Delårsrapport januari - april

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 1 2015 januari - april"

Transkript

1 Delårsrapport januari - april

2 Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 9 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 15 Ekonomi 18 Personalresursen 24 BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN Kommunövergripande verksamhet 26 Politisk verksamhet 26 Verksamhet för funktionshindrade 27 Äldreomsorg 27 Individ- och familjeomsorg 28 Förskole- och skolbarnsomsorg samt grundskoleverksamhet 28 Gymnasieskola 29 Vuxenutbildning och flyktingverksamhet 29 Turism och fritidsverksamhet 30 Kulturverksamhet 30 Teknisk verksamhet avgiftsfinansierad 31 Teknisk verksamhet skattefinansierad 31 Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 31 Plan- och byggverksamhet 32 Räddningstjänst 32 Finansiering 32 BERÄTTELSER FRÅN KOMMUNENS BOLAG AB Sjöbohem 33 Sjöbo Elnät AB 35 FINANSIELLA RAPPORTER Resultaträkning 36 Balansräkning 37 Kassaflödesanalys 38 Noter 39 Investeringsredovisning 47 Exploateringsredovisning 48 Finansiell rapport 49 Redovisningsprinciper 50 Ordlista 53 Fotografierna tillhör Sjöbo kommun Fastslagen av kommunfullmäktige , 64

3 INLEDNING SAMMANFATTNING 2015 års resultat prognostiseras till +13,7 mnkr, vilket är 2,6 mnkr sämre än det budgeterade resultatet. I förhållande till budgeten så är det skatter och kommunalekonomisk utjämning som bidrar till resultatförsämringen med 3,2 mnkr medan verksamhetens nettokostnader bidrar positivt med 0,3 mnkr och finansnetto med 0,3 mnkr. Resultaträkningen utgör underlag för avstämning mot kommunallagens krav på ekonomisk balans. Vid avstämning mot balanskravet ska extraordinära poster och realisationsvinster frånräknas resultatet. Det för år 2015 prognostiserade resultatet visar att kommunen förväntas uppfylla det lagstadgade kravet på ekonomisk balans. Resultat enligt balanskrav, mnkr 2015 Årets resultat enligt resultaträkning +13,7 Avgår realisationsvinster - Justerat resultat +13,7 Det prognostiserade resultatet innebär att det finns möjlighet att avsätta ytterligare 4,9 mnkr till resultatutjämningsfonden. Fonden uppgick vid årsskiftet till 77,4 mnkr. Det kan konstateras att samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning förväntas uppnås under Kommunens mål för budgetföljsamhet kommer kräva att korrigerande åtgärder vidtages för att målsättningen ska klaras även i framtiden. I de fall en bedömning av indikatorerna är gjord är resultatet positivt. 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SJÖBO I VÄRLDEN! Långsamt mot återhämtning Den internationella tillväxten 1 återhämtar sig gradvis, efter några år av långsam utveckling. Såväl USA som Storbritannien utvecklas relativt snabbt och i Tyskland har arbetslösheten reducerats till låga tal. I stora delar av euroområdet är arbetslösheten fortsatt mycket hög, samtidigt som euroområdets BNP lyfter något. Den för svensk export så viktiga nordiska marknaden fortsätter gå trögt. Den svenska ekonomin befinner sig sedan finanskrisens utbrott i en uttalad lågkonjunktur. Det låga resursutnyttjandet märks bland annat i en dämpad pris- och löneutveckling. Fortfarande utvecklas svensk export svagt med tanke på att världen befinner sig i en återhämtningsfas. Ökningen av den internationella tillväxten, tillsammans med en svag svensk krona, bör dock bidra till att stärka exporten. Då hushållen har ett högt sparande samtidigt som inkomsterna beräknas öka betydligt snabbare än priserna, förväntas dessa faktorer bidra till svensk tillväxt. Hushållens konsumtionsutgifter fortsätter stiga och förväntas framöver att växa i snabbare takt, vilket leder till att nivån på sparandet efterhand reduceras. Det ger ytterligare hjälp till tillväxten i den svenska ekonomin. Räntorna bedöms i närtid förbli ytterligt låga och den första höjningen av styrräntan väntas komma i mitten av nästa år. 1 Omvärldsuppgifter i förvaltningsberättelsen är hämtade ur Sveriges Kommuner och Landstings Ekonomirapporten april BNP procentuell förändring år BNP backade något 2012 och ökade endast måttligt Under 2014 växte Sveriges BNP med 2,3 procent och mot slutet av året snuddade tillväxttalen det dubbla. De senaste årens relativt svaga utveckling av svensk ekonomi kan i huvudsak förklaras men en svag utveckling i vår omvärld och 2016 bedöms det finnas förutsättning för en relativt god tillväxt och svensk BNP beräknas öka med 3,2 respektive 3,3 procent. Därefter förväntas tillväxten åter att utvecklas långsammare. Efter ett antal år med extremt låg produktivitetsökningstakt förväntas nu produktiviteten öka. Utvecklingen i kommunerna Ekonomin i kommunerna och landstingen har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. Detta tillsammans med att skatteintäkterna utvecklats gynnsamt, innebär att kommunerna har förutsättning att 2015 klara goda resultatnivåer. Framtiden bjuder dock på ett större demografiskt behov, samtidigt som skatteintäkterna beräknas öka långsammare. För tredje året i rad redovisade kommunerna 2014 ett bra resultat. Resultatet motsvarar 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2,5 procent av skatteintäkter och generella bidrag. I dessa siffror ingick dock ett antal försäljningar i ett fåtal kommuner. Justerat för dessa uppgår resultatet istället till ungefär 1,5 procent av skatter och statsbidrag. Sammantaget har kommunerna under de senaste tio åren haft positiva resultat som genomsnittligt motsvarar 2,8 procent av skatter och generella statsbidrag. Betydligt fler kommuner än tidigare redovisade underskott för Skattesatsen i kommunsektorn böjar successivt att öka. För femte året i rad ökar det reala skatteunderlaget starkt och nästa år ser det ut att tillta ytterligare. Den positiva utvecklingen förklaras främst av en, i förhållande till BNP-tillväxten, stor ökning av arbetade timmar. Till följd av sysselsättningsökningen, att den automatiska balanseringen i pensionssystemet släpper och relativt små höjningar av grundavdragen ökar skatteunderlaget kraftigt i år och nästa år. Ökningen är också en effekt av att avdragsrätten för pensionssparandet trappas ned och tas bort. Denna effekt motsvaras dock av en lika stor minskning av statsbidraget. Realt ökar skatteunderlaget med drygt 2 procent per år i år och nästa år. Även för 2017 och 2018 beräknas det reala skatteunderlaget öka mer än det genomsnittligt gjort under 2000-talet. Ett av skälen är att befolkningen ökar snabbare i antal än vad som varit vanligt. Mätt per invånare har skatteunderlaget realt sett ökat i genomsnitt knappt en halv procent per år under 2000-talet och 2016 är ökningstakten nästan mer än dubbelt så hög. Åren därefter faller dock ökningen av skatteunderlaget per invånare till en nivå som ligger ungefär på 2000-talets genomsnitt. Trots en stark utveckling av skatteunderlaget får såväl kommunerna som landstingen svårt att uppnå målsättningen om god ekonomisk hushållning. Det hänger samman med starkt tryck från den demografiska utvecklingen och urholkning av de generella statsbidragen. Vid en jämförelse av skatteunderlagets ökning olika år måste även de behov som kommunerna möter, i form av att antalet personer ökar och förändrad sammansättning av befolkningen, beaktas. Äldre samt barn och unga ökar snabbt som andel av befolkningen. Den period som kommunerna nu är inne i motsvarar betydligt högre kostnadsökningar för demografi än något av åren hittills under 2000-talet. Befolkning Befolkningen 2 i riket hade den 31 mars 2015 ökat med cirka 1,03 % jämfört med samma period föregående år för att uppgå till personer. Invånarantalet i Sjöbo har t.o.m. första tertialet ökat med 27 personer och uppgick till personer. I befolkningsprognosen, vilken utgjorde underlag för 2015 års budget, angavs Sjöbos befolkning till personer för För att prognosen ska uppnås krävs en ökning med 146 personer under resterande del av året. Befolkningen brukar i genomsnitt öka med 0,50 procent vilket motsvarar cirka 90 invånare. Bedömningen är att befolkningsprognosen för 2015 är överskattad. I förhållande till befolkningsprognosen är det framförallt 6-15 åringarna, åldergruppen år samt åringarna som är något färre. Precis som 2014 är antalet äldre äldre (90 åringar och äldre) något fler än vad som angavs i prognosen. Bostäder På nationell nivå ökade bostadsinvesteringarna med cirka tjugo procent 2014, efter en period av tillbakagång. Bedömningen är att bostadsinvesteringarna fortsätter växa kraftigt. Byggnadsföretagens förväntningar inför framtiden är fortsatt mycket starka. 2 Enligt befolkningsstatistik från SCB. 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Under 2015 har det i Sjöbo beviljats fem bygglov för småhus och 2 bygglov har beviljats för flerbostadshus med totalt 34 lägenheter. Jämfört med samma period 2014 är det en ökning med 2 bygglov för småhus och 2 bygglov för flerbostadshus. Exploatering BOSTADS- EXPLOATERING Värde vid årets slut (Mkr) Antal under året färdigställda tomter Antal under året sålda tomter Bokslut 2013 Bokslut 2014 Tertial 1 11,9 11,9 12, I exploateringsområdena finns det totalt 264 tomter för bostadsändamål. Av dessa är 129 tomter sålda, en ökning med en tomt sedan årsskiftet. De lediga tomterna finns framförallt i Blentarp, Grimstofta och Sjöbo Väst. Tomterna är nästan uteslutande avsedda för villabebyggelse och säljs styckevis. Sjöbo Väst utgör kommunens enskilt största pågående exploateringsprojekt där mark är planlagd för bostäder, förskola/skola, kontor och handel. Detta innebär att det på sikt byggs ett nytt tätortsområde i Sjöbo. INDUSTRI- EXPLOATERING Värde vid årets slut (mnkr) Antal under året färdigställda kvm Antal under året sålda kvm Bokslut 2013 Bokslut 2014 Tertial 1-0,2 13,0 15, Inom industri exploateringen har kostnaderna ökat med 3 mnkr i förhållande till årsskiftet. Därmed finns i osåld mark tillgångar för totalt 15 mnkr och cirka 27 mnkr om även bostads exploatering beaktas. Arbete Utbudet av arbetskraft hålls tillbaka av att den inrikes födda befolkningen minskar och att den befolkningsökning som ändå sker till stor del utgörs av flyktinginvandring med lägre arbetskraftdeltagande. När utbudet av arbetskraften avtar, blir sysselsättningsökningen tillräcklig för att arbetslösheten successivt ska kunna minska till cirka 6,6 procent vid mitten av 2016, en nivå som är förenlig med Riksbankens inflationsmål. Arbetskraftdeltagandet har ökat markant sedan 2009, vilket är förklaringen till att arbetslösheten inte sjunkit nämnvärt, trots sysselssättningsökning. ARBETSLÖSHET 3 Riket Skåne Sjöbo år 7,87 % 9,8 % 5,5 % år 12,9 % 16,5 % 11,1 % Arbetslösheten har minskat i förhållande till samma period I Sjöbo är minskningen 1,2 procentenhet. Arbetslösheten i Skåne har minskat med 0,1 procentenheter medan rikets minskning redovisas till 0,3 procentenheter. Minskningen för Sjöbos del återfinns såväl i gruppen öppet arbetslösa som sökande i program med aktivitetsstöd. Ungdomsarbetslösheten i Sjöbo har minskat med 5,0 procentenheter samtidigt som såväl Riket som Skåne redovisar sjunkande arbetslöshet för gruppen. Avslutningsvis kan det konstateras att den trend innebärande lägre arbetslöshet i Sjöbo än såväl Skåne som riket kvarstår. Årets viktigaste händelser En ny mandatperiod har inletts och därmed är de av kommunfullmäktige beslutade förändringarna i ansvarsområdena mellan 3 Andel personer av den registerbaserade arbetskraften som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden genomförd. SKL tar årligen fram ett sammanvägt resultat som ger en indikation på hur väl kommunerna lyckas med sitt kunskapsuppdrag. I rankingen placerar sig Sjöbo på plats 238 av totalt 290 kommuner, en försämring i förhållande till 2014 då placeringen var plats 210. Behovet av att stärka och utveckla skolresultaten kvarstår. I syfte att skapa tillväxt i lokala och regionala små och medelstora företag genom innovationer inom lantbruket, besöksnäringen, datacenter/it, kultur med mera har medel för en förstudie sökts från Tillväxtverket. Förstudien avser ett Innovationscenter för landsbygden. Från och med maj månad bedrivs kommunens säkerhetsarbete i samarbete med kommunerna Ystad-Tomelilla- Simrishamn, med Ystad som ansvarig. Arbetet med att verkställa den beslutade upplösningen av Sydskånska gymnasieförbundet pågår. I samband med sammanträdet i juni är det tänkt att kommunfullmäktige ska godkänna överenskommelse om avveckling av förbundet. Verksamheten upphör , för att förbundet sedan ska vara helt avvecklat En utredning av ett eventuellt upplösande av Sydskånska Räddningstjänstförbundet och medlemskommunernas inträde i Räddningstjänst Syd pågår och kommer att behandlas av de politiska organen under En allt större grupp börja få problem med att få egna hyreskontrakt såväl i Sjöbo som i riket. Detta är ett strukturellt problem som det behöver kraftsamlas kring på såväl lokal som nationell nivå. Individ- och familjeomsorgen medverkar i den nationella samordningen för att stärka och utveckla barn och ungdomsvården för bästa möjliga resultat. Socialstyrelsens nya föreskrift för särskilt boende bereds nu i regeringskansliet för regeringens eventuella medgivande för beslut. SKL:s tidigare bedömning att föreskrifterna inte kommer att träda i kraft under 2015 kvarstår. Diskussioner förs med Region Skåne kring etablerandet av en familjecentral på Sandbäck. Planering har påbörjats i samverkan mellan socialtjänstens öppenvård, öppen förskola och regionens mödra- och barnavård. Den kommunala revisionen är föremål för översyn inom ramen för kommunallagsutredningen som i mars 2015 lämnade sitt slutbetänkande. Remissrundan är nu igång och väntas vara klar först i oktober I förslaget finns ett par förändringar som berör revisionen gällande t ex att ordförande ska utses av minoriteten, beredning av revisorernas budget, fyllnadsval av revisorer m m. Möjligheten att utöka kommunsamarbetet kring överförmyndarverksamheten till att omfatta även Tomelilla kommun och eventuellt även Simrishamns kommun utreds för närvarande och underlag för beslut förväntas vara klart till juni månad. En överenskommelse med arbetsförmedlingen är under beredning vad avser åtgärder för att minska arbetslösheten. Framtid För att Sjöbo även i fortsättningen ska vara en attraktiv kommun i konkurrensen om nya och befintliga medborgare är det avgörande att erbjuda verksamheter med god kvalité. I de flesta fall täcker de ökade intäkterna normalt knappats de behov av verksamhet som demografi och krav på förbättringar ställer. Detta är ett långsiktigt problem för kommunsektorn och det innebär att 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE kommunerna fortfarande står inför stora omprövningar. Utmaningar framöver består bland annat i att kunna hantera den åldrande befolkningen i kommunen och att föra medel från minskande till ökande verksamheter. Det kommer även att vara viktigt att attrahera personal i en situation med stora pensionsavgångar. Boendefrågan är central för att möta den åldrande befolkningens behov och bland annat kommer efterfrågan på trygghetsboende och lämpliga mötesplatser för äldre att öka. Genom att bygga så att de äldre erbjuds bra boende bidrar det till att kostnaderna kan hållas nere och efterfrågan på särskilt boende fördröjs. Det är nu dags att börja planera för byggnation av fler särskilda boendeplatser/demensplatser. Idag är efterfrågan störst i Sjöbo tätort, där det kan vara lämpligt att undersöka möjligheten att bygga i anslutning till våra nuvarande boenden. Ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan kommunerna och region Skåne är på gång fr.o.m. den 1 januari Avtalet innebär ökad samverkan för de mest sjuka äldre och kommer att medföra ökat behov avseende både hemtjänst, hemsjukvård och rehabiliteringsinsatser. (t ex behov av fler sjuksköterskor nattetid). Det kommer att ställas krav på högre kompetens, både avseende fler högskoleutbildade och kompetensutvecklingsinsatser för befintliga personalgrupper. Företagskommittén (SOU 2014:40) förslag innebär att avdrag för s.k. negativa finansnetto inte medges. Samtidigt införs ett schablonmässigt avdrag ett s.k. finansieringsavdrag som uppgår då till 25 % av hela det skattemässiga resultatet. Vid ett genomförande kommer AB Sjöbohems resultat att påverkas negativt. mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och onödig vistelse på sjukhus så långt möjligt kan undvikas för utskrivningsklara patienter. Förslaget innebär att tiden från att en person är färdigbehandlad till att kommunens betalningsansvar inträder, kortas från 5 till 3 dagar och från 30 till 3 dagar inom psykiatrin. Under 2015 tas en ny avfallsplan för Sjöbo kommun fram. Den börjar gälla från 1 januari 2016 och fram till den siste december I avfallsplanen bestäms vilka mål kommunen skall arbeta mot under de närmsta åren. Med anledning av att merparten av Sjöbos invånare har fastighetsnära sortering genom fyrfackskärlen så är kommunen relativt långt komna avseende materialåtervinning. Nästa steg blir att arbeta med att minska på avfallsmängderna. En uppdatering/översyn av delmodellerna i den utjämningsmodellen för förskolan och individ- och familjeomsorg har gjorts. För individ- och familjeomsorgen blir effekten en minskning av Sjöbos avgift med cirka 7 mnkr 2016, om förlaget genomförs. Uppdateringen av delmodellen för förskolan skulle innebära minskade avgift med cirka 1,4 mnkr. Förslagen är under remiss. VA-verksamheten står framöver inför stora investeringar. Dels krävs investeringar i befintligt nät och dels ställer en ökande befolkning och utökade miljökrav krav på en utbyggd kapacitet. Ökade krav från EU kommer troligen att bidra till en utbyggnad av Va-nätet i områden som i dagsläget inte har tillgång till kommunalt VA. En översyn av betalningsansvarslagen har gjorts. Syftet med översynen är att åstadkomma en god vård, där ledtiderna 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HUSHÅLLNING OCH KVALITET Vision, inriktningsmål och indikatorer nedan har fastställts för att skapa en grund för god ekonomisk hushållning både ur ett verksamhetsmässigt och ur ett finansiellt perspektiv. Vision Sjöbo - en plats för tillväxt med innovation och attraktivt boende Kommunfullmäktige beslutade i februari 2010 om Sjöbo kommuns vision Visionens fem målområden är de samhällsområden där en positiv utveckling påverkar alla kommunens invånare och har stor betydelse för framtidens Sjöbo. Varje målområde består av upp till fem inriktningsmål. I budgeten har inriktningsmålen kompletterats med indikatorer. En indikator är ett nyckeltal/mått som belyser viktiga aspekter i verksamheten som det är viktigt att sträva efter. Ambitionen är att i delårsrapporten göra en systematisk uppföljning av målen och öppet redovisa måluppfyllelsen. Avstämningen nedan gäller kommunen totalt. Grön färg anger att indikatorn har uppnåtts medan röd färg anger ej uppnått. En grå markering används i de fall det saknas både mätetal och/eller bedömning av måluppfyllelsen av en indikator. En bedömning görs även av om inriktningsmålen och målområdena är uppnådda. Då det för ett flertal indikatorer ännu inte varit möjligt att avgöra om indikatorn är uppfylld görs det i samband med delårsrapport 1 ingen bedömning om målsättningen för inriktningsmålen uppfylls. Målområde 1 - Livskvalitet RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Ett gott liv och en aktiv Nöjd-Region-Index ska förbättras fritid Nöjd-Medborgar-Index ska förbättras 57 - Respektive verksamhet ska förbättra Nöjd-Kund-Index - - Folkhälsan för befolkningen i Sjöbo kommun ska - - förbättras. Tillgänglighet och Nöjd-Inflytande-Index ska förbättras delaktighet Tillgängligheten på hemsidan ska öka Attraktivt och Kommunens flyttnetto ska vara positivt mångsidigt boende Mångfald och valfrihet Antalet verksamheter där medborgaren kan välja aktörer vid 2 3 erhållande av service ska öka Medborgar- och folkhälsoenkäterna och mättningen av hemsidans tillgänglighet genomför senare under året och därmed presenteras inga resultat efter april månad. 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beslut har fattats om införande av valfrihet enligt LOV (Lagen om valfrihet) inom delegerad hemsjukvård med genomförande under Målområde 2 - Kunskap RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Elevens förutsättningar står i centrum Hög kvalitet på den Andelen barn/elever som anger att det känns bra att gå till 88 % - pedagogiska förskolan/skolan ska öka. verksamheten Andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen ska 68 % - öka. Andelen elever som fullföljt gymnasieutbildning inom fyra år ska öka. 78,2 % - Möjligheter för livslångt lärande Yrkesinriktad högre utbildning Antalet deltagare som slutför vuxenutbildningen och blir godkända ska öka. Andelen av befolkningen som söker till universitet/högskola ska öka , Ett fortsatt stort fokus ligger på att höja måluppfyllelsen i skolan och flera olika insatser genomförs. Nämnas kan processledarutbildning för pedagoger inom förskolan och grundskolan, det genomförs samrättning av nationella prov, kompetensutveckling för förskolan förskola på vetenskaplig grund, fortsatt genomlysning av skolverksamheterna med hjälp av Prio-projektet samt en fortsatt satsning på IKT (Informations och kommunikationsteknik). Samtliga satsningar vilar på forskning och beprövad erfarenhet och syftar till att öka det kollegiala lärandet. En ny timplan kommer att tas fram. En tydligare anpassning av undervisningen efter elevernas behov har skett utifrån lokala förutsättningar. Målområde 3 Företagande och arbete RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Positivt klimat för Inom ett sammanhängande område i anslutning till väg entreprenörskap och 13 ska det finnas minst kvm exploaterad mark tillgänglig för företagsetablering. Fortsatt satsning på de gröna näringarna Ett livskraftigt näringsliv Antalet nyregistrerade företag per invånare ska öka. 5,5 - Samverkan med forskning och utbildning 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Målområde 4 Infrastruktur RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Utbyggnad av vägnät Svåra olyckor i den kommunala trafikmiljön ska minska och 8/0 0 och ökad trafiksäkerhet det ska inte inträffa några dödsolyckor. Antalet kilometer gång- och cykelbanor ska öka Kortare pendlingstider, fler bussturer och spårbunden trafik Modern ICT (informations- och kommunikationsteknik) Sträva efter att ridvägar anläggs i anslutning till att nya gångoch cykelbanor anläggs mellan orterna. - - Antalet resor med kollektivtrafik ska öka. - - Antalet turer med kollektivtrafik ska utökas mellan kommunens tätorter. Antalet hushåll som bedöms ha möjlighet att erhålla fibernät ska öka Inga nya gång- och cykelvägar har byggts under perioden. Antalet olyckor tycks minska under 2015 då det ännu inte inträffat några olyckor. Målområde 5 - Hållbar utveckling RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Hållbar utveckling Andelen felsorterat hushållsavfall vid fastigheten ska 58 % - minska. Andelen hushåll anslutna till kommunalt avlopp och vatten ska öka. Kommunens totala koldioxidbelastning per invånare ska 8,36 - minska. Antalet icke godkända enskilda avlopp ska minska Antalet enskilda avlopp i Sjöbo kommun uppskattas till (inklusive ca 700 avlopp i sommarbyar som enligt beslut ska få kommunalt avlopp). Indikatorn förbättras under året. Uppföljning av finansiella mål för god ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv är överordnat god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Siffrorna i tabellerna till uppföljningen nedan bygger på utfallet för 2011, 2012, 2013, 2014 samt prognos för

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens ekonomiska mål består dels av årliga mål i kommunens budget samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning som tar sikte på ett längre perspektiv. De mål som anges i punkterna nedan är om inget annat anges hämtade från budgeten. Mål Uppföljning Årets resultat ska vara lägst 1 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Prognos ,4 % 2,0 % 3,3 % 2,8 % 1,6 % 2,2 % För att finansiera verksamheten över tid krävs normalt sett mer än ett nollresultat. Resultaten ska även skapa ett utrymme för finansiering av investeringar och för att värdesäkra anläggningstillgångar års prognostiserade resultat uppgår till 13,7 mnkr och resultatets andel av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning blir därmed 1,6 % vilket är högre än målsättningen på 1 % men lägre än budget. I kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning anges att nyckeltalet över en femårsperiod i genomsnitt ska vara minst en procent. Av ovanstående tabell framgår att även denna målsättning klaras då genomsnittet är 2,2 % vilket överstiger målsättingen för perioden. Mål Över en fyraårsperiod ska inte nettoinvesteringarna för den skattefinansierade verksamheten överstiga summan av avskrivningar och årets resultat för denna verksamhet 4. Uppföljning mnkr Prognos Investerutrymme 27,6 40,2 39,0 28,6 135,4 Nettoinvester. 23,0 26,2 14,2 36,2 99,6 Som framgår av tabellen klaras målet då nettoinvesteringarna är lägre än det beräknade investeringsutrymmet för perioden. Noterbart är att investeringsnivå för 2015 enligt prognoserna överstiger investeringsutrymmet. De gånger som investeringarna är större än investeringsutrymmet behöver investeringarna finansieras på annat sätt, antingen via ianspråktagande av likviditet eller via nyupplåning. I riktlinjer för god ekonomisk hushållning finns målsättningen att investeringar fullt ut ska vara självfinansierad. Dock finns också tillägget att för den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten kan undantag göras efter en bedömning av hur taxenivåerna påverkas. I år beräknas de totala investeringarna inklusive den avgiftsfinansierade verksamheten uppgå till 72,2 mnkr samtidigt som det totala investeringsutrymmet är 35,3 mnkr. Det är till stor del i den skattefinansierade verksamheten som investeringsutrymmet skapas. I avgiftsfinansierad verksamhet består investeringsutrymmet av avskrivningar som enligt prognosen är 5,8 mnkr medan investeringarna är betydligt större, 36 mnkr. I budgetprocessen bedöms hur planerade investeringar påverkar taxenivåerna. Målet bedöms därför klaras trots att investeringarna är större än investeringsutrymmet. Mål Nämndernas avvikelse i förhållande till kommunbidraget ska vara noll eller bättre. 4 Målet mäts tre år bakåt samt prognostiserat innevarande år. 12

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Uppföljning mnkr Avvikelse +10,5 +6,0 +0,7 Nämnderna inklusive finansiering redovisar 0,7 mnkr i överskott. Det innebär att målsättningen uppfylls för Det är framför allt finansieringen som står för ett stort överskott medan det finns stora underskott inom flera verksamheter. Enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning finns det ett överordnat mål för kommunen: Ekonomin sätter gränsen för verksamhetens omfattning. Sammanfattningsvis kan konstateras att då alla finansiella målsättningar bedöms uppnås och med ett prognostiserat resultat om +13,7 mnkr bedöms även det överordnade målet uppnås. Uppföljning av mål medarbetare RESULTAT INRIKTNINGSMÅL INDIKATOR Sjöbo kommun ska vara Andelen personal som upplever Sjöbo kommun som en bra 77,4 % - en attraktiv arbetsgivare arbetsgivare ska öka. En god arbetsmiljö Alla nyanställda, inklusive timvikarier, ska få en - - introduktion när de börjar i kommunen Alla anställda vet när de ska göra en tillbudsanmälan 91 % Sjukfrånvaron i Sjöbo kommun ska vara lägre än genomsnittet för Sveriges kommuner Antalet arbetsskador ska minska 33 - Tydlig och konkurrenskraftig lönepolitik Jämlika anställningsförhållanden Lika rättigheter och möjligheter Sjöbo kommun ska i de olika yrkeskategorierna ha en 27 - medianlön som ligger i nivå med övriga kommuner i södra Skåne senast Andelen medarbetare som ser att det finns en koppling 65,3 % - mellan lönepåslaget och prestationen på arbetet ska öka. Senast augusti 2015 ska inga oönskade deltider finnas kvar Osakliga löneskillnader ska inte finnas. - - Medarbetare ska inte diskrimineras p.g.a. kön. 0,5 % - Samtliga förvaltningar arbetar med information angående tillbudsanmälningar. Både Familjeförvaltning och Vård-och omsorgsförvaltningen har från HRavdelningen fått Powerpoint presentationer till sin hjälp. Under året har ett IT-system köpts in som stöd för att kunna införa en modell som ska minska antalet timanställda och istället ska befintlig personal erbjudas önskad sysselsättningsgrad. Inom Vård-och omsorgsförvaltningen är en förfrågan om önskad sysselsättgrad utskickad till samtliga anställda. Alla som önskar 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE utökning kommer att få det inom ramen för påverkbar timbank och årsarbetstid. Antalet arbetskadeanmälningar per har ökat jämfört med motsvarande period förra året. En introduktion av alla nyanställda hålls två gånger per år av HR-avdelningen. Denna introduktion är av allmän och central karaktär. Arbetsplatsintroduktionen hålls på varje arbetsställe. HR-avdelningen har även ett introduktionsprogram för nyanställda chefer Sammanfattande bedömning av god ekonomisk hushållning Kostnaderna ökar snabbare än vad skatteintäkter och generella statsbidrag gör, vilket inte är hållbart i längden. Från att Sjöbo tidigare, i förhållande till andra kommuner, haft en kostnadseffektiv verksamhet i kombination med god kvalitet och ett brett utbud av tjänster, har kostnaderna under senare år ökat. Stora investeringar har gjorts och görs i skollokaler. Detta har resulterat i höga lokalkostnader samtidigt som satsning på nytt simanläggning och idrotthall bidrar till att ytterligare öka lokalkostnaderna. För att inte hamna i en situation med negativa resultat kommer det inom några år krävas åtgärder. Kommunens finansiella ställning är god men för att den ska bibehållas kommer det fordras effektiviseringar av verksamheterna. Samtliga finansiella mål för god ekonomisk hushållning förväntas uppnås Det är först och främst överskottet i verksamhet för finansiering, vilket erhålls till följd av återbetalning av premier från AFA-försäkring, som genrerar det positiva resultatet. Detta trots underskott inom andra verksamheter. Det har endast varit möjligt att för ett fåtal indikatorer avgöra om indikatorn är uppfylld. I de fall en bedömning är gjord är resultatet positivt. God ekonomisk hushållning för Sjöbo kommuns del blir att även fortsättningsvis klara balansgången mellan uppsatta mål och ekonomi i balans. 14

15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund Kommunstyrelsen ansvarar för att hålla uppsikt över kommunens samlade verksamhet. Där ingår nämnder, kommunala bolag och förbund. Styrdokument som budget, delårsrapport, intern kontroll och ekonomistyrningsprinciper utgör viktiga delar i kommunstyrelsens arbete med uppsikten. Som en del av uppsiktsplikten kallas nämnderna, bolagen och förbunden till kommunstyrelsen minst en gång om året, ibland oftare om det anses befogat. En översyn av exploateringsprocessen och den affärsdrivande verksamheten påbörjades under Som en del av arbetet pågår en genomgång av den allmänna markreserven. Riktlinjer för fakturering, kravhantering och inkasso har upprättats och översyn av kodplanen pågår. Dessutom finns det nu en utbud av fortbildningar inom det ekonomiadministrativa området. Detta i syfte att uppnå en ökad kvalité i redovisningen och en förbättrad intern kontroll. Översynen av kapitalläckage är nu avslutad för åren Resultatet blev att ytterligare 1,4 mnkr kunde återsökas i momsersättning. Läckaget berodde huvudsakligen på brister i kompetens tillsammans med att uppgiften att hantera återsökningar av moms legat på fel nivå i organisationen. Åtgärder har vidtagits och riktad utbildning kommer att genomföras. En rapport över förbättringsområden gällande våra leasingavtal har erhållits. Det pågår insatser för att öka kompetensen i organisationen och externt stöd finns att tillgå. Vård och omsorgsnämnden har under några år redovisat negativa resultat. För 2015 gäller att underskottet är hänförbart till, såväl verksamhet för personer med funktionshinder, som äldreomsorgen. Kommunstyrelsen beslutade under 2014 att erbjuda stöd, eventuellt i form av extern konsult, i arbetet med analysen inom hemtjänsten genom att analysera resurstilldelningen inom äldreomsorgen, ekonomistyrning samt volymökningar avseende biståndsbedömda insatser. Konsulterna slutsatser kommer att presenteras under juni månad. Kommunstyrelsen gav i samband med uppföljningen i mars vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att i avvaktan på utredningens resultat vidta åtgärder för att minska underskottet. Kultur-, tillväxt- och fritidsutskottet fick av kommunstyrelsen i samband med behandlingen av utfallsprognos 1 i uppdrag att vidta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans. Kommunstyrelsen önskar i samband med utfallsprognosen i juni en återrapportering från utskottet om vidtagna åtgärder. Kommunstyrelsen är väl medveten om de svårigheter som individ- och familjeomsorgsverksamheten står inför till följd av ökande behov. Därför har verksamhetens anslag för 2015 utöver prisoch lönekompensation utökats med 5 mnkr. Trots tillskottet redovisar verksamheten underskott. Det växande underskottet (-1,3 mnkr) är bekymmersamt. Tillskillnad mot tidigare år möts inte underskottet av överskott inom andra verksamheter inom familjenämnden. Familjenämnden prognostiserar totalt -4,5 mnkr. Särskilt oroväckande är de underskott som prognostiseras inom några av rektorsområdena. Familjenämnden ska i samband med utfallsprognos i juni presentera vilka åtgärder som vidtagit för att åtgärda underskottet. Samhällsbyggnadsnämnden och tidigare miljö- och byggnadsnämnden har sedan 2010 återkommande redovisat underskott. 15

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Undantaget var 2014 då nämnden redovisade +0,1 mnkr. Trots extra tillskott prognostiseras åter underskott. Nämnden ska i samband med uppföljningen i juni presenterar åtgärder för att uppnå ekonomisk balans. Efter att år 2013 redovisat överskott var 2014 års resultat för Sydskånska gymnasieförbundet åter negativt (-2,6 mnkr). Förbundet ska nu återställa 2014 års resultat samtidigt som prognosen för 2015 är negativ (-1,0 mnkr). Kommunfullmäktige önskar i samband med delårsrapport två att direktionen redovisar vilka åtgärder som vidtages i syfte att uppnå ett nollresultat. 16

17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Organisation Kommunala uppdragsföretag Färdtjänst - Region Skåne Skolskjutsar - Vannarpsbussarna AB, Österlenbussar AB och Färs Taxi Vuxenutbildning distans - Hermods AB LOV inom hemtjänst - Multi Städ Sjöbo, Samhall och Sjöbo Assistans Personlig assistans - Frösunda LSS Renhållning - Ohlssons i Landskrona AB Slamsugning & spolning PULS AB Kommunala uppdragsföretag är en annan juridisk person som kommunen med stöd av kommunallagen har överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Friskolor definieras inte som kommunala uppdragsföretag eftersom de tillkommer genom avtal med staten. Kostnaden för verksamheten som uppdragsföretagen bedrev för Sjöbo kommuns var ca 44 mnkr Till och med uppgick kostnaden till ca 14 mnkr. Skolskjutsarna och renhållningen svarar för de största delarna med ca 4 mnkr vardera års kostnad ser ut att hamna på 2014 år nivå. Ovan listas väsentliga leverantörer. 17

18 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI Sjöbo kommun redovisar ett resultat som inte når upp till budget! Det prognostiserade resultatet för kommunen är 13,7 mnkr vilket är 2,6 mnkr sämre än budget. I analysen av ekonomin används fyra olika perspektiv för att på så sätt få en till stor del heltäckande analys. Perspektiven är det finansiella resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Kommunen uppfyller år 2015 åter det lagstadgade balanskravet. Resultat och kapacitet Skatte- och nettokostnadsutveckling Bokslut Bokslut Prognos procent Skatteintäktsutveckling 2,8 4,3 3,6 Nettokostnadsutveckling 4,0 2,9 4,7 I ovanstående tabell inkluderas inte jämförelsestörande poster. Nettokostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna och därmed försämras resultatet jämfört med år Prognos för skatteintäkter följer SKL 5 :s senaste fullständiga skatteprognos från april De generella statsbidragen följer inte helt prognosen då de justerats för ett statsbidrag gällande sänkningen av arbetsgivaravgifterna för unga med 1,4 mnkr som kommunen kommer att erhålla. Skatteintäkterna utvecklas svagare än 2014 och sämre än budget. Skatteintäkterna är 1,5 mnkr sämre än budgeterat, vilket delvis beror på att den slutliga skatten för 2014 beräknas bli 0,7 mnkr lägre än vad som redovisats Mellanskillnaden belastar årets resultat. Även skatteintäkterna för 2015 blir lägre än vad som budgeterats (-1,6 mnkr). Generella statsbidrag och utjämning är 0,9 mnkr lägre än budget. Ökningen av nettokostnaderna följer budgeten. Att ökningen blir så stor är bland annat ett resultat att nämndernas resultat i prognosen för 2015 är sämre än utfallet Då var budgetavvikelsen enligt driftredovisningen +6,0 mnkr vilket i prognosen för 2015 är +0,7 mnkr. Årets resultat års resultat prognostiseras till +13,7 mnkr vilket är 2,6 mnkr sämre än det budgeterade resultatet som uppgår till 16,3 mnkr. Differensen beror på; +0,3 mnkr i verksamhetens nettokostnader, -3,2 mnkr i lägre skatteintäkter och generella statsbidrag och +0,3 mnkr i förbättrat finansnetto. Verksamhetens nettokostnader För att möjliggöra en egen finansiering av investeringar krävs att det råder balans mellan verksamhetens nettokostnader och skatteintäkter, bidrag och finansnetto. Nettokostnadernas inklusive finansnettots andel av skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto uppgick 2014 till 97,2 % att jämföra med 2013 då de uppgick till 98,2 %. För 2015 beräknas nettokostnadernas andel uppgå till 98,4 %. Avskrivningar Bokslut Budget Prognos Avskrivningar, mnkr Skattefinansierat 15,5 14,8 14,9 Affärsdrivande 4,2 6,3 5,8 SUMMA 19,7 21,1 20,7 Avskrivningarna totalt förväntas bli något lägre än budgeterat. De lägre avskrivningarna i prognosen beror på ej genomförda investeringar både 2014 och Framför allt påverkas avskrivningarna av lägre investeringar inom VA. 5 Sveriges Kommuner och Landsting 18

19 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Finansnetto Finansnettot beräknas uppgå till +8,5 mnkr år 2015, vilket är en förbättring med 0,3 mnkr i förhållande till budgeten. Det är framför allt på intäktssidan som de större avvikelserna finns jämfört med budgeten. Det är intäkterna för borgensavgifterna, som de kommunala bolagen betalar för att få kommunal borgen, som förväntas överstiga budget med 0,9 mnkr. Ränteintäkterna prognostiseras bli 0,3 mnkr sämre än budget beroende på det låga ränteläget. Likvida medel placeras för att ge avkastning i avvaktan på att investeringarna genomförs vilket ger ränteintäkter. Utdelningar på aktier och andelar beräknas bli 0,1 mnkr lägre än budgeterat. Driftkostnadsandel Driftkostnadsandel innebär att de olika kostnaderna och intäkterna i kommunen ställs i relation till skatteintäkterna inklusive kommunalekonomisk utjämning. Andelen anges i procent. Negativa tecken innebär att kommunens intäkter är större än kostnaderna. Driftkostnadsandel Procent Utfall 2014 Budget 2015 Prognos 2015 Verksamhetens 96,0 % 96,7 % 97,0 % intäkter och kostnader Avskrivningar 2,3 % 2,4 % 2,4 % Driftkostnadsandel 98,3 % 99,1 % 99,3 % före jämförelsestörande poster och finansnetto Finansnetto -1,1 % -0,9 % -1,0 % Driftkostnadsandel 97,2% 98,1% 98,3% efter finansnetto Jämförelsestörande 0,0 % 0,0 % 0,0 % poster Driftkostnadsandel 97,2 % 98,1% 98,3 % En grund i god ekonomisk hushållning är att intäkterna överstiger kostnaderna och att det även finns marginaler så att investeringar kan finansieras, anläggningstillgångar kan värdesäkras och att samtliga pensionsåtaganden beaktas. För 2015 är den finansiella målsättningen att årets resultat ska vara lägst 1 % av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. I denna tabell motsvarar 1 % resultat att driftkostnadsandelen inte överstiger 99 % vilket i sin tur innebär ett resultat om ca +8,8 mnkr. Att verksamhetens nettokostnader exklusive avskrivningarna ökar snabbare än skatteintäkterna syns tydligt i tabellen då andelen ökar från 96 % till 97 %. Att det finns ett minustecken framför finansnettot innebär att finansnettot bidrar till att sänka/förbättra driftkostnadsandelen. Noterbart är att mer och mer resurser går åt till avskrivningarna. Om inte den totala driftkostnadsandelen ska försämras innebär det att mindre resurser behöver läggas på övriga kostnader eller så behöver intäkterna förstärkas. Årets investeringar Årets investering mnkr Skattefinansierad verksamhet Affärsdrivande verksamhet Bokslut 2013 Bokslut 2014 Budget 2015 Prognos ,2 14,2 36,5 36,2 21,0 25,2 25,6 36,0 SUMMA 47,2 39,4 62,1 72,2 Till och med tertial har kommunen investerat 6,1 mnkr, vilket motsvarar ca 10 % av årsbudgeten som är 62,1 mnkr. De största investeringarna återfinns inom VAverksamheten. Med ett utfall hittills i år på 2,2 mnkr är det överföringsledning Blentarp- Sövde-Sjöbo etapp I som står för den största investeringen fram till och med tertial 1. Någon budget finns inte för projektet 2015 vilket gör att det blir en negativ avvikelse. Underskottet uppstod då inte allt arbete fakturerats under 19

20 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014, vilket inte uppmärksammades i bokslutet Etapp II av överföringsledningen är upphandlad tillsammans med gång- och cykelväg Blentarp-Sjöbo och resultatet av upphandlingen är att projektet beräknas bli dyrare. Dock kommer fördyringen att belasta år 2016 då projektet inte färdigställs Prognosen är att utbyggnaden av VA i Sjöbo sommarby påbörjas under hösten. Då utgifterna kommer tidigare än inkomsterna (anslutningsavgifterna) innebär tidsförskjutningen i projektet att det blir större avvikelse av intäkterna än utgifterna Det medför i sin tur att för 2015 är avvikelsen negativ, det vill säga nettoutgiften 2015 är större än budget. Andra stora investeringar är Malenagymnasiets investeringar i nya fordon. Investeringen 2015 är på 9,2 mnkr. Även inom den skattefinansierade verksamheten är investeringsprognosen något lägre än budgeten. Avvikelsen beror på lägre IT-investeringar än budgeterat års investeringar kommer att kunna finansieras med egna medel. Risk - kontroll Soliditet Procent Soliditet enligt balansräkning Bokslut 2013 Bokslut 2014 Prognos Soliditeten är ett sätt att mäta kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Måttet visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med ackumulerade årliga över- och underskott. Kommunens årliga resultat summeras i det egna kapitalet som ställs i förhållande till tillgångarna för att få fram soliditeten. Ju högre soliditet, desto mindre del av tillgångarna är lånefinansierade och desto starkare långsiktigt handlingsutrymme har kommunen. Det är svårt att upprätthålla en hög soliditet eftersom ju högre soliditet desto högre krav på stora positiva resultat för att i längden finansiera investeringarna. Prognosen för 2015 visar på förbättrad soliditet med cirka 2 % trots stora investeringar och ett resultat som innebär att investeringarna endast till en del kan finansieras med årets överskott. Till resterande del finansieras investeringarna inte av lån, utan av minskad likviditet, vilket bidrar till den ökade soliditeten. En solditet på 64 % är högt i jämförelse med andra kommuner. År 2013 var genomsnittet för soliditeten inklusive pensionsåtagande 4 % i kommunerna. Den kommun med högst solititet hade då en soliditet på 71 %. Dock bör betänkas att många av kommunerna har sina verksamhetsfastigheter i kommunen. I Sjöbo finns verksamhetsfastigheterna i AB Sjöbohem. Hade dessa fastigheter varit i kommunens ägo skulle de till största delen behövt lånefinansieras vilket skulle medföra betydligt lägre soliditet. Skuldsättningsgrad Procent Bokslut 2013 Bokslut 2014 Prognos 2015 Total skuldsättningsgrad 49 % 38 % 36 % varav avsättningsgrad 2 % 2 % 2 % varav kortfristig skuldsättningsgrad 31 % 31 % 30 % varav långfristig skuldsättningsgrad. 17 % 5 % 4 % Av kommunens tillgångar har 36 % finansierats med främmande kapital. Måttet benämns skuldsättningsgrad och är soliditetmåttets motsats. Eftersom det främst är de långfristiga skulderna som genererar räntekostnader är det intressant att konstatera utvecklingen på den långfristiga skuldsättningsgraden. Den långfristiga skuldsättningsgraden är låg (4 %) och har blivit något lägre under året. Det finns inga långfristiga skulder som genererar räntekostnader med undantag av leasingåtagande som i enlighet med redovisningsregler redovisas som långfristig respektive kortfristig skuld. 20

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Delårsrapport 1 2011. januari - april

Delårsrapport 1 2011. januari - april Delårsrapport 1 januari - april INLEDNING Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SJÖBO I VÄRLDEN 4 Utvecklingen i världen 4 Kommunernas utveckling 4 Befolkning 5 Bostäder 6 Arbete 6 Årets viktigaste händelser

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Delårsrapport 2 2014 2014-10-13

Delårsrapport 2 2014 2014-10-13 2014-10-13 Innehåll Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Prognos för årets resultat 3 Verksamhetens nettokostnader 3 Finansnetto 3 Balanskravet 4 God ekonomisk hushållning 4 Borgen 5 Pensioner 5 apitalförvaltning

Läs mer

1 Årsredovisning 2 0 1 4

1 Årsredovisning 2 0 1 4 Årsredovisning 2 0 1 4 1 2 Innehållsförteckning 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Organisationsschema 5 Fördelning, kostnader och intäkter 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse 8 Ekonomisk analys

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1

Linköpings kommun Delårsrapport april 2015. Bilaga 1 Linköpings kommun Delårsrapport april 2015 Bilaga 1 2 Innehållsförteckning Delårsrapport för kommunen per den 30 april med prognos för helår 2015 Information om kommunens finansiella uppföljning redovisas

Läs mer

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41

Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys 30 Noter 33 Fem år i sammandrag 38 Redovisningsprinciper 39 Ekonomisk ordlista 41 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 4 Mål och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2013

delårsrapport januari - mars 2013 delårsrapport januari - mars 2013 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld God ekonomisk hushållning Ekonomi - Finansiell analys Kommunen 3 Delårsbokslut januari mars

Läs mer

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Kommentarer och organisation...3 Ekonomi i sammanfattning...5 Drift- och investeringsredovisning...7 Förvaltningsberättelse...9 Nämndernas måluppfyllelse...12

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2014

delårsrapport januari - augusti 2014 delårsrapport januari - augusti 2014 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2014 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer