Årsredovisning CITY 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning CITY 2013"

Transkript

1 Årsredovisning CITY 2013

2 Innehållsförteckning Direktorn har ordet...3 Organisation Kalmar Stadsmission Lotsen...6 Kalmar Stadsmission Handtaget...7 Kalmar Stadsmission Ateljé...8 Kalmar Stadsmission Second Hand...9 Kalmar Stadsmission Garderoben Förvaltningsberättelse Flerårsöversikt...15 Resultat- och balansräkning Tilläggsupplysningar...19 Noter Underskrifter...25 Revisionsberättelse...26 Tack till våra vänföretag...27

3 Direktorn har ordet Året som gått blev inget undantag. Kalmar Stadsmission fortsätter att utvecklas. Det är både roligt och spännande att få vara en del av Kalmar Stadsmissions omfattande arbete och strävan. Ett arbete som handlar om att vara till stöd och hjälp för alla de människor som söker oss. En strävan att all vår verksamhet skall få vara ett utåtriktat socialt arbete med en existentiell och andlig dimension. För kärlek kan aldrig vara enbart teori, den vill praktik, den vill tro med händerna. Därför bygger vi verksamheter som vill förverkliga, och samtidigt vila på, kyrkans tvåtusenåriga diakonala uppdrag. Ett mångårigt uppdrag som aldrig blir gammalt. Någon har sagt mig att diakoni stavas flexibilitet. Jag tror detta är sant och därför försöker Kalmar Stadsmission att ständigt utforma verksamheten så att vi på bästa möjliga sätt kan möta de behov och förväntningar som människor i utsatta livssituationer kan ha. En diakoni i vår tid. Den nystartade Garderoben är ett gott och bra exempel på en sådan diakonal verksamhet. För att allt detta arbete skall vara möjligt måste många hjälpas åt. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare, anställda och volontärer som gjort fantastiska insatser under året. Det är härligt att bevittna kompetenta medarbetare som utför ett både engagerat och professionellt arbete i mötet med alla de människor vi kommer i kontakt med genom våra olika verksamheter. Jag vill också framföra ett stort tack till församlingar, organisationer, föreningar, enskilda och företag som genom bidrag, gåvor och på många andra sätt stöder Kalmar Stadsmission. Tack vare detta stöd kan vi utföra ett utökat gott arbete för människor som behöver vår hjälp. Björn Wennerström direktor Kalmar Stadsmission 3

4 Organisation Ideell förening Kalmar Stadsmission är en ideell förening. Den bildades 1998 då kyrkofullmäktige antog stadgarna som berättar om ändamålet: vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning förändra det som i samhället skapar/ förstärker utsatthet som en fristående professionell idéburen aktör bidra till mångfald genom kompetent evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor för den som frågar efter det uppmuntra och kanalisera medmänskligt engagemang arbeta för att förebygga missbruk bland ungdom Kort kan sägas att det handlar om att utifrån en kristen människosyn försöka att uthålligt och så handlingskraftigt som möjligt lindra nöd och utmana till förändring för människor i utsatta livssituationer. I all vår verksamhet och genom att erbjuda det lågmälda samtalet om tro och existentiella frågor, för den som frågar efter det, vill vi att människor ska kunna se sin situation i nytt ljus och få hjälp att hitta lösningar till mening och sammanhang i livet. Genom att vara en röst för utsatta grupper och genom opinionsbildning vill vi förändra det som i samhället skapar/förstärker utsattheten. Vi är en professionell idéburen aktör som genom vårt arbete vill bidra till mångfald genom kompetent, evidensbaserat arbete inom omsorg och socialt arbete i Kalmar med omnejd. Medlemmar Föreningen har följande medlemmar: Kalmar kyrkliga samfällighet Kalmar domkyrkoförsamling Kalmar S:t Johannes församling Heliga korsets församling S:t Birgitta församling Två Systrars församling I Svenska kyrkan finns en lång tradition att arbeta med nöd och utsatthet, ordet Diakoni används för detta. Kalmar Stadsmission kom till som avlastning och resurs för de olika församlingarnas diakonala arbete, för att kunna möta det ökande behovet från människor i utsatthet. Stämman Stämman är Kalmar Stadsmissions högsta beslutande organ. Till stämman utser varje medlem två ordinarie ledamöter och en ersättare. Antal ledamöter är 19. Stämman kallas varje år till två ordinarie sammanträden. På stämman tas beslut om årsredovisning, budget, val av styrelseledamöter samt ges information om verksamheten. 4

5 Styrelsen Styrelsen består av sex ledamöter och tre ersättare. Härutöver är kyrkoherden i Kalmar pastorat ledamot. Styrelsen arbetar med ekonomi, organisation, mål och visioner, insamlingsmål, policyfrågor mm. Direktor Kalmar Stadsmissions verksamhet leds under styrelsens överinseende av en av styrelsen utsedd direktor. Föreståndare Direkt underställd direktorn finns ett antal föreståndare, som i sin tur driver verksamheterna med hjälp av anställda och volontärer 5

6 Kalmar Stadsmission Lotsen Under året har den öppna dagverksamheten, kallad Kalmar Stadsmission Lotsen, varit välbesökt. Detta är ett forum dit människor dagligen kan komma för att få en stöttande hand i tillvaron. Behoven är naturligtvis olika för alla individer, men den gemensamma värdegrunden har varit att ge Stadsmissionens besökare en möjlighet att vila ut, äta mat, ringa samtal eller bara ta en kopp kaffe tillsammans med någon. Saker som för många kan kännas självklara, men inte alltid är så i denna målgrupp. Personalen har tillsammans med besökarna eftersträvat och arbetat mot långsiktiga relationer, där trygghet, respekt och tillgänglighet har varit ledord. Detta för att stärka den enskilda individen i sin vardag. På Lotsen har personalen också aktivt arbetat med att erbjuda meningsfulla och givande aktiviteter för besökarna. Verksamheten på Södra Långgatan 36 har varit öppen hela året med undantag av två veckor under juli månad då det var semesterstängt. Lunch har serverats måndagar, onsdagar och fredagar. En förstärkt frukost har serverats tisdagar och torsdagar. Under året har också serverats påskbord, julbord och midsommarbord. Varje tisdag ansvarar Kalmar Stadsmission för lunchandakten i Kalmar Domkyrka. Numera en naturlig del i både Domkyrkans och Kalmar Stadsmissions andaktsliv. Efter andakten är det också en stunds gemenskap kring kaffemuggen under södra läktaren. Biljardbordet och datorn har flitigt använts av besökare. Olika företagsvänner har förgyllt tillvaron t.ex. genom blommor till lokalen varje vecka, möjlighet till hårvård och gratis matvaror. Det främsta stödet är dock ett kontinuerligt öppethållande med tillgänglig personal för medmänskligt och professionellt stöd i form av närvaro och samtal. Utifrån verksamheten på Kalmar Stadsmission Lotsen har det genomförts hembesök och sjukbesök utifrån olika önskemål och behov. Detta är många gånger ett tillfälle att fånga samtal som ofta får en annan karaktär än i verksamhetslokalen. LOTSEN 6

7 Kalmar Stadsmission Handtaget Här kan vi erbjuda arbetsträning, arbetsprövning och rehabilitering inom lättare verkstads-, hantverks-, fastighets- och trädgårdsarbeten. Primärt vänder vi oss till socialtjänstberoende människor men också till långvarit sjukskrivna och människor med lättare funktionshinder. Ett av målen är att låta varje människa utifrån sin förmåga växa i sin egen takt, med hjälp av verksamhetens olika insatsmöjligheter och kompletterande program. Verksamheten bedrivs därför med många enkla arbetsmoment så att alla, även de utan förkunskaper, kan delta i verksamheten. Kalmar Stadsmission Handtaget ska också förbereda deltagarna för arbetsmarknaden, därför läggs stor vikt vid samarbetsförmåga, laganda och personligt ansvar. Utöver detta vill vi på Kalmar Stadsmission Handtaget kunna erbjuda daglig meningsfull verksamhet för de besökare vi annars ser i våra lokaler på Södra Långgatan 36 (Kalmar Stadsmission Lotsen). Vi har möjlighet att gå ut och genomföra enklare externa uppdrag utanför Stadsmissionens väggar, vilket regelbundet efterfrågas. Mellan personer är aktiva i sysselsättning dagligen. Flera gånger i veckan förs samtal med olika myndigheter och institutioner som frågar efter placering i verksamheten för sysselsättning. Många individer ringer dessutom på eget initiativ för att fråga efter möjligheten att få vara med i verksamheten. På fredagar står friskvård på schemat. Genom ett samarbete med Kalmar Atletklubb så bedrivs en gång i veckan motions- och styrketräning. 7

8 Kalmar Stadsmission Ateljé Denna verksamhet präglas av en varm gemenskap och kreativa idéer. Vi tar tillvara textilier som skänkts och skapar nya saker där endast fantasin sätter gränser. Vi erbjuder meningsfull sysselsättning för personer som t ex arbetstränar, arbetsprövar eller är i behov av rehabilitering. Vi vill ge varje människa möjlighet att utvecklas efter förmåga och i sin egen takt. Genom arbete i Ateljén får man pröva samarbetsförmåga, laganda och personligt ansvar, vilket kan underlätta vägen ut på arbetsmarknaden för deltagarna. Vi tar tillvara och syr om det som andra människor har ratat. Med sax, symaskin, fantasi och kreativitet skapas nya produkter. Återvinning och återbruk i ett. Målet är att vi ska hjälpa människor att: känna delaktighet och inflytande finna stöd i en återhämtningsprocess bryta ensamhet och isolering genom nya sociala kontakter få meningsfull sysselsättning i en aktiv och positiv miljö skapa struktur i vardagen 8

9 Kalmar Stadsmission Second Hand Verksamhetsidén är att samla in gåvor från allmänheten och sälja dessa till förmån för Kalmar Stadsmissions sociala arbete och kunna erbjuda arbetstillfällen för personer som behöver bl a arbetsträning. Kalmar Stadsmission Second Hand är en mellanhand som gör det möjligt för allmänheten att hjälpa de utsatta i Kalmar med omnejd. Kalmar Stadsmission Second Hand skall samla in, sortera, förädla och försälja second hand-varor av olika slag. Verksamheten ska också omhänderta dödsbon och testamenterade gåvor, i första hand inom ramen för egen affärsverksamhet. År 2013 har butiken gett ett överskott till Kalmar Stadsmissions övriga verksamheter. Resultatet ska dock inte bara räknas i kronor utan även i de psykosociala vinster vi gör genom våra olika relationer. Vi sänder ett varmt tack till alla medarbetare, gåvogivare och kunder för allt stöd de visat Kalmar Stadsmission Second Hand. 9

10 Kalmar Stadsmission Garderoben Garderoben är Kalmar Stadsmissions yngsta verksamhet. Det är en second handbutik som samlar in, sorterar, förädlar och säljer skänkta kläder och accessoarer. Överskottet av försäljningen går in i Kalmar Stadsmissions olika verksamheter. Garderoben bidrar till ett hållbart samhälle där saker återanvänds och tas till vara. Samtidigt är det en arbetsplats som ger möjlighet till meningsfull sysselsättning inom klädhantering och vanliga butikssysslor för människor som arbetstränar och genom att tillhandahålla praktikplatser. I Garderobens verksamhet finns ett flertal volontärer som hjälper, stödjer och finns med i verksamheten och arbetet. Att tillvarata människors engagemang är viktigt. En strävan i Garderobens arbete är skapa en miljö där människor kan växa. GARDEROBEN 10

11 Förvaltningsberättelse Föreningen Kalmar Stadsmission är en ideell förening och bildades Föreningen vilar på kristen grund och har till huvudsakligt ändamål att utifrån en kristen människosyn uthålligt och handlingskraftigt lindra nöd och utmana till förändring i utsatta livssituationer. Styrelsearbete Under 2013 har 9 protokollförda styrelsemöten genomförts. Enligt FRII:s (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) kvalitetskod ska ledamöternas närvaro på styrelsesammanträdena redovisas. Siffrorna inom parentes är de antal gånger som varje ledamot skulle kunnat ha deltagit. Ordinarie styrelsemedlemmar Ragnar Olsson, ordförande, universitetsadjunkt 9 (9) Tomas Knutsson, vice ordförande, hotellägare 7 (9) Peter Wänehag, kyrkoherde 3 (9) Magnus Sparretun, VD fastighetsbolag 8 (9) Eva-Lis Öfver, jurist 4 (9) Tony Snöman, banktjänsteman 3 (9) Cajsa Björk Holmqvist, socionom 4 (9) Suppleanter Malin Månsson, kommunikatör 3 (9) Monica Bengtsson, sociolog 5 (7) fr om Personalrepresentanter Björn Wennerström, direktor 7 (9) Susanne Lundström, ekonomiansvarig 7 (9) För styrelsearbete utgår inga arvoden eller andra ersättningar. Årets ekonomi De totala intäkterna uppgår till 11,6 mkr jämfört med (8,5 mkr) Intäktsökningen förklaras främst av ökade gåvor från allmänheten. Den stora förändringen mot tidigare är ett stort arv uppgående till 1,4 mkr som föreningen mottagit under Utöver detta har föreningens totala secondhand-försäljning (Second Hand och Garderoben) ökat med 20,7% jämfört med föregående år. Intäkterna fördelar sig enligt följande: Vänföretag 1% (1%), gåvor allmänheten 14% (10%), bidrag från Kalmar kommun 3% (4%), bidrag från Kalmar kyrkliga samfällighet, stiftelser, kollekter, syföreningar och organisationer 17% (16%), bidrag Svenska Postkodlotteriet 2% (4%), övriga verksamhetsintäkter 9% och second handförsäljningen 54%. Personalkostnaderna ökade till 4,9 mkr jämfört med (4,1 mkr) Övriga externa kostnader 3,3 mkr jämfört med (2,9 mkr) Totalt är årets resultat 2182 tkr (835 tkr)

12 Det resultatet gör det möjligt att säkra arbetet så att vi på bästa sätt kan motsvara de krav, behov och förväntningar som människor i utsatta situationer ställer på Stadsmissionen. Det finns en förväntan från människor att kyrkan ska visa sin tro i praktiskt handlande. Kalmar Stadsmission kan och ska i sin verksamhet förverkliga detta. Kalmar Stadsmission följer utöver de legala kraven på ekonomisk redovisning, den kvalitetskod som Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) utarbetat och Svensk Insamlingskontrolls regelverk för organisationer som innehar sk. 90-konto för insamling. Kalmar Stadsmission följer även principiellt Svenska Kyrkans etiska regler för kapitalplaceringar. Investeringar/Avskrivningar Årets investeringar uppgår till 237 tkr varav 111 tkr avser inköp av en telefonväxel. Man har också investerat i diskmaskin, tv, dator och en tvättmaskin. Vänföretag Kalmar Stadsmission har idag totalt 142 (135) Vänföretag. Av dessa har 61 (78) valt att stödja oss till ett värde av 5 tkr eller mer. Vänföretagen presenteras på sidan 27. Volontärer Under 2013 deltog 123 (148) volontärer i verksamheten. Mycket av Kalmar Stadsmissions arbete bygger på insatser från frivilliga som hjälper till med allt från matlagning till lotteriförsäljning. Som volontär får man inget betalt - men det lönar sig ändå! Kalmar Stadsmission Kansli Kanslipersonalen har arbetat med ekonomifrågor, rutinfrågor, policydokument, handlingsplaner, studiebesök, informationsträffar samt hållit föredrag mm. Marknadsgruppen har under året haft 12 mötestillfällen där man arbetar strategiskt och målinriktat med att informera om Kalmar Stadsmissions arbete. Ändamålskostnader Med ändamålskostnader avses sådana kostnader som har direkt samband med uppfyllande av föreningens ändamål enligt stadgarna. Insamling-/Administrationkostnader Enligt Svensk Insamlingskontrolls officiella statistik offentliggjord 2013 uppgick insamling och administrativa kostnader/totala intäkter 2012 till 8%. Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner Kalmar Stadsmission samverkar med Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner där vi gemensamt med övriga stadsmissioner driver viktiga frågor kring hemlöshet och utsatthet. Här utvecklas också samarbetet med Svenska Postkodlotteriet vilket betyder ett välkommet ekonomiskt tillskott till verksamheten. 12

13 Genomförd verksamhet och väsentliga händelser 2013 Fastighet Efter att år 2012 haft möjligheten att förvärva fastigheten Borgmästaren 11 på Södra Långgatan 36 i centrala Kalmar har nu renoveringsarbetet sakta påbörjats. Våra verksamheter Handtaget och Ateljén har under 2013 flyttat in och verksamheterna är i full gång. Även vårt kansli har beretts lokaler i nämnda fastighet. Prioriterade frågor inför 2014 att lösa de akuta renoveringsbehov som föreligger. Företrädesvis tak, fasad, el och avloppsstammar Kalmar Stadsmission Lotsen Lotsen har öppet måndag-fredag , samt utökade öppettider vid storhelger. Under 2014 har verksamheten haft (10521) besök (4244) luncher har serverats. Utöver detta serverades påsklunch, midsommarbord och julbord till 85 (80), 53 (82) och 88 (100) besökare. I verksamheten har det gjorts 11 (9) sjukbesök och hembesök. Lotsen har under året fortsatt med sin utflyktsverksamhet. 19 (24) utflykter har gjorts med 331 (398) deltagare, varav 98 (155) kvinnor. Prioriterade frågor inför 2014 resursförstärka med ytterliggare personal (diakon) att kartlägga de eventuella renoverings/ombyggnadsbehov som föreligger i en växande verksamhet att lösa dusch- och toalettfrågan att intensifiera arbetet med drogfria aktiviteter Kalmar Stadsmission Handtaget Under år 2013 har Handtaget mestadels varit sysselsatt med uppdrag inom Kalmar Stadsmissions egna lokaler. Vårt motto är att ta god tid på oss så att vi kan göra ett kvalitetsfullt arbete. Under året har vi etablerat ett nära samarbete med Kalmar kommuns arbetsmarknadsenhet vilket givet möjlighet att hjälpa det lokala föreningslivet med enklare renovering, byggnation och underhåll vid deras lokaliteter. Även ett samarbete med Destination Kalmar har under året inletts där Handtaget hjälpt till med de praktiska sysslorna vid större lokala idrottsarrangemang. Totalt har det blivit 15 (33) externa arbeten inom lättare verkstads-, hantverks-, fastighets-, och trädgårdsarbeten. Handtaget har under året sysselsatt 19 (17)personer. Prioriterade frågor inför 2014 att färdigställa de egna lokalerna (verkstad och toalett) i fastigheten på Södra Långgatan 36, Kalmar att finna väl fungerande rutiner i nya lokaler under nya förutsättningar: a) skötsel av samtliga egna verksamhetslokaler (vaktmästarefunktion) b) föreståndarens fysiska närvaro i Lotsen (möjliggöra snabba steg till sysselsättning) c) uppdrag utanför egna lokaler d) andra drogfria aktiviteter (utflykter, fysisk träning, filmvisning mm) 13

14 Kalmar Stadsmission Ateljé I samband med att verksamheten nu inte längre drivs i projektform utan efter utvärdering blivit permanent så fortsätter vår Ateljé. I nya lokaler har verksamheten haft 32 (14) personer i åtgärd under 2013, samt 7 (7) volontärer. Ateljén har bland annat arrangerat egna utställningar, sytt kläder till Kalmar Nyårsrevy och Kalmar Läns Museum. Övrigt hantverk säljs genom vår egna Second Hand-verksamhet samt i butiken Handgjort vilken drivs av Kalmar kommun. Prioriterade frågor inför 2014 att färdigställa lokalerna (kök och matrum) på Södra Långgatan 36, Kalmar att skapa kontaktyta i Lotsen (öppen dagverksamhet) för att därigenom för enkla steget till meningsfull sysselsättning Kalmar Stadsmission Second Hand Under 2013 har Kalmar Stadsmission Second Hand haft 34 (28) personer i arbetspraktik, 11 (5) personer i sysselsättningsfasen (FAS3), 32 (27) personer med kommunanställning och 21 (8) personer placerade från Frivården. Verksamheten har haft 3 (5) eventdagar med aktiviteter och teman i butiken. Försäljningen har ökat under året och kundkretsen likaså, men den stora vinsten finner vi bland alla de personer som fått meningsfull sysselsättning i verksamheten. Det har serverats 7650 (6375) luncher och (9180) frukostar till deltagare inom Kalmar Stadsmission Second Hand. Utöver detta serverades påsklunch, midsommarbord och julbord till 55 (44), 53 (56) och 80 (85) volontärer och deltagare. Bilarna på Second Hand har gjort 1699 (1430) hämtningar och 349 (271) utkörningar under året. Prioriterade frågor inför 2014 att bättre nyttja föreliggande försäljningspotential att bättre nyttja försäljningsytan för att därigenom kunna hantera varuflödet effektivare att arbeta med verksamhetens organisation, struktur, rutiner, flöden i en växande verksamhet Kalmar Stadsmission Garderoben Sedan maj månad kan vi glädjas åt ytterliggare en verksamhet inom Kalmar Stadsmission- Garderoben. Här möjliggörs meningsfull sysselsättning inom klädhantering och butikssysslor. Vi tillvaratar kläder som skänkts och genom försäljning skapas resurser att driva verksamheten vidare. Verksamheten har haft 17 deltagare under året samt 15 volontärer därtill. Prioriterade frågor inför 2014 att söka bättre lokaler vad gäller tillgänglighet för både deltagare och kunder att bättre nyttja försäljningspotentialen i varugruppen second hand-kläder att utöka volontärantalet 14

15 Kalmar Stadsmission Org.nr Flerårsöversikt (tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att i ny räkning överföres

16 Kalmar Stadsmission Org.nr Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Ändamålskostnader 2,3, Insamlingskostnader 3,4, Administrationskostnader 3,5, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Förlust vid avyttring inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Årets resultat

17 Kalmar Stadsmission Org.nr Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 Kalmar Stadsmission Org.nr Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 18

19 Kalmar Stadsmission Org.nr Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Företaget har valt att inte utnyttja möjligheten att tillämpa förenklingsreglerna i BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 2% Inventarier, verktyg och installationer 20% Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Kalmar Stadsmission Balansomslutning Org.nr Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. 19

20 Kalmar Stadsmission Org.nr Noter Not 1 Nettoomsättningens fördelning Insamlade medel Gåvor allmänhet Gåvor bössa Månadsgivare Försäljning av varor och tjänster Lotteri Second Hand Gåvor och bidrag från myndigheter och organisationer Kyrklig verksamhetsgåva Bidrag Kommun Landsting Kollekter Gåvor Syförening Gåvor organisation Bidrag Siftelser Bidrag Postkodlotteriet* Bidrag Arbetsförmedlingen/Sensus Verksamhetsbidrag Kyrkan Gåvor och bidrag från företag Gåvor företag Naturagåvor** Övriga verksamhetsintäkter Uthyrning av lokaler Vinst vid avyttring fordon Serveringsintäkt Till 90-kontot har det under 2013 inkommit ( ) i gåvor. *Postkodlotteriet är ett lotteri där hela vinsten från lottförsäljningen går till ideell verksamhet via deras 40 förmånstagare, varav Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en av dessa. På grund av att Postkodlotteriet lade om sin utdelningsplan 2011 sköts utbetalningarna upp till Därav det jämförelsevis större saldot 2012 mot **Naturagåvor är gåvor från olika företag som även tas upp som en kostnad med samma belopp. 20

21 Kalmar Stadsmission Org.nr Not 2 Ändamålskostnader Ändamålskostnader avser sådana kostnader som har samband med uppfyllandet av Kalmar Stadsmissions ändamål enligt dess stadgar. Dessa kostnader inkluderar löner, sociala avgifter och utrustning som behövs för ändamålet. Hit hör också kostnader för lokalen då verksamheten som utgör ändamålet bedrivs där Ändamålskostnader, Not Personalkostnader Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantal anställda Kvinnor 6 5 Män 4 4 Löner och ersättningar Sociala kostnader Varav pensionskostnader Övriga personalkostnader Utbildning Sjuk och hälsovård Övrigt Summa De totala personalkostnaderna kr( ) är fördelade på insamlingskostnader kr ( ), administrationskostnader kr ( ) och resterande kr ( ) på ändamålskostnader. Not 4 Insamlingskostnader Insamlingskostnader avser direkta kostnader för insamlingsarbetet Insamlingskostnader Not Personalkostnader

22 Kalmar Stadsmission Org.nr Not 5 Administrationskostnader Administrationskostnader är kostnader som är nödvändiga för att administrera Stadsmissionen. Det krävs administration för att säkerställa en god kvalitet på Stadsmissionens kontroll och rapportering. Hit räknas kostnader för redovisning, revision, styrelsesammanträden, hyra och administrativ personal Administrationskostnader Not Personalkostnader Not 6 Ändamålskostnader Lokalhyra El Reparation och underhåll lokal Förbrukningsmaterial Livsmedel Arbetskläder Rese och fordonskostnader Trycksaker, reklam, annonsering Naturagåvor ändamålskostnader Övriga ändamålskostnader Not 7 Insamlingskostnader Lotterikostnad Lokalhyra Förbrukningsmaterial Trycksaker, reklam, annonsering Telefon Föreningsavgifter Övriga insamlingskostnader

23 Kalmar Stadsmission Org.nr Not 8 Administrativa kostnader Lokalhyra Förbrukningsmaterial Trycksaker, reklam, annonsering Revisions och redovisningstjänster Telefon Övriga administrativa kostnader Not 9 Byggnader och mark Byggnader värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivning enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Tillämpad avskrivningstid är 50 år Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivning enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Tillämpad avskrivningstid är 5 år Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets utrangering/försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Årets utrangering/försäljning Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA

INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA STIFTELSEN SKÅNE STADSMISSIONS ÅRSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL SKÅNE STADSMISSION FINNS TILL FÖR ALLA Förord 3 Social verksamhet Unga Forum 4 Trygga Boenden 5 Café David i Malmö och Kristianstad 6 Nattjouren

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Ingen är bara det du ser

Ingen är bara det du ser Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2012 1 Innehåll Nästan som ett hem Nattjouren i Malmö 4 Ingen är bara det du ser Med rätt till lika behandling 6 Äntligen hemma Logi- och stödboende i Lund

Läs mer

Direktors kommentar. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens

Direktors kommentar. Samariterhemmets vård av yngre och äldre med demens är väl inarbetad och utvecklas väl. Ebbagårdens DIAKONISTIFTELSEN SAMARITERHEMMET Årskrönika 2010 Årskrönika 2010 Diakonistiftelsen Samariterhemmet avger här redogörelse för år 2010. Vi hoppas att den skall ge information om stiftelsens arbete och utveckling

Läs mer

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning

Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning Blomsterfondens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Blomsterfonden i korthet / Innehåll Blomsterfondens grundtanke är mycket enkel: Hem och vård åt äldre på trygg ideell grund Seniorboende 60+

Läs mer

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system

Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärskritiska IT-system T R I P N E T Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Investeringar i affärskritiska datasystem

Läs mer

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM År År År År År År År År År Årsr sr sr sr sr sr sr sr sred ed ed ed ed ed ed ed ed ed edov ov ov ov ov ov ov ov ov ovis is is is is is is is isni ni ni ni ni ni ni ni ning

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet ger resultat 3 Stadsmissionen 2012 Ett axplock 4 Psykosocialt- och ekonomiskt stöd 6 Kollo för alla/ungdomsfält 7 Samtal

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING

VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING VÄSTANFORS-VÄSTERVÅLA FÖRSAMLING Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2008 www.svenskakyrkan.se/vastanfors Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning koncernen...

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter 209 662 220 020 255 564 263 866 Tkr 08 09 10 11

Läs mer

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011

Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Årsredovisning Stiftelsen Friends verksamhet år 2011 Innehåll Fakta om Friends 5 8 Verksamhetsberättelse 9 17 Förvaltningsberättelse 18 19 Resultat- och Balansräkning 20 22 Noter 23 29 Revisionsberättelse

Läs mer

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3

FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 Antagna av FRIIs styrelse 27 maj 2014 2 Innehållsförteckning FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning, enligt K3 1 Förord 4 FRIIs Redovisningsråd

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2010 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009/2010 Detta är ABC - Aktiva insatser för människa och miljö ABC är en svensk biståndsorganisation bildad i Lund 1998. Verksamheten är granskad av SFI Svensk

Läs mer

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning

Folktandvården Gävleborg. Årsredovisning Folktandvården Gävleborg Årsredovisning Året i korthet Ny organisation beslutas Från och med 2012 förändras organisationen inom bolaget. Folktandvårdens allmäntandvårdskliniker delas in i fyra distrikt

Läs mer

FÖR PRIVATPERSONER FÖR FÖRETAG Ersta diakoni 2013

FÖR PRIVATPERSONER FÖR FÖRETAG Ersta diakoni 2013 013 Årsredovisning Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Bilder omslag: Ebbe och Seija arbetar på Erstabacken, Ersta diakonis vårdboende för svårt sjuka hemlösa. Anna arbetar

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2013 Stiftelsen GoodCause

Årsredovisning 2013 Stiftelsen GoodCause Årsredovisning 2013 Stiftelsen GoodCause Innehållsförteckning Drömmen om GoodCause... 3 GoodCause i Korthet......... 5 Viktiga händelser 2013...... 6 Så här fungerar det......... 7 Kort om välgörenhetsorganisationerna....

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer