Verksamhetsberättelse. årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

2 Innehållsförteckning Förord...3 Året som gått...4 Råd och stöd...6 LSS-verksamhet Gymnasieskolan Futurum Opinion, information och samverkan Insamling Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Slutord Revisionsberättelse Kontaktuppgifter

3 Förord För ett mänskligare liv Diakoni är en del av kyrkans identitet och uppdrag. I detta vill Sociala Missionen leva och verka. Vårt uppdrag är att arbeta för bättre villkor för människor i utsatta livssituationer. Därför vill vi: Bevaka den enskildes rätt till social och ekonomisk trygghet, till en rättvis prövning i asylprocessen och rätten till familjeåterförening genom juridisk rådgivning och psykosocialt stöd Förverkliga vår vision att bedriva undervisning utifrån den enskilda elevens egna förutsättningar genom Gymnasieskolan Futurum Stärka rätten till full delaktighet, inflytande och självbestämmande för personer med utvecklingsstörning genom Lundens gruppboende. Vi känner stolthet och glädje över det arbete som bedrivs i Sociala Missionen och ser med stor tacksamhet tillbaka på alla goda insatser som gjorts under det gångna året Stockholm i februari 2014 Tommy Aronsson styrelseordförande 3

4 Året som gått Sociala Missionen har fortsatt att på olika sätt göra viktiga och ibland livsviktiga insatser för människor i behov av kunskap, stöd och hopp om förändring. Det har handlat om glädjen av att erövra en utbildning och att få en anställning, glädjen över att kunna bestämma över sitt liv utan att bli hindrad av sitt funktionshinder, lättnaden över att få bo kvar i sitt hem eller den enorma glädje som det innebär att efter lång tid kunna återförena sig med sina barn efter att ha varit separerade på grund av krig. Under 2013, då Sociala Missionen varit utan direktor, genomförde styrelsen en organisationsöversyn. En uppdragsbeskrivning formulerades vars huvuddelar presenterades för ombuden på årsmötet i april. Under hösten beslutade styrelsen om en omorganisation som bland annat innebär att Råd & Stöd delas upp i Socialjuridisk rådgivning/psykosocialt stöd och Migration. Förändringen träder i kraft den 1 januari I samband med att ekonomichefen Gunvor Martinson pensionerades den 1 juli 2013 har styrelsens ordförande Tommy Aronsson återstående tid arbetat som kanslichef med huvudansvar för ekonomi och administration. Arbetet med insamling och hemsida har inte kunnat prioriteras under året vilket till viss del återspeglas i årets resultat. I kommande rekryteringar av direktor och ekonom har styrelsen lagt grunden för att organisationen åter ska börja fungera fullt ut under nästkommande år. Sociala Missionens har haft tre verksamhetsområden: Råd och Stöd, LSS-verksamhet Gruppboendet Lunden och Gymnasieskolan Futurum. Råd och Stöd Arbetslöshet, bostadsbrist och förändringar i det generella socialförsäkringssystemet leder till att människor hamnar i svåra ekonomiska såväl som sociala situationer. Vi ser en förskjutning från ett samhällsansvar till den enskildes ansvar då det inte är självklart att samhällets yttersta skyddsnät ska omfatta alla. Vi märker av ett attitydskifte då risken för fusk betonas och ökade administrativa krav leder till att människor inte får den hjälp de behöver och har rätt till. Vi har fortsatt att uppmärksamma kraftiga sänkningar i besluten om biståndstimmar av olika slag till handikappade och äldre. Socialtjänstlagens målparagraf som betonar demokrati, solidaritet och respekt för människornas självbestämmande och integritet behöver återerövras som en bärande princip när det gäller vårt gemensamma åtagande att utforma hjälp och stöd för människor i behov. Inom migrationsområdet har hjälpbehovet varit fortsatt stort från asylsökande människor och familjer som vill återförenas efter att ha splittrats på grund av konflikt. Tack vare vår rådgivning som är en kombination av psykosocialt stöd och juridisk hjälp har många som sökt vår hjälp kunnat lösa en del av sina problem. Vi arbetar på individ-, grupp- och strukturnivå. Målsättningen med allt arbete är att kunna förbättra livsvillkoren för våra målgrupper. LSS-verksamhet Gruppboendet Lunden Hyresgästerna på gruppboendet Lunden ges stöd, service och omvårdnad utifrån individuella behov. Omsorgen ges på ett sådant sätt att hyresgästens egna resurser frigörs och utvecklas. Verksamheten bygger på ett nära samarbete med närstående samt med kommunens LSS-handläggare. Varje hyresgäst har en stödperson, som ger stöd utifrån behov till exempel vid inköp och vid kontakter med hälso- och sjukvård. Stödpersonen upprättar också boendeplatser, initierar individuella planer med kommunens LSS-handläggare och har kontakt med gode man. Gymnasieskolan Futurum Gymnasieskolan Futurum har en vision om att vara en skola för elever som av olika skäl inte finner sig tillrätta i den stora skolan. Skolan, som erbjuder Handelsprogrammet, vill vara ett alternativ för ungdomar att via en god utbildning få en chans till personlig mognad och utveckling och därmed 4

5 möjliggöra steget in i arbetslivet. Glädjande är att många elever får extraarbete under lov och helger och även erbjuds arbete efter avslutad utbildning. Detta visar på vikten av att få goda kontakter med yrkeslivet under utbildningstiden. Ekonomi Det samlade resultatet för 2013 visar ett minusresultat på ca 900 tkr jämfört med underskottet för 2012 som slutade på minus tkr. Resultatförbättringen beror till stor del på att personalkostnaderna varit betydligt lägre samt att Gymnasieskolan gjorde ett bättre resultat än vad som budgeterats. Intäkterna från gåvor och bidrag är ca tkr lägre än motsvarande för år Då direktorstjänsten varit vakant under hela året har även de sammanlagda kostnaderna för ledning och information varit lägre under Se vidare i års- och förvaltningsberättelsen på sidorna Sociala Missionens organisation Medarbetare Sociala Missionens medarbetare är engagerade med stor kunskap och erfarenhet som bidrar till en hög kvalitet i arbetet. Fortbildning och handledning sker regelbundet. Lokaler Verksamheterna är förlagda i ändamålsenliga lokaler på följande platser: Lundens gruppboende i Löttingelund, Täby Gymnasieskolan Futurum i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm Råd och Stöd och den Administrativa avdelningen på Södermalm i Stockholm Års- och ombudsmöten Sociala Missionens årsmöte hölls i Andreaskyrkan, Stockholm den 25 april. Peter Örn, tidigare chef på Röda Korset, reflekterade kring arbete inom idéburen sektor. Höstens ombudsmöte hölls i Andreaskyrkan i Stockholm den 28 november. Mikael Ivarsson, regionsamordnare för Stockholmsregionen i Equmeniakyrkan delade sina tankar om Sociala Missionens roll och samspel med Equmeniakyrkan och dess medlemsförsamlingar. I ombudsmötet beslutades också om verksamhetsplan och budget för Styrelsen Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen träffats vid ett par tillfällen för enskilda överläggningar. Styrelsen har under år 2013 bestått av följande personer: Tommy Aronsson, ordförande Margareta Linander, vice ordförande Andreas Tynnemark Dalemark Lennart Eliasson, sekreterare Inga Johansson, Equmeniakyrkan Petter Jakobsson Omon F Norén Lennart Ring Adjungerad personalrepresentant: Daniel Blixt Revisorer: Jan Nyström, auktoriserad revisor Göran Johansson, förtroendevald revisor Revisorssuppleanter: Bertil Dällerud Katrin Ander Styrelsen eller övriga förtroendevalda uppbär inga arvoden. (Styrelsens ordförande, Tommy Aronsson, har dock under första halvåret uppburit arvode motsvarande 50% av heltid på konsultbasis.) I denna verksamhetsberättelse beskrivs ett stort och innehållsrikt arbete med bredd. Följ gärna vårt arbete genom att läsa mer på vår hemsida 5

6 Råd och stöd Avdelningen har två huvudsakliga inriktningar: socialpolitisk inriktning frågor angående självförsörjning, relationer, psykisk/fysisk ohälsa, diskriminering, integration m.m. migrationspolitisk inriktning frågor om asyl, familjeåterförening, återvandring, återvändande, integration m.m. Vårt uppdrag är att arbeta för och tillsammans med människor som lever i utsatta livssituationer. Målsättningen med alla insatser är att bidra till förbättrade livsvillkor för dem som av olika skäl söker Sociala Missionen. Arbetet inom respektive verksamhetsområde sker på individ-, grupp- och strukturnivå och bedrivs av kunniga och engagerade medarbetare med lång erfarenhet. Socialpolitisk inriktning Individuell rådgivning Lågkonjunktur, arbetslöshet, bostadsbrist och förändringar i det generella socialförsäkringssystemet ligger ofta bakom de problem som våra besökare har. Rätten till bostad och en grundläggande trygghet när det gäller mat, el och övrigt av livets nödtorft har blivit villkorad på ett sätt som gör att människor vi möter har hamnat utanför välfärdssystemet. Vi har mött många arga, ledsna, rädda och ibland uppgivna personer som inte vet hur de ska klara sig. Samtidigt har vi mött en alltmer pressad Socialtjänst. Detta har yttrat sig i dåligt bemötande såväl som i brister och felaktigheter i deras administrativa handläggning. Många som sökt vår hjälp har haft ett flertal problem samtidigt. Förutom bostadsproblem, arbetslöshet, ekonomiska bekymmer och hälsoproblem har det handlat om ensamhet, familjerelationer, mobbning i skolan, livsåskådningsfrågor, akuta livskriser, sorg och diskriminering. Genom vår kombination av psykosocialt stöd och socialjuridisk rådgivning har majoriteten av dem som sökt vår rådgivning, på grund av avslag från Socialtjänst, Försäkringskassa eller A-kassa, efter våra insatser fått någon typ av hjälp från det offentliga, som de först nekats. Det har handlat om hyror, mat, medicin, bostad både på kort och på lång sikt, hemtjänst, bostadsanpassning, sjukersättning, personlig assistans, färdtjänst med mera. Genom psykosociala stödsamtal har människor med svåra problem blivit lyssnade till, kunnat sortera bland de problem som funnits, givits hopp om att förändring är möjlig samt i flera fall fått ny kraft och inte minst användbar kunskap. De hjälpbehövande har varit mellan 0 65 år. Cirka 60% har varit kvinnor och ca 40% män. Cirka 20% har haft svenska rötter, medan 80% har rötter från följande länder: Afghanistan, Bangladesh, Bosnien, Bolivia, Egypten, Elfenbenskusten, Etiopien, El Salvador, Eritrea, Finland, Irak, Iran, Kamerun, Kongo- Kinshasa, Kosovo, Libanon, Marocko, Palestina, Pakistan, Polen, Ryssland, Serbien, Somalia, Syrien, Turkiet, Ukraina. Några erfarenheter från 2013 Ett problem kommer sällan ensamt Genom våra kontakter med människor som lever i utsatta livssituationer krävs att vi sätter oss in i alla möjliga områden och svåra dilemman. Människor som ofta har erfarenheter av att ha blivit svikna, har fått förtroende för oss och vänder sig till oss när de råkar ut för allehanda problem. Det är en gåva som måste förvaltas. Kraven är stora på oss att orka, ha tålamod och i möjligaste mån kunna ge hopp om att förändring är möjlig. Vi som arbetar behöver ha beredskap att möta djup smärta, ångest och ilska över livets orättvisor. Nedan följer tre exempel. Alla namn är fingerade: Nahid arbetslös med flyktingbakgrund från Iran. För två år sedan hjälpte vi Nahid och hennes familj att slippa bli vräkta från sin bostad. I höstas kontaktar Nahid oss med anledning av att ha blivit felbehandlad gällande sin bröstcancer. Cancern har nu spritt sig i hela kroppen. Nahid kontaktar oss för att fråga hur hon ska göra för att klaga och eventuellt kunna få skadestånd. Johan som är helt blind och som vi tidigare framgångsrikt hjälpt att överklaga ett avslagsbeslut gällande färdtjänst och ledsagning. Johan vänder sig 6

7 till oss då han blivit misshandlad av en taxichaufför som kört en färdtjänstbil. Johan är helt chockad och vågar inte lämna sin lägenhet. Om Johan inte deltar i sin dagliga verksamhet är han inte berättigad till socialbidrag. Utan socialbidrag kan han inte betala sin hyra eller klara sitt dagliga materiella liv Marco 17 år som har ett psykiskt funktionshinder, som vi tidigare har hjälpt med en kontakt till BUP, barn och ungdomspsykiatrin. Marcos mamma vänder sig till oss då Marco varit vittne till en våldtäkt. Marco har blivit kallad till rättegång som vittne, men mamman vill inte att han ska vittna för att hon är rädd att sonen ska bli utsatt för repressalier från gänget som deltog vid våldtäkten. Vad är rätt? Vad ska sonen göra, hur ska mamman handla? Det saknas Personliga Ombud De personliga ombuden räcker inte till. Människor som egentligen tillhör målgruppen som borde få hjälp av de personliga ombuden har avvisats på grund av att de ej har tid. Att arbeta med människor med svår psykisk problematik är tidskrävande. Dels tar det tid att bygga ett förtroende, dels har personerna ofta omfattande svårigheter som kräver tid att bistå. Till exempel risk för vräkning, problem i kontakten med socialtjänsten och psykiatrin, el som stängts av, obetalda räkningar, rörigt hemma. Om vi har haft utrymme har vi tagit på oss uppdrag, men även vi har vid ett flertal tillfällen varit tvungna att säga nej till människor som varit i uppenbart behov av en omfattande och lång hjälpinsats. Restriktiva krav hotar välfärdens yttersta skyddsnät Vi ser med oro på hur villkoren för människor som lever på socialbidrag blir alltmer integritetskränkande och i vissa fall leder till att människor helt hamnar utanför samhällets skyddsnät. Som exempel kan sägas de alltmer regelmässiga hembesök, ibland utan förvarning, som människor i behov av ekonomisk hjälp blir utsatta för i kontakten med Socialtjänsten. Om man inte säger ja till hembesök är risken stor för avslag på socialbidrag i och med att man inte medverkat i utredningens slutförande. Detta kan få som konsekvens att familjen blir bostadslös då man inte kan betala sin hyra. Eller att en familj där kvinnan gör det hon ska medan mannen vägrar att uppfylla socialtjänstens krav leder till att hela familjen får avslag på sitt socialbidrag. Även detta kan innebära risk för hemlöshet förutom alla andra utgifter som ej kan betalas. Fattiga föräldrar dåliga föräldrar? Ett annat fenomen som oroar är när familjer som inte uppfyller socialtjänstens krav på aktivitet för att vara berättigad till socialbidrag blir anmälda till socialtjänstens barn och familjesektion. Skälet är att tjänstemännen inom ekonomiskt bistånd anser att de vuxna brister i sin föräldraförmåga. Hittills har, i de fall vi känner till, socialtjänsten i sina utredningar, kommit fram till att problemet är dålig ekonomi och inte brister i föräldraförmågan. Att bli ifrågasatt som förälder när det handlar om dålig ekonomi på grund av arbetslöshet eller sjukdom, är upprörande både i relation till de individer som berörs såväl som i relation till Socialtjänstens vars uppdrag borde vara att bistå människor i behov av hjälp. En mildare variant är att socialsekreterare utifrån ett barnperspektiv undrar hur föräldrarna tänker när man låter sina barn leva på socialbidrag istället för att familjen är självförsörjande, som om det hade funnits ett val. Rådgivning till hjälpare Det är vanligt att en hjälpare ringer för en person de känner. En hjälpare är en person som vill ha råd och stöd från oss i sitt eget hjälparbete med enskilda. Det kan vara en kurator på en vårdcentral, konsulent på Arbetsförmedling, kurator på en annan frivilligorganisation, diakon, präst, granne, vän, familjemedlem eller medmänniska. Istället för att boka in den hjälpbehövande hos oss fungerar vi som bollplank och rådgivare till hjälparen som redan har en relation med den berörda. På så sätt kan vi hjälpa flera och personen med problem slipper att upprepa sin historia till oss. Om hjälparen däremot vill boka tid hos oss för en annan person, så vill vi alltid att personen ringer själv. Hur hittar människor till Rådgivningen? Drygt hälften söker oss antingen genom att man tidigare själv har fått hjälp eller genom rekommendationer från andra som fått hjälp. Ca 20% procent har 7

8 blivit hänvisade av myndigheter som till exempel Socialtjänst, Jobbtorg, Arbetsförmedling, Hälso- och sjukvård eller andra frivilligorganisationer som t.ex. Stadsmissionen, Röda Korset, Rädda Barnen och församlingar inom Equmeniakyrkan, Katolska kyrkan och Svenska kyrkan. Övriga cirka 20% är andra hjälpare, till exempel en familjemedlem, en granne, en kurskamrat som hört sig för om vi kan hjälpa till. Människor kontaktar oss via telefon, spontanbesök eller via nätet. Ett personligt bemötande och god tillgänglighet Vi är måna om det personliga bemötandet. Därför har vi en bemannad reception med flerspråkig personal, som måndag till fredag svarar i telefon och kan ge en första information och hänvisning. Vi har som mål att en kurator senast inom tre dagar ska höra av sig till den hjälpsökande. Vid spontanbesök, har för det mesta någon av kuratorerna haft möjlighet att träffa den som sökt hjälp för att reda ut om problemet behöver åtgärdas omedelbart, som till exempel risk för vräkning. Vi har under året kunnat bistå direkt vid akuta problem såväl som mer långsiktiga åtaganden med mycket stöd och ett flertal typer av insatser. Beroende på behov från den hjälpsökande har vi fungerat som samtalskontakt, stödperson, ombud och samordnare. Lokalerna är handikappanpassade. Social rådgivning till äldre med särskild språk och kulturkompetens från forna Jugoslavien Sociala Missionen har i drygt 10 år erbjudit socialt rådgivningsarbete med särskild inriktning på äldre bosnier och andra från forna Jugoslavien som är i behov av särskilt stöd. Att som äldre invandra till ett nytt land kan vara svårt. En av svårigheterna är till exempel bristande språkkunskaper i svenska men också traumatiska livsupplevelser från krig och flykt och av krig splittrade familjer. Många äldre lever kvar med bilden av hur det var i hemlandet. För att få del av det stöd som det svenska samhället erbjuder äldre måste man behärska språket och känna till sina rättigheter. Att hålla igång ett socialt liv och att påverka sin egen livssituation är viktiga mål i arbetet med äldre. Gemensamt för de flesta äldre som söker hjälp hos oss är dålig ekonomi, dålig hälsa och ett svagt kontaktnät i det svenska samhället. Många, men inte alla, har flykting- eller invandrarbakgrund från huvudsakligen forna Jugoslavien. Vi har även i mindre skala mött äldre från Sverige, Iran, Turkiet och Somalia som är i behov av hjälp. Social rådgivning till äldre handlar ofta om frågor kring ekonomi, service, trygghet, vård och boendeformer. Beroende på behov har vi fungerat som samtalskontakt, stödperson, ombud och samordnare i relation till exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, äldreomsorgen, hemtjänst och färdtjänst. Individuell rådgivning sociala problem 150 hushåll med sammanlagt 420 personer varav 225 barn behov av kvalificerade stödinsatser i 650 ärenden 250 personer har erhållit enstaka och eller akuta rådgivningsinsatser per telefon, e-post och spontanbesök Ca 85% av de hjälpsökande är bosatta i Stockholms stad Indirekt rådgivning i individärenden till hjälpare Ett 70-tal hjälpare bestående av kuratorer från sjukvården, konsulenter från Arbetsförmedlingen, biståndshandläggare, syncentralen, polisen, kuratorer på andra frivilligorganisationer, diakoner, pastorer, vänner, familjemedlemmar, grannar, eller medmänniskor, socialjouren, kvinnojourer Ca 80% handlar om människor bosatta i Stockholms stad 8

9 I begränsad omfattning har hembesök respektive sjukhusbesök till de äldre genomförts. Vi har även fungerat som en resurs till bland andra kuratorer och biståndshandläggare som önskat råd och stöd i sina egna klientkontakter med äldre från forna Jugoslavien. Anhöriga eller närstående till äldre Med utgångspunkt från en studiecirkel i anhörigstöd 2009 har arbetet med anhöriga fortsatt. Vi har dels erbjudit psykosocialt stöd samt social rådgivning om hur äldreomsorgen fungerar. Vad anhöriganställning innebär, vad det svenska samhället förväntar sig av anhöriga och vilken rätt till avlastning som finns. Vi har även erbjudit social rådgivning samt varit stöd i de anhörigas kontakter med olika myndigheter. Rådgivning till äldre huvudsakligen från forna Jugoslavien år Totalt 50 hushåll med 54 personer över 65 år 15 personer har haft mångfacetterade problem inom olika livsområden och behov av kvalificerade rådgivningsinsatser och psykosocialt stöd 39 personer har erhållit kortare rådgivningsinsatser och stödsamtal Rådgivning till anhöriga/ närstående till äldre 15 anhöriga/närstående Rådgivning till nyckelpersoner i individärenden 15 nyckelpersoner, som till exempel kuratorer, biståndshandläggare, hemtjänst, synkonsulenter och inom sjuk och hälsovård Ca 90% av rådgivningen går till människor som är bosatta i Stockholms stad Migrationspolitisk inriktning Inom Sociala Missionen sker ett migrations- och integrationsarbete med uppföljning av den juridiska och politiska utvecklingen, både nationellt och internationellt. Information kring dessa frågor för medlas kontinuerligt internt och externt. Vidare sker individuell rådgivning kring frågor som rör asyl, familjeåterförening och återvändande och återvandring. Asyl Människor som sökt Sociala Missionens hjälp har bland annat kommit ifrån: Afghanistan, Chile, Congo Kinshasa, Eritrea, Etiopien, Gambia, Irak, Jordanien, Kenya, Mongoliet, Nicaragua, Nigeria, Libyen, Palestina, Somaliland, Somalia, Syrien, Sverige, Turkiet, Uzbekistan och Uganda. Ärendena fördelar sig över hela Sverige med en tonvikt för Stockholmstrakten. Folk har sökt hjälp från bland annat Abu Dhabi, Alingsås, Angered, Arboga, Billingsfors, Borlänge, Borås, Damaskus, Eskilstuna, Eslöv, Falköping, Flen, Gävle, Haparanda, Hedemora, Hisingsbacka, Järfälla, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Kuwait, Lesjöfors, Libanon, Linköping, Lysekil, Malmö, Norrköping, Nässjö, Piteå, Stockholm, Sundsvall, Söderhamn, Södertälje, Tibro, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala, Vänersborg, Västerås m.m. De flesta frågor har kommit från och om somaliska asylsökande. Många somaliska asylärenden, så kallade Dublinärenden, har sökt kontakt med oss angående sina utvisningsärenden främst till Italien. Dublinärenden kallas de ärenden där svenska migrationsmyndigheter beslutar att en asylsökandes skäl inte ska prövas i Sverige utan i en annan europeisk stat dit den asylsökande rest in före inresan i Sverige. Sedan tidigare har svenska myndigheter stoppat verkställigheter av dessa ärenden till Grekland. Återsändande till Italien kvarstod som problem och Bulgarien har tillkommit under året. Den största ökningen av asylärenden till Sverige 2013 står den syriska gruppen för. Genom en praxisändring får syrier sedan i oktober 2013 permanenta tillstånd och därmed också rätt till familjeåterfören- 9

10 ing i Sverige. Få syrier boende i Sverige har hört av sig angående detta. Däremot har en hel del hört av sig via e-post från olika länder i Mellanöstern och ställt frågor kring möjligheterna till asyl i Sverige redan innan de kommit hit. Familjeåterförening Många familjer splittras i flykten från oroligheter i sina hemländer. De som kommer till Sverige som asylsökande kan inte påbörja processen för familjeåterförening förrän de själva har fått permanent uppehållstillstånd. Det tar ofta lång tid innan de åter kan leva som en familj. Familjer har erbjudits rådgivning om gällande lagar, praxis och ärendegång samt hjälp i kontakter med myndigheter och organisationer. I krissituationer och under den långa väntetiden har det erbjudits psykosocialt stöd liksom stöd i att stärka nätverket kring familjen. Förutom enskild rådgivning har det funnits möjligheter att anlita medarbetare som ombud i kontakter med olika myndigheter, t.ex. Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Samarbete har skett med kontaktpersoner, andra humanitära organisationer, sjukvård, skolor och myndigheter. Individuell rådgivning migrationsproblem Totalt ca 600 personer Ca hälften har fått mer omfattande rådgivningsinsatser Ca 40% är bosatta i Stockholms stad Asyl/ Dublin/ VUT: 115 personer De asylsökande kommer från Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Irak, Kenya, Mongoliet, Nigeria, Libyen, Palestina, Somaliland, Somalia, Syrien, Turkiet, Uzbekistan, Kirgizistan, Ryssland och Uganda. Familjeåterförening: 50 hushåll varav 75 barn är berörda Familjerna kommer från Afghanistan, Chile, Congo Kinshasa, Egypten, Eritrea, Etiopien, Gambia, Irak, Jordanien, Kenya, Nicaragua, Libyen, Palestina, Somaliland, Somalia, Syrien, Turkiet, Uzbekistan och Uganda. Somaliska anknytningsärenden Trots Migrationsöverdomstolens dom från januari 2012 som öppnade upp en del möjligheter för somaliska barnfamiljer att förenas i Sverige kvarstår problem med familjeåterförening. Ett tidigare etablerat samarbete mellan Sociala Missionen, Röda korset, Rädda Barnen, och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar angående hur man kan arbeta för att påverka och förändra generella problem för alla nationaliteter på familjeåterföreningsområdet fortsatte under året och en stor konferens med 150 deltagare hölls i Husby under två dagar i november. Den gemensamma rapporten Familjeförening en (o)möjlighet publicerades samtidigt. 10

11 Lss-verksamhet Lundens gruppboende Sociala Missionen driver Lundens gruppboende i Täby Löttingelund som erbjuder lägenheter med eget hyreskontrakt till fem vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Lunden är ett gruppboende som präglas av trygghet, respekt och självbestämmande. Gruppboendet är ett boende med särskild service för vuxna enligt LSS (Lag om Stöd och Service) Hyresgästerna får sin service utifrån beslut från kommunens LSS-handläggare. Hyresgästernas egna resurser och självbestämmande tillvaratas genom serviceplaner och genomförandeplaner som upprättats tillsammans med var och en av hyresgästerna. Det kan handla om att planera för sin vardag, ordna fritidisaktiviteter, sköta hemmet mm. Personalen stödjer hyresgästerna i deras sysslor samt är behjälplig i kontakt med hälso- och sjukvården, god man, närstående eller andra viktiga personer och myndigheter. Verksamheten präglas av personalens lyhördhet för varje hyresgäst, samt på ett nära samarbete med kommunens LSS-handläggare. Ett av målen för 2013 var att skapa mer självständighet i hyresgästernas vardag. Som ett led i denna utveckling har vi arbetat med uppföljning av genomförandeplaner och serviceplaner. Hyresgästerna lagar mat i sina lägenheter fyra dagar i veckan. Under veckosluten äter man tillsammans i matsalen. Under året har vi också arbetat med att erbjuda fritidsaktiviteter, under sommaren gjordes utflykter, resor bl.a. till Gotland, under 4 dagar åkte hyresgäster och personal till Björkögården. Även kryssningar till Åland och Finland har gjorts under året. Lions har bjudit hyresgästerna på cirkus. Aktiviteterna har kunnat genomföras tack vare bidrag från fonder. I början av december bjöds hyresgäster och närstående på jullunch. Som ett led i kvalitetssäkring har personalgruppen deltagit i Famnas värdeforum under våren Projektet som vi arbetade med var att skapa en trivsam matsal för hyresgästerna, utifrån förslag som tagits upp på hyresgästmöten. En karaokemaskin införskaffades till matsalen. Hyresgästerna har möte varje vecka där man tar upp information och det som rör alla hyresgäster och är ett forum för att kunna påverka. Verksamhetschefen har även deltagit i högskoleutbildning 7,5 högskolepoäng i Socialrätt för arbetsledare som ett led i Socialstyrelsens rekommendationer för kompetensutbildning för föreståndare. Personalgruppen har haft handledning och deltagit i föreläsningar. Täby kommun gjorde tillsyn av verksamheten i början av året, med ett gott resultat. 11

12 Gymnasieskolan Futurum Sociala Missionen driver sedan år 2002 Gymnasieskolan Futurum. Skolan har en vision om att vara en skola för elever som av olika skäl inte finner sig tillrätta i den stora skolan. Skolan vill vara ett alternativ för dessa ungdomar att via god utbildning få en chans till personlig mognad och utveckling och därmed möjliggöra steget in i arbetslivet. Att förmedla känslan av delaktighet och att få goda livschanser är ett uppdrag och en utmaning för Sociala Missionen. Sex lärare förutom rektor är tillsvidareanställda och ytterligare resurser anställs på timmar. Skolan har kurator anställd på 15% och tillgång till skolsköterska. Det övergripande målet med skolan är att varje elev efter sin förmåga ska klara av gymnasieutbildning och få det stöd han eller hon behöver. Skolan följer elevernas utveckling och har kontinuerliga samtal vilket ger en god grund för eleverna att växa. Det är en lyckad kombination av teori och att eleverna redan i årskurs 1 genom APL (arbetsplatsförlagd utbildning) får möta arbetslivet. Storleken på klasserna har under året varit elever vilket medfört att eleverna kunnat tillgodogöra sig undervisningen, trots att flera elever har svårt att fokusera på studier och/eller är inte studiemotiverade. Skolan har ljusa och rymliga lokaler, två välutrustade datasalar och trivsamma lärarrum. Eleverna äter i närliggande skola och Liljeholmens idrottshall hyrs för idrottslektioner. I området finns många friskolor med ett fungerande nätverk som vi som skola har glädje och nytta av. Gymnasieskolan Futurum är ett mycket gott exempel på en skola där eleverna bemöts med respekt. Den lilla skolan ger möjligheter att arbeta utifrån en helhetssyn på eleven. Genom stärkt självförtroende blir det enklare och roligare att studera och därmed förbättra sina resultat. I rapporten från Stockholms stad 2008 lyftes styrkor fram som vi som skola är stolta över och som vi vill stå för. Bland annat noterades: Goda och nära relationer mellan elever och personal. En väl fungerande arbetsplatsförlagd utbildning. Elever och lärare trivs. Höga och rätt ställda krav och förväntningar. Engagerade och kompetenta lärare som är goda ledare i klassrummet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen som kontinuerligt följs av praktikansvarig lärare ger eleverna möjlighet att få bra kontakter med arbetslivet. Försöksverksamheten inom lärlingsutbildningen avslutades våren Lärlingsutbildningen finns i nya gymnasieskolan men ser annorlunda ut. 18 elever tog studenten våren 2013, varav 6 lärlingar. Av de sex eleverna som gick lärlingsutbildningen hade fyra stycken anställning på sin senaste praktikplats och de övriga två förlängde skoltiden. Skolan erbjuder också elever att förlänga sin studietid för att klara av sina studier. Under hösten 2013 valde tio elever att helt eller delvis studera vidare för att bli klara med sina kurser. Orsaken är att de av olika skäl inte mäktat med att genomföra programmet inom en treårsperiod. I verksamhetsplanen för 2013 planerades för ytterligare en elevgrupp som behöver gå en yrkesintroduktion, där mycket av tiden var förlagd på arbetsplatsen. Liksom 2012 fick vi dock inte tillräckligt med sökande för starta en egen grupp. Vi integrerade därför alla elever som sökte till skolan i en klass. Totalt antal elever på skolan vid årsskiftet 2013/14 var 36 elever fördelade på tre klasser. Två tydliga trender de senaste åren är att antalet gymnasieplatser i landet ökar och att elevunderlaget minskar. Den nya gymnasiereformen (GY11), med en tydlig uppdelning mellan teoretiska och praktiska program, har inneburit att eleverna i högre grad söker till teoretiska program för att försäkra sig om 12

verksamhetsberättelse

verksamhetsberättelse verksamhetsberättelse och ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Lotta Säfström - Långsiktighet ger resultat 3 Stadsmissionen 2012 Ett axplock 4 Psykosocialt- och ekonomiskt stöd 6 Kollo för alla/ungdomsfält 7 Samtal

Läs mer

Svenska Röda Korset 2009

Svenska Röda Korset 2009 Svenska Röda Korset 2009 Innehåll Sju grundprinciper Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens organisation 2 Sju grundprinciper förenar medlemmarna

Läs mer

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010 I 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag folkhögskola,

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006

Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 det 153:e året. Stockholms Stadsmission Årsredovisning 2006 1 INNEHÅLL ett växande förtroende. Ett växande förtroende 1 Stadsmissionen i samhället 2 Verksamhetsområden: Barn/Ungdom 6 Utbildning 10 Hemlöshet

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM År År År År År År År År År Årsr sr sr sr sr sr sr sr sred ed ed ed ed ed ed ed ed ed edov ov ov ov ov ov ov ov ov ovis is is is is is is is isni ni ni ni ni ni ni ni ning

Läs mer

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G

Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G Hoppet har inga gränser Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 EN ANDRA CHANS Hoppets Stjärna gav Paulo och hundratusentals barn en andra chans En het dag för över 35 år sedan i ett slumområde i Brasilien

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg

Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Uppföljning av deltagare i Ankomst Göteborg Ett utvecklingsprojekt inom EU-programmet Equal Nationell temagrupp asyl & integration Slutrapport Av Eva Norström Etnolog, Fil. Dr., Lunds universitet Mars

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3.

Innehållsförteckning. Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3. Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmission har 255 000 möten varje år. Stockholms Stadsmissions roll 3 2010 i korthet 4 Direktorn har ordet 6 Social verksamhet;

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2009 Rädda Barnen på fem minuter 90 års arbete för barns rättigheter Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Vi ger hopp och räddar liv

Vi ger hopp och räddar liv Vi ger hopp och räddar liv Uppsala Rödakorskrets Årsberättelse 2014 Second Hand l Internationella Träffpunkten l Besök och medföljare l Fixarna l Vaksalagruppen l Rödakorsvärdar l Trygghetsringning l Anhörigstöd

Läs mer

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS

Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS Kvalitet i boende och daglig verksamhet en jämförelse inom LSS 2009 12 08 Nätverket LUFSA: Alingsås Falköping Lidköping Lilla Edet Ulricehamn Vårgårda Nätverket är en del av Jämförelseprojektet www.jamforelse.se

Läs mer

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta

Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-05-13 Diarienummer KSN-2015-0811 Kommunstyrelsen Resultat och erfarenheter gällande kommunens ansvar gentemot socialt utsatta Förslag till

Läs mer

Ingen är bara det du ser

Ingen är bara det du ser Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2012 1 Innehåll Nästan som ett hem Nattjouren i Malmö 4 Ingen är bara det du ser Med rätt till lika behandling 6 Äntligen hemma Logi- och stödboende i Lund

Läs mer

Årsberättelse 2006 CARITAS SVERIGE

Årsberättelse 2006 CARITAS SVERIGE Årsberättelse 2006 CARITAS SVERIGE Årsredovisning 2006 Caritas Sverige org nr 802014-0771 Caritas Sverige 2007 Redaktör: Ebba Bourghardt Hansson Foto: Charles Câmara, Caritas Sverige. Döva skolbarn i Varanasi,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime

Årsberättelse 2013. Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft. Foto: Dreamstime Årsberättelse 2013 Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Foto: Dreamstime INNEHÅLL Ett liv som räddas ska också levas Så bildades Hjärnkraft 3 Ordförande 4 Förvärvad hjärnskada 5 Detta är Hjärnskadeförbundet

Läs mer