Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 6"

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G

2 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Lappland Goldminers AB kommer att hållas torsdagen den 31 maj 2007 klockan på Hotell Lappland i Lycksele. Aktieägare som önskar delta skall: dels vara införda i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 25 maj 2007, dels anmäla sig till Lappland Goldminers AB senast fredagen den 25 maj 2007 kl under adress Box 96, Lycksele, per fax , telefon eller per e-post: Vid anmälan skall uppgift om namn, person- eller organisationsnummer, adress samt telefonnummer lämnas. Aktieägare som företräds av ombud, skall utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkta kopior av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakt, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara Bolaget tillhanda i god tid före stämmodagen. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 25 maj 2007 genom förvaltares försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

3 Sammanfattning av uppnådda resultat under år 2006 Ett pågående djupborrningsprogram på Fäbolidens guldfyndighet visar att mineraliseringen fortsätter till minst 550 m djup i de två första profilerna borrade med ett inbördes avstånd av 400 m. En preliminär studie av underjordsbrytning av Fäbolidens djupare delar visar att fyndigheten kan brytas med god lönsamhet vid liknande halter och areor som för de ytligare delarna. Studien är baserad på skivrasbrytning enligt LKAB modell. Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Fäbolidens guldprojekt inlämnades till Miljödomstolen i april månad. Pilotförsök med kväverening för att begränsa kvävebelastningen på miljön i Fäboliden har utfallit mycket positivt. Markförvärv motsvarande det areella behovet för Fäbolidens anrikningsverk har genomförts. Delar av marken är avsedd för bytesaffärer med privata markägare. Resultaten av prospekteringsinsatserna på projekten Gubbträsk, Tjålmträsk och Knaften har varit positiva. Styrelsen har beslutat att nedlagda kostnader avseende 2006 ska aktiveras med TKR. En nyemission om 90,5 miljoner kronor har genomförts. Händelser efter rapportperiodens utgång En ny beräkning av mineralresurserna i Fäboliden har tagits fram av den oberoende konsulten Thomas Lindholm, GeoVista AB (registrerad som kvalificerad person, QP av SveMin), utvisande en bevisad malmreserv på 20,75 miljoner ton med 1,43 gram guld per ton, och en sannolik malmreserv på 0,29 miljoner ton med 1,12 gram guld per ton för det planerade dagbrottet till 200 m djup. Bergmästaren har beviljat bearbetningskoncession för guldgruva i Stortjärnhobben. Tillståndet är överklagat av Vapstens Sameby och är hos regeringen för prövning. Prospekteringsaktiviteten har utökats från 3 till 6 borraggregat, varav 4 stycken nu borrar i skift i Fäboliden.

4 2 L A P P L A N D Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag med målsättningen att bli ett producerande gruvföretag, som ur miljösynpunkt söker gröna lösningar. Bolaget är listat på handelsplatsen First North med benämningen GOLD och på Oslobörsens OTC lista. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med centralt lokaliserade processanläggningar i Fäboliden i Sverige och Haveri trakten i Finland, som försörjs av malm från en eller flera gruvor genom egen prospektering alternativt ackvisition. Lappland Goldminers är medlem i SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, (tidigare Svenska Gruvföreningen) och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Det tekniska underlaget i denna rapport har sammanställts av Leif Carlson och Karl-Åke Johansson, som av SveMin är registrerade som Kvalificerade personer. G O L D M I N E R S

5 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Guld Innehåll Guld är extremt tänj- och smidbart. Av ett gram guld kan man t.ex. dra en etthundra meter lång tråd. Guld är en utmärkt ledare av värme och elektricitet samt starkt reflekterande. Det korroderar inte när det utsätts för påverkan av luft och vatten. Guld används främst till smycketillverkning men också inom industrin, t ex till kretskort och mikrochips. Fakta om guld Guldets kemiska beteckning är Au som kommer från guldets latinska namn Aurum. Atomnr: 79 Atomvikt: 197,0 Spec. vikt: 19,32 kg/dm 3 Smältpunkt: 1063 C Guldets viktenhet är Troy uns. Ett uns guld väger 31,1 gram. Den vanligaste guldhalten i smycken är 18 karat. Legeringen innehåller då 75 procent guld och 25 procent andra metaller som t.ex. silver och koppar. Man har beräknat att allt guld på jorden ryms i en kub med 20 meters sida med vikten ton. Lappland Goldminers i korthet 2 Historik 4 VD har ordet 5 Beskrivning av företagets verksamhet 6 Guldets väg från prospektering till gruva 8 Guldmarknaden 12 Guldlinjen i Västerbotten 16 Fäbolidens gruv- och anrikningsprojekt 18 Bolagets prospekteringsprojekt 20 Lappland Goldminers och miljön 24 Förvaltningsberättelse 26 Koncernens resultaträkning 31 Koncernens balansräkning 32 Moderbolagets resultaträkning 36 Moderbolagets balansräkning 37 Moderbolagets kassaflödesanalys 39 Moderbolagets förändringar av eget kapital 40 Redovisnings- och värderingsprinciper 41 Noter 43 Revisionsberättelse 48 Styrelse, verkställande direktör och revisor 49 Ordlista 50 Adresser 53

6 4 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Historik 1973 Ett malmblock med hög guldhalt påträffas för första gången i Lyckseleområdet Lappland Mineral HB bildas för att leta efter moderklyften till det guldförande blocket. Malmblock påträffas vid Norrån sydost om Fäboliden i Lycksele kommun Guldmineralisering påträffas i fast klyft vid Fäboliden Lappland Goldminers AB bildas Diamantborrningar ger underlag för kvalficerade bedömningar av Fäbolidens malmpotential Stortjärnhobbens guldpotential utreds Bolagets strategi omformas till att omfatta prospektering och utveckling av projekten mot produktion i egen regi Bearbetningskoncession beviljas för Fäbolidens guldfyndighet (3/6). Lappland Goldminers aktier handlas på Nya Marknaden (7/6). Bolaget blir ensam ägare till Fäboliden och Stortjärnhobben Provbrytning av malmen i Fäboliden. En preliminär lönsamhetsstudie för Fäbolidens guldfyndighet föreligger Miljöansökan för gruvverksamheten i Fäboliden inlämnas till miljödomstolen. Lappland Goldminers noteras på OTC-listan i Oslo. SRK s rapport angående Fäbolidens guldprojekt föreligger 2007 Bearbetningskoncession beviljas för Stortjärnhobbens guldfyndighet (13/2). Lappland Goldminers presenterar för första gången en malmreserv för Fäbolidens guldprojekt (23/2). Miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt kungör Lappland Goldminers ansökan om tillstånd för gruvdrift och processverk i Fäboliden (10/4). Bolaget fövärvar Northern Lion Corporations finska guldprojekt inklusive Haveri guldprojekt (12/4). Omfattande kärnborrning pågår för underjordsgruvan ( m djup). Bolaget har 10-års jubileum.

7 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Karl-Åke Johansson verkställande direktör. VD i Lappland Goldminers AB sedan Bergsingenjör LuTH Har tidigare haft befattningar som chef och projektledare inom Boliden i Sverige, USA och Portugal och var dessutom chef för teknisk utveckling gruv- och mineralteknik. Konsult inom entreprenadverksamhet. Teknikansvarig för berg inom Vägverket Stockholm. Platschef för Björkdalsgruvan. VD har ordet Lappland Goldminers inlämnade i april 2006 en ansökan om miljötillstånd för det stora gruv- och guldutvinningsprojektet i Fäboliden. Ansökan, som är mycket omfattande gäller ett stort projekt med lång livslängd. Ett problem är att miljödomstolen i Umeå är mycket hårt belastad med stora projekt som Botniabanan och samtliga gruvprojekt i Norr- och Västerbotten. Domstolen är enligt uppgift underbemannad och vi hoppas att statsmakterna ser till att domstolen får de resurser som behövs för den här landsändans utveckling. Processen är nu i gång hos domstolen, efter en trög start och vi hoppas naturligtvis på en snabb hantering. Projektet Fäboliden har utvecklats positivt efter att vi har intensifierat kärnborrningen på djupet och vi har kunnat påvisa att mineraliseringen fortsätter på djupet under dagbrottet. För närvarande borrar fyra kärnborrningsmaskiner med målsättningen att åstadkomma en indikerad mineraltillgång som underlag för en malmreserv ner till ca 600 m djup. Borrningen mot djupet är dessutom ett komplement till den tidigare presenterade underjordsstudien för Fäbolidens guldfyndighet. Studien är baserad på en storskalig LKAB-teknik med låga produktionskostnader. Den stora bredd och regelbundenhet som Fäbolidens guldmineralisering har, gör den lämplig för skivrasbrytning, vilket är den brytningsteknik som LKAB använder i Malmberget- och Kirunagruvorna. Nästa steg i processen är att borra färdigt underjordsdelen och därefter uppdatera underjordsstudien till en preliminär lönsamhetsstudie. Ett intensivt arbete pågår nu med en slutlig lönsamhetsstudie omfattande i första hand processverk i Fäboliden, för att utvinna guld i form av dorétackor från dagbrottsmalmen. Studien görs så detaljerad att den kan vara grund för upphandling av anläggningar och maskinutrustning. Den planerade processanläggningen och sandmagasinet har förutsättningar för en mycket lång livslängd. Dessa anläggningar kommer på lång sikt att ha ett mycket stort värde för Bolaget. Vårt förvärv av Nordic Lions verksamheter i Finland gör att vi nu har fått tillgång till det mycket intressanta projektet Haveri i sydvästra Finland, samt ett antal andra projekt, som också kan visa sig ha stor potential. Projekten i Finland har också gett oss anledning att studera hur tillståndsfrågor hanteras i vårt östra grannland. Det är anmärkningsvärt hur snabbt och effektivt en tillståndsprövning kan ske utan att på något sätt ge avkall på miljökraven. I början på februari i år beviljade Bergmästaren en bearbetningskoncession för projektet Stortjärnhobben, baserad på både malmbevisning och en miljökonsekvensbeskrivning. Planerade arbeten omfattar en underjordsundersökning och miljötillstånd för produktion. Vi räknar med att miljötillstånd för en gruva där malmen bearbetas i en befintlig anläggning, d v s Fäboliden, kommer att erhållas snabbare och vara mindre kostsam än miljötillståndet för Fäboliden. Våra övriga prospekteringsinsatser har bland annat påvisat guld-, zink, och blymineraliseringar i både Gubbträsk och Tjålmträsk. Fortsatta undersökningar för Knaftenprojektet har indikerat guldmineraliseringar i anslutning till en stor guldanomali i bottenmoränen och geofysiska IPanomalier i berggrunden, vilket ger förutsättningar att hitta moderklyften till en stor guldmineralisering. Vi räknar med att detta år, 2007, kommer att vara ett mycket intensivt år där stora insatser inom både prospektering och projektarbete kommer att utöka Bolagets guldtillgångar och påskynda deras utvinning. Karl-Åke Johansson Verkställande direktör

8 6 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Beskrivning av företagets verksamhet Affärsidé och strategi: Lappland Goldminers affärsidé är att maximera aktieägarnas avkastning genom att utveckla lönsamma guldprojekt till produktion i första hand på Guldlinjen i Västerbotten och att därmed bli en stor, lönsam och uthållig guldproducent i egen regi med flera gruvor i produktion. Bolaget skall nå detta mål genom att bedriva aktiv prospektering efter egna uppslag samt genom att anskaffa projekt eller ingå partnerskap med andra aktörer där det är motiverat. Bolaget skall vidare med hög kompetens utveckla aktuella projekt i Sverige och Finland till stora gruvdistrikt med centralt liggande anrikningsverk, som försörjs med malm från flera kringliggande gruvor.

9 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Bolaget inriktar sig i ett första skede på att utveckla guldprojektet Fäboliden till ett starkt projekt med en tillräckligt stor malmbas för att motivera en långsiktig och storskalig produktion med god lönsamhet från en modern ny gruva inklusive ett nytt anrikningsverk i Fäboliden. Anrikningsverket kommer att planeras för att även kunna anrika andra guldmalmer från närområdet. Parallellt med arbetet på Fäboliden kommer prospekteringsverksamheten att fortsätta på övriga prospekteringsprojekt, framförallt på Guldlinjen. Sorsele Storuman Stortjärnhobben Vilhelmina Fäboliden Malå Lycksele Norsjö Skellefteå Vindeln Organisation Bolagets strategi är att under uppbyggnadsfasen ha en mycket liten men bred organisation, som sedan successivt ökas i takt med behovet. Den nuvarande lilla organisationen ger låga fasta kostnader genom att Bolaget utnyttjar externa erfarna konsulter. Genom ett samarbete med andra gruvföretag, som Boliden, har Bolaget också fått tillgång till mycket hög kompetens inom flera för Bolaget viktiga områden. Tillstånd i Sverige Lappland Goldminers AB och dotterbolaget Lappland Guldprospektering AB har en mycket attraktiv portfölj med undersökningstillstånd i Sverige och sedan den 12 april 2007 också i Finland. I Sverige beviljas undersökningstillstånden för tre år av Bergstaten enligt Minerallagen och kan förlängas upp till 15 år om ändamålsenliga undersökningsarbeten har genomförts och det finns skäl enligt lagen. Kostnaderna för tillstånden är låga till en början och ökar sedan successivt. Därför försöker de flesta bolag genomföra undersökningsarbetena snabbt för att kunna minska områdenas arealer och kostnader. Genom detta förfarande kommer portföljen av undersökningstillstånd att befinna sig i ständig förändring och varje beskrivning blir enbart en ögonblicksbild, som mer visar på omfattning och ambitioner än på exakt antal hektar och lokalisering. Bolaget hade i Sverige den 12 april 2007 totalt fyrtioåtta beviljade undersökningstillstånd för guld omfattande ha i huvudsak på Guldlinjen i Västerbotten och två bearbetningskoncessioner, Fäboliden på 122 ha och Stortjärnhobben på 22 ha. Dessutom har bolaget fyra undersökningstillstånd för diamant omfattande ha och en ansökan för undersökningstillstånd i Sorsele på ha Km Bearbetningskoncessioner, Fäboliden K nr.1, Stortjärnhobben K nr. 1. Undersökningstillstånd för guld Undersökningstillstånd för diamant Tillstånd i Finland Efter förvärvet av Northern Lion Corporations finska guldprojekt har Bolaget följande tillstånd i Tammerfors skifferbälte, Haveri 1-13 (966 ha), Ansomäki (54 ha) och ytterligare 12 inmutningar omfattande 692 ha. Dessutom innebar förvärvet sex inmutningar, Riikonkoski (3 st) och Sirkka (3st) omfattande 434 ha i Kittilä grönstensbälte i finska Lappland och ansökan om en inmutning i Outokumpu kommun.

10 8 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Guldets väg från prospektering till gruva Guldmineraliseringarna på Guldlinjen bildades under en vulkaniskt aktiv period för omkring 2 miljarder år sedan. Det guldhaltiga berget har sedan utsatts för värme och tryck och har omvandlats, veckats och förskiffrats. Under senare tid har inlandsisen hyvlat av de övre delarna av berggrunden så att blocksvansar har bildats av mineraliseringarna med guldhaltiga block i moränen. Slutligen har Bolagets prospektörer följt dessa blocksvansar bakåt till källan, moderklyftet, där vidare undersökningar i bästa fall kan leda till att en brytbar malm identifieras

11 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Prospektering efter malmuppslag Innan man kan starta en gruvverksamhet måste man utveckla en tillräckligt stor ekonomiskt utvinningsbar fyndighet, en malmreserv som går att utvinna med lönsamhet. Malmer är oftast svåra att hitta och i regel krävs det en långsiktig och systematisk prospektering där kunniga personer inom geologi, geofysik och geokemi är involverade. Uppborrning av mineraltillgångar och malmreserver Efter att intressanta målområden med potential att finna malm har identifierats utifrån blockletning, geologisk tolkning, geofysiska mätningar, bottenmorän- och bergkaxprovtagning kommer det mest kostnadskrävande steget, att undersöka området vidare genom kärnborrning. Efter att ett malmuppslag har identifierats i den tidiga prospekteringen gäller det att utveckla uppslaget till känd och indikerad mineraltillgång som underlag för lönsamhetsstudier och investeringsbeslut. Kärnborrning/-diamantborrning ger borrkärnor, som kan studeras geologiskt. Prover tas och analyseras på innehållet av värdefulla ämnen. För att bestämma tillgångarnas storlek och klassificering måste omfattande borrningar genomföras anpassade för varje enskild fyndighets komplexitet. Borrningarna leds och planeras av en s.k. kvalificerad person, som skall säkerställa att omfattning och utförande är nog för att ge ett tillräckligt säkert underlag för lönsamhetsstudier och rapportering till marknaden. Malmen identifieras Efter att en malm har identifieras är det en lång väg till att ha framställt rent guld. Kostnadseffektivitet och guldutbyte är de viktigaste framgångskriterierna. Det färdiga guldet har en marknad som investeringsobjekt, för smyckestillverkning och i industriell användning. Utarbetande av gruvplaner Utifrån malmbilden görs sedan en dagbrottsoptimering och en gruvlayout. Nästa steg blir att utarbeta produktionsplaner och behov av utrustning för att uppfylla dessa planer. Framtagande av processlösningar När malmen har brutits i gruvan och fraktats till anrikningsverket gäller det att utvinna så mycket av metallerna som möjligt. Bolagets planer är att i egen regi utvinna guld och silver från Fäbolidens gruva genom anrikning följt av lakning med natriumcyanid. Uppbyggnad av gruva och anläggningar Utifrån de olika specifikationer som framtagits för gruvan och processen konstrueras och byggs anläggningar för bl.a. gruva, anläggnings- och lakverk samt sandmagasin. Konstruktionerna görs av erfarna konsulter under ledning av Bolagets experter. Gruvbrytning Gruvbrytning omfattar borrning,

12 10 L A P P L A N D G O L D M I N E R S laddning, sprängning, lastning och transport till processverk. Vid brytning måste en till tre gånger så mycket gråberg, svagt guldhaltigt eller helt ofyndigt, brytas för att malmen skall bli tillgänglig. En del av detta gråberg kan klassas som icke miljöfarligt och har en kommersiell användning, t.ex. som ballastmaterial. Övrigt berg deponeras på ett miljömässigt säkert sätt. Process Malmen från gruvan har en styckestorlek där det mesta är mindre 300 mm. För att möjliggöra utvinning av guldet måste malmen krossas och malas så att alla partiklar blir mindre än 0,1 mm. Detta görs i flera steg. Krossning görs i torrt tillstånd och malningen i vått. Energikostnaderna för detta är betydande och kräver noggrann styrning. Malmens guldinnehåll är nu till större delen fysiskt exponerbart för vidare behandling. Detta sker genom lakning med cyanid, som har egenskapen, tillsammans med luftens syre att lösa den ädla metallen i vatten. I takt med att guldet löses ut adsorberas det på aktivt kol, vilket tillsättes lösningen. Detta kol, med dess guldinnehåll, avskiljes så för vidare behandling. Restprodukten, den nu på guld utarmade malmen, pumpas så till ett sandmagasin för deponering. Under processen har tidigare gjorts en uppdelning, så att de ur miljösynpunkt farliga elementen som svavel och tungmetaller har koncentrerats till en mindre del av restprodukten. Denna del ca 10 % deponeras på ett mycket kvalificerat sätt, medan den icke farliga får en enklare deponeringsform. Övre lager/ Mantel Litosfär Astenosfär Oceanisk skorpa Spridning Subduktion Kollision Centraloceanisk rygg Konvektionsström Djuphavsgrav Kontinent A Kontinent B Kontinental skorpa Tidigare oceanisk skorpa Sorsele Storuman Vilhelmina Lycksele Malå Norsjö Vindeln Skellefteå Den schematiska figuren visar ett snitt genom jordskorpan vid en subduktionszon och den geologiska miljö i vilken s. k. orogena guldfyndigheter kan ha bildats längs Guldlinjen för 1,2-2,0 miljarder år sedan. De guldmineraliseringar, som finns längs Guldlinjen, är bildade på stora djup i jordskorpan och har omvandlats under höga tryck och temperaturer. Under årens lopp har flera kilometer av den överliggande berggrunden eroderats bort och slutligen har mineraliseringarna blottats i berggrundsytan där inlandsisen hyvlat av de övre delarna så att blocksvansar, med guldhaltiga block i moränen har bildats. Inlandsisens avsmältning visande ismassans- rörelseriktning, som också är transportriktningen av morän.

13 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Det på guld laddade aktiva kolet genomgår så en lakning med koncentrerad cyanidlösning vid hög temperatur. Kolet återanvändes härefter. Den guldrika lösningen går nu till elektrolys varvid guldet fälls ut tillsammans med silver på ett katodmaterial bestående av stålull. Produktion Sista ledet i den planerade produktionen är gjutning av guldtackor, s.k dorétackor, som skickas för extern raffinering. Doré-tackorna från Fäbolidens guldfyndighet bedöms innehålla cirka dubbelt så mycket silver som guld. Guldets väg Inlandsisens rörelseriktning Morän Gruvbrytning Gruvbrytning Anrikning Anrikning Lakning/ Smältning Lakning/ smältning Mineralzon Berggrund Guld Guld Raffinering Raffinering Block, som inlandsisen har hyvlat av från fyndigheter, hittas i moränen och spåras till källan, som ligger motströms ismassans rörelseriktning. Ett malmuppslag har identifierats i den tidiga prospekteringen. En bild av malmen presenteras i form av blockmodell eller via profilmodeller för vidare behandling. Utifrån malmbilden görs sedan en dagbrottsoptimering och en gruvlayout. När gruvan har brutit malmen och den fraktats till anrikningsverket gäller det att utvinna så mycket av metallerna som möjligt. Sista ledet i vår planerade produktion är gjutning av guldtackorna.

14 12 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Guldmarknaden Guld har i princip alltid utgjort basen för olika valutasystem och har därför sällan prissatts som en vanlig råvara. Det var först efter Bretton Woods systemets fall 1971 som vi fick fri prissättning av guldet. Sedan bottennoteringen 1999 har guldpriset gått stadigt upp i de flesta lokala valutor inklusive den svenska kronan och under 2002 tog utvecklingen även fart uttryckt i dollar. Under våren 2004 aviserade centralbankerna en förlängning av tidigare avtal med ytterligare fem år, omfattande en årlig högsta försäljningsvolym på 500 ton.

15 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Man kan konstatera att guldpriset har en inverterad korrelation med dollarn (se diagram) och att guldpriset verkar utvecklas väl när aktier och obligationer utvecklas mindre bra. Vad styr guldpriset i ett större perspektiv? Om vi vidgar perspektivet till 1900-talets finansiella historia så kan man urskilja två perioder av kraftigt stigande priser för guldrelaterade tillgångar, och Båda perioderna varade i nio år gick guldpriset upp från 35$/ounce till en topp på 850$/ounce Under 2006 föll efterfrågan på guld uttryckt i ton från smyckesindustrin med 16%. Värdet på smyckesindustrins inköp steg dock med 14% till en ny all-time high. Efterfrågan på guldsmycken styrs av en god allmän ekonomisk utveckling och ökar över tiden men den faktiska förbrukningen av guld uttryckt i ton är i mångt och mycket en funktion av priset. Vi har under tidigare år sett hur efterfrågan 725,00 675,00 625,00 575,00 525,00 475,00 425,00 375,00 325,00 275,00 225,00 175,00 USD/oz Guldpriser Guldnoteringarna är Londons FM notering USD/SEK är Riksbankens. Uppdaterat 12 april Guldpris i USD/Oz Guldpris i kr/kg från smyckesindustrin stigit i takt med ett sjunkande guldpris. På en guldmarknad som omsätter i storleksordningen en årsproduktion per dag så är inte smyckesindustrin motorn i prisutvecklingen. Här spelar utvecklingen på världens finansmarknader en långt större roll. Produktionen av guld nådde en toppnivå år 2001 på ton. Sedan dess har trenden varit fallande och under 2006 så gick produktionen ned med drygt 2% till ton. Det kr/gram ,00 155,00 145,00 135,00 125,00 115,00 105,00 95,00 85,00 75,00 65,00 55,00 största produktionsbortfallet skedde i Sydafrika där man nu är nere på de lägsta produktionsnivåerna sedan I de stora gruvländerna, Kanada, Australien, USA och Ryssland noterade man också fall i produktionen. Världens numera största gruvland, Kina ökade dock sin guldproduktion med 7%. Nedgången i prospekteringen efter guld under 1990-talet gör också att det blir svårt att räkna med några produktionsökningar framöver. Ledtiden från prospektering till gruva är väldigt lång och har blivit allt längre med hårdare miljökrav. På aktiemarknaden har uppgången av guldpriset resulterat i att guldaktier varit en av de främsta branscherna under de fem senaste åren. Utvecklingen hade kunnat vara än bättre om kostnadstutvecklingen för branschen hade varit gynsammare. Enligt Raw Materials Group så har rörelsekostnaderna(cash cost) stigit med i runda tal 50% under samma tidsperiod. Bakgrunden till detta är ett kraftigt kostnadstryck, valutaeffekter och att man bryter malmer med sämre halt. Bolagen har också haft väldigt svårt att hålla sina reserver intakta trots kraftigt ökande prospektering. Detta problem försöker man lösa genom att köpa reserver via uppköp av kon-

16 14 L A P P L A N D G O L D M I N E R S driva fram notering av guld ETF s på världens alla börser. kurrenter och prospekteringsbolag. Sällan lyckas man dock öka mängden guldreserver per aktie som är den viktigaste variabeln tillsammans med vinstutveckling när det gäller att få en aktie att gå upp i pris. Under 2000-talet har Kina kommit tillbaka som en aktör på guldmarknaden, vilket kan visa sig vara av stor betydelse framöver. En guldbörs har startats i Shanghai och sedan juli 2003 är det åter lagligt för privatpersoner i Kina att köpa guld. Kina har tidigare i historien, precis som Indien, importerat mycket guld och många väntar sig ett liknande utveckling framöver. Under de senaste åren har investeringsmarknaden för guld vaknat till liv. Detta har gett upphov till att ett för guldmarknaden nytt instrument skapats, ETF. ETF står för exchange traded fund. Det är en aktie som motsvarar 1/10 ounce fysiskt guld. Man skulle kunna likna den vid en gammaldags sedel som i princip var ett kvitto på deponerat guld. Det här är en oerhört intressant utveckling, det öppnar för all världens aktiefonder att köpa guld. Det innebär också ett väldigt kostnadseffektivt sätt för privatpersoner att köpa guld utan att behöva tänka på att förvara guldet någonstans. World Gold Council har som målsättning att FOTO:RIKSBANKEN Sammanfattning Sammafattningsvis kan man konstatera att väldigt mycket talar för en bra utveckling för guldpriset framöver. Den kraftiga expansionen av världsekonomin skapar ökad efterfrågan på smycken medan avregleringarna runt om i världen har skapat en situation där man för första gången i modern tid kan handla guld fritt på ett kostnadseffekltivt sätt. Momsen på investeringsguld inom EU har försvunnit och stora marknader har öppnats. Centralbankerna som varit nettosäljare under lång tid tittar nu förvånat på medan marknaden tar hand om deras guld och omvandlar det till pappersguld (ETF s) precis som de gamla guldsmederna gjorde för 100-tals års sedan när de grundlade de första bankerna. Våra pengar får däremot mindre och mindre uppbackning av reella värden i takt med att centralbankerna minskar sina innehav. Alla centralbanker är dock inte längre på säljsidan. Framför allt Ryssland ökar sina guldreserver och de tvekar inte heller att ifrågasätta dollarn som reservvaluta. För att vi ska få en explosiv utveckling av guldpriset såsom på 70-talet så saknas dock en viktig komponent och det är en i västvärlden klart stigande tendens för inflationen.

17 L A P P L A N D G O L D M I N E R S

18 16 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Guldlinjen i Västerbotten Under flera år har Lappland Goldminers bedrivit Ersmarksberget prospektering och utvärdering av guldpotentialen på Tjålmträ Guldlinjen i Västerbotten. Guldlinjen omfattar en rad Svartträsk Gubbträ guldfyndigheter, mineraliseringar och uppslag i olika Barsele Stortjä Svartliden Högå Fä geologiska miljöer längs en regional tektonisk zon från äsk SKELLEFTEÅ CK CKSELE nordvästra Västerbotten genom Sorsele, Storuman och Lycksele kommuner och vidare mot Bottenhavet i sydost. Zonen kan representera en äldre svaghetszon med Tall allå åker vulkanisk verksamhet vars ålder är nära två miljarder år. UMEÅ

19 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Guldmineraliseringarna uppträder i huvudsak tillsammans med arsenikkis, magnetkis och kvarts. Med utgångspunkt från klassisk blockletning och efterföljande geofysiska och geokemiska undersökningar under 15 års aktiv prospektering, av olika företag, har ett antal guldmineraliseringar påträffats. Några av dessa är från nordväst till sydost, Blaiken (Ersmarksberget), Tjålmträsk, Barsele (Skirträsk), Stortjärnhobben, Sandviksträsk, Svartliden, Fäboliden, Knaften, Klippen med flera. Utöver dessa kända guldfyndigheter och mineraliseringar finns ett antal prospekteringsuppslag, som vid fortsatt prospektering kan ge upphov till nya intressanta fyndigheter. Ett nytt betydande guldfält i Västerbotten har tillkommit vid sidan av det traditionella Skelleftefältet med komplexa sulfidmalmer och guldmalmer. Ett urval av Lappland Goldminers undersökningstillstånd och guldprojekt Tjålmträsk Gubbträsk Stortjärnhobben Fäboliden Knaften Sverige Finland Haveri Satellitbild från Google Earth.

20 18 L A P P L A N D G O L D M I N E R S Fäbolidens gruv- och anrikningsprojekt Fäboliden, som ligger 40 kilometer väster om Lycksele, är Bolagets flaggskepp och viktigaste fyndighet. Fäbolidens Tjålmträ guldfyndighet är för närvarande den näst största Gubbträ guldfyndigheten i Fennoskandien och likaså en av de Stortjä största i Europa. Bolaget planerar att anlägga ett centralt äsk Högå Fä SKELLEFTEÅ CK CKSELE anrikningsverk vid Fäboliden för behandling av Guldlinjens malmer. Tall allå åker UMEÅ

Innehållsförteckning. Finansiell kalender

Innehållsförteckning. Finansiell kalender Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Arctic Gold i korthet 3 Viktiga händelser 2011 3 VD har ordet 4 Verksamhet 5 Marknad 12 Aktien och ägarförhållanden 14 Bolagsstyrningsrapport 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. Dorétackan på bilden, som göts i februari, innehåller cirka 70 procent guld, 16 procent silver och 13 procent koppar.

Innehåll. Årsstämma. Dorétackan på bilden, som göts i februari, innehåller cirka 70 procent guld, 16 procent silver och 13 procent koppar. Årsredovisning 2011 Innehåll Nordic Mines i korthet 4 VD har ordet 6 Produktion 8 Fyndighet 12 Miljö 15 Medarbetare 18 Prospektering och övriga projekt 20 Marknaden 24 Mineralreserv och mineraltillgångar

Läs mer

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy

Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy Prospekt för att ta upp nya aktier och teckningsoptioner till handel med anledning av förvärvet av Silver Resources Oy prospekt 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Definitioner 9

Läs mer

Botnia Exploration Holding AB (publ)

Botnia Exploration Holding AB (publ) Årsredovisning 2014 Bot l tt p osp kter n sbolag vars verksamhet syftar til l att bygga långsikti gt akti eägarvärde Botnias verksamhet syftar till att bygga långsiktigt aktieägarvärde genom att fyndighetsutveckla

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i Kopparberg Mineral AB (publ) September/oktober 2012 Råvarumarknaderna drivs på sikt av tillväxtländernas fortsatta expansion med Kina som främsta drivkraft, där infrastrukturinvesteringar

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Prospekt Januari 2010. Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010

Prospekt Januari 2010. Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010 Prospekt Januari 2010 Inbjudan till teckning av aktier Upptagande till handel av aktier Teckningstid 20 januari-5 februari 2010 I detta prospekt ( Prospektet ) används definitionen Nordic Mines och Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 3 Rapport över koncernens resultat 14 Rapport över koncernens totalresultat 14

Läs mer

http://www.aktietorget.se/companylistingagreement.aspx

http://www.aktietorget.se/companylistingagreement.aspx Distributionsområde Med Stureguld alternativt Bolaget menas Stureguld Sverige AB med organisationsnummer 556777-2883. Memorandumet har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Femårsöversikt 10. Resultat- och Balansräkning 11. Eget kapital och Kassaflödesanalys 14. Redovisningsprinciper 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Femårsöversikt 10. Resultat- och Balansräkning 11. Eget kapital och Kassaflödesanalys 14. Redovisningsprinciper 16 Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Femårsöversikt 10 Resultat- och Balansräkning 11 Eget kapital och Kassaflödesanalys 14 Redovisningsprinciper 16 Noter 21 Revisionsberättelse 36 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Nickel Mountain Group AB (publ), 556227-8043 (Denna årsredovisning är en översättning av årsredovisningen på engelska som publicerades den 2 juni 2014. Denna årsredovisning

Läs mer

Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget

Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget 2011-01-05 Kopparberg Mineral det bortglömda råvarubolaget Sammanfattning Kopparberg Mineral grundades 2006 som ett prospekteringsbolag i Sverige med fokus på basmetallerna zink, koppar och bly samt ädelmetallerna

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ)

Wiking Mineral AB (publ) Wiking Mineral AB (publ) Prospekt avseende nyemission av konvertibler Februari 2010 Generell information Aktierna i Wiking Mineral AB (publ) ( Wiking Mineral ) är upptagna till handel på marknadsplatsen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner FÖRETRÄDESEMISSION 2008

Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner FÖRETRÄDESEMISSION 2008 Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner FÖRETRÄDESEMISSION 2008 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 28 maj 2008 är registrerade som aktieägare i Central

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010

Bokslutskommuniké 2010 Bokslutskommuniké 2010 1 Viktiga händelser under fjärde kvartalet Prospektera och förädla mineraltillgångar RC-borrprogrammet har ytterligare försenats på grund av logistiska och tekniska problem. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport för perioden januari - juni 2011

Delårsrapport för perioden januari - juni 2011 Delårsrapport för perioden januari - juni 2011 Informationen är sådan som Arctic Gold AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011

BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 ENDOMINES AB (Publ) BOKSLUTSKOMMUNIKE JANUARI DECEMBER 2011 En lyckosam förvandling från ett prospekteringsbolag till ett gruvbolag Fjärde kvartalet 2011 Intäkterna uppgick till 35 637 KSEK (-) Rörelseresultatet

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Kallelse. Vision Drillcon ska vara det ledande företaget i Europa för kärnborrning, raiseborrning och geoservice åt gruv- och anläggningsindustrin.

Kallelse. Vision Drillcon ska vara det ledande företaget i Europa för kärnborrning, raiseborrning och geoservice åt gruv- och anläggningsindustrin. Årsredovisning 2009 Kallelse Innehållsförteckning Kallelse 2 Sammanfattning 3 Drillcon- koncernen 4 Ekonomisk översikt 5 VD kommentar 6 Drillcon-koncernens marknader 8 Drillcon Core AB 8 Suomen Malmi Oy

Läs mer

Prospekt. Inbjudan till teckning av aktier i Kopylovskoye AB (publ) september 2009

Prospekt. Inbjudan till teckning av aktier i Kopylovskoye AB (publ) september 2009 Prospekt Inbjudan till teckning av aktier i Kopylovskoye AB (publ) september 2009 Erbjudandet i sammandrag Emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare Villkor: Innehav av en (1) befintlig aktie

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Erbjudande att förvärva aktier i Drillcon AB (publ) inför handel i aktien på First North (Nya Marknaden)

Erbjudande att förvärva aktier i Drillcon AB (publ) inför handel i aktien på First North (Nya Marknaden) Erbjudande att förvärva aktier i Drillcon AB (publ) inför handel i aktien på First North (Nya Marknaden) Om prospektet Innehållsförteckning Om prospektet 2 Sammanfattning av erbjudandet 3 Sammanfattning

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ)

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Benchmark Oil & Gas AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRETAGSPRESENTATION Benchmark i korthet... 3 Året som gått... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, vision, mål och strategi... 5 Teknik...

Läs mer

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012

Wiking Mineral AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Pressmeddelande Stockholm, 9 maj 2012 (publ) Delårsrapport januari-mars 2012 Nyckeltal Resultat efter finansiella poster: MSEK -1,9 (-1,9) Resultat per aktie: SEK -1,44 (-0,03) Aktiverade prospekteringskostnader:

Läs mer

Kopparberg Mineral 8 april 2013. Kopparberg Mineral Kortsiktig osäkerhet, stor potential. Uppföljningsanalys First North Köp.

Kopparberg Mineral 8 april 2013. Kopparberg Mineral Kortsiktig osäkerhet, stor potential. Uppföljningsanalys First North Köp. Uppdragsbevakning Kopparberg Mineral 8 april 2013 Ansvariga analytiker: Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg namn.efternamn@smallcap.se Kopparberg Mineral Kortsiktig osäkerhet, stor potential Uppföljningsanalys

Läs mer

Definitioner och generella förkortningar

Definitioner och generella förkortningar Årsredovisning Året i korthet Den 17 februari offentliggör Shelton Petroleum ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Petrogrand. Den 7 mars genomfördes en extra bolagsstämma i Petrogrand AB,

Läs mer

CASSANDRA OIL AB. Årsredovisning 2013

CASSANDRA OIL AB. Årsredovisning 2013 CASSANDRA OIL AB Årsredovisning 2013 1 Innehåll INFORMATION OM ÅRSSTÄMMA 2 FINANSIELL INFORMATION 2 CASSANDRA OIL I KORTHET 3 STYRELSE, LEDNING OCH REVISORER 4 AKTIEINFORMATION 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Erbjudandet i sammandrag. Allmän information

Erbjudandet i sammandrag. Allmän information Prospekt mars - april 2007 1 Allmän information Finansinspektionens godkännande: Detta prospekt har registrerats och godkänts av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer