] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,"

Transkript

1 ] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~- och begrafningskassa. 1sraelitiska sjukhjelps- och begrafnings- Ordf.: Hamrin, Osslan ; ekonom: Falck, -f1943] sällskapet. A~gus.t; sek~et.: Svanberg; Joh~.nnes. Ledatublin, J., ordförande; Hirsch, Oscar, kassa- möter: Warberg, ~ugust, Stromb~rg;? J~förvaltare; Marcus, 1.; Nachmanson, Abr.; han, Suppleanter. Envall, Frans., Söder- Meyerson. H.; Wickert, E., fru; Lichten- man, Carl. stein, Paula, fru; Jacobsson, Aug-a, fröken. Läkare: Lundin, A. W. {1945] Lykttändarnes sjuk- och begrafningskassa. Ordförande: Löfgren, A. Kassör: Haglund, L. F. [1949] Föreningen det samhällsbevarande arbetaresamfundets sjelfhjelpskassa (utan personlig ansvarighet). Kontor: Jakobsbergsg. 6, 1 tr. Sekreterare : Jansson, G. Ordf.: Nordgren, Leop.; vice ordf.: Bergström, Ombudsmän: Andersson,A. F.; Johanson,C.A. G.; kassör: Löfgren, N. H.; kamrer: Fröderberg, B.; kassakontrollant- Christerson, [1946] Stockholms Målaremästareföre- L.; ledamöter: Lindberg, S.; Lindström, nings sjuk- och begrafningskassa. G. C,; Lindvall, J.; Nilsson, V.; Rahm,, Rubenson, S. V., ordf.;.å.kerblad, J., sekret.; Th.; Ståhlberg, J. Lindh, Leon, kassör; Sandqvist, J oh. Bokhållare: Andersson, A,; Larsson, A. F.; sjukföreståndare; Håkanson, John, v ordf. Stjernström, V,. Kassan är under inregistrering. Styrelser för Välgörenhetsinrättningar m. m. Säilskap för uppmuntran, belönande Sällskapet utdelar belöningar i medaljer af pligttrohet. o?h )ettoiler ~~ d.en, som vågat Uf. eller valfard for frälsning af andra menniskors f1951] Kungl. Patriotiska sällskapet lif eller egendom; åt den, som, sjelf stadd i PÖ1'valtninqsutskott: behöfvande omständigheter, med huld om- Ordförande: Anderson F. A. vårdnad bistått eller vårdat nödlidande eller Vice ordförande: Bohl~an H. E. M. sjuka; åt elen, som eljes på siirdeies ut- Sekreterare: J olin, S. ' 'märkt sätt ådagalagt medborgerliga dygder Karnererare. von Stapelmohr, C. H. eller förtjenster ; åt den, som länge med Ledamöter: von Betzen, V. L.; Friberg, Fr., tr~het och beröm arbetat hos samm~ fa- Almgren V.' Lindeberg K. M.' Hirsch briks- eller handtverksidkare eller tjenat O.; af Klintb~rg, L. F.; Odelberg, O. W.; hos samma husbondefolk eller slägt eller å Tauvon A. V. samma egendom. Sällsk~pet eger, bland annat, att»gc- oberäknad så o väl o får man s?m för!lvinna '110mutdelande af belöningar för berömliga f:an fy~da 1:> ars al~er,..bestamm.es tjenstegerningar och företag samt för nyttig verk- tldep t~.ll minst }5 ar fo.r.den mmd~e samt samhet och flit hos de arbetande folkklas- 25 ar for den större belöningens erhallande. serna på landet och i städerna uppmuntra Lösen för..den st?rre m!ldaljen utgör 16 och befrämja nationalidoghetens tillväxt k;onor och for den!limdre (jetton) 10 ~ronor, -och en sann medboraerlizhets utöfvande». bada preglade l silfver. Preglade l guld " " utgör lösen för den större 163 kronor och för den mindre 88 kronor. [1953] Kungl. Sällskapet Pro Patria. Ordförande: Cronstedt, O. C., grefve. Vice ordförande: Brandel, C. H. Öfrige ledamöter: Alin, Edv, direktor och öfverläkare; Engelhart, Th. E.. sekreterare; Martin, E. D. W., ombudsman; Althainz, F. G.; Forsgrån., R.; Neijber, J. L. E., kamererare; Carlström, F. A., ~~endent; Starck, A.; Ljungberg, K. [1955J Sällskapet till uppmuntran af öm och sedlig modersvård. Beskyddarinna och ordförande: H. K. H. Kronprinsessan, Vice ordförande: friherrinnan Skogman. Ledamöter i komitem fruarna Almen, Berg; Broander, Landqvist, Lundin, Montelius, Sidenbladh, friherrinnan Skogman Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottn.inggatan.

2 [1959J Sällskapet till arbetsflitens befrämjande. Beskyddarinna och ordförande: H. K. H. Kronprinsessan. Fruarna Ida Benedicks, f. Wahlfelt, v. ordfr. Stråle, f. Lindenerona. Ch. Horn, f. Blomstedt, grefvinna; A,. Hammarskjöld, f. Hellman; A. Mörner, f. Rundgren, gref vinna; fröken Malin Fock. Sekreterare och kamererare: Horn, A. grefve, Välgörenhetsinrättningars styrelser. [ ] (se ofvan), Staaff', von Sydow, Ulrich och Jakobs och Johannes' arbetsstuga. Akerm:;tn., [1963J (Malmskilnadsgatan 58 B.) Sekreterare: Berencreutz, F. A. G., kammarh. Ordförande: Bergman, Ev., kyrkoh. Kamererare: Cronstedt, O. C., grefve, kabin.' Vice ordförande: Wretman, J., rådman. kammarherre. Direktriser: Mac-Kelvie, B. M., fru; Haglund, L., fru. {1957J Sällskapet till dygdigt och troget Kassaförvaltare: Smerling, Eva, fröken., tjenstefolks belönande. Sekreterare : Smerling, C. O., v. auditör. Ordförande: Edholm, E. M. Ledamöter: Oalwagen, Lotten, fru; Flygare, Ledamöter: Wallensteen, J. A.; Settervall, Hanna, fru; Janson, Brita, fru; Wissnell, O.; Jentzen, C.; Mareks von Wiirtemberg, Lotten, fru. J., frih.; von Rosen, G., grefve; Håhl, J. F.; [1964J Katarina arbetsstuga. Uddenberg, H.; af Petersens, H. N Sekretcrare: Dahlerus, Gotthard. ( ya skolhuset, Ny torget.) Ordförande: Landquist, Axel, kyrkoh. Vice ordförande: von Rothstein, C. F., direktör. Kassaförvaltare: Fris, Helena, fru. Sekreterare: Hansell, B., fil. kand. Ledamöter: von Knorring, E., frih.a, Nordling, Augusta, fru; Landqvist, Maria, fru; Lundin, V. A., med. dr; Suppleanter: Alexanderson, Math., fru; Bäckstrand, K., fröken (stugans föreståndarinna); Nilsson, H., fröken. [1965J Klara arbetsstuga. (Klara V. Kyrkogata 20.) [1961J Arbetsstugor för barn: Ordförande: Skogman, f. Poppius, Agnes, (de första stiftades år 1887 genom Stiftelsen friherrinna; v. ordf.: Kinnwall, S. A.,förste Lars Hiertas minne). lärare..ändamål: att ingifva barn håg för och till- Kassaförvaltare: Nilsson, Safi, fru. fälle till arbete samt derigenom f drekomatu: Sekreterare: Berg, Hjalmar, slöjdinspektor. sysslolöshet, fattigdom och tiggeri. Såsom Ledamot: Strandell, Maria, fru. lön för sitt arbete bespisas barnen. K h.. [1966J ungs olms arbetsstuga. Oentralkomiten ; (Garfvaregatan 4.) Ordförande: Retzius, Gustaf, professor. Ordförande; Broström A. fröken. Vice ordförande: L~gergren, A. G., ~i:.ektör. Sekreterare: Sjöström,' Eli'sabeth, fru. Sekreterare: Smerling, C. O. v. auditör. Kassaförvaltare: Oarlson Arnelie fru. Kassaf~rvaltare: von Rothstein, F., direktör. Ledamöter: Dahlgren, A.', fl'öken; Enblom. Ledamöter: Berg, Helen, enkefru; Boberg, Oarola fröken och Sjöholm Svea fröken Anna, fröken; Bohman, Kerstin, fru; Bro- '. '" ström, A., fröken; From, Per; Haglund, [1967J Maria arbetsstuga. Lena fru' Hirsch Oscar inveniör: Lund. (Hornsgatan 27.) berg,' Ell~n, fru; Nilsson', Safi, fni; Nord- Ordförande: Lindwall, O. A., öfveringeniör, ling, Augusta, fru; Petersson, Edvard, Sekreterare och kassaförvaltare: Hegardt, med. ' dr; Hierta-Retzius, Anna, fru; Ry- Ivar grosshandlare. lander. Anna, fröken; Söderström, Elsa, Ledamöter: Berg, Helen, fru, skolrådaledafröken; Winborg, Th. mot; Lundberg, Ellen, fru; Näsman, Nanna, (1962] Adolf Fredriks arbetsstuga. fröken. (Kammakaregatan 28.) [1968] Nikolai arbetsstuga. Ordförande; Hierta-Retzius, Anna, fru. (Skärgårdsgatan 6.) Vice ordf.: Bergman, J. B., fil. dr. Ordförande; Håhl, J. F., pastor primarius, Sekreterare: Löwenhjelm, Anna, fröken. Vice ordf.: Kiellman-Göransson, I., kom- Kassaförvaltare: Eckhoff, Aurore, fröken. minister. Ledamöter: Lindström, Mathilda, fröken Sekreterare: Nilsson, Sven, förste lärare. (föreståndarinna). Suppleanter: De Geer, Kassaförvaltare: Boberg, Anna, fröken. M., friherrinna; Alden, L., fru. [Ledamot: Håhl, Anna, doktorinna, Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolåget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 [ ] Välgörenhetsinrättningars styrelser. [1969] Östermalms arbetsstuga. Hirsch, Oscar; suppleanter: Breitholtz, (Kaptensgatan 6.) Mina, fröken; Frestadius, Eva, f. Lilje- Ordförande: Cederschiöld, H., major. walch, enkefru; Levin, Hugo; förestånda- Vice ordf.: Danielsen, Louise, fru. rinna: Zethreeus, Ida, fröken. Sekreterare: Rylander, A., fröken. Barnh.erb erqet: Kassaförvaltare: Bolin, Marianne, fröken. Ordförande: Adelsköld Gustafva f. Brolin, Ledamöter: Wsern, E., fru; Afzelius, H., frö- fru; " ken: Böttiger. Anna, fröken. Ledamöter: Laurin, Elsa, fröken; Tillberg, [1970J Nya arbetsstugan. Hj., -kamererare, (Styrmansgatan 22.) Ordförande: Söderström, Elsa, fröken. Hem för ålderstigna m. fl. Vice ordförande: Schwieler, Julia, fröken. [1985J Borgerskapets gubbhus. Sekreterare o. kassaförvalt. : Schuldheis, Ma- Ordförande: Loven, J. ria, fröken. Ledamöter: Alrngren, O.; Falkman, C.; Ledamöter: Dahlström, Emmy, fröken; Lind- B' k J F A k H E Ohl ström, Maria, fröken. rmc,..; s ergren,.., sson, Suppleanter: Boberg, Anna, fröken; Söder- R. V.; Andersson, A. N.; Funch, H. Th.; trö I f "k Norteus, P. C. \ s rom, rrna, ro en. Predikant: Swärd, G. Johannes norra arbetsstuga. Organist: Wall, Erika, fru. [1971] (Döbelnsgatan 38.) Sekreterare: Lindeberg, G. Ordförande och sekreterare: Öhman Karl Kamerorare. Rosin, F. komminister. ', Förestånderska: Moöll, Edla, enkefru, Vice ordförande: Rierta-Retzius, Anna, fru. Kassaförvaltare: Nordling, J. R., grosshandl. [1986J Borg.erskapets. enkehus... Ledamöter: From, Per, ingeniör; Nordling, Ramstedt, R. VIktor, ordförande ; S~~ndstrom, Augusta fru' Netzel Malin fröken G. R.; Janson, A. G.; WIkstrom, Carl; ",,. Althainz, F. G.; Engellau, L. B.; Edberg, Stockholms arbetarehems arbetsstuga. K., j.or.: Lindmansson, J. A. W.; Nilsson, [1972] (Sibyllegatan 52.) C. O.' Bohman K. Ordförande: Hirsch, Oscar,. ingeniör. Predika~t: Mörn~r, A. Chr. Sekrete~are: Magnusson, SlgJ?e, fr9ken. Organist: Forsström, E. Skattn:.astare: Johansson, Elin, froken. Karnererare och sekreterare: Peyron, Alfred. Ledamoter: Lagerstedt, N. G. V.; Lagerstedt, Förestånderska: Lindbohm Fannyenkefru. Agnes, fröken, Schuldheis, Olga, fröken. ', [1975J F. V. O. (Föreningen för välgörenhetens ordnande.) Ordförande: Tamm, G., friherre. Vice ordförande: Lagergren, A. G. Skattmästare: Tamm, Carl. Sekreterare: Oxenstierna, Bengt, grefve. Ledamöter: Cronstedt, Ebba, f. Tamm, grefvinna; Montelius, Agda, f. Reuterskiöld, fru; Wallenberg, Anna, f. von Sydow, enkefru; Nachmanson, Abr., handlande; suppleanter: Zethreeus, Coraly, f. Grey, [1988J Stiftelsen Konung Oscar 1:8 minne. (Björngårdsgatan 23.) Asylen är afsedd för mindre bemedlade fruntimmer af ståndspersonsklassen, dels betalande, dels icke betalande. Cederström, C. G. R., frih., ordförande; de Champs, C. E.; Hård af Segerstad, A.j Sällberg, G., läkare; Muller, Jos., verkställande direktör (träffas hvarje helgfri torsdag och lördag kl ). fru: Bec~man, Ernst, direktör; Lagerfelt, [1990J Asylet för Pauvres honteux. C. H., fnher:'e; Oldberg, G. A., kapten; (Snrbrunnsgatan 45.) Ramstedt, VIktor, grosshandlare. Skiöldebrand, Ingeborg, grefvinna, f. Posse, Cent"albyrån: ordförande; von Plomgren, S. f. 'I'ornår- St. N yg., 36, 2 tro (a. t ; r. t. 1546). hjelm, vice ordf.; Posse, Augusta, gref- Föreståndarinna: Montelius, A., f. Reuter- vinna, f. Hägerflycht; Walldön, Ebba, f- skiöld, fru. Langenberg. Pineman, Hanna, f. Hind, Slöjdajdelningen (r. t. 3372, a. t.8s1s). Ordf.: beck; Petrelli, Ingeborg,,fru; Wallenberg, Cronstedt, E., f. Tamm, grefvinna; leda- Anna, f. von Sydow; Öhman, Emma, f. möter: Wallenberg, Anna, f. V. Sydow, Lemon; Stierncrona, Thumasine, hoffröken; enkefru; Bliim, Sophie, f. Lilliehöök, enke- Wennberg, Hilda, fröken; Leijonhufvud, fru,; Lindencrona, Raldan, kassaförvaltare.] E., hoffröken; af Segerström, M. L., frö- Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 Välgörenhetsinrättningars styrelser. [ b] ken; Elliot, J. E.; Engel1au,L. B.; Landt- [1997] Tyska S:t Gertrud-församlingens blom, Odd, verkställande direktör; Sun- ålderdomshem. din, R. (Hornsgatan 108). Föreståndarinna : Hermanson, Josefine, fru, Styrelse: se Diakonissföreningeu [2010]. boende i asylet. Föreståndarinnor:, Hagberg, Lotten; Wahl- [1992] Drottninghuset. berg, Ellen. Ordförande: Ribbing, G. Ledamöter: Bergman, Ev.; Morssing, Fr. E.; Sjögren, P. A.; Ulfsparre. Mathilda, fröken; Qvennerstedt, G. Kamererare: Gahn, F. W. Själasörjare: Ring, G. E. Läkare: Lundberg, V. [1993] Stiftelsen för gamla tjenarinnor. (Surbrunnsgatan 55.) Ordförande: Östergren, A. Vice ordförande: Skiöldebrand, I., grefvinna, född Posse. Skattmästare: Buren, A. Ledamöter: Hirsch, O.; Öhman, Emma, fru; Montelius, A., f. Reuterskiöld; Bergman, E.; Wikström, Siri, fröken. [1994] Stockholms sjömanshem. (Peder Myndes backe 3.) Under H. M:t Konungens höga beskydd. Ordförande: Ankarcrona, V. Vice ordförande: Cronstedt, O., grefve. Sekreterare: Holmström, G. Hj. f?kattmästare: Engelbrecht, Hugo. Ofrige ledamöter: v. Sydow, Fingal; Paton, Ninian; Paulsson, E. L. Föreståndare: Zetterlund, C U. [1995] Föreningen Stockholms internationella lärarinnehem. (Kungsgatan 26.) Ordf.: Wicander, A., f. Mesterton; v. ordf.: Bohman, K., f. Ruffel; skattmäst.: Aspman, M., fröken; sekret.: Ulrich, A., fröken; ledamöter: Lindeblad, J., fröken; Printzsköld, I., f. de Geer; Schulthess, A., f. Alströmer; 'I'hiel, A., f. Sachs; Wicander, A., f. Andersson; Geijer, T., fröken; Wahrolin, C., fröken; Djurberg, H., fröken. [1996] Hemmet för gamla. (Garfvaregatan 3.) Vård åt sjuka, hem för obotliga, fostrande, vård och skyddshem samt arbetshem för idioter, dumbe och blinda. [2001J Svenska föreningen Röda korset. Under Konungens och Drottningens beskydd. Hedersledamöter: Kronprinsen; Kronprinsessan: Hertigen af Vestergötland; Hertigen af Nerike; Hertiginnan af Dalarne; Hertiginnan af Vestergötland samt Prins Oscar Bernadotte. Verkställande utskott: Ordförande: Hamilton, M. W., grefve. Ledamöter: Edholm, E. M.; Warfvinge, F. W.; Flensburg, C. A. W.; Lowisin, C., frih.; Qvennerstedt, A. U.; Björnstjerna, R. M.; Osterman, J. C.; Tauvon, A. V. Sekret, och kassaförvalt.: von Heijne, A. G. Föreningens adress: Kungl. Armeiörvalt ningen. Föreningen för sjukv~rd i fattiga hem. [2003J (Adress: Stockholrn.). Ordförande o. skattmästare: Lind afhageby, E., fru. Vice ordförande: Sidenbladh, L., fru. Sekreterare: Andersson, Hedda, med. lic. Ledamöter: Andersson, Ivar (förste stadsläkare); Bergstedt, A., fru; Gyldön, T., fru; Lagergren, A. G.; Lagergren, J. E.; Nordenson. B., fru; Nordström, L., fröken; SHow, M., fröken. [2004 a] Kungsholms sjukvårdsförening. (För sjukvård i fattiga hem.) Ordförande: Berg, M. L., fru. Vice ordförande: 'I'arnrn, A., fru. Skattmästare: Leijonhufvud, H., friherrinna. Sekreterare: Davidson, A. Ledamöter: Zander, F., fru; Johnsson, H.; Samuelsson, A.; Stille, M.; Tigerstedt, R.; Lundberg, A., fru; Edholm, L., fröken; Zethelius, A., fru. Ordf.: Petersson, Axel, rådman; v. ordf.: Hjort~! Hj.; kassaförvaltare: Tam~, Ad.; [2004 bj Föreningen för sjukvård hos fatledamoter: Nordberg, Fr., Blomquist, O.; tiga inom Maria församling. Norrman, P., f. Luthander. Kellberg, H. O 'df'" d' S d B f St h f. Martin; Tigerstedt, L., f. Martinau; ~ or~n..e. v.. y ow, r:,. e~. ens. Jacobsson; Aug:a; Tersmeden, E., hus- VIce or.~forande. Montelius, E., froken. moder Skattmastare: Carlson, M., f. Bredberg.. Sekreterare: Carlson, G., kansliråd. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolag et SVEA. 13 Drottninggatan.

5 [2004 b-2011] Välgörenhetsinrättningars styrelser. Ledamöter: Bäckström, E., fröken; Holmström, H., f. Wikström; l?ällberg, A.. f. Björkman; Wetterlind, M., f. Ericson; Eklund, K A.; Lamm, C. R.; Lindeberg, E. W.; Sällberg, G. Th. Mottagningslokal och sköterskehem. Bränkyrkagatan 88. [2004 c] Föreninqen för sjukvård för fattiga inom Ostermalms församling. Sköterskehem: Valhallavägen 57, n. b. Ordf.: v. Esseu, F'., trih., riksmarskalk. Vice ordf.: Bohman, K justitierådinna, Sekreterare: Ulrich, Sigrid, fröken. Skattmästare: Lindbeck, Maria, fröken. Öfriga styrelseledamöter: Ahlström, N. W.; Andersson, Ivar; von Celsing, U., frih:a; Claäson, F., fru; Lagerström, O., Lundberg, K; Saloman, N., fröken; Tamm, Anna, fru; Thollander, J'., frn; Wetterdal, H., med. dr; Zethrseus, C., fru. [2005] Eugeniahemmet. (Norrbacka.) Ordf.: H. K. H. Kronprinsessan. yice ordf.: Wieselgren, S., generaldirektör. Ofriga ledamöter: Alexanderson, Augusta, fru; Almquist, Vikt,,sekreterare; von Axelson, Sofi, fröken; Been, Nicoline, fru; Bernström, A., Ekman, Marie, f. Lavonius, Grafström, Helois, f. Hazelius; Hammarsten, F.; Langenskjöld, C., frih., skattmästare; Matthiesen, J. C.; Medin, K O.; Oxehufwud, C. G.; Rosenblad, C. L. M.; Schubert, R. C. Föreståndarinna i hemmet: Virgin, Ebba, fröken. Läkare: Carlsson, Sture. [2007] Diakonissanstalten. (Erstagatan 1, Stora Ersta.) "Ordförande: Matthiesen, J. C. Vice ordförande: Schlytern, F. H. Kassaförvaltare: Holmgren, A. M. Ledamöter: Personne, J.; Poppius, E.; Quensel, O.; Bergman, Angelica, fru, född Peyron; Eckerström, Clara, fröken; Edling, Charlotte, fru; Masreliez, H., fru; Reuterskiöld, Lotten, fröken; Wikström, Hulda, fröken; U'lfsparre, M., fröken. Förvaltningsutskott : Lönegren, E., föreståndare och själasörjare, träffas kl. 9-t11 f. m. (utom onsdagar); Bergman, A., f. Peyron, fru; Eckerström, Clara, fröken, husmoder; Reuterskiöld,.. Lotten, fröken; Wikström, H., fröken. Ofverläkare: Toll, G. Underläkare: Schoug, G. C. Redogörare: Sonden, F. W. _ Kontoret öppet alla sölmedagar kl. 9-1, 1'. t ; a. t Magdalena- och skydds- sasnt räddningshemmen. Falck, K.; Holmström, E. A.; Kumlien, A.; Westman, N. Th. D.; Almgren, Louise, fru; Beckman, Math., fru; Eckerström, Clara, fröken, Diakonissanstaltens husmoder; Heimbiirger, A., fru; Alexanderson, A., fru; Smed berg, M., f. Hallenborg, fru; Sonden, N., f. Beckman, fru; Wernstedt, H., f. Grenander, fru. [2009] Diakoniss-arbetsföreningens styrelse: Hamilton, U., grefvinna; Hagberg, M.,fröken; Kjellberg, Mina, fröken; Laurin, Elsa, fröken; Myhrman, Aug., fröken; Palmgren, Hulda, fröken; Reuterskiöld, Lotten, fröken; Westman, Hilda, fröken; Wikström, Hulda, fröken; Almgren, Elisabeth, fröken; Beijer, M., fröken; Rundquist, M., fröken. [2010] Tyska S:t Gertrud-församlingens diakonissförening. Ordf.: Sterzel, G., dr. Vice ordf.: von Hallwyl, grefvinna. Kassaförvaltare: Reinhold, A., fru. Sekreterare: Lohoff, G. Ledamöter: v. Wallwitz, grefvinna; v. Red- Iich, fru; v. Krencki, fru; Becker, E., fru; Danielsen, L., fru; Eggers, S., fru; Sonntag, A., fru; Sterzel, O., fru. [2011] Kungl. Institutet och Förskolan för blinda å Tomteboda. (Karnrers-exped., Drottningg. 39, Stockholm). Af Kungl. Maj:t förordnad direktiun: Isberg, P. G. W., landshöfding, ordf.; Brodin, J. E.; Rabe, P. R.; Alströmer, C. J. A..T., frih.; Carlsson, G. A. Rektor: Kerfstedt, P., fil. dr. Sekreterare och kamererare: Wessman, F. A. K, fil. lic. l-äkare: Fogman, E. Amneslärare: Lovall. F. W.; Rupert, Th.; Holmertz, J. W. E.; Wessman, Signe; Centerwall, Julia. ~ Lärare i gymnastik: Seherstön, O. E. Lärare i musik: LundeH, K. Lärare i piano stämning : Hertzman, F. Lärarinnor i handarbete: Anstrin, M. E.; Schray, D. G. Lärare i korgmakeri: Larsson, P. Lärare i snickeri: FagerelI, V. Lärare i borstbinderi: Johnson, O. H. Lärare i repslageri: Leijon, K. J. J. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Välgörenhetsinrättningars styrelser. [ ] Arbetshemmet för blinda i Stockholm. Föreningen för ~innesslöa barns vård. [2013] (Nybrogatan 36.) [2Q25] Ordförande: Kastman. C. W. Ordförande: Lennmalm, F. Sekreterare: Sonden, P. Vice ordförande: Annerstedt, L. Skattmästare: Holmgren, A. M. Ledamöter: Rappe, Th., frih:a; Lilliehöök, Ledamöter: Leuwgren,.A.; Rehn, C. A.;.A., frih:a; Leyonmarck, L.; Nachmanson, af Segerström, M. L., fröken; Wikström, A.; Mörner. A. Chr.; Mossberg, A.; Elf- H., fröken; Waller, H., fröken. ving, G.; Loven, S. [2014] Föreningen för blindas väl. Ordförande: Rossander. C. J. Vice ordförande: Wissnell, J. A. Sekreterare: Giertta, Å... Skattmästare: Lettström, G. Ledamöter: Björklund, E. O. J.; Widmark, J.; v. Rosen, Carolina; Wikström,.Anna; Faxe, Isabel ; Lundeqvist, Lilly; Lundberg, K. L.; Osenius, Hilda. [2015] De blindas förening. Ordförande: Svensson, Petter. Vice ordförande: Lundberg, Alarik. Sekreterare: Engelke, Anna, Rådmansg. Vice sekreterare: Kjellin, D. Kassaförvaltare: Feychting, A. V. Kassör: Ostergren, B. Ledamöter: Osenius, Hilda; Enderlein, G. F.; J!'l~nch, Elsbeth:. [2026] Sekreterare: von Feilitzen, O. Skattmästare: Lindblom,.A. Ftireninoens skola för sinnesslöa barn. (Norrtullsgatan 16.) Inspektor: Mörner. A. C. Läkare: Hellström, Georg. Föreståndarinna: Rappe, K, fröken. Mottagningstid: tisd., onsd., torsd. o. fred. 1/210-11; besök i skolan samma tider samt. efter tillsägelse hos föreståndarinnan. Förenin.qens Seminarimm, (Norrtullsgatan 49.) Föreständarinna.: Rappe, E., fröken. 48. Antal platser: 8. (Styrelsen för Arbetshemmet för manliga idioter, Rickomberga, Upsala, utgöres at samma personer som denna förenings.) Expedition: Redaktor A. Lundberg, S:t Föreningen för vård af fallandesjuka- Paulsg. 27. sinnesslöa barn. [2 l]... f". dskrtf' (Vårdanstalt, Mariehäll, Sundbyberg). O 6 Forenmgen or blm skri t. O df.: H K H H t' f V t..tland.. Ordförande: Lindeberg, K. ~.. '.'. er Igen ~ es e~go aior Sekreterare o. kassaförvaltare: Bergwall, Axel.,!IC~ ordf.. ~.appe, Axe~, fnh:, generalm u Ledamöter: Höjer, Karin; Lundberg, Alrik; Öfnga ledalil;oter: ~?strom, Lma,fru: Th~m.p: Piltz, Augusta, fru; Segerstedt, Amy, frö- tander, F!~da, fru, Rappe:.ThorboIg, frih.a; ken; Sonden, [2020] Per; Tysta Tamm, skolan Carl. Re.~tersklOld, Lot~en, froken; Marks.VOll Wurtemberg, J., frih.: Hultkrantz, J. Wilh., med. dr (Upsala) Backlin, Hj., skattmästare; eller uppfostrings- och undervisningsanstalten för döfstumma barn. (Norrtullsgatan 51.) Ordförande: Olivecrona, K. Ledamöter: Heijkenskjöld, Hedvig, fru; Sandell, C., fru;.anstrin, K, fröken; Flensburg, C.; Mörner, A. Chr.: Nordenson, A.; Sundberg, E. G.; Klint, F. G. Föreståndarinna: Ahlberg, A. Lärarinnor: Eriksson, K.; Paues, E. M. Sekreterare: Bergman,.Aug'. K:son. [2022] Döfstumföreningen i Stockholm. Ordförande: Hjortzberg, Fr. W. Vice ordförande: Berg, Harald. Sekreterare: Fondelius, Gunnar. Skattmäs'tare: Forsell, Aug. Bibliotekarie: Eriksson, John. Ledamöter: Lindberg, Alfr.; Morian-Petersen, Louis; Hedin, Mimmi; Johansson,Hilma. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. Westman, E., pastoratsadjunkt, sekreterare. Vårdanstaltens föreståndarinna: Westergren, O. L., f. Geijer, enkedoktorinna, [2027] Hemmet för qvinliga idioter. (Norrtullsgatan.14.) Ordförande: Leyonmarck, J. L. Ledamöter: Rappe, 'I'h., f. Rappe, frih:a, föreståndarinna; Lindblom, A.; Nachmanson, Abr.: Liljenstolpe, Emmy. Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra [2029] i Stockholm. (Norrtullsgatan 15.) Styrelse: Wide,.A., ordf.; Lennmalm, F., v. ordf.; Rettig, Hj., sekret.; Dahlström, T.; kassaförvaltare; Lamm, C. R.; Berg, M. L., fru; Dahlström, A., fröken; Törnebohm, K, fru; Lewin, F., fru. 13 Drottninggatan.

7 1: ] Välgörenhetsinrättningars styrelser. Hospital, understöd åt nödlidande, Sekretera!e: Engström, Clas Fredrik, adr.: pensionsfonder för hjelpbehöfvande. Drottmngg J Konungens militärhospitals- och [2043J medaljfonder. Strandbergska läkareinrättningen Ordförande: Peyron, K. för fattiga ståndspersoner. Ledamöter: Elliot, J. E.; Björnstjerna, R. M. Ordförande: von der Lancken, E. Redogörare o.ombudsman: Leyonmarck,J.L. Ledamöter: Linroth, K.; Krook, Fr.; Andersson, 1.; Wikström, Carl; Engellau, Ludv. B. {2034] Ko~unge~s hospital. Sekreterare och ombudsman: Grafström, Hj. Ordfor~nde: Björnstjer na, O. M. Läkare: Warfwinge, F. W. Ledamoter :. Loven, P. C.,L.; Bretzner, C. Biträd. läkare: Lundin, V. G. W.; Soderbaum, C.: Hård af Segerstad, Pauvres honteux kunna för sig och barn B. A. D.; Holmgren, A. M.; en vakant. d k t. l d håll f' läk 'd S k t l b d H l t C un er a u SJU" om er a a n a arevar ee'e ~rare oc l om U sman: o mer z,. och medikamenter, efter anmälan hos in-.. rättningens läkare. [2036J Drottningens hospital. [2045] Fabriksfattigkassan i Stockholm. Ordförande: Uggla, G. F. O.... Ledamöter: Rosenblad, C. L. M.; Tingsten, Ordf.: Linderoth, John G.; kassaförvalt. L. H.: Heijkenskjöld, A. D.; von Dardel. Löfman, A. W.: Ledamöter: Bergstedt, H. L.; Afzelius, H. N. C.; Böös, E. J. N. E.; Borglund, Wald.; Bäckström, John; Sekreterare: Böös, E. J. N. Gullberg, Emil; Lindskog, Fr.; Lyth,G. W. Sekret.: Hjortsberg, Fr. ~2038J H. K. H. Kronprinsessan Josephinas [204?J _... pensionsinrättning vid Kgl. Göta lifgarde. SalIskapet De nodhdandes vanner. Ordförande: Sekundchefen. Ordförande: Rappe, A. E., -friherre, Öfrige ledamöter: öfverstelöjtnanten, de två Skattmästare: Cronstedt, O., grefve. äldsta kaptenerna vid regementet, audi- Sekret.: Rehn, O. G. tören och regementspastorn. Kamererare: Fougberg, C. M. F. B. Ombudsman: Rehn, O. G., t. f. [2040J Öfrigeledamöt.: Gilljam, Helena, f.forsberg, Danviks hospital. fru, för Storkyrkoförs., Kungsträdgårdsg. Ordförande: öfverståthållaren eller ställe underståthållaren. Öfrige ledamöter: polismästaren i Stockholm; Hård af Segerstad, B. A. D.; Aspelin, J. M.; Salin, K. E.; Rydin, K. R.; Funch, H. T. Sekreterare: Berlin, J., tjenstl.; tjenstf.: v. Sydow, A. Hj. Ombudsman: Schöurneyr, B. C. Inspektor: Nyman, C. Chr. A. Predikant: Löfgren, A. Läkare: Klingvall, N. L. Kontorsskrifv. o. ordningsman: Enell, C. A. W. hans 20; Cronstedt. Ebba, f. Tamrn, grefvinna, för Klara o. Kungsh. församl,, Klara O. Kyrkog. 12; Kellin, Aurore, f. Wallden, enkefru, för Jakobs o. Johannes' församl., Regeringsg. 69; Wrede, Agnes, fröken, för Ladugårdsl:s församl., Storg. 7 & 9; Staaff, Mina, f. Schöne, enkefru, för AdoJfFredr. förs., Saltmätareg. 3; Landqvist.s Maria, f. Uner, fru, för Katarina förs., Högbergsg. 17; Bergstedt, Carl, fabrikör,' för Maria förs., S:t Paulsg. 33 A; Becker, R. A.; Rahm, G.; Lundqvist, IL A. E.; Graham, P.; Nvström. N. G.; Bergendahl. C. A. T.; Hård af :Segerstad, i: A. D.; Stjernstedt, [2041J Timmermansordens hospital. S. F. A., frih. (Hospitalet, inrättadt den 1 nov. 1796, är f. n. inrymdt i en särskild, för ända- [2049J NodhJelpskassadlrektlOnen. målet uppförd stenhusbyggnad å egorna Ordförande: Berg, IL J. till Ordens fastighet Eriksberg vid Roslags- Ledamöter: Svensson, G. R., skattmästare; torg och Tegnersgatans fortsättning.) Drakenberg, S., sekreterare; Almgren, O.; Ordförande: Ordens generalguvernör, Lewen- Lagergren, A. G.; Brusewitz, E.; Lund, haupt, C. M. C" grefve. F. M.; Almqvist S. A. L.; Lindeberg, K. Ledamöter: Grenander, J. M. A.; Lindmans- M.; Hindbeck. F. H. O.; Larsen, Adler; son, J. A. W.; Granholm, A.; Holmström,.Eklund, K. A. M., skattmästare, adr.: Kommendörsg. 42; Kamererare: Fredenberg, Hj. Carlstedt, N. J.; Björkvall, C. G. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Välgörenhetsinrättningars styrelser. [ ] [2051] Enkefru Knipers, född Withfoth, Fonder i' öfrigt, se Stiftelser och fonder pensionsinrättning för fattiga ogifta [2601] och följ. fruntimmer. Richter, F.; Bäckström, J.; Ljunglöf, K. Sekreterare : Linder, C. G. Skyddsföreningar; stöd, hjelp, hem för orkeslösa, sjuka, elända, fri- (~~~mka donationsfonden för borgare- gifna och fallna. och prestenkor samt fader- och moder- Sabbatsbergs ålderdomshem, se [1161]. lösa flickor under 16 år. Stockholms stads allmänna försörjnings- (Malmskilnadsgatan 62.) inrättning, se [1165]. Fonden förvaltas af styrelsen för Jakobs Stockholms stads arbetsinrättning, se [1167]. och Johannes' förs. frivilliga arbetshus. _ Se [2077]. Fondens redogörare: Jansson,... Herm. ofvanstående adress. [2065] Stockholms allmanna, skyddsfören ing. Lotten Wennbergs fond för hjelp- (Byrå: Stora Nygatan 36, 2 tr.: öppen helg- [2055] behöfvande. fria dagar utom lördagar, kl för Wallenberg, Anna, f. von Sydow, ordfö- emottagande af gåfvor till hufvudstadens rande; Heijkenskjöld, H., f. von Sydow; fattige.) Wennberg, H., fröken; Skjöldebrand, J., Högsta beskyddarinna: H. M. Drottningen. född Posse, grefvinna; De Geer, Sophie, Oentralkomltån, fröken; Oxenstierna, S., född Wallenberg, grefvinna; Ulfsparre, M., fröken. Ordförande: H. M. Drottningen. Sekreterare: Ulfsparre, M., fröken. Vice ordförande: Tamm G., frih, Kassaförvaltare: Silfverswärd, C. L. Ledamöter: Broander, W., f. Löfgren, för Storkyrkoförs., Jerntorget 57; Skogman, [2057] frih:a, för Klara förs., Klara Vattugr, 3; Välgörande fruntimmerssällskapet. Sörensen, L., f. frih-a af Ugglas, för Jakobs Ordförande: H. K. H. Kronprinsessan. och Johannes' förs., Blasieholmstorg 11; Ledamöter: Äkerhielm, frih:a, f. Gyldenstolpe; Sörensen. f. af Ugglas; Hochschild, kyrkag. 7; Lundqvist, fru, för Katarinaförs., von Sydow, B., fru, för Maria förs., Brän-. frih.a, f. Piper; Ehrenborgh, frih:a, f. Lagerfelt; Wachtmeister, grefvinna, f. von holms Iörs., Handtverkareg. 23; Lagerström. Högbergsg. 17; Norrman, fru, för Kungs- Flaten ; Tamm, frih:a, f. Tersmeden; Boström, fru, f. Almqvist.. 7 B; Rietz, A., utn, kyrkoherde, för Adolf E., fru, för Östermalms förs., Jungfrug. Sekreterare: Celsing, fru, f. frih:a, Strömfelt. Fredriks förs., Holländareg. 36; Almgren,. Administrator: Celsing, G. IL, öfverkammarherre, Riddaregatan 7. milton, Hugo, grefve; Lindblorn, A. F. O.; Brusewitz, E. H.; Eklund; K. A.; Ha- G., skattmästare ; Rystedt, C. G. Sekreterare: Åhrberg, Hj., Strandvägen 43. [2059] Axel och Sofia Alms stiftelse. ÖfVl3'l'styl'else: Ofverståthållaren och justitieombudsmannen.. Styrelse: A.lmen, A.1'h.;Löwenbjelm, E.;Smerling, C. F. Sekreterare: von Horn, C. E. Karnererare. Wallberg, Gottfrid, Nybrog. 22, 24. (20.61] Benjamin Lejas fond: Styrelse: Kyrkoherden i J ako bs och Johannes' församlingar; Gahn, F. W. [2063] Föreninqen till beredande af lifränta åttjenare. (Kungsträdgårdegatan 2 C;) Ordförande: Cederschiöld, H., major. Sekreterare: Palme von Bom, Hanna, --.-'.. Adres,""lende.",1900. [2066] Skyddskomiten inom Storkyrko~ försaltilingen. Ordförande: Broander, Wilna, f. Löfgren. Vice ordförande: Rohtlieb, O. f.. Kullmän. Ledamöter: Håhl,.A. M., f. Govenius: Groth;: f. Schuberth; Scharp, C., f. Westman; Schön,.A., f. Besko w; Kiell man-göranson, E.. f. Caspersson; Frestadius, 1., fröken; Nystedt, J., fröken. '... Sekreterare: Kicllman-Göransori, L [2067]. Skyddskomiten inom' Klara församling, Ordförande: Skogman, friherrinna... Ledamöter: Wadström, fru; Ea.berg.,. fröken; Lidell, fru; Ulfsparre. fröken; Wennberg,fröken;Smerling, fröken; Strandel I, fru. fru; Nyström, fru.... S,e,~re~,er~re.;,S~lll lil)g.;-fröke;~:, '_"'-.;, Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 Drottnlnggatafl.~-, 69-

9 [ J Välgörenhetsinrä ttningars styrelser. Skyddskomiten inom Jakobs och H. K. H. Hertiginnan Sophias fruntim- [2068J Johannes' församlingar. mersskyddsförening uti Kungsholms Ordförande: Sörensen, L., f. frih:a af Ugglas. [2074J församling. Ledamöter; Bolin, Maria, f. Telander; af Beskyddarinna: H. M. Drottningen. Ugglas, Lotten, fröken; Wikström, Hulda, Ordförande: Norrman, P., öfverstinna. fröken; Calwagen, Lotten, fru; Eliren- Vice ordförande: Berg, M. L., fru. stam, Carolina, fröken; Fahnehjelm, Siri, Ledamöter: Tamm, Anna fru; Berg, M. L., fröken: Wennberg, fröken. fru; Stille, H., fru; Loven, Hanna, fru; Sekreterare: Calwagen, Lotten, fru. Rossander, W., fru; Nordström, Anna, fru. Kassaförvaltare: Lychou, E., fru. [2069J Sekreterare: Frumerie Louise fru. Skyddskomiten inom Maria församling..,, Ordförande: von Sydow, B., fru. S:t Gertruds eller Tyska församlingens Vice ordförande: Edberg, A., fru. [2075] skyddsförening. Sekreterare: Karsberg, A., fröken. Komite: Ledamöter: Berg, H., fru; Brandt, A;, fru; Sterzel, G., ordförande; Schmidt, f. Storjo-.Edberg, A., fru; Hellsten, A., fru; Hiibi- hann; Sterzel, O., fru; Meves, Hilma; Sannnette, ~'., fru; Montelius, A., fru; Wetter- tag, f. Otto; Stavenow. D., sekreterare; lind, M.. fru; Winbergh, F., fru; Bäckström, E.. fröken; Görges. A., fröken; Hagberg, Lotten, samlingssystrar. o. Wahlberg, Ellen, för- Eklund, K. A., kyrkoherde. Tyska hemmet, se [1997J. [2070J Skyddskorftiten inom Katarina församling. Tyska Skyddsföreningen i Stockholm af Ordförande: Landqvist, Maria, fru, Hög- [2076] den 22 mars 1876.bergsg. ~7. Vl!<e ordforande:. Billberg, '.. Frida, froken, Ordförande: Förvaltningsutskott: Beck, Heinr. Ostg~tag. 35: Vice ordförande: Danielsen, Joh:s. Led~moter: Fnestedt,.. M., fru.; Berg, Emma, Skattmästare: Sonntag, F. fr~ken; Raab,. I., froken; Fns, Helena, fru; Sekreterare: Warburg, S. Bohlmark, Lina, fru. Fattigvårdare: von Krencki Sterzel dr' Sekreterare : Funch, Helen, fröken, Dan- Becker, Carl; Schlachter, H.;' Reinhold, A.; viksg. 93. Becker, C. H; Ahrens, H. Skyddskomiten inom Kungsholms för- [2071J samling [2077] utgöres af >H. K. H. Hertiginnan Sophias Jakobs och Johannes' frivilliga arbetshus. Fruntimmers-skyddsförening uti Kungsholms (Malmskilnadsgatan 62.) församling», se [2074]. Ordförande: Bergman, E. Ledamöter: Cronhielm, C.; Sebardt, W~; Skyddskomiten inom Ladugärdslands Sörman, H.; Wennberg, Aug.; Wretman, J.; [2072] församling.' Herslow, E. Ordförande: Lagerström, E., fru.. Sekreterare: Afzelius, A. Vice ordförande: Wrede, fröken. Syssloman: Jansson, Herm. Ledamöter: Celsing, friherrinna; Wachtmeister, fröken; Kalmberg, fröken; Fougberg,, fru: Hallberg. M., diakonissa. [2078J 1878 års stiftelse. -Sekreterare: Afzelius, fröken. Ordförande: Montelius, Wilh.. Skyddskomiten inom Adolf Fredriks kattmästare: Rosengren, Carl. Ofriga ledamöter: Redtz, J. M.; Rystedt, G.; [2073J församling. Jacobsson, A.,fröken; Bergstedt, A.,fröken. Ordförande: Rietz, A., utn. kyrkoherde. Vice ordförande: Ekström, K., fröken. Sällberg, A., fru; Wahlberg, Cecilia, fru~ Ledamöter: Vicander, fru; Holmgren, fru; Staaff, fru; Strandberg, fröken; Arrhenius, [2079]. Stiftelsen..' Hem for.. de elanda. Ur,i\~en; ström, Rosen~erg, fru: Morner, fru; Piltz 1 fru; L~nd-..(Hemmet liornsga.tan 73; a. t ) A., grefvmna; Ring, Lofgren, E., ordf.; NIlsson, J. P.; Norgren,. N., fru.; Heuman O., fru. J.; Tengbom, S., kassaförvaltare och sekret.; Sekreterare: Kjellberg, Mina, fröken. Niklason, C. ArbetsfOreståndare: Mellin, A. F. -"Brando.och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Välgörenhetsinrättningars styrelser. [20; ] Vid förenämnda»hem» finnes till afsalu [2093] Hemmet för frigifna qvinnor, sågad och klufven ved äfvensom vedpoletter "Drottningens skyddshem". till utdelning bland de fattiga. (Högbergsgatan 39 A.) [2081] Herberget för husville män. (David Bagares gata 14.) Ruuth, M. D., grefve, ordförande: Posse, K., grefve, vice ordförande; Key-Aberg, K. W.; sekreterare; Kumlien, Ax.; åstrand, H.; Lindhe, Axel. [2083] Nattasylet för qvinnor. (Riddaregatan 42.) Kostnadsfritt nattherberge för hem- och värnlösa qvinnor; mottagningstid 6-9 e. m. Asylet hålles öppet l oktober-i5 maj. Ordförande: Lagercrantz, J. Ledamöter: Ekman, M., f. Lavonius, Gustafson, E. C., fröken; Spak, E., fröken; Schulthess, F.; Carlsson, P. J. T.; Wernstedt, C. L. Föreståndarinna: Westergren, Erika, fröken. [2085J Goodtemplars värme- och arbetsstuga. Ordf'.: Eklund, Oskar; kassaförv. o. tillsyningsman Nyström, C. J. [2087J Skyddsföreningen för sinnessjuke. Styrelse: Ordförande: Linroth, Klas. Ledamöter: Bruzelius, A. 1.; Hjertström, E.; Nordberg. Fritz. Suppleanter: Pontin, D. M.; 'I'hestrup, C. Sekreterare: Bruzelius, A. J. Kassaförvaltare: Nordberg, Fritz. [2089J Föreningen till minne af Konung Oscar, och Drottning Josephina, (stiftad den 13 juni 1873 i ändamål att bereda stöd åt värnlösa och fallna). Ordförande: Östberg, G. F.. Ledamöter: Gerle, C.; Odelberg, W.; Almgren, Viktor; Bergman, C. G. Sekreterare: Stuart, John. Föreståndare för åkerbrukskolonien Hall:' Fant, F.; adress: Rall, Södertelje, [2091] Stockholms skyddsförening för frigifna. Ordförande: Olivecrona, K. Beskyddarinna och ordf.: H. M. Drottningen. Vice ordf.: Wieselgren, S., generaldirektör. Ledamöter: Tottie, Amelie, f. Ahlberg; Wieselgren, Gertrud, f. Odencrants; Faxe, Isabel, f. Dickson; Almqvist, S.; Lagercrantz, E., verkst. dir.; Tamm, C., kassaförvalt. Sekreterare och religionslärare: Löfgren, A. Hemmets husmoder: Widen, Aug., f. Ohrling. Husmoderns biträde: Andersson, Kr., fröken. Magdalenahem, se Diakonissanstalten [2007J. Hjelp, uppfostran, hem för fattiga barn och ungdom; hushållsskolor för flickor arbetshem för värnlösa qvinnor. [2101] Fattiga barns vänner. Beskyddarinna: H. K. H. Kronprinsessan. Ordförande: von Rosen. f. v. Rosen, grefvinna. Sekreterare: Lilliehöök, fru, f. Kuylenstierna. Ledamöter: v. Dardel, frih:a, f. Silfverschiöld, Ekman, fru, f. Lavonius; Skiöldebrand, 1., grefvinna, f. Posse; Faxe, fru, f. Dickson; Leijonhufvud, H., frih.a, f. Lewenhaupt; Ehrenborgh, frih:a, f. Lagerfclt; Landqvist, fru, f. Une!'; af Harmens, Cecile, fröken; Cervin, fru, f. Dickson; Asklund, fru, f. Kuylenstierna; von Rosen, Jeanna. grefvinna. f. von Rosen; Edholm, Lotten, fru, f. von Heijne; von Hallwyl, grefvinna, f. Kempe; von Rosen, Maria, grefvinna, r. 'I'amm ; von Sydow, Blanche, fru, f. Stephens, [2103] Sällskapet»De fattigas vänner». Ordförande: Vakant. Vice ordf.: Fristedt, C. E., för.klara förs. Ledamöter: Rosengren. O., för Storkyrkoförs.: Lagergren, A. G., för A~olf Fredriks förs.: Fougberg, C. M. F. B., för Ostermalms förs.: Nilson, C. F., för Maria förs.: Sifvert, A. W., för Jakobs och Johannes' förs.: Norselius, C. R., för Kungsholms förs.; Runbom, F. G., för Katarina förs. Skattmästare: Björkwall. C. Sekreterare: Abrahamson. Otto. Vice ordförande: Palm, C. [2105] Sällskapet Jultomtarne. Sekrcterare: Lindeberg, E.. Skattmästare: Wennerström Gustaf. (Utd~ln. af beklädnader åt fattiga skolbarn.) Ledamöter: Sällberg G. 'rh.' Jakobsson O~dforan~.e: Johan~~on, J., A t f ök F' t E F' L R b 'VICe ordförande: Sjöberg, Alfred T. N. ugus a, ".r? en; an,...; u en- Sekreterare: Cavalli-Holmgren, A. F. son, S.; Ll1Jenroth, Fr. lskattmästare: Blanck, Carl Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 [ bl Vålgörenhetsinrättnlngars styrelser. Ordningsman: Holmberg C. G. Sekreterare: Widman, D. Distriktsmän. Cavalli-Holmgren, A. F.; Skattmästare: Elfling-, C. Ericsson. Hj.; Philip. Th; Blanck, Carl; Öfrige ledamöter: Carlsson, E. J.; Johan- Josephsson, C. D.; Lidell, Frans J 1 ; Nor- der, C.; Klefbeck, E.; Lindberg, C. E. J.; denskjöld, O. W.. Lindberg,. C. J.; Nilson, S.: von Zeipel, Revisorer: Enell, Otto; Geijer, C. F. O. Th.; Palm, C.j Sundin, G.; Davidson, A.; [2107J Sällskapet Barnavännerna. (Utdelning af kläder åtfattigafolkskolebarn.) Ordförande: SundelI, Gust. Vice ordförande: Pettersson, G. W. Sekreterare: Tidelius, C. H. Vice sekreterare: Svartling, Axel Th. Skattmästare: Andersson, Gustaf. Vice skattmästare: Jansson, Erik. Ombudsman: Åndersson, Olof. Vice ombudsman: Ostergaard, G. W. Fattigkomiterade: Ljungberg,..H. A.; Brundin, Pehr; Hedberg, G. E.; Ostergaard, G. W,; Larsson, N. A.; Lundberg, Hernold. Revisorer: Johansson, Levin; Hallgren, G.; Andersson, Svante. [2109] Frimurarebarnhuset. Ordförande: H. K. H. Kronprinsen. Vice ordförande: Bergman, E. Ledamöter: Svanström, Fr.: Lilliesköld, E. W.; v. Hofsten, S. A. G.; Larsen, A.; '+.auvon, A. V.; Sjöberg, C.; Reinhold, A.; Ostberg, G. F.; Billmanson, A. L. Sekrcterare: Ekström, F. Intendent: Smith, O. W. Predikant och förste lärare: Bergö, Carl. Husmoder: Boberg S., fröken. Biträdande husmoder: Edberg, T., fröken. Andre lärare: Andren, Olof. Lärarinnor: Dahlqvist, L., fröken; Svensson, O., fröken. Lärare: Larsson, C., i trädgårdsskötsel; Andersson, C., i gymnast. och ordningsman; Malmström, J. L., i skrädderi; Nilsson, N. G., i skomakeri; Ringbom, V., i träslöjd o. teckning.. [2111] Femöreföreningen. (Till inrättande af barnhem i Lappland.) Ordförande: Kastman, C. Vice ordf. o. skattmäst.: Sjöding, A. Ledamöter: Mörner. A. Chr., sekreterare: Berglund, F.; Wahrolin, C., fröken; Hamrnarstedt, E., fröken; Mazer, F. A.; Stuart, Charlotte, f. Beskow. Distriktskassörer i Stockholm: WennLerg, Hilda, fröken; Hammarstedt, Esther, fröken; Stuart, Charlotte, f.beskow. 2113] Stockholms stadsmission. Ordförande och exp-förest.: Swärd, G. Vice ordförande: Carlson, A. V. Rönnbäck, A.; Svensson, P.j Sjögren, P. A.; Sjöholm, A. Stockholms stadsmissions arbetshem.. (Kungsholmsgatan 54 & 56.) Komiterade: Swärd, G.; E1fling, C.; Carlson, A. v., Sundin, G. Föreståndare: Widman, D., amanuens. [2114] StockholT"f!-Sstadsmissions barnhem. (Norrtullsgatan 20.) Ordförande: Löwenhielm, G. S. Vice ordförande: Carlson, A. V. Skattmästare: Jonsson, C.. J. I:?ekreterare: Thegerström, E. G., pastor. Ofrig-e ledamöter: Swärd, G., pastor; Elfling, C.; Palm, C., major; von Zeipel, Th.; Carlsson, E. J.; Tottie, G., kapten; Rönnbäck, A., förvaltare. Föreståndare: Thegerström, E. G., pastor. Föreståndarinna: Thegerström, Anna, fru. Lärarinna: Nordaugh, Anna. Vid barnhemmet emottagas och utföras bokbinderiarbeten af alla slag. Telef. 1 '79. [2116] Stockholms barnhem n:r I. (Rådmansgatan 83.) Ordförande o. kassaförv.: Oldberg, G. A.,.. kapten. Ofrige ledamöter: Lindholm, M., bagare; v. Rothstein, C. F., direktör. Föreståndarinna: Pualön, Ida, fru. Sekreterare: Lindblom. A. [2118 aj Kungsholms barnhem. (Drottning holrns vägen.) Ordförande: 'ramm, A. Yice ordförande: Lindersköld. A., friherrinna. Ofrige ledamöter: Key, S.; Herzog, E.; Sjöholm, P. G.; Lindeberg, C. Föreståndarinna: Jacobsen,' J., fru. [2118 bj Adolf Fr-edriks barnhem för flickor. (Saltmätaregatan 3.) Ordförande: Staaff, M., fru. Vice ordförande: Feychting, E., fru. Sekreterare: Montan, G. E. Kassaförvaltare: Quensel, O. E. C. Ofriga ledamöter: Bille, E., fru; Borgström. E., fru; Elliot, E., fru; Kellin,.A., fru; Posse, K, grefvinna; Styffe, A., fru. " Föreståndarinna för hemmet: Nordgren. A., fröken. Brand och,lifförsäkrings A~tiebolaget S~EA~ 13<Drottnhlgg.ttan., l

12 Välgör6nhetsinrättningars styrelser. [ J [2119] Trasskolan. j Ledamöter: Reen, N., f. Nyström' Dahl, (Bangårdsgatan 12. Allm. tel ) R., f. Spaak; v. Hallwyl, W. f. Kempe, Printzsköld, O., ordf.; Östrand. H.; von Kru- grefvinna; Holmberg, Ellen, f. Chöler;Lindsenstjerna, Rosa; Sjögren, P. A.; Wahl- skog, Fr.; ~tasreliez, Hilma, f. Unden: ström, C. G.; Nyman, F. E.; Friefeldt Nordlindh, Louise, f. Patersen. von Stoc- Aug., kassaförvalt. ' kenström, frih:a, f. Beck-Friis; Sundström, Föreståndare o. skollärare: Hedqvist, C. E. G. R.; Sylvan, C. G.; Ulfsparre, Math., Slöjdlärare: Lindman, J.; Pettersson, O. W. fröken; Warfvinge, F. W. Läkare: Warfvinge, F. IN. Anstaltens föreståndare: Swärd, S. G.,pastor. Adolf Fredriks församlings barnkrubba. Föreståndarinna: Swärd, A., f. Trönnberg. [2120J (Adr, Döbelnsgatan 40 B.) Lärarinnor: Blombergsson. Helfrid. Lind- Stenhamma~, L., fru, or~f.;. Lodin, frök.en, ström, Anna Karolina, för slöjd: Lindholm, sekret.; Ring, G.. komminister, skattmåst' l Ama~da; Selander, Anna: Feldt, Ester. Staaff, M., fru; Uhr, fru; Södermark, fru; Vaktmastare: Larsson, P. J. Ring, N., fru; Mörner, A., grefvinna; Lun dequist L., fröken; Hagberg fröken. I......,.' Murbecks Inrattmng for fattiga flickors [2124J." uppfostran. Styrelsen för H. K. H. Prins Carls upp-. _ (F'ittja-Angby, Täby församl.) fostringsinrättning för fattiga barn, Ordförande: Montelius, Oscar. [2121J på Gåiön. Vårdarinna: Edberg, A.. fru. ÖjVerstyrelse: Verkställande direktör för undervisningen: 'l'amm, G., frih.; von der Laneken. E.;.Mon~ehus., Oscar... Hintze, T.; Håhl, J. F.: 'Iamm, C.; Aspe. Dito d~to f~r ekon~llilen: Kugelberg, Henrik. lin, M.; Meijerberg,C.J.; Upmark,J.; Berg, Kassaförvaltare: Lofman, A. W. K. J.; Weinberg, C. A.; Lagergren, A. G.; Sekreterare: Nilson, ~ven. Sundström, G. R.; Sebardt, W.; Sund- Ombud.~man: Monte.hus, W. ström, H.; Wallden. W.; Fris, G.; Wiren, Ledamoter:.. von Betzen, V. L..; Almgren, A. G.; Olivecrona, K.; Askergren, H. G.; Knut; Tornblom, ~.; Aulm, F. R.; Bäckström. J.; von Feilitzen, C. M.; Rein- r.e~tz, J. M;; :I?UbOIS,O. J. W.; Svanhold, A.; Pettersson, A.: Bredberg. C. G.; stfom, F.;,[hulJ~. C. G.; Funch, H. Th.; Cederlund. E.; Ljunglöf, K.; Beijer, F.; R~ssler, John; NIlsson, C.; Eklun~, K. A.; Althainz, F.; Cronstedt, Otto, grefve; Alm- NIlson,. Sven; Cedergren. H.; Lindman, zren, G. M.; Ramstedt, V.; Östberg, G. A.; Wickman, G:; Johnson, J. P.;. Boh- F.; Lundberg, Carl L.: Isberg, P. G. W.; man, K.; ~ontehus, C.. fru; :r'rotzlg, C., BraunerhielJ;o, C. F.: AlI?gren, V.; Bengt- fru; Sa?1zehus, ~". fru; M?ntehus'.Å;" fr~; son, C.; Elhot, M.; Herhtz, K. I Montelius, L, fru,.. Dubois, E., fru, Nor- S is I lund, Ch., fru; Sällberg, A., fru; Berg, tyre e: H f' B h. A f R f T mm G frih.: d. L k E., ru; o man, nna, ru; osengren,.a.'., n;, von er 3:l?-cen,.; Clara, fru. Hmtze, '-!'.j Hahl, J. F.; Meijerberg, C. Föreståndarinnor: Svanberg, A., fröken; Sil- J.; v.. Peilitzen, C: M.; Bredberg. C. G.; len E. fröken.' As~elm,. M.; UP.mark, J.; Sund.ström, H.; Lära~inn~: Ericsson, A. E., fröken. Weinberg, C. A., Tamm, C.; Remh.old, A.; För vinnande af inträde i denna inrätt- Pe~t~l:sSO~, A.; Ce.derlund, E.; Ljunglöf, ning erfordras i allmänhet, att barnet är K., Ostb~~g, G. F., Is~~rg, ~. G. W. äkta samt fader- eller moderlöst iåldermei- P~:oto~ol~sforar:: <!ra~str~m, HJ. _ lan 6-10 år och tillhör hufvudstadens Fur~~tanaare for inrättningen pa Gåiön: kommun. Wangenberg, A. S. T. Sällskapet till understödjande af Malmqvistska barn uppfostringsanstalten,[2123j i Stockholm. (Torkel Knutsons gata 22; a: t ) Ordförande: Claeson, N. L. A. Vice ordförande: Holmström, E. A. Skattmästare: Quennerstedt, G. Sekreterare: Wall. C. J. A. Brand-. och \Ufförsäkrings-Aktiebolaget [2126] Aktiebolaget Stockholms praktiska hushållsskola för flickor. (J akobsbergsgatan 15.) Tamm, E., friherrinna, vice ordförande; Alm, Henrika. fru; Franke, Olga, fröken; Leuwgren, A., komminister, ordf.; Engdahl, S., fabrikör, Föreståndarinna: Rönne, Anna, fröken.,svea;- 13 Drottninggatan.

13 [ ) Välgörenhetsinrättningars styrelser. Föreningars och Sällskaps styrelser. [2127J Josefinahemmet. Föreningen till det godas befrämjande,. (Höghergsgatan..41.).. ' [2131J grundlagd år 1883, Styrel~~: L~.ebe~,F: M., ordfol:ande; Dolhng, har till sitt närmaste syfte att, medels F. s.r: Muller, J., Roesler, E., Sellmann, G. anläggandet af åkerbrukskolonier, bereda [2} 2~J ft.... små fattiga värnlösa barn från alla delar F~~en.lng.~~for.~ar~.los~. unga,fllck?rs skydd af riket god vård och uppfostran äfvensoml (for~t. Fören. for 'Var.nlosa qvmnors skydd). framtida bergning. Föreningen har stiftat ett skyddshem for.. "... '.. unga flickor (Glömsta, nära Huddinge). O~dfor~n~.e.: Lo~vmg, Con.cordla, Iroke~. Ordförande: Arfwedson, C. E. VIce ordförande: Wittencrona, A. G., kyrko- Kassaförvaltare: Edman, C. G. herde. Ledamöter: Granlund, T., fru; Hedin, A., Sekreterare: Bolin, Ernst, I:e stadsl., Upsala. fru; Edman, A., fru; Kempe, H., fru; ~kattmästare:hahr,otto,adjunkt,tuleg.25. Lagerström, E., fru; Lamm, L, fröken; Ofrige ledamöter: Rosengren, Idolf, doktor; Ekelund, C. A,J sekreterare. Unman, G., prof.; Wedin, Hugo, direktör. Styrelser för Föreningar, sällskap och klubbar, Kyrkliga, religiösa, moraliska syften.' J2~ 57J..Sto.ckholms evanq!llisk-lutherska f2151j St h I.. O 'di' mlsslonsfo,renlng. Ordf.: Sward, G.; v. ordf.: - ock o ms pre~tsallskap. l.. Eriksson, J.; sekret." Nystedt, S.; skatt- Strandell,.A ; v: ordf.: Heuman, E. D.; sty- mäst.: Fröleen, J.; ledamöter: Ahlberg, A. relse~edamoter: Ber~ma~, C. H.; H~lm?erg~ F.; Bodin, U.; Elfling, K.; Hallberg, A. F.; E: J., Leuwgren, A., Lofgren, Aug., ~ekret., Hallström, C. H.; Holmin, K. E.; Hyden, R~etz, A.;..Rydeman, P. J.; kassaforvalt.: Arv.; Klefbeck, E.; Lagergrohn, G. L.; Lind- Kiellman-Göranson 1. berg, C. J.; Löwenhielm, G. S..[2152J Samfu!,det Pro fide et christia- [2158J Betesda missionsförening. msmo, Ordf.: Håh], J. F.; v. ordf.: Stran- (Missionssal: Smala gränd 5.) Urdf.o.sekret. j~~l, A.;.~ekret.: Ahfeldt, Cle~.ens; skatt- Sjöberg, A. J.; v. ordf. o. kassaförvalt.: Ekma:st.: BelJer, P. G. E.; ledamöter. Land- ström, C.; Predikant: Elfström, J. qvist, C. A. E.; Beskow, W. B.; Rydeman, [2159J Stockholms national-goodtemplars P. J.; Wretmau, J.; Quensel, O. E. C.; La- missionsförbund samlar genom frivilliga gerst~dt, N. G. W. bidrag (lägsta årsafg. 20 öre) medel för Sknftutskott: Ordf.: Strandell; A.; sekret.: nykterhetsmission. (Exped.: Tjärhofsg. 12; Sonden, P. a. t ) Ordf.: Ljunggren. A. F.; - Skolutskott: Ordf.: Bergman,A.E.; sekret.: sekret.: Liden, A. O.; kassör: Nyström, Karl. Ahfeldt, Olemans. [2160J Fruntimmersföreningen för mis- [2153J Svenska bibelsällskapets komltå, sionen i Kina. Skattmäst.: Schmidt, Anna, Ordf.: v. Essen, Fr., frih.; v. ordf.: Rappe, fru, f. Storjohann, Klara N. Kyrkog. 33; A. K, frih., sekret.: Beskow, F. A.; skatt- sekret.:lundeqvist,lilly,frkn,rådmansg.72. m~st. o. arkivarie: Quennerst~~t, G.; leda- [2162J Evangeliska fosterlandsstift.elsen. mot~r: Sundberg, A. N.; Neijber, L. ~.; (Exped.: Mäster-Samuelsg. 42,öppen alla Buren, A. O. G.; Bergman, A. E.; af Wu" sökned. 10-3). Ordf.: Widström, C. U.; se~, C. D.; Lagerström, G. O.; Håhl, J. F.; v. ordf: Rappe A. E., frih.; öfrige ledamöter: WIeselgren, P. S. Eriksson, J.; Gauffin, G.; Hammarsten, Fr.; [21551 Svenska kyrkans missionsstyrelse, J~nzon, O.; Kolmod.in, A.; Lindb~rg~ C. J., Ordf.: ~undberg, A. N., erkebiskop; v. L~.ndha&,en, Th.; Löfgren, ~.; Löfven, J.; ordf.: Schlytern, F'. H.; ledamöter: Kastman, Löwenhielm, G. S.; Montelius, Ko J.; Ro- C. W.; 'I'ottie, H. W.; Wall, C. J. A.; Berg- senberg. J. O.; Uggla, ~. F. O.; Wernstedt, man,a.e.;danell,hj.;ombudo. sekret.: Hog- C. L.; W:cstman, ~. T~. D:., ner C. V. G.; kassaförvalt.: Caroli C. A. Exped.-forest.: Wld~tr0l!!.' L;. U., 'Sekreterare: Montelius, K. J. [21 '56J Svenska missionssällskapet. Utskott för de olika afdelningarne af Ordf.: Kastman, C.; v. ordf.: Srandel1, A.j verksamheten: skattmäst, o. sekret.: Sjöding, A.; ledamöter: Inländska missionsnfdelningen: Lenwgren, A.; Berglund, F.: Lagerström, Widström, C. U., ordf'.: Eriksson, J.; Jan- G. O.; Lindroth, L.; Tottie, C. D.; Hassel- zon, U.; Lindberg, C. J.; Löwenhielm, G. berg, G. T.; Löfgren, A.. S.; Montelius, Ko J.; Westman, N, Th. D.,Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan,'

14 Föreningars och Sällskaps styrelser. [ ) Utländska mlsstonsafdelnfngen ; I [2174) Kristliga föreningen af unge män Widström, C. U., ordf.; Gauffi~, G.; Janzon, på Södermalm. (Hornsg. 108; a. t ) O.' Hammarsteu, Fr.; Kolmodin, A.; Mon- Verkställande utskott: Ordf.: Wernstedt, C. telius, K. L; Rappe, A.E.,frih.; Uggla,G.F.O. L.; v. ordf.: Jonsson, 'C. E.; sekret.: W.in- Skriftafdelllillgell: qvist, Emil; ledamöter:.berg, G. O.; Fnes, Löwenhielm, G. S., ordf.; Hammarsten, Fr.; K.; Wester, A. W.; LIndblad, Lambert; Lindhagen, Th.; LöFgren, A.; Löfven, J.; Ro- suppleant: Brunström. Karl. senberg, J. 0:,\ Wernstedt, C. L. [2175) Stockholms kristliga ynglingaföre....m:.lssio."sillstitntetå Joha.~lIIelnlld.'. ning (Klara Norra Kyrkog. 13, 1 tr.; 11:: t. For utbildning af arbetare for den mre och 11500; r. t. 5426). Hem för resande. Läseyttre missionen.... lokal öppen 10 f. m.-6 e. m. Styrelse: Föreståndare: Kolmo~lll, A., docent; lärare: Jansson, K. A., ordf.; Lundin, W., v. ordf.; Rang, E., pastor; Norman, L., magister. Östmark, L. K, sekret.; Larsson, Carl, kas- [2163) Aktiebol. Evang. Fosterlands- sörj Erickeson E. G.; Svensson, Carl; Svensstiftelsens förlagsexpedition (Mäster-Be- son, C. J.; Bohlin, C.; Höijer, C. J. mt~elsg:.42, öppen a~.las~kne~.?-5). Ordf.: [2177] Teosofiska samfu~det.s.skandi- Widströrn, C. U.; Forest~ndare. Japzon, O., naviska sektion. (Centralbyrå, bibliotek o. öfrige ledamöter: Gauffin, G.; Löfven, J.; bokförlag: Engelbrektsg. 7, öppna sökned. Rosenberg, J. O. 1-4). Generalsekreterare: Liljestrand, E.; [2165) Gustaf-Adolfs-förening~n i.stock- v. ordf;: Zander, E.; ka.~saförvaltll:!e:. Zander, holm. Ordf.: Hernmarck, C. G:.; inrikes se- O.; byraförest.: Hallström.C. W.: ofnga leda-. kre t.: Strandell, K. E. A.; ubri kes sokrct. o. möter af styrelsen: Ingestroml, Fanny; Lund, kassaförvalt.: Sterzel, G. F.; öfrige styrelse. Fr. G.; och samtliga logeoruförandena. 12 ledamöter: Glosemeyer, A.; af Wirsen. C. loger i Sverige, Norge och Danmark. D.; Wall, A. Stnekholmalogen, Urdf.: Knös, A. [2171) Kristliga föreningen af unga Logen Orion (Stockholm). Ordf.: Rossander, kvinnor. (Malmskilnadsg. 46,2 tr.) Heders- J. F.. ordf.: Wadström, B., pastor; ordf.:,ro?s, [2178) Universella broderskapets sven~ Anna, fröken; v. ordf'.: Ne~ze~, SI.~l'ld, ska afdelning (Underafdelningar: Svenska fröken; sekret.: Sto!.ckenfeld~, SIg:!ld, froken; Teosofiska samfundet och Internationella kassaförvalt.: Schröder, Man~, froken; leda- broderskapsligan). President: Zander, G.; v. möter: Berna:~otte, Ebba, prmsessa; ~.und: ordf.: Kellberg, F.; sekreterare: Nys~rö;m, se~, Hilma, frok~n; D~hlstrom, Sofia, f~?ken~ M. F.; kassaförvaltare: Drougge,..K.; blbho- Fnes,. Bel!,. fru; Fry.~ell. Math., fröken; tekarie: Sonesson, Anna; ledamoter : Scho: Heurlin, 'I'illi, fru, f. Säve; Ja;cobson, ~gn~s, Iander. Carin, samt ordf. i de 17 logerna l fröken; Nyström, M: L., fr~; Pa~lman, Sigrid, Stockholm, Helsingborg. Göteborg, Kalmar, fröken; Roos, Mathilda, froken; ramm, Anna, Wenersborg Upsala, Höganäs, Landskrona, fru, f.. af Wette:stedt. Suppleantel:: v~.n Jönköping, 'Karlskrona, M~.lmö, Hede.~ora, Schwenn, Anna, froken; N ystrom,mana, frö- Sundborn Bollnäs, Falun, Sater, Trollhattan. ken, bitr. sekr... Hufvudqv'arter och Exp. af tidskriften»theo--- Husmoder: Jacobson, Agnes, fr?ken.. sophia»: Majorsg. 9 B. Byråförest. Senes- [2172] Förbundet mell~~ Sveriges krl.st- son, Anna, fröken. liga föreningar af unge man. Ordf.: Prins Logen N:o 1 Isis (Stockholm), ordf.: Ceder- 'Oscar Bernadotte; v. or~.f.: Schulthess, F.j sehiöld, H.; sekr.: Fährseus, O.; kassaförv.: sekret.: Fnes, K.;. kassaforvalt.: From, P.; Norsell Alma fröken. leda~öter: Al.mq~lst, Sv.; Berg, ~.: Graham, [2180)' Positi~istiska samfundet. Mäster- P.; Lmdh~gen~ T., Wagnsson, G., Wernstedt, Samuelsgatan 17. Föreståndare: Nyström, -O. L.; Wlllq~ISt: E. _... A., dr; förvaltningsråd: Billberg, C.; Vester- ~2173) Kristliga forenlrg~n.~f unge man. lund, C.; Berggren, C. (Birger Jarl~g. 35, A.:. 6800, r.lkstel ~ [2181] Sällskapet för nyttiga kunska- Ordf.: Dahlin, J. E., v. ordf.. Uggla. G., 'd d Ordf' Forssell Hc v ordf.: F W Ii G k t F' pers spri an e...,.,." Schulthess.; e m,.; se re.: nes, d Alb k tt.. t L'U' köld 'E F' K.; andre 'd:o Lindqvist, H.; bitr. d:o Berg. An erson,..; s a.mas.: I les,.., ström, Edv.; kassaförvalt.: Kjellström, O.; sekret.: Spilhammar, J...R...' ledamöter: Almqvist, Sv.; Ambrosius, G.; [21 83) Sällska~et fo.r befrämjande af. Berg, H.; Beskow, A. B.; From, P.; Gra- upply~ning och sedlighet I Stockh~.lm. Ordf.: ham, P.j Tottie, Ch. D.; Löfven, J.; Mon- Ahlqvlst,.C. J.; sekret.: B~rgstrOJ:~,J. A.; telius, K. J., Rosenberg, J. 0;; Wennerström, ka~sör: Pua, A. F.j.ledamoter: Llll~blom, Ko; Wernstedt, C. L.; Wret1111d,E. W. Wrlh.; Larsson, L. V., Cederoth, John, Jans. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

15 [ J Föreningars och Sällskaps styrelser. son, J. P.; Såfbom, C. F.; Rydberg, O. -rkänslan och att Sällskapet verkar i upplysningens och sed- hällsordningens söka på den nuvarande samgrund vinna en lösning i lighetens intresse samt understödjer sjuka m,oderat riktning och nödstålda såväl inom som utom säll- sociala frågor. af vigtiga politiska. och skapet. ',. Verkställandeutskott:Strömfelt,Fr.,grefve, [2185J Sällskapet Rätt och, sanning i ordf.: Berg, Lars, v. ordf.; Hernlnnd, H., Stockholm. Ordf.: Carlsson, E. W.; v. ordf.: skattmast. o. ~ekret.; Alexa.nderson, Carl; Alm- Harnmarlund, N. lvi.;sekret.: Juhlin, J. M.; gren, ~redl'1k;,.. Nordström, Teodor; Ramkassör: Bratt, Alfr.; ledamöter: Strömberg, stedt, VIktor; 'I'örngren, L. M.; Östberg, G. F. G.; Lagersou,.Aug.;..Krantz, G. A.; Wester- [2192J Svenska Iifräddningssällskapet. berg, Ernst, VIce vard: Molander, C. F.; Styrelse: Hedersordförande: H. K. H. Kron- Johanson, Alfr.; Wesslmg, Edvard; Blom- prinsen; ordf.: Isberg, P. G. W.; v. ordf.; gren, O. A... Lagerberg, O.; 1:e sekret.: Smith, Emil, 2:e [21 86J Sällskapet Ebeneser i Stockholm. sekret,': Djnrberg, Vilh.; l:e skattmäst.: Fre- Ordf.: Hedberg, John. Vice värd: Norden- stadius, E., kapten; 2:e skattruäst.: Burman, ström, L. J., byggm., Ad. Fredr. torg 8, 1 tro B. F.; Balck, V. G.; Bergman, C. G.; Bur- [2187J S k f d t" fd I. man, Axel; Hedberg, O. F., sjökapt.; Lund- '.. vens a e era lons-a e mngen. berg, Carl; Mörner, Hampus; v.segebaden,g.; Byra. Blasieholmstorg 11, 3 tro Fred. kl. 'I'iäd. E 'k' A'k h' I L frih. 1 3 O df Ta H' df.: M h Ja er, rue: er le m, " Il. -:-. r.. mm,., v. or.. y rman- Ständig ledamot betalar en gång for alla Lindgren, Anna!. fru: sekreteral:e: Wester- 50 kr. Ärsafgift 2 kr. Anmäla~ om inb~~g, O.; kassaforv.: Falk, A., froken; leda- träde i sällskapet insändes under adress: ~~ter.: Tamm, w..; Schulthess, F:; Olbe~s, Svenska lifräddningssällskapet, Stockholm.' E., Lindblom, W., Jansson, K. A., Pettersson, L.; Almqvist, S., fru; Hedin, A., fru; [2193J Allmänna försvarsföreningen. Billström. S., fru; Höjer, A., fru; Piltz, A., Byrå: Kungsträdgårdsg, 12, 1 tr., öppen fru; Westerberg, F., fru; Fryxell, E.,friiken; månd, O. torsd f. m. Sekret. träffas Levisson, J., fröken; Lundberg, J., fröken; månd. o-, torsd. 3-4 e. m. Verkställande Höjer, A., fröken. utskott: Akerman, Rich., ordf.; Berg, Lars.' [2188J Sällskapet för främjande af v. ord~.; Melander, R, sekret.;,wancke, F., kyrklig själavård. Ordf.: Rydeman, P. J.; kassaforvaltare;. Alm, O.: KhntbE!.!'g, H.; v. ordf.: Holmström, E. A.; sekret. o. kassa- Rudbeck, Z., fnh.; Lagercran~z, G.; Ostberg, förvaltare: Alm, C.; öfrigaledamöter: Berg- G. F.; Hoffsten, E.; Sundström, B. lund, Fr.; Bergman, C. H.; Bernström. J.; [2195J Svenska qvinnoföreningen för Håhl, J. F.; Leuwgren, A.; Nilson, Sv.; fosterlandets försvar. Ordf.: von Plorngren, Rogberg, G.; Davidson, A. Lotten, f. Liljencrantz; skattmäst.: Tegner; [2189J Fosterländska förbundets öfver- Clara,J. ThoreIl; sekret.: Wästfelt} Augusta; ~~yrelse. Centralbyrå: Fredsg. 13. Ordf.: ledamöter: Upm~rk> Eva, f. Kindstrand; Ostergren, Aug., president; v. ordf.: Berg- ~appe, Anna, f.. Sandahl; Ehrenstam, Caro-. man, C. G., fil. dr, folkskoleinspektör; skatt- line : ThorelI, Hildegard. f. Bergendal. mäst.: Reinhold, Aug., direktör; sekret.: Bo- [2196J Svenska freds- och skiljedomsnell, F., hofr.- e. o. not.; ledamöter: Alm- föreningens centralstyrelses förvaltningsström, Rob.; Björklund, J. A.; Carlson, OSCar; utskott. Ordf.: Wretman, G. R.; V. ordf. o. dc Laval, C. G.; Georgii, Axel; Granlund, exped.-förest.: Sandstedt, Knut; sekret.: Gul-. A.; v. Hallwyl, W., grefve; KjelJgren, Josua; lers, Emil; kassaförvalt.: Larsson. Emil; Klingspor, C. G. A.; Kunze, H.; Lagerberg, femte ledamot: Abrahamsen, Edv. Otto: ~indblom,.l. C.: Lithander. P. Em.; [2197J Stockholms lokalafdelning ar Ljunglöf, Kn.; Månsson, Ivar; Pers~on, Lars; Svenska freds- och skiljedomsföreningen.: Posse, Kn., grefve; Ra~stedt: VIktor; von Funktionärer ej valda; styrelsen utgöres af: ~osen,c. G.!5,refve;Schröderheim, J.;.Swart- Sandstedt, K.: MiJlqvist, W.; Östergrep, C. ling, Axel; Sylvander, C. O.; Torehu~, G.; R.; Månsson, P. A.; Björklund, Unger,.:E. M,; Westerdahl, A. R.; Wlman, berg, A. F.j Larsson, E. Gust.; Aker- E. A.; O.~tberg, G. F. [2199J Fredrika-Bremer-förbundet VerkstalJande utskottet: Ordf.: Carlson, O., CD tt. 54) h till ft tt f". d v. ordf.: Granlund. A.; sekret.: BonelI, F.; ro nmgg:. a:r ~ sy e a ra.mja., en ledamöter: Bergman, C. G; Hoffsten, E.i svenska qvmnans intressen.. Ordf.. HIlde- Norblad J A; Ram' tedt Viktor' T r s G brand, H.; v. ordf.: Montelius, A., fru, f.,. ". s, '. ore lu:. : Reuterskiöld; sekret.: Ulrich, 8., fröken; kassa-. [2191 J Svenska nationalföreningen. An- förvalt. : Wahrolin, C., fröken; ledamöter: d_amål: att väcka och stärka fosterlands- Dahlgren, L., fröken; Engström, L., fröken;:. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 Föreningars och Sällskaps styrelser. [ ]: Gylden, Th., fru, f. von Knebel; Hjelmerus, I(l:e vice chef): Eklund, Oskar, redaktör, G., fröken; Höjer, A., fru, f. Johnson; Rosen, Stockholm; v. tomplar (2:e vice chef): Berg- P. G.; Uhr, G.; Whitlock, S., fru, f. Forsg'rån.] man, Johan, lektor, Norrköping; sekret.:' [2200] Fredrika-Bremer-förbundets 'P~ter~son,.oskar, privatl~l:are, <,}efle;s~att~ drägtreformförening (Drottningg. 54, 1 tr.), mast:. Auhn, Adolf,.kasso~, Esk1ls~un~, ka- Ordf.: Scholander, C., fru; ledamöter: An- plan. Staaff,O.~., kylkohelde,o!.feldal,ylarderson. H., fröken; Berg, M. L., fru; Bolin, skalk:. ~undstrom,.~., folkskolelarare: Soder- M., fru; Frrenkel, L.,' fru; Gyllander, E., hamn, intendent f.?i ungdo~.safdeln.. Ahlen; fru; Gylden, E., fröken: Linde blad, J., frö- ~ohan, folks~olelarare, Granges~erg~. ~'alken: Linder G fru intendent: Stärner, Alfred, redaktör, Köping,, J I,., I. Ordens expedition: Gefle. Ordenstidningens. [2203J Föreningen för sömmerskor, red. o. exped.: Lästmakareg. 9, 2 tr. stiftad af fru E1. Nyström 1880, omfattar.. qvinnor, som försörja sig med handarbete, [2211 J Stoekhnlms dl~trlktlog~. Exped.; och har till ändamål att befrämja deras väl Klara N. Kyrkog. ~O, 3 tr. Ordf.. Vretman, och skaffa dem hjelp under sjukdom. Ordf.: G... R., kamrer, Fridhemsgatan 22; sekre~: Fryxell, Mathilda, fröken; v. ordf.: Inge- Höglander. John, tel~~raf~je_nst~.~an,.. S.t: ström, Fanny, f. Lauren, sekret.: Nyström, P~ulsg. 35 ~,? tro O. g.; kassor. Blixth; M. F., telegraf kommissarie; skattmästarinna FIaJ.ls, matena~.r?rvaltare, Vestmannagatan O. föreståndarinna: Kylen, Anna, fröken; 18, I~tendent f01 verksamheten bla~~ ~e ledamöter: Tamm, Anna, f. af Wetterstedt; unga. Berg~an, ~hst., bo~h., ~alt~atare- Nyström, Gerda, f. Sjöqvist; v. Hofsten, gatan 12 C., valmtendent. Nordström, G.,. Ida, f. Ostberg. Huldt, Ellen, fröken; Ohl- bokb., Kocksgatan 11..' den, S., f. Pettersson; Svensson, Elisabeth, [2213J National Goodtemplarorden (Infröken; Thiele, Lydia, fröken; Pihlström. L., ternational order of Goodtemplars) : Sverige.~ fröken; Uppström, L, fröken; Lundin, V., Nationalloge. Verkställande rådet: Nationalmed. dr; Gibson, O., med. dr. templar (chef): Svanfeldt, C. J., fabrikör; r ".'.. Söderköping; rådgifvare (l:e v. chef): Blom-,2204J Foremngen Hemmet for arb,':- qvist, J. E.,' mål., Stockholm; v. Nationalterskor. (Kungsholmsg, 26.) Styrelse: Vi1- t l' (2' h f)' A dråsen M bok cander, A., fru, ordf.; Meyerson, G., fröken, b~mdpalo"'eb'~. v ekc.. e S'taOhlngI'enE' re'd' Go"- k N di H f "k F' dl" d A mu., r 10, s r.:,.,., se..r.;?r!u,.., ro e!11. ne an er,., teborg; skattmäst.: Carlsson, B. G., landsfr?ken; Sch~ldhel~.'. O.,,froken; suppleanter: tingsman, Bäck, Ljungby; intendent f. Hirsch, O., ingemor. PIltZ, Aug., fru. ungdomstemplen: Granström, D, F., folk- [2207J Svenska nykterhetssällskapet. skolelär., Hernösand; förre Nationaltemplar r, Ordf.: Wieselgren, P. S.; v. ordf.: Tiger- Lahger,C J., folkskolelär., Mölndal. Ordens-o stedt, R.; sekret.: Sandell, N. tidningen Nationalkurirens red. o. exped. [2208J Nykterhets-Orden Verdandi (N. O. Ståhlgren, E., Göteborg. V.) Sveriges Riksloge. Kurator: Forsell, [2214J Stockholms Nationella distriktloge~ Albert, skomakare: valintendent. Svensson, Expedition: Tjärhofsg. 12, kl. 8-9 f. m.". John, förman (Göteborg); ungdomsinten- a. t Ordf.: Öhlin, Knut; v. ordf.: dent: Lindstedt, John, platsförs.; sekrete- Björkebaum, O. W.; sekr.: Nyström, Karl; rare: Elmgran; Gustaf, red. Exped. Vest- skattmäst.: Häggström, J. A.; Andersson, P. mannag. 32, r. t W.; ordenschefens dep.: Pettersson, Anders. S~orkltolms dis~riktloge. Kurator: Pe~erson, [2216] Nykterhetsarmen. Chef: Johans- Emil, age.?t, Hogbergsg. 35, a. t. Mana 477; son, S.; sekr.: Wideen, C. J.; kassör: Ansekret.: Sohrman, H. L., Jakobsbergsg. 30. dersson, O. [2209J Sveriges blåbandsförening. Verk- Armen verkar för absolut nykterhetrned. ställande utskott: Ordf.: Ollen, P.; sekret. o. öppna möten utan inblandning af religiösa: kassör: Byström, J.; ledamöter: Hermelin, eller sociala spörsmå1. Generalstabsexped.:",J.; Dickson, Beatrice; Hammarström. C. J.; Södermalmstorg 6, 4 1 tr., a. t ;exp.- Eurenius, J. H.; Larsson, A. P.; Lundblad, tid 2-1/24 e. m. Post- och telegrafadr.; J.; Hultgren: J. G.; Sellden, H.; Blom, C.; Nykterhetsarmen, Sto?kholm. Fehn,. L;; WIdebeck, Augusta; Malmberg, J.; [2217J Svenska reformgillet. (Förening- Westhng, K. A. Imot alkohol och.toba~ samt för naturenligt [2210J Independent order of good temp-\lefnadssätt i allmänh~t.) Läffler, (.J. Fr.,- lars, Sveriges storloge. Verkställande rå- ordf.: Dahlström, 'lil.; iy. ordf., Svärdström, det: Ordens templar (chef)«. Styrlander, W., V., bibliotekarie; Akerberg, A. F., sekret., polisuppsyningsman, Sollefteå; rådg'ifvare Svärdström. M., skattmästare. Brand- och Li1försäkrings7Aktiebolaget SVEA. 13, Dr:ottninggatan. ~l _- _. /' (,' \ '~' r,j ~ c.

17 \ i[ ] Föreningars och Sällskaps styrelset. [2220] De~Svenska djurskyddsföreningar-l Sociala, politiska och kommunala '~as centralf~rb.';lnd. Or~f.: Bonde, C. C:~on, sträfvanden. öfverceremonimästare, frih.: v. ordf.: Björn stjerna, Roger, f. d. generalmajor; sekret.:! J2~.31] ~ Ofverstyrelsen.. for Sveriqes Hökerberg, Lars, bokförläggare; skattmäst.: rostrattsforen..ngar. V:erkställande utskott: Gustafsson, K. G., ingeniör; Ruuth, Anna, Ordf.: Bergström, DaVId, fil. dr (kl. 5-6). grefvinna, f. Zethelius; Signeul, Hulda, en- 3:: t.4807; Österberg, Gus~.af, faktor; kassa- 'kefru, f. Westerling; v. Platen, L., frih., föryalt.: Staaff, Karl, 'Y'. harads~:, ~.. t f. d. registrator: Vennerholm, John, veteri- Ofv~r.styrelsens expt;,dltlon och försäljningsmärprofessor. Två platser i styrelsen vakanta. expeditionen Humlegardsg. 16. [2221] Svenska allmänna djurskydds- [2235] liberala valmansföreningen. -föreningen. Ordf.: Bonde, C. C:son, frih.; Centralstyrelse: v. ordf. och sekret.: von Platen, L., frih., utgöres af de fyra ledamöter från hvarje 'Stureg. 32.; skattmäst.: Gustafsson, K. G., kretsstyrelse, hvilkas namn här nedan kur- Sibylleg. 4: ledamöter: Björnstjerna, M., siverats, Ordförande: Eklund, Oskar, Refröken., Rosenius, P. J.; Vennerholm, John; geringsg. 89; vice ordförande: Thysez.;"s, Adde, P. A.; Blomquist, A.; Ericson, A. G.; jf)'rik; sekreterare: Nyström, Kart; kassör: 'Mörner, K. A. G., grefve. Olsson, John (Ad. Fredr. Kyrkog. 15)-. [2222] Djurvännernas nya förening. Verkställ~.nde utskott: Ordf.: von Rosen, G., grefve; v. ordf.: Eklund, O.; Nyström, Karl; Olsson, John. Ljungberg, C. E.; ledamöter: Varenius, J., KretsstyreJ.e r, '1'ru; Rudenschöld, A. M., fröken; Sundin, Första valkretsen (Nikolai-Katadna): ;E. C., fröken; Ab.el.in, C., generalska; 1<'itin~. Nyst'rö1T~,. ilf.f'. (ordf.); Var~iu~, G. L. lhoff, L., enkefru, Rudbeck, E. W. U., (v. ordf.), Stenberq, O.. (sekret.), Lofgren A., friherrinna; Myrherg, A. M.: Cederschiöld, (kassör); Algren, J. F.; Almström, K. G.; P. H. R.; Hulphers, H. W.; Dahlström, Anderson, August; Anderson, Claes; Anderson,' K. A. Hj.; sekret. och skattmäst.: Ljung- G. V.; Anjou, G. A.; v. Baumgarten, A.; "berg, A. E., Norra Smedjeg. 30 o. 32. Eriksson, L. P.; Glaumann, H. A. W.; Hall- [2223] S k II ~. f" blom, A. G.; Larsson, A.; Larsson, J.; Lind-.. yens a a manna qvrnno ~re- qvist, E.; Löfström, G.; Olson, Hj.; Schedvin, -mnqen bli djurens skydd. Ordf.: Varenius, IL W.; Sjöstedt, S.; Svenson. A.; Söderholm, J., fru.; v. ordf.: Engelhardt, M. A., fru; J A' W hl. t E' W llbom A W l d..t L t H....., a quist,., a,..,e amo er: ag~rcr~n. z,., am~r~llnl1a; Andra valkretsen (Klara-Jakob-Johan- Ruuth, A., grefvmna, Signeul, H., fru, Dahl- e)' Ekl d O ( df.): S d tedt K (v t.. A f k L' db" S f n s. un,. or., an s,... S rom,., pro ess ors a; m to,., ru; o df.): B. t.x. J A (sekret.): Enbergh Sundin, E. C., fröken; Myrberg, A. M.; r.,.~,g8 10m,...,.,, '0" Dalst m J. Kl fb k E' Ax l C. E. (kassor); Ahlquist, Alfr.; Andersson,.A.; I,., c ec,., esson,., A d A A B d' A Bl C J Hökerb.~rg, Lars; Dahlström, Hj.; sekret. och Bnysterr~:n'J.: ' C~~el~o/gXsÖ.' H'.;' C~~~g;e~; -skattmäst.. Isberg Peder. '" '. '.'. ~. Th.; Graaf, J. E.; Lagerberg, D.; Lindegren, [2225] Nordiska djurskyddsforemngen.j F' Lindell p. Lundin A' Malmsten i ~psala. och i Stockholm (Djur.skyddsför- Ir.; :Millqvist, V.; Ohlsson, Joh~n, Ollen, P.; -eninqen I ~tockholm). Byra: DJurskyddets Udden berg, E.; Wahlström, E. J.; Wallis, C.; t).xp. Fl~mJllgg. 20 B; a. t ). Ordf.: Wassberg, A.; Westin, A. A... Akerst~.om, H.; v. ordf.: Klingberg. C. A.; Tredje valkretsen (Adolf Fredrik-O..skattmas~.: Carlsson, ~. A; sekret.: Floren, Kungsh.):.Olsson, John (ordf.); Alden, G..d. A. G.; ofnga.ledamoter : Wens~er, C. J.; (v. ordf.): Nyström Karl, (sekret.u : Ben- ~ndehn, E.:: Hlldebran~, H.; Knos~.R.; Mo- disoson; Ivar (kassör); Adolfsson, G. E.; Iin, C. A.; So?erstedt!.J.l~.. pastor, ForStock- Björkdahl, J. A.; Blomqvist, J. E.; Bäckström, llolmsafdelmngen sårskildt: ordf., v. ordf., R; Eriksson, A.; Grevenius, A.; Hagander, -ska,ttm., se~ret. och de personer dessa finna A. G.; Holmqvist, G. H.; Jakobsson, John;,skal med sig adjungera, Janzon, Alb.; Johansson, Alex.; Lindberg, [2227] Nordiska samfundet till bekäm- J.; Lindqvist, C. J.; Nilsson, Claes; Olander, pan de af det vetenskapliga djurplågeriet. N. G.; Olsson, N. M.; Palmblad, V.; Staf, "v. Urdf.: von Rosen, G., grefve; ledamöter: (J. L.; Stockman, G.; Vallentin, H.; Wavrin- Ljungberg, C. E.; Lilliecreutz, C. A.. Crih.; sky, E... 'suppleanter: Holm, H.; Rosenius, J.; Tenow, Fjerde. valkretsen (Ostermalm): Georgii,."(J. L.; föl' damkemiten : Rudenschiöld, A.,.d. (ordf.); Thyseli"s,.E. (v. ordf.); Fiirstenfröken; sekret.: Franc, C. berg. O. (sekret.); Sporrong, E. (kassör); [.ånderbera, J. O.; Bengtsson, R.; Berg, Fr.; Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 Föreningars och Sällskaps styrelser. [ ] Berqström, D.; Bovin, K. G.; Carlsson, O. A.; sekret.: Montelius, O.; kassaförvalt.: Siden- ' Edlmg, rn., Eden, K. K; Harnmarlund, bladh, K.; ledamöter: Bergström, O. W.; N. M.; Jansson, J: P.; Månsson, C. F.; Pet Ekhoff, E.; Lilljekvist, F.; Lindegren, Agi; terson, J. E.; Raphaöl, A.;. von Sc~eele, G. Nordström, S. E. T.; Salin, B. S. H.; Settervall, Chr.; "\hkland, E. [2255] G' h I fö,6. (Ad s Femte valkretsen (Maria-V. Kungsh.):. rips o ms r mngen re s B t...il O ( df) E 'k Ed ( Nationalmuseum). Ordf.: Ancarcrona, H.; äfs)ro;,'o t'. L r A'; (' nkssi n ), L v. v. verkst, utskott: v. ordf., Börtzell, A.; Böttior.; ar ensson,.. se re.; arsso n, ~. J. Hild b d H' Lill'ekvist F' A. (kassör); Ahlström, Aug.; Blomberg, H.; er,., I eran':1 J,.,. Dahlström, O.; Folkesson, G.; Fredberg, O.; pmark, G. (sekr.); kassaförvalt.: Palm, C.U. Gillström, R.; Göransson, Th.; Hagman, J. [2256] Svenska sällskapet för antropo- W., Hellgren, P. W.; Hellström, C. G.; Hög- logi och geografi. (Postadr.: Döbelnsg. Iander. John; Johansson, Levin; Karlström, 13IIl.) Ordf.: De Geer, G., frih.; v. ordf.: C. J.; Lennholm, F. G.; Lidman, C.: Lind- Dahlgren, E. W.; sekret.: Andersson, G.; reblad, L.; Ljung, S.; Malmqvist, C. F.; Ny- daktör: sekreteraren; skattmäst.: Sidenbladh, ström, S. F.; Pettersson, G. K; öfrige styrelseledamöter: Andree, S. A.; [2237] Socialdemokratiska arbetare- Hildebr.Rnd, H.; Jäderin, E.; Lowisin, C.; partiet. Verkst. utskott: (Klara N. Kyrkog. M??tehus, O.;.Nathorst! A. G.; N~rden- 12, l k) Korresponderande sekret. o. kassör: skrold:.. A. E.,. frih.: RetzlU~, G.; Rosen, P. Ziesnitz, K. M.; ledamöter: Branting, Hj.; G.; Sjögren, A.; Stolpe, HJ. Gabrielsson, K.; Vickman, C. G. T.; Lund- [22571 Nationalekonomiska föreningen. berg, C. L.; 'Andreasson, Joh. Ordf.: Langenskiöld, K., frih.; v. ordf.: [2239] Typografiska agitationsklubben. Ha~!Darström, A:; sekre~.:. HeJlner, J.; le- (Klara N. Kyrkog. 12, l tr.) Ordf.: Lindberg, dam~ter afredaktionskorniten: Ake!.~an, ~.; E.; sekr.: Berlin, K. A.; kassör: Nordström, Hamilton, H., grefve; Hammarskjöld, HJ.; C. Gust. Wallenberg, M. [2243] Föreningen Öfre Norrmalm. Ordf.: J22 ~8J Stockhol~s naturvetenskapliga Westermark, G. lj;.; v. ordf.: Westling, Carl: Forenm.!J' Ordf.: WIborg~, J.; v. ordf.: kassör o. sekret.: Oyerstedt, Alg.; ledamöter Nordström, S.; se.kret.; Landin.John: skattm.: Lindholm, Melcher; Johanson, L. P.; Klint, Hofgren, Gottfned. F. G.; Norblad. J. A.; Widforss, M.; Östrand, [2259] Botaniska sällskapet. Ordf.: Herm.: Kjerrström, F. O. Wittrock, V. B.; v. ordf.: Lagerheim, G., [2244] Adolf Fredriks kommunalför- sekret.: Apdersso~, G.; biträdande sekret. ening (stiftad 1898). Blanck, Otto, ordf.; o. skattmast. Aulin, F. R. Hammarlund, Emil, v. ordf.: Alden, Gustaf [2261] Entomologiska föreningen istock A., sekr.; Lagerqvist, G. R.,.,kassaförvaltare; holm. Ordf.: Aurivillius, Chr.; sekret.: Try- Leche, V.; Nilsson, C. och Ohnell, Richard. \bom, Filip; 'ledamöter: Lampa, Sven, tid- [22451 Maria kommunalförening, Ordf.: skriftens redaktör; Meves, J., skattmäst.; Redtz, r. M.; Ericsson. G.; Hellström, G. E., IHolmerz, G kassör; Mårtensson, L. A., sekr.; Lundberg;:..Bref och försändelser bora sand~s till ord- P.; Andersson, A. N.; Nilsson, E. Revisorer:' foranden, adr, Vetenskapsakademien, ' Anderson-Edenberg. A.; Almqvist, J. [2263] Geologiska föreningen i Stock holm. Ordf.: Nathorst, A. G.; sekret.: Svedmark, E.; skattmäst.: Holm, G; ledamöter: V.etenskapliga, litterära syften, skön Törnebohm, A. E.; De Geer, G., frih. konst, musik, sång. [2265) Kemi8~samfundet.. Ordf.:.Nor. blad, Al{ v. ordf.. Carlson, O., sekret.. Ek-,r2251] Historiska föreningen. (Adr. strand, A., fil. dr; ledamöter: Petterson, O.; Riksarkivet.) Ordf.: Odhner.U. '1'.; sekret.: Enell, H. O. G. Hilde~.rand, E.; skattrnäst.: We~.!l'i?, Th.; [2267] Numismatiska föreningen. Ordf.: ledamot~.r: Annerstedt, C.; BJor.hn, G., Snoilsky, Carl; sekret.: Levin, Astley.: kassa- Malmström, C. G.; Styffe, C. G.; Weibull, M. förvalt.: Hyckert, Bror; ledamöter: Wed- [2253] Svenska fornskriftsällskapet. berg, J. O.; Hjelm, C. O:df.: Hi~debrand, H. O.; sekret..?ch skatt- [2269] Svenska autografsällskapet(adr.: m,ast.: WI~selgren, H. O.; ledamöter: Teg- Riksarkivet.). Ordf.: Bonde, C. Crson, frih.; ner, E.; Geete, R. Klinckowströrn, R. M., frih.; Odhner, C. F.,. [2254] Svenska fornminnesföreningen. riksarkivarie; skattmäst.: vakant; sekret.: OrM: Upmark, G.; v. ordf: Sidenbladh,K.; Wl'angel, F. U., grefve. Brand- och LifförSäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.

19 [ J Föreningars och Sällskaps styrelser. [22731 Stockholms läraresällskap. Ordf.: [2?90J Föreningen för grafisk konst. Schwartz, :K (äfven ordf. inom sällskapet); (Adress Nationalrmiseum.) Ordf.' Upmark, Lindman, C. A.; Berggren, J.; Lindhagen, G.; v. ordf.: Börtzell. A.; öfrige ledam.: A.; Malmstedt, A.; sekret.: Elireson, E. Sonden, M.; Norstedt,R.; Berggren J.; supp- Stockho lms liimresiillskaps...bigil;dadskomite: leanter: Hasselqnist, Alex.; Foleker, E.; sekr.e Hernlund, C. H., ordf.; Björkman, P. A.; Folcker, E.; kassaförvaltare: Palm, C. D., Falk. C.; Pettersson, J. M.; Blid~erg, A. H. Engelbrektsg ''''1.~",oll:isl<al'ibliote.J.<et...Regenngsg. 79. [2291 J Konstnärsförbundet. Ordf.: Nord. TIll~lOr Stockoholms läraresällskap.?ppnades ström, K.; v. ordf.: Bergh, R.; sekres.: J ans- 188~. In.:n~h~.l:e~f. n. om~n~~ 16,,)0~band, son, E.; v. sekret.: Thegerström, R.; skatt- Afsedt fo! lärare och larannnor VId alla mäst.: Kreuger, Nils; v. skattmäst.: Lund. slags uppfostrinzsskolor (folkskolor, allm. ström Ernst läroverk, flickskolor, m. m.) samt andra för l '..... uppfostran' och undervisning- intresserade [2293J o Konstnarsklubben. (Konstnärspersoner. 8tY"eZRe: Schwartz, E., ordf.; Berg, huset, Smalandsg. 7.) Ordf.: Larsen, Carl;, 1"1'., v. ordf.; Lagerstedt, N. G. W., förest. v. ordf.: Hagl~lDd, Rob.; sekre t.: Johansson; o. skattm., Widegren, Matilda, sekr.: Lind- A~.on; s~.at~mast.: Swanb~.ck, E" dr; klubbhagen, A. - Il ihiiotekarie : Lövenhielm, mast:: Sorl~ng, O.; ledamoter: Akerlund, J.~ Laura; bitr, bibliotekarie: Hjorth, Maria. Andren. Viet. [2275J Stiftelsen Lars Hiertas minne..[2~94j Sve~.~ka k~nstnä~er~as fören~ng. Ordf.: Curman, Carl; v. ordf.: Arrhenius, S.; Ordf... Malmström, A., v.. ordf.. Cederstr.?m, sekret.: Retzius, G.; skattmäst.: Lindstedt, G:, frih.; sekre~.: Kallstemus,..G,; skattm~st.:. A. V.; ledamöter: Lind af Hageby, Ebba, f. Lindman, A~el, t. f...sk~ttmast.. o. v. vard: Hierta, frn; Retzius, Anna, f. Hierta, fru;ihagiund, R., ledamöter: Peterson, I:~dv., Retziu~, G.; Curm~.n, ~.; Lin~.sted~, A. V.; v. ~osen, G., g~~f~e; Salom~:, ~.;.~oller: Arrhenius, S. Ansökningar bora mlemnas,carl, supplean.tel.. Schultzberg, A., Tuen, J" till sekret. före 1 mars och 1 nov. Wallen, G. T., WIckman, G. [2277J Lorenska stiftelsens styrelse. [229~J Mazersk~ qvartettsälls.kapet Ordf.; Key, Axel; sekret.: Leffler, Johan, (Konstnärshuset, Smalandsg. 7), stiftadt af Mittag-Leffler, G.; Montan, C. O.; Hamilton, g.rosshandl. J?ha~ Mazer geno,m test~ment~ H E G zrefve un K. MusIkalIska akademien, tradde I ".., '"_: _.. verksamhet d. 13 januari Direktion: L2279J Föreninqen for Stockholms läse- Blom, C. E.; Book, F.; Davidson, N.; Holmsalong. Ordf.: A::nderss9n, C...Th., fru; sekr. berg, Conr.; Wallin, C. Fryxell, Eva, froken; ledamöter: Elworth, [2297J M 'k I' k k tf'" (E Sophie, fru; Beijer, P.; Fries, Ellen, fil.. USI a IS a ons o~elll.n~en. x- doktor; Lindgren, Hellen; 'I'igerschiöld, H. ped.. Klara V. Kyrkog. 9.) Ordf:: Sve~bom".. '". '". V.; sekret.: Boheman, M.: skattmåst.: Hirsch, [2281J Mlhtarhtteratur.~orelllngen. (Bu- Otto; styrelseledamot: Bolarider. O. [el' Jarls torg l~.) Verkstallande utskottet: [2298J Musikföreningen. (Stiftad 1881.) rcappe, A. K, frih.; von der Lancken, E. F.; O df S db V d" t N d F Geijer S G k s fö lt F ie P C rur.: ve om,.; Ingen: eru a, ';'.,.._ assa.rva :,: l' s,.. kormästare: Äkerbel'g, E.; sekret.: Söder-' [2283J Rattstavnmgssallskapets Stock- baurn, C.; kassaförvalt. och bibliotekarie, holmskr,ets. Ord~:: Lundgren, M, F.; sekret.: Hennig, H.; ledamöter: Anderson, H., fru;' Brate, E.; kassaförvalt.: Vessberg, G. V. Klemming, G., fru; Bolin, M., fru; Kull, M., [2284J Samfundet för nordisk språk- fröken; Bejbom, A.; Mueller, E. W. forskning. Ordf.: Linder, N.; v. ordf. r2299j Fi.lharmoniska sällskapet. (Stif- Schwartz, E.; sekret.: Brate, E. tadt 1885.) Ordf.: Buren, A.; v. ordf.: Kjell- [22861 Nyfllologiska.~äHskapet i Stock- berg, Knut; dirigent:.stenhammal', W.; holm.. Ordf.: Munthe, A. W:son; sekret.: kassaförvalt.: Jonsson, Erik N.; sekret.: Fabl-, Nordfelt, A. stedt, E.; ledamöter: d'ailly, K, fru; Wess-. [2289J ~veriges allmänna konstfö riming. blad, Dana, fröken; suppleanter: Waller, (Vestra 'I'rädgårdsg. 10, 1 tr.) Ordf.: von P. A.; Santesson, Alma, fru.. Rosen, G.; v. ordf.: Gumrelins, Arv.; leda- [2301J Stockholms allmänna sångföremöter: Norbin. F. C,; Möller, C.; Cederström. ning. (Stiftad den 5 mars 1862.) Heders- G., frih.: Wrangel, F. D.,g-refve; 'I'horell, R. ordf.: Nyqvist, J. A.; ordf.: Hellqvist, F.j TJenstemän: intendent: Hafström, Gillis; v. ordf.: Melin, F.; skatt.näst.: Appelgren, sekret.: Ekelund, Daniel; kassaförvalt. : N or- E. F.; sekret.: Möller, Karl. Sånglärare: Berens, bin, Fritz. (Styrelse efter valet i februari, Herm., direktör. Sånglokal: Skiir!l'årdsgat. 6. se.aprilsnpplementet.) Undervisning meddelas i tonträffning, kör- Brand- och -Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA...13 Drottninggatan.

20 Föreningars och Sällskaps styrelser; [ ] och qvartettsång. Inskrifning vid öfnin-in~us,' N. A.l; led~möter:' Malmgren, A. E.; game hvarje tisdag kl e. m. Söderbaum, C.; Lindbohm. L. ~.; sekret. o. f2303j Qvartettsångareförbundet. (Stif- redogör.e Holmertz, C. E. 1\1.. tadt 1883 af Aug. Edgren.) (Sånglokal:. [2315J De enskilda bankernas syndikat. Hamngatan 18.) Hedersledamot: Henneberg, Ordf.: Herslow, Carl; v. ordf.: Wallenberg, Rich. Sånganförare: Ullstedt, John. Ordf.: K. A.; ledamöter: Gihl, G.; Rettig, John; Herlin.Claes: sekret.: Hultberg, Gust.; kassör: Llander, W., Sundin, H~go; öfrige ledarn.: Telenius, Fr!.th.; [2316J Sveriges allmänna exportföre- ~lom! F.:Itz; 'pah!berg, Otto. - ~nmalan ning. Hedersordf.: H. K. H. Kronprinsen. tifl inträde for sangare och passiva sker Ordförande: Bonde, C, C:son, frih.; v. ordfögenom ledamöter. rande: v. Heidenstam, O. G.; Almström, R..; [2305J Sällskapet för svenska qvartett- Blanck, Otto; Bohman, K.; Bredberg, C. G.; sångens befrämjande. (Stiftadt 1884,) Ordf.: Danielsson, C., Fahlstedt, G.; Gibson, W.; Buren.iåxel: v. ordf.: Myrberg, A. M.; skatt- Göransson, A. H.; Holmberg, E.; Ljungmäst.: Lundqvist, G. A:son; sekret.: May, berg, E. J.; Schwartz, V,,; Stridsberg, Ernst; John (träffas å Försäkr.-akt.-bol. Fylgia, 'I'esch, W.; Tham, W.: Akerman, V. Jakobs torg 3); ledamöter: Ellsen A.; Schram, Styrelsens delegerade: Bonde, C. C:son, Fredr.; Kull, Anton. frih.; von ijeidenstam, O. G.; Blanck, O.; Prisdomare 1899: Hallström, Ivar; Ny- Tesch, W.: Åkerman. V.. blom, C. R., Kull, A. Verkställande direktör: 'l'esch, W. [2306J Bellmanskören. Dirigent: Åker-I [2317J Föreningen emot lifsmedelstullar. berg, Erik (a. t ); ordf.: Sachse, E. Fören.s angelägenheter handhafvas af en (a. t. Vasa 531); v. ordf.: Karlson, G.; sekret.: centralstyrelse med säte i Stockholm samt Karlqvist, A.; kassör: Jönsen, P.; biblio- styrelserna för Förenes filialer i landsorten. tekarie: Sundberg, L. Ordinarie sångöfn. tis- Ordf.: Arnberg, J. W.; skattmäst.: Setterdagar. 'Lokal: Grand Restaur. National. wall, J. G.; ledamöter af centralstyrelsens [2307J Tyska S:t Gertrud-församlingens v~rkställande kom.ite: Beckman, E.;Benförening för kyrkosångens höjande. Ordf.: mch, N.A. G.; HamIlton,H:"..grefve.:. Montan,. Sterzel, G.. dr; vice ordf.: Becker, C.; leda- C., O.:,Nordenfelt, L. M.; Söderström, C. C.; möter: Lohoff, G.; Buxbaum, H.; Zimmer- Wallden, W.; sekret.: Montan, C. O. man, M., kassaförv.;.buxbaum, M., fru; [2318J Sågverks- och trävaruexport- Meves, H., fru; Sterzel, O., fru; Becker, E., föreningen. v. Hallwyl, W., grefve, ordf.; fru; Reinhold, A., fru. Wikström, P. M., v. ordf.: Olrog, 'I'h., Bun- [2309J English Society. Norrlandsg.17; Z?W, W.; Francke, Rob.;, Kempe J. Fran.s; Mar- Ordf.: Georg ii, Axel; v. ordf.: Seymer, M. A.; tl!!, Bernhard;.suppleanter: W ikström, C.; sekret. o. bibliotekarie: Long, Edw., L. C. P., Lindman, Arvidr, ombudsman: ' Holmberg, skattmäst.: Sundström, Aug.; öfriga leda- Uno, Slottsbacken 8. möter: Nilsen, Olof; Höglund, Carl; Grill. [2319J Sveriges spannmålsexportföre- B.; Rooth, Henrik; Adams-Ray, E.; Wåhlin, ning. Ordf.: Öhman, Eric: ledamöter: Du fru; Thunström, fru; Lind af Hageby, Louise, Rietz, G. A.; Enhörning, Fr.; sekret.: Ohfröken. man, E., j.r. [2320J Sveriges snickeriexportförening. Ordf.: Blanck, Otto; ledamöter: Hamberg, TiII9?dosee?de af k?pital, handel, Conr.: Larsson, Oscar; sekreterare: Wennerindustri, m. fl. Intressen. holrn, Vict. [2311 J Riddarhusdirektionen. Ordf.: [2321 J Svenska, qvarnindustri-idkarevon Essen, Fr., frih., excellens; ledamöter: föreningen. Ordf.: Bengtson, Carl, Stockvon Rosen, G. P. A., grefve; Hamilton, M. holm; v. ordf.: Althainz, F. G., Stockholm, W., grefve; Cederströrn, Cl. R., frih.; Mareks ledamöter: Wennberg, Aug., Stockholm; von Wurtemberg, U. A. R. J., frih.; von Rubow, R., Malmö, SandbergvRich., Göte- Krusenstjerna, J. E.: Printzsköld, O. H. R.; borg; sekret. o. kassaförvalt.: Sundberg, E. G. T'[enst emiin : riddarhussek~eterare och om- [2322J Svenska smörnoterlnqen. Ordf: budsrnan : Stuart, J. M.;.riddarhuskamere- i noteringskorniten,ostberg, G. F.; riksrare:. Pleetwood, R. A. S., frih.: ~ Iddarhus-gä,ldsfullm. Ombudsman, utsedd af landtkanslist: von Hartmansdorff, A. E. Ch.; ama- bruksstyrelsens chef: Lundblad. Nils, Kungsnuenser : Croneborg, O. U.; Skogman, K. holmsg. 17: Veckopublikationen»Svenska [2SJ13J f1ammarskiöld-risellschöldska smörnoteringen» sättes hvarje torsdag kl. 2' stip.endii-fonden. Ordf.: Vakant (efter Vare e. m. 'L'elegrafadr.: S7llörnote' ing.. Brand-.och Lifförsäkrings:.Aktiebolaget SVEA.' '13 Örotlninggatan;..,.

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling

Söklista gravbok Vårfruberga-Härads församling Foö H 170 1 Ahlqvist Fredrik August Foö H 174 1 Johansson Emma Augusta Foö A 3 1 Inget namn angivet Sack Eva Gabriella Sack Johan Gabriel (John) Sack Louise Wilhelmina Foö A 4 1 Bennet Sack Charlotta Sack

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Östermalms hundramannakassa. utan personlig ansvarighet..,. Kontor: Mäster-Samuelsgatan 35.

Östermalms hundramannakassa. utan personlig ansvarighet..,. Kontor: Mäster-Samuelsgatan 35. [1940-1951J Sjuk- o. Begrafningskassor. Välgörenhetsinrättningars styrelser. Sällskapets De fria vännernas sjuk- o. begrafn. H.; Wickert, E., fru; Lichtenstein, Paula, kassa.. Sällskapet D. G:s sjuk- o.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Gården nr Källa AI:10a Sid 54

Gården nr Källa AI:10a Sid 54 Gården nr 45 1782-1791 Källa AI:6a Sid 48 Mäst. Joh. Gustaf Lom f 1752 Jonas Forsberg f 1730. Död Hustr Cherstin Andersdr f 1736 Son. Jonas f 1773 Änk. Christina Hagman f 1703. Död Änk. Maja Lindström

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare Häverö kvarter I 1 Inspektor Joh Almquist famgrav 5 Prosten Johan Gustaf Höjer Gustafva Sofia Nobelius J G Höjer 1887 6 Prosten P E Frisk sonen A E Frisk P E Frisk

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Tabell 1 Jonas Anders Kjellberg. Född 1788. Död 1877 i Tådene (R). Gift med Amalia Tranchell. Född 1804. Död 1888 i Tådene (R). Jonas Henrik Reinhold "John" Kjellberg. Född 1823 i Göteborg.

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2013-10-22 14:52:32 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 1998-01-02-2013-10-22 Kultur: (inget) 1 1 36-37 1 Bergström, Gustav Bergström Edit Bergström Gustav 1 4 32 1 Pettersson, Georg

Läs mer

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena

Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg Carlsson, Magdalena Onsdag 16/3 Student Teoretiker Bibliotekarie Fråga Rum Betyg 13.00-13.25 Carlsson, Magdalena Olle Stendahl Magdalena Öström 125 Hjärnkontoret 13.30-13.55 Eriksson, Sara Olle Stendahl Magdalena Öström 123

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA

Sollefteå Ski Marathon PRELIMINÄR STARTLISTA 2017-02-19 Sollefteå Ski Marathon H 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 1 2 H 17-18 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 3 4 D 19-20 Masstart klassisk stil 2 x 4 km 5 6 D 17-18 Masstart klassisk stil 2 x

Läs mer

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900

Olympic Fencing Participation - Sweden 1900 1900 1900-05-21 (Monday) Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20) In 1900, 1 fencers competed in 1 competitions for Sweden 1906 1906-04-25 (Wednesday) R2 Fick, Emil Fredrik (*1863-07-18-1930-02-20)

Läs mer

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Sammanställt av: Gunnar Ekman, Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Gabriel Pierrou. Mästersmed på Tolvfors. Född beräknat 1777. Död drunknad 1809-08-20 i Valbo (X). Gift 1799-10-20 i Tolvfors

Läs mer

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården

Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården Skyltade gravar där vi söker nya gravrättsinnehavare. Gamla kyrkogården 1 A 1 14 Fager Lovisa 1 A 1 15-17 Aronsson Agnes, Alda, Oscar W 1 A 2 nr.1-3 Wiberg Bertil, Viktor, Fanny, Fredrik 1 A 2 15-16 Nilsdotter,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1. Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) 2013-02-28 Sammanställt av: Gunnar Ekman, gunnar.ekman@gmail.com Sida 1 Tabell 1 Ingrid Wallberg. Född 1790-05-07 i Oslättfors bruk, Hille (X). Utom äktenskap Karl Erik Pierrou. f.d. Spiksmeden. Född 1816-12-25

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ

V 32 KEMPA (10:30-11:45) Målvakt B-hall. Lunch. Alexander Brattt 13:00-13:30 Kevin Johansson. Adam Nilsson 14:30-15:00 Vila. Edvin Tufvesson MAQ V 32 KEMPA 08:00-08:30 Positionsträning Alexander Figueras 08:30-09:00 (Fokus 9M) Hampus Heym 09:00-09:30 Vila Ludvig Söderbaum 09:30-10:00 Razmus Nyman 10:00-10:30 Positionsträning Samuel Andreasson Samarbets

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson

Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson Anfäder John Axel Emanuel Gustafsson John Axel Emanuel Gustafsson Disponent Född 1899-12-10 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 1) Bosatt 1900 Berga nr 7, Kalmar landsförsamling (H) 2) Bosatt 1917-11-21

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng

Resultat Länghopp Boll/Kula Sprint Klass Namn Klubbnamn Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Poäng Resultat Klass F7 Frida Esters Leksands FIK 2,87 869 16,85 577 11,77 553 Engla Svärdhagen Falu IK Friidrott 2,6 769 12,26 434 11,51 651 Elsa Florén Leksands FIK 2,71 810 10,69 383 11,69 585 Ellen Heldt-Cassel

Läs mer

Ättlingar Christoffer Polhem

Ättlingar Christoffer Polhem Ättlingar Christoffer Polhem Christoffer Polhem. Född 1661-12-18 Nystuga,Tingstäde,Gotland 1). Död 1751-08-30 Stockholm 1). Familj med Maria Polhem f. Hoffman (Född 1671-08-24 Bremen 1). Död 1735-10-14

Läs mer

Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept.

Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept. Lag-SM2013, Matchprogram grundomgång Lördag, Bana 1. Lördag 14 sept. Match Kl Grp Lag 1 Lag Färg Poäng V/F Lag 2 Lag Färg Poäng V/F 101 10:00 B 2 RÖSS lag 1 Röd 22 BooSS Lag 2 Gul 102 10:10 B 7 HjBK lag

Läs mer

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn

Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn Råda Västra kyrkogård Gravplats Namn RÅV A 29 Jansson Torsten V. RÅV A 30 Jansson F. Oskar RÅV A 35, 36 Johansson Selma K S Johansson Sven Johan RÅV A 39, 40 Larsson Sofia Larsson Johannes RÅV A 43, 44

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Resultatlista Besättningsregattan 2013

Resultatlista Besättningsregattan 2013 09:30 1 D 16 K-4 500 m Final 1 1 Hannah Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersso Östra Sverige 02:02,24 2 Andrea Möller / Hanna Falk / My Lindén / Jessica Löf KC Stockholm / 02:04,48

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

TENNISSKOLAN MÅNDAG. 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön. 15:00-16:00 Bana 2 Tränare: Adam E Orange. 16:00-17:00 Bana 1 Tränare: Adam E Grön

TENNISSKOLAN MÅNDAG. 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön. 15:00-16:00 Bana 2 Tränare: Adam E Orange. 16:00-17:00 Bana 1 Tränare: Adam E Grön MÅNDAG 15:00-16:00 Bana 1 Tränare: Fredrik Grön Isak Lundstedt 05 0739-02 67 37 Jesper Söderborg 05 0733-98 94 56 Erik Samuelsson 04 0705-18 03 85 William Molin 05 0707-74 80 33 Lisa Weijerman 08 0708-44

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816

66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 66 SKRÅMSTA Håbo-Tibble - Upplands Regemente till fot - Sigtuna Kompani nr 8 - Nr 816 1700 talet låg torpet vid West-Tibble 1833 Löfhagen sista var i Kevan det finns kvar 2012 Gun Björkman Ur Håtuna Husförhörslängder

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA

Husumskidan PRELIMINÄR STARTLISTA tid H 0-6 Intervallstart klassisk stil 400 m 1 11:00:00 2 11:00:30 3 11:01:00 4 11:01:30 5 11:02:00 6 11:02:30 7 11:03:00 8 11:03:30 9 WALLENIUS Nils 11:03:30 10 NYBERG Vilhelm Banafjäls 11:04:00 11 NILSSON

Läs mer

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6.

M 100m. Antal deltagare: 2. M 200m. Antal deltagare: 1. M 800m. Christopher Martinsson 90 KFUM Kristianstad. Antal deltagare: 6. M 100m Göte Henriksson Folke Lindskog M 200m Folke Lindskog M 800m Henrik Rosenborg Nicklas Petersson Jonatan Björnberg Christopher Martinsson Hjalmar Hallberg Jojje Arvidsson M Längd Sebastian Lundh P19

Läs mer

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271

Fortsättning sid 271. Gården nr Källa AI:24a Sid 271 Gården nr 106 1886-1890 Källa AI:24a Sid 217 Kling, Fred. Henning, Fabriksidkare f 1861 6/9 Blomberg, Hilda Catharina, Hustru f 1858 17/1 Johan Arthur, Tvilling Son f 1884 19/5 Carl Thure, Tvilling Son

Läs mer

Sida 1. Tabell 1

Sida 1. Tabell 1 2011-04-15 Sida 1 Jacob Salomon Elias Heyman. Död 1835. Gift med Fredrique Heyman. Tabell 1 Salomon Jakob Heyman. Köpman, grundare av S.J. Heyman. Född 1793. Död 1847. Se tabell 2. Heyman Jakob Heyman.

Läs mer

Namn Född 800 m Poäng 100m hä Poäng Höjd Poäng Längd Poäng Kula Poäng Spjut Poäng

Namn Född 800 m Poäng 100m hä Poäng Höjd Poäng Längd Poäng Kula Poäng Spjut Poäng Tranås AIF m ss,xx 1 397 ss,xx 219 cm 1 731 cm 1 624 cm 1 913 cm 1 578 Sofia Johansson 1998 2 27,81 697 0 124 465 415 529 860 597 0 Stina Johansson 1999 2 43,14 420 0 132 577 400 478 597 303 2764 583 Olivia

Läs mer

Bankboken distrikts tour

Bankboken distrikts tour 004-06-0 08:00 Eric Löfberg 50 VÄSTERÅS GK 6, Gul Andreas Carlsson 0 FULLERÖ GK 4,5 Gul Fredrik Linder 49 FULLERÖ GK 4,5 Gul 08:00 0 Henrik Törnell 6 HÖGBO GK 4, Gul Jonathan Roos 54 UPSALA GK 4,0 Gul

Läs mer

Gravar utan gravrättsinnehavare.

Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravar utan gravrättsinnehavare. Gravrätt. 1 1 26b Gravsatta Jönsson, Gunvor Anna S 1 1 36-37 Bergström, Gustav Bergström, Edit 1 10 12-12a Andersson, GERDA Olivia Andersson, KARL Johan 1 10 32-32a Jansson

Läs mer

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT

GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 GRANINGERUNDAN/Distriktsfinal Kalle Anka Cup H 10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 1 6 STRÖMBÄCK Elis Nätra SK 4:48 0 2 4 STARK Jacob Sollefteå SK 5:15 27 3 8 MODIN Jonathan Remsle Skidklubb

Läs mer

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT

Föreningsprodukter Cup OFFICIELLA RESULTAT D U10 1 4 LISA Lindberg Arboga Alpina 22.79 23.41 46.20 2 10 LEIA Sandberg 23.32 23.83 47.15 0.95 3 90 ALICE Fjällryd Örebro SLF 24.87 24.68 49.55 3.35 4 3 VILMA Ahlström 25.72 25.25 50.97 4.77 5 8 WILMA

Läs mer

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida 1 Flickor 1750 meter 14 anmälda 1 Ebba Berglin OK Dacke 7:14 0:00 2 Frida Berglin OK Dacke 7:33 0:19 3 Hilda Lindell KA2 IF 7:44 0:30 4 Emma Zettervall OK Dacke

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA

Röbäcksspelen OFFICIELL STARTLISTA 2016-02-06 Röbäcksspelen Knatte mix - 600m Intervallstart klassisk stil 0.6 km 1 LINDBERG Axel 11:00:00 2 FORSGREN Valdemar 11:00:15 3 ISAKSSON Malte 11:00:30 4 HENRIKSSON Olle 11:00:45 5 VIKBERG Vilhelm

Läs mer

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg

Damer seniorer Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg Klass 53 kg Klass 58 kg Damer seniorer Pl Namn Klubb Född Ort Datum Ryck Stöt Totalt Klass 48 kg 1 Johansson Amanda Örebro KK 1996 Örebro 091213 28 34 62 2 Fors Julia Trelleborgs ABK 1998 Landskrona 090222 18 32 50 3 Seger Julia

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Resultat damer totalt 200 M Längd Kula

Resultat damer totalt 200 M Längd Kula Drottning Kristinas pris Hempris, totala poängen på hemmet Placering Hem Deltagare Idrottspoäng Total poäng 1 Misba 10 11 570 11 580 2 Herrgården 5 5 445 5 450 3 Klätten 2 1 438 1 440 Resultat damer totalt

Läs mer

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag

Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag Makulerade försäkringsbrev - Östgöta Brandstodsbolag 69-Lillkyrka Objektsnamn Volym Sida Försäkringsnr Nyteckning Förnyelse/Överlåtelse Makulering Anmärkning Försäkringstagare Aspetorpet 69-1 241 35 1891

Läs mer

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 05-319 Bors Antikskytteklubb Oscarsson, Per 14 (09:44) A 3A 15-005 Borås Pistolskyttar Damberg, Josefin 15 (09:52) C D2C Damberg, Josefin

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Arneson Anders Tillträdde Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Andersdotter Maria Gustav III Holstein Gottorpska ätten 1771-02-12 1792-03-25 Olsson

Läs mer

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn

F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn F 8 Sandra Vestlund -99 Kils AIK 190 Emilia Andersson -99 Kils AIK 151 Beatrice Johansson -99 KFUM Arvika 111 Julia Thorstensson -99 IFK Kristinehamn 84,5 Alexandra Lill -99 IFK Kristinehamn 81 Hanna Olsson

Läs mer

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum

Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f , Bälinge d , Gärdserum Palm, Olga Linnéa (f. Larsson) f. 1901-05-14, Ukna d. 1980-05-02, Västervik Pettersson, Alva Maria f. 1910-11-17, Gärdserum d. 1999-01-10, Åtvid Petersson, Anna Linnéa (f. Dahlin) f. 1902-04-10, Bälinge

Läs mer

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658

Master Mikael Forslund Spinndisc FK Master Jonas Löf Järva DGC Master Johan Åström Skellefteå DG 2658 Klass Förnamn Efternamn Klubb PDGA r1 r2 r3 r4 Final Totalt Placering Dam Birgitta Lagerholm Järva DGC 15916 69 64 63 57 61 314 1 Dam Angelica Frantz Kalmar FK 29053 66 66 66 62 65 325 2 Dam Lydie Lykke

Läs mer

Resultatlista Herrar 9

Resultatlista Herrar 9 A-final 20:48 119 1 August Lilja Matfors SK 1 117 2 Alfred Johansson Selånger SOK 3 115 3 Markus Engberg Matfors SK 2 122 4 Oscar Wikander Alnö SK 6 B-final 20:22 122 1 Oscar Wikander Alnö SK 6 121 2 Emil

Läs mer

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK

Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Partille KK Deltagarlista Minipiruetten fredagen den 17 och söndagen den 19 januari 2014 Juniorer C damer Karin Berggren Matilda Sezkir Emma Larsson Sofia Månsson Klara Laurell Nathalie Isaksson Lerum KK Minorer A

Läs mer

RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström

RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström RESULTAT STRANDS UNGDOMSSPEL 2016-08-20 Glysisvallen, Hudiksvall Tävlingsledare: Marie Elfström MÄN 100 M 1,0 1 Habtom Beraki -98 Sollefteå GIF 13,98 P17 110 M HÄCK 0,5 1 Elias Jonsson -99 Bollnäs FIK

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009

NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 NYKÖPINGS BIS FRIIDROTT UTOMHUSSTATISTIK 2009 Män seniorer samt P19 och P17 100m 11.59 +0.9 Hector Falk -93 Stockholm/S 1.8 1155-08 11.97 +1.2 Oscar Hinrichsen -91 Visby 15.6 1177-08 12.06 +0.9 Karl Schenström

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revisionskontoret Anders Marmon 2008-09-23 Rev/08059 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser.

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Kvinnor 100m 94 Evelina Nilsson 12.17 2015 86 Lisa Rönnqvist 12.18 2003 95 Fanny Panboon 12.32 2013 67 Elisabeth Hamrin 12.34 1986 73 Annica Johansson 12.36 1992 93 Johanna

Läs mer

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218

Eskilstuna Kanal 1861-1865 Källa AI:19a Sid 218 Eskilstuna Kanal 1856-1860 Källa AI:18a Bild 224 Larsson, Johan, Stenhuggare f 1817 3/10. Död 1859 25/1 Pehrsdr, Christina, Enka f 1821 5/3 Jansson, Carl Eric, Murare f 1827 3/5 Holmberg, Fredrica Wilhelmina,

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA

Landsbroloppet OFFICIELL STARTLISTA 2014-01-18 Landsbroloppet Knatte mix Intervallstart klassisk stil 0,8 km 201 11:00:00 202 11:00:30 203 HANSSON Rut 11:01:00 204 GRAHN Noah 11:01:30 205 PETERSSON Hugo 11:02:00 206 LING Emil 11:02:30 207

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA

6-skidan - deltävling 5 PRELIMINÄR STARTLISTA tid Knatte mix Intervallstart fri stil 600m 1 18:30:00 2 18:30:15 3 18:30:30 4 18:30:45 5 18:31:00 6 18:31:15 7 18:31:30 8 18:31:45 9 18:32:00 10 ÖSTBLOM Lisa 18:32:15 11 JONSSON Oliver 18:32:30 12 ÅSBERG

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3

Tabell 1. Tabell 2. Tabell 3 Tabell 1 Ander Gustaf Malmström. Född 11.7.1819 Sibbo, Pigby, Petas. Bonde. Död 25.8.1890 Sibbo, Box, Storbengts. Bonde på Petas, och från 1852 på Storbengts, som tydligen inköpts för hans räkning. Anders

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Regenter under personers livstid

Regenter under personers livstid Regenter under personers livstid Tillträdde Rosengren Carl Magnus Östergötlands län, S:t Kars 1795-02-0 Död: --- Gustaf IV Adolf Holstein Gottorpska ätten 1792-03-29 1809-03-13 Olsdotter Anna Malmöhus

Läs mer

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson

Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson SIGNHILDSBERG Håtuna Mera uppgifter om en del släkter i Hundra adelssläkter Upplands-Bro av Kjell Stensson Gun Björkman Från 1733 ur Håtuna Husförhörslängd 1653 sålde Henrik von Thurn Fornsigtuna till

Läs mer

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat

Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m Resultat Västerbottens Skyttesportförbunds Hemmabanetävling Luftgevär 10 m 2016 2017 Resultat November 2016 L 7, 20 skott sittande med stöd 1 Jonathan Ebbhagen Ramselefors 197 194 2 Adam Tiburzi Drängsmark 155

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år ÖPIADREKORD t o m 2016 P19 100m Fredrik Svedberg 73 ÖGIF 11,21 1991 400m Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 49,12 1991 1500m Daniel Olsson -82 Trångsviken 4,12,3m 2000 110mh Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 100,0 14,11

Läs mer

Segrare 2017 Carl Eklund

Segrare 2017 Carl Eklund Stegfinal Match om 3:e plats Jonatan Liew Carl Eklund 182 214 Finalmatch Carl Eklund Markus Lenefjäll 254 202 Segrare 2017 Carl Eklund Stort Grattis!!! 1 2 3 4 Resultatlista Hajen Cup 2017, klass 1 P Namn

Läs mer

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421

100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Källor 100002.272.19600, [Stockholm] _SCB Stockholms Stad, C.SCB, Födde, 1939-1939, 0-0, Bild 196 av 421 Berit Margareta Lilja. Född 1939-09-10 Stockholm stad, Katarina. Begravd 1966-05-21 Norrköpings

Läs mer

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare

MÅNDAG Bana 4, 5 & 6. Elvi H. Gustafson Arvid Jacobsson Tid: Grupp: TS Vuxen. Grupp: Vuxen. Grupp: Maxi. Tid: Grupp: Mini Midi nybörjare MÅNDAG Bana 4, 5 & 6 11:00-12:00 Barbro Ellman Else Lekholm Kristina Strandberg Lotten Giers 12:00-13:00 Malin Ljungström Charlotte Andersson Lena Ljungström 13:00-14:00 Josefine Larsdotter Erika Berggren

Läs mer

BYTESDAGAR STRIMMAGRUPPER ht11

BYTESDAGAR STRIMMAGRUPPER ht11 BYTESDAGAR STRIMMAGRUPPER ht11 Grupp 1 Tillhör VC 1 Datum Åker till VC 6 Alkstedt, Karin Berin, Emilia VC Såpkullen G:a Lasarettsgatan 18 Tfn: 010-105 91 40 Bengt Sundin bengt.a.sundin@lio.se Diana Lyrholm

Läs mer

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett)

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) Starttlista Vårbyfläkten knattar 2009 Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) 2009-02-28 Startnr Namn Klubbnamn Starttid 1 Love Wagman Sollefteå SK 11.00.00 2 Isak Karlsson Anundsjö IF 11.00.30 3 Johan Söderholm

Läs mer

2009 Sida 1. Jörgen Weijdling. Född 1651 i Kalmar. Död 1686 i Kalmar. Gift 1678 i Kalmar med Catharina Fock. Född 1660 i Kalmar. Död 1738 i Kalmar.

2009 Sida 1. Jörgen Weijdling. Född 1651 i Kalmar. Död 1686 i Kalmar. Gift 1678 i Kalmar med Catharina Fock. Född 1660 i Kalmar. Död 1738 i Kalmar. 2009 Sida 1 Jörgen Weijdling. Född 1651 i Kalmar. Död 1686 i Kalmar. Gift 1678 i Kalmar med Catharina Fock. Född 1660 i Kalmar. Död 1738 i Kalmar. Emerentia Weijdling. Född 1678 i Kalmar. Michael Weijdling.

Läs mer

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524

Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 329 Sommarro Nr Källa AIIa:1 Sid 330 Sommarro Nr Källa AIIa:2 Sid 524 Sommarro Nr 1 1896-1899 Källa AIIa:1 Sid 329 Silfverbrand, Gustaf Albrecht, Bokhållare f 1871 2/11 Nyman, Hilda Vilhelmina Elisabet, Hustru f 1871 25/11 Greta Elisabet, Dotter f 1899 28/4 Bäcker, Josef

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Medaljörer vid SM för seniorer

Medaljörer vid SM för seniorer Medaljörer vid SM för seniorer 1932-2014 1932. Margareta Färnström 1916 Höjd Silver (Tävlade för Lidingö Läroverk). 1933 Margareta Färnström 1916 Höjd Guld Karin Färnström 1918 Höjd Silver 1934 Margareta

Läs mer

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA

DM Fristil OFFICIELL STARTLISTA 2009-01-17 DM Fristil H/D 8 Masstart fri stil 0.7 km 1 ERNEBORN Olle 10:45:00 2 BACKLUND Erik 10:45:00 3 JÄRSENHOLT Felicia 10:45:00 D 9-10 år Intervallstart fri stil 1,5 km 21 11:00:00 22 11:00:30 23

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer