Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2015"

Transkript

1 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till SEK ( SEK) Rörelseresultat efter avskrivningar SEK ( SEK) Rörelseresultat efter finansiella poster SEK ( SEK) Resultat per aktie vid full konvertering och teckning 0,27 SEK ( -0,37 SEK) Sida 1 av 8

2 VD-kommentar till perioden Det första kvartalet präglades av omstrukturering av verksamheten. Då styrelsen beslutat att inte satsa mer kapital i Polen inleddes istället förhandlingar kring försäljning av andelarna i intressebolaget irwn. Dessa förhandlingar ledde i början av februari till att andelarna såldes för PLN, motsvarande ca kronor. Samtidigt sades management- och optionsavtalet med inergy upp och betalningsfristerna för de fordringar REHACT har på inergy och irwn förlängdes till slutet av Allt för att ge den nya investeraren goda möjligheter att skapa verksamhet kring RVU och Rehact Energy System i Polen, vilket på sikt kommer generera licensintäkter till REHACT. Inför extrastämman den 16 januari ifrågasattes om ett antal A-aktier skulle exkluderas ifrån röstlängden eftersom den klagande ansåg att de borde ha hembjudits. Osäkerhet uppstod och den extra bolagsstämman ställdes därför in då det annars fanns en uppenbar risk att en helt ny styrelse skulle kunna väljas in utan att på förhand ha varit presenterad för stämman. En grundlig juridisk utredning har nu konstaterat det som för de flesta var självklart: den som är införd i aktieboken ska också ha rätt att rösta för dessa aktier, detta gäller särskilt i avstämningsbolag. Eventuell tvist kring vem som har bäst rätt till enskilda aktier är inte bolagets sak att lösa, det måste parterna själva lösa. Under våren har också samarbetet med vår samarbetspartner gått framåt och fler problem i tillverkningen har löst på ett tillfredsställande sätt. Fortfarande återstår dock en hel del arbete innan produkten bedöms som redo för marknadsintroduktion. Fler teknikkonsulter kommer behöva engageras för att ta fram en bra produkt. Arbetet med att bygga stickvägar på Dalarö påbörjades under perioden och beräknas vara färdigställda under andra kvartalet vilket är glädjande. Med vänlig hälsning, Svante Norrestad Bengtsson, VD REHACT Sida 2 av 8

3 Väsentliga händelser under rapportperioden januari mars 2015 Den planerade extra bolagsstämman 16 januari ställs in då det ifrågasatts om alla A- aktier är röstberättigade. Därmed är det osäkert vilken röstlängd som skall gälla. REHACT avyttrar i februari samtliga andelar i det polska intressebolaget irwn. Samtidigt sägs management- och optionsavtalet med det polska bolaget inergy upp. Därmed är REHACTs åtaganden i Polen avvecklade. Möjligheten till intäkter från försäljning i Polen kvarstår dock genom ett licensavtal med inergy. En förundersökning kring otillbörlig marknadspåverkan av styrelseledamoten Jerzy Hawranek inleds av Ekobrottsmyndigheten i februari. Förundersökningen läggs ned i april. REHACT låter en oberoende aktör granska delar av de underlag som ingick i den särskilda granskning som genomfördes under hösten Den oberoende granskningen konstaterar att det förekommit oegentligheter och bolaget lämnar i mars in en polisanmälan mot styrelseledamoten Jerzy Hawranek. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång REHACT genomför en riktad emission riktad till personer med nätverk i Fastighetsbranschen i Sverige. Minsta investering är kronor i syfte att nå strategiska och kapitalstarka investerare. Emissionskursen baseras på den officiella kursen för aktien innan beslutet med en rabatt om ca 5 procent. I emissionen tecknade sig Joakim Orthén för 2 miljoner kronor och Andreas Bonnier för 1,2 miljoner kronor. Totalt emitterades två miljoner aktier varav är röststarka A-aktier. En extra bolagsstämma hålls den 22 maj 2015 för att välja styrelse. Stämman beslutar med en tydlig majoritet som överstiger 95 procent att entlediga Jerzy Hawranek från styrelsen och ge övriga i sittande styrelse fortsatt förtroende. Aktieägare som representerar ca 34 % av kapitalet och 46 % av rösterna lägger ett förslag om att årsstämman skall ges möjlighet att beluta om köp av AB Fastator genom en apportemission. Genom köpet av AB Fastator förväntas Bolaget få tillgång till en fastighetsportfölj och ett nätverk med direkt koppling till fastighetsbranschen och därmed hög trovärdighet. Vidare produktutveckling får också ytterligare möjlighet att skifta från teknikfokus till kundfokus. Samtidigt köps ett bolag som idag visar positivt resultat vilket skapar möjlighet för en större långsiktighet i verksamheten. Betydelsefulla extraordinära intäkter och kostnader REHACT andelar i irwn säljs för drygt kronor. Transaktioner med närstående Inga transaktioner med närstående har skett under perioden. Sida 3 av 8

4 Räkenskaper i sammandrag Resultaträkning i sammandrag Resultaträkning i sammandrag Not Q Q Helår 2014* Helår 2013 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelsens kostnader inklusive avskrivningar Nedskrivningar Resultat från finansiella poster Summa rörelsens kostnader Periodens resultat Resultat per aktie -0,27-0,37-1,70-1,21 Resultat per aktie efter full utspädning -0,25-0,27-1,56-0,88 *Förändringar avseende övergång till BFNAR 2012:1 (sk K3-regelverket) gjorda i Q Sida 4 av 8

5 Balansräkning i sammandrag Balansräkning i sammandrag (kr) Not 31 mars mars december 2014 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Fritt eget kapital Redovisat resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöden Not Q Q Ack.året Ack föreg.år Helår 2014 Löpande verksamhet Investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Periodens / årets kassaflöde Ingående kassa Utgående kassa Sida 5 av 8

6 Förändring av eget kapital, perioden Eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Ingående eget kapital Resultatdisposition Nyemission Pågående nyemission 2014 Periodens resultat Eget kapital Ingående eget kapital Resultatdisposition Nyemission Pågående nyemission Periodens resultat Eget kapital Förändring av eget kapital, ackumulerat Eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Ingående eget kapital Resultatdisposition Nyemission Pågående nyemission 2014 Periodens resultat Eget kapital Ingående eget kapital Resultatdisposition Nyemission Pågående nyemission Periodens resultat Eget kapital Sida 6 av 8

7 Antal utstående aktier, konvertibler och teckningsoptioner Per Serie A Serie B Summa A + B Registrerade Delsumma Konvertibler REHA KV 1B 2012/ Delsumma Summa aktier vid full konvertering och teckning Genomsnittligt antal aktier under perioden januari mars Genomsnittligt antal aktier under Genomsnittligt antal aktier under perioden januari mars Genomsnittligt antal aktier under Ägarförteckning per Tabellen baseras på rapporterat innehav i Euroclear samt av bolaget kända uppgifter. Ägare (inklusive bolag) Aktier av serie A Aktier av serie B Kapitalandel Röstandel Jerzy Hawranek ,98% 26,66% Svante Bengtsson, VD ,20% 33,77% Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension ,74% 1,56% Henrik Mastling ,60% 1,47% JP Morgan Bank ,56% 1,45% Saxon Magazine Press AB ,00% 1,13% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,05% 0,60% Velina Adelblom ,97% 0,55% Magnus Johansson ,91% 0,52% Nicole Norrestad, Styrelseordförande ,80% 0,45% Övriga (ca 1450 aktieägare) ,18% 31,82% Summa ,00% 100,00% Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Företagets finansiella rapporter är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Detta är första året som företaget tillämpar K3 och övergångsdatum till K3 har fastställts till den 1 januari Företaget tillämpade tidigare Årsredovisningslagen, rekommendationer och uttalanden från Bokföringsnämnden. Övergången till K3 redovisas i enlighet med kapitel 35 första gången detta allmänna råd tillämpas. Företaget har inte valt att lämpa några frivilliga lättnadsregler. Sida 7 av 8

8 Övergången till K3 har medfört följande förändringar i redovisningsprinciper; redovisning av konvertibla skuldebrev. Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor. Alla siffror presenteras i kronor (sek) om inget annat anges. Kommande rapportdatum : Halvårsrapport : Delårsrapport Q : Bokslutskommuniké 2015 Certified Adviser REHACTs certified adviser är Erik Penser Bankaktiebolag, tel Övrigt Denna delårsrapport har inte varit föremål för formell granskning av bolagets revisor. Stockholm den 27 maj Styrelsen REHACT AB (publ) Sida 8 av 8

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari september 2014

Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari september 2014 Delårsrapport för REHACT AB (publ) januari september 2014 Tredje kvartalet 2014 i sammandrag Rörelsens intäkter uppgick till 152 261 SEK ( 149 818 SEK) Rörelseresultat efter avskrivningar -669 270 SEK

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Resultat och ställning Bokslutskommunikén i sammandrag: Nyckeltal Q4 2014 Q4 2013 Helår 2014 Helår 2013 Nettoomsättning, tkr 8 978 4 179 20 334 10 097 Totala intäkter, tkr 9 406

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för OptiFreeze AB (publ.) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet i korthet Operativt: Organisationsförändringar har påbörjats för att anpassa verksamheten för kommersialisering och

Läs mer

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari juni 2013

Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari juni 2013 Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari juni 2013 Cortus Energy tecknar avsiktsförklaring om försäljning av en 500 kw WoodRoll-anläggning Andra kvartalet 2013 Rörelseresultatet uppgick till -3,0

Läs mer

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING ÅRSREDOVISNING och KONCERNREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-31 för Targeteveryone AB (publ) (tidigare VMSPlay AB) 556526-6748 Årsredovisningen omfattar: Sida VD-ord 2 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2012

Kvartalsrapport januari - mars 2012 Publicerad 2012-05-10 Kvartalsrapport januari - mars 2012 Nettoomsättningen för perioden uppgick till 75 (588) KSEK. Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -4 623 (-1 534) KSEK.

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903

Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31. Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Bokslutskommuniké 2012-01-01 till 2012-12-31 Clinical Laserthermia Systems AB (publ) 556705-8903 Sammanfattning av bokslutskommuniké Helåret (2012-01-01 2012-12-31) Nettoomsättning uppgick till 123 137

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

CASSANDRA OIL AB. Årsredovisning 2013

CASSANDRA OIL AB. Årsredovisning 2013 CASSANDRA OIL AB Årsredovisning 2013 1 Innehåll INFORMATION OM ÅRSSTÄMMA 2 FINANSIELL INFORMATION 2 CASSANDRA OIL I KORTHET 3 STYRELSE, LEDNING OCH REVISORER 4 AKTIEINFORMATION 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) 556684-2695. Delårsrapport. Januari - Mars 2015. Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 215 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 215 Omsättningen uppgick till 21,2 MSEK (25,8). EBITDA uppgick till -2,8 MSEK (-1,6). Tillskott av engångskaraktär förbättrade

Läs mer

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291

Bokslutskommuniké. Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Bokslutskommuniké Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Helåret 2007 >> Fortsatt stark tillströmning av kunder >> Omsättningen uppgick till 3 666 (2 049) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -9 540 (-4

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01-2014-12-31. Optifreeze AB (publ) Org. nr: 556844-3914

Bokslutskommuniké 2014-01-01-2014-12-31. Optifreeze AB (publ) Org. nr: 556844-3914 Bokslutskommuniké 2014-01-01-2014-12-31 Optifreeze AB (publ) Org. nr: 556844-3914 OptiFreeze AB (publ), 556844-3914, har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli.

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli. Stockholm den 18 augusti 2010 Mobile Business Challenger MBC AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-45 84 58 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Nettoomsättningen

Läs mer

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ)

FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, under ändring till TargetEveryOne AB (publ) Fjärde kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,8) Mkr Resultat före skatt uppgick till

Läs mer