Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND"

Transkript

1 Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND Godkänd av kommunfullmäktige Östersunds kommun

2 2 1. BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING En handelspolicy för Östersund antogs av kommunfullmäktige hösten Kommunstyrelsen har beslutat se över policyn. Bakgrunden till översynen är i första hand aktuella önskemål och förfrågningar om nyetablering av handel, främst inom kategorin sällanköpsvaror. Den tidigare policyn bedöms inte vara tillräcklig som beslutsunderlag. En viktig förändring sedan den förra policyn antogs är också nedläggningen av garnisonen och den omfattande utbyggnad av bostäder, service och arbetsplatser som planeras på de tidigare militära områdena. Översynen ger riktlinjer som ska underlätta utvecklingen av samlade, attraktiva och lättillgängliga handelsområden med mångfald i utbudet. Som underlag för översynen har konsulterna Handelns utredningsinstitut (HUI) samt Nordplan gjort bedömningar av handelns förutsättningar i länet och Östersund, med rekommendationer för bl a lokalisering av ny handel. HUI:s utredning och Nordplans kompletterande rapport bifogas. Dessutom har Temaplan AB gjort två utredningar kring handelssituationen i Östersund - med fokus på Lillänge-Odenskog, på uppdrag av Odenskogs intresseförening. Stor-Östersunds köpmannaförening (STÖK) har uppdragit åt Temaplan att komma med idéer för utveckling av stadskärnan. Sammanfattning Sällanköpsvaruhandeln har växt kraftigt på senare år och den utvecklingen väntas fortsätta. Östersunds centrum är den mest betydande platsen för sällanköpshandel. Som komplement till centrum har sällanköpsvaruhandel etablerats i Söder och Lillänge / Odenskog, med tonvikten på skrymmande varor, i enlighet med gällande handelspolicy. Den reviderade handelspolicyn föreslår att primärt Centrum och Lillängeområdet utvecklas avseende handel med sällanköpsvaror. Synen på dagligvaruhandeln är densamma som tidigare nämligen att främja lokal service i anslutning till bostäder. Bland annat planeras livsmedelshandel inom den nya stadsdelen Norr. Policyn avser etableringar i staden. Det handelsutbud, med främst livsmedel, som finns i övriga tätorter och på landsbygden är givetvis viktig på många sätt och ska generellt värnas, enligt devisen Mat där folk bor! Viktigt att tänka på är att policyn endast behandlar framtida etableringar sett från handelssynpunkt. Att policyn är positiv till handel i ett visst område innebär inte självklart ett klartecken till etablering. Som regel ska större etableringar föregås av detaljplanläggning och prövas med hänsyn till många olika aspekter - trafik, miljö etc. Beslut om att pröva handelsetablering i sådan detaljplan ska fattas av kommunstyrelsen. Från policyn finns undantag. Handelslokaler med en yta mindre än 150 kvm omfattas inte utan kan etableras utan hinder av policyn, givetvis under förutsättning att det är acceptabelt m.h.t. trafik, miljö, omgivningspåverkan m.fl. planmässiga aspekter. Detaljplan och bygglov kommer som regel att behövas. Motivet till undantaget är att förenkla för nya småbutiker som inte har någon nämnvärd påverkan på den totala handelsstrukturen.

3 3 Östersund i regionen Östersunds kommun har ett betydande inflöde av kunder från länets övriga kommuner, turismen och Norge. Främst gäller detta för handeln med sällanköpsvaror men också för dagligvaror. En trend sedan länge är att handeln ökar i Östersund och minskar i övriga kommuner. År 2005 hade Östersund 75 % av länets försäljning av sällanköpsvaror, men bara ca 50 % av befolkningen. Handelsutvecklingen i Östersund har stor betydelse även för regionen. Handelspolicyn har utarbetats i samråd med en referensgrupp med företrädare för bland annat handelns organisationer, intresseföreningar, de större dagligvarukedjorna, fastighetsägare, konsumentorganisation, handikapporganisationer, pensionärsorganisationer, angränsande kommun och länsstyrelsen. Detaljplaner och bygglov Bygglov behövs för nybyggnad eller ändring av en lokal som syftar till ny handel. När befintliga handelslokaler byter sortiment / inriktning krävs inte bygglov i de fall de nya varorna tillhör samma kategori som de tidigare, d.v.s. de är antingen dagligvaror, skrymmande sällanköpsvaror eller ej skrymmande sällanköpsvaror (enligt bilaga 1) Däremot krävs bygglov för varor i annan kategori, t ex ändring av sortimentet från skrymmande till ej skrymmande sällanköpsvaror. Före Plan- och bygglagen, PBL, trädde i kraft (1987) var det vedertaget att skrymmande handel med bilar, byggvaror och andra tunga varor planmässigt sett ingick i industriändamål. Detta var oftast en praktisk och naturlig lösning och det finns många exempel på sådan industrihandel i Odenskog och Söder. Grundtanken i PBL är att handel inte ska kunna preciseras i detaljplan, för att inte motverka konkurrens. I kommentar till PBL 5:7 sägs bl.a. att handelsområden och industriområden fyller olika behov och det bör därför vara möjligt att dra en skarp gräns mellan sådana områden. Handelspolicyn föreslår att arbetsområdena i Odenskog, Lugnvik och Torvalla är möjliga lägen för handel med tyngre skrymmande varor. Bedömningen är att PBL inte förhindrar att företag som huvudsakligen innehåller lager, tillverkning, service eller försäljning till andra företag (d,v.s. partihandel) hör till industri, även om det också sker försäljning direkt till privatkunder. Några exempel på sådan handel är bilar, maskiner, däck, grövre byggvaror etc. PBL ger möjlighet att i detaljplan precisera handel, nämligen till skrymmande varor respektive dagligvaror. Detta förutsätter att detaljplanen grundas på en utredning som visar att det finns skäl av betydande vikt för en precisering. Konsekvensutredningar Generellt sett bör större handelsetableringar som kan antas få konsekvenser för befintlig handel inom och utanför kommunen konsekvensutredas. Beskrivning av trafik och miljöeffekter ska ingå i beslutsunderlaget. I vissa fall kan miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behövas, då etableringen antas ge betydande miljöpåverkan.

4 4 2. ÖVERGRIPANDE MÅL Följande önskemål ligger till grund för handelspolicyns rekommendationer. I varje etablering gäller det att väga allmänna intressen mot varandra och nå en lösning som från allmän servicesynpunkt är så bra som möjligt. Utveckla och värna livskraftig stadskärna Stärk centrums mångfald i utbud av handel, kultur och nöjen. Stötta utvecklingsprojekt i samarbete mellan kommun, centrumledning, handelsnäring och fastighetsägare, bland annat för att skapa nya ytor för handelsetableringar. Verka för förbättrad service och öppettider. Fortsätt utveckla en funktionell och vacker stadsmiljö samt bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Förbättra tillgången till parkering och kollektivtrafik. Öka sällanköpshandeln i kommunen En varierad och lättillgänglig sällanköpsvaruhandel är bra för besöksnäring, sysselsättning och stadens attraktivitet. Viktigt att ha kända varumärken representerade. Ge förutsättningar för konkurrens Håll en god beredskap för ny handel. Konkurrensen gynnas av att det finns ett bra utbud av etableringslägen som följer handelspolicyn. Allmänt sett kan det vara bra med nya aktörer och etablering av kedjeföretag, i både dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln. Livsmedel där folk bor Stötta stadsdelscentra så att servicen där kan bevaras och utvecklas. Bygg om möjligt nya bostäder i närområdet. Placera eventuella nya livsmedelsbutiker i lägen som är både trafikorienterade och med närhet till bostäder och kollektivtrafik. I första hand bör de lokaliseras till stadsdelar med svag service. En begränsning försäljningsyta för livsmedel i bensinstationer om högst 20 kvm infördes på 1980-talet genom principbeslut av kommunfullmäktige. Ytbegränsningen kan tas bort genom upprättande av ny detaljplan, i det fall det tillför service till bostadsområden som saknar livsmedelsbutik. God tillgänglighet och låg miljöbelastning Att handla innebär oftast resande. Handel ska kunna nås enkelt och säkert av alla invånare, i synnerhet för dem som saknar bil. Handelsresor bidrar till att belasta miljön genom avgasutsläpp m.m. Nya etableringar ska lokaliseras så att miljöeffekterna begränsas. Inga nya externa köpcentra Handel ska inte etableras utanför staden eller i dess utkanter, där det saknas naturlig koppling till bebyggelse och kollektivtrafik.

5 5 3. RIKTLINJER Övergripande struktur Nyetableringar av handel med sällanköpsvaror koncentreras huvudsakligen till två samlade handelsområden Östersunds stadskärna och ett utökat Lillängeområde. Lillängeområdet har förutsättningar att expandera genom att delar av närliggande industrikvarter planläggs för handel. I stadsdelen Söder kan viss ytterligare handel etableras inom ramen för områdets fortsatta omvandling. I stadsdelen Norr ska handeln begränsas till en singeletablering, lokaliserad inom det område som i översiktsplanen betecknas C7. Två alternativ föreslås; En dagligvarubutik om högst 4000 kvm BTA alternativt en stormarknad om högst 6500 kvm BTA. Nuvarande struktur av stadsdelscentra med dagligvarubutik m.m. bevaras och förstärks. Inriktning för respektive varuslag Dagligvaror Ny livsmedelshandel bör lokaliseras till stadsdelar med många befintliga eller planerade bostäder och där servicen behöver stärkas. Aktuellt exempel är planerad livsmedelsservice i stadsdel Norr, som kommer att förbättra servicen i stadens norra del. Livsmedelsförsäljning i bensinstationer kan vara ett bra komplement. Begränsningen om högst 20 kvm försäljningsyta för livsmedel i bensinstationer kan tas bort genom upprättande av ny detaljplan, i det fall det tillför service till bostadsområden som saknar livsmedelsbutik. Sällanköpsvaror, ej skrymmande Lokaliseras i första hand till Östersunds stadskärna och till det utökade Lillänge-området. I mindre utsträckning även lokalt i stadsdelscentra. Sällanköpsvaror, skrymmande Skrymmande varor kan grovt delas in i två kategorier lättare respektive tyngre. Lättare varor innebär en försäljning i huvudsak till privatkunder. Handel med tyngre varor kan också rikta sig till privatkunder men tyngdpunkten i verksamheten ligger på service, lager och försäljning till andra företag. Det är praktiskt och önskvärt att hänföra handel med tyngre varor till industriändamål i detaljplan. Den allmänna inriktningen föreslås vara att - Lättare skrymmande varor föreslås finnas huvudsakligen i det utökade Lillänge-området samt i Söder. Vissa typer av varor passar även i Östersunds stadskärna. - Tyngre skrymmande varor föreslås finnas huvudsakligen i arbetsområdena Odenskog, Torvalla och Lugnvik.

6 6 Inriktning för geografiska områden Östersunds stadskärna Stadskärnan är lämplig för all slags handel, med undantag för tyngre skrymmande varor. Centralt i stadsdelar Handel med såväl dagligvaror och sällanköpsvaror (i begränsad omfattning och för lokal marknad) är generellt sett lämplig och önskvärd i stadsdelscentra. Lillängeområdet Byggrätten för handel i gällande detaljplan för Lillänge uppgår till ca kvm bruttoarea BTA kvm (säljyta) är avsedd för livsmedel. Övrig yta är för skrymmande varor. Inriktning: Lillänge Handelsplats (område A) Detaljplanen kan vid behov ändras till att medge handel med sällanköpsvaror generellt, dvs begränsningen skrymmande varor kan avvecklas. Ny yta för dagligvaror prövas från fall till fall. Expansionsmöjligheter utmed Hagvägen. (område B) Lillängeområdet föreslås kunna utvecklas till ett samlat, lättillgängligt och attraktivt område för handel. I första hand bör delar av kvarteren i anslutning till nuvarande handelsplatsen kunna tas i anspråk för handel. Inriktningen förutsätts vara i första hand kategorin sällanköpsvaror. Ny yta för dagligvaror prövas från fall till fall. Reservområde (område C ) Ett vidare område kan på sikt omvandlas från tyngre verksamheter mot handel. Etablering av tyngre verksamheter som inte passar ihop med handel bör undvikas för att inte senare försvåra en omvandling. I och med det relativt perifera läget kan området vara lämpligt för mer ytkrävande och mindre kundintensiv handel. Se karta nedan med områdesavgränsningar A,B,C Särskilt planprogram för utveckling av Lillänge-området bör upprättas som grund för detaljplanläggning. Programmet kan bidra till en sammanhängande och attraktiv helhet som slutresultat, vid en successiv utveckling över överblickbar tid. Exempel på detta är effektiva lösningar av kundparkeringar, godstransporter, tydlig exponering, etc. Programmet bör också behandla gestaltningsfrågor, miljökonsekvenser och inte minst trafiken inom området och i sammanhang med övriga Odenskog / E14. Åtgärder som kan hantera en förväntat ökad trafik bör utredas. Finansiering av åtgärder bör säkerställas via investeringsbidrag i samband med exploateringsavtal vid detaljplanläggning.

7 7 E14 Trucken A Lillänge handelsplats Långtradaren Hagvägen B Släpvagnen Snöslungan Traktorn Fagerbacken Fräsen Städet C Bandsågen Lillänge-området Ett förslag till avgränsning för expanderat handelsområde. Alternativa avgränsningar kan komma att utredas i planprogrammet. Söder Idag finns flera detaljplaner för handel, ofta i kombination med andra användningssätt - i kvarteren Hummern, Godsmagasinet, Kräftan, Sarven och Långan. Dessutom finns handel etablerad på mark som planlagts för industriändamål. Översiktsplanen för Söder som antogs 1994 beskriver en successiv omvandling från industriområde till ett expansionsområde för centrum. Som lämpliga nya användningar anges kontor, lättare industri/hantverk, handel samt i vissa lägen bostäder. Detaljerade rekommendationer ges för respektive kvarter i stadsdelen.

8 8 De nytillskott av bebyggelse som skett sedan planen togs fram har främst varit lokaler för renodlad handel. Intentionerna i översiktsplan Söder är dock att stadsdelen ska innehålla en blandning av olika verksamheter, på det sätt som kännetecknar stadskärnan/centrum. Inriktning: Redan planlagda och pågående projekt som avser lokaler för handel fullföljs. I den fortsatta omvandlingen av Söder bör handel kunna ingå som en del av den totala lokalytan i respektive kvarter/område, bland annat i de delar som närmast kan antas bli aktuella för ny bebyggelse kvarteren Musslan och Sarven samt Övre bangården. Handelns omfattning och inriktning prövas vid detaljplanläggning. Allmänt gäller att behovet av ytor för parkering ska tillgodoses. Söder har i dagsläget fyra st. dagligvarubutiker, med en sammanlagd bruttoarea på nästan kvm. Den totala handelsytan för dagligvaror bör inte utökas. Kvarteret Strumpan Kvarteret Strumpan är planlagt för handel, drygt kvm BTA, i huvudsak för skrymmande varor. Inriktning: Gällande detaljplan behålls. Odenskog i övrigt Den handel som finns är huvudsakligen inom kategorin tyngre skrymmande varor. Inriktning: Området har goda möjligheter till ytterligare etableringar av handel med tyngre skrymmande varor. Sällanköpshandel med lättare skrymmande varor bör i första hand lokaliseras till det utökade Lillängeområdet enligt ovanstående beskrivning. Torvalla och Lugnvik arbetsområden Handel förekommer i viss utsträckning och bör kunna utvecklas vad gäller tyngre skrymmande varor. Övriga delar av staden Dagligvaruhandel kan med fördel etableras som närservice i bostadsområden. Även handel med sällanköpsvaror kan finnas i begränsad omfattning och som lokal service i stadsdelscentra. Övrig slags handel och lägen kan prövas från fall till fall, med hänsyn till bl. a trafik, miljö och effekter på befintlig handel. Externt lokaliserad handel I Boverkets rapport Handeln i Planeringen definieras externhandel som följer: Handel omfattande minst 2000 kvm BTA utanför etablerade stadsdels- eller tätortscentra och som ej kan klassas som bostadsorienterad handel. Stor andel bilkunder. Kan vara enstaka verksamhet, som t.ex ett byggvaruhus eller köpcentrum. Externt köpcentrum definieras:

9 9 Samlad anläggning med många dagligvaru- och sällanköpsvarubutiker i externt läge, ofta kompletterade med bank, post och systembolag. Kan vara stor byggnad (större än kvm BTA) eller samgrupperade enheter. Handelspolicyns inriktning är att handel generellt inte bör lokaliseras till externa lägen, men kan prövas vad gäller kategorin tyngre skrymmande varor. Stadsdel Norr Antagen översiktplan anger handel som generellt möjlig i stadsdelen, i begränsad omfattning och som en del av det centrumändamål som översiktsplanen anger, d.v.s. lokal service. Avsikten är också att etablera livsmedelshandel, med tanke på dels planerade bostäder i stadsdelen men också för att allmänt förbättra tillgången till livsmedelsservice i stadens norra del. Som lämplig plats anges det tidigare motorområdet med markverkstaden m.m. (benämnt område C7 i översiktsplanen). Frågan om handelsytornas läge, storlek och andel sällanköpsvaror har diskuterats i översiktsplaneprocessen och därefter. En förutsättning är singel-etablering, dvs endast en butik. Kommande detaljplan ska begränsa handeln till detta. Två alternativ livsmedelsbutik eller stormarknad - formulerades inför kommunfullmäktiges beslut om handelspolicyn. Kommunfullmäktige fattade beslut om att handelspolicyn ska medge etablering av stormarknad med både dagligvaror och sällanköpsvaror, med en total bruttoarea av högst 6500 kvm BTA. För att kunna få plats med en så stor byggnad och tillräckligt med parkering förutsätts en placering i områdets norra del, vid de stora skärmtaken Alternativ 2 Stormarknad Alternativ 1 Livsmedelsbutik Pampasvägen (planerad) Litsvägen

10 10 Område C7, stadsdel Norr Placering av handeln inom område C7 Under arbetet med översiktsplanen har handeln förutsatts placeras i anslutning till Pampasvägen (alternativ 1 enl. bild sid 9) oavsett vilken omfattning handeln skulle ha. Ändrad placering av tillfartsvägen samt fastighetsägarens planer på att behålla tvättanläggningen är tillkommande omständighet som måste tas hänsyn till. Bilagor till handelspolicyn Kan e-post-distribueras. Utveckling av handeln i Östersund. Fakta, förutsättningar och effekter Handelns utredningsinstitut, 2007 Utlåtande - reviderad handelspolicy för Östersund Nordplan AB, 2007 Underlag för utveckling av Odenskog och Lillänge Temaplan AB, 2006 Utvecklingsplan Östersunds stadskärna Temaplan AB, 2007

11 11 SAMMANFATTNING INRIKTNING TILLKOMMANDE HANDELSETABLERINGAR Dagligvaror Sällanköpsvaror SV, ej skrymmande SV lättare skrymmande SV tyngre skrymmande Stadskärnan Stadsdelscentra Söder Lillängeområdet (Områden A och B) Lillängeområdet (Område C) Kv Strumpan Odenskog, Torvalla och Lugnvik arbetsområden Stadsdel Norr Alt 1 (C7-området) Alt 2 Staden i övrigt Externa lägen Undantag: Handel allmänt - mindre än 150 kvm BTA som självständig etablering Kan medges under förutsättning att etableringen är acceptabel m.h.t trafiksituation, miljö, omgivningspåverkan etc. Etableringen ska också ha stöd i detaljplan. Möjlig Ej möjlig Prövas från fall till fall* * m.h.t. handelns art, omfattning samt betydelse för serviceförsörjningen. Förbehåll: Generellt gäller att alla handelsetableringar behöver prövas planmässigt, dvs gentemot andra intressen och begränsningar, t ex trafik, miljö, stadsbild etc. Större etableringar ska även prövas med avseende på effekter för befintlig handel. Rekommendationerna anger endast vad som kan vara möjligt med hänsyn till handelns önskade struktur - översiktligt och principiellt sett.

12 12 Exemplifiering av varuslag som kan ingå i de olika kategorier som nämns i handelspolicyn HANDEL DETALJHANDEL, Försäljning till privatkunder PARTIHANDEL DAGLIGVAROR SÄLLANKÖPSVAROR GROSSISTER Huvudsakligen Livsmedel, inkl tobak, godis, alkoholdrycker I begränsad omfattning även annat som normalt säljs i livsmedelsbutiker: Husgeråd Rengöring, tvätt Hygien Underkläder Blommor Skrymmande varor, tyngre. Bilar Maskiner, motorer Båtar Husvagnar Byggvaror (ex brädgård, BegMa) Däck Motorcyklar Snöskotrar Växter(typ plantskola) Skrymmande varor, lättare Tv, Radio Data El Vitvaror, dammsugare etc Möbler, inredning Järn och färg Byggvaror Trädgårdsutrustning Cyklar Kontorsvaror (storköp) Övriga varor. Ej skrymmande Kläder Skor Sport och fritid Guld, juveler Ur Böcker, papper Leksaker Lampor Djur Foto Konst Ramar Hemtextil Jakt och fiske Musik Mattor Kosmetika Optik Blommor Presenter

13 13

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt

Ge förutsättningar för ökad handel och långsiktigt hållbar tillväxt Handelspolicy 2016 Om handelspolicyn Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Östersund. Kommunen har ett stort upptagningsområde som sträcker sig till länets övriga kommuner liksom till Norge.

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander 063 146234 Kaj Wejander 063 146234 BESLUT Datum 2001-10-08 203-6961-01 Delgivningskvitto Dnr (anges vid skriftväxling) Krokoms kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 835 80 Krokom Prövning av kommunfullmäktige i Krokoms

Läs mer

Linköping är ett regionalt. handelscentrum där alla. invånare har god tillgång. till en handel som sker i fri. konkurrens och på ett sätt

Linköping är ett regionalt. handelscentrum där alla. invånare har god tillgång. till en handel som sker i fri. konkurrens och på ett sätt FÖR LINKÖPINGS KOMMUN - Antagen av kommunfullmäktige 2007 Linköping är ett regionalt handelscentrum där alla invånare har god tillgång till en handel som sker i fri konkurrens och på ett sätt som är långsiktigt

Läs mer

Handelspolicy för dagligvaruhandeln i Örebro kommun

Handelspolicy för dagligvaruhandeln i Örebro kommun Handelspolicy för dagligvaruhandeln i Örebro kommun Antagen av kommunfullmäktige den 12 maj 2004 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR HANDELSLÄGEN... 3 FÖRORD... 4 DEFINITIONER... 5

Läs mer

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsutredning Nybro kommun. 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsutredning Nybro kommun 2015-02-02 Anna Mocsáry Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte och mål

Läs mer

Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.m. Östersunds kommun

Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.m. Östersunds kommun för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.m. Östersunds kommun Dnr Ädh /00 Dnr planmodul: P 0/00 handlingarna består av: - beskrivning med kartor - Konsekvensbeskrivning

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI)

Konsekvensanalys. Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Konsekvensanalys Konsekvenser av utökad dagligvaruhandel i stadsdel Norr och Lillänge AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT (HUI) Förord AB Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Östersunds kommun,

Läs mer

Handelspolicy 2016 Samrådsförslag

Handelspolicy 2016 Samrådsförslag Handelspolicy 2016 Samrådsförslag Handelspolicy 2016 - samrådsförslag Handel är en viktig näring och tillväxtfaktor för Östersund. Kommunen har ett stort upptagningsområde som sträcker sig till länets

Läs mer

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING

Svalövs kommun. 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING Svalövs kommun 7 april 2017 SVALÖV. HANDELSUTREDNING PROJEKT Svalövs kommun Utarbetat av TH Granskat av AH NIRAS Sweden AB Besöksadress: Fleminggatan 14 Boxadress: Box 70375 107 24 Stockholm, Sverige Org

Läs mer

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun

Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun 1(6) Detaljplan för Svaneholm 2:2 m fl i Skurup, Skurups kommun Handlingar Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser Fastighetsförteckning Handelsutredning (finns tillgänglig

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning. 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning 2 december 2014 Söderköping Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Konsult- och forskningsverksamhet Handel, besöksnäring och samhällsekonomi Dotterbolag till Svensk Handel Om

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183

Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Handelspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02, 183 Syfte Handeln har med tiden kommit att bli en allt viktigare näring. Handeln har nu inte bara rollen att tillgodose kommuninvånarnas

Läs mer

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (29) 2015-06-15 Ks 16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 Som en del i arbetet med att utveckla handeln i Västervik fick samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Ks 2010:414 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29

Hammarshus. Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 Hammarshus Konsekvensbedömning 2012-04-10. Precisering ang. Ikano i Älmhult 2012 08-29 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE BEDÖMNING... 5 1.1. Hammarshus köpcentrum... 5 1.2. Påverkan - dagligvaruhandel... 5 1.2.1.

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander

Länsstyrelsen Jämtlands län Samhällsplanering och boende Kaj Wejander Kaj Wejander 063 146234 BESLUT Datum 2001-10-08 203-8466-01 Delgivningskvitto Dnr (anges vid skriftväxling) Östersunds kommun Miljö- och byggnämnden 831 82 Östersund Prövning av kommunfullmäktige i Östersunds

Läs mer

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry

Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014. HUI Research. Oktober 2015. Rickard Johansson Anna Mocsáry Purple Flag Eskilstuna Innerstad 2014 HUI Research Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys av handelns

Läs mer

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier:

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier: Nuvarande handelsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2010 och är starkt kopplad till stadsmiljöprogrammet som fullmäktige antog 2009. Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013),

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel

UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån. Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel UNDERLAGSRAPPORT Fördjupad översiktsplan för förbindelse över Fyrisån Analys av kommersiella förutsättningar för kontor och handel 2013-03-20 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys

Läs mer

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014

Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 Detaljhandeln i Eskilstuna 2013-2014 HUI Research September-Oktober 2015 Rickard Johansson Anna Mocsáry Sammanfattning Bakgrund Handeln i Eskilstuna kommun genomgår utveckling, både vad gäller den befintliga

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Sveriges största handelsområde KARTLÄGGNING AV KUNGENS KURVA SKÄRHOLMEN Förord Idag är Kungens kurva ett av de mest expansiva handelsområdena i regionen. Kungens kurva har

Läs mer

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN

Antagen av KF PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN Antagen av KF 2010-09-22 93 PARKERINGSNORM FÖR VÅRGÅRDA KOMMUN FÖRORD Arbetet med att ta fram Parkeringsnorm för Vårgårda kommun har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte Lundberg,

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG

CITYKLIMATET FALKENBERG CITYKLIMATET FALKENBERG VARFÖR BRYR SIG FASTIGHETSÄGARNA OM STADSKÄRNAN? Svar: Fastigheter är (oftast) inte flyttbara! Stadens utveckling är avgörande för fastighetsbranschen. Oavsett hur mycket tid, engagemang

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Fördjupad översiktsplan 6.1 Näringsliv

Fördjupad översiktsplan 6.1 Näringsliv Fördjupad översiktsplan 6.1 Näringsliv Areella näringar Enligt de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. miljöbalken är både jord- och skogsbruksnäringen av nationell

Läs mer

Handel i Varberg Policy och strategi för. Varbergs kommun

Handel i Varberg Policy och strategi för. Varbergs kommun Handel i Varberg Policy och strategi för Varbergs kommun Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutad av: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Handel i Varberg Beslutsdatum:

Läs mer

2014-01-17. Program PM

2014-01-17. Program PM 2014-01-17 Program PM Denna PM har upprättats för att förtydliga sambandet mellan olika utvecklingssatsningar inom Ulricehamns kommun och ingå som en del i underlaget till detaljplaner. Ulricehamn ligger

Läs mer

Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun

Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26, 81 Detaljhandelsstrategi för Kalmar kommun - med utblickar mot Kalmarsundsregionen Inledning Ett utvecklingsarbete med inriktning på att lyfta fram handeln som

Läs mer

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01

Handeln i Kristianstad nuläge, framtid, strategier 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier. Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 1(8) Handeln i Kristianstad Nuläge Framtid Strategier Stadsarkitektkontoret 2006-08-01 2(8) Bakgrund Kommunstyrelsen gav 2005-05-25 97 stadsarkitekt- och mark- och exploateringskontoren i uppdrag att ta

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Lägesuppdatering 2015

Lägesuppdatering 2015 Verksamhetsanalys Inledning Kommunens markpolicy anger att det finns en strävan att främja en mångfald av lokaler för verksamheter. Kommunen ser gärna att en blandstad utvecklas i många områden. Där det

Läs mer

Sundbybergs stadskärna

Sundbybergs stadskärna Sundbybergs stadskärna Uppdatering av handelsutredning Lisa Lagerén och Janne Sandahl 4 mars 2014 Bakgrund och arbetsgrupp Nordplan (framförallt genom Lisa Lagerén, Janne Sandahl och Johan Ericsson) gjorde

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för Ny handelstomt i Odenskog Del av Odensala 13:1 & 14:1 Östersunds kommun

Detaljplan för Ny handelstomt i Odenskog Del av Odensala 13:1 & 14:1 Östersunds kommun Detaljplan för Ny handelstomt i Odenskog Del av Odensala 13:1 & 14:1 Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 518/2009 Dnr planmodul: P 09/0007 UTLÅTANDE 2 Samråd kring planförslaget skedde under våren 2011. Planen

Läs mer

Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar

Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar Komplettering av ansökan till delegationen för hållbara städer Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar Sökande: Stadsliv AB, Motala och Skellefteå kommuner. I nedanstående

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03

Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA. 2008-09-09 rev 2009-02-03 Förslag till program för detaljplan Strömstad 4:31 Handel för ICA 2 (10) FÖRORD INLEDNING Frykvalla Förvaltning AB har tagit fram detta förslag till program för en ny detaljplan. Avsikten är att visa på

Läs mer

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort

Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Parkeringspolicy för Örnsköldsviks centrum och tätort Antagen av kommunfullmäktige, 20 Antagen av: Kommunfullmäktige, 20 Dokumentägare: Kommundirektören Dokumentnamn: Parkeringspolicy för Örnsköldsviks

Läs mer

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson

Handelsutredning Söderköpings kommun. 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Handelsutredning Söderköpings kommun 2015-01-21 Henrik Vestin Rickard Johansson Om HUI Research Handel Turism Samhällsekonomi Konsult Forskning Fristående dotterbolag till 2 Agenda 1. Bakgrund 2. Syfte

Läs mer

Begäran om planändring för fastigheten Domnarvet 18 i stadsdelen Lunda

Begäran om planändring för fastigheten Domnarvet 18 i stadsdelen Lunda Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-01-19 Handläggare Fredrik Jensen Telefon 08-508 26 597 Till Stadsbyggnadsnämnden Begäran om planändring för fastigheten Domnarvet

Läs mer

Handläggare Peter Unnerstedt 08-0523 043 10. peter. unnerstedt@sodertalje.se. ICA:s förfrågan om etablering av externhandel vid Saltå kvarn

Handläggare Peter Unnerstedt 08-0523 043 10. peter. unnerstedt@sodertalje.se. ICA:s förfrågan om etablering av externhandel vid Saltå kvarn Södertälje U kommun 2009-02-25 Tjänsteutlåtande SÖOERTÄUE KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr 2009-02- 27 \Rnr Dm Jä 07/121-149, Hölö-Mörkö 09/32-149, Vårdinge 09/28-149 Kontor Sbk/Strategi och stab Handläggare

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

HANDEL OCH PRIVAT SERVICE

HANDEL OCH PRIVAT SERVICE HANDEL OCH PRIVAT SERVICE HANDEL OCH PRIVAT SERVICE Handel och kommersiell service innefattar butiker, biografer, restauranger, caféer och liknande verksamheter där olika privata aktörer svarar för utbudet

Läs mer

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsstaben 2000-02-09 Maud Enquist tel 08-550 216 47 Innehåll Förord 2 Handelns utveckling 3 Allmänt Internationella erfarenheter Varför en kommunal strategi för handelsetableringar?

Läs mer

Finansiella nyckeltal 2012

Finansiella nyckeltal 2012 Finansiella nyckeltal 2012 nyckeltal för detaljhandeln svenskhandel.se AB HUI Research Mångfaldigande av innehållet är inte tillåtet P3:2012, ISSN 1103-1905 Förord I din hand håller du den andra upplagan

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun

Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun 2016-04-20 Dnr: Ks 2012/605.722 Sida 1 (5) Ändring av detaljplan för del av Lilla Hammar 15:1, biltvätt Höllviken Vellinge kommun SAMRÅDS- OCH UNDERRÄTTELSEHANDLING Översiktskarta Tillväxtavdelningen Vellinge.se

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

sida: Innehåll: Medverkande bilagor

sida: Innehåll: Medverkande bilagor Innehåll: Konsekvenser av planens genomförande Administrativa och ekonomiska frågor Fortsatt planarbete Medverkande sida: 99 100 100 101 bilagor Fotomontage, upprättad 2011-06-07 102 Planprogram för Färjestaden

Läs mer

Utlåtande 2013: RI+RV (Dnr 302-313/2013)

Utlåtande 2013: RI+RV (Dnr 302-313/2013) Utlåtande 2013: RI+RV (Dnr 302-313/2013) Markanvisning för bostäder och handel till ICA Fastigheter Sverige AB samt intentionsavtal avseende fastighetsreglering mellan fastigheterna Årsta 1:1 och Postgården

Läs mer

V i s i o n 2 0 1 0. Protokoll. Byggnadsnämnden 2009-06-02 82-88

V i s i o n 2 0 1 0. Protokoll. Byggnadsnämnden 2009-06-02 82-88 V i s i o n 2 0 1 0 Protokoll Byggnadsnämnden 82-88 www.alingsas.se Byggnadsnämndens sammanträde 082 Detaljplan för Trygghetsboende vid Norra Ringgatan 14 083 Detaljplan för verksamheter vid Vänersborgsvägen

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf

Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13. Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf Uppdragsnr: 10149398 1 (12) Parkeringsnorm för Älmhult centrum 2011-09-13 Uppdragsansvarig: Bo Lindelöf WSP Samhällsbyggnad Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 31 727 25 00 Fax: +46

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan

Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Tjänsteskrivelse 2011-11-29 Handläggare: Samhällsbyggnadsnämnden Storängstorp - kv Jätten m fl förnyat och utvidgat uppdrag att upprätta detaljplan Sammanfattning Storängstorp är en del av stadsdelen Storängen

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 Ändring genom tillägg till detaljplan för Gredelby 7:75, Knivsta kommun Enkelt planförfarande ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Hållbar handelsutveckling Mathias Wärnhjelm, Trafikverket

Hållbar handelsutveckling Mathias Wärnhjelm, Trafikverket Hållbar handelsutveckling Mathias Wärnhjelm, Trafikverket 1 2014-10-16 Den svenska trenden Det börjar med industrialiseringen. Människors självförsörjning minskar. Efter andra världskriget sprider sig

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

Handel och trängselskatt år 2013

Handel och trängselskatt år 2013 Handel och trängselskatt år 2013 Mätning av handeln efter införandet av trängselskatt i Göteborg Augusti 2014 Henrik Vestin Senior konsult HUI Research 2013 Bakgrund I januari 2013 infördes trängselskatt

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26

Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 Saltsjöbaden centrum 2013-08-26 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING... 5 2. UPPDRAG... 5 3. KIABS ARGUMENTATION... 6 4. AXFOODS SYN... 7 5. ICAS SYN... 7 6. NIRAS BEDÖMNING... 8 6.1. Efterfrågan växer... 8 6.2.

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad Båstad. Nya Båstad Entre Båstad

Handelsplats Entré Båstad Båstad. Nya Båstad Entre Båstad Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2010 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2010 Handelsstaden Skövde fortsätter växa stabilt - fina resultat av långsiktigt arbete Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun Planbeskrivning Antagandehandling Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende Stadsplan för kvarteret BALDER inom Centrumfyrkanten, i Umeå kommun HANDLINGAR -

Läs mer

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats

HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND. 3. Verksamhetsuppgifter. 4. Detaljhandelns utveckling. 6. Framtidens butik/handelsplats HANDELSUTREDNING - VÄSTRA GÖTALAND BILAGOR 1. Definitioner 2. Befolkningsuppgifter 3. Verksamhetsuppgifter 4. Detaljhandelns utveckling 5. Framtidens konsument 6. Framtidens butik/handelsplats 7. Handelsetableringslagstiftning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text 1(8) Dnr: Mars. Venus, Sirius och Datum: 2015-02-17 Datum och beslut: Text Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 4 2 Beställare... 5 3 Mål... 5 3.1 Effektmål...

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Rekommendationer för mark- och vattenanvändning, tillståndsprövning

Rekommendationer för mark- och vattenanvändning, tillståndsprövning MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Dagens användning av mark i Gnesta tätort visar spår av en zonindelning av staden som är mindre önskvärd, bland annat för att det kan orsaka en ökning av trafik, energiförbrukning

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 (6) ANTAGANDEHANDLING 2012-10-29 Dnr MSN 2010/96 214 Tillägg till PLANBESKRIVNING, PLANBESTÄMMELSER, PLANKARTA samt GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av detaljplan 313, Svetshallen

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY

STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY STADSUTVECKLING I JÖNKÖPING ATOLLEN EN NY ENTRÉ TILL CITY CARINA LUNDEHOLM Skåning. Smålänning. Kommunalråd. Kommunikationskonsult. CCJ KOMMUNIKATION AB Reklambyrå i Huskvarna, startade 1978. 11 medarbetare.

Läs mer

Förord 1 2 3

Förord 1 2 3 Förord 1 2 3 Sammanfattning Innehållsförteckning 1 Inledning... 7 1.1 Bakgrund... 7 1.2 Syfte... 7 1.3 Mål... 8 1.4 Definition av begrepp... 9 1.5 Läge... 10 1.6 Definition av områden... 11 1.7 Antaganden...

Läs mer

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning

BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning BILAGA 2: Enkät med frekvensfördelning FRÅGOR OM DIG OCH DITT HUSHÅLL 1. Är Du 57,3% Kvinna 42,8% Man 2. Hur gammal är Du? _40,11_år k: 39,61 år m: 40,76 år 3. Har Du körkort? 90,1% Ja 9,9% Nej 4. Har

Läs mer

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23

CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET MALMÖ GÖRAN HÖCKERT 2013-10-23 CITYKLIMATET SYFTE Beskriver hur det går för cityhandeln i förhållande till handeln på orten Stadskärnenivå istället för kommunnivå Årlig undersökning CITYKLIMATET

Läs mer

Svensk Handel vilseleder om externhandeln

Svensk Handel vilseleder om externhandeln Box 4625, SE-116 91 Stockholm, Sweden Telefon:+46-8-702 65 00 Telefax: +46-8-702 08 55 Hemsida: www.snf.se E-mail: info@snf.se Stockholm 2 november 2005 Svensk Handel vilseleder om externhandeln Svensk

Läs mer