INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. Allt om kongressen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. Allt om kongressen. www.itfglobal.org"

Transkript

1 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN Allt om kongressen INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

2 Denna skrift samlar all den praktiska information ni kommer att behöva för ITF:s 42:a kongress, i ett format avsett att ha med sig och kunna slå upp i. Innehåll DEL 1: Snabb hänvisning Förslag till kongressdagordning 2 Tidplan för kongressen 3 DEL 2: Hur kongressen arbetar 4 Utkast till vägledning för kongressmotioner 7 DEL 3: Hur man tar sig dit 9 Formaliteter vid ankomsten pass och visum 9 Not om bidrag till kostnaderna för att delta 11 Antal ombud 12 DEL 4: "Viva Mexico!"- En presentation av vårt värdland 13 ITF-rekommenderade hotell 18 ITF-kongresser

3 DEL 1: Snabb hänvisning Förslag till kongressdagordning 1. Öppningsceremoni 2. Anförande av värdorganisationer och kongressgäster 3. Anförande av ITFs ordförande 4. Val av rösträknare och valkontrollanter 5. Godkännande av arbetsordning 6. Val av: (a) Fullmaktsgranskningsutskott (b) Redaktionsutskott 7. Verksamhetsberättelse /Vi organiserar globalt 8. "Starka fackförbund Hållbar transport" 9. Motioner och ändringar av ITFs stadgar 10. Ekonomiska berättelser och revisionsberättelser ( ) 11. Medlemsavgifter 12. Val av styrande organ, revisorer, generalsekreterare, ordförande och viceordföranden 13. Huvudkontorets förläggning 14. Rapporter från kvinno- och sektionskonferenser 2

4 Datum Tid Tidplan Möte DEL 1: Snabb hänvisning Tisdag 3 augusti Onsdag 4 augusti Torsdag 5 augusti Fredag 6 augusti Lördag 7 augusti Söndag 8 augusti Måndag 9 augusti Tisdag 10 augusti Onsdag 11 augusti Registrering för styrelsemöte & konferens för unga arbetstagare Styrelsemöte Konferens för unga transportarbetare Registrering för konferens om klimatförändringen Konferens om klimatförändringen Registrering av kongressombud Registrering av kongressombud Öppningssession Fullmaktsgranskningsutskottet Redaktionsutskottet Presskonferens Redaktionsutskottet ITF-kongressens öppningsfest Vägtransportsektionens konferens Civilflygsektionens konferens Sjöfolkssektionens konferens Insjöfartsektionens konferens Hamnarbetaresektionens konferens Järnvägsarbetaresektionens konferens Fiskesektionens konferens Konferens stadstransport Gemensam konferens sjöfolk och hamnarbetare Konferens turistsektionen Konferens för kvinnliga transportarbetare Plenarmöte Valgrupper Redaktionsutskott Plenarmöte Valgrupper Torsdag 12 augusti Slutligt plenarmöte och avslutning Styrelsemöte Presskonferens 3

5 DEL 2: Hur kongressen arbetar Den kongressfolder ni fick vid registreringen innehåller era handlingar och övriga kommer att distribueras under kongressen Vilka befogenheter har kongressen? Kongressen är ITFs högsta beslutande organ. Den väljer ordförande, vice ordföranden, generalsekreterare och styrelse, fastställer var ITFs huvudkontor ska ligga och utformar federationens policy. Vem deltar i kongressen? Ombud från medlemsförbund som erlagt medlemsavgift, som kan åtföljas av rådgivare utan rösträtt; observatörer från icke anslutna organisationer, inklusive de övriga Globala fackliga federationerna (GFF) och Internationella fackliga samorganisationen (IFS); hedersgäster, personal från ITFs sekretariat och värdförbunden. Plenarmötena är öppna för pressen och allmänheten, men sektionskonferenserna är slutna möten. Registrering Alla deltagare - ombud, observatörer, besökare och gäster (inklusive medföljande personer som önskar komma in i kongresslokalen eller delta i mottagningar) - måste registrera sig hos ITFs sekretariat före kongressen. Registrering kommer att äga rum i Convention Centre från kl. 08:30 till 10:30 den 3 augusti, från kl. 08:00 till 09:30 och kl. 15:00 till 19:00 den 4 augusti och sedan från kl. 08:00 till 10:00 den 5 augusti. När ni registrerar er måste ni ange om ni ersätter någon annan i sista minuten. Alla deltagare kommer att få en officiell identitetshandling. Hur är kongressen organiserad? Kongressens arbete styrs av kongressens arbetsordning, som godkänts i början av förhandlingarna. Kongressöppningen följs av plenarmöten och av sektionskonferenser, var och en utser en rapportör. Varför har man en debatt om verksamhetsberättelsen? Detta är den punkt på dagordningen som ger ombuden tillfälle att kommentera vad ITF har gjort. En särskild debatt kommer att äga rum om dokumentet "Starka förbund Hållbar transport", som är en fortsättning på programmet fokuserat på att bygga upp fackligt medlemskap och styrka i den internationella ekonomin. Vem leder mötena under kongressen? ITF:s ordförande är ordförande för plenarmötena. De valda sektions- och kommittéordförandena leder sektionskonferenserna och kvinnokonferensen. Vem kan tala under debatterna? Ombud och rådgivare (med tillstånd av den som leder den egna delegationen) kan tala. Vilka är reglerna om man önskar tala? Fyll i ett av korten "jag begär ordet" som du finner nära podiet och lämna det till ordföranden eller någon från ITFs sekretariat. Du kommer då att sättas upp på talarlistan. När du ropas upp, tala från talarstolen längst fram i kongresshallen. 4 Vi ber dig tänka på att det du säger simultantolkas till andra språk. Om du inte gjort alternativa arrangemang måste du tala på ett av de språk som ITF har ordnat med tolkning från.

6 Om du följer följande regler så säkerställer du att vad du säger klart kan förstås av alla. Undvik jargong och ange de fullständiga namnen för organisationer osv. Det är inte säkert att de har samma förkortningar på alla språk. Om du avser att tala från en skriven text, även om den är handskriven, lämna en kopia till ITFs sekretariat i förväg så att man kan göra kopior till tolkarna. DEL 2: Hur kongressen arbetar Håll korta tal. Ordföranden har rätt att begränsa talartiden och kommer troligen att begränsa den till 5 minuter eller kortare. Om du överskrider denna tid kommer man att be dig sluta. Fullmaktsgranskningsutskottet För att fastställa status och rösträtt för delegationer och ombud kommer fullmaktgranskningsutskottet att sammanträda för att granska ITFs register och man kommer att verifiera röststyrkan för varje delegation. Du bör notera att ditt förbunds röststyrka är baserad på den medlemsavgift som betalas till ITF för 2010 och du bör kontrollera med ditt förbund innan du reser hur många medlemmar man erlagt medlemsavgift för. Alla frågor i detta hänseende bör tas upp med ITFs sekretariat. Om ditt förbund inte har betalat medlemsavgift enligt paragraf XVI (4) i ITF:s stadgar så kommer du inte få rätt att delta som ombud eller att rösta. Hur går omröstningen till? Motioner, stadgeändringar och rapporter går vanligtvis först till omröstning genom handuppräckning. Endast ackrediterade ombud kan rösta genom att hålla upp sina registreringskort. Om handuppräckningen inte visar en klar majoritet då kan ordföranden begära omröstning på grundval av medlemsantal (definierad i paragraf IV, moment (9)) i ITF:s stadgar. En omröstning på grundval av medlemsantal kan även begäras av tre organisationer i minst tre olika länder. Delegationsledarna får röstsedlar för omröstning på grundval av medlemsantal så snart rapporten från fullmaktsgranskningsutskottet godkänts i plenarmötet på eftermiddagen torsdagen den 5 augusti. Du får mer detaljerad information om vad du ska göra om en omröstning på grundval av medlemsantal äger rum. Hur antas resolutioner? Motioner har lämnats in av medlemsförbunden fram till fyra månader före kongressen och ändringsförslag fram till fyra veckor före kongressen. Endast dessa motioner, tillsammans med brådskande motioner, kan behandlas av kongressen. Separat vägledning beträffande resolutioner ges på sid 7. Ett redaktionsutskott väljs i början av kongressen och det lämnar rekommendationer om huruvida motioner ska behandlas av plenarmöten eller remitteras till en eller flera sektionskonferenser och kan lämna förslag till omarbetning. Utskottet kan även rekommendera att en motion remitteras till styrelsen för ytterligare behandling. Brådskande motioner ska lämnas till förvaltningsutskottet (som fungerar som beredningsutskott), som kommer att besluta att lägga fram dem för kongressen bara om de handlar om viktigare händelser som tillkommit efter datum för inlämnande av ordinarie motioner. 5

7 DEL 2: Hur kongressen arbetar Hur väljs ITF:s ledning? Kongressen väljer styrelsen på basis av nomineringar som lämnas in av olika valgrupper, vilka är baserade på ITF:s regionala grupperingar. Kongressen väljer ordföranden, viceordförandena och generalsekreteraren på grundval av rekommendationer som lämnats av styrelsen. Vem kan delta i sektionskonferenserna? Alla ombud eller rådgivare kan delta i sektionskonferenserna, men i händelse av omröstning, har bara ombud från förbund som till ITF har uppgett medlemmar i sektionen i det årliga frågeformuläret rätt att rösta. Om en omröstning på grundval av medlemsantal äger rum i en sektionskonferens kommer omröstningen att baseras på det antal medlemmar som deklarerats i den berörda sektionen. Hur fungerar kvinnokonferensen? Kvinnokonferensen är del av kongressen och även om kvinnliga ombud och rådgivare kommer att ges företräde till rätten att tala framför manliga ombud av ordföranden (som är ordföranden för ITF:s kvinnokommitté), så kan alla ombud eller rådgivare delta. Om en omröstning på grundval av medlemsantal behövs genomförs den genom att använda det totala antalet medlemmar för varje förbund. Vilka är sektionskonferensernas och kvinnokonferensens huvudfunktioner? Huvudfunktionerna är att: välja ordförande och vice ordförande(n) för sektionskommittén, kvinnokommittén och övriga kommittéer. granska verksamhetsberättelsen. debattera frågor relaterade till "Vi organiserar globalt"; granska kongressens temadokument; godkänna ett specifikt arbetsprogram; behandla motioner som remitterats av redaktionsutskottet. Varje konferens kan välja att behandla andra frågor om man så önskar och tiden tillåter det. Varje konferens utser en rapportör (ofta ordföranden) som sedan föredrar rapporten för plenarmötet. 6

8 1. Motioner är de utkast till texter som lämnats till ITF:s kongress innehållande policyförslag för beslut. Om de godkänns av kongressen får de statusen resolution. 2. Enligt ITF:s stadgar måste varje ordinarie kongress ha en dagordningspunkt för motioner. 3. Kongressresolutioner vägleder och utformar ITF:s arbete under mellankongressperioden. Styrelsen verkar som förvaltare av kongressresolutioner när de väl godkänts, genom att övervaka deras genomförande. Utkast till vägledning för kongressmotioner 4. ITF:s stadgar säger att: "Motioner, vilka skall behandlas av en ordinarie kongress, skall vara generalsekreteraren tillhanda senast fyra månader före kongressens början. Den slutgiltiga dagordningen för en ordinarie kongress skall utsändas till medlemsorganisationerna senast två månader före kongressens början. Brådskande motioner kan framläggas vid en ordinarie kongress men kommer endast att behandlas om beredningsutskottet finner att de verkligen är av brådskande karaktär och att de icke kunnat insändas inom ovan angivna tid." "Ändringsförslag till motioner, som upptagits på en ordinarie kongressdagordning, skall vara generalsekreteraren tillhanda senast fyra veckor före kongressens början." Motioner för att ändra stadgarna behandlas på samma sätt som de övriga motionerna den enda skillnaden är att de måste lämnas till en omröstning på grundval av medlemsantal och måste få minst två tredjedelar av de giltiga rösterna för att gå igenom. 5. Detta innebär att inför 2010 års kongress, som öppnar den 5 augusti, är slutdatum för inlämnande av kongressmotioner den 5 april och slutdatum för mottagande av ändringsförslag är den 8 juli. Sekretariatet behöver genomföra en mängd arbete innefattande översättningsarbete under denna korta period för att säkerställa att motionerna är klara och praktiska samt att de kan förstås av alla. 6. Av detta skäl rekommenderar sekretariatet mycket starkt medlemsförbunden att motioner lämnas så snart som möjligt, d.v.s inte strax innan slutdatum. 7. ITF kommer att ange dessa slutdatum så tydligt som möjligt i sina kontakter med medlemsförbunden för att hjälpa till med denna process. Dessutom har emellertid ITF:s styrelse antagit viss vägledning för förbunden i hur man lämnar in motioner för att göra det enklare för alla. Format och språk. 8. Medlemsförbunden ombeds att tänka på följande när man lämnar in motioner: a. Där så är möjligt ombeds medlemsförbunden att begränsa motionernas texter till två sidor. b. Där så är möjligt bör varje motion omfatta bara ett ämne eller mycket närstående ämnen. Där två skilda ämnen täcks, bör två motioner lämnas. c. Enskilda medlemsförbund bör försöka begränsa sig till maximalt tre motioner. 7

9 Utkast till vägledning för kongressmotioner d. Även om medlemsförbund kan lämna in kongressmotioner på olika språk, så kommer den engelska texten att vara den autentiska versionen i alla frågor som gäller tolkningen av dem. e. Där så är möjligt, så kommer det att vara till hjälp för arbetsgruppens arbete om motionerna lämnas in på språk som vanligtvis används av ITF. Vägledning om innehåll f. Kongressmotioner bör i allmänhet täcka viktiga frågor som gäller transportnäringen, i motsats till mer begränsade tekniska frågor (vilka kan behandlas av andra forum t.ex. sektionsmöten). g. Kongressmotioner bör generellt be ITF eller en del av ITF (t.ex. sektion och region) att vidta någon slags åtgärd (t.ex. kampanjarbete, lobbying, allmänt fördömande etc.) h. Kongressmotioner bör vara praktiska och möjliga att uppnå, rimligen under en fyraårsperiod. i. Kongressmotioner som gäller nationella konflikter bör bara lämnas in om de tar upp viktiga strategiska frågor eller fackliga rättigheter. Vad händer efter att mitt förbund har lämnat in en motion? Efter att en motion har lämnats in, i detta fall erhållen av ITF före den 5 april 2010, kommer den att behandlas av en arbetsgrupp för resolutioner som har tillsatts av ITF:s styrelse. Denna arbetsgrupp kommer att behandla alla motioner som har erhållits och lämna rekommendationer till styrelsemötet i april 2010 om motionerna. Gruppen kommer att arbeta för att säkerställa en följdriktig uppsättning motioner. Om en motion ni har lämnat in behöver omarbetas, så kommer ni att kontaktas. Exempelvis kan redaktionella ändringar föreslås, meningar kan ibland behöva förklaras av inlämnaren, eller flera motioner erhålls från olika förbund om samma ämne som med fördel kan föras samman. Det förutses att omarbetning kommer att föreslås på detta stadium och inkluderas i rapporten till styrelsen. Efter att arbetsgruppen har rapporterat till styrelsen kommer de godkända resultaten att sändas ut till alla medlemsförbund för att ge dem tillfälle att lämna ändringsförslag till omarbetade motioner. Ursprungstexterna kommer att sändas ut bara för kännedom. Det förutses att detta sker i början av maj Ytterligare ett dokument som samlar alla ändringsförslag som lämnats in fram till den 8 juli kommer att utarbetas för kongressen. Kongressen kommer, som normalt är, välja ett redaktionsutskott vid öppningssessionen, vilket kommer att bestå av officiellt godkända kongressombud. Utskottet kommer som grund för sitt arbete att ta arbetsgruppens rapport och dokumentet med ändringsförslag. Redaktionsutskottet kommer att rapportera sina rekommendationer till kongressens plenarmöte. 8

10 Formaliteter vid ankomsten Pass & Visum Den information som finns i tabellerna nedan är den senast tillgängliga för ITF och korrekt vid tryckningen av denna folder. Alla deltagare bör på nytt bekräfta handläggningstider och ansökningskrav hos sitt lokala mexikanska konsult så långt innan som möjligt för att säkerställa att visum utfärdas i god tid. DEL 3: Hur man tar sig dit Alla deltagare bör säkerställa att de har minst 6 månaders giltighetstid kvar på sitt pass från avresedagen från Mexiko. Vi ber er notera att ni kommer att passera immigration och tull vid första inresepunkten i Mexiko. ITF kommer att ha representanter på flygplatsen att tillgå från den 1-5 augusti för att möta deltagarna vid ankomsten till Mexico City som kan hjälpa till med bagageförseningar och ordna med transport till ert hotell. Betalning av era transporter kan göras i förväg genom att använda blanketten för kreditkort online eller direkt till ITF:s representant (IVI) när ni väl anlänt. Inget visum behövs för semester- eller affärsbesök av medborgare i följande länder om inte sökanden specifikt informerats om att deras undantag för visum har återkallats: Andorra Argentina Aruba (*) Australien Bahamas Barbados Belgien Bulgarien Canada Chile Costa Rica Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Hongkong (**) Irland Island Israel Italien Japan Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Macau (**) Malta Monaco Nederländerna Norge Nya Zeeland Panama Paraguay Polen Rumänien San Marino Schweiz Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbrittanien Sverige Sydkorea Tjeckiska Republiken Tyskland Ungern Uruguay USA Uruguay Venezuela (***) Österrike (*) Nederländskt territorium (**) Särskild administrativ region (***) Endast 30 dagar 9

11 DEL 3: Hur man tar sig dit Länder som behöver visum De länder som räknas upp i tabellen nedan behöver visum för att resa in i Mexiko OBS: Ni tillråds att lämna in er ansökan om visum så snart som möjligt för att säkerställa att ni kan resa. Om Mexiko inte har någon konsulär representation i ert land måste ni lämna in er ansökan till det land som anges inom parentes bredvid: 10 Afghanistan (Iran) Albanien (Italien) Algeriet Angola Antigua & Barbuda (St. Lucia) Armenien (Ryssland) Azerbaijan (Turkiet) Bahrain (Saudiarabien) Bangladesh (Indien) Belize Benin Bhutan Bolivia Bosnien & Hercegovina (Serbien) Botswana (Sydafrika) Brasilien Brunei Darussalam (Singapore) Bulgarien (Ungern) Burkina Faso Burma (Singapore) Burundi (Kenya) Cape Verde (Angola) Centralafrikanska republiken Colombia Comorerna Cuba Demokratiska republiken Kongo Djibouti (Etiopien) Dominica (St. Lucia) Dominikanska republiken Ecuador Egypten Ekvatorialguinea El Salvador Elfenbenskusten (Marocko) Eritrea (Kenya) Etiopien Fiji (Australien) Filippinerna Förenade Arabemiraten (Libanon) Gabon (Marocko) Gambia Georgia (Turkiet) Ghana (Nigeria) Grenada (St. Lucia) Guatemala Guinea (Nigeria) Libyen (Algeriet) Madagaskar (Sydafrika) Makedonien (Serbien) Malawi (Angola) Malaysia Maldiverna (Indien) Mali (Marocko) Marshallöarna (Filippinerna) Mauretanien (Algeriet) Mauritius (Sydafrika) Mikronesien (Filippinerna) Moldova (Grekland) Mongoliet (Sydkorea) Namibia (Sydafrika) Nauru Nepal (Indien) Nicaragua Niger Nigeria Oman (Saudiarabien) Pakistan Palau (Filippinerna) Palestina Papua Guinea (Australien) Peru Qatar (Libanon) Rwanda (Kenya) Ryssland Salomonöarna Sao Tome & Principe Saudiarabien Senegal (Marocko) Serbien Seychellerna (Kenya) Sierra Leone (Nigeria) Somalia Sri Lanka (Indien) St. Kitts & Nevis (St. Lucia) St. Lucia St. Vincent & Grenadinerna (St. Lucia) Sudan (Egypten) Surinam (Trinidad & Tobago) Swaziland (Sydafrika) Sydafrika Syrien (Egypten) Tadzjikistan (Pakistan) Taiwan

12 Guinea Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Irak Iran Jamaica Jordanien (Egypten) Kambodja (Thailand) Kamerun (Nigeria) Kazakstan (Turkiet) Kenya Kina Kirgizistan (Pakistan) Kiribati Kongo (Angola) Kroatien (Ungern) Kuwait (Saudiarabien) Laos (Thailand) Lesotho (Sydafrika) Libanon Liberia (Nigeria) Tanzania (Kenya) Tchad Thailand Togo Tonga Trinidad & Tobago Tunisien (Algeriet) Turkiet Turkmenistan (Turkiet ) Tuvalu Uganda (Kenya) Ukraina Uzbekistan (Pakistan) Vanuatu Vietnam Vitryssland (Ryssland) Västra Samoa Yemen (Saudiarabien) Zambia (Angola) Zimbabwe (Sydafrika) Östtimor (Indonesien) DEL 3: Hur man tar sig dit Not beträffande bidrag till kostnaderna för att delta Stadgarna säger att ITF inte skall bidra till en delegations kostnader för att delta i en kongress om inte styrelsen i särskilda fall beslutar annorlunda. Kongressen är ITF:s viktigaste demokratiska organ och det enda i vilket alla medlemsförbund som har betalat medlemsavgifter har rätt att delta. Många ITF-medlemmar har emellertid inte tillräckliga medel för att göra det och ITF har traditionellt anslagit en andel av den totala kongressbudgeten för att stödja deltagande ombud. Vid detta tillfälle har styrelsen beslutat att ekonomisk hjälp bör vara föremål för ett antal villkor, enligt följande: 1) att det berörda förbundet inte ligger efter med betalning av sina medlemsavgifter; 2) att förbunden bör försöka bära del av kostnaderna; 3) att hjälp ges bara till de förbund som inte har råd att sända ens ett ombud. 4) att om mer än ett förbund i ett land söker hjälp, så bör de först undersöka möjligheten att slå samman sina egna resurser och sända ett ombud med fullmakt (se paragraf IV, moment 7 i ITF:s stadgar) att företräda andra organisationer än sin egen; 5) att landbaserade anslag kan göras vid detta tillfälle (4) där strävan efter att samarbeta tydligt demonstrerats, 6) att 20 % av kongressens biståndsbudget bör avsättas till att stödja kvinnliga ombud. 7) att undantag kan göras för att underlätta deltagande av unga arbetstagare, kvinnor eller ombud från värdregionen som annars inte skulle kunna delta. Medlemsförbund som önskar ansöka om ekonomiskt bistånd måste skriva till generalsekreteraren senast den 4 januari

13 DEL 3: Hur man tar sig dit Antal kongressombud ITF:s stadgar säger att medlemsorganisationerna är berättigade till följande antal kongressombud: Betalande medlemmar Ombud Betalande medlemmar Ombud Under och därutöver Medlemsorganisationerna skall sträva efter att säkerställa att antalet kvinnliga ombud minst skall vara i proportion till deras andel av förbundets antal medlemmar. Ändå skall varje delegation som består av mer än tre personer sträva efter att inbegripa minst ett kvinnligt ombud. Under förutsättning att generalsekreteraren skriftligen underrättas härom, om möjligt minst fyra veckor före kongressens början, har en medlemsorganisation rätt att befullmäktiga annan organisations delegation att handla å dess vägnar vid kongressen. Dock må ingen delegation representera mer än tre organisationer utöver sin egen. Medlemsorganisation får till sin delegation foga ett rimligt antal rådgivare, förutsatt att dessa tillhör eller är nära förbundna med vederbörande organisation. 12

14 Man har ofta tänkt på Mexiko som en inkörsport, och på senare tid har detta återspeglats i mycket av landets konst, litteratur och film. Men Mexiko är mycket mer än ett gränsland: det omfattar nära 2 miljoner kvadratkilometer; är det elfte mest folkrika landet i världen med 109 miljoner innevånare; och har den 11:e största ekonomin, vilket gör det till det enda latinamerikanska land som är ledamot i OECD. Nedanför Mexiko ligger Guatemala och Belize, ovanför USA och Canada. Under senare år har det nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA) mellan Mexiko och dessa två länder haft en stor, dock mycket omtvistad, inverkan på den mexikanska ekonomin. Mexikos ekonomi förväntas krympa med 7 % i år, vilket gör det till ett av de länder som drabbast hårdast av den globala bankkrisen. Helt klart utgör inverkan av allt detta på arbetstagarna och deras familjer stora utmaningar för fackförbunden. DEL 4: "Viva Mexiko" En presentation av vårt värdland Transportnäringen Mexikos geografiska läge och karaktär har oundvikligen avgjort det sätt som landets transportnäring har utvecklats på. Omgivet av havet Stilla havet i söder och väster, Mexikanska golfen i öster och Karibiska havet i sydost så finns där en livskraftig sjöfartsnäring med 76 hamnar. Av dessa är fyra stora, Altamira och Veracruz i Mexikanska golfen; Manzanillo och Lázaro Cárdenas vid Stilla havet, ansvariga för att hantera 60 % av landets skeppslast. I inlandet genomkorsas Mexiko av två stora bergskedjor, Sierra Madre Oriental och Occidental, vilket gjorde det till en dyr och svår uppgift att bygga vägar. De flesta motorvägarna är avgiftsbelagda. Järnvägarna privatiserades 1997 och då dessa ännu främst används till godstrafik så har regionala privatiserade bussbolag fått ta hand om det mesta av landets inrikestrafik. De som vill resa från stad till stad använder kollektivtrafiksystemet. Huvudstaden Mexico City har också sitt eget tunnelbanesystem, högbana för tåg och förortsförbindelse; Guadalajara har också en pendeltågsförbindelse och Monterrey en tunnelbana och en högbana. Mexico City International Airport är den största i Latinamerika med över 21 miljoner passagerare per år. På andra platser i landet finns över 1000 flygplatser men bara omkring 200 har belagda start- och landningsbanor. Den senare tidens historiska bakgrund 1821 uppnådde Mexiko sin självständighet från Spanien, men som i många före detta kolonialländer kontrollerades fortfarande tillgångarna av utländska medborgare som ägde transportsystem och många av fabrikerna och gruvorna. En liten infödd elit ägde det mesta av landet medan majoriteten av befolkningen levde i djup fattigdom. Under General Porfirio Diaz ledarskap blev klyftan större och när Francisco I. Madero ledde strejker över hela landet mot orättvisa löner och villkor, tvingades diktatorn att hålla val. Hotad av det betydande antal röster Madero fick lät Diaz sätta honom i fängelse. Men effekten av Maderos mobilisering kändes genom hela landet och inspirerade två av Mexikos största folkhjältar: Pancho Villa i norr och Emilia Zapata i söder. Mellan sig ledde de uppror mot armén, de fick kontroll över sina respektive regioner. Diaz avgick 1911 och flydde till Frankrike. Madero tog kontroll över landet med motarbetades av Zapata som ogillade det räddhågsna i hans landreformprogram. Landet hamnade i inbördeskrig och i de påföljande striderna förstördes många stora lantgårdar och boskapsfarmer blev Venustiano Carranza president och en författning utarbetad av revolutionära ledare, som var starkt för facket och som hade landreform i centrum, antogs av Carranza. Denna författning gäller fortfarande. Idag drivs 13

15 DEL 4: "Viva Mexiko" En presentation av vårt värdland nära hälften av Mexikos odlade åkerjord av lantbrukskooperativ som var resultatet av omfördelningen av land som sattes igång under revolutionen. Revolutionsperioden varade fram till År 1934 valdes Cárdenas, han fortsatte med programmet för omfördelning av land och nationaliserade Mexican oil. Under 1970-talet steg oljepriset och Mexikos skuld ökade, under 1980-talet var inflationen utbredd och tiderna blev hårdare för arbetstagare genom kännbara ökningar av priset på gas, livsmedel och elektricitet. Sedan i september 1985 dödade en jordbävning i Mexico City 8000 människor och förorsakade skador för miljarder dollar. Vid denna tidpunkt började strömmen av papperslösa arbetstagare in i USA få en stor inverkan på den inhemska ekonomin. Fackliga rättigheter Striden mellan företags-, eller "gula" fackliga organisationer och fristående fackförbund har varit särskilt påtaglig i Mexiko. ITF:s medlemsförbund har emellertid lett en förnyelse av den progressiva fackföreningsrörelsen i Mexiko, tagit ledningen i landets fackföreningsrörelse som är under utveckling. Dessa radikala förbund har utkämpat hårda strider för arbetstagares rättigheter, allra mest i "Maquiladoras" i vilka en miljon mexikaner arbetar. Maquiladoras är fabriker som verkar enligt NAFTA, som importerar tullfritt material och utrustning, monterar varor och exporterar dem sedan åter (termen "maquiladora" hänvisar till praxisen hos mjölnare att debitera en "maquila" för att mala andras säd.) De flesta Maquiladoras är belägna längs gränsen USA-Mexiko men företagen är i huvudsak utlandsägda. Trots detta, enligt 2006 års uppgifter, står de fortfarande för 45 procent av Mexikos export. Majoriteten av arbetstagarna i dessa "maquiladoras" är kvinnor. Edo Fimmen Edo Fimmen, ITF:s generalsekreterare från 1919 fram till sin död 1942, och en av de viktigaste figurerna i ITF:s historia, dog i Mexiko. Hans inverkan på den internationella fackföreningsrörelsen, och på ITF i synnerhet, var dubbel. Han var bland de första att se att en alltmer internationell ekonomisk miljö innebar att fackförbund, också, behövde verka på transnationell basis och han uppmuntrade förbunden att agera djärvt och beslutsamt. Under hans ledning omvandlades ITF från en europeisk till en global organisation. Under mellankrigsåren byggde Fimmen upp regionala organisationer på andra kontinenter, svarade på frågor om kolonialism och underutveckling. Under hela 1930-talet besökte han Nordafrika och sedan Kina och Japan, inrättade ett ITF-sekretariat för Fjärran Östern. Under andra världskriget drev han kampanj med ITF till stöd för anti-fascistiska motståndsrörelser. Detta inbegrep att bygga upp ett illegalt nätverk inom motståndsrörelsen av transportförbund (främst järnväg) i Nazi-Tyskland och bistånd till de republikanska styrkorna i det spanska inbördeskriget. Men 1938, efter ITF-kongressen i Luxemburg, kollapsade Fimmen. Han återhämtade sig tillräckligt för att övervaka ITF:s flytt från Amsterdam till London under andra världskriget, men gick slutligen med på att åka till Mexiko för konvalescens. Han dog i Cuernavaca i december Miljön 14 Som på alla andra platser i världen har miljön blivit ett allt hetare ämne i Mexiko, inte minst i själva Mexico City, ökänt för sina höga luftföroreningar. Det är därför ATM (Alianza de Tranviarios de México, ett ITF-medlemsförbund)

Kongressguide. Guider och riktlinjer. 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand

Kongressguide. Guider och riktlinjer. 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand Guider och riktlinjer 3:e Världskongressen 1-5 december 2013 Bangkok Thailand Innehåll Kongresscentrum 3 Hur man tar sig dit 3 Flyg till Bangkok (Thailand) 3 Lokala transporter 4 Pass- & visuminformation

Läs mer

Statens resereglemente

Statens resereglemente Statens resereglemente 2013 1b/2013 Statens resereglemente 2013 Finansministeriets publikationer 1b/2013 Statens arbetsmarknadsverk FINANSMINISTERIET PB 28 (Snellmansgatan 1 A) 00023 STATSRÅDET Telefon

Läs mer

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE

DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Sverige DHL EXPRESS SERVICEGUIDE Din guide till DHL Express tjänster EXCELLENCE. SIMPLY DELIVERED. Med ett internationellt nätverk som omfattar mer än 220 länder och 100 000 medarbetare vet du att DHL

Läs mer

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009

unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 unicef sverige verksamhetsberättelse med årsredovisning för år 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 3-29 Förvaltningsberättelse 30 Resultaträkning 32 balansräkning 33 Kassaflödesanalys 34 noter 35 Underskrifter

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1301 Sveriges framtida befolkning 2013 2060 The future population of Sweden 2013 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se

Lena Lundkvist, SCB, tfn08-506 94 678, lena.lundkvist@scb.se BE 18 SM 1401 Sveriges framtida befolkning 2014 2060 The future population of Sweden 2014 2060 I korta drag Sveriges folkmängd 10 miljoner år 2017 Sveriges befolkning beräknas öka varje år under prognosperioden

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008

2009:3. In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 2009:3 In- och utvandring och utrikesfödda i Stockholms län 2008 Befolkningsprognos 2009 2018 In- och utvandring och utrikes födda i Stockholms län - 2008 2009:3 Arbetet med projektet Befolkningsprognos

Läs mer

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips Lync 365 Telefoni- abonnemang... 2 Lync 365 Telefoni... 2 Lync 365 Telefoni Global... 2 Internationella samtal från Sverige... 2 Office 365/Exchange

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2013 FINLANDS UNICEF RF

ÅRSBERÄTTELSE 2013 FINLANDS UNICEF RF ÅRSBERÄTTELSE 2013 FINLANDS UNICEF RF 1 ÅRSBERÄTTELSE 2013 FINLANDS UNICEF RF FRÅN GENERALSEKRETERAREN... 3 UNICEF, VÄRLDENS MEST INFLYTELSERIKA BARNORGANISATION...4 NYHETSPLOCK FRÅN ÅR 2013... 7 SÅ ANVÄNDES

Läs mer

Telefoni har aldrig varit enklare!

Telefoni har aldrig varit enklare! Telefoni har aldrig varit enklare! Vi erbjuder marknadens mest kompletta IP-centrex lösning med tillhörande produkter och tjänster, betala endast för de anknytningar, tjänster och funktioner ni behöver.

Läs mer

^ää~=ã ååáëâçê=ü~ê=ê ííéå= íáää=äáîi=ñêáüéí=çåü=ëíê î~å= ÉÑíÉê=äóÅâ~== = cäóâíáåöéçäáíáëâ=ê~ééçêí=ñê å=iáäéê~ä~=ìåöççãëñöêäìåçéí=mulmv=

^ää~=ã ååáëâçê=ü~ê=ê ííéå= íáää=äáîi=ñêáüéí=çåü=ëíê î~å= ÉÑíÉê=äóÅâ~== = cäóâíáåöéçäáíáëâ=ê~ééçêí=ñê å=iáäéê~ä~=ìåöççãëñöêäìåçéí=mulmv= ^ää~ã ååáëâçêü~êê ííéå íáäääáîiñêáüéíçåüëíê î~å ÉÑíÉêäóÅâ~ cäóâíáåöéçäáíáëâê~ééçêíñê åiáäéê~ä~ìåöççãëñöêäìåçéímulmv ^ii^jûkkfphloe^ooûqqbkqfiiifsicofebql`epqoûs^kbcqboiv`h^ fkibakfkdkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Läs mer

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster.

Prislista Företag. Gäller from 7 maj 2014. Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. Prislista Företag Gäller from 7 maj 2014 Priser på våra standardföretagsabonnemang, avtal och tilläggstjänster. 2 Telenor Talabonnemang Talabonnemang med mobilsurf... 4 Telenor Affärspaketet... 4 Telenor

Läs mer

ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009

ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009 ITF:s 42:a kongress Mexico City 5 12 augusti 2010 SAMMANSTÄLLNING AV VERKSAMHETSBERÄTTELSERNA FÖR 2006, 2007, 2008 OCH 2009 EB/Apr 07/11 ITFs STYRELSE London, 26-27 april 2007 Punkt 11 på dagordningen:

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

Telefoni har aldrig varit enklare!

Telefoni har aldrig varit enklare! Telefoni har aldrig varit enklare! Vi erbjuder marknadens mest kompletta IP-centrex lösning med tillhörande produkter och tjänster, betala endast för de anknytningar, tjänster och funktioner ni behöver.

Läs mer

Återföring av skogsavdrag

Återföring av skogsavdrag F ö r e t a g s - Nytt och nyttigt för företag och företagare Nr 2 2012 Återföring av skogsavdrag Skogsavdrag som givaren gjort ska återföras till beskattning när gåvotagaren säljer den skogsfastighet

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Mänskliga rättigheter i arbetslivet

Mänskliga rättigheter i arbetslivet Så respekteras Mänskliga rättigheter i arbetslivet 2014 Hot, avsked, fängelse, sexuella trakasserier, tortyr och i värsta fall mord drabbar fortfarande arbetstagare och fackligt aktiva runt om i världen!

Läs mer

Hur försörjer sig nyanlända invandrare som inte deltar i sfi?

Hur försörjer sig nyanlända invandrare som inte deltar i sfi? Hur försörjer sig nyanlända invandrare som inte deltar i sfi? Louise Kennerberg RAPPORT 2009:9 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är ett forskningsinstitut under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Undersökning om levnadsförhållanden 2003 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(449) SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter

Undersökning om levnadsförhållanden 2003 LE0101 (5120) Innehåll STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(449) SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt. 0 Allmänna uppgifter STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(449) Undersökning om levnadsförhållanden 2003 LE0101 (5120) Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan 23 70223 Örebro

Mobilt Ramavtal. Tvätteriförbundets Service AB. Tvätteriförbundets Service AB Köpmangatan 23 70223 Örebro Mobilt Ramavtal Köpmangatan 3 703 Örebro Sofia Sjöström Telefon: 09-95744 E-postadress: sofia.sjostrom@tvatteriforbundet.se Org.nr: TeliaSonera Sverige AB Isbergs Gata 05 Malmö Åsa Bergman Telefon: 040-668006

Läs mer

GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN

GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN 42 C- 14/DSC/2 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen Mexico City, 7 augusti 2010 Hamnarbetaresektionens konferens Dagordningens punkt 2: GRANSKNING AV FOC- KAMPANJEN 1. Bifogat

Läs mer

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg

Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Göteborgs Stads Upphandlings AB (UHB) Jan Andersson Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Contact Emil Hall Tel. 031-341 35 35 Emil.Hall@teliasonera.com Reference TS 811091 Innehåll Inledning... 4 Revisionshistorik...

Läs mer

Soneras egen nummertjänst

Soneras egen nummertjänst Mobiltelefontjänster Konsument 1.1. 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Abonnemang 1 Sonera Exakt-abonnemanget 1 Sonera Bas-abonnemanget 2 Övriga meddelandetjänster 2 Byte av sim-kort 2 Aktivering av sim-kort 2

Läs mer

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 9.6.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet.

Innehållsförteckning. Prislistan gäller för nya Sonera-abonnemang som öppnats fr.o.m. 9.6.2014 och för uppdateringar som gjorts efter det datumet. Konsumentprislista 9.6.2014 Innehållsförteckning Abonnemang... 4 Sonera Exakt-abonnemanget... 4 Sonera Bas-abonnemanget... 5 Övriga meddelandetjänster... 6 Byte av sim-kort... 6 Aktivering av sim-kort...

Läs mer

Mänskliga rättigheter. och demokrati. i världen. Rapport. om EU:s verksamhet under

Mänskliga rättigheter. och demokrati. i världen. Rapport. om EU:s verksamhet under Mänskliga rättigheter och demokrati i världen Rapport om EU:s verksamhet under 2011 Europeiska unionen, 2012 Rapporten finns tillgänglig på http://eeas.europa.eu Återgivning tillåten med angivande av källan

Läs mer