hållbarhetsredovisning cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hållbarhetsredovisning cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab"

Transkript

1 hållbarhetsredovisning för cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab 1

2 I n n e h å l l 2011, ett händelserikt år 3 Hållbara affärer 4 Hållbarhet i vår verksamhet 8 Vår miljöpåverkan 12 Engagerade medarbetare 16 Vi är en del av samhället 20 Om Cramo 23 Om denna redovisning 25 GRI korsreferensindex 26 Denna redovisning för Cramo i Sverige omfattar: Cramo Sverige AB (maskinuthyrning och byggetablering) och Cramo Instant AB (moduluthyrning). Med Cramo menas i denna hållbarhetsredovisning båda dessa verksamheter i Sverige. 2

3 2011 Ett händelserikt år 2011 har varit ett år när vi gjort konkreta framsteg inom hållbarhetsområdet. Fokus i vårt hållbarhetsarbete är att förbättra våra tjänster och vår kvalitet till kunderna, så att vi hjälper dem i deras hållbarhetssträvan. Både vi och våra kunder arbetar i branscher där säkerhet och arbetsmiljö har en central roll. Under 2011 certifierades Cramo Sverige AB enligt OHSAS inom arbetsmiljöområdet, hälsa och säkerhet. Detta innebär fördelar för kunder och medarbetare genom nya arbetssätt som minskar riskerna för olyckor, nödsituationer och arbetsskador. Cramo arbetar ständigt för nya energibesparande kundlösningar. Under 2011 har vi gjort stora framsteg inom gröna flyttbara lokaler genom att vi lanserat en ny energismart modul, med en energianvändning i klass med passivhus. Vi har även tagit fram en internet- och mobilapplikation för att enkelt och snabbt se energibovarna på byggarbetsplatsen. Genom denna applikation kan vi hjälpa våra kunder att minska energianvändningen, ofta genom rätt enkla åtgärder. Cramo lanserade en ny digitaliserad dispositionsplan för byggarbetsplatsen (APD-plan) för planering av infrastruktur. Vinsterna är en säkrare och energieffektivare arbetsplats och en smidigare byggprocess. Vi påbörjade även ett omfattande förbättringsarbete, det så kallade Leanarbetet, som syftar till att ta hand om de små, vardagliga förbättringsmöjligheterna i hela vår verksamhet. Genom detta arbete vill vi engagera alla medarbetare och ge våra kunder snabbare och bättre hjälp när de besöker våra depåer. Våra medarbetare är vår största tillgång. Vi satsar stort på kompetensutveckling och dialog. Ett exempel var Rentdraget, en central utbildningssatsning 2011 för samtliga anställda, för att på ett engagerande sätt nå ut med våra värderingar. I år ingår även vår moduluthyrningsdel, Cramo Instant AB, i vår hållbarhetsredovisning. Det är positivt att redovisa det gedigna och långsiktiga arbetet som görs även i denna del av Cramos verksamhet. Det är genom konkreta förbättringar som gör byggarbetsplatsen säkrare, energieffektivare, miljösmartare och människovänligare som vi skapar mervärde genom hållbarhet. År 2011 ger oss en fantastisk språngbräda för att fortsätta förbättra vårt hållbarhetsarbete och även i framtiden vara ett föredöme inom uthyrning. Stockholm, maj 2012 Erik Bengtsson VD, Cramo Sverige AB Ansvarig för Cramos verksamhet i Sverige Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. Nya kundlösningar för säkerhet och energieffektivitet samt vårt arbete med att arbetsmiljöcertifiera oss är exempel jag gärna lyfter fram. 3

4 Hållbara affär Att hyra är hållbart. Vi erbjuder en hög kvalitet på våra produkter och kan hjälpa till med att minska miljöpåverkan och skapa en bättre arbetsmiljö på våra kunders arbetsplatser. Martin Freland, Miljö- och kvalitetschef, Cramo Sverige AB Att hyra är hållbart. Det minskar behovet av att äga och bygger flexibilitet och effektivitet hos Cramos kunder. Cramos ambition är att bidra till en hållbar utveckling genom att hjälpa kunderna att: - Upprätthålla en säker arbetsmiljö - Arbeta med säkra produkter med ny teknik - Minska sin klimat- och miljöpåverkan Cramo har ett brett produkt- och tjänsteutbud och fokuserar på att erbjuda helhetslösningar till kunderna. Ambitionen är att ligga i framkant att vara ett föredöme inom uthyrning och därför läggs stor kraft på att utveckla hållbarhetserbjudanden till kund. Flera framsteg gjordes under Energietablering - Halverad energianvändning på byggarbetsplatsen Under 2011 fortsatte Cramos arbete med att hjälpa kunderna att minska sin energianvändning på byggarbetsplatserna. Upp till 70 procent av all energianvändning kommer från bodar och belysning. I kundkonceptet Energietablering erbjuds ett komplett paket med produkter och tjänster som gör det möjligt att halvera energianvändningen på byggarbetsplatsen. Cramo Energietablering omfattar till exempel: Bodar: Yttre tätning av bodar, konstruerade för att vara energisnåla Energieffektiv belysning Energiförråd (isolerade containers) Energieffektiva hissar Tillbehör för mätning och dimensionering av energibehovet Uppföljning och mätning av energianvändning Under 2011 har arbetet med att energieffektivisera bodar fortsatt, bland annat genom bättre isoleringsmaterial, fönster och dörrar samt genom tydlig information om hur man genom sitt beteende minskar energianvändningen. Under 2011 lanserades även internetoch mobiltjänsten Övervaka bygget. Den möjliggör mätning av energianvändningen på byggarbetsplatsen med beaktande av inne- och utetemperatur och är ett effektivt sätt att se energislöseri. Systemet möjliggör även att se om obehöriga är på bygget efter arbetstid genom kameror och rörelsesensorer. 4 Internetapplikationen för Övervaka bygget, finns även för mobilen

5 er Gröna moduler - miljöanpassade flyttbara lokaler En Grön modul värms upp med ett vatten buret värmesystem, vilket möjliggör uppvärmning med miljöanpassade värmekällor. Under 2011 lanserade Cramo en ny grön skol- och förskolemodul som genom ett vattenburet golvvärmesystem kopplat till fjärrvärme kan minska upp till 70 procent av koldioxidbelastningen för uppvärmning under ett år. Kopplas värmepump till modulen hamnar energianvändningen under gränsen för passivhus*. Modulen är mycket energisnål genom att den är vältätad, utrustad med koldioxidstyrd ventilation, närvarostyrd belysning och kan förses med solfångare. *) Riktvärde för passivhus är 30 kwh/kvadratmeter och år. Torra Byggen skydda husbyggen mot fukt Kundkonceptet Torra Byggen inleddes 2010 och har under 2011 utvecklats ytterligare. Torra Byggen avser uthyrning av produkter och tjänster som ger byggföretag heltäckande hjälp med att skydda husbyggen mot fukt och väder som annars kan leda till så kallade sjuka hus*. Även utbildning och en handbok ingår i konceptet. De många fördelarna med Torra Byggen är bland annat minskade fuktskador, kortare byggtid, mindre resursförbrukning samt säkrare och trivsammare arbetsmiljö. *) Arbetsmiljöverkets definition av sjuka hus är byggnader där det i större omfattning än normalt förekommer människor som får symptom som till exempel irritation i ögon, näsa och hals, huvudvärk eller illamående när de vistas i byggnaden. Energianvändningen i moduler står för en stor miljöpåverkan. Därför är vi mycket stolta över att kunna erbjuda ett brett utbud av miljöpassade, gröna moduler Camilla Hensäter, VD Cramo Instant AB Grön förskolemodul 5

6 APD-planen hjälper platschefen att planera helheten på byggarbetsplatsen. Håkan Sönnergren, Produktchef Byggetablering, Cramo Sverige AB Säkerhet på byggarbetsplatsen Att bidra till en säker arbetsplats för kunderna är ett viktigt hållbarhetsåtagande. Cramo Safety Genom Cramo Safety erbjuds kunderna ett komplett paket med produkter och tjänster som höjer säkerheten och förenklar arbetet. Cramo Safety omfattar uthyrning av fallskyddsutrustning, utbildning, riskanalyser och arbetsmiljöplaner. Kundintresset för Cramo Safety har under 2011 varit stort. Digital APD-plan Cramo lanserade 2011 en digital dispositionsplan för byggarbetsplatsen (APDplan). APD-planen hjälper platschefen att planera infrastrukturen. APD-planen minskar onödiga omdisponeringar och förflyttningar på arbetsplatsen och minskar därmed energianvändningen. Det finns också säkerhetsaspekter som man måste ta hänsyn till på en byggarbetsplats och som på ett smidigt sätt inkluderas i ADP-planen; alla ser var utrustning för första hjälpen finns samt var uppsamlingsplatser för nödsituationer är lokaliserade. Arbetsmiljöinstruktioner Under 2011 togs nya arbetsmiljöinstruktioner (AMI) fram med information om maskinernas vibrationsvärden, bullernivå, ergonomitips samt vilken personlig skyddsutrustning som rekommenderas för olika maskiner. För att det ska vara enkelt för användaren att veta hur länge man får arbeta med maskinerna anges både vibrationsvärdet och hur lång tid per dygn man får arbeta med maskinen i fråga. 6

7 Miljöanpassade produkter Cramo strävar efter att ha en modern maskinpark med så låg miljöbelastning som möjligt. Under 2011 lanserades en eldriven markvibrator med betydligt lägre koldioxidutsläpp än den dieseldrivna varianten. Dessutom anskaffades fem stycken 1,8 tons hybridgrävare. Antalet energismarta, hetvattendrivna värmare som kan kopplas till fjärrvärmenätet ökade till 11 procent under Antalet anläggningsmaskiner som uppfyller storstadskraven* fortsatte att öka till 96 procent år Detta är en förbättring med tre procent sedan Cramo erbjuder produkter som minskar miljöpåverkan på byggarbetsplatsen, till exempel utrustning för spill, fatskydd, brunnskuddar och oljelänsor. Cramo hyr också ut kompletta miljöstationer. Alla bensindrivna verktyg och småmaskiner är tankade med alkylatbensin. Cramo erbjuder även syntetisk diesel som ger lägre utsläpp (främst partiklar, polyaromater, kolväten och kväve) jämfört med vanlig diesel. *) Göteborg, Malmö, Stockholm och Trafikverket har tagit fram gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster. Där ställs bland annat krav på utsläppnivåer för arbetsmaskiner. CRAMOSKOLAN CramoSkolans mål är att öka kunnandet såväl teoretiskt som praktiskt, vilket innebär en ökad säkerhet på arbetsplatsen samt effektivare maskinanvändande. Kurserna är öppna för alla Cramos kunder. CramoSkolan är en viktig del av Cramos hållbarhetsarbete eftersom syftet är att minska skador på både människor, miljö och maskiner. Under 2011 utvecklade CramoSkolan både sitt utbildningsutbud, utbildningsformer samt utbildningsplatser. Detta för att tillfredsställa kundernas ökade behov av utbildningar och samordning av dessa. Under 2011 erbjöds kurser i CramoSkolan på 45 Cramodepåer från Malmö i syd till Kiruna i norr, samt ute på arbetsplatser runtom i Sverige. CramoSkolan erbjuder bland annat dessa utbildningar: Liftförarutbildning Ställningsbyggnad, allmän (2-9m) Fallskyddsutbildning BAS U och BAS P, Byggarbetsmiljösamordnare Säkra lyft Heta arbeten Svetsutbildning Travers/telfer Torra Byggen Motorsågskörkort Truck- och maskinförarutbildning Arbete på väg CramoSkolans utbildningar bidrar till en ökad säkerhet på arbetsplatsen samt en bättre arbetsmiljö. Marcus Justad, Affärsutvecklare, Cramo Sverige AB 7

8 Hållbarhet i vår Vi är fokuserade på att vårda våra kundoch medarbetarrelationer, vår miljö och att bidra till det samhälle där vi verkar. Vesa Koivula, CEO, Cramokoncernen För att Cramo ska kunna utvecklas och växa i enlighet med företagets mission, vision och värderingar är hållbarhet (hänsyn till människa, miljö, och ekonomi) avgörande. Hela affärsverksamheten ska bedrivas inom ramen för hållbar utveckling. Hållbar konkurrenskraft uppnås genom lyhördhet för kundens behov, utveckling av hållbara tjänster och produkter samt genom att bedriva den egna verksamheten med hållbarhetshänsyn. Cramokoncernen har sedan 2009 signerat FN:s Global Compact. Åtagandet innebär att verka enligt FN:s tio grundläggande principer för ansvarsfullt företagande. Principerna inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. En rapport, Communication on Progress, skickas varje år in till FN. Ett gemensamt hållbarhetsprogram Cramo Care togs fram på koncernnivå under 2010 och 2011, med fokus på kund-, medarbetar- och miljöhänsyn. Affärsetik V I S I O N Ett föredöme inom uthyrning Socialt ansvar A F F Ä R S S T R A T E G I Att implementera Cramos hyreskoncept, med Cramoprocesser och Cramomänniskor M I S S I O N Vi bygger flexibilitet och effektivitet genom hyreslösningar V Ä R D E R I N G A R Trovärdighet - Utvecklingsvilja - Engagemang Arbetsrätt 8 Miljö och säkerhet

9 verksamhet Arbetsmiljöcertifiering Under 2011 certifierade Cramo Sverige AB* sig enligt OHSAS 18001, en internationell standard och ett ledningssystem för arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet har bland annat lett till förbättringar i maskinparken, med fokus på maskiner som är tystgående, ergonomiska och har låga vibrationer. Cramo tar även hand om inrapporterade olyckor och tillbud på ett strukturerat sätt och har förbättrat sitt förebyggande arbete med riskanalyser. Den externa granskning som certifieringen medför är en extra säkerhetsgaranti för Cramos kunder och medarbetare. *) Cramo Instant AB arbetar för en certifiering under 2012 Förbättringsarbete - Lean I början av 2011 initierade Cramo ett arbete med ständiga förbättringar, det så kallade Lean-arbetet. Fokus i Lean är att genom enkla förbättringar, initierade av personal och kunder minimera alla de delar i arbetet som inte genererar kundvärde. Flera av Cramos kunder arbetar enligt Lean och det finns nu möjlighet att koppla ihop det egna förbättringsarbetet med kundernas, för att skapa ytterligare kundvärde. Huvudsyftet med Lean är att höja kundnöjdheten och medarbetarengagemanget. Förbättringsarbetet enligt Lean inleddes under 2011 på depåerna i Mälardalen och planeras att omfatta hela verksamheten cramo care Customer Care (kund) - Vi hjälper våra kunder att nå sina miljömål och stärka sin hållbarhetsprofil - Vi utvecklar marknadsledande hållbarhetstjänster i samarbete med nyckelkunder - Vi erbjuder säkra produkter till våra kunder Employee Care & Ethics (medarbetare) - Vi erbjuder attraktiva arbetsförhållanden för att öka medarbetarnas och leverantörernas engagemang och lojalitet Environmental Care (miljö) - Vi har hög miljöstandard i vår egen verksamhet och i våra kunderbjudanden 9

10 Ramverk för Cramos hållbarhetsarbete Styrande principer Policys Ledningssystem Handlingsplan Mål och nyckeltal FN:s Global Compact Uppförandekod KMA-Policy (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) Cramo Sverige AB och Cramo Instant AB är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), iso (miljö). Cramo Sverige AB är certifierat enligt OHSAS (arbetsmiljö). Cramo Instant AB påbörjar OHSAS certifiering under Cramo Care, en treårsplan för hållbarhetsarbete för Cramokoncernen, etablerades QSE Action List, en handlingsplan som avser förbättringsarbetet inom kvalitet, säkerhet och miljö för Cramokoncernen, etablerades miljö energi/klimat, avfall och kemiska produkter medarbetare kompetens, frisknärvaro, hälsa, engagemang samhälle stöd till SOS Barnbyar och andra samhällsnyttiga organisationer 10 We care for our customers, and their safety. We care for our employees and their work environment. We care about the environmental impact of our operations. We care about the societies in which we operate.we simply call it cramo care

11 Dialog med kunderna Under 2011 gjordes ingen PKI undersökning (Positivt Kund Index), däremot intervjuades några av Cramos största kunder kring hur de värderar Cramos hållbarhetsarbete. Svaren visade att intresset är starkt, förväntningarna höga och att kunderna gärna ser ökat samarbete kring dessa frågor. Cramo tog därför fram en hållbarhetsutbildning för sina Key Account Managers, med start i början av En ny PKI undersökning kommer att genomföras under Till höger några citat från kundintervjuerna. Vi söker efter leverantörer som delar vår syn och vision kring hållbarhet. Vi förutsätter en hög hållbarhetsprestanda hos våra leverantörer, när det gäller miljö, medarbetarengagemang, antikorruption, jämställdhet, antidiskriminering och samhällsengagemang. Det är viktigt att vi kan utveckla våra hållbarhetskoncept tillsammans med våra leverantörer och jag tror att det blir allt viktigare i framtiden. Hållbarhetsfrågorna är redan i dag centrala i vårt samarbete, men kommer att ha ännu större betydelse i nästa avtal. Det är viktigt att Cramo är lyhört för kundefterfrågan på hållbara lösningar. Det är så Cramo blir hållbarhetsledaren i branschen. Våra mål är noll olyckor och etiska incidenter. Vi strävar efter att inte producera något avfall. Vi väljer leverantörer som hjälper oss att nå dessa mål. Cramo tar fram marknadsstandarden. De koncept inom hållbarhet som Cramo erbjuder blir ofta det som kunderna efterfrågar. 11

12 Vår miljöpåverk Det är det målmedvetna arbetet, när man mäter och kan sätta in åtgärder där det behövs, som ger resultat. Charlotte Carlsson, Kvalitets- och Miljösamordnare, Cramo Sverige AB Cramos interna miljöarbete är viktigt för att kunna erbjuda trovärdiga kundlösningar. Prioriterade miljöfrågor är energi och klimat, transporter, avfall och kemiska produkter ,66 3, g CO2-e utsläpp per omsatt krona Energi och klimat För att minska energianvändningen arbetar Cramos depåer med energibesparande åtgärder bland annat genom en energichecklista som uppdaterades Åtgärder som genomförs utifrån energichecklistan handlar till exempel om att täta portar och byta till energi-effektivare ljuskällor. Cramo följer upp depåernas energistatistik centralt. Cramo har ökat sitt totala koldioxidutsläpp med sju procent jämfört med Detta beror på att Cramos verksamhet har vuxit, vilket har lett till ökade varutransporter. Koldioxidutsläppet per omsatt krona har dock minskat till 3,36 gram koldioxidekvivalenter. Cramo har under flera år aktivt arbetat med att minska sin energianvändning. Den totala energianvändningen för el och värme för depåerna minskade under 2011 med drygt tio procent. Minskningen beror på en kombination av det kontinuerliga arbetet med energiminskningsåtgärder och den milda vintern energianvändning mwh MWh Direkt energianvändning Uppvärmning, olja Uppvärmning, biobränsle Fordonsbränsle, icke-förnyelsebart Fordonsbränsle, förnyelsebart Indirekt energianvändning från köpt el och värme El, vattenkraft El, ospecificerad Fjärrvärme Totalt

13 an Transporter I Cramos uthyrningstjänster erbjuds transporter av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till kunden. Transporter sker även mellan depåer och i samband med service. Till detta kommer tjänsteresor med bil, flyg och tåg. Transporter är en av Cramos största miljöpåverkande faktorer och står för 89 procent (8363 ton koldioxid) av Cramos totala koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppet från varutransporter ökade under 2011, orsaken är Cramos ökade omsättning samt att antalet korttidshyror av maskiner ökade. Cramo arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan från transporter. Vid tecknande av transportavtal under 2011 använde Cramo det nya kravdokumentet som togs fram i samarbete med transportörerna Dokumentet innehåller bland annat krav på utsläpp och säkerhet. Cramo har genomfört åtgärder för att minska de direkta utsläppen från fordonsparken genom att ge tjänstebilsförare ett extra basbelopp vid val av miljöbil* var andelen miljögodkända bilar 78 procent, (65 procent 2010). Utsläppen från egna bilar har minskat med 9 procent sedan Dessutom har videokonferensutrustning installerats på flera depåer och på huvudkontoret för att minska antalet bil- och flygresor och därmed miljöpåverkan. *) Miljöbilar enligt statlig definition Vi jobbar kontinuerligt med att öka andelen tågtransporter och kunde spara in mer än 50 ton CO 2 vid transport av moduler med tåg till Northland Resources gruvprojekt i Pajala. Nicola Lawler, Logistikchef, Cramo Instant AB co 2 -utsläpp (ton CO2-e) (ton CO2-e) Direkta utsläpp (Scope 1) Olja Träpellets 0,4 0,4 Fordonsbränsle Indirekta utsläpp (Scope 2) El, vattenkraft 0,3 0,3 El, ospecifierad 7 7 Fjärrvärme Andra relevanta indirekta utsläpp (Scope 3) Tjänsteresor** Varutransporter** Ombudens energianvändning Totalt **) Inkluderar ej Cramos ombud 13

14 Cramo är certifierat enligt ISO 9001, ISO och OHSAS Hela verksamheten ska följa Cramos kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav. Marika Örnstig, Arbetsmiljösamordnare, Cramo Sverige AB Farligt avfall Övrigt avfall Producerat avfall per typ (ton) Avfall till deponi 121 Avfall till återvinning (inkl energiutvinning) 153 Avfall Cramo arbetar systematiskt med att minska andelen blandat avfall och deponi genom regelbunden uppföljning och information till medarbetarna. Statistik* följs upp för varje depå och riktade åtgärder sätts in där det finns behov. År 2011 var andelen blandat avfall 8 procent (9 procent år 2010). Deponifraktionen har legat relativt konstant mellan åren. Ju mindre andelen blandat avfall är desto mer kan skickas till återvinning. Detta ökar klimatnyttan jämfört med förbränning eller energiutvinning av avfall. Orsakerna till ökningen av den totala mängden avfall 2011 (se figuren Producerat avfall per typ) var att fem nya depåer öppnades, omsättningen ökade under 2011 och stora inköp av nya maskiner med emballage skedde under året. Kemiska produkter Alla kemiska produkter bedöms utifrån miljö- och hälsosynpunkt: röd=prioriterad, gul=bevakas och grön=ingen åtgärd. Bedömningsarbetet sker kontinuerligt och det totala antalet kemiska produkter har reducerats under året. Andelen gröna kemiska produkter var 30 procent och röda kemiska produkter 28 procent. 77 Under 2011 togs beslut om att ta in ett system för hantering av kemiska produkter. Samtliga godkända produkter läggs in i systemet och riskbedöms. Ur systemet går det dessutom att få fram säkerhetsdatablad och tips om ersättningsprodukter. Intern revision År 2011 var fokus extra stort på arbetsmiljöfrågor i revisionerna tack vare arbetsmiljöcertifieringen. Cramo är certifierat enligt ISO (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och OHSAS (arbetsmiljö)**. Under året gjordes 61 interna KMA-revisioner (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö), vilket var ungefär lika många som året innan (63 stycken år 2010). Vid revisionerna granskas verksamheten, bland annat utifrån certifieringskraven. Leverantörer På Sverigenivå görs leverantörsbedömningar av alla leverantörer med en inköpsvolym på över en miljon kronor. Dessutom bedöms leverantörer med stor påverkan på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det handlar om bland annat leverantörer av kemiska produkter, avfall och transporter. Under 2011 gjordes 80 leverantörsbedömningar som omfattade frågor inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Under 2010 gjordes totalt 99 stycken. Inköp och leverantörsbedömning av maskiner görs centralt i Cramokoncernen Producerat avfall per hanteringsmetod (ton) *) Inkluderar ej Cramos ombud **) Cramo Instant AB påbörjar arbetsmiljöcertifiering, OHSAS under

15 Ny bild 15

16 engagerade med Medarbetarfrågor, som säkerhet, hälsa, gemensamma värderingar och kompetensutveckling är ständigt i fokus. Att nå ut till alla medarbetare är en viktig del av detta arbete. Ingrid Hollertz, HR Manager, Cramo i Sverige Under 2011 genomfördes nya spelomgångar av etik- och värderingsspelet Cramopol. Detta bidrar till att samtliga medarbetare förbättrar sina kunskaper om Cramos värderingar och förhållningssätt som gäller på arbetsplatserna. Spelet har under 2011 även spridits vidare till de övriga länderna inom koncernen. Cramopol har blivit valt som ett framgångsrikt exempel i handboken om hållbar affärsutveckling, Hållbar vinst, där nordiska ledande företag inom hållbarhet blivit intervjuade. Medarbetarsamtal Målet är att alla Cramos anställda ska ha medarbetarsamtal minst en gång per år. Medarbetarsamtalet är ett viktigt tillfälle för chef och medarbetare att diskutera prestation, mål och framtid. En tydlig koppling till detta görs sedan i det efterföljande lönesamtalet. Under 2011 utvecklades hela konceptet till Cramo Dialog. Detta innebär en mer strukturerad planering av samtalen mellan medarbetare och chef. Det har tillkommit ett obligatoriskt upp- följningssamtal till medarbetarsamtalet, samt i början av året, en gruppsammankomst där företagets mål bryts ner på respektive arbetsplats eller arbetsgrupp. Cramo Dialog hanteras på samma sätt i hela koncernen från och med Under 2011 hade 79 procent av Cramos anställda medarbetarsamtal med sin närmaste chef. För 2010 var motsvarande siffra 95 procent. Skillnaden beror till största del på ett skifte av personalsystem, som medfört att inte alla chefer har kunnat registrera sina genomförda samtal. Cramo Instant en av Sveriges bästa arbetsplatser Cramo Instant AB blev utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser av Great Place to Work. Cramo Instant kom på tionde plats i kategorin små organisationer. 16

17 arbetare 17

18 CramoSkolan är en etablerad och viktig del för att internt utbilda Cramos medarbetare. Linda Hägglund, HR-Specialist, Cramo i Sverige AB Utbildning CramoSkolan Cramo satsar på interna utbildningar i CramoSkolan. Det finns ett flertal obligatoriska utbildningar beroende på befattning såsom truckutbildning, utbildning i Heta arbeten eller Arbete på väg. Men CramoSkolan erbjuder också många olika produktutbildningar, säljutbildningar samt chefsutbildningar. Samtliga medarbetare utbildas i kvalitet, miljö och arbetsmiljö när de börjar sin anställning. Cramo avsätter årligen motsvarande två procent av lönesumman för utbildningar i CramoSkolan. Under våren 2011 deltog samtliga anställda i en tvådagarsutbildning kallad Rentdraget. Utbildningen bestod av företagsinformation och teambuilding. I snitt deltog varje anställd i fyra utbildningsdagar (heldagar) under Krishantering Under 2011 upprättades en krisorganisation inom Cramo. I samband med detta utbildades samtliga chefer i krishantering samt informerades om krisorganisationen, allt i samarbete med extern part. Samarbetet innebär att Cramo vid behov har stöd med 24-timmars service året runt. Ledarutbildning CramoLyftet Cramolyftet handlar om att utveckla medarbetare som har potential för chefsuppgifter. Motivation, konflikthantering, teamutveckling och målformulering är viktiga delområden i utbildningsprogrammet. Programmet började 2010 och fortsätter till maj Deltagarna nomineras på regional nivå och utses av Cramos ledningsgrupp hade Cramolyftet totalt 11 deltagare, alla med mentorer i Cramos ledningsgrupp. Cramo ASSIGNMENT En viktig strategisk fråga för Cramokoncernen är kunskapsöverföring mellan Cramos verksamheter i olika länder. Därför finns ett projekt (Cramo Assignment) som underlättar för anställda att arbeta i andra länder inom koncernen. total personalstyrka* Antal tillsvidareanställda, varav Heltid Deltid Antal visstidsanställda Totalt Andel tjänstemän 51 % - Andel kollektivanställda 49 % könsfördelning och ålder Könsfördelning totalt (antal) - Kvinnor Män Åldersfördelning < 23 år > år < > år < > år < år > *) Det redovisade antalet anställda i Sverige omfattar inte inhyrda medarbetare på grund av begränsad tillgänglighet till data. Det redovisade antalet anställda avser den sista december 2011.

19 Arbetsmiljö hälsa och säkerhet Under 2011 gjordes ett omfattande arbete inom arbetsmiljöområdet genom OHSAS certifieringen. Certifieringen innebär bland annat att Cramo säkerställer ett strukturerat arbetssätt gällande medarbetarnas säkerhet, arbetsmiljö och hälsa. Ett flertal nya rutiner inom arbetsmiljöområdet har tagits fram och införts i verksamheten. Under 2011 inträffade 15 olyckor i arbetet, jämfört med 14 olyckor Största delen av olyckorna är olika typer av fallolyckor. En förklaring till ökningen är att rapporteringen förbättrats. Cramo har som mål att eliminera olyckor. Ett av arbetsmiljömålen under 2011 var att det skulle finnas minst en första hjälpen-utbildad person per depå, verkstad eller kontor. Därför har första hjälpenutbildningar ordnats under Under 2011 inleddes även ett samarbete med Cramos samtliga skyddsombud. Arbetet omfattar regelbundna träffar där konkreta förslag på hur arbetsmiljön kan förbättras tas fram. På huvudkontoret finns en arbetsmiljökommitté. Cramo har låg sjukfrånvaro. Arbetet med att förebygga ohälsa och belast- ningsskador är ett prioriterat område för Cramos chefer. Från och med den 1 januari 2011 höjdes friskvårdsbidraget till 4000 kronor per medarbetare och år, jämfört med 2000 kr året innan. Cirka 50 procent av alla medarbetare använde sitt bidrag, motsvarande siffra år 2010 var 35 procent. Med givna åldersintervall kallar Cramo sina medarbetare till hälsoundersökningar hos företagshälsovården. Dessutom uppmuntras medarbetarna till motion genom lokala initiativ på arbetsplatserna. Till exempel deltog Cramo i en motionsfrämjande tävling, Cykelgirot, i Kista under Förbättringsarbete Lean I början av 2011 infördes ett kvalitetsförbättrande Lean-arbete på depåerna i Mälardalen. Lean ska omfatta hela Cramo år Förutom förbättrad kvalitet och ökad effektivitet så har förbättringsarbetet redan lett till positiva effekter för arbetsmiljön till exempel minskad stress, bättre samarbete, ökat engagemang och ökad förståelse för helheten samt mer utvecklande arbetsuppgifter. Grunden i förbättringsarbetet är veckomöten på depåer och staber. Detta är ett effektivt sätt att fånga upp förbättringspotentialen och genom små, praktiska förbättringar utveckla verksamheten. Att arbeta med Lean är ett bra sätt att öka engagemanget. Vi har möjlighet att föreslå förändringar som ändrar hela Cramos sätt att jobba. Kjell Törnblom, Underhållschef Byggmaskiner, Cramo Sverige AB Antal anställda som slutat uppdelat per åldersgrupp* <30 år år >50 år Totalt *Redovisning av personalomsättning är avgränsad till antal anställda i Sverige som slutat, uppdelat per åldersgrupp. Uppdelning på kön redovisas inte på grund av begränsad tillgänglighet till data. frisknärvaro och sjukfrånvaro* Total frisknärvaro 97 % 97 % Total sjukfrånvaro, varav 3 % 3 % - korttidsfrånvaro upp till 15 dagar 45 % 49 % - långtidsfrånvaro 16 till 99 dagar 18 % 16 % - långtidsfrånvaro 100 och mer dagar 37 % 35 % * Metoderna för att mäta och rapportera skador och sjukfrånvaro utgår från Arbetsmiljöverkets principer och riktlinjer. 19

20 Vi är en del av samhället Väl fungerande relationer till alla delar av samhället som påverkar eller påverkas av vår verksamhet är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart företagande. Anders Collman, Kommunikationsdirektör, Cramokoncernen Cramo är, som ett ansvarstagande uthyrningsföretag med betydande verksamhet i byggbranschen, med och bygger det samhälle vi ska leva i. Cramo ser detta som sitt viktigaste samhällsåtagande. Cramo tar även ett bredare samhällsansvar genom att stödja samhällsbyggande projekt och organisationer. Sedan 2008 är Cramokoncernen huvudsponsor till SOS Barnbyars första barnby i Ukraina. Cramokoncernen har även gått in som sponsor till SOS Barnbyars familjeprogram i St Petersburg. År 2011 bidrog koncernen med en miljon kr till SOS Barnbyar var summan kr. Bidraget gick till den löpande driften av verksamheten såsom mat, kläder, el, omsorg och lön till bymammorna. Syftet med SOS Barnbyar är att hjälpa föräldralösa eller övergivna barn. Cramo Sverige AB har under 2011 även gett stöd till andra projekt kopplat till barn och hälsa som Noll Tolerans mot Mobbning, Svenska Handikappidrottsförbundet, ROFUB, Riksorganisationen för utsatta barn, ENS2000, Ett narkotikafritt Sverige samt Var smart - säg nej till rökning. Cramo Instant AB har under 2011 stöttat Vi Skogen genom att plantera 200 stycken träd i Afrika. Bidragen för ovanstående uppgick till mellan kr per projekt. 20 Anders Collman intervjuade och diskuterade med Jan Eliasson om företagens etiska ansvar, december 2011.

hållbarhets redovisning 2010

hållbarhets redovisning 2010 hållbarhets redovisning 2010 Cramo SVERIGe AB 1 I n n e h å l l Cramo Ett föredöme inom uthyrning 3 Hållbara affärer 4 Hållbarhet i vår verksamhet 8 Vår miljöpåverkan 12 Engagerade medarbetare 16 Vi är

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ VI BIDRAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE KVALITET: VÅRT KVALITETSARBETE GER DIG MÅNGA FÖRDELAR. MILJÖ: TA HJÄLP AV CRAMO I DITT MILJÖARBETE. ARBETSMILJÖ: VI SÄKRAR DIN

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ FÖR EN BRA DAG PÅ JOBBET. KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ VI BIDRAR TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE KVALITET: VÅRT KVALITETSARBETE GER DIG MÅNGA FÖRDELAR. MILJÖ: TA HJÄLP AV CRAMO I DITT MILJÖARBETE.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Innehålls- förteckning enligt gri g3

Innehålls- förteckning enligt gri g3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENLIGT GRI 2 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2010 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen

Läs mer

Innehållsförteckning enligt GRI G3

Innehållsförteckning enligt GRI G3 Innehållsförteckning enligt GRI G3 Lernia har upprättat en hållbarhetsredovisning för 2009 i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative, GRI G3. Redovisningen uppfyller tillämplighetsnivå

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden

Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden 2014-03-24 Intressentundersökning bekräftar Vattenfalls prioriterade hållbarhetsområden För Vattenfall är det viktigt att lyssna till företagets intressenter och förstå deras förväntningar på bolaget.

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013

Kompletterande GRI indikatorer Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013 Kompletterande GRI indikatorer 2013 Kompletterande information till Samhall AB:s års- och hållbarhetsredovisning 2013 Personalrelaterade uppgifter Redovisningen följer de gemensamma principer som beskrivs

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015.

Våra hållbarhetsmål. Hållbarhetsmålen godkändes av koncernledningen för Regional Unit (RU) Sweden i maj 2013 och gäller till december 2015. Våra hållbarhetsmål För att styra E.ONs hållbarhetsarbete i Norden har vi definierat elva hållbarhetsmål som täcker områdena Miljö, Medarbetare, Kunder och Leverantörer. en är baserade på vårt globala

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013

Fouriertransform AB. GRI-komplement 2013 Fouriertransform AB GRI-komplement 2013 Om Fouriertransforms hållbarhetsrapportering 2013 Fouriertransform redovisar för fjärde året i rad sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna från Global

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta

Strategi och profil 1. Strategi och analys G3-upplysningar Beskrivning Sida Kommentar. 1.1 Uttalande från organisationens högsta GRI-index Från och med verksamhetsåret 2009 följer Stockholms läns landstings miljöredovisning Global Reporting Initiative, GRI, på tillämpningsnivån C. Landstinget har för närvarande inte några planer

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. G4-4 Redovisa de viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna hållbarhetsredovisning följer GRI:s, Global Reporting Initiative, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor av intresse för intressenter.

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor

De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor De svenska börsföretagens arbete med miljö och hållbar utveckling CSR värderat utifrån företagens hemsidor Anna Massarsch Människorättsjurist - Globe Forum Business Network och Magnus Enell Hållbarhetsexpert

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar

Generella standardindikatorer Läshänvisning Kommentar 1/5 GRI-INDEX Ragn-Sells redovisar hetsarbetet enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. I nedanstående tabell anges var i vår digitala hetsredovisning för 2015 information för respektive indikator finns

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete

snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete snabba fakta om vårt hållbarhetsarbete Inom området hållbarhet har KappAhl under året som gått bland annat...... varit en av initiativtagarna till SWAR, ett svenskt projekt för renare textilproduktion

Läs mer

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal Bokslut Kvalitet Miljö Arbetsmiljö REC Indovent AB Mölndal 29 Kundnöjdhet Kundnöjdhet NKI, Nöjd Kund Index, mäts på en skala -5 där 5 utgör högst betyg. REC Indovent AB låter ett oberoende kundmätningsföretag

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment,

Vd-ord. G4-3 Redovisa organisationens namn Not 1. Det här är ICA Gruppen, omslag, En stark affärsmodell, ICA Gruppens segment, ICA Gruppens hållbarhetsredovisning följer den senaste versionen av GRI:s, Global Reporting Initiatives, riktlinjer (G4). Den täcker alla väsentliga principer i FN:s Global Compact och beskriver hållbarhetsfrågor

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra?

RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? RAPPORTERING Hur förhåller sig rapporteringen av de olika rapporteringsriktlinjerna, principerna och globala målen till varandra? Karin Wimmer Agenda FN:s 17 Globala utvecklingsmål Global Reporting Initiative

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Karpesjö Consulting 1

Karpesjö Consulting 1 1 Tillsynsmyndigheter var förr den viktigaste omvärldsintressenten. Att följa lagen var (och är) ett minimikrav. Efterhand som intresse och engagemang för miljöfrågor ökat har flera intressenter tillkommit

Läs mer

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014

GRI-KOMPLEMENT MEd INdEx 2014 GRI-KOMPLEMENT med Index 2014 GRI-komplement 2014 Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2014 samt detta GRI-komplement med Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Nordnet Citizenship bakgrund

Nordnet Citizenship bakgrund Nordnet Citizenship bakgrund GRI-index, bakgrundsdata och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Nordnets årsredovisning Rapporteringen av vårt hållbarhetsarbete (Citizenship) följer sedan

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2014-01-01 till 2014-12-31 Kontaktperson Joachim Åhman NYCKELTAL Antal Anställda 29 Ton

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad:

Aura Light Uppförandekod. Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: Senast reviderad: Aura Light Uppförandekod Riktlinjer avseende värderingar och etik Datum: 2016-07-08 Senast reviderad: Inledning I Aura Lights uppförandekod kan du läsa om våra etiska riktlinjer som utgör grunden för hur

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Boliden. Hållbar utveckling

Boliden. Hållbar utveckling Boliden Hållbar utveckling Metaller för det moderna samhället Metaller finns i stort sett överallt i våra liv. Faktum är att det i stort sett inte finns någon vara eller tjänst som inte innehåller metaller.

Läs mer

Klimatrapport Alteco AB

Klimatrapport Alteco AB Klimatrapport Alteco AB FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.alteco.se Verksamhetsområde Teknikkonsult Beräkningsperiod 2013-01-01 till 2013-12-31 Kontaktperson Ingemar Jakobsson tel 070-576 05 60 NYCKELTAL

Läs mer

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen

Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Hållbarhetsarbetet i de statliga bolagen Finansmarknadsminister Peter Norman 10 september 2013 En av Sveriges största bolagsportföljer 53 bolag 43 helägda och 10 delägda 35 förvaltas under 3 noterade TeliaSonera,

Läs mer

Europrofils samhällsansvar

Europrofils samhällsansvar Europrofils samhällsansvar Corporate Social Responsibility (CSR) för verksamhetsåret 2014/2015 Innehåll EUROPROFILS GUIDELINE... 3 KVALITET-, ARBETSMILJÖ- OCH MILJÖPOLICY... 4 AFFÄRSETIK... 5 AFFÄRSKONTAKTER...

Läs mer

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel

Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preems hållbarhetssystem för biodrivmedel Preem Sustainability System for Biofuels 2011-09-07 Nadja Paz, Miljökoordinator Varuförsörjningen Preems kontrollsystem och dess grunder Kontrollsystemets grunder

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

EuroMaints policyer. Arbetsmiljöpolicy Fastställdes 2014-09-18. Drogpolicy Fastställdes 2014-06-04. Bakgrund och syfte. Bakgrund och syfte

EuroMaints policyer. Arbetsmiljöpolicy Fastställdes 2014-09-18. Drogpolicy Fastställdes 2014-06-04. Bakgrund och syfte. Bakgrund och syfte Arbetsmiljöpolicy och syfte Det ska vara tryggt att vistas på arbetsplatsen. Arbetsmiljöpolicyn innehåller principerna för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i koncernen och visar på Euromaints övergripande

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER

TILLVAL GRUNDUTBUD NÄRVAROHANTERING PÅGÅENDE ORDER FUKTMÄTNING BOKA ONLINE ENERGIMÄTNING ÖVERVAKA BYGGET STATISTIK PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER GRUNDUTBUD TILLVAL PÅGÅENDE ORDER NÄRVAROHANTERING FUKTMÄTNING BOKA ONLINE STATISTIK ENERGIMÄTNING TEMPERATUR- MÄTNING ÖVERVAKA BYGGET @ PRENUMERERA PÅ PÅGÅENDE ORDER PERSONLIG SÄKER- HETSINTRODUKTION

Läs mer

OKQ8 och hållbar bilism

OKQ8 och hållbar bilism Hållbar bilism OKQ8 och hållbar bilism OKQ8 vill jobba med hållbarhet i hela leverantörskedjan från råvara till färdig produkt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna garantera drivmedlens hållbarhetsprestanda.

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer