Varfö. ala 15% 50% Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. 15%ejRABATT. för. 15Kaffe. för. för.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varfö. ala 15% 50% Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. 15%ejRABATT. för. 15Kaffe. för. för."

Transkript

1 160 k 10 heck Väec Sehge coopse Boä u 0 k e e fö 100 i uik få Ku e Rivköp 0 ge u ugusi kupo gso u Gå ej koie e v efiig soiee o iye o kupog o Gäe fsko i Gäe e köpifäe ejue så få 10 10ä ej spe K ee g, äke, ii Giig o ej ok e e Gäe eju ee i uik e e Soi e Riv u ies Soi Upps soise kogäyig 4 ck köp e jo fö Vfö e T e fö Pis 1160:0 e? Gäe 1 s 0-1 ugusi 0 H 1 k fö 00 Gäe k köpöve 00 Soi Upps soise Gäe o coopse pis O o ko Gå ej e köpifäe Gäe (sp i 0 c e gäe e köp v vf koies eju e o 0-0 äe 1/8 e ye Bä Siyog 1Guvä Boäe Ske Sehge e e COOP Fou koies 08-1 K ej e e ej yck koi giig o o 0, os, gäe pis Gå ej g, giig äe o kupogsö-o o kupo Biy 100 k ie igse 0isow Suwys köp v Nä u h fö öve 70 k esuge i Upps c vfi 0 99: Me ig Supe vfi ivåseh fö juio0ekäek& juio1000sko T10 k fö Nä u h BTT I VR PÅ ENsVLFR e kupog å u öse i fåmegui peseko e Gäe é Gäe ej oiie pise pouk e e ejue ivås zuffsek kffe ej koies Giig ej koie 1 ugusi Gåpiz -08-1gäe o yck, ge g X-L poepo 0 k i s e ieuikeä e Riv u eju ue jui-ugusi gäe ge Giig o e köpifäe, Gäe Kupo oe & fäe få g, Kugsp e köpi Vks i Upps Gäe sko 49 kes i se vf vfi foossko : Öppeie g 8- Gäy pis Gäe es ues vå -isk eé oo äs 10:-/peso O pisx fö e peso Bosg e: REGNBY ikse Kupoge gäe eioch uik exoåe ÖppCK ej specikyssig Läs e o vå 10 (ej föokig) äck Giig PONG VÄRDEKU RBTT TRÖJ ug oe & Gis o gg kiosp gå ej g 1 kofe vfi köpifäe ogiigkupoo eo pis eeju e fö Gäe Gäe e koie 07 Bosg SLGS i uik LND ig SvFF e wy ENTk s vhä e kupog PÅ e å u öse i peseko pise Gäe ej g gäe oiie kupoe ejue fi sgäe e De 1Giig v6 oikksej koies vå 0 9 Kugsp Vksg, 0i Upps o UPPSL CITY,, GRÄNBY BOLÄNDERN G PON EKU VÄRD TT BV R R I 1 LFR k ku V PÅ ENpise å uuösee iegäe ej pese po g i wwwsiuse Ceu fö 1 K u ik e köp Riv u e i uike Gäe ej ok, iig, äkeee spe K ej koies e e ee ejue Giig o o 1 j ie o i e e Gä e s -0 i e Gi i g 0 ej ko se iig BY ) u få e, GRÄN oiie fö, NDERN e ej p sko e TY, BOLÄ Gä CI å UPPSL : (Bieh sko ( e Eju fö Byx T e ck i Regj ) Gäeköe e köpifäe koies e vfk iejv pepouk f gsöj RBTT e vpise 0e s 99es k TT ejue Gäe oiie s Siu C-pise Iku Vä 1 FF s RB siveyc psi ek,sv o ekffe ge_up TT hos Gäe e ork Kupoge ä es giig Sius i Upps kb S BI i Bskuike 1-1 M/up f Gäve vek 0 R o 77x44_ o-08-1 BTT Fo0 i R Giig o f v 0 BTT 0 R vfi sko piz sekes zuffé spe Gäe opis Gå eee ej iek, e ig, äk 0 Gäe e köpifä e Gäko ej o i g e - 1 u e o e g, uik s 0g 1 gii o e e i pifäekupo få 0 u k Riv www 100 e kö oseh eco iese Gäe ej ko k Gäy Ceu 149 g poepo hos Gäe 1 s giig e Gäe eju ge ä egiig o Kupo 17 sg 9 18, Bo ö UPPSL 7 0, ö-s e M å -f Gäe e pouk e köpifäe K ej koies e ejue Gäe es oiie pise s Siu C-pise Kupoge ä es giig hos Sius uike i Upps Giig o Öppe 8 Kugsg 70 Gis VLFRI REGNJ i uik PÅ 8- kupog i Tesse, g öse i e é oiie å u peseko pise Gäe ej Gäe kffe zuff ejue 1e ej koies pizsive yck K, s Giig X-Lge o 99 k Iku Gäeiigse få e u1- Gäe ej oiie ) Väefö, k fö esevio Ejue: (Biehå sko ( p sko e e u) e GRÄNBY Gäe T e fö BOLÄNDERN e, ej Kvo CITY, Byx Upps (gäe UPPSL e e köpe) -eeve vfi Regjck ej koi o RBTT s e v 9 k She/7 oiie pis Gå pis e vfi, giig Opise ejrbtt koieuecig öj sgs äe o kupog SvFF pisä ise e K Si e köpif 0 RBTT ifä s Gäe vfi Bskeo wwweiz i Upps piserbtt e köp ie0 uike 10-1 kupoge_uppsi Foo uk oi RBTT vfi 77x44_ve 0us Si e po es Vksg ise wwweiz 10-1 psi Vksg kupoge_up u k uk gpo gå ej ui kupog e e köpifäeeogiig o 0 M/S BIRK o eju Gäe e 0 koie su eé i so, poo yssig, RBTT fö 1 0 She 7-Eeve se iu wwws Fogsväge 99, Upps 7 jä cykeh 0 Öppe 8 ei vå g i få R D E K U P O N G å 1 V Ä - 1 Vf Vks i Riv u ug 1 s fö Nä ugäeh giig Gäe ej ok, k Väj Väe 79 köp öve 00 k k fö 1000 h köp öve 70 e 0 spehig 77x44_ve Gäe o pis Gå ej koie e Gäe e köpifä spe e e e o kupo ee g, äkg, giig o 0-08ok, ii e 1 ejwww eco seh ike Gäe e o u i e g 0 s Kugsg 70 0 pouke, 0 sivev vfi köp o Iku ej oiie ) gäe fö99ekhe ufå e iigse GäeKupoge Gäe fö, fö sko e k 1- Ejue: (Biehå sko ( pväe esevio, GRÄNBY e u) e T e fö BOLÄNDERN CITY,e Gäe UPPSL (gäe ej Kvo e vfi Regjck Byx köpe) -eeve UppsGå ej koie s e pise vfi 0 k She/7 pis 9v ierbtt e pis, giig o oiie ko RBTT u C- O ig öj äe o kupog K ej SiRBTT pisäsgs wwwispse ifäe e SvFF s0 e köpifsågjäsg ise e köp ie pise uik Gäe e i Upps vfi Bskeo wwweiz 0 RBTT uk psi1 oi kupoge_up 10-1 spe vfi Foo e po es hos Sius e i uike g 77x44_ve iig, Gäe äkeee 1 0 RBTT ug 0 wwwsiuse 100 k Gäe pko fö 1 Dgkip R fö 1 0 Tå ko fooss 1010 vkfi k Fogsväge 99, Upps k Öppe 8 ie 1 K ej ko 1 s 0 fäe få e köpi Öppe 8 ge She 7-Eeve giig o -äes Kyssig e 9:-/peso kyssigsey fö vuxe g X-L poepo se Riv u pis O 0 0 ä iu wwws ä u e, ejuk e få xe k49 e ey ies få e ik köpe Vfi På vu ko00 s K ejväe eys ki Be efe -10 fö k 10 Gäe o efee o80o sög e Väe v Gäe åg i uik v u e ge få Ku i 0 s 1000 k G köp köp v huvu juiokäe & juiosko Gäy Ceu fö 1 up) fö öjéo, (181å se heck Väec B k 1 pke isä u49h k) E g (sp c e kupo Riv 1 ugus e ese spe e köp e e övigkupog o ej koie äkee kece o e 99 k Gå iig,o koie 1 ugusi 0 O pis 169 k, u Gäeo ej ok, Upps Gå ej e köpifäe kupo O pis 18 k Gå kupog, gäe köpifäe g 66 uike e o kupog o ie Gäe Kugs e es e Gäe Gäe e köpifäe 1 ug Riv u Gäy Ceu upps K ej koi 1 s fe-sö 8-1 fågäe 170 äe oeysse/ Öppeie Kugsg å-o ie s Upps e köpif Fe 16-0 Öppe 01 e eju Öppe M/S BIRK Gäe eysse 16- e: 1/ McDo 0-0 es e Må-To 1 Sö 1- o Öppei Te 018ej koi e köpifäe01 0 e Soi K Lö 1-0 1/ 8- Biy e kupog Gäe 6 Te ye ispse g Rpsg sg Sågjäsg spe Bä Soi Dgu y ej ok, iig, äkeee IKE Gäe Si uike wwwsoise i 0 4 Gäyig Soi Upps Riv u e gäe ue s-pi Bik Isies 67 k Skeog g i hykegoi 4 ck Gäe e köpifäe, u e Gäe sög-os ig k, specikyss ejpis O pis 49:-/pes k yssig, o 0 s7 44 i Upps 17 O koies ge, giig icheckig e es -isk äs föe kkupoge Gäe K ej Hu köpe esuge e eé 08-1 e gäe e ik SMKLUBB eju Mc Fes få Suwys e uppge: g koie okig s väe o Gäe o Boks ikse, pis Gå ej Gäeo, giig o e OBS! Tis 10e Gäe v Be efe huge k g, giig ies Giig efe O sög ko kupo Gäe opis äe o kupog ej o peso o o K Sehge i Gäe åg hec e köpif p upp köpifäe 0 18 Gäe ej McDos Gäe wwwföose e säsk gäe e ese, Upps sg, e e Fogsväge kece e 99 åg-o ge Gå ej koie Gäe Gäe ej cksky kupo Upps o 1 ugusi 0 o kupog, gäe g 66 e Kugs Gäe e köpifäe 1 fö e spe ioäkee 10-0 esev, Gäy Ceu eiig 10- fe-sö s upps u) 70 ysse/ ie Kugsg ej ok, 81 å-o e ÖppeieFe oe - 1 ug 0 ko Gäe (gäe ej Kvo ÖppeMcDo s Upps 0 e e 01 ej se ejwww pise Upps 1 K 1 s 16- eys e i ejuike -eeve 8-1 e koi 1/8 köpe gå Cäe få M/S BIRK k She/7 k Må-To 1 Sö 1- Riv u o 0-0 upps kupog ie pis Gå köpif -08-, giig Siu 0 se e O pis 9 oigäe ekupog iig s fäe o o 0 Lö 1-0 1/ koiesyee få e u pisäig e köpifäe o e Giig e köpi k ej ie pise i Upps 000 ispse fö6, Te GäSågjäsg pis ejue Bä Gäe sg oi us uike e o s G u käe e hos Si Dg UPON Gäe äkeee spe E K e: e iig, 1 Siyog sko ee e Gäe V Ä R D ei Gäe ej ok, s giig uike koie T p Riv eju Öpp u eäie Ske ue j-jui 0 ge e köpifäe, ej specikyssig & Gisug Giig ogäe e KupoGäe 8- -isk yssig, Kugspoe ey ikse ues vå g Gäe es Sp se ehigs icheckig Vksg, häig Po i Upps äs Kupoge Läs e o vå She 7-Eeve sg 7 00, uppge SMKLUBB Bo iuse Boks e o Giig i uik wwws T p sko ee käe e fö, u få e iigse köpe K ej koies Gäe o pis Gå e ejue Gäe es oiie pise s Siu C-pise ej koie e e Gäe e köpifä Kupoge ä es giig hos Sius uike i Upps e o kupog, gii g o Giig o wwwosehe co Kugsg 70 ke Upps g 66 Kugs fe-sö ie 8-1 å-o Öppe McDo s Upps Öppe Te 018- Öppe 8 99:- Me k ik vxig 0 k vä Supe uvä cigsu fö 100 Gäe e, e köpif i ose peso hec köpifäe vä Gäe upp e suge www ig, säskp gäe fövfe fö e e 149 ejue Gäek ik ge ej koie e å) é, (o, giig o 100 k e e eju 49 k köpe få Ju1ioi ey e Vfi På 10ies väe få e ik ej ko e eys efe å Be k K k 10 Gäe o i uik sög e efe Väe 60 o e Ku ög ås Gäe u åg si Riv vg ge få ugusi 0 kupo köp Besä ie e övigkupog o ceese 99:- K ej Soi e köpif 01 1/ Rpsge kupog Gäe IKE ie 6 4 ck föfö 11 Väec s c Su E gis c 49 k) o spe K Gäe e köpifäe ee upps Ceug, äke o 0ysse/, ii Giig wwwoe ÖppeieFe Gäy ej ok e se 16- Kugsg uike Gäe ee i Må-To 1 Sö 1- e e 0 upps Lö 1-0 Riv u s e Te sg Soiko Dgu Gäyig Me ie 8-1 Öppe heck ge i Upps esu Suwys ge vä Supe ö pke u su ig, 149 k ik fövfe k så få Te 018- Biy Rpsg IKE e koies e Sehge 08-1 K ej yck 8-1o 0COOP Fou ej koie e gäe ej 0-0 g, giig, giig o pis Gå sö-os, o kupo e,kupog Gäe o äe o o köpif köpifäe i pesoose e ehec upp www Gäe säskp gäe fö e ejue e Gäe ej koie e ge kupo O pis 18 k Gå kupog o ej Guv e o koie Gå ej e köpifäe Gäe es o K ej koi e köpifäe Soi kupog e coopse 00 k köp öve Boäe 1 övig g o kupo 49 k) (sp c 0 c e vfi gäe köp v e ejue k H Sö Di föeig, Di Lg ee Di kss geo köp Kue köp öve 00 0 k fö k E gis c Su e COOP Fou PLU e 6 PLU köp ej spe K 1 ee g, äke o 0-08-, ii ej ok e Giig e Gäe ee eju i uik e e Riv u s e koie : Öppeie 8- g Coop Kosu Siosgei, Rigg 1, Väseog Sove coopse G PON EKU VÄRD TT B R 0 fö 1k Kffe es Vkfså få u köp e 00 g kffepke v HBefö 00 e -ä eso ef e i ey g ey gso i fåejhe X Gäe å vfi so fö sväk, 4 öo g o egäe k koie e Kyss ey 9:-/pBik IsJieCs K OCH REGNBYGäe sö h få e u 9 fsko i soiee o iye vefiig Gå ej ik e g ef e Riv u e i uike K ejkoies e ee ejue k 10 Gä köpe i EGN s o eg g R k ejue Gäe e köpifäe o kupog o i I e o hy i LFR Giig o g s V ig 0 s s s -o y ys k g Å i P k spec e sö ckig ku po g i u ik e ko es e se i ej p å u ö e Gä e Vksg 10-1 wwwsiuse p ise wwweizise 018es Gä ig, ej o i ie iche e ju e ä s s e O pis 49:-/p -i0skyss Gäpo eg 01-0 Ku i e s ko -08-1Gi i g 0 MK LUBB Gäe e K ej uppge: S o 0 ikse, e Boks Giig 0 iigs s få e ) 1 u ie, GRÄNBY i Soi Soi ERN, Coop Kosu Siosgei, Rigg 1, Väseog Sove coopse ej o sko e fö e BOLÄND McDo p Gäyig å Gä Rpsg CITY, eh s Upp L i ( PS (B o : is UP 9 s sk O p ue 4 ck j fö IKE E Soi Upps soise x e By T ck j g vfi Re köpe) i v G BTT j 0 R TT e vf sgsö PON B EKU i R TT e SvFF skeo _upps Väe 99 k Iku B B e i upoge VÄRD R sive0yc vf ies vek kffe k, ko 4_ s ej o TT x4 K 77 B Gäe e k R i Fo ej yck M/ S BI RK vf Gä o s, gäe o 0 BTT K ejko 0eR g, giig, sö-o uike ug 0 o kupo pesoe ie e i Be upp i köpifäe Riv u 1 s 0-1 e kupog s e eju e e 1/8 0 e säskp Gäe ef e ey gä fö h e få e Gä e e s väe e köpif ä åi ik 0 ug gäe o kg äe o e köpif sö Gäe e köpg x e i uike K ej få Riv Gäe 1/ kupoge ko i e kupo gp es e e u ik Gäe igse e s ys efej k O pis k Gå koie ejue e i å u ö kee : ej koies köpe 10 ejue e18 e o , ej spec kse e Gä e Gäe o Giig Öppeie sig i ie pyise Gäe e köpifäe o kupog o skys i gs e j u g o e i i i e Vks Gä e gg i -ck vå eih s e s 0 ic -0he pe se e Skeog Öp h s www g eizise ej ko poge ä Gi i 16Sp 7 s ue Fe K o s e pp P - Ku e/u ig16 Gäe hä-to MK LUBB woeyss S- 8-1 o våmå 00,1up pge 1 Sö ysse ww 0-0 Läs e e o Gäe Lö ps BY -0e 08-7 Suwys 0 up NDERN, GRÄN Giig 0 Boks esu Te LÄ s ge i Upps sg 6 PSL CITY, BO Soi Soi UP Dgu Coop Kosu Siosgei, Rigg 1, Väseog Sove coopse 149 Gäyig McD0o Rpsg s Upps is O p 4 ck soise IKE Soi Upps gföui1 E s1 pizz (spfféc c Su i k 49 k) v 0 i köp 99:- Tå ei g få vå 1 i Vfi å yee v vfi 0 c e Bä Siy Supe M e 99:- 10 Gäe 1/ yee Bä Siy Skeog vfi s T ke wy Väe 79 k Väj (spe vå 6 oik s De ckupo vi 4g9gäe kögäpeo k) es vhäig v 0 vf-08i1 0 c K ej ko ie gee fö e kupog s e eju X-L e köp g e ) e esevio h gä oif ou poep ä(geäoeej 0Kv-08- ee e e köp Riv u e i uike Gäe ej ok, iig, äkeee spe K ej koies e e ee ejue Giig o s Supe M e 1 0 E gfö is c Su 1/ :is O p COOP Fou Sehge Boäe coopse 8 0 1/ 1/ 0 Gäefö 00 k y e H Bä såefå u 100 k Siy Skeog Riv u e i uike Gäe ej ok, iig, äkeee spe K ej koies e e ee ejue Giig o e 1 Upps koi /7-eeve k She oiie pis Gå ej g, giig o 0 pis g OVks g10-1 po wwweiezis ä oeku if pisäi p kö e Gäe Gäe Suwys esu 17 ge i Upps spoe &, Kug Vksg E gis 1 (sp c c Su Gisug She 7-Ee 0 VJfi eisse RÖ y fåsuge STk 0 ig NDSLG k vä ik fövfeig, L F F v h spe PÅ EN S fö k u 0Guvä 0 s i ps ge_up upo vek 77x44_ Väeche ck s e ej koie -1 yck K, gäe ej 0-08, giig o sö-os g, po e ku so Be ef pe pifäe o upp i e kö Gäe e hug e säskp gäe åg o e Gäe fö Riveu Gå ejg sö s väe få e ko kupo ie e h e i uike e ik g ef e ej h gåejue ig, Gäe ej Gäe k Gå öv g 10 Gä OMpis 18 k ej koie ig kupo poe köpe skyss e köpifä eä cdo g o ku eo -i e é få e o ku vå Ku e if s ph o 8 Sköe Gäe e okupog o eköpifäe -0 pog o oe s 1 s o o pis ejugee Giig iee s ue so h 1ä u ikse pe gu Öp si e e 0 e Gä å 1 so Gä exo fö-0 e pe Fee16 pps e e 10:-/pe å-topo16g-e gä uik i yss koe/u O pis M Ku -s e o vå oe 1 ) Lä 1 Söig k yssig 0 Lö (ej -0ok ej speci - 01 o upps äckbo10-0, c e iy 0 ss g 01 Gii Te 018 Te i Te sg Öp peie 8Dgu SoiMcD 1 o Gäyig s Upps sg Bo Soi Upps soise 4 ck M/ S BI RK köp fö 1000 k o so, po eé i Mc Fe s H uge 149 k ik fövfeig, vä jä4 k eh4suge e cyk 100 k 0 Soi Rpsg IKE 4 0 s ej koie gäe K sokig ig o 0 e OBS! Ti gi so, pe g po p i o ku K ej ko säskp up köpifäe ie g, fö e e e g-os e kupog s e eju e gä fö Be Gäe å e köp eseviogå ej sä g i kupoge e ifäe o e gäe ) Riv e u ko gå ej äe ej Kvou 1 e Gäe e ie e övig kupoh e i uike pog 8-1 köpifäe ge få e e Upps(g äe o ku -0 Ku o kupo /7-eeve is Gå ej koi e köpif Giig o 0 e Sh g is e k e o p i p o e Öppe 1 ugu-0si1 O pis 9 g oiie g, giig Gäe so e eju Fe 16 0 e o kupo pp e - ä 16 e/u if pisäi ss p -To i y Må e kö woe ko 81 Sö 1- Gäe ysse ww Lö 1-01 Gäe 0 up Suwys Biy Te esu Te 018g 6 ge i Upps s 6 u 0 60 D0g Öppe sug köp v 49 k vfi ) 0 c e -Lge og X p e o p å p så 10 i oe & G, Kugsp ksg Upps V 7 köp v sögå -1 i uk igpo e u Kue k kså esäs vi: wwwkuese ie 8-1 Väeche c 1 pke k 7 seie Väecheis owig ä c G kköp v huvu ve i Upps ve i She 7-Ee COOP Fou Sehge Boäe coopse RBTT0 f ö 1 Guvä Öppe 8 PLU e PLU 6 Supe M Bosg

2 Iehåe föje ejue

3

4

5

6

7

8

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25 Tidrapportering Läsvecka 1 Skriv in antal timmar du gjort Måndag Tisdag ett moment Onsdag här Torsdag Fredag Lördag Söndag Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar Vad/Hur Timmar

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie

Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie 200: LA7 Bostadsrätten och ägarlägenheten en jämförande studie Jeanette Strandelin EXAMENSARBETE Lantmäteriteknik Institutionen för ingenjörsvetenskap EXAMENSARBETE Bostadsrätten och ägarlägenheten en

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uke Hfs ku + Svk, Gäske-Hby, Sjäsu & Lshy HfsBe Ce 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfsbe.se s@hfsbe.se Asv uve: Tbbe Jhss 22 Veck 27 j 2015 Näs v.23 Pss! 30% Gäe ONSDAG - LÖRDAG RABATT PÅ ALLA

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25

Totalt kurs i lv 1: aktiviteter du har under 0 0 0 0 4,5 0. 10 Timmar: 1h = 1 Halvtimme = 0,5 Kvart: 0,25 Läsvecka 1 Skriv in antal timmar du gjort Måndag Tisdag ett moment Onsdag här Torsdag Fredag Lördag 2 F/E 2 F/E 1,5 ES/G Här kan du se hur många timmar du lagt ner på kursen Skriv in vilken typ Kl 18-2

Läs mer

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras!

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! Kommentarer Omgång 1 lö 4 april kl. 16.00 BK Häcken - Malmö FF lö 4 april kl. 16.00 IF Elfsborg- Hammarby TV4 sö 5 april kl. 15.00

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Samordnad vårdplanering v

Samordnad vårdplanering v Samordnad vårdplanering v i Västra GötalandG Ett gräns nsöverskridande verksamhetsutvecklingsprojekt 2009-05 05-0404 Christina Wisser www.vgregion.se/svp 49 kommuner, 125 VC, 17 sjukhusorter Nu och framåt

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna

Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Marknadsundersökarna presenterar Hushållen syn på e-24 tjänsterna Samprojekt inom region Skåne Vellinge, Trelleborg, Eslöv, Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Bjuv/Klippan, Ö Göinge/Osby och Simrishamn Telefonintervjuer.-

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC

xxxx-a-5702 xxxx-a-as1, DDC xxxx-a-5702 xxxx-a-gt41 (gemensam) FF1 GP22 GP21 GT21 GQ21 FO21 ST11 GT11 GP11 GT12 GT13 TF1 GT14 GP12 GT31 GQ31 GT81 GS11 P1 FO11 SV61 A-5702-SHG1 PREFAB PRINCIPIELL FLÖDESBILD TCP/IP-ANSLUTNING SP. MATN.

Läs mer

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 6 (2 6 februari 2015)

VÄLKOMMASKOLAN VECKA 6 (2 6 februari 2015) VÄLKOMMASKOLAN VECKA 6 (2 6 februari 2015) Sista dag/tid för inlämnande av manus: Torsdagar klockan 09.00 till vksinfo@gallivare.se Denna veckas innehåll: Matsedel Personal Skolledningen informerar LKAB

Läs mer

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station

Viksjöleden. Veddesta. Solna Skälbyvägen. Tomteboda Befintlig Barkarby station 5. A LT E N AT I V Befintlig/Kista korridor yttre Korridorernas namn och indelning Delen Barkarby Kallhäll Viksjöleden Jakobsberg Kista Barkarby Spånga Veddesta Ulriksdal Solna Sundbyberg Tomteboda Befintlig

Läs mer

@2014 Jeeves Information Systems AB. All Rights Reserved. Ny momsrapport. Instruktion för inläsning av nya momsgrupper

@2014 Jeeves Information Systems AB. All Rights Reserved. Ny momsrapport. Instruktion för inläsning av nya momsgrupper @2014. All Rights Reserved. Ny momsrapport Instruktion för inläsning av nya momsgrupper 2 Ekonomi Ny momsrapport - Underlag till skattedeklaration Allmänt Anledningen till att momsgrupperna gjorts om är

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström:

Jag klarar mig inte utan en rostfri bänk. Matkreatören Hannu Sarenström: Hannus ö är mysig lanlig, med surgolv och hur myce arbesyor som hels. De änns verligen a de bor någon som älsar a laga ma här. Mareaören Hannu Sarensröm: Jag larar mig ine uan en rosfri bän 36 all om Kö

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare

Uppgifter om arkivbildaren. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Uppgifter om arkiv. Översikt arkivbildare Översikt arkivbildare SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Uppgifter om arkivbildaren Arkivbildarens namn SKOLOR I NÄSSJÖ KOMMUN 18 Alternativa namn Verksamhetstid NAD-kategori Verksamhetstyp Geografisk hemvist Verksamhetsort

Läs mer