David Nihlmark, N3C Handledare: Anders Jonsson Kungsholmens Gymnasium. Tjuvjakt i södra Afrika

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-11 David Nihlmark, N3C Handledare: Anders Jonsson Kungsholmens Gymnasium. Tjuvjakt i södra Afrika"

Transkript

1 Tjuvjakt i södra Afrika Foto: Frank af Petersens, The Poaching Wars. 2013

2 Abstract Poaching is an urgent problem in southern Africa, today more than ever before. Especially two species are under the pressure of poaching: African elephants and rhinos. The purpose of this diploma work is to provide the reader with information about poaching in southern Africa and to give an account of which measures are made to fight poaching. The report will not deal with poaching in other parts of the world due to the massive extent of work that would be required. Illegal trade with ivory and rhino horn has increased in recent years and the buyers are usually from China or other parts of East Asia where the increased economy has made a lot of individuals very rich very fast. Their demand for goods is high which has lead to a high price on the ivory and the horn. A price that even can exceed the price of both gold and cocaine. Due to the high prices crime syndicates have started to engage in poaching and the fight between rangers and poachers has started to resemble a war. Consequently, the animals are seldom safe and extinction seems to be a threat that grows bigger every day. The problem is widely discussed over the world and many solutions are suggested. The main one appears to be to decrease the demand for rhino horn and ivory in East Asia. Sammanfattning Tjuvjakt är ett brådskande problem i södra Afrika, idag mer än någonsin tidigare. Framförallt två arter är hotade av tjuvjakt: afrikanska elefanter samt noshörningar. Syftet med detta gymnasiearbete är att förse läsaren med information om tjuvjakt i södra Afrika och att redogöra för vilka åtgärder som vidtas i kampen mot tjuvjakt. Rapporten kommer inte behandla tjuvjakt i andra delar av världen på grund av det massiva arbete som skulle krävas för att göra det. Illegal handel med elfenben och noshörningshorn har ökat under den senaste tiden och köparna är ofta från Kina eller andra delar av Ostasien där den ökade ekonomin har gjort många individer väldigt rika väldigt snabbt. Deras efterfrågan på varor är hög vilket har lett till ett högt pris på elfenben och horn. Ett pris som t.o.m. kan överstiga priset för både guld och kokain. På grund av de höga priserna har kriminella nätverk blandat sig i tjuvjakten och kampen mellan nationalparksvakterna och tjuvskyttarna har börjat likna ett krig. Som konsekvens går djuren sällan säkra och utrotning är ett hot som ökar varje dag. Problemet är vida diskuterat runtom i världen och många åtgärder har föreslagits. Den viktigaste åtgärden förefaller vara att minska efterfrågan på noshörningshorn och elfenben i Ostasien. 2

3 Innehållsförteckning Tjuvjakt i södra Afrika 1 Inledning 3 Frågeställningar 4 Teori 5 Metod 6 Resultat 7 Diskussion 9 Litteraturförteckning 11 Bildförteckning 12 Inledning Tjuvjakten på elefanter och noshörningar i Afrika söder om Sahara är ett växande problem som skördar tusentals djurliv årligen. Under bara 2013 dödades över elefanter rapporterar WWF (2014) och Dagens Nyheter skriver att situationen bara förvärrats under senare år (2013). Flera arter är hotade av utrotning och det är framförallt p.g.a. tjuvjakt. Djuren slaktas hänsynslöst för att sedan förlora sina horn och betar. Kvar lämnas ett blodigt kadaver att bli uppätet eller ruttna. Hornen och betarna transporteras sedan österut och säljs på svarta marknaden i Ostasien för stora summor, huvudsakligen i Thailand och Kina (TT, 2007) (Agger & Hutson, 2013). Efterfrågan där har ökat starkt under senare år, vilket i sin tur har resulterat i den ökade tjuvjakt vi ser idag. En orsak till den ökade efterfrågan på noshörningshorn och elfenben i Kina är den ekonomiska tillväxten som skett under senare år. Hornen tros ha medicinska effekter och används bland annat flitigt i potensmedel. Det är även en statusfråga att handla med elfenben och noshörningshorn och därigenom kunna skylta med sin rikedom (Nationalencyklopedin, 2014). Flera rapporter varnar för de katastrofala konsekvenser den ökade tjuvjakten kan leda till. Många arter är utrotningshotade och om de dör ut skulle det innebära en enorm förlust för den biologiska mångfalden och bevarandet av arter i världen. Noshörningar är uråldriga djur och dess släkte anses ha uppstått för ca 40 miljoner år sedan (Nationalencyklopedin, 2014). Även elefanterna är djur med unika attribut och räknas exempelvis som världens största landlevande djur (Nationalencyklopedin, 2014). Trots det är det kanske inte en självklarhet för gemene man att vilja bevara noshörningar och elefanter. För de allra flesta har djuren ingen större 3

4 betydelse annat än att man möjligtvis sett dem på bild, men för dem som lever i djurens territorium och kanske livnär sig på deras existens är de ovärderliga. År 2002 publicerade Svenska Dagbladet en artikel om valfångst och valsafari på Island och i Norge. Där hade insikten om valarnas högre värde som turistmål räddat de utrotningshotade arterna (Lindahl, 2002). Enligt samma tankebanor är noshörningarna och elefanterna värda mer levande än döda. Det huvudsakliga problemet som skiljer de båda situationerna åt är att det i de afrikanska djurens fall handlar om illegal jakt, alltså inget regeringen kan reglera även om man insett djurens värde. Det finns idag många icke-statliga organisationer som jobbar för bevarandet av den biologiska mångfalden och de hotade arterna i Afrika. Varje nationalpark har även vakter, så kallade rangers, som ska skydda djuren. Dessa samarbetar ofta med djurskyddsorganisationerna och utbildas i att hindra tjuvjakten. Jakten är dock inte det svåraste som parkens rangers behöver handskas med. The Lord s Resistance Army, LRA, är en stark motståndsrörelse i Demokratiska Republiken Kongo som också är ute efter det värdefulla jaktbytet. Rörelsen leds av Joseph Kony och är praktiskt taget en armé. LRA har bl.a. uppmärksammats för det frekventa användandet av barnsoldater. Arméns inblandning innebär en betydligt skarpare situation för vakterna och en fara för deras liv (Agger & Hutson, 2013). Den här rapporten vill belysa vad problemet med tjuvjakt innebär samt utmaningarna i att bekämpa den. Syftet är att läsaren ska få en bättre uppfattning av tjuvjakt i Afrika söder om Sahara. Tjuvjakten är utbredd i världen men är ingenstans lika allvarlig och aktuell som i Afrika. Att rapportera om tjuvjakten i samtliga drabbade områden i världen blir därför ett för brokigt och omfattande arbete. Rapporten är begränsad till Afrika men inte ett specifikt land eftersom de jagade djuren inte lever efter nationella gränser och problemet är utbrett i Afrika. Därför kommer rapporten endast behandla regionerna i södra Afrika vilket är elefanternas och noshörningarnas huvudsakliga habitat. Frågeställningar Hur ser den aktuella situationen ut? Hur motarbetas tjuvjakten? Vad görs aktivt för att skydda djuren? Hur kan man minska efterfrågan på elfenben och noshörningshorn? 4

5 Teori Med elfenben åsyftas vanligen elefanters betar. Enligt definition har dock även djur som t.ex. valross, flodhäst och narval betar, tänder och horn av elfenben. Elfenben består av tandben, dentin, och skiljer sig på så sätt från noshörningarnas horn som utgörs av keratin, samma protein som bygger upp våra naglar (Nationalencyklopedin, 2014) (Nationalencyklopedin, 2014). Noshörningarnas horn tros av många konsumenter, huvudsakligen i Kina, ha medicinska effekter och används bl.a. som ingrediens i potensmedel. Hornen betraktas även som en lyxvara och kan komma att malas ner i drinkar som ett sätt att visa ens överflöde (Nationalencyklopedin, 2014). Elfenben kan användas till liknande ändamål men förekommer vanligen i dekorativa syften på grund av materialets gynnsamma egenskaper för snidande. Handel med elfenben är näst intill totalförbjudet sedan 1989 (TT-AFP, 2014). Tjuvjakten har ökat dramatiskt de senaste åren och tjuvskyttarnas metoder blir allt mer raffinerade. Den ökade efterfrågan har höjt priset på elfenben och noshörningshorn och noshörningshorn kan med sitt värde på ca USD per kg ordentligt överstiga priset på både guld och kokain (Gettleman, Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com, 2012) (Dagens Nyheter, 2013). Det gör tjuvjakt till en bransch med möjlighet till stor vinst för skyttarna. Dock är det sällan själva skytten som kammar hem storvinsten. De stora pengasummorna har bl.a. fått flera kriminella nätverk att bli involverade. Nätverk som redan har infrastrukturen för handel med illegala varor som blodsdiamanter, droger, vapen och kobolt och det är framförallt ledarna för syndikaten som gör de stora vinsterna (Gettleman, To Save Wildlife, and Tourism, Kenyans Take Up Arms - NYTimes.com, 2012). Kriminella organisationers inblandning leder till att skyttarna är mer välutrustade. Jakten utförs ofta med automatvapen och ibland även mer raffinerad utrustning som helikoptrar och nattkikare (Dagens Nyheter, 2013). Nätverkens närvaro i konflikten mellan skyttar och nationalparksvakter har lett till en ökad risk för vakterna och det förekommer regelrätta krig mellan parterna. I Zimbabwe kopplar man fyra mord i början av januari till tjuvjakten och under de senaste 10 åren beräknas ungefär 1000 rangers ha dött i deras kamp att bevara djurlivet (TT-AFP, 2014) (WWF, 2014). Utöver de kriminella nätverken har även arméer blandat sig i. Som nämnt försörjer gerillaledaren Joseph Kony sin armé genom bl.a. tjuvjakt (Agger & Hutson, 2013). 5

6 Om inga åtgärder vidtas kommer beståndet av noshörningar och elefanter i Afrika inom kort vara obefintligt. Förutom arternas betydelse för bevarandet av biologisk mångfald är de levande djuren även inkomstkällor i sig och hjälper till att försörja nationalparker och tillhörande arbetare i stora delar av södra Afrika. Både elefanter och noshörningar har viktiga roller i sina ekosystem, utrotning av respektive art kommer alltså leda till att även andra arter drabbas. Elefanterna är exempelvis bra på att utnyttja vedväxter och för genom sin spillning och urin vidare näringen i ekosystemet (Högskolan i Hedmark, 2011). Anledningarna att bevara djuren är många och de har fler aspekter än den biologiska. Anders Jonsson (2014) summerar motiven för att bevara den biologiska mångfalden i följande skäl: genetiska, ekologiska, praktiska, etiska, estetiska samt kulturella. Metod Tillvägagångsättet för att nå målsättningen för rapporten har huvudsakligen varit litteraturstudier av artiklar, men även studier av dokumentärer och intervjuer med två Zambiska nationalparksvakter. Litteraturkällorna har valts ut baserat på deras trovärdighet. Ett flertal av dem är utvalda på tips av en fotograf vid namn Frank af Petersens. Dock är källorna även internationellt erkända som trovärdiga vilket stärker Franks tips. Frank har länge jobbat på ett fotoprojekt i området kring Viktoriafallen vid namn The Poaching Wars och hans tips har varit ytterst värdefulla. Källorna ledde senare vidare till andra liknande artiklar och rapporter som även använts. Det handlar om artiklar ur tidningarna New York Times och The Telegraph. De övriga källorna är huvudsakligen erkända svenska medier som Sveriges Television och Dagens Nyheter. På grund av ämnets höga nyhetsvärde har många av dessa artiklar varit väldigt färska. Nationalencyklopedin har även använts med ett flertal sökord, framförallt för att finna definitioner och fakta som använts i rapportens teori. Syftet med intervjuerna var att få ett annat perspektiv än det som erhölls genom litteraturstudierna. Intervjuerna var snarare i samtalsform än utfrågningar. Vakterna berättade om sitt arbete och deras tankar om tjuvjakt, huvudsakligen i Zambia. Språket var stundtals ett hinder för förståelse och samtalet var svårstyrt eftersom vakterna samtidigt var upptagna. Det var därmed svårt att få en uppfattning om respektive vakts åsikter om tjuvjakt i andra delar av Afrika. Undantaget var det nära angränsande landet Zimbabwe. 6

7 Resultat Den drivande faktorn bakom den ökade illegala handeln tycks vara de absurt höga priserna på noshörningshorn och elfenben. Priset kunde som nämnt överstiga både kilopriset för guld och kokain (Gettleman, Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com, 2012). Att smuggla noshörningshorn och elfenben är däremot betydligt mindre riskabelt än att smuggla kokain. Straffet för horn- och elfenbenshandel kan vara så simpelt som böter medan kokain ofta ger längre fängelsestraff (Chilekeni, 2014) (Gettleman, Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com, 2012). På grund av det höga priset på jaktbytet har kriminella nätverk blandat sig i jakten med högre teknologiska hjälpmedel än vad som tidigare använts (Dagens Nyheter, 2013). Jakten på det dyrbara jaktbytet har blivit så pass desperat att nätverk börjat använda extrema metoder. I ett ovanligt fall har exempelvis noshörningshorn stulits från europeiska muséum varav ett av hornen var så gammalt som från 1824 (Gettleman, Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com, 2012). Till de mer extrema av de kriminella nätverken hör rebellarmén LRA. Rörelsen leds av Joseph Kony som är internationellt efterlyst för brott mot mänskligheten (Agger & Hutson, 2013). På Konys order samlar armén elfenben som byts mot mat, ammunition och vapen m.m. Elfenbensjakten bidrar alltså till att Kony kan fortsätta verka, att våldet får fortgå samt att kongolesiska myndigheter motarbetas (Agger & Hutson, 2013). ECCA, en centralafrikansk organisation för en gemensam ekonomi, planerar på ett militärt stöd med 1000 civilpoliser och militära styrkor som tillsammans ska bekämpa tjuvjakten i regionen. Siffrorna är talande för omfattningen på det krig som förs mot Kony och tjuvjakten där arméer från länder som Uganda, Sydsudan och Demokratiska Republiken Kongo är indragna i konflikten (Agger & Hutson, 2013). År 2007 rapporterade Sveriges Television, via TT, om ett beslag av rekordstora mängder elfenben, på väg till den illegala svarta marknaden i Kina. Fyndet gjordes av tullen i Singapore, det handlade om 6,5 ton elfenben från mellan elefanter. Vid DNAanalys av betarna kunde man genom jämförelse med andra betar dra slutsatsen att betarna kom från elefanter i ett område i sydcentrala Afrika. Majoriteten tycks ha kommit från Zambia (TT, 2007). 7

8 Dagens Nyheter skriver att antalet dödade noshörningar ökar varje år och att det bara under 2013 beräknas ha dödats ca 1000 djur i Sydafrika (Dagens Nyheter, 2013). Det är en stor ökning jämfört med siffran 668 från året innan. Ytterligare fem år tidigare dödades endast 13 noshörningar i Sydafrika under hela året (Gettleman, Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com, 2012). Under 1980-talet var beståndet av den afrikanska elefanten ungefär 1,2 miljoner. Idag har den siffran minskat till uppskattningsvis mellan 400- och 500 tusen (Svahn, 2014). Det finns dock glimtar av ljus bland alla mörka rapporter. I nationalparken vid Livingstone, Zambia, som ligger precis vid Viktoriafallen och är döpt efter fallens traditionella namn ser situationen ljusare ut. I parken finns landets enda 10 trubbiga noshörningar varav två kom till världen för mindre än fyra månader sen (Chilekeni, 2014). Parken, som heter Mosi-oa-Tunya, är den minsta i Zambia och är välbevakad. Enligt rangern Michae Chilekeni (2014) vaktas noshörningarna 24 timmar om dygnet vilket har gett goda resultat. Tjuvjakten i nationalparken är obefintlig och enligt Chilekeni är den låg även i övriga Zambia. Han berättade även om sitt yrke som har en krävande utbildning på 2,5 år, där både militär- och biologutbildning ingår. Bevakningen av noshörningarna skedde tidigare med hjälp av sändare men på grund av tekniska problem har man nu övergått till att minst en ranger alltid finns i djurens närhet, även nattetid (Chilekeni, 2014). En annan upplyftande del av besöket i nationalparken var glädjen och stoltheten som vakterna utstrålade. De var väl medvetna om vilket viktigt jobb de utför och verkade trivas väl. Problemet med tjuvjakt har fått en allt större plats i de internationella diskussionerna. Det är till stor del tack vare journalister som valt att belysa problemet och låta omvärlden veta det hemska som sker. Tidigt under 2014 samlade prins Charles och prins William till konferens i London för att diskutera hur problemet skulle tacklas. Åsikterna är många om vad som vore bäst. WWF ser att informera som en av de viktigaste åtgärderna. De stöder internationella samarbeten för att få hårdare straff för förbrytarna och bättre skydd för djuren (WWF, 2014). Alla ser dock inte hårdare straff som en lösning på problemet. Enligt somliga är det enda alternativet att legalisera handeln och på så sätt öka tillgången på varorna och därigenom minska efterfrågan och slutligen priset. Det skulle enligt samma personer leda till att 8

9 anledningen att tjuvjaga försvann och därmed rädda de drabbade djuren. Istället för att döda djuren skulle betar och horn kunna hyvlas av med jämna mellanrum och spara djurens liv men ändå ge tillgång till varan (Gettleman, Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com, 2012). En annan del av problemet är den starka korruptionen i djurens hemland. Många afrikanska länder är bland de mest drabbade av korruption i världen rapporterar Transparency International (2013). Förutom korruptionen som ett problem i sig möjliggör den smugglandet av illegala jaktbyten och gör jakten på tjuvskyttarna svårare. Ett exempel är den irländska gangster som i ett skrev Believe me WE NEVER LOSES A HORN TO CUSTOMS, we have so many contacts and people payed off now we can bring anything we want out of nearly any country into Europe. (Gettleman, Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com, 2012). När tjuvskyttet nått en ohanterlig nivå har invånare i länder som Kenya tagit saken i egna händer. Där värdesätts turismen så pass högt att människor riskerar sina liv för de lokala elefanterna och noshörningarna. Egna grupper skapas som liknar hemvärnsgrupper, allt för att garantera djurens överlevnad och på så sätt en säker inkomst genom turismen. I Kenya är turismen en stor och viktig del av ekonomin och den skapar runt jobb (Gettleman, To Save Wildlife, and Tourism, Kenyans Take Up Arms - NYTimes.com, 2012). Diskussion Litteraturstudien har visat tjuvjaktens omfattning, hur det inte bara drabbar villebrådet utan även människorna i dess närhet. Det är ett mångfacetterat problem som kräver drastiska åtgärder om arterna ska kunna räddas. Mycket görs idag för att bekämpa tjuvjakten och det finns två huvudsakliga kategorier för åtgärderna: långsiktiga och kortsiktiga. På kort sikt är det viktigaste att skydda djuren och värna om varje individs överlevnad. För att förhindra att jakten och dödssiffrorna fortsätter öka krävs mer preventiva insatser som får effekt på lång sikt, bland dem är att minska efterfrågan en stor del. Den absolut viktigaste frågan för bekämpningen av tjuvjakten verkar alltså vara hur man kan minska efterfrågan på elfenben och noshörningshorn i Ostasien. Det flera av författarna till 9

10 studerade artiklar verkar trycka på är att man måste informera. Informationen behöver nå ut till köparna av de illegala jaktbytena som tror på varornas helande och potenshöjande krafter. Om konsumenterna dessutom är medvetna om hur djuren behandlas och slaktas för att man ska komma åt betarna bör efterfrågan minska ytterligare. Det är alltså okunnighet som är en av de stora drivande faktorerna bakom jakten. En annan faktor som är viktig att ta hänsyn till är den större publikens vilja att hjälpa till. Det är WWF bra på och genom massmedia når de ut till en bred publik som informeras och får möjlighet att stöda bekämpningen av tjuvjakt. Massmedia kan ha stor genomslagskraft och donationerna är ett viktigt stöd i kampen. Exempelvis är donationer och samarbeten med internationella företag ytterst viktigt för den teknologiska kapprustningen med tjuvskyttarna. Det är viktigt att kunna ligga på en åtminstone jämbördig nivå och en högre teknologisk nivå kan innebära ett stort övertag för vakterna. Drönare har t.ex. visat sig vara ett framgångsrikt koncept vid spaningsarbetet. Huruvida legaliserande av horn- och elfenbensförsäljning skulle lösa problemet är däremot mer tvivelaktigt. Mannen som nämndes som huvudsaklig supporter för den teorin är själv ägare av en noshörningsfarm och har ett stort förråd noshörningshorn som han inte får sälja. Hans intresse för legaliserandet kanske därmed snarare är för egen vinning än för noshörningarnas bästa. I teorin kan idén låta bra men i praktiken finns risken att djuren skulle utrotas innan marknaden mättas och efterfrågan sjunker, om marknaden överhuvudtaget kan mättas. Ytterligare en aspekt som på flera håll togs upp var problemet med de lindriga straffen som all form av tjuvjakt innebar. Ett viktigt sätt att bemöta tjuvjakten är därför att införa en hårdare lagstiftning. Det är ett beslut som gemensamt måste tas av de afrikanska regeringarna som är styrande i de drabbade områdena. Om endast ett land står utanför en sådan hårdare lagstiftning riskerar nämnda land att drabbas av en stor del av den tjuvjakt som förekommit i angränsande länder. Målsättningen med rapporten var att belysa situationen och redogöra för vilka åtgärder som vidtas mot tjuvjakten. Det var huvudsakligen frågor som besvaras med information och litteraturstudien har därmed var mycket givande. När det gäller olika lösningar och teorier för hur bekämpningen ska gå till väga var de allra flesta källorna överens om hur det skulle gå 10

11 till. Det besvarar därför frågan relativt väl samtidigt som det inte finns en självklar lösning på problemet eftersom det kvarstår och situationen t.o.m. förvärras. En förhoppning är att den här rapporten kan bidra med att sprida information om tjuvjakten och på så sätt bli en del av kampen mot tjuvjakten. Litteraturförteckning Agger, K., & Hutson, J. (2013). Kony s Ivory: How Elephant Poaching in Congo Helps Support the Lord s Resistance Army. Washington: The Enough Project. Chilekeni, M. (den 18 Mars 2014). Samtal om tjuvjakt. (D. Nihlmark, Intervjuare) Dagens Nyheter. (den 24 December 2013). Tjuvjagar elefanter med militärhelikopter - DN.se. Hämtat från DN.se: den 05 Mars 2014 Dougan, L. (den 03 Juni 2013). Kony s Ivory: How Elephant Poaching in Congo Helps Support the LRA // IC Citizen Invisible Children Blog. Hämtat från Invisible Children Blog: den 19 Februari 2014 Esbjörnsson, E. (den 10 Februari 2014). Tjuvjakten blomstrar - nu räknas elefanterna. Dagens Nyheter, Gettleman, J. (den 31 December 2012). Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com. Hämtat från NYTimes.com: den 27 Mars 2014 Gettleman, J. (den 29 December 2012). To Save Wildlife, and Tourism, Kenyans Take Up Arms - NYTimes.com. Hämtat från NYTimes.com: den 28 Mars 2014 Högskolan i Hedmark. (den 23 Oktober 2011). Elefanter och ekosystem / Forskningsprosjekter / Forskning / Campus Evenstad /Hovedsiden / hihm - Nettvisning. Hämtat från hihm.no: Evenstad/Forskning/Forskningsprosjekter/Elefanter-och-ekosystem den 26 Mars 2014 Lindahl, B. (den 06 Maj 2002). Valturism slår ut valfångst I Näringsliv I SvD. Hämtat från SvD Näringsliv: den 05 April 2014 Nationalencyklopedin. (den 05 Mars 2014). elefanter I NE SKOLA Nationalencyklopedin. Hämtat från NE SKOLA Nationalencyklopedin: den 05 Mars

12 Nationalencyklopedin. (den 26 Mars 2014). noshörningar I NE SKOLA Nationalencyklopedin. Hämtat från NE SKOLA Nationalencyklopedin: den 26 Mars 2014 Svahn, C. (den 03 Februari 2014). Fyra ton elfenben beslagtogs i Togo - DN.se. Hämtat från DN.se: den 25 Februari 2014 The Telegraph. (den 01 November 2013). Kenya to microchip every rhino's horn - Telegraph. Hämtat från The Telegraph: den 05 Mars 2013 The Telegraph. (den 01 November 2013). Poachers kill 300 Zimbabwe elephants with cyanide - Telegraph. Hämtat från The Telegraph: den 02 Mars 2014 Transparency International. (2013). Corruption Perceptions Index Results. Hämtat från Transparency International: den 28 Mars 2014 TT. (den 27 Februari 2007). Tiotusentals elefanter dödade - Nyheter I SVT.se. Hämtat från SVT Nyheter: den 16 Januari 2014 TT-AFP. (den 10 Januari 2014). Mord kopplas till elfenbenshandel - DN.se. Hämtat från DN.se: den 05 Mars 2014 WWF. (den 10 Februari 2014). Bli fadder - stoppa tjuvjakten! I Stöd WWF. Hämtat från WWF: noshrning-kampanjsida-illegal-djurhandel- 2013?utm_source=Facebook%20SE&utm_content=Bli-WWFfadder&utm_campaign=WWF%20FACEBOOK den 10 Februari 2014 Bildförteckning af Petersens, F. (2013). The Poaching Wars. Hämtat från Frank af Petersens: den 11 April

GRANSKNING TJUVJAKT SVENSK TEKNIK MOT TERRORISTERNAS

GRANSKNING TJUVJAKT SVENSK TEKNIK MOT TERRORISTERNAS GRANSKNING TJUVJAKT SVENSK TEKNIK MOT TERRORISTERNAS 6 VA HÅLLBARHET nr 6 31 mars 2014 GRASKNING TJUVSKYTTE TJUVJAKT Platsen heter Noshörningarnas dal. På 1970-talet fanns tusentals noshörningar här, i

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Smugglar svenska turister elfenben? Opinionsundersökning genomförd av Cint/WWF 2014

Smugglar svenska turister elfenben? Opinionsundersökning genomförd av Cint/WWF 2014 Smugglar svenska turister elfenben? Opinionsundersökning genomförd av Cint/WWF 2014 Undersökningen SYFTE Syftet med undersökningen är att få en bild av hur svenska turister agerar, tänker och uppmärksammas

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Min kärlek till Afrika och lejonen! Hur allt började

Min kärlek till Afrika och lejonen! Hur allt började Min kärlek till Afrika och lejonen! Hur allt började Adina Björck heter jag, är 25 år. Jag är uppvuxen på landet med djur och natur omkring mig, så mitt djurintresse har alltid funnits där och har alltid

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

ORGANISERAD BROTTSLIGHET

ORGANISERAD BROTTSLIGHET ORGANISERAD BROTTSLIGHET WALTER KEGÖ Senior Fellow Detective Superintendent Västra Finnbodavägen 2 131 30 Nacka-Stockholm Tel: +46(0)8-41056968 E-mail: wkegö@isdp.eu PRESENTATION Narkotikindustrin i världen

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Kan äganderätt rädda utrotningshotade djur?

Kan äganderätt rädda utrotningshotade djur? MARK O SELLENTHIN & GÖRAN SKOGH Kan äganderätt rädda utrotningshotade djur? Exemplet den svenska järven Vi föreslår införandet av privat äganderätt till den utrotningshotade svenska järven. Förslaget ger

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Is there some action a government of India could take that would lead the Indian economy to grow like Indonesia s or Egypt s? If so, what, exactly? If not, what is it about the nature of India that makes

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Lärarhandledning. På liv & död...

Lärarhandledning. På liv & död... Lärarhandledning På liv & död... VEM HAR RÄTT TILL MEDICIN? Studielmaterialet På liv & död - Vem har rätt till medicin? består av ett elevmagasin och en kort lärarhandledning. Syftet med materialet är

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Risken för internationella konflikter i kampen om naturresurserna

Risken för internationella konflikter i kampen om naturresurserna Risken för internationella konflikter i kampen om naturresurserna Ralph Sundberg Uppsala Conflict Data Program och Institutionen för Freds- och Konfliktforskning Uppsala Universitet An armed conflict is

Läs mer

TEXT: JOHAN AUGUSTIN FOTO: JONAS GRATZER

TEXT: JOHAN AUGUSTIN FOTO: JONAS GRATZER FRIHET 28 1/2013 DET THAILÄNDSKA KRYPHÅLET Begäret efter elfenben ökar återigen trots att trenden länge såg ut att vända. Nu är det nya asiatiska marknaders sug efter det vita guldet som hotar att radera

Läs mer

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Maria Schultz Utredare Lars Berg - Huvudsekreterare Louise Hård af Segerstad & Thomas Hahn -

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12

JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 I JENSEN gymnasium Borås Klass EK12 och NA12 TRAFFICKING Trafficking, den tredje största organiserade brottsligheten i världen. Det är fruktansvärt att människohandel förekommer 2013. Allvarliga brott

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Djurvänlig turism. Så hjälper du djuren på semestern. Vi hette tidigare WSPA. worldanimalprotection.se. (World Society for the Protection of Animals)

Djurvänlig turism. Så hjälper du djuren på semestern. Vi hette tidigare WSPA. worldanimalprotection.se. (World Society for the Protection of Animals) Djurvänlig turism Så hjälper du djuren på semestern worldanimalprotection.se Vi hette tidigare WSPA (World Society for the Protection of Animals) Djurshower är underhållning på djurens bekostnad Djurshower

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant.

Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18. Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant. Telemeddelande (A) Sid. 1(2) Mnr BOGO/20110318-1 2011-03-18 Bogotá, D.C. Tommy Strömberg, Ambassadråd Jenny Jonsson, Praktikant UD-AME Dnr 20 Narkotikafrågan i Colombia Sammanfattning: Colombia är enligt

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Human Dynamics att förstå sig själv och andra

Human Dynamics att förstå sig själv och andra Human Dynamics att förstå sig själv och andra Vad ger Human Dynamics? Forskning har visat att det största hindret för att skapa framgångsrika företag inte ligger i bristen på affärsidéer utan i bristande

Läs mer

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF

I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF ==> Download: I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF I DEN SVENSKA UTMARKEN NAGRA PDF - Are you searching for I Den Svenska Utmarken Nagra Books? Now, you will be happy that

Läs mer

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009

Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar. Östersund Juni 2009 Senaste nytt om biobränslen och miljöbilar Östersund Juni 2009 Då paria För fyra år sedan var Gröna Bilister paria. Varken motorbranschen eller miljörörelsen ville veta av dem. Biltillverkare, bensinföretag

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Material för årskurs 4-6

Material för årskurs 4-6 Material för årskurs 4-6 ARRANGÖR: FÖRMÅNSTAGARE: Engagera din klass - Lyft in Skoljoggen i klassrummet Nu kan du förena hälsa och idrott med ämnen som samhällskunskap, svenska, matematik och geografi.

Läs mer

Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt

Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt Bifogad fil 1: Intervju Djurens Rätt Som vi tidigare har skrivit i mailet, så ska vi fokusera på välmående av djuren inom turism i Sverige. För att besvara det här, så har vi valt att intervjua er samt

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

.Eftertidning. Lördag 10 november

.Eftertidning. Lördag 10 november .Eftertidning En tidning för dig som är utställare Lördag 10 november BILDER FRÅN MÄSSAN 10 495* *TOTALT ANTAL BESÖKARE 2012 TORSDAG: 3 466 FREDAG: 4 187 LÖRDAG: 2 842 totalt antal besökare 2011: 10 129

Läs mer

most memorable and eyeopening

most memorable and eyeopening DISKUSSIONSUNDERLAG Planerar någon i klassen/publiken att åka ut och "backpacka"? Vart och varför? Vad är målet med resan? Äventyr/Vila upp sig/se hur andra lever/få nya vänner/lära känna en ny kultur?

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 11.11.2009 B7- /2009 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågorna för muntligt besvarande B7- /2009 och B7- /2009 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på optimal kommunikation i en PU-process Min syn på optimal kommunikation i en PU-process KN3060 Produktutveckling med formgivning Mälardalens högskola Anders Lindin Inledning Denna essä beskriver min syn på optimal kommunikation i en produktutvecklingsprocess.

Läs mer

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE

FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE FÖRENINGAR MER VINST I KASSAN, MER VINST PÅ PLAN VI KAN TA SVERIGE TILL FOTBOLLSVÄRLDEN ELLER FOTBOLLSVÄRLDEN TILL SVERIGE VÄLKOMMEN TILL DET VINNANDE LAGET Vi har varit aktiva inom fotboll- och sportresor

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011

Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet. Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Egen växtkraft Barn och ungas delaktighet Handikappförbunden & Barnombudsmannen 2008 2011 Tove Rinnan Oktober 2010 Barn har rätt att komma till tals Barn har rätt enligt art 12 i barnkonventionen att komma

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka.

Hem Galleri. Turer Om Densils Travels. Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och utflykter på Sri Lanka. Hem Galleri Turer Om Densils Travels Tjänster Kontakt Densils Travels Turer med fantastiska upplevelser på Sri Lanka Med många års yrkeserfarenhet erbjuder Densil Fernando ett unikt utbud av turer och

Läs mer

Djuren på safarin flyttar in i matsalen

Djuren på safarin flyttar in i matsalen Djuren på safarin flyttar in i matsalen Djuren på safarin flyttar in i matsalen Under 2009 uppmanar vi er att genomföra en spännande och inspirerande temavecka i safarins tecken. Den ursprungliga formen

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

t h e br i g h t e r si d e of li g h t

t h e br i g h t e r si d e of li g h t 1 9 9 6 t h e br i g h t e r si d e of li g h t Lysande lösningar för vackra miljöer Allt du ser är ljus. Med ljus skapar du atmosfär och värme. Med ljus sätter du färg och gör ditt hem, eller din arbetsplats,

Läs mer

Särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever STÖDMATERIAL Särskilt begåvade elever 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete Sara Penje och Inger WIStedt 1.4 Att ge förutsättningar för skolornas arbete FörFattare Sara Penje är skolutvecklare

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer