Upplaga enligt revision från PwC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplaga enligt revision från PwC"

Transkript

1 Upplaga enligt revision från PwC Version 1.0, Regelverkets syfte 1.1 Regelverkets syfte Upplageredovisningen syftar till att ge en rättvisande bild som stödjer en hållbar utveckling av mediers tryckta och digitala upplagor, samt hur upplagorna är uppbyggda med avseende på betalning och försäljningssätt. Regelverket är endast avsett för de tryckta och digitalas upplagor som har valt att redovisas i enlighet med detta regelverk. Regelverket innehåller regler för redovisning och revision av upplaga. 1.2 Ändring av regelverket Ändringar av regelverket kan ske efter initiativ från PwC eller tidning/digital upplaga som valt att redovisa enligt detta regelverk. Förändringar förankras hos de företag som är anslutna till mätningen. 2. Definition av tidning och digital upplaga 2.1 Definition av tidning Med tidning förstås tryckt publikation som utkommer med minst en utgåva per vecka. Innehållet ska karaktäriseras av aktualitet, allmängiltighet, allsidighet och vara riktat mot nyhetsförmedling. Vidare ska tidning ha - Minst 25 procent redaktionellt innehåll - Ett giltigt utgivningsbevis - En offentlig utgivningsplan - I övrigt uppfylla Postens Villkor för posttidningar 2.2 Avläggare och editioner En tidning kan ha editioner och/eller avläggare. En avläggare respektive en edition ska bestå av till minst hälften gemensamt material jämfört med huvudtidningen. I annat fall räknas den som självständig tidning. Med edition menas del av tidning som har samma namn och logotyp som huvudtidningen.

2 Med avläggare menas del huvudtidningen. 2.3 Definition av digital upplaga Med tidnings digitala upplaga förstås en avgränsad redaktionell utgåva i digital form som uppdateras dagligen, eller enligt annan angiven periodicitet. Innehållet ska uppfylla aktualitetskravet etc. enligt Digital upplaga under annat namn eller logotyp Digital utgåva som uppfyller kraven i 2.3, men ges ut under annat namn eller logotyp än tidningens får medräknas i upplagan, men ska särredovisas. 2.5 Digital upplaga som inte uppfyller aktualitetskravet Digital upplaga som inte uppfyller aktualitetskravet enligt 2.1 kan medräknas, men ska utges under annatnat namn och särredovisas enligt Övriga krav för digital upplaga av tidning som har annat namn eller logotyp än Digitala utgåvor som inte avgränsas av en betalvägg eller ett lösenord kan inte medräknas i den digitala utgåvan. Avgränsning för digital upplaga kan också utgöras av nedladdad fil som navigeras linjärt. Styckköpta artiklar kan inte räknas i den digitala upplagan. Digital upplaga som framkommit genom samarbete mellan två eller flera redaktioner kan medräknas. Endast den som sålt produkten kan tillgodoräkna sig upplagan. 3. Sålda lösnummer 3.1 Definition av lösnummer Sålda lösnummer för både tryckt och digital upplaga definieras som något av följande: - exemplar sålda till fysiska personer eller - exemplar sålda till fysiska personer med abonnemangstid understigande 30 dagar eller - exemplar sålda till företag 3.2 Äldre digitala exemplar Utgåvor av digitala exemplar som vid försäljningstillfället är äldre än en månad medräknas inte.

3 4. Abonnerade exemplar tryckta medier 4.1 Definition av abonnemang och blockabonnemang Med abonnemang avses mottagare som betalar för tidningens samtliga utgåvor under minst 30 dagar. Med blockabonnemang avses abonnemang där samma mottagare erhåller minst två exemplar av tidningens samtliga utgåvor under minst 30 dagar. Kortare abonnemangstid än 30 dagar räknas som sålda lösnummer enligt 3.1. Abonnemang som endast omfattar en viss dagtyp får medräknas, förutsatt att det uppfyller övriga krav. 4.2 Namn- och adressuppgifter Tidningen ska kunna visa fullständiga namn- och adressuppgifter av sina abonnenter. 4.3 Ordinarie abonnemangsprislista Tidning ska ha minst en ordinarie abonnemangsprislista, vilken gäller som ordinarie abonnemangspris. Som ordinarie abonnemangspris kan också gälla speciella prislistor riktade till: - Geografiska områden - Studenter - Företag, förutsatt att priset inte är lägre. Olika prislistor kan även användas för olika abonnemangstider. 4.4 Valfrihet vid individuella abonnemang Abonnemang som ges som gåva från fysisk person till annan fysisk person medräknas i upplagan. Exemplar som betalas av arbetsgivare för anställd medräknas, såvida mottagaren har kunnat välja mellan olika tidningar. 5. Friexemplar 5.1 Definition av friexemplar Som friexemplar räknas exemplar helt utan betalning. Det finns ingen gräns för antalet friexemplar. 5.2 Krav på tryckta friexemplar För att ett tryckt friexemplar ska kunna medräknas som friexemplar måste tidningen kunna visa att exemplaren är distribuerade och tryckta.

4 5.3 Krav på digitala friexemplar För digitala friexemplar ska tidningen kunna visa antalet registrerade mottagare. 6. Redovisning av tryckt och digital upplaga 6.1 Redovisningsperioder PwC offentliggör ansluten tidnings upplaga minst en gång per år på PwC:s s.k. medieintyg. Utöver detta kan tidning/digital upplaga välja att redovisa andra perioder, se 6.2. Upplagan beräknas som vägt genomsnittligt antal exemplar per utgåva för respektive dagtyp. De dagtyper som redovisas på medieintyget är: - Vardag (definieras som måndag-lördag, exklusive helgdagar) - Söndag (exklusive helgdagar) - Helgdag - Genomsnittlig utgivningsdag enligt överenskommen vägd beräkningsmetod. Om upplagan andra kalenderhalvåret är mer än tio procent lägre än under första kalenderhalvåret blir även andra kalenderhalvåret en obligatorisk redovisningsperiod. Upplaga som endast erbjuds som abonnemang och som inte delas upp på dagtyperna ovan, behöver inte redovisas per dagtyp, t.ex. digital upplaga. 6.2 Övriga redovisningsperioder Redovisning kan även ske vid andra perioder, så som halvår, kvartal eller månadsvis redovisning. Dessa redovisningar kan innehålla valfria dagtyper enligt Definition av fullt betalda exemplar, rabatterade exemplar och friexemplar Upplagan delas in i: - Fullt betalda exemplar - Rabatterade exemplar - Friexemplar För de fullt betalda och rabatterade exemplaren särskiljs lösnummerexemplar, abonnerade exemplar och blockabonnemang vid den årliga mätningen. Som rabatterade räknas exemplar som inte uppfyller kraven på full betalning ( ),.4), men där tidningen erhållit en nettobetalning.

5 6.3.1 Fullt betalda lösnummer Till fullt betalda tryckta och digitala lösnummer räknas: - Lösnummer sålda till allmänheten för minst det på tidningen angivna priset, vilket innebär sålda av tidning till återförsäljare till fullpris minus provision - Abonnemang sålda till allmänheten med abonnemangstid kortare än 30 dagar till minst priset av den angivna prislistan - Lösnummer sålda till företag för minst det på tidningen angivna priset, exklusive moms och återförsäljarprovision Fullt betalda abonnemang Till fullt betalda tryckta och digitala abonnemang räknas abonnemang sålda enligt definierad prislista för abonnemanget. För tryckta abonnerade exemplar gäller också att det inte funnits något tilläggserbjudande enligt Fullt betalda blockabonnemang Till fullt betalda tryckta och digitala blockabonnemang räknas två eller flera exemplar som säljs till samma mottagare under minst 30 dagar, till minst ordinarie lösnummerpris enligt ovan, alternativtt gällande abonnemangsprislista Tilläggserbjudande för abonnemang Tryckta abonnerade exemplar som erbjuds med vara/tjänst på köpet, alternativt vara/tjänst till förmånligt pris, kan inte räknas som fullt betalda exemplar. Rabattens storlek beror på varans/tjänstens värde. Vid beräkning av rabatt räknas varans/tjänstens marknadsvärde ner med 65 procent. Tidning ska alltid ange det faktiska/ordinarie bruttopriset för alla delar av erbjudandet. Som varans/tjänstens bruttopris avses gängse pris mellan köpare och säljare på marknaden. 6.4 Barter Om barter eller liknande används som betalning räkas inte dessa exemplar som fullt betalda. De räknas som rabatterade exemplar eller friexemplar, beroende på om tidningen erhåller en nettointäkt eller inte. 6.5 Rabatterade exemplar och friexemplar Som rabatterade räknas exemplar som inte uppfyller kraven på full betalning ( samt 6.3), men där tidningen erhållit en nettobetalning. Som friexemplar räknas exemplar där tidningen inte erhåller någon nettobetalning enligt 5.1.

6 6.6 Särredovisning Vid redovisningen offentliggör PwC hur upplagan är uppbyggd. Indelningen sker i kategorierna fullt betalda exemplar, rabatterade exemplar respektive friexemplar enligt 6.3. Samtliga dessa kategorier uppdelas i sin tur på sålda lösnummer, abonnemang och blockabonnemang. Denna indelning gäller alla delar med annat namn eller logotyp för såväl tryckt som digital upplaga. 6.7 Frivillig särredovisning Tidning kan i redovisningen välja att ytterligare dela in rabatterade exemplar i rabattsatserna 1-25 procent, procent samt 51-99,9 procent. Redovisning av digitala exemplar kan särredovisas per applikation. 6.8 Exemplar sålda till utlandet Om antalet exemplar sålda till utlandet överstiger 10 procent av den totala upplagan för antingen tryckta eller digitala exemplar anges detta i en kompletterande not i redovisningen. 6.9 Geografisk spridningsrapport I anslutningen till den årliga redovisningsdagen redovisas även tidnings tryckta upplaga geografiskt uppdelad. Uppdelningen ska vara gjord på nivåerna län, a-region, kommun och postort Force majeure Om händelse utanför tidningens kontroll (force majeure) inträffar, som helt eller delvis hindrar tidning att distribueras, kan tidning välja att exkludera denna utgåva i upplageberäkningen, förutsatt att upplageavvikelsen uppgår till mer än 20 procent jämfört med övriga utgåvor på samma dagtyp under redovisningsperioden. Detta anges i not på PwC:s medieintyg Avrundning Samtliga upplagesiffror på PwC:s medieintyg avrundas till närmaste jämna hundratal. 7. Användning av upplaga i marknadsföringen 7.1 Grundläggande krav Då tidning använder upplaga reviderad av PwC i marknadsföringen ska detta ske i detta regelverks andemening samt enligt gällande branschpraxis. 7.2 Krav på särredovisning

7 Tidning måste alltid tydligt redovisa hur upplagan är uppbyggd genom att tydligt skilja på fullt betalda exemplar, rabatterade exemplar och friexemplar. 7.3 Jämförelse med tidigare perioder Vid beskrivning av tidnings upplageutveckling får jämförelse endast göras mot motsvarande period föregående år. Senast fastställda period ska alltid användas. Redovisningsperiod ska tydligt anges. 7.4 Påföljder Om tidning felaktigt använder PwC:s reviderade uppgifter enligt mediabarometern i marknadsföring har PwC möjlighet att begära rättelse i annons minst lika stor som den ursprungliga och felaktiga annonsen. Om tidning gjort grovt avsteg från regelverket ellerer branschpraxis och inte upplåter plats för rättelse har PwC rätt att stänga av tidning från revision. 8. PwC:s ansvar 8.1 Grundläggande ansvar PwC reviderar och rapporterar anslutna tidningars tryckta och digitala upplaga enligt detta regelverk. PwC tolkar och tillämpar detta regelverk. PwC debiterar respektive tidning för utförd revision. PwC följer och tillämpar i övrigt de regelverk som gäller för revisionsbranschen. 8.2 Revision Vid revision av tidnings upplaga kontrollerar PwC att tidningens lösnummer och abonnemangsintäkter samt digitala upplaga motsvarar den uppgivna försäljningen under redovisningsperioden. Om uppgiven lösnummer- eller abonnemangsförsäljning avviker med mer än tre procent jämfört med faktiska lösnummer- eller abonnemangsintäkter får den överskjutande delen inte medräknas i upplagan. Tidningen ska på PwC:s förfrågan kunna uppvisa alla dokument och handlingar som krävs för att kunna revidera upplagan, exempelvis avtal, process- och systemdokumentation, information i databaser, bokföringsmaterial, fakturor och reklammaterial.

8 Bilaga 1. Exempel på redovisning av upplaga Exempel på årlig redovisning av upplaga. De olika rabattkolumnerna för abonnerade exemplar är frivilliga.

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet

Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Förmedlingsuppdraget Krav på skriftlighet 1 Förmedlingsuppdraget uppdragsgivarens uppsägning Det är inte ovanligt att en uppdragsgivare säger upp förmedlingsuppdraget. Det förefaller alltmer vanligt under perioder då priserna på marknaden faller.

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET

RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET RR 10 ENTREPRENADER OCH LIKNANDE UPPDRAG REDOVISNINGSRÅDET JULI 1999 1 Innehållsförteckning INLEDNING 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 3 DEFINITIONER 3 ETT ELLER FLERA UPPDRAG 4 UPPDRAGSINKOMST 4 UPPDRAGSUTGIFTER

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföring 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förkortningslista... 5 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2013:2) och kommentarer... 6 Avsnitt I Inledande bestämmelser...

Läs mer

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang

Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang Meddelandetjänst, anvisningar för abonnemang I ett abonnemang, d.v.s. på en abonnemangsblankett, kan högst 10 företags FO-nummer anges vars uppgifter med samma innehåll ska uppföljas. Det är möjligt att

Läs mer

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter

Vidareutnyttjande av offentlig information. En vägledning för myndigheter Vidareutnyttjande av offentlig information En vägledning för myndigheter 7 Innehåll 1 Inledning... 10 1.1 Varför främja vidareutnyttjande?... 10 1.2 Vägledningens syfte och målgrupp... 11 1.3 Vägledningens

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 15 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1 Denna rekommendation behandlar redovisning av immateriella tillgångar, inklusive krav på upplysningar. Alla immateriella

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Exempel på köpvillkor

Exempel på köpvillkor Exempel på köpvillkor Kund inom kläder och presentartiklar: Köpvillkor Enligt svensk lag. Leveranstid 10 arbetsdagar. 14 dagars full returrätt. Fri leverans inom Stockholm, Göteborg och Malmö. För övriga

Läs mer

Sponsring som finansieringskälla?

Sponsring som finansieringskälla? ESV 2002:15 Sponsring som finansieringskälla? En vägledning för statliga myndigheter. Innehåll Förord... 5 Vad är sponsring?...7 Ett begrepp med många definitioner Gränsdragning mot avgift Gränsdragning

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a)

Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur (marknad 3a) Förslag till beslut Datum Vår referens Sida 2015-01-07 Dnr: 11-9306 1(290) Konkurrensavdelningen Jennie Ljungkvist 08-678 55 00 pts@pts.se Utkast till beslut om fastställande av företag med betydande inflytande

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter

FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR. RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARs REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter FARS REKOMMENDATIONER I REDOVISNINGSFRÅGOR RedU 13 Övergång till komponentmetod fastigheter (december 2013) REDU

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer