Redovisning från Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten om användandet av statsbidrag från Socialstyrelsen 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning från Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten om användandet av statsbidrag från Socialstyrelsen 2011"

Transkript

1 1 m t en s k Redovisning från Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten om användandet av statsbidrag från Socialstyrelsen 2011 GLIMTEN IDRE äns Bakgrund till ansökan Det fanns ett stort behov av sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. I Älvdalens kommun finns daglig verksamhet för denna grupp endast vid Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten. I den södra delen av kommunen har dessa personer sökt sig till den sociala avdelningen vid Älvdalens Baptistförsamling Salem. I Älvdalens kommun pågick en bred kartläggning av vilka personer som har psykisk funktionsnedsättning. Man räknade med att många av dessa har behov av daglig verksamhet och sysselsättning. Både Glimten och Salem ville gärna komma ifråga som ett alternativ när det kan bli aktuellt att fler får erbjudande om sysselsättning efter den kartläggning som gjordes. Uppdrag Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten fick kr för att i samarbete med sociala verksamheten vid Älvdalens Baptistförsamling Salem utveckla arbetet med sysselsättning av personer med psykisk funktionsnedsättning. Sysselsättningen skulle utformas så att den stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Medlen fördelades lika mellan Glimten och Salem och användes för att anställa handledare. Statsbidraget ska leda till ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. öka valfriheten genom att främja att urvalet av sysselsättningsplatser lokalt utökas och breddas. bidra till att sysselsättningsverksamheterna bättre anpassas till den enskildes förutsättningar. Det är svårt att skilja på det utvecklingsarbete som skett med medlen från Socialstyrelsen och med den extra handledarresurs som vi själva kunde bekosta. Jag väljer att redovisa de extra insatser som vi kunnat göra under 2011med fler handledare anställda. Genomförande Extra resurs för handledning integrerades i Glimtens och Salems befintliga verksamheter.

2 2 Glimten har avtal med Socialförvaltningen om sju platser för daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vid behov tecknas ytterligare avtal. Under året har Glimten tecknat avtal med kommunen om boendestöd för tre personer som deltar i den dagliga verksamheten. Genom att svara på anbud från Arbetsmarknadsverket har Glimten fått sex platser för rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning; RESA-projektet. Placeringar sker även vid Salem. Salem har avtal med Socialförvaltningen om fem heltidsplatser praktik/sysselsättning med möjlighet till rehabilitering och utveckling. Vid deltidsplaceringar räknas de samman till heltid. Dessutom placeras personer från Arbetsförmedling och Försäkringskassan i verksamheterna. Placering från Kriminalvården och praktikplats för elev i gymnasieskola har förekommit. Både vid Glimten och Salem placeras personer med olika slags funktionsnedsättningar. I tabellen nedan redogörs för alla som placerats. Ca hälften har psykisk funktionsnedsättning. Övriga har medicinska funktionshinder, eller är långtidsarbetslösa. Den tid var och en av personerna skall vistas i verksamheten bestäms individuellt utifrån var och ens behov. Vanligtvis börjar man i liten skala och utökar sedan tiden successivt. Maximal tid 40 tim/vecka och person. För att utveckla handledarrollen har en av handledarna vid Glimten och två av handledarna vid Salem påbörjat en utbildning vid Mora Folkhögskola Autism, ett annat sätt att tänka. Antal placerade personer 2011 Deltagare i verksamheten Ledning och handledarna ej medräknade. Salem dec 2011 Salem slutat under året Glimten dec 2011 Glimten slutat under året Summa placerade under året Placering genom socialförv. i praktik Placering genom socialförv. i daglig verksamhet Tre vid Glimten har även boendestöd Skyddat arbete med stöd från Af Praktik genom Af Placering genom Kriminalvården Utredning försäkringskassan Praktik särskola RESA projektet Personer utan avtal Dessutom finns fler som kommer och går Summa Antal under året Varje person har placerats under den rubrik där den senast hade sin placering. I verkligheten har samma person först kunnat ha en praktik genom Af eller Soc och sedan en utvecklingsanställning eller placering i RESA projektet. Se även tabell sid 5 och sid 7.

3 3 Redovisning av kostnader för handledare Underlag, bilaga 1-6 Lön enligt faktura, bilaga Lön enligt Kontroll- Uppgift, bilaga Påslag 50 %, För Berit S 10,21 % Summa lön Del av lön i Socialstyrelseprojektet Lön Socialstyrelseprojektet Glimten Louise Solheim % Glimten Dan Johansson % Salem Ulla-Britt Wiberg % Salem Berit Sisell % Summa: Redovisning av arbetet vid Glimten Fram till och med år 2010 hade Glimten en verksamhetsledare/ handledare Cecilia Ingegerdsdotter. Genom projektmedel från Leader Södra Fjällen kunde Marianne Oldenburg och Kajsa-Lena Halvarsson anställas som handledare i januari I januari kom Louise Solheim till Glimten som praktikant. Hon gick Behandlingspedagogiska programmet vid Yrkesakademin i Timrå och fick till uppgift att föra samtal med alla på Glimten och skriva en handledningsrapport. Med medel från Socialstyrelsen anställdes Louise Solheim under våren. Hon har nu utbildning till behandlingspedagog med dubbel diagnoskompetens. Verksamhetsledaren slutade sitt arbete under hösten. Daniel Modigh anställdes under hösten med medel från avtal med kommunen om fler tjänster. Fyra handledarna driver nu verksamheten som ett team med styrelsen som ansvarig. De flesta som är placerade i verksamheten vid Glimten har psykisk funktionsnedsättning, någon även med utvecklingsstörning. Även arbetslösa finns placerade i verksamheten. Under början av året organiserades möten med socialpsykiatrin för alla sju som placerats vid Glimten genom Socialförvaltningen. Vid varje möte deltog personer som var relevanta för den person mötet handlade om. Individuella avtal upprättades för var och en. För två av personerna organiserades boendestöd i hemmet som Glimten fick ansvar för. Louise Solheim har under året följt upp planerna och upprättat nya för nytillkomna personer i verksamheten. Louise har haft individuella samtal med alla som är placerade vid Glimten och gjort planer för arbetet. Några har haft behov av extra stöd med personlig hygien, vilket Glimten fått ansvar för enligt nya avtal med kommunen. Andra har fått hjälp med kontakter för att få stöd och hjälp som Glimten inte kan erbjuda. Nytt för i år 2011 är att flera ungdomar placerats i verksamheten bland annat två ungdomar i RESA-projektet, samt två ungdomar som går Särskolegymnasium. För den ena har sommarverksamhet och ferieverksamhet ordnats under året på Glimten med avtal med Socialtjänsten. Den andra ungdomen har haft praktik på Glimten genom skolan. Eventuellt kommer även han att få fritidsverksamhet Sommarjobb på Glimten. Särskild handledare

4 4 anställdes för detta. Sommaren 2011 ordnades arbeten bl. annat i samarbete med kyrkan och golfbanan i Idre. År 2011 fick Glimten avtal med kommunen om att organisera Trivselverksamhet vid Solängsgården, ett särskilt boende för äldre. Arbetet innebär att servera förmiddagskaffe och ordna aktiviteter under tre timmar på förmidagen. Det är uppskattat då deltagarna i Glimtens verksamhet hjälper till. Med medel från Socialstyrelsen anställdes Dan Johansson under hösten för att tillsammans med deltagare vid Glimten arbeta med snickeriverksamhet och timra en slogbod som nu säljs på lotteri. Sådana arbetsuppgifter är uppskattade. Andra sysslor och arbetsuppgifter som är nya för år 2011 är arbete med målning och inredning av café, arbete med trädgården som ligger i anslutning till caféet, snickra och måla hyllor till affären, sysslor i konsumaffären granne med Glimten. Friskvård med styrketräning och promenader har kommit igång. Arbete med skapande och målning är också en populär syssla. Som tidigare ordnas utflykter; i våras till Glada Hudikteatern i Leksand, i somras till Fäboro, en fäbod vid Fulufjället, där det serverades fäbolunch och fika. Resor till Sveg och Mora då och då. Jullunch vid Salem i Älvdalen. Det gemensamma för alla är de arbetsuppgifter som skall skötas och där alla deltar efter förmåga: Matlagning, bakning, servering i café, arbete med second hand, försäljning i butik, legoarbete, vävning, sömnad och städning. Glimten satsar på utbildning av personalen. Under hösten har en av handledarna påbörjat en utbildning vid Mora Folkhögskola, Autism ett annat sätt att tänka. Två av handledarna har blivit antagna till en utbildning om arbetsträning och rehabiliteringsarbete i sociala företag vid Tollare folkhögskola. Sedan år 2006 har Glimten haft regelbundna samverkansmöten med representanter från Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen och Baspsykiatrin vid Vårdcentralen i Särna. Gemensamma frågor har tagits upp. I samband med möte har möten om enskilda personer hållits. Glimten har informerat om sitt utvecklingsarbete. Information om FAROS ett nära samarbete mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassan för personer som står långt från arbetsmarknaden har gjorts. Arbetsförmedlingen köper platser från Arbetsmarknadsenheten i Mora för personer från Älvdalen. För personer från Särna och Idre finns inga platser. Kan Glimten skaffa kompetens för rehabilitering och arbetsträning och få avtal med Arbetsförmedlingen om att ta emot personer med dessa behov? Vid senaste mötet den 1 dec informerades om vilka personer som då fanns placerade i Glimtens verksamhet och Glimtens planer för år Det har varit svårt att fylla platserna i RESA-projektet. Ivan Solder från Fk tog på sig uppgiften att se över om det finns fler som har behov av dessa platser, både i Särna Idre och i Älvdalen. Enligt Socialförvaltningen finns behov av mer verksamhet för ungdomar.

5 5 Placeringar vid Glimten 2011 placering placering anm kvar dec december kvinna Utan avtal ungdom x Utan avtal ny för året man Soc fritidsverksamhet ungdom går särskolegymnasium x Fritidsv. vid ny för året jullovlov man Soc daglig verksamhet även hjälp med hygien x Soc, daglig v man LSS daglig verksamhet x LSS daglig v man Soc daglig verksamhet x Soc, daglig v kvinna Soc daglig verksamhet x Soc, daglig v man Soc daglig verksamhet ungdom x Soc, daglig v ny för året man Soc daglig verksamhet boendestöd i hemmet x Soc, daglig v lönebidrag deltid man Soc daglig verksamhet boendestöd i hemmet x Soc, daglig v kvinna Soc daglig verksamhet lönebidrag deltid, fått x Utan avtal pension, hjälp med hygien, kvinna Lönebidrag fått pension slutat man Lönebidrag x Lönebidrag man Af praktik ny för året, slutat kvinna Af praktik x Af praktik ny för året man Af praktik ungdom x Af praktik ny för året man Fk utredning ny för året, slutat man RESA ungdom ny för året, slutat kvinna RESA ungdom x RESA ny för året man Särskola, praktik ungdom x Särsk,praktik ny för året kvinna Utan avtal Utan avtal man Utan avtal Utan avtal kvinna Utan avtal Utan avtal kvinna Utan avtal Utan avtal man Utan avtal Utan avtal I december 2011 fanns 20 personer i verksamheten, sammanlagt har 24 personer varit placerad i verksamheten under året. 10 nya personer har placerats, de flesta ungdomar. Fyra personer har slutat. Jämför med hösten 2010 då det fanns 14 personer i verksamheten. Redovisning av arbetet vid Salem Styrelsen för församlingen har sett att det behövs en verksamhetsledare och fler arbetsledare/handledare för att klara av att bedriva en bra verksamhet för dem som placeras och för kontakter med kunder, uppdragsgivare och nätverk. Med hjälp av projektmedel från socialstyrelsen samt extra bidrag från kommunen har två handledare anställts under Ulla-Britt Wiberg var tidigare handledare i Salemkyrkan, som också är en arbetsplats, där man arbetar med matlagning, bakning, lokalvård och fastighetsskötsel i kyrkan och i gamla soldathemmet i Åsen. På båda ställena serverades lunch. Dessutom har man haft servering vid olika tillställningar vid Salem och Soldathemmet, även catering. November 2010 anställdes Fredrik Hagberg som handledare i köket. Han har kockutbildning. Ulla-Britt fick i uppdrag att tillsammans med personer som placerats vid Salem, bygga upp en verksamhet i fd. Soldathemmet i Åsen. Redan under våren fick Ulla-Britt handledning från Glimten genom Berit Sisell för arbetet i Resa-projektet. Den 1 juni anställdes Berit som verksamhetsledare på

6 6 halvtid vid Salem och Christer Grudin som ytterligare en handledarresurs. Tidigare under året slutade Jan Thiger sitt arbete som verksamhetsledare. Pastor Per-Gunnar Andersson slutade också sin tjänst som även innefattade verksamhetsansvar för den sociala verksamheten. Del av Ulla-Britts Wibergs lön och del av Berit Sisells lön bekostas av Socialstyrelseprojektet. Genom att anställa två nya handledare, en hela året och en från och med 1 juni, har det funnits möjlighet att upplåta fler arbetsplatser samt utveckla fler arbetsuppgifter. Detta har lett till ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning som kan anpassas till den enskildes förutsättningar. Handledarrollen har utvecklats genom att två av handledarna fått utbildning och att de haft regelbundna möten tillsammans med verksamhetsledaren för samarbetat och planering av arbetet. Berit Sisell har haft samtal med alla placerade, samt med nya personer som placerats. Utifrån dessa samtal har individuella planer gjorts för var och en. En enkel metod för handledning har införts. Ny verksamhet har startat under året i gamla soldathemmet i Åsen med loppis, sommarcafé och internetbokhandel. En lägenhet i Salemkyrkan, som tidigare hyrts ut, har upplåtits till arbetsplats för legoarbeten. Bra arbetsuppgifter har varit att ställa iordning och inreda lokalen i Åsen och lägenheten i Salemkyrkan till arbetsplatser. Kontakter har tagits tas för att få fler uppdrag/tjänster från privat verksamhet, gärna legoarbeten. Exempel på arbeten som genomförts är flyttstädning av lägenhet, röjning av dödsbo, transporttjänst för en skogsfirmas räkning, bakning och leverans av bröd till Navardalen, omklädning av stolar, rivning av förbandsmaterial. Under hösten var ordinarie vaktmästare vid Bion i Älvdalen sjuk. Salem tog på sig arbetet under en period. En offert för service till turister till pilotled Evertsberg med omnejd har lämnats. Det är en svår balansgång mellan att ta på sig uppdrag och att arbeta med individuella handlingsplaner för var och en som placeras. Uppdragen passar inte alltid de personer som placeras. Vid vår kartläggning av dem som placerats i Salems verksamhet framkom att flera behövde hjälp från andra instanser för att få rätt hjälp. Exempel: personlig ekonomi, boendestöd, gode män, läkarutredningar mm. Genom Salem har flera anmält sig till Rehabgruppen i kommunen. Det är många instanser som placerar personer vid Salem. Var och en har ofta kännedom endast om dem de själva placerat, ser inte helheten. För att informera om verksamheten vid Salem inbjöds representanter från kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och baspsykiatrin till ett möte1 sept. då verksamheten och utvecklingsarbetet vid Salem presenterades. Liknande möte hölls några veckor senare för läkarna vid Vårdcentralen.

7 7 Information har även lämnats till handläggare vid Socialförvaltningen i Mora där beslut i socialpsykiatrin och LSS fattas. Placeringar vid Salem 2011 placering förändring ny för året kvar dec december Kvinna Lönebidrag slutat pension Man Lönebidrag x Lönebidrag Kvinna praktik Af Nystartjobb från 1 maj x Nystartjobb Invandrare Man RESA Lönebidrag från 1 juni x Lönebidrag Man SOL Lönebidrag från 1 maj x Lönebidrag Kvinna praktik Af Lönebidrag från 1 aug x x Lönebidrag Flykting Kvinna praktik Af Lönebidrag från 1 aug x x Lönebidrag Flykting Man praktik Af Lönebidrag från 1 aug x x Lönebidrag Flykting Man praktik Af RESA-projektet från hösten x x RESA Kvinna praktik Af x x Sjukskriven Kvinna praktik Af x Praktik Af Man SOL slutat Man SOL sjukskriven x Man SOL arbete öppna marknaden x Kvinna SOL /LSS x Soc Kvinna SOl/LSS x Soc Kvinna SOL slutat x Kvinna SOL x x Soc Man SOL förslag RESA-projektet x x Soc Kvinna ej avtal nu hjälp genom socialpsykiatrin Kvinna ej avtal önskar daglig verksamhet x ej avtal Man SOL slutat Man SOl slutat x Man Kriminalv slutat Man RESA Fortsatt praktik genom Af x praktik Af Kvinna RESA slutat Man RESA slutat Kvinna RESA x x RESA Under år 2011 har 34 personer varit placerade i verksamheten under längre eller kortare tider. 12 av var nya i verksamheten. 11 personer har slutat. Kvar i december 2011 fanns 23 personer. Salem har kommit att fungera som en arbetsmarknadsenhet i kommunen. Målsättningen har varit att skapa arbeten. De första som placerades vid Salem var kvinnor med familj som länge varit beroende av socialbidrag. Genom ett projekt med Socialförvaltningen fick de istället anställningar med lönebidrag vid Salem. I början ersatte kommunen Salem för de extra kostnader som detta medförde. Med tiden har lönerna ökat, ersättningsnivån från Arbetsförmedlingen minskat. Ersättningen från kommunen räcker inte att täcka lönekostnaderna för anställda med lönebidrag.

8 8 Enligt avtalen med arbetsförmedlingen hade de 12 personer som hade anställning i december med lönebidrag följande skäl till beslut. Fem personer hade psykiska problem, fem personer hade medicinska problem, två personer hade socialmedicinsk problematik. Alla hade 80 % i lönebidrag, trots i många fall flera års arbete. Ingen ny person har placerats under året i daglig verksamhet vid Salem genom beslut från Socialpsykiatrin, trots ett dokumenterat behov av platser. Förhandlingar kommunen Verksamheterna vid Glimten och Salem har med tiden utvecklats till inofficiella arbetsmarknadsenheter, då det inte funnits någon sådan i kommunen. Avtal har däremot funnits med Socialförvaltningen om daglig verksamhet/ praktik. Samhall har lagt ner sin verksamhete i Särna- Idre. I Älvdalen finns endast verksamheten vid Trängslet kvar. Från november 2011 har Glimten och Salem förhandlat med företrädare för Älvdalens kommun om medel till aktivitetscentra för arbete med rehabilitering, sysselsättning och arbete utifrån de behov som finns i det omgivande samhället och i samarbeta med andra aktörer, föreningar, andra kooperativ mm i området. Ett aktivitetscentrum i norra delen av kommunen (Glimten med nätverk) och ett i södra delen av kommunen (Salem med nätverk) Först under hösten 2011 fanns tillräcklig resurs för arbetet vid Glimten och Salem genom projektmedel och extra anslag från kommunen För att behålla dessa resurser samt för att fortsätta utveckla verksamheterna skrev Glimten och Salem varsin formell ansökan till kommunstyrelsen. Målet var att skapa ett aktivitetscentrum som kan utvecklas till en resurs för rehabilitering, sysselsättning, praktik och arbete, för missbruksvård, integrationsarbete och för ungdomar samt för ett eventuellt framtida samarbete i Finsam. Ansökan från Glimten Arbets- och utbildningskooperativet Glimten anhåller om kr för att utveckla ett aktivitetscentrum i Särna och Idre med omgivande byar. Kooperativet ska samverka med företag och föreningar i området. Nära samarbete ska även ske med aktivitetscentrum Salem i Älvdalen. Bidraget ska användas för att behålla kärnverksamheten vid Glimten samt för arbete med kontakter och nätverksarbete. Ansökan från Älvdalens Baptistförsamling Salem För att behålla den verksamhet som finns idag, ansöker Baptistförsamlingen om följande bidrag: kr för lön till handledare och lokalkostnader, kr för löner för de 13 personer som idag har lönebidrag. För att kunna fortsätta utvecklingen av ett nätverk för samarbete och gemensamma resurser i ett aktivitetscentrum äskar man kr till en nyinrättad tjänst för kontakter och utvecklingsarbete samt för omkostnader som utbildning, resor, köp av tjänster. Summa 1,8 milj kr. Kommunstyrelsen beslutade att för närvarande avslå dessa ansökningar och uppdrog åt kommunchefen att utreda utfallet av de medel som kommunen idag lägger in i Salems och Glimtens verksamheter. Vad får kommunen ut av de avtal som finns med Salem och Glimten? Finns behov av ytterligare verksamhet.

9 9 Kommunchef Stefan Linde har skrivit en rapport till Kommunstyrelsen som bör leda till beslut under år 2012, se bilaga 7. Kommunen förhandlar även med Mora och Orsa kommuner om att inrätta ett gemensamt FinSamförbund. Älvdalens Baptistförsamling Salem kunde inte vänta längre på beslut från kommunstyrelsen eftersom det i så fall fanns risk för konkurs. All personal varslades den 2 nov och sades upp den 2 dec. Avtalet med socialförvaltningen sades upp, då det inte fanns resurser att ta emot personer i praktik med endast en handledare kvar. Verksamhet 2012 Glimten har ansökt och fått medel från ytterligare ett projekt från Leader Södra Fjällen Glimten - Utveckling - Samverkan, samt medel från Socialstyrelsen för fortsatt utveckling av verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta innebär att Glimten kan behålla sina handledare och arbeta med utveckling av verksamheten i väntan på att Älvdalens kommun utreder frågan om arbetsmarknadsenhet och FinSamförbund. Till Resa-projektet kan personer anvisas fram till och med sista maj De som startat innan detta datum har rätt att delta i 12 månader. Ny upphandling planeras av Arbetsförmedlingen av sysselsättningsplatser med rehabiliterande inslag för personer med psykisk funktionsnedsättning. Glimten kommer att ansöka, även denna gång i samarbete med Älvdalens Baptistförsamling Salem. Genom projektmedel från Socialstyrelsen och medel från RESA-projektet blir Salems verksamhet i Åsen med second hand och bokförsäljning med Ulla-Britt Wiberg som handledare kvar tills vidare. De personer som nu är placerade där kommer från Arbetsförmedlingen genom RESA-projektet. Två personer har även praktik genom Arbetsförmedlingen. Förhoppningsvis kan denna verksamhet bli en grund för fortsatt verksamhet i samarbete med kommunen. Redan har kommunen hört av sig om delar i det erbjudande som Salem gett till kommunen. Idre den 14 februari 2012 Berit Sisell Ordförande Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten Samt verksamhetsledare vid Älvdalens Baptistförsamling Salem 1 maj 2011 tom 2 jan Tfn e-post

10 10

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Socioekonomiskt bokslut

Socioekonomiskt bokslut Socioekonomiskt bokslut för Beatebergs Hunddagis och UNITIS Hantverkskooperativ De socioekonomiska boksluten genomfördes 2010 och utfördes av Annette Dünkelberg och Birgitta Israelsson Coompanion Stockholms

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism?

1. Hur tänker ni lösa bostadskrisen för vuxna personer med utvecklingsstörning och autism? I valet och kvalet - Frågor och svar: Inför valet sammanställde vi sju aktuella frågor som skickades till nämnden/ styrelsens ordförande och vice ordförande i samtliga stadsdelar och kommuner i Stockholms

Läs mer

Diarienummer 2011-3060023. Slutrapport av ESF-projektet

Diarienummer 2011-3060023. Slutrapport av ESF-projektet Slutrapport av ESF-projektet 1 Sammanfattning Projektet Kompetensbyrån har riktat sig till arbetssökande som är långtidsarbetslösa och har kontakt med samordningsförbund, arbetsförmedlingar, individ- och

Läs mer

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen?

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys och rapport framtagen av: Karina Johansson, Ekonomiska föreningen Tanke och Handling Britt Lindmark,

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN RAPPORTERING PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2013-12-31 Projektbenämning Socialt företag - fortsättning Rapportering avser Delårsrapport utifrån processdag gällande projekt Socialt

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568

Insa VASTERDALARNA ARSREDOVISNING 2010. -. Samordningsförbundet. LANDSTINGET DAlARNA. Organisationsnummer: 222000 2568 00 599 - Organisationsnummer: 222000 2568 LANDSTINGET DAlARNA INK. 2011-04- 29. D N R.. l;,; P. //!.!.!..y..~.f...... SKR...!....... KOD.':1.!.!!... ~.9..l... -. Samordningsförbundet.. Insa VASTERDALARNA

Läs mer

Att klara finansieringen

Att klara finansieringen Att klara finansieringen Ulla Herlitz Det här är ett kapitel ur boken Att lära av mirakel att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Du kan

Läs mer

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade

Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Slutrapport PÅ RÄTT VÄG! Metodutvecklingsprojekt kring målgruppen nollplacerade Försäkringskassan Halmstad, Laholms kommun och Halmstads kommun i samverkan 1 januari 2012 till 31 december 2014 0 FÖRORD

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

16 personer har anställts. 28 deltagare,

16 personer har anställts. 28 deltagare, Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat

Läs mer