under denna övergångsperiod och jag ser fram emot några mycket spännande år framöver. Alrik Danielson 7

10 8 Se sidorna , SKFs globala kampanj.

11 Förvaltningsberättelse Innehåll 10 Rapporteringens inriktning och omfattning 11 SKF Care 12 Intressenter, väsentliga frågor och externa drivkrafter 15 Externa principer 16 Hantering av miljömässiga och sociala frågor längs hela värdekedjan 18 Viktiga händelser SKFs verksamhet Affärsomsorg 21 Resultat Strategi och mål 24 Prioriteringar 29 Affärsmodell 33 SKFs verksamhet 64 Utmärkelser 65 Varumärke 66 Nya produkter och lösningar 70 Portföljen SKF BeyondZero 72 Forskning och teknikutveckling 76 Tillverkning 78 Inköp 83 SKFs verksamhet Miljöomsorg 84 Policy för miljö, hälsa och säkerhet (MHS), samt lagefterlevnad 84 ISO miljöledningssystem och ISO energiledningssystem 85 Klimatförändringar 90 SKFs verksamhet Medarbetaromsorg 96 SKFs verksamhet Samhällsomsorg 101 SKFs marknader 108 Aktier och aktieägare 111 Känslighetsanalys 112 Finansiell ställning och utdelningspolitik 114 SKFs program för affärsetik och regelefterlevnad 115 Styrelsens för AB SKF förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen 9

12 Förvaltningsberättelse Rapporteringens inriktning och omfattning SKFs årsredovisning 2014 täcker rapporteringsperioden 1 januari till 31 december 2014, om inget annat anges. Med SKF Care som ramverk strävar SKF efter ett fullt ut integrerat angreppssätt på de många utmaningar och möjligheter som hållbarhet i sin vidaste bemärkelse innebär. Eftersom aktiviteterna och initiativen som följer av detta är integrerade i företagets dagliga verksamhet kommenteras de flesta av dem i avsnittet Affärsomsorg. Vissa aspekter förklaras emellertid bättre under rubrikerna Miljöomsorg, Medarbetaromsorg och Samhällsomsorg och redovisas därför där. Årsredovisning SKFs årsredovisning 2014 finansiella, miljömässiga och sociala resultat, följer som tidigare år riktlinjerna utgivna av Global Reporting Initiative (GRI). GRI-tabellen och annan mer detaljerad information finns på skf.com tillsammans med årsredovisningen (Information relaterad till SKFs årsredovisning). SKF har tillämpat GRI-riktlinjerna för sin hållbarhetsredovisning sedan år Sedan 1994 har SKF rapporterat och publicerat hållbarhetsinformation, inledningsvis som en helt separat rapport, vilken från 1998 har styrkts av tredje part. Från 2002 ingick miljömässiga och sociala resultat som en separat del i SKFs årsredovisning och bestyrktes av tredje part i enlighet med FARs (Föreningen Auktoriserade Revisorer) krav på översiktlig granskning kombinerade SKF sina finansiella, miljömässiga och sociala resultat i en och samma rapport för att bättre återspegla koncernens verksamhet utvecklades rapporteringen ytterligare genom att hela förvaltningsberättelsen (inklusive finansiella, miljömässiga och sociala aspekter) granskades av koncernens externa revisorer för bestyrkande enligt den internationella standarden för revision ISA och den internationella standarden för bestyrkandeuppdrag ISAE SKFs årsredovisning 2014 är upprättad enligt grundläggande nivå ( in accordance Core) för GRI G4, vilket styrks av företag ets externa revisorer. Miljöresultat och sociala resultat i siffror och data återfinns på sidorna En heltäckande översikt över SKFs synsätt på väsentliga aspekter finns i dokumentet SKF Care Policies and practices på skf.com. Bolagsstyrningsrapport SKF har valt att upprätta sin bolagsstyrningsrapport skild från förvaltningsberättelsen. Se sidorna SKFs marknader SKFs huvudsakliga marknader beskrivs på sidorna De innefattar produkter, lösningar och tjänster inom lager, ställdon och rörelsestyrning, polymertätningar, smörjsystem, mekanisk krafttransmission samt anläggningsoptimering. Marknaden för lager Marknaden för ställdon och rörelsestyrning Marknaden för polymertätningar Marknaden för smörjsystem Marknaden för mekanisk kraft transmission Marknaden för anläggnings - optimering 10

13 Förvaltningsberättelse SKF Care I denna rapport presenteras och kommenteras koncernens finansiella, miljömässiga och sociala resultat i ett integrerat format under begreppet SKF Care, SKFs definition på hållbarhetsarbete. SKF Care utgörs av de fyra dimensionerna affärsomsorg, miljöomsorg, medarbetaromsorg och samhällsomsorg. Principerna under SKF Care är vägledande för hela koncernens verksamhet. Affärsomsorg Medarbetaromsorg SKF BeyondZero SKF Care Miljöomsorg Samhällsomsorg Affärsomsorg bygger på ett starkt kundfokus och på att leverera ett starkt, hållbart finansiellt resultat och rätt avkastning till aktieägarna. Dessa resultat ska uppnås i enlighet med högsta etiska standarder. Miljöomsorg fokuserar på koncernens ansvar att ständigt sträva efter att minska miljöeffekterna. SKF vidtar specifika åtgärder för att minska påverkan från såväl de egna verksamheterna som leverantörernas och kombinerar detta med åtgärder som avsevärt förbättrar kundernas miljöprestanda genom att erbjuda produkter, lösningar och tjänster som ökar energieffektiviteten och minskar miljöpåverkan. Dessa produkter, lösningar och tjänster är samlade i portföljen SKF BeyondZero. Medarbetaromsorg tryggar en säker arbetsmiljö samt främjar hälsa, utbildning och välbefinnande för SKFs medarbetare. Samhällsomsorg omfattar aktiviteter som bidrar till en positiv social utveckling i de lokala samhällen där koncernen verkar. 11

14 Förvaltningsberättelse Intressenter, väsentliga frågor och externa drivkrafter Intressenter SKF har i den löpande verksamheten under många år arbetat med olika sätt att föra dialog med viktiga intressentgrupper, vilka har definierats av företaget som kunder, investerare, leverantörer, arbetstagarrepresentanter och företrädare för andra delar av samhället. Detta hjälper SKF att bättre förstå intressenternas perspektiv och angelägenheter. Följande exempel visar hur SKF interagerar med viktiga intressentgrupper. Kunder SKF söker återkoppling från sina kunder via aktiviteter som koncernens sälj- och marknadsorganisation genomför, allt från diskussioner på global nivå med nyckelkundsansvariga till dagliga samtal mellan kunder och SKFs kundansvariga lokalt. Omfattande kundundersökningar genomförs också regelbundet och på begäran av SKFs affärsområden. Denna återkoppling hjälper SKF att kontinuerligt förbättra kundvärdet. Investerare och analytiker SKF kommunicerar aktivt koncernens strategi och resultat till befintliga och potentiella investerare, analytiker och media. Informationen ges via olika kanaler som kvartalsrapporter, möten med investerare, telefonkonferenser, företagets webbplats och pressmeddelanden. En årlig kapitalmarknadsdag hålls för att presentera koncernens strategi, mål och verksamheter i detalj. SKF får återkoppling från investerare via egna enkäter och i samband med investerarträffar samt löpande återkoppling via diskussioner. Medarbetare och fackliga organisationer SKF håller ett årligt fackligt världsråd där arbetstagarrepresentanter träffar företagsledningen. Överenskommelser och slutsatser från dessa möten åtgärdas och följs upp. Arbetstagarrepresentanter ingår också i SKFs styrelse, se Bolagsstyrningsrapport sidorna SKF genomför också en medarbetarundersökning ungefär var 18:e månad inom ramen för SKFs arbetsklimatprocess. Resultatet används för att uppnå ständiga förbättringar i fråga om arbetsklimat och resultat på alla nivåer i företaget, från lokala arbetsgrupper till koncern ledning. Leverantörer Fristående organisationer Samhällen De samhällen där SKF bedriver verksamhet är viktiga intressenter för företaget. Lokala SKF-organisationer samverkar med samhället genom olika aktiviteter och initiativ, från affärsrelaterade aktiviteter till volontärinsatser, välgörenhetsarbete och sponsring samt samarbeten med olika lokala nätverk. Fristående organisationer SKF deltar aktivt i olika fristående organisationer. SKF använder nätverken för att utbyta erfarenheter och idéer med andra företag och vidareutveckla företagets tankar och synsätt i många frågor. SKF samarbetar också med vissa frivilligorganisationer, såsom Världsnaturfonden WWF. SKF välkomnar återkoppling och synpunkter från dessa organisationer kring exempelvis klimatförändring och andra miljö relaterade, sociala och ekonomiska frågor. Leverantörer Kostnaden för varor och tjänster som införskaffas av SKF motsvarar omkring hälften av koncernens intäkter. Ett nära samarbete och löpande dialog med leverantörer är viktigt för koncernens fortsatta framgång. Tack vare lokala inköpskontor möjliggörs en tät kommunikation i den dagliga verksamheten. Revisioner på plats ger SKF återkoppling om leverantörernas resultat och hur de följer SKFs etiska riktlinjer samt utvecklar kompetensen hos både leverantören och SKF. Specifika enkäter och intervjuer under 2014 Enligt rapporteringskraven i GRI G4 och utöver de väletablerade processer som beskrivs ovan genomförde SKF specifika enkäter och intervjuer under 2014 med ett antal personer ur de viktigaste intressentgrupperna. Dessa bekräftade och gav Kunder Samhällen Investerare och analytiker Medarbetare och fackliga organisationer ytterligare insikter i potentiellt viktiga aspekter för koncernen. De utvalda personerna bland intressenterna var viktiga strategiska kunder, medarbetarrepresentanter och fackliga organisationer, investerare och analytiker samt representanter från samhället. Personerna ombads att lämna kvalitativ och kvantitativ återkoppling på en lista över potentiellt viktiga aspekter. Informationen samlades in via webbaserade enkäter, genom direkta diskussioner med kunderna och med hjälp av telefonintervjuer som genomfördes av ett externt företag. Synpunkter från leverantörerna samlades in vid revisioner, utbildningstillfällen och andra aktiviteter som genomfördes i den löpande verksamheten under året. Väsentliga frågor SKF sammanställer de väsentliga frågorna för koncernen med hjälp av den information från intressenterna som beskrivs ovan. Detta i kombination med material från ledande företrädare från affärsområdena och koncernstabsfunktionerna verifieras slutligen av koncernledningen. Resultatet av detta arbete är en lista med elva väsentliga frågor som presenteras på följande sidor. Detaljerade resultat per intressentgrupp finns i noterna på sidan 181. Väsentliga frågor för SKF längs hela värdekedjan Väsentliga frågor och vilket samband de har med SKFs värdekedja presenteras på nästa sida. De flesta av dessa frågor omfattar en eller flera aspekter enligt riktlinjerna för GRI G4. Se indextabellen för GRI G4 under Information relaterad till SKFs årsredovisning för en översättning av SKFs väsentliga frågor till GRI G4-aspekter. 12

15 Förvaltningsberättelse Väsentliga frågor över SKFs värdekedja Leverantörer SKFs verksamheter Återförsäljare Slutanvändare Sluthantering Nöjda kunder Förmåga att förutse, bemöta och överträffa kunders förväntningar i fråga om tillfört värde, kvalitet och service på den starkt konkurrensutsatta globala marknaden Affärsetik Att bedriva all verksamhet med etiska affärsmetoder som uppfyller alla gällande lagar och följer SKFs etiska riktlinjer så att koncernens anseende vårdas Ekonomiska resultat Förmåga att uppnå varaktigt goda ekonomiska resultat som uppfyller eller överträffar investerares och kunders förväntningar Hälsa och säkerhet Förmåga att säkerställa hälsa och säkerhet för alla SKFs medarbetare samt tillse att SKFs produkter och lösningar är säkra att använda för kunder och slutanvändare Innovation Hög grad av innovation ur alla aspekter organisation, teknik och affärsmodeller för att stödja SKFs kunder på marknader och i branscher som förändras och utvecklas mycket snabbt Positiv och motiverande arbetsplats Förmåga att attrahera, behålla och motivera en personalstyrka präglad av mångfald och effektivitet genom gott ledarskap och utveckling av den kompetens och de verktyg som behövs för att uppnå koncernens mål Ansvarsfulla inköp Att se till att SKFs etiska riktlinjer förstås och följs av SKFs leverantörer så att dessa säkerställer sina medarbetares hälsa, säkerhet och rättigheter samt tar miljöhänsyn Energi och klimat Förmåga att realisera de påtagliga möjligheter som kommer ur högre krav på energieffektivitet och samtidigt minska därtill relaterade risker och kostnader Systematiskt miljöskydd Att kunna säkerställa minsta möjliga miljöpåverkan från SKFs produkter samt därtill relaterade processer och aktiviteter Relationer med lokala samhällen Jämställdhet, arbetsrätt och mänskliga rättigheter Förmåga att tillföra mervärde till de lokala samhällen där SKF verkar och därigenom stärka företagets anseende i samhället och bland medarbetarna Förmåga att garantera lika möjligheter, rättvisa löner, mänskliga rättigheter samt ett positivt och konstruktivt förhållande mellan medarbetare och ledning 13

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Årsredovisning 2012 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Vision Affärsidé Drivkrafter Värderingar Att förse världen med SKFs kunskap Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam

Läs mer

Det här är SKF. Geografisk fördelning av försäljning, medelantal anställda och anläggningstillgångar 2013 (procent).

Det här är SKF. Geografisk fördelning av försäljning, medelantal anställda och anläggningstillgångar 2013 (procent). SKF i korthet 2013 Det här är SKF SKF är en av världens ledande leverantörer av produkter, lösningar och tjänster inom områdena rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet

Läs mer

Årsredovisning 2009. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2009. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2009 inkluderande Hållbarhetsredovisning Vision Att förse världen med SKFs kunskap Affärsidé Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara det självklara

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning

Atlas Copco 2012 ett rekordår. Årsredovisning Atlas Copco 212 ett rekordår 212 Årsredovisning Sammanfattning av resultat 212 EKONOMI Enhet Mål Förändring, % Orderingång MSEK 9 57 86 955 +4 Intäkter MSEK 8% tillväxt 9 533 81 23 +11 EBITDA MSEK 21 892

Läs mer

Årsredovisning 2005. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2005. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2005 inkluderande Hållbarhetsredovisning Om SKF Årsredovisning 2005 inkluderande Hållbarhetsredovisning Sedan 2002 har resultat avseende ekonomi och hållbarhet integrerats i SKFs årsredovisningar.

Läs mer

Årsredovisning 2003. inkluderande Hållbarhetsredovisning. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf.

Årsredovisning 2003. inkluderande Hållbarhetsredovisning. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf. Aktiebolaget SKF 415 50 Göteborg Telefon 031-337 10 00 Fax 031-337 28 32 www.skf.com SKF Årsredovisning 2003 inkluderande Hållbarhetsredovisning Nyckeldata 2003 2002 2001 Försäljning, Mkr 41 377 42 430

Läs mer

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft

Volvokoncernen 2005. Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft Volvokoncernen 2005 Kraftig resultatökning Offensiv produktförnyelse Stärkt konkurrenskraft En global koncern 2 Organisation 4 Vision, uppdrag och värderingar 6 VD-kommentar 8 En bransch med långsiktig

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs hållbarhetseffekt... 4 Omvärld... 6 Intressentdialog...

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar Årsredovisning 2014 Innehåll KONCERNEN Året i korthet.... 1 Detta är Getinge.... 2 Koncernchefen kommenterar.... 4 Drivkrafter.... 6

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED

VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 EFFEKTIVITET VOLVO 7900 ELECTRIC HYBRID MINSKAR BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH KOLDIOXIDUTSLÄPPEN MED 75% JÄMFÖRT MED EN VANLIG DIESELBUSS. DEN TOTALA ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Läs mer

- SKF - En studie av ett framgångsrikt internationellt företag. Kandidatuppsats i företagsekonomi

- SKF - En studie av ett framgångsrikt internationellt företag. Kandidatuppsats i företagsekonomi - SKF - En studie av ett framgångsrikt internationellt företag Kandidatuppsats i företagsekonomi Extern redovisning och Företagsanalys Vårterminen 2006 Handledare: Thomas Polesie Författare: Jingbo Huang

Läs mer

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2008 kärvt slut på rekordår Årsredovisning 08 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 16 SEK Årsredovisning

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö

SCA Hållbarhetsredovisning 2011. Skapar värde för människor och miljö SCA Hållbarhetsredovisning 2011 Skapar värde för människor och miljö Innehåll Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 n Hållbarhetsstrategi Omvärldsanalys... 4 Strategi... 6 Nya hållbarhetsmål... 8 Uppföljning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

ÅRSREDOVISNING. På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race ÅRSREDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA stödjer kvinnors

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 214 Det här är NIBE En global koncern med verksamhet och försäljning i fem världsdelar NIBE är ett svenskt företag med rötterna i Småland och har lång

Läs mer

År sredo visning 2012

År sredo visning 2012 Årsredovisning 2012 Varje dag Innehållsförteckning Verksamheten Det här är Beijer Electronics 5 2012 i korthet 6 VD har ordet 8 Om vår verksamhet Vad är automation 14 Vårt produkterbjudande 16 Snabbfakta

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race

På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2014 På havet måste allt fungera alla dygnets timmar. Det gäller även hygienen! SCAs kvinnliga besättning Team SCA i Volvo Ocean Race AMAZING WOMEN EVERYWHERE Om kampanjen SCA

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003

Säkerhet, trygghet och användarvänlighet. Årsredovisning 2003 Säkerhet, trygghet och användarvänlighet Årsredovisning 2003 2003 i korthet I mars 2003 tillträdde Bo Dankis som ny VD och koncernchef. Koncernledningen har reducerats från 17 till 7 personer. Verksamheten

Läs mer