BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING"

Transkript

1 SV SV SV

2 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 05 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen SV SV

3 BILAGA KAPITEL 5: FINANSIELLA TRANSAKTIONER 5.01 Finansiella transaktioner (F) är transaktioner i finansiella tillgångar (AF) och skulder mellan inhemska institutionella enheter och mellan dem och utländska institutionella enheter En finansiell transaktion är ett mellanhavande mellan institutionella enheter som innebär att en finansiell tillgång och motsvarande skuld samtidigt skapas eller likvideras eller att äganderätten till en finansiell tillgång förändras eller att en skuld överlåtes. ALLMÄN ÖVERSIKT Finansiella tillgångar, finansiella fordringar och skulder 5.03 Finansiella tillgångar består av alla finansiella fordringar, ägarandelar och den omyntade guldkomponenten av monetärt guld Finansiella tillgångar är värdebevarare som representerar en förmån eller serier av förmåner som kan vinnas av den ekonomiska ägaren genom att inneha dem eller nyttja dem över tiden. De används för att överföra värden från en räkenskapsperiod till en annan. Förmåner eller serier av förmåner regleras genom betalningar, som normalt sett utgörs av sedlar och mynt (AF.21) och överförbar inlåning (AF.22) En finansiell fordran berättigar långivaren att erhålla en betalning eller serie av betalningar från låntagaren. Finansiella fordringar är finansiella tillgångar som har motsvarande skulder. Ägarandelar och aktier/andelar i investeringsfonder (AF.5) behandlas som en finansiell tillgång med en motsvarande skuld, även om innehavarens finansiella fordran på bolaget inte är ett fast belopp Skulder uppstår när låntagaren är förpliktad att göra betalningar eller en serie av betalningar till långivaren Den omyntade guldkomponenten av monetärt guld som monetära myndigheter innehar som valutareserv behandlas som en finansiell tillgång även om innehavaren inte har fordringar på andra angivna enheter. Det finns ingen motsvarande skuld för omyntat guld. SV 2 SV

4 Villkorade tillgångar och villkorade skulder 5.08 Villkorade tillgångar och villkorade skulder är avtal som innebär att en part är förpliktad att göra en betalning eller en serie av betalningar till en annan enhet endast om vissa angivna villkor är uppfyllda. Eftersom de inte ger upphov till ovillkorliga förpliktelser är villkorade tillgångar och villkorade skulder inte finansiella tillgångar och finansiella skulder Villkorade tillgångar och villkorade skulder omfattar följande: a) Av tredje part lämnad betalningsgaranti av engångskaraktär, eftersom betalning endast måste göras om låntagaren inte uppfyller sina skyldigheter. b) Låneåtaganden med en garanti för att medel kommer att göras tillgängliga, men där det inte finns några finansiella tillgångar förrän medlen faktiskt betalas ut. c) Remburser, som innebär ett löfte om att göra en betalning på villkor att vissa avtalade handlingar visas upp. d) Kreditlimitar innebär löften om att en viss kund ska få lån upp till en viss gräns. e) Långfristiga löften om försäljning (Note Issuance Facilities) som garanterar att en potentiell låntagare kommer att kunna sälja kortfristiga skuldebrev, s.k. skuldsedlar, och att den bank som utfärdar löftet kommer att ta upp eventuella värdepapper som inte säljs på marknaden eller kommer att betala ut likvärdiga förskott. f) Pensionsrättigheter inom ramen för ofonderade statligt fastställda pensionssystem som administreras av arbetsgivaren eller pensionsinstitut inom socialförsäkringen. Sådana pensionsrättigheter registreras i den kompletterande tabellen över pensionssystem inom socialförsäkringen och inte i de grundläggande räkenskaperna Villkorade tillgångar och villkorade skulder omfattar inte följande: a) Avsättningar för försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem (AF.6). b) Finansiella derivat (AF.7) där kontrakten i sig har ett marknadsvärde eftersom de är föremål för handel eller kan avräknas på marknaden Även om villkorade tillgångar och villkorade skulder inte registreras i räkenskaperna är de viktiga för politiska ändamål och för analys. Information om dessa behöver därför samlas in och presenteras som kompletterande upplysningar. Även om det i slutändan inte görs några betalningar för villkorade tillgångar och SV 3 SV

5 villkorade skulder kan en hög andel sådana tyda på en icke önskvärd risknivå hos de enheter som erbjuder dem. Faktaruta 5.1: Behandling av garantier i ENS B Garantier är avtal som innebär att garanten inför en långivare åtar sig att ersätta den förlust som långivaren skulle göra om en låntagare underlåter att återbetala ett lån. Ofta ska en avgift betalas för att en garanti ställs ut. B Tre olika typer av garantier kan särskiljas. Dessa gäller enbart för garantier som ställs för finansiella tillgångar. Ingen särskild behandling föreslås för garantier i form av tillverkargarantier eller andra former av garantier. De tre typerna av garantier är följande: a) Garantier som ställs i form av finansiella derivat, till exempel kreditswappar. Dessa derivat bygger på risken för utebliven betalning av finansiella referenstillgångar och är inte knutna till enskilda lån eller skuldebrev. b) Standardiserade garantier emitteras i stort antal, oftast för ganska små belopp. Det kan till exempel vara exportkreditgarantier eller garantier för studentlån. Även om det är svårt att beräkna sannolikheten för att en standardiserad garanti ska åberopas, innebär det faktum att det finns många liknande garantier att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av antalet åberopade garantier. Standardiserade garantier behandlas som om de ger upphov till finansiella tillgångar, inte villkorade tillgångar. c) Engångsgarantier, där det inte går att beräkna den associerade risken med någon grad av tillförlitlighet eftersom det inte finns några fall att jämföra med. En engångsgaranti betraktas som en villkorad tillgång eller en villkorad skuld och registreras inte som en finansiell tillgång eller skuld. Kategorier av finansiella tillgångar och skulder 5.12 Åtta kategorier av finansiella tillgångar kan urskiljas: AF.1 Monetärt guld och särskilda dragningsrätter (SDR). AF.2 Sedlar, mynt och inlåning. AF.3 Skuldebrev. AF.4 Lån. AF.5 Ägarandelar och aktier/andelar i investeringsfonder. AF.6 Försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem. AF.7 Finansiella derivat och personaloptioner. AF.8 Övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter. SV 4 SV

6 5.13 En finansiell tillgång motsvaras alltid av en lika stor skuld, med undantag av den omyntade guldkomponent i monetärt guld som hålls som en del av valutareserven hos monetära myndigheter och som klassificeras i kategorin monetärt guld och särskilda dragningsrätter. Med undantag av detta går det alltså att utskilja åtta kategorier av skulder som motsvarar kategorier av finansiella tillgångar Klassificeringen av finansiella transaktioner motsvarar klassificeringen av finansiella tillgångar och skulder. Åtta kategorier av finansiella transaktioner kan särskiljas: F.1 Transaktioner i monetärt guld och särskilda dragningsrätter (SDR). F.2 Transaktioner i sedlar, mynt och inlåning. F.3 Transaktioner i skuldebrev. F.4 Transaktioner i lån. F.5 Transaktioner i ägarandelar och aktier/andelar i investeringsfonder. F.6 Transaktioner i försäkringssystem, pensionssystem och standardiserade garantisystem. F.7 Transaktioner i finansiella derivat och personaloptioner. F.8 Transaktioner i obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter På grund av symmetrin mellan finansiella fordringar och skulder används begreppet instrument för både tillgångs- och skuldaspekten av finansiella transaktioner. Det innebär inte att begreppet finansiella tillgångar och skulder utvidgas till att omfatta poster utanför balansräkningen som ibland beskrivs som finansiella instrument i monetär och finansiell statistik. Balansräkning, konto för finansiella transaktioner och andra flödeskonton 5.16 Innehavet av finansiella tillgångar och skulder vid en viss tidpunkt bokförs i balansräkningen. Finansiella transaktioner resulterar i förändringar mellan ingående och utgående balans. Förändringarna mellan ingående och utgående balans beror emellertid också på andra flöden som inte beror på mellanhavanden genom ömsesidiga avtal mellan institutionella enheter. Andra flöden i samband med finansiella tillgångar och skulder kan delas upp i omvärderingar av finansiella tillgångar och skulder samt andra volymförändringar som inte beror på finansiella transaktioner. Omvärderingar bokförs i omvärderingskontot och volymförändringar bokförs i kontot över andra volymförändringar Kontot över finansiella transaktioner är det sista kontot i ENS som registrerar transaktioner. Kontot över finansiella transaktioner har inte någon saldopost som förs vidare till ett annat konto. Saldoposten i kontot över finansiella transaktioner, anskaffningen, netto, av finansiella tillgångar minus nettoökningen av skulder, är nettoutlåning (+) eller nettoupplåning (-), (alltså positivt eller negativt finansiellt sparande) (B.9F). SV 5 SV

7 5.18 Saldoposten i kontot över finansiella transaktioner är identisk med saldoposten i kapitalkontot. I praktiken brukar det uppstå en diskrepans mellan dem, eftersom de beräknas med hjälp av olika statistiska uppgifter. Värdering 5.19 Finansiella transaktioner registreras till transaktionsvärde, dvs. värdet i nationell valuta på berörda finansiella tillgångar och/eller skulder när de på affärsmässiga grunder upprättas, avvecklas, bytes eller överlåtes mellan institutionella enheter Finansiella transaktioner och deras motsvarande finansiella eller icke-finansiella transaktioner registreras till samma transaktionsvärde. Det finns tre möjligheter: a) Den finansiella transaktionen är en transaktion i betalningsmedel i nationell valuta: Transaktionsvärdet är lika med det utväxlade beloppet. b) Den finansiella transaktionen är en transaktion i utländsk valuta och den motsvarande transaktionen är inte en transaktion i nationell valuta: Transaktionsvärdet är lika med beloppet i nationell valuta efter marknadskursen vid tidpunkten för betalningen. c) Varken den finansiella transaktionen eller dess motsvarande transaktion är en transaktion i kontanter eller andra betalningsmedel: Transaktionsvärdet är det gällande marknadsvärdet på berörda finansiella tillgångar och/eller skulder Transaktionsvärdet hänför sig till en specifik finansiell transaktion och dess motsvarande transaktion. Rent begreppsmässigt ska transaktionsvärdet klart skiljas från ett värde som baseras på ett pris noterat på marknaden, ett lämpligt marknadspris eller ett pris som är avsett att uttrycka den allmänna prisnivån för en grupp av liknande finansiella tillgångar och/eller skulder. Men i de fall den motsvarande transaktionen till en finansiell transaktion är t.ex. en överlåtelse och den finansiella transaktionen kan företas på andra än rent affärsmässiga grunder är transaktionsvärdet lika med det gällande marknadsvärdet på de berörda finansiella tillgångarna och/eller skulderna Transaktionsvärdet omfattar inte avgifter, arvoden, provisioner, courtage och liknade betalningar för tjänster som erfordras för att transaktionerna ska bli genomförda: dessa ska registreras som betalning för tjänster. Skatter på finansiella transaktioner ska heller inte medtas utan behandlas som skatter på tjänster inom ramen för skatter på produkter. När en finansiell transaktion innebär en nyemission av skulder är transaktionsvärdet lika med summan av den uppkomna skulden exklusive förutbetalda räntor. På samma sätt ska transaktionsvärdet både hos långivare och hos låntagare, när en skuld upplöses, vara lika med minskningen av skulden. Netto- och bruttoregistrering SV 6 SV

8 5.23 Med nettoregistrering av finansiella transaktioner avses att förvärv av finansiella tillgångar redovisas netto efter avyttringar av finansiella tillgångar och att skuldsättning visas netto efter återbetalningar av skulder. Finansiella transaktioner får representeras netto över finansiella tillgångar med olika egenskaper och med olika låntagare eller långivare, under förutsättning att de ligger inom samma kategori eller underkategori Med bruttoregistrering av finansiella transaktioner avses att förvärv och avyttring av finansiella tillgångar visas separat, liksom även uppkomst och återbetalning av skulder. Bruttoregistrering av finansiella transaktioner visar samma belopp av nettoutlåning och nettoinlåning som om finansiella transaktioner registrerades netto. Finansiella transaktioner ska registreras brutto i fråga om detaljerade finansiella marknadsanalyser Konsolidering 5.25 Med konsolidering i kontot för finansiella transaktioner avses processen med att balansera transaktioner i finansiella tillgångar för en viss grupp av institutionella enheter mot motsvarande skuldtransaktioner för samma grupp av institutionella enheter. Konsolidering kan göras för den totala ekonomin, institutionella sektorer och delsektorer. Kontot för finansiella transaktioner för utlandet är konsoliderat per definition, eftersom enbart utländska enheters transaktioner med inhemska institutionella enheter registreras Olika konsolideringsnivåer är lämpliga för olika typer av analys. Vid till exempel konsolidering av kontot för finansiella transaktioner för den totala ekonomin ligger tonvikten på ekonomins finansiella transaktioner med utländska institutionella enheter, eftersom samtliga finansiella transaktioner mellan inhemska institutionella enheter nettas vid konsolideringen. Konsolidering för sektorer gör det möjligt att spåra övergripande finansiella transaktioner mellan sektorer med ett nettosparande och sådana med nettoupplåning. För finansiella bolag kan konsolidering på delsektorsnivå ge mycket mer detaljerad information om förmedling och till exempel göra det möjligt att identifiera monetära finansinstituts transaktioner med andra finansiella bolag, med andra inhemska sektorer och med utländska institutionella enheter. Ett annat område där konsolidering kan vara användbar är på delsektorsnivå inom den offentliga sektorn, eftersom transaktioner mellan de olika förvaltningsnivåerna då ingår Bokföringsposter i ENS konsolideras inte, eftersom ett konsoliderat konto för finansiella transaktioner kräver information om motsvarande gruppering av institutionella enheter. Detta förutsätter att det finns från-vem-till-vem-information SV 7 SV

9 Nettobokföring om den finansiella transaktionen. Vid sammanställningen av den offentliga sektorns skulder måste det till exempel göras åtskillnad mellan den offentliga sektorn och andra institutionella enheter bland innehavarna av skulderna Nettobokföring är konsolidering av en enda institutionell enhet, där bokföringsposter på båda sidor av kontot för samma transaktionspost balanseras mot varandra. Nettobokföring bör undvikas om det inte saknas källdata Olika grader av nettobokföring kan utskiljas när skuldtransaktioner dras av från finansiella tillgångstransaktioner för samma finansiella tillgångskategori eller underkategori När en avdelning i en institutionell enhet köper obligationer som har emitterats av en annan avdelning i samma institutionella enhet, registreras transaktionen i enhetens konto för finansiella transaktioner normalt inte som att en avdelning förvärvar en fordran på en annan. Transaktionen registreras som en inlösen av skulder, snarare än ett förvärv av konsoliderande tillgångar. Sådana finansiella instrument betraktas som nettobokförda. Nettobokföring ska undvikas om det finansiella instrumentet måste ligga kvar både på tillgångs- och på skuldsidan för att följa de rättsliga presentationskraven Det kan vara omöjligt att undvika nettobokföring för en institutionell enhets transaktioner i finansiella derivat, där separata data om transaktioner i tillgångar och skulder oftast inte finns att tillgå. Det är lämpligt att nettobokföra dessa transaktioner eftersom värdet på en position i finansiella derivat kan byta tecken, det vill säga byta från en tillgångs- till en skuldposition, eftersom värdet på det underliggande instrumentet i derivatkontraktet ändras i förhållande till priset i kontraktet. Bokföringsregler för finansiella transaktioner 5.32 Fyrdubbel bokföring är en bokföringsmetod där varje transaktion som omfattar två institutionella enheter registreras två gånger av varje enhet. Företag som utväxlar varor mot kontanta medel kommer t.ex. att resultera i poster i både produktionskontot och kontot för finansiella transaktioner i varje enhet. Genom fyrdubbel bokföring garanteras symmetrin i de berörda institutionella enheternas rapportering och därmed samstämmigheten mellan kontona En finansiell transaktion har alltid en motsvarande transaktion. Den motsvarande transaktionen kan vara en annan finansiell transaktion eller en icke-finansiell transaktion I de fall en transaktion och dess mottransaktion båda är finansiella, förändrar de den finansiella portföljens sammansättning och de kan förändra totalen för både finansiella tillgångar och skulder hos berörda institutionella enheterna, men de förändrar inte nettoutlåningen/nettoupplåningen. SV 8 SV

10 5.35 Den mot en finansiell transaktion svarande transaktionen kan vara en icke-finansiell transaktion, som en transaktion i produkter, en transferering eller en transaktion i icke-finansiella icke producerade tillgångar. I de fall den mot en finansiell transaktion svarande transaktionen inte är finansiell kommer nettoutlåningen/nettoupplåningen hos de institutionella enheterna att förändras. En finansiell transaktion med en motsvarande löpande transferering eller kapitaltransferering 5.36 Den mot en finansiell transaktion svarande transaktionen kan vara en transferering. I detta fall medför den finansiella transaktionen att ägandet av en finansiell tillgång förändras eller att en låntagare tar över en skuld, s.k. skuldövertagande, eller att en finansiell tillgång och den motsvarande skulden samtidigt likvideras, s.k. annullering eller avskrivning av skuld. Skuldövertagande- och skuldavskrivningstransaktioner är kapitaltransferering (D.9) och registreras i kapitalkontot Om ägaren till ett kvasibolag tar över skulder från eller annullerar finansiella fordringar mot kvasibolaget är den mot skuldövertagande eller skuldannullering svarande transaktionen en transaktion i ägarandelar (F.51). Ett undantag är om operationen är avsedd att täcka förluster ackumulerade under flera räkenskapsår eller exceptionella förluster, eller görs i samband med permanenta förluster, då operationen klassificeras som en icke-finansiell transaktion en kapitaltransferering eller en löpande transferering Om den offentliga sektorn annullerar eller övertar skulder i ett offentligt bolag som upphör som institutionell enhet i ENS, registreras ingen transaktion i kapitalkontot eller det finansiella kontot. I detta fall registreras ett flöde i kontot för andra volymförändringar i tillgångar Om den offentliga sektorn annullerar eller övertar skulder i ett offentligt bolag som ett led i en pågående privatiseringsprocess som ska genomföras i ett kortsiktigt perspektiv är den motsvarande transaktioner en transaktion i ägarandelar (F.51) upp till de sammanlagda privatiseringsintäkterna. Det vill säga, den offentliga sektorn anses tillfälligt öka sina ägarandelar i bolaget genom att annullera eller överta det offentliga bolagets skulder. Privatisering innebär att inflytandet över det offentliga bolaget upphör genom avyttring av ägarandelar. En sådan skuldavskrivning eller ett sådant skuldövertagande leder till en ökning av det egna kapitalet i det offentliga bolaget, även om det inte förekommer någon emittering av ägarandelar Avskrivning eller nedskrivning av osäkra fordringar hos långivare och den ensidiga annulleringen av en skuld hos en låntagare, s.k. skuldförnekande, klassificeras inte som finansiella transaktioner, därför att de inte innebär ett mellanhavande mellan institutionella enheter genom ömsesidiga avtal. Av- och nedskrivning av osäkra fordringar hos långivare registreras i kontot för andra volymförändringar i tillgångar. SV 9 SV

11 En finansiell transaktion med kapitalinkomst som motsvarande transaktion 5.41 Den mot en finansiell transaktion svarande transaktionen kan vara kapitalinkomst i form av ränta, inkomst från bolag och kapitalinkomst Långivare mottar ränta (D.41) och låntagare betalar ränta på sådana finansiella fordringar som är klassificerade i kategorierna monetärt guld och särskilda dragningsrätter, sedlar, mynt och inlåning (AF.2), skuldebrev (AF.3), lån (AF.4) och övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter (AF.8) Räntan på det utestående beloppet tillskrivs långivaren kontinuerligt över tiden. Den mot en bokförd upplupen ränta (D.41) svarande transaktionen är finansiell och skapar en fordran på låntagaren från långivarens sida. Den ackumulerade räntan bokförs i kontot för finansiella transaktioner med det finansiella instrument som den avser. Effekten av denna finansiella transaktion är att räntan återinvesteras. Den faktiska räntebetalningen registreras inte i räntekontot (D.41), utan som en transaktion i sedlar, mynt och inlåning (F.2), matchad med en likvärdig återbetalning av den berörda tillgången, vilket minskar långivarens finansiella nettofordran på låntagaren När upplupen och förfallen ränta inte betalas ger detta upphov till förfallna men icke betalda räntor. Eftersom det är upplupna räntor som registreras förändrar dessa förfallna men icke betalade räntor inte summan av finansiella tillgångar eller skulder Inkomst från bolag omfattar utdelningar (D.421), ägaruttag från kvasibolag (D.422), återinvesterade vinstmedel från utländska direktinvesteringar (D.43) och återinvesterade vinstmedel från inhemska företag. Effekten av mottransaktionen för återinvesterade vinstmedel är att kapitalinkomst återinvesteras i direktinvesteringsföretaget Utdelning registreras som investeringsinkomster vid den tidpunkt då aktier handlas utan utdelning. Detta gäller också ägaruttag från kvasibolag. Exceptionellt stora utdelningar eller ägaruttag som inte överensstämmer med de senaste erfarenheterna av den inkomst som finns tillgänglig för utdelning till företagets ägare registreras på ett annat sätt. En sådan alltför stor utdelning bokförs som uttag av eget kapital i kontot för finansiella transaktioner och inte som del av investeringsinkomst Den kapitalinkomst hos en investeringsfond efter avdrag för administrationskostnader som tillfaller andelsägarna men som inte delats ut, registreras som kapitalinkomst och har en motpost i kontot för finansiella transaktioner under aktier/andelar i investeringsfonder. Effekten blir att den inkomst som tillfaller andelsägarna men som inte delats ut behandlas som återinvesterad i fonden Investeringsinkomster tillräknas försäkringstagarna (D.44), innehavare av pensionsrättigheter och innehavare av aktier/andelar i investeringsfonder. Oavsett vilket belopp som betalas ut av försäkringsföretaget, pensionsinstitutet eller investeringsfonden bokförs det fullständiga beloppet av den utbetalda investeringsinkomst som försäkringsföretaget eller fonden tar emot som utbetalning SV 10 SV

12 till försäkringstagarna eller innehavarna av aktier eller andelar. Det belopp som faktiskt inte betalas ut ska bokföras som återinvestering i kontot för finansiella transaktioner. Bokföringstidpunkt 5.49 Finansiella transaktioner och deras motsvarande transaktioner registreras vid samma tidpunkt När den mot en finansiell transaktion svarande transaktionen är icke-finansiell ska båda transaktionerna registreras när den icke-finansiella transaktionen äger rum. Om till exempel försäljning av varor och tjänster ger upphov till en handelskredit ska den finansiella transaktionen registreras när den icke-finansiella transaktionen registreras i relevant icke-finansiellt konto när äganderätten till varorna överförs eller när tjänsten tillhandahålls När den motsvarande transaktionen också är finansiell, finns det tre möjligheter: a) Båda de finansiella transaktionerna är transaktioner i kontanta medel eller andra betalningsmedel: De registreras när den första betalningen görs. b) Endast en av de två finansiella transaktionerna görs i kontanta medlen eller andra betalningsmedel: De registreras vid tidpunkten för betalningen. c) Ingen av de två finansiella transaktionerna görs i kontanta medel eller andra betalningsmedel: De registreras när den första finansiella transaktionen äger rum. Ett från-vem-till-vem-konto över finansiella transaktioner 5.52 Från-vem-till-vem-kontot för finansiella transaktioner eller kontot för finansiella transaktioner mellan långivare/låntagare är en utbyggnad av det icke-konsoliderade kontot för finansiella transaktioner. Det är en tredimensionell presentation av finansiella transaktioner där båda parterna i en transaktion visas, tillsammans med vilket slags finansiellt instrument som transaktionen berör. Denna presentation ger information om sambanden långivare/låntagare och är konsistent med en finansiell från-vem-till-vem-balansräkning. Ingen information lämnas om till vilka institutionella enheter finansiella tillgångar har sålts eller från vilka de har köpts. Detta gäller också motsvarande skuldtransaktioner. Från-vemtill-vem-kontot för finansiella transaktioner brukar också kallas matris för kassaflödesanalys Utifrån principen om fyrdubbel bokföring har ett från-vem-till-vem-konto för finansiella transaktioner tre dimensioner: kategorin för det finansiella instrumentet, låntagarens sektor samt långivarens sektor. För ett från-vem-till-vem-konto för finansiella transaktioner krävs tredimensionella tabeller som täcker fördelningen per finansiellt instrument, låntagare och långivare. I sådana tabeller visas de finansiella transaktionerna korsklassificerade per låntagarsektor och långivarsektor, enligt tabell 5.1. SV 11 SV

13 5.54 Av tabellen för den finansiella instrumentkategorin skuldebrev framgår det att skuldebrev som har förvärvats av hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationer (275) till följd av transaktioner under referensperioden efter avyttringar av finansiella tillgångar utgör fordringar på icke-finansiella företag (65), finansiella företag (43), offentlig sektor (124), samt utlandet (43). I tabellen visas att på grund av transaktioner under referensperioden har icke-finansiella företag tagit på sig efter inlösen skulder i form av skuldebrev på 147: deras skulder i denna form till andra icke-finansiella företag ökade med 30, till finansiella företag med 23, till offentlig sektor med 5, till hushåll och till hushållens icke-vinstdrivande organisationer med 65 samt till utlandet med 24. Inga skuldebrev emitterades av hushåll och hushållens icke-vinstdrivande organisationer. Eftersom presentationen av utlandet är konsoliderad visas inga transaktioner mellan utländska institutionella enheter. Liknande tabeller kan sammanställas för alla kategorier av finansiella instrument. Tabell 5.1: Ett från-vem-till-vem-konto över finansiella transaktioner för skuldebrev Låntagarsektor Skuldebrev netto, upptagna av Långivarsektor Ickefinansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Hushåll och hushållens ickevinstdrivande organisationer Nationell ekonomi Utlandet Summa Icke-finansiella företag Finansiella företag Offentlig sektor Nettoförvärv av skuldebrev, av Hushåll och hushållens ickevinstdrivande organisationer Nationell ekonomi Utlandet Summa Med hjälp av från-vem-till-vem-kontot för finansiella transaktioner går det att analysera vem som finansierar vem, med vilka belopp och med hjälp av vilken finansiell tillgång. Det besvarar den här typen av frågor: a) Vilka är motpartssektorerna för de förvärvade tillgångarna netto eller för de skulder netto som har tagits upp av en institutionell sektor eller delsektor? b) Vilka är de företag med vilka den offentliga sektorn har ett ägande? c) Vilka belopp av skuldebrev som har emitterats (efter inlösen) av den offentliga sektorn, finansiella eller icke-finansiella företag och utlandet förvärvas av inhemska sektorer och utlandet (efter avyttringar av finansiella tillgångar)? SV 12 SV

14 DETALJERAD KLASSIFICERING AV FINANSIELLA TRANSAKTIONER PER KATEGORI Följande definitioner och beskrivningar gäller finansiella instrument. När en transaktion bokförs används koden F. När den underliggande lagernivån eller positionen för en tillgång eller skuld bokförs är koden AF. Monetärt guld och särskilda dragningsrätter (SDR) (F.1) 5.56 Kategorin monetärt guld och särskilda dragningsrätter (SDR) (F.1) består av två underkategorier: Monetärt guld (F.11) a) Monetärt guld (F.11). b) Särskilda dragningsrätter (SDR) (F.12) Monetärt guld är guld som ägs av monetära myndigheter och som hålls som en del av valutareserven. Det omfattar omyntat guld och ospecificerade guldkonton i utlandet som ger rätt att ta ut guld Monetära myndigheter omfattar centralbanken och statliga institutioner som svarar för verksamheter som vanligtvis utförs av centralbanken. Sådana verksamheter är sedelutgivning, förvaltning av valutareserver och administration av fonder för valutakursstabilisering Att stå under effektiv kontroll av monetära myndigheter innebär följande: a) Inhemska enheter kan delta i dessa fordringar på utländska aktörer endast på de villkor som anges av de monetära myndigheterna eller med deras uttryckliga tillstånd. b) De monetära myndigheterna ska på begäran ha tillgång till dessa fordringar på utländska aktörer för att möta finansieringsbehov i betalningsbalansen och fylla andra syften i samband med den. c) Det finns sedan tidigare en lag eller något annat bindande avtal som bekräftar att de inhemska aktörerna har denna förvaltningsroll Allt monetärt guld ingår i valutareserven eller innehas av internationella finansiella organisationer. Det har följande komponenter: a) Omyntat guld (inklusive monetärt guld i specificerade konton). b) Ospecificerade guldkonton hos utländska aktörer. SV 13 SV

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003)

RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING. REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) RR 27 FINANSIELLA INSTRUMENT: UPPLYSNINGAR OCH KLASSIFICERING REDOVISNINGSRÅDET JULI 2002 (inkl. ändring dec. 2003) 2 SAMMANFATTNING Denna rekommendation (RR 27) behandlar hur finansiella instrument skall

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Protokollsbilaga B2 Direktionens protokoll 101125, 11 Regel BESLUTSDATUM: 20101125 BESLUT AV: BEFATTNING: ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE103

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 03 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 15 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Bilaga daterad den 27 februari 2015 till prospektet för Absolute Insight Credit Fund Denna bilaga innehåller särskild information avseende Absolute Insight Credit Fund (fonden),

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (104) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.10 () Gäller från 1.1.2014 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder

Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder REKOMMENDATION 20 Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder Oktober 2011 Innehåll Denna rekommendation anger hur finansiella skulder och finansiella tillgångar ska redovisas. Rekommendationen

Läs mer

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main. Grundprospekt COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt am Main Grundprospekt 23 mars 2011 rörande Structured Notes INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 24 Riskfaktorer som förknippas med Notes... 25 Riskfaktorer

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN. Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret 2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 COM(2014) 510 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH REVISIONSRÄTTEN Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning Budgetåret

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Upprättande av årsredovisning (K3) Komplettering av utkast Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet... 3 Tillämpningsområde... 3 Definitioner...

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA SKULDER OCH TILLGÅNGAR I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG, KOMMUNER OCH STATEN (SV) Version 1.1 Gäller från 2 (37) Version Datum Gäller från Ändringar

Läs mer

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51

7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 7.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 297/51 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1072/2013 av den 24 september 2013 om statistik över räntesatser som tillämpas av monetära finansinstitut(omarbetning)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 21 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

VILLKOR FÖR. APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (PUBL) UPP TILL 1 000 000 000 kronor KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN, SERIE II ISIN: SE0005624848

VILLKOR FÖR. APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (PUBL) UPP TILL 1 000 000 000 kronor KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN, SERIE II ISIN: SE0005624848 VILLKOR FÖR APIKAL FASTIGHETSPARTNER AB (PUBL) UPP TILL 1 000 000 000 kronor KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN, SERIE II ISIN: SE0005624848 Inga åtgärder vidtas som skulle eller är avsedda att tillåta ett offentligt

Läs mer

Castellum Aktiebolag (publ)

Castellum Aktiebolag (publ) Detta Grundprospekt är daterat och offentliggjort den 1 juni 2012. Castellum Aktiebolag (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note program om fem miljarder (5 000 000 000) svenska kronor eller motvärdet

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN

SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING AV INFORMATION OCH AV RISKFAKTORER RÖRANDE VÄRDEPAPPEREN SAMMANFATTNING Den här sammanfattningen innehåller en översikt över de enligt Emittentens uppfattning största riskerna med Emittenten och de Värdepapper som emitteras enligt detta Grundprospekt. Sammanfattningen

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER

LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER GRUNDPROSPEKT Datum för Prospektets godkännande: 2 juni 2014 LÄNSFÖRSÄKRINGAR HYPOTEK AB (publ) PROGRAM FÖR KONTINUERLIG UTGIVNING AV SÄKERSTÄLLDA OBLIGATIONER Arrangör Emissionsinstitut Detta grundprospekt

Läs mer

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro

Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Offentliggjort den 31 oktober 2013 Grundprospekt avseende program för utgivning av Medium Terms Notes och Förlagsbevis om 5 miljarder kronor eller dess motvärde i euro Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

Verkställande direktörens kommentar

Verkställande direktörens kommentar ÅRSREDOVISNING 2014 BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare på lånemarknaden. Vi vänder oss till människor som själva vill ändra sin livssituation, och är motiverade att göra de förändringar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

KONCERN- REDOVISNING

KONCERN- REDOVISNING RR 1:00 KONCERN- REDOVISNING REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 (inkl. ändring av RR okt. 2003 samt BFNAR 2005:1) Innehållsförteckning INLEDNING 5 REKOMMENDATIONENS TlLLÄMPNlNGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 ALLMÄNNA

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer