Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn Analys & Strategi 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1"

Transkript

1 Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn Analys & Strategi 1

2 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra till ett samhälle anpassat för samtiden såväl som framtiden. Vi förstår de utmaningar som våra uppdragsgivare ställs inför, och bistår med kunskap som hjälper dem hantera det komplexa förhållandet mellan människor, natur och byggd miljö. Titel: Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn Redaktör: Anders Ling WSP Sverige AB Besöksadress: Arenavägen Stockholm-Globen Tel: , Fax: Org nr: Analys & Strategi Styrelsens säte: Stockholm

3 Innehåll SAMMANFATTNING INLEDNING OCH BAKGRUND BEGREPPSFÖRKLARINGAR OMRÅDESORIENTERING UTVÄRDERING AV LANDSKRONAS FÖRSÄLJNINGSINDEX KÖPKRAFTSPROGNOS FÖR LANDSKRONA OCH POTENTIELL HANDELSYTA HANDEL I LANDSKRONA SAMT FRAMTIDSPLANER KONSEKVENSANALYS FÖR BEFINTLIGA HANDEL I MOT- SVARANDE SEGMENT BEDÖMNING AV ETABLERINGENS TRAFIKALSTRING...13 BILAGA

4 Sammanfattning Ohlssons AB planerar en nyetablering av volymhandel motsvarande ca kvm på fastigheten Bromsregulatorn 4 längs Österleden i Landskrona. WSP Analys & Strategi har fått i uppdrag att utreda de övergripande konsekvenserna för befintlig sällanköpshandelns i Landskrona (primärt i stadskärnan) vid etablering av ny volymhandel, samt vilken trafikalstring etableringen förväntas ge i området vid en nyetablering. Landskrona har idag ett relativt lågt försäljningsindex för sällanköpsvaror, 47 mot jämförelseindex 80. Ytterligare handelsetablering i Landskrona kommer därför framförallt att ta omsättning från de handelsdestinationer som finns i regionen (Kävlinge, Lund och Helsingborg). Nyetableringen omfattar volymsegmentet och konkurrerar i princip inte med cityhandeln som har en mer renodlad shoppingkaraktär. Detta leder också till endast en mindre överföring av konsumtion från stadskärnan till nyetableringen. Till detta kommer även en konsumtionstillväxt i Landskrona kommun motsvarande 235 Mkr fram till 2015 för sällanköpsvaror. Det finns planer på mer handel både i kommunen och i närregionen, vilket kommer att konkurrera om tillväxten. Den regionala konkurrensen kan dock endast mötas genom att utveckla Landskronas handel, både avseende stadskärnans utbud och kompletterande externhandel. WSPs bedömning är att nyetablering av kvm volymhandel (t ex vitvaror, hemelektronik och byggvaror) endast kommer att ha en mindre påverkan på stadskärnas handel. Med rätt agerande från stadskärnas aktörer (genom att utveckla sin egen produkt och profil) kan det t o m ha positiva effekter, då en förstärkning av Landskrona som handelsdestination sannolikt ökar handeln även i stadskärnan. Handelsetableringens trafikaltsring beror på hur attraktiv handelsplatsen blir. Utifrån två olika scenarier är den sammantagna bedömningen att handelsetableringen genererar ca (+/- 35 %) fordonsrörelser per dygn (ÅDT). 4 Analys & Strategi

5 1 Inledning och bakgrund Ohlssons AB planerar en nyetablering av volymhandel motsvarande ca kvm på fastigheten Bromsregulatorn 4 längs Österleden i Landskrona. Med anledning av handelsetableringen önskar kommunen att ett underlag tas fram, som beskriver det ökade trafikarbetet samt hur annan handel i stadens centrum påverkas av etableringarna. Skiss över planerad handelsetablering på Bromsregulatorn 4 (detalj) WSP Analys & Strategi har fått i uppdrag att utreda de övergripande konsekvenserna för befintlig sällanköpshandelns i Landskrona (primärt i stadskärnan) vid etablering av ny volymhandel, samt vilken trafikalstring etableringen förväntas ge i området vid en nyetablering. Analysen är uppdelad i fem delar: 1. Utvärdering av Landskronas försäljningsindex för sällanköpsvaror idag. 2. Köpkraftsprognos för Landskrona och potentiell handelsyta. 3. Karaktär på befintliga handeln i Landskrona avseende motsvarande handel. Samt framtidsplaner av mer omfattande karaktär. 4. Konsekvensanalys för befintliga handel i motsvarande segment. Analysen pekar på vilka delar av kommunens handel som kommer att påverkas samt om påverkan kommer att vara mindre, medel eller stor. 5. Bedömning av etableringens trafikalstring. WSP Analys & Strategi Arenavägen Stockholm-Globen Telefon Fax

6 2 Begreppsförklaringar Inom handeln finns ett antal begrepp som är centrala vid en beskrivning av en marknads handelsförutsättningar. Nedan beskrivs de mest väsentliga. Detaljhandel Denna utredning behandlar främst detaljhandelsvaror som går via försäljningsställen som klassas som egentlig detaljhandel. Bil- och bensinhandel samt apotek och systembolag ingår därför inte. Detaljhandel delas upp i dagligvaror och sällanköpsvaror. Endast cirka hälften av de besöksintensiva verksamheterna i en stadskärna och minoriteten i kommundelscentra utgörs av detaljhandelsbutiker. Resten utgörs av restauranger, kaféer, annan kommersiell service och social service. Dagligvaror Dagligvaror eller dagligvaruhandel innefattar livsmedel och övriga dagligvaror (såsom blommor, trädgårdsväxter, kemtekniska artiklar, tobak, tidningar och djurmat). Av vår konsumtion av dagligvaror utgörs ungefär 70 % av livsmedel. Förarbetena till PBL nämner möjligheten att reglera handelsändamålet i detaljplanen genom att ange handel med livsmedel respektive inte handel med livsmedel. Den rådande branschglidningen medför att en del butiker som branschklassas som sällanköpsvaruhandel även till allt större del säljer livsmedel och övriga dagligvaror. Sällanköpsvaror Sällanköpsvaror eller sällanköpsvaruhandel delas upp i fyra olika huvudbranscher: beklädnad, hemutrustning, fritidsvaror och byggvaror. Specialvaror är sällanköpsvaror minus byggvaror. En femte "bransch" växer sig allt starkare, bestående av "andra butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment" och "övrig sällanköpshandel". Man kan dela upp sällanköpsvaror i volymhandel/skrymmande varor och shopping: Volymhandel Volymhandel omfattar normalt verksamheter som bättre passar i externa eller halvexterna lägen på grund av ett extra tungt logistikbehov. Inköpsmönster styrs primärt av rationalitet och endast sekundärt av njutning och upplevelser. Eftersom det inte går att entydigt definiera volymhandel på butiksnivå (även om det går på artikelnivå: varor som inte går att frakta på rygg, cykel eller med kollektivtrafik) blir begreppet opraktiskt när det tillämpas. 6 Analys & Strategi

7 Skrymmande varor Skrymmande varor är synonymt till volymhandel. Begreppet används i förarbetena till Plan- och bygglagen, PBL (handel med skrymmande varor, handel med icke skrymmande varor). Den rådande trenden med branschglidning medför att många kedjor idag har både skrymmande och icke skrymmande varor i sitt sortiment. Shopping Shoppa definieras som att handla oplanerat med njutning och upplevelser, i en miljö som ger möjlighet till impulsköp. Shoppingbegreppet kan sägas stå i motsatsställning till volymhandelsbegreppet. Shopping är stadskärnans starkaste konkurrensvapen mot externa och halvexterna handelsområden. När man shoppar gör man det oftast inom "citysortimentet" som framförallt består av beklädnad, ur, guld mm. Försäljningsindex Försäljningsindex relaterar omsättningen inom ett visst område med försäljningsunderlaget inom samma område. Man erhåller ett ut- eller inflöde av omsättning (köpkraft) över områdesgränsen. Försäljningsindex kan med försiktighet användas för att mäta hur attraktivt eller konkurrenskraftigt ett område är: ju högre index desto bättre. Låga index kan för dagligvaror indikera ett underskott av livsmedelsbutiker. Index 100 innebär att omsättningen är lika stor som försäljningsunderlaget i studerad marknad. 3 Områdesorientering Det aktuella läget ligger öster om Landskrona centrum mellan Malmövägen och Österleden. Handelsområden idag Stadskärnan C Eniro Etablering av ny volymhandel (Bromsregulatorn 4) Läget för etablering av ny handel på fastigheten Bromsregulatorn 4. 7

8 Fastigheten Bromsregulatorn 4 4 Utvärdering av Landskronas försäljningsindex Landskronas försäljningsindex för 2010 visar på ett relativt kraftigt nettoutflöde av köpkraft avseende både dagligvaror och framförallt sällanköpsvaror motsvarande ca 600 Mkr. Försäljningsindex för sällanköpsvaror har dock förstärkt något de senaste åren. Försäljningsindex för Landskrona samt jämförelseindex. Dagens försäljningsindex antyder att boende i Landskrona utför en stor dela av sin sällanköpshandel på andra platser än i Landskrona. Både Lund, Kävlinge (Löddeköpinge) samt delvis Helsingborg är starka handelsdestinationer med ett stort konsumtionsinflöde avseende sällanköpshandel. En etablering av ny volymhandel i Landskrona kommer sannolikt att innebära att det framförallt är 8 Analys & Strategi

9 handeln utanför kommunen framförallt extern volymhandel som kommer att tappa omsättning. En tumregel är att om de övergripande marknadsförutsättningarna tillåter, hämtas 2/3 av omsättningen utifrån och 1/3 av omsättningen från kommunens passiva (de som ej vidtar åtgärder) handelsdestinationer. 5 Köpkraftsprognos för Landskrona och potentiell handelsyta Enligt WSPs prognos kommer Landskrona at ha en befolkning om ca personer Kommunens egen befolkningsprognos visar dock på en något starkare befolkningsutveckling. Befolkningstillväxt för Landskrona kommun , prognos från Vid bedömning av den framtida marknadstillväxten i Landskrona har vi satt prognosåret till Enligt befolkningsprognosen kommer befolkningen att vara personer år 2015 vilket motsvara en tillväxt om totalt 2 procent (avmattningen i tillväxttakt beror på att perioden har haft ovanligt stark tillväxt medan den långsiktiga prognosen bygger på trenden över en längre cykel). Befolkningsökningen och konsumtionsökningen per capita ger tillsammans en marknadstillväxt om 16 procent. Marknadstillväxten motsvarar ett ökat konsumtionsunderlag om total 347 Mkr. Marknadstillväxten fördelas på 112 Mkr dagligvaruhandel och 235 Mkr sällanköpshandel. 9

10 Detaljhandel Köpkraft/capita SEK Förändring SEK % Dagligvaror % Sällanköpsvaror % Total detaljhandel % Detaljhandel Konsumtionsunderlag SEK M Förändring SEK M % Dagligvaror % Sällanköpsvaror % Total detaljhandel % Konsumtionstillväxt i Landskrona (Källa: WSP och KPG, 2009 års prisnivå). Marknadstillväxten motsvara på en mycket generell nivå mellan kvm dagligvaruhandel och mellan och kvm sällanköpshandel. Bedömda ytbehov bygger på en antagen omsättning för ny dagligvaruhandel på kr/kvm, och för ny sällanköpsvaruhandel på kr/kvm. Den sannolika utvecklingen är att en stor del av den tillkommande konsumtionen sker utanför Landskrona. Givet dagens försäljningsindex om 80 % för dagligvarukonsumtionen och 47 % för sällanköpskonsumtionen innebär det ett tillkommande lokalbehov för handel om kvm dagligvaruhandel och kvm sällanköpshandel. Om försäljningsindex ökar över tid innebär det i teorin att lokalbehovet också ökar. Kommer befolkningsutvecklingen att följa kommunens plan för 2016 ( personer) istället för WSPs prognos, innebär även det ett större köpkraftsutrymme. 6 Handel i Landskrona samt framtidsplaner Landskronas stadskärna har präglats av en svag utveckling, men de senaste årens nyetableringar av attraktiva butikskedjor har sakta vänt den negativa trenden (under september kommer bl a Cubus att etablera sig i stadskärnan). Landskrona stadskärna erbjuder även många positiva stadsbyggnadskvaliteter (småskalighet, bebyggelse, grönska och stråk). Butiksutbudet karaktäriseras av klädbutiker, små inredning- och prylbutiker samt en del caféer och restauranger. Det finns kedjor som t ex Lindex, KappAhl, Gina Tricot, Hennes & Mauritz och Team Sportia samt några skobutiker. En stor City Gross ligger i centrum. Åhléns med Hemköp brann ner 2002 och har inte ersatts. Det finns en del tomma lokaler. Stadskärna har ingen egentlig handel inom volymsegmentet, utan den är primärt lokaliserad till området längs Österleden/riksväg 17. Flera stora shoppingområden finns i närheten såsom Center Syd i Löddeköpinge, NOVA i Lund och Väla i Helsingborg. Många pendlar till Lund och Malmö och handlar sannolikt då. 10 Analys & Strategi

11 Utöver dagens handelsutbud så finns det ett antal planer på nya (eller utbyggda) handelsetableringar, både i Landskrona och i regionen (källa: Sverige Bygger) 1 : Stationsområdet (Landskrona), Nytt handelscentrum i anslutning till nytt bostadsområde Bäckviken (Landskrona), Ny färjeterminal, inkluderar viss andel butiker Kvarteret Tomaten (Landskrona), Butiker och Flerbostadshus Zirkonen 1 (Landskrona), Lager och Butik Tingvägen (Landskrona), Nytt handelshus Örja (Landskrona), Nytt industriområde och handelsområde Hamnen, Centrum (Helsingborg), H+ Stor stadsförnyelse av centrala Helsingborg och hamnkvarteren Kävlinge Östra centrum (Kävlinge), Nytt handelshus Väster om Röstånga (Svalöv), Nytt handelshus och kontor Emporia (Malmö), Nytt köpcentrum vid järnvägsstationen i Hyllie 7 Konsekvensanalys för befintliga handel i motsvarande segment Effekterna på befintlig handel kan i detta fall delas upp på tre huvudområden: 1. Effekter på Landskronas stadskärna 2. Effekter på Landskronas externhandelsområde längs Österleden 3. Effekter på regional handel utanför Landskronas kommun Denna utredning fokuserar framförallt på vilka effekter en etablering av kvm volymhandel på fastigheten Bromsregulatorn 4, ger för effekter på handeln i Landskronas stadskärna. Utgångspunkter för konsekvensanalysen har varit: 1. Landskronas marknadsandel avseende sällanköpshandel hos den egna befolkningen 2. Konsumtionstillväxten i Landskrona 3. Karaktär på nyetableringens handel ställt mot befintlig handel 4. Planerad framtida handel Vår bedömning är att nyetablering av kvm volymhandel (t ex vitvaror, hemelektronik och byggvaror) endast kommer att ha en mindre påverkan på stadskärnas handel. Med rätt agerande från stadskärnas aktörer (genom att utveckla sin egen produkt och profil med god tillgänglighet, attraktiva gatu- och parkmiljöer, attraktiv butiksmix samt kompletterande service och upplevelser) 1 För detaljerad sammanställning se bilaga 1. 11

12 kan det t o m ha positiva effekter, då en förstärkning av Landskrona som handelsdestination sannolikt ökar handeln även i stadskärnan. Sammantaget leder en förstärkning av Landskronas handel sannolikt till positiva effekter för kommunens konsumenter, då ett mer fullödigt handelserbjudande kan erbjudas i närområdet. Sannolikt innebär det även positiva effekter avseende utsläpp av klimatgaser då inköpsresorna kortas ned. Bedömningen bygger framförallt på följande resonemang: Landskrona har idag ett relativt lågt försäljningsindex för sällanköpsvaror. De senaste årens nyetableringar i stadskärna har dock vänt en negativ trend. Ytterligare handelsetablering i Landskrona kommer därför framförallt att ta omsättning från de handelsdestinationer som finns i regionen (Kävlinge, Lund och Helsingborg). Nyetableringen omfattar volymsegmentet och konkurrera i princip inte med cityhandeln, som har en mer renodlad shoppingkaraktär. Detta leder till att endast en liten överföring av konsumtion riskerar att ske från stadskärnan till nyetableringen. Till detta kommer även en konsumtionstillväxt i Landskrona kommun motsvarande 235 Mkr fram till Med dagens marknadsandelar motsvarar det ca kvm sällanköpshandel. Dock finns planer på mer handel både i kommunen och i närregionen, vilket kommer att konkurrera om tillväxten. Den regionala konkurrensen kan dock endast mötas genom att utveckla Landskronas handel, både avseende stadskärnans utbud och kompletterande externhandel. Kommunens långsiktiga handelspolicy bör ta sikte på dessa strategiska frågeställningar. Eniro Schematisk bild över styrka och riktning från vilka regionala handelsområden den nya handelsplatsens konsumtion delvis kommer att tas från. 12 Analys & Strategi

13 Utvecklas däremot den externa handeln i Landskrona mot mer karaktär av shoppinghandel (köpcentrumkaraktär), finns en större risk att även Landskronas stadskärna med sin idag relativt svaga marknadsposition tappar till externhandeln. Konsekvenser för Landskronas externhandel blir sannolikt också relativt begränsad. Detta är dock mer beroende av exakt vilken handel som slutligen kommer att etableras på Bromsregulatorn. Konkurrens med övrig liknande handel kommer att förstärkas initialt, med minskad omsättning hos befintliga handlare som följd (upp till 10 % minskad omsättning). På sikt kommer konsumtionstillväxt och konsekvenser av förbättrad marknadsposition för Landskrona att kompensera (dvs ökat försäljningsindex) utifrån sambandet att handel genererar mer handel. För att stärka externhandeln är det viktigt att den samlokaliseras till endast ett fåtal områden. Etableringen av ny handel på Bromsregulatorn 4 stärker ett redan etablerad externhandelsområde, och ligger därför väl i linje med principen om samlokalisering. I kommunens fortsatta handelsutveckling är det viktigt att se till helheten och förstå samverkan mellan en väl fungerande stadskärna och ett attraktivt utvecklat externhandelsområde. Erfarenheter visar att genom att bejaka tillväxt inom båda segmenten (stadskärna/externhandel) och utnyttja överspillningseffekterna, växer handeln inom båda segmenten genom ökade marknadsandelar. 8 Bedömning av etableringens trafikalstring Handelsetableringens trafikaltsring beror till stor del på hur attraktiv handelsplatsen blir. Vi har gjort en bedömning av ÅDT (årsdygnstrafik) genom att utgå från två scenarios: 1. Årsomsättning på kr/kvm 2. Årsomsättning på kr/kvm Enligt scenario 1 blir den totala omsättningen för en etablering på kvm volymhandel 75 Mkr och för scenario 2 uppgår omsättningen till 150 Mkr per år. Med antagandet om en bilkundsandel om 100 % samt snittköp per konsumtionstillfälle om 600 kronor genereras respektive besök per år (scenario 1 respektive 2). 13

14 Givet våra antagande kommer handelsetableringen att generera en ÅDT på mellan 685 och fordonsrörelser 2 (exkl. varutransporter). 2 Utifrån antalet årsbesök genom 365 multiplicerat med två (infart och utfart från handelsplatsen). 14 Analys & Strategi

15 Bilaga 1 Detaljerad sammanställning över urval av planerade handelsprojekt: Kom- Läge Projekt- BTA, Bygg Bestäl- Fritext mun namn Handels- start lare/bygg lokaler herre Stations- Weibulls- Oklart 2014 KF Fastig- Nytt handels- krona området bulls- heter centrum i an- holm slutning till nytt bostadsområde Bäckviken Bäck- Oklart sep- Ny färjetermi- krona viken 11 krona stad nal, inkluderar viss andel butiker kv Toma- Västra Oklart 2012 Butiker och krona ten Fäladen krona stad Flerbostadshus Zirkonen 1 NetOn NetOn- Lager och Butik krona Net Net/Bocka sjö AB Tingvägen Hilleshög 2000 feb- Mikael Nytt handelshus krona 4:17 12 Reid Arkitekt Örja Kronan Oklart mar- Nytt industriom- krona Örja 12 krona stad råde och han- Östra delsområde Helsing Hamnen, H+ Oklart 2012 Helsing- Stor stadsför- borg Centrum borgs stad nyelse av centrala Helsingborg Käv- Kävlinge Swedish Oklart 2013 Midroc Nytt handelshus linge Östra Meats Poperty centrum Svalöv Väster om Kolema Oklart sep- Svalövs Nytt handelshus Röstånga 12 kommun och kontor Malmö Hyllie Emporia Steen & Ström Skandinaviens främsta köpcenter 15

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun Teknisk rapport 16 juni 2009 Förord Då det snart gått tio år sedan

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun

Rapport februari 2013 Skara kommun. Handelsutredning. Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Rapport februari 2013 Skara kommun Handelsutredning Förutsättningar för externhandel i Skara kommun Förord HUI Research AB har på uppdrag av Skara kommun genomfört en utredning av handelns förutsättningar

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl

Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl Konsekvenser på handel och regionalekonomi av utbyggd handel på betongstationen m fl mars 2014 2014-03-07 FÖRORD År 2007 antog Östersunds kommun en handelspolicy som kom att uppdateras och utvärderas under

Läs mer

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008

Handelsutredning Järna Underlag för FÖP. Slutkoncept juni 2008 Underlag för FÖP Sammanfattning Järnas dagligvaruhandel Om Ica etablerar externt, i Tuna backar eller Saltå kvarn Vid en extern etablering av Ica i Tuna backar eller vid Saltå kvarn skulle Järna centrum

Läs mer

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO

HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO RAPPORT HANDELSUTREDNING UPPLANDS-BRO SLUTRAPPORT 2014-02-12 Uppdrag: Handelsutredning Upplands-Bro Revideringar Titel på rapport: Handelsutredning Upplands-Bro Status: Datum: 2014-02-12 Medverkande Revideringsdatum

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen 2013-06-20. Analys & Strategi

Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen 2013-06-20. Analys & Strategi Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen 10182231 2013-06-20 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys

Läs mer

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se

Snabbanalys av handeln i Leksand. Rapport September 2013. Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se Snabbanalys av handeln i Leksand Rapport September 2013 Henrik Vestin Senior konsult 08-762 72 87 henrik.vestin@hui.se 1 Definitioner Beklädnadshandel: Konfektion och ekipering, skohandel. BTA: Bruttototalarea,

Läs mer

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsstaben 2000-02-09 Maud Enquist tel 08-550 216 47 Innehåll Förord 2 Handelns utveckling 3 Allmänt Internationella erfarenheter Varför en kommunal strategi för handelsetableringar?

Läs mer

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till

Handelsstudie Piteå Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Handelsstudie Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handelsstudie Kommun Plan/Program 2014-09-09 Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Dokumentinformation

Läs mer

DETALJHANDELSANALYS ÖSTERSUNDSREGIONEN

DETALJHANDELSANALYS ÖSTERSUNDSREGIONEN C:\windows\TEMP\Rapport Östersund slutgiltig010122.doc DETALJHANDELSANALYS ÖSTERSUNDSREGIONEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Förord Föreliggande rapport behandlar detaljhandeln i Östersundsregionen. Studien

Läs mer

HANDELN I KARLSKRONA. En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential

HANDELN I KARLSKRONA. En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential HANDELN I KARLSKRONA En studie av detaljhandelns förutsättningar och potential AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Syftet med denna rapport är att kartlägga och analysera detaljhandeln och dess

Läs mer

HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM

HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM 29-1-16 HANDELSUTREDNING SALEMS OCH RÖNNINGE CENTRUM Structor Projektutveckling AB Industrigatan 2A 112 46 STOCKHOLM Tel. 8-545 556 3 Org nr. 5566 36-37 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND

Läs mer

HANDELSUTREDNING HANDELSUTREDNING FÖR FALKENBERGS CENTRALORT JÄMTE UNDERLAG FÖR HANDELSPOLICY

HANDELSUTREDNING HANDELSUTREDNING FÖR FALKENBERGS CENTRALORT JÄMTE UNDERLAG FÖR HANDELSPOLICY HANDELSUTREDNING HANDELSUTREDNING FÖR FALKENBERGS CENTRALORT JÄMTE UNDERLAG FÖR HANDELSPOLICY Nordplan i januari 2003 Innehållsförteckning FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 CENTRUMAVGRÄNSNINGEN,

Läs mer

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen

AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012. Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen AFFÄRSPLAN FÖR VÄSTRA CENTRUM ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 29 MARS 2012 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen UPPDRAGSGIVARE Josephine Nellerup...Stadskontoret,

Läs mer

Shop til you drop. Regionförbundet Sörmland levererar 2007:3. - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland

Shop til you drop. Regionförbundet Sörmland levererar 2007:3. - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland Shop til you drop - om handeln som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, ideér och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN

SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN SLUTRAPPORT 060307 HANDELSUTREDNING NORRA BOHUSLÄN ZÖK I MARS 2006 Innehållsförteckning F ö r o r d... 8 Huvudrapport, sammanfattning... 9 INLEDNING...9 Bakgrund och nytta med utredningen...9 Uppdraget...9

Läs mer

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) STOCKHOLMSFÖRSÖKET MILJÖAVGIFTERNAS EFFEKTER PÅ DETALJHANDELN OCH ANDRA BESÖKSINTENSIVA VERKSAMHETER DELRAPPORT I AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) FÖRORD Stockholms

Läs mer

Direkthandeln AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) www.hui.se. Niklas Wikström År 2003 Fredrik Bergström

Direkthandeln AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) www.hui.se. Niklas Wikström År 2003 Fredrik Bergström Direkthandeln AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Niklas Wikström År 2003 Fredrik Bergström www.hui.se Förord Föreliggande rapport innehåller en analys av direkthandeln. I rapporten analyseras direkthandelns

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

Handlingsplan för Lunds stadskärna

Handlingsplan för Lunds stadskärna Möjligheter till handelsutveckling Handlingsplan för Lunds stadskärna APRIL 2011 INNEHÅLL BAKGRUND & SAMMANFATTNING SYFTE OCH MÅL TIDPLAN ARBETSGRUPP DEL I: NULÄGE UTVECKLINGSSTRATEGIER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Den svenska shoppingturismen 2011

Den svenska shoppingturismen 2011 Den svenska shoppingturismen 2011 Augusti 2012 svenskhandel.se Förord Turisternas konsumtion ökar stadigt och besöksnäringen befäster sin ställning som en basnäring i den svenska ekonomin. Exportvärdet

Läs mer

Framtidens handel. Fredrik Bergström

Framtidens handel. Fredrik Bergström Framtidens handel Fredrik Bergström mtc och författarna 2010 grafisk form och sättning: irons design tryck: Åtta45 tryckeri, solna omslagsbild: Johner/Image source www.mtcstiftelsen.se Förord Framtidens

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer