Redovisning från Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten om användandet av statsbidrag från Socialstyrelsen 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning från Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten om användandet av statsbidrag från Socialstyrelsen 2011"

Transkript

1 1 m t en s k Redovisning från Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten om användandet av statsbidrag från Socialstyrelsen 2011 GLIMTEN IDRE äns Bakgrund till ansökan Det fanns ett stort behov av sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. I Älvdalens kommun finns daglig verksamhet för denna grupp endast vid Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten. I den södra delen av kommunen har dessa personer sökt sig till den sociala avdelningen vid Älvdalens Baptistförsamling Salem. I Älvdalens kommun pågick en bred kartläggning av vilka personer som har psykisk funktionsnedsättning. Man räknade med att många av dessa har behov av daglig verksamhet och sysselsättning. Både Glimten och Salem ville gärna komma ifråga som ett alternativ när det kan bli aktuellt att fler får erbjudande om sysselsättning efter den kartläggning som gjordes. Uppdrag Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten fick kr för att i samarbete med sociala verksamheten vid Älvdalens Baptistförsamling Salem utveckla arbetet med sysselsättning av personer med psykisk funktionsnedsättning. Sysselsättningen skulle utformas så att den stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Medlen fördelades lika mellan Glimten och Salem och användes för att anställa handledare. Statsbidraget ska leda till ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. öka valfriheten genom att främja att urvalet av sysselsättningsplatser lokalt utökas och breddas. bidra till att sysselsättningsverksamheterna bättre anpassas till den enskildes förutsättningar. Det är svårt att skilja på det utvecklingsarbete som skett med medlen från Socialstyrelsen och med den extra handledarresurs som vi själva kunde bekosta. Jag väljer att redovisa de extra insatser som vi kunnat göra under 2011med fler handledare anställda. Genomförande Extra resurs för handledning integrerades i Glimtens och Salems befintliga verksamheter.

2 2 Glimten har avtal med Socialförvaltningen om sju platser för daglig verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Vid behov tecknas ytterligare avtal. Under året har Glimten tecknat avtal med kommunen om boendestöd för tre personer som deltar i den dagliga verksamheten. Genom att svara på anbud från Arbetsmarknadsverket har Glimten fått sex platser för rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning; RESA-projektet. Placeringar sker även vid Salem. Salem har avtal med Socialförvaltningen om fem heltidsplatser praktik/sysselsättning med möjlighet till rehabilitering och utveckling. Vid deltidsplaceringar räknas de samman till heltid. Dessutom placeras personer från Arbetsförmedling och Försäkringskassan i verksamheterna. Placering från Kriminalvården och praktikplats för elev i gymnasieskola har förekommit. Både vid Glimten och Salem placeras personer med olika slags funktionsnedsättningar. I tabellen nedan redogörs för alla som placerats. Ca hälften har psykisk funktionsnedsättning. Övriga har medicinska funktionshinder, eller är långtidsarbetslösa. Den tid var och en av personerna skall vistas i verksamheten bestäms individuellt utifrån var och ens behov. Vanligtvis börjar man i liten skala och utökar sedan tiden successivt. Maximal tid 40 tim/vecka och person. För att utveckla handledarrollen har en av handledarna vid Glimten och två av handledarna vid Salem påbörjat en utbildning vid Mora Folkhögskola Autism, ett annat sätt att tänka. Antal placerade personer 2011 Deltagare i verksamheten Ledning och handledarna ej medräknade. Salem dec 2011 Salem slutat under året Glimten dec 2011 Glimten slutat under året Summa placerade under året Placering genom socialförv. i praktik Placering genom socialförv. i daglig verksamhet Tre vid Glimten har även boendestöd Skyddat arbete med stöd från Af Praktik genom Af Placering genom Kriminalvården Utredning försäkringskassan Praktik särskola RESA projektet Personer utan avtal Dessutom finns fler som kommer och går Summa Antal under året Varje person har placerats under den rubrik där den senast hade sin placering. I verkligheten har samma person först kunnat ha en praktik genom Af eller Soc och sedan en utvecklingsanställning eller placering i RESA projektet. Se även tabell sid 5 och sid 7.

3 3 Redovisning av kostnader för handledare Underlag, bilaga 1-6 Lön enligt faktura, bilaga Lön enligt Kontroll- Uppgift, bilaga Påslag 50 %, För Berit S 10,21 % Summa lön Del av lön i Socialstyrelseprojektet Lön Socialstyrelseprojektet Glimten Louise Solheim % Glimten Dan Johansson % Salem Ulla-Britt Wiberg % Salem Berit Sisell % Summa: Redovisning av arbetet vid Glimten Fram till och med år 2010 hade Glimten en verksamhetsledare/ handledare Cecilia Ingegerdsdotter. Genom projektmedel från Leader Södra Fjällen kunde Marianne Oldenburg och Kajsa-Lena Halvarsson anställas som handledare i januari I januari kom Louise Solheim till Glimten som praktikant. Hon gick Behandlingspedagogiska programmet vid Yrkesakademin i Timrå och fick till uppgift att föra samtal med alla på Glimten och skriva en handledningsrapport. Med medel från Socialstyrelsen anställdes Louise Solheim under våren. Hon har nu utbildning till behandlingspedagog med dubbel diagnoskompetens. Verksamhetsledaren slutade sitt arbete under hösten. Daniel Modigh anställdes under hösten med medel från avtal med kommunen om fler tjänster. Fyra handledarna driver nu verksamheten som ett team med styrelsen som ansvarig. De flesta som är placerade i verksamheten vid Glimten har psykisk funktionsnedsättning, någon även med utvecklingsstörning. Även arbetslösa finns placerade i verksamheten. Under början av året organiserades möten med socialpsykiatrin för alla sju som placerats vid Glimten genom Socialförvaltningen. Vid varje möte deltog personer som var relevanta för den person mötet handlade om. Individuella avtal upprättades för var och en. För två av personerna organiserades boendestöd i hemmet som Glimten fick ansvar för. Louise Solheim har under året följt upp planerna och upprättat nya för nytillkomna personer i verksamheten. Louise har haft individuella samtal med alla som är placerade vid Glimten och gjort planer för arbetet. Några har haft behov av extra stöd med personlig hygien, vilket Glimten fått ansvar för enligt nya avtal med kommunen. Andra har fått hjälp med kontakter för att få stöd och hjälp som Glimten inte kan erbjuda. Nytt för i år 2011 är att flera ungdomar placerats i verksamheten bland annat två ungdomar i RESA-projektet, samt två ungdomar som går Särskolegymnasium. För den ena har sommarverksamhet och ferieverksamhet ordnats under året på Glimten med avtal med Socialtjänsten. Den andra ungdomen har haft praktik på Glimten genom skolan. Eventuellt kommer även han att få fritidsverksamhet Sommarjobb på Glimten. Särskild handledare

4 4 anställdes för detta. Sommaren 2011 ordnades arbeten bl. annat i samarbete med kyrkan och golfbanan i Idre. År 2011 fick Glimten avtal med kommunen om att organisera Trivselverksamhet vid Solängsgården, ett särskilt boende för äldre. Arbetet innebär att servera förmiddagskaffe och ordna aktiviteter under tre timmar på förmidagen. Det är uppskattat då deltagarna i Glimtens verksamhet hjälper till. Med medel från Socialstyrelsen anställdes Dan Johansson under hösten för att tillsammans med deltagare vid Glimten arbeta med snickeriverksamhet och timra en slogbod som nu säljs på lotteri. Sådana arbetsuppgifter är uppskattade. Andra sysslor och arbetsuppgifter som är nya för år 2011 är arbete med målning och inredning av café, arbete med trädgården som ligger i anslutning till caféet, snickra och måla hyllor till affären, sysslor i konsumaffären granne med Glimten. Friskvård med styrketräning och promenader har kommit igång. Arbete med skapande och målning är också en populär syssla. Som tidigare ordnas utflykter; i våras till Glada Hudikteatern i Leksand, i somras till Fäboro, en fäbod vid Fulufjället, där det serverades fäbolunch och fika. Resor till Sveg och Mora då och då. Jullunch vid Salem i Älvdalen. Det gemensamma för alla är de arbetsuppgifter som skall skötas och där alla deltar efter förmåga: Matlagning, bakning, servering i café, arbete med second hand, försäljning i butik, legoarbete, vävning, sömnad och städning. Glimten satsar på utbildning av personalen. Under hösten har en av handledarna påbörjat en utbildning vid Mora Folkhögskola, Autism ett annat sätt att tänka. Två av handledarna har blivit antagna till en utbildning om arbetsträning och rehabiliteringsarbete i sociala företag vid Tollare folkhögskola. Sedan år 2006 har Glimten haft regelbundna samverkansmöten med representanter från Socialförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen och Baspsykiatrin vid Vårdcentralen i Särna. Gemensamma frågor har tagits upp. I samband med möte har möten om enskilda personer hållits. Glimten har informerat om sitt utvecklingsarbete. Information om FAROS ett nära samarbete mellan Arbetsförmedling och Försäkringskassan för personer som står långt från arbetsmarknaden har gjorts. Arbetsförmedlingen köper platser från Arbetsmarknadsenheten i Mora för personer från Älvdalen. För personer från Särna och Idre finns inga platser. Kan Glimten skaffa kompetens för rehabilitering och arbetsträning och få avtal med Arbetsförmedlingen om att ta emot personer med dessa behov? Vid senaste mötet den 1 dec informerades om vilka personer som då fanns placerade i Glimtens verksamhet och Glimtens planer för år Det har varit svårt att fylla platserna i RESA-projektet. Ivan Solder från Fk tog på sig uppgiften att se över om det finns fler som har behov av dessa platser, både i Särna Idre och i Älvdalen. Enligt Socialförvaltningen finns behov av mer verksamhet för ungdomar.

5 5 Placeringar vid Glimten 2011 placering placering anm kvar dec december kvinna Utan avtal ungdom x Utan avtal ny för året man Soc fritidsverksamhet ungdom går särskolegymnasium x Fritidsv. vid ny för året jullovlov man Soc daglig verksamhet även hjälp med hygien x Soc, daglig v man LSS daglig verksamhet x LSS daglig v man Soc daglig verksamhet x Soc, daglig v kvinna Soc daglig verksamhet x Soc, daglig v man Soc daglig verksamhet ungdom x Soc, daglig v ny för året man Soc daglig verksamhet boendestöd i hemmet x Soc, daglig v lönebidrag deltid man Soc daglig verksamhet boendestöd i hemmet x Soc, daglig v kvinna Soc daglig verksamhet lönebidrag deltid, fått x Utan avtal pension, hjälp med hygien, kvinna Lönebidrag fått pension slutat man Lönebidrag x Lönebidrag man Af praktik ny för året, slutat kvinna Af praktik x Af praktik ny för året man Af praktik ungdom x Af praktik ny för året man Fk utredning ny för året, slutat man RESA ungdom ny för året, slutat kvinna RESA ungdom x RESA ny för året man Särskola, praktik ungdom x Särsk,praktik ny för året kvinna Utan avtal Utan avtal man Utan avtal Utan avtal kvinna Utan avtal Utan avtal kvinna Utan avtal Utan avtal man Utan avtal Utan avtal I december 2011 fanns 20 personer i verksamheten, sammanlagt har 24 personer varit placerad i verksamheten under året. 10 nya personer har placerats, de flesta ungdomar. Fyra personer har slutat. Jämför med hösten 2010 då det fanns 14 personer i verksamheten. Redovisning av arbetet vid Salem Styrelsen för församlingen har sett att det behövs en verksamhetsledare och fler arbetsledare/handledare för att klara av att bedriva en bra verksamhet för dem som placeras och för kontakter med kunder, uppdragsgivare och nätverk. Med hjälp av projektmedel från socialstyrelsen samt extra bidrag från kommunen har två handledare anställts under Ulla-Britt Wiberg var tidigare handledare i Salemkyrkan, som också är en arbetsplats, där man arbetar med matlagning, bakning, lokalvård och fastighetsskötsel i kyrkan och i gamla soldathemmet i Åsen. På båda ställena serverades lunch. Dessutom har man haft servering vid olika tillställningar vid Salem och Soldathemmet, även catering. November 2010 anställdes Fredrik Hagberg som handledare i köket. Han har kockutbildning. Ulla-Britt fick i uppdrag att tillsammans med personer som placerats vid Salem, bygga upp en verksamhet i fd. Soldathemmet i Åsen. Redan under våren fick Ulla-Britt handledning från Glimten genom Berit Sisell för arbetet i Resa-projektet. Den 1 juni anställdes Berit som verksamhetsledare på

6 6 halvtid vid Salem och Christer Grudin som ytterligare en handledarresurs. Tidigare under året slutade Jan Thiger sitt arbete som verksamhetsledare. Pastor Per-Gunnar Andersson slutade också sin tjänst som även innefattade verksamhetsansvar för den sociala verksamheten. Del av Ulla-Britts Wibergs lön och del av Berit Sisells lön bekostas av Socialstyrelseprojektet. Genom att anställa två nya handledare, en hela året och en från och med 1 juni, har det funnits möjlighet att upplåta fler arbetsplatser samt utveckla fler arbetsuppgifter. Detta har lett till ett varierat utbud av meningsfull sysselsättning som kan anpassas till den enskildes förutsättningar. Handledarrollen har utvecklats genom att två av handledarna fått utbildning och att de haft regelbundna möten tillsammans med verksamhetsledaren för samarbetat och planering av arbetet. Berit Sisell har haft samtal med alla placerade, samt med nya personer som placerats. Utifrån dessa samtal har individuella planer gjorts för var och en. En enkel metod för handledning har införts. Ny verksamhet har startat under året i gamla soldathemmet i Åsen med loppis, sommarcafé och internetbokhandel. En lägenhet i Salemkyrkan, som tidigare hyrts ut, har upplåtits till arbetsplats för legoarbeten. Bra arbetsuppgifter har varit att ställa iordning och inreda lokalen i Åsen och lägenheten i Salemkyrkan till arbetsplatser. Kontakter har tagits tas för att få fler uppdrag/tjänster från privat verksamhet, gärna legoarbeten. Exempel på arbeten som genomförts är flyttstädning av lägenhet, röjning av dödsbo, transporttjänst för en skogsfirmas räkning, bakning och leverans av bröd till Navardalen, omklädning av stolar, rivning av förbandsmaterial. Under hösten var ordinarie vaktmästare vid Bion i Älvdalen sjuk. Salem tog på sig arbetet under en period. En offert för service till turister till pilotled Evertsberg med omnejd har lämnats. Det är en svår balansgång mellan att ta på sig uppdrag och att arbeta med individuella handlingsplaner för var och en som placeras. Uppdragen passar inte alltid de personer som placeras. Vid vår kartläggning av dem som placerats i Salems verksamhet framkom att flera behövde hjälp från andra instanser för att få rätt hjälp. Exempel: personlig ekonomi, boendestöd, gode män, läkarutredningar mm. Genom Salem har flera anmält sig till Rehabgruppen i kommunen. Det är många instanser som placerar personer vid Salem. Var och en har ofta kännedom endast om dem de själva placerat, ser inte helheten. För att informera om verksamheten vid Salem inbjöds representanter från kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och baspsykiatrin till ett möte1 sept. då verksamheten och utvecklingsarbetet vid Salem presenterades. Liknande möte hölls några veckor senare för läkarna vid Vårdcentralen.

7 7 Information har även lämnats till handläggare vid Socialförvaltningen i Mora där beslut i socialpsykiatrin och LSS fattas. Placeringar vid Salem 2011 placering förändring ny för året kvar dec december Kvinna Lönebidrag slutat pension Man Lönebidrag x Lönebidrag Kvinna praktik Af Nystartjobb från 1 maj x Nystartjobb Invandrare Man RESA Lönebidrag från 1 juni x Lönebidrag Man SOL Lönebidrag från 1 maj x Lönebidrag Kvinna praktik Af Lönebidrag från 1 aug x x Lönebidrag Flykting Kvinna praktik Af Lönebidrag från 1 aug x x Lönebidrag Flykting Man praktik Af Lönebidrag från 1 aug x x Lönebidrag Flykting Man praktik Af RESA-projektet från hösten x x RESA Kvinna praktik Af x x Sjukskriven Kvinna praktik Af x Praktik Af Man SOL slutat Man SOL sjukskriven x Man SOL arbete öppna marknaden x Kvinna SOL /LSS x Soc Kvinna SOl/LSS x Soc Kvinna SOL slutat x Kvinna SOL x x Soc Man SOL förslag RESA-projektet x x Soc Kvinna ej avtal nu hjälp genom socialpsykiatrin Kvinna ej avtal önskar daglig verksamhet x ej avtal Man SOL slutat Man SOl slutat x Man Kriminalv slutat Man RESA Fortsatt praktik genom Af x praktik Af Kvinna RESA slutat Man RESA slutat Kvinna RESA x x RESA Under år 2011 har 34 personer varit placerade i verksamheten under längre eller kortare tider. 12 av var nya i verksamheten. 11 personer har slutat. Kvar i december 2011 fanns 23 personer. Salem har kommit att fungera som en arbetsmarknadsenhet i kommunen. Målsättningen har varit att skapa arbeten. De första som placerades vid Salem var kvinnor med familj som länge varit beroende av socialbidrag. Genom ett projekt med Socialförvaltningen fick de istället anställningar med lönebidrag vid Salem. I början ersatte kommunen Salem för de extra kostnader som detta medförde. Med tiden har lönerna ökat, ersättningsnivån från Arbetsförmedlingen minskat. Ersättningen från kommunen räcker inte att täcka lönekostnaderna för anställda med lönebidrag.

8 8 Enligt avtalen med arbetsförmedlingen hade de 12 personer som hade anställning i december med lönebidrag följande skäl till beslut. Fem personer hade psykiska problem, fem personer hade medicinska problem, två personer hade socialmedicinsk problematik. Alla hade 80 % i lönebidrag, trots i många fall flera års arbete. Ingen ny person har placerats under året i daglig verksamhet vid Salem genom beslut från Socialpsykiatrin, trots ett dokumenterat behov av platser. Förhandlingar kommunen Verksamheterna vid Glimten och Salem har med tiden utvecklats till inofficiella arbetsmarknadsenheter, då det inte funnits någon sådan i kommunen. Avtal har däremot funnits med Socialförvaltningen om daglig verksamhet/ praktik. Samhall har lagt ner sin verksamhete i Särna- Idre. I Älvdalen finns endast verksamheten vid Trängslet kvar. Från november 2011 har Glimten och Salem förhandlat med företrädare för Älvdalens kommun om medel till aktivitetscentra för arbete med rehabilitering, sysselsättning och arbete utifrån de behov som finns i det omgivande samhället och i samarbeta med andra aktörer, föreningar, andra kooperativ mm i området. Ett aktivitetscentrum i norra delen av kommunen (Glimten med nätverk) och ett i södra delen av kommunen (Salem med nätverk) Först under hösten 2011 fanns tillräcklig resurs för arbetet vid Glimten och Salem genom projektmedel och extra anslag från kommunen För att behålla dessa resurser samt för att fortsätta utveckla verksamheterna skrev Glimten och Salem varsin formell ansökan till kommunstyrelsen. Målet var att skapa ett aktivitetscentrum som kan utvecklas till en resurs för rehabilitering, sysselsättning, praktik och arbete, för missbruksvård, integrationsarbete och för ungdomar samt för ett eventuellt framtida samarbete i Finsam. Ansökan från Glimten Arbets- och utbildningskooperativet Glimten anhåller om kr för att utveckla ett aktivitetscentrum i Särna och Idre med omgivande byar. Kooperativet ska samverka med företag och föreningar i området. Nära samarbete ska även ske med aktivitetscentrum Salem i Älvdalen. Bidraget ska användas för att behålla kärnverksamheten vid Glimten samt för arbete med kontakter och nätverksarbete. Ansökan från Älvdalens Baptistförsamling Salem För att behålla den verksamhet som finns idag, ansöker Baptistförsamlingen om följande bidrag: kr för lön till handledare och lokalkostnader, kr för löner för de 13 personer som idag har lönebidrag. För att kunna fortsätta utvecklingen av ett nätverk för samarbete och gemensamma resurser i ett aktivitetscentrum äskar man kr till en nyinrättad tjänst för kontakter och utvecklingsarbete samt för omkostnader som utbildning, resor, köp av tjänster. Summa 1,8 milj kr. Kommunstyrelsen beslutade att för närvarande avslå dessa ansökningar och uppdrog åt kommunchefen att utreda utfallet av de medel som kommunen idag lägger in i Salems och Glimtens verksamheter. Vad får kommunen ut av de avtal som finns med Salem och Glimten? Finns behov av ytterligare verksamhet.

9 9 Kommunchef Stefan Linde har skrivit en rapport till Kommunstyrelsen som bör leda till beslut under år 2012, se bilaga 7. Kommunen förhandlar även med Mora och Orsa kommuner om att inrätta ett gemensamt FinSamförbund. Älvdalens Baptistförsamling Salem kunde inte vänta längre på beslut från kommunstyrelsen eftersom det i så fall fanns risk för konkurs. All personal varslades den 2 nov och sades upp den 2 dec. Avtalet med socialförvaltningen sades upp, då det inte fanns resurser att ta emot personer i praktik med endast en handledare kvar. Verksamhet 2012 Glimten har ansökt och fått medel från ytterligare ett projekt från Leader Södra Fjällen Glimten - Utveckling - Samverkan, samt medel från Socialstyrelsen för fortsatt utveckling av verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta innebär att Glimten kan behålla sina handledare och arbeta med utveckling av verksamheten i väntan på att Älvdalens kommun utreder frågan om arbetsmarknadsenhet och FinSamförbund. Till Resa-projektet kan personer anvisas fram till och med sista maj De som startat innan detta datum har rätt att delta i 12 månader. Ny upphandling planeras av Arbetsförmedlingen av sysselsättningsplatser med rehabiliterande inslag för personer med psykisk funktionsnedsättning. Glimten kommer att ansöka, även denna gång i samarbete med Älvdalens Baptistförsamling Salem. Genom projektmedel från Socialstyrelsen och medel från RESA-projektet blir Salems verksamhet i Åsen med second hand och bokförsäljning med Ulla-Britt Wiberg som handledare kvar tills vidare. De personer som nu är placerade där kommer från Arbetsförmedlingen genom RESA-projektet. Två personer har även praktik genom Arbetsförmedlingen. Förhoppningsvis kan denna verksamhet bli en grund för fortsatt verksamhet i samarbete med kommunen. Redan har kommunen hört av sig om delar i det erbjudande som Salem gett till kommunen. Idre den 14 februari 2012 Berit Sisell Ordförande Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten Samt verksamhetsledare vid Älvdalens Baptistförsamling Salem 1 maj 2011 tom 2 jan Tfn e-post

10 10

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN

FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN GUIDE FÖR PERSONER MED PSYKISKA FUNKTIONSHINDER I ÄLVDALEN Denna guide är avsedd att ge information om vilka resurser som finns för psykiskt funktionshindrade personer och vart man vänder sig. Guiden finns

Läs mer

Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten

Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten 1 Arbets- och Utbildningskooperativet Glimten Projekt: Social ekonomi Glimten med nätverk Genomfördes april 2010 tom maj 2011, journal nr 2010 6537 Frågor om projektet kan ställas till Berit Sisell tfn

Läs mer

Resaprojektet. Ett led i regeringens psykiatrisatsning. Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning

Resaprojektet. Ett led i regeringens psykiatrisatsning. Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning Resaprojektet Ett led i regeringens psykiatrisatsning Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning Uppdraget Arbetsförmedlingen i samverkan med Försäkringskassan

Läs mer

Utdrag ur slutrapporter till Leader Södra Fjällen och Leader DalÄlvarna

Utdrag ur slutrapporter till Leader Södra Fjällen och Leader DalÄlvarna 1 m t en s k GLIMTEN IDRE äns Rapport LEADER Projekt Social Ekonomi i Älvdalen Utdrag ur slutrapporter till Leader Södra Fjällen och Leader DalÄlvarna Projektet har genomförts som ett projekt som pågått

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 BUMERANGEN TEAM FIX JOBBVÄGEN STADSHUSFIKET INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN Monica Isaksson Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Samverkan med olika verksamheter/myndigheter 091210 Syfte: att skapa bättre förutsättningar för samarbete över verksamhetsgränser i form

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Daglig verksamhet Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Vad är daglig verksamhet? Att ha ett arbete eller en sysselsättning är viktigt för de flesta människor. Ett arbete innebär att man ingår i en gemenskap

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag

Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag EMELIE HALLIN SID 1/3 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Sommarjobb och samarbete med företag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-12-12 Dnr 101-4716-2011 Version 1.4 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet. *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se

Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet. *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se Konsten att organisera en arbetsmarknadsenhet *Linda Jansson 2012 04 18 Tel 0303 33 00 00 linda.jansson@ale.se Bakgrund Omorganisation Januari 2011 o Arbetsmarknadsenheten (AME) Sektor Arbete, Trygghet

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER

7 ARBETSMARKNADS- POLITISKA ÅTGÄRDER 1 7.1 Bakgrundsinformation Arbetsförmedlingen är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Arbetsmarknadsdepartementet och ansvarar för den offentliga arbetsförmedlingen och dennas arbetsmarknadspolitiska

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Länken mellan människa och arbete

Länken mellan människa och arbete Länken mellan människa och arbete Mycket mer än sysselsättning En värdefull resurs för din verksamhet Erika Thörn och Michael Anderfjord är båda anställda av Kooptima Bemanning och hyrs ut på lång kontraktstid

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se Actíva bildades 1989 i Örebro Actíva huvudmän är Örebro läns landsting Örebro kommun Actíva i hela Örebro län med kontor i: Örebro, Hallsberg, Karlskoga

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Att studera med primär immunbrist

Att studera med primär immunbrist Att studera med primär immunbrist - för studerande Information om gällande lagar och möjligheter till en anpassad studiesituation och ekonomiskt stöd Till dig som har primär immunbrist och ska börja studera

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetssökande, 2014-02. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du som har varit utan arbete en längre tid och behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet kan

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Information kring Kulturarvslyftet

Information kring Kulturarvslyftet Faktablad 1/2012 Datum 2012-08-30 Dnr 101-4716-2011 Version 1.3 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Information kring Kulturarvslyftet deltagande grupper, arbetsuppgifter, ansvarsfördelning

Läs mer

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen?

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Workshop den 26 oktober 2015 Processledare och dokumentation Lena Rogeland 1 Inledning av Sophia Dahlgren Välfärden är idag uppdelad

Läs mer

Från socialbidrag till arbete

Från socialbidrag till arbete Från socialbidrag till arbete Lättläst Sammanfattning Betänkande av Utredningen från socialbidrag till arbete Stockholm 2007 SOU 2007:2 Människor med ekonomiskt bistånd ska kunna få arbete Det här är en

Läs mer

Protokoll Förvaltningsråd

Protokoll Förvaltningsråd Protokoll Förvaltningsråd Datum: 2012-05-31 Plats: Socialkontoret Närvarande: Christin Elofsson-Arons, Marie van-geffen Blomberg, Adam Sundstedt, Magnus Bjurman, Pia Ström, Lars Hansson, Lena Wörlund,

Läs mer

Information om ekonomiskt bistånd

Information om ekonomiskt bistånd Information om ekonomiskt bistånd Utgiven av: Omsorgsavdelningen Vellinge kommun Uppdaterad 2015-07-03 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Enkät till dig som har NPF-diagnos

Enkät till dig som har NPF-diagnos Enkät till dig som har NPF-diagnos 1. Hur väl känner du till de olika stöden? Vet inget om detta Vet att det finns men inte så mycket mer, men det är inte aktuellt för mig och har sökt och har i dag Boendestöd

Läs mer

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid)

REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) 1 REDOVISNING AV SAMTLIGA UPPDRAG I SOLUTIONFOCUS I MORA AB TIDEN 2004 2009 (några uppdrag har pågått över längre tid) UTBILDNINGAR I LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETSSÄTT OCH KASAM INOM AMS (ARBETSMARKNADSVERKET)

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD)

Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Stöd och service Insatser för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning - (Inriktning ADHD/ADD) Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudsman i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Lagar

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun

Tjänstedeklaration. för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Tjänstedeklaration för LSS-insatsen daglig verksamhet inom omsorgen om funktionshindrade i Vimmerby kommun Foto: Ekbacken Beslutad av omsorgsnämnden 2011-06-16, 94 Övertagen av socialnämnden

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017

Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Lokal överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa mellan Piteå kommun och Piteå närsjukvårdsområde 2015 2017 Norrbottens läns landsting och Norrbottens 14 kommuner har sedan 2013/2014 gemensamma

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten

Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Deltagarinformation 2 Varför ska du delta i en aktivitet/sysselsättning på Arbetsmarknadsenheten Målet är att du ska komma närmare arbetsmarknaden och öka dina möjligheter till arbete och/eller bli motiverad

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Arbetsträning & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Vägen ut!s arbetsträning är kopplad till företagande och riktiga arbetsuppgifter. Arbetet formar vår vardag välkomnar alla. har medarbetare med egen

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

1999-2009. AME egen enhet 1999

1999-2009. AME egen enhet 1999 1999-2009 AME egen enhet 1999 Kommunskiss SOCIALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION fr o m 1/3 2010 Entrepenader Skönviksgårdens särskilda boende Söderby gärde gruppbostad (77.an) Söderby gärde gruppbostad (123.an)

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc

2006-05-02. \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc 2006-05-02 \\homeserver\torber01$\mina dokument\lunulägesbeskrivning\upplands-bro\upplands bro knut kartläggn 2 omarb version.doc EKONOMI Förhållningssätt Ser på klienten som vuxna individer med eget ansvar

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer