Sida 1 av 14. Lund den 21 april Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 19,3 Mkr (12,2).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 14. Lund den 21 april 2010. Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 19,3 Mkr (12,2)."

Transkript

1 Sida 1 av 14 STARK TILLVÄXT I FÖRSTA KVARTALET Precise Biometrics AB (publ), org nr Delårsrapport för perioden januari mars 2010 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 19,3 Mkr (12,2). Resultatet för första kvartalet uppgick till 0,3 Mkr ( 2,6). Resultat per aktie för första kvartalet uppgick till 0,00 kr ( 0,03). Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 35,5 Mkr (4,4). Delårsrapport Viktiga händelser under kvartalet Precise Biometrics fick en order på hårdvara värd 4,3 Mkr i ett Match on Card projekt för myndighetsanställda under första kvartalet. Ordern är ännu en uppföljningsorder från en befintlig kund i Mellanöstern. För ytterligare information Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB Telefon eller E-post Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB Telefon eller E-post Precise Biometrics är marknadsledande på produkter och lösningar baserade på fingeravtrycksigenkänning. Teknikensäkerställer människors identitet på ett snabbt och tillförlitigt sätt, samtidigt som den minskar kostnader för hantering av lösenord, identitetsstöld och bedrägeri. Precise Biometrics levererar till företag och myndighetsorganisationer över hela världen och vår teknik är licensierad till närmare 100 miljoner användare. Precise Biometrics är listade på NASDAQ OMX Stockholms small cap-lista (PREC). För mer information, besök oss på

2 Sida 2 av 14 Stark tillväxt i första kvartalet - Intervju med VD Thomas Marschall Hur vill du sammanfatta första kvartalet 2010? Första kvartalet i år är omsättningsmässigt nära 60 procent bättre än samma period förra året och med ett kraftigt förbättrat resultat. Detta trots avsaknad av större enskilda order under kvartalet. Merparten av försäljningen har bestått av uppföljningsorder avseende hårdvara till kunder som tidigare köpt Match on Cardlicenser. Kan du berätta mer om den nya affärsplanen? Vi ska visa fortsatt stark tillväxt och ambitionen är att inom tre till fem år vara ett lönsamt bolag på börsens midcap lista. Vi kommer också att tydligare fokusera verksamheten på att paketera vår teknik i kundanpassade lösningar för specifika tillämpningsområden. Vi är inte längre i första hand ett teknikutvecklingsbolag utan ett bolag som med unik och bevisad teknik löser avancerade problem för kunder. Detta ligger till grund för en organisationsförändring som kommer att träda i kraft från 1 juli. Vilken inriktning får den nya organisationen? Vi är oomtvistligt världsledande inom vår bransch, med närmare 100 miljoner kontrakterade licenser för Precise Match on Card. Nu handlar det om att bygga en marknadsorienterad organisation som gör att vi kan få bättre utväxling av vår världsledande position och samtidigt öppna upp för nya applikationsområden och marknader. Fokus blir att lösa problem åt våra kunder. Inom framför allt de nya affärsområdena ska Precise Biometrics även vända sig direkt till slutkunder med hela lösningar och därmed bli mindre beroende av partnerledet. Vi förstärker därför säljorganisationen med ett antal nya medarbetare under detta och nästa kvartal. Vi kommer också att lämna den nuvarande geografiska indelningen och istället organisera oss efter tillämpningsområden. Hur utvecklas marknaden? Globalt sett har marknaden mognat och kunskapen om vår teknik och dess fördelar är betydligt högre nu än för något år sedan. Vi får fler spontana förfrågningar och behöver inte missionera lika mycket för vår teknik. Den högre mognadsgraden gör också att marknaden blir något enklare att överblicka och att regionala skillnader blir mindre. Detta gör att vi kan fokusera mer på globalt gångbara lösningar åt våra kunder. Marknadspotentialen har aldrig varit större och vi för flera intressanta förhandlingar både med företag och regeringsstyrda verksamheter. Efter fjolårets stororder bedömer jag exempelvis fortfarande möjligheterna till fler order från amerikanska myndigheter som rimliga. Det ökande intresset bland företagskunder drivs av två starka behov: att kostnadseffektivisera och att kunna konkurrera med service som är mer unik, säkrare och smidigare när personer behöver identifiera sig. Hur ser du på företagets finansiella ställning? Vi gick in i 2010 med en stark finansiell ställning som tillsammans med löpande order från befintliga kunder gör att vi har god uthållighet. Finanserna medger även utrymme för

3 Sida 3 av 14 offensiva marknadsinsatser, som till exempel förstärkning av säljorganisationen. Samtidigt vill jag betona att vi inte kommer att genomföra några kostnadsökningar som inte är direkt affärsdrivande eller allokerade till kunduppdrag. Vilka är de största osäkerheterna för företaget? Min bedömning är att konjunkturen inte längre är den osäkerhetsfaktor den varit de senaste två åren. Vi ser fortfarande viss långsamhet men marknaden är på väg upp och det finns tydliga behov av våra lösningar. Den osäkerhet som finns relaterar jag främst till de ojämna inkomstströmmarna. Vi är fortfarande beroende av enskilda större order, som får omsättningen att fluktuera mellan olika kvartal. Emellertid ökar den löpande försäljningen till befintliga kunder liksom licensintäkterna, vilket gradvis ger stabilare intjäning och mindre variation mellan kvartalen.

4 Sida 4 av 14 Omsättning och resultat Första kvartalet 2010 Omsättningen under första kvartalet uppgick till 19,3 Mkr (12,2). Bruttomarginalen uppgick till 60%. Under motsvarande period föregående år, med högre andel licensförsäljning, uppgick bruttomarginalen till 69%. Koncernens nettoresultat för första kvartalet uppgick till 0,3 Mkr ( 2,6). Rörelsekostnaderna (för definition se sid 9) uppgick till 11,7 Mkr (10,8). Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier) för första kvartalet uppgick till 0,00 kr ( 0,03). Finansiering och likviditet Det egna kapitalet uppgick per den 31 mars 2010 till 45,1 Mkr (12,8) och eget kapital/aktie till 0,33 kr (0,13). Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 4,7 Mkr ( 6,5). Likvida medel uppgick per den 31 mars 2010 till 35,5 Mkr (4,4). Marknad och försäljning Q Under årets första kvartal har försäljningen i huvudsak bestått av leveranser av fingeravtrycksläsare till existerande Match on Card kunder, framför allt inom myndighetssegmentet. Bland kvartalets händelser på marknadssidan har ett antal stora branschevent gått av stapeln. Bland annat har Precise Biometrics tillsammans med Sun Microsystems deltagit på GSMAs Mobile World Congress som är mobilbranschens största årliga event. På mässan demonstrerade Precise Biometrics matchning av fingeravtryck på SIM kort i mobiltelefon i en applikation för biljettlöst resande. Tillsammans med Gemalto var Precise Biometrics även deltagare på de amerikanska eventen RSA Conference samt HIMSS. RSA konferensen är det mest dominerande IT eventet under året och HIMMS är den viktigaste mässan för IT lösningar inom hälsovårdssektorn. Gemalto demonstrerade Gemalto.NET Bio som bygger på Precise Matchon Card och Windows Biometric Framework för Windows 7. I den nya organisationen som träder i kraft 1 juli 2010 kommer nya affärsområden att bildas. Dessa kommer att fokuserar på lösningar som kan marknadsföras direkt mot slutkund, till skillnad från dagens försäljning som är betydligt mer beroende av samarbeten med partners. Fördelen med att rikta sig direkt på slutkunder är att införsäljnings och beslutsprocessen kan bli mer påverkbar. Dessutom finns det möjlighet att lära känna en kundgrupp eller marknadssegment på djupet och kunna utveckla och marknadsföra välanpassade lösningar för att lösa ett konkret affärsproblem. Bearbetning av dessa nya kundgrupper har påbörjats under årets första kvartal. Moderbolaget Moderbolagets omsättning för första kvartalet uppgick till 17,2 Mkr (10,3). Rörelseresultat före skatt för första kvartalet uppgick till 0,4 Mkr (1,1). Vid utgången av första kvartalet var 24 personer anställda i moderbolaget. Likvida medel vid första kvartalets utgång uppgick till 28,1 Mkr (4,2). Moderbolaget har inga skulder till kreditinstitut vid första kvartalets slut. Investeringar i materiella anläggningstillgångar har gjorts med 0,04 Mkr (0,01).

5 Sida 5 av 14 Under första kvartalet har kostnader för utvecklingsarbete aktiverats med 0,6 Mkr (0,2). Organisation och personal Precise Biometrics moderbolag har huvudkontor i Lund, Sverige. Organisationen består också av Precise Biometrics Inc. i Washington DC, USA, Precise Biometrics Solutions AB med kontor i Karlstad, Precise Biometrics Asia Ltd. med säte i Hongkong samt de vilande bolagen Precise Biometrics Services AB och Loqware Sweden AB (under konkursförfarande). Under 2010 kommer Precise Biometrics Asia Ltd. att avvecklas. Vi ser fortfarande ljust på möjligheterna på den asiatiska marknaden, men vi har valt att driva marknadsarbetet mot Asien från huvudkontoret i Lund. Per den 31 mars 2010 hade koncernen 35 (41) anställda, 33 i Sverige, 1 i USA och 1 i Hong Kong. Av de anställda var 25 (32) män och 10 (9) kvinnor. Investeringar i materiella anläggningstillgångar Under första kvartalet har koncernen investerat 0,04 Mkr (0,01) i materiella anläggningstillgångar. Aktivering och avskrivningar av utvecklingsarbete Under det första kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 0,6 Mkr (0,3). Avskrivningar av aktiverade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under kvartalet till 0,4 Mkr (0,3). Patent Koncernens långsiktiga patentstrategi har fokus på att bygga ett starkt skydd runt Precise Match on Card som kärnteknik. Sedan 2001 har patentportföljen successivt stärkts till att vid utgången av kvartal 1 år 2010 omfatta 74 registrerade patent och 32 patentansökningar inom 21 olika produktfamiljer. Enbart avseende Match on Card tekniken har Precise Biometrics 13 olika patentfamiljer Aktien Bolagets aktie är noterad på Small Cap listan på Nasdaq OMX Nordic. Det totala antalet registrerade aktier var vid kvartalets slut Under kvartalet var den genomsnittliga omsättningen Tkr/dag och aktien har varierat mellan 2,58 kronor och 1,94 kronor.

6 Sida 6 av 14 De största aktieägarna per den 31 mars 2010 Namn Andel av aktiekapital Antal aktier Avanza Pension Försäkring 6.3% Swedbank Robur fonder 3,9% Stockpicker fonder 3.0% Nordnet Pensionsförsäkring 2.0% Källa: SIS Ägarservice Riskfaktorer Precise Biometrics utsätts för affärsrisker och finansiella risker, som till stor del ligger utanför bolagets räckhåll och påverkan För en fullständig redogörelse av identifierade risker hänvisas till årsredovisning för 2009, som avlämnades 1:a april Efter årsredovisningens avlämnande har inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer uppkommit. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport Q2 20 juli 2010 Delårsrapport Q3 21 oktober 2010 Bokslutskommuniké 4 februari 2011 Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, delårsrapportering och årsredovisningslagen. Nya IFRS, tillägg till IAS och IFRIC tolkningar som har trätt i kraft 1 januari 2010 har inte någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter. För information om tillämpade redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB (publ)

7 Sida 7 av 14 Resultaträkning, koncernen (Belopp i Tkr) Q1 Q1 Helår Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader FoU kostnader Andra intäkter och värdeförändringar Rörelseresultat Finansiella kostnader/intäkter Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Periodens resultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Resultat per aktie, Kr 0,00-0,03-0,19

8 Sida 8 av 14 Totalresultat, koncernen (enligt IAS 1) (Belopp i Tkr) Q1 Q1 Helår Förändringar i ackumulerade omräkningsdifferenser Totalresultat för perioden, netto efter skatt Periodens resultat Summa totalresultat för perioden Summa totalresultat hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Balansräkning, koncernen (Belopp i Tkr) Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser - - -

9 Sida 9 av 14 Kassaflödesanalys, koncernen (Belopp i Tkr) Q1 Q1 Helår Kassaflöde för den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Nyckeltal, koncernen Rörelsekapital (Tkr) Kassalikviditet 289% 85% 225% Soliditet 71% 43% 62% Räntabilitet på eget kapital - - neg Sysselsatt kapital (Tkr) Räntabilitet på sysselsatt kapital - - neg Resultat före skatt per aktie (Kr) 0,00-0,03-0,19 EBITDA (Tkr) Eget kapital per aktie (Kr) 0,33 0,13 0,34 Antal aktier Antal anställda vid periodens utgång Genomsnittligt antal anställda under perioden Definitioner nyckeltal Rörelsekapital: Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exkl lager dividerat med kortfristiga skulder Soliditet: Eget kapital per balansdagen dividerat med totala tillgångar per balansdagen Räntabilitet på eget kapital: Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital Sysselsatt kapital: Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och avsättningar Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital Resultat per aktie: Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Utestående optionsprogram medräknas ej då potentiella stamaktier vid beräkning skulle ge en lägre förlust per aktie vilket ej är tillåtet enligt IAS 33 EBITDA: Resultat före finansiella poster, avskrivningar och nedskrivningar samt skatt Eget kapital per aktie: Eget kapital per balansdagen dividerat med antal aktier per balansdagen Kvartalsvisa räntabilitetsmått redovisas ej Rörelsekostnader (som beskrivet på sid 4): Rörelsekostnader exklusive kostnad för sålda varor exklusive resultatandelar men inklusive avskrivningar och nedskrivningar samt aktivering av kostnader för utvecklingsarbete.

10 Sida 10 av 14 Förändringar i eget kapital, koncernen (Belopp i Tkr) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Ansamlad förlust Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Totalresultat för perioden Transaktioner med aktieägarna Optionsprogram 1) Nyemission 2) Utgående balans per 31 december Totalresultat för perioden Utgående balans per 31 mars ) Avser återköp av st teckningsoptioner. 2) Avser nyemission med företrädesrätt om aktier till en kurs om 1,60 kronor med avdrag för emissionskostnader om Tkr.

11 Sida 11 av 14 Omsättning och resultat per geografisk marknad Q (Belopp i Tkr) North America Europe Middle East & Africa Asia Nettoomsättning Kostnader 1) Rörelseresultat Latin America Övrigt Total Nettoomsättning Kostnader 1) Rörelseresultat ) I kostnader för de geografiska marknaderna ingår kostnad för sålda varor samt direkta kostnader för respektive affärsområde.

12 Sida 12 av 14 Resultaträkning, moderbolaget (Belopp i Tkr) Q1 Q1 Helår Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader FoU kostnader Övriga intäkter och värdeförändringar Rörelseresultat Finansiella kostnader/intäkter 1) Resultat före skatt Skatt Årets resultat ) Posten inkluderar nedskrivning av andelar i dotterbolaget Precise Biometrics Solutions AB med ett belopp om 5,5 Mkr för helår 2009.

13 Sida 13 av 14 Balansräkning, moderbolaget (Belopp i Tkr) Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

14 Sida 14 av 14 Presskonferens över telefon Med anledning av dagens delårsrapport bjuder vi in investerare och journalister till följande informationstillfälle på engelska Konferensen startar kl 14:30 (CET) För deltagande ring En telefonist kommer att anteckna ditt namn och ansluta dig till konferensen. Hon eller han kommer även att ge dig information hur du skall göra om du har frågor. Presentationen kommer att hållas på engelska. Frågor kan ställas på svenska. Från Precise Biometrics deltar Thomas Marschall, VD och koncernchef Patrik Norberg, CFO En inspelning av konferensen kommer att vara tillgänglig i tre dagar efter informationstillfället. För att lyssna på konferensen i efterhand ringer du När du blir ombedd att ange referens knappar du in och avslutar med fyrkant (#). Besök även gärna där det finns en presentation att ladda ner. För ytterligare information Thomas Marschall, VD och koncernchef, Precise Biometrics AB Telefon eller E-post Patrik Norberg, CFO, Precise Biometrics AB Telefon eller E-post Precise Biometrics AB (huvudkontor) Box Lund Telefon: Fax: E-post: Precise Biometrics är marknadsledande på produkter och lösningar baserade på fingeravtrycksigenkänning. Teknikensäkerställer människors identitet på ett snabbt och tillförlitigt sätt, samtidigt som den minskar kostnader för hantering av lösenord, identitetsstöld och bedrägeri. Precise Biometrics levererar till företag och myndighetsorganisationer över hela världen och vår teknik är licensierad till närmare 100 miljoner användare. Precise Biometrics är listade på NASDAQ OMX Stockholms small cap-lista (PREC). För mer information, besök oss på

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR

Sida 1 av 15. Lund den 4 februari 2011 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Sida 1 av 15 FÖRBÄTTRAT RESULTAT 2010 NU SATSAR PRECISE BIOMETRICS ÄVEN PÅ MOBILA LÖSNINGAR Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2010 Koncernens

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics

Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké 2001 Flera stora order och nya partners ger fortsatt stigande omsättning för Precise Biometrics Omsättning år 2001 uppgick till MSEK 14,1

Läs mer

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014

MOC ISO PIV ISO MOC ISO ISO ISO VPN ÅRSREDOVISNING 2014 ISO MOC PIV 1 2 3 @ 1 2 3 ISO @ MOC @ 1 2 3 @ @ ISO ISO 1 2 3 1 2 3 1 2 3 @ ISO @ ID e 1 2 3 VPN ÅRSREDOVISNING 2014 2 CONVENIENT AND CONVENIENT AND SECURE SECURE IDENTITY IDENTITY AUTHENTICATION AUTHENTICATION

Läs mer

VÅRT BÄSTA ÅR ÄR BARA BÖRJAN

VÅRT BÄSTA ÅR ÄR BARA BÖRJAN Årsredovisning 2009 VD:N HAR ORDET VÅRT BÄSTA ÅR ÄR BARA BÖRJAN Under 2009 befäste vi vår position som världsledande inom Match-on-Card-teknologi. Vi hade rekordhög omsättning, förbättrad marginal och

Läs mer

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.)

2013 Bokslutskommuniké. TrustBuddy International AB (publ.) 2013 Bokslutskommuniké TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 27 februari 2014 Bokslutskommuniké 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), listat på NASDAQ OMX First North,

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013 2 Bakgrund och inledande kommentarer Nexam Chemical Nexam utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 21 augusti Delårsrapport för andra kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni Omsättningen för januari-juni ökade med 3 procent till 128 (124) miljoner kronor. Rörelseresultatet för januari-juni minskade med 34 procent till 25 (38)

Läs mer

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) 2014 Första kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 22 maj 2014 Kvartalsrapport första kvartalet 2014 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2010109 109 Samarbetsavtal tecknat med IBM, hög aktivitet bland våra kunder Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till MSEK 13,1 (29,0). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -1,8 (9,4). Resultat efter skatt var

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

Förbättrat resultat och stärkta marginaler

Förbättrat resultat och stärkta marginaler 8 april 2014 Förbättrat resultat och stärkta marginaler Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret () Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 114 1 148-34 2 357 2 393-36 Rörelseresultat exklusive engångsposter,

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 3, juli-september Delårsrapport för kvartal 3, juli-september 2 Nexam Chemical tillsätter ny CEO inför intensifierad kommersialisering Läs mer i ordförandes ord på sid 3. Kvartalet

Läs mer

Nexam Chemical Holding AB (publ)

Nexam Chemical Holding AB (publ) Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet i korthet Operativt: Organisationsförändringar har påbörjats för att anpassa verksamheten för kommersialisering och

Läs mer

Oktober december 2014

Oktober december 2014 Bokslutskommuniké januari Studsvik bokslutskommuniké januari Försäljningen under kvartalet minskade till 247,8 (266,9) Mkr. I lokala valutor var minskningen 18 procent. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

Ett starkt kvartal i en utmanande höst

Ett starkt kvartal i en utmanande höst DELÅRSRAPPORT 14 januari 2014 FÖRSTA KVARTALET Ett starkt kvartal i en utmanande höst Första kvartalet () Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 243 1 245-2 Rörelseresultat exklusive reavinst fastighet, MSEK

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005. Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Delårsrapport 1 januari 31 mars 2005 Pressmeddelande 26 april 2005 Fortsatt stark tillväxt och förbättrat resultat Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 170 (137) mkr. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

hms networks Kvartalet Senaste tolv månaderna DELÅRSRAPPORT 2015 JANUARI - MARS

hms networks Kvartalet Senaste tolv månaderna DELÅRSRAPPORT 2015 JANUARI - MARS hms networks DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS Senaste tolv månaderna Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 620 Mkr (533), vilket motsvarar en ökning med 9 % i lokala valutor Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer