Verksamhetsberättelse. årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

2 Innehållsförteckning Förord...3 Året som gått...4 Råd och stöd...6 LSS-verksamhet Gymnasieskolan Futurum Opinion, information och samverkan Insamling Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Slutord Revisionsberättelse Kontaktuppgifter

3 Förord För ett mänskligare liv Diakoni är en del av kyrkans identitet och uppdrag. I detta vill Sociala Missionen leva och verka. Vårt uppdrag är att arbeta för bättre villkor för människor i utsatta livssituationer. Därför vill vi: Bevaka den enskildes rätt till social och ekonomisk trygghet, till en rättvis prövning i asylprocessen och rätten till familjeåterförening genom juridisk rådgivning och psykosocialt stöd Förverkliga vår vision att bedriva undervisning utifrån den enskilda elevens egna förutsättningar genom Gymnasieskolan Futurum Stärka rätten till full delaktighet, inflytande och självbestämmande för personer med utvecklingsstörning genom Lundens gruppboende. Vi känner stolthet och glädje över det arbete som bedrivs i Sociala Missionen och ser med stor tacksamhet tillbaka på alla goda insatser som gjorts under det gångna året Stockholm i februari 2014 Tommy Aronsson styrelseordförande 3

4 Året som gått Sociala Missionen har fortsatt att på olika sätt göra viktiga och ibland livsviktiga insatser för människor i behov av kunskap, stöd och hopp om förändring. Det har handlat om glädjen av att erövra en utbildning och att få en anställning, glädjen över att kunna bestämma över sitt liv utan att bli hindrad av sitt funktionshinder, lättnaden över att få bo kvar i sitt hem eller den enorma glädje som det innebär att efter lång tid kunna återförena sig med sina barn efter att ha varit separerade på grund av krig. Under 2013, då Sociala Missionen varit utan direktor, genomförde styrelsen en organisationsöversyn. En uppdragsbeskrivning formulerades vars huvuddelar presenterades för ombuden på årsmötet i april. Under hösten beslutade styrelsen om en omorganisation som bland annat innebär att Råd & Stöd delas upp i Socialjuridisk rådgivning/psykosocialt stöd och Migration. Förändringen träder i kraft den 1 januari I samband med att ekonomichefen Gunvor Martinson pensionerades den 1 juli 2013 har styrelsens ordförande Tommy Aronsson återstående tid arbetat som kanslichef med huvudansvar för ekonomi och administration. Arbetet med insamling och hemsida har inte kunnat prioriteras under året vilket till viss del återspeglas i årets resultat. I kommande rekryteringar av direktor och ekonom har styrelsen lagt grunden för att organisationen åter ska börja fungera fullt ut under nästkommande år. Sociala Missionens har haft tre verksamhetsområden: Råd och Stöd, LSS-verksamhet Gruppboendet Lunden och Gymnasieskolan Futurum. Råd och Stöd Arbetslöshet, bostadsbrist och förändringar i det generella socialförsäkringssystemet leder till att människor hamnar i svåra ekonomiska såväl som sociala situationer. Vi ser en förskjutning från ett samhällsansvar till den enskildes ansvar då det inte är självklart att samhällets yttersta skyddsnät ska omfatta alla. Vi märker av ett attitydskifte då risken för fusk betonas och ökade administrativa krav leder till att människor inte får den hjälp de behöver och har rätt till. Vi har fortsatt att uppmärksamma kraftiga sänkningar i besluten om biståndstimmar av olika slag till handikappade och äldre. Socialtjänstlagens målparagraf som betonar demokrati, solidaritet och respekt för människornas självbestämmande och integritet behöver återerövras som en bärande princip när det gäller vårt gemensamma åtagande att utforma hjälp och stöd för människor i behov. Inom migrationsområdet har hjälpbehovet varit fortsatt stort från asylsökande människor och familjer som vill återförenas efter att ha splittrats på grund av konflikt. Tack vare vår rådgivning som är en kombination av psykosocialt stöd och juridisk hjälp har många som sökt vår hjälp kunnat lösa en del av sina problem. Vi arbetar på individ-, grupp- och strukturnivå. Målsättningen med allt arbete är att kunna förbättra livsvillkoren för våra målgrupper. LSS-verksamhet Gruppboendet Lunden Hyresgästerna på gruppboendet Lunden ges stöd, service och omvårdnad utifrån individuella behov. Omsorgen ges på ett sådant sätt att hyresgästens egna resurser frigörs och utvecklas. Verksamheten bygger på ett nära samarbete med närstående samt med kommunens LSS-handläggare. Varje hyresgäst har en stödperson, som ger stöd utifrån behov till exempel vid inköp och vid kontakter med hälso- och sjukvård. Stödpersonen upprättar också boendeplatser, initierar individuella planer med kommunens LSS-handläggare och har kontakt med gode man. Gymnasieskolan Futurum Gymnasieskolan Futurum har en vision om att vara en skola för elever som av olika skäl inte finner sig tillrätta i den stora skolan. Skolan, som erbjuder Handelsprogrammet, vill vara ett alternativ för ungdomar att via en god utbildning få en chans till personlig mognad och utveckling och därmed 4

5 möjliggöra steget in i arbetslivet. Glädjande är att många elever får extraarbete under lov och helger och även erbjuds arbete efter avslutad utbildning. Detta visar på vikten av att få goda kontakter med yrkeslivet under utbildningstiden. Ekonomi Det samlade resultatet för 2013 visar ett minusresultat på ca 900 tkr jämfört med underskottet för 2012 som slutade på minus tkr. Resultatförbättringen beror till stor del på att personalkostnaderna varit betydligt lägre samt att Gymnasieskolan gjorde ett bättre resultat än vad som budgeterats. Intäkterna från gåvor och bidrag är ca tkr lägre än motsvarande för år Då direktorstjänsten varit vakant under hela året har även de sammanlagda kostnaderna för ledning och information varit lägre under Se vidare i års- och förvaltningsberättelsen på sidorna Sociala Missionens organisation Medarbetare Sociala Missionens medarbetare är engagerade med stor kunskap och erfarenhet som bidrar till en hög kvalitet i arbetet. Fortbildning och handledning sker regelbundet. Lokaler Verksamheterna är förlagda i ändamålsenliga lokaler på följande platser: Lundens gruppboende i Löttingelund, Täby Gymnasieskolan Futurum i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm Råd och Stöd och den Administrativa avdelningen på Södermalm i Stockholm Års- och ombudsmöten Sociala Missionens årsmöte hölls i Andreaskyrkan, Stockholm den 25 april. Peter Örn, tidigare chef på Röda Korset, reflekterade kring arbete inom idéburen sektor. Höstens ombudsmöte hölls i Andreaskyrkan i Stockholm den 28 november. Mikael Ivarsson, regionsamordnare för Stockholmsregionen i Equmeniakyrkan delade sina tankar om Sociala Missionens roll och samspel med Equmeniakyrkan och dess medlemsförsamlingar. I ombudsmötet beslutades också om verksamhetsplan och budget för Styrelsen Styrelsen har under året haft tio protokollförda sammanträden. Därutöver har styrelsen träffats vid ett par tillfällen för enskilda överläggningar. Styrelsen har under år 2013 bestått av följande personer: Tommy Aronsson, ordförande Margareta Linander, vice ordförande Andreas Tynnemark Dalemark Lennart Eliasson, sekreterare Inga Johansson, Equmeniakyrkan Petter Jakobsson Omon F Norén Lennart Ring Adjungerad personalrepresentant: Daniel Blixt Revisorer: Jan Nyström, auktoriserad revisor Göran Johansson, förtroendevald revisor Revisorssuppleanter: Bertil Dällerud Katrin Ander Styrelsen eller övriga förtroendevalda uppbär inga arvoden. (Styrelsens ordförande, Tommy Aronsson, har dock under första halvåret uppburit arvode motsvarande 50% av heltid på konsultbasis.) I denna verksamhetsberättelse beskrivs ett stort och innehållsrikt arbete med bredd. Följ gärna vårt arbete genom att läsa mer på vår hemsida 5

6 Råd och stöd Avdelningen har två huvudsakliga inriktningar: socialpolitisk inriktning frågor angående självförsörjning, relationer, psykisk/fysisk ohälsa, diskriminering, integration m.m. migrationspolitisk inriktning frågor om asyl, familjeåterförening, återvandring, återvändande, integration m.m. Vårt uppdrag är att arbeta för och tillsammans med människor som lever i utsatta livssituationer. Målsättningen med alla insatser är att bidra till förbättrade livsvillkor för dem som av olika skäl söker Sociala Missionen. Arbetet inom respektive verksamhetsområde sker på individ-, grupp- och strukturnivå och bedrivs av kunniga och engagerade medarbetare med lång erfarenhet. Socialpolitisk inriktning Individuell rådgivning Lågkonjunktur, arbetslöshet, bostadsbrist och förändringar i det generella socialförsäkringssystemet ligger ofta bakom de problem som våra besökare har. Rätten till bostad och en grundläggande trygghet när det gäller mat, el och övrigt av livets nödtorft har blivit villkorad på ett sätt som gör att människor vi möter har hamnat utanför välfärdssystemet. Vi har mött många arga, ledsna, rädda och ibland uppgivna personer som inte vet hur de ska klara sig. Samtidigt har vi mött en alltmer pressad Socialtjänst. Detta har yttrat sig i dåligt bemötande såväl som i brister och felaktigheter i deras administrativa handläggning. Många som sökt vår hjälp har haft ett flertal problem samtidigt. Förutom bostadsproblem, arbetslöshet, ekonomiska bekymmer och hälsoproblem har det handlat om ensamhet, familjerelationer, mobbning i skolan, livsåskådningsfrågor, akuta livskriser, sorg och diskriminering. Genom vår kombination av psykosocialt stöd och socialjuridisk rådgivning har majoriteten av dem som sökt vår rådgivning, på grund av avslag från Socialtjänst, Försäkringskassa eller A-kassa, efter våra insatser fått någon typ av hjälp från det offentliga, som de först nekats. Det har handlat om hyror, mat, medicin, bostad både på kort och på lång sikt, hemtjänst, bostadsanpassning, sjukersättning, personlig assistans, färdtjänst med mera. Genom psykosociala stödsamtal har människor med svåra problem blivit lyssnade till, kunnat sortera bland de problem som funnits, givits hopp om att förändring är möjlig samt i flera fall fått ny kraft och inte minst användbar kunskap. De hjälpbehövande har varit mellan 0 65 år. Cirka 60% har varit kvinnor och ca 40% män. Cirka 20% har haft svenska rötter, medan 80% har rötter från följande länder: Afghanistan, Bangladesh, Bosnien, Bolivia, Egypten, Elfenbenskusten, Etiopien, El Salvador, Eritrea, Finland, Irak, Iran, Kamerun, Kongo- Kinshasa, Kosovo, Libanon, Marocko, Palestina, Pakistan, Polen, Ryssland, Serbien, Somalia, Syrien, Turkiet, Ukraina. Några erfarenheter från 2013 Ett problem kommer sällan ensamt Genom våra kontakter med människor som lever i utsatta livssituationer krävs att vi sätter oss in i alla möjliga områden och svåra dilemman. Människor som ofta har erfarenheter av att ha blivit svikna, har fått förtroende för oss och vänder sig till oss när de råkar ut för allehanda problem. Det är en gåva som måste förvaltas. Kraven är stora på oss att orka, ha tålamod och i möjligaste mån kunna ge hopp om att förändring är möjlig. Vi som arbetar behöver ha beredskap att möta djup smärta, ångest och ilska över livets orättvisor. Nedan följer tre exempel. Alla namn är fingerade: Nahid arbetslös med flyktingbakgrund från Iran. För två år sedan hjälpte vi Nahid och hennes familj att slippa bli vräkta från sin bostad. I höstas kontaktar Nahid oss med anledning av att ha blivit felbehandlad gällande sin bröstcancer. Cancern har nu spritt sig i hela kroppen. Nahid kontaktar oss för att fråga hur hon ska göra för att klaga och eventuellt kunna få skadestånd. Johan som är helt blind och som vi tidigare framgångsrikt hjälpt att överklaga ett avslagsbeslut gällande färdtjänst och ledsagning. Johan vänder sig 6

7 till oss då han blivit misshandlad av en taxichaufför som kört en färdtjänstbil. Johan är helt chockad och vågar inte lämna sin lägenhet. Om Johan inte deltar i sin dagliga verksamhet är han inte berättigad till socialbidrag. Utan socialbidrag kan han inte betala sin hyra eller klara sitt dagliga materiella liv Marco 17 år som har ett psykiskt funktionshinder, som vi tidigare har hjälpt med en kontakt till BUP, barn och ungdomspsykiatrin. Marcos mamma vänder sig till oss då Marco varit vittne till en våldtäkt. Marco har blivit kallad till rättegång som vittne, men mamman vill inte att han ska vittna för att hon är rädd att sonen ska bli utsatt för repressalier från gänget som deltog vid våldtäkten. Vad är rätt? Vad ska sonen göra, hur ska mamman handla? Det saknas Personliga Ombud De personliga ombuden räcker inte till. Människor som egentligen tillhör målgruppen som borde få hjälp av de personliga ombuden har avvisats på grund av att de ej har tid. Att arbeta med människor med svår psykisk problematik är tidskrävande. Dels tar det tid att bygga ett förtroende, dels har personerna ofta omfattande svårigheter som kräver tid att bistå. Till exempel risk för vräkning, problem i kontakten med socialtjänsten och psykiatrin, el som stängts av, obetalda räkningar, rörigt hemma. Om vi har haft utrymme har vi tagit på oss uppdrag, men även vi har vid ett flertal tillfällen varit tvungna att säga nej till människor som varit i uppenbart behov av en omfattande och lång hjälpinsats. Restriktiva krav hotar välfärdens yttersta skyddsnät Vi ser med oro på hur villkoren för människor som lever på socialbidrag blir alltmer integritetskränkande och i vissa fall leder till att människor helt hamnar utanför samhällets skyddsnät. Som exempel kan sägas de alltmer regelmässiga hembesök, ibland utan förvarning, som människor i behov av ekonomisk hjälp blir utsatta för i kontakten med Socialtjänsten. Om man inte säger ja till hembesök är risken stor för avslag på socialbidrag i och med att man inte medverkat i utredningens slutförande. Detta kan få som konsekvens att familjen blir bostadslös då man inte kan betala sin hyra. Eller att en familj där kvinnan gör det hon ska medan mannen vägrar att uppfylla socialtjänstens krav leder till att hela familjen får avslag på sitt socialbidrag. Även detta kan innebära risk för hemlöshet förutom alla andra utgifter som ej kan betalas. Fattiga föräldrar dåliga föräldrar? Ett annat fenomen som oroar är när familjer som inte uppfyller socialtjänstens krav på aktivitet för att vara berättigad till socialbidrag blir anmälda till socialtjänstens barn och familjesektion. Skälet är att tjänstemännen inom ekonomiskt bistånd anser att de vuxna brister i sin föräldraförmåga. Hittills har, i de fall vi känner till, socialtjänsten i sina utredningar, kommit fram till att problemet är dålig ekonomi och inte brister i föräldraförmågan. Att bli ifrågasatt som förälder när det handlar om dålig ekonomi på grund av arbetslöshet eller sjukdom, är upprörande både i relation till de individer som berörs såväl som i relation till Socialtjänstens vars uppdrag borde vara att bistå människor i behov av hjälp. En mildare variant är att socialsekreterare utifrån ett barnperspektiv undrar hur föräldrarna tänker när man låter sina barn leva på socialbidrag istället för att familjen är självförsörjande, som om det hade funnits ett val. Rådgivning till hjälpare Det är vanligt att en hjälpare ringer för en person de känner. En hjälpare är en person som vill ha råd och stöd från oss i sitt eget hjälparbete med enskilda. Det kan vara en kurator på en vårdcentral, konsulent på Arbetsförmedling, kurator på en annan frivilligorganisation, diakon, präst, granne, vän, familjemedlem eller medmänniska. Istället för att boka in den hjälpbehövande hos oss fungerar vi som bollplank och rådgivare till hjälparen som redan har en relation med den berörda. På så sätt kan vi hjälpa flera och personen med problem slipper att upprepa sin historia till oss. Om hjälparen däremot vill boka tid hos oss för en annan person, så vill vi alltid att personen ringer själv. Hur hittar människor till Rådgivningen? Drygt hälften söker oss antingen genom att man tidigare själv har fått hjälp eller genom rekommendationer från andra som fått hjälp. Ca 20% procent har 7

8 blivit hänvisade av myndigheter som till exempel Socialtjänst, Jobbtorg, Arbetsförmedling, Hälso- och sjukvård eller andra frivilligorganisationer som t.ex. Stadsmissionen, Röda Korset, Rädda Barnen och församlingar inom Equmeniakyrkan, Katolska kyrkan och Svenska kyrkan. Övriga cirka 20% är andra hjälpare, till exempel en familjemedlem, en granne, en kurskamrat som hört sig för om vi kan hjälpa till. Människor kontaktar oss via telefon, spontanbesök eller via nätet. Ett personligt bemötande och god tillgänglighet Vi är måna om det personliga bemötandet. Därför har vi en bemannad reception med flerspråkig personal, som måndag till fredag svarar i telefon och kan ge en första information och hänvisning. Vi har som mål att en kurator senast inom tre dagar ska höra av sig till den hjälpsökande. Vid spontanbesök, har för det mesta någon av kuratorerna haft möjlighet att träffa den som sökt hjälp för att reda ut om problemet behöver åtgärdas omedelbart, som till exempel risk för vräkning. Vi har under året kunnat bistå direkt vid akuta problem såväl som mer långsiktiga åtaganden med mycket stöd och ett flertal typer av insatser. Beroende på behov från den hjälpsökande har vi fungerat som samtalskontakt, stödperson, ombud och samordnare. Lokalerna är handikappanpassade. Social rådgivning till äldre med särskild språk och kulturkompetens från forna Jugoslavien Sociala Missionen har i drygt 10 år erbjudit socialt rådgivningsarbete med särskild inriktning på äldre bosnier och andra från forna Jugoslavien som är i behov av särskilt stöd. Att som äldre invandra till ett nytt land kan vara svårt. En av svårigheterna är till exempel bristande språkkunskaper i svenska men också traumatiska livsupplevelser från krig och flykt och av krig splittrade familjer. Många äldre lever kvar med bilden av hur det var i hemlandet. För att få del av det stöd som det svenska samhället erbjuder äldre måste man behärska språket och känna till sina rättigheter. Att hålla igång ett socialt liv och att påverka sin egen livssituation är viktiga mål i arbetet med äldre. Gemensamt för de flesta äldre som söker hjälp hos oss är dålig ekonomi, dålig hälsa och ett svagt kontaktnät i det svenska samhället. Många, men inte alla, har flykting- eller invandrarbakgrund från huvudsakligen forna Jugoslavien. Vi har även i mindre skala mött äldre från Sverige, Iran, Turkiet och Somalia som är i behov av hjälp. Social rådgivning till äldre handlar ofta om frågor kring ekonomi, service, trygghet, vård och boendeformer. Beroende på behov har vi fungerat som samtalskontakt, stödperson, ombud och samordnare i relation till exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, äldreomsorgen, hemtjänst och färdtjänst. Individuell rådgivning sociala problem 150 hushåll med sammanlagt 420 personer varav 225 barn behov av kvalificerade stödinsatser i 650 ärenden 250 personer har erhållit enstaka och eller akuta rådgivningsinsatser per telefon, e-post och spontanbesök Ca 85% av de hjälpsökande är bosatta i Stockholms stad Indirekt rådgivning i individärenden till hjälpare Ett 70-tal hjälpare bestående av kuratorer från sjukvården, konsulenter från Arbetsförmedlingen, biståndshandläggare, syncentralen, polisen, kuratorer på andra frivilligorganisationer, diakoner, pastorer, vänner, familjemedlemmar, grannar, eller medmänniskor, socialjouren, kvinnojourer Ca 80% handlar om människor bosatta i Stockholms stad 8

9 I begränsad omfattning har hembesök respektive sjukhusbesök till de äldre genomförts. Vi har även fungerat som en resurs till bland andra kuratorer och biståndshandläggare som önskat råd och stöd i sina egna klientkontakter med äldre från forna Jugoslavien. Anhöriga eller närstående till äldre Med utgångspunkt från en studiecirkel i anhörigstöd 2009 har arbetet med anhöriga fortsatt. Vi har dels erbjudit psykosocialt stöd samt social rådgivning om hur äldreomsorgen fungerar. Vad anhöriganställning innebär, vad det svenska samhället förväntar sig av anhöriga och vilken rätt till avlastning som finns. Vi har även erbjudit social rådgivning samt varit stöd i de anhörigas kontakter med olika myndigheter. Rådgivning till äldre huvudsakligen från forna Jugoslavien år Totalt 50 hushåll med 54 personer över 65 år 15 personer har haft mångfacetterade problem inom olika livsområden och behov av kvalificerade rådgivningsinsatser och psykosocialt stöd 39 personer har erhållit kortare rådgivningsinsatser och stödsamtal Rådgivning till anhöriga/ närstående till äldre 15 anhöriga/närstående Rådgivning till nyckelpersoner i individärenden 15 nyckelpersoner, som till exempel kuratorer, biståndshandläggare, hemtjänst, synkonsulenter och inom sjuk och hälsovård Ca 90% av rådgivningen går till människor som är bosatta i Stockholms stad Migrationspolitisk inriktning Inom Sociala Missionen sker ett migrations- och integrationsarbete med uppföljning av den juridiska och politiska utvecklingen, både nationellt och internationellt. Information kring dessa frågor för medlas kontinuerligt internt och externt. Vidare sker individuell rådgivning kring frågor som rör asyl, familjeåterförening och återvändande och återvandring. Asyl Människor som sökt Sociala Missionens hjälp har bland annat kommit ifrån: Afghanistan, Chile, Congo Kinshasa, Eritrea, Etiopien, Gambia, Irak, Jordanien, Kenya, Mongoliet, Nicaragua, Nigeria, Libyen, Palestina, Somaliland, Somalia, Syrien, Sverige, Turkiet, Uzbekistan och Uganda. Ärendena fördelar sig över hela Sverige med en tonvikt för Stockholmstrakten. Folk har sökt hjälp från bland annat Abu Dhabi, Alingsås, Angered, Arboga, Billingsfors, Borlänge, Borås, Damaskus, Eskilstuna, Eslöv, Falköping, Flen, Gävle, Haparanda, Hedemora, Hisingsbacka, Järfälla, Jönköping, Kalmar, Karlskoga, Kuwait, Lesjöfors, Libanon, Linköping, Lysekil, Malmö, Norrköping, Nässjö, Piteå, Stockholm, Sundsvall, Söderhamn, Södertälje, Tibro, Trollhättan, Uddevalla, Uppsala, Vänersborg, Västerås m.m. De flesta frågor har kommit från och om somaliska asylsökande. Många somaliska asylärenden, så kallade Dublinärenden, har sökt kontakt med oss angående sina utvisningsärenden främst till Italien. Dublinärenden kallas de ärenden där svenska migrationsmyndigheter beslutar att en asylsökandes skäl inte ska prövas i Sverige utan i en annan europeisk stat dit den asylsökande rest in före inresan i Sverige. Sedan tidigare har svenska myndigheter stoppat verkställigheter av dessa ärenden till Grekland. Återsändande till Italien kvarstod som problem och Bulgarien har tillkommit under året. Den största ökningen av asylärenden till Sverige 2013 står den syriska gruppen för. Genom en praxisändring får syrier sedan i oktober 2013 permanenta tillstånd och därmed också rätt till familjeåterfören- 9

10 ing i Sverige. Få syrier boende i Sverige har hört av sig angående detta. Däremot har en hel del hört av sig via e-post från olika länder i Mellanöstern och ställt frågor kring möjligheterna till asyl i Sverige redan innan de kommit hit. Familjeåterförening Många familjer splittras i flykten från oroligheter i sina hemländer. De som kommer till Sverige som asylsökande kan inte påbörja processen för familjeåterförening förrän de själva har fått permanent uppehållstillstånd. Det tar ofta lång tid innan de åter kan leva som en familj. Familjer har erbjudits rådgivning om gällande lagar, praxis och ärendegång samt hjälp i kontakter med myndigheter och organisationer. I krissituationer och under den långa väntetiden har det erbjudits psykosocialt stöd liksom stöd i att stärka nätverket kring familjen. Förutom enskild rådgivning har det funnits möjligheter att anlita medarbetare som ombud i kontakter med olika myndigheter, t.ex. Migrationsverket och Migrationsdomstolen. Samarbete har skett med kontaktpersoner, andra humanitära organisationer, sjukvård, skolor och myndigheter. Individuell rådgivning migrationsproblem Totalt ca 600 personer Ca hälften har fått mer omfattande rådgivningsinsatser Ca 40% är bosatta i Stockholms stad Asyl/ Dublin/ VUT: 115 personer De asylsökande kommer från Afghanistan, Eritrea, Etiopien, Irak, Kenya, Mongoliet, Nigeria, Libyen, Palestina, Somaliland, Somalia, Syrien, Turkiet, Uzbekistan, Kirgizistan, Ryssland och Uganda. Familjeåterförening: 50 hushåll varav 75 barn är berörda Familjerna kommer från Afghanistan, Chile, Congo Kinshasa, Egypten, Eritrea, Etiopien, Gambia, Irak, Jordanien, Kenya, Nicaragua, Libyen, Palestina, Somaliland, Somalia, Syrien, Turkiet, Uzbekistan och Uganda. Somaliska anknytningsärenden Trots Migrationsöverdomstolens dom från januari 2012 som öppnade upp en del möjligheter för somaliska barnfamiljer att förenas i Sverige kvarstår problem med familjeåterförening. Ett tidigare etablerat samarbete mellan Sociala Missionen, Röda korset, Rädda Barnen, och Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar angående hur man kan arbeta för att påverka och förändra generella problem för alla nationaliteter på familjeåterföreningsområdet fortsatte under året och en stor konferens med 150 deltagare hölls i Husby under två dagar i november. Den gemensamma rapporten Familjeförening en (o)möjlighet publicerades samtidigt. 10

11 Lss-verksamhet Lundens gruppboende Sociala Missionen driver Lundens gruppboende i Täby Löttingelund som erbjuder lägenheter med eget hyreskontrakt till fem vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Lunden är ett gruppboende som präglas av trygghet, respekt och självbestämmande. Gruppboendet är ett boende med särskild service för vuxna enligt LSS (Lag om Stöd och Service) Hyresgästerna får sin service utifrån beslut från kommunens LSS-handläggare. Hyresgästernas egna resurser och självbestämmande tillvaratas genom serviceplaner och genomförandeplaner som upprättats tillsammans med var och en av hyresgästerna. Det kan handla om att planera för sin vardag, ordna fritidisaktiviteter, sköta hemmet mm. Personalen stödjer hyresgästerna i deras sysslor samt är behjälplig i kontakt med hälso- och sjukvården, god man, närstående eller andra viktiga personer och myndigheter. Verksamheten präglas av personalens lyhördhet för varje hyresgäst, samt på ett nära samarbete med kommunens LSS-handläggare. Ett av målen för 2013 var att skapa mer självständighet i hyresgästernas vardag. Som ett led i denna utveckling har vi arbetat med uppföljning av genomförandeplaner och serviceplaner. Hyresgästerna lagar mat i sina lägenheter fyra dagar i veckan. Under veckosluten äter man tillsammans i matsalen. Under året har vi också arbetat med att erbjuda fritidsaktiviteter, under sommaren gjordes utflykter, resor bl.a. till Gotland, under 4 dagar åkte hyresgäster och personal till Björkögården. Även kryssningar till Åland och Finland har gjorts under året. Lions har bjudit hyresgästerna på cirkus. Aktiviteterna har kunnat genomföras tack vare bidrag från fonder. I början av december bjöds hyresgäster och närstående på jullunch. Som ett led i kvalitetssäkring har personalgruppen deltagit i Famnas värdeforum under våren Projektet som vi arbetade med var att skapa en trivsam matsal för hyresgästerna, utifrån förslag som tagits upp på hyresgästmöten. En karaokemaskin införskaffades till matsalen. Hyresgästerna har möte varje vecka där man tar upp information och det som rör alla hyresgäster och är ett forum för att kunna påverka. Verksamhetschefen har även deltagit i högskoleutbildning 7,5 högskolepoäng i Socialrätt för arbetsledare som ett led i Socialstyrelsens rekommendationer för kompetensutbildning för föreståndare. Personalgruppen har haft handledning och deltagit i föreläsningar. Täby kommun gjorde tillsyn av verksamheten i början av året, med ett gott resultat. 11

12 Gymnasieskolan Futurum Sociala Missionen driver sedan år 2002 Gymnasieskolan Futurum. Skolan har en vision om att vara en skola för elever som av olika skäl inte finner sig tillrätta i den stora skolan. Skolan vill vara ett alternativ för dessa ungdomar att via god utbildning få en chans till personlig mognad och utveckling och därmed möjliggöra steget in i arbetslivet. Att förmedla känslan av delaktighet och att få goda livschanser är ett uppdrag och en utmaning för Sociala Missionen. Sex lärare förutom rektor är tillsvidareanställda och ytterligare resurser anställs på timmar. Skolan har kurator anställd på 15% och tillgång till skolsköterska. Det övergripande målet med skolan är att varje elev efter sin förmåga ska klara av gymnasieutbildning och få det stöd han eller hon behöver. Skolan följer elevernas utveckling och har kontinuerliga samtal vilket ger en god grund för eleverna att växa. Det är en lyckad kombination av teori och att eleverna redan i årskurs 1 genom APL (arbetsplatsförlagd utbildning) får möta arbetslivet. Storleken på klasserna har under året varit elever vilket medfört att eleverna kunnat tillgodogöra sig undervisningen, trots att flera elever har svårt att fokusera på studier och/eller är inte studiemotiverade. Skolan har ljusa och rymliga lokaler, två välutrustade datasalar och trivsamma lärarrum. Eleverna äter i närliggande skola och Liljeholmens idrottshall hyrs för idrottslektioner. I området finns många friskolor med ett fungerande nätverk som vi som skola har glädje och nytta av. Gymnasieskolan Futurum är ett mycket gott exempel på en skola där eleverna bemöts med respekt. Den lilla skolan ger möjligheter att arbeta utifrån en helhetssyn på eleven. Genom stärkt självförtroende blir det enklare och roligare att studera och därmed förbättra sina resultat. I rapporten från Stockholms stad 2008 lyftes styrkor fram som vi som skola är stolta över och som vi vill stå för. Bland annat noterades: Goda och nära relationer mellan elever och personal. En väl fungerande arbetsplatsförlagd utbildning. Elever och lärare trivs. Höga och rätt ställda krav och förväntningar. Engagerade och kompetenta lärare som är goda ledare i klassrummet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen som kontinuerligt följs av praktikansvarig lärare ger eleverna möjlighet att få bra kontakter med arbetslivet. Försöksverksamheten inom lärlingsutbildningen avslutades våren Lärlingsutbildningen finns i nya gymnasieskolan men ser annorlunda ut. 18 elever tog studenten våren 2013, varav 6 lärlingar. Av de sex eleverna som gick lärlingsutbildningen hade fyra stycken anställning på sin senaste praktikplats och de övriga två förlängde skoltiden. Skolan erbjuder också elever att förlänga sin studietid för att klara av sina studier. Under hösten 2013 valde tio elever att helt eller delvis studera vidare för att bli klara med sina kurser. Orsaken är att de av olika skäl inte mäktat med att genomföra programmet inom en treårsperiod. I verksamhetsplanen för 2013 planerades för ytterligare en elevgrupp som behöver gå en yrkesintroduktion, där mycket av tiden var förlagd på arbetsplatsen. Liksom 2012 fick vi dock inte tillräckligt med sökande för starta en egen grupp. Vi integrerade därför alla elever som sökte till skolan i en klass. Totalt antal elever på skolan vid årsskiftet 2013/14 var 36 elever fördelade på tre klasser. Två tydliga trender de senaste åren är att antalet gymnasieplatser i landet ökar och att elevunderlaget minskar. Den nya gymnasiereformen (GY11), med en tydlig uppdelning mellan teoretiska och praktiska program, har inneburit att eleverna i högre grad söker till teoretiska program för att försäkra sig om 12

13 högskolebehörighet. Detta märkte Futurum av vid höststarten 2013, då årskurs 1 endast bestod av fem elever. Klassen fylldes på och vid årsskiftet gick 12 elever i åk 1. För att nå den målgrupp som vi tror behöver Futurum, har vi de senaste åren riktat information direkt till studievägledare på grundskolan. Tillsammans med Gymnasiemässan och en ny hemsida var detta den huvudsakliga marknadsföringsåtgärden under Vi tar också emot enskilda besök under läsåret. Skolan har under 2013 hyrt ut ett klassrum till grannskolan. Skolreformen GY11 Hösten 2011 startade en ny gymnasieskola, med namnet GY11. Fokus är kunskap och kvalité för att fler elever än idag ska nå målen och bli bättre rustade inför arbetslivet och vidare studier. Ett ytterligare behov är större likvärdighet mellan skolorna och tydligare strukturer. Nytt är även att det individuella programmet (IV) förändras. Elever som förr inte studerade på ett nationellt program, gick på det individuella programmet. Där fick de möjlighet att komplettera sin grundskoleutbildning eller fick hjälp med vidare utbildning och praktik. IV-programmet har nu ersatts med fem introduktionsprogram för de elever som är obehöriga till ett nationellt program. Tanken är att introduktionsprogrammen bättre ska kunna tillgodose dessa elevers olika behov av teori och/eller praktik. 13

14 Opinion, information och samverkan Ett viktigt mål för Sociala Missionen är att påverka strukturer i samhället som på olika sätt bidrar till att människor hamnar i en utsatt livssituation. Detta sker genom opinions- och informationsarbete. Under 2013 har Sociala Missionens medarbetare funnits med i följande sammanhang. Samverkansarrangemang Jul i Gemenskap I Immanuelskyrkan firades Jul i Gemenskap med öppet hus under de tre juldagarna. Arrangemanget är en samverkan mellan kyrkor och organisationer i Stockholm, varav Sociala Missionen är en. Dagarna var välbesökta och hade stor betydelse för många ensamma människor. Somalisk familjeåterförening Tvådagars konferens om familjeåterföreningsfrågor utifrån olika aspekter och perspektiv. Konferensen gavs stöd av Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholm och UNHCR. 150 deltagare. I samband med konferensen publicerade rapporten Familjeåterförening en (o)möjlighet skriven av Röda Korset, Sociala Missionen, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och Rädda Barnen. Rapporten uppmärksammades i Dagens Eko och i tidningar i hela landet. Råd och Stöd bjöd in till ett öppet seminarium om somaliska familjeåterföreningsproblem. Råd och Stöd i samverkan med den somaliska föreningen Rätt till familjeliv. Ett seminarium med sakkunniga från Migrationsverket samt ett möte med riksdagsman, med somalisk bakgrund. Anlitade som föreläsare Åbybergskyrkan På dagen träff föreläsning om Hur hanterar vi den sociala nöden 25-tal åhörare. Röda Korsets Center för tortyrskadade Föreläsning för personalen om fattigas villkor och socialtjänstens regelverk och arbetssätt. Borlänge kommun Föreläsning om familjeåterföreningsfrågor. Svenska kyrkans nätverksdagar i Uppsala Föreläsning om familjeåterföreningsfrågor. Diakonutbildningen och Fritidsledarutbildningen, Lidingö folkhögskola Sociala Missionen var genom två medarbetare ansvarig för avsnittet om socialt arbete fyra tillfällen 25/35 studenter. Socialhögskolan i Stockholm Seminarieansvarig i utredningskurs på socionomlinjen för 8 klasser med sammanlagt 225 studenter. Seminarieansvarig på magisterkurs i Social och juridisk rådgivning i socialt arbete 30 studenter. Ersta Sköndal Högskola, socionom utbildningen Föreläsning på utredningskurs 75 studenter. Studiebesök till Råd och Stöd Stockholms stad IPS projektet Personal från IPS projektet projekt för människor med psykisk funktionsnedsättning som vill komma ut i arbete. Foundation for Development Beyond Borders Personal från polsk integrationsorganisation verksam i Warsawa, Polen. Kalliola Settlement Personal och volontärer från medborgarverksamhet i Helsingfors, Finland. Remissvar från Sociala Missionen Utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare, SOU 2012:69. Förslag till fritidspeng till barn i hushåll med försörjningsstöd, DS 2013:70. Blogg Lena Rösell, handläggaren för migrationsfrågor startade en blogg, InfoFamilj i juni 2013 i syfte att informera om aktuella familjeåterföreningsfrågor. Bloggen har adressen: 14

15 Styrgruppen för Nationella Överenskommelsen inom Integrationsområdet År 2010 skrevs en Överenskommelse inom Integrationsområdet mellan Regeringen, den idéburna sektorn och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Syftet med Överenskommelsen är att främja organisationernas möjligheter att än mer verka inom Integrationsområdet. Ett 45-tal organisationer har skrivit under Överenskommelsen, däribland Sociala Missionen, Svenska Missionskyrkan/Equmeniakyrkan och Sveriges Kristna Råd. För att följa upp och sprida Överenskommelsen bildades en styrgrupp med de tre parterna. Pia Redlund från Sociala Missionen valdes av Organisationerna att sitta som en av fyra organisations-representanter i Styrgruppen. Under 2013 var Pia Redlund vice ordförande för Styrgruppen. Under året genomfördes en regional konferens i Ronneby. Tidigare konferensarrangörer från Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Boden, Malmö respektive Köping fick medel att fortsätta processen från sina tidigare konferenser. En studie initierad av Sociala Missionen som genomförs av Lunds Universitet, gällande Överenskommelsens betydelse gällande somalisk familjeåterförening i Borlänge, Rosengård i Malmö och Sundsvall pågick. Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för integrations och migrationsfrågor Sociala Missionen har medverkat i arbetsgruppen. Bl.a. har frågor kring asyl för kristna iranier s.k konvertiter samt situationen för romska asylsökande varit aktuella i arbetsgruppen under hela året. Regeringens nätverk för asylfrågor Migrationshandläggare Lena Rösell från Sociala Missionen har uppdraget att representera Sveriges Kristna Råd. Nätverket är en informell mötesplats för informations- och idéutbyte mellan regeringen och frivilligorganisationerna i fråga om gemensamma angelägenheter på politikområdet. Nätverket har haft tre möten under året. Samverkan Sociala Missionens samverkan med olika parter påverkar och stärker arbetet. Genom partnerskap, nätverk och samrådsgrupper sprids kunskap och erfarenheter. Under år 2013 har Sociala Missionen samverkat med bland annat: Afrosvenskarnas riksförbund Amnesty International, svenska sektionen Amnesty International, Internationella sekretariat, Östafrikaenheten Anhöriga till hjälpsökande Arbetsförmedlingen Caritas Caritas Göteborg Equmeniakyrkan Ersta-Sköndal högskola FARR, Föreningen Asylkommittéernas Riksråd Famna Forum idéburna organisationer med social inriktning FOSIF:s praxisgrupp Frivilligorganisationernas samrådsgrupp i invandrar- och flyktingfrågor Fountain House Frälsningsarmén Försäkringskassan Hela Sverige ska leva Idéburen skola Individuell Människohjälp Irakiska riksförbundet Kriscentrum för kvinnor Lidingö folkhögskola Medborgarkontoret Enheten för hemlösa Migrationsverket Nätverk av familjeåterföreningsarbetarna i Stockholm Regeringens Nätverk för asylfrågor Rektorsnätverk i Liljeholmen Riksförbundet Internationella Föreningar För Invandrarkvinnor RFS Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar Rädda Barnen Röda Korset Röda Korsets Center för tortyrskadade SIOS samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige SKR Sveriges Kristna Råd Skyddsvärnet Socialhögskolan i Stockholm Socialtjänsten IFO, Individ- och familjeomsorg lokalt i Storstockholm Somaliska, somalisk websida Stadsmissionen i Stockholm Svenska kyrkan UD särskilt ambassaderna i Addis Abeba och Nairobi UNICEF 15

16 Insamling Insamlade medel genom gåvor, medlemsavgifter och anslag från församlingar, har ökat under året jämfört med föregående år. Givarna finns runt om i landet och många församlingar skickar årliga anslag. En del arbete har lagts ner på att söka fondmedel, vilket givit ett bra resultat, medan antalet autogivare, s.k Vägvisare, har minskat något. För närvarande stödjer ett 50-tal personer Sociala Missionen via autogiro. Insamlingsarbetet både kan och bör förbättras och Sociala Missionens ambition är att fortsätta prioritera detta arbete. Ett långsiktigt mål är att öka antalet autogivare, eftersom de ger en stabil ekonomisk grund för arbetet. Sociala Missionen har ett 90-konto vilket innebär att räkenskaper och verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. FRII Frivilligorganisationernas Insamlingsråd har till uppgift att driva kvalitetsfrågor kring insamling och att verka för etisk och professionell insamling. Genom FRII, som Sociala Missionen också tillhör, ges regelbunden information och utbildning i insamlingsarbete. Sociala Missionens kvalitetskod, som krävs för att vara medlem i FRII, är uppdaterad. Kvalitetskoden i sin helhet finns att läsa på Tkr 1400 Insamlade medel Antal Autogivare

17 Årsredovisning Förvaltningsberättelse Verksamhetens ändamål, mål och måluppfyllelse Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning, vars huvuduppgift är att utifrån en kristen och humanistisk människosyn aktivt verka för och tillsammans med människor i utsatta livssituationer. Sociala Missionens målsättning är att utifrån kristen tro och evangeliets människosyn att alla är lika värda, medverka till att människors behov tillgodoses att med hänsyn till människors eget ansvar för sin sociala situation söka frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser att vara ett komplement till samhällets socialtjänst i samverkan med den att initiera och utveckla arbetsformer utifrån aktuella behov i samhället att arbeta för mångfald och integration att medverka till barns och ungdomars positiva utveckling genom omsorg och utbildning, vari kan ingå att driva friskola på gymnasienivå att medverka till god omsorg om handikappade, sjuka och äldre att bedriva information och opinionsbildning. Stadgar Sociala Missionen. Sociala Missionen har tre verksamhetsområden: Gymnasieskolan Futurum, en liten skola med ett Handelsprogram. Det övergripande målet med skolan är att varje elev efter sin förmåga skall klara av gymnasieutbildning och få det stöd han eller hon behöver. Skolan följer elevernas utveckling och har kontinuerliga samtal, vilket ger en god grund för eleverna att växa. Det är en lyckad kombination av teori och praktik. Eleverna får redan i årskurs 1 genom APL (arbetsplatsförlagd lärande) möjlighet att möta arbetslivet. Det arbetsplatsförlagda lärandet som kontinuerligt följs av praktikansvarig lärare ger eleverna möjlighet att få bra kontakter med arbetslivet. En del elever har möjlighet till extra arbete under utbildningstiden. Av de elever som avslutade sitt lärlingsprogram 2013 hade fyra av sex arbete på sin tidigare APL-plats och de övriga två förlängde sin studietid på skolan. Tio av arton elever valde att förlänga sin utbildningstid på skolan för att få möjlighet att avsluta kurser. Lundens gruppboende i Täby Löttingelund erbjuder lägenheter med eget hyreskontrakt till fem vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Lunden är ett gruppboende som präglas av trygghet, respekt och självbestämmande. Gruppboendet är ett boende med särskild service för vuxna enligt LSS (Lag om Stöd och Service) Ett av målen för 2013 var att fortsätta skapa mer självständighet i hyresgästernas vardag. Som ett led i denna utveckling har man arbetat med uppföljning av genomförandeplaner och serviceplaner. Täby kommun gjorde tillsyn av verksamheten i början av året med ett gott resultat. Vid inspektionen fann de att verksamheten uppfyller kraven på god kvalitet och är grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Den enskilde ges möjlighet till inflytande och medbestämmande över insatser som ges. Råd och Stöd verksamheten har två huvudsakliga inriktningar: socialpolitisk inriktning frågor angående självförsörjning, relationer, psykisk/ fysisk ohälsa, diskriminering, integration m.m. migrationspolitisk inriktning frågor om asyl, familjeåterförening, återvandring, återvändande, integration m.m. Uppdraget är att arbeta för och med människor som lever i utsatta livssituationer. Målsättningen med arbetsinsatserna är att bidra till förbättrade livsvillkor. Arbetet drivs på individ-grupp och strukturnivå. Gemensam nämnare för de som söker Råd och Stöds hjälp är dålig ekonomi, dålig psykisk/fysisk hälsa och ett svagt nätverk i det svenska samhället. 17

18 C:a 10% av de hjälpsökande har svenska rötter medan övriga kommer från ett 30-tal länder. Inom den socialpolitiska inriktningen har 150 hushåll erhöll kvalificerade stödinsatser i ca 650 olika ärenden. 250 personer har fått enstaka och eller akuta insatser. Majoriteten som vi hjälpt överklaga avslagsbeslut från det offentliga, har fått hjälp med t.ex. hyror, mat, bostad, medicin, sjukersättning eller färdtjänst, I den individuella rådgivningen angående migrationsproblem, har totalt ca 600 personer fått hjälp. Ca hälften har fått mer omfattande rådgivningsinsatser. I arbetet med familjeåterförening har 50 hushåll fått hjälp 75 barn är berörda. När det gäller opinions och informationsarbete har medarbetare vid 20-tal tillfällen föreläst för ca sammanlagt 650 personer om olika aspekter av vårt arbete inom migration/social problematik. Råd och Stöd har varit delarrangör till en tvådagars konferens om familjeåterförening. En rapport om familjeåterförening har skrivits tillsammans med Röda korset, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar och Rädda Barnen. På nationell nivå har medarbetare funnits med i Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för integration och migrationsfrågor, i regeringens nätverk för asylfrågor samt som vice ordförande för Styrgruppen för uppföljning och spridning av den nationella Överenskommelsen inom Integrationsområdet. Sociala Missionen har lämnat två remissvar inom verksamhetsområdet. Gemensamma ändamål Ledning/Administration Sociala Missionen har varit utan direktor under Styrelsens ordförande har under 2013 varit anställd på deltid med ansvar för ledning och administration. Under året formulerade styrelsen ett uppdrag som bland annat inneburit att rekrytering av ny direktor påbörjats. Arbetet i organisationen har letts av styrelsen som tillsammans med ledningsgruppen haft det övergripande operativa ansvaret för verksamheten och personalfrågorna. Personalaktiviteter, som anordnats för hela personalen och kostnader i samband med styrelsemöten samt de årligen återkommande ombuds- och årsmötena ingår i kostnaderna för Ledning. Kostnader för försäkringar, revision, och medlemsavgifter som är gemensamma för hela verksamheten ingår i kostnaderna för administration. Kostnaderna för lokaler fördelas på den verksamhet som utnyttjar lokalerna. Organisationen har en gemensam ekonomifunktion som svarar för löne- och ekonomi administration, bokslut, budget och övriga ekonomiska frågor samt datafrågor och registerhållning. I avdelningens arbete ingår även att ansvara för receptionen och det löpande arbetet med frågor som rör lokalernas tillsyn. Det är viktigt för en ideell förening att ha en tydlig redovisning av hur pengarna används både gentemot bidragsgivare och gentemot personer som stöder verksamheten. En särskild redovisning till Svensk Insamlingskontroll, tas fram varje år p.g.a att Sociala Missionen innehar ett s.k. 90-konto. Eftersom Sociala Missionen är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd) följer vi FRII:s kvalitetskod. FRII-koden föreligger som separat bilaga till årsredovisningen. Ledningsgruppen har bestått av Tommy Aronsson kanslichef, Agnetha Dalemark rektor på Gymnasieskolan Futurum, Gunvor Martinson ekonomichef (t.o.m 30 juni), Pia Redlund verksamhetschef för avdelningen Råd & Stöd och Lasse Westberg, verksamhetschef för Lundens gruppboende. Fastighetsförvaltningen Sociala Missionens enda fastighet är Arninge 4:18 i Täby kommun, där vårt gruppboende för fem vuxna med utvecklingsstörning ligger. Fastigheten togs i bruk år Resultatutveckling Verksamhetens intäkter är något lägre än föregående år. Bidragen från fonder och stiftelser har inte nått uppsatta budgetmål. Personalkostnaderna minskade med 1,4 miljoner jämfört med 2012 främst beroende på att organisationen varit utan direktor. Styrelsens ordförande har på deltid arbetat som kanslichef. Styrelsens ledamöter har ägnat mycket tid åt genomlysning och förberedelser för att kunna utveckla en stabil grund för Sociala Missionens fortsatta arbete. 18

19 De finansiella intäkterna ligger på ungefär samma nivå som för föregående år, (1 258 tkr). Det samlade resultatet slutade på -898 tkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående års resultat som slutade på tkr. Migrationsarbetet inom Råd & Stödverksamheten behöver större intäkter för att kunna täcka sina kostnader. Gymnasieskolans elevantal är fortfarande lågt vilket bidrar till ett minusresultat. Dock har uthyrning av lediga lokalutrymmen, ytterligare stöd från kommunen samt olika bidrag från Skolverket starkt bidragit till att skolans resultat blev 1 miljon kronor bättre än föregående år. De totala verksamhetskostnaderna är ca 11% lägre, (2.086 tkr) jämfört med föregående år. De totala intäkterna före finansnettot är ca 2% lägre, (249 tkr) jämfört med föregående år. Gemensamma kostnader har fördelats på de tre verksamhetsområdena Gymnasieskolan Futurum, LSS-verksamheten och Råd & Stödverksamheten. Vi har sökt och beviljats en stor del fondmedel och bidrag för verksamheten Sociala Missionens arbete stöds ekonomiskt av Stockholms stad, och ett antal fonder. Däribland kan följande nämnas: Gålöstiftelsen, Fjällkoloniföreningen, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Bertil Settergrens Testamentsstiftelse, Magnus Bergvalls Stiftelse, Åke Wibergs Stiftelse och Stiftelsen W Govenii Minne. Dessa bidragsgivare är en viktig del av Sociala Missionens finansiering. Personalkostnaderna har minskat med 11% (1 372 tkr) jämfört med föregående år. Sociala Missionen är ansluten till Arbetsgivaralliansen, som är den ideella sektorns arbetsgivarorganisation. Arbetsgivaralliansen träffar centrala kollektivavtal om löner och övriga anställningsvillkor. Sociala Missionen tillhör både branschavtal Vård och Omsorg och Skola Utbildning. 19

20 Resultaträkningar Resultaträkningar, tkr not Verksamhetsintäkter Övriga intäkter VERKSAMHETENS INTÄKTER Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS KOSTNADER VERKSAMHETENS RESULTAT FÖRE RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från övriga värdepapper som är anl.tillgångar Övr ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter -1 0 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR RESULTAT FÖRE SKATT SKATT 0 0 ÅRETS RESULTAT Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetens kostnader Kommunala bidrag, 1466 tkr Bidrag från fonder och stiftelser, 840 tkr Gåvor från enskilda, 334 tkr Medlemsavg, anslag 217 tkr Särskilt anställningsstöd,177 tkr Sålda tjänster,127 tkr Hyresintäkter, 1058 tkr Övrigt, 1018 tkr Fastigheten Lunden, 329 tkr Socialjuridisk rådgivning, 2080 tkr Migrationsfrågor, 1018 tkr Eget kapital, 898 tkr Skolpeng, 4419 tkr Kapitalintäkter, 1258 tkr Övriga intäkter, 123 tkr LSSverksamheten, 5418 tkr Vårdavgifter, 5366 tkr Gymnasieskolan Futurum, 5928 tkr 20

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330

Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Förvaltningsberättelse 2001 Brf Hornsgatan / Hornsbruksgatan Org.nr 769606-9330 Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hornsgatan/Hornsbruksgatan avger härmed redovisning för föreningens 1:a

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

Insamling och gåvopolicy

Insamling och gåvopolicy Insamling och gåvopolicy Antagen 2014-08-12 Kalmar Stadsmission är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII). Vi har 90-konto (90 11 38-8) vilket kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?

Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet? Om ideella samhällets olika intäktskällor och förslag på förändringar En rapport om finansiell rådgivning av Sid 1(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige

Insamlingspolicy för WaterAid Sverige Insamlingspolicy för WaterAid Sverige WaterAid Sverige samlar in pengar och bidrar till WaterAids globala verksamhet för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014

org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 org.nr. 769623-3357 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Östergarn-Gammelgarn Fiber ekonomisk förening får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE

UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL BOENDE Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - boende är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket 1 Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket Org nr 817602-8986 Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190

11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 11 Årsredovisning av stiftelser förvaltade av regionstyrelsen RS150190 Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge årsredovisning för år 2014 för nedanstående stiftelser Ärendet Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING. Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE Syfte och ändamål 3 Roller och ansvar 4 Verksamhet 5 Finansiering 6 Medlemmar 6 Slutord 6 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer