Redovisning av Svenska Djurhälsovårdens parasitologiska studier i anslutning till LIFE-projektet Mats Törnquist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av Svenska Djurhälsovårdens parasitologiska studier i anslutning till LIFE-projektet Mats Törnquist"

Transkript

1 Peter Nilsson Redovisning av Svenska Djurhälsovårdens parasitologiska studier i anslutning till LIFE-projektet Strandängar och våtmarker i det öländska odlingslandskapet Mats Törnquist 1

2 Förord Den här sammanfattningen summerar en studie som har utförts i samarbete med LIFEprojektet Strandängar och våtmarker i det öländska odlingslandskapet. Projektets mål är att arealen välhävdade, fuktiga och våta miljöer i det öländska odlingslandskapet ska öka. Annigun Wedin Projektledare för LIFE-projektet Strandängar och våtmarker i det öländska odlingslandskapet 2

3 Redovisning av Svenska Djurhälsovårdens parasitologiska studier i anslutning till LIFE-projektet Strandängar och våtmarker i det öländska odlingslandskapet Mats Törnquist, chefvet., Svenska Djurhälsovården, Kävlinge, Svenska Djurhälsovården har deltagit i LIFE-projektet Strandängar och våtmarker i det öländska odlingslandskapet med undersökningar rörande parasitförekomsten hos betesgående nötkreatur och får på Öland. Kontakter med berörda djurägare har etablerats genom ett djurägarseminarium och genom telefonkontakter utifrån deltagande djurägarlistor. Parasitologisk expert har varit Peter Waller SVA. Till stöd för fältarbetet och djurägarkontakterna har Charlotte Hallen Sandgren SvDHV, Kalmar involverats. Deltagande djurägare tackas för medverkan och hjälp i våra delar av projektet. De parasitologiska undersökningarna och insatserna kan delas upp i en inledande kartläggning, arbete utfört i nötbesättningar samt i fårbesättningar. Kartläggning Den inledande kartläggningen som genomfördes med hjälp av statistik över parasitanmärkningar i samband med normalslakt av öländska betesdjur visar att förekomsten av Stora leverflundran (Fasciola hepatica) är ovanlig medan den Lilla leverflundran (Dicrocoelium dendriticum) är desto vanligare. Eftersom den lilla leverflundran inte utgör något allvarligt hot mot betesdjurens hälsa lämnades den därhän. Dock vore det intressant att fortsättningsvis kunna studera dess biologi och förutsättningar på Öland eftersom parasiten i sin livscykel kräver närvaro av två mellanvärdar, en snäcka resp. en myra. Kartläggningen resulterade i att den parasitologiska tyngdpunkten lades på mag-tarmnematoder och lungmask hos får resp. nötkreatur. Nötkreatur Genom Charlotte Hallen Sandgrens försorg kom flera gårdsinventeringar till stånd under sommaren En rad olika frågeställningar rörande parasitangrepp, immunitet och smittspridning i olika uppfödningssystem belystes. Har betande mjölkrasdjur som skyddats genom avmaskning första betessäsongen en tillräcklig immunitet för att motstå ev. parasitangrepp under sin andra betessäsong? Genom provtagning av andraårsbetare under betessommaren kunde konstateras att äggutskiljningen var låg vilket indikerar en väl fungerande immunitet. Motsvarande undersökning genomfördes också på nötkreatur i en ekologisk besättning. Djuren betade på Alvarsbeten och de förstagångsbetande djurens exponering för magtarmmaskar begränsades genom betesbyten. Ingen förebyggande avmaskning användes. Resultatet från träckprovsanalyser av andragångsbetare visar även här att en väl fungerande immunitet föreligger. Dock har kvigorna under sommaren infekterats med lungmask. Detta konstateras genom analys av blodprov där antikroppar mot lungmask påvisats. Några symtom i form av hosta förelåg inte. I en besättning tillämpades rutinen att förstagångsbetande mjölkraskalvar släpptes ut tillsammans med besättningens flock av dikor. Syftet med åtgärden är att de äldre och därmed immuna djuren ska konsumera merparten av den i betesgräset övervintrande larvsmittan. 3

4 Härigenom minskar smittrycket i betesgräset för de icke immuna förstagångsbetarna. Strategin tycks fungera tillfredsställande med låg äggutskiljning hos de förstagångsbetande. Även här kunde dock lungmaskangrepp konstateras vid blodanalys på hösten. I detta fall var angreppet kraftigare med hosta och nedsatt kondition hos de förstagångsbetande. Samma besättning släppte vårfödda mjölkraskalvar på sensommarbete med syftet att kalvarna under en kort betesperiod från slutet av augusti skulle hinna etablera en skyddande immunitet mot magtarmmaskar. Strategin synes framgångsrik genom sparsam äggförekomst vid provtagning i september. Vid analys av blodprover tagna i oktober kunde emellertid lungmaskförekomst verifieras. Frånvaron av skador orsakade av magtarmmaskar kunde bekräftas genom analys av pepsinogenhalten i blodet. Höga värden uppstår vid en av maskangrepp skadad löpmagsslemhinna. I det aktuella fallet var värdena låga. I en besättning med dikor och egna ungdjur med ett hårt betestryck följdes en grupp andraårsbetande köttraskvigor på Alvarsbete och hagmark med upprepade träckprovtagningar under sommaren samt blodprovsanalys efter installning. Resultaten visade att kvigorna utsatts för en låggradig smitta av magtarmmaskar. Detta troligen betingat av ett högt betestryck. Lungmask påvisades inte men tre av tio hade antikroppar. I samma besättning studerades en grupp vinterfödda dikalvar som släpptes på bete som avvanda i juni. Relativt höga äggtal påvisades vid provtagning i september, sannolikt en följd av en hög beläggning på betesmarken. Motsvarande konstaterades också hos förstagångsbetande dikalvar vid träckprovsanalys i september. Dikalvarna var även angripna av lungmask och larver påvisades i träckprov i september. Magtarmmaskarnas förekomst hade inte påverkat djurens pepsinogenvärden. Sammanfattning nötbesättningar Sammanfattningsvis har de olika besättningsundersökningarna visat att genom betesplanering kan en stor del av riskerna för magtarmmaskangrepp kontrolleras. Här ingår dels att låta äldre immuna djur beta av den övervintrande larvsmittan, dels att flytta de känsliga djuren (förstagångsbetarna) så de inte går kvar på samma mark hela säsongen samt att kontrollera att beläggningen på betesmarken inte är för hög. Det senare är särskilt viktigt under slutet av betesperioden när växtligheten avtar. Ytterligare en strategi med kort men sen betesgång för immunstimulering har testats och tycks fungera. Ett allvarligt och återkommande observandum är förekomsten av lungmask. Angrepp har setts både hos förstagångsbetande och äldre i nästan alla undersökta besättningar. Dess omfattning varierar från symptomfria djur till sjukdom med hosta och nedsatt kondition. Det är mycket viktigt att konditionen på betesdjuren regelbundet kontrolleras och att åtgärder vidtas om hosta och nedsatt kondition förekommer. Lungmaskangrepp kan leda till dödsfall. Får. Genom frivillig provtagning i fårbesättningar som deltog i LIFE-projektet diagnostiserades två besättningar med specifika problem. I båda påvisades förekomst av magtarmnematoden, Haemonchus contortus. Denna art utgör ett betydande problem i fåruppfödningen och den kan vid massiva angrepp leda till dödsfall. Parasiten har dessutom utvecklat resistens mot en grupp avmaskningsmedel (benzimidazoler) vilket är oroväckande. Det är kroniskt infekterade tackor som är smitthärden i besättningar. Parasitens larvstadier bedöms inte, till skillnad från många andra nematoder, att kunna övervintra på betesmarken. Dessa förutsättningar samt förhållandet att tackorna kan avmaskas med preparat ur gruppen makrocykliska laktoner ger möjlighet att prova att eliminera parasiten helt från en fårbesättning. Detta har hittills inte 4

5 prövats under svenska förhållanden men genomfördes nu i de två aktuella besättningarna. Resultaten är mycket lovande och Fårhälsovården inom Svenska Djurhälsovården kommer att bekosta en fortsatt övervakning av besättningarnas frihet från Haemonchus contortus. Tillvägagångssätt och resultat presenteras nedan. Rapporten är gjord av Peter Waller, SVA. MANAGEMENT OF NEMATODE PARASITES OF SHEEP ON ÖLAND: FARM-BY-FARM ERADICATION OF HAEMONCHUS CONTORTUS Background The principal aim of the EU funded LIFE project is to restore the littoral landscape (wetlands and coastal heaths) of Öland in order to increase floral biodiversity and as a consequence, faunal diversity, in these areas. To achieve this objective, it is essential to increase the grazing of such areas by ruminant livestock. Grazing on these wetlands will provide better habitat for a variety of parasites of cattle, sheep and goats in the external environment. A recent large-scale survey showed that internal nematode parasites were a major disease constraint in sheep flocks throughout Sweden, and Haemonchus contortus, was a particular problem (Lindqvist et al. 2001). The Swedish Animal Health service (SvDHV) sheep veterinarians (L. Rudby-Martin pers. comm.) and the National Veterinary Institute (SVA: D. Christensson pers. comm.) report more clinical cases and more post-mortem causes of death due to H. contortus in recent years. This may be attributed to several factors that could include the general trend of warmer and wetter grazing seasons, the greater time animals spend on pasture, ineffective de-worming practices, or the development of anthelmintic resistance in this parasite (Nilsson et al. 1993). Although 75% of livestock raised on Öland are cattle, there is a trend to increasing the number of sheep on the island. Thus with the apparent climatic change towards warmer and wetter grazing seasons, the longer periods that animals are on pasture and the increased utilization of the coastal pasturelands, it is inevitable that H. contortus will become a particularly important parasite for sheep farmers on Öland. Recent epidemiological studies on sheep parasites in Skåne have shown that H. contortus has evolved to survive the long, cold winters in Sweden entirely within the host as the arrested larval stage, relying on the lambing ewe to complete its life cycle (Waller et al. 2004). There is virtually no survival of the free-living stages on pasture. This suggested to our research group that a unique opportunity is available to eradicate H. contortus, initially on a farm-by-farm basis, by the careful use of highly effective anthelmintics given to all ruminant livestock on each farm during the time of winter housing. Although the latest generation benzimidazole anthelmintics (eg. albendazole, oxfendazole, fenbendazole etc.) are highly effective (>95% efficacy) against all parasitic stages of H. contortus, the macrocyclic lactone class of anthelmintics (ivermectin, doramectin, cydectin, milbemycin) have even greater efficacy. It is the latter anthelmintic group that will be used in this study. Research Plan Two farmers on Öland, (for details of their farming operations see original research proposal), were collaborators in this study. During the winter housing period of 2003/2004, faecal samples were taken from their ewes. A high prevalence of H. contortus was recorded in faecal samples of housed ewes on farm 1 (36%) and farm 2 (44%) farms in February and April 2004, respectively. Both farmers were provided with ivermectin (+ dosing apparatus) by project funds, to treat all their sheep and cattle during housing over the 2003 / 2004 winter period. All animals were dosed according to the heaviest animal in the group. The effectiveness of the anthelmintic dosing procedures was monitored by regular faecal sampling during the forthcoming grazing season. In addition, the abomasums of 10 lambs per farm were collected at the time of slaughter at the end of grazing year These organs were processed for worm recovery, differentiation and enumeration. 5

6 Parasitological Monitoring These procedures were conducted on both farms: 1. Faecal Egg Counts and Larval Differentials Faecal samples were taken from 20 ewes / farm at turn-out (around mid April) and again approximately 4 weeks later. On both occasions, for both farms, the egg counts were zero. As a more sensitive estimate of whether there is any residual H. contortus infections that were not detected by the faecal egg counting technique (where minimum detection level is 50 eggs/g faeces), several composite faecal cultures were prepared on each occasion for each farm. Again these showed the total absence of any infective larvae (see Appendix 1). These results clearly illustrate that the farmers were very successful in eliminating resident parasite infections from their ewes by de-worming during housing. Faecal samples were taken from 20 lambs from each farm in early mid July when they were approximately 3 months of age. The mean egg count of the farm 1 lambs (8 July) was 260 epg and for farm 2 lambs (14 July) was 425 epg. Larval cultures showed that the majority of infective larvae were Teladorsagia/Ostertagia, with varying proportions of Trichostrongylus spp. and Chabertia ovina. On no occasion was H. contortus detected. Further faecal samples were collected on 18 August showed 438 epg for the farm 2 lambs and on 31 August 380 epg for the farm 1 lambs. Results of faecal cultures were similar to the first sampling occasion for the lambs, namely the total absence of H. contortus larvae with the majority of the eggs being attributed to Teladorsagia/Ostertagia with reasonable presence of Trichostrongylus spp. and Chabertia ovina. (See Appendix 1). These results were very positive, insomuch as they showed H. contortus was not detected as a contaminator of pastures in either ewes or their lambs for the 2004 grazing season. As the ewes and lambs were grazing on pastures that carried sheep the previous year, it was expected that overwintered infections of O. circumcincta, Trichostrongylus and Chabertia ovina would be acquired by both the ewes and the lambs. This was illustrated by the moderate egg counts of the lambs on the two sampling occasions in mid late summer. 2. Abomasal worm recovery and counting The definitive test as to whether we were successful in eradicating H. contortus from either farm, was to determine the parasite species composition acquired by a sufficiently large number of lambs from each farm. This is because their worm burdens would reflect the total worm pickup that that had acquired during the whole of the period that they were on pasture in Accordingly, abomasums from 10 lambs from each farm were collected from the slaughterhouse in Kalmar, when the lambs had been consigned to market and slaughter on 26 October Replicate (2) worm counts were conducted on all samples and the results are summarised in the following table: Farm 1 Lamb # H. contortus T.circumcincta T. axei Int. Trichs (2%) (0%) (0%) (10%) (0%) (0%) (0%) (9%) (0%) (0%) 0 0 Mean (2%)

7 Farm 2 Lamb # H. contortus T.circumcincta T. axei Int. Trichs (30%) (37%) (7%) (24%) (21%) (14%) (16%) (17%) (43%) Mean (23%) It can be seen most graphically that no H. contortus were found in any of the lambs from both farms. However, as expected T. circumcincta and T. axei were found in lambs of both farms. The farm 2 lambs had somewhat higher infections than those of the farm 1 lambs, but these could be considered as being non-pathogenic. It is well known that these latter parasites have cold-hardy free-living stages and thus these infections would have originated from over-wintered infection on pasture and possibly augmentation by a second generation during the grazing season. In addition, intestinal Trichostrongylus spp. were recorded in the majority of lambs. The presence of these in the abomasums of lambs, indicates that they moved anteriorly from the small intestine during the slaughtering and gut removal process. Conclusion This pilot trial provides convincing evidence that the eradication of the major pathogenic parasite of sheep and goats, H. contortus, is possible on Swedish farms. The procedure is safe, practical and cheap, in addition to being environmentally safe, without any farmer, or consumer, concerns. In fact, strictly organic farmers would be well advised to adopt this strategy for 1 year and become conventional producers, to simply rid their farms of this major parasite problem in their sheep, or goat flock. Although it would be unrealistic to speculate that eradication of H. contortus from all sheep and goat raising establishments in Sweden could be achieved, there certainly is strong justification to state that it is possible, on a farm-by-farm basis, if individual farmers are sufficiently motivated towards this objective. H. contortus is singly the most important parasite of small ruminants throughout the world, and it is a reasonable expectation that this problem parasite will increase in its prevalence and severity throughout Sweden in the coming years. Thus, the way forward is clear, either these results are ignored and this inevitable scenario will unfold, or a concerted effort is made to eradicate the problem before it becomes worse. However in the first instance, this will require both a commitment by a number of farmers to achieving eradication in their flocks, plus the provision of further funding to assess this on a more comprehensive basis. The choice is clear-cut for the Swedish sheep and goat industry. References Lindqvist, Å., Ljungström, B.L., Nilsson, O., Waller, P.J The dynamics, prevalence and impact of nematode parasite infections in organically raised sheep in Sweden. Acta Vet. Scand. 42: Nilsson, O., Rudby-Martin, L., Schwan O Bensimidazol-resistenta Haemonchus contortus påvisade hos får i Sverige (Benzimidazole resistance demonstrated in Haemonchus contortus infections of sheep in Sweden). Sv. Vet. Tid :

8 Waller, P.J., Rudby-Martin L,. Ljungström, B.L., Rydzyk A The epidemiology of abomasal nematodes of sheep in Sweden, with particular reference to overwinter survival strategies. Vet. Parasitol. 122:

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Slutrapport: Stiftelsen lantbruksforskning Dnr H

Slutrapport: Stiftelsen lantbruksforskning Dnr H Slutrapport: Stiftelsen lantbruksforskning Dnr H0550089 Förekomst av resistens mot avmaskningsmedel (anthelmintika) hos parasitiska rundmaskar (nematoder) hos får (Prevalence of anthelmintic resistance

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Stora leverflundran. hos får

Stora leverflundran. hos får Stora leverflundran hos får 1 Innehållsförteckning Stora leverflundran på frammarsch 3 Det här är stora leverflundran 4 Sjukdomssymtom 5 Akut sjukdomsbild 5 Subakut sjukdomsbild 6 Kronisk sjukdomsbild 7

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Är det viktigt att ha kontroll på inälvsparasiterna?

Är det viktigt att ha kontroll på inälvsparasiterna? Är det viktigt att ha kontroll på inälvsparasiterna? Lena Malmgren Veterinärmedicinsk chef MSD Animal Health Author/location Kan hästar få kolik av inälvsparasiter? JA De viktigaste/vanligaste inälvsparasiterna

Läs mer

Salmonella control in pig production in Sweden. Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA

Salmonella control in pig production in Sweden. Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA Salmonella control in pig production in Sweden Helene Wahlström, Zoonosiscenter, SVA s ZoonosCenter Historik salmonella Imp. Alvesta 9000 90 1:st 1:st salmonellaregulation SWEDISH SALMONELLA CONTROL PROGRAMMES

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen

Säkerhetsfunktioner rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen Säkerhetsfunktioner Hur förstf rstå varandra? Finns behov av att avvika från normal säkerhetsfunktion s under vissa betingelser under uppstart, ändringar i processen eller under drift? enligt 61511 Sida

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Parasiter hos nötkreatur och får

Parasiter hos nötkreatur och får Parasiter hos nötkreatur och får Jordbruksinformation 4 2005 1 Innehåll EKOLOGISK DJURPRODUKTION KRÄVER KUNSKAP...........3 PARASITANGREPP GER EKONOMISKA FÖRLUSTER OCH SJUKA DJUR...........................3

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

www.pianoflygelservice.com

www.pianoflygelservice.com PRESENTERAR KLIMATANLÄGGNING FÖR PIANON OCH FLYGLAR. Varför blir ett piano eller en flygel ostämd? Det kan vara många orsaker, t.ex. hårdhänt bruk, flyttning av instrument, stora skillnader i luftfuktighet

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev.

Anders Persson Philosophy of Science (FOR001F) Response rate = 0 % Survey Results. Relative Frequencies of answers Std. Dev. Anders Persson Philosophy of Science (FOR00F) Response rate = 0 % Survey Results Legend Relative Frequencies of answers Std. Dev. Mean Question text Left pole % % Right pole n=no. of responses av.=mean

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna?

CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? CCTV eller dispens? Vad göra åt kravet på övervakning av området utanför cockpit från båda pilotstolarna? 1 ICAO Annex 6 13.2.2 From 1 November 2003, all passenger-carrying aeroplanes of a maximum certificated

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö.

Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Lights in Alingsås Nordens största workshop inom ljussättning i offentlig miljö. Varje oktober sedan år 2000 kommer världsledande ljusdesigners till Alingsås för att ljussätta centrala delar av staden.

Läs mer

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Introduction Introduction Adolescents as a group are particularly vulnerable

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Incidence and outcome of paracetamol poisoning Rolf Gedeborg Associate Professor, Scientific Director of Epidemiology and Pharmacovigilance Unit for Scientific

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 24 One of the most important accessories today is the very familiar shopping bag, now in common use throughout many countries of the world. Created to carry all sorts of

Läs mer

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet!

MUSIK OCH SPRÅK. !Musik!och!inkludering!!fält!för!musikterapeuter!och!forskning! !!!! !!!2016?04?09! !FMS!rikskonferens!!!Karlstad!universitet! FMSrikskonferens Karlstaduniversitet Liber MUSIK OCH SPRÅK Ett vidgat perspektiv på barns språkutveckling och lärande ULF JEDERLUND Musikochinkludering fältförmusikterapeuterochforskning 2016?04?09 UlfJederlund

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Introduktion ICAO-EASA.

Introduktion ICAO-EASA. Introduktion ICAO-EASA. SSP= State Safety Program ( krav på stater från ICAO) talar bl.a. om SPI. 1 Info om kommande SMS-krav för POA. Sverige har som medlemsland i ICAO åtagit sig att ta fram ett nationellt

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Gotland nytt område i övervakningen

Gotland nytt område i övervakningen INGEN ÖVERGÖDNING nytt område i övervakningen Sedan 1993 har en årlig miljöövervakning av de vegetationsklädda bottnarna i Asköområdet skett. Från år 2 ingår även fem lokaler på i det nationella programmet.

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer

Komponenter Removed Serviceable

Komponenter Removed Serviceable Komponenter Removed Serviceable Presentatör Jonas Gränge, Flygteknisk Inspektör Sjö- och luftfartsavdelningen Fartygs- och luftfartygsenheten Sektionen för Underhållsorganisationer 1 145.A.50(d): När en

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

The ICA perspective on labelling with focus on organic food. Anna Karin Lindberg

The ICA perspective on labelling with focus on organic food. Anna Karin Lindberg The ICA perspective on labelling with focus on organic food Anna Karin Lindberg This is the ICA idea Individual retailers working in cooperation who successfully combine diversity and local adjustments

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 15 August 2016, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 0896661). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm

Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Love og regler i Sverige Richard Harlid Narkos- och Intensivvårdsläkare Aleris FysiologLab Stockholm Driving in the USA Driving is the lifeblood of the United States. It fosters commerce, recreation and

Läs mer

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska

SkillGuide. Bruksanvisning. Svenska SkillGuide Bruksanvisning Svenska SkillGuide SkillGuide är en apparat utformad för att ge summativ återkoppling i realtid om hjärt- och lungräddning. www.laerdal.com Medföljande delar SkillGuide och bruksanvisning.

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00. English Version

Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00. English Version Kurskod: TAIU06 MATEMATISK STATISTIK Provkod: TENA 17 August 2015, 8:00-12:00 Examiner: Xiangfeng Yang (Tel: 070 2234765). Please answer in ENGLISH if you can. a. Allowed to use: a calculator, Formelsamling

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility

Swedish CEF Transport Secretariat. Connecting Europe Facility Swedish CEF Transport Secretariat Connecting Europe Facility CEF-secretariat Background and structure Precondition The Member State must approve all applications and follow-up reports(asr) The Member State

Läs mer

Refugia som metod för att minska utvecklingen av anthelmintikaresistens hos får

Refugia som metod för att minska utvecklingen av anthelmintikaresistens hos får Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Refugia som metod för att minska utvecklingen av anthelmintikaresistens hos får Carolina Leijonflycht Självständigt arbete

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska

Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska Nr 54 Avtal med Heliga stolen i syfte att bekräfta att den romersk-katolska kyrkan i Sverige är en del av folkrättssubjektet den universella katolska kyrkan Stockholm den 13 december 2001 Regeringen beslutade

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

Anthelmintikaresistens hos nötkreatur -vad vet vi idag?

Anthelmintikaresistens hos nötkreatur -vad vet vi idag? Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Anthelmintikaresistens hos nötkreatur -vad vet vi idag? Anna Stigwall Självständigt arbete i veterinärmedicin, 15 hp

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel

CHEMICAL KEMIKALIER I MAT. 700 miljoner på ny miljöteknik. Rester i mer än hälften av alla livsmedel CHEMICAL KEMIKALIER I MAT Rester i mer än hälften av alla livsmedel 700 miljoner på ny miljöteknik Kemikalier i mat Över 77 000 tester av 500 olika typer av livsmedel från hela Europa har gjorts. Dom hittade

Läs mer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer

Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Oförstörande provning (NDT) i Del M Subpart F/Del 145-organisationer Ref. Del M Subpart F & Del 145 2012-05-02 1 Seminarium för Teknisk Ledning HKP 3maj, 2012, Arlanda Inledning Allmänt Viktigare krav

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Hantering av parasitproblematik på naturbetesmark

Hantering av parasitproblematik på naturbetesmark Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hantering av parasitproblematik på naturbetesmark Parasite management on semi-natural pastures Lina Bornold Svanfeldt

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts

ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for screws, bolts and nuts SVENSK STANDARD SS-ISO 262 Fastställd 2003-08-01 Utgåva 1 Metriska ISO-gängor för allmän användning Utvalda storlekar för skruvar och muttrar ISO general purpose metric screw threads Selected sizes for

Läs mer

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits

TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits TNS SIFO Navigare Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits 1 I vår lanserar TNS SIFO Navigare en ny syndikerad undersökning Diabetes Patients Attitudes & Digital Habits högaktuell för läkemedelsindustrin

Läs mer

55R Kia Carens 2013»

55R Kia Carens 2013» 55R-013714 60 Kia Carens 2013» 630-0810 rev. 2014-06-09 DC Congratulations on purchasing an ATS towbar Alexo Towbars Sweden offer quality towbars produced as a result of direct market research. Every towbar

Läs mer

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet

Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Nr 17 Överenskommelse med Thailand om radioamatörverksamhet Bangkok den 18 januari och 19 april 2002 Regeringen beslutade den 29 november 2001 att ingå överenskommelsen i form av skriftväxling. Överenskommelsen

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer