David Nihlmark, N3C Handledare: Anders Jonsson Kungsholmens Gymnasium. Tjuvjakt i södra Afrika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-04-11 David Nihlmark, N3C Handledare: Anders Jonsson Kungsholmens Gymnasium. Tjuvjakt i södra Afrika"

Transkript

1 Tjuvjakt i södra Afrika Foto: Frank af Petersens, The Poaching Wars. 2013

2 Abstract Poaching is an urgent problem in southern Africa, today more than ever before. Especially two species are under the pressure of poaching: African elephants and rhinos. The purpose of this diploma work is to provide the reader with information about poaching in southern Africa and to give an account of which measures are made to fight poaching. The report will not deal with poaching in other parts of the world due to the massive extent of work that would be required. Illegal trade with ivory and rhino horn has increased in recent years and the buyers are usually from China or other parts of East Asia where the increased economy has made a lot of individuals very rich very fast. Their demand for goods is high which has lead to a high price on the ivory and the horn. A price that even can exceed the price of both gold and cocaine. Due to the high prices crime syndicates have started to engage in poaching and the fight between rangers and poachers has started to resemble a war. Consequently, the animals are seldom safe and extinction seems to be a threat that grows bigger every day. The problem is widely discussed over the world and many solutions are suggested. The main one appears to be to decrease the demand for rhino horn and ivory in East Asia. Sammanfattning Tjuvjakt är ett brådskande problem i södra Afrika, idag mer än någonsin tidigare. Framförallt två arter är hotade av tjuvjakt: afrikanska elefanter samt noshörningar. Syftet med detta gymnasiearbete är att förse läsaren med information om tjuvjakt i södra Afrika och att redogöra för vilka åtgärder som vidtas i kampen mot tjuvjakt. Rapporten kommer inte behandla tjuvjakt i andra delar av världen på grund av det massiva arbete som skulle krävas för att göra det. Illegal handel med elfenben och noshörningshorn har ökat under den senaste tiden och köparna är ofta från Kina eller andra delar av Ostasien där den ökade ekonomin har gjort många individer väldigt rika väldigt snabbt. Deras efterfrågan på varor är hög vilket har lett till ett högt pris på elfenben och horn. Ett pris som t.o.m. kan överstiga priset för både guld och kokain. På grund av de höga priserna har kriminella nätverk blandat sig i tjuvjakten och kampen mellan nationalparksvakterna och tjuvskyttarna har börjat likna ett krig. Som konsekvens går djuren sällan säkra och utrotning är ett hot som ökar varje dag. Problemet är vida diskuterat runtom i världen och många åtgärder har föreslagits. Den viktigaste åtgärden förefaller vara att minska efterfrågan på noshörningshorn och elfenben i Ostasien. 2

3 Innehållsförteckning Tjuvjakt i södra Afrika 1 Inledning 3 Frågeställningar 4 Teori 5 Metod 6 Resultat 7 Diskussion 9 Litteraturförteckning 11 Bildförteckning 12 Inledning Tjuvjakten på elefanter och noshörningar i Afrika söder om Sahara är ett växande problem som skördar tusentals djurliv årligen. Under bara 2013 dödades över elefanter rapporterar WWF (2014) och Dagens Nyheter skriver att situationen bara förvärrats under senare år (2013). Flera arter är hotade av utrotning och det är framförallt p.g.a. tjuvjakt. Djuren slaktas hänsynslöst för att sedan förlora sina horn och betar. Kvar lämnas ett blodigt kadaver att bli uppätet eller ruttna. Hornen och betarna transporteras sedan österut och säljs på svarta marknaden i Ostasien för stora summor, huvudsakligen i Thailand och Kina (TT, 2007) (Agger & Hutson, 2013). Efterfrågan där har ökat starkt under senare år, vilket i sin tur har resulterat i den ökade tjuvjakt vi ser idag. En orsak till den ökade efterfrågan på noshörningshorn och elfenben i Kina är den ekonomiska tillväxten som skett under senare år. Hornen tros ha medicinska effekter och används bland annat flitigt i potensmedel. Det är även en statusfråga att handla med elfenben och noshörningshorn och därigenom kunna skylta med sin rikedom (Nationalencyklopedin, 2014). Flera rapporter varnar för de katastrofala konsekvenser den ökade tjuvjakten kan leda till. Många arter är utrotningshotade och om de dör ut skulle det innebära en enorm förlust för den biologiska mångfalden och bevarandet av arter i världen. Noshörningar är uråldriga djur och dess släkte anses ha uppstått för ca 40 miljoner år sedan (Nationalencyklopedin, 2014). Även elefanterna är djur med unika attribut och räknas exempelvis som världens största landlevande djur (Nationalencyklopedin, 2014). Trots det är det kanske inte en självklarhet för gemene man att vilja bevara noshörningar och elefanter. För de allra flesta har djuren ingen större 3

4 betydelse annat än att man möjligtvis sett dem på bild, men för dem som lever i djurens territorium och kanske livnär sig på deras existens är de ovärderliga. År 2002 publicerade Svenska Dagbladet en artikel om valfångst och valsafari på Island och i Norge. Där hade insikten om valarnas högre värde som turistmål räddat de utrotningshotade arterna (Lindahl, 2002). Enligt samma tankebanor är noshörningarna och elefanterna värda mer levande än döda. Det huvudsakliga problemet som skiljer de båda situationerna åt är att det i de afrikanska djurens fall handlar om illegal jakt, alltså inget regeringen kan reglera även om man insett djurens värde. Det finns idag många icke-statliga organisationer som jobbar för bevarandet av den biologiska mångfalden och de hotade arterna i Afrika. Varje nationalpark har även vakter, så kallade rangers, som ska skydda djuren. Dessa samarbetar ofta med djurskyddsorganisationerna och utbildas i att hindra tjuvjakten. Jakten är dock inte det svåraste som parkens rangers behöver handskas med. The Lord s Resistance Army, LRA, är en stark motståndsrörelse i Demokratiska Republiken Kongo som också är ute efter det värdefulla jaktbytet. Rörelsen leds av Joseph Kony och är praktiskt taget en armé. LRA har bl.a. uppmärksammats för det frekventa användandet av barnsoldater. Arméns inblandning innebär en betydligt skarpare situation för vakterna och en fara för deras liv (Agger & Hutson, 2013). Den här rapporten vill belysa vad problemet med tjuvjakt innebär samt utmaningarna i att bekämpa den. Syftet är att läsaren ska få en bättre uppfattning av tjuvjakt i Afrika söder om Sahara. Tjuvjakten är utbredd i världen men är ingenstans lika allvarlig och aktuell som i Afrika. Att rapportera om tjuvjakten i samtliga drabbade områden i världen blir därför ett för brokigt och omfattande arbete. Rapporten är begränsad till Afrika men inte ett specifikt land eftersom de jagade djuren inte lever efter nationella gränser och problemet är utbrett i Afrika. Därför kommer rapporten endast behandla regionerna i södra Afrika vilket är elefanternas och noshörningarnas huvudsakliga habitat. Frågeställningar Hur ser den aktuella situationen ut? Hur motarbetas tjuvjakten? Vad görs aktivt för att skydda djuren? Hur kan man minska efterfrågan på elfenben och noshörningshorn? 4

5 Teori Med elfenben åsyftas vanligen elefanters betar. Enligt definition har dock även djur som t.ex. valross, flodhäst och narval betar, tänder och horn av elfenben. Elfenben består av tandben, dentin, och skiljer sig på så sätt från noshörningarnas horn som utgörs av keratin, samma protein som bygger upp våra naglar (Nationalencyklopedin, 2014) (Nationalencyklopedin, 2014). Noshörningarnas horn tros av många konsumenter, huvudsakligen i Kina, ha medicinska effekter och används bl.a. som ingrediens i potensmedel. Hornen betraktas även som en lyxvara och kan komma att malas ner i drinkar som ett sätt att visa ens överflöde (Nationalencyklopedin, 2014). Elfenben kan användas till liknande ändamål men förekommer vanligen i dekorativa syften på grund av materialets gynnsamma egenskaper för snidande. Handel med elfenben är näst intill totalförbjudet sedan 1989 (TT-AFP, 2014). Tjuvjakten har ökat dramatiskt de senaste åren och tjuvskyttarnas metoder blir allt mer raffinerade. Den ökade efterfrågan har höjt priset på elfenben och noshörningshorn och noshörningshorn kan med sitt värde på ca USD per kg ordentligt överstiga priset på både guld och kokain (Gettleman, Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com, 2012) (Dagens Nyheter, 2013). Det gör tjuvjakt till en bransch med möjlighet till stor vinst för skyttarna. Dock är det sällan själva skytten som kammar hem storvinsten. De stora pengasummorna har bl.a. fått flera kriminella nätverk att bli involverade. Nätverk som redan har infrastrukturen för handel med illegala varor som blodsdiamanter, droger, vapen och kobolt och det är framförallt ledarna för syndikaten som gör de stora vinsterna (Gettleman, To Save Wildlife, and Tourism, Kenyans Take Up Arms - NYTimes.com, 2012). Kriminella organisationers inblandning leder till att skyttarna är mer välutrustade. Jakten utförs ofta med automatvapen och ibland även mer raffinerad utrustning som helikoptrar och nattkikare (Dagens Nyheter, 2013). Nätverkens närvaro i konflikten mellan skyttar och nationalparksvakter har lett till en ökad risk för vakterna och det förekommer regelrätta krig mellan parterna. I Zimbabwe kopplar man fyra mord i början av januari till tjuvjakten och under de senaste 10 åren beräknas ungefär 1000 rangers ha dött i deras kamp att bevara djurlivet (TT-AFP, 2014) (WWF, 2014). Utöver de kriminella nätverken har även arméer blandat sig i. Som nämnt försörjer gerillaledaren Joseph Kony sin armé genom bl.a. tjuvjakt (Agger & Hutson, 2013). 5

6 Om inga åtgärder vidtas kommer beståndet av noshörningar och elefanter i Afrika inom kort vara obefintligt. Förutom arternas betydelse för bevarandet av biologisk mångfald är de levande djuren även inkomstkällor i sig och hjälper till att försörja nationalparker och tillhörande arbetare i stora delar av södra Afrika. Både elefanter och noshörningar har viktiga roller i sina ekosystem, utrotning av respektive art kommer alltså leda till att även andra arter drabbas. Elefanterna är exempelvis bra på att utnyttja vedväxter och för genom sin spillning och urin vidare näringen i ekosystemet (Högskolan i Hedmark, 2011). Anledningarna att bevara djuren är många och de har fler aspekter än den biologiska. Anders Jonsson (2014) summerar motiven för att bevara den biologiska mångfalden i följande skäl: genetiska, ekologiska, praktiska, etiska, estetiska samt kulturella. Metod Tillvägagångsättet för att nå målsättningen för rapporten har huvudsakligen varit litteraturstudier av artiklar, men även studier av dokumentärer och intervjuer med två Zambiska nationalparksvakter. Litteraturkällorna har valts ut baserat på deras trovärdighet. Ett flertal av dem är utvalda på tips av en fotograf vid namn Frank af Petersens. Dock är källorna även internationellt erkända som trovärdiga vilket stärker Franks tips. Frank har länge jobbat på ett fotoprojekt i området kring Viktoriafallen vid namn The Poaching Wars och hans tips har varit ytterst värdefulla. Källorna ledde senare vidare till andra liknande artiklar och rapporter som även använts. Det handlar om artiklar ur tidningarna New York Times och The Telegraph. De övriga källorna är huvudsakligen erkända svenska medier som Sveriges Television och Dagens Nyheter. På grund av ämnets höga nyhetsvärde har många av dessa artiklar varit väldigt färska. Nationalencyklopedin har även använts med ett flertal sökord, framförallt för att finna definitioner och fakta som använts i rapportens teori. Syftet med intervjuerna var att få ett annat perspektiv än det som erhölls genom litteraturstudierna. Intervjuerna var snarare i samtalsform än utfrågningar. Vakterna berättade om sitt arbete och deras tankar om tjuvjakt, huvudsakligen i Zambia. Språket var stundtals ett hinder för förståelse och samtalet var svårstyrt eftersom vakterna samtidigt var upptagna. Det var därmed svårt att få en uppfattning om respektive vakts åsikter om tjuvjakt i andra delar av Afrika. Undantaget var det nära angränsande landet Zimbabwe. 6

7 Resultat Den drivande faktorn bakom den ökade illegala handeln tycks vara de absurt höga priserna på noshörningshorn och elfenben. Priset kunde som nämnt överstiga både kilopriset för guld och kokain (Gettleman, Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com, 2012). Att smuggla noshörningshorn och elfenben är däremot betydligt mindre riskabelt än att smuggla kokain. Straffet för horn- och elfenbenshandel kan vara så simpelt som böter medan kokain ofta ger längre fängelsestraff (Chilekeni, 2014) (Gettleman, Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com, 2012). På grund av det höga priset på jaktbytet har kriminella nätverk blandat sig i jakten med högre teknologiska hjälpmedel än vad som tidigare använts (Dagens Nyheter, 2013). Jakten på det dyrbara jaktbytet har blivit så pass desperat att nätverk börjat använda extrema metoder. I ett ovanligt fall har exempelvis noshörningshorn stulits från europeiska muséum varav ett av hornen var så gammalt som från 1824 (Gettleman, Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com, 2012). Till de mer extrema av de kriminella nätverken hör rebellarmén LRA. Rörelsen leds av Joseph Kony som är internationellt efterlyst för brott mot mänskligheten (Agger & Hutson, 2013). På Konys order samlar armén elfenben som byts mot mat, ammunition och vapen m.m. Elfenbensjakten bidrar alltså till att Kony kan fortsätta verka, att våldet får fortgå samt att kongolesiska myndigheter motarbetas (Agger & Hutson, 2013). ECCA, en centralafrikansk organisation för en gemensam ekonomi, planerar på ett militärt stöd med 1000 civilpoliser och militära styrkor som tillsammans ska bekämpa tjuvjakten i regionen. Siffrorna är talande för omfattningen på det krig som förs mot Kony och tjuvjakten där arméer från länder som Uganda, Sydsudan och Demokratiska Republiken Kongo är indragna i konflikten (Agger & Hutson, 2013). År 2007 rapporterade Sveriges Television, via TT, om ett beslag av rekordstora mängder elfenben, på väg till den illegala svarta marknaden i Kina. Fyndet gjordes av tullen i Singapore, det handlade om 6,5 ton elfenben från mellan elefanter. Vid DNAanalys av betarna kunde man genom jämförelse med andra betar dra slutsatsen att betarna kom från elefanter i ett område i sydcentrala Afrika. Majoriteten tycks ha kommit från Zambia (TT, 2007). 7

8 Dagens Nyheter skriver att antalet dödade noshörningar ökar varje år och att det bara under 2013 beräknas ha dödats ca 1000 djur i Sydafrika (Dagens Nyheter, 2013). Det är en stor ökning jämfört med siffran 668 från året innan. Ytterligare fem år tidigare dödades endast 13 noshörningar i Sydafrika under hela året (Gettleman, Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com, 2012). Under 1980-talet var beståndet av den afrikanska elefanten ungefär 1,2 miljoner. Idag har den siffran minskat till uppskattningsvis mellan 400- och 500 tusen (Svahn, 2014). Det finns dock glimtar av ljus bland alla mörka rapporter. I nationalparken vid Livingstone, Zambia, som ligger precis vid Viktoriafallen och är döpt efter fallens traditionella namn ser situationen ljusare ut. I parken finns landets enda 10 trubbiga noshörningar varav två kom till världen för mindre än fyra månader sen (Chilekeni, 2014). Parken, som heter Mosi-oa-Tunya, är den minsta i Zambia och är välbevakad. Enligt rangern Michae Chilekeni (2014) vaktas noshörningarna 24 timmar om dygnet vilket har gett goda resultat. Tjuvjakten i nationalparken är obefintlig och enligt Chilekeni är den låg även i övriga Zambia. Han berättade även om sitt yrke som har en krävande utbildning på 2,5 år, där både militär- och biologutbildning ingår. Bevakningen av noshörningarna skedde tidigare med hjälp av sändare men på grund av tekniska problem har man nu övergått till att minst en ranger alltid finns i djurens närhet, även nattetid (Chilekeni, 2014). En annan upplyftande del av besöket i nationalparken var glädjen och stoltheten som vakterna utstrålade. De var väl medvetna om vilket viktigt jobb de utför och verkade trivas väl. Problemet med tjuvjakt har fått en allt större plats i de internationella diskussionerna. Det är till stor del tack vare journalister som valt att belysa problemet och låta omvärlden veta det hemska som sker. Tidigt under 2014 samlade prins Charles och prins William till konferens i London för att diskutera hur problemet skulle tacklas. Åsikterna är många om vad som vore bäst. WWF ser att informera som en av de viktigaste åtgärderna. De stöder internationella samarbeten för att få hårdare straff för förbrytarna och bättre skydd för djuren (WWF, 2014). Alla ser dock inte hårdare straff som en lösning på problemet. Enligt somliga är det enda alternativet att legalisera handeln och på så sätt öka tillgången på varorna och därigenom minska efterfrågan och slutligen priset. Det skulle enligt samma personer leda till att 8

9 anledningen att tjuvjaga försvann och därmed rädda de drabbade djuren. Istället för att döda djuren skulle betar och horn kunna hyvlas av med jämna mellanrum och spara djurens liv men ändå ge tillgång till varan (Gettleman, Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com, 2012). En annan del av problemet är den starka korruptionen i djurens hemland. Många afrikanska länder är bland de mest drabbade av korruption i världen rapporterar Transparency International (2013). Förutom korruptionen som ett problem i sig möjliggör den smugglandet av illegala jaktbyten och gör jakten på tjuvskyttarna svårare. Ett exempel är den irländska gangster som i ett skrev Believe me WE NEVER LOSES A HORN TO CUSTOMS, we have so many contacts and people payed off now we can bring anything we want out of nearly any country into Europe. (Gettleman, Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com, 2012). När tjuvskyttet nått en ohanterlig nivå har invånare i länder som Kenya tagit saken i egna händer. Där värdesätts turismen så pass högt att människor riskerar sina liv för de lokala elefanterna och noshörningarna. Egna grupper skapas som liknar hemvärnsgrupper, allt för att garantera djurens överlevnad och på så sätt en säker inkomst genom turismen. I Kenya är turismen en stor och viktig del av ekonomin och den skapar runt jobb (Gettleman, To Save Wildlife, and Tourism, Kenyans Take Up Arms - NYTimes.com, 2012). Diskussion Litteraturstudien har visat tjuvjaktens omfattning, hur det inte bara drabbar villebrådet utan även människorna i dess närhet. Det är ett mångfacetterat problem som kräver drastiska åtgärder om arterna ska kunna räddas. Mycket görs idag för att bekämpa tjuvjakten och det finns två huvudsakliga kategorier för åtgärderna: långsiktiga och kortsiktiga. På kort sikt är det viktigaste att skydda djuren och värna om varje individs överlevnad. För att förhindra att jakten och dödssiffrorna fortsätter öka krävs mer preventiva insatser som får effekt på lång sikt, bland dem är att minska efterfrågan en stor del. Den absolut viktigaste frågan för bekämpningen av tjuvjakten verkar alltså vara hur man kan minska efterfrågan på elfenben och noshörningshorn i Ostasien. Det flera av författarna till 9

10 studerade artiklar verkar trycka på är att man måste informera. Informationen behöver nå ut till köparna av de illegala jaktbytena som tror på varornas helande och potenshöjande krafter. Om konsumenterna dessutom är medvetna om hur djuren behandlas och slaktas för att man ska komma åt betarna bör efterfrågan minska ytterligare. Det är alltså okunnighet som är en av de stora drivande faktorerna bakom jakten. En annan faktor som är viktig att ta hänsyn till är den större publikens vilja att hjälpa till. Det är WWF bra på och genom massmedia når de ut till en bred publik som informeras och får möjlighet att stöda bekämpningen av tjuvjakt. Massmedia kan ha stor genomslagskraft och donationerna är ett viktigt stöd i kampen. Exempelvis är donationer och samarbeten med internationella företag ytterst viktigt för den teknologiska kapprustningen med tjuvskyttarna. Det är viktigt att kunna ligga på en åtminstone jämbördig nivå och en högre teknologisk nivå kan innebära ett stort övertag för vakterna. Drönare har t.ex. visat sig vara ett framgångsrikt koncept vid spaningsarbetet. Huruvida legaliserande av horn- och elfenbensförsäljning skulle lösa problemet är däremot mer tvivelaktigt. Mannen som nämndes som huvudsaklig supporter för den teorin är själv ägare av en noshörningsfarm och har ett stort förråd noshörningshorn som han inte får sälja. Hans intresse för legaliserandet kanske därmed snarare är för egen vinning än för noshörningarnas bästa. I teorin kan idén låta bra men i praktiken finns risken att djuren skulle utrotas innan marknaden mättas och efterfrågan sjunker, om marknaden överhuvudtaget kan mättas. Ytterligare en aspekt som på flera håll togs upp var problemet med de lindriga straffen som all form av tjuvjakt innebar. Ett viktigt sätt att bemöta tjuvjakten är därför att införa en hårdare lagstiftning. Det är ett beslut som gemensamt måste tas av de afrikanska regeringarna som är styrande i de drabbade områdena. Om endast ett land står utanför en sådan hårdare lagstiftning riskerar nämnda land att drabbas av en stor del av den tjuvjakt som förekommit i angränsande länder. Målsättningen med rapporten var att belysa situationen och redogöra för vilka åtgärder som vidtas mot tjuvjakten. Det var huvudsakligen frågor som besvaras med information och litteraturstudien har därmed var mycket givande. När det gäller olika lösningar och teorier för hur bekämpningen ska gå till väga var de allra flesta källorna överens om hur det skulle gå 10

11 till. Det besvarar därför frågan relativt väl samtidigt som det inte finns en självklar lösning på problemet eftersom det kvarstår och situationen t.o.m. förvärras. En förhoppning är att den här rapporten kan bidra med att sprida information om tjuvjakten och på så sätt bli en del av kampen mot tjuvjakten. Litteraturförteckning Agger, K., & Hutson, J. (2013). Kony s Ivory: How Elephant Poaching in Congo Helps Support the Lord s Resistance Army. Washington: The Enough Project. Chilekeni, M. (den 18 Mars 2014). Samtal om tjuvjakt. (D. Nihlmark, Intervjuare) Dagens Nyheter. (den 24 December 2013). Tjuvjagar elefanter med militärhelikopter - DN.se. Hämtat från DN.se: den 05 Mars 2014 Dougan, L. (den 03 Juni 2013). Kony s Ivory: How Elephant Poaching in Congo Helps Support the LRA // IC Citizen Invisible Children Blog. Hämtat från Invisible Children Blog: den 19 Februari 2014 Esbjörnsson, E. (den 10 Februari 2014). Tjuvjakten blomstrar - nu räknas elefanterna. Dagens Nyheter, Gettleman, J. (den 31 December 2012). Ruthless Smuggling Rings Puts Rhinos in Cross Hairs - NYTimes.com. Hämtat från NYTimes.com: den 27 Mars 2014 Gettleman, J. (den 29 December 2012). To Save Wildlife, and Tourism, Kenyans Take Up Arms - NYTimes.com. Hämtat från NYTimes.com: den 28 Mars 2014 Högskolan i Hedmark. (den 23 Oktober 2011). Elefanter och ekosystem / Forskningsprosjekter / Forskning / Campus Evenstad /Hovedsiden / hihm - Nettvisning. Hämtat från hihm.no: Evenstad/Forskning/Forskningsprosjekter/Elefanter-och-ekosystem den 26 Mars 2014 Lindahl, B. (den 06 Maj 2002). Valturism slår ut valfångst I Näringsliv I SvD. Hämtat från SvD Näringsliv: den 05 April 2014 Nationalencyklopedin. (den 05 Mars 2014). elefanter I NE SKOLA Nationalencyklopedin. Hämtat från NE SKOLA Nationalencyklopedin: den 05 Mars

12 Nationalencyklopedin. (den 26 Mars 2014). noshörningar I NE SKOLA Nationalencyklopedin. Hämtat från NE SKOLA Nationalencyklopedin: den 26 Mars 2014 Svahn, C. (den 03 Februari 2014). Fyra ton elfenben beslagtogs i Togo - DN.se. Hämtat från DN.se: den 25 Februari 2014 The Telegraph. (den 01 November 2013). Kenya to microchip every rhino's horn - Telegraph. Hämtat från The Telegraph: den 05 Mars 2013 The Telegraph. (den 01 November 2013). Poachers kill 300 Zimbabwe elephants with cyanide - Telegraph. Hämtat från The Telegraph: den 02 Mars 2014 Transparency International. (2013). Corruption Perceptions Index Results. Hämtat från Transparency International: den 28 Mars 2014 TT. (den 27 Februari 2007). Tiotusentals elefanter dödade - Nyheter I SVT.se. Hämtat från SVT Nyheter: den 16 Januari 2014 TT-AFP. (den 10 Januari 2014). Mord kopplas till elfenbenshandel - DN.se. Hämtat från DN.se: den 05 Mars 2014 WWF. (den 10 Februari 2014). Bli fadder - stoppa tjuvjakten! I Stöd WWF. Hämtat från WWF: noshrning-kampanjsida-illegal-djurhandel- 2013?utm_source=Facebook%20SE&utm_content=Bli-WWFfadder&utm_campaign=WWF%20FACEBOOK den 10 Februari 2014 Bildförteckning af Petersens, F. (2013). The Poaching Wars. Hämtat från Frank af Petersens: den 11 April

Sällan ser vi en bok som berör så starkt

Sällan ser vi en bok som berör så starkt ÅRETS PANDABOK 2017 Sällan ser vi en bok som berör så starkt Två år av resor i tjuvjaktens spår blev en bok som tar oss med till själva frontlinjen, både i Afrika och i Asien. Fantastiska bilder och berättelser

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2455. Krafttag mot miljöbrott. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2455 av Johan Hedin (C) Krafttag mot miljöbrott Sammanfattning Miljöbrott kan skada miljön och ekosystemtjänster som människan är beroende av. De kan också

Läs mer

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone

Zambiaprojektet. Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium. Chinika High School, Lusaka. Hillcrest Technical High School, Livingstone Zambiaprojektet Kungsholmens gymnasium/ Stockholms Musikgymnasium Chinika High School, Lusaka Monze Boarding High School Hillcrest Technical High School, Livingstone Gästlärarprogram Möten och utbyte mellan

Läs mer

GRANSKNING TJUVJAKT SVENSK TEKNIK MOT TERRORISTERNAS

GRANSKNING TJUVJAKT SVENSK TEKNIK MOT TERRORISTERNAS GRANSKNING TJUVJAKT SVENSK TEKNIK MOT TERRORISTERNAS 6 VA HÅLLBARHET nr 6 31 mars 2014 GRASKNING TJUVSKYTTE TJUVJAKT Platsen heter Noshörningarnas dal. På 1970-talet fanns tusentals noshörningar här, i

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren

Insamlingsforumbilden. Den nya givaren Insamlingsforumbilden #IF2013 "The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence it is to act with yesterday's logic. Peter Drucker ANTECKNINGSBOKEN PRESENTATIONER: www.frii.se DEN NYA GIVAREN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling och samarbete FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för utveckling och samarbete EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för utveckling och samarbete PRELIMINÄR VERSION 2003/2078(INI) 22 augusti 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling och samarbete till utskottet för

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Ställningstagande om strikt tillämpning av artikel 8.3 rådets förordning (EG) 338/97

Ställningstagande om strikt tillämpning av artikel 8.3 rådets förordning (EG) 338/97 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY VERKET Björn-Axel Beier Tel: 010-698 15 39 bjom-axel.beier @naturvardsverket.se PM 2013-10-17 Ärendem: NV-06936-13 Ställningstagande om strikt tillämpning av

Läs mer

WWFs arbete utifrån EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter:

WWFs arbete utifrån EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter: Världsnaturfonden WWF Ulriksdals Slott 170 81 Solna Växel: 08 624 74 00 Direkt: 08 624 74 00 Fax: 08 85 13 29 Allmänt: info@wwf.se www.wwf.se Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad?

HÅLLBAR STADSBYGGNAD. Hur gör man - och var gör man vad? HÅLLBAR STADSBYGGNAD Hur gör man - och var gör man vad?!1 HÅLLBARHETSTRENDER 2014 Aktuellt inom hållbarhetsområdet!2 Vår mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället Detta vet vi Plan

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication

Medicin till u-länder. Lidgard, Hans Henrik. Unpublished: Link to publication Medicin till u-länder Lidgard, Hans Henrik Unpublished: 2005-01-01 Link to publication Citation for published version (APA): Lidgard, H. H. (2005). Medicin till u-länder. Artikel presenterad vid Anförande

Läs mer

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Motiv, perspektiv och exempel på övningar P-O Hansson Ämnesdidaktik Internationell ekonomi 20 % av världens befolkning står för: 83 % av BNP 81

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09

Framtidens fordon. Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Framtidens fordon Douglas Halse TE14A 2015-03-09 Abstract This essay is about the potential of future transportation methods. Firstly I picked three different transportation methods that has future potential

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk

Vad är FN? Är FN en sorts världsregering? FN:s mål och huvuduppgifter. FN:s Officiella språk Om FN Förenta Nationerna är en unik organisation som består av självständiga stater som sammanslutit sig för att arbeta för fred i världen och ekonomiska och sociala framsteg. Unik, därför att ingen annan

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

THE BIG FIVE KENYA Kenya, 7-14 januari 2017

THE BIG FIVE KENYA Kenya, 7-14 januari 2017 THE BIG FIVE KENYA Kenya, 7-14 januari 2017 På denna Save the Wildlife resa får du både möjlighet att fotografera Kenyas djurliv och även lära dig mer om parkernas bevarandearbete. Ta chansen och följ

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Min kärlek till Afrika och lejonen! Hur allt började

Min kärlek till Afrika och lejonen! Hur allt började Min kärlek till Afrika och lejonen! Hur allt började Adina Björck heter jag, är 25 år. Jag är uppvuxen på landet med djur och natur omkring mig, så mitt djurintresse har alltid funnits där och har alltid

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

JAG AR INTE GALEN PDF

JAG AR INTE GALEN PDF JAG AR INTE GALEN PDF ==> Download: JAG AR INTE GALEN PDF JAG AR INTE GALEN PDF - Are you searching for Jag Ar Inte Galen Books? Now, you will be happy that at this time Jag Ar Inte Galen PDF is available

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

gabriel.michanek@jur.uu.se

gabriel.michanek@jur.uu.se Det svenska fridlysningsinstitutet och EU-rätten Fridlysningens räckvidd särskilt skyddet för artens livsmiljö gabriel.michanek@jur.uu.se Olika angreppssätt för att skydda fridlysta arters livsmiljö Särskilda

Läs mer

Lokal ekonomi räddar elefanter

Lokal ekonomi räddar elefanter 24 grus & guld 2/2016 Mums! Elefanterna i Wasgamuwa Nationalpark går gärna in och äter i närliggande odlingar. Lokal ekonomi räddar elefanter Hur kan människor och vilda djur samsas om marken? I Sri Lanka

Läs mer

Smugglar svenska turister elfenben? Opinionsundersökning genomförd av Cint/WWF 2014

Smugglar svenska turister elfenben? Opinionsundersökning genomförd av Cint/WWF 2014 Smugglar svenska turister elfenben? Opinionsundersökning genomförd av Cint/WWF 2014 Undersökningen SYFTE Syftet med undersökningen är att få en bild av hur svenska turister agerar, tänker och uppmärksammas

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 17.10.2013 B7-0000/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7-0000/2013 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen om naturvårdsbrott

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

2013-04-26. China and the Asia Pacific Economy 2011 1. Många är förlorare Ojämlikheten föder det finansiella systemet

2013-04-26. China and the Asia Pacific Economy 2011 1. Många är förlorare Ojämlikheten föder det finansiella systemet Christer Gunnarsson } Ekonomisk tillväxt } Industrialisering } Demokratisering } Global integration enorm ökning av globala arbetsstyrkan } Levnadsstandarden ökar i världen Fattigdomsminskning Livslängd

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Tigerns År 2010. Tiger i Kanha nationalpark, Madhya Pradesh, Indien. Den människa som föds under tigerns år anses få del av tigerns egenskaper.

Tigerns År 2010. Tiger i Kanha nationalpark, Madhya Pradesh, Indien. Den människa som föds under tigerns år anses få del av tigerns egenskaper. Tigerns År 2010 På dödsbädden kallade Buddha till sig alla jordens djur. Men bara tolv kom i tur och ordning råttan, oxen, tigern, haren, draken, ormen, hästen, geten, apan, tuppen, hunden och sist grisen.

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER

FLICKA EN UTSTÄLLNING OM FLICKORS RÄTTIGHETER Stöd Flickaprojektet! Sms:a Flicka till 72909 så bidrar du med 50 kr. Du kan också swisha valfri gåva till 1239000795 eller besöka fn.se. Foto: FN-förbundet/Carolina Given-Sjölander FLICKA UTSTÄLLNING

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

B8-0801/2016 } B8-0802/2016 } B8-0804/2016 } B8-0807/2016 } B8-0808/2016 } B8-0809/2016 } RC1/Am. 1

B8-0801/2016 } B8-0802/2016 } B8-0804/2016 } B8-0807/2016 } B8-0808/2016 } B8-0809/2016 } RC1/Am. 1 21.6.2016 B8-0801/2016 } B8-0802/2016 } B8-0804/2016 } B8-0807/2016 } B8-0808/2016 } B8-0809/2016 } RC1/Am. 1 Ändringsförslag 1 João Pimenta Lopes, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen PPE,

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Befolkning och framtid

Befolkning och framtid 1-1-3 Befolkning och framtid Bo Malmberg Institutet för framtidsstudier www.framtidsstudier.se Varför demografi? 1. Befolkningsförändringar går att förutsäga 2. Åldersförändringar är korrelerade med ekonomiska

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material

Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Vad är FSC? Hållbart skogsbruk Kontrollerad skog Återvunnet material Tar hänsyn till flera aspekter: Ekologi biologisk mångfald Social respekt befolkningen i skogens närhet Ekonomisk tillväxt långsiktigt

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Lärarhandledning. På liv & död...

Lärarhandledning. På liv & död... Lärarhandledning På liv & död... VEM HAR RÄTT TILL MEDICIN? Studielmaterialet På liv & död - Vem har rätt till medicin? består av ett elevmagasin och en kort lärarhandledning. Syftet med materialet är

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

Res med Plan till Zimbabwe!

Res med Plan till Zimbabwe! Res med Plan till Zimbabwe! Ett besök i Afrikas juvel bjuder på både spännande safari, Victoriafallen och besök hos fadderbarn! Resperiod: 12 26 april 2015 1 Resans innehåll Vi reser i landet med utgångspunkt

Läs mer

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik KAPITEL12 LEDARSKAP 1 VAD ÄR LEDARSKAP? 1. Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. 2. Ledarskap har till avsikt få andra att göra något 3. Ledarskap ska bidra till att organisationer

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik SD Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD) Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål

Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Nya och gamla svenskar: med jämlik vård och omsorg som mål Rebecca Popenoe, Fil.dr. Socialantropolog & Adjunkt, Karolinska Institutet Nätverket hälsa och demokrati, 8 februari 2013 Socialantropologi =

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV MILJÖMÅL: ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV Lektionsupplägg: Faller en, faller alla? Varför är det så viktigt med en mångfald av arter? Vad händer i ett ekosystem om en art försvinner? Låt eleverna upptäcka detta

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster Maria Schultz Utredare Lars Berg - Huvudsekreterare Louise Hård af Segerstad & Thomas Hahn -

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

ORGANISERAD BROTTSLIGHET

ORGANISERAD BROTTSLIGHET ORGANISERAD BROTTSLIGHET WALTER KEGÖ Senior Fellow Detective Superintendent Västra Finnbodavägen 2 131 30 Nacka-Stockholm Tel: +46(0)8-41056968 E-mail: wkegö@isdp.eu PRESENTATION Narkotikindustrin i världen

Läs mer

Ekologisk hållbarhet och klimat

Ekologisk hållbarhet och klimat Ekologisk hållbarhet och klimat Foto: UN Photo/Eskinder Debebe Läget (2015) Trenden Mängden koldioxid i atmosfären, en av orsakerna till växthuseffekten, är högre idag än på mycket länge, sannolikt på

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Bakgrund. Save the Orangutan jobbar för att säkra den utrotningshotade Borneo-orangutangen (Pongo pygmaeus) och dess regnskogshem på Borneo.

Bakgrund. Save the Orangutan jobbar för att säkra den utrotningshotade Borneo-orangutangen (Pongo pygmaeus) och dess regnskogshem på Borneo. EFFEKTRAPPORT 2015 Bakgrund Save the Orangutan jobbar för att säkra den utrotningshotade Borneo-orangutangen (Pongo pygmaeus) och dess regnskogshem på Borneo. Orangutangen finns idag på IUCN:s röda lista

Läs mer