Mars Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg"

Transkript

1 Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

2 en rapport från framtidens vård, skola, omsorg för att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska metoder för att arbeta med kvalitet. vi behöver bli bättre på att mäta, jämföra, utvärdera och åtgärda. därför driver svenskt näringsliv, almega, vårdföretagarna och friskolornas riksförbund det gemensamma programmet framtidens vård, skola, omsorg som ska syfta till att stärka och vidareutveckla kvalitetsarbetet och kvaliteten inom välfärden. inom programmet arbetar man med tre huvudspår: för mer information om programmet kontakta stig orustfjord, projektchef, på eller denna rapport är framtagen av vårdföretagarna. 2

3 innehåll Bakgrund vårdföretagarna Bakgrund - vårdföretagarna nuvarande nationell uppföljning av äldreomsorg... 4 vad som karakteriserar vårdföretagarnas modell... 5 processen fram till vårdföretagarnas modell... 7 om valet av indikatorer... 8 nationell modell särskilt Boende vårdföretagarnas nationella modell särskilt Boende nationell modell hemtjänst vårdföretagarnas nationella modell hemtjänst den fortsatta utvecklingsprocessen tre huvudfrågor kvarstår Bilaga: detaljerad information om indikatorer och presentation av särskilt boende Bilaga: detaljerad information om indikatorer och presentation av hemtjänst Bilaga: projektdirektiv Bilaga: jämförelse mellan nationella brukarundersökningen och stockholms stads brukarundersökning Bilaga: inspiration från andra länder. i storbritannien, tyskland, nederländerna och i usa presenteras pedagogiskt information om äldreomsorgens kvalitet, på enhetsnivå Redan under första halvan av 2000-talet gick Vårdföretagarna ut och föreslog oberoende och öppen granskning av sjukvårdens kvalitet och resultat, via ett statligt kvalitetsinstitut. Vårdföretagarna överlämnade även i Almedalen 2008 ett förslag till regeringen om hur ett nationellt utvärderingssystem av vård och omsorg kunde tas fram, baserat på rapporten Vision om en oberoende utvärdering av vård och omsorg i flera perspektiv. En av Vårdföretagarnas ståndpunkter lyder: För att patienter ska ha möjlighet att göra ett kunskapsbaserat och välgrundat val av vård och omsorg krävs enhetliga, transparenta system för utvärdering och redovisning av resultat. Det behövs bättre och mer systematisk uppföljning av vården och omsorgen. Man kan inte jämföra äpplen med päron. Vårdföretagarnas ursprungliga tanke var att berörda myndigheter och inte branschen själv skulle ta initiativ till denna nationella kvalitetsmätning. Förtroendet för mätmetoden kunde riskeras om utförarna själva bestämde vad som skulle mätas. Men hösten 2011 vidtog en intensiv debatt om kvaliteten i äldreomsorgen. Osäkerheten om kvaliteten i äldreboenden gjorde att kommuner avbröt upphandlingar. Kvalitetsmätningar som trots allt gjordes tonades ned, möjligen för att de misstänktes för att vara missvisande. Bristen på redovisningar av den upphandlade äldreomsorgens kvalitet gjorde att företagen och privat drift kunde ifrågasättas. Men enskilda vårdgivares existensberättigande bygger på att de kan leverera god kvalitet. Det är viktigt att kvaliteten kan följas upp och redovisas oavsett driftsform. Därför påbörjades våren 2012 ett arbete med målet att utveckla ett eget förslag på modell för nationell uppföljning av äldreomsorg. Arbetet drivs även som en del inom Svenskt Näringslivs program Framtidens vård, skola, omsorg. I denna rapport presenteras nu Vårdföretagarnas modell för Uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg. Ett antal områden kvarstår att lösa för att Vårdföretagarnas modell kan implementeras nationellt. I slutet av rapporten presenteras vilka områden det är samt ett resonemang kring dessa. Vårdföretagarna, mars

4 nuvarande nationell uppföljning av äldreomsorg Både upphandlande kommuner och ansvariga myndigheter arbetar sedan länge med att säkra, mäta och utvärdera kvaliteten. Ändå har ingen idag en samlad nationell bild av kvaliteten inom äldreomsorgen, på enhetsnivå, trots att det är kvalitet på enhetsnivå som är det viktiga för den som ska avgöra vilket äldreboende eller vilken hemtjänstutförare som passar bäst. De nationella informationskällor som idag finns för allmänheten är Äldreguiden, Öppna Jämförelser och nationella brukarundersökningen. Produkt äldreguiden öppna jämförelser nationella brukarundersökningen Information till allmänheten på enhetsnivå. på enhetsnivå. Pålitlighet i data När det gäller Äldreguiden finns det diskussioner om pålitligheten i de data som presenteras. Specifikt gäller det data som hämtas från kommun- och enhetsundersökningen, där all information på egen hand inrapporteras av de olika utförarna. Viss kontroll utförs av kommunerna, men den kontrollen sker inte på plats ute hos utförarna. Även pålitligheten i data från kvalitetsregister kan förbättras, vilket bland annat har visat sig genom Vårdföretagarnas pågående projekt med fokus på kvalitetsregister. Gällande nationella brukarundersökningen, specifikt för särskilda boenden, är det ett problem att anhöriga inte har en anpassad enkät. I vissa fall kan inte den äldre själv svara på enkäten, men de frågor som den anhörige då besvarar är inte anpassade för situationen. Pågående utvecklingsarbete Flera utvecklingsprojekt har påbörjats, till exempel: Produkt/Aktör: äldreguiden öppna jämförelser nationella brukarundersökningen rka- rådet för främjande av kommunala analyser Utvecklingsarbete ska från 2013 tjäna som en vägledare för den äldre personen när behov av hemtjänst eller särskilt boende uppstår. utveckling av nya indikatorer. utveckling av frågor samt plan att från 2013 generera resultat på enhetsnivå. utveckling av rapportpaket, utifrån data i kolada kommun- och landstingsdatabasen. Slutsats: Dagens nationella uppföljning uppfyller inte målet att informera äldre, anhöriga och allmänheten om kvaliteten inom äldreomsorgen, som stöd för jämförelse och val av utförare. Ett utvecklingsarbete pågår inom flera områden som syftar till att öka informationen på enhetsnivå. Vårdföretagarnas förslag på modell för nationell uppföljning har målet att lösa bristen på lättillgänglig, lättförståelig och relevant information om äldreomsorgen till äldre, anhöriga, beslutsfattare och allmänheten. 4

5 vad som karakteriserar vårdföretagarnas modell Kommun- och enhetsundersökningen Nationella brukarundersökningen enhetsnivå och tjänar som ett underlag inför val Kvalitetsregister * kräver ökad kontroll av egenrapporterad data Vårdföretagarnas mål är att en nationell modell för uppföljning av äldreomsorgen utvecklas och att resultaten presenteras publikt. Det förslag som presenteras här hoppas vi ska bli en utgångspunkt för detta arbete. Det primära målet är att förbättra informationen för att kunna underlätta jämförelser och val av äldreomsorg. För att uppnå målet har vi följande utgångspunkter: lättförståelig. de äldres informationsbehov. Väsentliga områden för de äldre ska täckas in. resultatmått/kundupplevd kvalitet. att jämföra olika enheter. och utföraren. Eftersom utförare kommer att rangordnas är det viktigt att en utförare själv ska kunna påverka resultatet med sitt sätt att utföra uppdraget. Därför ska indikatorerna i modellen inte påverkas av exempelvis omfattningen av kommunens biståndsbeslut. menteras i hela Sverige. presenteras (pålitlighet). omsorg. Olika aktörer har olika definitioner. Ambitionen med Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg är inte att finna den slutliga definitionen av kvalitet inom äldreomsorg. Ambitionen är att förslaget ska ge de äldre, anhöriga och allmänheten lättillgänglig, lättförståelig och relevant kvalitetsredovisning, för att underlätta jämförelser och val av äldreomsorg. 5

6 fortsättning från sidan 5 Datakällor De datakällor som Vårdföretagarnas nationella modell använder är Kommun- och enhetsundersökningen, nationella brukarundersökningen och Kvalitetsregister. Alternativa användningsområden En implementerad nationell modell för uppföljning av äldreomsorg och information till äldre, anhöriga och allmänheten skapar möjlighet till alternativa användningsområden. Se exempel nedan: Aktör staten kommuner utförare allmänhet Möjligt användningsområde av tillsyn. kommuner. revision. och medarbetare. te. insyn. 6

7 processen fram till vårdföretagarnas modell Projektet initierades under våren 2012 och har innefattat: Kommun- och enhetsundersökningen, nationella brukarundersökningen, Stockholm stads enkät och enkäter från medlemsföretag. Storbritannien presenterar information till äldre, anhöriga och allmänhet. 24 oktober. Omkring 35 personer från medlemsföretagen genomförde en workshop för att prioritera områden och indikatorer. Vårdföretagarna bransch äldreomsorg, under december och januari. hösten mark, Norge och Finland under hösten Den föreslagna modellen är väl processad av medlemsföretagen, och har i den mån tiden medgivit presenterats för externa experter och intressentföreträdare, vars synpunkter vägts in. Utvecklingsarbetet har skett transparent och vi har under processen haft dialoger med bland annat SKL, Socialstyrelsen och Socialdepartementet. Modellen täcker in de aspekter som Socialstyrelsen kommit fram till att de äldre efterfrågar (Vad de äldre vill veta, 2011, Hemtjänst). en fokusgruppsundersökning. meras om att de också bör söka fakta och information på andra sätt inför ett val av äldreomsorg. 7

8 om valet av indikatorer Ur brukarnas perspektiv är resultatet av vården och omsorgen, tillsammans med den upplevda kvaliteten, de mest relevanta indikatorerna på kvalitet inom äldreomsorgen. Information om processindikatorer är mest relevant för de indikatorer som är evidensbaserade, vilket innebär att det finns evidens för att processen skapar goda resultat. Inom äldreomsorgen är antalet evidensbaserade processer relativt få i dagsläget. När Vårdföretagarna har valt ut vilka indikatorer som ska presenteras för allmänheten har en av utgångspunkterna varit att utförarna med egen kraft ska kunna förbättra resultatet på en viss indikator. Anledningen till detta ställningstagande är att flera av de vanligast förekommande resultatindikatorerna inom äldreomsorgen, såsom andelen äldre under ett visst BMI eller andelen trycksår, påverkas även av faktorer som inte utföraren kan påverka. Det kan exempelvis handla om den äldres naturliga BMI eller trycksår som uppkommit vid sjukhusinläggning. En annan utgångspunkt har varit att indikatorerna som väljs ska vara befintligt använda indikatorer inom äldreomsorgen. Utifrån dessa två utgångspunkter har Vårdföretagarna inte tagit med resultatindikatorer i den föreslagna modellen. Däremot finns upplevd kvalitet med som en viktig del i modellen, vilket kan hänföras till en resultatindikator. Nedan följer exempel på andra parametrar som har beaktas vid val av indikatorer för allmänheten: verkligheten inom rimlig tid, både på enhetsnivå och nationellt. I Vårdföretagarnas modell för äldreomsorg finns primärt processindikatorer och upplevd kvalitet. De processer och enkätfrågor kring upplevd kvalitet som Vårdföretagarna har valt ut uppfyller de kriterier vi har ställt upp, samt kan sägas leda till eller påvisa god kvalitet utifrån tillgänglig evidens eller erfarenhet. 8

9 nationell modell särskilt Boende Äldreguiden Den nationella modell som idag finns på enhetsnivå är Äldreguiden: 9

10 vårdföretagarnas nationella modell särskilt Boende Vårdföretagarnas modell för särskilt boende bygger på att indikatorer från verksamheten kombineras med upplevd kvalitet. Källor för verksamhetsindikatorerna är Kommun- och enhetsenkäten samt kvalitetsregister. Källa för upplevd kvalitet är nationella brukarundersökningen. Här nedan redovisas de indikatorer som ingår i verksamhetens resultat: Indikator Källa och definition Kommentar aktuell genomförandeplan kontaktman Möjlighet att välja mat gruppaktiviteter erbjuds minst två gånger per vecka en enskild aktivitet erbjuds minst en gång per vecka riskbedömningar och prevention fall riskbedömningar och prevention trycksår riskbedömningar och prevention undernäring symtomlindring vid smärta, oro och ångest omvårdnad utifrån behov, Behöver inte informerade kommun- och enhetsenkäten kommun- och enhetsenkäten kommun- och enhetsenkäten kommun- och enhetsenkäten kommun- och enhetsenkäten senior alert senior alert senior alert källa och definition på nationell nivå saknas palliativa registret förslag på vidareutveckling: senior alert inkluderar symptomlindring vid smärta, oro och ångest anhörigsamverkan källa och definition på nationell nivå saknas förslag på vidareutveckling: kommunoch enhetsenkäten definierar och inkluderar anhörigsamverkan personal med vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå personal med relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård kommun- och enhetsenkäten källa och definition på nationell nivå saknas förslag på vidareutveckling: kommunoch enhetsenkäten definierar och inkluderar relevant utbildning inom hälso- och sjukvård kvalitetssystem enligt sosfs 2011:9 källa och definition på nationell nivå saknas förslag på vidareutveckling: kommunoch enhetsenkäten definierar och inkluderar kvalitetssystem enligt sosfs 2011:9 10

11 Vårdföretagarnas modell särskilt boende grafisk presentation Kommentar kring kommun- och enhetsenkäten (Särskilt boende och hemtjänst): Kommun- och enhetsenkäten utvecklas och justeras varje år. De indikatorer som Vårdföretagarna har valt och som framgår i tabellen ovan finns/har funnits med i Kommun- och enhetsenkäten mellan åren 2010 och Eftersom kommun- och enhetsenkäten justeras varje år förloras möjligheten att följa viktiga indikatorer från år till år. Vårdföretagarnas modell bygger på att de viktigaste indikatorerna, som framgår i modellen, följs från år till år. Vårdföretagarnas modell för Särskilt Boende upplevd kvalitet Data om upplevd kvalitet för särskilt boende är planerade att hämtas från nationella brukarundersökningen. Här nedan redovisas de områden som ingår i upplevd kvalitet: Kommentar nationella brukarundersökningen (särskilt boende och hemtjänst): Vårdföretagarna har noga analyserat frågeställningarna i nationella brukarundersökningen och föreslår mindre justeringar. Framförallt anser vi att det är lämpligare att genomgående använda påståendefrågor i nationella brukarundersökningen, jämfört med nuvarande enkät där olika typer av frågeställningar och svarsalternativ blandas. Frågeområdena som vi föreslår (se tabellen ovan) är snarlika dem som finns i dagens nationella brukarundersökning. Frågeställningar. Källa: Nationella brukarundersökningen jag är nöjd med mitt äldreboende personalen bemöter mig på ett bra sätt personalen respekterar min integritet och mitt privatliv på ett bra sätt personalen frågar och tar hänsyn till hur jag vill få hjälp utförd jag kan påverka vid vilka tider jag får hjälp jag kan påverka min vardag jag känner mig trygg på mitt äldreboende jag har förtroende för personalen på mitt äldreboende det är lätt att få kontakt med personalen på mitt äldreboende, om jag behöver det jag får den hjälp jag behöver maten smakar bra måltiderna är en trevlig stund på dagen måltiderna är festligare på helgerna jag är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på mitt äldreboende jag är nöjd med möjligheterna att komma ut i friska luften jag är nöjd med möjligheterna till gemenskap på mitt äldreboende det är trivsamt i de gemensamma utrymmena 11

12 nationell modell hemtjänst 12

13 vårdföretagarnas nationella modell hemtjänst Vårdföretagarnas modell för hemtjänst bygger på att indikatorer från verksamheten kombineras med upplevd kvalitet. Källa för verksamhetsindikatorerna är Kommun- och enhetsenkäten. Källa för upplevd kvalitet är Nationella brukarundersökningen. Här nedan redovisas de indikatorer som ingår i verksamhetens resultat: Vårdföretagarnas modell hemtjänst grafisk presentation Indikator Källa och definition Kommentar personalkontinuitet kontaktperson aktuell genomförandeplan personal med vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå kvalitetssystem enligt sosfs 2011:9 källa och definition på nationell nivå saknas kommun- och enhetsenkäten kommun- och enhetsenkäten kommun- och enhetsenkäten källa och definition på nationell nivå saknas förslag på vidareutveckling: kommun- och enhetsenkäten definierar och inkluderar personalkontinuitet. (personalkontinuitet mäts inom vissa kommuner redan idag) förslag på vidareutveckling: kommun- och enhetsenkäten definierar och inkluderar kvalitetssystem enligt sosfs 2011:9 13

14 fortsättning från sidan 13 Vårdföretagarnas modell för Hemtjänst upplevd kvalitet Data om upplevd kvalitet för hemtjänst är planerade att hämtas från nationella brukarundersökningen. Här intill redovisas de områden som ingår i upplevd kvalitet Frågeställningar. Källa: Nationella brukarundersökningen jag är nöjd med utförandet av hemtjänsten hos mig personalen bemöter mig på ett bra sätt personalen respekterar min integritet och mitt privatliv på ett bra sätt personalen frågar och tar hänsyn till hur jag vill få hjälp utförd jag kan påverka vid vilka tider jag får hjälp jag har förtroende för personalen som kommer hem till mig personalen brukar passa tiderna personalen brukar meddela mig i förväg om tillfälliga förändringar jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen, om jag behöver det jag är nöjd med det arbete som personalen utför i mitt hem (t ex städning, tvätt, hjälp med inköp) jag är nöjd med den omvårdnad som personalen hjälper mig med (t ex dusch, toalettbesök) den fortsatta utvecklingsprocessen tre huvudfrågor kvarstår garnas modell på nationell nivå: för nationell uppföljning och information till äldre, anhöriga och allmänhet? Vårdföretagarna anser att målet bör vara att data som presenteras för äldre, anhöriga och allmänheten kvalitetssäkras. Staten har dock inte avsatt dessa resurser och i dagsläget finns det ingen marknad för neutrala och oberoende aktörer inom detta område. Det krävs enhetliga, transparenta system för utvärdering och redovisning av resultat. För trovärdighetens och långsiktighetens skull måste dessa system ägas och förvaltas av en oberoende och gentemot alla typer av utförare neutral part. Vårdföretagarna hoppas att denna rapport ska bidra till att finna en lösning i en fråga som under många år har diskuterats, men som ännu inte är löst. 14

15 Bilaga: detaljerad information om indikatorer och presentation av särskilt boende Verksamhetens resultat: Indikator aktuell genomförandeplan kontaktman Möjlighet att välja mat gruppaktiviteter erbjuds minst två gånger per vecka en enskild aktivitet erbjuds minst en gång per vecka riskbedömningar och prevention fall riskbedömningar och prevention trycksår riskbedömningar och prevention undernäring symtomlindring vid smärta, oro och ångest omvårdnad utifrån behov, behöver inte dö ensam och den anhörigsamverkan personal med vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå personal med relevant högskoleutbildning inom hälso- och sjukvård kvalitetssystem enligt sosfs 2011:9 trygghet Mat och måltider Medicinsk vård anhörigsamverkan organisation och kvalitetssystem Kundundersökningar: Frågeställning jag är nöjd med mitt äldreboende personalen bemöter mig på ett bra sätt personalen respekterar min integritet och mitt privatliv på ett bra sätt personalen frågar och tar hänsyn till hur jag vill få hjälp utförd jag kan påverka vid vilka tider jag får hjälp jag kan påverka min vardag jag känner mig trygg på mitt äldreboende jag har förtroende för personalen på mitt äldreboende det är lätt att få kontakt med personalen på mitt äldreboende, om jag behöver det jag får den hjälp jag behöver maten smakar bra måltiderna är en trevlig stund på dagen måltiderna är festligare på helgerna jag är nöjd med de aktiviteter som erbjuds på mitt äldreboende jag är nöjd med möjligheterna att komma ut i friska luften jag är nöjd med möjligheterna till gemenskap på mitt äldreboende det är trivsamt i de gemensamma utrymmena nöjdhet totalt värdigt liv trygghet Mat och måltider gemensam boendemiljö 15

16 fortsättning från sidan 13 16

17 Bilaga: detaljerad information om indikatorer och presentation av hemtjänst Verksamhetens resultat: Indikator personalkontinuitet kontaktperson aktuell genomförandeplan personal med vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå kvalitetssystem enligt sosfs 2011:9 personalkontinuitet kontaktman genomförandeplan utbildning kvalitetssystem Kundundersökningar: Frågeställning jag är nöjd med utförandet av hemtjänsten hos mig personalen bemöter mig på ett bra sätt personalen respekterar min integritet och mitt privatliv på ett bra sätt personalen frågar och tar hänsyn till hur jag vill få hjälp utförd jag kan påverka vid vilka tider jag får hjälp jag har förtroende för personalen som kommer hem till mig personalen brukar passa tiderna personalen brukar meddela mig i förväg om tillfälliga förändringar jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen, om jag behöver det jag är nöjd med det arbete som personalen utför i mitt hem (t ex städning, tvätt, hjälp med inköp) jag är nöjd med den omvårdnad som personalen hjälper mig med (t ex dusch, toalettbesök) nöjdhet totalt värdigt liv trygghet utförande av tjänster i hemmet utförande av personlig omvårdnad 17

18 fortsättning från sidan 17 Bilaga: projektdirektiv Vårdföretagarna vill att äldreomsorgens kvalitet ska synliggöras genom bättre uppföljningar och har länge argumenterat för ett nationellt mätinstrument för uppföljning av äldreomsorgen. I detta projekt som ska pågå under perioden augusti t.o.m. december 2012 ska mätinstrumentet konkretiseras, utvecklas och förankras, i samarbete med de viktigaste aktörerna. 1.1 Mål för projektet Nationell överenskommelse om uppföljning av äldreomsorgen : Ett utvecklat och implementerat nationellt system för uppföljning av äldreomsorgen, som bygger på ett urval av viktiga grundläggande indikatorer samt kundernas nöjdhet För detta projekt som ska pågå fram till sista december 2012 är målet: Ett utvecklat nationellt system för uppföljning av äldreomsorgen, som kan testas i en försöksverksamhet under första halvan av Utgångspunkter för uppföljningssystemet är att det ska: äldreomsorgsenheter regional och nationell nivå Uppföljningssystemet ska inte: internationella jämförelser, om denna anpassning innebär att mätmetoder och mätresultat blir svåra att acceptera eller svåra att förstå för relevanta aktörer i Sverige 18

19 Bilaga: jämförelse mellan nationella brukarundersökningen och stockholms stads brukarundersökning Upplevd kvalitet hur ska frågor formuleras? I den nationella brukarundersökningen blandas olika typer av frågor vilket kan uppfattas som en svårare enkät jämfört med om samma olika svarsalternativen är tydligt beskrivna. Vissa frågor använder principen hur nöjd eller missnöjd. den principen används även av de stora undersökningsföretagen i Sverige. Stockholm Stad använder i sin brukarundersökning principen att be de äldre svara på påståenden av typen Maten smakar bra eller Jag känner mig trygg med mitt boende. Fördelen med undersökningen från Stockholm Stad är att det är enklare att svara på en enkät som genomgående använder sig av samma frågetyper. Den äldre behöver inte fundera så mycket på hur själva frågan är formulerad och vilka svarsalternativ som finns. Ytterligare en fördel med frågor som är påståenden är att frågeställningarna (texten) blir kortare var högre än för den nationella brukarundersökningen Huruvida upplägget av enkäten påverkar svarsfrekvensen går dock inte att uttala sig om. o Hemtjänst: 69 procent o Särskilt boende: 54 procent o Hemtjänst: 75 procent o Särskilt boende: 62 procent ningen och Stockholm stads undersökning (SäBo) Upplevd kvalitet Vilka områden ska frågorna omfatta (SäBo) Nedan görs en jämförelse mellan nationella brukarundersökningen och Stockholms stads brukarundersökning (strukturen tagen från nationella brukarundersökningen) Slutsatserna i stort är: är lika. Formuleringar skiljer sig åt mellan de olika enkäterna. Stockholm stad har inga frågor om tillgänglighet. Nationella brukarundersökningen SäBo Boendemiljö - trivs du med ditt rum eller lägenhet - är det trivsamt i de gemensamma utrymmena - är det trivsamt utomhus runt ditt boende Mat och måltidsmiljö: - hur brukar maten smaka - upplever du att måltiderna på ditt äldreboende är en trevlig stund på dagen Stockholm stad SäBo - det är lätt att röra sig och ta sig fram i de gemensamma utrymmena - de gemensamma utrymmena är rena och fräscha - de gemensamma utrymmena lockar mig att umgås med de andra i boendet - Maten smakar bra - Måltiderna är en trevlig stund på dagen Hjälpens utförande: - Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig - Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar - Brukar du kunna påverka vid vilka tider du får hjälp - jag kan påverka min vardag - jag kan välja vilken tid jag vill gå upp på morgonen - jag kan välja när jag vill gå och lägga mig 19

20 fortsättning från sidan 15 Nationella brukarundersökningen SäBo Personlig omvårdnad: tesen i den mån du behöver - får du hjälp med fotvård i den mån du behöver - får du hjälp med att gå på toaletten i den mån du behöver - får du hjälp med gymnastik och träning i den mån du behöver Stockholm stad SäBo - jag är nöjd med de stöd jag får med min personliga omvårdnad såsom på- och avklädnad, dusch, hygien och liknande - jag blir erbjuden personlig omvårdnad, såsom målade naglar, varje vecka Bemötandet: - Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt - har du känt dig kränkt av någon personal under det senaste året - Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska genomföras - personalen bemöter mig på ett bra sätt - personalen frågar hur jag vill få hjälp utförd Trygghet: - hur tryggt eller otryggt känns det att bo på ditt äldreboende - känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende - jag känner mig trygg i mitt boende - jag har förtroende för personalen Sociala aktiviteter: - hur nöjd eller missnöjd är du med de aktiviteter som erbjuds på ditt äldreboende - är möjligheterna att komma utomhus bra eller dåliga - händer det ofta att du besväras av ensamhet - jag kommer ut i friska luften när jag vill Tillgänglighet: - hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov - hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov - hur lätt eller svårt är det att få kontakt med personalen på ditt äldreboende, vid behov Hjälpen i sin helhet - hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende - jag är nöjd med mitt boende - Boendet uppfyller mina behov av stöd och omsorg 20

21 Upplevd kvalitet Vilka områden ska frågorna omfatta (hemtjänst) Nedan görs en jämförelse mellan nationella brukarundersökningen och Stockholms Stads brukarundersökning (strukturen tagen från nationella brukarundersökningen) Övrigt någon form av regelverk kring när data kan presenteras (utifrån pålitlighet i data respektive sekretessorsaker) Slutsatserna i stort är: lika. Formuleringar skiljer sig åt mellan de olika enkäterna. Nationella brukarundersökningen har inga frågor kring mat eller aktiviteter. Nationella brukarundersökningen hemtjänst Inflytande: - Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras - Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer Hjälpens utförande: - hur tycker du personalen utför sina arbetsuppgifter - Brukar personalen komma på avtalad tid - Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig - Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar Bemötande: - Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt - har du känt dig kränkt av någon personal under det gångna året Trygghet: - hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten - känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig Stockholms stad hemtjänst - jag kan påverka hur hemtjänsten ska utföras - hemtjänstpersonalen gör ett bra arbete hos mig - hemtjänstpersonalen är bra på att passa tider - hemtjänstpersonalen är bra på att berätta för mig om något ändras med min hjälp - hemtjänstpersonalen bemöter mig på ett bra sätt - hemtjänstpersonalen visar mig respekt - jag känner mig trygg med hemtjänstpersonalens kunskaper - jag känner mig trygg med min hemtjänst Sociala aktiviteter: - händer det att du besväras av ensamhet Tillgänglighet: - hur lätt eller svårt är det att få träffa sjuksköterska vid behov - hur lätt eller svårt är det att få träffa läkare vid behov - hur lätt eller svårt är det att få kontakt med hemtjänstpersonalen vid behov - jag kan lätt få tag i hemtjänstpersonalen om jag behöver det Maten (för dem som får hjälp med mat) - Maten smakar bra Aktiviteter (för dem som får hjälp med detta) Hemtjänsten i sin helhet: - hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har - jag känner mig nöjd med min hemtjänst - hemtjänsten uppfyller mina behov av stöd och hjälp 21

22 M o d el l fö r uppfö l j nin g o c h r ed ovis nin g av k va lit e t in o M ä l d r eo Ms o r g Bilaga: inspiration från andra länder. i storbritannien, tyskland, nederländerna och i usa presenteras pedagogiskt information om äldreomsorgens kvalitet, på enhetsnivå. Storbritannien: Nederländerna: Tyskland: USA: 5SF IVWVENFUPEFS TPN PGUB LPNCJOFSBT VSTLJMKT GÚS BUU GÌ GSBN data som presenteras till allmänheten (i de länder som presenteras här ovan) t *OGPSNBUJPOFO TPN QSFTFOUFSBT GÚS BMMNÊOIFUFO LPNNFS GSÌO årliga inspektioner av alla äldreomsorgsenheter t *OGPSNBUJPOFO TPN QSFTFOUFSBT GÚS BMMNÊOIFUFO LPNNFS GSÌO EF individuella brukardata som respektive enhet rapporterar in i sitt it-system (typ Safe-Doc) t 6QQHJGUFS PN CSVLBSOÚKEIFU LPNNFS GSÌO CSVLBSVOEFSTÚLOJOHar, antingen enkätundersökningar, eller muntliga intervjuer av brukare genomförda av inspektionspersonalen (vid inspektionstillfället) 22

23

24

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Djäknegården Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hällebo (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Alerta Omsorg (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Orsa (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Splendida AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst 03 (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Wonabee (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014

Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Öppna jämförelser - vård och omsorg om äldre 2014 Rapporten har publicerats av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Merparten av här redovisade resultat bygger på enkätundersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Hemtjänst Malmby (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Burlöv Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Ockelbo Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Falköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2 Vård- och omsorgsboende Edsätra vård- och omsorgsboende Presentation Om undersökningen Resultat Andel nöjda Index Bakgrundsfrågor Resultat

Läs mer

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012

Öppna Jämförelser (ÖJ) år 2012 NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 213-1-29 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) år 212 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut 212 års rapport Vård och omsorg om äldre

Läs mer

Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län

Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län Öppna Jämförelser Vård och omsorg om äldre 2014 Regionrapport för Jönköpings län 2015-01-28 Henrik Ahlgren, FoUrum, Kommunal utveckling 1 Inledning... - 2-2 Datainsamling... - 4-2.1 Datakällor... - 4-2.2

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vad tycker du om bemanningen i demensvården?

Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Vad tycker du om bemanningen i demensvården? Resultat av Socialstyrelsens webbenkät 14 september 7 november 2011 2011-11-08 Om enkäten Enkäten har genomförts som en webbenkät under perioden 14 september

Läs mer

Vård- och omsorg om äldre-

Vård- och omsorg om äldre- Datum: 2014-05-20 Handläggare: Elisabeth Jonsson Beredning Social välfärd och hälsa Vård- och omsorg om äldre- Sammanställning av Boråsregionens resultat i Öppna jämförelser 2013 Sammanställning baseras

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Öppna jämförelser 2012

Öppna jämförelser 2012 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2013-01-21 ON 2013/0026 53515 Omsorgsnämnden Öppna jämförelser 2012 Förslag till beslut Omsorgsnämnden antecknar informationen till

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens

Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens Öppna jämförelser äldre Indikatorer - urininkontinens Nikola den 26 oktober 2012 Marianne Lidbrink Agenda Uppdrag i utveckling Olika produkter, olika målgrupper, olika datakällor Behov av kunskap Analyshandboken

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för Örebro län Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65 F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott 28,4

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Egenkontroll kvalitetssäkring Palliativa registret Senior Alert Avvikelser fall, läkemedel, Lex Maria Lex Sarah Patientsäkerhetsberättelse Patientnämnden

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson

KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson Denna enkät är ett referensexemplar. För mer information - se enkätens sista sida KUPP Äldrevård och omsorg K U P P Kvalitet Ur Patientens Perspektiv 2007 ImproveIT AB & Bodil Wilde Larsson 1. Ålder 2.

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut

Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Attendo presenterar branschens första kvalitetsbokslut Pressmöte 29 maj, 2012 2 Värderingar en central del i Attendo - Omsorg på ditt sätt Kompetens Engagemang Hjälpsamhet 3 Attendos vision Att stärka

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6%

Centrum. I tabeller nedan anges svar från kunder i gemener och svar från personal i versaler. Livssituation. Bilaga 1. Ålder. Hushåll / familjebild 6% Centrum Kön 38% Ålder 38% 6% Hushåll / familjebild 6% 62% 56% M an Kvinna < 65 år 66-79 år >80 år 94% Samman boende ensam 3,50 30,0 3,00 25,0 Centrum 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 1. Livssituation 2. Personlig

Läs mer

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård

Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 2012 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård 212-6-12 Vv 6/212 Vö 12/212 Rapport och analys av resultatet av Socialstyrelsens Äldreguide 212 - En del av Öppna jämförelser - Äldreomsorg och hemsjukvård Sammanfattning Äldreguiden 212 är den sjätte

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Äldreförvaltningen Rolf Ljungström 2014-04-30 Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Sammanfattning För fjortonde året har äldreförvaltningen genomfört en kundundersökning med syfte att ta fram

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre ÖPPNA JÄMFÖRELSER 2011 Vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre kan beställas eller laddas ned från Sveriges Kommuner och

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun

HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR. Godkända leverantörer i Kungälvs kommun HEMTJÄNST - MÖJLIGHET ATT VÄLJA LEVERANTÖR Godkända leverantörer i Kungälvs kommun Möjlighet att välja leverantör inom hemtjänsten Kungälvs kommun har ett valfrihetssystem inom hemtjänsten. Det innebär

Läs mer

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015

Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015 Beskrivning av indikatorerna i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2014 Reviderad maj 2015 1 Förändringar av indikatorer från föregående rapport... 4 Datakällor... 5 Indikatorer - ordinärt boende...

Läs mer

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för

Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre Kommunresultat för Kramfors Syftet med presentationen Er kommun har fått den här presentationen som ett komplement till öppna jämförelser vård och omsorg om äldre.

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Vårlöken. Solvägen 35. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Vårlöken Solvägen 35 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Vårlöken Vårlöken ligger i Eslöv i närheten av Trollsjöparken, Solhällans vårdoch omsorgsboende och Tåbelunds vårdcentral. Busshållsplats

Läs mer

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning

Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Kvalitetsledning inom Hemvårdsnämnden, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund, revisionsfrågor och

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården

Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande till Inspektionen för vård och omsorg angående klagomål på Väsbygården VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2015-04-23 DNR SN 2015.032 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens yttrande

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Värdegrund- förslag till lagändring

Värdegrund- förslag till lagändring Värdegrund- förslag till lagändring 5 kap. 4 Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund) Socialnämnden ska verka för

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Kundundersökning 2013. Hemtjänst

Kundundersökning 2013. Hemtjänst Kundundersökning 2013 Hemtjänst Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom hemtjänsten, undantaget kunder

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i september 2009. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i september 2009 Fotograf Matz Arnström i Karlskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad

Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Så tycker brukarna om Vård och omsorg i Mölndals stad Enkätundersökning genomförd hösten 2009 Resultatet sammanställt mars 2010 Vård och omsorg Kvalitet och verksamhetsutveckling Helena Bertilsson Lena

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

2010-02-18 Äldrenämnden

2010-02-18 Äldrenämnden 1 2010-02-18 Äldrenämnden Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (KD), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Trollsjögården. Remmarlövsvägen 21. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Trollsjögården Trollsjögården ligger i ett naturskönt område nära Trollsjön. Lägenheterna är fördelade på två våningar

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport

KS-2014/665. Äldreombudsmannens årsrapport KS-2014/665 Äldreombudsmannens årsrapport 2014 SAMMANFATTNING... 4 ÄLDREOMBUDSMANNENS UPPDRAG... 4 ANTAL ÄRENDEN... 4 MÖTEN MED ÄLDRE... 4 INKOMNA FRÅGOR 2014... 5 INKOMNA SYNPUNKTER 2014... 5 Huddinge

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten

Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Välj mellan kommunal och privat utförare Kundval inom hemtjänsten Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun vård- och omsorgsförvaltningen. December 2010. Foto omslag IBL Kundval inom hemtjänsten

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2008

BRUKARUNDERSÖKNING 2008 sida 1 (10) BRUKARUNDERSÖKNING 2008 SOCIALFÖRVALTNINGEN Falkenbergs Kommuns sida 2 (10) SAMMANFATTNING... 3 METOD... 4 RESULTAT HEMTJÄNST... 4 RESPEKT... 4 SJÄLVBESTÄMMANDE... 4 TRYGGHET... 5 PERSONALKONTINUITET...

Läs mer

Bilaga till Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre. BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna

Bilaga till Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre. BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna Bilaga till Öppna jämförelser 2011 Vård och omsorg om äldre BILAGA 2. Beskrivning av indikatorerna 1 Innehåll BEMÖTANDE... 4 1. Bemötande inom hemtjänst... 4 2. Bemötande inom särskilt boende... 4 DELAKTIGHET

Läs mer

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg

Värdighetsgarantier. inom Vård och omsorg Värdighetsgarantier inom Vård och omsorg Om Hjo kommuns värdighetsgarantier Värdighetsgarantierna för Vård och Omsorg är garantier som mer konkret talar om vad brukarna inom Vård och Omsorg i Hjo kommun

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier

Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier Lokala värdighetsgarantier - äldreomsorgens löfte till dig För att du som invånare ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi så kallade värdighetsgarantier för vissa av

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Kvalitet och värdegrund i vården.

Kvalitet och värdegrund i vården. 1 Kvalitet och värdegrund i vården. Inledning Vi är måna om att personerna som får vård och omsorg av oss har det så bra som möjligt. Du som arbetar inom omsorgen är viktig i det arbetet. I den här broschyren

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Gruppboende och serviceboende

Gruppboende och serviceboende omvårdnad gävle SVENSKA/LÄTTLÄST Gruppboende och serviceboende Vem kan få gruppboende eller serviceboende? Personer med psykisk funktionsnedsättning kan få lägenhet i gruppboende eller serviceboende. Omvårdnad

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Öppna jämförelser: Ett styrmedel i tiden eller hur kunde det bli så här?

Öppna jämförelser: Ett styrmedel i tiden eller hur kunde det bli så här? Öppna jämförelser: Ett styrmedel i tiden eller hur kunde det bli så här? Rapportens frågor Vad är öppna jämförelser? Resultat från en statistisk analys. Resultat från en studie i tre kommuner Vad kan/bör

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Handbok 1 för Jämtlands län gällande arbetet med öppna jämförelser (ÖJ) inom äldreområdet 2013-2014

Handbok 1 för Jämtlands län gällande arbetet med öppna jämförelser (ÖJ) inom äldreområdet 2013-2014 1 Handbok 1 för Jämtlands län gällande arbetet med öppna jämförelser (ÖJ) inom äldreområdet 2013-2014 1 Antagen av Sociala vård- och omsorgsgruppen den 17 maj 2013 2 Innehåll Förord... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba

Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba 1 [7] Referens Josefin Blomquist, verksamhetsutvecklare Möte om hemtjänsten Dag och tid Torsdag 21 mars 2013 kl. 17 19 Plats Konferensrum 2:2 Kommunalhuset Tumba Mahria Persson Lövkvist, verksamhetschef

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende

Välkommen till. Solhällan. Solvägen 37. Vård- och omsorgsboende Välkommen till Solhällan Solvägen 37 Vård- och omsorgsboende Lägenhet på Solhällan På Solhällan finns 48 lägenheter fördelat på fyra olika enheter. Hälften av lägenheterna ligger i markplan och andra hälften

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer