Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND"

Transkript

1 Översyn av HANDELSPOLICY FÖR ÖSTERSUND Godkänd av kommunfullmäktige Östersunds kommun

2 2 1. BAKGRUND OCH SAMMANFATTNING En handelspolicy för Östersund antogs av kommunfullmäktige hösten Kommunstyrelsen har beslutat se över policyn. Bakgrunden till översynen är i första hand aktuella önskemål och förfrågningar om nyetablering av handel, främst inom kategorin sällanköpsvaror. Den tidigare policyn bedöms inte vara tillräcklig som beslutsunderlag. En viktig förändring sedan den förra policyn antogs är också nedläggningen av garnisonen och den omfattande utbyggnad av bostäder, service och arbetsplatser som planeras på de tidigare militära områdena. Översynen ger riktlinjer som ska underlätta utvecklingen av samlade, attraktiva och lättillgängliga handelsområden med mångfald i utbudet. Som underlag för översynen har konsulterna Handelns utredningsinstitut (HUI) samt Nordplan gjort bedömningar av handelns förutsättningar i länet och Östersund, med rekommendationer för bl a lokalisering av ny handel. HUI:s utredning och Nordplans kompletterande rapport bifogas. Dessutom har Temaplan AB gjort två utredningar kring handelssituationen i Östersund - med fokus på Lillänge-Odenskog, på uppdrag av Odenskogs intresseförening. Stor-Östersunds köpmannaförening (STÖK) har uppdragit åt Temaplan att komma med idéer för utveckling av stadskärnan. Sammanfattning Sällanköpsvaruhandeln har växt kraftigt på senare år och den utvecklingen väntas fortsätta. Östersunds centrum är den mest betydande platsen för sällanköpshandel. Som komplement till centrum har sällanköpsvaruhandel etablerats i Söder och Lillänge / Odenskog, med tonvikten på skrymmande varor, i enlighet med gällande handelspolicy. Den reviderade handelspolicyn föreslår att primärt Centrum och Lillängeområdet utvecklas avseende handel med sällanköpsvaror. Synen på dagligvaruhandeln är densamma som tidigare nämligen att främja lokal service i anslutning till bostäder. Bland annat planeras livsmedelshandel inom den nya stadsdelen Norr. Policyn avser etableringar i staden. Det handelsutbud, med främst livsmedel, som finns i övriga tätorter och på landsbygden är givetvis viktig på många sätt och ska generellt värnas, enligt devisen Mat där folk bor! Viktigt att tänka på är att policyn endast behandlar framtida etableringar sett från handelssynpunkt. Att policyn är positiv till handel i ett visst område innebär inte självklart ett klartecken till etablering. Som regel ska större etableringar föregås av detaljplanläggning och prövas med hänsyn till många olika aspekter - trafik, miljö etc. Beslut om att pröva handelsetablering i sådan detaljplan ska fattas av kommunstyrelsen. Från policyn finns undantag. Handelslokaler med en yta mindre än 150 kvm omfattas inte utan kan etableras utan hinder av policyn, givetvis under förutsättning att det är acceptabelt m.h.t. trafik, miljö, omgivningspåverkan m.fl. planmässiga aspekter. Detaljplan och bygglov kommer som regel att behövas. Motivet till undantaget är att förenkla för nya småbutiker som inte har någon nämnvärd påverkan på den totala handelsstrukturen.

3 3 Östersund i regionen Östersunds kommun har ett betydande inflöde av kunder från länets övriga kommuner, turismen och Norge. Främst gäller detta för handeln med sällanköpsvaror men också för dagligvaror. En trend sedan länge är att handeln ökar i Östersund och minskar i övriga kommuner. År 2005 hade Östersund 75 % av länets försäljning av sällanköpsvaror, men bara ca 50 % av befolkningen. Handelsutvecklingen i Östersund har stor betydelse även för regionen. Handelspolicyn har utarbetats i samråd med en referensgrupp med företrädare för bland annat handelns organisationer, intresseföreningar, de större dagligvarukedjorna, fastighetsägare, konsumentorganisation, handikapporganisationer, pensionärsorganisationer, angränsande kommun och länsstyrelsen. Detaljplaner och bygglov Bygglov behövs för nybyggnad eller ändring av en lokal som syftar till ny handel. När befintliga handelslokaler byter sortiment / inriktning krävs inte bygglov i de fall de nya varorna tillhör samma kategori som de tidigare, d.v.s. de är antingen dagligvaror, skrymmande sällanköpsvaror eller ej skrymmande sällanköpsvaror (enligt bilaga 1) Däremot krävs bygglov för varor i annan kategori, t ex ändring av sortimentet från skrymmande till ej skrymmande sällanköpsvaror. Före Plan- och bygglagen, PBL, trädde i kraft (1987) var det vedertaget att skrymmande handel med bilar, byggvaror och andra tunga varor planmässigt sett ingick i industriändamål. Detta var oftast en praktisk och naturlig lösning och det finns många exempel på sådan industrihandel i Odenskog och Söder. Grundtanken i PBL är att handel inte ska kunna preciseras i detaljplan, för att inte motverka konkurrens. I kommentar till PBL 5:7 sägs bl.a. att handelsområden och industriområden fyller olika behov och det bör därför vara möjligt att dra en skarp gräns mellan sådana områden. Handelspolicyn föreslår att arbetsområdena i Odenskog, Lugnvik och Torvalla är möjliga lägen för handel med tyngre skrymmande varor. Bedömningen är att PBL inte förhindrar att företag som huvudsakligen innehåller lager, tillverkning, service eller försäljning till andra företag (d,v.s. partihandel) hör till industri, även om det också sker försäljning direkt till privatkunder. Några exempel på sådan handel är bilar, maskiner, däck, grövre byggvaror etc. PBL ger möjlighet att i detaljplan precisera handel, nämligen till skrymmande varor respektive dagligvaror. Detta förutsätter att detaljplanen grundas på en utredning som visar att det finns skäl av betydande vikt för en precisering. Konsekvensutredningar Generellt sett bör större handelsetableringar som kan antas få konsekvenser för befintlig handel inom och utanför kommunen konsekvensutredas. Beskrivning av trafik och miljöeffekter ska ingå i beslutsunderlaget. I vissa fall kan miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behövas, då etableringen antas ge betydande miljöpåverkan.

4 4 2. ÖVERGRIPANDE MÅL Följande önskemål ligger till grund för handelspolicyns rekommendationer. I varje etablering gäller det att väga allmänna intressen mot varandra och nå en lösning som från allmän servicesynpunkt är så bra som möjligt. Utveckla och värna livskraftig stadskärna Stärk centrums mångfald i utbud av handel, kultur och nöjen. Stötta utvecklingsprojekt i samarbete mellan kommun, centrumledning, handelsnäring och fastighetsägare, bland annat för att skapa nya ytor för handelsetableringar. Verka för förbättrad service och öppettider. Fortsätt utveckla en funktionell och vacker stadsmiljö samt bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Förbättra tillgången till parkering och kollektivtrafik. Öka sällanköpshandeln i kommunen En varierad och lättillgänglig sällanköpsvaruhandel är bra för besöksnäring, sysselsättning och stadens attraktivitet. Viktigt att ha kända varumärken representerade. Ge förutsättningar för konkurrens Håll en god beredskap för ny handel. Konkurrensen gynnas av att det finns ett bra utbud av etableringslägen som följer handelspolicyn. Allmänt sett kan det vara bra med nya aktörer och etablering av kedjeföretag, i både dagligvaruhandeln och sällanköpshandeln. Livsmedel där folk bor Stötta stadsdelscentra så att servicen där kan bevaras och utvecklas. Bygg om möjligt nya bostäder i närområdet. Placera eventuella nya livsmedelsbutiker i lägen som är både trafikorienterade och med närhet till bostäder och kollektivtrafik. I första hand bör de lokaliseras till stadsdelar med svag service. En begränsning försäljningsyta för livsmedel i bensinstationer om högst 20 kvm infördes på 1980-talet genom principbeslut av kommunfullmäktige. Ytbegränsningen kan tas bort genom upprättande av ny detaljplan, i det fall det tillför service till bostadsområden som saknar livsmedelsbutik. God tillgänglighet och låg miljöbelastning Att handla innebär oftast resande. Handel ska kunna nås enkelt och säkert av alla invånare, i synnerhet för dem som saknar bil. Handelsresor bidrar till att belasta miljön genom avgasutsläpp m.m. Nya etableringar ska lokaliseras så att miljöeffekterna begränsas. Inga nya externa köpcentra Handel ska inte etableras utanför staden eller i dess utkanter, där det saknas naturlig koppling till bebyggelse och kollektivtrafik.

5 5 3. RIKTLINJER Övergripande struktur Nyetableringar av handel med sällanköpsvaror koncentreras huvudsakligen till två samlade handelsområden Östersunds stadskärna och ett utökat Lillängeområde. Lillängeområdet har förutsättningar att expandera genom att delar av närliggande industrikvarter planläggs för handel. I stadsdelen Söder kan viss ytterligare handel etableras inom ramen för områdets fortsatta omvandling. I stadsdelen Norr ska handeln begränsas till en singeletablering, lokaliserad inom det område som i översiktsplanen betecknas C7. Två alternativ föreslås; En dagligvarubutik om högst 4000 kvm BTA alternativt en stormarknad om högst 6500 kvm BTA. Nuvarande struktur av stadsdelscentra med dagligvarubutik m.m. bevaras och förstärks. Inriktning för respektive varuslag Dagligvaror Ny livsmedelshandel bör lokaliseras till stadsdelar med många befintliga eller planerade bostäder och där servicen behöver stärkas. Aktuellt exempel är planerad livsmedelsservice i stadsdel Norr, som kommer att förbättra servicen i stadens norra del. Livsmedelsförsäljning i bensinstationer kan vara ett bra komplement. Begränsningen om högst 20 kvm försäljningsyta för livsmedel i bensinstationer kan tas bort genom upprättande av ny detaljplan, i det fall det tillför service till bostadsområden som saknar livsmedelsbutik. Sällanköpsvaror, ej skrymmande Lokaliseras i första hand till Östersunds stadskärna och till det utökade Lillänge-området. I mindre utsträckning även lokalt i stadsdelscentra. Sällanköpsvaror, skrymmande Skrymmande varor kan grovt delas in i två kategorier lättare respektive tyngre. Lättare varor innebär en försäljning i huvudsak till privatkunder. Handel med tyngre varor kan också rikta sig till privatkunder men tyngdpunkten i verksamheten ligger på service, lager och försäljning till andra företag. Det är praktiskt och önskvärt att hänföra handel med tyngre varor till industriändamål i detaljplan. Den allmänna inriktningen föreslås vara att - Lättare skrymmande varor föreslås finnas huvudsakligen i det utökade Lillänge-området samt i Söder. Vissa typer av varor passar även i Östersunds stadskärna. - Tyngre skrymmande varor föreslås finnas huvudsakligen i arbetsområdena Odenskog, Torvalla och Lugnvik.

6 6 Inriktning för geografiska områden Östersunds stadskärna Stadskärnan är lämplig för all slags handel, med undantag för tyngre skrymmande varor. Centralt i stadsdelar Handel med såväl dagligvaror och sällanköpsvaror (i begränsad omfattning och för lokal marknad) är generellt sett lämplig och önskvärd i stadsdelscentra. Lillängeområdet Byggrätten för handel i gällande detaljplan för Lillänge uppgår till ca kvm bruttoarea BTA kvm (säljyta) är avsedd för livsmedel. Övrig yta är för skrymmande varor. Inriktning: Lillänge Handelsplats (område A) Detaljplanen kan vid behov ändras till att medge handel med sällanköpsvaror generellt, dvs begränsningen skrymmande varor kan avvecklas. Ny yta för dagligvaror prövas från fall till fall. Expansionsmöjligheter utmed Hagvägen. (område B) Lillängeområdet föreslås kunna utvecklas till ett samlat, lättillgängligt och attraktivt område för handel. I första hand bör delar av kvarteren i anslutning till nuvarande handelsplatsen kunna tas i anspråk för handel. Inriktningen förutsätts vara i första hand kategorin sällanköpsvaror. Ny yta för dagligvaror prövas från fall till fall. Reservområde (område C ) Ett vidare område kan på sikt omvandlas från tyngre verksamheter mot handel. Etablering av tyngre verksamheter som inte passar ihop med handel bör undvikas för att inte senare försvåra en omvandling. I och med det relativt perifera läget kan området vara lämpligt för mer ytkrävande och mindre kundintensiv handel. Se karta nedan med områdesavgränsningar A,B,C Särskilt planprogram för utveckling av Lillänge-området bör upprättas som grund för detaljplanläggning. Programmet kan bidra till en sammanhängande och attraktiv helhet som slutresultat, vid en successiv utveckling över överblickbar tid. Exempel på detta är effektiva lösningar av kundparkeringar, godstransporter, tydlig exponering, etc. Programmet bör också behandla gestaltningsfrågor, miljökonsekvenser och inte minst trafiken inom området och i sammanhang med övriga Odenskog / E14. Åtgärder som kan hantera en förväntat ökad trafik bör utredas. Finansiering av åtgärder bör säkerställas via investeringsbidrag i samband med exploateringsavtal vid detaljplanläggning.

7 7 E14 Trucken A Lillänge handelsplats Långtradaren Hagvägen B Släpvagnen Snöslungan Traktorn Fagerbacken Fräsen Städet C Bandsågen Lillänge-området Ett förslag till avgränsning för expanderat handelsområde. Alternativa avgränsningar kan komma att utredas i planprogrammet. Söder Idag finns flera detaljplaner för handel, ofta i kombination med andra användningssätt - i kvarteren Hummern, Godsmagasinet, Kräftan, Sarven och Långan. Dessutom finns handel etablerad på mark som planlagts för industriändamål. Översiktsplanen för Söder som antogs 1994 beskriver en successiv omvandling från industriområde till ett expansionsområde för centrum. Som lämpliga nya användningar anges kontor, lättare industri/hantverk, handel samt i vissa lägen bostäder. Detaljerade rekommendationer ges för respektive kvarter i stadsdelen.

8 8 De nytillskott av bebyggelse som skett sedan planen togs fram har främst varit lokaler för renodlad handel. Intentionerna i översiktsplan Söder är dock att stadsdelen ska innehålla en blandning av olika verksamheter, på det sätt som kännetecknar stadskärnan/centrum. Inriktning: Redan planlagda och pågående projekt som avser lokaler för handel fullföljs. I den fortsatta omvandlingen av Söder bör handel kunna ingå som en del av den totala lokalytan i respektive kvarter/område, bland annat i de delar som närmast kan antas bli aktuella för ny bebyggelse kvarteren Musslan och Sarven samt Övre bangården. Handelns omfattning och inriktning prövas vid detaljplanläggning. Allmänt gäller att behovet av ytor för parkering ska tillgodoses. Söder har i dagsläget fyra st. dagligvarubutiker, med en sammanlagd bruttoarea på nästan kvm. Den totala handelsytan för dagligvaror bör inte utökas. Kvarteret Strumpan Kvarteret Strumpan är planlagt för handel, drygt kvm BTA, i huvudsak för skrymmande varor. Inriktning: Gällande detaljplan behålls. Odenskog i övrigt Den handel som finns är huvudsakligen inom kategorin tyngre skrymmande varor. Inriktning: Området har goda möjligheter till ytterligare etableringar av handel med tyngre skrymmande varor. Sällanköpshandel med lättare skrymmande varor bör i första hand lokaliseras till det utökade Lillängeområdet enligt ovanstående beskrivning. Torvalla och Lugnvik arbetsområden Handel förekommer i viss utsträckning och bör kunna utvecklas vad gäller tyngre skrymmande varor. Övriga delar av staden Dagligvaruhandel kan med fördel etableras som närservice i bostadsområden. Även handel med sällanköpsvaror kan finnas i begränsad omfattning och som lokal service i stadsdelscentra. Övrig slags handel och lägen kan prövas från fall till fall, med hänsyn till bl. a trafik, miljö och effekter på befintlig handel. Externt lokaliserad handel I Boverkets rapport Handeln i Planeringen definieras externhandel som följer: Handel omfattande minst 2000 kvm BTA utanför etablerade stadsdels- eller tätortscentra och som ej kan klassas som bostadsorienterad handel. Stor andel bilkunder. Kan vara enstaka verksamhet, som t.ex ett byggvaruhus eller köpcentrum. Externt köpcentrum definieras:

9 9 Samlad anläggning med många dagligvaru- och sällanköpsvarubutiker i externt läge, ofta kompletterade med bank, post och systembolag. Kan vara stor byggnad (större än kvm BTA) eller samgrupperade enheter. Handelspolicyns inriktning är att handel generellt inte bör lokaliseras till externa lägen, men kan prövas vad gäller kategorin tyngre skrymmande varor. Stadsdel Norr Antagen översiktplan anger handel som generellt möjlig i stadsdelen, i begränsad omfattning och som en del av det centrumändamål som översiktsplanen anger, d.v.s. lokal service. Avsikten är också att etablera livsmedelshandel, med tanke på dels planerade bostäder i stadsdelen men också för att allmänt förbättra tillgången till livsmedelsservice i stadens norra del. Som lämplig plats anges det tidigare motorområdet med markverkstaden m.m. (benämnt område C7 i översiktsplanen). Frågan om handelsytornas läge, storlek och andel sällanköpsvaror har diskuterats i översiktsplaneprocessen och därefter. En förutsättning är singel-etablering, dvs endast en butik. Kommande detaljplan ska begränsa handeln till detta. Två alternativ livsmedelsbutik eller stormarknad - formulerades inför kommunfullmäktiges beslut om handelspolicyn. Kommunfullmäktige fattade beslut om att handelspolicyn ska medge etablering av stormarknad med både dagligvaror och sällanköpsvaror, med en total bruttoarea av högst 6500 kvm BTA. För att kunna få plats med en så stor byggnad och tillräckligt med parkering förutsätts en placering i områdets norra del, vid de stora skärmtaken Alternativ 2 Stormarknad Alternativ 1 Livsmedelsbutik Pampasvägen (planerad) Litsvägen

10 10 Område C7, stadsdel Norr Placering av handeln inom område C7 Under arbetet med översiktsplanen har handeln förutsatts placeras i anslutning till Pampasvägen (alternativ 1 enl. bild sid 9) oavsett vilken omfattning handeln skulle ha. Ändrad placering av tillfartsvägen samt fastighetsägarens planer på att behålla tvättanläggningen är tillkommande omständighet som måste tas hänsyn till. Bilagor till handelspolicyn Kan e-post-distribueras. Utveckling av handeln i Östersund. Fakta, förutsättningar och effekter Handelns utredningsinstitut, 2007 Utlåtande - reviderad handelspolicy för Östersund Nordplan AB, 2007 Underlag för utveckling av Odenskog och Lillänge Temaplan AB, 2006 Utvecklingsplan Östersunds stadskärna Temaplan AB, 2007

11 11 SAMMANFATTNING INRIKTNING TILLKOMMANDE HANDELSETABLERINGAR Dagligvaror Sällanköpsvaror SV, ej skrymmande SV lättare skrymmande SV tyngre skrymmande Stadskärnan Stadsdelscentra Söder Lillängeområdet (Områden A och B) Lillängeområdet (Område C) Kv Strumpan Odenskog, Torvalla och Lugnvik arbetsområden Stadsdel Norr Alt 1 (C7-området) Alt 2 Staden i övrigt Externa lägen Undantag: Handel allmänt - mindre än 150 kvm BTA som självständig etablering Kan medges under förutsättning att etableringen är acceptabel m.h.t trafiksituation, miljö, omgivningspåverkan etc. Etableringen ska också ha stöd i detaljplan. Möjlig Ej möjlig Prövas från fall till fall* * m.h.t. handelns art, omfattning samt betydelse för serviceförsörjningen. Förbehåll: Generellt gäller att alla handelsetableringar behöver prövas planmässigt, dvs gentemot andra intressen och begränsningar, t ex trafik, miljö, stadsbild etc. Större etableringar ska även prövas med avseende på effekter för befintlig handel. Rekommendationerna anger endast vad som kan vara möjligt med hänsyn till handelns önskade struktur - översiktligt och principiellt sett.

12 12 Exemplifiering av varuslag som kan ingå i de olika kategorier som nämns i handelspolicyn HANDEL DETALJHANDEL, Försäljning till privatkunder PARTIHANDEL DAGLIGVAROR SÄLLANKÖPSVAROR GROSSISTER Huvudsakligen Livsmedel, inkl tobak, godis, alkoholdrycker I begränsad omfattning även annat som normalt säljs i livsmedelsbutiker: Husgeråd Rengöring, tvätt Hygien Underkläder Blommor Skrymmande varor, tyngre. Bilar Maskiner, motorer Båtar Husvagnar Byggvaror (ex brädgård, BegMa) Däck Motorcyklar Snöskotrar Växter(typ plantskola) Skrymmande varor, lättare Tv, Radio Data El Vitvaror, dammsugare etc Möbler, inredning Järn och färg Byggvaror Trädgårdsutrustning Cyklar Kontorsvaror (storköp) Övriga varor. Ej skrymmande Kläder Skor Sport och fritid Guld, juveler Ur Böcker, papper Leksaker Lampor Djur Foto Konst Ramar Hemtextil Jakt och fiske Musik Mattor Kosmetika Optik Blommor Presenter

13 13

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef

Datum 2014-06-25. Handelspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige/2014. Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik. Dokumentansvarig: Näringslivschef Datum Handelspolicy Antagen av Kommunfullmäktige/2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-06-16, 112 Dokumentägare: Chef Tillväxtavdelning/klf Dokumentnamn: Handelspolicy Örnsköldsvik Dokumentansvarig:

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.m. Östersunds kommun

Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.m. Östersunds kommun för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.m. Östersunds kommun Dnr Ädh /00 Dnr planmodul: P 0/00 handlingarna består av: - beskrivning med kartor - Konsekvensbeskrivning

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003

16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (29) 2015-06-15 Ks 16. Handelspolicy för Västerviks kommun Dnr 2013/400-003 Som en del i arbetet med att utveckla handeln i Västervik fick samhällsbyggnadsenheten

Läs mer

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127

HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 HANDELSPOLICY SVEDALA TÄTORT Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13, 127 1 2 Handelspolicy för Svedala tätort Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med

Läs mer

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken

Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Analys av detaljhandelns utveckling i Skövdes tre största handelsområden: City, Norrmalm och Stallsiken Innehåll... 1 Bakgrund... 3 Inledning... 4 Sällanköpsvaruhandeln... 5 Dagligvaruhandeln... 7 Skövde

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Parkeringsnorm. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Parkeringsnorm Antaget av Kommunfullmäktige 2011-02-17, 93 Parkeringsnorm vid bygglovsprövning i Strömstads kommun Godkänd av kommunstyrelsen 2011-02-02 Antagen

Läs mer

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015

HANDELSPOLICY. - för Katrineholms kommun. Övergripande inriktningsdokument. Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 Kommunstyrelsens handling nr 32/2015 HANDELSPOLICY - för Katrineholms kommun Övergripande inriktningsdokument Foto: Hanna Maxstad Godkänd av kommunfullmäktige 2015-08-17, 181 Foto: Hanna Maxstad Beslutshistorik

Läs mer

V i s i o n 2 0 1 0. Protokoll. Byggnadsnämnden 2009-06-02 82-88

V i s i o n 2 0 1 0. Protokoll. Byggnadsnämnden 2009-06-02 82-88 V i s i o n 2 0 1 0 Protokoll Byggnadsnämnden 82-88 www.alingsas.se Byggnadsnämndens sammanträde 082 Detaljplan för Trygghetsboende vid Norra Ringgatan 14 083 Detaljplan för verksamheter vid Vänersborgsvägen

Läs mer

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT

LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT LEKSAND DAGLIGVARUFLYTT EN UPPGRADERING AV LEKSAND HANDELSUTREDNING, DAT OKTOBER 2008 2012-06-13 INNEHÅLL 1. Bakgrund 2. Leksands handel idag 3. Leksands handel i framtiden 4. Regionens handel i framtiden,

Läs mer

Svensk Handel. en investering för ditt företag

Svensk Handel. en investering för ditt företag Svensk Handel en investering för ditt företag Svensk Handel är en intresseorganisation för detaljister, partihandlare och importörer Svensk Handel stärker handelns företag och skapar bättre förutsättningar

Läs mer

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47

Innehåll 2000-02-09 KOMMUNLEDNINGSKONTORET. Maud Enquist tel 08-550 216 47 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsstaben 2000-02-09 Maud Enquist tel 08-550 216 47 Innehåll Förord 2 Handelns utveckling 3 Allmänt Internationella erfarenheter Varför en kommunal strategi för handelsetableringar?

Läs mer

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011

Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Handelsstaden Skövde Analys av utvecklingen 2011 Sida 1 (7) Handelsstaden Skövde fortsätter växa ett resultat av ett långsiktigt arbete i samverkan Skövdes totala handelsindex fortsätter stiga och är nu

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01

Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Parkeringsnorm för Örebro kommun Antagen av Programnämnd samhällsbyggnad 2010-12-01 Bilparkering Parkering vid bostad Vid beräkning av parkering vid bostäder finns två alternativ. Är antal och typ av lägenheter

Läs mer

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel

Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel Handlingsprogram för Utvecklingssatsning Handel 30 Mål Handelsindex för 2010 ska öka med minst 3 procentenheter jämfört med handelsindex för 2007. Mätmetod Handelsindex i Sveriges kommuner tas årligen

Läs mer

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1

Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19. Analys & Strategi 1 Handelskonsekvensanalys för Landskrona - ny handel i kvarteret Bromsregulatorn 2011-05-19 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Handelsstrategi för Göteborgsregionen

Handelsstrategi för Göteborgsregionen Handelsstrategi för Göteborgsregionen Göteborgsregionens kommunalförbund januari 2010 Handelsstrategi för Göteborgsregionen Den regionala handelsstrategin är en överenskommelse om att vi gemensamt tar

Läs mer

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011.

Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Sammanfattning av projektet ICA mitt i byn i Nacka, en praktisk tillämpning av boken Handeln bygger staden, Market Förlag, 2011. Koncept/innehåll: Jerker Söderlind Plan/arkitektur: Gio Olla, Joakim Sturesson

Läs mer

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl.

UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Dnr Ädh 1756/2007 Dnr planmodul: P 07/0017 Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Konsekvenser Den fysiska planeringen är tänkt att medverka

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen

Tillväxt Lidköping AB. Lidköping är den naturliga handelsplatsen Lidköping är den naturliga handelsplatsen 1 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Tillgången till bra handel är viktig för invånarnas dagliga liv men också för kommunens samlade attraktivitet. En levande

Läs mer

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08

Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Uppdatering av handelsutredning, Ursvik 2012-08-08 Förutsättningar Vi utreder ett huvudscenario: Nästan all handel restauranger och service koncentreras till Ursviks Torg. En eller ett par serveringar

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA LMÖ STAD 24 MAJ 2012

UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA LMÖ STAD 24 MAJ 2012 PM UTREDNING ANGÅENDE HANDELSPOLICY FÖR MA MALMÖ LMÖ STAD 24 MAJ 2012 Uppdrag: 232255, Utredning angående handelspolicy - strategisk planering. Titel på rapport: PM - Utredning angående handelspolicy för

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta

Handelsplats Entré Båstad, 7 000 kvm säljyta Handelsplats Entré Båstad Båstad Nya Båstad Entre Båstad Nya Båstad Entre Båstad Här byggs Nya Båstad, ett samhälle för den medvetna och selektiva familjen samt för invånare som prioriterar bra boende

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik

Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun. Konsekvensanalys Valdemarsvik Rapport juni 2015 Valdemarsviks kommun Konsekvensanalys Valdemarsvik Sammanfattning Syfte och mål Utredningen ska förse Valdemarsviks kommun med ett material som kan ligga till grund för beslut om etablering

Läs mer

Kommunanalys Kristianstad

Kommunanalys Kristianstad Kommunanalys Kristianstad Grupp 3 VFT045 Almqvist, Ulrika Borkmann Lousdal, Søren Isacsson, Henrik Magnusson, Gustav Nyström, Johanna Allmänt Kristianstad kommun hade 77 245 invånare år 2007 varav ca 38

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter.

FASTIGHETENS LÄGE. Det finns dock möjlighet för besökare att även parkera på torget i Mönsterås. Mönsterås centrum nås från väg E22 via fyra infarter. MÖNSTERÅS FAKTA Byggår: 1983 Fastighetsägare: Folksam (KPA) Försäljningsyta: 1.230 kvm Närliggande butiker: Apoteksgruppen, Puls & Träning Parkeringsplatser: ca 35 st FASTIGHETENS LÄGE Trafikmängder i

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys

Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall. Marknadspotential och konsekvensanalys Handelsutredning Västra hamnen i Hudiksvall Marknadspotential och konsekvensanalys 27 februari 2015 Bakgrund 2 I samband med Hudiksvall kommuns arbete med FÖP för Västra hamnen, önskar staden bedöma förutsättningarna

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD

CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD CITYKLIMATET 2014-09-04 FASTIGHETSÄGARNA SYD SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor. SVAR PÅ: Stadskärnornas ekonomiska utveckling jämförd med

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02

Handeln i Skövde år 2020 och år 2025. Mötesplats för regionen 2014-06-02 Handeln i Skövde år 2020 och år 2025 Mötesplats för regionen 2014-06-02 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTANDE SLUTSATSER... 6 1.1.1. Marknadsområde för handel mm... 6 1.2. Efterfrågeutveckling år 2012-2020... 7

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014

Tuna Park. Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter. PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 Tuna Park Utbyggnad av gallerian Uppdatering av trafikeffekter PM 16 januari 2014, uppdaterat 14 augusti 2014 1 Sammanfattning 1 1.1 Bilplatsbehov 1 1.2 Nyalstrad biltrafik, totalt 1 1.3 Fördelning på

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Presentation av rapport Skåne 3:e oktober 2007. Micael Sandberg Tel 08-613 08 15 alt 070-343 16 45 micael.sandberg@sweco.se

Presentation av rapport Skåne 3:e oktober 2007. Micael Sandberg Tel 08-613 08 15 alt 070-343 16 45 micael.sandberg@sweco.se Presentation av rapport Skåne 3:e oktober 2007 Micael Sandberg Tel 08-613 08 15 alt 070-343 16 45 micael.sandberg@sweco.se Utgångspunkter Att på ett övergripande plan knyta kommunernas fysiska planering

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15

10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga 108.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 18 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/202 10 Direktiv för att ta fram en ny näringslivsstrategi för Haninge kommun. Bilaga

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Luleås framtida handelsplats

Luleås framtida handelsplats Luleås framtida handelsplats Luleå Homecenter I området Notviken som ligger 3 km från centrala Luleå pågår utveckling av handelsområdet Luleå Homecenter för fullt. Luleå Homecenter är både den snabbast

Läs mer

Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se

Handelsstrategi Kristianstads kommun. Bromma 2006-03-10. www.nordplanab.se Handelsstrategi Kristianstads kommun Bromma www.nordplanab.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 1 Effekter på befintlig handel "över natten" av Coop Forum och Bergendalhs:... 1 Effekter på befintlig

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Ansökan om planbesked

Ansökan om planbesked 1 (7) Ansökan om planbesked Vänligen fyll i för snabbare och mer effektiv handläggning av er ansökan. Om ni har frågor angående hur ni fyller i den här förfrågan vänligen kontakta oss på planenheten så

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017

Uppföljning av projektplan för samhällsbyggnadsprojekt 2014-2016 och remiss inför projektplan 2015-2017 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-25 SN-2014/2852.319 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun

SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun SÖDERTÄLJE KOMMUN Detaljhandelsutredning och underlag till förslag till mål och riktlinjer för handelns utveckling inom Södertälje kommun Teknisk rapport 16 juni 2009 Förord Då det snart gått tio år sedan

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter)

Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten 1 i stadsdelen Älvsjö (380 studentlägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2014-03-06 Handläggare: Tony Andersson Tfn 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av Sjöbotten

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Risker och störningar för boende i omgivningen Wallhamn industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4

Risker och störningar för boende i omgivningen Wallhamn industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4 Risker och störningar för boende i omgivningen Beställare: Wallhamnbolagen Tjörn Beställarens representant: Rune Ohlsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlén

Läs mer

8 Levande näringsliv. 8.1 Idag och i framtiden 8.2 Verksamheter 8.3 Handel

8 Levande näringsliv. 8.1 Idag och i framtiden 8.2 Verksamheter 8.3 Handel ÖP 8 Levande näringsliv 8.1 Idag och i framtiden 8.2 Verksamheter 8.3 Handel 8.1 Levande näringsliv Idag och i framtiden Målet är att Partille centrum ska utvecklas och omdanas till ett attraktivt centrum

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning 2010-09-06 Dnr 2009-0369 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Banken 1, Eksjö stad Eksjö kommun, Jönköpings län Behovsbedömning/Avgränsning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut

Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut 1 (3) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-01-11 Dnr Sbn 2012-344 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan, 013 20 63 53 Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning Glaskronan 1, planbeskedsbeslut

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12

Butikscenter HELSINGBORG. > Det handlar om att handla KV. ORKANEN 12 Butikscenter > Det handlar om att handla HELSINGBORG KV. ORKANEN 12 17 09 2008 Ett butikscenter på rätt plats vid rätt tidpunkt Östersund INNEHÅLL Innehåll 2 Orientering 3 Visualisering 4 Butiksarealer

Läs mer