Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G

2 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Lappland Goldminers AB kommer att hållas torsdagen den 31 maj 2007 klockan på Hotell Lappland i Lycksele. Aktieägare som önskar delta skall: dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 25 maj 2007, dels anmäla sig till Lappland Goldminers AB senast fredagen den 25 maj 2007 kl under adress Box 96, Lycksele, per fax , telefon eller per e-post: Vid anmälan skall uppgift om namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer lämnas. Aktieägare som företräds av ombud, skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkta kopior av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämmodagen. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 25 maj 2007 genom förvaltares försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

3 Sammanfattning av uppnådda resultat under år 2006 Ett pågående djupborrningsprogram på Fäbolidens guldfyndighet visar att mineraliseringen fortsätter till minst 550 m djup i de två första profilerna borrade med ett inbördes avstånd av 400 m. En preliminär studie av underjordsbrytning av Fäbolidens djupare delar visar att fyndigheten kan brytas med god lönsamhet vid liknande halter och areor som för de ytligare delarna. Studien är baserad på skivrasbrytning enligt LKAB modell. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Fäbolidens guldprojekt inlämnades till Miljödomstolen i april månad. Pilotförsök med kväverening för att begränsa kvävebelastningen på miljön i Fäboliden har utfallit mycket positivt. Markförvärv motsvarande det areella behovet för Fäbolidens anrikningsverk har genomförts. Delar av marken är avsedd för bytesaffärer med privata markägare. Resultaten av prospekteringsinsatserna på projekten Gubbträsk, Tjålmträsk och Knaften har varit positiva. Styrelsen har beslutat att nedlagda kostnader avseende 2006 ska aktiveras med TKR. En nyemission om 90,5 miljoner kronor har genomförts. Händelser efter rapportperiodens utgång En ny beräkning av mineralresurserna i Fäboliden har tagits fram av den oberoende konsulten Thomas Lindholm, GeoVista AB (registrerad som kvalificerad person, QP av SveMin), utvisande en bevisad malmreserv på 20,75 miljoner ton med 1,43 gram guld per ton, och en sannolik malmreserv på 0,29 miljoner ton med 1,12 gram guld per ton för det planerade dagbrottet till 200 m djup. Bergmästaren har beviljat bearbetningskoncession för guldgruva i Stortjärnhobben. Tillståndet är överklagat av Vapstens Sameby och är hos regeringen för prövning. Prospekteringsaktiviteten har utökats från 3 till 6 borraggregat, varav 4 stycken nu borrar i skift i Fäboliden.

4 2 L A P P L A N D Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag med målsättningen att bli ett producerande gruvföretag, som ur miljösynpunkt söker gröna lösningar. Bolaget är listat på handelsplatsen First North med benämningen GOLD och på Oslobörsens OTC lista. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med centralt lokaliserade processanläggningar i Fäboliden i Sverige och Haveri trakten i Finland, som försörjs av malm från en eller flera gruvor genom egen prospektering alternativt ackvisition. Lappland Goldminers är medlem i SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Det tekniska underlaget i denna rapport har sammanställts av Leif Carlson och Karl-Åke Johansson, som av SveMin är registrerade som Kvalificerade personer. G O L D M I N E R S

5 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Guld Innehåll Guld är extremt tänj- och smidbart. Av ett gram guld kan man t.ex. dra en etthundra meter lång tråd. Guld är en utmärkt ledare av värme och elektricitet samt starkt reflekterande. Det korroderar inte när det utsätts för påverkan av luft och vatten. Guld används främst till smycketillverkning men också inom industrin, t ex till kretskort och mikrochips. Fakta om guld Guldets kemiska beteckning är Au som kommer från guldets latinska namn Aurum. Atomnr: 79 Atomvikt: 197,0 Spec. vikt: 19,32 kg/dm 3 Smältpunkt: 1063 C Guldets viktenhet är Troy uns. Ett uns guld väger 31,1 gram. Den vanligaste guldhalten i smycken är 18 karat. Legeringen innehåller då 75 procent guld och 25 procent andra metaller som t.ex. silver och koppar. Man har beräknat att allt guld på jorden ryms i en kub med 20 meters sida med vikten ton. Lappland Goldminers i korthet 2 Historik 4 VD har ordet 5 Beskrivning av företagets verksamhet 6 Guldets väg från prospektering till gruva 8 Guldmarknaden 12 Guldlinjen i Västerbotten 16 Fäbolidens gruv- och anrikningsprojekt 18 Bolagets prospekteringsprojekt 20 Lappland Goldminers och miljön 24 Förvaltningsberättelse 26 Koncernens resultaträkning 31 Koncernens balansräkning 32 Moderbolagets resultaträkning 36 Moderbolagets balansräkning 37 Moderbolagets kassaflödesanalys 39 Moderbolagets förändringar av eget kapital 40 Redovisnings- och värderingsprinciper 41 Noter 43 Revisionsberättelse 48 Styrelse, verkställande direktör och revisor 49 Ordlista 50 Adresser 53

6 4 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Historik 1973 Ett malmblock med hög guldhalt påträffas för första gången i Lyckseleområdet Lappland Mineral HB bildas för att leta efter moderklyften till det guldförande blocket. Malmblock påträffas vid Norrån sydost om Fäboliden i Lycksele kommun Guldmineralisering påträffas i fast klyft vid Fäboliden Lappland Goldminers AB bildas Diamantborrningar ger underlag för kvalficerade bedömningar av Fäbolidens malmpotential Stortjärnhobbens guldpotential utreds Bolagets strategi omformas till att omfatta prospektering och utveckling av projekten mot produktion i egen regi Bearbetningskoncession beviljas för Fäbolidens guldfyndighet (3/6). Lappland Goldminers aktier handlas på Nya Marknaden (7/6). Bolaget blir ensam ägare till Fäboliden och Stortjärnhobben Provbrytning av malmen i Fäboliden. En preliminär lönsamhetsstudie för Fäbolidens guldfyndighet föreligger Miljöansökan för gruvverksamheten i Fäboliden inlämnas till miljödomstolen. Lappland Goldminers noteras på OTC-listan i Oslo. SRK s rapport angående Fäbolidens guldprojekt föreligger 2007 Bearbetningskoncession beviljas för Stortjärnhobbens guldfyndighet (13/2). Lappland Goldminers presenterar för första gången en malmreserv för Fäbolidens guldprojekt (23/2). Miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt kungör Lappland Goldminers ansökan om tillstånd för gruvdrift och processverk i Fäboliden (10/4). Bolaget fövärvar Northern Lion Corporations finska guldprojekt inklusive Haveri guldprojekt (12/4). Omfattande kärnborrning pågår för underjordsgruvan ( m djup). Bolaget har 10-års jubileum.

7 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Karl-Åke Johansson verkställande direktör. VD i Lappland Goldminers AB sedan Bergsingenjör LuTH Har tidigare haft befattningar som chef och projektledare inom Boliden i Sverige, USA och Portugal och var dessutom chef för teknisk utveckling gruv- och mineralteknik. Konsult inom entreprenadverksamhet. Teknikansvarig för berg inom Vägverket Stockholm. Platschef för Björkdalsgruvan. VD har ordet Lappland Goldminers inlämnade i april 2006 en ansökan om miljötillstånd för det stora gruv- och guldutvinningsprojektet i Fäboliden. Ansökan, som är mycket omfattande gäller ett stort projekt med lång livslängd. Ett problem är att miljödomstolen i Umeå är mycket hårt belastad med stora projekt som Botniabanan och samtliga gruvprojekt i Norr- och Västerbotten. Domstolen är enligt uppgift underbemannad och vi hoppas att statsmakterna ser till att domstolen får de resurser som behövs för den här landsändans utveckling. Processen är nu i gång hos domstolen, efter en trög start och vi hoppas naturligtvis på en snabb hantering. Projektet Fäboliden har utvecklats positivt efter att vi har intensifierat kärnborrningen på djupet och vi har kunnat påvisa att mineraliseringen fortsätter på djupet under dagbrottet. För närvarande borrar fyra kärnborrningsmaskiner med målsättningen att åstadkomma en indikerad mineraltillgång som underlag för en malmreserv ner till ca 600 m djup. Borrningen mot djupet är dessutom ett komplement till den tidigare presenterade underjordsstudien för Fäbolidens guldfyndighet. Studien är baserad på en storskalig LKAB-teknik med låga produktionskostnader. Den stora bredd och regelbundenhet som Fäbolidens guldmineralisering har, gör den lämplig för skivrasbrytning, vilket är den brytningsteknik som LKAB använder i Malmberget- och Kirunagruvorna. Nästa steg i processen är att borra färdigt underjordsdelen och därefter uppdatera underjordsstudien till en preliminär lönsamhetsstudie. Ett intensivt arbete pågår nu med en slutlig lönsamhetsstudie omfattande i första hand processverk i Fäboliden, för att utvinna guld i form av dorétackor från dagbrottsmalmen. Studien görs så detaljerad att den kan vara grund för upphandling av anläggningar och maskinutrustning. Den planerade processanläggningen och sandmagasinet har förutsättningar för en mycket lång livslängd. Dessa anläggningar kommer på lång sikt att ha ett mycket stort värde för Bolaget. Vårt förvärv av Nordic Lions verksamheter i Finland gör att vi nu har fått tillgång till det mycket intressanta projektet Haveri i sydvästra Finland, samt ett antal andra projekt, som också kan visa sig ha stor potential. Projekten i Finland har också gett oss anledning att studera hur tillståndsfrågor hanteras i vårt östra grannland. Det är anmärkningsvärt hur snabbt och effektivt en tillståndsprövning kan ske utan att på något sätt ge avkall på miljökraven. I början på februari i år beviljade Bergmästaren en bearbetningskoncession för projektet Stortjärnhobben, baserad på både malmbevisning och en miljökonsekvensbeskrivning. Planerade arbeten omfattar en underjordsundersökning och miljötillstånd för produktion. Vi räknar med att miljötillstånd för en gruva där malmen bearbetas i en befintlig anläggning, d v s Fäboliden, kommer att erhållas snabbare och vara mindre kostsam än miljötillståndet för Fäboliden. Våra övriga prospekteringsinsatser har bland annat påvisat guld-, zink, och blymineraliseringar i både Gubbträsk och Tjålmträsk. Fortsatta undersökningar för Knaftenprojektet har indikerat guldmineraliseringar i anslutning till en stor guldanomali i bottenmoränen och geofysiska IPanomalier i berggrunden, vilket ger förutsättningar att hitta moderklyften till en stor guldmineralisering. Vi räknar med att detta år, 2007, kommer att vara ett mycket intensivt år där stora insatser inom både prospektering och projektarbete kommer att utöka Bolagets guldtillgångar och påskynda deras utvinning. Karl-Åke Johansson Verkställande direktör

8 6 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Beskrivning av företagets verksamhet Affärsidé och strategi: Lappland Goldminers affärsidé är att maximera aktieägarnas avkastning genom att utveckla lönsamma guldprojekt till produktion i första hand på Guldlinjen i Västerbotten och att därmed bli en stor, lönsam och uthållig guldproducent i egen regi med flera gruvor i produktion. Bolaget skall nå detta mål genom att bedriva aktiv prospektering efter egna uppslag samt genom att anskaffa projekt eller ingå partnerskap med andra aktörer där det är motiverat. Bolaget skall vidare med hög kompetens utveckla aktuella projekt i Sverige och Finland till stora gruvdistrikt med centralt liggande anrikningsverk, som försörjs med malm från flera kringliggande gruvor.

9 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Bolaget inriktar sig i ett första skede på att utveckla guldprojektet Fäboliden till ett starkt projekt med en tillräckligt stor malmbas för att motivera en långsiktig och storskalig produktion med god lönsamhet från en modern ny gruva inklusive ett nytt anrikningsverk i Fäboliden. Anrikningsverket kommer att planeras för att även kunna anrika andra guldmalmer från närområdet. Parallellt med arbetet på Fäboliden kommer prospekteringsverksamheten att fortsätta på övriga prospekteringsprojekt, framförallt på Guldlinjen. Sorsele Storuman Stortjärnhobben Vilhelmina Fäboliden Malå Lycksele Norsjö Skellefteå Vindeln Organisation Bolagets strategi är att under uppbyggnadsfasen ha en mycket liten men bred organisation, som sedan successivt ökas i takt med behovet. Den nuvarande lilla organisationen ger låga fasta kostnader genom att Bolaget utnyttjar externa erfarna konsulter. Genom ett samarbete med andra gruvföretag, som Boliden, har Bolaget också fått tillgång till mycket hög kompetens inom flera för Bolaget viktiga områden. Tillstånd i Sverige Lappland Goldminers AB och dotterbolaget Lappland Guldprospektering AB har en mycket attraktiv portfölj med undersökningstillstånd i Sverige och sedan den 12 april 2007 också i Finland. I Sverige beviljas undersökningstillstånden för tre år av Bergstaten enligt Minerallagen och kan förlängas upp till 15 år om ändamålsenliga undersökningsarbeten har genomförts och det finns skäl enligt lagen. Kostnaderna för tillstånden är låga till en början och ökar sedan successivt. Därför försöker de flesta bolag genomföra undersökningsarbetena snabbt för att kunna minska områdenas arealer och kostnader. Genom detta förfarande kommer portföljen av undersökningstillstånd att befinna sig i ständig förändring och varje beskrivning blir enbart en ögonblicksbild, som mer visar på omfattning och ambitioner än på exakt antal hektar och lokalisering. Bolaget hade i Sverige den 12 april 2007 totalt fyrtioåtta beviljade undersökningstillstånd för guld omfattande ha i huvudsak på Guldlinjen i Västerbotten och två bearbetningskoncessioner, Fäboliden på 122 ha och Stortjärnhobben på 22 ha. Dessutom har bolaget fyra undersökningstillstånd för diamant omfattande ha och en ansökan för undersökningstillstånd i Sorsele på ha Km Bearbetningskoncessioner, Fäboliden K nr.1, Stortjärnhobben K nr. 1. Undersökningstillstånd för guld Undersökningstillstånd för diamant Tillstånd i Finland Efter förvärvet av Northern Lion Corporations finska guldprojekt har Bolaget följande tillstånd i Tammerfors skifferbälte, Haveri 1-13 (966 ha), Ansomäki (54 ha) och ytterligare 12 inmutningar omfattande 692 ha. Dessutom innebar förvärvet sex inmutningar, Riikonkoski (3 st) och Sirkka (3st) omfattande 434 ha i Kittilä grönstensbälte i finska Lappland och ansökan om en inmutning i Outokumpu kommun.

10 8 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Guldets väg från prospektering till gruva Guldmineraliseringarna på Guldlinjen bildades under en vulkaniskt aktiv period för omkring 2 miljarder år sedan. Det guldhaltiga berget har sedan utsatts för värme och tryck och har omvandlats, veckats och förskiffrats. Under senare tid har inlandsisen hyvlat av de övre delarna av berggrunden så att blocksvansar har bildats av mineraliseringarna med guldhaltiga block i moränen. Slutligen har Bolagets prospektörer följt dessa blocksvansar bakåt till källan, moderklyftet, där vidare undersökningar i bästa fall kan leda till att en brytbar malm identifieras

11 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Prospektering efter malmuppslag Innan man kan starta en gruvverksamhet måste man utveckla en tillräckligt stor ekonomiskt utvinningsbar fyndighet, en malmreserv som går att utvinna med lönsamhet. Malmer är oftast svåra att hitta och i regel krävs det en långsiktig och systematisk prospektering där kunniga personer inom geologi, geofysik och geokemi är involverade. Uppborrning av mineraltillgångar och malmreserver Efter att intressanta målområden med potential att finna malm har identifierats utifrån blockletning, geologisk tolkning, geofysiska mätningar, bottenmorän- och bergkaxprovtagning kommer det mest kostnadskrävande steget, att undersöka området vidare genom kärnborrning. Efter att ett malmuppslag har identifierats i den tidiga prospekteringen gäller det att utveckla uppslaget till känd och indikerad mineraltillgång som underlag för lönsamhetsstudier och investeringsbeslut. Kärnborrning/-diamantborrning ger borrkärnor, som kan studeras geologiskt. Prover tas och analyseras på innehållet av värdefulla ämnen. För att bestämma tillgångarnas storlek och klassificering måste omfattande borrningar genomföras anpassade för varje enskild fyndighets komplexitet. Borrningarna leds och planeras av en s.k. kvalificerad person, som skall säkerställa att omfattning och utförande är nog för att ge ett tillräckligt säkert underlag för lönsamhetsstudier och rapportering till marknaden. Malmen identifieras Efter att en malm har identifieras är det en lång väg till att ha framställt rent guld. Kostnadseffektivitet och guldutbyte är de viktigaste framgångskriterierna. Det färdiga guldet har en marknad som investeringsobjekt, för smyckestillverkning och i industriell användning. Utarbetande av gruvplaner Utifrån malmbilden görs sedan en dagbrottsoptimering och en gruvlayout. Nästa steg blir att utarbeta produktionsplaner och behov av utrustning för att uppfylla dessa planer. Framtagande av processlösningar När malmen har brutits i gruvan och fraktats till anrikningsverket gäller det att utvinna så mycket av metallerna som möjligt. Bolagets planer är att i egen regi utvinna guld och silver från Fäbolidens gruva genom anrikning följt av lakning med natriumcyanid. Uppbyggnad av gruva och anläggningar Utifrån de olika specifikationer som framtagits för gruvan och processen konstrueras och byggs anläggningar för bl.a. gruva, anläggnings- och lakverk samt sandmagasin. Konstruktionerna görs av erfarna konsulter under ledning av Bolagets experter. Gruvbrytning Gruvbrytning omfattar borrning,

12 10 L A P P L A N D G O L D M I N E R S laddning, sprängning, lastning och transport till processverk. Vid brytning måste en till tre gånger så mycket gråberg, svagt guldhaltigt eller helt ofyndigt, brytas för att malmen skall bli tillgänglig. En del av detta gråberg kan klassas som icke miljöfarligt och har en kommersiell användning, t.ex. som ballastmaterial. Övrigt berg deponeras på ett miljömässigt säkert sätt. Process Malmen från gruvan har en styckestorlek där det mesta är mindre 300 mm. För att möjliggöra utvinning av guldet måste malmen krossas och malas så att alla partiklar blir mindre än 0,1 mm. Detta görs i flera steg. Krossning görs i torrt tillstånd och malningen i vått. Energikostnaderna för detta är betydande och kräver noggrann styrning. Malmens guldinnehåll är nu till större delen fysiskt exponerbart för vidare behandling. Detta sker genom lakning med cyanid, som har egenskapen, tillsammans med luftens syre att lösa den ädla metallen i vatten. I takt med att guldet löses ut adsorberas det på aktivt kol, vilket tillsättes lösningen. Detta kol, med dess guldinnehåll, avskiljes så för vidare behandling. Restprodukten, den nu på guld utarmade malmen, pumpas så till ett sandmagasin för deponering. Under processen har tidigare gjorts en uppdelning, så att de ur miljösynpunkt farliga elementen som svavel och tungmetaller har koncentrerats till en mindre del av restprodukten. Denna del ca 10 % deponeras på ett mycket kvalificerat sätt, medan den icke farliga får en enklare deponeringsform. Övre lager/ Mantel Litosfär Astenosfär Oceanisk skorpa Spridning Subduktion Kollision Centraloceanisk rygg Konvektionsström Djuphavsgrav Kontinent A Kontinent B Kontinental skorpa Tidigare oceanisk skorpa Sorsele Storuman Vilhelmina Lycksele Malå Norsjö Vindeln Skellefteå Den schematiska figuren visar ett snitt genom jordskorpan vid en subduktionszon och den geologiska miljö i vilken s. k. orogena guldfyndigheter kan ha bildats längs Guldlinjen för 1,2-2,0 miljarder år sedan. De guldmineraliseringar, som finns längs Guldlinjen, är bildade på stora djup i jordskorpan och har omvandlats under höga tryck och temperaturer. Under årens lopp har flera kilometer av den överliggande berggrunden eroderats bort och slutligen har mineraliseringarna blottats i berggrundsytan där inlandsisen hyvlat av de övre delarna så att blocksvansar, med guldhaltiga block i moränen har bildats. Inlandsisens avsmältning visande ismassans- rörelseriktning, som också är transportriktningen av morän.

13 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Det på guld laddade aktiva kolet genomgår så en lakning med koncentrerad cyanidlösning vid hög temperatur. Kolet återanvändes härefter. Den guldrika lösningen går nu till elektrolys varvid guldet fälls ut tillsammans med silver på ett katodmaterial bestående av stålull. Produktion Sista ledet i den planerade produktionen är gjutning av guldtackor, s.k dorétackor, som skickas för extern raffinering. Doré-tackorna från Fäbolidens guldfyndighet bedöms innehålla cirka dubbelt så mycket silver som guld. Guldets väg Inlandsisens rörelseriktning Morän Gruvbrytning Gruvbrytning Anrikning Anrikning Lakning/ Smältning Lakning/ smältning Mineralzon Berggrund Guld Guld Raffinering Raffinering Block, som inlandsisen har hyvlat av från fyndigheter, hittas i moränen och spåras till källan, som ligger motströms ismassans rörelseriktning. Ett malmuppslag har identifierats i den tidiga prospekteringen. En bild av malmen presenteras i form av blockmodell eller via profilmodeller för vidare behandling. Utifrån malmbilden görs sedan en dagbrottsoptimering och en gruvlayout. När gruvan har brutit malmen och den fraktats till anrikningsverket gäller det att utvinna så mycket av metallerna som möjligt. Sista ledet i vår planerade produktion är gjutning av guldtackorna.

14 12 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Guldmarknaden Guld har i princip alltid utgjort basen för olika valutasystem och har därför sällan prissatts som en vanlig råvara. Det var först efter Bretton Woods systemets fall 1971 som vi fick fri prissättning av guldet. Sedan bottennoteringen 1999 har guldpriset gått stadigt upp i de flesta lokala valutor inklusive den svenska kronan och under 2002 tog utvecklingen även fart uttryckt i dollar. Under våren 2004 aviserade centralbankerna en förlängning av tidigare avtal med ytterligare fem år, omfattande en årlig högsta försäljningsvolym på 500 ton.

15 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Man kan konstatera att guldpriset har en inverterad korrelation med dollarn (se diagram) och att guldpriset verkar utvecklas väl när aktier och obligationer utvecklas mindre bra. Vad styr guldpriset i ett större perspektiv? Om vi vidgar perspektivet till 1900-talets finansiella historia så kan man urskilja två perioder av kraftigt stigande priser för guldrelaterade tillgångar, och Båda perioderna varade i nio år gick guldpriset upp från 35$/ounce till en topp på 850$/ounce Under 2006 föll efterfrågan på guld uttryckt i ton från smyckesindustrin med 16%. Värdet på smyckesindustrins inköp steg dock med 14% till en ny all-time high. Efterfrågan på guldsmycken styrs av en god allmän ekonomisk utveckling och ökar över tiden men den faktiska förbrukningen av guld uttryckt i ton är i mångt och mycket en funktion av priset. Vi har under tidigare år sett hur efterfrågan 725,00 675,00 625,00 575,00 525,00 475,00 425,00 375,00 325,00 275,00 225,00 175,00 USD/oz Guldpriser Guldnoteringarna är Londons FM notering USD/SEK är Riksbankens. Uppdaterat 12 april Guldpris i USD/Oz Guldpris i kr/kg från smyckesindustrin stigit i takt med ett sjunkande guldpris. På en guldmarknad som omsätter i storleksordningen en årsproduktion per dag så är inte smyckesindustrin motorn i prisutvecklingen. Här spelar utvecklingen på världens finansmarknader en långt större roll. Produktionen av guld nådde en toppnivå år 2001 på ton. Sedan dess har trenden varit fallande och under 2006 så gick produktionen ned med drygt 2% till ton. Det kr/gram ,00 155,00 145,00 135,00 125,00 115,00 105,00 95,00 85,00 75,00 65,00 55,00 största produktionsbortfallet skedde i Sydafrika där man nu är nere på de lägsta produktionsnivåerna sedan I de stora gruvländerna, Kanada, Australien, USA och Ryssland noterade man också fall i produktionen. Världens numera största gruvland, Kina ökade dock sin guldproduktion med 7%. Nedgången i prospekteringen efter guld under 1990-talet gör också att det blir svårt att räkna med några produktionsökningar framöver. Ledtiden från prospektering till gruva är väldigt lång och har blivit allt längre med hårdare miljökrav. På aktiemarknaden har uppgången av guldpriset resulterat i att guldaktier varit en av de främsta branscherna under de fem senaste åren. Utvecklingen hade kunnat vara än bättre om kostnadstutvecklingen för branschen hade varit gynsammare. Enligt Raw Materials Group så har rörelsekostnaderna(cash cost) stigit med i runda tal 50% under samma tidsperiod. Bakgrunden till detta är ett kraftigt kostnadstryck, valutaeffekter och att man bryter malmer med sämre halt. Bolagen har också haft väldigt svårt att hålla sina reserver intakta trots kraftigt ökande prospektering. Detta problem försöker man lösa genom att köpa reserver via uppköp av kon-

16 14 L A P P L A N D G O L D M I N E R S driva fram notering av guld ETF s på världens alla börser. kurrenter och prospekteringsbolag. Sällan lyckas man dock öka mängden guldreserver per aktie som är den viktigaste variabeln tillsammans med vinstutveckling när det gäller att få en aktie att gå upp i pris. Under 2000-talet har Kina kommit tillbaka som en aktör på guldmarknaden, vilket kan visa sig vara av stor betydelse framöver. En guldbörs har startats i Shanghai och sedan juli 2003 är det åter lagligt för privatpersoner i Kina att köpa guld. Kina har tidigare i historien, precis som Indien, importerat mycket guld och många väntar sig ett liknande utveckling framöver. Under de senaste åren har investeringsmarknaden för guld vaknat till liv. Detta har gett upphov till att ett för guldmarknaden nytt instrument skapats, ETF. ETF står för exchange traded fund. Det är en aktie som motsvarar 1/10 ounce fysiskt guld. Man skulle kunna likna den vid en gammaldags sedel som i princip var ett kvitto på deponerat guld. Det här är en oerhört intressant utveckling, det öppnar för all världens aktiefonder att köpa guld. Det innebär också ett väldigt kostnadseffektivt sätt för privatpersoner att köpa guld utan att behöva tänka på att förvara guldet någonstans. World Gold Council har som målsättning att FOTO:RIKSBANKEN Sammanfattning Sammafattningsvis kan man konstatera att väldigt mycket talar för en bra utveckling för guldpriset framöver. Den kraftiga expansionen av världsekonomin skapar ökad efterfrågan på smycken medan avregleringarna runt om i världen har skapat en situation där man för första gången i modern tid kan handla guld fritt på ett kostnadseffekltivt sätt. Momsen på investeringsguld inom EU har försvunnit och stora marknader har öppnats. Centralbankerna som varit nettosäljare under lång tid tittar nu förvånat på medan marknaden tar hand om deras guld och omvandlar det till pappersguld (ETF s) precis som de gamla guldsmederna gjorde för 100-tals års sedan när de grundlade de första bankerna. Våra pengar får däremot mindre och mindre uppbackning av reella värden i takt med att centralbankerna minskar sina innehav. Alla centralbanker är dock inte längre på säljsidan. Framför allt Ryssland ökar sina guldreserver och de tvekar inte heller att ifrågasätta dollarn som reservvaluta. För att vi ska få en explosiv utveckling av guldpriset såsom på 70-talet så saknas dock en viktig komponent och det är en i västvärlden klart stigande tendens för inflationen.

17 L A P P L A N D G O L D M I N E R S

18 16 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Guldlinjen i Västerbotten Under flera år har Lappland Goldminers bedrivit Ersmarksberget prospektering och utvärdering av guldpotentialen på Tjålmträ Guldlinjen i Västerbotten. Guldlinjen omfattar en rad Svartträsk Gubbträ guldfyndigheter, mineraliseringar och uppslag i olika Barsele Stortjä Svartliden Högå Fä geologiska miljöer längs en regional tektonisk zon från äsk SKELLEFTEÅ CK CKSELE nordvästra Västerbotten genom Sorsele, Storuman och Lycksele kommuner och vidare mot Bottenhavet i sydost. Zonen kan representera en äldre svaghetszon med Tall allå åker vulkanisk verksamhet vars ålder är nära två miljarder år. UMEÅ

19 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Guldmineraliseringarna uppträder i huvudsak tillsammans med arsenikkis, magnetkis och kvarts. Med utgångspunkt från klassisk blockletning och efterföljande geofysiska och geokemiska undersökningar under 15 års aktiv prospektering, av olika företag, har ett antal guldmineraliseringar påträffats. Några av dessa är från nordväst till sydost, Blaiken (Ersmarksberget), Tjålmträsk, Barsele (Skirträsk), Stortjärnhobben, Sandviksträsk, Svartliden, Fäboliden, Knaften, Klippen med flera. Utöver dessa kända guldfyndigheter och mineraliseringar finns ett antal prospekteringsuppslag, som vid fortsatt prospektering kan ge upphov till nya intressanta fyndigheter. Ett nytt betydande guldfält i Västerbotten har tillkommit vid sidan av det traditionella Skelleftefältet med komplexa sulfidmalmer och guldmalmer. Ett urval av Lappland Goldminers undersökningstillstånd och guldprojekt Tjålmträsk Gubbträsk Stortjärnhobben Fäboliden Knaften Sverige Finland Haveri Satellitbild från Google Earth.

20 18 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Fäbolidens gruv- och anrikningsprojekt Fäboliden, som ligger 40 kilometer väster om Lycksele, är Bolagets flaggskepp och viktigaste fyndighet. Fäbolidens Tjålmträ guldfyndighet är för närvarande den näst största Gubbträ guldfyndigheten i Fennoskandien och likaså en av de Stortjä största i Europa. Bolaget planerar att anlägga ett centralt äsk Högå Fä SKELLEFTEÅ CK CKSELE anrikningsverk vid Fäboliden för behandling av Guldlinjens malmer. Tall allå åker UMEÅ

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Pahtavaara Tjålmträsk Gubbträsk Stortjärnhobben Fäboliden Knaften Haveri Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Lappland Goldminers AB kommer att hållas fredagen den

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013 1 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2012

Delårsrapport januari - juni 2012 Publicerad -08-16 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till 547 (840) KSEK, varav senaste kvartalet 472 (252) KSEK. Periodens resultat efter skatt för första halvåret uppgick

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006

Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006 Pressmeddelande Stockholm, 28 februari 2007 Wiking Mineral AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2006 Resultatet efter finansiella poster -0,5 MSEK (-0,1) Likvida medel på balansdagen 26,4 MSEK

Läs mer

Delårsrapport september 2008 februari 2009

Delårsrapport september 2008 februari 2009 Delårsrapport september 2008 februari 2009 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 041 tkr (29 tkr) Periodens resultat före skatt uppgick till -1 503 tkr (-1 503 tkr) Kassaflödet under perioden var

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Henrik Grind, VD och Koncernchef

Henrik Grind, VD och Koncernchef Henrik Grind, VD och Koncernchef GRUV- OCH PROSPEKTERINGSBOLAG Gruvproduktion och prospektering Gruva i Pahtavaara, norra Finland 575 kg guld 2012 621 kg guld 2011 740 kg guld 2010 Fäboliden, känd och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 Pressmeddelande Uppsala, 22 maj 2013 Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2013 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK 2,0 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,49 (-1,44) Aktiverade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen VD har ordet Sommaren är nu slut även om vädret fortfarande håller i sig. Den här veckan är det förresten älgjakt i norra Sverige vilket för många är heligt varför normal verksamhet avstannar i de flesta

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Pressmeddelande Stockholm, 9 maj 2012 (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -1,9 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,44 (-0,03) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung www.botniaexploration.com Strategi Botnia Exploration är ett rent prospekteringsbolag. I dagsläget finns alltså inga ambitioner att starta

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad VD har ordet Blockletningssäsongen lider snabbt mot sitt slut. Snön har nu kommit och istället fortsätter arbetet med magnetiska mätningar i Vindelgranseleområdet. Det finns fortfarande intressanta luckor

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL KONCERNEN I SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2015 ETT HÄNDELSERIKT KVARTAL ANDRA KVARTALET Nettoomsättning 18,8 (23,9) MSEK. EBIT -9,0 (0,1) MSEK. EBIT före engångskostnader -4,2 MSEK. Resultat efter finansiella poster

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Vivoline Medical AB 556761-1701 Sammanfattning av halvårsrapport Med Bolaget eller Vivoline avses Vivoline Medical AB med organisationsnummer 556761-1701. Första halvåret

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2010-09-01 till 2011-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år): 4:e kvartalets

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 Samtliga jämförelsesiffror inom parentes avser helåret 2009. Första kvartalet i sammandrag Jämföresetal, helår 2009 Försäljningsintäkter 0 (1 947) KSEK Rörelseresultat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Delårsrapport januari juni 2015 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) (siffror inom parantes avser samma tidpunkt föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 2.638 TSEK (2.432) Resultat

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011 Bengt Ljung VD Botnia Exploration Agenda Organisation och struktur Botnia Exploration historik Vad är Prospektering? Visioner, strategier och målsättningar

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654

Delårsrapport. Perioden 2011-07-01 2011-09-30. Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Delårsrapport Perioden 2011-07-01 2011-09-30 Cinnober Financial Technology AB Org nr 556548-9654 Nettomsättning för perioden uppgick till 44,7 MSEK (73,7 MSEK) Resultat före skatt för perioden uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer