Varfö. ala 15% 50% Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. 15%ejRABATT. för. 15Kaffe. för. för.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varfö. ala 15% 50% Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. 15%ejRABATT. för. 15Kaffe. för. för."

Transkript

1 160 k 10 heck Väec Sehge coopse Boä u 0 k e e fö 100 i uik få Ku e Rivköp 0 ge u ugusi kupo gso u Gå ej koie e v efiig soiee o iye o kupog o Gäe fsko i Gäe e köpifäe ejue så få 10 10ä ej spe K ee g, äke, ii Giig o ej ok e e Gäe eju ee i uik e e Soi e Riv u ies Soi Upps soise kogäyig 4 ck köp e jo fö Vfö e T e fö Pis 1160:0 e? Gäe 1 s 0-1 ugusi 0 H 1 k fö 00 Gäe k köpöve 00 Soi Upps soise Gäe o coopse pis O o ko Gå ej e köpifäe Gäe (sp i 0 c e gäe e köp v vf koies eju e o 0-0 äe 1/8 e ye Bä Siyog 1Guvä Boäe Ske Sehge e e COOP Fou koies 08-1 K ej e e ej yck koi giig o o 0, os, gäe pis Gå ej g, giig äe o kupogsö-o o kupo Biy 100 k ie igse 0isow Suwys köp v Nä u h fö öve 70 k esuge i Upps c vfi 0 99: Me ig Supe vfi ivåseh fö juio0ekäek& juio1000sko T10 k fö Nä u h BTT I VR PÅ ENsVLFR e kupog å u öse i fåmegui peseko e Gäe é Gäe ej oiie pise pouk e e ejue ivås zuffsek kffe ej koies Giig ej koie 1 ugusi Gåpiz -08-1gäe o yck, ge g X-L poepo 0 k i s e ieuikeä e Riv u eju ue jui-ugusi gäe ge Giig o e köpifäe, Gäe Kupo oe & fäe få g, Kugsp e köpi Vks i Upps Gäe sko 49 kes i se vf vfi foossko : Öppeie g 8- Gäy pis Gäe es ues vå -isk eé oo äs 10:-/peso O pisx fö e peso Bosg e: REGNBY ikse Kupoge gäe eioch uik exoåe ÖppCK ej specikyssig Läs e o vå 10 (ej föokig) äck Giig PONG VÄRDEKU RBTT TRÖJ ug oe & Gis o gg kiosp gå ej g 1 kofe vfi köpifäe ogiigkupoo eo pis eeju e fö Gäe Gäe e koie 07 Bosg SLGS i uik LND ig SvFF e wy ENTk s vhä e kupog PÅ e å u öse i peseko pise Gäe ej g gäe oiie kupoe ejue fi sgäe e De 1Giig v6 oikksej koies vå 0 9 Kugsp Vksg, 0i Upps o UPPSL CITY,, GRÄNBY BOLÄNDERN G PON EKU VÄRD TT BV R R I 1 LFR k ku V PÅ ENpise å uuösee iegäe ej pese po g i wwwsiuse Ceu fö 1 K u ik e köp Riv u e i uike Gäe ej ok, iig, äkeee spe K ej koies e e ee ejue Giig o o 1 j ie o i e e Gä e s -0 i e Gi i g 0 ej ko se iig BY ) u få e, GRÄN oiie fö, NDERN e ej p sko e TY, BOLÄ Gä CI å UPPSL : (Bieh sko ( e Eju fö Byx T e ck i Regj ) Gäeköe e köpifäe koies e vfk iejv pepouk f gsöj RBTT e vpise 0e s 99es k TT ejue Gäe oiie s Siu C-pise Iku Vä 1 FF s RB siveyc psi ek,sv o ekffe ge_up TT hos Gäe e ork Kupoge ä es giig Sius i Upps kb S BI i Bskuike 1-1 M/up f Gäve vek 0 R o 77x44_ o-08-1 BTT Fo0 i R Giig o f v 0 BTT 0 R vfi sko piz sekes zuffé spe Gäe opis Gå eee ej iek, e ig, äk 0 Gäe e köpifä e Gäko ej o i g e - 1 u e o e g, uik s 0g 1 gii o e e i pifäekupo få 0 u k Riv www 100 e kö oseh eco iese Gäe ej ko k Gäy Ceu 149 g poepo hos Gäe 1 s giig e Gäe eju ge ä egiig o Kupo 17 sg 9 18, Bo ö UPPSL 7 0, ö-s e M å -f Gäe e pouk e köpifäe K ej koies e ejue Gäe es oiie pise s Siu C-pise Kupoge ä es giig hos Sius uike i Upps Giig o Öppe 8 Kugsg 70 Gis VLFRI REGNJ i uik PÅ 8- kupog i Tesse, g öse i e é oiie å u peseko pise Gäe ej Gäe kffe zuff ejue 1e ej koies pizsive yck K, s Giig X-Lge o 99 k Iku Gäeiigse få e u1- Gäe ej oiie ) Väefö, k fö esevio Ejue: (Biehå sko ( p sko e e u) e GRÄNBY Gäe T e fö BOLÄNDERN e, ej Kvo CITY, Byx Upps (gäe UPPSL e e köpe) -eeve vfi Regjck ej koi o RBTT s e v 9 k She/7 oiie pis Gå pis e vfi, giig Opise ejrbtt koieuecig öj sgs äe o kupog SvFF pisä ise e K Si e köpif 0 RBTT ifä s Gäe vfi Bskeo wwweiz i Upps piserbtt e köp ie0 uike 10-1 kupoge_uppsi Foo uk oi RBTT vfi 77x44_ve 0us Si e po es Vksg ise wwweiz 10-1 psi Vksg kupoge_up u k uk gpo gå ej ui kupog e e köpifäeeogiig o 0 M/S BIRK o eju Gäe e 0 koie su eé i so, poo yssig, RBTT fö 1 0 She 7-Eeve se iu wwws Fogsväge 99, Upps 7 jä cykeh 0 Öppe 8 ei vå g i få R D E K U P O N G å 1 V Ä - 1 Vf Vks i Riv u ug 1 s fö Nä ugäeh giig Gäe ej ok, k Väj Väe 79 köp öve 00 k k fö 1000 h köp öve 70 e 0 spehig 77x44_ve Gäe o pis Gå ej koie e Gäe e köpifä spe e e e o kupo ee g, äkg, giig o 0-08ok, ii e 1 ejwww eco seh ike Gäe e o u i e g 0 s Kugsg 70 0 pouke, 0 sivev vfi köp o Iku ej oiie ) gäe fö99ekhe ufå e iigse GäeKupoge Gäe fö, fö sko e k 1- Ejue: (Biehå sko ( pväe esevio, GRÄNBY e u) e T e fö BOLÄNDERN CITY,e Gäe UPPSL (gäe ej Kvo e vfi Regjck Byx köpe) -eeve UppsGå ej koie s e pise vfi 0 k She/7 pis 9v ierbtt e pis, giig o oiie ko RBTT u C- O ig öj äe o kupog K ej SiRBTT pisäsgs wwwispse ifäe e SvFF s0 e köpifsågjäsg ise e köp ie pise uik Gäe e i Upps vfi Bskeo wwweiz 0 RBTT uk psi1 oi kupoge_up 10-1 spe vfi Foo e po es hos Sius e i uike g 77x44_ve iig, Gäe äkeee 1 0 RBTT ug 0 wwwsiuse 100 k Gäe pko fö 1 Dgkip R fö 1 0 Tå ko fooss 1010 vkfi k Fogsväge 99, Upps k Öppe 8 ie 1 K ej ko 1 s 0 fäe få e köpi Öppe 8 ge She 7-Eeve giig o -äes Kyssig e 9:-/peso kyssigsey fö vuxe g X-L poepo se Riv u pis O 0 0 ä iu wwws ä u e, ejuk e få xe k49 e ey ies få e ik köpe Vfi På vu ko00 s K ejväe eys ki Be efe -10 fö k 10 Gäe o efee o80o sög e Väe v Gäe åg i uik v u e ge få Ku i 0 s 1000 k G köp köp v huvu juiokäe & juiosko Gäy Ceu fö 1 up) fö öjéo, (181å se heck Väec B k 1 pke isä u49h k) E g (sp c e kupo Riv 1 ugus e ese spe e köp e e övigkupog o ej koie äkee kece o e 99 k Gå iig,o koie 1 ugusi 0 O pis 169 k, u Gäeo ej ok, Upps Gå ej e köpifäe kupo O pis 18 k Gå kupog, gäe köpifäe g 66 uike e o kupog o ie Gäe Kugs e es e Gäe Gäe e köpifäe 1 ug Riv u Gäy Ceu upps K ej koi 1 s fe-sö 8-1 fågäe 170 äe oeysse/ Öppeie Kugsg å-o ie s Upps e köpif Fe 16-0 Öppe 01 e eju Öppe M/S BIRK Gäe eysse 16- e: 1/ McDo 0-0 es e Må-To 1 Sö 1- o Öppei Te 018ej koi e köpifäe01 0 e Soi K Lö 1-0 1/ 8- Biy e kupog Gäe 6 Te ye ispse g Rpsg sg Sågjäsg spe Bä Soi Dgu y ej ok, iig, äkeee IKE Gäe Si uike wwwsoise i 0 4 Gäyig Soi Upps Riv u e gäe ue s-pi Bik Isies 67 k Skeog g i hykegoi 4 ck Gäe e köpifäe, u e Gäe sög-os ig k, specikyss ejpis O pis 49:-/pes k yssig, o 0 s7 44 i Upps 17 O koies ge, giig icheckig e es -isk äs föe kkupoge Gäe K ej Hu köpe esuge e eé 08-1 e gäe e ik SMKLUBB eju Mc Fes få Suwys e uppge: g koie okig s väe o Gäe o Boks ikse, pis Gå ej Gäeo, giig o e OBS! Tis 10e Gäe v Be efe huge k g, giig ies Giig efe O sög ko kupo Gäe opis äe o kupog ej o peso o o K Sehge i Gäe åg hec e köpif p upp köpifäe 0 18 Gäe ej McDos Gäe wwwföose e säsk gäe e ese, Upps sg, e e Fogsväge kece e 99 åg-o ge Gå ej koie Gäe Gäe ej cksky kupo Upps o 1 ugusi 0 o kupog, gäe g 66 e Kugs Gäe e köpifäe 1 fö e spe ioäkee 10-0 esev, Gäy Ceu eiig 10- fe-sö s upps u) 70 ysse/ ie Kugsg ej ok, 81 å-o e ÖppeieFe oe - 1 ug 0 ko Gäe (gäe ej Kvo ÖppeMcDo s Upps 0 e e 01 ej se ejwww pise Upps 1 K 1 s 16- eys e i ejuike -eeve 8-1 e koi 1/8 köpe gå Cäe få M/S BIRK k She/7 k Må-To 1 Sö 1- Riv u o 0-0 upps kupog ie pis Gå köpif -08-, giig Siu 0 se e O pis 9 oigäe ekupog iig s fäe o o 0 Lö 1-0 1/ koiesyee få e u pisäig e köpifäe o e Giig e köpi k ej ie pise i Upps 000 ispse fö6, Te GäSågjäsg pis ejue Bä Gäe sg oi us uike e o s G u käe e hos Si Dg UPON Gäe äkeee spe E K e: e iig, 1 Siyog sko ee e Gäe V Ä R D ei Gäe ej ok, s giig uike koie T p Riv eju Öpp u eäie Ske ue j-jui 0 ge e köpifäe, ej specikyssig & Gisug Giig ogäe e KupoGäe 8- -isk yssig, Kugspoe ey ikse ues vå g Gäe es Sp se ehigs icheckig Vksg, häig Po i Upps äs Kupoge Läs e o vå She 7-Eeve sg 7 00, uppge SMKLUBB Bo iuse Boks e o Giig i uik wwws T p sko ee käe e fö, u få e iigse köpe K ej koies Gäe o pis Gå e ejue Gäe es oiie pise s Siu C-pise ej koie e e Gäe e köpifä Kupoge ä es giig hos Sius uike i Upps e o kupog, gii g o Giig o wwwosehe co Kugsg 70 ke Upps g 66 Kugs fe-sö ie 8-1 å-o Öppe McDo s Upps Öppe Te 018- Öppe 8 99:- Me k ik vxig 0 k vä Supe uvä cigsu fö 100 Gäe e, e köpif i ose peso hec köpifäe vä Gäe upp e suge www ig, säskp gäe fövfe fö e e 149 ejue Gäek ik ge ej koie e å) é, (o, giig o 100 k e e eju 49 k köpe få Ju1ioi ey e Vfi På 10ies väe få e ik ej ko e eys efe å Be k K k 10 Gäe o i uik sög e efe Väe 60 o e Ku ög ås Gäe u åg si Riv vg ge få ugusi 0 kupo köp Besä ie e övigkupog o ceese 99:- K ej Soi e köpif 01 1/ Rpsge kupog Gäe IKE ie 6 4 ck föfö 11 Väec s c Su E gis c 49 k) o spe K Gäe e köpifäe ee upps Ceug, äke o 0ysse/, ii Giig wwwoe ÖppeieFe Gäy ej ok e se 16- Kugsg uike Gäe ee i Må-To 1 Sö 1- e e 0 upps Lö 1-0 Riv u s e Te sg Soiko Dgu Gäyig Me ie 8-1 Öppe heck ge i Upps esu Suwys ge vä Supe ö pke u su ig, 149 k ik fövfe k så få Te 018- Biy Rpsg IKE e koies e Sehge 08-1 K ej yck 8-1o 0COOP Fou ej koie e gäe ej 0-0 g, giig, giig o pis Gå sö-os, o kupo e,kupog Gäe o äe o o köpif köpifäe i pesoose e ehec upp www Gäe säskp gäe fö e ejue e Gäe ej koie e ge kupo O pis 18 k Gå kupog o ej Guv e o koie Gå ej e köpifäe Gäe es o K ej koi e köpifäe Soi kupog e coopse 00 k köp öve Boäe 1 övig g o kupo 49 k) (sp c 0 c e vfi gäe köp v e ejue k H Sö Di föeig, Di Lg ee Di kss geo köp Kue köp öve 00 0 k fö k E gis c Su e COOP Fou PLU e 6 PLU köp ej spe K 1 ee g, äke o 0-08-, ii ej ok e Giig e Gäe ee eju i uik e e Riv u s e koie : Öppeie 8- g Coop Kosu Siosgei, Rigg 1, Väseog Sove coopse G PON EKU VÄRD TT B R 0 fö 1k Kffe es Vkfså få u köp e 00 g kffepke v HBefö 00 e -ä eso ef e i ey g ey gso i fåejhe X Gäe å vfi so fö sväk, 4 öo g o egäe k koie e Kyss ey 9:-/pBik IsJieCs K OCH REGNBYGäe sö h få e u 9 fsko i soiee o iye vefiig Gå ej ik e g ef e Riv u e i uike K ejkoies e ee ejue k 10 Gä köpe i EGN s o eg g R k ejue Gäe e köpifäe o kupog o i I e o hy i LFR Giig o g s V ig 0 s s s -o y ys k g Å i P k spec e sö ckig ku po g i u ik e ko es e se i ej p å u ö e Gä e Vksg 10-1 wwwsiuse p ise wwweizise 018es Gä ig, ej o i ie iche e ju e ä s s e O pis 49:-/p -i0skyss Gäpo eg 01-0 Ku i e s ko -08-1Gi i g 0 MK LUBB Gäe e K ej uppge: S o 0 ikse, e Boks Giig 0 iigs s få e ) 1 u ie, GRÄNBY i Soi Soi ERN, Coop Kosu Siosgei, Rigg 1, Väseog Sove coopse ej o sko e fö e BOLÄND McDo p Gäyig å Gä Rpsg CITY, eh s Upp L i ( PS (B o : is UP 9 s sk O p ue 4 ck j fö IKE E Soi Upps soise x e By T ck j g vfi Re köpe) i v G BTT j 0 R TT e vf sgsö PON B EKU i R TT e SvFF skeo _upps Väe 99 k Iku B B e i upoge VÄRD R sive0yc vf ies vek kffe k, ko 4_ s ej o TT x4 K 77 B Gäe e k R i Fo ej yck M/ S BI RK vf Gä o s, gäe o 0 BTT K ejko 0eR g, giig, sö-o uike ug 0 o kupo pesoe ie e i Be upp i köpifäe Riv u 1 s 0-1 e kupog s e eju e e 1/8 0 e säskp Gäe ef e ey gä fö h e få e Gä e e s väe e köpif ä åi ik 0 ug gäe o kg äe o e köpif sö Gäe e köpg x e i uike K ej få Riv Gäe 1/ kupoge ko i e kupo gp es e e u ik Gäe igse e s ys efej k O pis k Gå koie ejue e i å u ö kee : ej koies köpe 10 ejue e18 e o , ej spec kse e Gä e Gäe o Giig Öppeie sig i ie pyise Gäe e köpifäe o kupog o skys i gs e j u g o e i i i e Vks Gä e gg i -ck vå eih s e s 0 ic -0he pe se e Skeog Öp h s www g eizise ej ko poge ä Gi i 16Sp 7 s ue Fe K o s e pp P - Ku e/u ig16 Gäe hä-to MK LUBB woeyss S- 8-1 o våmå 00,1up pge 1 Sö ysse ww 0-0 Läs e e o Gäe Lö ps BY -0e 08-7 Suwys 0 up NDERN, GRÄN Giig 0 Boks esu Te LÄ s ge i Upps sg 6 PSL CITY, BO Soi Soi UP Dgu Coop Kosu Siosgei, Rigg 1, Väseog Sove coopse 149 Gäyig McD0o Rpsg s Upps is O p 4 ck soise IKE Soi Upps gföui1 E s1 pizz (spfféc c Su i k 49 k) v 0 i köp 99:- Tå ei g få vå 1 i Vfi å yee v vfi 0 c e Bä Siy Supe M e 99:- 10 Gäe 1/ yee Bä Siy Skeog vfi s T ke wy Väe 79 k Väj (spe vå 6 oik s De ckupo vi 4g9gäe kögäpeo k) es vhäig v 0 vf-08i1 0 c K ej ko ie gee fö e kupog s e eju X-L e köp g e ) e esevio h gä oif ou poep ä(geäoeej 0Kv-08- ee e e köp Riv u e i uike Gäe ej ok, iig, äkeee spe K ej koies e e ee ejue Giig o s Supe M e 1 0 E gfö is c Su 1/ :is O p COOP Fou Sehge Boäe coopse 8 0 1/ 1/ 0 Gäefö 00 k y e H Bä såefå u 100 k Siy Skeog Riv u e i uike Gäe ej ok, iig, äkeee spe K ej koies e e ee ejue Giig o e 1 Upps koi /7-eeve k She oiie pis Gå ej g, giig o 0 pis g OVks g10-1 po wwweiezis ä oeku if pisäi p kö e Gäe Gäe Suwys esu 17 ge i Upps spoe &, Kug Vksg E gis 1 (sp c c Su Gisug She 7-Ee 0 VJfi eisse RÖ y fåsuge STk 0 ig NDSLG k vä ik fövfeig, L F F v h spe PÅ EN S fö k u 0Guvä 0 s i ps ge_up upo vek 77x44_ Väeche ck s e ej koie -1 yck K, gäe ej 0-08, giig o sö-os g, po e ku so Be ef pe pifäe o upp i e kö Gäe e hug e säskp gäe åg o e Gäe fö Riveu Gå ejg sö s väe få e ko kupo ie e h e i uike e ik g ef e ej h gåejue ig, Gäe ej Gäe k Gå öv g 10 Gä OMpis 18 k ej koie ig kupo poe köpe skyss e köpifä eä cdo g o ku eo -i e é få e o ku vå Ku e if s ph o 8 Sköe Gäe e okupog o eköpifäe -0 pog o oe s 1 s o o pis ejugee Giig iee s ue so h 1ä u ikse pe gu Öp si e e 0 e Gä å 1 so Gä exo fö-0 e pe Fee16 pps e e 10:-/pe å-topo16g-e gä uik i yss koe/u O pis M Ku -s e o vå oe 1 ) Lä 1 Söig k yssig 0 Lö (ej -0ok ej speci - 01 o upps äckbo10-0, c e iy 0 ss g 01 Gii Te 018 Te i Te sg Öp peie 8Dgu SoiMcD 1 o Gäyig s Upps sg Bo Soi Upps soise 4 ck M/ S BI RK köp fö 1000 k o so, po eé i Mc Fe s H uge 149 k ik fövfeig, vä jä4 k eh4suge e cyk 100 k 0 Soi Rpsg IKE 4 0 s ej koie gäe K sokig ig o 0 e OBS! Ti gi so, pe g po p i o ku K ej ko säskp up köpifäe ie g, fö e e e g-os e kupog s e eju e gä fö Be Gäe å e köp eseviogå ej sä g i kupoge e ifäe o e gäe ) Riv e u ko gå ej äe ej Kvou 1 e Gäe e ie e övig kupoh e i uike pog 8-1 köpifäe ge få e e Upps(g äe o ku -0 Ku o kupo /7-eeve is Gå ej koi e köpif Giig o 0 e Sh g is e k e o p i p o e Öppe 1 ugu-0si1 O pis 9 g oiie g, giig Gäe so e eju Fe 16 0 e o kupo pp e - ä 16 e/u if pisäi ss p -To i y Må e kö woe ko 81 Sö 1- Gäe ysse ww Lö 1-01 Gäe 0 up Suwys Biy Te esu Te 018g 6 ge i Upps s 6 u 0 60 D0g Öppe sug köp v 49 k vfi ) 0 c e -Lge og X p e o p å p så 10 i oe & G, Kugsp ksg Upps V 7 köp v sögå -1 i uk igpo e u Kue k kså esäs vi: wwwkuese ie 8-1 Väeche c 1 pke k 7 seie Väecheis owig ä c G kköp v huvu ve i Upps ve i She 7-Ee COOP Fou Sehge Boäe coopse RBTT0 f ö 1 Guvä Öppe 8 PLU e PLU 6 Supe M Bosg

2 Iehåe föje ejue

3

4

5

6

7

8

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uke Hfs ku + Svk, Gäske-Hby, Sjäsu & Lshy HfsBe Ce 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfsbe.se s@hfsbe.se Asv uve: Tbbe Jhss 22 Veck 27 j 2015 Näs v.23 Pss! 30% Gäe ONSDAG - LÖRDAG RABATT PÅ ALLA

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015

Så mycket. Så nära. Så mycket. Så nära. Smarta tips för miljön, plånboken och livspusslet. #1 2015 ELECTROLUX HUSQVARNA ELEKTRO HELIOS VOLTA #1 2015 Så mycke. Så ä. Så mycke. Så ä. #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT #1 215 TVÄTT LG MT STÄ ÖRVR MT ISK ELECTROLUX HUSQVRN ELEKTRO HELIOS VOLT keeppii ss P Pk 4 1 14

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Berättelser om mod. Ansvarsveckan 2013 Ekumeniska Rådet i Finland Tekster Timo Virtala, Jan Edström och Anna Hyvärinen. Bild: sxc.

Berättelser om mod. Ansvarsveckan 2013 Ekumeniska Rådet i Finland Tekster Timo Virtala, Jan Edström och Anna Hyvärinen. Bild: sxc. Beäelse o o I e lje eäelse öe v o äo so e öj s e pssv på el ccepe e so e se el oävso e ö De v jo åo vslöj se, ä ll oävso el p ä De l vål, åo, o el es öj osåe Bl: sxc/co Asvsvec 2013 Ee Råe Fl Tese To Vl,

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

UTSTÄLLNINGAR. KOMMISSIONARER BYRÅ OCH EXPEDITION: UTGIFNINGSDAGAR: FRITHIOF HELLBERG PRENUMERATIONSPRIS PR ÅR:

UTSTÄLLNINGAR. KOMMISSIONARER BYRÅ OCH EXPEDITION: UTGIFNINGSDAGAR: FRITHIOF HELLBERG PRENUMERATIONSPRIS PR ÅR: :R 33 OSDG (608). PRUMROSPRS PR ÅR: DU - DUS MODD. MD R. 5: P- SCHR OCH HDRB. DUS MODD. U P. RDÖR UGFGSDGR: 5: > 3: OCH 26 PR UGFVR: FRHOF HBRG HVRJ O S D G OCH Ö R D G. > D 899. 2: OMMSSORR BYRÅ OCH XPDO:

Läs mer

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan mj 2011 hllå HISINGEN PRESENTERAR EN TIDNING OM SÄSONGEN I FLUNSÅSPARKEN UPPLAGA 80 000 FLUNSÅSPARKENS VÄNNER ÖNSKAR ALLA VÄLKOMNA TILL ÅRETS SÄSONG SPÖKLIGAN med y musikshow sid.12 Ds och hiphop FESTIVAL

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

N Stockholms u n iv e r site t F ö r e ta g se kon omiska in stitu tion e n H T 2 0 0 5 Kandidatuppsats Finansiering A k t i e u t d e l n i n g s a n o m a l i n o c h v i n s t m ö j l i g h e t e r

Läs mer

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR.

FRI HEMLEVERANS OCH LINAS MATKASSE INGÅR. Pi gäll.o. 13/4-2014. Kj gäll å o l vivo ä Li Mk och fi hlv igå. Fi hlv io 50 k, io Svig f lföbil. Mx 1 Li Mk o. Vi v o fö vull yckfl. FRI HEMLEVERNS OCH LINS MTKSSE INGÅR. B 6 4 å å v i Låg lju Sbbog

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv

NYINLAGT. Hårda argument för mjuka golv NYINLAGT E idi få Govbi Fbui 2013 Håd um fö mjuk ov MxWood och MxW -odukyh fö hö kv Fos fmå fö kokmi Ny ovd få Ii Govbi vis si mjuk sido HÅRDA ARGUMENT Mjuk, vm, ys d ä fövåsvä håd um fö xi. M d ksk bäs

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU)

NÄRINGS- UPPGIFTER (SRU) SKV 269 utgåva 19 Teknisk beskrivning inkomståret 2011 för elektronisk re do vis ning ÄRIGS- UPPGIFTER (SRU) Anstånd Tjänst Kapital 2012-12-16 Förord Teknisk beskrivning för elektronisk redovisning av

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uker i kun + Srvik, Gäsrike-Hrby, Sjärnsund & Lånshyn Bde Crn 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfbde.se nnns@hfbde.se Ansvri uivre: Tbbe Jhnssn Wece Cp Finnd POENS GRUPP- FÖRSÄNDELSER Veck 7 11

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

Många spännande nyheter till våren! NYHET! 4.990:- Fira vårens ankomst med en härlig meny RECEPT PÅ SID 8. Rek.pris 7.325:-

Många spännande nyheter till våren! NYHET! 4.990:- Fira vårens ankomst med en härlig meny RECEPT PÅ SID 8. Rek.pris 7.325:- Js N! 4.990:- Rek.pris 7.325:- Mång spännne nyheer i åren! Fir årens nkoms me en härig meny RECEPT PÅ SID 8 2 KAMPANJ Väkommen i år äsorere bik! De pp beningen i 6 måner ränefri! Vi hr e n spännne proker

Läs mer

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé

AllboNytt. Besök från Belgien Kjell-Åke informerar. ipadprojektet med Niclas Vestlund. ERFARENHETSUTBYTET blev en succé AllboNy Nysbld o Allbo Lcs s iss dls 2014 fbui ERFARENHETSUTBYTET blv succé ipdojk d Nicls Vslud Bsök få Bli Kjll-Åk ifo Ss y å sllsoii Dsi/lyou, uivi, bild, o: EfsubyT blv Edi Bujo dibujo@lvss INNEHÅLL

Läs mer

Överdosering av läkemedel

Överdosering av läkemedel äyk 2015 Öeoseng läkeeel Hns Pesson oh Gnll jeg, Gnoonsenlen . 20-67 A 2015, IN 0430-1080/IBN 978-91-85929-19-1 Aess: ss-eksheen, äkeeelsnsenngens ee AB, I Rngägen 100, okhol Box 17608, 118 92 okhol Teleon:

Läs mer

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac RABBISBLADET OFFICIELLT ORGAN FÖR GOTLANDS MC-KLUBBAR Nu 3 2007 Ågång 20 Suzuki/Dynpc Tppf uppfö 45, nfö 70 k/ Acclin: 0-70 Glgbg Själsö Bssäck: 70-0 Flygplsn Glgbg www.svc.s/scgln Ois h!! Då v nn s sn

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

1/2006 & 1/2007. Turve savi K e vytsavi k k ak e h ys k k ysavi M assiivisavi. K ank aan savipaja Ak k ak e rh on sauna

1/2006 & 1/2007. Turve savi K e vytsavi k k ak e h ys k k ysavi M assiivisavi. K ank aan savipaja Ak k ak e rh on sauna PÄÄSK YNEN 1/2006 & 1/2007 K ank aan savipaja Ak k ak e rh on sauna Vi a H öyrylinna Syysk ok ous R iittiön savita ossa ym. Artik ar på sve nsk a Artik k e e issa: Turve savi K e vytsavi Pe k k ak e h

Läs mer