Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20"

Transkript

1 ~ HEDEMORA Samman\radesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (e) Melker Andersson (M) ÖVriga närvarande Anita Hedqvist (S) Sol britt Andersson (V) Annika Strand, kommunchef Jennifer Berglund, sekreterare Ann-Christine Ostlund-Backehag, kommunjurist, 1-2 Justerare Justeringens plats och tid Melker Andersson (M) Rådhuset, onsdagen den 21 januari 2015, kl Underskrifter Sekreterare at=~~ Paragrafer 1-17 Ordförande Justerare Metrer Andersson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet ilr justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanlrädesdatum Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift I U<d,,,,.,,,,,k,,d,

2 9 ~HEDEMORA 2(19) Sammantradesdatum Innehållsförteckning 1 Fastställande av dagordning Dnr KS KS KS KS KS KS Bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag Dnr KS Ansökan om utökad kommunal borgen från Tjäderhuset i Hedemora AB DnrKS Ansökan om utdelning ur Efraim Almborgs fond Dnr KS Partistöd Dnr KS Gemensamma taxor för alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel samt reviderade riktlinjer tör alkoholservering Dnr KS Utökade serveringstider under skid-vm Dnr KS Långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd Dnr KS Behandling av motion om uppstädning i kommunens orter Dnr KS Behandling av motion om flaggning DnrKS Behandling av medborgarförslag om att kommunen ska anlägga ängar Dnr KS Nominering till Coompanion Dalarna Rapporter Delgivningar Beslutsanmälningar

3 ~ HEDEMORA SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammantrildesdatum (19) 1 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: Ä 3 forslag till finansiell omstrukturering av kommunkoncemen samt parti ell lösen av pensioner, utgår Ä 6 granskningsrapport av avtalstrohet och registervård, utgår Arbetsutskottets beslut Presenterad dagordning fastställs med presenterade ändringar. I UId'",,,,,,,,,,,

4 ~ HEDEMORA Sammantradesdalum 4(19) 2 Dnr KS KS KS KS KS KS Bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag Kommunjuristen presenterar förslag på nya bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag. Arbetsutskottet framför synpunkter och redaktionella ändringar över rotslagen på nya bolagsordningar och ägard irektiv för kommunens bolag. Förslag på bolagsordning för AB Hedemorabostäder Förslag på bolagsordning för Hedemora Elnät AB Förslag på bolagsordning för Hedemora Energi AB Förslag på bolagsordning för Hedemora Kommunfastigheter AB Förslag på bolagsordning för Hedemora Kraft och Värme AB Förslag på bolagsordning för Hedemora Närings li v AB Förslag på ägardirekti v for AB Hedemorabostäder Förslag på ägardirektiv for Hedemora Energi AB Förslag på ägardirektiv får Hedemora Kommunfastigheter AB Förslag på ägardirektiv for Hedemora Näri ngsliv AB Yrkande Melker Andersson (M) yrkar au i enli ghet med Moderaternas motion den 23 oktober 2014 ska suppleanterna avskaffas i samtli ga kommunala bolag forulom i det blivande kommunala bolaget Hedemora Näringsli v AB. Ordförande finner att yrkandet avslås. Forts. 2 I u."..,""'."'.

5 ~ HEDEMORA $ammanträdesdalum (19) Forts. 2 Arbetsutskottets beslut Med presenterade synpunkter och redaktionella ändringar, beslutar arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige au: I. Anta förslagen till bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag exklusive förslagen på bolagsordning och ägardirektiv for Hedemora Näringsliv AB. 2. Förslagen på bolagsordning och ägardirektiv för Hedemora Näringsliv AB ska beaktas inför ett eventuellt övertagande av bolaget. Utdrag till Kommunstyrelsen Justerandes sign I UId",,,,,,,,,,",,

6 A. HEDEMORA sammanl1adesdatum 6(19) 3 Dn, KS Ansökan om utökad kommunal borgen från Tjäderhuset i Hedemora AB Tjäderhuset i Hedemora AB:S styrelse har beslutat att ansöka om utökad kommunal borgen, från 40 mkr till 90 mkr. Anledningen är om- och nybyggnad j Smedby skola, fastighetsforvärv av Tyllingstrand, återuppbyggnad av Fyrklöverskolan och eventuellt Jokalanpassning av Stureskolan. Tjäderhuset i Hedemora AB:s styrelse foreslår också att det finns ett alternati v ti ll utökad borgen och det är att Hedemora kommun lånar ut eller lämnar a~tieägartillskott. Ekonomichefen tillstyrker Tjäderhuset i Hedemora AB' s begäran om utökad borgen. Ansökan från Tjäderhuset i Hedemora den 18 december 2014 Tj änsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 20 januari Förslag till kommunfullmäktige Tjäderhuset i Hedemora AB beviljas en utökning av kommunal borgen från 40 mkr till 90 mkr. Utdrag till Kommunstyrelsen

7 * HEDEMORA :!fj! KOMMUN Sammantradesdatum 7(19) 4 Dm KSOOl Ansökan om utdelning ur Efraim Almborgs fond Räddningstjänstens kamratförening ansöker om utdeln ing från Efraim Almborgs fond med kronor fö r inköp av jackor. Enligt fondens bestämmelser ska avkastningen gå till "fö rtjänt personal" och kamratföreningen anser att räddningsstyrkan alltid utför en kollekti v insats och därför borde fondens medel komma samtliga till godo. Enligt bestämmelserna ska kommunstyrelsens arbetsutskott ti llsammans med två fö reträdare för brandmännen i Hedemora bestämma hur avkastningen för fonden används. Disponibel ränta är kronor. Ansökan från Brandmännens kamratförening den 29 december Arbetsutskottets beslut I. Arbetsutskottet godkänner att brandmännen Eva-Lena Gävert och Magnus Thorsander representerar brandmännen j I-Iedemora kronor ur Efraim Almborgs fond utbetal as for inköp av jackor (mot kvitto) till all personal inom räddningstj änsten i Hedemora. Utdrag till Brandmännens kamratförening i Hedemora Ekonomi avdelningen I U""g...""'"'"

8 it: HEDEMORA Sammantrildesdatum 8(19) 6 Dm KS Partistöd 2015 Enligt det reglemente för partistöd som kommunfullmäktige antagit den 17 december 2014 ska kommunfullmäktige årligen j februari fatta beslut om utbetalning av partistödet. Från och med 2015 års utbetalning krävs att varje parti lämnat en redovisning samt en granskningsrapport över hur partistödet använts. Partistöd betalas endast för de mandat till vilka det finns en ledamot fastställd enligt vallagen. Vid dagens sammanträde har inte Hedemora kommun fått besked från länsstyrelsen om en fjärde ledamot kan utses för Sverigedemokraterna efter att en av ledamöterna avsagt sig sin plats. Kommunfullmäktige den 17 december 2014, 131, reglemente for partistöd Beräkningsunderlag från kommunstyrelseförvaltningen den 2 januari 201 S Beräkningsunderlag från kommunstyrelseförvaltningen den 20 januari 20 I S Förslag till kommunfullmäktige Partistöd för 20 I S utbetalas enligt alternativ 3. Utdrag till Kommunstyrelsen Justerandes sign I.~

9 ~HEDEMORA!!J! KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum 9(19) 7 Dnr KS Gemensamma taxor för alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel samt reviderade riktlinjer för alkoholservering Hedemora kommun ingår sedan den l januari 201, tillsammans med kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Ludvika och Smedjebacken, i den gemensamma nämnden för alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel. Nämnden har lämnat ett förslag till gemensamma taxor samt riktlinjer for alkoholservering, vi lka ska fattas beslut om i respektive kommuns kommunfullmäktige. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen den 23 november 2014 Omsorgsnämnden den 26 november Förslag till kommunfullmäktige Förslaget om gemensamma taxor avseende alkohol, tobak, folköl samt receptfria läkemedel och de reviderade riktlinjerna för alkoholservering, antas. Utdrag till Kommunstyrelsen Justerandes sign fl! I UId"'... '''''"''

10 ~ HEDEMORA Sammantradesdalum 10(19) 8 Dnr KS Utökade serveringstider under skid-vm 2015 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak, fo lköl och receptfria läkemedel föreslår att respektive kommuns kommunfullmäktige beslutar om utvidgade serveringstider under Skid-VM Omsorgsnämnden i Hedemora föreslår kommunfull mäktige att bevilja fö rlängd serveringstid under Skid-VM ti ll max kl och att de tillfälliga tillstånden ska behandlas separat.. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen den 8 november 2014 Omsorgsnämnden den 26 november Yrkande Melker Andersson (M) yrkar att omsorgsnämndens fors lag, att serveringstidcma ska utökas under Skid-VM 2015, ska bifall as. Ordförande finner au yrkandet avslås. Förslag till kommunfullmäktige Hedemora kommun kommer inte ge möjlighet ah utöka serveringstiderna under Sk id-vm Utdrag till Kommunstyrelsen I U g""''''''''''

11 A. HEDEMORA Sammanlradesda\um (19) 9 Dnr KS Långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd Region Dalarna uppmanar kommunfullmäktige i Hedemora att godkänna forslag till Långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfård. Omsorgsnämnden i Hedemora har tagit del av infonnationen och har överlämnat ärendet till kommunfullmäktige utan eget forslag. Missiv från region Dalarna den 10 september 2014 Omsorgsnämnden den 26 november Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att: I. Godkänna förslag till Långsiktigt hållbar regional slödstruktur för socialtjänst, hälsa och väif<ird. Det innebär en utökning av 3,0 årsarbetare till en kostnad av kronor per år att fordela, så att landstinget finansierar 50 % och kommunerna fordelar de resterande 50 % mellan sig, grundat på befolkningsantalet. 2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuners kommunfullmäktige också godkänner forslaget till Långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfard. Utdrag till Kommunstyrelsen

12 ~HEDEMORA Sammantrtldesdalum 12(19) 10 Dnr KS Behandling av motion om uppstädning i kommunens orter Följande motion av Allan Mattsson (U-lP) har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för handläggning: "Det som göms i snö, kommer upp i tö. Aldrig är den devisen mer aktuell i Lex. Långshyttan varje vår. Jag foreslår au någon eller några av de kommunalt anställd som dagligen håller centrala Hedemora rent, någon eller några dagar i veckan efter det att snön smält och plockar upp det som snön dolt ilångshyttan, Garpenberg, Vikmanshyttan och Smedby centrala delar några gånger under våren skulle göra samhällena lite mer attraktiva!" Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås med motiveringen att väghållaransvaret i kombination med grönyteskötselansvaret som ligger på vägföreningarna, gör att det redan finns en organisation på respektive ort som ska fånga upp de beskrivna problemen i motionen. Motion från Allan Mattsson (LHP) den 22 september 2014 Kommunfullmäktige den 28 oktober Tjänsteskrivelse från kommunstyrelse förvaltningen den 25 november 2014 Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Utdrag till Kommunstyrelsen

13 A. HEDEMORA Samm;;lnlradesdatum 13(19) 11 Dnr KS Behandling av motion om flaggning Följande motion av Gustav Ericsson CM) har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för handläggning: "Flagga for kärlekens skull Sedan flera år tillbaka har en stor andel av Sveriges kommuner uppmärksammat Stockholm Pride genom att hissa regnbågsflaggan i kommunhus, rådhus och andra kommunala byggnader och flaggstänger. Stockholm Pride står för allas lika värde och allas rätt att älska vem man vi ll. Det är på tiden att även I-Iedemora kommun tar sitt ansvar i kampen om kärleken. Vi måste visa alla som bor, verkar och turistar i Hedemora alt vi också är en kommun där kärleken inte är nonnstyrd utan kan delas mellan samkönade eller qucerpcrsoner. Med anledning av ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar att flagga for kärlekens skull under vecka 31 för att uppmärksamma Stockholm Pride." Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska bifallas. Motion från Gustav Ericsson (M) den 25 november Kommunfullmäktige den 25 november Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 26 november 2014 Förslag till kommunstyrelsen Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. Utdrag till Kommunstyrelsen I u.""""",,,,,,,,

14 ~ HEDEMORA Sammanlrädesdatum (1 9) 12 Dnr KS Behandling av medborgarförslag om att kommunen ska anlägga ängar Följande medborgarförslag har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för handläggning: "Anlägga ängar på kommunens gräsplättar i t.ex. rondeller, vid busshållplatser, Hedemora energis gräsmatta och likande. I samband med ängsanläggningen skulle bi batterier, fjärilsholkar och sandplätt sättas upp och ordnas - och en skylt där det står varför man ordnar ängar i centrala Hedemora så allmänheten får upp ögonen för de vilda pollinatörerna. De vilda pollinalörema såsom vildbin, humlor och fjärilar är snart utrotade." KommunstyrelsefOrvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås med motiveringen att: en äng inte klarar sig själv när den väl är anlagd. Ängsytor kräver kontinuerlig skötsel for att bibehålla sin artrikedom. ängsytor i rondeller är inte att rekommendera ur ett arbetsmilj öhänseende, dct är stora ri sker att utföra arbete i en rondell anläggning av ängsyta i direkt anslutning till busshållplatser och entreer anses generellt som olämpligt främst för allergiker det kräver tålamod och kompetens om ängens beskaffenhet för att anlägga en väl fungerande slåtteräng, kompetens som i dagsläget saknas Medborgarförslag den26 juni 2014 Kommunfullmäktige denl6 september Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 25 november 2014 Förslag till kommunstyrelsen Medborgarförslaget avslås. Justerandes sign fj1

15 A. HEDEMORA SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammantradesdatum 15(19) 13 DnrKS Nominering till Coompanion Dalarna Coompanion Dalarna erbjuder sina medl emmar att nominera en person till styrelsen. Vid senaste årsstämman 2012 nominerades Kajsa-Lena Fagerström (S) av kommunstyrelsen att representera kommunen. Coompanion Dalarnas kommande årsstämma är den 17 april 2015 och nomineringar från medlemmarna ska vara föreningen tillhanda senast den 20 mars Kommunstyrelsen den 20 mars Inbjudan från Coompanion Dalarna den 23 december 2014 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrel sen beslutar att nominera Kajsa-Lena Fagerström (S) till Coompanion Dalarnas styrelse. Justerandes sign I u",,,,,,.,,,,,k,,',

16 .:.t: HEDEMORA!tl! KOMMUN $ammanlradesdalum 16( 19) 15 Rapporter Annika Strand informerar orn kommande organisationsf6rändringar inom kommunstyrelsefårvaltningen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskott har tagit del av rapporterna. Justerandes sign I UId""".,,.,,,,,

17 ~ HEDEMORA Sammanträdesdatum 17(19) 16 Delgivningar Följande delgivningar presenteras: a) KS Protokoll från Dalabanans Intressenter dcn 27 juni 2014 b) KS Länsstyrelsen Dalarnas beslut att förordna bcgravningsomhud c) KS META-undersökning 2014, om mottagande och etablering av nyanlända d) KS003-IS 105 Julhälsning från vänorten Bauska e) KS006-IS 112 Länsstyrelsen Dalarnas beslut att bevilja Gun Drugge befrielse från uppdrag som vigselförrättare f) Protokoll från Region Dalarna, budgetsammaträde, den 5 november 2014 g) Protokoll från Region Dalarna, direktionen, den 5 november 2014 h) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, arbetsutskottet, den 18 november 2014 i) Protokoll från Västmanland-Dalarna Lönenämnd den 28 november 2014 j) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2015 fastställd av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 december 2014 k) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, direktionen, den II december 2014 l) Sveriges Kommuner och Landstingsstyrelses beslut den 12 december 2014 m) Tackbrev från Hillevi Martinpelto för mottagandet av Peder Svenssonmedaljen den 19 december 2014 n) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, arbetsutskottet, den 8 januari 20 IS Forts. I ","""b,,,,,k,,,.

18 A. HEDEMORA S~mmantri!de5datum (19) Forts. o) Cirkulär och skrivelser från SKL 14 :33 Information om patientiagen (2014:821) 14:39 Budgetpropositionen för :44 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - ur ett arbetsrättsligt perspektiv 14:45 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform 14:46 Riktlinjer for kommunala markanvisningar och exploateringsavtal 14:48 Ersällningar vid familj ehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år :50 Ersättningar till kontaktfamilj er och kontaktpersoner enligt SoL för år :52 Statsbudgeten för Alliansens forslag 14:53 Budgetförutsättningar för åren :54 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte Jatt försäkringsskydd enligt AGS KL 14:55 Omsorgsprisindex (OP!) och vårdprisindex (VP I) 14:56 Nya föreskrifter som bland annat innebär ändrade frister för brandskyddskontroll 14:59 Budgetförutsättningar för åren :61 Redovisningsfrågor och :02 Utfall i utjämningssystemet :03 Slutgiltigt utfall av års kommunala fasti ghetsavgift och prognos for åren 2014 och 20 IS Arbetsutskottets besl ut Arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. Juslerandes sign I UId",."","""

19 ~ HEDEMORA Sammantradesdatum "" 19(19) 17 Beslutsanmälningar Följande beslutsanmälningar delges: a) Dnr KSOOS Kommunchefens beslut att ge ekonomichefen attesträtt for ekonomihanteringen inom ekonomifunktionen i Hedemora kommun. b) Dm KSOOS-IS 002 Mark- och exploateringsingenjörens beslut att upprätta hyresavtal for Stationshusets väntsal. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningama.

KS SU PROTOKOLL 2015-04-20

KS SU PROTOKOLL 2015-04-20 KS SU PROTOKOLL !fj! KOMMUN 1(24) Plats och tid Radhuset, lokal Radhussalen, kl. 13.00-15.55 Beslutande Ledamoter Ulf Hansson (S), ordforande Kristina Lundgren (C) Berndt Nygards (S) Allan Mattsson (LHP)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-11-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 2014-11-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 17 november2014, kl. 13.00-14.55 Britt-Inger Fröberg (S), ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström (S) Kennet Hedlund (S) Christina

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22

Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 137 Medborgarförslag om hundrastgård mellan Fajansvägen och gamla E6. KS 2015-22 KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen

Bildande av Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam för Mora, Orsa och Älvdalen I II ~ Landstinget DALARNA Central förvaltning Ekonomienhet AU ~ rn A ~ILAGA BESLUTSUNDE~LÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/01953 Uppdnr 325 2013-01-14 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06. MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06. MikaelJareke,komrnunchef Lennart Aronsson, sekreterare I i: -o: STORFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-06 1(21 ) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Pandrup, Kommunhuset Storfors, måndagen den 6 oktober 2014 kl. 10.00-14.00.

Läs mer

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399

Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution. (AU 64) KS 2013-399 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 74 Medborgarförslag om att låta Ängens förskola ha kvar sin kock samt utnyttja kökets kapacitet för matdistribution.

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 10:00-10:35. Beslutande Heléne Fritzon (S) Katarina Honoré (S) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Pierre Månsson (FP) Niclas Nilsson (SD)

Läs mer

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki

Ann-Sophie Nygren Jan Widegren, 41-47 Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson. Daniel Johansson Anna-Maija Alajoki 1(14) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Ann-Sophie Nygren (S) Jan Widegren, 41-47 (M) Birgitta Luoto (S) Calinge Lindberg (S)

Läs mer