INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. Allt om kongressen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN. Allt om kongressen. www.itfglobal.org"

Transkript

1 INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN Allt om kongressen INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

2 Denna skrift samlar all den praktiska information ni kommer att behöva för ITF:s 42:a kongress, i ett format avsett att ha med sig och kunna slå upp i. Innehåll DEL 1: Snabb hänvisning Förslag till kongressdagordning 2 Tidplan för kongressen 3 DEL 2: Hur kongressen arbetar 4 Utkast till vägledning för kongressmotioner 7 DEL 3: Hur man tar sig dit 9 Formaliteter vid ankomsten pass och visum 9 Not om bidrag till kostnaderna för att delta 11 Antal ombud 12 DEL 4: "Viva Mexico!"- En presentation av vårt värdland 13 ITF-rekommenderade hotell 18 ITF-kongresser

3 DEL 1: Snabb hänvisning Förslag till kongressdagordning 1. Öppningsceremoni 2. Anförande av värdorganisationer och kongressgäster 3. Anförande av ITFs ordförande 4. Val av rösträknare och valkontrollanter 5. Godkännande av arbetsordning 6. Val av: (a) Fullmaktsgranskningsutskott (b) Redaktionsutskott 7. Verksamhetsberättelse /Vi organiserar globalt 8. "Starka fackförbund Hållbar transport" 9. Motioner och ändringar av ITFs stadgar 10. Ekonomiska berättelser och revisionsberättelser ( ) 11. Medlemsavgifter 12. Val av styrande organ, revisorer, generalsekreterare, ordförande och viceordföranden 13. Huvudkontorets förläggning 14. Rapporter från kvinno- och sektionskonferenser 2

4 Datum Tid Tidplan Möte DEL 1: Snabb hänvisning Tisdag 3 augusti Onsdag 4 augusti Torsdag 5 augusti Fredag 6 augusti Lördag 7 augusti Söndag 8 augusti Måndag 9 augusti Tisdag 10 augusti Onsdag 11 augusti Registrering för styrelsemöte & konferens för unga arbetstagare Styrelsemöte Konferens för unga transportarbetare Registrering för konferens om klimatförändringen Konferens om klimatförändringen Registrering av kongressombud Registrering av kongressombud Öppningssession Fullmaktsgranskningsutskottet Redaktionsutskottet Presskonferens Redaktionsutskottet ITF-kongressens öppningsfest Vägtransportsektionens konferens Civilflygsektionens konferens Sjöfolkssektionens konferens Insjöfartsektionens konferens Hamnarbetaresektionens konferens Järnvägsarbetaresektionens konferens Fiskesektionens konferens Konferens stadstransport Gemensam konferens sjöfolk och hamnarbetare Konferens turistsektionen Konferens för kvinnliga transportarbetare Plenarmöte Valgrupper Redaktionsutskott Plenarmöte Valgrupper Torsdag 12 augusti Slutligt plenarmöte och avslutning Styrelsemöte Presskonferens 3

5 DEL 2: Hur kongressen arbetar Den kongressfolder ni fick vid registreringen innehåller era handlingar och övriga kommer att distribueras under kongressen Vilka befogenheter har kongressen? Kongressen är ITFs högsta beslutande organ. Den väljer ordförande, vice ordföranden, generalsekreterare och styrelse, fastställer var ITFs huvudkontor ska ligga och utformar federationens policy. Vem deltar i kongressen? Ombud från medlemsförbund som erlagt medlemsavgift, som kan åtföljas av rådgivare utan rösträtt; observatörer från icke anslutna organisationer, inklusive de övriga Globala fackliga federationerna (GFF) och Internationella fackliga samorganisationen (IFS); hedersgäster, personal från ITFs sekretariat och värdförbunden. Plenarmötena är öppna för pressen och allmänheten, men sektionskonferenserna är slutna möten. Registrering Alla deltagare - ombud, observatörer, besökare och gäster (inklusive medföljande personer som önskar komma in i kongresslokalen eller delta i mottagningar) - måste registrera sig hos ITFs sekretariat före kongressen. Registrering kommer att äga rum i Convention Centre från kl. 08:30 till 10:30 den 3 augusti, från kl. 08:00 till 09:30 och kl. 15:00 till 19:00 den 4 augusti och sedan från kl. 08:00 till 10:00 den 5 augusti. När ni registrerar er måste ni ange om ni ersätter någon annan i sista minuten. Alla deltagare kommer att få en officiell identitetshandling. Hur är kongressen organiserad? Kongressens arbete styrs av kongressens arbetsordning, som godkänts i början av förhandlingarna. Kongressöppningen följs av plenarmöten och av sektionskonferenser, var och en utser en rapportör. Varför har man en debatt om verksamhetsberättelsen? Detta är den punkt på dagordningen som ger ombuden tillfälle att kommentera vad ITF har gjort. En särskild debatt kommer att äga rum om dokumentet "Starka förbund Hållbar transport", som är en fortsättning på programmet fokuserat på att bygga upp fackligt medlemskap och styrka i den internationella ekonomin. Vem leder mötena under kongressen? ITF:s ordförande är ordförande för plenarmötena. De valda sektions- och kommittéordförandena leder sektionskonferenserna och kvinnokonferensen. Vem kan tala under debatterna? Ombud och rådgivare (med tillstånd av den som leder den egna delegationen) kan tala. Vilka är reglerna om man önskar tala? Fyll i ett av korten "jag begär ordet" som du finner nära podiet och lämna det till ordföranden eller någon från ITFs sekretariat. Du kommer då att sättas upp på talarlistan. När du ropas upp, tala från talarstolen längst fram i kongresshallen. 4 Vi ber dig tänka på att det du säger simultantolkas till andra språk. Om du inte gjort alternativa arrangemang måste du tala på ett av de språk som ITF har ordnat med tolkning från.

6 Om du följer följande regler så säkerställer du att vad du säger klart kan förstås av alla. Undvik jargong och ange de fullständiga namnen för organisationer osv. Det är inte säkert att de har samma förkortningar på alla språk. Om du avser att tala från en skriven text, även om den är handskriven, lämna en kopia till ITFs sekretariat i förväg så att man kan göra kopior till tolkarna. DEL 2: Hur kongressen arbetar Håll korta tal. Ordföranden har rätt att begränsa talartiden och kommer troligen att begränsa den till 5 minuter eller kortare. Om du överskrider denna tid kommer man att be dig sluta. Fullmaktsgranskningsutskottet För att fastställa status och rösträtt för delegationer och ombud kommer fullmaktgranskningsutskottet att sammanträda för att granska ITFs register och man kommer att verifiera röststyrkan för varje delegation. Du bör notera att ditt förbunds röststyrka är baserad på den medlemsavgift som betalas till ITF för 2010 och du bör kontrollera med ditt förbund innan du reser hur många medlemmar man erlagt medlemsavgift för. Alla frågor i detta hänseende bör tas upp med ITFs sekretariat. Om ditt förbund inte har betalat medlemsavgift enligt paragraf XVI (4) i ITF:s stadgar så kommer du inte få rätt att delta som ombud eller att rösta. Hur går omröstningen till? Motioner, stadgeändringar och rapporter går vanligtvis först till omröstning genom handuppräckning. Endast ackrediterade ombud kan rösta genom att hålla upp sina registreringskort. Om handuppräckningen inte visar en klar majoritet då kan ordföranden begära omröstning på grundval av medlemsantal (definierad i paragraf IV, moment (9)) i ITF:s stadgar. En omröstning på grundval av medlemsantal kan även begäras av tre organisationer i minst tre olika länder. Delegationsledarna får röstsedlar för omröstning på grundval av medlemsantal så snart rapporten från fullmaktsgranskningsutskottet godkänts i plenarmötet på eftermiddagen torsdagen den 5 augusti. Du får mer detaljerad information om vad du ska göra om en omröstning på grundval av medlemsantal äger rum. Hur antas resolutioner? Motioner har lämnats in av medlemsförbunden fram till fyra månader före kongressen och ändringsförslag fram till fyra veckor före kongressen. Endast dessa motioner, tillsammans med brådskande motioner, kan behandlas av kongressen. Separat vägledning beträffande resolutioner ges på sid 7. Ett redaktionsutskott väljs i början av kongressen och det lämnar rekommendationer om huruvida motioner ska behandlas av plenarmöten eller remitteras till en eller flera sektionskonferenser och kan lämna förslag till omarbetning. Utskottet kan även rekommendera att en motion remitteras till styrelsen för ytterligare behandling. Brådskande motioner ska lämnas till förvaltningsutskottet (som fungerar som beredningsutskott), som kommer att besluta att lägga fram dem för kongressen bara om de handlar om viktigare händelser som tillkommit efter datum för inlämnande av ordinarie motioner. 5

7 DEL 2: Hur kongressen arbetar Hur väljs ITF:s ledning? Kongressen väljer styrelsen på basis av nomineringar som lämnas in av olika valgrupper, vilka är baserade på ITF:s regionala grupperingar. Kongressen väljer ordföranden, viceordförandena och generalsekreteraren på grundval av rekommendationer som lämnats av styrelsen. Vem kan delta i sektionskonferenserna? Alla ombud eller rådgivare kan delta i sektionskonferenserna, men i händelse av omröstning, har bara ombud från förbund som till ITF har uppgett medlemmar i sektionen i det årliga frågeformuläret rätt att rösta. Om en omröstning på grundval av medlemsantal äger rum i en sektionskonferens kommer omröstningen att baseras på det antal medlemmar som deklarerats i den berörda sektionen. Hur fungerar kvinnokonferensen? Kvinnokonferensen är del av kongressen och även om kvinnliga ombud och rådgivare kommer att ges företräde till rätten att tala framför manliga ombud av ordföranden (som är ordföranden för ITF:s kvinnokommitté), så kan alla ombud eller rådgivare delta. Om en omröstning på grundval av medlemsantal behövs genomförs den genom att använda det totala antalet medlemmar för varje förbund. Vilka är sektionskonferensernas och kvinnokonferensens huvudfunktioner? Huvudfunktionerna är att: välja ordförande och vice ordförande(n) för sektionskommittén, kvinnokommittén och övriga kommittéer. granska verksamhetsberättelsen. debattera frågor relaterade till "Vi organiserar globalt"; granska kongressens temadokument; godkänna ett specifikt arbetsprogram; behandla motioner som remitterats av redaktionsutskottet. Varje konferens kan välja att behandla andra frågor om man så önskar och tiden tillåter det. Varje konferens utser en rapportör (ofta ordföranden) som sedan föredrar rapporten för plenarmötet. 6

8 1. Motioner är de utkast till texter som lämnats till ITF:s kongress innehållande policyförslag för beslut. Om de godkänns av kongressen får de statusen resolution. 2. Enligt ITF:s stadgar måste varje ordinarie kongress ha en dagordningspunkt för motioner. 3. Kongressresolutioner vägleder och utformar ITF:s arbete under mellankongressperioden. Styrelsen verkar som förvaltare av kongressresolutioner när de väl godkänts, genom att övervaka deras genomförande. Utkast till vägledning för kongressmotioner 4. ITF:s stadgar säger att: "Motioner, vilka skall behandlas av en ordinarie kongress, skall vara generalsekreteraren tillhanda senast fyra månader före kongressens början. Den slutgiltiga dagordningen för en ordinarie kongress skall utsändas till medlemsorganisationerna senast två månader före kongressens början. Brådskande motioner kan framläggas vid en ordinarie kongress men kommer endast att behandlas om beredningsutskottet finner att de verkligen är av brådskande karaktär och att de icke kunnat insändas inom ovan angivna tid." "Ändringsförslag till motioner, som upptagits på en ordinarie kongressdagordning, skall vara generalsekreteraren tillhanda senast fyra veckor före kongressens början." Motioner för att ändra stadgarna behandlas på samma sätt som de övriga motionerna den enda skillnaden är att de måste lämnas till en omröstning på grundval av medlemsantal och måste få minst två tredjedelar av de giltiga rösterna för att gå igenom. 5. Detta innebär att inför 2010 års kongress, som öppnar den 5 augusti, är slutdatum för inlämnande av kongressmotioner den 5 april och slutdatum för mottagande av ändringsförslag är den 8 juli. Sekretariatet behöver genomföra en mängd arbete innefattande översättningsarbete under denna korta period för att säkerställa att motionerna är klara och praktiska samt att de kan förstås av alla. 6. Av detta skäl rekommenderar sekretariatet mycket starkt medlemsförbunden att motioner lämnas så snart som möjligt, d.v.s inte strax innan slutdatum. 7. ITF kommer att ange dessa slutdatum så tydligt som möjligt i sina kontakter med medlemsförbunden för att hjälpa till med denna process. Dessutom har emellertid ITF:s styrelse antagit viss vägledning för förbunden i hur man lämnar in motioner för att göra det enklare för alla. Format och språk. 8. Medlemsförbunden ombeds att tänka på följande när man lämnar in motioner: a. Där så är möjligt ombeds medlemsförbunden att begränsa motionernas texter till två sidor. b. Där så är möjligt bör varje motion omfatta bara ett ämne eller mycket närstående ämnen. Där två skilda ämnen täcks, bör två motioner lämnas. c. Enskilda medlemsförbund bör försöka begränsa sig till maximalt tre motioner. 7

9 Utkast till vägledning för kongressmotioner d. Även om medlemsförbund kan lämna in kongressmotioner på olika språk, så kommer den engelska texten att vara den autentiska versionen i alla frågor som gäller tolkningen av dem. e. Där så är möjligt, så kommer det att vara till hjälp för arbetsgruppens arbete om motionerna lämnas in på språk som vanligtvis används av ITF. Vägledning om innehåll f. Kongressmotioner bör i allmänhet täcka viktiga frågor som gäller transportnäringen, i motsats till mer begränsade tekniska frågor (vilka kan behandlas av andra forum t.ex. sektionsmöten). g. Kongressmotioner bör generellt be ITF eller en del av ITF (t.ex. sektion och region) att vidta någon slags åtgärd (t.ex. kampanjarbete, lobbying, allmänt fördömande etc.) h. Kongressmotioner bör vara praktiska och möjliga att uppnå, rimligen under en fyraårsperiod. i. Kongressmotioner som gäller nationella konflikter bör bara lämnas in om de tar upp viktiga strategiska frågor eller fackliga rättigheter. Vad händer efter att mitt förbund har lämnat in en motion? Efter att en motion har lämnats in, i detta fall erhållen av ITF före den 5 april 2010, kommer den att behandlas av en arbetsgrupp för resolutioner som har tillsatts av ITF:s styrelse. Denna arbetsgrupp kommer att behandla alla motioner som har erhållits och lämna rekommendationer till styrelsemötet i april 2010 om motionerna. Gruppen kommer att arbeta för att säkerställa en följdriktig uppsättning motioner. Om en motion ni har lämnat in behöver omarbetas, så kommer ni att kontaktas. Exempelvis kan redaktionella ändringar föreslås, meningar kan ibland behöva förklaras av inlämnaren, eller flera motioner erhålls från olika förbund om samma ämne som med fördel kan föras samman. Det förutses att omarbetning kommer att föreslås på detta stadium och inkluderas i rapporten till styrelsen. Efter att arbetsgruppen har rapporterat till styrelsen kommer de godkända resultaten att sändas ut till alla medlemsförbund för att ge dem tillfälle att lämna ändringsförslag till omarbetade motioner. Ursprungstexterna kommer att sändas ut bara för kännedom. Det förutses att detta sker i början av maj Ytterligare ett dokument som samlar alla ändringsförslag som lämnats in fram till den 8 juli kommer att utarbetas för kongressen. Kongressen kommer, som normalt är, välja ett redaktionsutskott vid öppningssessionen, vilket kommer att bestå av officiellt godkända kongressombud. Utskottet kommer som grund för sitt arbete att ta arbetsgruppens rapport och dokumentet med ändringsförslag. Redaktionsutskottet kommer att rapportera sina rekommendationer till kongressens plenarmöte. 8

10 Formaliteter vid ankomsten Pass & Visum Den information som finns i tabellerna nedan är den senast tillgängliga för ITF och korrekt vid tryckningen av denna folder. Alla deltagare bör på nytt bekräfta handläggningstider och ansökningskrav hos sitt lokala mexikanska konsult så långt innan som möjligt för att säkerställa att visum utfärdas i god tid. DEL 3: Hur man tar sig dit Alla deltagare bör säkerställa att de har minst 6 månaders giltighetstid kvar på sitt pass från avresedagen från Mexiko. Vi ber er notera att ni kommer att passera immigration och tull vid första inresepunkten i Mexiko. ITF kommer att ha representanter på flygplatsen att tillgå från den 1-5 augusti för att möta deltagarna vid ankomsten till Mexico City som kan hjälpa till med bagageförseningar och ordna med transport till ert hotell. Betalning av era transporter kan göras i förväg genom att använda blanketten för kreditkort online eller direkt till ITF:s representant (IVI) när ni väl anlänt. Inget visum behövs för semester- eller affärsbesök av medborgare i följande länder om inte sökanden specifikt informerats om att deras undantag för visum har återkallats: Andorra Argentina Aruba (*) Australien Bahamas Barbados Belgien Bulgarien Canada Chile Costa Rica Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Hongkong (**) Irland Island Israel Italien Japan Lettland Liechtenstein Litauen Luxemburg Macau (**) Malta Monaco Nederländerna Norge Nya Zeeland Panama Paraguay Polen Rumänien San Marino Schweiz Singapore Slovakien Slovenien Spanien Storbrittanien Sverige Sydkorea Tjeckiska Republiken Tyskland Ungern Uruguay USA Uruguay Venezuela (***) Österrike (*) Nederländskt territorium (**) Särskild administrativ region (***) Endast 30 dagar 9

11 DEL 3: Hur man tar sig dit Länder som behöver visum De länder som räknas upp i tabellen nedan behöver visum för att resa in i Mexiko OBS: Ni tillråds att lämna in er ansökan om visum så snart som möjligt för att säkerställa att ni kan resa. Om Mexiko inte har någon konsulär representation i ert land måste ni lämna in er ansökan till det land som anges inom parentes bredvid: 10 Afghanistan (Iran) Albanien (Italien) Algeriet Angola Antigua & Barbuda (St. Lucia) Armenien (Ryssland) Azerbaijan (Turkiet) Bahrain (Saudiarabien) Bangladesh (Indien) Belize Benin Bhutan Bolivia Bosnien & Hercegovina (Serbien) Botswana (Sydafrika) Brasilien Brunei Darussalam (Singapore) Bulgarien (Ungern) Burkina Faso Burma (Singapore) Burundi (Kenya) Cape Verde (Angola) Centralafrikanska republiken Colombia Comorerna Cuba Demokratiska republiken Kongo Djibouti (Etiopien) Dominica (St. Lucia) Dominikanska republiken Ecuador Egypten Ekvatorialguinea El Salvador Elfenbenskusten (Marocko) Eritrea (Kenya) Etiopien Fiji (Australien) Filippinerna Förenade Arabemiraten (Libanon) Gabon (Marocko) Gambia Georgia (Turkiet) Ghana (Nigeria) Grenada (St. Lucia) Guatemala Guinea (Nigeria) Libyen (Algeriet) Madagaskar (Sydafrika) Makedonien (Serbien) Malawi (Angola) Malaysia Maldiverna (Indien) Mali (Marocko) Marshallöarna (Filippinerna) Mauretanien (Algeriet) Mauritius (Sydafrika) Mikronesien (Filippinerna) Moldova (Grekland) Mongoliet (Sydkorea) Namibia (Sydafrika) Nauru Nepal (Indien) Nicaragua Niger Nigeria Oman (Saudiarabien) Pakistan Palau (Filippinerna) Palestina Papua Guinea (Australien) Peru Qatar (Libanon) Rwanda (Kenya) Ryssland Salomonöarna Sao Tome & Principe Saudiarabien Senegal (Marocko) Serbien Seychellerna (Kenya) Sierra Leone (Nigeria) Somalia Sri Lanka (Indien) St. Kitts & Nevis (St. Lucia) St. Lucia St. Vincent & Grenadinerna (St. Lucia) Sudan (Egypten) Surinam (Trinidad & Tobago) Swaziland (Sydafrika) Sydafrika Syrien (Egypten) Tadzjikistan (Pakistan) Taiwan

12 Guinea Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Irak Iran Jamaica Jordanien (Egypten) Kambodja (Thailand) Kamerun (Nigeria) Kazakstan (Turkiet) Kenya Kina Kirgizistan (Pakistan) Kiribati Kongo (Angola) Kroatien (Ungern) Kuwait (Saudiarabien) Laos (Thailand) Lesotho (Sydafrika) Libanon Liberia (Nigeria) Tanzania (Kenya) Tchad Thailand Togo Tonga Trinidad & Tobago Tunisien (Algeriet) Turkiet Turkmenistan (Turkiet ) Tuvalu Uganda (Kenya) Ukraina Uzbekistan (Pakistan) Vanuatu Vietnam Vitryssland (Ryssland) Västra Samoa Yemen (Saudiarabien) Zambia (Angola) Zimbabwe (Sydafrika) Östtimor (Indonesien) DEL 3: Hur man tar sig dit Not beträffande bidrag till kostnaderna för att delta Stadgarna säger att ITF inte skall bidra till en delegations kostnader för att delta i en kongress om inte styrelsen i särskilda fall beslutar annorlunda. Kongressen är ITF:s viktigaste demokratiska organ och det enda i vilket alla medlemsförbund som har betalat medlemsavgifter har rätt att delta. Många ITF-medlemmar har emellertid inte tillräckliga medel för att göra det och ITF har traditionellt anslagit en andel av den totala kongressbudgeten för att stödja deltagande ombud. Vid detta tillfälle har styrelsen beslutat att ekonomisk hjälp bör vara föremål för ett antal villkor, enligt följande: 1) att det berörda förbundet inte ligger efter med betalning av sina medlemsavgifter; 2) att förbunden bör försöka bära del av kostnaderna; 3) att hjälp ges bara till de förbund som inte har råd att sända ens ett ombud. 4) att om mer än ett förbund i ett land söker hjälp, så bör de först undersöka möjligheten att slå samman sina egna resurser och sända ett ombud med fullmakt (se paragraf IV, moment 7 i ITF:s stadgar) att företräda andra organisationer än sin egen; 5) att landbaserade anslag kan göras vid detta tillfälle (4) där strävan efter att samarbeta tydligt demonstrerats, 6) att 20 % av kongressens biståndsbudget bör avsättas till att stödja kvinnliga ombud. 7) att undantag kan göras för att underlätta deltagande av unga arbetstagare, kvinnor eller ombud från värdregionen som annars inte skulle kunna delta. Medlemsförbund som önskar ansöka om ekonomiskt bistånd måste skriva till generalsekreteraren senast den 4 januari

13 DEL 3: Hur man tar sig dit Antal kongressombud ITF:s stadgar säger att medlemsorganisationerna är berättigade till följande antal kongressombud: Betalande medlemmar Ombud Betalande medlemmar Ombud Under och därutöver Medlemsorganisationerna skall sträva efter att säkerställa att antalet kvinnliga ombud minst skall vara i proportion till deras andel av förbundets antal medlemmar. Ändå skall varje delegation som består av mer än tre personer sträva efter att inbegripa minst ett kvinnligt ombud. Under förutsättning att generalsekreteraren skriftligen underrättas härom, om möjligt minst fyra veckor före kongressens början, har en medlemsorganisation rätt att befullmäktiga annan organisations delegation att handla å dess vägnar vid kongressen. Dock må ingen delegation representera mer än tre organisationer utöver sin egen. Medlemsorganisation får till sin delegation foga ett rimligt antal rådgivare, förutsatt att dessa tillhör eller är nära förbundna med vederbörande organisation. 12

14 Man har ofta tänkt på Mexiko som en inkörsport, och på senare tid har detta återspeglats i mycket av landets konst, litteratur och film. Men Mexiko är mycket mer än ett gränsland: det omfattar nära 2 miljoner kvadratkilometer; är det elfte mest folkrika landet i världen med 109 miljoner innevånare; och har den 11:e största ekonomin, vilket gör det till det enda latinamerikanska land som är ledamot i OECD. Nedanför Mexiko ligger Guatemala och Belize, ovanför USA och Canada. Under senare år har det nordamerikanska frihandelsavtalet (NAFTA) mellan Mexiko och dessa två länder haft en stor, dock mycket omtvistad, inverkan på den mexikanska ekonomin. Mexikos ekonomi förväntas krympa med 7 % i år, vilket gör det till ett av de länder som drabbast hårdast av den globala bankkrisen. Helt klart utgör inverkan av allt detta på arbetstagarna och deras familjer stora utmaningar för fackförbunden. DEL 4: "Viva Mexiko" En presentation av vårt värdland Transportnäringen Mexikos geografiska läge och karaktär har oundvikligen avgjort det sätt som landets transportnäring har utvecklats på. Omgivet av havet Stilla havet i söder och väster, Mexikanska golfen i öster och Karibiska havet i sydost så finns där en livskraftig sjöfartsnäring med 76 hamnar. Av dessa är fyra stora, Altamira och Veracruz i Mexikanska golfen; Manzanillo och Lázaro Cárdenas vid Stilla havet, ansvariga för att hantera 60 % av landets skeppslast. I inlandet genomkorsas Mexiko av två stora bergskedjor, Sierra Madre Oriental och Occidental, vilket gjorde det till en dyr och svår uppgift att bygga vägar. De flesta motorvägarna är avgiftsbelagda. Järnvägarna privatiserades 1997 och då dessa ännu främst används till godstrafik så har regionala privatiserade bussbolag fått ta hand om det mesta av landets inrikestrafik. De som vill resa från stad till stad använder kollektivtrafiksystemet. Huvudstaden Mexico City har också sitt eget tunnelbanesystem, högbana för tåg och förortsförbindelse; Guadalajara har också en pendeltågsförbindelse och Monterrey en tunnelbana och en högbana. Mexico City International Airport är den största i Latinamerika med över 21 miljoner passagerare per år. På andra platser i landet finns över 1000 flygplatser men bara omkring 200 har belagda start- och landningsbanor. Den senare tidens historiska bakgrund 1821 uppnådde Mexiko sin självständighet från Spanien, men som i många före detta kolonialländer kontrollerades fortfarande tillgångarna av utländska medborgare som ägde transportsystem och många av fabrikerna och gruvorna. En liten infödd elit ägde det mesta av landet medan majoriteten av befolkningen levde i djup fattigdom. Under General Porfirio Diaz ledarskap blev klyftan större och när Francisco I. Madero ledde strejker över hela landet mot orättvisa löner och villkor, tvingades diktatorn att hålla val. Hotad av det betydande antal röster Madero fick lät Diaz sätta honom i fängelse. Men effekten av Maderos mobilisering kändes genom hela landet och inspirerade två av Mexikos största folkhjältar: Pancho Villa i norr och Emilia Zapata i söder. Mellan sig ledde de uppror mot armén, de fick kontroll över sina respektive regioner. Diaz avgick 1911 och flydde till Frankrike. Madero tog kontroll över landet med motarbetades av Zapata som ogillade det räddhågsna i hans landreformprogram. Landet hamnade i inbördeskrig och i de påföljande striderna förstördes många stora lantgårdar och boskapsfarmer blev Venustiano Carranza president och en författning utarbetad av revolutionära ledare, som var starkt för facket och som hade landreform i centrum, antogs av Carranza. Denna författning gäller fortfarande. Idag drivs 13

15 DEL 4: "Viva Mexiko" En presentation av vårt värdland nära hälften av Mexikos odlade åkerjord av lantbrukskooperativ som var resultatet av omfördelningen av land som sattes igång under revolutionen. Revolutionsperioden varade fram till År 1934 valdes Cárdenas, han fortsatte med programmet för omfördelning av land och nationaliserade Mexican oil. Under 1970-talet steg oljepriset och Mexikos skuld ökade, under 1980-talet var inflationen utbredd och tiderna blev hårdare för arbetstagare genom kännbara ökningar av priset på gas, livsmedel och elektricitet. Sedan i september 1985 dödade en jordbävning i Mexico City 8000 människor och förorsakade skador för miljarder dollar. Vid denna tidpunkt började strömmen av papperslösa arbetstagare in i USA få en stor inverkan på den inhemska ekonomin. Fackliga rättigheter Striden mellan företags-, eller "gula" fackliga organisationer och fristående fackförbund har varit särskilt påtaglig i Mexiko. ITF:s medlemsförbund har emellertid lett en förnyelse av den progressiva fackföreningsrörelsen i Mexiko, tagit ledningen i landets fackföreningsrörelse som är under utveckling. Dessa radikala förbund har utkämpat hårda strider för arbetstagares rättigheter, allra mest i "Maquiladoras" i vilka en miljon mexikaner arbetar. Maquiladoras är fabriker som verkar enligt NAFTA, som importerar tullfritt material och utrustning, monterar varor och exporterar dem sedan åter (termen "maquiladora" hänvisar till praxisen hos mjölnare att debitera en "maquila" för att mala andras säd.) De flesta Maquiladoras är belägna längs gränsen USA-Mexiko men företagen är i huvudsak utlandsägda. Trots detta, enligt 2006 års uppgifter, står de fortfarande för 45 procent av Mexikos export. Majoriteten av arbetstagarna i dessa "maquiladoras" är kvinnor. Edo Fimmen Edo Fimmen, ITF:s generalsekreterare från 1919 fram till sin död 1942, och en av de viktigaste figurerna i ITF:s historia, dog i Mexiko. Hans inverkan på den internationella fackföreningsrörelsen, och på ITF i synnerhet, var dubbel. Han var bland de första att se att en alltmer internationell ekonomisk miljö innebar att fackförbund, också, behövde verka på transnationell basis och han uppmuntrade förbunden att agera djärvt och beslutsamt. Under hans ledning omvandlades ITF från en europeisk till en global organisation. Under mellankrigsåren byggde Fimmen upp regionala organisationer på andra kontinenter, svarade på frågor om kolonialism och underutveckling. Under hela 1930-talet besökte han Nordafrika och sedan Kina och Japan, inrättade ett ITF-sekretariat för Fjärran Östern. Under andra världskriget drev han kampanj med ITF till stöd för anti-fascistiska motståndsrörelser. Detta inbegrep att bygga upp ett illegalt nätverk inom motståndsrörelsen av transportförbund (främst järnväg) i Nazi-Tyskland och bistånd till de republikanska styrkorna i det spanska inbördeskriget. Men 1938, efter ITF-kongressen i Luxemburg, kollapsade Fimmen. Han återhämtade sig tillräckligt för att övervaka ITF:s flytt från Amsterdam till London under andra världskriget, men gick slutligen med på att åka till Mexiko för konvalescens. Han dog i Cuernavaca i december Miljön 14 Som på alla andra platser i världen har miljön blivit ett allt hetare ämne i Mexiko, inte minst i själva Mexico City, ökänt för sina höga luftföroreningar. Det är därför ATM (Alianza de Tranviarios de México, ett ITF-medlemsförbund)

16 arbetar för att genomföra ett radikalt nytt kollektivtrafikprogram för att minska koldioxidutsläppen i staden. "Nollutsläppskorridoren" har utvecklats av ATM:s generalsekreterare, Benito Bahena Lomé, i samverkan med borgmästaren, Marcelo Ebrard, och stadens transportminister, Armando Quintero. En stor pulsåder i Mexico City, 36.6 kilometer lång, kommer att drivas av elektriska trolley-bussar som ska transportera tiotusentals stadsinnevånare varje dag. Arrangörerna hävdar att detta är ett säkert, lugnt och rent transportsystem som ska minska föroreningarna och inte bara bidra till minskad global uppvärmning utan även förbättra hälsan hos stadens innevånare och arbetstagare. DEL 4: "Viva Mexiko" En presentation av vårt värdland De medverkande hoppas att "korridoren" ska fungera som ett flaggskepp för stadens ekologiska intentioner, främja idén om miljömedvetenhet och utgöra en modell för andra länder som man kan avbilda i sina egna länder. "'Nollutsläppskorridoren' är en tydlig satsning på en grönare, hälsosammare och säkrare stad." Bahena Lomé har sagt: "fackförbund måste främja införandet av fler ekologiska korridorer, vi behöver handla nu eller så kommer vi att äventyra framtiden för nästa generation." Praktisk information Elektricitet: 110 volt, AC 60 Hz. Stickkontakter med två flata stift är standard. Internationella samtal: Landsnumret för Mexiko är +52. För att ringa ut slå 00 följt av relevant landsnummer (t.ex. 001 för Nordamerika). Mexikos nödnummer: 060 och 080. Tid: Lokal tid är GMT 6 (GMT 5 mellan första söndagen i april och näst sista lördagen i oktober). Språk: Spanska är det officiella språket. Några talar engelska i de stora städerna och turistområdena. Klimatet Klimatet i Mexiko varierar i förhållande till höjden. De låga kustområdena har typiskt tropiskt klimat, varmt och fuktigt, men vädret i Mexico City, som ligger på 2300 meters höjd över havet, är mycket mer moderat. Mexico City har sköna somrar och milda vintrar, med en årsmedeltemperatur på 64 F (18 C). Säsongsvariationerna i temperaturen är små, men maj är årets varmaste månad, och januari kallast. Mexico City har hög genomsnittlig nederbörd, det mesta regnet under sommaren, juli är den blötaste månaden och februari den torraste. Banker Bankerna är normalt öppna från 09:00 till 16:00 måndag till fredag, det finns bank och bankomat där kongressen äger rum. Valuta Den mexikanska valutan är Peso (MXN) uppdelad i 100 centavos. Kreditkort accepteras ofta, särskilt Visa, MasterCard och American Express. Resecheckar accepteras i allmänhet, men kan inte växlas in på söndagar. Bankomater finns i de flesta städer och samhällen och är det bekvämaste sättet att skaffa pengar, men av säkerhetsskäl rekommenderas att man bara använder dem under kontorstid. Utländsk valuta kan växlas vid ett av många "casas de cambio" (växlingskontor), som har långa öppettider och erbjuder snabbare service än bankerna. 15

17 DEL 4: "Viva Mexiko" En presentation av vårt värdland Hälsa De som reser in i Mexiko från ett smittoområde behöver ha intyg om gula febern. Det finns inga specifika vaccinationskrav för besökare till Mexiko; besökare bör emellertid söka rådgivning om man reser utanför de större turistområdena. En liten malariarisk finns i vissa områden på landsbygden men inte vid Stilla havet eller golfkusterna och på sommaren ökar denguefebern. Försiktighet beträffande livsmedel och vatten bör iakttas och besökare tillråds att vara försiktiga med gatukök och hålla sig till vatten på flaska. Det rekommenderas starkt att lämplig sjukförsäkring tecknas som täcker deltagarna under besöket. Vi ber er notera att "Agua No Potable" betyder att vattnet inte är drickbart. Dricks Generellt bör dricks lämnas till servitörer och barpersonal på 10 % till 15 % om en serviceavgift inte redan lagts på räkningen. Personlig säkerhet Deltagarna bör tänka på att Mexico City, i likhet med de flesta stora städer, har områden i vilka säkerheten kan vara ett problem. Resande bör vara vaksamma och uppmärksamma hela tiden och det rekommenderas att deltagarna använder auktoriserad taxi från taxihållplatser eller hotell. Resan ITF har utsett Mexicana Airlines (MX) som det officiella flygbolaget för sin 42:a kongress. För reservation av rabatterade flygbiljetter ta kontakt med Jane Wilson vid Dovetail Foks (ITF:s resebyrå), tfn /fax / e-post: Dovetail Foks är tillgängliga dygnet runt för att svara på kongressdeltagares flygförfrågningar och vi vill starkt uppmana er att göra era reservationer så långt i förväg som möjligt för att sänka era resekostnader. Turer/utflykter ITF har utsett IVI som sin lokala arrangör av turer och utflykter och har förhandlat fram specialpriser för kongressdeltagarna. IVI erbjuder en rad turer i och omkring Mexico City och även turer längre bort till andra delar av Mexiko och dess omkringliggande länder. En fullständig förteckning över turer som finns att tillgå finner ni på följande länkar på kongressens webbsidor eller genom att kontakta IVI. IVI kommer att ha en disk vid Hilton Mexico City Reforma under den tid kongressen pågår men om ni önskar förhandsboka turer ber vi er följa länkarna på kongressens webbsidor eller kontakta Lilia Peñaloza på: telefon /4566, e-post och Barnomsorg 16 Daghem kommer att finnas under den tid kongressen pågår. Ytterligare information kommer att finnas inom en nära framtid. Om ni är intresserade av daghemsplatserna ber vi er kryssa i lämplig ruta när ni registrerar er och inkludera detaljuppgifter om det/de berörda barnet/barnen.

18 Flygplatstransfer ITF har förhandlat fram reducerad flygplatstransfer genom IVI. Transfer vid ankomsten kan förhandsbokas genom att följa länkarna på kongressens webbplats. Alternativt kommer en välkomstdisk att finnas vid flygplatsen i Mexico City. Vi ber er gå till diskarna vid ankomsten som ni finner när ni passerat tullen. Resan tur och retur från Mexico City Airport till av ITF utsedda hotell kommer att kosta US$ DEL 4: "Viva Mexiko" En presentation av vårt värdland Luncher och förfriskningar Lätta luncher, förfriskningar och drycker kommer att finnas till försäljning vid kongresscentret. Alla maträtter är utan fläskkött och alkohol och menyn är varierad. Även om det finns en mängd caféer och restauranger i omgivningen så råder ITF alla kongressdeltagare att använda anläggningarna i kongresscentret, vilka är både prismässigt rimliga och av god kvalitet. Bordsreservationer för restauranger rekommenderas. Skatt Mervärdesskatt (VAT eller IVA) debiteras på de flesta varor. Turister som anländer med flyg eller båt kommer att kunna få tillbaka de 15 % mervärdesskatt de betalar för varor som överstiger 1200 Pesos / USD $115 när de lämnar landet. Besökare som reser över gränsen på land kan inte få återbetalning av mervärdesskatt. Varor måste köpas med kredit- eller betalkort utfärdade utanför Mexico och besökare måste visa pass vid köpet samt få ett kvitto och en officiell blankett för återbetalning av mervärdesskatt från butiken. För dem som har rätt till det kommer hälften av mervärdesskatten att återbetalas omedelbart i pesos, upp till max Pesos/USD $995, och återstoden kommer att krediteras kreditkortet ni använt inom 40 dagar. Tullen Besökare tillåts föra in skattefria produkter och varor till ett värde av US$300 utan att behöva betala tullavgifter. Förbjudna varor inkluderar färska livsmedelsprodukter samt import av burkmat. Export av arkeologiska konstprodukter är strängt förbjudet. Ömsesidig respekt ITF är engagerade i att skapa och upprätthålla en arbetsmiljö baserad på värdighet och ömsesidig respekt. I alla organisationer bör man vara vaksam på att säkerställa att alla deltagare känner att de kan verka i en atmosfär i vilken de känner sig väl till mods och trygga. Detta bör gälla möten, sociala sammanhang och alla evenemang runt ITFs verksamhet. ITF har en policy om ömsesidig respekt till förmån för alla mötesdeltagare. Texten i denna policy finns på ITF:s webbplats (www.itfglobal.org/aboutus/respect.cfm). Om ni är oroade över beteende som kan bryta mot denna policy ber vi er att i första hand meddela Stuart Howard, biträdande generalsekreterare. 17

19 ITF Rekommenderade Hotell Vi ber er att inte boka rum direkt på något hotell. De hotell som räknas upp nedan har inspekterats av ITF för att de ska ge kongressdeltagarna komfort och för att de ligger i närheten av mötesplatsen för kongressen. Alla hotellen har fått erkännande för sin servicekvalitet och för att de är prisvärda. Priserna anges i US dollar och är exklusive rumservice, dricks till bärare och skatter om inte annat anges. Vi ber er notera att dricks till servicepersonal och bärare utgör del av de anställdas kollektivavtal och är en stor del av den lön de får. Om det inte föreligger skäl för verkligt missnöje med den service de tillhandahåller, skulle vi vilja be kongressdeltagarna att betrakta dessa avgifter som del av rumspriset. Deltagare med tillträde till Internet bör boka logi när ni registrerar er online via kongressens webbplats eller genom att använda blanketten för hotellbokning bifogad cirkuläret med inbjudan. Alla bokningar måste göras genom ITF:s rese- och evenemangsavdelning via webbsidor eller genom att använda denna blankett. ITF:s kongressdeltagare (ej boende i Mexiko) är undantagna från att betala 15 % mervärdesskatt på vissa delar av hotellräkningarna (nämligen logi och inklusive frukost), förutsatt att deras räkning betalas med internationellt kreditkort eller betalas i förskott utomlands genom banköverföring. Dessutom måste deltagarna för att kvalificera sig för detta ge hotellet en kopia av sitt pass tillsammans med en kopia av sina stämplade immigrationskort vid incheckningen. Vi ber er notera att den som inte gör sina reservationer genom ITF:s rese- och evenemangsavdelning kommer inte att kvalificera sig för avdrag på mervärdesskatten. Hilton Mexico City Reforma Hotel (f.d. Sheraton Centro Histórico) Adress: Avenida Juárez 70, Colonia Centro, Mexico City Tfn: +52 (55) Fax: +52 (55) Webb: Hilton Mexico City Reforma är beläget framför Alameda Park vid huvudingången till den historiska stadskärnan Mexico City och ligger också nära stadens finans-, affärs- och kulturella centrum. Hotellanläggningen innefattar ett dygnetruntöppet affärscentrum, trådlöst Internet med hög hastighet, fitness centre, inomhuspool, restauranger och en bar i lobbyn. Priser Priserna anges i US dollar för bara rummet men inkluderar rumservice och bärare samt fri tillgång till Internet och gym. 2 % logiskatt och 15 % mervärdesskatt tillkommer: Enkel/dubbelrum Ordinära rum: $169,00 / $170,00 Lyxsviter $265,00 / $265,00 18 OBS: Sena avbokningar (inom en månad före ankomst) eller förkortad vistelse kan medföra stora avbokningskostnader på detta hotell. Deltagare som checkar in på hotellet och minskar antalet nätter kommer att debiteras för hela den vistelse som ursprungligen bokats.fiesta Americana Reforma

20 5* Adress: Avenida Paseo de la Reforma 80, Mexico DF Tfn: +52 (55) Fax: +52 (55) Webb: ITF Rekommenderade Hotell Fiesta Americana Reforma ligger bekvämt på Paseo de la Reforma och ligger inom kort gångavstånd från den historiska stadskärnan, den traditionella Zona Rosa och Bellas Artes. Hotellet har två restauranger, (Fonda de Santa Clara och Café Reforma), två barer (med levande musik), dygnetruntservice, spa (ingen pool) och gym. De luftkonditionerade gästrummen är rymliga och har Internetanslutning. Priser Priserna anges i US dollar och gäller endast rummet men inkluderar dricks för rumsservice och bärare. 2 % logiskatt och 15 % mervärdesskatt tillkommer: Ordinära rum: $77,00 enkel eller dubbelrum Priser för rum av högre standard lämnas på begäran Sevilla Palace Hotel 5* Adress: Avenida Paseo de la Reforma 105, Colonia Tabacalera, C.P , Mexico DF Tfn: +52 (55) Fax: +52 (55) Webb: Sevilla Palace är ett bekvämt hotell med luftkonditionerade rum och sviter som tillhandahåller fullt moderna anläggningar och komfort (skrivbord, trådlöst Internet, strykjärn, kabel-tv, mini-bar, kassaskåp). För övrigt finns två restauranger, rumservice dygnet runt, affärscentrum med sekreterarservice samt pool på taket och gym. Priser Priserna anges i US dollar och inkluderar frukost - 2 % logiskatt och 15 % mervärdesskatt tillkommer. Vidare tillkommer US$2,00 för bärare per person samt US$2,00 per rum per dag för rumservice. Enkelrum: $85,00 Dubbelrum: $90,00 Juniorsvit: $110,00 (liten svit) Casa Blanca Ciudad de Mexico 4* Adress: Lafragua 7, Colonia Tabacalera, Mexico DF Tfn: +52 (55) Fax: +52 (55) Webb: Hotel Casa Blanca Ciudad de Mexico ligger några få steg från Avenida Paseo de la Reforma och Revolutionsmonumentet i hjärtat av Mexico Citys finans-, ekonomiska och kulturella centrum. Även om det har en lite äldre stil så erbjuder detta hotell god rumstandard och är mycket prisvärt. 19

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01

Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i utlandet. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Prislista privatabonnemang Samtal och SMS i. Giltig fr.o.m 2013-06- 01 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. Betalsamtal och samtal till satellit betalas enligt besöksnätets taxa med ett administrativt

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd * ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2010 Skatteverket lämnar med

Läs mer

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012

Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Den svenska utländsk bakgrund-befolkningen den 31 december 2011 Tobias Hübinette, Mångkulturellt centrum, 2012 Detta är en sammanställning av den svenska utländsk bakgrund-befolkningen en generation bakåt

Läs mer

När måste jag ha internationellt körkort?

När måste jag ha internationellt körkort? När måste jag ha internationellt körkort? Uppgifterna i tabellen avser innehavare av svenskt körkort som i kör personbil eller motorcykel under ett tillfälligt besök (högst 90 dagar) i ett annat land.

Läs mer

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet.

Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet. Privat - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Mobilsurf i utlandet. Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna

Läs mer

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel.

3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Information och tjänstespecifika villkor. 3Global - Företag. Gäller fr o m 18 maj 2015. Alla priser är exklusive moms. 3 reserverar sig för eventuella tryckfel. Månadsavgift 29 kr/mån Tjänsten har ingen

Läs mer

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015

Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS och Mobilsurf i utlandet Gäller från 15 Juni 2015 Företag - Prislista Mobilabonnemang Samtal, SMS Gäller från 15 Juni 2015 Alla priser i svenska kronor inklusive moms. 3Danmark gäller när du använder 3s nät i Danmark. Samtalpriserna presenteras i kronor

Läs mer

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86

Prislista BKTV Telefoni Internationellt mm. Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Internationellt Prislista BKTV Telefoni Afghanistan Fast telefoni 0,36 0,45 5,09 6,36 Afghanistan Mobil 0,36 0,45 2,29 2,86 Albanien 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet Fast telefoni 0,36 0,45 1,69 2,11 Algeriet

Läs mer

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal

Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Dole Food Company Instruktioner för avgiftsfria, internationella telefonsamtal Inhemska Telefonsamtal (USA, Kanada & Guam): 1. Ring 888-236-7527 Internationella samtal: 1. För att ringa Dole integritetshotlineleverantör

Läs mer

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /..

Förslag till. RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.6.2010 KOM(2010)342 slutlig 2010/0189 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr /.. om fastställandet av de korrigeringskoefficienter som ska tillämpas

Läs mer

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER

AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 1 BILAGA 17 AKTA, BILAGA 17 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en tjänsteinnehavare/arbetstagare

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Internationellt Körkort

Internationellt Körkort Sida 1 av 6 Startsida Pressnytt Styrelse Aktiviteter Södra avdelningen Västra avdelningen Östra avdelningen Landsförbund In English Expertråd Förmåner Förarmärken Medlemsansökan Internat. körkort Ladda

Läs mer

2. Bakgrund och problembeskrivning

2. Bakgrund och problembeskrivning KONSEKVENSUTREDNING FS 1.5-598-15 2015-04-10 2015-119-3807 Konsekvensutredning med anledning av ändrad föreskrift om merkostnadslån för resor vid utlandsstudier 1. Sammanfattning Lånebelopp för resor vid

Läs mer

Ersättning för resekostnader

Ersättning för resekostnader KAD 1 Bilaga 16 AKTA, BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 mom.1 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip

Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Prislista för mobila företagsabonnemang cellip Utgåva 1 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder två olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kombineras eller kan med fördel

Läs mer

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet

Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet 2013-09-18 1 (6) PM Martin Olsson Serviceenheten Användning av mobiltelefon i utlandet och mobilsäkerhet Följande är en sammanställning över vad som gäller för tal- och datatrafik i utlandetnär det gäller

Läs mer

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12

Utgåva 9. Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2. Abonnemang och månadsavgifter... 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips mobilabonnemang... 2 Abonnemang och månadsavgifter... 2 Minutavgifter, ordinarie nationella samtal och SMS... 2 Abonnemang och månadsavgifter Cellip

Läs mer

Standardprislista Tele2 Företag

Standardprislista Tele2 Företag Standardprislista Tele2 Företag Gäller fr o m 2015-04-29 Innehåll Mobiltelefoni 2 Abonnemang 2 Bredband 4G 2 Tilläggstjänster 3 Extradata 3 Roamingpaket 3 Övriga tilläggstjänster 3 Fasttelefoni via kopparnätet

Läs mer

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6

Prislista för mobila företagsabonnemang. cellip mars 2013. Utgåva 6 Prislista för mobila företagsabonnemang cellip mars 2013 Utgåva 6 Abonnemang Abonnemang och månadsavgifter Cellip erbjuder tre olika företagsabonnemang i olika utföranden. Abonnemangen kan med fördel kombineras

Läs mer

Internationella översikter International perspectives

Internationella översikter International perspectives Internationella översikter International perspectives Foto: ina agency Internationella översikter Statistisk årsbok 2013 26 Internationella översikter International perspectives 26.1 Världens befolkningstillväxt...

Läs mer

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands

Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Registerstudie över svenska medborgare boende utomlands Frida Vernersdotter och Maria Solevid [SOM-rapport nr 2014:22] Tabellförteckning Registerstudie över utlandssvenskar... 1 Tabell 1. Utlandsadress...

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt konventionen [1151] De fördragsslutande regeringarna

Läs mer

Prislista för fast teleanslutning

Prislista för fast teleanslutning Prislista för fast teleanslutning Alla priser är inklusive moms. Angivna priser gäller enligt avtal. Fasta avgifter för anslutning till det fasta telenätet (abonnemangsavgift) faktureras i förskott för

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster

AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster AllTele Företag Prislista Mobila Tjänster rev 20150130 Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil Tilläggs & Inkluderade tjänster AllTele Övriga tjänster och avgifter AllTele Samtal till utlandet från

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 december 2014 1037/2014 Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015 Utfärdat i Helsingfors den 8 december 2014

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Gäller fr o m 2014-10-01 Innehåll Mobila produkter 2 Mobiltelefoniabonneamang 2 Affärspaket 2 Mobilt bredband 2 Tilläggstjänster 3 Mobilsurf 3 Mersurf 3 Roamingpaket 3

Läs mer

Blanketter Kontaktuppgifter

Blanketter Kontaktuppgifter Blanketter Kontaktuppgifter Suomeksi English Startsida > Detaljerade skatteanvisningar > Förskottsuppbörd > Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2014 sivu suomeksi page

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Geogr afi 4-6 grundbok

Geogr afi 4-6 grundbok Geogr afi 4-6 grundbok Jan Wiklund Tomas Torbjörnsson Capensis förlag ab Språkgranskning Elin Herrmann Specialpedagogisk granskning Magnus Persgården Värdefulla synpunkter på innehållet Oskar Anderzén,

Läs mer

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008.

Prislista företagsabonnemang. Gäller från 22 april 2008. 3Business Start 3Business Bas Röstsamtal och videosamtal inom 3 är gratis Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 49 kr/mån Månadsavgift utan mobil (18/24 månaders bindning) 99 kr/mån Användning

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

AllTele Företag Prislista

AllTele Företag Prislista AllTele Företag Prislista Innehåll AllTele Mobiltjänster AllTele Mobil äggs & Inkluderade tjänster AllTele Växel AllTele Connection Services AllTele Bredband AllTele IPtelefoni och faxtjänst AllTele Företagsabonnemang

Läs mer

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information.

Kursinbjudan och kursanmälan bifogas. Anmälan kan även göras på Arbetsgivarverkets hemsida under rubrikerna Utbildningar, Praktisk information. ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR 2002-09-16 Jourtelefon för medlemmar: 08-700 14 44 Arbetsgivarverket informerar kan även läsas på vår hemsida: www.arbetsgivarverket.se Box 3267, 103 65 STOCKHOLM (besöksadress

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012?

Antal Kommer du att åka på solsemester under vintern 2011-2012? Kommer du att åka på solsemester under vintern -? När ska du åka? Hur ofta åker du på solsemester under vinterhalvåret? Vart ska du åka? Ja Nej November December Januari Februari Mars Varje år Vartannat

Läs mer

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95

Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande 2,83 per mån) 16,95 PRISLISTA ÅLANDS TELEKOMMUNIKATION Priser från 01.01.2013 1. Mobiltjänster Inhemska samtalsavgifter (pris euro/min. inkl. 24 % moms) Grundavgift för Ålcom samtalsanslutning Per Månad 3,22 Per 6 mån (motsvarande

Läs mer

Vad är en ATA-carnet?

Vad är en ATA-carnet? Mässor och yrkesutrustning utanför EU? Använd ATA-carnet för enklare gränspassering! Mariette Gunnarsson Monica Svensson Handelskammaren på 1min Agenda - Vad är en ATA-carnet? - Hur den ska och när kan

Läs mer

Fast telefoni från Telia

Fast telefoni från Telia 1/6 Priserna gäller inkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 nov 2011 med reservation för ändringar. Fakturaavgift E-faktura 1 Pappersfaktura 2 19 kr / faktura Månadsavgift Varierar beroende på om du valt ett

Läs mer

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor

5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor bilaga I 1 (11) AKTA, bilaga 16: Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För en resa som en

Läs mer

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4

cellip PRISLISTA LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Utgåva 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Cellips Lync 365 Telefoni- abonnemang... 2 Lync 365 Telefoni... 2 Lync 365 Telefoni Global... 2 Internationella samtal från Sverige... 2 Office 365/Exchange

Läs mer

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent

Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Connecting Lives, Sharing Cultures Ta hem världen till dig Bli värdfamilj åt en utbytesstudent Att vara värdfamilj är att växa som individer, lära nytt & få uppleva ett fantastiskt år tillsammans. Att

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN

INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN INTERNATIONELLA TRANSPORTARBETAREFEDERATIONEN 42:a kongressen: Mexico City, 9 augusti 2010 Konferens för kvinnliga transportarbetare DAGORDNING 1. Val av rapportör 2. Verksamhetsberättelse / Vi organiserar

Läs mer

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd

Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd ISP:s fskr om ansökan om exporttillstånd [2651] Allmänt om ansökan om tillstånd 1 [2651] Av 8 [2458] förordningen

Läs mer

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8)

KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) KT Cirkulär 21/2013, bilaga 1 (8) AKTA, bilaga 16 Ersättningar för resekostnader ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och tjänsteförrättningsresor För

Läs mer

SEAT Service Mobility

SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility Var som helst. När som helst. SEAT SERVICE enjoyneering var som helst, när som helst. SEAT Service Mobility SEAT Service Mobility garanterar dig en fullständig och pålitlig servicehjälp

Läs mer

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna

EUROPA PÅ KARTAN. Till läraren. Landområdeskartorna EUROPA PÅ KARTAN Till läraren Europa på kartan riktar sig mot det centrala innehållet Geografins metoder, begrepp och arbetssätt i ämnet geografi i Lgr11. Framförallt passar materialet för åk 4-6 då Europas

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen

Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen Rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande av att handeln med vissa viktiga mediciner avleds till Europeiska unionen EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

Prislista Glocalnet kontantkort

Prislista Glocalnet kontantkort Prislista Glocalnet kontantkort Gäller fr o m 14 februari 2008 Innehåll Glocalnet Kontant BAS...3 Priser Ordinarie nationella samtal... 3 Glocalnet Kontant PRAT...4 Priser Ordinarie nationella samtal...

Läs mer

Definitioner och begrepp

Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp Definitioner och begrepp Beskrivning av regionala indelningar Grupperingar av världens länder skiljer sig åt mellan olika organisationer och mellan publikationer. De grupperingar

Läs mer

Annex I Activity Details KA107 2015

Annex I Activity Details KA107 2015 Annex I Activity Details KA107 2015 ENI South 509 258 Studenter ut Studenter in STA STT Bachelor Master PhD Bachelor Master PhD STA ut STA in STT ut STT in Lunds universitet, Egypten 22 105 0 2 1 2 0 0

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT. av den 22.10.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 22.10.2014 om ändring av genomförandebeslut K (2011) 5500 slutlig, vad gäller titeln och förteckningen

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos

2014-12-05 Mats Pergert www.smittskyddstockholm.se. Tuberkulos Tuberkulos Antal fall 2014-12-05 Antal fall av tuberkulos per 100 000 i Sverige och Stockholm mellan 1971 och 2013 40 35 30 25 Stockholms län 20 Sverige 15 10 8,4 5 6,8 0 800 3,5 Somalia Somalia 700 Sverige

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Internationella fördrag

Internationella fördrag Internationella fördrag När Finland sluter ett internationellt avtal (fördrag) som innehåller en bestämmelse vilken står i strid med SjL eller vilken faller inom landskapets behörighet, fordras lagtingets

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

Välkommen... Att komma igång med startpaketet

Välkommen... Att komma igång med startpaketet 2 Välkommen... Välkommen till Universal Smart. Vi tackar dig för att du valt att ringa med Universal Telecom. Du har valt att ringa med Sveriges mest prisvärda abonnemang. Universal Smart garanterar dig

Läs mer

Landinformation. Landinformation. Gäller från 2011-01-01

Landinformation. Landinformation. Gäller från 2011-01-01 Landinformation Landinformation Gäller från 2011-01-01 Landinformation För att din utlandsbetalning ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt måste den innehålla korrekta uppgifter.

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Regelverk för registrering av utländska patienter

Regelverk för registrering av utländska patienter Versionsdatum: 2013-10-18 Regelverk för registrering av utländska patienter Landstingets resurscentrum Patientadministrationen Virdings Allé 26 Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn vx 018-611

Läs mer

Att lyckas med affärer i Afrika

Att lyckas med affärer i Afrika Att lyckas med affärer i Afrika Peter Stein Stein Brothers AB Presentationens innehåll 1. Stora linjer i Afrikas ekonomiska utveckling 2. Sveriges handel med Afrika 3. Att lyckas med affärer i Afrika 4.

Läs mer

SUNET RAMAVTAL Dnr 71/04 Borderlight AB Bilaga 2 Sid: 1(7)

SUNET RAMAVTAL Dnr 71/04 Borderlight AB Bilaga 2 Sid: 1(7) Sid: 1(7) Priser m m 1 IP-BASERAD TELEOPERATÖRSANSLUTNING 2 1.1 Tjänst... 2 1.1.A Typtjänst... 2 1.1.B Abonnemangsnummerserier... 2 1.1.C Nummerportering... 2 1.2 Tilläggstjänst ISDN gränssnitt till lokal

Läs mer

Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler?

Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? 142 SKATTENYTT 2003 Lars-Erik Wenehed Vad är internationell skatterätt eller behöver Sverige underkapitaliseringsregler? Denna artikel är en förkortad version av ett föredrag, som författaren höll på TOR/

Läs mer

Prislista Röstabonnemang - Privat

Prislista Röstabonnemang - Privat Prislista Röstabonnemang - Privat Gäller från 13 februari 2007 3Abonnemang 3Bomben Friends 3Kombo Friends 3Flatrate Månadsavgift 69 kr 1 199 kr 2 599 kr 3 Inkluderade minuter alla nät - 300 min 3000 min

Läs mer

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11

Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11. Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 UF 19 SM 1201 Universitet och högskolor Utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2010/11 Foreign background among students and doctoral students in higher education 2010/11 I korta drag Andelen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Prislista Abonnemang - Privat

Prislista Abonnemang - Privat 3Abonnemang 3Bomben Friends 3Kombo Friends 3Flatrate 3Kombo Talk 3Kombo Music Månadsavgift 69 kr 1 199 kr 2 599 kr 3 199 kr 4 199 kr 5 Inkluderade minuter alla nät - 300 min 3000 min 500 min 400 min Användning

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje

RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje RPM International Inc. Instruktioner för jourlinje Medan efterlevnadsärenden ofta kan lösas på lokal nivå, tillhandahåller RPM International Inc.:s ( RPM ) jourlinje ett sätt att anonymt rapportera angelägenheter

Läs mer

DAG- OCH ARBETSORDNING

DAG- OCH ARBETSORDNING DAG- OCH ARBETSORDNING Förslag till dagordning 1. Kongressens öppnande 2. Gästerna hälsas 3. Rapport från ombudskommittén 4. Beslut om kongressens offentlighet 5. Antagande av dagordning 6. Antagande av

Läs mer

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa.

InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. 2264 InterRail Res fritt och bekvämt i hela Europa. Äventyr, valfrihet, bekvämlighet. Europa har så mycket att erbjuda: storstäder, pittoreska byar, vacker natur och spännande evenemang. Med InterRail

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Policy paper Utskott: UNESCO Land: Argentina Delegat/delegater: David Billgren, Max Abdon

Policy paper Utskott: UNESCO Land: Argentina Delegat/delegater: David Billgren, Max Abdon Policy paper Land: Argentina Delegat/delegater: David Billgren, Max Abdon República Argentina har en hög utbildningsstandard för både kvinnor och män, jämställdheten mellan män och kvinnor håller också

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008

Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 Omräkningskurser som skall tillämpas vid fastställande av tullvärdet år 2008 december 2008, ändring fr.o.m. 3.12.2008, ändring fr.o.m. 10.12.2008, ändring fr.o.m. 24.12.2008, ändring fr.o.m. 31.12.2008

Läs mer

Telefoni. Använd tjänsterna i din telefon. Handbok

Telefoni. Använd tjänsterna i din telefon. Handbok Telefoni Använd tjänsterna i din telefon Handbok Välkommen till Telia I den här handboken får du veta mer om alla möjligheter som ditt telejack och ditt abonnemang från Telia öppnar upp. Här kan du upptäcka

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Lenovo Garantivillkor Del 1 - Allmänna villkor

Lenovo Garantivillkor Del 1 - Allmänna villkor Lenovo Garantivillkor Del 1 - Allmänna villkor Dessa Garantivillkor omfattar Del 1 - Allmänna villkor, Del 2 - Nationsspecifika villkor och Del 3 - Garantiinformation. Villkoren i Del 2 kan ersätta eller

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska

Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram på lättläst svenska Europeiska unionens ungdomsprogr Youth in Action, gemensam verksamhet för ungdomar Vill du resa och träffa andra ungdomar i ett annat

Läs mer

Student-UT försäkring

Student-UT försäkring Student-UT försäkring All information om Student-UT försäkringen hittar du på www.liu.se/ut eller på din fakultets hemsida/virtuella mapp. Länkar till hemsidorna: LiU LiU student utlandsstudier 1 Student-UT

Läs mer