Behövs allmännyttan för att lösa bostadsfrågan för hushåll med sociala problem: - en pilotstudie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Behövs allmännyttan för att lösa bostadsfrågan för hushåll med sociala problem: - en pilotstudie"

Transkript

1 Behövs allmännyttan för att lösa bostadsfrågan för hushåll med sociala problem: - en pilotstudie Lena Borg Hans Lind Denna rapport är finansierad av Fastighets- o Bostadsakademin Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm 2007 Uppsats nr 43 1

2 Sammanfattning av "Behövs allmännyttan för att lösa bostadsfrågan för hushåll med sociala problem: - en pilotstudie" Den grundläggande frågan i studien var hur viktigt det är med ett kommunalt bostadsbolag för att lösa bostadsproblemen för hushåll med allvarligare sociala problem. Studien gjorde som en tvillingstudie i Stockholmsregionen där vi först identifierade ett antal kommuner som inte hade något kommunalt bostadsföretag. Därefter letade vi efter "tvillingkommuner" som liknade de förstnämnda kommunerna men som hade ett relativt stort kommunalt bolag. Denna process ledde till ett urval av kommuner där inkomstnivån var relativt sett hög. Intervjuer gjordes med ansvariga personer på socialförvaltningen i respektive kommun. Det följande var de huvudsakliga resultaten: - Intervjupersoner var i allmänhet nöjda med den rådande situationen och tyckte att det fungerade bra både i kommunerna med respektive utan kommunalt bostadsföretag. - I ett fall fanns en klausul i försäljningsavtalet att köparen skulle tillhandahålla ett visst antal lägenheter. I de övriga kommuner var det ett frivilligt samarbete från de privata företagens sida. - Alla kommunerna använde en bostadskedjemodell där klienten, t ex en person med drogproblem, började i ett mer institutionaliserat boende. Målet var att personen efter ett antal steg skulle ha ett eget boende. En viktigt del av kedjan är försökslägenheter där socialförvaltningen är förstahandshyresgäst och där klienten har ett särskilt andrahandshyresavtal. - Både de kommunala bolagen och privata företagen kräver denna kontraktsstruktur för att vara säkra på att de vanliga hyresgästerna inte störs. - Socialförvaltningen har ett mycket nära löpande samarbete med fastighetsägarna, och har kontakt på daglig basis för att hantera nya fall och olika situationer som uppstår. Socialförvaltningen har en klar bild av vilka hushåll som fastighetsägaren kan tänkas acceptera och vilka som måste vara kvar i mer institutionaliserade former, eller i provisoriska bostäder som socialförvaltningen själv har eller hyr in via särskilda privata företag. Dessa "egna" bostäder som socialförvaltningen har är dock mycket få. En sak som oroade socialförvaltningarna i båda typerna av kommuner är att fastighetsägarna har vad de tyckte var omotiverat höga krav i vissa avseenden. Det handlade t ex om personer som hade betalningsanmärkningar och trots att dessa var flera år gamla så kunde de fortfarande vara ett hinder för ett eget kontrakt. Socialförvaltningarna var rädda för att de i för hög grad får fungera som bostadsförmedlare och även bygga upp ett eget bestånd åt hushålls. Alternativet för dessa hushåll är andrahandsmarknaden där hyrorna ofta är högre. 2

3 Summary of The role of the municipal housing companies for providing housing to households with serious social problems. A interview study was carried out early 2007 and focused on the role of the municipal housing companies from the perspective of the Social Welfare Department in the municipality and the need for them to find housing for their clients with more serious social problems (drug problems, mental problems). This study was designed as a twin study focusing on suburban municipalities in the Stockholm region, with one of the twins having a large municipal housing company and the other twin having no such company at all, but otherwise as similar as possible, e.g. in the social structure of the municipality. The person responsible for these issues within the social welfare department of the municipality was interviewed. Three pairs of twins were interviewed. The selecting here was somewhat biased towards municipalities with an income level somewhat higher than the average, as it only was among these that it was possible to find municipalities that did not have a municipal housing company. The following were the main findings: - In general they were satisfied with the situation and thought that it worked rather well, both in the municipalities with public housing companies and those without. - In one of the municipalities without a public housing company there was a clause in the sales contract stipulating that the new private owner must provide the social welfare department with a specific number of apartments. - All municipalities worked with a model that is described as a "housing chain", where the client, e.g. a person with a drug problem, start in a more institutional housing with hired personnel. The goal is that the client through a number of steps should be able to rent an apartment on their own. A "middle" part in this chain is that the client lives in an ordinary apartment, but one that the social welfare department rents from the landlord, and where the client formally rents from the social welfare department. - Both the private and the public housing companies demand this type of contractual structure, as their first priority is to make sure that the ordinary tenants are satisfied with the situation. - The social welfare departments have a close cooperation with the housing companies on a daily basis to handle new clients and various situations that arise. The welfare department knows rather precisely which clients are acceptable to the landlords. If the client is not acceptable they have to stay in more institutionalized alternatives or in provisional housing that are run directly by the social welfare department or outsourced by them to a privata company. This, however, concerns a very small number of apartments. One thing that worried the social welfare departments was that the housing companies, both private and public, had too high demands in certain respects for renting out an apartment directly to a person, e.g. that they said no if the person had a record for non-payment of debt, even if this was several years old. Too many people would then either depend on subletting from the social welfare department, or have to rely on private subletting where rents often are higher. 3

4 Förord Fastighets- o Bostadsakademin vid KTH består av ett tjugotal företag som bl a sponsrar doktorander och bidrar till vad vi kallar "branschnära" forskning. Förutom ett par licentiatavhandlingar har det inom ramen för Akademien tagits fram ett antal uppsatser som belyst olika aktuella trender på den svenska fastighetsmarknaden. Denna rapport är ett exempel på en sådan studie och tar upp hur olika kommuner löser bostadssituationen för hushåll med sociala problem och vilken roll som de kommunala bostadsföretagens spelar i detta sammanhang. Denna rapport kan ses som en fortsättning på den studie som redovisas i rapport nr 40, "De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden". Mer information om Akademin finns på hemsidan för Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad, KTH (www.infra.kth.se/byfa). Via hemsidan kan man också ta del av de rapporter och avhandlingar som tagits. 4

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Metod Disposition Kommunerna med en stor allmännytta Organisation och samarbete med fastighetsägare Typer av kontrakt och bostäder? Vad ser man som de största problemen? Hur ser man på möjligheten att klara sig utan allmännyttan Utblick - hur skulle man vilja ha det Kommunerna utan allmännytta Organisation och samarbete med fastighetsägare Typer av kontrakt och bostäder? Vad ser man som problem? Skulle det vara annorlunda om det fanns en allmännytta? Hur skulle man vilja ha det? Analys - jämförelse Resultatet ur ett teoretisk perspektiv Resultatet utifrån frågan om allmännyttans roll Avslutande reflexioner om kvarstående frågor och problem

6 1. Inledning 1.1 Bakgrund Ett kommunalt bostadsföretagen kan spela ett antal olika bostadspolitiska roller, till exempel: - Att bygga bostäder som innebär lite större risker och som behöver finnas tillgängliga vid en viss tidpunkter.. - Att vara grund för bedömning av vad som är skälig hyresnivå i den privata sektorn. - Att bidra till ökade konkurrens och valmöjligheter på hyresnivåer. - Att vara pådrivande för utveckling av ny tjänster. - Att bidra till en bredare utveckling av områden där olika typer av problem finns. - Att vara ett medel till att hjälpa hushåll med sociala problem av olika slag. Under de senaste åren har debatten om de svenska allmännyttiga företagens framtida roll intensifierats, främst pga den anmälan som gjorts till EU om att svenska kommuner och svenska staten i ett antal avseenden bryter mot de regler om konkurrens och statsstöd som finns inom EU. Denna debatt beskrivs och kommenteras i Borg & Lind (2006) och fokuserar främst på hyressättningssystemet. Debatten handlar inte bara om det är tillåtet för kommunen att använda de kommunala företagen på ett visst sätt, utan också om det kommunala bostadsföretagen behövs för att uppnå olika mer specifika bostadspolitiska mål. Ett antal kommuner har sålt sina bostadsföretag och mer eller mindre explicit argumenterat för att bostadsföretaget inte behövs i den lokala bostadspolitiken. 1.2 Syfte Denna rapport syftar till att belysa allmännyttans roll för ett av de bostadspolitiska områden som beskrivs ovan, och det är att lösa bostadsfrågan för hushåll med allvarligare sociala problem. De grupper som åsyftas här är t ex personer med drogproblem eller mentala problem, men också där det akut uppstår bostadsbehov pga t ex hot eller misshandel i familjen. Det handlar alltså om fall där socialförvaltningen har huvudansvaret för att hjälpa till att lösa bostadsfrågan. Vår fråga är alltså hur detta går till i kommuner som har en (stor) allmännytta och hur det går till i kommuner som sålt sin allmännytta. 1.3 Metod Denna studie bygger på intervjuer med socialchefer eller andra ansvariga tjänstemän i sex förortskommuner till Stockholm. Kommuner valdes ut som tre par för att öka jämförbarheten: se tabell 1 nedan. Grundtanken i studien var alltså att jämföra kommuner som är relativt lika i andra avseenden utom när det gäller allmännyttans roll på den lokala bostadsmarknaden. 6

7 Tabell 1 Studerade kommuner Med stor allmännytta Värmdö Tyresö Upplands-Väsby Utan allmännytta Nacka Salem Täby I fortsättningen kommer vi inte att diskutera de enskilda kommunerna eller paren, utan jämföra de båda grupperna som helhet. Det bör noteras att denna metod har vissa konsekvenser när det gäller vilka kommuner som kan komma med i urvalet. Eftersom vi ville att kommunerna skulle vara (relativt) lika i andra avseenden styrdes urvalet i praktiken av egenskaperna hos de kommuner som inte har någon allmännytta, vilket t ex innebär att medelinkomsterna är relativt höga i de studerade kommunerna. Intervjuer gjordes utifrån en viss frågelista som såg lite olika ut beroende på vilken typ av kommun det var (se bilaga 1 och 2). Frågorna behandlade främst hur man konkret jobbar med de aktuella frågorna i kommunen men vi frågade också avslutningsvis hur socialförvaltningen explicit såg på skillnader mellan kommuner med respektive utan allmännytta. 1.4 Disposition Uppläggningen av rapporten är följande. I nästa kapitel beskrivs resultatet från intervjuerna i kommunerna med en stor allmännytta. I kapitel 3 beskrivs på motsvarande sätt situationen i kommuner utan allmännytta. Kapitel 4 innehåller en jämförelse och analys av det material som framkommit, medan avslutande kommentarer finns i kapitel 4. 7

8 2. Kommunerna med en stor allmännytta 2.1 Organisation och samarbete med fastighetsägare Arbetet med att få fram bostäder är lite olika organiserat inom de olika socialförvaltningarna. I två av kommunerna finns en särskild person inom förvaltningen som sköter kontakter med bostadsföretag när det inom något område uppstår ett bostadsbehov. I den tredje kommunen ingår arbetet att hitta en bostad, som en uppgift bland flera, för de som är ansvariga inom olika områden inom socialförvaltningen. I den kommunen finns å andra sidan ett särskilt bostadsutskott i socialnämnden. I samtliga studerade kommuner har man ett mycket nära samarbete med det kommunala bostadsföretaget. I något fall finns en särskild grupp som regelbundet möts och diskuterar situationen, men kontakter sker i huvudsakligen dag för dag när det dyker upp behov. Det finns upparbetade kanaler på tjänstemannanivå som används när behov finns. Samarbetet fungerar bra och socialförvaltningen är i stort sett mycket nöjda med hur det fungerar (se vidare avsnitt...) I en kommun påpekas dock att man anser att det kommunala företaget är alltför affärsmannamässiga och inte ser till kommunens intresse. Bolaget sköts som vilket annat bostadsföretag som helst. Man anser att politikerna skall ställa lite mer krav på det kommunala bostadsföretaget att vara mer hjälpsamma. Samarbetet sker mycket på hyresvärdens villkor. Det betonas dock att detta är en konflikt mellan företaget och kommunen, och inte det inte hindrar att samarbetet på tjänstemannanivån är mycket bra. I två av dessa kommuner finns inget direkt samarbete med de privata fastighetsägarna i kommunen. I ett fall därför att det allmännyttiga företaget är helt dominerande. I det andra fallet anser man att det skulle vara önskvärt enligt socialförvaltningen. I en av kommunerna finns även ett samarbete med privata fastighetsägare, dock inte lika nära samarbete som med det kommunala. 2.2 Typer av kontrakt och bostäder? I samtliga tre kommuner handlar det om hyreskontrakt där socialförvaltningen står som förstahandshyresgäst och där "klienten" blir andrahandshyresgäst på särskilda villkor. I två fall finns ett formellt avtal mellan kommunen och bostadsföretaget som i princip säger att bostadsföretaget ska erbjuda ett förstahandskontrakt om den boende skött sig bra under en längre tid. I alla tre kommunerna finns det särskilda bostäder som kommunen/socialförvaltningen själv har. Det gäller t ex gruppbostäder, särskilt boende och boende för hemlösa. Det kan även vara bostadsrätter som hyrs ut t ex till funktionshindrade, eller som används som försökslägenheter. 8

9 Några särskilda incitament för fastighetsägare som erbjuder lägenheter finns inte i de aktuella kommunerna, men det påpekades i något fall att det är relativt förmånligt för fastighetsägaren med kontrakt där socialförvaltningen står som förstahandshyresgäst och därmed garanterar hyra och att hyresgästen sköter sig. 2.3 Vad ser man som de största problemen? En sak som nämndes här var att man tycker att det är ett får hårt krav när en person inte kan få ett förstahandsbostadskontrakt på egen hand om de har betalningsanmärkningar. Sambandet mellan tidigare betalningsanmärkning och förmågan att sköta ett kontrakt idag bedömdes vara relativt svagt. Här önskade man tydliga ägardirektiv med mer rimliga krav. I en annan kommun nämndes ett liknande problem som kan uppstå när en person skött sitt andrahandsboende under en längre tid. Socialförvaltningen anser då att personen kan klara ett eget boende. Om de då har gamla skulder så godkänns de inte av bostadsföretaget som förstahandshyresgäster. Konsekvensen av detta ansågs vara att socialförvaltningen får spela en alldeles för stor roll som hyresvärd på bostadsmarknaden. Ett samlat kommunalt grepp om hur man ska hantera denna situation efterlystes. 2.4 Hur ser man på möjligheten att klara sig utan allmännyttan När det gäller vad som skulle hända om det inte funnits någon allmännytta i kommunen framkom följande synpunkter: - Om det inte hade funnits någon allmännytta så hade avtal med de privata bostadsföretagen kommit fram mycket tidigare. Socialtjänsten kan dock bli en stor förlorare om man säljer ut allmännyttan och inte samtidigt etablerar ett samarbete med de privata bostadsföretagen. - Om det skulle vara så att man skall sälja ut och privatisera så måste man i kontraktet skriva att det från bostadsföretagen sida skall garanteras ett visst antal lägenheter per år som skall gå till socialen för att deras jobba skall kunna funka. Det poängteras att socialförvaltningens arbete inte är att vara bostadsföremedlare utan att se till att de som har det svårt i samhället får hjälp. Man tror dock att det skulle bli svårare att jobba om det inte fanns ett kommunalt bostadsföretag. - Det skulle vara bra med fler privata aktörer på marknaden i kommunen. Detta skulle öka konkurrensen och genom att ha fler aktörer kan man förhandla lättare och genom det kanske villkor och i förlängningen kanske kontrakten med bostadsföretagen skulle kunna bli liter med individualiserade. Exempel finns på att socialförvaltningen i en kommun hade lättare att förhandla med ett privat företag än med allmännyttan i kommunen. 9

10 2.5 Utblick - hur skulle man vilja ha det Vi frågade även vad man ser som det "bästa" systemet och om det finns några som man ser som förebilder när det gäller situation och arbetsmetod. Några synpunkter som kom fram var: - Alla aktörer på marknaden skall bidra för att det skall bli optimalt. En blandad bebyggelse motverkar segregation och det skulle passa alla i kommunen. Att dela upp människor i olika områden gör bara problemen större. Det krävs en blandad nybebyggelse med olika upplåtelseformer. - Det vore bra med tydligare regler och klarare riktlinjer för vad bostadsföretagen ska hjälpa till med. Det är dock också viktigt att kunna se till det enskilda fallet och ha en flexibel tillämpning av olika regelsystem. 10

11 3. Kommunerna utan allmännytta 3.1 Organisation och samarbete med fastighetsägare Kommunerna i denna grupp hade alltså sålt sitt kommunala bostadsföretag. I ett av fallet skrevs ett formellt avtal med köparen där denne förband sig att lämna ett visst antal lägenheter till socialförvaltningen varje år. I de båda övriga fanns inget sådant villkor vid försäljningen. I en kommunerna var det en särskild person som jobbade med att få fram bostäder. När handläggarna på socialförvaltningen kontaktar denna persons gör denne en bedömning av om det är realistiskt att få de privata fastighetsägarna att acceptera denna person. Personen får t ex inte ha många betalningsanmärkningar och ha blivit vräkt flera gånger. Man har ett bra samarbete med en av de privata fastighetsägarna (ingen annan bidrar med lägenheter) utifrån ett etablerat koncept och kommunen är mån om att inte svika förtroendet. Modellen är att socialförvaltningen står som förstahandshyresgäst och att det finns särskilda restriktioner för andrahandshyresgästen (se 3.2). I en annan kommun var behovet av den aktuella typen av boenden låg, så man hade fler lägenheter än man egentligen behövde. Man hade ett bra samarbete med den enda privata fastighetsägaren och anser att denne är relativt generös med att erbjuda förstahandskontrakt. Den tredje kommunen är den där det finns ett avtal med fastighetsägaren som skrevs i samband med köpet. Man arbetar utifrån detta avtal. Gemensamt för de tre kommunerna är att man tycker att det löpande samarbetet med den privata fastighetsägaren fungerar mycket bra och det finns etablerade kanaler på tjänstemannanivå. 3.2 Typer av kontrakt och bostäder? Inriktningen i samtliga kommuner är att hushållet ska få ett förstahandskontrakt men man är medveten om att detta i regel kräver att klienten har skött sitt boende under en längre tid. Den vanliga modellen är att kommunen/socialförvaltningen står som hyresgäst och att klienten är andrahandshyresgäst. Det kan finnas särskilda restriktioner, t ex att ingen annan får bo i lägenheten. I en av kommunerna finns ett avtal som i princip innebär att hyresvärden ska erbjuda ett förstahandskontrakt om hyresgästen skött sig en viss tid. När det gäller bostäder som direkt kontrolleras av kommunen/socialförvaltningen finns sådana i ett par av kommunerna. Några exempel: - Paviljonger som står på kommunal mark och långtidsförhyrs av kommunen som använder dem till flyktingförläggning. 11

12 - Kategoriboende som uppfördes i början av talet. Detta är ett testboende för dem som inte alls kan klara av ett eget boende eller som har försummat sin chans till ett boende. Majoriteten av dessa är alkoholister eller narkomaner. - Kommunen har ett antal bostadsrätter som dock mest används till pensionärer som inte är så dåliga att de skall bo på vårdhem, men inte klara av att bo i sina villor. Tidigare hade man fler men behovet har minskat. I den tredje kommunen hade den ansvarige mycket negativa erfarenheter av att socialförvaltningen hade egna bostäder från en kommun där personen arbetat tidigare. Där hade man inrett speciella boenden på ett tak på en industribyggnad i ett industriområde. Detta ledde till ett mycket problematiskt område där många ungdomar började vara. Den intervjuade var medveten om att det finns kommuner som har sådana boenden men var inte beredd att införa något liknande. Men när det gäller de riktigt jobbiga fallen försöker man lösa det genom att placera dem i speciella områden så att de skall störa så lite som möjligt. Några särskilda ekonomiska incitament för de privata fastighetsägarna, förutom den relativt förmånliga kontraktsutformningen, finns inte i de studerade kommunerna. 3.3 Vad ser man som problem? Flera olika problem nämndes under intervjuerna: - Att inte alla privata fastighetsägare bidrar med lägenheter. - Att det är särskilt svårt att hitta smålägenheter, eftersom fastighetsägarna hellre ger dem till deras egna kunder. - Att de klienter som har skött sig och skulle behöva en större lägenhet (flytta från en 3 rok till 4 rok) inte får det för att de tjänar för lite för att utöka sitt boende med 1 rum. Det leder till ganska mycket trångboddhet. - Att många hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Det gör att det inte finns lika mycket hyresrätter att tillgå på marknaden. - Att det finns ett litet antal hemlösa. Det nämndes dock att det handlar om personer som inte vill ha hjälp och då finns det inte så mycket som socialförvaltningen kan göra. 3.4 Skulle det vara annorlunda om det fanns en allmännytta? Några synpunkter som kom fram under denna punkt: - Den intervjuade trodde att det skulle bli mer spridning av deras klienter om det fanns ett allmännyttigt företag. Dessutom skulle det inte på samma sätt accepteras att bolaget säger nej. Visserligen så säger även de kommunala bostadsbolagen nej till vissa klienter i andra kommuner, men dessa skulle inte bli lika många som i nuläget. 12

13 - I en annan av de intervjuade kommunerna betonade man att eftersom det var lätt att få fram det (lilla) antal lägenheter som behövdes från de privata fastighetsägarna så bedömde man att det inte skulle spela någon roll om det fanns en allmännytta. - I den tredje kommunen hade den intervjuade erfarenhet från en annan kommun som hade en allmännytta men bedömde inte att det var någon egentlig skillnad. Man jobbade på samma sätt och med samma typ av kontrakt. 3.5 Hur skulle man vilja ha det? I det stora hela var man klart nöjda med den aktuella situationen och hade inte några egentliga förslag till förbättringar. Det som efterlystes i en av kommunerna under denna var det som nämndes ovan att fler av de privata hyresvärdarna skulle bidra med lägenheter. 13

14 4. Analys - jämförelse I detta kapitel diskuteras först det allmänna resultat ur ett mer övergripande perspektiv. Därefter diskuteras frågan om allmännyttans roll och till sist pekas på några problem som återstår att lösa. 4.1 Resultatet ur ett teoretisk perspektiv I Lind & Lundström (2007) 1 finns en lite mer ingående principiell diskussion om bostadsförsörjning för hushåll med allvarliga sociala problem utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Startpunkten där är frågan varför vi har problem med just bostadsförsörjning (särskilda sociala kontrakt, hemlöshet) medan vi inte har motsvarande problem med svält. Grundtanken där är att en väsentlig aspekt av boendet för många grupper av hushåll med allvarliga sociala problem är att deras boende skapar negativa externa effekter. Det bör dock understrykas att flera av de grupper som socialförvaltningarna arbetar med inte alls hör till denna kategori. Dessa negativa externa effekter handlar inte bara om direkta störningar utan om oro för eventuella störningar och problem. En oro som kan förväntas vara särskilt stor för barnfamiljer. För att slå vakt om sina nuvarande hyresgästers intressen är fastighetsägaren tveksam till att hyra ut till den aktuella gruppen, och detta kan som framgått gälla både privata och allmännyttiga företag. Ser man frågan om bostadsförsörjning för hushåll med sociala problem som ett problem som sammanhänger med negativa externa effekter så pekar det också på ett antal olika principiella vägar för att hantera problemet. Den första vägen är att begränsa de externa effekterna genom att "isolera källan". I flera av de studerade kommunerna fanns särskilda boende/institutioner för de som inte bedömdes kunna klara att bo i en egen lägenhet utan att störa. Dessa boende kan ses som första steget på en vårdkedja men också som "slutstationen" för personer där vårdkedjan misslyckats och där personen fortsatt att agera störande när andra vägar prövats. På samma sätt som vi lägger miljöstörande fabriker en bit från bostadsområden så kan vi "lösa" problemet med störande hushåll genom att de får bo för sig, på behörigt avstånd från andra hushåll. Den andra vägen kan liknas vid att man istället för att flytta bort den potentiellt störande källan, försöker man istället begränsa störningarnas omfattning, men utan att ändra lokaliseringen. Den typ av andrahandskontrakt som används i större eller mindre omfattning i alla de studerade kommunerna är ett bra exempel på detta. Denna modell innehåller flera komponenter: en klient vars problem inte är så allvarlig och som har relativt god prognos, ett kontrakt och ett åtagande från socialförvaltningen som gör att personen kan värkas snabbt och dessutom möjlighet att lägga till ytterligare villkor för att minska risken för störningar i omgivningen. I ett fall fanns t ex regler om att ingen annan person fick övernatta i lägenheten. 1 "Bostadspolitik på marknadens villkor", SNS Förlag. Där finns också ytterligare referenser. 14

15 Problemet med hushåll som är "orosmoment" för omgivningen kan också betraktas ur ett spelteoretiskt perspektiv (se Lind & Lundström, 2007, för en lite mer ingående diskussion). Om alla fastighetsägare delar på ansvaret kan det bli relativt små problem för samtliga fastighetsägare, men om en eller flera börjar agera som "free-riders" och inte tar sitt ansvar så kan intresset för andra att ta sitt ansvar sjunka. I förlängningen av detta krävs tvingande regler för att upprätthålla vad som kanske är den bästa lösningen, dvs en spridning av de aktuella hushållen. I de studerande kommunerna kunde man dock notera att även i den kommun som inte hade något avtal och som hade flera privata fastighetsägare så var det ett av företagen som främst samarbetade med socialförvaltningen. Utifrån resonemanget ovan kan man tolka detta som att villkoren för företaget var så fördelaktiga, riskerna så små, att man var beredd att vara den enda som samarbetade med socialförvaltningen. 4.2 Resultatet utifrån frågan om allmännyttans roll Det övergripande intrycket från de sex studerade kommunerna är att samtliga intervjuer tycker att det fungerar bra med bostadsförsörjningen för de aktuella grupperna. Socialförvaltningen har etablerade modeller och kanaler och ett väl fungerande dagligt samarbete med bostadsföretag i kommunen, vare sig hyresmarknaden är dominerad av privata eller allmännyttiga fastighetsägare. En rad faktorer kan bidra till att förklara att det inte verkar finnas några stora skillnader: - Det kommunala bostadsföretaget, särskilt i en av de studerade kommunerna, har krav på hyresgäster som inte skiljer sig så mycket från kraven från de privata fastighetsägarna. I så fall blir arbetsvillkoren för socialförvaltningen relativt oberoende av vem som är fastigetsägare. - Den kontraktsform som socialförvaltningarna utvecklat är relativt förmånlig för fastighetsägaren, med säkra inkomster och möjlighet att snabbt få den boende vräkt. Socialförvaltningarna har också byggt upp erfarenheter och vet ungefär vilka personer som kan tänkas klara den aktuella bostadsformen. Man vill inte äventyra det framtida samarbetet och tar inte några stora risker vid placeringen av en person i en den aktuella typen av lägenhet. - I ett fall hade som sagt den privata köparen av det allmännyttiga företaget förbundit sig att tillhandahålla ett visst antal lägenheter till socialförvaltningen och då är det inte så konstigt att det fungerar på ett likartat sätt med det privata företaget. Betraktar vi resultatet utifrån vilka drivkrafter som en privat fastighetsägare har så finns här, förutom att man kan vara bunden av ett kontrakt, flera förklaringar. Den rent ekonomiska är som sagt att de aktuella kontrakten är relativt förmånliga. Man får inte heller glömma bort att särskilt stora privata fastighetsägaren både av moraliska och strategiska skäl, eller en blandning av dessa, har ett intresse av att bostadspolitiken i en kommun fungerar. "Alla" inser att bostadsfrågan för hushåll med sociala problem måste lösas på ett eller annat sätt. Att då dra ett rimligt långt strå till stacken kan känna som en självklarthet för ett större seriös privat 15

16 fastighetsägare. Dessutom kan man vara rädd för mer långtgående ingripanden, och ideologiska förluster, om man inte ser till att bostadsförsörjningen fungerar även i en kommun utan ett allmännyttigt företag. Det bör dock noteras att i åtminstone en av de tre kommunerna utan allmännytta, bedömde personen att man hade en svagare förhandlingsposition gentemot fastighetsägaren än vad man skulle ha haft om det varit ett kommunalt företag. I det senare fallet hade man kunnat gå till politikerna som i sin tur kunde ge direktiv till företaget. 4.3 Avslutande reflexioner om kvarstående frågor och problem Även om intervjupersonerna i kommunerna utan allmännytta i det stora hela var nöjda med hur det fungerade, så var det kanske ändå så att man hade en något svagare förhandlingsposition än socialförvaltningen i kommunerna med en allmännytta. Man kan spekulera om detta innebära att gränsen mellan de personer som får en "försökslägenhet" och de som får bo på "särskilt boende" dras lite annorlunda beroende på förhandlingspositionen. Ju svagare förhandlingsposition som socialförvaltningen har, desto fler och desto längre blir klienterna kvar i särskilda boenden, dvs desto fler sådana boende skulle behövas. Detta är dock bara spekulationer eftersom vi inte undersökt detta närmare. En annan fråga som vi inte undersökt, men som kunde vara intressant att studera närmare, är om det finns något särskilt mönster när det gäller vilka områden som socialförvaltningen har lägenheter i. Är det en jämn spridning, eller finns det en koncentration till "sämre" områden (eftersom motståndet där är minst) eller en koncentration till "bättre" områden (eftersom risken att andra flyttar där är minst)? Resultatet som kommit fram pekar inte direkt på något behov av bindande regler om att en fastighetsägare ska vara skyldig att tillhandhålla lägenheter till socialförvaltningen. Att diskutera hur sådana regler kan se ut kan dock ändå vara intressent, och en sådan diskussion kan även positivt påverka socialförvaltningens förhandlingsposition eftersom det då ligger ett hot i luften. Till sist vill vi nämna ett problem som flera av de intervjuade lyfte fram och det är vilka krav som en fastighetsägare, vare sig denne är privat eller kommunal, ska ha rätt att ställa för att ge en person ett förstahandkontrakt. Man pekade särskilt på personer som skött sig bra under flera år, men som hade äldre betalningsanmärkningar som ibland var tillräckligt allvarliga för att fastighetsägaren skulle säga nej till ett förstahandskontrakt. Vad som uppfattades som orimligt höga krav försvårade för dessa grupper att bygga upp ett normalt liv, och det kan vara viktigt att diskutera vad som är rimliga "preskriptionstider" för t ex betalningsanmärkningar eller störande beteenden i samband med uthyrning av bostäder. Regler knutna till olika inkomstkällor kan diskuteras i detta sammanhang, även om det inte explicit nämndes i de genomförda intervjuerna. 16

De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden

De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden De allmännyttiga bostadsföretagens roll på bostadsmarknaden Lena Borg Hans Lind Denna rapport är finansierad av Fastighets- o Bostadsakademin Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Är det motiverat att underlätta för hushåll med låga inkomster att äga sin bostad

Är det motiverat att underlätta för hushåll med låga inkomster att äga sin bostad Är det motiverat att underlätta för hushåll med låga inkomster att äga sin bostad - och hur ska det i så fall göras? av Hans Lind Anders Hellström Mikael Atterhög Han-Suck Song Rapport nr 23 KTHs Bostadsprojekt

Läs mer

Är allmännyttan subventionerad och är de privata fastighetsägarna missgynnade?

Är allmännyttan subventionerad och är de privata fastighetsägarna missgynnade? Är allmännyttan subventionerad och är de privata fastighetsägarna missgynnade? Hans Lind Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm 2006 Uppsats nr 41 1

Läs mer

Hyreslagstiftningens effekter på lokalhyresmarknaden: En spelteoretisk analys

Hyreslagstiftningens effekter på lokalhyresmarknaden: En spelteoretisk analys Hyreslagstiftningens effekter på lokalhyresmarknaden: En spelteoretisk analys Sigrid Katzler, Hans Lind & Olof Netzell Stockholm 2012 1 TRITA FOB Rapport 2012: 3 Sigrid Katzler, Hans Lind & Olof Netzell

Läs mer

Transparenta och effektiva försäljningsmetoder för småhus och bostadsrätter

Transparenta och effektiva försäljningsmetoder för småhus och bostadsrätter Transparenta och effektiva försäljningsmetoder för småhus och bostadsrätter av Hans Lind Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm 2006 Uppsats nr 37 1

Läs mer

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm

Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 281 Svarthandel med hyreskontrakt i Stockholm Författare: Jon Henriksson Lars Lindström Stockholm

Läs mer

Den svenska debatten om bostadsmarknaden

Den svenska debatten om bostadsmarknaden Hans Lind Hans Lind: The Swedish debate on the housing market KART OG PLAN, Vol 72, pp. 86 94. P.O.B 5003, NO-1432 Ås, ISSN 0047-3278 This article gives an overview of three current debates concerning

Läs mer

Hinder på bostadsmarknaden på grund av lagar, regler och krav

Hinder på bostadsmarknaden på grund av lagar, regler och krav Hinder på bostadsmarknaden på grund av lagar, regler och krav - Möjligheten för konsumenter på bostadsmarknaden att efterfråga en bostad - Möjligheterna att bygga nya bostäder - Hur kan förutsättningarna

Läs mer

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem

Boverket. Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Trösklar till bostadsmarknaden Om hemlöshet som ett bostadsmarknadsproblem Boverket februari 2010 Titel: Trösklar till

Läs mer

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Förord Under senare tid har det skett ett antal transaktioner där kommuner sålt verksamhetsfastigheter inom t ex sjukvård

Läs mer

FINANSKRISEN ledde i många länder

FINANSKRISEN ledde i många länder Mars 2013 SNS ANALYS nr 10 Vad händer på bostadsmarknaden? FINANSKRISEN ledde i många länder till fallande bostadspriser då bubblor brast. Varför klarade sig Sverige undan prisfall? Bostadsbeståndet har

Läs mer

Nr 16. Ägarlägenheter en utredning av den aktuella situationen för upplåtelseformen

Nr 16. Ägarlägenheter en utredning av den aktuella situationen för upplåtelseformen Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) Nr 16 Ägarlägenheter en utredning av den aktuella situationen för upplåtelseformen Författare: Louise Bergman Evelina Åkerlind Stockholm

Läs mer

Vad vet vi om hyresregleringens effekter?

Vad vet vi om hyresregleringens effekter? Vad vet vi om hyresregleringens effekter? nr 4 2005 årgång 33 Hyresreglering framställs ibland som ett säkert sätt att förstöra en bostadsmarknad och ibland som det som räddar oss från att centrala delar

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter?

Boverket. Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Boverket januari 2009 Titel: Hur fördelar fastighetsägare lägenheter? Utgivare: Boverket januari 2009 Upplaga:

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar:

Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: Rapport 2015:1 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: analys och förslag H ANS L IND 2 Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar Leder hyreslagens regler till rätt renoveringar: - Analys

Läs mer

Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning bostadsmarknaden 2013

Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning bostadsmarknaden 2013 REGERINGSUPPDRAG rapport 2014:27 Rapport 2014:36 Boverkets Uppföljning nulägesbeskrivning av den sekundära bostadsmarknaden 2013 en del av romsk inkludering 2012 2032 De sociala hyreskontraktens kvantitativa

Läs mer

Uthyrning av ägda bostäder

Uthyrning av ägda bostäder Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr: 494 Avd för Bygg- och fastighetsekonomi Uthyrning av ägda bostäder Nya regler för en ändrad uthyrningsmarknad Författare: Louise Pergament Stockholm

Läs mer

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter

Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr xx Bolånetakets påverkan på efterfrågan av hyresrättslägenheter Författare:

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först

oendelösningar bidrar till inlåsningseffekter. Bostad Först Ett delat samhälleligt ansvar för hemlöshetsfrågor. Samordning på nationell, regional och lokal nivå. Underlätta inträdet å bostadsmarknaden. Bostadsbristen är påtaglig många kommuner. Konsekvenser av

Läs mer

Vad händer med hyrorna om det blir mer konkurrens på bostadshyresmarknaden?

Vad händer med hyrorna om det blir mer konkurrens på bostadshyresmarknaden? Vad händer med hyrorna om det blir mer konkurrens på bostadshyresmarknaden? En analys utifrån modern konkurrensforskning Hans Lind Bygg- och fastighetsekonomi, KTH December 2001 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar

Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Boverket mars 2013 Titel: Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Dnr: 2102-536/2013 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Genomgångsboendet lösning eller problem?

Genomgångsboendet lösning eller problem? LUNDS UNIVERSITET Genomgångsboendet lösning eller problem? En kvalitativ studie om samarbete och samverkan omkring ett genomgångsboende Julia Kuzina & Elena Mejia VT 2012 Handledare: Annika Capelán Abstract

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Utgångspris och slutpris: En studie av "lockpriser" vid försäljning av bostadsrätter

Utgångspris och slutpris: En studie av lockpriser vid försäljning av bostadsrätter Utgångspris och slutpris: En studie av "lockpriser" vid försäljning av bostadsrätter av Rosane Hungria Gunnelin och Hans Lind Avd f Bygg- och Fastighetsekonomi Institutionen för Fastigheter och Byggande

Läs mer