] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,"

Transkript

1 ] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~- och begrafningskassa. 1sraelitiska sjukhjelps- och begrafnings- Ordf.: Hamrin, Osslan ; ekonom: Falck, -f1943] sällskapet. A~gus.t; sek~et.: Svanberg; Joh~.nnes. Ledatublin, J., ordförande; Hirsch, Oscar, kassa- möter: Warberg, ~ugust, Stromb~rg;? J~förvaltare; Marcus, 1.; Nachmanson, Abr.; han, Suppleanter. Envall, Frans., Söder- Meyerson. H.; Wickert, E., fru; Lichten- man, Carl. stein, Paula, fru; Jacobsson, Aug-a, fröken. Läkare: Lundin, A. W. {1945] Lykttändarnes sjuk- och begrafningskassa. Ordförande: Löfgren, A. Kassör: Haglund, L. F. [1949] Föreningen det samhällsbevarande arbetaresamfundets sjelfhjelpskassa (utan personlig ansvarighet). Kontor: Jakobsbergsg. 6, 1 tr. Sekreterare : Jansson, G. Ordf.: Nordgren, Leop.; vice ordf.: Bergström, Ombudsmän: Andersson,A. F.; Johanson,C.A. G.; kassör: Löfgren, N. H.; kamrer: Fröderberg, B.; kassakontrollant- Christerson, [1946] Stockholms Målaremästareföre- L.; ledamöter: Lindberg, S.; Lindström, nings sjuk- och begrafningskassa. G. C,; Lindvall, J.; Nilsson, V.; Rahm,, Rubenson, S. V., ordf.;.å.kerblad, J., sekret.; Th.; Ståhlberg, J. Lindh, Leon, kassör; Sandqvist, J oh. Bokhållare: Andersson, A,; Larsson, A. F.; sjukföreståndare; Håkanson, John, v ordf. Stjernström, V,. Kassan är under inregistrering. Styrelser för Välgörenhetsinrättningar m. m. Säilskap för uppmuntran, belönande Sällskapet utdelar belöningar i medaljer af pligttrohet. o?h )ettoiler ~~ d.en, som vågat Uf. eller valfard for frälsning af andra menniskors f1951] Kungl. Patriotiska sällskapet lif eller egendom; åt den, som, sjelf stadd i PÖ1'valtninqsutskott: behöfvande omständigheter, med huld om- Ordförande: Anderson F. A. vårdnad bistått eller vårdat nödlidande eller Vice ordförande: Bohl~an H. E. M. sjuka; åt elen, som eljes på siirdeies ut- Sekreterare: J olin, S. ' 'märkt sätt ådagalagt medborgerliga dygder Karnererare. von Stapelmohr, C. H. eller förtjenster ; åt den, som länge med Ledamöter: von Betzen, V. L.; Friberg, Fr., tr~het och beröm arbetat hos samm~ fa- Almgren V.' Lindeberg K. M.' Hirsch briks- eller handtverksidkare eller tjenat O.; af Klintb~rg, L. F.; Odelberg, O. W.; hos samma husbondefolk eller slägt eller å Tauvon A. V. samma egendom. Sällsk~pet eger, bland annat, att»gc- oberäknad så o väl o får man s?m för!lvinna '110mutdelande af belöningar för berömliga f:an fy~da 1:> ars al~er,..bestamm.es tjenstegerningar och företag samt för nyttig verk- tldep t~.ll minst }5 ar fo.r.den mmd~e samt samhet och flit hos de arbetande folkklas- 25 ar for den större belöningens erhallande. serna på landet och i städerna uppmuntra Lösen för..den st?rre m!ldaljen utgör 16 och befrämja nationalidoghetens tillväxt k;onor och for den!limdre (jetton) 10 ~ronor, -och en sann medboraerlizhets utöfvande». bada preglade l silfver. Preglade l guld " " utgör lösen för den större 163 kronor och för den mindre 88 kronor. [1953] Kungl. Sällskapet Pro Patria. Ordförande: Cronstedt, O. C., grefve. Vice ordförande: Brandel, C. H. Öfrige ledamöter: Alin, Edv, direktor och öfverläkare; Engelhart, Th. E.. sekreterare; Martin, E. D. W., ombudsman; Althainz, F. G.; Forsgrån., R.; Neijber, J. L. E., kamererare; Carlström, F. A., ~~endent; Starck, A.; Ljungberg, K. [1955J Sällskapet till uppmuntran af öm och sedlig modersvård. Beskyddarinna och ordförande: H. K. H. Kronprinsessan, Vice ordförande: friherrinnan Skogman. Ledamöter i komitem fruarna Almen, Berg; Broander, Landqvist, Lundin, Montelius, Sidenbladh, friherrinnan Skogman Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottn.inggatan.

2 [1959J Sällskapet till arbetsflitens befrämjande. Beskyddarinna och ordförande: H. K. H. Kronprinsessan. Fruarna Ida Benedicks, f. Wahlfelt, v. ordfr. Stråle, f. Lindenerona. Ch. Horn, f. Blomstedt, grefvinna; A,. Hammarskjöld, f. Hellman; A. Mörner, f. Rundgren, gref vinna; fröken Malin Fock. Sekreterare och kamererare: Horn, A. grefve, Välgörenhetsinrättningars styrelser. [ ] (se ofvan), Staaff', von Sydow, Ulrich och Jakobs och Johannes' arbetsstuga. Akerm:;tn., [1963J (Malmskilnadsgatan 58 B.) Sekreterare: Berencreutz, F. A. G., kammarh. Ordförande: Bergman, Ev., kyrkoh. Kamererare: Cronstedt, O. C., grefve, kabin.' Vice ordförande: Wretman, J., rådman. kammarherre. Direktriser: Mac-Kelvie, B. M., fru; Haglund, L., fru. {1957J Sällskapet till dygdigt och troget Kassaförvaltare: Smerling, Eva, fröken., tjenstefolks belönande. Sekreterare : Smerling, C. O., v. auditör. Ordförande: Edholm, E. M. Ledamöter: Oalwagen, Lotten, fru; Flygare, Ledamöter: Wallensteen, J. A.; Settervall, Hanna, fru; Janson, Brita, fru; Wissnell, O.; Jentzen, C.; Mareks von Wiirtemberg, Lotten, fru. J., frih.; von Rosen, G., grefve; Håhl, J. F.; [1964J Katarina arbetsstuga. Uddenberg, H.; af Petersens, H. N Sekretcrare: Dahlerus, Gotthard. ( ya skolhuset, Ny torget.) Ordförande: Landquist, Axel, kyrkoh. Vice ordförande: von Rothstein, C. F., direktör. Kassaförvaltare: Fris, Helena, fru. Sekreterare: Hansell, B., fil. kand. Ledamöter: von Knorring, E., frih.a, Nordling, Augusta, fru; Landqvist, Maria, fru; Lundin, V. A., med. dr; Suppleanter: Alexanderson, Math., fru; Bäckstrand, K., fröken (stugans föreståndarinna); Nilsson, H., fröken. [1965J Klara arbetsstuga. (Klara V. Kyrkogata 20.) [1961J Arbetsstugor för barn: Ordförande: Skogman, f. Poppius, Agnes, (de första stiftades år 1887 genom Stiftelsen friherrinna; v. ordf.: Kinnwall, S. A.,förste Lars Hiertas minne). lärare..ändamål: att ingifva barn håg för och till- Kassaförvaltare: Nilsson, Safi, fru. fälle till arbete samt derigenom f drekomatu: Sekreterare: Berg, Hjalmar, slöjdinspektor. sysslolöshet, fattigdom och tiggeri. Såsom Ledamot: Strandell, Maria, fru. lön för sitt arbete bespisas barnen. K h.. [1966J ungs olms arbetsstuga. Oentralkomiten ; (Garfvaregatan 4.) Ordförande: Retzius, Gustaf, professor. Ordförande; Broström A. fröken. Vice ordförande: L~gergren, A. G., ~i:.ektör. Sekreterare: Sjöström,' Eli'sabeth, fru. Sekreterare: Smerling, C. O. v. auditör. Kassaförvaltare: Oarlson Arnelie fru. Kassaf~rvaltare: von Rothstein, F., direktör. Ledamöter: Dahlgren, A.', fl'öken; Enblom. Ledamöter: Berg, Helen, enkefru; Boberg, Oarola fröken och Sjöholm Svea fröken Anna, fröken; Bohman, Kerstin, fru; Bro- '. '" ström, A., fröken; From, Per; Haglund, [1967J Maria arbetsstuga. Lena fru' Hirsch Oscar inveniör: Lund. (Hornsgatan 27.) berg,' Ell~n, fru; Nilsson', Safi, fni; Nord- Ordförande: Lindwall, O. A., öfveringeniör, ling, Augusta, fru; Petersson, Edvard, Sekreterare och kassaförvaltare: Hegardt, med. ' dr; Hierta-Retzius, Anna, fru; Ry- Ivar grosshandlare. lander. Anna, fröken; Söderström, Elsa, Ledamöter: Berg, Helen, fru, skolrådaledafröken; Winborg, Th. mot; Lundberg, Ellen, fru; Näsman, Nanna, (1962] Adolf Fredriks arbetsstuga. fröken. (Kammakaregatan 28.) [1968] Nikolai arbetsstuga. Ordförande; Hierta-Retzius, Anna, fru. (Skärgårdsgatan 6.) Vice ordf.: Bergman, J. B., fil. dr. Ordförande; Håhl, J. F., pastor primarius, Sekreterare: Löwenhjelm, Anna, fröken. Vice ordf.: Kiellman-Göransson, I., kom- Kassaförvaltare: Eckhoff, Aurore, fröken. minister. Ledamöter: Lindström, Mathilda, fröken Sekreterare: Nilsson, Sven, förste lärare. (föreståndarinna). Suppleanter: De Geer, Kassaförvaltare: Boberg, Anna, fröken. M., friherrinna; Alden, L., fru. [Ledamot: Håhl, Anna, doktorinna, Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolåget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 [ ] Välgörenhetsinrättningars styrelser. [1969] Östermalms arbetsstuga. Hirsch, Oscar; suppleanter: Breitholtz, (Kaptensgatan 6.) Mina, fröken; Frestadius, Eva, f. Lilje- Ordförande: Cederschiöld, H., major. walch, enkefru; Levin, Hugo; förestånda- Vice ordf.: Danielsen, Louise, fru. rinna: Zethreeus, Ida, fröken. Sekreterare: Rylander, A., fröken. Barnh.erb erqet: Kassaförvaltare: Bolin, Marianne, fröken. Ordförande: Adelsköld Gustafva f. Brolin, Ledamöter: Wsern, E., fru; Afzelius, H., frö- fru; " ken: Böttiger. Anna, fröken. Ledamöter: Laurin, Elsa, fröken; Tillberg, [1970J Nya arbetsstugan. Hj., -kamererare, (Styrmansgatan 22.) Ordförande: Söderström, Elsa, fröken. Hem för ålderstigna m. fl. Vice ordförande: Schwieler, Julia, fröken. [1985J Borgerskapets gubbhus. Sekreterare o. kassaförvalt. : Schuldheis, Ma- Ordförande: Loven, J. ria, fröken. Ledamöter: Alrngren, O.; Falkman, C.; Ledamöter: Dahlström, Emmy, fröken; Lind- B' k J F A k H E Ohl ström, Maria, fröken. rmc,..; s ergren,.., sson, Suppleanter: Boberg, Anna, fröken; Söder- R. V.; Andersson, A. N.; Funch, H. Th.; trö I f "k Norteus, P. C. \ s rom, rrna, ro en. Predikant: Swärd, G. Johannes norra arbetsstuga. Organist: Wall, Erika, fru. [1971] (Döbelnsgatan 38.) Sekreterare: Lindeberg, G. Ordförande och sekreterare: Öhman Karl Kamerorare. Rosin, F. komminister. ', Förestånderska: Moöll, Edla, enkefru, Vice ordförande: Rierta-Retzius, Anna, fru. Kassaförvaltare: Nordling, J. R., grosshandl. [1986J Borg.erskapets. enkehus... Ledamöter: From, Per, ingeniör; Nordling, Ramstedt, R. VIktor, ordförande ; S~~ndstrom, Augusta fru' Netzel Malin fröken G. R.; Janson, A. G.; WIkstrom, Carl; ",,. Althainz, F. G.; Engellau, L. B.; Edberg, Stockholms arbetarehems arbetsstuga. K., j.or.: Lindmansson, J. A. W.; Nilsson, [1972] (Sibyllegatan 52.) C. O.' Bohman K. Ordförande: Hirsch, Oscar,. ingeniör. Predika~t: Mörn~r, A. Chr. Sekrete~are: Magnusson, SlgJ?e, fr9ken. Organist: Forsström, E. Skattn:.astare: Johansson, Elin, froken. Karnererare och sekreterare: Peyron, Alfred. Ledamoter: Lagerstedt, N. G. V.; Lagerstedt, Förestånderska: Lindbohm Fannyenkefru. Agnes, fröken, Schuldheis, Olga, fröken. ', [1975J F. V. O. (Föreningen för välgörenhetens ordnande.) Ordförande: Tamm, G., friherre. Vice ordförande: Lagergren, A. G. Skattmästare: Tamm, Carl. Sekreterare: Oxenstierna, Bengt, grefve. Ledamöter: Cronstedt, Ebba, f. Tamm, grefvinna; Montelius, Agda, f. Reuterskiöld, fru; Wallenberg, Anna, f. von Sydow, enkefru; Nachmanson, Abr., handlande; suppleanter: Zethreeus, Coraly, f. Grey, [1988J Stiftelsen Konung Oscar 1:8 minne. (Björngårdsgatan 23.) Asylen är afsedd för mindre bemedlade fruntimmer af ståndspersonsklassen, dels betalande, dels icke betalande. Cederström, C. G. R., frih., ordförande; de Champs, C. E.; Hård af Segerstad, A.j Sällberg, G., läkare; Muller, Jos., verkställande direktör (träffas hvarje helgfri torsdag och lördag kl ). fru: Bec~man, Ernst, direktör; Lagerfelt, [1990J Asylet för Pauvres honteux. C. H., fnher:'e; Oldberg, G. A., kapten; (Snrbrunnsgatan 45.) Ramstedt, VIktor, grosshandlare. Skiöldebrand, Ingeborg, grefvinna, f. Posse, Cent"albyrån: ordförande; von Plomgren, S. f. 'I'ornår- St. N yg., 36, 2 tro (a. t ; r. t. 1546). hjelm, vice ordf.; Posse, Augusta, gref- Föreståndarinna: Montelius, A., f. Reuter- vinna, f. Hägerflycht; Walldön, Ebba, f- skiöld, fru. Langenberg. Pineman, Hanna, f. Hind, Slöjdajdelningen (r. t. 3372, a. t.8s1s). Ordf.: beck; Petrelli, Ingeborg,,fru; Wallenberg, Cronstedt, E., f. Tamm, grefvinna; leda- Anna, f. von Sydow; Öhman, Emma, f. möter: Wallenberg, Anna, f. V. Sydow, Lemon; Stierncrona, Thumasine, hoffröken; enkefru; Bliim, Sophie, f. Lilliehöök, enke- Wennberg, Hilda, fröken; Leijonhufvud, fru,; Lindencrona, Raldan, kassaförvaltare.] E., hoffröken; af Segerström, M. L., frö- Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 Välgörenhetsinrättningars styrelser. [ b] ken; Elliot, J. E.; Engel1au,L. B.; Landt- [1997] Tyska S:t Gertrud-församlingens blom, Odd, verkställande direktör; Sun- ålderdomshem. din, R. (Hornsgatan 108). Föreståndarinna : Hermanson, Josefine, fru, Styrelse: se Diakonissföreningeu [2010]. boende i asylet. Föreståndarinnor:, Hagberg, Lotten; Wahl- [1992] Drottninghuset. berg, Ellen. Ordförande: Ribbing, G. Ledamöter: Bergman, Ev.; Morssing, Fr. E.; Sjögren, P. A.; Ulfsparre. Mathilda, fröken; Qvennerstedt, G. Kamererare: Gahn, F. W. Själasörjare: Ring, G. E. Läkare: Lundberg, V. [1993] Stiftelsen för gamla tjenarinnor. (Surbrunnsgatan 55.) Ordförande: Östergren, A. Vice ordförande: Skiöldebrand, I., grefvinna, född Posse. Skattmästare: Buren, A. Ledamöter: Hirsch, O.; Öhman, Emma, fru; Montelius, A., f. Reuterskiöld; Bergman, E.; Wikström, Siri, fröken. [1994] Stockholms sjömanshem. (Peder Myndes backe 3.) Under H. M:t Konungens höga beskydd. Ordförande: Ankarcrona, V. Vice ordförande: Cronstedt, O., grefve. Sekreterare: Holmström, G. Hj. f?kattmästare: Engelbrecht, Hugo. Ofrige ledamöter: v. Sydow, Fingal; Paton, Ninian; Paulsson, E. L. Föreståndare: Zetterlund, C U. [1995] Föreningen Stockholms internationella lärarinnehem. (Kungsgatan 26.) Ordf.: Wicander, A., f. Mesterton; v. ordf.: Bohman, K., f. Ruffel; skattmäst.: Aspman, M., fröken; sekret.: Ulrich, A., fröken; ledamöter: Lindeblad, J., fröken; Printzsköld, I., f. de Geer; Schulthess, A., f. Alströmer; 'I'hiel, A., f. Sachs; Wicander, A., f. Andersson; Geijer, T., fröken; Wahrolin, C., fröken; Djurberg, H., fröken. [1996] Hemmet för gamla. (Garfvaregatan 3.) Vård åt sjuka, hem för obotliga, fostrande, vård och skyddshem samt arbetshem för idioter, dumbe och blinda. [2001J Svenska föreningen Röda korset. Under Konungens och Drottningens beskydd. Hedersledamöter: Kronprinsen; Kronprinsessan: Hertigen af Vestergötland; Hertigen af Nerike; Hertiginnan af Dalarne; Hertiginnan af Vestergötland samt Prins Oscar Bernadotte. Verkställande utskott: Ordförande: Hamilton, M. W., grefve. Ledamöter: Edholm, E. M.; Warfvinge, F. W.; Flensburg, C. A. W.; Lowisin, C., frih.; Qvennerstedt, A. U.; Björnstjerna, R. M.; Osterman, J. C.; Tauvon, A. V. Sekret, och kassaförvalt.: von Heijne, A. G. Föreningens adress: Kungl. Armeiörvalt ningen. Föreningen för sjukv~rd i fattiga hem. [2003J (Adress: Stockholrn.). Ordförande o. skattmästare: Lind afhageby, E., fru. Vice ordförande: Sidenbladh, L., fru. Sekreterare: Andersson, Hedda, med. lic. Ledamöter: Andersson, Ivar (förste stadsläkare); Bergstedt, A., fru; Gyldön, T., fru; Lagergren, A. G.; Lagergren, J. E.; Nordenson. B., fru; Nordström, L., fröken; SHow, M., fröken. [2004 a] Kungsholms sjukvårdsförening. (För sjukvård i fattiga hem.) Ordförande: Berg, M. L., fru. Vice ordförande: 'I'arnrn, A., fru. Skattmästare: Leijonhufvud, H., friherrinna. Sekreterare: Davidson, A. Ledamöter: Zander, F., fru; Johnsson, H.; Samuelsson, A.; Stille, M.; Tigerstedt, R.; Lundberg, A., fru; Edholm, L., fröken; Zethelius, A., fru. Ordf.: Petersson, Axel, rådman; v. ordf.: Hjort~! Hj.; kassaförvaltare: Tam~, Ad.; [2004 bj Föreningen för sjukvård hos fatledamoter: Nordberg, Fr., Blomquist, O.; tiga inom Maria församling. Norrman, P., f. Luthander. Kellberg, H. O 'df'" d' S d B f St h f. Martin; Tigerstedt, L., f. Martinau; ~ or~n..e. v.. y ow, r:,. e~. ens. Jacobsson; Aug:a; Tersmeden, E., hus- VIce or.~forande. Montelius, E., froken. moder Skattmastare: Carlson, M., f. Bredberg.. Sekreterare: Carlson, G., kansliråd. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolag et SVEA. 13 Drottninggatan.

5 [2004 b-2011] Välgörenhetsinrättningars styrelser. Ledamöter: Bäckström, E., fröken; Holmström, H., f. Wikström; l?ällberg, A.. f. Björkman; Wetterlind, M., f. Ericson; Eklund, K A.; Lamm, C. R.; Lindeberg, E. W.; Sällberg, G. Th. Mottagningslokal och sköterskehem. Bränkyrkagatan 88. [2004 c] Föreninqen för sjukvård för fattiga inom Ostermalms församling. Sköterskehem: Valhallavägen 57, n. b. Ordf.: v. Esseu, F'., trih., riksmarskalk. Vice ordf.: Bohman, K justitierådinna, Sekreterare: Ulrich, Sigrid, fröken. Skattmästare: Lindbeck, Maria, fröken. Öfriga styrelseledamöter: Ahlström, N. W.; Andersson, Ivar; von Celsing, U., frih:a; Claäson, F., fru; Lagerström, O., Lundberg, K; Saloman, N., fröken; Tamm, Anna, fru; Thollander, J'., frn; Wetterdal, H., med. dr; Zethrseus, C., fru. [2005] Eugeniahemmet. (Norrbacka.) Ordf.: H. K. H. Kronprinsessan. yice ordf.: Wieselgren, S., generaldirektör. Ofriga ledamöter: Alexanderson, Augusta, fru; Almquist, Vikt,,sekreterare; von Axelson, Sofi, fröken; Been, Nicoline, fru; Bernström, A., Ekman, Marie, f. Lavonius, Grafström, Helois, f. Hazelius; Hammarsten, F.; Langenskjöld, C., frih., skattmästare; Matthiesen, J. C.; Medin, K O.; Oxehufwud, C. G.; Rosenblad, C. L. M.; Schubert, R. C. Föreståndarinna i hemmet: Virgin, Ebba, fröken. Läkare: Carlsson, Sture. [2007] Diakonissanstalten. (Erstagatan 1, Stora Ersta.) "Ordförande: Matthiesen, J. C. Vice ordförande: Schlytern, F. H. Kassaförvaltare: Holmgren, A. M. Ledamöter: Personne, J.; Poppius, E.; Quensel, O.; Bergman, Angelica, fru, född Peyron; Eckerström, Clara, fröken; Edling, Charlotte, fru; Masreliez, H., fru; Reuterskiöld, Lotten, fröken; Wikström, Hulda, fröken; U'lfsparre, M., fröken. Förvaltningsutskott : Lönegren, E., föreståndare och själasörjare, träffas kl. 9-t11 f. m. (utom onsdagar); Bergman, A., f. Peyron, fru; Eckerström, Clara, fröken, husmoder; Reuterskiöld,.. Lotten, fröken; Wikström, H., fröken. Ofverläkare: Toll, G. Underläkare: Schoug, G. C. Redogörare: Sonden, F. W. _ Kontoret öppet alla sölmedagar kl. 9-1, 1'. t ; a. t Magdalena- och skydds- sasnt räddningshemmen. Falck, K.; Holmström, E. A.; Kumlien, A.; Westman, N. Th. D.; Almgren, Louise, fru; Beckman, Math., fru; Eckerström, Clara, fröken, Diakonissanstaltens husmoder; Heimbiirger, A., fru; Alexanderson, A., fru; Smed berg, M., f. Hallenborg, fru; Sonden, N., f. Beckman, fru; Wernstedt, H., f. Grenander, fru. [2009] Diakoniss-arbetsföreningens styrelse: Hamilton, U., grefvinna; Hagberg, M.,fröken; Kjellberg, Mina, fröken; Laurin, Elsa, fröken; Myhrman, Aug., fröken; Palmgren, Hulda, fröken; Reuterskiöld, Lotten, fröken; Westman, Hilda, fröken; Wikström, Hulda, fröken; Almgren, Elisabeth, fröken; Beijer, M., fröken; Rundquist, M., fröken. [2010] Tyska S:t Gertrud-församlingens diakonissförening. Ordf.: Sterzel, G., dr. Vice ordf.: von Hallwyl, grefvinna. Kassaförvaltare: Reinhold, A., fru. Sekreterare: Lohoff, G. Ledamöter: v. Wallwitz, grefvinna; v. Red- Iich, fru; v. Krencki, fru; Becker, E., fru; Danielsen, L., fru; Eggers, S., fru; Sonntag, A., fru; Sterzel, O., fru. [2011] Kungl. Institutet och Förskolan för blinda å Tomteboda. (Karnrers-exped., Drottningg. 39, Stockholm). Af Kungl. Maj:t förordnad direktiun: Isberg, P. G. W., landshöfding, ordf.; Brodin, J. E.; Rabe, P. R.; Alströmer, C. J. A..T., frih.; Carlsson, G. A. Rektor: Kerfstedt, P., fil. dr. Sekreterare och kamererare: Wessman, F. A. K, fil. lic. l-äkare: Fogman, E. Amneslärare: Lovall. F. W.; Rupert, Th.; Holmertz, J. W. E.; Wessman, Signe; Centerwall, Julia. ~ Lärare i gymnastik: Seherstön, O. E. Lärare i musik: LundeH, K. Lärare i piano stämning : Hertzman, F. Lärarinnor i handarbete: Anstrin, M. E.; Schray, D. G. Lärare i korgmakeri: Larsson, P. Lärare i snickeri: FagerelI, V. Lärare i borstbinderi: Johnson, O. H. Lärare i repslageri: Leijon, K. J. J. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Välgörenhetsinrättningars styrelser. [ ] Arbetshemmet för blinda i Stockholm. Föreningen för ~innesslöa barns vård. [2013] (Nybrogatan 36.) [2Q25] Ordförande: Kastman. C. W. Ordförande: Lennmalm, F. Sekreterare: Sonden, P. Vice ordförande: Annerstedt, L. Skattmästare: Holmgren, A. M. Ledamöter: Rappe, Th., frih:a; Lilliehöök, Ledamöter: Leuwgren,.A.; Rehn, C. A.;.A., frih:a; Leyonmarck, L.; Nachmanson, af Segerström, M. L., fröken; Wikström, A.; Mörner. A. Chr.; Mossberg, A.; Elf- H., fröken; Waller, H., fröken. ving, G.; Loven, S. [2014] Föreningen för blindas väl. Ordförande: Rossander. C. J. Vice ordförande: Wissnell, J. A. Sekreterare: Giertta, Å... Skattmästare: Lettström, G. Ledamöter: Björklund, E. O. J.; Widmark, J.; v. Rosen, Carolina; Wikström,.Anna; Faxe, Isabel ; Lundeqvist, Lilly; Lundberg, K. L.; Osenius, Hilda. [2015] De blindas förening. Ordförande: Svensson, Petter. Vice ordförande: Lundberg, Alarik. Sekreterare: Engelke, Anna, Rådmansg. Vice sekreterare: Kjellin, D. Kassaförvaltare: Feychting, A. V. Kassör: Ostergren, B. Ledamöter: Osenius, Hilda; Enderlein, G. F.; J!'l~nch, Elsbeth:. [2026] Sekreterare: von Feilitzen, O. Skattmästare: Lindblom,.A. Ftireninoens skola för sinnesslöa barn. (Norrtullsgatan 16.) Inspektor: Mörner. A. C. Läkare: Hellström, Georg. Föreståndarinna: Rappe, K, fröken. Mottagningstid: tisd., onsd., torsd. o. fred. 1/210-11; besök i skolan samma tider samt. efter tillsägelse hos föreståndarinnan. Förenin.qens Seminarimm, (Norrtullsgatan 49.) Föreständarinna.: Rappe, E., fröken. 48. Antal platser: 8. (Styrelsen för Arbetshemmet för manliga idioter, Rickomberga, Upsala, utgöres at samma personer som denna förenings.) Expedition: Redaktor A. Lundberg, S:t Föreningen för vård af fallandesjuka- Paulsg. 27. sinnesslöa barn. [2 l]... f". dskrtf' (Vårdanstalt, Mariehäll, Sundbyberg). O 6 Forenmgen or blm skri t. O df.: H K H H t' f V t..tland.. Ordförande: Lindeberg, K. ~.. '.'. er Igen ~ es e~go aior Sekreterare o. kassaförvaltare: Bergwall, Axel.,!IC~ ordf.. ~.appe, Axe~, fnh:, generalm u Ledamöter: Höjer, Karin; Lundberg, Alrik; Öfnga ledalil;oter: ~?strom, Lma,fru: Th~m.p: Piltz, Augusta, fru; Segerstedt, Amy, frö- tander, F!~da, fru, Rappe:.ThorboIg, frih.a; ken; Sonden, [2020] Per; Tysta Tamm, skolan Carl. Re.~tersklOld, Lot~en, froken; Marks.VOll Wurtemberg, J., frih.: Hultkrantz, J. Wilh., med. dr (Upsala) Backlin, Hj., skattmästare; eller uppfostrings- och undervisningsanstalten för döfstumma barn. (Norrtullsgatan 51.) Ordförande: Olivecrona, K. Ledamöter: Heijkenskjöld, Hedvig, fru; Sandell, C., fru;.anstrin, K, fröken; Flensburg, C.; Mörner, A. Chr.: Nordenson, A.; Sundberg, E. G.; Klint, F. G. Föreståndarinna: Ahlberg, A. Lärarinnor: Eriksson, K.; Paues, E. M. Sekreterare: Bergman,.Aug'. K:son. [2022] Döfstumföreningen i Stockholm. Ordförande: Hjortzberg, Fr. W. Vice ordförande: Berg, Harald. Sekreterare: Fondelius, Gunnar. Skattmäs'tare: Forsell, Aug. Bibliotekarie: Eriksson, John. Ledamöter: Lindberg, Alfr.; Morian-Petersen, Louis; Hedin, Mimmi; Johansson,Hilma. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. Westman, E., pastoratsadjunkt, sekreterare. Vårdanstaltens föreståndarinna: Westergren, O. L., f. Geijer, enkedoktorinna, [2027] Hemmet för qvinliga idioter. (Norrtullsgatan.14.) Ordförande: Leyonmarck, J. L. Ledamöter: Rappe, 'I'h., f. Rappe, frih:a, föreståndarinna; Lindblom, A.; Nachmanson, Abr.: Liljenstolpe, Emmy. Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra [2029] i Stockholm. (Norrtullsgatan 15.) Styrelse: Wide,.A., ordf.; Lennmalm, F., v. ordf.; Rettig, Hj., sekret.; Dahlström, T.; kassaförvaltare; Lamm, C. R.; Berg, M. L., fru; Dahlström, A., fröken; Törnebohm, K, fru; Lewin, F., fru. 13 Drottninggatan.

7 1: ] Välgörenhetsinrättningars styrelser. Hospital, understöd åt nödlidande, Sekretera!e: Engström, Clas Fredrik, adr.: pensionsfonder för hjelpbehöfvande. Drottmngg J Konungens militärhospitals- och [2043J medaljfonder. Strandbergska läkareinrättningen Ordförande: Peyron, K. för fattiga ståndspersoner. Ledamöter: Elliot, J. E.; Björnstjerna, R. M. Ordförande: von der Lancken, E. Redogörare o.ombudsman: Leyonmarck,J.L. Ledamöter: Linroth, K.; Krook, Fr.; Andersson, 1.; Wikström, Carl; Engellau, Ludv. B. {2034] Ko~unge~s hospital. Sekreterare och ombudsman: Grafström, Hj. Ordfor~nde: Björnstjer na, O. M. Läkare: Warfwinge, F. W. Ledamoter :. Loven, P. C.,L.; Bretzner, C. Biträd. läkare: Lundin, V. G. W.; Soderbaum, C.: Hård af Segerstad, Pauvres honteux kunna för sig och barn B. A. D.; Holmgren, A. M.; en vakant. d k t. l d håll f' läk 'd S k t l b d H l t C un er a u SJU" om er a a n a arevar ee'e ~rare oc l om U sman: o mer z,. och medikamenter, efter anmälan hos in-.. rättningens läkare. [2036J Drottningens hospital. [2045] Fabriksfattigkassan i Stockholm. Ordförande: Uggla, G. F. O.... Ledamöter: Rosenblad, C. L. M.; Tingsten, Ordf.: Linderoth, John G.; kassaförvalt. L. H.: Heijkenskjöld, A. D.; von Dardel. Löfman, A. W.: Ledamöter: Bergstedt, H. L.; Afzelius, H. N. C.; Böös, E. J. N. E.; Borglund, Wald.; Bäckström, John; Sekreterare: Böös, E. J. N. Gullberg, Emil; Lindskog, Fr.; Lyth,G. W. Sekret.: Hjortsberg, Fr. ~2038J H. K. H. Kronprinsessan Josephinas [204?J _... pensionsinrättning vid Kgl. Göta lifgarde. SalIskapet De nodhdandes vanner. Ordförande: Sekundchefen. Ordförande: Rappe, A. E., -friherre, Öfrige ledamöter: öfverstelöjtnanten, de två Skattmästare: Cronstedt, O., grefve. äldsta kaptenerna vid regementet, audi- Sekret.: Rehn, O. G. tören och regementspastorn. Kamererare: Fougberg, C. M. F. B. Ombudsman: Rehn, O. G., t. f. [2040J Öfrigeledamöt.: Gilljam, Helena, f.forsberg, Danviks hospital. fru, för Storkyrkoförs., Kungsträdgårdsg. Ordförande: öfverståthållaren eller ställe underståthållaren. Öfrige ledamöter: polismästaren i Stockholm; Hård af Segerstad, B. A. D.; Aspelin, J. M.; Salin, K. E.; Rydin, K. R.; Funch, H. T. Sekreterare: Berlin, J., tjenstl.; tjenstf.: v. Sydow, A. Hj. Ombudsman: Schöurneyr, B. C. Inspektor: Nyman, C. Chr. A. Predikant: Löfgren, A. Läkare: Klingvall, N. L. Kontorsskrifv. o. ordningsman: Enell, C. A. W. hans 20; Cronstedt. Ebba, f. Tamrn, grefvinna, för Klara o. Kungsh. församl,, Klara O. Kyrkog. 12; Kellin, Aurore, f. Wallden, enkefru, för Jakobs o. Johannes' församl., Regeringsg. 69; Wrede, Agnes, fröken, för Ladugårdsl:s församl., Storg. 7 & 9; Staaff, Mina, f. Schöne, enkefru, för AdoJfFredr. förs., Saltmätareg. 3; Landqvist.s Maria, f. Uner, fru, för Katarina förs., Högbergsg. 17; Bergstedt, Carl, fabrikör,' för Maria förs., S:t Paulsg. 33 A; Becker, R. A.; Rahm, G.; Lundqvist, IL A. E.; Graham, P.; Nvström. N. G.; Bergendahl. C. A. T.; Hård af :Segerstad, i: A. D.; Stjernstedt, [2041J Timmermansordens hospital. S. F. A., frih. (Hospitalet, inrättadt den 1 nov. 1796, är f. n. inrymdt i en särskild, för ända- [2049J NodhJelpskassadlrektlOnen. målet uppförd stenhusbyggnad å egorna Ordförande: Berg, IL J. till Ordens fastighet Eriksberg vid Roslags- Ledamöter: Svensson, G. R., skattmästare; torg och Tegnersgatans fortsättning.) Drakenberg, S., sekreterare; Almgren, O.; Ordförande: Ordens generalguvernör, Lewen- Lagergren, A. G.; Brusewitz, E.; Lund, haupt, C. M. C" grefve. F. M.; Almqvist S. A. L.; Lindeberg, K. Ledamöter: Grenander, J. M. A.; Lindmans- M.; Hindbeck. F. H. O.; Larsen, Adler; son, J. A. W.; Granholm, A.; Holmström,.Eklund, K. A. M., skattmästare, adr.: Kommendörsg. 42; Kamererare: Fredenberg, Hj. Carlstedt, N. J.; Björkvall, C. G. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Välgörenhetsinrättningars styrelser. [ ] [2051] Enkefru Knipers, född Withfoth, Fonder i' öfrigt, se Stiftelser och fonder pensionsinrättning för fattiga ogifta [2601] och följ. fruntimmer. Richter, F.; Bäckström, J.; Ljunglöf, K. Sekreterare : Linder, C. G. Skyddsföreningar; stöd, hjelp, hem för orkeslösa, sjuka, elända, fri- (~~~mka donationsfonden för borgare- gifna och fallna. och prestenkor samt fader- och moder- Sabbatsbergs ålderdomshem, se [1161]. lösa flickor under 16 år. Stockholms stads allmänna försörjnings- (Malmskilnadsgatan 62.) inrättning, se [1165]. Fonden förvaltas af styrelsen för Jakobs Stockholms stads arbetsinrättning, se [1167]. och Johannes' förs. frivilliga arbetshus. _ Se [2077]. Fondens redogörare: Jansson,... Herm. ofvanstående adress. [2065] Stockholms allmanna, skyddsfören ing. Lotten Wennbergs fond för hjelp- (Byrå: Stora Nygatan 36, 2 tr.: öppen helg- [2055] behöfvande. fria dagar utom lördagar, kl för Wallenberg, Anna, f. von Sydow, ordfö- emottagande af gåfvor till hufvudstadens rande; Heijkenskjöld, H., f. von Sydow; fattige.) Wennberg, H., fröken; Skjöldebrand, J., Högsta beskyddarinna: H. M. Drottningen. född Posse, grefvinna; De Geer, Sophie, Oentralkomltån, fröken; Oxenstierna, S., född Wallenberg, grefvinna; Ulfsparre, M., fröken. Ordförande: H. M. Drottningen. Sekreterare: Ulfsparre, M., fröken. Vice ordförande: Tamm G., frih, Kassaförvaltare: Silfverswärd, C. L. Ledamöter: Broander, W., f. Löfgren, för Storkyrkoförs., Jerntorget 57; Skogman, [2057] frih:a, för Klara förs., Klara Vattugr, 3; Välgörande fruntimmerssällskapet. Sörensen, L., f. frih-a af Ugglas, för Jakobs Ordförande: H. K. H. Kronprinsessan. och Johannes' förs., Blasieholmstorg 11; Ledamöter: Äkerhielm, frih:a, f. Gyldenstolpe; Sörensen. f. af Ugglas; Hochschild, kyrkag. 7; Lundqvist, fru, för Katarinaförs., von Sydow, B., fru, för Maria förs., Brän-. frih.a, f. Piper; Ehrenborgh, frih:a, f. Lagerfelt; Wachtmeister, grefvinna, f. von holms Iörs., Handtverkareg. 23; Lagerström. Högbergsg. 17; Norrman, fru, för Kungs- Flaten ; Tamm, frih:a, f. Tersmeden; Boström, fru, f. Almqvist.. 7 B; Rietz, A., utn, kyrkoherde, för Adolf E., fru, för Östermalms förs., Jungfrug. Sekreterare: Celsing, fru, f. frih:a, Strömfelt. Fredriks förs., Holländareg. 36; Almgren,. Administrator: Celsing, G. IL, öfverkammarherre, Riddaregatan 7. milton, Hugo, grefve; Lindblorn, A. F. O.; Brusewitz, E. H.; Eklund; K. A.; Ha- G., skattmästare ; Rystedt, C. G. Sekreterare: Åhrberg, Hj., Strandvägen 43. [2059] Axel och Sofia Alms stiftelse. ÖfVl3'l'styl'else: Ofverståthållaren och justitieombudsmannen.. Styrelse: A.lmen, A.1'h.;Löwenbjelm, E.;Smerling, C. F. Sekreterare: von Horn, C. E. Karnererare. Wallberg, Gottfrid, Nybrog. 22, 24. (20.61] Benjamin Lejas fond: Styrelse: Kyrkoherden i J ako bs och Johannes' församlingar; Gahn, F. W. [2063] Föreninqen till beredande af lifränta åttjenare. (Kungsträdgårdegatan 2 C;) Ordförande: Cederschiöld, H., major. Sekreterare: Palme von Bom, Hanna, --.-'.. Adres,""lende.",1900. [2066] Skyddskomiten inom Storkyrko~ försaltilingen. Ordförande: Broander, Wilna, f. Löfgren. Vice ordförande: Rohtlieb, O. f.. Kullmän. Ledamöter: Håhl,.A. M., f. Govenius: Groth;: f. Schuberth; Scharp, C., f. Westman; Schön,.A., f. Besko w; Kiell man-göranson, E.. f. Caspersson; Frestadius, 1., fröken; Nystedt, J., fröken. '... Sekreterare: Kicllman-Göransori, L [2067]. Skyddskomiten inom' Klara församling, Ordförande: Skogman, friherrinna... Ledamöter: Wadström, fru; Ea.berg.,. fröken; Lidell, fru; Ulfsparre. fröken; Wennberg,fröken;Smerling, fröken; Strandel I, fru. fru; Nyström, fru.... S,e,~re~,er~re.;,S~lll lil)g.;-fröke;~:, '_"'-.;, Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 Drottnlnggatafl.~-, 69-

9 [ J Välgörenhetsinrä ttningars styrelser. Skyddskomiten inom Jakobs och H. K. H. Hertiginnan Sophias fruntim- [2068J Johannes' församlingar. mersskyddsförening uti Kungsholms Ordförande: Sörensen, L., f. frih:a af Ugglas. [2074J församling. Ledamöter; Bolin, Maria, f. Telander; af Beskyddarinna: H. M. Drottningen. Ugglas, Lotten, fröken; Wikström, Hulda, Ordförande: Norrman, P., öfverstinna. fröken; Calwagen, Lotten, fru; Eliren- Vice ordförande: Berg, M. L., fru. stam, Carolina, fröken; Fahnehjelm, Siri, Ledamöter: Tamm, Anna fru; Berg, M. L., fröken: Wennberg, fröken. fru; Stille, H., fru; Loven, Hanna, fru; Sekreterare: Calwagen, Lotten, fru. Rossander, W., fru; Nordström, Anna, fru. Kassaförvaltare: Lychou, E., fru. [2069J Sekreterare: Frumerie Louise fru. Skyddskomiten inom Maria församling..,, Ordförande: von Sydow, B., fru. S:t Gertruds eller Tyska församlingens Vice ordförande: Edberg, A., fru. [2075] skyddsförening. Sekreterare: Karsberg, A., fröken. Komite: Ledamöter: Berg, H., fru; Brandt, A;, fru; Sterzel, G., ordförande; Schmidt, f. Storjo-.Edberg, A., fru; Hellsten, A., fru; Hiibi- hann; Sterzel, O., fru; Meves, Hilma; Sannnette, ~'., fru; Montelius, A., fru; Wetter- tag, f. Otto; Stavenow. D., sekreterare; lind, M.. fru; Winbergh, F., fru; Bäckström, E.. fröken; Görges. A., fröken; Hagberg, Lotten, samlingssystrar. o. Wahlberg, Ellen, för- Eklund, K. A., kyrkoherde. Tyska hemmet, se [1997J. [2070J Skyddskorftiten inom Katarina församling. Tyska Skyddsföreningen i Stockholm af Ordförande: Landqvist, Maria, fru, Hög- [2076] den 22 mars 1876.bergsg. ~7. Vl!<e ordforande:. Billberg, '.. Frida, froken, Ordförande: Förvaltningsutskott: Beck, Heinr. Ostg~tag. 35: Vice ordförande: Danielsen, Joh:s. Led~moter: Fnestedt,.. M., fru.; Berg, Emma, Skattmästare: Sonntag, F. fr~ken; Raab,. I., froken; Fns, Helena, fru; Sekreterare: Warburg, S. Bohlmark, Lina, fru. Fattigvårdare: von Krencki Sterzel dr' Sekreterare : Funch, Helen, fröken, Dan- Becker, Carl; Schlachter, H.;' Reinhold, A.; viksg. 93. Becker, C. H; Ahrens, H. Skyddskomiten inom Kungsholms för- [2071J samling [2077] utgöres af >H. K. H. Hertiginnan Sophias Jakobs och Johannes' frivilliga arbetshus. Fruntimmers-skyddsförening uti Kungsholms (Malmskilnadsgatan 62.) församling», se [2074]. Ordförande: Bergman, E. Ledamöter: Cronhielm, C.; Sebardt, W~; Skyddskomiten inom Ladugärdslands Sörman, H.; Wennberg, Aug.; Wretman, J.; [2072] församling.' Herslow, E. Ordförande: Lagerström, E., fru.. Sekreterare: Afzelius, A. Vice ordförande: Wrede, fröken. Syssloman: Jansson, Herm. Ledamöter: Celsing, friherrinna; Wachtmeister, fröken; Kalmberg, fröken; Fougberg,, fru: Hallberg. M., diakonissa. [2078J 1878 års stiftelse. -Sekreterare: Afzelius, fröken. Ordförande: Montelius, Wilh.. Skyddskomiten inom Adolf Fredriks kattmästare: Rosengren, Carl. Ofriga ledamöter: Redtz, J. M.; Rystedt, G.; [2073J församling. Jacobsson, A.,fröken; Bergstedt, A.,fröken. Ordförande: Rietz, A., utn. kyrkoherde. Vice ordförande: Ekström, K., fröken. Sällberg, A., fru; Wahlberg, Cecilia, fru~ Ledamöter: Vicander, fru; Holmgren, fru; Staaff, fru; Strandberg, fröken; Arrhenius, [2079]. Stiftelsen..' Hem for.. de elanda. Ur,i\~en; ström, Rosen~erg, fru: Morner, fru; Piltz 1 fru; L~nd-..(Hemmet liornsga.tan 73; a. t ) A., grefvmna; Ring, Lofgren, E., ordf.; NIlsson, J. P.; Norgren,. N., fru.; Heuman O., fru. J.; Tengbom, S., kassaförvaltare och sekret.; Sekreterare: Kjellberg, Mina, fröken. Niklason, C. ArbetsfOreståndare: Mellin, A. F. -"Brando.och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Välgörenhetsinrättningars styrelser. [20; ] Vid förenämnda»hem» finnes till afsalu [2093] Hemmet för frigifna qvinnor, sågad och klufven ved äfvensom vedpoletter "Drottningens skyddshem". till utdelning bland de fattiga. (Högbergsgatan 39 A.) [2081] Herberget för husville män. (David Bagares gata 14.) Ruuth, M. D., grefve, ordförande: Posse, K., grefve, vice ordförande; Key-Aberg, K. W.; sekreterare; Kumlien, Ax.; åstrand, H.; Lindhe, Axel. [2083] Nattasylet för qvinnor. (Riddaregatan 42.) Kostnadsfritt nattherberge för hem- och värnlösa qvinnor; mottagningstid 6-9 e. m. Asylet hålles öppet l oktober-i5 maj. Ordförande: Lagercrantz, J. Ledamöter: Ekman, M., f. Lavonius, Gustafson, E. C., fröken; Spak, E., fröken; Schulthess, F.; Carlsson, P. J. T.; Wernstedt, C. L. Föreståndarinna: Westergren, Erika, fröken. [2085J Goodtemplars värme- och arbetsstuga. Ordf'.: Eklund, Oskar; kassaförv. o. tillsyningsman Nyström, C. J. [2087J Skyddsföreningen för sinnessjuke. Styrelse: Ordförande: Linroth, Klas. Ledamöter: Bruzelius, A. 1.; Hjertström, E.; Nordberg. Fritz. Suppleanter: Pontin, D. M.; 'I'hestrup, C. Sekreterare: Bruzelius, A. J. Kassaförvaltare: Nordberg, Fritz. [2089J Föreningen till minne af Konung Oscar, och Drottning Josephina, (stiftad den 13 juni 1873 i ändamål att bereda stöd åt värnlösa och fallna). Ordförande: Östberg, G. F.. Ledamöter: Gerle, C.; Odelberg, W.; Almgren, Viktor; Bergman, C. G. Sekreterare: Stuart, John. Föreståndare för åkerbrukskolonien Hall:' Fant, F.; adress: Rall, Södertelje, [2091] Stockholms skyddsförening för frigifna. Ordförande: Olivecrona, K. Beskyddarinna och ordf.: H. M. Drottningen. Vice ordf.: Wieselgren, S., generaldirektör. Ledamöter: Tottie, Amelie, f. Ahlberg; Wieselgren, Gertrud, f. Odencrants; Faxe, Isabel, f. Dickson; Almqvist, S.; Lagercrantz, E., verkst. dir.; Tamm, C., kassaförvalt. Sekreterare och religionslärare: Löfgren, A. Hemmets husmoder: Widen, Aug., f. Ohrling. Husmoderns biträde: Andersson, Kr., fröken. Magdalenahem, se Diakonissanstalten [2007J. Hjelp, uppfostran, hem för fattiga barn och ungdom; hushållsskolor för flickor arbetshem för värnlösa qvinnor. [2101] Fattiga barns vänner. Beskyddarinna: H. K. H. Kronprinsessan. Ordförande: von Rosen. f. v. Rosen, grefvinna. Sekreterare: Lilliehöök, fru, f. Kuylenstierna. Ledamöter: v. Dardel, frih:a, f. Silfverschiöld, Ekman, fru, f. Lavonius; Skiöldebrand, 1., grefvinna, f. Posse; Faxe, fru, f. Dickson; Leijonhufvud, H., frih.a, f. Lewenhaupt; Ehrenborgh, frih:a, f. Lagerfclt; Landqvist, fru, f. Une!'; af Harmens, Cecile, fröken; Cervin, fru, f. Dickson; Asklund, fru, f. Kuylenstierna; von Rosen, Jeanna. grefvinna. f. von Rosen; Edholm, Lotten, fru, f. von Heijne; von Hallwyl, grefvinna, f. Kempe; von Rosen, Maria, grefvinna, r. 'I'amm ; von Sydow, Blanche, fru, f. Stephens, [2103] Sällskapet»De fattigas vänner». Ordförande: Vakant. Vice ordf.: Fristedt, C. E., för.klara förs. Ledamöter: Rosengren. O., för Storkyrkoförs.: Lagergren, A. G., för A~olf Fredriks förs.: Fougberg, C. M. F. B., för Ostermalms förs.: Nilson, C. F., för Maria förs.: Sifvert, A. W., för Jakobs och Johannes' förs.: Norselius, C. R., för Kungsholms förs.; Runbom, F. G., för Katarina förs. Skattmästare: Björkwall. C. Sekreterare: Abrahamson. Otto. Vice ordförande: Palm, C. [2105] Sällskapet Jultomtarne. Sekrcterare: Lindeberg, E.. Skattmästare: Wennerström Gustaf. (Utd~ln. af beklädnader åt fattiga skolbarn.) Ledamöter: Sällberg G. 'rh.' Jakobsson O~dforan~.e: Johan~~on, J., A t f ök F' t E F' L R b 'VICe ordförande: Sjöberg, Alfred T. N. ugus a, ".r? en; an,...; u en- Sekreterare: Cavalli-Holmgren, A. F. son, S.; Ll1Jenroth, Fr. lskattmästare: Blanck, Carl Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 [ bl Vålgörenhetsinrättnlngars styrelser. Ordningsman: Holmberg C. G. Sekreterare: Widman, D. Distriktsmän. Cavalli-Holmgren, A. F.; Skattmästare: Elfling-, C. Ericsson. Hj.; Philip. Th; Blanck, Carl; Öfrige ledamöter: Carlsson, E. J.; Johan- Josephsson, C. D.; Lidell, Frans J 1 ; Nor- der, C.; Klefbeck, E.; Lindberg, C. E. J.; denskjöld, O. W.. Lindberg,. C. J.; Nilson, S.: von Zeipel, Revisorer: Enell, Otto; Geijer, C. F. O. Th.; Palm, C.j Sundin, G.; Davidson, A.; [2107J Sällskapet Barnavännerna. (Utdelning af kläder åtfattigafolkskolebarn.) Ordförande: SundelI, Gust. Vice ordförande: Pettersson, G. W. Sekreterare: Tidelius, C. H. Vice sekreterare: Svartling, Axel Th. Skattmästare: Andersson, Gustaf. Vice skattmästare: Jansson, Erik. Ombudsman: Åndersson, Olof. Vice ombudsman: Ostergaard, G. W. Fattigkomiterade: Ljungberg,..H. A.; Brundin, Pehr; Hedberg, G. E.; Ostergaard, G. W,; Larsson, N. A.; Lundberg, Hernold. Revisorer: Johansson, Levin; Hallgren, G.; Andersson, Svante. [2109] Frimurarebarnhuset. Ordförande: H. K. H. Kronprinsen. Vice ordförande: Bergman, E. Ledamöter: Svanström, Fr.: Lilliesköld, E. W.; v. Hofsten, S. A. G.; Larsen, A.; '+.auvon, A. V.; Sjöberg, C.; Reinhold, A.; Ostberg, G. F.; Billmanson, A. L. Sekrcterare: Ekström, F. Intendent: Smith, O. W. Predikant och förste lärare: Bergö, Carl. Husmoder: Boberg S., fröken. Biträdande husmoder: Edberg, T., fröken. Andre lärare: Andren, Olof. Lärarinnor: Dahlqvist, L., fröken; Svensson, O., fröken. Lärare: Larsson, C., i trädgårdsskötsel; Andersson, C., i gymnast. och ordningsman; Malmström, J. L., i skrädderi; Nilsson, N. G., i skomakeri; Ringbom, V., i träslöjd o. teckning.. [2111] Femöreföreningen. (Till inrättande af barnhem i Lappland.) Ordförande: Kastman, C. Vice ordf. o. skattmäst.: Sjöding, A. Ledamöter: Mörner. A. Chr., sekreterare: Berglund, F.; Wahrolin, C., fröken; Hamrnarstedt, E., fröken; Mazer, F. A.; Stuart, Charlotte, f. Beskow. Distriktskassörer i Stockholm: WennLerg, Hilda, fröken; Hammarstedt, Esther, fröken; Stuart, Charlotte, f.beskow. 2113] Stockholms stadsmission. Ordförande och exp-förest.: Swärd, G. Vice ordförande: Carlson, A. V. Rönnbäck, A.; Svensson, P.j Sjögren, P. A.; Sjöholm, A. Stockholms stadsmissions arbetshem.. (Kungsholmsgatan 54 & 56.) Komiterade: Swärd, G.; E1fling, C.; Carlson, A. v., Sundin, G. Föreståndare: Widman, D., amanuens. [2114] StockholT"f!-Sstadsmissions barnhem. (Norrtullsgatan 20.) Ordförande: Löwenhielm, G. S. Vice ordförande: Carlson, A. V. Skattmästare: Jonsson, C.. J. I:?ekreterare: Thegerström, E. G., pastor. Ofrig-e ledamöter: Swärd, G., pastor; Elfling, C.; Palm, C., major; von Zeipel, Th.; Carlsson, E. J.; Tottie, G., kapten; Rönnbäck, A., förvaltare. Föreståndare: Thegerström, E. G., pastor. Föreståndarinna: Thegerström, Anna, fru. Lärarinna: Nordaugh, Anna. Vid barnhemmet emottagas och utföras bokbinderiarbeten af alla slag. Telef. 1 '79. [2116] Stockholms barnhem n:r I. (Rådmansgatan 83.) Ordförande o. kassaförv.: Oldberg, G. A.,.. kapten. Ofrige ledamöter: Lindholm, M., bagare; v. Rothstein, C. F., direktör. Föreståndarinna: Pualön, Ida, fru. Sekreterare: Lindblom. A. [2118 aj Kungsholms barnhem. (Drottning holrns vägen.) Ordförande: 'ramm, A. Yice ordförande: Lindersköld. A., friherrinna. Ofrige ledamöter: Key, S.; Herzog, E.; Sjöholm, P. G.; Lindeberg, C. Föreståndarinna: Jacobsen,' J., fru. [2118 bj Adolf Fr-edriks barnhem för flickor. (Saltmätaregatan 3.) Ordförande: Staaff, M., fru. Vice ordförande: Feychting, E., fru. Sekreterare: Montan, G. E. Kassaförvaltare: Quensel, O. E. C. Ofriga ledamöter: Bille, E., fru; Borgström. E., fru; Elliot, E., fru; Kellin,.A., fru; Posse, K, grefvinna; Styffe, A., fru. " Föreståndarinna för hemmet: Nordgren. A., fröken. Brand och,lifförsäkrings A~tiebolaget S~EA~ 13<Drottnhlgg.ttan., l

12 Välgör6nhetsinrättningars styrelser. [ J [2119] Trasskolan. j Ledamöter: Reen, N., f. Nyström' Dahl, (Bangårdsgatan 12. Allm. tel ) R., f. Spaak; v. Hallwyl, W. f. Kempe, Printzsköld, O., ordf.; Östrand. H.; von Kru- grefvinna; Holmberg, Ellen, f. Chöler;Lindsenstjerna, Rosa; Sjögren, P. A.; Wahl- skog, Fr.; ~tasreliez, Hilma, f. Unden: ström, C. G.; Nyman, F. E.; Friefeldt Nordlindh, Louise, f. Patersen. von Stoc- Aug., kassaförvalt. ' kenström, frih:a, f. Beck-Friis; Sundström, Föreståndare o. skollärare: Hedqvist, C. E. G. R.; Sylvan, C. G.; Ulfsparre, Math., Slöjdlärare: Lindman, J.; Pettersson, O. W. fröken; Warfvinge, F. W. Läkare: Warfvinge, F. IN. Anstaltens föreståndare: Swärd, S. G.,pastor. Adolf Fredriks församlings barnkrubba. Föreståndarinna: Swärd, A., f. Trönnberg. [2120J (Adr, Döbelnsgatan 40 B.) Lärarinnor: Blombergsson. Helfrid. Lind- Stenhamma~, L., fru, or~f.;. Lodin, frök.en, ström, Anna Karolina, för slöjd: Lindholm, sekret.; Ring, G.. komminister, skattmåst' l Ama~da; Selander, Anna: Feldt, Ester. Staaff, M., fru; Uhr, fru; Södermark, fru; Vaktmastare: Larsson, P. J. Ring, N., fru; Mörner, A., grefvinna; Lun dequist L., fröken; Hagberg fröken. I......,.' Murbecks Inrattmng for fattiga flickors [2124J." uppfostran. Styrelsen för H. K. H. Prins Carls upp-. _ (F'ittja-Angby, Täby församl.) fostringsinrättning för fattiga barn, Ordförande: Montelius, Oscar. [2121J på Gåiön. Vårdarinna: Edberg, A.. fru. ÖjVerstyrelse: Verkställande direktör för undervisningen: 'l'amm, G., frih.; von der Laneken. E.;.Mon~ehus., Oscar... Hintze, T.; Håhl, J. F.: 'Iamm, C.; Aspe. Dito d~to f~r ekon~llilen: Kugelberg, Henrik. lin, M.; Meijerberg,C.J.; Upmark,J.; Berg, Kassaförvaltare: Lofman, A. W. K. J.; Weinberg, C. A.; Lagergren, A. G.; Sekreterare: Nilson, ~ven. Sundström, G. R.; Sebardt, W.; Sund- Ombud.~man: Monte.hus, W. ström, H.; Wallden. W.; Fris, G.; Wiren, Ledamoter:.. von Betzen, V. L..; Almgren, A. G.; Olivecrona, K.; Askergren, H. G.; Knut; Tornblom, ~.; Aulm, F. R.; Bäckström. J.; von Feilitzen, C. M.; Rein- r.e~tz, J. M;; :I?UbOIS,O. J. W.; Svanhold, A.; Pettersson, A.: Bredberg. C. G.; stfom, F.;,[hulJ~. C. G.; Funch, H. Th.; Cederlund. E.; Ljunglöf, K.; Beijer, F.; R~ssler, John; NIlsson, C.; Eklun~, K. A.; Althainz, F.; Cronstedt, Otto, grefve; Alm- NIlson,. Sven; Cedergren. H.; Lindman, zren, G. M.; Ramstedt, V.; Östberg, G. A.; Wickman, G:; Johnson, J. P.;. Boh- F.; Lundberg, Carl L.: Isberg, P. G. W.; man, K.; ~ontehus, C.. fru; :r'rotzlg, C., BraunerhielJ;o, C. F.: AlI?gren, V.; Bengt- fru; Sa?1zehus, ~". fru; M?ntehus'.Å;" fr~; son, C.; Elhot, M.; Herhtz, K. I Montelius, L, fru,.. Dubois, E., fru, Nor- S is I lund, Ch., fru; Sällberg, A., fru; Berg, tyre e: H f' B h. A f R f T mm G frih.: d. L k E., ru; o man, nna, ru; osengren,.a.'., n;, von er 3:l?-cen,.; Clara, fru. Hmtze, '-!'.j Hahl, J. F.; Meijerberg, C. Föreståndarinnor: Svanberg, A., fröken; Sil- J.; v.. Peilitzen, C: M.; Bredberg. C. G.; len E. fröken.' As~elm,. M.; UP.mark, J.; Sund.ström, H.; Lära~inn~: Ericsson, A. E., fröken. Weinberg, C. A., Tamm, C.; Remh.old, A.; För vinnande af inträde i denna inrätt- Pe~t~l:sSO~, A.; Ce.derlund, E.; Ljunglöf, ning erfordras i allmänhet, att barnet är K., Ostb~~g, G. F., Is~~rg, ~. G. W. äkta samt fader- eller moderlöst iåldermei- P~:oto~ol~sforar:: <!ra~str~m, HJ. _ lan 6-10 år och tillhör hufvudstadens Fur~~tanaare for inrättningen pa Gåiön: kommun. Wangenberg, A. S. T. Sällskapet till understödjande af Malmqvistska barn uppfostringsanstalten,[2123j i Stockholm. (Torkel Knutsons gata 22; a: t ) Ordförande: Claeson, N. L. A. Vice ordförande: Holmström, E. A. Skattmästare: Quennerstedt, G. Sekreterare: Wall. C. J. A. Brand-. och \Ufförsäkrings-Aktiebolaget [2126] Aktiebolaget Stockholms praktiska hushållsskola för flickor. (J akobsbergsgatan 15.) Tamm, E., friherrinna, vice ordförande; Alm, Henrika. fru; Franke, Olga, fröken; Leuwgren, A., komminister, ordf.; Engdahl, S., fabrikör, Föreståndarinna: Rönne, Anna, fröken.,svea;- 13 Drottninggatan.

13 [ ) Välgörenhetsinrättningars styrelser. Föreningars och Sällskaps styrelser. [2127J Josefinahemmet. Föreningen till det godas befrämjande,. (Höghergsgatan..41.).. ' [2131J grundlagd år 1883, Styrel~~: L~.ebe~,F: M., ordfol:ande; Dolhng, har till sitt närmaste syfte att, medels F. s.r: Muller, J., Roesler, E., Sellmann, G. anläggandet af åkerbrukskolonier, bereda [2} 2~J ft.... små fattiga värnlösa barn från alla delar F~~en.lng.~~for.~ar~.los~. unga,fllck?rs skydd af riket god vård och uppfostran äfvensoml (for~t. Fören. for 'Var.nlosa qvmnors skydd). framtida bergning. Föreningen har stiftat ett skyddshem for.. "... '.. unga flickor (Glömsta, nära Huddinge). O~dfor~n~.e.: Lo~vmg, Con.cordla, Iroke~. Ordförande: Arfwedson, C. E. VIce ordförande: Wittencrona, A. G., kyrko- Kassaförvaltare: Edman, C. G. herde. Ledamöter: Granlund, T., fru; Hedin, A., Sekreterare: Bolin, Ernst, I:e stadsl., Upsala. fru; Edman, A., fru; Kempe, H., fru; ~kattmästare:hahr,otto,adjunkt,tuleg.25. Lagerström, E., fru; Lamm, L, fröken; Ofrige ledamöter: Rosengren, Idolf, doktor; Ekelund, C. A,J sekreterare. Unman, G., prof.; Wedin, Hugo, direktör. Styrelser för Föreningar, sällskap och klubbar, Kyrkliga, religiösa, moraliska syften.' J2~ 57J..Sto.ckholms evanq!llisk-lutherska f2151j St h I.. O 'di' mlsslonsfo,renlng. Ordf.: Sward, G.; v. ordf.: - ock o ms pre~tsallskap. l.. Eriksson, J.; sekret." Nystedt, S.; skatt- Strandell,.A ; v: ordf.: Heuman, E. D.; sty- mäst.: Fröleen, J.; ledamöter: Ahlberg, A. relse~edamoter: Ber~ma~, C. H.; H~lm?erg~ F.; Bodin, U.; Elfling, K.; Hallberg, A. F.; E: J., Leuwgren, A., Lofgren, Aug., ~ekret., Hallström, C. H.; Holmin, K. E.; Hyden, R~etz, A.;..Rydeman, P. J.; kassaforvalt.: Arv.; Klefbeck, E.; Lagergrohn, G. L.; Lind- Kiellman-Göranson 1. berg, C. J.; Löwenhielm, G. S..[2152J Samfu!,det Pro fide et christia- [2158J Betesda missionsförening. msmo, Ordf.: Håh], J. F.; v. ordf.: Stran- (Missionssal: Smala gränd 5.) Urdf.o.sekret. j~~l, A.;.~ekret.: Ahfeldt, Cle~.ens; skatt- Sjöberg, A. J.; v. ordf. o. kassaförvalt.: Ekma:st.: BelJer, P. G. E.; ledamöter. Land- ström, C.; Predikant: Elfström, J. qvist, C. A. E.; Beskow, W. B.; Rydeman, [2159J Stockholms national-goodtemplars P. J.; Wretmau, J.; Quensel, O. E. C.; La- missionsförbund samlar genom frivilliga gerst~dt, N. G. W. bidrag (lägsta årsafg. 20 öre) medel för Sknftutskott: Ordf.: Strandell; A.; sekret.: nykterhetsmission. (Exped.: Tjärhofsg. 12; Sonden, P. a. t ) Ordf.: Ljunggren. A. F.; - Skolutskott: Ordf.: Bergman,A.E.; sekret.: sekret.: Liden, A. O.; kassör: Nyström, Karl. Ahfeldt, Olemans. [2160J Fruntimmersföreningen för mis- [2153J Svenska bibelsällskapets komltå, sionen i Kina. Skattmäst.: Schmidt, Anna, Ordf.: v. Essen, Fr., frih.; v. ordf.: Rappe, fru, f. Storjohann, Klara N. Kyrkog. 33; A. K, frih., sekret.: Beskow, F. A.; skatt- sekret.:lundeqvist,lilly,frkn,rådmansg.72. m~st. o. arkivarie: Quennerst~~t, G.; leda- [2162J Evangeliska fosterlandsstift.elsen. mot~r: Sundberg, A. N.; Neijber, L. ~.; (Exped.: Mäster-Samuelsg. 42,öppen alla Buren, A. O. G.; Bergman, A. E.; af Wu" sökned. 10-3). Ordf.: Widström, C. U.; se~, C. D.; Lagerström, G. O.; Håhl, J. F.; v. ordf: Rappe A. E., frih.; öfrige ledamöter: WIeselgren, P. S. Eriksson, J.; Gauffin, G.; Hammarsten, Fr.; [21551 Svenska kyrkans missionsstyrelse, J~nzon, O.; Kolmod.in, A.; Lindb~rg~ C. J., Ordf.: ~undberg, A. N., erkebiskop; v. L~.ndha&,en, Th.; Löfgren, ~.; Löfven, J.; ordf.: Schlytern, F'. H.; ledamöter: Kastman, Löwenhielm, G. S.; Montelius, Ko J.; Ro- C. W.; 'I'ottie, H. W.; Wall, C. J. A.; Berg- senberg. J. O.; Uggla, ~. F. O.; Wernstedt, man,a.e.;danell,hj.;ombudo. sekret.: Hog- C. L.; W:cstman, ~. T~. D:., ner C. V. G.; kassaförvalt.: Caroli C. A. Exped.-forest.: Wld~tr0l!!.' L;. U., 'Sekreterare: Montelius, K. J. [21 '56J Svenska missionssällskapet. Utskott för de olika afdelningarne af Ordf.: Kastman, C.; v. ordf.: Srandel1, A.j verksamheten: skattmäst, o. sekret.: Sjöding, A.; ledamöter: Inländska missionsnfdelningen: Lenwgren, A.; Berglund, F.: Lagerström, Widström, C. U., ordf'.: Eriksson, J.; Jan- G. O.; Lindroth, L.; Tottie, C. D.; Hassel- zon, U.; Lindberg, C. J.; Löwenhielm, G. berg, G. T.; Löfgren, A.. S.; Montelius, Ko J.; Westman, N, Th. D.,Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan,'

14 Föreningars och Sällskaps styrelser. [ ) Utländska mlsstonsafdelnfngen ; I [2174) Kristliga föreningen af unge män Widström, C. U., ordf.; Gauffi~, G.; Janzon, på Södermalm. (Hornsg. 108; a. t ) O.' Hammarsteu, Fr.; Kolmodin, A.; Mon- Verkställande utskott: Ordf.: Wernstedt, C. telius, K. L; Rappe, A.E.,frih.; Uggla,G.F.O. L.; v. ordf.: Jonsson, 'C. E.; sekret.: W.in- Skriftafdelllillgell: qvist, Emil; ledamöter:.berg, G. O.; Fnes, Löwenhielm, G. S., ordf.; Hammarsten, Fr.; K.; Wester, A. W.; LIndblad, Lambert; Lindhagen, Th.; LöFgren, A.; Löfven, J.; Ro- suppleant: Brunström. Karl. senberg, J. 0:,\ Wernstedt, C. L. [2175) Stockholms kristliga ynglingaföre....m:.lssio."sillstitntetå Joha.~lIIelnlld.'. ning (Klara Norra Kyrkog. 13, 1 tr.; 11:: t. For utbildning af arbetare for den mre och 11500; r. t. 5426). Hem för resande. Läseyttre missionen.... lokal öppen 10 f. m.-6 e. m. Styrelse: Föreståndare: Kolmo~lll, A., docent; lärare: Jansson, K. A., ordf.; Lundin, W., v. ordf.; Rang, E., pastor; Norman, L., magister. Östmark, L. K, sekret.; Larsson, Carl, kas- [2163) Aktiebol. Evang. Fosterlands- sörj Erickeson E. G.; Svensson, Carl; Svensstiftelsens förlagsexpedition (Mäster-Be- son, C. J.; Bohlin, C.; Höijer, C. J. mt~elsg:.42, öppen a~.las~kne~.?-5). Ordf.: [2177] Teosofiska samfu~det.s.skandi- Widströrn, C. U.; Forest~ndare. Japzon, O., naviska sektion. (Centralbyrå, bibliotek o. öfrige ledamöter: Gauffin, G.; Löfven, J.; bokförlag: Engelbrektsg. 7, öppna sökned. Rosenberg, J. O. 1-4). Generalsekreterare: Liljestrand, E.; [2165) Gustaf-Adolfs-förening~n i.stock- v. ordf;: Zander, E.; ka.~saförvaltll:!e:. Zander, holm. Ordf.: Hernmarck, C. G:.; inrikes se- O.; byraförest.: Hallström.C. W.: ofnga leda-. kre t.: Strandell, K. E. A.; ubri kes sokrct. o. möter af styrelsen: Ingestroml, Fanny; Lund, kassaförvalt.: Sterzel, G. F.; öfrige styrelse. Fr. G.; och samtliga logeoruförandena. 12 ledamöter: Glosemeyer, A.; af Wirsen. C. loger i Sverige, Norge och Danmark. D.; Wall, A. Stnekholmalogen, Urdf.: Knös, A. [2171) Kristliga föreningen af unga Logen Orion (Stockholm). Ordf.: Rossander, kvinnor. (Malmskilnadsg. 46,2 tr.) Heders- J. F.. ordf.: Wadström, B., pastor; ordf.:,ro?s, [2178) Universella broderskapets sven~ Anna, fröken; v. ordf'.: Ne~ze~, SI.~l'ld, ska afdelning (Underafdelningar: Svenska fröken; sekret.: Sto!.ckenfeld~, SIg:!ld, froken; Teosofiska samfundet och Internationella kassaförvalt.: Schröder, Man~, froken; leda- broderskapsligan). President: Zander, G.; v. möter: Berna:~otte, Ebba, prmsessa; ~.und: ordf.: Kellberg, F.; sekreterare: Nys~rö;m, se~, Hilma, frok~n; D~hlstrom, Sofia, f~?ken~ M. F.; kassaförvaltare: Drougge,..K.; blbho- Fnes,. Bel!,. fru; Fry.~ell. Math., fröken; tekarie: Sonesson, Anna; ledamoter : Scho: Heurlin, 'I'illi, fru, f. Säve; Ja;cobson, ~gn~s, Iander. Carin, samt ordf. i de 17 logerna l fröken; Nyström, M: L., fr~; Pa~lman, Sigrid, Stockholm, Helsingborg. Göteborg, Kalmar, fröken; Roos, Mathilda, froken; ramm, Anna, Wenersborg Upsala, Höganäs, Landskrona, fru, f.. af Wette:stedt. Suppleantel:: v~.n Jönköping, 'Karlskrona, M~.lmö, Hede.~ora, Schwenn, Anna, froken; N ystrom,mana, frö- Sundborn Bollnäs, Falun, Sater, Trollhattan. ken, bitr. sekr... Hufvudqv'arter och Exp. af tidskriften»theo--- Husmoder: Jacobson, Agnes, fr?ken.. sophia»: Majorsg. 9 B. Byråförest. Senes- [2172] Förbundet mell~~ Sveriges krl.st- son, Anna, fröken. liga föreningar af unge man. Ordf.: Prins Logen N:o 1 Isis (Stockholm), ordf.: Ceder- 'Oscar Bernadotte; v. or~.f.: Schulthess, F.j sehiöld, H.; sekr.: Fährseus, O.; kassaförv.: sekret.: Fnes, K.;. kassaforvalt.: From, P.; Norsell Alma fröken. leda~öter: Al.mq~lst, Sv.; Berg, ~.: Graham, [2180)' Positi~istiska samfundet. Mäster- P.; Lmdh~gen~ T., Wagnsson, G., Wernstedt, Samuelsgatan 17. Föreståndare: Nyström, -O. L.; Wlllq~ISt: E. _... A., dr; förvaltningsråd: Billberg, C.; Vester- ~2173) Kristliga forenlrg~n.~f unge man. lund, C.; Berggren, C. (Birger Jarl~g. 35, A.:. 6800, r.lkstel ~ [2181] Sällskapet för nyttiga kunska- Ordf.: Dahlin, J. E., v. ordf.. Uggla. G., 'd d Ordf' Forssell Hc v ordf.: F W Ii G k t F' pers spri an e...,.,." Schulthess.; e m,.; se re.: nes, d Alb k tt.. t L'U' köld 'E F' K.; andre 'd:o Lindqvist, H.; bitr. d:o Berg. An erson,..; s a.mas.: I les,.., ström, Edv.; kassaförvalt.: Kjellström, O.; sekret.: Spilhammar, J...R...' ledamöter: Almqvist, Sv.; Ambrosius, G.; [21 83) Sällska~et fo.r befrämjande af. Berg, H.; Beskow, A. B.; From, P.; Gra- upply~ning och sedlighet I Stockh~.lm. Ordf.: ham, P.j Tottie, Ch. D.; Löfven, J.; Mon- Ahlqvlst,.C. J.; sekret.: B~rgstrOJ:~,J. A.; telius, K. J., Rosenberg, J. 0;; Wennerström, ka~sör: Pua, A. F.j.ledamoter: Llll~blom, Ko; Wernstedt, C. L.; Wret1111d,E. W. Wrlh.; Larsson, L. V., Cederoth, John, Jans. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

15 [ J Föreningars och Sällskaps styrelser. son, J. P.; Såfbom, C. F.; Rydberg, O. -rkänslan och att Sällskapet verkar i upplysningens och sed- hällsordningens söka på den nuvarande samgrund vinna en lösning i lighetens intresse samt understödjer sjuka m,oderat riktning och nödstålda såväl inom som utom säll- sociala frågor. af vigtiga politiska. och skapet. ',. Verkställandeutskott:Strömfelt,Fr.,grefve, [2185J Sällskapet Rätt och, sanning i ordf.: Berg, Lars, v. ordf.; Hernlnnd, H., Stockholm. Ordf.: Carlsson, E. W.; v. ordf.: skattmast. o. ~ekret.; Alexa.nderson, Carl; Alm- Harnmarlund, N. lvi.;sekret.: Juhlin, J. M.; gren, ~redl'1k;,.. Nordström, Teodor; Ramkassör: Bratt, Alfr.; ledamöter: Strömberg, stedt, VIktor; 'I'örngren, L. M.; Östberg, G. F. G.; Lagersou,.Aug.;..Krantz, G. A.; Wester- [2192J Svenska Iifräddningssällskapet. berg, Ernst, VIce vard: Molander, C. F.; Styrelse: Hedersordförande: H. K. H. Kron- Johanson, Alfr.; Wesslmg, Edvard; Blom- prinsen; ordf.: Isberg, P. G. W.; v. ordf.; gren, O. A... Lagerberg, O.; 1:e sekret.: Smith, Emil, 2:e [21 86J Sällskapet Ebeneser i Stockholm. sekret,': Djnrberg, Vilh.; l:e skattmäst.: Fre- Ordf.: Hedberg, John. Vice värd: Norden- stadius, E., kapten; 2:e skattruäst.: Burman, ström, L. J., byggm., Ad. Fredr. torg 8, 1 tro B. F.; Balck, V. G.; Bergman, C. G.; Bur- [2187J S k f d t" fd I. man, Axel; Hedberg, O. F., sjökapt.; Lund- '.. vens a e era lons-a e mngen. berg, Carl; Mörner, Hampus; v.segebaden,g.; Byra. Blasieholmstorg 11, 3 tro Fred. kl. 'I'iäd. E 'k' A'k h' I L frih. 1 3 O df Ta H' df.: M h Ja er, rue: er le m, " Il. -:-. r.. mm,., v. or.. y rman- Ständig ledamot betalar en gång for alla Lindgren, Anna!. fru: sekreteral:e: Wester- 50 kr. Ärsafgift 2 kr. Anmäla~ om inb~~g, O.; kassaforv.: Falk, A., froken; leda- träde i sällskapet insändes under adress: ~~ter.: Tamm, w..; Schulthess, F:; Olbe~s, Svenska lifräddningssällskapet, Stockholm.' E., Lindblom, W., Jansson, K. A., Pettersson, L.; Almqvist, S., fru; Hedin, A., fru; [2193J Allmänna försvarsföreningen. Billström. S., fru; Höjer, A., fru; Piltz, A., Byrå: Kungsträdgårdsg, 12, 1 tr., öppen fru; Westerberg, F., fru; Fryxell, E.,friiken; månd, O. torsd f. m. Sekret. träffas Levisson, J., fröken; Lundberg, J., fröken; månd. o-, torsd. 3-4 e. m. Verkställande Höjer, A., fröken. utskott: Akerman, Rich., ordf.; Berg, Lars.' [2188J Sällskapet för främjande af v. ord~.; Melander, R, sekret.;,wancke, F., kyrklig själavård. Ordf.: Rydeman, P. J.; kassaforvaltare;. Alm, O.: KhntbE!.!'g, H.; v. ordf.: Holmström, E. A.; sekret. o. kassa- Rudbeck, Z., fnh.; Lagercran~z, G.; Ostberg, förvaltare: Alm, C.; öfrigaledamöter: Berg- G. F.; Hoffsten, E.; Sundström, B. lund, Fr.; Bergman, C. H.; Bernström. J.; [2195J Svenska qvinnoföreningen för Håhl, J. F.; Leuwgren, A.; Nilson, Sv.; fosterlandets försvar. Ordf.: von Plorngren, Rogberg, G.; Davidson, A. Lotten, f. Liljencrantz; skattmäst.: Tegner; [2189J Fosterländska förbundets öfver- Clara,J. ThoreIl; sekret.: Wästfelt} Augusta; ~~yrelse. Centralbyrå: Fredsg. 13. Ordf.: ledamöter: Upm~rk> Eva, f. Kindstrand; Ostergren, Aug., president; v. ordf.: Berg- ~appe, Anna, f.. Sandahl; Ehrenstam, Caro-. man, C. G., fil. dr, folkskoleinspektör; skatt- line : ThorelI, Hildegard. f. Bergendal. mäst.: Reinhold, Aug., direktör; sekret.: Bo- [2196J Svenska freds- och skiljedomsnell, F., hofr.- e. o. not.; ledamöter: Alm- föreningens centralstyrelses förvaltningsström, Rob.; Björklund, J. A.; Carlson, OSCar; utskott. Ordf.: Wretman, G. R.; V. ordf. o. dc Laval, C. G.; Georgii, Axel; Granlund, exped.-förest.: Sandstedt, Knut; sekret.: Gul-. A.; v. Hallwyl, W., grefve; KjelJgren, Josua; lers, Emil; kassaförvalt.: Larsson. Emil; Klingspor, C. G. A.; Kunze, H.; Lagerberg, femte ledamot: Abrahamsen, Edv. Otto: ~indblom,.l. C.: Lithander. P. Em.; [2197J Stockholms lokalafdelning ar Ljunglöf, Kn.; Månsson, Ivar; Pers~on, Lars; Svenska freds- och skiljedomsföreningen.: Posse, Kn., grefve; Ra~stedt: VIktor; von Funktionärer ej valda; styrelsen utgöres af: ~osen,c. G.!5,refve;Schröderheim, J.;.Swart- Sandstedt, K.: MiJlqvist, W.; Östergrep, C. ling, Axel; Sylvander, C. O.; Torehu~, G.; R.; Månsson, P. A.; Björklund, Unger,.:E. M,; Westerdahl, A. R.; Wlman, berg, A. F.j Larsson, E. Gust.; Aker- E. A.; O.~tberg, G. F. [2199J Fredrika-Bremer-förbundet VerkstalJande utskottet: Ordf.: Carlson, O., CD tt. 54) h till ft tt f". d v. ordf.: Granlund. A.; sekret.: BonelI, F.; ro nmgg:. a:r ~ sy e a ra.mja., en ledamöter: Bergman, C. G; Hoffsten, E.i svenska qvmnans intressen.. Ordf.. HIlde- Norblad J A; Ram' tedt Viktor' T r s G brand, H.; v. ordf.: Montelius, A., fru, f.,. ". s, '. ore lu:. : Reuterskiöld; sekret.: Ulrich, 8., fröken; kassa-. [2191 J Svenska nationalföreningen. An- förvalt. : Wahrolin, C., fröken; ledamöter: d_amål: att väcka och stärka fosterlands- Dahlgren, L., fröken; Engström, L., fröken;:. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 Föreningars och Sällskaps styrelser. [ ]: Gylden, Th., fru, f. von Knebel; Hjelmerus, I(l:e vice chef): Eklund, Oskar, redaktör, G., fröken; Höjer, A., fru, f. Johnson; Rosen, Stockholm; v. tomplar (2:e vice chef): Berg- P. G.; Uhr, G.; Whitlock, S., fru, f. Forsg'rån.] man, Johan, lektor, Norrköping; sekret.:' [2200] Fredrika-Bremer-förbundets 'P~ter~son,.oskar, privatl~l:are, <,}efle;s~att~ drägtreformförening (Drottningg. 54, 1 tr.), mast:. Auhn, Adolf,.kasso~, Esk1ls~un~, ka- Ordf.: Scholander, C., fru; ledamöter: An- plan. Staaff,O.~., kylkohelde,o!.feldal,ylarderson. H., fröken; Berg, M. L., fru; Bolin, skalk:. ~undstrom,.~., folkskolelarare: Soder- M., fru; Frrenkel, L.,' fru; Gyllander, E., hamn, intendent f.?i ungdo~.safdeln.. Ahlen; fru; Gylden, E., fröken: Linde blad, J., frö- ~ohan, folks~olelarare, Granges~erg~. ~'alken: Linder G fru intendent: Stärner, Alfred, redaktör, Köping,, J I,., I. Ordens expedition: Gefle. Ordenstidningens. [2203J Föreningen för sömmerskor, red. o. exped.: Lästmakareg. 9, 2 tr. stiftad af fru E1. Nyström 1880, omfattar.. qvinnor, som försörja sig med handarbete, [2211 J Stoekhnlms dl~trlktlog~. Exped.; och har till ändamål att befrämja deras väl Klara N. Kyrkog. ~O, 3 tr. Ordf.. Vretman, och skaffa dem hjelp under sjukdom. Ordf.: G... R., kamrer, Fridhemsgatan 22; sekre~: Fryxell, Mathilda, fröken; v. ordf.: Inge- Höglander. John, tel~~raf~je_nst~.~an,.. S.t: ström, Fanny, f. Lauren, sekret.: Nyström, P~ulsg. 35 ~,? tro O. g.; kassor. Blixth; M. F., telegraf kommissarie; skattmästarinna FIaJ.ls, matena~.r?rvaltare, Vestmannagatan O. föreståndarinna: Kylen, Anna, fröken; 18, I~tendent f01 verksamheten bla~~ ~e ledamöter: Tamm, Anna, f. af Wetterstedt; unga. Berg~an, ~hst., bo~h., ~alt~atare- Nyström, Gerda, f. Sjöqvist; v. Hofsten, gatan 12 C., valmtendent. Nordström, G.,. Ida, f. Ostberg. Huldt, Ellen, fröken; Ohl- bokb., Kocksgatan 11..' den, S., f. Pettersson; Svensson, Elisabeth, [2213J National Goodtemplarorden (Infröken; Thiele, Lydia, fröken; Pihlström. L., ternational order of Goodtemplars) : Sverige.~ fröken; Uppström, L, fröken; Lundin, V., Nationalloge. Verkställande rådet: Nationalmed. dr; Gibson, O., med. dr. templar (chef): Svanfeldt, C. J., fabrikör; r ".'.. Söderköping; rådgifvare (l:e v. chef): Blom-,2204J Foremngen Hemmet for arb,':- qvist, J. E.,' mål., Stockholm; v. Nationalterskor. (Kungsholmsg, 26.) Styrelse: Vi1- t l' (2' h f)' A dråsen M bok cander, A., fru, ordf.; Meyerson, G., fröken, b~mdpalo"'eb'~. v ekc.. e S'taOhlngI'enE' re'd' Go"- k N di H f "k F' dl" d A mu., r 10, s r.:,.,., se..r.;?r!u,.., ro e!11. ne an er,., teborg; skattmäst.: Carlsson, B. G., landsfr?ken; Sch~ldhel~.'. O.,,froken; suppleanter: tingsman, Bäck, Ljungby; intendent f. Hirsch, O., ingemor. PIltZ, Aug., fru. ungdomstemplen: Granström, D, F., folk- [2207J Svenska nykterhetssällskapet. skolelär., Hernösand; förre Nationaltemplar r, Ordf.: Wieselgren, P. S.; v. ordf.: Tiger- Lahger,C J., folkskolelär., Mölndal. Ordens-o stedt, R.; sekret.: Sandell, N. tidningen Nationalkurirens red. o. exped. [2208J Nykterhets-Orden Verdandi (N. O. Ståhlgren, E., Göteborg. V.) Sveriges Riksloge. Kurator: Forsell, [2214J Stockholms Nationella distriktloge~ Albert, skomakare: valintendent. Svensson, Expedition: Tjärhofsg. 12, kl. 8-9 f. m.". John, förman (Göteborg); ungdomsinten- a. t Ordf.: Öhlin, Knut; v. ordf.: dent: Lindstedt, John, platsförs.; sekrete- Björkebaum, O. W.; sekr.: Nyström, Karl; rare: Elmgran; Gustaf, red. Exped. Vest- skattmäst.: Häggström, J. A.; Andersson, P. mannag. 32, r. t W.; ordenschefens dep.: Pettersson, Anders. S~orkltolms dis~riktloge. Kurator: Pe~erson, [2216] Nykterhetsarmen. Chef: Johans- Emil, age.?t, Hogbergsg. 35, a. t. Mana 477; son, S.; sekr.: Wideen, C. J.; kassör: Ansekret.: Sohrman, H. L., Jakobsbergsg. 30. dersson, O. [2209J Sveriges blåbandsförening. Verk- Armen verkar för absolut nykterhetrned. ställande utskott: Ordf.: Ollen, P.; sekret. o. öppna möten utan inblandning af religiösa: kassör: Byström, J.; ledamöter: Hermelin, eller sociala spörsmå1. Generalstabsexped.:",J.; Dickson, Beatrice; Hammarström. C. J.; Södermalmstorg 6, 4 1 tr., a. t ;exp.- Eurenius, J. H.; Larsson, A. P.; Lundblad, tid 2-1/24 e. m. Post- och telegrafadr.; J.; Hultgren: J. G.; Sellden, H.; Blom, C.; Nykterhetsarmen, Sto?kholm. Fehn,. L;; WIdebeck, Augusta; Malmberg, J.; [2217J Svenska reformgillet. (Förening- Westhng, K. A. Imot alkohol och.toba~ samt för naturenligt [2210J Independent order of good temp-\lefnadssätt i allmänh~t.) Läffler, (.J. Fr.,- lars, Sveriges storloge. Verkställande rå- ordf.: Dahlström, 'lil.; iy. ordf., Svärdström, det: Ordens templar (chef)«. Styrlander, W., V., bibliotekarie; Akerberg, A. F., sekret., polisuppsyningsman, Sollefteå; rådg'ifvare Svärdström. M., skattmästare. Brand- och Li1försäkrings7Aktiebolaget SVEA. 13, Dr:ottninggatan. ~l _- _. /' (,' \ '~' r,j ~ c.

17 \ i[ ] Föreningars och Sällskaps styrelset. [2220] De~Svenska djurskyddsföreningar-l Sociala, politiska och kommunala '~as centralf~rb.';lnd. Or~f.: Bonde, C. C:~on, sträfvanden. öfverceremonimästare, frih.: v. ordf.: Björn stjerna, Roger, f. d. generalmajor; sekret.:! J2~.31] ~ Ofverstyrelsen.. for Sveriqes Hökerberg, Lars, bokförläggare; skattmäst.: rostrattsforen..ngar. V:erkställande utskott: Gustafsson, K. G., ingeniör; Ruuth, Anna, Ordf.: Bergström, DaVId, fil. dr (kl. 5-6). grefvinna, f. Zethelius; Signeul, Hulda, en- 3:: t.4807; Österberg, Gus~.af, faktor; kassa- 'kefru, f. Westerling; v. Platen, L., frih., föryalt.: Staaff, Karl, 'Y'. harads~:, ~.. t f. d. registrator: Vennerholm, John, veteri- Ofv~r.styrelsens expt;,dltlon och försäljningsmärprofessor. Två platser i styrelsen vakanta. expeditionen Humlegardsg. 16. [2221] Svenska allmänna djurskydds- [2235] liberala valmansföreningen. -föreningen. Ordf.: Bonde, C. C:son, frih.; Centralstyrelse: v. ordf. och sekret.: von Platen, L., frih., utgöres af de fyra ledamöter från hvarje 'Stureg. 32.; skattmäst.: Gustafsson, K. G., kretsstyrelse, hvilkas namn här nedan kur- Sibylleg. 4: ledamöter: Björnstjerna, M., siverats, Ordförande: Eklund, Oskar, Refröken., Rosenius, P. J.; Vennerholm, John; geringsg. 89; vice ordförande: Thysez.;"s, Adde, P. A.; Blomquist, A.; Ericson, A. G.; jf)'rik; sekreterare: Nyström, Kart; kassör: 'Mörner, K. A. G., grefve. Olsson, John (Ad. Fredr. Kyrkog. 15)-. [2222] Djurvännernas nya förening. Verkställ~.nde utskott: Ordf.: von Rosen, G., grefve; v. ordf.: Eklund, O.; Nyström, Karl; Olsson, John. Ljungberg, C. E.; ledamöter: Varenius, J., KretsstyreJ.e r, '1'ru; Rudenschöld, A. M., fröken; Sundin, Första valkretsen (Nikolai-Katadna): ;E. C., fröken; Ab.el.in, C., generalska; 1<'itin~. Nyst'rö1T~,. ilf.f'. (ordf.); Var~iu~, G. L. lhoff, L., enkefru, Rudbeck, E. W. U., (v. ordf.), Stenberq, O.. (sekret.), Lofgren A., friherrinna; Myrherg, A. M.: Cederschiöld, (kassör); Algren, J. F.; Almström, K. G.; P. H. R.; Hulphers, H. W.; Dahlström, Anderson, August; Anderson, Claes; Anderson,' K. A. Hj.; sekret. och skattmäst.: Ljung- G. V.; Anjou, G. A.; v. Baumgarten, A.; "berg, A. E., Norra Smedjeg. 30 o. 32. Eriksson, L. P.; Glaumann, H. A. W.; Hall- [2223] S k II ~. f" blom, A. G.; Larsson, A.; Larsson, J.; Lind-.. yens a a manna qvrnno ~re- qvist, E.; Löfström, G.; Olson, Hj.; Schedvin, -mnqen bli djurens skydd. Ordf.: Varenius, IL W.; Sjöstedt, S.; Svenson. A.; Söderholm, J., fru.; v. ordf.: Engelhardt, M. A., fru; J A' W hl. t E' W llbom A W l d..t L t H....., a quist,., a,..,e amo er: ag~rcr~n. z,., am~r~llnl1a; Andra valkretsen (Klara-Jakob-Johan- Ruuth, A., grefvmna, Signeul, H., fru, Dahl- e)' Ekl d O ( df.): S d tedt K (v t.. A f k L' db" S f n s. un,. or., an s,... S rom,., pro ess ors a; m to,., ru; o df.): B. t.x. J A (sekret.): Enbergh Sundin, E. C., fröken; Myrberg, A. M.; r.,.~,g8 10m,...,.,, '0" Dalst m J. Kl fb k E' Ax l C. E. (kassor); Ahlquist, Alfr.; Andersson,.A.; I,., c ec,., esson,., A d A A B d' A Bl C J Hökerb.~rg, Lars; Dahlström, Hj.; sekret. och Bnysterr~:n'J.: ' C~~el~o/gXsÖ.' H'.;' C~~~g;e~; -skattmäst.. Isberg Peder. '" '. '.'. ~. Th.; Graaf, J. E.; Lagerberg, D.; Lindegren, [2225] Nordiska djurskyddsforemngen.j F' Lindell p. Lundin A' Malmsten i ~psala. och i Stockholm (Djur.skyddsför- Ir.; :Millqvist, V.; Ohlsson, Joh~n, Ollen, P.; -eninqen I ~tockholm). Byra: DJurskyddets Udden berg, E.; Wahlström, E. J.; Wallis, C.; t).xp. Fl~mJllgg. 20 B; a. t ). Ordf.: Wassberg, A.; Westin, A. A... Akerst~.om, H.; v. ordf.: Klingberg. C. A.; Tredje valkretsen (Adolf Fredrik-O..skattmas~.: Carlsson, ~. A; sekret.: Floren, Kungsh.):.Olsson, John (ordf.); Alden, G..d. A. G.; ofnga.ledamoter : Wens~er, C. J.; (v. ordf.): Nyström Karl, (sekret.u : Ben- ~ndehn, E.:: Hlldebran~, H.; Knos~.R.; Mo- disoson; Ivar (kassör); Adolfsson, G. E.; Iin, C. A.; So?erstedt!.J.l~.. pastor, ForStock- Björkdahl, J. A.; Blomqvist, J. E.; Bäckström, llolmsafdelmngen sårskildt: ordf., v. ordf., R; Eriksson, A.; Grevenius, A.; Hagander, -ska,ttm., se~ret. och de personer dessa finna A. G.; Holmqvist, G. H.; Jakobsson, John;,skal med sig adjungera, Janzon, Alb.; Johansson, Alex.; Lindberg, [2227] Nordiska samfundet till bekäm- J.; Lindqvist, C. J.; Nilsson, Claes; Olander, pan de af det vetenskapliga djurplågeriet. N. G.; Olsson, N. M.; Palmblad, V.; Staf, "v. Urdf.: von Rosen, G., grefve; ledamöter: (J. L.; Stockman, G.; Vallentin, H.; Wavrin- Ljungberg, C. E.; Lilliecreutz, C. A.. Crih.; sky, E... 'suppleanter: Holm, H.; Rosenius, J.; Tenow, Fjerde. valkretsen (Ostermalm): Georgii,."(J. L.; föl' damkemiten : Rudenschiöld, A.,.d. (ordf.); Thyseli"s,.E. (v. ordf.); Fiirstenfröken; sekret.: Franc, C. berg. O. (sekret.); Sporrong, E. (kassör); [.ånderbera, J. O.; Bengtsson, R.; Berg, Fr.; Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 Föreningars och Sällskaps styrelser. [ ] Berqström, D.; Bovin, K. G.; Carlsson, O. A.; sekret.: Montelius, O.; kassaförvalt.: Siden- ' Edlmg, rn., Eden, K. K; Harnmarlund, bladh, K.; ledamöter: Bergström, O. W.; N. M.; Jansson, J: P.; Månsson, C. F.; Pet Ekhoff, E.; Lilljekvist, F.; Lindegren, Agi; terson, J. E.; Raphaöl, A.;. von Sc~eele, G. Nordström, S. E. T.; Salin, B. S. H.; Settervall, Chr.; "\hkland, E. [2255] G' h I fö,6. (Ad s Femte valkretsen (Maria-V. Kungsh.):. rips o ms r mngen re s B t...il O ( df) E 'k Ed ( Nationalmuseum). Ordf.: Ancarcrona, H.; äfs)ro;,'o t'. L r A'; (' nkssi n ), L v. v. verkst, utskott: v. ordf., Börtzell, A.; Böttior.; ar ensson,.. se re.; arsso n, ~. J. Hild b d H' Lill'ekvist F' A. (kassör); Ahlström, Aug.; Blomberg, H.; er,., I eran':1 J,.,. Dahlström, O.; Folkesson, G.; Fredberg, O.; pmark, G. (sekr.); kassaförvalt.: Palm, C.U. Gillström, R.; Göransson, Th.; Hagman, J. [2256] Svenska sällskapet för antropo- W., Hellgren, P. W.; Hellström, C. G.; Hög- logi och geografi. (Postadr.: Döbelnsg. Iander. John; Johansson, Levin; Karlström, 13IIl.) Ordf.: De Geer, G., frih.; v. ordf.: C. J.; Lennholm, F. G.; Lidman, C.: Lind- Dahlgren, E. W.; sekret.: Andersson, G.; reblad, L.; Ljung, S.; Malmqvist, C. F.; Ny- daktör: sekreteraren; skattmäst.: Sidenbladh, ström, S. F.; Pettersson, G. K; öfrige styrelseledamöter: Andree, S. A.; [2237] Socialdemokratiska arbetare- Hildebr.Rnd, H.; Jäderin, E.; Lowisin, C.; partiet. Verkst. utskott: (Klara N. Kyrkog. M??tehus, O.;.Nathorst! A. G.; N~rden- 12, l k) Korresponderande sekret. o. kassör: skrold:.. A. E.,. frih.: RetzlU~, G.; Rosen, P. Ziesnitz, K. M.; ledamöter: Branting, Hj.; G.; Sjögren, A.; Stolpe, HJ. Gabrielsson, K.; Vickman, C. G. T.; Lund- [22571 Nationalekonomiska föreningen. berg, C. L.; 'Andreasson, Joh. Ordf.: Langenskiöld, K., frih.; v. ordf.: [2239] Typografiska agitationsklubben. Ha~!Darström, A:; sekre~.:. HeJlner, J.; le- (Klara N. Kyrkog. 12, l tr.) Ordf.: Lindberg, dam~ter afredaktionskorniten: Ake!.~an, ~.; E.; sekr.: Berlin, K. A.; kassör: Nordström, Hamilton, H., grefve; Hammarskjöld, HJ.; C. Gust. Wallenberg, M. [2243] Föreningen Öfre Norrmalm. Ordf.: J22 ~8J Stockhol~s naturvetenskapliga Westermark, G. lj;.; v. ordf.: Westling, Carl: Forenm.!J' Ordf.: WIborg~, J.; v. ordf.: kassör o. sekret.: Oyerstedt, Alg.; ledamöter Nordström, S.; se.kret.; Landin.John: skattm.: Lindholm, Melcher; Johanson, L. P.; Klint, Hofgren, Gottfned. F. G.; Norblad. J. A.; Widforss, M.; Östrand, [2259] Botaniska sällskapet. Ordf.: Herm.: Kjerrström, F. O. Wittrock, V. B.; v. ordf.: Lagerheim, G., [2244] Adolf Fredriks kommunalför- sekret.: Apdersso~, G.; biträdande sekret. ening (stiftad 1898). Blanck, Otto, ordf.; o. skattmast. Aulin, F. R. Hammarlund, Emil, v. ordf.: Alden, Gustaf [2261] Entomologiska föreningen istock A., sekr.; Lagerqvist, G. R.,.,kassaförvaltare; holm. Ordf.: Aurivillius, Chr.; sekret.: Try- Leche, V.; Nilsson, C. och Ohnell, Richard. \bom, Filip; 'ledamöter: Lampa, Sven, tid- [22451 Maria kommunalförening, Ordf.: skriftens redaktör; Meves, J., skattmäst.; Redtz, r. M.; Ericsson. G.; Hellström, G. E., IHolmerz, G kassör; Mårtensson, L. A., sekr.; Lundberg;:..Bref och försändelser bora sand~s till ord- P.; Andersson, A. N.; Nilsson, E. Revisorer:' foranden, adr, Vetenskapsakademien, ' Anderson-Edenberg. A.; Almqvist, J. [2263] Geologiska föreningen i Stock holm. Ordf.: Nathorst, A. G.; sekret.: Svedmark, E.; skattmäst.: Holm, G; ledamöter: V.etenskapliga, litterära syften, skön Törnebohm, A. E.; De Geer, G., frih. konst, musik, sång. [2265) Kemi8~samfundet.. Ordf.:.Nor. blad, Al{ v. ordf.. Carlson, O., sekret.. Ek-,r2251] Historiska föreningen. (Adr. strand, A., fil. dr; ledamöter: Petterson, O.; Riksarkivet.) Ordf.: Odhner.U. '1'.; sekret.: Enell, H. O. G. Hilde~.rand, E.; skattrnäst.: We~.!l'i?, Th.; [2267] Numismatiska föreningen. Ordf.: ledamot~.r: Annerstedt, C.; BJor.hn, G., Snoilsky, Carl; sekret.: Levin, Astley.: kassa- Malmström, C. G.; Styffe, C. G.; Weibull, M. förvalt.: Hyckert, Bror; ledamöter: Wed- [2253] Svenska fornskriftsällskapet. berg, J. O.; Hjelm, C. O:df.: Hi~debrand, H. O.; sekret..?ch skatt- [2269] Svenska autografsällskapet(adr.: m,ast.: WI~selgren, H. O.; ledamöter: Teg- Riksarkivet.). Ordf.: Bonde, C. Crson, frih.; ner, E.; Geete, R. Klinckowströrn, R. M., frih.; Odhner, C. F.,. [2254] Svenska fornminnesföreningen. riksarkivarie; skattmäst.: vakant; sekret.: OrM: Upmark, G.; v. ordf: Sidenbladh,K.; Wl'angel, F. U., grefve. Brand- och LifförSäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.

19 [ J Föreningars och Sällskaps styrelser. [22731 Stockholms läraresällskap. Ordf.: [2?90J Föreningen för grafisk konst. Schwartz, :K (äfven ordf. inom sällskapet); (Adress Nationalrmiseum.) Ordf.' Upmark, Lindman, C. A.; Berggren, J.; Lindhagen, G.; v. ordf.: Börtzell. A.; öfrige ledam.: A.; Malmstedt, A.; sekret.: Elireson, E. Sonden, M.; Norstedt,R.; Berggren J.; supp- Stockho lms liimresiillskaps...bigil;dadskomite: leanter: Hasselqnist, Alex.; Foleker, E.; sekr.e Hernlund, C. H., ordf.; Björkman, P. A.; Folcker, E.; kassaförvaltare: Palm, C. D., Falk. C.; Pettersson, J. M.; Blid~erg, A. H. Engelbrektsg ''''1.~",oll:isl<al'ibliote.J.<et...Regenngsg. 79. [2291 J Konstnärsförbundet. Ordf.: Nord. TIll~lOr Stockoholms läraresällskap.?ppnades ström, K.; v. ordf.: Bergh, R.; sekres.: J ans- 188~. In.:n~h~.l:e~f. n. om~n~~ 16,,)0~band, son, E.; v. sekret.: Thegerström, R.; skatt- Afsedt fo! lärare och larannnor VId alla mäst.: Kreuger, Nils; v. skattmäst.: Lund. slags uppfostrinzsskolor (folkskolor, allm. ström Ernst läroverk, flickskolor, m. m.) samt andra för l '..... uppfostran' och undervisning- intresserade [2293J o Konstnarsklubben. (Konstnärspersoner. 8tY"eZRe: Schwartz, E., ordf.; Berg, huset, Smalandsg. 7.) Ordf.: Larsen, Carl;, 1"1'., v. ordf.; Lagerstedt, N. G. W., förest. v. ordf.: Hagl~lDd, Rob.; sekre t.: Johansson; o. skattm., Widegren, Matilda, sekr.: Lind- A~.on; s~.at~mast.: Swanb~.ck, E" dr; klubbhagen, A. - Il ihiiotekarie : Lövenhielm, mast:: Sorl~ng, O.; ledamoter: Akerlund, J.~ Laura; bitr, bibliotekarie: Hjorth, Maria. Andren. Viet. [2275J Stiftelsen Lars Hiertas minne..[2~94j Sve~.~ka k~nstnä~er~as fören~ng. Ordf.: Curman, Carl; v. ordf.: Arrhenius, S.; Ordf... Malmström, A., v.. ordf.. Cederstr.?m, sekret.: Retzius, G.; skattmäst.: Lindstedt, G:, frih.; sekre~.: Kallstemus,..G,; skattm~st.:. A. V.; ledamöter: Lind af Hageby, Ebba, f. Lindman, A~el, t. f...sk~ttmast.. o. v. vard: Hierta, frn; Retzius, Anna, f. Hierta, fru;ihagiund, R., ledamöter: Peterson, I:~dv., Retziu~, G.; Curm~.n, ~.; Lin~.sted~, A. V.; v. ~osen, G., g~~f~e; Salom~:, ~.;.~oller: Arrhenius, S. Ansökningar bora mlemnas,carl, supplean.tel.. Schultzberg, A., Tuen, J" till sekret. före 1 mars och 1 nov. Wallen, G. T., WIckman, G. [2277J Lorenska stiftelsens styrelse. [229~J Mazersk~ qvartettsälls.kapet Ordf.; Key, Axel; sekret.: Leffler, Johan, (Konstnärshuset, Smalandsg. 7), stiftadt af Mittag-Leffler, G.; Montan, C. O.; Hamilton, g.rosshandl. J?ha~ Mazer geno,m test~ment~ H E G zrefve un K. MusIkalIska akademien, tradde I ".., '"_: _.. verksamhet d. 13 januari Direktion: L2279J Föreninqen for Stockholms läse- Blom, C. E.; Book, F.; Davidson, N.; Holmsalong. Ordf.: A::nderss9n, C...Th., fru; sekr. berg, Conr.; Wallin, C. Fryxell, Eva, froken; ledamöter: Elworth, [2297J M 'k I' k k tf'" (E Sophie, fru; Beijer, P.; Fries, Ellen, fil.. USI a IS a ons o~elll.n~en. x- doktor; Lindgren, Hellen; 'I'igerschiöld, H. ped.. Klara V. Kyrkog. 9.) Ordf:: Sve~bom".. '". '". V.; sekret.: Boheman, M.: skattmåst.: Hirsch, [2281J Mlhtarhtteratur.~orelllngen. (Bu- Otto; styrelseledamot: Bolarider. O. [el' Jarls torg l~.) Verkstallande utskottet: [2298J Musikföreningen. (Stiftad 1881.) rcappe, A. K, frih.; von der Lancken, E. F.; O df S db V d" t N d F Geijer S G k s fö lt F ie P C rur.: ve om,.; Ingen: eru a, ';'.,.._ assa.rva :,: l' s,.. kormästare: Äkerbel'g, E.; sekret.: Söder-' [2283J Rattstavnmgssallskapets Stock- baurn, C.; kassaförvalt. och bibliotekarie, holmskr,ets. Ord~:: Lundgren, M, F.; sekret.: Hennig, H.; ledamöter: Anderson, H., fru;' Brate, E.; kassaförvalt.: Vessberg, G. V. Klemming, G., fru; Bolin, M., fru; Kull, M., [2284J Samfundet för nordisk språk- fröken; Bejbom, A.; Mueller, E. W. forskning. Ordf.: Linder, N.; v. ordf. r2299j Fi.lharmoniska sällskapet. (Stif- Schwartz, E.; sekret.: Brate, E. tadt 1885.) Ordf.: Buren, A.; v. ordf.: Kjell- [22861 Nyfllologiska.~äHskapet i Stock- berg, Knut; dirigent:.stenhammal', W.; holm.. Ordf.: Munthe, A. W:son; sekret.: kassaförvalt.: Jonsson, Erik N.; sekret.: Fabl-, Nordfelt, A. stedt, E.; ledamöter: d'ailly, K, fru; Wess-. [2289J ~veriges allmänna konstfö riming. blad, Dana, fröken; suppleanter: Waller, (Vestra 'I'rädgårdsg. 10, 1 tr.) Ordf.: von P. A.; Santesson, Alma, fru.. Rosen, G.; v. ordf.: Gumrelins, Arv.; leda- [2301J Stockholms allmänna sångföremöter: Norbin. F. C,; Möller, C.; Cederström. ning. (Stiftad den 5 mars 1862.) Heders- G., frih.: Wrangel, F. D.,g-refve; 'I'horell, R. ordf.: Nyqvist, J. A.; ordf.: Hellqvist, F.j TJenstemän: intendent: Hafström, Gillis; v. ordf.: Melin, F.; skatt.näst.: Appelgren, sekret.: Ekelund, Daniel; kassaförvalt. : N or- E. F.; sekret.: Möller, Karl. Sånglärare: Berens, bin, Fritz. (Styrelse efter valet i februari, Herm., direktör. Sånglokal: Skiir!l'årdsgat. 6. se.aprilsnpplementet.) Undervisning meddelas i tonträffning, kör- Brand- och -Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA...13 Drottninggatan.

20 Föreningars och Sällskaps styrelser; [ ] och qvartettsång. Inskrifning vid öfnin-in~us,' N. A.l; led~möter:' Malmgren, A. E.; game hvarje tisdag kl e. m. Söderbaum, C.; Lindbohm. L. ~.; sekret. o. f2303j Qvartettsångareförbundet. (Stif- redogör.e Holmertz, C. E. 1\1.. tadt 1883 af Aug. Edgren.) (Sånglokal:. [2315J De enskilda bankernas syndikat. Hamngatan 18.) Hedersledamot: Henneberg, Ordf.: Herslow, Carl; v. ordf.: Wallenberg, Rich. Sånganförare: Ullstedt, John. Ordf.: K. A.; ledamöter: Gihl, G.; Rettig, John; Herlin.Claes: sekret.: Hultberg, Gust.; kassör: Llander, W., Sundin, H~go; öfrige ledarn.: Telenius, Fr!.th.; [2316J Sveriges allmänna exportföre- ~lom! F.:Itz; 'pah!berg, Otto. - ~nmalan ning. Hedersordf.: H. K. H. Kronprinsen. tifl inträde for sangare och passiva sker Ordförande: Bonde, C, C:son, frih.; v. ordfögenom ledamöter. rande: v. Heidenstam, O. G.; Almström, R..; [2305J Sällskapet för svenska qvartett- Blanck, Otto; Bohman, K.; Bredberg, C. G.; sångens befrämjande. (Stiftadt 1884,) Ordf.: Danielsson, C., Fahlstedt, G.; Gibson, W.; Buren.iåxel: v. ordf.: Myrberg, A. M.; skatt- Göransson, A. H.; Holmberg, E.; Ljungmäst.: Lundqvist, G. A:son; sekret.: May, berg, E. J.; Schwartz, V,,; Stridsberg, Ernst; John (träffas å Försäkr.-akt.-bol. Fylgia, 'I'esch, W.; Tham, W.: Akerman, V. Jakobs torg 3); ledamöter: Ellsen A.; Schram, Styrelsens delegerade: Bonde, C. C:son, Fredr.; Kull, Anton. frih.; von ijeidenstam, O. G.; Blanck, O.; Prisdomare 1899: Hallström, Ivar; Ny- Tesch, W.: Åkerman. V.. blom, C. R., Kull, A. Verkställande direktör: 'l'esch, W. [2306J Bellmanskören. Dirigent: Åker-I [2317J Föreningen emot lifsmedelstullar. berg, Erik (a. t ); ordf.: Sachse, E. Fören.s angelägenheter handhafvas af en (a. t. Vasa 531); v. ordf.: Karlson, G.; sekret.: centralstyrelse med säte i Stockholm samt Karlqvist, A.; kassör: Jönsen, P.; biblio- styrelserna för Förenes filialer i landsorten. tekarie: Sundberg, L. Ordinarie sångöfn. tis- Ordf.: Arnberg, J. W.; skattmäst.: Setterdagar. 'Lokal: Grand Restaur. National. wall, J. G.; ledamöter af centralstyrelsens [2307J Tyska S:t Gertrud-församlingens v~rkställande kom.ite: Beckman, E.;Benförening för kyrkosångens höjande. Ordf.: mch, N.A. G.; HamIlton,H:"..grefve.:. Montan,. Sterzel, G.. dr; vice ordf.: Becker, C.; leda- C., O.:,Nordenfelt, L. M.; Söderström, C. C.; möter: Lohoff, G.; Buxbaum, H.; Zimmer- Wallden, W.; sekret.: Montan, C. O. man, M., kassaförv.;.buxbaum, M., fru; [2318J Sågverks- och trävaruexport- Meves, H., fru; Sterzel, O., fru; Becker, E., föreningen. v. Hallwyl, W., grefve, ordf.; fru; Reinhold, A., fru. Wikström, P. M., v. ordf.: Olrog, 'I'h., Bun- [2309J English Society. Norrlandsg.17; Z?W, W.; Francke, Rob.;, Kempe J. Fran.s; Mar- Ordf.: Georg ii, Axel; v. ordf.: Seymer, M. A.; tl!!, Bernhard;.suppleanter: W ikström, C.; sekret. o. bibliotekarie: Long, Edw., L. C. P., Lindman, Arvidr, ombudsman: ' Holmberg, skattmäst.: Sundström, Aug.; öfriga leda- Uno, Slottsbacken 8. möter: Nilsen, Olof; Höglund, Carl; Grill. [2319J Sveriges spannmålsexportföre- B.; Rooth, Henrik; Adams-Ray, E.; Wåhlin, ning. Ordf.: Öhman, Eric: ledamöter: Du fru; Thunström, fru; Lind af Hageby, Louise, Rietz, G. A.; Enhörning, Fr.; sekret.: Ohfröken. man, E., j.r. [2320J Sveriges snickeriexportförening. Ordf.: Blanck, Otto; ledamöter: Hamberg, TiII9?dosee?de af k?pital, handel, Conr.: Larsson, Oscar; sekreterare: Wennerindustri, m. fl. Intressen. holrn, Vict. [2311 J Riddarhusdirektionen. Ordf.: [2321 J Svenska, qvarnindustri-idkarevon Essen, Fr., frih., excellens; ledamöter: föreningen. Ordf.: Bengtson, Carl, Stockvon Rosen, G. P. A., grefve; Hamilton, M. holm; v. ordf.: Althainz, F. G., Stockholm, W., grefve; Cederströrn, Cl. R., frih.; Mareks ledamöter: Wennberg, Aug., Stockholm; von Wurtemberg, U. A. R. J., frih.; von Rubow, R., Malmö, SandbergvRich., Göte- Krusenstjerna, J. E.: Printzsköld, O. H. R.; borg; sekret. o. kassaförvalt.: Sundberg, E. G. T'[enst emiin : riddarhussek~eterare och om- [2322J Svenska smörnoterlnqen. Ordf: budsrnan : Stuart, J. M.;.riddarhuskamere- i noteringskorniten,ostberg, G. F.; riksrare:. Pleetwood, R. A. S., frih.: ~ Iddarhus-gä,ldsfullm. Ombudsman, utsedd af landtkanslist: von Hartmansdorff, A. E. Ch.; ama- bruksstyrelsens chef: Lundblad. Nils, Kungsnuenser : Croneborg, O. U.; Skogman, K. holmsg. 17: Veckopublikationen»Svenska [2SJ13J f1ammarskiöld-risellschöldska smörnoteringen» sättes hvarje torsdag kl. 2' stip.endii-fonden. Ordf.: Vakant (efter Vare e. m. 'L'elegrafadr.: S7llörnote' ing.. Brand-.och Lifförsäkrings:.Aktiebolaget SVEA.' '13 Örotlninggatan;..,.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun.

1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. 1 [1651-1652, B. Stockholm som kommun. B. Stockholm som kommun. t 116511 Innehålls6fversikt. 1. Allminna upplysningar (läge, omfång, minneslista, folkmängd, betydelse)... [1651-16 771 2. Ofverståthållareämbetet

Läs mer

14ol4. 46 kv. Volontären 23

14ol4. 46 kv. Volontären 23 14ol4 Marcus G, tj:m. Palmer V, kont. ReDborg A, f. skolfdrest:a Sahlgren A, lok. eld. Ström N D, tj:m. Wahlberg F, fru. Winkler E, handl. Witt F E, byråchef 36 kv. Volontären 18. äg. Smitt C, grossh.

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917

Minnesskrift. Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Minnesskrift 1902 1917 Svensk-Finska Nykterhetsförbundet av Amerika Chikago, Illinois,1917 Tryckt å J. V. Martensons tryckeri, 216-18-20 Institute Place, Chicago, Illinois Till Svensk-Finska Nykterhetsförbundet

Läs mer

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

LEI. löllet.iis. FÖl:

LEI. löllet.iis. FÖl: LEI,. löllet.iis. FÖl: Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren

Läs mer

H vilken oerhordt invecklad

H vilken oerhordt invecklad l --- N:r 31. Prenumerationspris: l11 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 '14,,..,, 3: siq4,,..,, L: x LBsnummer lo Prenumeration sker saval i landsorten som i Stockholm a narmaste postanstalt eller bokhandel.

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete

OVER BARA KOMMUN. TILL EN BIBLIOGRAFI ANTECKNINGAR. inom ämnet. litteraturorientering. Specialarbete Specialarbetet anslaget ANTECKNINGAR TILL EN BIBLIOGRAFI OVER BARA KOMMUN. Specialarbete inom ämnet litteraturorientering och bibliografi. Bibliotekshögskolan. Borgs, vt 1975. Knut Jönsson. Litteratur

Läs mer

I ~tgifningstid hvarje torsdag. '

I ~tgifningstid hvarje torsdag. ' / Med dagens nummer foljer bilaga Nio 49 B samt prenumerationsblan~fte'i-. ;" ' :.

Läs mer

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande

BOKMÄSSAN. Tema: brasiliansk. Liv humor på blodigt allvar. Kejsaren av den historiska romanen. Förlåtelse vägen till helande Förlåtelse vägen till helande Kejsaren av den historiska romanen Barbro Lindgren årets Almapristagare BOKMÄSSAN mässtidning 25 28 september 2014 svenska mässan göteborg 1985 2014 Liv humor på blodigt allvar

Läs mer

Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013. Deltagandet i kyrkovalet ökade!

Kyrktidningen. Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013. Deltagandet i kyrkovalet ökade! Kyrktidningen Årg 16 för LÄNNA, BLIDÖ & RIALA församlingar Nr 4 2013 Förslag att skapa kyrkligt centrum i Bergshamra! Ett förslag har kommit upp att sälja Länna prästgård och att Länna, Blidö, Riala pastorat

Läs mer

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria

antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria antikvariat mats rehnström Cyberkatalog 19 Teaterhistoria Första halvårets sista e-postutskick är en diger cyberkatalog med teaterhistoria omfattande 218 poster. Den innehåller skrifter ur lagret och nykatalogiserade

Läs mer

Anna Whitiock. att bli det ännu mer den dag kvinnorna

Anna Whitiock. att bli det ännu mer den dag kvinnorna RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen for kvinnans politiska rösträtt. I ARG. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss. STOCKHOLM, 15 JUNI

Läs mer

församlingsnytt 412014 tidning från svenska kyrkan följ oss på nätet www.booforsamling.se facebook.com/booforsamling

församlingsnytt 412014 tidning från svenska kyrkan följ oss på nätet www.booforsamling.se facebook.com/booforsamling församlingsnytt 412014 tidning från svenska kyrkan följ oss på nätet www.booforsamling.se facebook.com/booforsamling Vi vill vårda skapelsen Innehåll 3 Ledare. Betraktelse av Henrik Roos. 4 Miljödiplomerad

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer

BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer BIB LIOTEKSMINNEN En samling intervjuer Specialarbete inom ämnet bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Boras, ht 1974. Birgitta Moberg Ingrid Moldin Kersti Månsson Karin Nelson-Ebbens Inledning...

Läs mer

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen S 171 å S k II l el e r göra Ii vet surt. Samla dem i ett banklån! Tala med.s/(andina VIS!(A BANI

Läs mer

Eskilstuna - Strängnäs Släktforskarförening Anbudet Informationsblad för Eskilstuna - Strängnäs släktforskarförening Nr. 3 år 2003 Arkivet hos Lantmäteriet i Gävle En bild från vinkällaren hos Codorniu

Läs mer

ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING

ARKIV OCH SAMHÄLLE FORSKNING ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING Svenska Arkivsamfundets skriftserie nr 14 ARKIV SAMHÄLLE OCH FORSKNING STOCKHOLM 1972 Redaktör: Förste arkivarie Josef Edström Redaktionens adress:

Läs mer

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015

D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 D E T TR Ä D EN GER ALMANACKA 2015 SÅ GÖR ETT TRÄD NYTTA Löv från träden gödslar jorden och gör att den håller sig fuktig. Träd ger foder till djuren. Träd tar upp koldioxid från luften. Vissa träd har

Läs mer

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER

ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER KUNGL.BIBLIOTEKET Enheten för bokhistoria, magasin och nybindning ÖVERSIKT ÖVER SÄRSKILDA SAMLINGAR OCH DERAS KATALOGER NY UPPLAGA SAMMANSTÄLLD AV LINDA SÖRENSEN 2005-08-24 Kungl. biblioteket Översikt

Läs mer

1721 d. 13 juni blev min fader död och lämnade min mor i utfattigt enkestånd med 4 små barn, av vilka den som var yngre än jag följande året dödde.

1721 d. 13 juni blev min fader död och lämnade min mor i utfattigt enkestånd med 4 små barn, av vilka den som var yngre än jag följande året dödde. PETRI AROSENII egenhändiga lefvernes beskrifning. Charl. Indebetou, Nyköping 1861. Från 1718 till 1779 enligt avskrift av LEVERNES BESKRIVNING Evad vi leva eller dö, så höra vi Herranom till. Rom 14:8

Läs mer

To Romerinder. Döm ingen ohörd. @ Genom skäl och motskäl bildas öfvertygelser. S Fri talan.

To Romerinder. Döm ingen ohörd. @ Genom skäl och motskäl bildas öfvertygelser. S Fri talan. Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten

Läs mer

~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/"

~IO~~W~ 'TIDNINGEN! 5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/ ~h 1. ÅRG. 26. JANUARI 1921. PREN.-PRIS 2: 50. JtX m l,'i l/" ~rt PÅ 4 EBENUER ~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA REDAKTION: ERIK FOLKE, NATH. HÖGMAN. ~off n}lff år!»

Läs mer

- 1 - Stora priset. Johansson, Majken, 10.000 1969 Forssell, Lars, 10.000 Viksten, Albert, 10.000. 1968 Grave, Elsa, 10.000 Oljelund, Ivan, 10.

- 1 - Stora priset. Johansson, Majken, 10.000 1969 Forssell, Lars, 10.000 Viksten, Albert, 10.000. 1968 Grave, Elsa, 10.000 Oljelund, Ivan, 10. Stora priset 2014 Kjell Westö, 300.000 2013 Fioretos, Aris, 300.000 2012 Johnsson, Arne, 300.000 2011 Lugn, Kristina, 300.000 2010 Björkeson, Ingvar, 250.000 2009 Sem-Sandberg, Steve, 250.000 2008 Lillpers,

Läs mer

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson

Brukspojken som blev bankdirektör. Richard Julin 1877 1962 ulf olsson Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 ulf olsson 1 brukspojken som blev bankdirektör Brukspojken som blev bankdirektör Richard Julin 1877 1962 Ulf Olsson innehåll Förord 7 Brukspojken

Läs mer

I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val.

I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val. Statistik 2011:7 Valstatistik I serien Valstatistik publiceras statistik över kommunal-, lagtings-, riksdags-, president- och EU-val. I denna publikation som behandlar lagtings- och kommunalvalet på Åland

Läs mer

Pingströrelsen förr och nu

Pingströrelsen förr och nu Pingströrelsen förr och nu Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 10 Torsten Bergsten Pingströrelsen förr och nu Valda publikationer 1947 2002 med anknytning till Pingströrelsens

Läs mer