Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki13.00-14.20"

Transkript

1 ~ HEDEMORA Samman\radesdalum 1(19) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, konferenslokal Vargen, ki Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (e) Melker Andersson (M) ÖVriga närvarande Anita Hedqvist (S) Sol britt Andersson (V) Annika Strand, kommunchef Jennifer Berglund, sekreterare Ann-Christine Ostlund-Backehag, kommunjurist, 1-2 Justerare Justeringens plats och tid Melker Andersson (M) Rådhuset, onsdagen den 21 januari 2015, kl Underskrifter Sekreterare at=~~ Paragrafer 1-17 Ordförande Justerare Metrer Andersson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet ilr justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanlrädesdatum Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift I U<d,,,,.,,,,,k,,d,

2 9 ~HEDEMORA 2(19) Sammantradesdatum Innehållsförteckning 1 Fastställande av dagordning Dnr KS KS KS KS KS KS Bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag Dnr KS Ansökan om utökad kommunal borgen från Tjäderhuset i Hedemora AB DnrKS Ansökan om utdelning ur Efraim Almborgs fond Dnr KS Partistöd Dnr KS Gemensamma taxor för alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel samt reviderade riktlinjer tör alkoholservering Dnr KS Utökade serveringstider under skid-vm Dnr KS Långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd Dnr KS Behandling av motion om uppstädning i kommunens orter Dnr KS Behandling av motion om flaggning DnrKS Behandling av medborgarförslag om att kommunen ska anlägga ängar Dnr KS Nominering till Coompanion Dalarna Rapporter Delgivningar Beslutsanmälningar

3 ~ HEDEMORA SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammantrildesdatum (19) 1 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras enligt utskickat förslag med följande ändringar: Ä 3 forslag till finansiell omstrukturering av kommunkoncemen samt parti ell lösen av pensioner, utgår Ä 6 granskningsrapport av avtalstrohet och registervård, utgår Arbetsutskottets beslut Presenterad dagordning fastställs med presenterade ändringar. I UId'",,,,,,,,,,,

4 ~ HEDEMORA Sammantradesdalum 4(19) 2 Dnr KS KS KS KS KS KS Bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag Kommunjuristen presenterar förslag på nya bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag. Arbetsutskottet framför synpunkter och redaktionella ändringar över rotslagen på nya bolagsordningar och ägard irektiv för kommunens bolag. Förslag på bolagsordning för AB Hedemorabostäder Förslag på bolagsordning för Hedemora Elnät AB Förslag på bolagsordning för Hedemora Energi AB Förslag på bolagsordning för Hedemora Kommunfastigheter AB Förslag på bolagsordning för Hedemora Kraft och Värme AB Förslag på bolagsordning för Hedemora Närings li v AB Förslag på ägardirekti v for AB Hedemorabostäder Förslag på ägardirektiv for Hedemora Energi AB Förslag på ägardirektiv får Hedemora Kommunfastigheter AB Förslag på ägardirektiv for Hedemora Näri ngsliv AB Yrkande Melker Andersson (M) yrkar au i enli ghet med Moderaternas motion den 23 oktober 2014 ska suppleanterna avskaffas i samtli ga kommunala bolag forulom i det blivande kommunala bolaget Hedemora Näringsli v AB. Ordförande finner att yrkandet avslås. Forts. 2 I u."..,""'."'.

5 ~ HEDEMORA $ammanträdesdalum (19) Forts. 2 Arbetsutskottets beslut Med presenterade synpunkter och redaktionella ändringar, beslutar arbetsutskottet att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige au: I. Anta förslagen till bolagsordningar och ägardirektiv för kommunens bolag exklusive förslagen på bolagsordning och ägardirektiv for Hedemora Näringsliv AB. 2. Förslagen på bolagsordning och ägardirektiv för Hedemora Näringsliv AB ska beaktas inför ett eventuellt övertagande av bolaget. Utdrag till Kommunstyrelsen Justerandes sign I UId",,,,,,,,,,",,

6 A. HEDEMORA sammanl1adesdatum 6(19) 3 Dn, KS Ansökan om utökad kommunal borgen från Tjäderhuset i Hedemora AB Tjäderhuset i Hedemora AB:S styrelse har beslutat att ansöka om utökad kommunal borgen, från 40 mkr till 90 mkr. Anledningen är om- och nybyggnad j Smedby skola, fastighetsforvärv av Tyllingstrand, återuppbyggnad av Fyrklöverskolan och eventuellt Jokalanpassning av Stureskolan. Tjäderhuset i Hedemora AB:s styrelse foreslår också att det finns ett alternati v ti ll utökad borgen och det är att Hedemora kommun lånar ut eller lämnar a~tieägartillskott. Ekonomichefen tillstyrker Tjäderhuset i Hedemora AB' s begäran om utökad borgen. Ansökan från Tjäderhuset i Hedemora den 18 december 2014 Tj änsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 20 januari Förslag till kommunfullmäktige Tjäderhuset i Hedemora AB beviljas en utökning av kommunal borgen från 40 mkr till 90 mkr. Utdrag till Kommunstyrelsen

7 * HEDEMORA :!fj! KOMMUN Sammantradesdatum 7(19) 4 Dm KSOOl Ansökan om utdelning ur Efraim Almborgs fond Räddningstjänstens kamratförening ansöker om utdeln ing från Efraim Almborgs fond med kronor fö r inköp av jackor. Enligt fondens bestämmelser ska avkastningen gå till "fö rtjänt personal" och kamratföreningen anser att räddningsstyrkan alltid utför en kollekti v insats och därför borde fondens medel komma samtliga till godo. Enligt bestämmelserna ska kommunstyrelsens arbetsutskott ti llsammans med två fö reträdare för brandmännen i Hedemora bestämma hur avkastningen för fonden används. Disponibel ränta är kronor. Ansökan från Brandmännens kamratförening den 29 december Arbetsutskottets beslut I. Arbetsutskottet godkänner att brandmännen Eva-Lena Gävert och Magnus Thorsander representerar brandmännen j I-Iedemora kronor ur Efraim Almborgs fond utbetal as for inköp av jackor (mot kvitto) till all personal inom räddningstj änsten i Hedemora. Utdrag till Brandmännens kamratförening i Hedemora Ekonomi avdelningen I U""g...""'"'"

8 it: HEDEMORA Sammantrildesdatum 8(19) 6 Dm KS Partistöd 2015 Enligt det reglemente för partistöd som kommunfullmäktige antagit den 17 december 2014 ska kommunfullmäktige årligen j februari fatta beslut om utbetalning av partistödet. Från och med 2015 års utbetalning krävs att varje parti lämnat en redovisning samt en granskningsrapport över hur partistödet använts. Partistöd betalas endast för de mandat till vilka det finns en ledamot fastställd enligt vallagen. Vid dagens sammanträde har inte Hedemora kommun fått besked från länsstyrelsen om en fjärde ledamot kan utses för Sverigedemokraterna efter att en av ledamöterna avsagt sig sin plats. Kommunfullmäktige den 17 december 2014, 131, reglemente for partistöd Beräkningsunderlag från kommunstyrelseförvaltningen den 2 januari 201 S Beräkningsunderlag från kommunstyrelseförvaltningen den 20 januari 20 I S Förslag till kommunfullmäktige Partistöd för 20 I S utbetalas enligt alternativ 3. Utdrag till Kommunstyrelsen Justerandes sign I.~

9 ~HEDEMORA!!J! KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammanträdesdatum 9(19) 7 Dnr KS Gemensamma taxor för alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel samt reviderade riktlinjer för alkoholservering Hedemora kommun ingår sedan den l januari 201, tillsammans med kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Ludvika och Smedjebacken, i den gemensamma nämnden för alkohol, tobak, folköl och receptfria läkemedel. Nämnden har lämnat ett förslag till gemensamma taxor samt riktlinjer for alkoholservering, vi lka ska fattas beslut om i respektive kommuns kommunfullmäktige. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen den 23 november 2014 Omsorgsnämnden den 26 november Förslag till kommunfullmäktige Förslaget om gemensamma taxor avseende alkohol, tobak, folköl samt receptfria läkemedel och de reviderade riktlinjerna för alkoholservering, antas. Utdrag till Kommunstyrelsen Justerandes sign fl! I UId"'... '''''"''

10 ~ HEDEMORA Sammantradesdalum 10(19) 8 Dnr KS Utökade serveringstider under skid-vm 2015 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak, fo lköl och receptfria läkemedel föreslår att respektive kommuns kommunfullmäktige beslutar om utvidgade serveringstider under Skid-VM Omsorgsnämnden i Hedemora föreslår kommunfull mäktige att bevilja fö rlängd serveringstid under Skid-VM ti ll max kl och att de tillfälliga tillstånden ska behandlas separat.. Tjänsteskrivelse från socialförvaltningen den 8 november 2014 Omsorgsnämnden den 26 november Yrkande Melker Andersson (M) yrkar att omsorgsnämndens fors lag, att serveringstidcma ska utökas under Skid-VM 2015, ska bifall as. Ordförande finner au yrkandet avslås. Förslag till kommunfullmäktige Hedemora kommun kommer inte ge möjlighet ah utöka serveringstiderna under Sk id-vm Utdrag till Kommunstyrelsen I U g""''''''''''

11 A. HEDEMORA Sammanlradesda\um (19) 9 Dnr KS Långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfärd Region Dalarna uppmanar kommunfullmäktige i Hedemora att godkänna forslag till Långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfård. Omsorgsnämnden i Hedemora har tagit del av infonnationen och har överlämnat ärendet till kommunfullmäktige utan eget forslag. Missiv från region Dalarna den 10 september 2014 Omsorgsnämnden den 26 november Förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att: I. Godkänna förslag till Långsiktigt hållbar regional slödstruktur för socialtjänst, hälsa och väif<ird. Det innebär en utökning av 3,0 årsarbetare till en kostnad av kronor per år att fordela, så att landstinget finansierar 50 % och kommunerna fordelar de resterande 50 % mellan sig, grundat på befolkningsantalet. 2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuners kommunfullmäktige också godkänner forslaget till Långsiktigt hållbar regional stödstruktur för socialtjänst, hälsa och välfard. Utdrag till Kommunstyrelsen

12 ~HEDEMORA Sammantrtldesdalum 12(19) 10 Dnr KS Behandling av motion om uppstädning i kommunens orter Följande motion av Allan Mattsson (U-lP) har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för handläggning: "Det som göms i snö, kommer upp i tö. Aldrig är den devisen mer aktuell i Lex. Långshyttan varje vår. Jag foreslår au någon eller några av de kommunalt anställd som dagligen håller centrala Hedemora rent, någon eller några dagar i veckan efter det att snön smält och plockar upp det som snön dolt ilångshyttan, Garpenberg, Vikmanshyttan och Smedby centrala delar några gånger under våren skulle göra samhällena lite mer attraktiva!" Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås med motiveringen att väghållaransvaret i kombination med grönyteskötselansvaret som ligger på vägföreningarna, gör att det redan finns en organisation på respektive ort som ska fånga upp de beskrivna problemen i motionen. Motion från Allan Mattsson (LHP) den 22 september 2014 Kommunfullmäktige den 28 oktober Tjänsteskrivelse från kommunstyrelse förvaltningen den 25 november 2014 Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Utdrag till Kommunstyrelsen

13 A. HEDEMORA Samm;;lnlradesdatum 13(19) 11 Dnr KS Behandling av motion om flaggning Följande motion av Gustav Ericsson CM) har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för handläggning: "Flagga for kärlekens skull Sedan flera år tillbaka har en stor andel av Sveriges kommuner uppmärksammat Stockholm Pride genom att hissa regnbågsflaggan i kommunhus, rådhus och andra kommunala byggnader och flaggstänger. Stockholm Pride står för allas lika värde och allas rätt att älska vem man vi ll. Det är på tiden att även I-Iedemora kommun tar sitt ansvar i kampen om kärleken. Vi måste visa alla som bor, verkar och turistar i Hedemora alt vi också är en kommun där kärleken inte är nonnstyrd utan kan delas mellan samkönade eller qucerpcrsoner. Med anledning av ovanstående yrkar jag att kommunfullmäktige beslutar att flagga for kärlekens skull under vecka 31 för att uppmärksamma Stockholm Pride." Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen ska bifallas. Motion från Gustav Ericsson (M) den 25 november Kommunfullmäktige den 25 november Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 26 november 2014 Förslag till kommunstyrelsen Lämnas utan eget förslag till kommunstyrelsen. Utdrag till Kommunstyrelsen I u.""""",,,,,,,,

14 ~ HEDEMORA Sammanlrädesdatum (1 9) 12 Dnr KS Behandling av medborgarförslag om att kommunen ska anlägga ängar Följande medborgarförslag har av kommunfullmäktige remitterats till kommunstyrelsen för handläggning: "Anlägga ängar på kommunens gräsplättar i t.ex. rondeller, vid busshållplatser, Hedemora energis gräsmatta och likande. I samband med ängsanläggningen skulle bi batterier, fjärilsholkar och sandplätt sättas upp och ordnas - och en skylt där det står varför man ordnar ängar i centrala Hedemora så allmänheten får upp ögonen för de vilda pollinatörerna. De vilda pollinalörema såsom vildbin, humlor och fjärilar är snart utrotade." KommunstyrelsefOrvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås med motiveringen att: en äng inte klarar sig själv när den väl är anlagd. Ängsytor kräver kontinuerlig skötsel for att bibehålla sin artrikedom. ängsytor i rondeller är inte att rekommendera ur ett arbetsmilj öhänseende, dct är stora ri sker att utföra arbete i en rondell anläggning av ängsyta i direkt anslutning till busshållplatser och entreer anses generellt som olämpligt främst för allergiker det kräver tålamod och kompetens om ängens beskaffenhet för att anlägga en väl fungerande slåtteräng, kompetens som i dagsläget saknas Medborgarförslag den26 juni 2014 Kommunfullmäktige denl6 september Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen den 25 november 2014 Förslag till kommunstyrelsen Medborgarförslaget avslås. Justerandes sign fj1

15 A. HEDEMORA SAMMANTRÄDESPROTOKOll Sammantradesdatum 15(19) 13 DnrKS Nominering till Coompanion Dalarna Coompanion Dalarna erbjuder sina medl emmar att nominera en person till styrelsen. Vid senaste årsstämman 2012 nominerades Kajsa-Lena Fagerström (S) av kommunstyrelsen att representera kommunen. Coompanion Dalarnas kommande årsstämma är den 17 april 2015 och nomineringar från medlemmarna ska vara föreningen tillhanda senast den 20 mars Kommunstyrelsen den 20 mars Inbjudan från Coompanion Dalarna den 23 december 2014 Förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrel sen beslutar att nominera Kajsa-Lena Fagerström (S) till Coompanion Dalarnas styrelse. Justerandes sign I u",,,,,,.,,,,,k,,',

16 .:.t: HEDEMORA!tl! KOMMUN $ammanlradesdalum 16( 19) 15 Rapporter Annika Strand informerar orn kommande organisationsf6rändringar inom kommunstyrelsefårvaltningen. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskott har tagit del av rapporterna. Justerandes sign I UId""".,,.,,,,,

17 ~ HEDEMORA Sammanträdesdatum 17(19) 16 Delgivningar Följande delgivningar presenteras: a) KS Protokoll från Dalabanans Intressenter dcn 27 juni 2014 b) KS Länsstyrelsen Dalarnas beslut att förordna bcgravningsomhud c) KS META-undersökning 2014, om mottagande och etablering av nyanlända d) KS003-IS 105 Julhälsning från vänorten Bauska e) KS006-IS 112 Länsstyrelsen Dalarnas beslut att bevilja Gun Drugge befrielse från uppdrag som vigselförrättare f) Protokoll från Region Dalarna, budgetsammaträde, den 5 november 2014 g) Protokoll från Region Dalarna, direktionen, den 5 november 2014 h) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, arbetsutskottet, den 18 november 2014 i) Protokoll från Västmanland-Dalarna Lönenämnd den 28 november 2014 j) Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2015 fastställd av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 3 december 2014 k) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, direktionen, den II december 2014 l) Sveriges Kommuner och Landstingsstyrelses beslut den 12 december 2014 m) Tackbrev från Hillevi Martinpelto för mottagandet av Peder Svenssonmedaljen den 19 december 2014 n) Protokoll från Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, arbetsutskottet, den 8 januari 20 IS Forts. I ","""b,,,,,k,,,.

18 A. HEDEMORA S~mmantri!de5datum (19) Forts. o) Cirkulär och skrivelser från SKL 14 :33 Information om patientiagen (2014:821) 14:39 Budgetpropositionen för :44 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - ur ett arbetsrättsligt perspektiv 14:45 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform 14:46 Riktlinjer for kommunala markanvisningar och exploateringsavtal 14:48 Ersällningar vid familj ehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år :50 Ersättningar till kontaktfamilj er och kontaktpersoner enligt SoL för år :52 Statsbudgeten för Alliansens forslag 14:53 Budgetförutsättningar för åren :54 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte Jatt försäkringsskydd enligt AGS KL 14:55 Omsorgsprisindex (OP!) och vårdprisindex (VP I) 14:56 Nya föreskrifter som bland annat innebär ändrade frister för brandskyddskontroll 14:59 Budgetförutsättningar för åren :61 Redovisningsfrågor och :02 Utfall i utjämningssystemet :03 Slutgiltigt utfall av års kommunala fasti ghetsavgift och prognos for åren 2014 och 20 IS Arbetsutskottets besl ut Arbetsutskott har tagit del av delgivningarna. Juslerandes sign I UId",."","""

19 ~ HEDEMORA Sammantradesdatum "" 19(19) 17 Beslutsanmälningar Följande beslutsanmälningar delges: a) Dnr KSOOS Kommunchefens beslut att ge ekonomichefen attesträtt for ekonomihanteringen inom ekonomifunktionen i Hedemora kommun. b) Dm KSOOS-IS 002 Mark- och exploateringsingenjörens beslut att upprätta hyresavtal for Stationshusets väntsal. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskott har tagit del av beslutsanmälningama.

PROTOKOLL 2015-02-03

PROTOKOLL 2015-02-03 KS PROTOKOLL it. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sarrmantradesdatum s," 1(25) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 13.00-16.10 LedamOler Se na.rvarolista sidan 2 (

Läs mer

PROTOKOLL 2015-02-17 HEDEMORA KOMMUN

PROTOKOLL 2015-02-17 HEDEMORA KOMMUN KF PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN il. HEDEMORA ~ KOMMUN Sammanlrädesdalum 2016-02-17 1 (30) Plats och tid Beslutande S:t Paulusgården, kl 18.30-21.00 Ledamöter Se närvaro- och omröstningslistan sidan 2 Ersättare

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

KS AU PROTOKOLL 2015-09-22

KS AU PROTOKOLL 2015-09-22 KS AU PROTOKOLL it.hedemora 1(11) Plats och tid Radhuset, radhussalen, kl. 13.00-13.20 Beslutande Ledamoter Se narvarolista sidan 2 Tjanstgorande ersattare Se narvarolista sidan 2 Ovriga narvarande Ersattare

Läs mer

ON Protokoll 2014-11-26

ON Protokoll 2014-11-26 ON Protokoll *HEDEMORA Sammanträdesctatum 2014-11 -26 1(20) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

KS AU PROTOKOLL

KS AU PROTOKOLL KS AU PROTOKOLL 2016-05-17 f 1il HEDEMORA 1 (15) Plats och tid Beslutande Rådhuset, rådhussalen, kl. 10.00-11.15 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga

Läs mer

KS AU PROTOKOLL

KS AU PROTOKOLL KS AU PROTOKOLL 2016-04-26 rlil HEDEMORA 1(12) Plats och tid Beslutande Rådhuset, rådhussalen, kl. 09.00-11.40, 12.30-15.35 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-01-29 s arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll !i. HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (16) Tjänstgörande

Läs mer

KS AU PROTOKOLL

KS AU PROTOKOLL KS AU PROTOKOLL 2016-03-01 [ å l HEDEMORA ~KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid Beslutande Rådhuset, rådhussalen, kl. 10.00-11.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

KS AU PROTOKOLL EXTRA

KS AU PROTOKOLL EXTRA KS AU PROTOKOLL EXTRA r~1 HEDEMORA SAMMANTRAoESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Radhuset, radhussalen, kl. 16.00-16.20 Ledamoter Tjanstgorande ersaltare Ovriga narvarande Ersattare Tjansteman Ovriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

KSAU PROTOKOLL 2014-03-25 HEDEMORA KOMMUN

KSAU PROTOKOLL 2014-03-25 HEDEMORA KOMMUN KSAU PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN ii.hedemora sammamr ädesdatum 2014-03~25 1(17) Plats och tid Tj ädernhuset, sammanträdesrum Havsörnen, kl. 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (8) Per Fagerström

Läs mer

PROTOKOLL EXTRA

PROTOKOLL EXTRA KS PROTOKOLL EXTRA r::til HEDEMORA 1(7) Plats och tid Beslutande Radhuset, radhussalen, kl. 16.20-16.40 Ledamoter Tjanstgorande ersaltare Ovriga narvarande Ersaltare Tjansteman Ovriga Justerare Gustav

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ii. HEDEMORA!! KOMMUN 1(13) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 09.00-14.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare se närvarolista sidan 2 Ersättare Se

Läs mer

KS SU PROTOKOLL

KS SU PROTOKOLL KS SU PROTOKOLL r~1 HEDEMORA!~/ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL 1(11 ) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, Vargen, kl. 13.00-15.55 Ledamoter Se narvarolista sidan 2 Tjanstgorande ersattare Se narvarolista

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll SammanträdeSdatum 1 (13) omsorgs utskottet Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 09.00-11.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C},

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (12) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-10-20 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:00 ande S Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-12-16 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal Sundborn kl. 10:00-10:45 ande S Kenneth

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun

Sammanträdesprotokoll Falu kommun 1 (11) Sammanträdesprotokoll tobak och receptfria läkemedel 2016-05-23 Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00 10:50 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge M Göran Forsén

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15 11.00 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan

Läs mer

BNAU extra budget PROTOKOLL

BNAU extra budget PROTOKOLL BNAU extra budget PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN Sarrvnaolraoesdatum s... 1 (7), extra budget Plats och tid Tjadernhuset. sammantradesrum Vargen, kl. 10.50-12.45 Beslutande Ledamoter Anki Rooslien (S). ordf.

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl Vintergatan, fredagen den 26 september 2014, kl /}

Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl Vintergatan, fredagen den 26 september 2014, kl /} .ik HEDEMORA 1(9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justerare Ann-Marie Samuelsson

Läs mer

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 272 Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS 2014-405 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) 1(9) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

KS SU PROTOKOLL Extra

KS SU PROTOKOLL Extra KS SU PROTOKOLL Extra it. HEDEMORA SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammantrlclesdatum Sida 1(6) Plats och lid Beslutande Radhuset, kl 13.00-13.45 Ledam6ter Se narvarotista sidan 2 Tjl!instgorande ersattare Se narvarolista

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Falu kommun Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (10) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2016-11-22 Sammanträdesdatum Plats och tid Socialförvaltningen Falun, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:30 ande S

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-04 131 Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (12) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

KS AU PROTOKOLL

KS AU PROTOKOLL KS AU PROTOKOLL 2016-06-28 f å l HEDEMORA 1 (16) Plats och tid Beslutande Rådhuset, rådhussalen, kl. 10.00-11.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl

onsdagen den 17 mars kl torsdagen den 18 mars kl KOMMUN 2010-03-17 2010-03-18 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott / bokslutsberedning Plats och tid Sessionssalen, Norbergsvägen 19 onsdagen den 17 mars kl. 08.30 16.45 torsdagen den 18 mars kl. 08.15

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll I "1; l HEDEMORA,~ KOMMUN './ 1 (17) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 13:30-15:55 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande Ersättare

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll ~HEDEMORA 1(20) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.30 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Ovriga närvarande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN

KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN KF LLELSE 2014-06-17 HEDEMORA KOMMUN ~ HEDEMORA ~ KOMMUN Annika Jax KUNGÖRELSE Datum 2014-06-09 1(1) kallas härmed till sammanträde tisdag den 17 juni 2014 kl 18.30 i S:t Paulusgården. s ärendelista med

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:20

Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:20 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-03-17 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:20 ande S Kenneth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

ON Protokoll 2015-05-27

ON Protokoll 2015-05-27 ON Protokoll Sammanträdesdatum 1 (25) Omsorgs nämnden Plats och lid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 09.00-15.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

BNau PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

BNau PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN BNau PROTOKOLL 2016-08-22 HEDEMORA KOMMUN I-~ l HEDEMORA (~.. ) KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL,... ~ 1 (11) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00 till 10.45 Ledamöter Anki

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Clara Wiklund, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef

Clara Wiklund, kommunsekreterare Peter Carlstedt, kommunchef 1(6) Plats och tid Micael Melanders tjänsterum, kommunhuset, våning 4, 13.30-14.00 Beslutande Ledamöter Micael Melander (S) Gudrun Sjödin (S) Bertil Böhlin (C) Johan Nordenmark (M) Jon Björkman (V) Övriga

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

KS SU PROTOKOLL

KS SU PROTOKOLL KS SU PROTOKOLL ~ HEDEMORA!fJ! KOMMUN 1 (16) Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Kristina Lundgren (C), ordförande Ulf Hansson (S) Berndt Nygårds (S) Allan Mattsson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

KSAU PROTOKOLL 2013-01-29 HEDEMORA KOMMUN

KSAU PROTOKOLL 2013-01-29 HEDEMORA KOMMUN KSAU PROTOKOLL 2013-01-29 HEDEMORA KOMMUN 2013-01-29 1(22) Plats och tid Beslutande Tjädemhuset, Vargen, tisdagen den 29 januari 2013, kl 13.00-13.45 Ulf Hansson (S), ordförande Per Fagerström (S) Solbritt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (8) Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Fjelie Tid kl. 08.30 12.05 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M), ordförande Britt Hjertqvist (L), vice ordförande

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 12 augusti 2003, kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 21 (AU 401) KS 2013-426 KF Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

KS PROTOKOLL

KS PROTOKOLL KS PROTOKOLL 2016-10-04 f 1;J HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄOESPROTOKOLL 2016-10-04 1 (19) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdeslokal Vargen, kl. 11.00-15.30 Ledamöter Se närvarolista

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 08.30 10.35 Peter Söderström, (S) ordförande Aina Wåhlund, (S)

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-04-29 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer