INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. Allt om kongressen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. Allt om kongressen. www.itfglobal.org"

Transkript

1 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN Allt om kongressen INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

2 Denna skrift samlar all den praktiska information ni kommer att behöva för ITF:s 42:a kongress, i ett format avsett att ha med sig och kunna slå upp i. Innehåll DEL 1: Snabb hänvisning Förslag till kongressdagordning 2 Tidplan för kongressen 3 DEL 2: Hur kongressen arbetar 4 Utkast till vägledning för kongressmotioner 7 DEL 3: Hur man tar sig dit 9 Formaliteter vid ankomsten pass och visum 9 Not om bidrag till kostnaderna för att delta 11 Antal ombud 12 DEL 4: "Viva Mexico!"- En presentation av vårt värdland 13 ITF-rekommenderade hotell 18 ITF-kongresser

3 DEL 1: Snabb hänvisning Förslag till kongressdagordning 1. Öppningsceremoni 2. Anförande av värdorganisationer och kongressgäster 3. Anförande av ITFs ordförande 4. Val av rösträknare och valkontrollanter 5. Godkännande av arbetsordning 6. Val av: (a) Fullmaktsgranskningsutskott (b) Redaktionsutskott 7. Verksamhetsberättelse /Vi organiserar globalt 8. "Starka fackförbund Hållbar transport" 9. Motioner och ändringar av ITFs stadgar 10. Ekonomiska berättelser och revisionsberättelser ( ) 11. Medlemsavgifter 12. Val av styrande organ, revisorer, generalsekreterare, ordförande och viceordföranden 13. Huvudkontorets förläggning 14. Rapporter från kvinno- och sektionskonferenser 2

4 Datum Tid Tidplan Möte DEL 1: Snabb hänvisning Tisdag 3 augusti Onsdag 4 augusti Torsdag 5 augusti Fredag 6 augusti Lördag 7 augusti Söndag 8 augusti Måndag 9 augusti Tisdag 10 augusti Onsdag 11 augusti Registrering för styrelsemöte & konferens för unga arbetstagare Styrelsemöte Konferens för unga transportarbetare Registrering för konferens om klimatförändringen Konferens om klimatförändringen Registrering av kongressombud Registrering av kongressombud Öppningssession Fullmaktsgranskningsutskottet Redaktionsutskottet Presskonferens Redaktionsutskottet ITF-kongressens öppningsfest Vägtransportsektionens konferens Civilflygsektionens konferens Sjöfolkssektionens konferens Insjöfartsektionens konferens Hamnarbetaresektionens konferens Järnvägsarbetaresektionens konferens Fiskesektionens konferens Konferens stadstransport Gemensam konferens sjöfolk och hamnarbetare Konferens turistsektionen Konferens för kvinnliga transportarbetare Plenarmöte Valgrupper Redaktionsutskott Plenarmöte Valgrupper Torsdag 12 augusti Slutligt plenarmöte och avslutning Styrelsemöte Presskonferens 3

5 DEL 2: Hur kongressen arbetar Den kongressfolder ni fick vid registreringen innehåller era handlingar och övriga kommer att distribueras under kongressen Vilka befogenheter har kongressen? Kongressen är ITFs högsta beslutande organ. Den väljer ordförande, vice ordföranden, generalsekreterare och styrelse, fastställer var ITFs huvudkontor ska ligga och utformar federationens policy. Vem deltar i kongressen? Ombud från medlemsförbund som erlagt medlemsavgift, som kan åtföljas av rådgivare utan rösträtt; observatörer från icke anslutna organisationer, inklusive de övriga Globala fackliga federationerna (GFF) och Internationella fackliga samorganisationen (IFS); hedersgäster, personal från ITFs sekretariat och värdförbunden. Plenarmötena är öppna för pressen och allmänheten, men sektionskonferenserna är slutna möten. Registrering Alla deltagare - ombud, observatörer, besökare och gäster (inklusive medföljande personer som önskar komma in i kongresslokalen eller delta i mottagningar) - måste registrera sig hos ITFs sekretariat före kongressen. Registrering kommer att äga rum i Convention Centre från kl. 08:30 till 10:30 den 3 augusti, från kl. 08:00 till 09:30 och kl. 15:00 till 19:00 den 4 augusti och sedan från kl. 08:00 till 10:00 den 5 augusti. När ni registrerar er måste ni ange om ni ersätter någon annan i sista minuten. Alla deltagare kommer att få en officiell identitetshandling. Hur är kongressen organiserad? Kongressens arbete styrs av kongressens arbetsordning, som godkänts i början av förhandlingarna. Kongressöppningen följs av plenarmöten och av sektionskonferenser, var och en utser en rapportör. Varför har man en debatt om verksamhetsberättelsen? Detta är den punkt på dagordningen som ger ombuden tillfälle att kommentera vad ITF har gjort. En särskild debatt kommer att äga rum om dokumentet "Starka förbund Hållbar transport", som är en fortsättning på programmet fokuserat på att bygga upp fackligt medlemskap och styrka i den internationella ekonomin. Vem leder mötena under kongressen? ITF:s ordförande är ordförande för plenarmötena. De valda sektions- och kommittéordförandena leder sektionskonferenserna och kvinnokonferensen. Vem kan tala under debatterna? Ombud och rådgivare (med tillstånd av den som leder den egna delegationen) kan tala. Vilka är reglerna om man önskar tala? Fyll i ett av korten "jag begär ordet" som du finner nära podiet och lämna det till ordföranden eller någon från ITFs sekretariat. Du kommer då att sättas upp på talarlistan. När du ropas upp, tala från talarstolen längst fram i kongresshallen. 4 Vi ber dig tänka på att det du säger simultantolkas till andra språk. Om du inte gjort alternativa arrangemang måste du tala på ett av de språk som ITF har ordnat med tolkning från.

6 Om du följer följande regler så säkerställer du att vad du säger klart kan förstås av alla. Undvik jargong och ange de fullständiga namnen för organisationer osv. Det är inte säkert att de har samma förkortningar på alla språk. Om du avser att tala från en skriven text, även om den är handskriven, lämna en kopia till ITFs sekretariat i förväg så att man kan göra kopior till tolkarna. DEL 2: Hur kongressen arbetar Håll korta tal. Ordföranden har rätt att begränsa talartiden och kommer troligen att begränsa den till 5 minuter eller kortare. Om du överskrider denna tid kommer man att be dig sluta. Fullmaktsgranskningsutskottet För att fastställa status och rösträtt för delegationer och ombud kommer fullmaktgranskningsutskottet att sammanträda för att granska ITFs register och man kommer att verifiera röststyrkan för varje delegation. Du bör notera att ditt förbunds röststyrka är baserad på den medlemsavgift som betalas till ITF för 2010 och du bör kontrollera med ditt förbund innan du reser hur många medlemmar man erlagt medlemsavgift för. Alla frågor i detta hänseende bör tas upp med ITFs sekretariat. Om ditt förbund inte har betalat medlemsavgift enligt paragraf XVI (4) i ITF:s stadgar så kommer du inte få rätt att delta som ombud eller att rösta. Hur går omröstningen till? Motioner, stadgeändringar och rapporter går vanligtvis först till omröstning genom handuppräckning. Endast ackrediterade ombud kan rösta genom att hålla upp sina registreringskort. Om handuppräckningen inte visar en klar majoritet då kan ordföranden begära omröstning på grundval av medlemsantal (definierad i paragraf IV, moment (9)) i ITF:s stadgar. En omröstning på grundval av medlemsantal kan även begäras av tre organisationer i minst tre olika länder. Delegationsledarna får röstsedlar för omröstning på grundval av medlemsantal så snart rapporten från fullmaktsgranskningsutskottet godkänts i plenarmötet på eftermiddagen torsdagen den 5 augusti. Du får mer detaljerad information om vad du ska göra om en omröstning på grundval av medlemsantal äger rum. Hur antas resolutioner? Motioner har lämnats in av medlemsförbunden fram till fyra månader före kongressen och ändringsförslag fram till fyra veckor före kongressen. Endast dessa motioner, tillsammans med brådskande motioner, kan behandlas av kongressen. Separat vägledning beträffande resolutioner ges på sid 7. Ett redaktionsutskott väljs i början av kongressen och det lämnar rekommendationer om huruvida motioner ska behandlas av plenarmöten eller remitteras till en eller flera sektionskonferenser och kan lämna förslag till omarbetning. Utskottet kan även rekommendera att en motion remitteras till styrelsen för ytterligare behandling. Brådskande motioner ska lämnas till förvaltningsutskottet (som fungerar som beredningsutskott), som kommer att besluta att lägga fram dem för kongressen bara om de handlar om viktigare händelser som tillkommit efter datum för inlämnande av ordinarie motioner. 5

7 DEL 2: Hur kongressen arbetar Hur väljs ITF:s ledning? Kongressen väljer styrelsen på basis av nomineringar som lämnas in av olika valgrupper, vilka är baserade på ITF:s regionala grupperingar. Kongressen väljer ordföranden, viceordförandena och generalsekreteraren på grundval av rekommendationer som lämnats av styrelsen. Vem kan delta i sektionskonferenserna? Alla ombud eller rådgivare kan delta i sektionskonferenserna, men i händelse av omröstning, har bara ombud från förbund som till ITF har uppgett medlemmar i sektionen i det årliga frågeformuläret rätt att rösta. Om en omröstning på grundval av medlemsantal äger rum i en sektionskonferens kommer omröstningen att baseras på det antal medlemmar som deklarerats i den berörda sektionen. Hur fungerar kvinnokonferensen? Kvinnokonferensen är del av kongressen och även om kvinnliga ombud och rådgivare kommer att ges företräde till rätten att tala framför manliga ombud av ordföranden (som är ordföranden för ITF:s kvinnokommitté), så kan alla ombud eller rådgivare delta. Om en omröstning på grundval av medlemsantal behövs genomförs den genom att använda det totala antalet medlemmar för varje förbund. Vilka är sektionskonferensernas och kvinnokonferensens huvudfunktioner? Huvudfunktionerna är att: välja ordförande och vice ordförande(n) för sektionskommittén, kvinnokommittén och övriga kommittéer. granska verksamhetsberättelsen. debattera frågor relaterade till "Vi organiserar globalt"; granska kongressens temadokument; godkänna ett specifikt arbetsprogram; behandla motioner som remitterats av redaktionsutskottet. Varje konferens kan välja att behandla andra frågor om man så önskar och tiden tillåter det. Varje konferens utser en rapportör (ofta ordföranden) som sedan föredrar rapporten för plenarmötet. 6

8 1. Motioner är de utkast till texter som lämnats till ITF:s kongress innehållande policyförslag för beslut. Om de godkänns av kongressen får de statusen resolution. 2. Enligt ITF:s stadgar måste varje ordinarie kongress ha en dagordningspunkt för motioner. 3. Kongressresolutioner vägleder och utformar ITF:s arbete under mellankongressperioden. Styrelsen verkar som förvaltare av kongressresolutioner när de väl godkänts, genom att övervaka deras genomförande. Utkast till vägledning för kongressmotioner 4. ITF:s stadgar säger att: "Motioner, vilka skall behandlas av en ordinarie kongress, skall vara generalsekreteraren tillhanda senast fyra månader före kongressens början. Den slutgiltiga dagordningen för en ordinarie kongress skall utsändas till medlemsorganisationerna senast två månader före kongressens början. Brådskande motioner kan framläggas vid en ordinarie kongress men kommer endast att behandlas om beredningsutskottet finner att de verkligen är av brådskande karaktär och att de icke kunnat insändas inom ovan angivna tid." "Ändringsförslag till motioner, som upptagits på en ordinarie kongressdagordning, skall vara generalsekreteraren tillhanda senast fyra veckor före kongressens början." Motioner för att ändra stadgarna behandlas på samma sätt som de övriga motionerna den enda skillnaden är att de måste lämnas till en omröstning på grundval av medlemsantal och måste få minst två tredjedelar av de giltiga rösterna för att gå igenom. 5. Detta innebär att inför 2010 års kongress, som öppnar den 5 augusti, är slutdatum för inlämnande av kongressmotioner den 5 april och slutdatum för mottagande av ändringsförslag är den 8 juli. Sekretariatet behöver genomföra en mängd arbete innefattande översättningsarbete under denna korta period för att säkerställa att motionerna är klara och praktiska samt att de kan förstås av alla. 6. Av detta skäl rekommenderar sekretariatet mycket starkt medlemsförbunden att motioner lämnas så snart som möjligt, d.v.s inte strax innan slutdatum. 7. ITF kommer att ange dessa slutdatum så tydligt som möjligt i sina kontakter med medlemsförbunden för att hjälpa till med denna process. Dessutom har emellertid ITF:s styrelse antagit viss vägledning för förbunden i hur man lämnar in motioner för att göra det enklare för alla. Format och språk. 8. Medlemsförbunden ombeds att tänka på följande när man lämnar in motioner: a. Där så är möjligt ombeds medlemsförbunden att begränsa motionernas texter till två sidor. b. Där så är möjligt bör varje motion omfatta bara ett ämne eller mycket närstående ämnen. Där två skilda ämnen täcks, bör två motioner lämnas. c. Enskilda medlemsförbund bör försöka begränsa sig till maximalt tre motioner. 7

9 Utkast till vägledning för kongressmotioner d. Även om medlemsförbund kan lämna in kongressmotioner på olika språk, så kommer den engelska texten att vara den autentiska versionen i alla frågor som gäller tolkningen av dem. e. Där så är möjligt, så kommer det att vara till hjälp för arbetsgruppens arbete om motionerna lämnas in på språk som vanligtvis används av ITF. Vägledning om innehåll f. Kongressmotioner bör i allmänhet täcka viktiga frågor som gäller transportnäringen, i motsats till mer begränsade tekniska frågor (vilka kan behandlas av andra forum t.ex. sektionsmöten). g. Kongressmotioner bör generellt be ITF eller en del av ITF (t.ex. sektion och region) att vidta någon slags åtgärd (t.ex. kampanjarbete, lobbying, allmänt fördömande etc.) h. Kongressmotioner bör vara praktiska och möjliga att uppnå, rimligen under en fyraårsperiod. i. Kongressmotioner som gäller nationella konflikter bör bara lämnas in om de tar upp viktiga strategiska frågor eller fackliga rättigheter. Vad händer efter att mitt förbund har lämnat in en motion? Efter att en motion har lämnats in, i detta fall erhållen av ITF före den 5 april 2010, kommer den att behandlas av en arbetsgrupp för resolutioner som har tillsatts av ITF:s styrelse. Denna arbetsgrupp kommer att behandla alla motioner som har erhållits och lämna rekommendationer till styrelsemötet i april 2010 om motionerna. Gruppen kommer att arbeta för att säkerställa en följdriktig uppsättning motioner. Om en motion ni har lämnat in behöver omarbetas, så kommer ni att kontaktas. Exempelvis kan redaktionella ändringar föreslås, meningar kan ibland behöva förklaras av inlämnaren, eller flera motioner erhålls från olika förbund om samma ämne som med fördel kan föras samman. Det förutses att omarbetning kommer att föreslås på detta stadium och inkluderas i rapporten till styrelsen. Efter att arbetsgruppen har rapporterat till styrelsen kommer de godkända resultaten att sändas ut till alla medlemsförbund för att ge dem tillfälle att lämna ändringsförslag till omarbetade motioner. Ursprungstexterna kommer att sändas ut bara för kännedom. Det förutses att detta sker i början av maj Ytterligare ett dokument som samlar alla ändringsförslag som lämnats in fram till den 8 juli kommer att utarbetas för kongressen. Kongressen kommer, som normalt är, välja ett redaktionsutskott vid öppningssessionen, vilket kommer att bestå av officiellt godkända kongressombud. Utskottet kommer som grund för sitt arbete att ta arbetsgruppens rapport och dokumentet med ändringsförslag. Redaktionsutskottet kommer att rapportera sina rekommendationer till kongressens plenarmöte. 8

10 Formaliteter vid ankomsten Pass & Visum Den information som finns i tabellerna nedan är den senast tillgängliga för ITF och korrekt vid tryckningen av denna folder. Alla deltagare bör på nytt bekräfta handläggningstider och ansökningskrav hos sitt lokala mexikanska konsult så långt innan som möjligt för att säkerställa att visum utfärdas i god tid. DEL 3: Hur man tar sig dit Alla deltagare bör säkerställa att de har minst 6 månaders giltighetstid kvar på sitt pass från avresedagen från Mexiko. Vi ber er notera att ni kommer att passera immigration och tull vid första inresepunkten i Mexiko. ITF kommer att ha representanter på flygplatsen att tillgå från den 1-5 augusti för att möta deltagarna vid ankomsten till Mexico City som kan hjälpa till med bagageförseningar och ordna med transport till ert hotell. Betalning av era transporter kan göras i förväg genom att använda blanketten för kreditkort online eller direkt till ITF:s representant (IVI) när ni väl anlänt. Inget visum behövs för semester- eller affärsbesök av medborgare i följande länder om inte sökanden specifikt informerats om att deras undantag för visum har återkallats: Andorra Argentina Aruba (*) Australien Bahamas Barbados Belgien Bulgarien Canada Chile Costa Rica Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Hongkong (**) Irland Island Israel Italien Japan Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Macau (**) Malta Monaco Nederländerna Norge Nya Zeeland Panama Paraguay Polen Rumänien San Marino Schweiz Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbrittanien Sverige Sydkorea Tjeckiska Republiken Tyskland Ungern Uruguay USA Uruguay Venezuela (***) Österrike (*) Nederländskt territorium (**) Särskild administrativ region (***) Endast 30 dagar 9

11 DEL 3: Hur man tar sig dit Länder som behöver visum De länder som räknas upp i tabellen nedan behöver visum för att resa in i Mexiko OBS: Ni tillråds att lämna in er ansökan om visum så snart som möjligt för att säkerställa att ni kan resa. Om Mexiko inte har någon konsulär representation i ert land måste ni lämna in er ansökan till det land som anges inom parentes bredvid: 10 Afghanistan (Iran) Albanien (Italien) Algeriet Angola Antigua & Barbuda (St. Lucia) Armenien (Ryssland) Azerbaijan (Turkiet) Bahrain (Saudiarabien) Bangladesh (Indien) Belize Benin Bhutan Bolivia Bosnien & Hercegovina (Serbien) Botswana (Sydafrika) Brasilien Brunei Darussalam (Singapore) Bulgarien (Ungern) Burkina Faso Burma (Singapore) Burundi (Kenya) Cape Verde (Angola) Centralafrikanska republiken Colombia Comorerna Cuba Demokratiska republiken Kongo Djibouti (Etiopien) Dominica (St. Lucia) Dominikanska republiken Ecuador Egypten Ekvatorialguinea El Salvador Elfenbenskusten (Marocko) Eritrea (Kenya) Etiopien Fiji (Australien) Filippinerna Förenade Arabemiraten (Libanon) Gabon (Marocko) Gambia Georgia (Turkiet) Ghana (Nigeria) Grenada (St. Lucia) Guatemala Guinea (Nigeria) Libyen (Algeriet) Madagaskar (Sydafrika) Makedonien (Serbien) Malawi (Angola) Malaysia Maldiverna (Indien) Mali (Marocko) Marshallöarna (Filippinerna) Mauretanien (Algeriet) Mauritius (Sydafrika) Mikronesien (Filippinerna) Moldova (Grekland) Mongoliet (Sydkorea) Namibia (Sydafrika) Nauru Nepal (Indien) Nicaragua Niger Nigeria Oman (Saudiarabien) Pakistan Palau (Filippinerna) Palestina Papua Guinea (Australien) Peru Qatar (Libanon) Rwanda (Kenya) Ryssland Salomonöarna Sao Tome & Principe Saudiarabien Senegal (Marocko) Serbien Seychellerna (Kenya) Sierra Leone (Nigeria) Somalia Sri Lanka (Indien) St. Kitts & Nevis (St. Lucia) St. Lucia St. Vincent & Grenadinerna (St. Lucia) Sudan (Egypten) Surinam (Trinidad & Tobago) Swaziland (Sydafrika) Sydafrika Syrien (Egypten) Tadzjikistan (Pakistan) Taiwan

12 Guinea Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Irak Iran Jamaica Jordanien (Egypten) Kambodja (Thailand) Kamerun (Nigeria) Kazakstan (Turkiet) Kenya Kina Kirgizistan (Pakistan) Kiribati Kongo (Angola) Kroatien (Ungern) Kuwait (Saudiarabien) Laos (Thailand) Lesotho (Sydafrika) Libanon Liberia (Nigeria) Tanzania (Kenya) Tchad Thailand Togo Tonga Trinidad & Tobago Tunisien (Algeriet) Turkiet Turkmenistan (Turkiet ) Tuvalu Uganda (Kenya) Ukraina Uzbekistan (Pakistan) Vanuatu Vietnam Vitryssland (Ryssland) Västra Samoa Yemen (Saudiarabien) Zambia (Angola) Zimbabwe (Sydafrika) Östtimor (Indonesien) DEL 3: Hur man tar sig dit Not beträffande bidrag till kostnaderna för att delta Stadgarna säger att ITF inte skall bidra till en delegations kostnader för att delta i en kongress om inte styrelsen i särskilda fall beslutar annorlunda. Kongressen är ITF:s viktigaste demokratiska organ och det enda i vilket alla medlemsförbund som har betalat medlemsavgifter har rätt att delta. Många ITF-medlemmar har emellertid inte tillräckliga medel för att göra det och ITF har traditionellt anslagit en andel av den totala kongressbudgeten för att stödja deltagande ombud. Vid detta tillfälle har styrelsen beslutat att ekonomisk hjälp bör vara föremål för ett antal villkor, enligt följande: 1) att det berörda förbundet inte ligger efter med betalning av sina medlemsavgifter; 2) att förbunden bör försöka bära del av kostnaderna; 3) att hjälp ges bara till de förbund som inte har råd att sända ens ett ombud. 4) att om mer än ett förbund i ett land söker hjälp, så bör de först undersöka möjligheten att slå samman sina egna resurser och sända ett ombud med fullmakt (se paragraf IV, moment 7 i ITF:s stadgar) att företräda andra organisationer än sin egen; 5) att landbaserade anslag kan göras vid detta tillfälle (4) där strävan efter att samarbeta tydligt demonstrerats, 6) att 20 % av kongressens biståndsbudget bör avsättas till att stödja kvinnliga ombud. 7) att undantag kan göras för att underlätta deltagande av unga arbetstagare, kvinnor eller ombud från värdregionen som annars inte skulle kunna delta. Medlemsförbund som önskar ansöka om ekonomiskt bistånd måste skriva till generalsekreteraren senast den 4 januari

13 DEL 3: Hur man tar sig dit Antal kongressombud ITF:s stadgar säger att medlemsorganisationerna är berättigade till följande antal kongressombud: Betalande medlemmar Ombud Betalande medlemmar Ombud Under och därutöver Medlemsorganisationerna skall sträva efter att säkerställa att antalet kvinnliga ombud minst skall vara i proportion till deras andel av förbundets antal medlemmar. Ändå skall varje delegation som består av mer än tre personer sträva efter att inbegripa minst ett kvinnligt ombud. Under förutsättning att generalsekreteraren skriftligen underrättas härom, om möjligt minst fyra veckor före kongressens början, har en medlemsorganisation rätt att befullmäktiga annan organisations delegation att handla å dess vägnar vid kongressen. Dock må ingen delegation representera mer än tre organisationer utöver sin egen. Medlemsorganisation får till sin delegation foga ett rimligt antal rådgivare, förutsatt att dessa tillhör eller är nära förbundna med vederbörande organisation. 12

14 Man har ofta tänkt på Mexiko som en inkörsport, och på senare tid har detta återspeglats i mycket av landets konst, litteratur och film. Men Mexiko är mycket mer än ett gränsland: det omfattar nära 2 miljoner kvadratkilometer; är det elfte mest folkrika landet i världen med 109 miljoner innevånare; och har den 11:e största ekonomin, vilket gör det till det enda latinamerikanska land som är ledamot i OECD. Nedanför Mexiko ligger Guatemala och Belize, ovanför USA och Canada. Under senare år har det nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA) mellan Mexiko och dessa två länder haft en stor, dock mycket omtvistad, inverkan på den mexikanska ekonomin. Mexikos ekonomi förväntas krympa med 7 % i år, vilket gör det till ett av de länder som drabbast hårdast av den globala bankkrisen. Helt klart utgör inverkan av allt detta på arbetstagarna och deras familjer stora utmaningar för fackförbunden. DEL 4: "Viva Mexiko" En presentation av vårt värdland Transportnäringen Mexikos geografiska läge och karaktär har oundvikligen avgjort det sätt som landets transportnäring har utvecklats på. Omgivet av havet Stilla havet i söder och väster, Mexikanska golfen i öster och Karibiska havet i sydost så finns där en livskraftig sjöfartsnäring med 76 hamnar. Av dessa är fyra stora, Altamira och Veracruz i Mexikanska golfen; Manzanillo och Lázaro Cárdenas vid Stilla havet, ansvariga för att hantera 60 % av landets skeppslast. I inlandet genomkorsas Mexiko av två stora bergskedjor, Sierra Madre Oriental och Occidental, vilket gjorde det till en dyr och svår uppgift att bygga vägar. De flesta motorvägarna är avgiftsbelagda. Järnvägarna privatiserades 1997 och då dessa ännu främst används till godstrafik så har regionala privatiserade bussbolag fått ta hand om det mesta av landets inrikestrafik. De som vill resa från stad till stad använder kollektivtrafiksystemet. Huvudstaden Mexico City har också sitt eget tunnelbanesystem, högbana för tåg och förortsförbindelse; Guadalajara har också en pendeltågsförbindelse och Monterrey en tunnelbana och en högbana. Mexico City International Airport är den största i Latinamerika med över 21 miljoner passagerare per år. På andra platser i landet finns över 1000 flygplatser men bara omkring 200 har belagda start- och landningsbanor. Den senare tidens historiska bakgrund 1821 uppnådde Mexiko sin självständighet från Spanien, men som i många före detta kolonialländer kontrollerades fortfarande tillgångarna av utländska medborgare som ägde transportsystem och många av fabrikerna och gruvorna. En liten infödd elit ägde det mesta av landet medan majoriteten av befolkningen levde i djup fattigdom. Under General Porfirio Diaz ledarskap blev klyftan större och när Francisco I. Madero ledde strejker över hela landet mot orättvisa löner och villkor, tvingades diktatorn att hålla val. Hotad av det betydande antal röster Madero fick lät Diaz sätta honom i fängelse. Men effekten av Maderos mobilisering kändes genom hela landet och inspirerade två av Mexikos största folkhjältar: Pancho Villa i norr och Emilia Zapata i söder. Mellan sig ledde de uppror mot armén, de fick kontroll över sina respektive regioner. Diaz avgick 1911 och flydde till Frankrike. Madero tog kontroll över landet med motarbetades av Zapata som ogillade det räddhågsna i hans landreformprogram. Landet hamnade i inbördeskrig och i de påföljande striderna förstördes många stora lantgårdar och boskapsfarmer blev Venustiano Carranza president och en författning utarbetad av revolutionära ledare, som var starkt för facket och som hade landreform i centrum, antogs av Carranza. Denna författning gäller fortfarande. Idag drivs 13

15 DEL 4: "Viva Mexiko" En presentation av vårt värdland nära hälften av Mexikos odlade åkerjord av lantbrukskooperativ som var resultatet av omfördelningen av land som sattes igång under revolutionen. Revolutionsperioden varade fram till År 1934 valdes Cárdenas, han fortsatte med programmet för omfördelning av land och nationaliserade Mexican oil. Under 1970-talet steg oljepriset och Mexikos skuld ökade, under 1980-talet var inflationen utbredd och tiderna blev hårdare för arbetstagare genom kännbara ökningar av priset på gas, livsmedel och elektricitet. Sedan i september 1985 dödade en jordbävning i Mexico City 8000 människor och förorsakade skador för miljarder dollar. Vid denna tidpunkt började strömmen av papperslösa arbetstagare in i USA få en stor inverkan på den inhemska ekonomin. Fackliga rättigheter Striden mellan företags-, eller "gula" fackliga organisationer och fristående fackförbund har varit särskilt påtaglig i Mexiko. ITF:s medlemsförbund har emellertid lett en förnyelse av den progressiva fackföreningsrörelsen i Mexiko, tagit ledningen i landets fackföreningsrörelse som är under utveckling. Dessa radikala förbund har utkämpat hårda strider för arbetstagares rättigheter, allra mest i "Maquiladoras" i vilka en miljon mexikaner arbetar. Maquiladoras är fabriker som verkar enligt NAFTA, som importerar tullfritt material och utrustning, monterar varor och exporterar dem sedan åter (termen "maquiladora" hänvisar till praxisen hos mjölnare att debitera en "maquila" för att mala andras säd.) De flesta Maquiladoras är belägna längs gränsen USA-Mexiko men företagen är i huvudsak utlandsägda. Trots detta, enligt 2006 års uppgifter, står de fortfarande för 45 procent av Mexikos export. Majoriteten av arbetstagarna i dessa "maquiladoras" är kvinnor. Edo Fimmen Edo Fimmen, ITF:s generalsekreterare från 1919 fram till sin död 1942, och en av de viktigaste figurerna i ITF:s historia, dog i Mexiko. Hans inverkan på den internationella fackföreningsrörelsen, och på ITF i synnerhet, var dubbel. Han var bland de första att se att en alltmer internationell ekonomisk miljö innebar att fackförbund, också, behövde verka på transnationell basis och han uppmuntrade förbunden att agera djärvt och beslutsamt. Under hans ledning omvandlades ITF från en europeisk till en global organisation. Under mellankrigsåren byggde Fimmen upp regionala organisationer på andra kontinenter, svarade på frågor om kolonialism och underutveckling. Under hela 1930-talet besökte han Nordafrika och sedan Kina och Japan, inrättade ett ITF-sekretariat för Fjärran Östern. Under andra världskriget drev han kampanj med ITF till stöd för anti-fascistiska motståndsrörelser. Detta inbegrep att bygga upp ett illegalt nätverk inom motståndsrörelsen av transportförbund (främst järnväg) i Nazi-Tyskland och bistånd till de republikanska styrkorna i det spanska inbördeskriget. Men 1938, efter ITF-kongressen i Luxemburg, kollapsade Fimmen. Han återhämtade sig tillräckligt för att övervaka ITF:s flytt från Amsterdam till London under andra världskriget, men gick slutligen med på att åka till Mexiko för konvalescens. Han dog i Cuernavaca i december Miljön 14 Som på alla andra platser i världen har miljön blivit ett allt hetare ämne i Mexiko, inte minst i själva Mexico City, ökänt för sina höga luftföroreningar. Det är därför ATM (Alianza de Tranviarios de México, ett ITF-medlemsförbund)

16 arbetar för att genomföra ett radikalt nytt kollektivtrafikprogram för att minska koldioxidutsläppen i staden. "Nollutsläppskorridoren" har utvecklats av ATM:s generalsekreterare, Benito Bahena Lomé, i samverkan med borgmästaren, Marcelo Ebrard, och stadens transportminister, Armando Quintero. En stor pulsåder i Mexico City, 36.6 kilometer lång, kommer att drivas av elektriska trolley-bussar som ska transportera tiotusentals stadsinnevånare varje dag. Arrangörerna hävdar att detta är ett säkert, lugnt och rent transportsystem som ska minska föroreningarna och inte bara bidra till minskad global uppvärmning utan även förbättra hälsan hos stadens innevånare och arbetstagare. DEL 4: "Viva Mexiko" En presentation av vårt värdland De medverkande hoppas att "korridoren" ska fungera som ett flaggskepp för stadens ekologiska intentioner, främja idén om miljömedvetenhet och utgöra en modell för andra länder som man kan avbilda i sina egna länder. "'Nollutsläppskorridoren' är en tydlig satsning på en grönare, hälsosammare och säkrare stad." Bahena Lomé har sagt: "fackförbund måste främja införandet av fler ekologiska korridorer, vi behöver handla nu eller så kommer vi att äventyra framtiden för nästa generation." Praktisk information Elektricitet: 110 volt, AC 60 Hz. Stickkontakter med två flata stift är standard. Internationella samtal: Landsnumret för Mexiko är +52. För att ringa ut slå 00 följt av relevant landsnummer (t.ex. 001 för Nordamerika). Mexikos nödnummer: 060 och 080. Tid: Lokal tid är GMT 6 (GMT 5 mellan första söndagen i april och näst sista lördagen i oktober). Språk: Spanska är det officiella språket. Några talar engelska i de stora städerna och turistområdena. Klimatet Klimatet i Mexiko varierar i förhållande till höjden. De låga kustområdena har typiskt tropiskt klimat, varmt och fuktigt, men vädret i Mexico City, som ligger på 2300 meters höjd över havet, är mycket mer moderat. Mexico City har sköna somrar och milda vintrar, med en årsmedeltemperatur på 64 F (18 C). Säsongsvariationerna i temperaturen är små, men maj är årets varmaste månad, och januari kallast. Mexico City har hög genomsnittlig nederbörd, det mesta regnet under sommaren, juli är den blötaste månaden och februari den torraste. Banker Bankerna är normalt öppna från 09:00 till 16:00 måndag till fredag, det finns bank och bankomat där kongressen äger rum. Valuta Den mexikanska valutan är Peso (MXN) uppdelad i 100 centavos. Kreditkort accepteras ofta, särskilt Visa, MasterCard och American Express. Resecheckar accepteras i allmänhet, men kan inte växlas in på söndagar. Bankomater finns i de flesta städer och samhällen och är det bekvämaste sättet att skaffa pengar, men av säkerhetsskäl rekommenderas att man bara använder dem under kontorstid. Utländsk valuta kan växlas vid ett av många "casas de cambio" (växlingskontor), som har långa öppettider och erbjuder snabbare service än bankerna. 15

17 DEL 4: "Viva Mexiko" En presentation av vårt värdland Hälsa De som reser in i Mexiko från ett smittoområde behöver ha intyg om gula febern. Det finns inga specifika vaccinationskrav för besökare till Mexiko; besökare bör emellertid söka rådgivning om man reser utanför de större turistområdena. En liten malariarisk finns i vissa områden på landsbygden men inte vid Stilla havet eller golfkusterna och på sommaren ökar denguefebern. Försiktighet beträffande livsmedel och vatten bör iakttas och besökare tillråds att vara försiktiga med gatukök och hålla sig till vatten på flaska. Det rekommenderas starkt att lämplig sjukförsäkring tecknas som täcker deltagarna under besöket. Vi ber er notera att "Agua No Potable" betyder att vattnet inte är drickbart. Dricks Generellt bör dricks lämnas till servitörer och barpersonal på 10 % till 15 % om en serviceavgift inte redan lagts på räkningen. Personlig säkerhet Deltagarna bör tänka på att Mexico City, i likhet med de flesta stora städer, har områden i vilka säkerheten kan vara ett problem. Resande bör vara vaksamma och uppmärksamma hela tiden och det rekommenderas att deltagarna använder auktoriserad taxi från taxihållplatser eller hotell. Resan ITF har utsett Mexicana Airlines (MX) som det officiella flygbolaget för sin 42:a kongress. För reservation av rabatterade flygbiljetter ta kontakt med Jane Wilson vid Dovetail Foks (ITF:s resebyrå), tfn /fax / e-post: Dovetail Foks är tillgängliga dygnet runt för att svara på kongressdeltagares flygförfrågningar och vi vill starkt uppmana er att göra era reservationer så långt i förväg som möjligt för att sänka era resekostnader. Turer/utflykter ITF har utsett IVI som sin lokala arrangör av turer och utflykter och har förhandlat fram specialpriser för kongressdeltagarna. IVI erbjuder en rad turer i och omkring Mexico City och även turer längre bort till andra delar av Mexiko och dess omkringliggande länder. En fullständig förteckning över turer som finns att tillgå finner ni på följande länkar på kongressens webbsidor eller genom att kontakta IVI. IVI kommer att ha en disk vid Hilton Mexico City Reforma under den tid kongressen pågår men om ni önskar förhandsboka turer ber vi er följa länkarna på kongressens webbsidor eller kontakta Lilia Peñaloza på: telefon /4566, e-post och Barnomsorg 16 Daghem kommer att finnas under den tid kongressen pågår. Ytterligare information kommer att finnas inom en nära framtid. Om ni är intresserade av daghemsplatserna ber vi er kryssa i lämplig ruta när ni registrerar er och inkludera detaljuppgifter om det/de berörda barnet/barnen.

18 Flygplatstransfer ITF har förhandlat fram reducerad flygplatstransfer genom IVI. Transfer vid ankomsten kan förhandsbokas genom att följa länkarna på kongressens webbplats. Alternativt kommer en välkomstdisk att finnas vid flygplatsen i Mexico City. Vi ber er gå till diskarna vid ankomsten som ni finner när ni passerat tullen. Resan tur och retur från Mexico City Airport till av ITF utsedda hotell kommer att kosta US$ DEL 4: "Viva Mexiko" En presentation av vårt värdland Luncher och förfriskningar Lätta luncher, förfriskningar och drycker kommer att finnas till försäljning vid kongresscentret. Alla maträtter är utan fläskkött och alkohol och menyn är varierad. Även om det finns en mängd caféer och restauranger i omgivningen så råder ITF alla kongressdeltagare att använda anläggningarna i kongresscentret, vilka är både prismässigt rimliga och av god kvalitet. Bordsreservationer för restauranger rekommenderas. Skatt Mervärdesskatt (VAT eller IVA) debiteras på de flesta varor. Turister som anländer med flyg eller båt kommer att kunna få tillbaka de 15 % mervärdesskatt de betalar för varor som överstiger 1200 Pesos / USD $115 när de lämnar landet. Besökare som reser över gränsen på land kan inte få återbetalning av mervärdesskatt. Varor måste köpas med kredit- eller betalkort utfärdade utanför Mexico och besökare måste visa pass vid köpet samt få ett kvitto och en officiell blankett för återbetalning av mervärdesskatt från butiken. För dem som har rätt till det kommer hälften av mervärdesskatten att återbetalas omedelbart i pesos, upp till max Pesos/USD $995, och återstoden kommer att krediteras kreditkortet ni använt inom 40 dagar. Tullen Besökare tillåts föra in skattefria produkter och varor till ett värde av US$300 utan att behöva betala tullavgifter. Förbjudna varor inkluderar färska livsmedelsprodukter samt import av burkmat. Export av arkeologiska konstprodukter är strängt förbjudet. Ömsesidig respekt ITF är engagerade i att skapa och upprätthålla en arbetsmiljö baserad på värdighet och ömsesidig respekt. I alla organisationer bör man vara vaksam på att säkerställa att alla deltagare känner att de kan verka i en atmosfär i vilken de känner sig väl till mods och trygga. Detta bör gälla möten, sociala sammanhang och alla evenemang runt ITFs verksamhet. ITF har en policy om ömsesidig respekt till förmån för alla mötesdeltagare. Texten i denna policy finns på ITF:s webbplats (www.itfglobal.org/aboutus/respect.cfm). Om ni är oroade över beteende som kan bryta mot denna policy ber vi er att i första hand meddela Stuart Howard, biträdande generalsekreterare. 17

19 ITF Rekommenderade Hotell Vi ber er att inte boka rum direkt på något hotell. De hotell som räknas upp nedan har inspekterats av ITF för att de ska ge kongressdeltagarna komfort och för att de ligger i närheten av mötesplatsen för kongressen. Alla hotellen har fått erkännande för sin servicekvalitet och för att de är prisvärda. Priserna anges i US dollar och är exklusive rumservice, dricks till bärare och skatter om inte annat anges. Vi ber er notera att dricks till servicepersonal och bärare utgör del av de anställdas kollektivavtal och är en stor del av den lön de får. Om det inte föreligger skäl för verkligt missnöje med den service de tillhandahåller, skulle vi vilja be kongressdeltagarna att betrakta dessa avgifter som del av rumspriset. Deltagare med tillträde till Internet bör boka logi när ni registrerar er online via kongressens webbplats eller genom att använda blanketten för hotellbokning bifogad cirkuläret med inbjudan. Alla bokningar måste göras genom ITF:s rese- och evenemangsavdelning via webbsidor eller genom att använda denna blankett. ITF:s kongressdeltagare (ej boende i Mexiko) är undantagna från att betala 15 % mervärdesskatt på vissa delar av hotellräkningarna (nämligen logi och inklusive frukost), förutsatt att deras räkning betalas med internationellt kreditkort eller betalas i förskott utomlands genom banköverföring. Dessutom måste deltagarna för att kvalificera sig för detta ge hotellet en kopia av sitt pass tillsammans med en kopia av sina stämplade immigrationskort vid incheckningen. Vi ber er notera att den som inte gör sina reservationer genom ITF:s rese- och evenemangsavdelning kommer inte att kvalificera sig för avdrag på mervärdesskatten. Hilton Mexico City Reforma Hotel (f.d. Sheraton Centro Histórico) Adress: Avenida Juárez 70, Colonia Centro, Mexico City Tfn: +52 (55) Fax: +52 (55) Webb: Hilton Mexico City Reforma är beläget framför Alameda Park vid huvudingången till den historiska stadskärnan Mexico City och ligger också nära stadens finans-, affärs- och kulturella centrum. Hotellanläggningen innefattar ett dygnetruntöppet affärscentrum, trådlöst Internet med hög hastighet, fitness centre, inomhuspool, restauranger och en bar i lobbyn. Priser Priserna anges i US dollar för bara rummet men inkluderar rumservice och bärare samt fri tillgång till Internet och gym. 2 % logiskatt och 15 % mervärdesskatt tillkommer: Enkel/dubbelrum Ordinära rum: $169,00 / $170,00 Lyxsviter $265,00 / $265,00 18 OBS: Sena avbokningar (inom en månad före ankomst) eller förkortad vistelse kan medföra stora avbokningskostnader på detta hotell. Deltagare som checkar in på hotellet och minskar antalet nätter kommer att debiteras för hela den vistelse som ursprungligen bokats.fiesta Americana Reforma

20 5* Adress: Avenida Paseo de la Reforma 80, Mexico DF Tfn: +52 (55) Fax: +52 (55) Webb: ITF Rekommenderade Hotell Fiesta Americana Reforma ligger bekvämt på Paseo de la Reforma och ligger inom kort gångavstånd från den historiska stadskärnan, den traditionella Zona Rosa och Bellas Artes. Hotellet har två restauranger, (Fonda de Santa Clara och Café Reforma), två barer (med levande musik), dygnetruntservice, spa (ingen pool) och gym. De luftkonditionerade gästrummen är rymliga och har Internetanslutning. Priser Priserna anges i US dollar och gäller endast rummet men inkluderar dricks för rumsservice och bärare. 2 % logiskatt och 15 % mervärdesskatt tillkommer: Ordinära rum: $77,00 enkel eller dubbelrum Priser för rum av högre standard lämnas på begäran Sevilla Palace Hotel 5* Adress: Avenida Paseo de la Reforma 105, Colonia Tabacalera, C.P , Mexico DF Tfn: +52 (55) Fax: +52 (55) Webb: Sevilla Palace är ett bekvämt hotell med luftkonditionerade rum och sviter som tillhandahåller fullt moderna anläggningar och komfort (skrivbord, trådlöst Internet, strykjärn, kabel-tv, mini-bar, kassaskåp). För övrigt finns två restauranger, rumservice dygnet runt, affärscentrum med sekreterarservice samt pool på taket och gym. Priser Priserna anges i US dollar och inkluderar frukost - 2 % logiskatt och 15 % mervärdesskatt tillkommer. Vidare tillkommer US$2,00 för bärare per person samt US$2,00 per rum per dag för rumservice. Enkelrum: $85,00 Dubbelrum: $90,00 Juniorsvit: $110,00 (liten svit) Casa Blanca Ciudad de Mexico 4* Adress: Lafragua 7, Colonia Tabacalera, Mexico DF Tfn: +52 (55) Fax: +52 (55) Webb: Hotel Casa Blanca Ciudad de Mexico ligger några få steg från Avenida Paseo de la Reforma och Revolutionsmonumentet i hjärtat av Mexico Citys finans-, ekonomiska och kulturella centrum. Även om det har en lite äldre stil så erbjuder detta hotell god rumstandard och är mycket prisvärt. 19

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2015, totalt Afghanistan 31 267 5 669 841 289 292 256 Albanien 2 569 283 268 209 362 109 Algeriet 3 022 1 156 639 427 1 438 150 Andorra 5 - - - - 2 Angola 742 130 154 64 197 206 Anguilla - - - - - - Antigua och Barbuda

Läs mer

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land

Net1 prislista för internationella samtal Öppningsavgift 0,69kr/samtal Land Land Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 2,49 2,99 Albanien 3,95 3,95 0,99 2,89 Algeriet 3,95 3,95 1,29 2,24 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 3,49 3,49 Andorra 1,55 3,95

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista företagsbonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:672 Utkom från trycket den

Läs mer

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt

Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Utrikes födda samt födda i Sverige med en eller två utrikes födda föräldrar efter födelseland/ursprungsland, 31 december 2012, totalt Födelseland/ Utrikes Födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 (fr.o.m. 2015-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2017:8 Utkom från trycket den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2009:299 Utkom från trycket den

Läs mer

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader

Ungdomsutbyte. Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader Ungdomsutbyte Schablonbeloppet för projektkostnader för delprogram 1.1 är följande - gäller i det land där projektet genomförs: Projekt kostnader A1.1 Österrike 39 Belgien 37 Bulgarien 32 Kroatien 35 Cypern

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2007:140 Utkom från trycket den

Läs mer

Net 1 Standard. Net 1 Standard

Net 1 Standard. Net 1 Standard Samtal debiteras per sekund. Öppningsavgift 0,69kr/samtal Afghanistan 8,95 8,95 Albanien 3,95 3,95 Algeriet 3,95 3,95 Amerikanska Samoa 8,95 8,95 Andorra 1,55 3,95 Angola 8,95 8,95 Anguilla 8,95 8,95 Antigua

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2008:75 Utkom från trycket den

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2017 SKV A 2016:32 Inkomstbeskattning

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2018 SKV A 2017:24 Inkomstbeskattning

Läs mer

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. 2015-01-01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt påslag

Läs mer

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01

Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Prislista företagsabonnemang Samtal och SMS i utlandet. 2014-07-01 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Ändring i Skatteverket allmänna råd (SKV A 2015:29) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2016

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. 2015-01-01 Alla priser anges i kronor per minut inklusive moms. Satellitdestinationer och Premium-samtal är inte tillgängliga. Det går inte att ringa videosamtal

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 15 januari 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. A Afghanistan 7,16 kr 7,16 kr 1,99 kr 2,39 kr Albanien 3,16 kr 3,16 kr 0,79 kr 1,59 kr Algeriet 3,16 kr 3,16 kr 1,03 kr 1,43 kr Am. Jungfruöarna 7,16 kr 7,16 kr 0,16 kr 0,16 kr Am. Samoaöarna 7,16 kr 7,16

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete; SFS 2010:1028 Utkom från trycket den 13 juli 2010 beslutat den 1 juli 2010.

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2015 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2015-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2017 Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2017-01-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor" i bilaga

Läs mer

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ).

Högstbelopp för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m ). för merkostnadstillägg och medföljandetillägg för 2016 (fr.o.m. 2016-07-01). Merkostnadstillägg (kr/mån) för merkostnadstillägg fr.o.m. 2016-07-01 (se punkt 6 i "Riktlinjer för vissa särskilda anställningsvillkor"

Läs mer

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO

PRISLISTA INTERNATIONELLA SAMTAL CELLIP PHONZO SAMTALSAVGIFTER FRÅN SVERIGE TILL UTLANDET Minutpriserna i tabellen gäller röstsamtal för abonnemanget Cellip Phonzo. Till land Landskod Fast/minut Mobilt/minut Afghanistan 93 3,10 kr 3,10 kr Albanien

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 23 Februari 2015 Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Samtalpriserna presenteras i kronor per minut. Debiteringsintervall mottagna samtal: Samtal

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2006:1129 Utkom från trycket den

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

Prislista till utlandet

Prislista till utlandet Gäller från fast telefoni och bredbandstelefoni Giltig från 2016-07-01 Afghanistan 2,65 kr/min 2,91 kr/min Alaska 0,29 kr/min 0,29 kr/min Albanien 0,86 kr/min 2,63 kr/min Algeriet 1,29 kr/min 2,71 kr/min

Läs mer

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil

Afghanistan - Fast 0.40 3.16 Afghanistan - Mobil. 0.40 1.76 Albanien. 0.40 1.20 Algeriet - Fast. 0.40 1.36 Algeriet - Mobil 077 Nationellt Nummer Minicall Privat 0740 1-8 Nationellt, icke-geografiskt Operatörspecifika tjänster Samhällstjänster 114 Samhällstjänster 117 0.55 0.27 12.50 0.00 0.40 13.66 Afghanistan - Fast 0.40

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia Öppningsavgift /samtal 0,59 kr 0,69 kr 0,69 kr A Afghanistan (+93) Albanien (+355) Algeriet (+213) Am. Jungruöarna (+1340) Am. Samoaöarna (+1684) Andorra (+376) Angola (+244) Anguilla (+1264) 8,95 kr Antarktis

Läs mer

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32

Landsnummer. Bahamas 1 Bahrain 973 Bangladesh 880 Barbados 1 Belgien 32 A Afghanistan 93 Albanien 355 Algeriet 213 Amerikanska Samoa 684 Andorra 376 Andorra mobilt* (3) 376 Angola 244 Anguilla 1 Antarktis 672 Antigua och Barbuda 1 Arabemiraten, Förenade 971 Arabemiraten, Förenade

Läs mer

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet.

Prislista 3Kontant Samtal och SMS i utlandet. Prislista 3Kontant Samtal och SMS. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser anges i svenska kronor inklusive moms. Priserna presenteras i kronor per minut och kronor

Läs mer

Prislista utland Version 151006

Prislista utland Version 151006 Prislista utland Version 151006 Land Öppningsavgift/samtal Pris per minut inkl moms Afghanistan 0,35 2,29 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Albanien 0,35 0,62 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Algeriet 0,35 0,81

Läs mer

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening:

Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land. Grunder för screening: Länder med hög tuberkulosincidens och sjukdomar som screenas hos flyktingar och asylsökande efter land Grunder för screening: http://bit.ly/1q0pr1l Hanna Soini Katrine Pesola 16.06.2015 Land eller geografiskt

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor KA Cirkulär 20/2008 bilaga 1 (10) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

Läs mer

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista:

Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: 2015-04-01 Lilla Abonnemanget IP-telefoni, prislista: Nationella destinationer Fasta telefoner Öppningsavgift (kr) Per påbörjad minut (kr/min) Sverigesamtal 08-18 0,45 0,15 Sverigesamtal Övrig tid 0,45

Läs mer

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms

Skicka SMS till Skicka SMS till länder utanför EU/EES och till Sverige. Amerikanska Jungfruöarna 4,00 kr/mb 3,75 kr/sms 3,75 kr/sms Privat - Prislista Bredbandsabonnemang i utlandet. Gäller från 29 maj 2017 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Ombord på fartyg och flygplan (s k satellitnät) gäller särskilda priser. Dessa återfinns

Läs mer

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2.

PRISAVTAL LÅG. Prislista 1/6. 25 min. 65 öre. 0,25 kr/min. 0,65 kr/min. Samtal. Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2. LÅG Prislista 1/6 Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 1 december 2016 med reservation för ändringar. Samtal Bindningstid 1-12 mån POTT SOM INGÅR 2 25 min Avgift efter pott ÖPPNINGSAVGIFT 65

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer

Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer Sorterat på bokstavsordning på land från A till Ö. Alla priser är per påbörjad minut, öppningsavgift tillkommer LANDSKOD LAND NÄT PER MINUT PER SMS / MMS 93 Afghanistan Fastnätet 8,50 kr 93 Afghanistan

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 t Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr

Utgåva 12. Till land Fast/minut Mobilt/minut Till land Fast/minut Mobilt/minut. Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr TILL NORDEN Danmark 0,12 kr 0,99 kr Grönland 5,84 kr 5,84 kr Finland 0,32 kr 0,99 kr Island 0,17 kr 1,07 kr Färöarna 0,39 kr 1,49 kr Norge 0,12 kr 0,99 kr TILL EUROPA Albanien 0,79 kr 1,79 kr Monaco 0,30

Läs mer

Traktamentesbelopp 2003 sid 2

Traktamentesbelopp 2003 sid 2 11 april 3 NR. 8/3 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentesbelopp 3 sid 2 Redovisning av gällande traktamentsbelopp för år 3. För inrikes tjänsteresa är traktamentsbeloppen oförändrade jämfört

Läs mer

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner

Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Etnisk mångfald bland personalen i Göteborgsregionens medlemskommuner Maj 2000 Uppdraget Göteborgsregionens medlemskommuner har, via GR:s styrelse, bestämt att gemensamt bistå varandra i arbetet med att

Läs mer

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23

Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon 2006-01-23 Trafikavgifter utlandssamtal från fast telefon Alla priser anges med avdragen rabatt och exklusive moms. Minutavgifter internationell telefoni direkt anslutning Afghanistan 93 4,75 Albanien 355 1,87 Algeriet

Läs mer

Prislista utlandssamtal

Prislista utlandssamtal Prislista utlands Afghanistan 0,35 2,29 Brasilien (mobil) 0,35 2,25 Afghanistan (mobil) 0,35 2,24 Brittiska Jungfruöa 0,35 1,09 Albanien 0,35 0,62 Brunei 0,35 0,40 Albanien (mobil) 0,35 1,76 Brunei (mobil)

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronorr exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2005:516 Utkom från trycket den

Läs mer

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands

Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Allt fler levnadsintyg hämtas elektroniskt från 132 000 svenska pensionärer utomlands Färre personer med svensk pension

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 27 December 2016 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 27 December 2016 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på

Nya FedEx-priser. Så här beräknar du avgifterna som gäller för din försändelse. Om du vill få mer information kan du ringa kundtjänst på Nya FedEx-priser Gäller i Sverige från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 12 December 2016 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalspriserna

Läs mer

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009

Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislista utlandssamtal - Privatabonnemang. Gäller från 1 juli 2009 Prislistan avser priser från Sverige till utlandet Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Debiteringsintervall 60 sekunder. Startavgift

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016

Nya FedEx-priser Gäller från den 4 januari 2016 Nya FedEx-priser Gäller från den januari 0 Oavsett om dina försändelser är tunga eller lätta, brådskande eller mindre brådskande, så kan FedEx erbjuda en lösning. Utnyttja våra konkurrenskraftiga priser

Läs mer

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands

Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för svenska pensionärer utomlands 1 (5) Pressekreterare Mattias Bengtsson Byström Tfn 010-454 21 78 Mobil 0736-27 53 83 Merparten av levnadsintyg hämtas elektroniskt för 135 000 svenska pensionärer utomlands De flesta personer med svensk

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands

Bilaga 1. samt musslor som räknas som icke livsdugliga blötdjur, till Europeiska gemenskapen. Om kommissionen godkänt ett tredjelands 4258 Bilaga 1 Tredje länder från vilka får importeras fiskerivaror samt råa bearbetade och beredda produkter av dem, dock med undantag av tvåskaliga mollusker, tagghudingar, manteldjur och havssnäckor

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller

Läs mer

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23

Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43. Datum: 1999-12-23 Cirkulärnr: 1999:162 Diarienr: 1999/3018 P-cirknr: 1999-2:43 Nyckelord: Handläggare: Sektion/Enhet: Traktamenten Lars Ericson Förhandlingssektionen Datum: 1999-12-23 Mottagare: Kommunstyrelsen Personalfrågor

Läs mer

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands

Nu förenklas levnadsintygen för de pensionärer som bor utomlands Pressmeddelande 1 (6) pressekreterare Ann-Sophie Jonsson Tfn 010-454 26 42 Mobil 072-210 26 42 Nu förenklas levnadsintygen för de 143 564 pensionärer som bor utomlands I år förenklas de årliga levnadsintygen

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL

SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL SAMTALSPRISER HEMTELEFONI UTAN PRISAVTAL VIA TELEJACKET OCH BREDBANDET Priserna gäller inkl. moms fr.o.m. 1 jan 2016 med reservation för ändringar. Hemtelefoni utan prisavtal kan inte nybeställas. För

Läs mer

12 januari 2000 NR. 1/2000

12 januari 2000 NR. 1/2000 12 januari 2000 NR. 1/2000 INNEHÅLL Kopiera gärna FörbundsInfo Traktamentsbelopp 2000 Redovisning av gällande traktamentsbelopp vid inrikes tjänsteresa år 2000 samt gällande måltidsavdrag. Redovisning

Läs mer

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM

BILAGA 4 A: MOBILITETSERSÄTTNING (FÖR KORTVARIG UTLANDSVISTELSE) OCH MOBILITETSSTIPENDIUM BILAGA 4: STÖD TILL INTERNATIONELL FORSKARMOBILITET 2013 2014 Finlands Akademi stöder internationell forskarmobilitet med mobilitetsstipendier och mobilitetsersättningar. Mobilitetsstipendium kan sökas

Läs mer

När och var måste jag ha internationellt körkort?

När och var måste jag ha internationellt körkort? När och var måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON

PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL TILL SATELLITTELEFON PRISTLISTA SAMTAL, DATA OCH SMS I UTLANDET Alla priser är i svenska kronor inklusive

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET

MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA UTLANDET MEDDELANDEN OCH E-POST TILL UTLANDET EXTRA AVGIFT FÖR MOTTAGNA SAMTAL I UTLANDET PRISLISTA SAMTAL OCH SMS UTLANDET PRISLISTA ABONNEMANG DATA I UTLANDET PRISLISTA UTLANDET Denna prislista

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2016-03-04 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/sv 1 AF/ACP/CE/2005/sv 2 De befullmäktigade för: HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT DROTTNINGEN AV DANMARK, FÖRBUNDSREPUBLIKEN TYSKLANDS

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i Gäller från 25 April 2016 Sänkta priser inom EU från 25 April 2016. Alla priser i svenska kronor exklusive moms. 3Danmark gäller när du använder

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet

[1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet Tullkodex m.m./tullkodex, tillämpningskodex m.m. 1 Bilaga 25 [1474] Flygtransportkostnader som skall inbegripas i tullvärdet 1. Följande tabell visar a) tredjeländer, förtecknade efter kontinent och zon

Läs mer

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which

varav varav övriga *2 dublin *1 of which others *2 of which Rubrik Avgjorda asyl beslutade av Migrationsverket, 2016 Senast körd 2017-01-01 06.32 Det finns tre instanser för beslut i asylärendet: Migrationsverket, migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/sv 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/sv 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 Schlussakte schwedisch

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGOR. till. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.5.2014 COM(2014) 319 final ANNEXES 1 to 7 BILAGOR till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner

Läs mer

6.000.000.000 - Världens befolkning

6.000.000.000 - Världens befolkning 6.000.000.000 - Världens befolkning Orginaltitel Six billion people Längd 10 min Ålder År 4-9 Ämne Samhälle; geografi, Samhällskunskap, allmänt, Biologi; människan, Miljö; allmänt Filmnr 6545 Produktion

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer