Årsredovisning Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat"

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

2 Innehåll n n n n 2 Det här är SKF 4 Vd har ordet 9 Förvaltningsberättelse 20 SKFs verksamhet Affärsomsorg 21 Resultat Strategi och mål 24 Prioriteringar 29 Affärsmodell 33 SKFs verksamhet 64 Utmärkelser 65 Varumärke 66 Nya produkter och lösningar 70 Portföljen SKF BeyondZero 72 Forskning och teknikutveckling 76 Tillverkning 78 Inköp 83 SKFs verksamhet Miljöomsorg 84 Policy för miljö, hälsa och säkerhet (MHS) samt lagefterlevnad 84 ISO miljöledningssystem och ISO energiledningssystem 90 SKFs verksamhet Medarbetaromsorg 96 SKFs verksamhet Samhällsomsorg 101 SKFs marknader 108 Aktier och aktieägare 111 Känslighetsanalys 115 Styrelsens för AB SKF förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen n n 119 Finansiella rapporter n n 175 Miljöresultat n n 178 Sociala resultat n n 185 Bolagsstyrningsrapport n n 194 Koncernledning 198 Ordlista 201 Definitioner 202 SKF Business Excellence 203 SKFs teknikplattformar och inriktning på industrier 206 SKF-koncernens webbplats 208 SKFs globala kampanj 210 Sjuårsöversikt SKF-koncernen 211 Treårsöversikt SKFs affärsområden 212 Övrig information Nyckeldata Försäljning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Resultat före skatt, Mkr Resultat i kronor per aktie 10,10 2,00 Utdelning i kronor per aktie 5,50 1) 5,50 Kassaflöde, efter investeringar och före finansiella poster, Mkr Avkastning på sysselsatt kapital, % 13,9 7,5 Soliditet, % 29,9 29,8 Investeringar i materiella anläggningstillgångar, Mkr Registrerat antal anställda, 31 december Medelantal anställda Intäkter från produkter och lösningar inom SKF BeyondZero, Mkr Antal aktier 31 december 2014: , varav A-aktier och B-aktier. 1) Utdelning enligt styrelsens förslag till vinstdisposition. Information relaterad till SKFs årsredovisning Följande information finns under Rapporter och Presentationer på skf.com / Investors Bolagsordning SKF Etiska riktlinjer SKFs policy för miljö, hälsa och säkerhet Koldioxidutsläpp, data (engelska)* Miljöresultat, data (engelska)* Tillverkning och andra enheter, jan 2015 Anpassning till riktlinjerna GRI G4, GRI Index Table (engelska)* SKF Care Policies and practices (engelska)* SKF Risk matrix (engelska)* * Dokument som har omfattats av PwCs granskning. Mobila enheter och SKFs appar ger översikt över en produktionskanal och dess under hållsbehov i realtid. Cecilia Lack, kanalchef i Göteborg, och hennes team kan nu enkelt få en fullständig överblick över vilka åtgärder som krävs och hur underhållet ska utföras på effektivast möjliga sätt.

3 SKF är en av världens ledande leverantörer av produkter, lösningar och tjänster inom områdena rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Ökad mobilitet inom försäljning och tillverkning. Information i arkiv och datorer samt annan dokumentation kan nu nås via mobila enheter. SKF kan erbjuda sina kunder mycket snabbare lösningar med hjälp av mobila enheter som hjälper dem att dokumentera, standardisera och bearbeta informationen direkt. Omkring säljare och inbyggnadsingenjörer är utrustade med mobila enheter. Genomsnittlig produktivitet har förbättrats med runt 10%. Vision Att förse världen med SKFs kunskap Affärsidé Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam tillväxt genom att vara det självklara valet: för våra kunder, återförsäljare och leverantörer för våra medarbetare för våra aktieägare Drivkrafter Lönsamhet Kvalitet Innovation Snabbhet Hållbarhet Värderingar Ansvar och befogenheter Etik och moral Öppenhet Lagarbete 1

4 Det här är SKF SKF är en av världens ledande leverantörer av produkter, lösningar och tjänster inom områdena rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet omfattar tjänster som teknisk support, underhållsservice, tillståndsövervakning, anläggningsoptimering, tekniska konsulttjänster och utbildning. Principerna under SKF Care är vägledande för hela koncernens verksamhet, se sidan 11. Affärsomsorg SKF BeyondZero SKF Care Medarbetaromsorg Grundades 1907 SKF grundades 1907 och växte snabbt till ett globalt företag. Redan på 1920-talet var företaget väl etablerat i samtliga fem världsdelar. SKF verkar inom nästan alla industrier, inklusive förnybar energi, marin-, flyg-, järnvägs-, metall- och livsmedelsindustrin samt tillverkning av bilar och lätta lastbilar, verktygsmaskiner och medicinteknik. Miljöomsorg Samhällsomsorg Fem teknikplattformar SKF grupperar sin centrala tekniska kunskap och kompetens i fem plattformar: Lager och lagerenheter, Tätningar, Mekatronik, Service och Smörjsystem. Genom att kombinera kompetens från alla eller några plattformar utvecklar företaget kundanpassade lösningar som hjälper kunderna att öka prestanda, minska energianvändningen och sänka totalkostnaden. SKF samarbetar med sina kunder i samtliga faser av livscykeln och tillhandahåller alla typer av 2

5 Det här är SKF lösningar, från konstruktion och tekniska tjänster till under hålls service och tillbaka igen till omkonstruktion för uppgradering. Försäljning och tillverkning SKF är representerat i mer än 130 länder genom egna säljbolag samt återförsäljare på mer än platser. Företaget har cirka 120* tillverkningsenheter i 29 länder. Global certifiering Koncernen är globalt certifierad enligt de internationella standarderna för miljöledningssystem ISO 14001, energiledningssystem ISO och den internationella stand arden för arbetsmiljöledningssystem OHSAS Verksamheten är dessutom kvalitetscertifierad enligt antingen ISO 9001 eller andra relev anta industristandarder, till exempel ISO/TS för fordonsindustri, AS9100 för flygindustri eller IRIS för järnvägsindustri. Forskning och utveckling Koncernens satsningar inom forskning och utveckling har resulterat i ett stort antal innovationer samt nya standarder, produkter, lösningar och tjänster. Under 2014 registrerade SKF 646 (650) nya uppfinningar och fick 488 (468) nya förstagångspatent godkända. SKF BeyondZero SKFs miljöstrategi SKF BeyondZero är en integrerad del av SKF Care och syftar till att skapa en sammantagen positiv miljöpåverkan. Det sker både genom att minska miljöpåverkan från SKFs egna verksamheter, leverantörer och transportverksamhet samt genom att erbjuda kunder produkter, lösningar och tjänster som optimerar kundernas miljöprestanda. * Enheter med över 20 anställda är inkluderade. Struktur från 1 januari 2015 SKFs finansiella mål SKFs finansiella mål är att ha en rörelsemarginal på 15%, en årlig försäljningsökning i lokala valutor på 8% samt en avkastning på sysselsatt kapital på 20%. Dessa resultat ska uppnås genom att bedriva verksamheten enligt principerna definierade under SKF Care. Rörelsemarginal Förändringar i försäljning i lokal valuta Avkastning på sysselsatt kapital % % år-över-år % ,2 13, ,7 14, ,0 11, ,9 5, ,7 11, , ,5 4,8 11-2,5 0,4 12-0,7 2,5 13 3,9 3, , , ,2 12 7, ,9 14 Inkl. engångskostnader Engångskostnader Organisk tillväxt Förvärv / avyttringar 2012 har räknats om på grund av ändrad IAS 19. För 2011 och tidigare år används de gamla reglerna för IAS 19, se not 1. 3

6 Vd har ordet 2014 ett förändringens år! Den ekonomiska tillväxten var svag i de flesta regioner under Vi upplevde svag tillväxt och geopolitisk utveckling i Europa, och i Latinamerika och många asiatiska länder märktes en avmattning. Som väntat förbättrades marknadsklimatet mest i Nordamerika. Den allmänna efterfrågan på marknaden påverkade SKFs försäljning, och den organiska tillväxten ökade med 3,9% i lokala valutor men försvagades efterhand under året. Samtidigt var skillnaderna mellan de olika regionerna stor. Asien hade starkast tillväxt och ökade med över 8%. Ur industriell synvinkel var tillväxten under året starkast inom flygindustrin, förnybar energi och järnvägssektorn samt inom vår fordonsverksamhet, framför allt i Asien. Utvecklingen och integrationen av Blohm + Voss Industries (BVI) och Kaydon Corporation, som båda förvärvades under 2013, gick mycket bra och uppfyllde de mål vi hade satt upp när vi köpte företagen. BVI har stärkt vår närvaro inom marin industri, speciellt inom serviceverksamheten. De tuffa integrationsmål vi satte för Kaydon i fråga om kostnader och försäljnings synergier har uppfyllts helt, och vi fick en stor order från en ledande nordamerikansk turbintillverkare för leveranser i både Nordamerika och Brasilien. För att kunna tillverka de här produkterna lokalt investerar vi nu i en ny fabrik på vårt Campus i Cajamar i Brasilien. SKF-koncernen genererade ett mycket starkt operativt kassaflöde på närmare 4,7 miljarder kronor, till stor del tack vare stark fokusering på att minska nettorörelsekapitalet samt stark styrning av investeringarna. Kapitaleffektiviteten är en av våra huvudprioriteringar och SKF har startat särskilda program för var och en av de faktorer som påverkar nettorörelsekapitalet mest, det vill säga varulager, kundfordringar och leverantörsskulder. Vi börjar nu se vinsterna, nettorörelsekapitalet minskade till 30,6% från 31,7% för ett år sedan. Rörelseresultatet exklusive engångsposter ökade med nästan 10% under året vilket gav en rörelsemarginal på 11,7%. Resultat per aktie steg till 10,10 kronor. 4

7 Vd har ordet Utifrån både det operativa resultatet och utsikterna för koncernen har styrelsen beslutat att föreslå en utdelning till aktieägarna på 5,50 kronor för årsstämman att fatta beslut om i mars Även under 2014 gjorde SKF ytterligare framsteg inom hållbarhet i såväl den egna verksamheten som leverantörernas. Precis som under tidigare år har den här utvecklingen drivits på av SKF Care och SKF BeyondZero och den avspeglas också i vårt fortsatta engagemang för globala initiativ, till exempel de tio principer för hållbar företagsutveckling som anges i FNs Global Compact driva våra prioriteringar och börja se resultaten De aktiviteter och åtgärder vi genomförde under året grundar sig på de fyra prioriteringar vi har formulerat för att utveckla vår verksamhet. Dessa prioriteringar bygger på SKF Care, vår strategi för hållbarhet som även denna årsredovisning bygger på, där de fyra dimensionerna Affärsomsorg, Miljöomsorg, Medarbetaromsorg och Samhällsomsorg ingår. De fyra prioriteringarna förklaras mer utförligt längre fram i årsredovisningen men kan sammanfattas i nnhållbar lönsam tillväxt nninvesteringar och innovation nnkostnadsminskningar nnkapitaleffektivitet I rapporten hittar du många exempel på vad vi har gjort för att utveckla dessa prioriteringar, men låt mig ändå lyfta fram några av våra nya affärer under året: nninom flygindustrin blir SKF huvudleverantör av lager till huvudaxlar och växellådor för den nya LEAPmotorn som konstruerats av CFM International. nninom fordonsindustrin fick SKF kontrakt på hjullagerleveranserna till Teslas Model S vilket utökade vårt samarbete och gjorde SKF till företagets huvudleverantör nnskf är ensam leverantör av hjullager till den nya SPA-plattformen för Volvo Personvagnar. Den första bilen från den här plattformen är nya Volvo XC 90 och leveranserna startar under nnskf fick en stor order i Kina på lager till lok från en ledande kinesisk loktillverkare Längre fram i rapporten kan du läsa om många fler order. Under året förvärvade vi två mindre tjänsteföretag, GLOi i Sverige och Hofmann Engineering i Kanada. Båda tillför specialkompetens som stärker vårt serviceerbjudande. Vi fortsatte att öka investeringstakten i vår teknikverksamhet och förde den ännu närmare våra kunder. Arbetet med att bygga upp vårt globala teknikcenter i Europa fortsatte under året. Antalet registrerade SKFpatent ökade till 488 under året, ett tydligt tecken på att våra teknikinvesteringar börjar ge resultat för vår produktutveckling. Nu måste vi se till att både vi själva och våra kunder verkligen får nytta av dem. Vi öppnade två nya SKF Solution Factory under året, vilket innebär att vi nu har totalt 29 stycken på olika platser i världen. Det här nätverket hjälper oss att stödja våra kunder och distributörer bättre genom att SKFs kunskap, rekonditioneringstjänster och kundanpassning kommer närmare dem. Tillverkningen av industriella lager ökar i Kina, framför allt i Dalian i de två fabrikerna för medelstora respektive stora lager. Dessutom har tillverkningen av superprecisionslager för verktygsmaskiner startat i Pinghu. SKF Campus i Jiading, Shanghai, invigdes under året. Här ligger också SKFs globala teknikcenter, en SKF Solution Factory, ett SKF College och en fordonsfabrik som tillverkar hjullagerenheter. North East Asian Distribution Centre i Shanghais frihandelsområde öppnade 2014 vilket hjälper oss att betjäna våra kunder i Kina snabbare och lättare. Det är byggt enligt den globala LEED-standarden och har en solkraftsanläggning som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Utbyggnaden av smörjmedelsfabriken i Chodov i Tjeckien blev klar och det är SKFs första LEED platinumcertifierade tillverkningsanläggning. Denna halverar energi- och vattenförbrukning jämfört med konventionella fabriker. Vårt program för dokumenterade lösningar (DSP) registrerar hur mycket kunderna sparar genom att använda SKFs produkter, lösningar och tjänster. DSP är värdefullt för att visa vilket värde vi genererar för våra kunder. Uppnått värde 2014 var över 4 miljarder kronor, vilket totalt blir över 31 miljarder kronor sedan programmet startade för elva år sedan. 5

8 Vd har ordet Portföljen SKF BeyondZero utökades med 14 nya lösningar under året. Försäljningen ökade med 65% till 5,5 miljarder kronor. Dessa lösningar bidrar till att göra våra kunders produkter och verksamheter mer miljövänliga genom exempelvis minskad energi- eller vattenförbrukning. Lösningarna bidrar också till utvecklingen av förnybar energi. Läs mer om dem längre fram i rapporten. Det omfattande arbetet med vårt nya IT-system, UNITE, fortsatte och den första modulen installerades. Som man kan förvänta sig med ett nytt system har vi upplevt ett antal utmaningar i inledningsskedet. Vi har därför planerat om lanseringen och nästa pilotprojekt senareläggs till början av Vår fokusering på kostnadsminskningar fortsatte under året, speciellt inom inköp. Den nya organisation som inrättades 2013 har gjort stora framsteg under året och inköpskostnaderna minskade ytterligare. Dessutom fokuserar vi starkt på att skapa en regional leverantörsbas och idag kommer runt 85% av våra direkta materialleveranser från den region där materialen används. Vårt mål är att öka siffran till runt 95% inom några år. SKF fortsatte att investera i ny smart teknik. Den utgör grunden för nästa industriella revolution och kommer att göra vår verksamhet och våra säljprocesser effektivare. En uppgift blir också att tackla ett av de största problemen för våra medarbetare, nämligen stress på arbetsplatsen. Genom att utveckla särskilda appar kan vi få ut information och kunskap till våra medarbetare på ett effektivare sätt. Idag används mer än smarta enheter inom SKF, och vår Göteborgsfabrik har testat den här tekniken med utmärkta resultat. Under året startade vi också ett antal aktiviteter tillsammans med våra kunder med hjälp av SKF-appar särskilt baserade på datainsamling. Idag har vi 45 appar, och mer än nedladdningar och uppdateringar har gjorts. Jag är mycket stolt över att Apple Inc valde att lyfta fram SKFs arbete på det här området genom att lägga upp ett antal videoklipp på sin webbplats. Det visar att vi är på rätt väg, och förvärvet av GLOi stärkte vår kompetens ytterligare på det här området mitt sista år som vd och koncernchef Trots det tämligen besvärliga marknadsklimatet har SKF utvecklats positivt under 2014, och vi har kommit ännu längre i implementeringen av våra prioriteringar och investeringar för framtiden var också mitt sista år som företagets vd och koncernchef. För mig är det en fantastisk ära att ha innehaft denna position i över elva år. Jag är mycket stolt över den utveckling vi har åstadkommit under dessa år, men det hade inte varit möjligt utan allt stöd från våra aktieägare, kunder, distributörer och leverantörer samt all hjälp och ledning från SKFs styrelse. Men framför allt hade det inte varit möjligt utan det engagemang och den entusiasm som alla SKFs medarbetare världen över har visat. För detta vill jag framföra mitt VARMA TACK till er alla! Slutligen gläder det mig mycket att styrelsen har utsett Alrik Danielson till min efterträdare. Hans gedigna kunskap och erfarenhet inom SKF i kombination med hans tio år utanför koncernen gör honom mycket väl lämpad att leda SKF framåt. Jag vill än en gång tacka er alla och önskar er fortsatt framgång. Tom Johnstone 6

9 Vd har ordet Alrik Danielson Vd och koncernchef från januari 2015 Jag är mycket glad och stolt över att återvända till SKF och bygga vidare på det senaste årtiondets positiva utveckling. Jag har praktiskt taget vuxit upp inom företaget och det känns som att komma hem. Mellan 1987 och 2005 arbetade jag mig upp inom koncernen, först som ekonomi- och affärs controller, sedan inom försäljning och tillverkning. Jag har också haft olika chefsposter inom såväl fordon och eftermarknaderna som industrimarknaderna, mestadels utanför Sverige. Min senaste post inom koncernen var som ansvarig för Industrial Division. Utifrån mina tidigare erfarenheter vet jag att SKF är ett enastående företag. Det finns så många möjligheter till framgång för SKF med den breda kompetens vi har inom koncernen. Våra produkter och tjänster kan tillämpas överallt inom alla upptänkliga applikationer och industrier världen över. Det är en helt fantastisk verksamhet. Vårt viktigaste uppdrag är att leverera mervärde till våra kunder på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Det börjar med att fokusera på kundens användningsområde och verkligen jobba längs hela värdekedjan för att erbjuda bästa möjliga funktion och teknik så att våra kunders produkter och processer ska bli ännu bättre. Teknik kommer att vara nyckeln till framgång även i framtiden, såväl i våra produkter och tjänster som i våra egna processer. Därför började vi med att skapa en förenklad organ isa tionsstruktur. Vi minskade ned från sju stabsfunktioner till fyra och bildade ett samlat affärsområde för industrimarknaderna genom att slå ihop de två industriella affärsområdena Strategic Industries och Regional Sales and Service. Vi inledde också en större översyn av affärsområdet Automotive för att stärka lönsamheten och konkurrenskraften. Jag vill tacka Tom för hans fantastiska stöd under denna övergångsperiod och jag ser fram emot några mycket spännande år framöver. Alrik Danielson 7

10 8 Se sidorna , SKFs globala kampanj.

11 Förvaltningsberättelse Innehåll 10 Rapporteringens inriktning och omfattning 11 SKF Care 12 Intressenter, väsentliga frågor och externa drivkrafter 15 Externa principer 16 Hantering av miljömässiga och sociala frågor längs hela värdekedjan 18 Viktiga händelser SKFs verksamhet Affärsomsorg 21 Resultat Strategi och mål 24 Prioriteringar 29 Affärsmodell 33 SKFs verksamhet 64 Utmärkelser 65 Varumärke 66 Nya produkter och lösningar 70 Portföljen SKF BeyondZero 72 Forskning och teknikutveckling 76 Tillverkning 78 Inköp 83 SKFs verksamhet Miljöomsorg 84 Policy för miljö, hälsa och säkerhet (MHS), samt lagefterlevnad 84 ISO miljöledningssystem och ISO energiledningssystem 85 Klimatförändringar 90 SKFs verksamhet Medarbetaromsorg 96 SKFs verksamhet Samhällsomsorg 101 SKFs marknader 108 Aktier och aktieägare 111 Känslighetsanalys 112 Finansiell ställning och utdelningspolitik 114 SKFs program för affärsetik och regelefterlevnad 115 Styrelsens för AB SKF förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen 9

12 Förvaltningsberättelse Rapporteringens inriktning och omfattning SKFs årsredovisning 2014 täcker rapporteringsperioden 1 januari till 31 december 2014, om inget annat anges. Med SKF Care som ramverk strävar SKF efter ett fullt ut integrerat angreppssätt på de många utmaningar och möjligheter som hållbarhet i sin vidaste bemärkelse innebär. Eftersom aktiviteterna och initiativen som följer av detta är integrerade i företagets dagliga verksamhet kommenteras de flesta av dem i avsnittet Affärsomsorg. Vissa aspekter förklaras emellertid bättre under rubrikerna Miljöomsorg, Medarbetaromsorg och Samhällsomsorg och redovisas därför där. Årsredovisning SKFs årsredovisning 2014 finansiella, miljömässiga och sociala resultat, följer som tidigare år riktlinjerna utgivna av Global Reporting Initiative (GRI). GRI-tabellen och annan mer detaljerad information finns på skf.com tillsammans med årsredovisningen (Information relaterad till SKFs årsredovisning). SKF har tillämpat GRI-riktlinjerna för sin hållbarhetsredovisning sedan år Sedan 1994 har SKF rapporterat och publicerat hållbarhetsinformation, inledningsvis som en helt separat rapport, vilken från 1998 har styrkts av tredje part. Från 2002 ingick miljömässiga och sociala resultat som en separat del i SKFs årsredovisning och bestyrktes av tredje part i enlighet med FARs (Föreningen Auktoriserade Revisorer) krav på översiktlig granskning kombinerade SKF sina finansiella, miljömässiga och sociala resultat i en och samma rapport för att bättre återspegla koncernens verksamhet utvecklades rapporteringen ytterligare genom att hela förvaltningsberättelsen (inklusive finansiella, miljömässiga och sociala aspekter) granskades av koncernens externa revisorer för bestyrkande enligt den internationella standarden för revision ISA och den internationella standarden för bestyrkandeuppdrag ISAE SKFs årsredovisning 2014 är upprättad enligt grundläggande nivå ( in accordance Core) för GRI G4, vilket styrks av företag ets externa revisorer. Miljöresultat och sociala resultat i siffror och data återfinns på sidorna En heltäckande översikt över SKFs synsätt på väsentliga aspekter finns i dokumentet SKF Care Policies and practices på skf.com. Bolagsstyrningsrapport SKF har valt att upprätta sin bolagsstyrningsrapport skild från förvaltningsberättelsen. Se sidorna SKFs marknader SKFs huvudsakliga marknader beskrivs på sidorna De innefattar produkter, lösningar och tjänster inom lager, ställdon och rörelsestyrning, polymertätningar, smörjsystem, mekanisk krafttransmission samt anläggningsoptimering. Marknaden för lager Marknaden för ställdon och rörelsestyrning Marknaden för polymertätningar Marknaden för smörjsystem Marknaden för mekanisk kraft transmission Marknaden för anläggnings - optimering 10

13 Förvaltningsberättelse SKF Care I denna rapport presenteras och kommenteras koncernens finansiella, miljömässiga och sociala resultat i ett integrerat format under begreppet SKF Care, SKFs definition på hållbarhetsarbete. SKF Care utgörs av de fyra dimensionerna affärsomsorg, miljöomsorg, medarbetaromsorg och samhällsomsorg. Principerna under SKF Care är vägledande för hela koncernens verksamhet. Affärsomsorg Medarbetaromsorg SKF BeyondZero SKF Care Miljöomsorg Samhällsomsorg Affärsomsorg bygger på ett starkt kundfokus och på att leverera ett starkt, hållbart finansiellt resultat och rätt avkastning till aktieägarna. Dessa resultat ska uppnås i enlighet med högsta etiska standarder. Miljöomsorg fokuserar på koncernens ansvar att ständigt sträva efter att minska miljöeffekterna. SKF vidtar specifika åtgärder för att minska påverkan från såväl de egna verksamheterna som leverantörernas och kombinerar detta med åtgärder som avsevärt förbättrar kundernas miljöprestanda genom att erbjuda produkter, lösningar och tjänster som ökar energieffektiviteten och minskar miljöpåverkan. Dessa produkter, lösningar och tjänster är samlade i portföljen SKF BeyondZero. Medarbetaromsorg tryggar en säker arbetsmiljö samt främjar hälsa, utbildning och välbefinnande för SKFs medarbetare. Samhällsomsorg omfattar aktiviteter som bidrar till en positiv social utveckling i de lokala samhällen där koncernen verkar. 11

14 Förvaltningsberättelse Intressenter, väsentliga frågor och externa drivkrafter Intressenter SKF har i den löpande verksamheten under många år arbetat med olika sätt att föra dialog med viktiga intressentgrupper, vilka har definierats av företaget som kunder, investerare, leverantörer, arbetstagarrepresentanter och företrädare för andra delar av samhället. Detta hjälper SKF att bättre förstå intressenternas perspektiv och angelägenheter. Följande exempel visar hur SKF interagerar med viktiga intressentgrupper. Kunder SKF söker återkoppling från sina kunder via aktiviteter som koncernens sälj- och marknadsorganisation genomför, allt från diskussioner på global nivå med nyckelkundsansvariga till dagliga samtal mellan kunder och SKFs kundansvariga lokalt. Omfattande kundundersökningar genomförs också regelbundet och på begäran av SKFs affärsområden. Denna återkoppling hjälper SKF att kontinuerligt förbättra kundvärdet. Investerare och analytiker SKF kommunicerar aktivt koncernens strategi och resultat till befintliga och potentiella investerare, analytiker och media. Informationen ges via olika kanaler som kvartalsrapporter, möten med investerare, telefonkonferenser, företagets webbplats och pressmeddelanden. En årlig kapitalmarknadsdag hålls för att presentera koncernens strategi, mål och verksamheter i detalj. SKF får återkoppling från investerare via egna enkäter och i samband med investerarträffar samt löpande återkoppling via diskussioner. Medarbetare och fackliga organisationer SKF håller ett årligt fackligt världsråd där arbetstagarrepresentanter träffar företagsledningen. Överenskommelser och slutsatser från dessa möten åtgärdas och följs upp. Arbetstagarrepresentanter ingår också i SKFs styrelse, se Bolagsstyrningsrapport sidorna SKF genomför också en medarbetarundersökning ungefär var 18:e månad inom ramen för SKFs arbetsklimatprocess. Resultatet används för att uppnå ständiga förbättringar i fråga om arbetsklimat och resultat på alla nivåer i företaget, från lokala arbetsgrupper till koncern ledning. Leverantörer Fristående organisationer Samhällen De samhällen där SKF bedriver verksamhet är viktiga intressenter för företaget. Lokala SKF-organisationer samverkar med samhället genom olika aktiviteter och initiativ, från affärsrelaterade aktiviteter till volontärinsatser, välgörenhetsarbete och sponsring samt samarbeten med olika lokala nätverk. Fristående organisationer SKF deltar aktivt i olika fristående organisationer. SKF använder nätverken för att utbyta erfarenheter och idéer med andra företag och vidareutveckla företagets tankar och synsätt i många frågor. SKF samarbetar också med vissa frivilligorganisationer, såsom Världsnaturfonden WWF. SKF välkomnar återkoppling och synpunkter från dessa organisationer kring exempelvis klimatförändring och andra miljö relaterade, sociala och ekonomiska frågor. Leverantörer Kostnaden för varor och tjänster som införskaffas av SKF motsvarar omkring hälften av koncernens intäkter. Ett nära samarbete och löpande dialog med leverantörer är viktigt för koncernens fortsatta framgång. Tack vare lokala inköpskontor möjliggörs en tät kommunikation i den dagliga verksamheten. Revisioner på plats ger SKF återkoppling om leverantörernas resultat och hur de följer SKFs etiska riktlinjer samt utvecklar kompetensen hos både leverantören och SKF. Specifika enkäter och intervjuer under 2014 Enligt rapporteringskraven i GRI G4 och utöver de väletablerade processer som beskrivs ovan genomförde SKF specifika enkäter och intervjuer under 2014 med ett antal personer ur de viktigaste intressentgrupperna. Dessa bekräftade och gav Kunder Samhällen Investerare och analytiker Medarbetare och fackliga organisationer ytterligare insikter i potentiellt viktiga aspekter för koncernen. De utvalda personerna bland intressenterna var viktiga strategiska kunder, medarbetarrepresentanter och fackliga organisationer, investerare och analytiker samt representanter från samhället. Personerna ombads att lämna kvalitativ och kvantitativ återkoppling på en lista över potentiellt viktiga aspekter. Informationen samlades in via webbaserade enkäter, genom direkta diskussioner med kunderna och med hjälp av telefonintervjuer som genomfördes av ett externt företag. Synpunkter från leverantörerna samlades in vid revisioner, utbildningstillfällen och andra aktiviteter som genomfördes i den löpande verksamheten under året. Väsentliga frågor SKF sammanställer de väsentliga frågorna för koncernen med hjälp av den information från intressenterna som beskrivs ovan. Detta i kombination med material från ledande företrädare från affärsområdena och koncernstabsfunktionerna verifieras slutligen av koncernledningen. Resultatet av detta arbete är en lista med elva väsentliga frågor som presenteras på följande sidor. Detaljerade resultat per intressentgrupp finns i noterna på sidan 181. Väsentliga frågor för SKF längs hela värdekedjan Väsentliga frågor och vilket samband de har med SKFs värdekedja presenteras på nästa sida. De flesta av dessa frågor omfattar en eller flera aspekter enligt riktlinjerna för GRI G4. Se indextabellen för GRI G4 under Information relaterad till SKFs årsredovisning för en översättning av SKFs väsentliga frågor till GRI G4-aspekter. 12

15 Förvaltningsberättelse Väsentliga frågor över SKFs värdekedja Leverantörer SKFs verksamheter Återförsäljare Slutanvändare Sluthantering Nöjda kunder Förmåga att förutse, bemöta och överträffa kunders förväntningar i fråga om tillfört värde, kvalitet och service på den starkt konkurrensutsatta globala marknaden Affärsetik Att bedriva all verksamhet med etiska affärsmetoder som uppfyller alla gällande lagar och följer SKFs etiska riktlinjer så att koncernens anseende vårdas Ekonomiska resultat Förmåga att uppnå varaktigt goda ekonomiska resultat som uppfyller eller överträffar investerares och kunders förväntningar Hälsa och säkerhet Förmåga att säkerställa hälsa och säkerhet för alla SKFs medarbetare samt tillse att SKFs produkter och lösningar är säkra att använda för kunder och slutanvändare Innovation Hög grad av innovation ur alla aspekter organisation, teknik och affärsmodeller för att stödja SKFs kunder på marknader och i branscher som förändras och utvecklas mycket snabbt Positiv och motiverande arbetsplats Förmåga att attrahera, behålla och motivera en personalstyrka präglad av mångfald och effektivitet genom gott ledarskap och utveckling av den kompetens och de verktyg som behövs för att uppnå koncernens mål Ansvarsfulla inköp Att se till att SKFs etiska riktlinjer förstås och följs av SKFs leverantörer så att dessa säkerställer sina medarbetares hälsa, säkerhet och rättigheter samt tar miljöhänsyn Energi och klimat Förmåga att realisera de påtagliga möjligheter som kommer ur högre krav på energieffektivitet och samtidigt minska därtill relaterade risker och kostnader Systematiskt miljöskydd Att kunna säkerställa minsta möjliga miljöpåverkan från SKFs produkter samt därtill relaterade processer och aktiviteter Relationer med lokala samhällen Jämställdhet, arbetsrätt och mänskliga rättigheter Förmåga att tillföra mervärde till de lokala samhällen där SKF verkar och därigenom stärka företagets anseende i samhället och bland medarbetarna Förmåga att garantera lika möjligheter, rättvisa löner, mänskliga rättigheter samt ett positivt och konstruktivt förhållande mellan medarbetare och ledning 13

16 Förvaltningsberättelse Externa drivkrafter och utvecklingstrender SKFs strategi utvecklas och förfinas baserat på förståelsen om de externa drivkrafter och utvecklingstrender som påverkar, eller har potential att påverka, de många marknader, regioner och industrigrenar som koncernen verkar inom. SKFs verksamhet är i hög grad diversifierad med avseende på både regioner och industrier. Mer detaljerad analys och beskrivning av SKFs angreppssätt kring dessa drivkrafter kan endast ske per industri och återfinns på sidorna i denna årsredovisning. Nedan ges en kortfattad allmän beskrivning av drivkrafterna och deras betydelse för SKF. Drivkraft Betydelse SKFs angreppssätt Globalisering Den ekonomiska aktiviteten förskjuts mellan världens regioner, vilket leder till förändrade kundbehov i de olika regionerna och nya möjligheter att utveckla leverantörs- och partnersamarbeten. Utöka försäljnings- och marknadsaktiviteterna och föra industriexpertisen närmare kunderna. Etablera forskning och utveckling i varje större region samt sälj- och teknikstöd nära kunderna. Balansera SKFs tillverkning geografiskt för bästa stöd till koncernens kunder runt om i världen. Centralisera SKFs globala inköp och etablera en global och regional leverantörsstruktur. Global befolknings - tillväxt och ökat välstånd per capita Skapar ökad efterfrågan på innovativa produkter och lösningar som bidrar till effektivare produkter under hela livscykeln, eftersom världen måste göra mer med mindre resurser. Tillämpa SKFs ingenjörstekniska kunskap för att öka kundernas effektivitet på alla områden; Anläggningsoptimering Energieffektivitet Resurseffektivitet Urbanisering Ökar behoven av infrastruktur för transporter och energiförsörjning m.m. Satsningar på kundlösningar till transportoch energisektorn samt närliggande branscher. Miljöbegränsningar Skapar tillväxtpotential för teknik som minskar miljöpåverkan inom alla områden. SKF BeyondZero koncernens strategi för att utveckla effektiva kundlösningar och samtidigt höja effektiviteten och minska miljöpåverkan längs SKFs leveranskedja. Smart teknik Stigande efterfrågan på integrerad intelligent teknik inom alla industrigrenar och snabb teknisk innovation på området innebär affärspotential. Tillföra smarta funktioner och mervärde till SKFs kunder genom utveckling och inbyggnad av elektroniska lösningar och programvara. Utveckla appar som förbättrar kundernas uppkopplingsmöjligheter och support. 14

17 Förvaltningsberättelse Externa principer Genom åren har SKF följt ett antal internationellt erkända externa principer och riktlinjer som främjar hållbara och etiska affärsmetoder. nn FN Global Compact är en strategisk policy för företag som åtar sig att anpassa sin verksamhet till tio universellt accepterade principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. SKF är anslutet till Global Compact sedan SKF åtar sig att följa de fastställda principerna och kommunicera framsteg i sin årsredovisning. nn Den internationella arbetsorganisationen (ILO) formulerar och bevakar internationella standarder på det arbetsrättsliga området. ILO sammanför representanter för regeringar, arbetsgivare och arbetstagare för att gemensamt utforma riktlinjer och program som främjar sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla. SKF är anslutet till ILOs deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetet. Därigenom åtar sig SKF att respektera grundläggande mänskliga värderingar fastställda av ILO. nn Internationella handelskammaren (ICC) är det globala näringslivets organ för att stödja global ekonomisk utveckling som drivkraft för ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och framgångsrikt företagande. ICCs Business Charter for Sustainable Development gavs ut 1991 och definierar 16 principer för miljöledning. SKF har antagit ICCs Business Charter sedan 1992 och följer konsekvent dess principer i företagets alla aktiviteter. Som ICC-programmet föreskriver tillämpar SKF försiktighetsprincipen för alla produkter och tjänster. Det innebär att alla tekniska anspråk som SKF gör avseende produkter eller deras prestanda ska baseras på försiktiga antaganden. nn Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har som uppdrag att stödja en politik som förbättrar de ekonomiska och sociala villkoren för människor runt om i världen. SKF har antagit och arbetar för att till fullo följa OECDs riktlinjer för multinationella företag. Därigenom åtar sig SKF att bedriva verksamhet i ett globalt sammanhang på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med tillämpliga lagar och internationellt vedertagna standarder. WWF-samarbete SKFs klimatstrategi erkändes av WWF som den bästa inom sin bransch i och med att denna globala miljöorganisation antog SKF i sitt program Climate Savers i maj WWF Climate Savers är en global plattform för förändring av företag och branscher, med syftet att visa ledarskap när det gäller klimat- och energilösningar. Medlemsföretagen sätter branschledande mål vilka bekräftas av WWF för att minska växthusgaserna i den egna verksamheten, och samarbetar med andra företag och partners för att skapa innovativa lösningar för en ren ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Företagets framsteg mäts och granskas årligen av SKFs revisorer, vilket säkerställer högsta trovärdighet. Läs mer på wwf.panda.org under Climate Savers. SKF är en aktiv partner i detta program och arbetar på olika sätt med andra medlemsföretag och WWF för att uppmuntra energieffektiva och koldioxidsnåla processer. Sedan 2013 delar SKF ut Climate Savers award en utmärkelse med vilken koncernen och WWF uppmärksammar exceptionella interna projekt och initiativ som bidrar till att förverkliga SKFs klimatstrategi. Se sidan

18 Förvaltningsberättelse Hantering av miljöfrågor längs hela värdekedjan Olika typer av miljöpåverkan uppstår längs SKFs värdekedja. Nedan ges en översikt över några av de policies och initiativ som koncernen tillämpar i sin verksamhet för att på ett effektivt sätt ta itu med och minska denna påverkan. Värdekedja Leverantörer SKFs tillverkning Logistik Kunder Sluthantering SKFs angreppssätt SKFs etiska riktlinjer»se sidan 114 SKFs miljö-, hälso- och säkerhetspolicy»se sidan 84 WWF Climate Savers»se sidan 85 Forskning och utveckling livscykelhantering»se sidan 75 Certifiering enligt ISO miljöledningssystem för större leverantörer»se sidan 80 ISO miljöledningssystem»se sidan 84 Mål för logistikverksamhet: 30% förbättring av koldioxid/ ton kilometer senast 2016»se sidorna 62, 85 SKFs riktlinjer för miljöanpassad produktutveckling säkerställer att nya produkter konstr uer as för att minimera miljöpåverkan under hela livscykeln från materialval till återvinning»se dokumentet SKF Care Policies and practices på skf.com Certifiering enligt ISO energiledningssystem för energiintensiva nyckelleverantörer senast 2016»se sidan 81 SKFs etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer»se sidan 80 ISO energiledningssystem»se sidan 84 SKF-koncernens energimål absoluta och relativa»se sidan 86 Specifika miljömål avseende återvinning, deponier, flyktiga organiska ämnen»se sidan 87 Fokusområden för att förbättra transporteffektivitet»se sidan 62 Initiativ för miljöanpassade godstransporter»se sidan 63 Utveckling och utökning av portföljen SKF BeyondZero produkter och lösningar som medför eller bidrar till betydande förbättringar av SKF-kundernas miljöresultat»se sidorna Rekonditionering och reparation för förlängd brukbarhetstid»se sidan 31 16

19 Förvaltningsberättelse Hantering av sociala frågor längs hela värdekedjan SKF arbetar längs värdekedjan med frågor som mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, ansvarsfulla affärsmetoder, jämställdhet, mångfald och bidrag till lokal samhällen. Följande översikt visar exempel på hur detta uppnås. Värdekedja Leverantörer SKFs verksamheter Återförsäljare Kunder SKFs angreppssätt SKFs etiska riktlinjer»se sidan 114 Efterlevnadskontroll av etiska riktlinjer»se sidorna 92, 114 Policy mot korruption och otillåtna affärsmetoder»se dokumentet SKF Care Policies and practices on skf.com SKFs etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer»se sidan 80 OHSAS standard för arbetsmiljöledningssystem»se sidan 91 Policy mot otillåtna affärsmetoder»se dokumentet SKF Care Policies and practices på skf.com SKFs initiativ för ansvarsfulla inköp»se sidan 80 Programmet noll olyckor»se sidan 91 Policy angående användning av gåvor och förmåner»se dokumentet SKF Care Policies and practices on skf.com SKFs etiska riktlinjer för leverant örer och underleverantörer revision och utveckling»se sidan 80 Arbetsklimatprocess»se sidan 93 Internationella ramavtal med fackföreningar»se sidan 92 SKFs etiska riktlinjer för återförsäljare»se dokumentet SKF Care Policies and practices på skf.com Standarder för produktsäkerhet och produktprestanda, bl.a ISO/TS IRIS AS 9100»se dokumentet SKF Care Policies and practices på skf.com Samhällsengagemang»se sidorna

20 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2014 Första kvartalet Exempel på nya affärer SKF tecknade ett treårigt avtal värt runt 55 Mkr med det indiska företaget Hindustan Aeronautics Limited för leverans av kundanpassade lager för växellådor och huvudrotorn till helikoptrar. Ett femårigt avtal slöts med Bell Helicopter Textron Inc., USA, värt runt 50 Mkr, för leverans av elastomeriska lager. SKF tecknade ett stort kontrakt för magnetlager till Turbogaz, en ukrainsk tillverkare av turboexpandrar. Se sidan 51. SKF har erhållit flera stora affärer från svenska företag på lösningar inom tillståndsövervakning, bland annat: - Massa- och papperstillverkaren SCA - Tillverkaren av förpackningsmaterial BillerudKorsnäs - Kraftbolaget Vattenfall Lösningarna bidrar till att säkerställa anläggningarnas till förlitlighet, tillgänglighet och prestanda. SKF tecknade ett treårigt kontrakt med Argos, en av de största cementtillverkarna i Latinamerika som tillhandahåller tjänster i Colombia. Det totala värdet av dessa nya kontrakt uppgår till cirka 40 Mkr. Se sidan 46. SKF började leverera transmissionstätningar till Geely Automobile som används i deras automatiska växellådor (6AT). Avtalet är värt över 100 Mkr och sträcker sig över cirka fem år. SKF förser Volkswagen med energieffektiva koniska rullager och kullager till den elektriska drivlinan i deras första elbil, e-up!. Kaydon Corporation: Några exempel på nya affärer under kvartalet: - Gasfas filtreringsutrustning för raffinaderier i Saudiarabien och Mexiko. - Purafils biologiska luftreningssystem för kinesiska avloppsreningsverk. - Filtreringssystem för kraftproduktionsapplikationer i Korea och USA. - Svängkranslager till ett järnvägsprojekt för kollektivtrafiken i Los Angeles. Andra kvartalet SKF öppnade en ny SKF Solution Factory i Nieuwegein, Holland. För nionde gången arrangerades SKFs årliga vindkraftskonferens i Berlin i Tyskland. Runt 190 ledande industriföretag från 23 länder samlades för att diskutera och utbyta kunskap. Tillverkningen av hjullagerenheter har påbörjats i den nya fabriken för fordonsmarknaden på SKFs campus i Shanghai. Leverans sker till en rad olika kunder som Volvo Cars, Geely och SGM (Shanghai General Motors). SKF Campus och SKF Northeast Asia Distribution Centre invigdes under kvartalet. Båda ligger i Shanghai, Kina, och är byggda enligt miljöcertifieringssystemet LEED. Exempel på nya affärer SKF tecknade ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal med Envision Energy i Kina, en ledande global leverantör av vind turbiner. SKF tecknade ett avtal värt runt 35 Mkr med en kund inom automatiseringsindustrin för leverans av självstansande nitningsutrustning och lösningar för sammanfogning. SKF kommer att leverera en kundanpassad elektromekanisk cylinder med rullskruv för hög belastning, hög arbetscykel och lång livslängd. Dongfang Electric New Energy Equipment, en ledande kinesisk tillverkare av vindturbiner, fick sin första order utanför Kina. SKF valdes ut som ensam leverantör av lager till huvudaxel. SKF fick ett servicekontrakt värt runt 20 Mkr från Aurizon, Australiens största företag inom godstransporter på järnväg. SKF fick flera stora servicekontrakt för anläggningsoptimering i Kanada, däribland ett kontrakt värt 10 Mkr från en kund i olje- och gasindustrin. SKF tecknade ett avtal med Bosch Service i Brasilien. SKF och Bosch ska tillsammans lansera SKFs produkter till fordonseftermarknaden till av Boschs servicecenter i landet. Sortimentet täcker i stort sett alla bilar och tunga lastbilsmodeller i Brasilien. Kaydon Corporation: - En order till vindkraftseftermarknaden med leverans under Ett treårigt kontrakt på lager för växellådor i helikoptrar. 18

SKF Årsstämma 2014. Tom Johnstone Vd och koncernchef

SKF Årsstämma 2014. Tom Johnstone Vd och koncernchef SKF Årsstämma 2014 Tom Johnstone Vd och koncernchef Utveckling per geografiskt område Organisk tillväxt i lokal valuta 2013 jämfört med 2012 Europa -3% Nordamerika -3% Asien/Stillahavsområdet 2% Latinamerika

Läs mer

Årsredovisning 2013. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Årsredovisning 2013. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Årsredovisning 2013 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Innehåll n n 2 Det här är SKF 4 Vd har ordet n n 8 Förvaltningsberättelse 20 SKFs verksamhet Affärsomsorg 21 Resultat 2013 22 Mål och

Läs mer

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Årsredovisning 2012 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Vision Affärsidé Drivkrafter Värderingar Att förse världen med SKFs kunskap Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam

Läs mer

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

Årsredovisning 2012. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Årsredovisning 2012 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat Vision Affärsidé Drivkrafter Värderingar Att förse världen med SKFs kunskap Att stärka SKFs globala ledarskap och bibehålla en lönsam

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

Det här är SKF. Geografisk fördelning av försäljning, medelantal anställda och anläggningstillgångar 2013 (procent).

Det här är SKF. Geografisk fördelning av försäljning, medelantal anställda och anläggningstillgångar 2013 (procent). SKF i korthet 2013 Det här är SKF SKF är en av världens ledande leverantörer av produkter, lösningar och tjänster inom områdena rullningslager, tätningar, mekatronik, service och smörjsystem. Serviceerbjudandet

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000.

För tredje kvartalet i år planeras en avsevärt lägre produktion, jämfört med tredje kvartalet 2000. Press release SKF - Halvårsrapport 2001 Ytterligare förbättrad vinst SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för första halvåret 2001 på 1 611 Mkr (1 509). Exklusive engångsintäkter på 100 Mkr

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

SKF Care. Årsredovisning 2011. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat

SKF Care. Årsredovisning 2011. Finansiella, miljömässiga och sociala resultat SKF Care Årsredovisning 2011 Finansiella, miljömässiga och sociala resultat 4 Vd har ordet 8 Förvaltningsberättelse Nyckeldata 2011 2010 Försäljning, Mkr 66 216 61 029 Rörelseresultat, Mkr 9 612 8 452

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

SKFs årsstämma den 25 april 2006 - Tal av VD och koncernchef Tom Johnstone

SKFs årsstämma den 25 april 2006 - Tal av VD och koncernchef Tom Johnstone SKFs årsstämma den 25 april 2006 - Tal av VD och koncernchef Tom Johnstone Ärade stämmodeltagare Låt mig inledningsvis sammanfatta det gångna året i några siffror, plus 9,9 procent, plus 20,1 procent,

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag:

ESSILORS PRINCIPER. Våra principer kommer från några av Essilor's utmärkande drag: ESSILORS PRINCIPER Var och en av oss delar Essilors ansvar och rykte i vårt yrkesliv. Så vi måste känna till och respektera de principer som gäller för alla. Det innebär att vi måste förstå och dela de

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet.

Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Bufab Lann är specialister inom skärande bearbetning med tillverkning av svarvade komponenter sedan 40-talet. Small components. Big business. På 40-talet var Bufab Lann en liten men gedigen svarvarverkstad.

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability

SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef. Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer Susan iliefski-janols, Hållbarhetschef Susan Iliefski-Janols, Director Sustainability Product Sustainability SCAs hållbara innovationer 1 SCA 2 Drivkrafter 3 Innovationer för

Läs mer

Globalt ledarskap och en stark organisation

Globalt ledarskap och en stark organisation Vår vision Tillsammans med våra kunder kommer vi att gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara produkter av stål Globalt ledarskap och en stark

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014

Årsstämma 2014. Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef. Stockholm 9 april 2014 Årsstämma 2014 Martin Lindqvist verkställande direktör och koncernchef Stockholm 9 april 2014 2013 i korthet 2013 var ett fortsatt utmanande år för stålindustrin och för SSAB. Året kännetecknades av svag

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man?

Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Strategiska energilösningar för företag, industri och fastigheter. Vilka är de och hur gör man? Therese Hindman Persson, Affärsområdeschef: Energy Solutions, Schneider Electric Schneider Electric 1 Vilka

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag)

Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Bokslutsmeddelande 2009 (sammandrag) Ahlstrom Abp, sammanfattning av BÖRSMEDDELANDE, 3.2.2010 kl. 12.10 Detta är en sammanfattning av bokslutsmeddelandet. Det fullständiga meddelandet för 2009 finns på

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 inkluderande Hållbarhetsredovisning Vision Att förse världen med SKFs kunskap På omslaget: Syahrian Abimanyu, Indonesien SKF är huvudsponsor i världens största ung domsturnering i fotboll

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date

Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date Volvo Group Headquarters Department, Name, Document name, Security Class Date 2014 var effektiviseringarnas år 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET 2012 2013

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer.

Vår uppförandekod gäller all vår verksamhet och vi förutsätter oss att all personal alltid följer dessa riktlinjer. Code of Conduct Brev från ledningen Hos oss på Caverion är det viktigt att utveckla företagets långsiktiga verksamhet. Vi strävar inte efter det goda ekonomiska resultatet till varje pris. Vi förstår att

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-MARS 1998 21 APRIL 1998 Omsättningen ökade med 30% Resultatet efter finansposter ökade från 22 till 26 mkr Vinsten per aktie ökade med 37% Avsevärd marginalförbättring förutses

Läs mer

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020

LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 LKAB:S STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING 2013 2020 VÅR AMBITION LKAB skapar välstånd genom att vara ett av de mest innovativa och resurseffektiva gruvföretagen i världen. 2 AMBITIONEN INNEBÄR ATT: LKAB

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) 1 (9) LIVFÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIAS, ÖMSESIDIGT POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen i Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Datum för beslut 2013-12-18 Träder ikraft

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2014 tillämpats de

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Implementering av ISO 26000

Implementering av ISO 26000 Implementering av ISO 26000 En standard till? Vi har ju redan ISO 9001 & ISO 14001. Socialt ansvarstagande, varför ska vi hålla på med det? Det får väl samhället sköta" Det där med ISO 26000 kan väl din

Läs mer

Ansvarsfullt företagande

Ansvarsfullt företagande Nolatos själ 2 Ansvarsfullt företagande Nolato har en lång tradition av ansvarsfullt företagande. Det ligger djupt i vår själ att företaget ska vara en god arbetsgivare, en omtänksam samhällsmedborgare,

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

SKF Bokslutskommuniké 2012

SKF Bokslutskommuniké 2012 Pressmeddelande 30 januari 2013 SKF Bokslutskommuniké Vi såg en svag utveckling av försäljningen under fjärde kvartalet, i synnerhet under december, till följd av det osäkra makroekonomiska läget och reducering

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer