hållbarhetsredovisning cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hållbarhetsredovisning cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab"

Transkript

1 hållbarhetsredovisning för cramo 2011 Cramo sverige ab cramo instant ab 1

2 I n n e h å l l 2011, ett händelserikt år 3 Hållbara affärer 4 Hållbarhet i vår verksamhet 8 Vår miljöpåverkan 12 Engagerade medarbetare 16 Vi är en del av samhället 20 Om Cramo 23 Om denna redovisning 25 GRI korsreferensindex 26 Denna redovisning för Cramo i Sverige omfattar: Cramo Sverige AB (maskinuthyrning och byggetablering) och Cramo Instant AB (moduluthyrning). Med Cramo menas i denna hållbarhetsredovisning båda dessa verksamheter i Sverige. 2

3 2011 Ett händelserikt år 2011 har varit ett år när vi gjort konkreta framsteg inom hållbarhetsområdet. Fokus i vårt hållbarhetsarbete är att förbättra våra tjänster och vår kvalitet till kunderna, så att vi hjälper dem i deras hållbarhetssträvan. Både vi och våra kunder arbetar i branscher där säkerhet och arbetsmiljö har en central roll. Under 2011 certifierades Cramo Sverige AB enligt OHSAS inom arbetsmiljöområdet, hälsa och säkerhet. Detta innebär fördelar för kunder och medarbetare genom nya arbetssätt som minskar riskerna för olyckor, nödsituationer och arbetsskador. Cramo arbetar ständigt för nya energibesparande kundlösningar. Under 2011 har vi gjort stora framsteg inom gröna flyttbara lokaler genom att vi lanserat en ny energismart modul, med en energianvändning i klass med passivhus. Vi har även tagit fram en internet- och mobilapplikation för att enkelt och snabbt se energibovarna på byggarbetsplatsen. Genom denna applikation kan vi hjälpa våra kunder att minska energianvändningen, ofta genom rätt enkla åtgärder. Cramo lanserade en ny digitaliserad dispositionsplan för byggarbetsplatsen (APD-plan) för planering av infrastruktur. Vinsterna är en säkrare och energieffektivare arbetsplats och en smidigare byggprocess. Vi påbörjade även ett omfattande förbättringsarbete, det så kallade Leanarbetet, som syftar till att ta hand om de små, vardagliga förbättringsmöjligheterna i hela vår verksamhet. Genom detta arbete vill vi engagera alla medarbetare och ge våra kunder snabbare och bättre hjälp när de besöker våra depåer. Våra medarbetare är vår största tillgång. Vi satsar stort på kompetensutveckling och dialog. Ett exempel var Rentdraget, en central utbildningssatsning 2011 för samtliga anställda, för att på ett engagerande sätt nå ut med våra värderingar. I år ingår även vår moduluthyrningsdel, Cramo Instant AB, i vår hållbarhetsredovisning. Det är positivt att redovisa det gedigna och långsiktiga arbetet som görs även i denna del av Cramos verksamhet. Det är genom konkreta förbättringar som gör byggarbetsplatsen säkrare, energieffektivare, miljösmartare och människovänligare som vi skapar mervärde genom hållbarhet. År 2011 ger oss en fantastisk språngbräda för att fortsätta förbättra vårt hållbarhetsarbete och även i framtiden vara ett föredöme inom uthyrning. Stockholm, maj 2012 Erik Bengtsson VD, Cramo Sverige AB Ansvarig för Cramos verksamhet i Sverige Vi vill hjälpa våra kunder att nå sina hållbarhetsmål. Nya kundlösningar för säkerhet och energieffektivitet samt vårt arbete med att arbetsmiljöcertifiera oss är exempel jag gärna lyfter fram. 3

4 Hållbara affär Att hyra är hållbart. Vi erbjuder en hög kvalitet på våra produkter och kan hjälpa till med att minska miljöpåverkan och skapa en bättre arbetsmiljö på våra kunders arbetsplatser. Martin Freland, Miljö- och kvalitetschef, Cramo Sverige AB Att hyra är hållbart. Det minskar behovet av att äga och bygger flexibilitet och effektivitet hos Cramos kunder. Cramos ambition är att bidra till en hållbar utveckling genom att hjälpa kunderna att: - Upprätthålla en säker arbetsmiljö - Arbeta med säkra produkter med ny teknik - Minska sin klimat- och miljöpåverkan Cramo har ett brett produkt- och tjänsteutbud och fokuserar på att erbjuda helhetslösningar till kunderna. Ambitionen är att ligga i framkant att vara ett föredöme inom uthyrning och därför läggs stor kraft på att utveckla hållbarhetserbjudanden till kund. Flera framsteg gjordes under Energietablering - Halverad energianvändning på byggarbetsplatsen Under 2011 fortsatte Cramos arbete med att hjälpa kunderna att minska sin energianvändning på byggarbetsplatserna. Upp till 70 procent av all energianvändning kommer från bodar och belysning. I kundkonceptet Energietablering erbjuds ett komplett paket med produkter och tjänster som gör det möjligt att halvera energianvändningen på byggarbetsplatsen. Cramo Energietablering omfattar till exempel: Bodar: Yttre tätning av bodar, konstruerade för att vara energisnåla Energieffektiv belysning Energiförråd (isolerade containers) Energieffektiva hissar Tillbehör för mätning och dimensionering av energibehovet Uppföljning och mätning av energianvändning Under 2011 har arbetet med att energieffektivisera bodar fortsatt, bland annat genom bättre isoleringsmaterial, fönster och dörrar samt genom tydlig information om hur man genom sitt beteende minskar energianvändningen. Under 2011 lanserades även internetoch mobiltjänsten Övervaka bygget. Den möjliggör mätning av energianvändningen på byggarbetsplatsen med beaktande av inne- och utetemperatur och är ett effektivt sätt att se energislöseri. Systemet möjliggör även att se om obehöriga är på bygget efter arbetstid genom kameror och rörelsesensorer. 4 Internetapplikationen för Övervaka bygget, finns även för mobilen

5 er Gröna moduler - miljöanpassade flyttbara lokaler En Grön modul värms upp med ett vatten buret värmesystem, vilket möjliggör uppvärmning med miljöanpassade värmekällor. Under 2011 lanserade Cramo en ny grön skol- och förskolemodul som genom ett vattenburet golvvärmesystem kopplat till fjärrvärme kan minska upp till 70 procent av koldioxidbelastningen för uppvärmning under ett år. Kopplas värmepump till modulen hamnar energianvändningen under gränsen för passivhus*. Modulen är mycket energisnål genom att den är vältätad, utrustad med koldioxidstyrd ventilation, närvarostyrd belysning och kan förses med solfångare. *) Riktvärde för passivhus är 30 kwh/kvadratmeter och år. Torra Byggen skydda husbyggen mot fukt Kundkonceptet Torra Byggen inleddes 2010 och har under 2011 utvecklats ytterligare. Torra Byggen avser uthyrning av produkter och tjänster som ger byggföretag heltäckande hjälp med att skydda husbyggen mot fukt och väder som annars kan leda till så kallade sjuka hus*. Även utbildning och en handbok ingår i konceptet. De många fördelarna med Torra Byggen är bland annat minskade fuktskador, kortare byggtid, mindre resursförbrukning samt säkrare och trivsammare arbetsmiljö. *) Arbetsmiljöverkets definition av sjuka hus är byggnader där det i större omfattning än normalt förekommer människor som får symptom som till exempel irritation i ögon, näsa och hals, huvudvärk eller illamående när de vistas i byggnaden. Energianvändningen i moduler står för en stor miljöpåverkan. Därför är vi mycket stolta över att kunna erbjuda ett brett utbud av miljöpassade, gröna moduler Camilla Hensäter, VD Cramo Instant AB Grön förskolemodul 5

6 APD-planen hjälper platschefen att planera helheten på byggarbetsplatsen. Håkan Sönnergren, Produktchef Byggetablering, Cramo Sverige AB Säkerhet på byggarbetsplatsen Att bidra till en säker arbetsplats för kunderna är ett viktigt hållbarhetsåtagande. Cramo Safety Genom Cramo Safety erbjuds kunderna ett komplett paket med produkter och tjänster som höjer säkerheten och förenklar arbetet. Cramo Safety omfattar uthyrning av fallskyddsutrustning, utbildning, riskanalyser och arbetsmiljöplaner. Kundintresset för Cramo Safety har under 2011 varit stort. Digital APD-plan Cramo lanserade 2011 en digital dispositionsplan för byggarbetsplatsen (APDplan). APD-planen hjälper platschefen att planera infrastrukturen. APD-planen minskar onödiga omdisponeringar och förflyttningar på arbetsplatsen och minskar därmed energianvändningen. Det finns också säkerhetsaspekter som man måste ta hänsyn till på en byggarbetsplats och som på ett smidigt sätt inkluderas i ADP-planen; alla ser var utrustning för första hjälpen finns samt var uppsamlingsplatser för nödsituationer är lokaliserade. Arbetsmiljöinstruktioner Under 2011 togs nya arbetsmiljöinstruktioner (AMI) fram med information om maskinernas vibrationsvärden, bullernivå, ergonomitips samt vilken personlig skyddsutrustning som rekommenderas för olika maskiner. För att det ska vara enkelt för användaren att veta hur länge man får arbeta med maskinerna anges både vibrationsvärdet och hur lång tid per dygn man får arbeta med maskinen i fråga. 6

7 Miljöanpassade produkter Cramo strävar efter att ha en modern maskinpark med så låg miljöbelastning som möjligt. Under 2011 lanserades en eldriven markvibrator med betydligt lägre koldioxidutsläpp än den dieseldrivna varianten. Dessutom anskaffades fem stycken 1,8 tons hybridgrävare. Antalet energismarta, hetvattendrivna värmare som kan kopplas till fjärrvärmenätet ökade till 11 procent under Antalet anläggningsmaskiner som uppfyller storstadskraven* fortsatte att öka till 96 procent år Detta är en förbättring med tre procent sedan Cramo erbjuder produkter som minskar miljöpåverkan på byggarbetsplatsen, till exempel utrustning för spill, fatskydd, brunnskuddar och oljelänsor. Cramo hyr också ut kompletta miljöstationer. Alla bensindrivna verktyg och småmaskiner är tankade med alkylatbensin. Cramo erbjuder även syntetisk diesel som ger lägre utsläpp (främst partiklar, polyaromater, kolväten och kväve) jämfört med vanlig diesel. *) Göteborg, Malmö, Stockholm och Trafikverket har tagit fram gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster. Där ställs bland annat krav på utsläppnivåer för arbetsmaskiner. CRAMOSKOLAN CramoSkolans mål är att öka kunnandet såväl teoretiskt som praktiskt, vilket innebär en ökad säkerhet på arbetsplatsen samt effektivare maskinanvändande. Kurserna är öppna för alla Cramos kunder. CramoSkolan är en viktig del av Cramos hållbarhetsarbete eftersom syftet är att minska skador på både människor, miljö och maskiner. Under 2011 utvecklade CramoSkolan både sitt utbildningsutbud, utbildningsformer samt utbildningsplatser. Detta för att tillfredsställa kundernas ökade behov av utbildningar och samordning av dessa. Under 2011 erbjöds kurser i CramoSkolan på 45 Cramodepåer från Malmö i syd till Kiruna i norr, samt ute på arbetsplatser runtom i Sverige. CramoSkolan erbjuder bland annat dessa utbildningar: Liftförarutbildning Ställningsbyggnad, allmän (2-9m) Fallskyddsutbildning BAS U och BAS P, Byggarbetsmiljösamordnare Säkra lyft Heta arbeten Svetsutbildning Travers/telfer Torra Byggen Motorsågskörkort Truck- och maskinförarutbildning Arbete på väg CramoSkolans utbildningar bidrar till en ökad säkerhet på arbetsplatsen samt en bättre arbetsmiljö. Marcus Justad, Affärsutvecklare, Cramo Sverige AB 7

8 Hållbarhet i vår Vi är fokuserade på att vårda våra kundoch medarbetarrelationer, vår miljö och att bidra till det samhälle där vi verkar. Vesa Koivula, CEO, Cramokoncernen För att Cramo ska kunna utvecklas och växa i enlighet med företagets mission, vision och värderingar är hållbarhet (hänsyn till människa, miljö, och ekonomi) avgörande. Hela affärsverksamheten ska bedrivas inom ramen för hållbar utveckling. Hållbar konkurrenskraft uppnås genom lyhördhet för kundens behov, utveckling av hållbara tjänster och produkter samt genom att bedriva den egna verksamheten med hållbarhetshänsyn. Cramokoncernen har sedan 2009 signerat FN:s Global Compact. Åtagandet innebär att verka enligt FN:s tio grundläggande principer för ansvarsfullt företagande. Principerna inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. En rapport, Communication on Progress, skickas varje år in till FN. Ett gemensamt hållbarhetsprogram Cramo Care togs fram på koncernnivå under 2010 och 2011, med fokus på kund-, medarbetar- och miljöhänsyn. Affärsetik V I S I O N Ett föredöme inom uthyrning Socialt ansvar A F F Ä R S S T R A T E G I Att implementera Cramos hyreskoncept, med Cramoprocesser och Cramomänniskor M I S S I O N Vi bygger flexibilitet och effektivitet genom hyreslösningar V Ä R D E R I N G A R Trovärdighet - Utvecklingsvilja - Engagemang Arbetsrätt 8 Miljö och säkerhet

9 verksamhet Arbetsmiljöcertifiering Under 2011 certifierade Cramo Sverige AB* sig enligt OHSAS 18001, en internationell standard och ett ledningssystem för arbetsmiljö. Arbetsmiljöarbetet har bland annat lett till förbättringar i maskinparken, med fokus på maskiner som är tystgående, ergonomiska och har låga vibrationer. Cramo tar även hand om inrapporterade olyckor och tillbud på ett strukturerat sätt och har förbättrat sitt förebyggande arbete med riskanalyser. Den externa granskning som certifieringen medför är en extra säkerhetsgaranti för Cramos kunder och medarbetare. *) Cramo Instant AB arbetar för en certifiering under 2012 Förbättringsarbete - Lean I början av 2011 initierade Cramo ett arbete med ständiga förbättringar, det så kallade Lean-arbetet. Fokus i Lean är att genom enkla förbättringar, initierade av personal och kunder minimera alla de delar i arbetet som inte genererar kundvärde. Flera av Cramos kunder arbetar enligt Lean och det finns nu möjlighet att koppla ihop det egna förbättringsarbetet med kundernas, för att skapa ytterligare kundvärde. Huvudsyftet med Lean är att höja kundnöjdheten och medarbetarengagemanget. Förbättringsarbetet enligt Lean inleddes under 2011 på depåerna i Mälardalen och planeras att omfatta hela verksamheten cramo care Customer Care (kund) - Vi hjälper våra kunder att nå sina miljömål och stärka sin hållbarhetsprofil - Vi utvecklar marknadsledande hållbarhetstjänster i samarbete med nyckelkunder - Vi erbjuder säkra produkter till våra kunder Employee Care & Ethics (medarbetare) - Vi erbjuder attraktiva arbetsförhållanden för att öka medarbetarnas och leverantörernas engagemang och lojalitet Environmental Care (miljö) - Vi har hög miljöstandard i vår egen verksamhet och i våra kunderbjudanden 9

10 Ramverk för Cramos hållbarhetsarbete Styrande principer Policys Ledningssystem Handlingsplan Mål och nyckeltal FN:s Global Compact Uppförandekod KMA-Policy (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) Cramo Sverige AB och Cramo Instant AB är certifierade enligt ISO 9001 (kvalitet), iso (miljö). Cramo Sverige AB är certifierat enligt OHSAS (arbetsmiljö). Cramo Instant AB påbörjar OHSAS certifiering under Cramo Care, en treårsplan för hållbarhetsarbete för Cramokoncernen, etablerades QSE Action List, en handlingsplan som avser förbättringsarbetet inom kvalitet, säkerhet och miljö för Cramokoncernen, etablerades miljö energi/klimat, avfall och kemiska produkter medarbetare kompetens, frisknärvaro, hälsa, engagemang samhälle stöd till SOS Barnbyar och andra samhällsnyttiga organisationer 10 We care for our customers, and their safety. We care for our employees and their work environment. We care about the environmental impact of our operations. We care about the societies in which we operate.we simply call it cramo care

11 Dialog med kunderna Under 2011 gjordes ingen PKI undersökning (Positivt Kund Index), däremot intervjuades några av Cramos största kunder kring hur de värderar Cramos hållbarhetsarbete. Svaren visade att intresset är starkt, förväntningarna höga och att kunderna gärna ser ökat samarbete kring dessa frågor. Cramo tog därför fram en hållbarhetsutbildning för sina Key Account Managers, med start i början av En ny PKI undersökning kommer att genomföras under Till höger några citat från kundintervjuerna. Vi söker efter leverantörer som delar vår syn och vision kring hållbarhet. Vi förutsätter en hög hållbarhetsprestanda hos våra leverantörer, när det gäller miljö, medarbetarengagemang, antikorruption, jämställdhet, antidiskriminering och samhällsengagemang. Det är viktigt att vi kan utveckla våra hållbarhetskoncept tillsammans med våra leverantörer och jag tror att det blir allt viktigare i framtiden. Hållbarhetsfrågorna är redan i dag centrala i vårt samarbete, men kommer att ha ännu större betydelse i nästa avtal. Det är viktigt att Cramo är lyhört för kundefterfrågan på hållbara lösningar. Det är så Cramo blir hållbarhetsledaren i branschen. Våra mål är noll olyckor och etiska incidenter. Vi strävar efter att inte producera något avfall. Vi väljer leverantörer som hjälper oss att nå dessa mål. Cramo tar fram marknadsstandarden. De koncept inom hållbarhet som Cramo erbjuder blir ofta det som kunderna efterfrågar. 11

12 Vår miljöpåverk Det är det målmedvetna arbetet, när man mäter och kan sätta in åtgärder där det behövs, som ger resultat. Charlotte Carlsson, Kvalitets- och Miljösamordnare, Cramo Sverige AB Cramos interna miljöarbete är viktigt för att kunna erbjuda trovärdiga kundlösningar. Prioriterade miljöfrågor är energi och klimat, transporter, avfall och kemiska produkter ,66 3, g CO2-e utsläpp per omsatt krona Energi och klimat För att minska energianvändningen arbetar Cramos depåer med energibesparande åtgärder bland annat genom en energichecklista som uppdaterades Åtgärder som genomförs utifrån energichecklistan handlar till exempel om att täta portar och byta till energi-effektivare ljuskällor. Cramo följer upp depåernas energistatistik centralt. Cramo har ökat sitt totala koldioxidutsläpp med sju procent jämfört med Detta beror på att Cramos verksamhet har vuxit, vilket har lett till ökade varutransporter. Koldioxidutsläppet per omsatt krona har dock minskat till 3,36 gram koldioxidekvivalenter. Cramo har under flera år aktivt arbetat med att minska sin energianvändning. Den totala energianvändningen för el och värme för depåerna minskade under 2011 med drygt tio procent. Minskningen beror på en kombination av det kontinuerliga arbetet med energiminskningsåtgärder och den milda vintern energianvändning mwh MWh Direkt energianvändning Uppvärmning, olja Uppvärmning, biobränsle Fordonsbränsle, icke-förnyelsebart Fordonsbränsle, förnyelsebart Indirekt energianvändning från köpt el och värme El, vattenkraft El, ospecificerad Fjärrvärme Totalt

13 an Transporter I Cramos uthyrningstjänster erbjuds transporter av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till kunden. Transporter sker även mellan depåer och i samband med service. Till detta kommer tjänsteresor med bil, flyg och tåg. Transporter är en av Cramos största miljöpåverkande faktorer och står för 89 procent (8363 ton koldioxid) av Cramos totala koldioxidutsläpp. Koldioxidutsläppet från varutransporter ökade under 2011, orsaken är Cramos ökade omsättning samt att antalet korttidshyror av maskiner ökade. Cramo arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan från transporter. Vid tecknande av transportavtal under 2011 använde Cramo det nya kravdokumentet som togs fram i samarbete med transportörerna Dokumentet innehåller bland annat krav på utsläpp och säkerhet. Cramo har genomfört åtgärder för att minska de direkta utsläppen från fordonsparken genom att ge tjänstebilsförare ett extra basbelopp vid val av miljöbil* var andelen miljögodkända bilar 78 procent, (65 procent 2010). Utsläppen från egna bilar har minskat med 9 procent sedan Dessutom har videokonferensutrustning installerats på flera depåer och på huvudkontoret för att minska antalet bil- och flygresor och därmed miljöpåverkan. *) Miljöbilar enligt statlig definition Vi jobbar kontinuerligt med att öka andelen tågtransporter och kunde spara in mer än 50 ton CO 2 vid transport av moduler med tåg till Northland Resources gruvprojekt i Pajala. Nicola Lawler, Logistikchef, Cramo Instant AB co 2 -utsläpp (ton CO2-e) (ton CO2-e) Direkta utsläpp (Scope 1) Olja Träpellets 0,4 0,4 Fordonsbränsle Indirekta utsläpp (Scope 2) El, vattenkraft 0,3 0,3 El, ospecifierad 7 7 Fjärrvärme Andra relevanta indirekta utsläpp (Scope 3) Tjänsteresor** Varutransporter** Ombudens energianvändning Totalt **) Inkluderar ej Cramos ombud 13

14 Cramo är certifierat enligt ISO 9001, ISO och OHSAS Hela verksamheten ska följa Cramos kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav. Marika Örnstig, Arbetsmiljösamordnare, Cramo Sverige AB Farligt avfall Övrigt avfall Producerat avfall per typ (ton) Avfall till deponi 121 Avfall till återvinning (inkl energiutvinning) 153 Avfall Cramo arbetar systematiskt med att minska andelen blandat avfall och deponi genom regelbunden uppföljning och information till medarbetarna. Statistik* följs upp för varje depå och riktade åtgärder sätts in där det finns behov. År 2011 var andelen blandat avfall 8 procent (9 procent år 2010). Deponifraktionen har legat relativt konstant mellan åren. Ju mindre andelen blandat avfall är desto mer kan skickas till återvinning. Detta ökar klimatnyttan jämfört med förbränning eller energiutvinning av avfall. Orsakerna till ökningen av den totala mängden avfall 2011 (se figuren Producerat avfall per typ) var att fem nya depåer öppnades, omsättningen ökade under 2011 och stora inköp av nya maskiner med emballage skedde under året. Kemiska produkter Alla kemiska produkter bedöms utifrån miljö- och hälsosynpunkt: röd=prioriterad, gul=bevakas och grön=ingen åtgärd. Bedömningsarbetet sker kontinuerligt och det totala antalet kemiska produkter har reducerats under året. Andelen gröna kemiska produkter var 30 procent och röda kemiska produkter 28 procent. 77 Under 2011 togs beslut om att ta in ett system för hantering av kemiska produkter. Samtliga godkända produkter läggs in i systemet och riskbedöms. Ur systemet går det dessutom att få fram säkerhetsdatablad och tips om ersättningsprodukter. Intern revision År 2011 var fokus extra stort på arbetsmiljöfrågor i revisionerna tack vare arbetsmiljöcertifieringen. Cramo är certifierat enligt ISO (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och OHSAS (arbetsmiljö)**. Under året gjordes 61 interna KMA-revisioner (Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö), vilket var ungefär lika många som året innan (63 stycken år 2010). Vid revisionerna granskas verksamheten, bland annat utifrån certifieringskraven. Leverantörer På Sverigenivå görs leverantörsbedömningar av alla leverantörer med en inköpsvolym på över en miljon kronor. Dessutom bedöms leverantörer med stor påverkan på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Det handlar om bland annat leverantörer av kemiska produkter, avfall och transporter. Under 2011 gjordes 80 leverantörsbedömningar som omfattade frågor inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Under 2010 gjordes totalt 99 stycken. Inköp och leverantörsbedömning av maskiner görs centralt i Cramokoncernen Producerat avfall per hanteringsmetod (ton) *) Inkluderar ej Cramos ombud **) Cramo Instant AB påbörjar arbetsmiljöcertifiering, OHSAS under

15 Ny bild 15

16 engagerade med Medarbetarfrågor, som säkerhet, hälsa, gemensamma värderingar och kompetensutveckling är ständigt i fokus. Att nå ut till alla medarbetare är en viktig del av detta arbete. Ingrid Hollertz, HR Manager, Cramo i Sverige Under 2011 genomfördes nya spelomgångar av etik- och värderingsspelet Cramopol. Detta bidrar till att samtliga medarbetare förbättrar sina kunskaper om Cramos värderingar och förhållningssätt som gäller på arbetsplatserna. Spelet har under 2011 även spridits vidare till de övriga länderna inom koncernen. Cramopol har blivit valt som ett framgångsrikt exempel i handboken om hållbar affärsutveckling, Hållbar vinst, där nordiska ledande företag inom hållbarhet blivit intervjuade. Medarbetarsamtal Målet är att alla Cramos anställda ska ha medarbetarsamtal minst en gång per år. Medarbetarsamtalet är ett viktigt tillfälle för chef och medarbetare att diskutera prestation, mål och framtid. En tydlig koppling till detta görs sedan i det efterföljande lönesamtalet. Under 2011 utvecklades hela konceptet till Cramo Dialog. Detta innebär en mer strukturerad planering av samtalen mellan medarbetare och chef. Det har tillkommit ett obligatoriskt upp- följningssamtal till medarbetarsamtalet, samt i början av året, en gruppsammankomst där företagets mål bryts ner på respektive arbetsplats eller arbetsgrupp. Cramo Dialog hanteras på samma sätt i hela koncernen från och med Under 2011 hade 79 procent av Cramos anställda medarbetarsamtal med sin närmaste chef. För 2010 var motsvarande siffra 95 procent. Skillnaden beror till största del på ett skifte av personalsystem, som medfört att inte alla chefer har kunnat registrera sina genomförda samtal. Cramo Instant en av Sveriges bästa arbetsplatser Cramo Instant AB blev utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser av Great Place to Work. Cramo Instant kom på tionde plats i kategorin små organisationer. 16

17 arbetare 17

18 CramoSkolan är en etablerad och viktig del för att internt utbilda Cramos medarbetare. Linda Hägglund, HR-Specialist, Cramo i Sverige AB Utbildning CramoSkolan Cramo satsar på interna utbildningar i CramoSkolan. Det finns ett flertal obligatoriska utbildningar beroende på befattning såsom truckutbildning, utbildning i Heta arbeten eller Arbete på väg. Men CramoSkolan erbjuder också många olika produktutbildningar, säljutbildningar samt chefsutbildningar. Samtliga medarbetare utbildas i kvalitet, miljö och arbetsmiljö när de börjar sin anställning. Cramo avsätter årligen motsvarande två procent av lönesumman för utbildningar i CramoSkolan. Under våren 2011 deltog samtliga anställda i en tvådagarsutbildning kallad Rentdraget. Utbildningen bestod av företagsinformation och teambuilding. I snitt deltog varje anställd i fyra utbildningsdagar (heldagar) under Krishantering Under 2011 upprättades en krisorganisation inom Cramo. I samband med detta utbildades samtliga chefer i krishantering samt informerades om krisorganisationen, allt i samarbete med extern part. Samarbetet innebär att Cramo vid behov har stöd med 24-timmars service året runt. Ledarutbildning CramoLyftet Cramolyftet handlar om att utveckla medarbetare som har potential för chefsuppgifter. Motivation, konflikthantering, teamutveckling och målformulering är viktiga delområden i utbildningsprogrammet. Programmet började 2010 och fortsätter till maj Deltagarna nomineras på regional nivå och utses av Cramos ledningsgrupp hade Cramolyftet totalt 11 deltagare, alla med mentorer i Cramos ledningsgrupp. Cramo ASSIGNMENT En viktig strategisk fråga för Cramokoncernen är kunskapsöverföring mellan Cramos verksamheter i olika länder. Därför finns ett projekt (Cramo Assignment) som underlättar för anställda att arbeta i andra länder inom koncernen. total personalstyrka* Antal tillsvidareanställda, varav Heltid Deltid Antal visstidsanställda Totalt Andel tjänstemän 51 % - Andel kollektivanställda 49 % könsfördelning och ålder Könsfördelning totalt (antal) - Kvinnor Män Åldersfördelning < 23 år > år < > år < > år < år > *) Det redovisade antalet anställda i Sverige omfattar inte inhyrda medarbetare på grund av begränsad tillgänglighet till data. Det redovisade antalet anställda avser den sista december 2011.

19 Arbetsmiljö hälsa och säkerhet Under 2011 gjordes ett omfattande arbete inom arbetsmiljöområdet genom OHSAS certifieringen. Certifieringen innebär bland annat att Cramo säkerställer ett strukturerat arbetssätt gällande medarbetarnas säkerhet, arbetsmiljö och hälsa. Ett flertal nya rutiner inom arbetsmiljöområdet har tagits fram och införts i verksamheten. Under 2011 inträffade 15 olyckor i arbetet, jämfört med 14 olyckor Största delen av olyckorna är olika typer av fallolyckor. En förklaring till ökningen är att rapporteringen förbättrats. Cramo har som mål att eliminera olyckor. Ett av arbetsmiljömålen under 2011 var att det skulle finnas minst en första hjälpen-utbildad person per depå, verkstad eller kontor. Därför har första hjälpenutbildningar ordnats under Under 2011 inleddes även ett samarbete med Cramos samtliga skyddsombud. Arbetet omfattar regelbundna träffar där konkreta förslag på hur arbetsmiljön kan förbättras tas fram. På huvudkontoret finns en arbetsmiljökommitté. Cramo har låg sjukfrånvaro. Arbetet med att förebygga ohälsa och belast- ningsskador är ett prioriterat område för Cramos chefer. Från och med den 1 januari 2011 höjdes friskvårdsbidraget till 4000 kronor per medarbetare och år, jämfört med 2000 kr året innan. Cirka 50 procent av alla medarbetare använde sitt bidrag, motsvarande siffra år 2010 var 35 procent. Med givna åldersintervall kallar Cramo sina medarbetare till hälsoundersökningar hos företagshälsovården. Dessutom uppmuntras medarbetarna till motion genom lokala initiativ på arbetsplatserna. Till exempel deltog Cramo i en motionsfrämjande tävling, Cykelgirot, i Kista under Förbättringsarbete Lean I början av 2011 infördes ett kvalitetsförbättrande Lean-arbete på depåerna i Mälardalen. Lean ska omfatta hela Cramo år Förutom förbättrad kvalitet och ökad effektivitet så har förbättringsarbetet redan lett till positiva effekter för arbetsmiljön till exempel minskad stress, bättre samarbete, ökat engagemang och ökad förståelse för helheten samt mer utvecklande arbetsuppgifter. Grunden i förbättringsarbetet är veckomöten på depåer och staber. Detta är ett effektivt sätt att fånga upp förbättringspotentialen och genom små, praktiska förbättringar utveckla verksamheten. Att arbeta med Lean är ett bra sätt att öka engagemanget. Vi har möjlighet att föreslå förändringar som ändrar hela Cramos sätt att jobba. Kjell Törnblom, Underhållschef Byggmaskiner, Cramo Sverige AB Antal anställda som slutat uppdelat per åldersgrupp* <30 år år >50 år Totalt *Redovisning av personalomsättning är avgränsad till antal anställda i Sverige som slutat, uppdelat per åldersgrupp. Uppdelning på kön redovisas inte på grund av begränsad tillgänglighet till data. frisknärvaro och sjukfrånvaro* Total frisknärvaro 97 % 97 % Total sjukfrånvaro, varav 3 % 3 % - korttidsfrånvaro upp till 15 dagar 45 % 49 % - långtidsfrånvaro 16 till 99 dagar 18 % 16 % - långtidsfrånvaro 100 och mer dagar 37 % 35 % * Metoderna för att mäta och rapportera skador och sjukfrånvaro utgår från Arbetsmiljöverkets principer och riktlinjer. 19

20 Vi är en del av samhället Väl fungerande relationer till alla delar av samhället som påverkar eller påverkas av vår verksamhet är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart företagande. Anders Collman, Kommunikationsdirektör, Cramokoncernen Cramo är, som ett ansvarstagande uthyrningsföretag med betydande verksamhet i byggbranschen, med och bygger det samhälle vi ska leva i. Cramo ser detta som sitt viktigaste samhällsåtagande. Cramo tar även ett bredare samhällsansvar genom att stödja samhällsbyggande projekt och organisationer. Sedan 2008 är Cramokoncernen huvudsponsor till SOS Barnbyars första barnby i Ukraina. Cramokoncernen har även gått in som sponsor till SOS Barnbyars familjeprogram i St Petersburg. År 2011 bidrog koncernen med en miljon kr till SOS Barnbyar var summan kr. Bidraget gick till den löpande driften av verksamheten såsom mat, kläder, el, omsorg och lön till bymammorna. Syftet med SOS Barnbyar är att hjälpa föräldralösa eller övergivna barn. Cramo Sverige AB har under 2011 även gett stöd till andra projekt kopplat till barn och hälsa som Noll Tolerans mot Mobbning, Svenska Handikappidrottsförbundet, ROFUB, Riksorganisationen för utsatta barn, ENS2000, Ett narkotikafritt Sverige samt Var smart - säg nej till rökning. Cramo Instant AB har under 2011 stöttat Vi Skogen genom att plantera 200 stycken träd i Afrika. Bidragen för ovanstående uppgick till mellan kr per projekt. 20 Anders Collman intervjuade och diskuterade med Jan Eliasson om företagens etiska ansvar, december 2011.

hållbarhets redovisning 2010

hållbarhets redovisning 2010 hållbarhets redovisning 2010 Cramo SVERIGe AB 1 I n n e h å l l Cramo Ett föredöme inom uthyrning 3 Hållbara affärer 4 Hållbarhet i vår verksamhet 8 Vår miljöpåverkan 12 Engagerade medarbetare 16 Vi är

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2013 2 VD-ORD VD-ord Innehåll VD-ord 2 Mål och strategi 3 Ekonomisk hållbarhet 5 Social hållbarhet 9 Miljömässig hållbarhet 12 Redovisning och styrning av hållbarhetsarbetet

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning

SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2012 2 VD-ord Innehåll VD har ordet 2 Strategi och mål 3 En hållbar ekonomi 5 Nöjda medarbetare ger nöjda kunder 8 Samhällsengagemang 11 Klimatsmart bank 12 Ansvar,

Läs mer

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013

Vår VD har ordet. Välkommen. Karl-Göran Fahrer Svensson VD Relacom AB. Höjdpunkter 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING RELACOM AB 2013 Innehåll 3 Vår VD har ordet 4 Om Hållbarhetsredovisningen 6 Om Relacom 8 Strategier och mål 10 Miljö 14 Kundrelationer 20 Medarbetare 26 Vårt samhällsengagemang 28

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2012 Hertz arbetar sedan länge för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. De produkter och tjänster som Hertz erbjuder kan

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll Höjdpunkter under 2012... 3 Koncernchefens kommentarer... 4 5 Detta är Peab Nordens Samhällsbyggare... 6 9 Exempel från vår verksamhet...10 11 Dialog med omvärlden...

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 10 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2010 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar och en möjlighet att påverka samhället

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle

www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility PwC:s bidrag till ett hållbart samhälle www.pwc.se/corporate-responsibility Inledning foto: charlotte@clic.se I denna redovisning [s. 4] Strategi & styrning Den hållbarhetspolicy

Läs mer

Framtidens hållbara meny

Framtidens hållbara meny 2014 Framtidens hållbara meny För oss är handling viktigare än ord. Våra ledstjärnor visar vägen till framtidens hållbara menyer, producerade med omsorg om människor, djur och natur. Välkommen till Martin

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning

Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2013 Resultatrapport 2013 del av hållbarhetsredovisning Om Swedavias rapportering Denna resultatrapport är ett komplement och ska läsas som en bilaga till Swedavias

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2013

Hållbarhetsredovisning 2013 Hållbarhetsredovisning 2013 Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs järnvägen

Läs mer