] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,"

Transkript

1 ] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~- och begrafningskassa. 1sraelitiska sjukhjelps- och begrafnings- Ordf.: Hamrin, Osslan ; ekonom: Falck, -f1943] sällskapet. A~gus.t; sek~et.: Svanberg; Joh~.nnes. Ledatublin, J., ordförande; Hirsch, Oscar, kassa- möter: Warberg, ~ugust, Stromb~rg;? J~förvaltare; Marcus, 1.; Nachmanson, Abr.; han, Suppleanter. Envall, Frans., Söder- Meyerson. H.; Wickert, E., fru; Lichten- man, Carl. stein, Paula, fru; Jacobsson, Aug-a, fröken. Läkare: Lundin, A. W. {1945] Lykttändarnes sjuk- och begrafningskassa. Ordförande: Löfgren, A. Kassör: Haglund, L. F. [1949] Föreningen det samhällsbevarande arbetaresamfundets sjelfhjelpskassa (utan personlig ansvarighet). Kontor: Jakobsbergsg. 6, 1 tr. Sekreterare : Jansson, G. Ordf.: Nordgren, Leop.; vice ordf.: Bergström, Ombudsmän: Andersson,A. F.; Johanson,C.A. G.; kassör: Löfgren, N. H.; kamrer: Fröderberg, B.; kassakontrollant- Christerson, [1946] Stockholms Målaremästareföre- L.; ledamöter: Lindberg, S.; Lindström, nings sjuk- och begrafningskassa. G. C,; Lindvall, J.; Nilsson, V.; Rahm,, Rubenson, S. V., ordf.;.å.kerblad, J., sekret.; Th.; Ståhlberg, J. Lindh, Leon, kassör; Sandqvist, J oh. Bokhållare: Andersson, A,; Larsson, A. F.; sjukföreståndare; Håkanson, John, v ordf. Stjernström, V,. Kassan är under inregistrering. Styrelser för Välgörenhetsinrättningar m. m. Säilskap för uppmuntran, belönande Sällskapet utdelar belöningar i medaljer af pligttrohet. o?h )ettoiler ~~ d.en, som vågat Uf. eller valfard for frälsning af andra menniskors f1951] Kungl. Patriotiska sällskapet lif eller egendom; åt den, som, sjelf stadd i PÖ1'valtninqsutskott: behöfvande omständigheter, med huld om- Ordförande: Anderson F. A. vårdnad bistått eller vårdat nödlidande eller Vice ordförande: Bohl~an H. E. M. sjuka; åt elen, som eljes på siirdeies ut- Sekreterare: J olin, S. ' 'märkt sätt ådagalagt medborgerliga dygder Karnererare. von Stapelmohr, C. H. eller förtjenster ; åt den, som länge med Ledamöter: von Betzen, V. L.; Friberg, Fr., tr~het och beröm arbetat hos samm~ fa- Almgren V.' Lindeberg K. M.' Hirsch briks- eller handtverksidkare eller tjenat O.; af Klintb~rg, L. F.; Odelberg, O. W.; hos samma husbondefolk eller slägt eller å Tauvon A. V. samma egendom. Sällsk~pet eger, bland annat, att»gc- oberäknad så o väl o får man s?m för!lvinna '110mutdelande af belöningar för berömliga f:an fy~da 1:> ars al~er,..bestamm.es tjenstegerningar och företag samt för nyttig verk- tldep t~.ll minst }5 ar fo.r.den mmd~e samt samhet och flit hos de arbetande folkklas- 25 ar for den större belöningens erhallande. serna på landet och i städerna uppmuntra Lösen för..den st?rre m!ldaljen utgör 16 och befrämja nationalidoghetens tillväxt k;onor och for den!limdre (jetton) 10 ~ronor, -och en sann medboraerlizhets utöfvande». bada preglade l silfver. Preglade l guld " " utgör lösen för den större 163 kronor och för den mindre 88 kronor. [1953] Kungl. Sällskapet Pro Patria. Ordförande: Cronstedt, O. C., grefve. Vice ordförande: Brandel, C. H. Öfrige ledamöter: Alin, Edv, direktor och öfverläkare; Engelhart, Th. E.. sekreterare; Martin, E. D. W., ombudsman; Althainz, F. G.; Forsgrån., R.; Neijber, J. L. E., kamererare; Carlström, F. A., ~~endent; Starck, A.; Ljungberg, K. [1955J Sällskapet till uppmuntran af öm och sedlig modersvård. Beskyddarinna och ordförande: H. K. H. Kronprinsessan, Vice ordförande: friherrinnan Skogman. Ledamöter i komitem fruarna Almen, Berg; Broander, Landqvist, Lundin, Montelius, Sidenbladh, friherrinnan Skogman Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottn.inggatan.

2 [1959J Sällskapet till arbetsflitens befrämjande. Beskyddarinna och ordförande: H. K. H. Kronprinsessan. Fruarna Ida Benedicks, f. Wahlfelt, v. ordfr. Stråle, f. Lindenerona. Ch. Horn, f. Blomstedt, grefvinna; A,. Hammarskjöld, f. Hellman; A. Mörner, f. Rundgren, gref vinna; fröken Malin Fock. Sekreterare och kamererare: Horn, A. grefve, Välgörenhetsinrättningars styrelser. [ ] (se ofvan), Staaff', von Sydow, Ulrich och Jakobs och Johannes' arbetsstuga. Akerm:;tn., [1963J (Malmskilnadsgatan 58 B.) Sekreterare: Berencreutz, F. A. G., kammarh. Ordförande: Bergman, Ev., kyrkoh. Kamererare: Cronstedt, O. C., grefve, kabin.' Vice ordförande: Wretman, J., rådman. kammarherre. Direktriser: Mac-Kelvie, B. M., fru; Haglund, L., fru. {1957J Sällskapet till dygdigt och troget Kassaförvaltare: Smerling, Eva, fröken., tjenstefolks belönande. Sekreterare : Smerling, C. O., v. auditör. Ordförande: Edholm, E. M. Ledamöter: Oalwagen, Lotten, fru; Flygare, Ledamöter: Wallensteen, J. A.; Settervall, Hanna, fru; Janson, Brita, fru; Wissnell, O.; Jentzen, C.; Mareks von Wiirtemberg, Lotten, fru. J., frih.; von Rosen, G., grefve; Håhl, J. F.; [1964J Katarina arbetsstuga. Uddenberg, H.; af Petersens, H. N Sekretcrare: Dahlerus, Gotthard. ( ya skolhuset, Ny torget.) Ordförande: Landquist, Axel, kyrkoh. Vice ordförande: von Rothstein, C. F., direktör. Kassaförvaltare: Fris, Helena, fru. Sekreterare: Hansell, B., fil. kand. Ledamöter: von Knorring, E., frih.a, Nordling, Augusta, fru; Landqvist, Maria, fru; Lundin, V. A., med. dr; Suppleanter: Alexanderson, Math., fru; Bäckstrand, K., fröken (stugans föreståndarinna); Nilsson, H., fröken. [1965J Klara arbetsstuga. (Klara V. Kyrkogata 20.) [1961J Arbetsstugor för barn: Ordförande: Skogman, f. Poppius, Agnes, (de första stiftades år 1887 genom Stiftelsen friherrinna; v. ordf.: Kinnwall, S. A.,förste Lars Hiertas minne). lärare..ändamål: att ingifva barn håg för och till- Kassaförvaltare: Nilsson, Safi, fru. fälle till arbete samt derigenom f drekomatu: Sekreterare: Berg, Hjalmar, slöjdinspektor. sysslolöshet, fattigdom och tiggeri. Såsom Ledamot: Strandell, Maria, fru. lön för sitt arbete bespisas barnen. K h.. [1966J ungs olms arbetsstuga. Oentralkomiten ; (Garfvaregatan 4.) Ordförande: Retzius, Gustaf, professor. Ordförande; Broström A. fröken. Vice ordförande: L~gergren, A. G., ~i:.ektör. Sekreterare: Sjöström,' Eli'sabeth, fru. Sekreterare: Smerling, C. O. v. auditör. Kassaförvaltare: Oarlson Arnelie fru. Kassaf~rvaltare: von Rothstein, F., direktör. Ledamöter: Dahlgren, A.', fl'öken; Enblom. Ledamöter: Berg, Helen, enkefru; Boberg, Oarola fröken och Sjöholm Svea fröken Anna, fröken; Bohman, Kerstin, fru; Bro- '. '" ström, A., fröken; From, Per; Haglund, [1967J Maria arbetsstuga. Lena fru' Hirsch Oscar inveniör: Lund. (Hornsgatan 27.) berg,' Ell~n, fru; Nilsson', Safi, fni; Nord- Ordförande: Lindwall, O. A., öfveringeniör, ling, Augusta, fru; Petersson, Edvard, Sekreterare och kassaförvaltare: Hegardt, med. ' dr; Hierta-Retzius, Anna, fru; Ry- Ivar grosshandlare. lander. Anna, fröken; Söderström, Elsa, Ledamöter: Berg, Helen, fru, skolrådaledafröken; Winborg, Th. mot; Lundberg, Ellen, fru; Näsman, Nanna, (1962] Adolf Fredriks arbetsstuga. fröken. (Kammakaregatan 28.) [1968] Nikolai arbetsstuga. Ordförande; Hierta-Retzius, Anna, fru. (Skärgårdsgatan 6.) Vice ordf.: Bergman, J. B., fil. dr. Ordförande; Håhl, J. F., pastor primarius, Sekreterare: Löwenhjelm, Anna, fröken. Vice ordf.: Kiellman-Göransson, I., kom- Kassaförvaltare: Eckhoff, Aurore, fröken. minister. Ledamöter: Lindström, Mathilda, fröken Sekreterare: Nilsson, Sven, förste lärare. (föreståndarinna). Suppleanter: De Geer, Kassaförvaltare: Boberg, Anna, fröken. M., friherrinna; Alden, L., fru. [Ledamot: Håhl, Anna, doktorinna, Brand- och Lifförsakrings-Aktiebolåget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 [ ] Välgörenhetsinrättningars styrelser. [1969] Östermalms arbetsstuga. Hirsch, Oscar; suppleanter: Breitholtz, (Kaptensgatan 6.) Mina, fröken; Frestadius, Eva, f. Lilje- Ordförande: Cederschiöld, H., major. walch, enkefru; Levin, Hugo; förestånda- Vice ordf.: Danielsen, Louise, fru. rinna: Zethreeus, Ida, fröken. Sekreterare: Rylander, A., fröken. Barnh.erb erqet: Kassaförvaltare: Bolin, Marianne, fröken. Ordförande: Adelsköld Gustafva f. Brolin, Ledamöter: Wsern, E., fru; Afzelius, H., frö- fru; " ken: Böttiger. Anna, fröken. Ledamöter: Laurin, Elsa, fröken; Tillberg, [1970J Nya arbetsstugan. Hj., -kamererare, (Styrmansgatan 22.) Ordförande: Söderström, Elsa, fröken. Hem för ålderstigna m. fl. Vice ordförande: Schwieler, Julia, fröken. [1985J Borgerskapets gubbhus. Sekreterare o. kassaförvalt. : Schuldheis, Ma- Ordförande: Loven, J. ria, fröken. Ledamöter: Alrngren, O.; Falkman, C.; Ledamöter: Dahlström, Emmy, fröken; Lind- B' k J F A k H E Ohl ström, Maria, fröken. rmc,..; s ergren,.., sson, Suppleanter: Boberg, Anna, fröken; Söder- R. V.; Andersson, A. N.; Funch, H. Th.; trö I f "k Norteus, P. C. \ s rom, rrna, ro en. Predikant: Swärd, G. Johannes norra arbetsstuga. Organist: Wall, Erika, fru. [1971] (Döbelnsgatan 38.) Sekreterare: Lindeberg, G. Ordförande och sekreterare: Öhman Karl Kamerorare. Rosin, F. komminister. ', Förestånderska: Moöll, Edla, enkefru, Vice ordförande: Rierta-Retzius, Anna, fru. Kassaförvaltare: Nordling, J. R., grosshandl. [1986J Borg.erskapets. enkehus... Ledamöter: From, Per, ingeniör; Nordling, Ramstedt, R. VIktor, ordförande ; S~~ndstrom, Augusta fru' Netzel Malin fröken G. R.; Janson, A. G.; WIkstrom, Carl; ",,. Althainz, F. G.; Engellau, L. B.; Edberg, Stockholms arbetarehems arbetsstuga. K., j.or.: Lindmansson, J. A. W.; Nilsson, [1972] (Sibyllegatan 52.) C. O.' Bohman K. Ordförande: Hirsch, Oscar,. ingeniör. Predika~t: Mörn~r, A. Chr. Sekrete~are: Magnusson, SlgJ?e, fr9ken. Organist: Forsström, E. Skattn:.astare: Johansson, Elin, froken. Karnererare och sekreterare: Peyron, Alfred. Ledamoter: Lagerstedt, N. G. V.; Lagerstedt, Förestånderska: Lindbohm Fannyenkefru. Agnes, fröken, Schuldheis, Olga, fröken. ', [1975J F. V. O. (Föreningen för välgörenhetens ordnande.) Ordförande: Tamm, G., friherre. Vice ordförande: Lagergren, A. G. Skattmästare: Tamm, Carl. Sekreterare: Oxenstierna, Bengt, grefve. Ledamöter: Cronstedt, Ebba, f. Tamm, grefvinna; Montelius, Agda, f. Reuterskiöld, fru; Wallenberg, Anna, f. von Sydow, enkefru; Nachmanson, Abr., handlande; suppleanter: Zethreeus, Coraly, f. Grey, [1988J Stiftelsen Konung Oscar 1:8 minne. (Björngårdsgatan 23.) Asylen är afsedd för mindre bemedlade fruntimmer af ståndspersonsklassen, dels betalande, dels icke betalande. Cederström, C. G. R., frih., ordförande; de Champs, C. E.; Hård af Segerstad, A.j Sällberg, G., läkare; Muller, Jos., verkställande direktör (träffas hvarje helgfri torsdag och lördag kl ). fru: Bec~man, Ernst, direktör; Lagerfelt, [1990J Asylet för Pauvres honteux. C. H., fnher:'e; Oldberg, G. A., kapten; (Snrbrunnsgatan 45.) Ramstedt, VIktor, grosshandlare. Skiöldebrand, Ingeborg, grefvinna, f. Posse, Cent"albyrån: ordförande; von Plomgren, S. f. 'I'ornår- St. N yg., 36, 2 tro (a. t ; r. t. 1546). hjelm, vice ordf.; Posse, Augusta, gref- Föreståndarinna: Montelius, A., f. Reuter- vinna, f. Hägerflycht; Walldön, Ebba, f- skiöld, fru. Langenberg. Pineman, Hanna, f. Hind, Slöjdajdelningen (r. t. 3372, a. t.8s1s). Ordf.: beck; Petrelli, Ingeborg,,fru; Wallenberg, Cronstedt, E., f. Tamm, grefvinna; leda- Anna, f. von Sydow; Öhman, Emma, f. möter: Wallenberg, Anna, f. V. Sydow, Lemon; Stierncrona, Thumasine, hoffröken; enkefru; Bliim, Sophie, f. Lilliehöök, enke- Wennberg, Hilda, fröken; Leijonhufvud, fru,; Lindencrona, Raldan, kassaförvaltare.] E., hoffröken; af Segerström, M. L., frö- Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 Välgörenhetsinrättningars styrelser. [ b] ken; Elliot, J. E.; Engel1au,L. B.; Landt- [1997] Tyska S:t Gertrud-församlingens blom, Odd, verkställande direktör; Sun- ålderdomshem. din, R. (Hornsgatan 108). Föreståndarinna : Hermanson, Josefine, fru, Styrelse: se Diakonissföreningeu [2010]. boende i asylet. Föreståndarinnor:, Hagberg, Lotten; Wahl- [1992] Drottninghuset. berg, Ellen. Ordförande: Ribbing, G. Ledamöter: Bergman, Ev.; Morssing, Fr. E.; Sjögren, P. A.; Ulfsparre. Mathilda, fröken; Qvennerstedt, G. Kamererare: Gahn, F. W. Själasörjare: Ring, G. E. Läkare: Lundberg, V. [1993] Stiftelsen för gamla tjenarinnor. (Surbrunnsgatan 55.) Ordförande: Östergren, A. Vice ordförande: Skiöldebrand, I., grefvinna, född Posse. Skattmästare: Buren, A. Ledamöter: Hirsch, O.; Öhman, Emma, fru; Montelius, A., f. Reuterskiöld; Bergman, E.; Wikström, Siri, fröken. [1994] Stockholms sjömanshem. (Peder Myndes backe 3.) Under H. M:t Konungens höga beskydd. Ordförande: Ankarcrona, V. Vice ordförande: Cronstedt, O., grefve. Sekreterare: Holmström, G. Hj. f?kattmästare: Engelbrecht, Hugo. Ofrige ledamöter: v. Sydow, Fingal; Paton, Ninian; Paulsson, E. L. Föreståndare: Zetterlund, C U. [1995] Föreningen Stockholms internationella lärarinnehem. (Kungsgatan 26.) Ordf.: Wicander, A., f. Mesterton; v. ordf.: Bohman, K., f. Ruffel; skattmäst.: Aspman, M., fröken; sekret.: Ulrich, A., fröken; ledamöter: Lindeblad, J., fröken; Printzsköld, I., f. de Geer; Schulthess, A., f. Alströmer; 'I'hiel, A., f. Sachs; Wicander, A., f. Andersson; Geijer, T., fröken; Wahrolin, C., fröken; Djurberg, H., fröken. [1996] Hemmet för gamla. (Garfvaregatan 3.) Vård åt sjuka, hem för obotliga, fostrande, vård och skyddshem samt arbetshem för idioter, dumbe och blinda. [2001J Svenska föreningen Röda korset. Under Konungens och Drottningens beskydd. Hedersledamöter: Kronprinsen; Kronprinsessan: Hertigen af Vestergötland; Hertigen af Nerike; Hertiginnan af Dalarne; Hertiginnan af Vestergötland samt Prins Oscar Bernadotte. Verkställande utskott: Ordförande: Hamilton, M. W., grefve. Ledamöter: Edholm, E. M.; Warfvinge, F. W.; Flensburg, C. A. W.; Lowisin, C., frih.; Qvennerstedt, A. U.; Björnstjerna, R. M.; Osterman, J. C.; Tauvon, A. V. Sekret, och kassaförvalt.: von Heijne, A. G. Föreningens adress: Kungl. Armeiörvalt ningen. Föreningen för sjukv~rd i fattiga hem. [2003J (Adress: Stockholrn.). Ordförande o. skattmästare: Lind afhageby, E., fru. Vice ordförande: Sidenbladh, L., fru. Sekreterare: Andersson, Hedda, med. lic. Ledamöter: Andersson, Ivar (förste stadsläkare); Bergstedt, A., fru; Gyldön, T., fru; Lagergren, A. G.; Lagergren, J. E.; Nordenson. B., fru; Nordström, L., fröken; SHow, M., fröken. [2004 a] Kungsholms sjukvårdsförening. (För sjukvård i fattiga hem.) Ordförande: Berg, M. L., fru. Vice ordförande: 'I'arnrn, A., fru. Skattmästare: Leijonhufvud, H., friherrinna. Sekreterare: Davidson, A. Ledamöter: Zander, F., fru; Johnsson, H.; Samuelsson, A.; Stille, M.; Tigerstedt, R.; Lundberg, A., fru; Edholm, L., fröken; Zethelius, A., fru. Ordf.: Petersson, Axel, rådman; v. ordf.: Hjort~! Hj.; kassaförvaltare: Tam~, Ad.; [2004 bj Föreningen för sjukvård hos fatledamoter: Nordberg, Fr., Blomquist, O.; tiga inom Maria församling. Norrman, P., f. Luthander. Kellberg, H. O 'df'" d' S d B f St h f. Martin; Tigerstedt, L., f. Martinau; ~ or~n..e. v.. y ow, r:,. e~. ens. Jacobsson; Aug:a; Tersmeden, E., hus- VIce or.~forande. Montelius, E., froken. moder Skattmastare: Carlson, M., f. Bredberg.. Sekreterare: Carlson, G., kansliråd. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolag et SVEA. 13 Drottninggatan.

5 [2004 b-2011] Välgörenhetsinrättningars styrelser. Ledamöter: Bäckström, E., fröken; Holmström, H., f. Wikström; l?ällberg, A.. f. Björkman; Wetterlind, M., f. Ericson; Eklund, K A.; Lamm, C. R.; Lindeberg, E. W.; Sällberg, G. Th. Mottagningslokal och sköterskehem. Bränkyrkagatan 88. [2004 c] Föreninqen för sjukvård för fattiga inom Ostermalms församling. Sköterskehem: Valhallavägen 57, n. b. Ordf.: v. Esseu, F'., trih., riksmarskalk. Vice ordf.: Bohman, K justitierådinna, Sekreterare: Ulrich, Sigrid, fröken. Skattmästare: Lindbeck, Maria, fröken. Öfriga styrelseledamöter: Ahlström, N. W.; Andersson, Ivar; von Celsing, U., frih:a; Claäson, F., fru; Lagerström, O., Lundberg, K; Saloman, N., fröken; Tamm, Anna, fru; Thollander, J'., frn; Wetterdal, H., med. dr; Zethrseus, C., fru. [2005] Eugeniahemmet. (Norrbacka.) Ordf.: H. K. H. Kronprinsessan. yice ordf.: Wieselgren, S., generaldirektör. Ofriga ledamöter: Alexanderson, Augusta, fru; Almquist, Vikt,,sekreterare; von Axelson, Sofi, fröken; Been, Nicoline, fru; Bernström, A., Ekman, Marie, f. Lavonius, Grafström, Helois, f. Hazelius; Hammarsten, F.; Langenskjöld, C., frih., skattmästare; Matthiesen, J. C.; Medin, K O.; Oxehufwud, C. G.; Rosenblad, C. L. M.; Schubert, R. C. Föreståndarinna i hemmet: Virgin, Ebba, fröken. Läkare: Carlsson, Sture. [2007] Diakonissanstalten. (Erstagatan 1, Stora Ersta.) "Ordförande: Matthiesen, J. C. Vice ordförande: Schlytern, F. H. Kassaförvaltare: Holmgren, A. M. Ledamöter: Personne, J.; Poppius, E.; Quensel, O.; Bergman, Angelica, fru, född Peyron; Eckerström, Clara, fröken; Edling, Charlotte, fru; Masreliez, H., fru; Reuterskiöld, Lotten, fröken; Wikström, Hulda, fröken; U'lfsparre, M., fröken. Förvaltningsutskott : Lönegren, E., föreståndare och själasörjare, träffas kl. 9-t11 f. m. (utom onsdagar); Bergman, A., f. Peyron, fru; Eckerström, Clara, fröken, husmoder; Reuterskiöld,.. Lotten, fröken; Wikström, H., fröken. Ofverläkare: Toll, G. Underläkare: Schoug, G. C. Redogörare: Sonden, F. W. _ Kontoret öppet alla sölmedagar kl. 9-1, 1'. t ; a. t Magdalena- och skydds- sasnt räddningshemmen. Falck, K.; Holmström, E. A.; Kumlien, A.; Westman, N. Th. D.; Almgren, Louise, fru; Beckman, Math., fru; Eckerström, Clara, fröken, Diakonissanstaltens husmoder; Heimbiirger, A., fru; Alexanderson, A., fru; Smed berg, M., f. Hallenborg, fru; Sonden, N., f. Beckman, fru; Wernstedt, H., f. Grenander, fru. [2009] Diakoniss-arbetsföreningens styrelse: Hamilton, U., grefvinna; Hagberg, M.,fröken; Kjellberg, Mina, fröken; Laurin, Elsa, fröken; Myhrman, Aug., fröken; Palmgren, Hulda, fröken; Reuterskiöld, Lotten, fröken; Westman, Hilda, fröken; Wikström, Hulda, fröken; Almgren, Elisabeth, fröken; Beijer, M., fröken; Rundquist, M., fröken. [2010] Tyska S:t Gertrud-församlingens diakonissförening. Ordf.: Sterzel, G., dr. Vice ordf.: von Hallwyl, grefvinna. Kassaförvaltare: Reinhold, A., fru. Sekreterare: Lohoff, G. Ledamöter: v. Wallwitz, grefvinna; v. Red- Iich, fru; v. Krencki, fru; Becker, E., fru; Danielsen, L., fru; Eggers, S., fru; Sonntag, A., fru; Sterzel, O., fru. [2011] Kungl. Institutet och Förskolan för blinda å Tomteboda. (Karnrers-exped., Drottningg. 39, Stockholm). Af Kungl. Maj:t förordnad direktiun: Isberg, P. G. W., landshöfding, ordf.; Brodin, J. E.; Rabe, P. R.; Alströmer, C. J. A..T., frih.; Carlsson, G. A. Rektor: Kerfstedt, P., fil. dr. Sekreterare och kamererare: Wessman, F. A. K, fil. lic. l-äkare: Fogman, E. Amneslärare: Lovall. F. W.; Rupert, Th.; Holmertz, J. W. E.; Wessman, Signe; Centerwall, Julia. ~ Lärare i gymnastik: Seherstön, O. E. Lärare i musik: LundeH, K. Lärare i piano stämning : Hertzman, F. Lärarinnor i handarbete: Anstrin, M. E.; Schray, D. G. Lärare i korgmakeri: Larsson, P. Lärare i snickeri: FagerelI, V. Lärare i borstbinderi: Johnson, O. H. Lärare i repslageri: Leijon, K. J. J. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

6 Välgörenhetsinrättningars styrelser. [ ] Arbetshemmet för blinda i Stockholm. Föreningen för ~innesslöa barns vård. [2013] (Nybrogatan 36.) [2Q25] Ordförande: Kastman. C. W. Ordförande: Lennmalm, F. Sekreterare: Sonden, P. Vice ordförande: Annerstedt, L. Skattmästare: Holmgren, A. M. Ledamöter: Rappe, Th., frih:a; Lilliehöök, Ledamöter: Leuwgren,.A.; Rehn, C. A.;.A., frih:a; Leyonmarck, L.; Nachmanson, af Segerström, M. L., fröken; Wikström, A.; Mörner. A. Chr.; Mossberg, A.; Elf- H., fröken; Waller, H., fröken. ving, G.; Loven, S. [2014] Föreningen för blindas väl. Ordförande: Rossander. C. J. Vice ordförande: Wissnell, J. A. Sekreterare: Giertta, Å... Skattmästare: Lettström, G. Ledamöter: Björklund, E. O. J.; Widmark, J.; v. Rosen, Carolina; Wikström,.Anna; Faxe, Isabel ; Lundeqvist, Lilly; Lundberg, K. L.; Osenius, Hilda. [2015] De blindas förening. Ordförande: Svensson, Petter. Vice ordförande: Lundberg, Alarik. Sekreterare: Engelke, Anna, Rådmansg. Vice sekreterare: Kjellin, D. Kassaförvaltare: Feychting, A. V. Kassör: Ostergren, B. Ledamöter: Osenius, Hilda; Enderlein, G. F.; J!'l~nch, Elsbeth:. [2026] Sekreterare: von Feilitzen, O. Skattmästare: Lindblom,.A. Ftireninoens skola för sinnesslöa barn. (Norrtullsgatan 16.) Inspektor: Mörner. A. C. Läkare: Hellström, Georg. Föreståndarinna: Rappe, K, fröken. Mottagningstid: tisd., onsd., torsd. o. fred. 1/210-11; besök i skolan samma tider samt. efter tillsägelse hos föreståndarinnan. Förenin.qens Seminarimm, (Norrtullsgatan 49.) Föreständarinna.: Rappe, E., fröken. 48. Antal platser: 8. (Styrelsen för Arbetshemmet för manliga idioter, Rickomberga, Upsala, utgöres at samma personer som denna förenings.) Expedition: Redaktor A. Lundberg, S:t Föreningen för vård af fallandesjuka- Paulsg. 27. sinnesslöa barn. [2 l]... f". dskrtf' (Vårdanstalt, Mariehäll, Sundbyberg). O 6 Forenmgen or blm skri t. O df.: H K H H t' f V t..tland.. Ordförande: Lindeberg, K. ~.. '.'. er Igen ~ es e~go aior Sekreterare o. kassaförvaltare: Bergwall, Axel.,!IC~ ordf.. ~.appe, Axe~, fnh:, generalm u Ledamöter: Höjer, Karin; Lundberg, Alrik; Öfnga ledalil;oter: ~?strom, Lma,fru: Th~m.p: Piltz, Augusta, fru; Segerstedt, Amy, frö- tander, F!~da, fru, Rappe:.ThorboIg, frih.a; ken; Sonden, [2020] Per; Tysta Tamm, skolan Carl. Re.~tersklOld, Lot~en, froken; Marks.VOll Wurtemberg, J., frih.: Hultkrantz, J. Wilh., med. dr (Upsala) Backlin, Hj., skattmästare; eller uppfostrings- och undervisningsanstalten för döfstumma barn. (Norrtullsgatan 51.) Ordförande: Olivecrona, K. Ledamöter: Heijkenskjöld, Hedvig, fru; Sandell, C., fru;.anstrin, K, fröken; Flensburg, C.; Mörner, A. Chr.: Nordenson, A.; Sundberg, E. G.; Klint, F. G. Föreståndarinna: Ahlberg, A. Lärarinnor: Eriksson, K.; Paues, E. M. Sekreterare: Bergman,.Aug'. K:son. [2022] Döfstumföreningen i Stockholm. Ordförande: Hjortzberg, Fr. W. Vice ordförande: Berg, Harald. Sekreterare: Fondelius, Gunnar. Skattmäs'tare: Forsell, Aug. Bibliotekarie: Eriksson, John. Ledamöter: Lindberg, Alfr.; Morian-Petersen, Louis; Hedin, Mimmi; Johansson,Hilma. Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. Westman, E., pastoratsadjunkt, sekreterare. Vårdanstaltens föreståndarinna: Westergren, O. L., f. Geijer, enkedoktorinna, [2027] Hemmet för qvinliga idioter. (Norrtullsgatan.14.) Ordförande: Leyonmarck, J. L. Ledamöter: Rappe, 'I'h., f. Rappe, frih:a, föreståndarinna; Lindblom, A.; Nachmanson, Abr.: Liljenstolpe, Emmy. Föreningen för bistånd åt lytta och vanföra [2029] i Stockholm. (Norrtullsgatan 15.) Styrelse: Wide,.A., ordf.; Lennmalm, F., v. ordf.; Rettig, Hj., sekret.; Dahlström, T.; kassaförvaltare; Lamm, C. R.; Berg, M. L., fru; Dahlström, A., fröken; Törnebohm, K, fru; Lewin, F., fru. 13 Drottninggatan.

7 1: ] Välgörenhetsinrättningars styrelser. Hospital, understöd åt nödlidande, Sekretera!e: Engström, Clas Fredrik, adr.: pensionsfonder för hjelpbehöfvande. Drottmngg J Konungens militärhospitals- och [2043J medaljfonder. Strandbergska läkareinrättningen Ordförande: Peyron, K. för fattiga ståndspersoner. Ledamöter: Elliot, J. E.; Björnstjerna, R. M. Ordförande: von der Lancken, E. Redogörare o.ombudsman: Leyonmarck,J.L. Ledamöter: Linroth, K.; Krook, Fr.; Andersson, 1.; Wikström, Carl; Engellau, Ludv. B. {2034] Ko~unge~s hospital. Sekreterare och ombudsman: Grafström, Hj. Ordfor~nde: Björnstjer na, O. M. Läkare: Warfwinge, F. W. Ledamoter :. Loven, P. C.,L.; Bretzner, C. Biträd. läkare: Lundin, V. G. W.; Soderbaum, C.: Hård af Segerstad, Pauvres honteux kunna för sig och barn B. A. D.; Holmgren, A. M.; en vakant. d k t. l d håll f' läk 'd S k t l b d H l t C un er a u SJU" om er a a n a arevar ee'e ~rare oc l om U sman: o mer z,. och medikamenter, efter anmälan hos in-.. rättningens läkare. [2036J Drottningens hospital. [2045] Fabriksfattigkassan i Stockholm. Ordförande: Uggla, G. F. O.... Ledamöter: Rosenblad, C. L. M.; Tingsten, Ordf.: Linderoth, John G.; kassaförvalt. L. H.: Heijkenskjöld, A. D.; von Dardel. Löfman, A. W.: Ledamöter: Bergstedt, H. L.; Afzelius, H. N. C.; Böös, E. J. N. E.; Borglund, Wald.; Bäckström, John; Sekreterare: Böös, E. J. N. Gullberg, Emil; Lindskog, Fr.; Lyth,G. W. Sekret.: Hjortsberg, Fr. ~2038J H. K. H. Kronprinsessan Josephinas [204?J _... pensionsinrättning vid Kgl. Göta lifgarde. SalIskapet De nodhdandes vanner. Ordförande: Sekundchefen. Ordförande: Rappe, A. E., -friherre, Öfrige ledamöter: öfverstelöjtnanten, de två Skattmästare: Cronstedt, O., grefve. äldsta kaptenerna vid regementet, audi- Sekret.: Rehn, O. G. tören och regementspastorn. Kamererare: Fougberg, C. M. F. B. Ombudsman: Rehn, O. G., t. f. [2040J Öfrigeledamöt.: Gilljam, Helena, f.forsberg, Danviks hospital. fru, för Storkyrkoförs., Kungsträdgårdsg. Ordförande: öfverståthållaren eller ställe underståthållaren. Öfrige ledamöter: polismästaren i Stockholm; Hård af Segerstad, B. A. D.; Aspelin, J. M.; Salin, K. E.; Rydin, K. R.; Funch, H. T. Sekreterare: Berlin, J., tjenstl.; tjenstf.: v. Sydow, A. Hj. Ombudsman: Schöurneyr, B. C. Inspektor: Nyman, C. Chr. A. Predikant: Löfgren, A. Läkare: Klingvall, N. L. Kontorsskrifv. o. ordningsman: Enell, C. A. W. hans 20; Cronstedt. Ebba, f. Tamrn, grefvinna, för Klara o. Kungsh. församl,, Klara O. Kyrkog. 12; Kellin, Aurore, f. Wallden, enkefru, för Jakobs o. Johannes' församl., Regeringsg. 69; Wrede, Agnes, fröken, för Ladugårdsl:s församl., Storg. 7 & 9; Staaff, Mina, f. Schöne, enkefru, för AdoJfFredr. förs., Saltmätareg. 3; Landqvist.s Maria, f. Uner, fru, för Katarina förs., Högbergsg. 17; Bergstedt, Carl, fabrikör,' för Maria förs., S:t Paulsg. 33 A; Becker, R. A.; Rahm, G.; Lundqvist, IL A. E.; Graham, P.; Nvström. N. G.; Bergendahl. C. A. T.; Hård af :Segerstad, i: A. D.; Stjernstedt, [2041J Timmermansordens hospital. S. F. A., frih. (Hospitalet, inrättadt den 1 nov. 1796, är f. n. inrymdt i en särskild, för ända- [2049J NodhJelpskassadlrektlOnen. målet uppförd stenhusbyggnad å egorna Ordförande: Berg, IL J. till Ordens fastighet Eriksberg vid Roslags- Ledamöter: Svensson, G. R., skattmästare; torg och Tegnersgatans fortsättning.) Drakenberg, S., sekreterare; Almgren, O.; Ordförande: Ordens generalguvernör, Lewen- Lagergren, A. G.; Brusewitz, E.; Lund, haupt, C. M. C" grefve. F. M.; Almqvist S. A. L.; Lindeberg, K. Ledamöter: Grenander, J. M. A.; Lindmans- M.; Hindbeck. F. H. O.; Larsen, Adler; son, J. A. W.; Granholm, A.; Holmström,.Eklund, K. A. M., skattmästare, adr.: Kommendörsg. 42; Kamererare: Fredenberg, Hj. Carlstedt, N. J.; Björkvall, C. G. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

8 Välgörenhetsinrättningars styrelser. [ ] [2051] Enkefru Knipers, född Withfoth, Fonder i' öfrigt, se Stiftelser och fonder pensionsinrättning för fattiga ogifta [2601] och följ. fruntimmer. Richter, F.; Bäckström, J.; Ljunglöf, K. Sekreterare : Linder, C. G. Skyddsföreningar; stöd, hjelp, hem för orkeslösa, sjuka, elända, fri- (~~~mka donationsfonden för borgare- gifna och fallna. och prestenkor samt fader- och moder- Sabbatsbergs ålderdomshem, se [1161]. lösa flickor under 16 år. Stockholms stads allmänna försörjnings- (Malmskilnadsgatan 62.) inrättning, se [1165]. Fonden förvaltas af styrelsen för Jakobs Stockholms stads arbetsinrättning, se [1167]. och Johannes' förs. frivilliga arbetshus. _ Se [2077]. Fondens redogörare: Jansson,... Herm. ofvanstående adress. [2065] Stockholms allmanna, skyddsfören ing. Lotten Wennbergs fond för hjelp- (Byrå: Stora Nygatan 36, 2 tr.: öppen helg- [2055] behöfvande. fria dagar utom lördagar, kl för Wallenberg, Anna, f. von Sydow, ordfö- emottagande af gåfvor till hufvudstadens rande; Heijkenskjöld, H., f. von Sydow; fattige.) Wennberg, H., fröken; Skjöldebrand, J., Högsta beskyddarinna: H. M. Drottningen. född Posse, grefvinna; De Geer, Sophie, Oentralkomltån, fröken; Oxenstierna, S., född Wallenberg, grefvinna; Ulfsparre, M., fröken. Ordförande: H. M. Drottningen. Sekreterare: Ulfsparre, M., fröken. Vice ordförande: Tamm G., frih, Kassaförvaltare: Silfverswärd, C. L. Ledamöter: Broander, W., f. Löfgren, för Storkyrkoförs., Jerntorget 57; Skogman, [2057] frih:a, för Klara förs., Klara Vattugr, 3; Välgörande fruntimmerssällskapet. Sörensen, L., f. frih-a af Ugglas, för Jakobs Ordförande: H. K. H. Kronprinsessan. och Johannes' förs., Blasieholmstorg 11; Ledamöter: Äkerhielm, frih:a, f. Gyldenstolpe; Sörensen. f. af Ugglas; Hochschild, kyrkag. 7; Lundqvist, fru, för Katarinaförs., von Sydow, B., fru, för Maria förs., Brän-. frih.a, f. Piper; Ehrenborgh, frih:a, f. Lagerfelt; Wachtmeister, grefvinna, f. von holms Iörs., Handtverkareg. 23; Lagerström. Högbergsg. 17; Norrman, fru, för Kungs- Flaten ; Tamm, frih:a, f. Tersmeden; Boström, fru, f. Almqvist.. 7 B; Rietz, A., utn, kyrkoherde, för Adolf E., fru, för Östermalms förs., Jungfrug. Sekreterare: Celsing, fru, f. frih:a, Strömfelt. Fredriks förs., Holländareg. 36; Almgren,. Administrator: Celsing, G. IL, öfverkammarherre, Riddaregatan 7. milton, Hugo, grefve; Lindblorn, A. F. O.; Brusewitz, E. H.; Eklund; K. A.; Ha- G., skattmästare ; Rystedt, C. G. Sekreterare: Åhrberg, Hj., Strandvägen 43. [2059] Axel och Sofia Alms stiftelse. ÖfVl3'l'styl'else: Ofverståthållaren och justitieombudsmannen.. Styrelse: A.lmen, A.1'h.;Löwenbjelm, E.;Smerling, C. F. Sekreterare: von Horn, C. E. Karnererare. Wallberg, Gottfrid, Nybrog. 22, 24. (20.61] Benjamin Lejas fond: Styrelse: Kyrkoherden i J ako bs och Johannes' församlingar; Gahn, F. W. [2063] Föreninqen till beredande af lifränta åttjenare. (Kungsträdgårdegatan 2 C;) Ordförande: Cederschiöld, H., major. Sekreterare: Palme von Bom, Hanna, --.-'.. Adres,""lende.",1900. [2066] Skyddskomiten inom Storkyrko~ försaltilingen. Ordförande: Broander, Wilna, f. Löfgren. Vice ordförande: Rohtlieb, O. f.. Kullmän. Ledamöter: Håhl,.A. M., f. Govenius: Groth;: f. Schuberth; Scharp, C., f. Westman; Schön,.A., f. Besko w; Kiell man-göranson, E.. f. Caspersson; Frestadius, 1., fröken; Nystedt, J., fröken. '... Sekreterare: Kicllman-Göransori, L [2067]. Skyddskomiten inom' Klara församling, Ordförande: Skogman, friherrinna... Ledamöter: Wadström, fru; Ea.berg.,. fröken; Lidell, fru; Ulfsparre. fröken; Wennberg,fröken;Smerling, fröken; Strandel I, fru. fru; Nyström, fru.... S,e,~re~,er~re.;,S~lll lil)g.;-fröke;~:, '_"'-.;, Brand- och Lifförsäkrings-AktiebolagetSVEA. 13 Drottnlnggatafl.~-, 69-

9 [ J Välgörenhetsinrä ttningars styrelser. Skyddskomiten inom Jakobs och H. K. H. Hertiginnan Sophias fruntim- [2068J Johannes' församlingar. mersskyddsförening uti Kungsholms Ordförande: Sörensen, L., f. frih:a af Ugglas. [2074J församling. Ledamöter; Bolin, Maria, f. Telander; af Beskyddarinna: H. M. Drottningen. Ugglas, Lotten, fröken; Wikström, Hulda, Ordförande: Norrman, P., öfverstinna. fröken; Calwagen, Lotten, fru; Eliren- Vice ordförande: Berg, M. L., fru. stam, Carolina, fröken; Fahnehjelm, Siri, Ledamöter: Tamm, Anna fru; Berg, M. L., fröken: Wennberg, fröken. fru; Stille, H., fru; Loven, Hanna, fru; Sekreterare: Calwagen, Lotten, fru. Rossander, W., fru; Nordström, Anna, fru. Kassaförvaltare: Lychou, E., fru. [2069J Sekreterare: Frumerie Louise fru. Skyddskomiten inom Maria församling..,, Ordförande: von Sydow, B., fru. S:t Gertruds eller Tyska församlingens Vice ordförande: Edberg, A., fru. [2075] skyddsförening. Sekreterare: Karsberg, A., fröken. Komite: Ledamöter: Berg, H., fru; Brandt, A;, fru; Sterzel, G., ordförande; Schmidt, f. Storjo-.Edberg, A., fru; Hellsten, A., fru; Hiibi- hann; Sterzel, O., fru; Meves, Hilma; Sannnette, ~'., fru; Montelius, A., fru; Wetter- tag, f. Otto; Stavenow. D., sekreterare; lind, M.. fru; Winbergh, F., fru; Bäckström, E.. fröken; Görges. A., fröken; Hagberg, Lotten, samlingssystrar. o. Wahlberg, Ellen, för- Eklund, K. A., kyrkoherde. Tyska hemmet, se [1997J. [2070J Skyddskorftiten inom Katarina församling. Tyska Skyddsföreningen i Stockholm af Ordförande: Landqvist, Maria, fru, Hög- [2076] den 22 mars 1876.bergsg. ~7. Vl!<e ordforande:. Billberg, '.. Frida, froken, Ordförande: Förvaltningsutskott: Beck, Heinr. Ostg~tag. 35: Vice ordförande: Danielsen, Joh:s. Led~moter: Fnestedt,.. M., fru.; Berg, Emma, Skattmästare: Sonntag, F. fr~ken; Raab,. I., froken; Fns, Helena, fru; Sekreterare: Warburg, S. Bohlmark, Lina, fru. Fattigvårdare: von Krencki Sterzel dr' Sekreterare : Funch, Helen, fröken, Dan- Becker, Carl; Schlachter, H.;' Reinhold, A.; viksg. 93. Becker, C. H; Ahrens, H. Skyddskomiten inom Kungsholms för- [2071J samling [2077] utgöres af >H. K. H. Hertiginnan Sophias Jakobs och Johannes' frivilliga arbetshus. Fruntimmers-skyddsförening uti Kungsholms (Malmskilnadsgatan 62.) församling», se [2074]. Ordförande: Bergman, E. Ledamöter: Cronhielm, C.; Sebardt, W~; Skyddskomiten inom Ladugärdslands Sörman, H.; Wennberg, Aug.; Wretman, J.; [2072] församling.' Herslow, E. Ordförande: Lagerström, E., fru.. Sekreterare: Afzelius, A. Vice ordförande: Wrede, fröken. Syssloman: Jansson, Herm. Ledamöter: Celsing, friherrinna; Wachtmeister, fröken; Kalmberg, fröken; Fougberg,, fru: Hallberg. M., diakonissa. [2078J 1878 års stiftelse. -Sekreterare: Afzelius, fröken. Ordförande: Montelius, Wilh.. Skyddskomiten inom Adolf Fredriks kattmästare: Rosengren, Carl. Ofriga ledamöter: Redtz, J. M.; Rystedt, G.; [2073J församling. Jacobsson, A.,fröken; Bergstedt, A.,fröken. Ordförande: Rietz, A., utn. kyrkoherde. Vice ordförande: Ekström, K., fröken. Sällberg, A., fru; Wahlberg, Cecilia, fru~ Ledamöter: Vicander, fru; Holmgren, fru; Staaff, fru; Strandberg, fröken; Arrhenius, [2079]. Stiftelsen..' Hem for.. de elanda. Ur,i\~en; ström, Rosen~erg, fru: Morner, fru; Piltz 1 fru; L~nd-..(Hemmet liornsga.tan 73; a. t ) A., grefvmna; Ring, Lofgren, E., ordf.; NIlsson, J. P.; Norgren,. N., fru.; Heuman O., fru. J.; Tengbom, S., kassaförvaltare och sekret.; Sekreterare: Kjellberg, Mina, fröken. Niklason, C. ArbetsfOreståndare: Mellin, A. F. -"Brando.och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

10 Välgörenhetsinrättningars styrelser. [20; ] Vid förenämnda»hem» finnes till afsalu [2093] Hemmet för frigifna qvinnor, sågad och klufven ved äfvensom vedpoletter "Drottningens skyddshem". till utdelning bland de fattiga. (Högbergsgatan 39 A.) [2081] Herberget för husville män. (David Bagares gata 14.) Ruuth, M. D., grefve, ordförande: Posse, K., grefve, vice ordförande; Key-Aberg, K. W.; sekreterare; Kumlien, Ax.; åstrand, H.; Lindhe, Axel. [2083] Nattasylet för qvinnor. (Riddaregatan 42.) Kostnadsfritt nattherberge för hem- och värnlösa qvinnor; mottagningstid 6-9 e. m. Asylet hålles öppet l oktober-i5 maj. Ordförande: Lagercrantz, J. Ledamöter: Ekman, M., f. Lavonius, Gustafson, E. C., fröken; Spak, E., fröken; Schulthess, F.; Carlsson, P. J. T.; Wernstedt, C. L. Föreståndarinna: Westergren, Erika, fröken. [2085J Goodtemplars värme- och arbetsstuga. Ordf'.: Eklund, Oskar; kassaförv. o. tillsyningsman Nyström, C. J. [2087J Skyddsföreningen för sinnessjuke. Styrelse: Ordförande: Linroth, Klas. Ledamöter: Bruzelius, A. 1.; Hjertström, E.; Nordberg. Fritz. Suppleanter: Pontin, D. M.; 'I'hestrup, C. Sekreterare: Bruzelius, A. J. Kassaförvaltare: Nordberg, Fritz. [2089J Föreningen till minne af Konung Oscar, och Drottning Josephina, (stiftad den 13 juni 1873 i ändamål att bereda stöd åt värnlösa och fallna). Ordförande: Östberg, G. F.. Ledamöter: Gerle, C.; Odelberg, W.; Almgren, Viktor; Bergman, C. G. Sekreterare: Stuart, John. Föreståndare för åkerbrukskolonien Hall:' Fant, F.; adress: Rall, Södertelje, [2091] Stockholms skyddsförening för frigifna. Ordförande: Olivecrona, K. Beskyddarinna och ordf.: H. M. Drottningen. Vice ordf.: Wieselgren, S., generaldirektör. Ledamöter: Tottie, Amelie, f. Ahlberg; Wieselgren, Gertrud, f. Odencrants; Faxe, Isabel, f. Dickson; Almqvist, S.; Lagercrantz, E., verkst. dir.; Tamm, C., kassaförvalt. Sekreterare och religionslärare: Löfgren, A. Hemmets husmoder: Widen, Aug., f. Ohrling. Husmoderns biträde: Andersson, Kr., fröken. Magdalenahem, se Diakonissanstalten [2007J. Hjelp, uppfostran, hem för fattiga barn och ungdom; hushållsskolor för flickor arbetshem för värnlösa qvinnor. [2101] Fattiga barns vänner. Beskyddarinna: H. K. H. Kronprinsessan. Ordförande: von Rosen. f. v. Rosen, grefvinna. Sekreterare: Lilliehöök, fru, f. Kuylenstierna. Ledamöter: v. Dardel, frih:a, f. Silfverschiöld, Ekman, fru, f. Lavonius; Skiöldebrand, 1., grefvinna, f. Posse; Faxe, fru, f. Dickson; Leijonhufvud, H., frih.a, f. Lewenhaupt; Ehrenborgh, frih:a, f. Lagerfclt; Landqvist, fru, f. Une!'; af Harmens, Cecile, fröken; Cervin, fru, f. Dickson; Asklund, fru, f. Kuylenstierna; von Rosen, Jeanna. grefvinna. f. von Rosen; Edholm, Lotten, fru, f. von Heijne; von Hallwyl, grefvinna, f. Kempe; von Rosen, Maria, grefvinna, r. 'I'amm ; von Sydow, Blanche, fru, f. Stephens, [2103] Sällskapet»De fattigas vänner». Ordförande: Vakant. Vice ordf.: Fristedt, C. E., för.klara förs. Ledamöter: Rosengren. O., för Storkyrkoförs.: Lagergren, A. G., för A~olf Fredriks förs.: Fougberg, C. M. F. B., för Ostermalms förs.: Nilson, C. F., för Maria förs.: Sifvert, A. W., för Jakobs och Johannes' förs.: Norselius, C. R., för Kungsholms förs.; Runbom, F. G., för Katarina förs. Skattmästare: Björkwall. C. Sekreterare: Abrahamson. Otto. Vice ordförande: Palm, C. [2105] Sällskapet Jultomtarne. Sekrcterare: Lindeberg, E.. Skattmästare: Wennerström Gustaf. (Utd~ln. af beklädnader åt fattiga skolbarn.) Ledamöter: Sällberg G. 'rh.' Jakobsson O~dforan~.e: Johan~~on, J., A t f ök F' t E F' L R b 'VICe ordförande: Sjöberg, Alfred T. N. ugus a, ".r? en; an,...; u en- Sekreterare: Cavalli-Holmgren, A. F. son, S.; Ll1Jenroth, Fr. lskattmästare: Blanck, Carl Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

11 [ bl Vålgörenhetsinrättnlngars styrelser. Ordningsman: Holmberg C. G. Sekreterare: Widman, D. Distriktsmän. Cavalli-Holmgren, A. F.; Skattmästare: Elfling-, C. Ericsson. Hj.; Philip. Th; Blanck, Carl; Öfrige ledamöter: Carlsson, E. J.; Johan- Josephsson, C. D.; Lidell, Frans J 1 ; Nor- der, C.; Klefbeck, E.; Lindberg, C. E. J.; denskjöld, O. W.. Lindberg,. C. J.; Nilson, S.: von Zeipel, Revisorer: Enell, Otto; Geijer, C. F. O. Th.; Palm, C.j Sundin, G.; Davidson, A.; [2107J Sällskapet Barnavännerna. (Utdelning af kläder åtfattigafolkskolebarn.) Ordförande: SundelI, Gust. Vice ordförande: Pettersson, G. W. Sekreterare: Tidelius, C. H. Vice sekreterare: Svartling, Axel Th. Skattmästare: Andersson, Gustaf. Vice skattmästare: Jansson, Erik. Ombudsman: Åndersson, Olof. Vice ombudsman: Ostergaard, G. W. Fattigkomiterade: Ljungberg,..H. A.; Brundin, Pehr; Hedberg, G. E.; Ostergaard, G. W,; Larsson, N. A.; Lundberg, Hernold. Revisorer: Johansson, Levin; Hallgren, G.; Andersson, Svante. [2109] Frimurarebarnhuset. Ordförande: H. K. H. Kronprinsen. Vice ordförande: Bergman, E. Ledamöter: Svanström, Fr.: Lilliesköld, E. W.; v. Hofsten, S. A. G.; Larsen, A.; '+.auvon, A. V.; Sjöberg, C.; Reinhold, A.; Ostberg, G. F.; Billmanson, A. L. Sekrcterare: Ekström, F. Intendent: Smith, O. W. Predikant och förste lärare: Bergö, Carl. Husmoder: Boberg S., fröken. Biträdande husmoder: Edberg, T., fröken. Andre lärare: Andren, Olof. Lärarinnor: Dahlqvist, L., fröken; Svensson, O., fröken. Lärare: Larsson, C., i trädgårdsskötsel; Andersson, C., i gymnast. och ordningsman; Malmström, J. L., i skrädderi; Nilsson, N. G., i skomakeri; Ringbom, V., i träslöjd o. teckning.. [2111] Femöreföreningen. (Till inrättande af barnhem i Lappland.) Ordförande: Kastman, C. Vice ordf. o. skattmäst.: Sjöding, A. Ledamöter: Mörner. A. Chr., sekreterare: Berglund, F.; Wahrolin, C., fröken; Hamrnarstedt, E., fröken; Mazer, F. A.; Stuart, Charlotte, f. Beskow. Distriktskassörer i Stockholm: WennLerg, Hilda, fröken; Hammarstedt, Esther, fröken; Stuart, Charlotte, f.beskow. 2113] Stockholms stadsmission. Ordförande och exp-förest.: Swärd, G. Vice ordförande: Carlson, A. V. Rönnbäck, A.; Svensson, P.j Sjögren, P. A.; Sjöholm, A. Stockholms stadsmissions arbetshem.. (Kungsholmsgatan 54 & 56.) Komiterade: Swärd, G.; E1fling, C.; Carlson, A. v., Sundin, G. Föreståndare: Widman, D., amanuens. [2114] StockholT"f!-Sstadsmissions barnhem. (Norrtullsgatan 20.) Ordförande: Löwenhielm, G. S. Vice ordförande: Carlson, A. V. Skattmästare: Jonsson, C.. J. I:?ekreterare: Thegerström, E. G., pastor. Ofrig-e ledamöter: Swärd, G., pastor; Elfling, C.; Palm, C., major; von Zeipel, Th.; Carlsson, E. J.; Tottie, G., kapten; Rönnbäck, A., förvaltare. Föreståndare: Thegerström, E. G., pastor. Föreståndarinna: Thegerström, Anna, fru. Lärarinna: Nordaugh, Anna. Vid barnhemmet emottagas och utföras bokbinderiarbeten af alla slag. Telef. 1 '79. [2116] Stockholms barnhem n:r I. (Rådmansgatan 83.) Ordförande o. kassaförv.: Oldberg, G. A.,.. kapten. Ofrige ledamöter: Lindholm, M., bagare; v. Rothstein, C. F., direktör. Föreståndarinna: Pualön, Ida, fru. Sekreterare: Lindblom. A. [2118 aj Kungsholms barnhem. (Drottning holrns vägen.) Ordförande: 'ramm, A. Yice ordförande: Lindersköld. A., friherrinna. Ofrige ledamöter: Key, S.; Herzog, E.; Sjöholm, P. G.; Lindeberg, C. Föreståndarinna: Jacobsen,' J., fru. [2118 bj Adolf Fr-edriks barnhem för flickor. (Saltmätaregatan 3.) Ordförande: Staaff, M., fru. Vice ordförande: Feychting, E., fru. Sekreterare: Montan, G. E. Kassaförvaltare: Quensel, O. E. C. Ofriga ledamöter: Bille, E., fru; Borgström. E., fru; Elliot, E., fru; Kellin,.A., fru; Posse, K, grefvinna; Styffe, A., fru. " Föreståndarinna för hemmet: Nordgren. A., fröken. Brand och,lifförsäkrings A~tiebolaget S~EA~ 13<Drottnhlgg.ttan., l

12 Välgör6nhetsinrättningars styrelser. [ J [2119] Trasskolan. j Ledamöter: Reen, N., f. Nyström' Dahl, (Bangårdsgatan 12. Allm. tel ) R., f. Spaak; v. Hallwyl, W. f. Kempe, Printzsköld, O., ordf.; Östrand. H.; von Kru- grefvinna; Holmberg, Ellen, f. Chöler;Lindsenstjerna, Rosa; Sjögren, P. A.; Wahl- skog, Fr.; ~tasreliez, Hilma, f. Unden: ström, C. G.; Nyman, F. E.; Friefeldt Nordlindh, Louise, f. Patersen. von Stoc- Aug., kassaförvalt. ' kenström, frih:a, f. Beck-Friis; Sundström, Föreståndare o. skollärare: Hedqvist, C. E. G. R.; Sylvan, C. G.; Ulfsparre, Math., Slöjdlärare: Lindman, J.; Pettersson, O. W. fröken; Warfvinge, F. W. Läkare: Warfvinge, F. IN. Anstaltens föreståndare: Swärd, S. G.,pastor. Adolf Fredriks församlings barnkrubba. Föreståndarinna: Swärd, A., f. Trönnberg. [2120J (Adr, Döbelnsgatan 40 B.) Lärarinnor: Blombergsson. Helfrid. Lind- Stenhamma~, L., fru, or~f.;. Lodin, frök.en, ström, Anna Karolina, för slöjd: Lindholm, sekret.; Ring, G.. komminister, skattmåst' l Ama~da; Selander, Anna: Feldt, Ester. Staaff, M., fru; Uhr, fru; Södermark, fru; Vaktmastare: Larsson, P. J. Ring, N., fru; Mörner, A., grefvinna; Lun dequist L., fröken; Hagberg fröken. I......,.' Murbecks Inrattmng for fattiga flickors [2124J." uppfostran. Styrelsen för H. K. H. Prins Carls upp-. _ (F'ittja-Angby, Täby församl.) fostringsinrättning för fattiga barn, Ordförande: Montelius, Oscar. [2121J på Gåiön. Vårdarinna: Edberg, A.. fru. ÖjVerstyrelse: Verkställande direktör för undervisningen: 'l'amm, G., frih.; von der Laneken. E.;.Mon~ehus., Oscar... Hintze, T.; Håhl, J. F.: 'Iamm, C.; Aspe. Dito d~to f~r ekon~llilen: Kugelberg, Henrik. lin, M.; Meijerberg,C.J.; Upmark,J.; Berg, Kassaförvaltare: Lofman, A. W. K. J.; Weinberg, C. A.; Lagergren, A. G.; Sekreterare: Nilson, ~ven. Sundström, G. R.; Sebardt, W.; Sund- Ombud.~man: Monte.hus, W. ström, H.; Wallden. W.; Fris, G.; Wiren, Ledamoter:.. von Betzen, V. L..; Almgren, A. G.; Olivecrona, K.; Askergren, H. G.; Knut; Tornblom, ~.; Aulm, F. R.; Bäckström. J.; von Feilitzen, C. M.; Rein- r.e~tz, J. M;; :I?UbOIS,O. J. W.; Svanhold, A.; Pettersson, A.: Bredberg. C. G.; stfom, F.;,[hulJ~. C. G.; Funch, H. Th.; Cederlund. E.; Ljunglöf, K.; Beijer, F.; R~ssler, John; NIlsson, C.; Eklun~, K. A.; Althainz, F.; Cronstedt, Otto, grefve; Alm- NIlson,. Sven; Cedergren. H.; Lindman, zren, G. M.; Ramstedt, V.; Östberg, G. A.; Wickman, G:; Johnson, J. P.;. Boh- F.; Lundberg, Carl L.: Isberg, P. G. W.; man, K.; ~ontehus, C.. fru; :r'rotzlg, C., BraunerhielJ;o, C. F.: AlI?gren, V.; Bengt- fru; Sa?1zehus, ~". fru; M?ntehus'.Å;" fr~; son, C.; Elhot, M.; Herhtz, K. I Montelius, L, fru,.. Dubois, E., fru, Nor- S is I lund, Ch., fru; Sällberg, A., fru; Berg, tyre e: H f' B h. A f R f T mm G frih.: d. L k E., ru; o man, nna, ru; osengren,.a.'., n;, von er 3:l?-cen,.; Clara, fru. Hmtze, '-!'.j Hahl, J. F.; Meijerberg, C. Föreståndarinnor: Svanberg, A., fröken; Sil- J.; v.. Peilitzen, C: M.; Bredberg. C. G.; len E. fröken.' As~elm,. M.; UP.mark, J.; Sund.ström, H.; Lära~inn~: Ericsson, A. E., fröken. Weinberg, C. A., Tamm, C.; Remh.old, A.; För vinnande af inträde i denna inrätt- Pe~t~l:sSO~, A.; Ce.derlund, E.; Ljunglöf, ning erfordras i allmänhet, att barnet är K., Ostb~~g, G. F., Is~~rg, ~. G. W. äkta samt fader- eller moderlöst iåldermei- P~:oto~ol~sforar:: <!ra~str~m, HJ. _ lan 6-10 år och tillhör hufvudstadens Fur~~tanaare for inrättningen pa Gåiön: kommun. Wangenberg, A. S. T. Sällskapet till understödjande af Malmqvistska barn uppfostringsanstalten,[2123j i Stockholm. (Torkel Knutsons gata 22; a: t ) Ordförande: Claeson, N. L. A. Vice ordförande: Holmström, E. A. Skattmästare: Quennerstedt, G. Sekreterare: Wall. C. J. A. Brand-. och \Ufförsäkrings-Aktiebolaget [2126] Aktiebolaget Stockholms praktiska hushållsskola för flickor. (J akobsbergsgatan 15.) Tamm, E., friherrinna, vice ordförande; Alm, Henrika. fru; Franke, Olga, fröken; Leuwgren, A., komminister, ordf.; Engdahl, S., fabrikör, Föreståndarinna: Rönne, Anna, fröken.,svea;- 13 Drottninggatan.

13 [ ) Välgörenhetsinrättningars styrelser. Föreningars och Sällskaps styrelser. [2127J Josefinahemmet. Föreningen till det godas befrämjande,. (Höghergsgatan..41.).. ' [2131J grundlagd år 1883, Styrel~~: L~.ebe~,F: M., ordfol:ande; Dolhng, har till sitt närmaste syfte att, medels F. s.r: Muller, J., Roesler, E., Sellmann, G. anläggandet af åkerbrukskolonier, bereda [2} 2~J ft.... små fattiga värnlösa barn från alla delar F~~en.lng.~~for.~ar~.los~. unga,fllck?rs skydd af riket god vård och uppfostran äfvensoml (for~t. Fören. for 'Var.nlosa qvmnors skydd). framtida bergning. Föreningen har stiftat ett skyddshem for.. "... '.. unga flickor (Glömsta, nära Huddinge). O~dfor~n~.e.: Lo~vmg, Con.cordla, Iroke~. Ordförande: Arfwedson, C. E. VIce ordförande: Wittencrona, A. G., kyrko- Kassaförvaltare: Edman, C. G. herde. Ledamöter: Granlund, T., fru; Hedin, A., Sekreterare: Bolin, Ernst, I:e stadsl., Upsala. fru; Edman, A., fru; Kempe, H., fru; ~kattmästare:hahr,otto,adjunkt,tuleg.25. Lagerström, E., fru; Lamm, L, fröken; Ofrige ledamöter: Rosengren, Idolf, doktor; Ekelund, C. A,J sekreterare. Unman, G., prof.; Wedin, Hugo, direktör. Styrelser för Föreningar, sällskap och klubbar, Kyrkliga, religiösa, moraliska syften.' J2~ 57J..Sto.ckholms evanq!llisk-lutherska f2151j St h I.. O 'di' mlsslonsfo,renlng. Ordf.: Sward, G.; v. ordf.: - ock o ms pre~tsallskap. l.. Eriksson, J.; sekret." Nystedt, S.; skatt- Strandell,.A ; v: ordf.: Heuman, E. D.; sty- mäst.: Fröleen, J.; ledamöter: Ahlberg, A. relse~edamoter: Ber~ma~, C. H.; H~lm?erg~ F.; Bodin, U.; Elfling, K.; Hallberg, A. F.; E: J., Leuwgren, A., Lofgren, Aug., ~ekret., Hallström, C. H.; Holmin, K. E.; Hyden, R~etz, A.;..Rydeman, P. J.; kassaforvalt.: Arv.; Klefbeck, E.; Lagergrohn, G. L.; Lind- Kiellman-Göranson 1. berg, C. J.; Löwenhielm, G. S..[2152J Samfu!,det Pro fide et christia- [2158J Betesda missionsförening. msmo, Ordf.: Håh], J. F.; v. ordf.: Stran- (Missionssal: Smala gränd 5.) Urdf.o.sekret. j~~l, A.;.~ekret.: Ahfeldt, Cle~.ens; skatt- Sjöberg, A. J.; v. ordf. o. kassaförvalt.: Ekma:st.: BelJer, P. G. E.; ledamöter. Land- ström, C.; Predikant: Elfström, J. qvist, C. A. E.; Beskow, W. B.; Rydeman, [2159J Stockholms national-goodtemplars P. J.; Wretmau, J.; Quensel, O. E. C.; La- missionsförbund samlar genom frivilliga gerst~dt, N. G. W. bidrag (lägsta årsafg. 20 öre) medel för Sknftutskott: Ordf.: Strandell; A.; sekret.: nykterhetsmission. (Exped.: Tjärhofsg. 12; Sonden, P. a. t ) Ordf.: Ljunggren. A. F.; - Skolutskott: Ordf.: Bergman,A.E.; sekret.: sekret.: Liden, A. O.; kassör: Nyström, Karl. Ahfeldt, Olemans. [2160J Fruntimmersföreningen för mis- [2153J Svenska bibelsällskapets komltå, sionen i Kina. Skattmäst.: Schmidt, Anna, Ordf.: v. Essen, Fr., frih.; v. ordf.: Rappe, fru, f. Storjohann, Klara N. Kyrkog. 33; A. K, frih., sekret.: Beskow, F. A.; skatt- sekret.:lundeqvist,lilly,frkn,rådmansg.72. m~st. o. arkivarie: Quennerst~~t, G.; leda- [2162J Evangeliska fosterlandsstift.elsen. mot~r: Sundberg, A. N.; Neijber, L. ~.; (Exped.: Mäster-Samuelsg. 42,öppen alla Buren, A. O. G.; Bergman, A. E.; af Wu" sökned. 10-3). Ordf.: Widström, C. U.; se~, C. D.; Lagerström, G. O.; Håhl, J. F.; v. ordf: Rappe A. E., frih.; öfrige ledamöter: WIeselgren, P. S. Eriksson, J.; Gauffin, G.; Hammarsten, Fr.; [21551 Svenska kyrkans missionsstyrelse, J~nzon, O.; Kolmod.in, A.; Lindb~rg~ C. J., Ordf.: ~undberg, A. N., erkebiskop; v. L~.ndha&,en, Th.; Löfgren, ~.; Löfven, J.; ordf.: Schlytern, F'. H.; ledamöter: Kastman, Löwenhielm, G. S.; Montelius, Ko J.; Ro- C. W.; 'I'ottie, H. W.; Wall, C. J. A.; Berg- senberg. J. O.; Uggla, ~. F. O.; Wernstedt, man,a.e.;danell,hj.;ombudo. sekret.: Hog- C. L.; W:cstman, ~. T~. D:., ner C. V. G.; kassaförvalt.: Caroli C. A. Exped.-forest.: Wld~tr0l!!.' L;. U., 'Sekreterare: Montelius, K. J. [21 '56J Svenska missionssällskapet. Utskott för de olika afdelningarne af Ordf.: Kastman, C.; v. ordf.: Srandel1, A.j verksamheten: skattmäst, o. sekret.: Sjöding, A.; ledamöter: Inländska missionsnfdelningen: Lenwgren, A.; Berglund, F.: Lagerström, Widström, C. U., ordf'.: Eriksson, J.; Jan- G. O.; Lindroth, L.; Tottie, C. D.; Hassel- zon, U.; Lindberg, C. J.; Löwenhielm, G. berg, G. T.; Löfgren, A.. S.; Montelius, Ko J.; Westman, N, Th. D.,Brand- ooh Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan,'

14 Föreningars och Sällskaps styrelser. [ ) Utländska mlsstonsafdelnfngen ; I [2174) Kristliga föreningen af unge män Widström, C. U., ordf.; Gauffi~, G.; Janzon, på Södermalm. (Hornsg. 108; a. t ) O.' Hammarsteu, Fr.; Kolmodin, A.; Mon- Verkställande utskott: Ordf.: Wernstedt, C. telius, K. L; Rappe, A.E.,frih.; Uggla,G.F.O. L.; v. ordf.: Jonsson, 'C. E.; sekret.: W.in- Skriftafdelllillgell: qvist, Emil; ledamöter:.berg, G. O.; Fnes, Löwenhielm, G. S., ordf.; Hammarsten, Fr.; K.; Wester, A. W.; LIndblad, Lambert; Lindhagen, Th.; LöFgren, A.; Löfven, J.; Ro- suppleant: Brunström. Karl. senberg, J. 0:,\ Wernstedt, C. L. [2175) Stockholms kristliga ynglingaföre....m:.lssio."sillstitntetå Joha.~lIIelnlld.'. ning (Klara Norra Kyrkog. 13, 1 tr.; 11:: t. For utbildning af arbetare for den mre och 11500; r. t. 5426). Hem för resande. Läseyttre missionen.... lokal öppen 10 f. m.-6 e. m. Styrelse: Föreståndare: Kolmo~lll, A., docent; lärare: Jansson, K. A., ordf.; Lundin, W., v. ordf.; Rang, E., pastor; Norman, L., magister. Östmark, L. K, sekret.; Larsson, Carl, kas- [2163) Aktiebol. Evang. Fosterlands- sörj Erickeson E. G.; Svensson, Carl; Svensstiftelsens förlagsexpedition (Mäster-Be- son, C. J.; Bohlin, C.; Höijer, C. J. mt~elsg:.42, öppen a~.las~kne~.?-5). Ordf.: [2177] Teosofiska samfu~det.s.skandi- Widströrn, C. U.; Forest~ndare. Japzon, O., naviska sektion. (Centralbyrå, bibliotek o. öfrige ledamöter: Gauffin, G.; Löfven, J.; bokförlag: Engelbrektsg. 7, öppna sökned. Rosenberg, J. O. 1-4). Generalsekreterare: Liljestrand, E.; [2165) Gustaf-Adolfs-förening~n i.stock- v. ordf;: Zander, E.; ka.~saförvaltll:!e:. Zander, holm. Ordf.: Hernmarck, C. G:.; inrikes se- O.; byraförest.: Hallström.C. W.: ofnga leda-. kre t.: Strandell, K. E. A.; ubri kes sokrct. o. möter af styrelsen: Ingestroml, Fanny; Lund, kassaförvalt.: Sterzel, G. F.; öfrige styrelse. Fr. G.; och samtliga logeoruförandena. 12 ledamöter: Glosemeyer, A.; af Wirsen. C. loger i Sverige, Norge och Danmark. D.; Wall, A. Stnekholmalogen, Urdf.: Knös, A. [2171) Kristliga föreningen af unga Logen Orion (Stockholm). Ordf.: Rossander, kvinnor. (Malmskilnadsg. 46,2 tr.) Heders- J. F.. ordf.: Wadström, B., pastor; ordf.:,ro?s, [2178) Universella broderskapets sven~ Anna, fröken; v. ordf'.: Ne~ze~, SI.~l'ld, ska afdelning (Underafdelningar: Svenska fröken; sekret.: Sto!.ckenfeld~, SIg:!ld, froken; Teosofiska samfundet och Internationella kassaförvalt.: Schröder, Man~, froken; leda- broderskapsligan). President: Zander, G.; v. möter: Berna:~otte, Ebba, prmsessa; ~.und: ordf.: Kellberg, F.; sekreterare: Nys~rö;m, se~, Hilma, frok~n; D~hlstrom, Sofia, f~?ken~ M. F.; kassaförvaltare: Drougge,..K.; blbho- Fnes,. Bel!,. fru; Fry.~ell. Math., fröken; tekarie: Sonesson, Anna; ledamoter : Scho: Heurlin, 'I'illi, fru, f. Säve; Ja;cobson, ~gn~s, Iander. Carin, samt ordf. i de 17 logerna l fröken; Nyström, M: L., fr~; Pa~lman, Sigrid, Stockholm, Helsingborg. Göteborg, Kalmar, fröken; Roos, Mathilda, froken; ramm, Anna, Wenersborg Upsala, Höganäs, Landskrona, fru, f.. af Wette:stedt. Suppleantel:: v~.n Jönköping, 'Karlskrona, M~.lmö, Hede.~ora, Schwenn, Anna, froken; N ystrom,mana, frö- Sundborn Bollnäs, Falun, Sater, Trollhattan. ken, bitr. sekr... Hufvudqv'arter och Exp. af tidskriften»theo--- Husmoder: Jacobson, Agnes, fr?ken.. sophia»: Majorsg. 9 B. Byråförest. Senes- [2172] Förbundet mell~~ Sveriges krl.st- son, Anna, fröken. liga föreningar af unge man. Ordf.: Prins Logen N:o 1 Isis (Stockholm), ordf.: Ceder- 'Oscar Bernadotte; v. or~.f.: Schulthess, F.j sehiöld, H.; sekr.: Fährseus, O.; kassaförv.: sekret.: Fnes, K.;. kassaforvalt.: From, P.; Norsell Alma fröken. leda~öter: Al.mq~lst, Sv.; Berg, ~.: Graham, [2180)' Positi~istiska samfundet. Mäster- P.; Lmdh~gen~ T., Wagnsson, G., Wernstedt, Samuelsgatan 17. Föreståndare: Nyström, -O. L.; Wlllq~ISt: E. _... A., dr; förvaltningsråd: Billberg, C.; Vester- ~2173) Kristliga forenlrg~n.~f unge man. lund, C.; Berggren, C. (Birger Jarl~g. 35, A.:. 6800, r.lkstel ~ [2181] Sällskapet för nyttiga kunska- Ordf.: Dahlin, J. E., v. ordf.. Uggla. G., 'd d Ordf' Forssell Hc v ordf.: F W Ii G k t F' pers spri an e...,.,." Schulthess.; e m,.; se re.: nes, d Alb k tt.. t L'U' köld 'E F' K.; andre 'd:o Lindqvist, H.; bitr. d:o Berg. An erson,..; s a.mas.: I les,.., ström, Edv.; kassaförvalt.: Kjellström, O.; sekret.: Spilhammar, J...R...' ledamöter: Almqvist, Sv.; Ambrosius, G.; [21 83) Sällska~et fo.r befrämjande af. Berg, H.; Beskow, A. B.; From, P.; Gra- upply~ning och sedlighet I Stockh~.lm. Ordf.: ham, P.j Tottie, Ch. D.; Löfven, J.; Mon- Ahlqvlst,.C. J.; sekret.: B~rgstrOJ:~,J. A.; telius, K. J., Rosenberg, J. 0;; Wennerström, ka~sör: Pua, A. F.j.ledamoter: Llll~blom, Ko; Wernstedt, C. L.; Wret1111d,E. W. Wrlh.; Larsson, L. V., Cederoth, John, Jans. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. '13 Drottninggatan.

15 [ J Föreningars och Sällskaps styrelser. son, J. P.; Såfbom, C. F.; Rydberg, O. -rkänslan och att Sällskapet verkar i upplysningens och sed- hällsordningens söka på den nuvarande samgrund vinna en lösning i lighetens intresse samt understödjer sjuka m,oderat riktning och nödstålda såväl inom som utom säll- sociala frågor. af vigtiga politiska. och skapet. ',. Verkställandeutskott:Strömfelt,Fr.,grefve, [2185J Sällskapet Rätt och, sanning i ordf.: Berg, Lars, v. ordf.; Hernlnnd, H., Stockholm. Ordf.: Carlsson, E. W.; v. ordf.: skattmast. o. ~ekret.; Alexa.nderson, Carl; Alm- Harnmarlund, N. lvi.;sekret.: Juhlin, J. M.; gren, ~redl'1k;,.. Nordström, Teodor; Ramkassör: Bratt, Alfr.; ledamöter: Strömberg, stedt, VIktor; 'I'örngren, L. M.; Östberg, G. F. G.; Lagersou,.Aug.;..Krantz, G. A.; Wester- [2192J Svenska Iifräddningssällskapet. berg, Ernst, VIce vard: Molander, C. F.; Styrelse: Hedersordförande: H. K. H. Kron- Johanson, Alfr.; Wesslmg, Edvard; Blom- prinsen; ordf.: Isberg, P. G. W.; v. ordf.; gren, O. A... Lagerberg, O.; 1:e sekret.: Smith, Emil, 2:e [21 86J Sällskapet Ebeneser i Stockholm. sekret,': Djnrberg, Vilh.; l:e skattmäst.: Fre- Ordf.: Hedberg, John. Vice värd: Norden- stadius, E., kapten; 2:e skattruäst.: Burman, ström, L. J., byggm., Ad. Fredr. torg 8, 1 tro B. F.; Balck, V. G.; Bergman, C. G.; Bur- [2187J S k f d t" fd I. man, Axel; Hedberg, O. F., sjökapt.; Lund- '.. vens a e era lons-a e mngen. berg, Carl; Mörner, Hampus; v.segebaden,g.; Byra. Blasieholmstorg 11, 3 tro Fred. kl. 'I'iäd. E 'k' A'k h' I L frih. 1 3 O df Ta H' df.: M h Ja er, rue: er le m, " Il. -:-. r.. mm,., v. or.. y rman- Ständig ledamot betalar en gång for alla Lindgren, Anna!. fru: sekreteral:e: Wester- 50 kr. Ärsafgift 2 kr. Anmäla~ om inb~~g, O.; kassaforv.: Falk, A., froken; leda- träde i sällskapet insändes under adress: ~~ter.: Tamm, w..; Schulthess, F:; Olbe~s, Svenska lifräddningssällskapet, Stockholm.' E., Lindblom, W., Jansson, K. A., Pettersson, L.; Almqvist, S., fru; Hedin, A., fru; [2193J Allmänna försvarsföreningen. Billström. S., fru; Höjer, A., fru; Piltz, A., Byrå: Kungsträdgårdsg, 12, 1 tr., öppen fru; Westerberg, F., fru; Fryxell, E.,friiken; månd, O. torsd f. m. Sekret. träffas Levisson, J., fröken; Lundberg, J., fröken; månd. o-, torsd. 3-4 e. m. Verkställande Höjer, A., fröken. utskott: Akerman, Rich., ordf.; Berg, Lars.' [2188J Sällskapet för främjande af v. ord~.; Melander, R, sekret.;,wancke, F., kyrklig själavård. Ordf.: Rydeman, P. J.; kassaforvaltare;. Alm, O.: KhntbE!.!'g, H.; v. ordf.: Holmström, E. A.; sekret. o. kassa- Rudbeck, Z., fnh.; Lagercran~z, G.; Ostberg, förvaltare: Alm, C.; öfrigaledamöter: Berg- G. F.; Hoffsten, E.; Sundström, B. lund, Fr.; Bergman, C. H.; Bernström. J.; [2195J Svenska qvinnoföreningen för Håhl, J. F.; Leuwgren, A.; Nilson, Sv.; fosterlandets försvar. Ordf.: von Plorngren, Rogberg, G.; Davidson, A. Lotten, f. Liljencrantz; skattmäst.: Tegner; [2189J Fosterländska förbundets öfver- Clara,J. ThoreIl; sekret.: Wästfelt} Augusta; ~~yrelse. Centralbyrå: Fredsg. 13. Ordf.: ledamöter: Upm~rk> Eva, f. Kindstrand; Ostergren, Aug., president; v. ordf.: Berg- ~appe, Anna, f.. Sandahl; Ehrenstam, Caro-. man, C. G., fil. dr, folkskoleinspektör; skatt- line : ThorelI, Hildegard. f. Bergendal. mäst.: Reinhold, Aug., direktör; sekret.: Bo- [2196J Svenska freds- och skiljedomsnell, F., hofr.- e. o. not.; ledamöter: Alm- föreningens centralstyrelses förvaltningsström, Rob.; Björklund, J. A.; Carlson, OSCar; utskott. Ordf.: Wretman, G. R.; V. ordf. o. dc Laval, C. G.; Georgii, Axel; Granlund, exped.-förest.: Sandstedt, Knut; sekret.: Gul-. A.; v. Hallwyl, W., grefve; KjelJgren, Josua; lers, Emil; kassaförvalt.: Larsson. Emil; Klingspor, C. G. A.; Kunze, H.; Lagerberg, femte ledamot: Abrahamsen, Edv. Otto: ~indblom,.l. C.: Lithander. P. Em.; [2197J Stockholms lokalafdelning ar Ljunglöf, Kn.; Månsson, Ivar; Pers~on, Lars; Svenska freds- och skiljedomsföreningen.: Posse, Kn., grefve; Ra~stedt: VIktor; von Funktionärer ej valda; styrelsen utgöres af: ~osen,c. G.!5,refve;Schröderheim, J.;.Swart- Sandstedt, K.: MiJlqvist, W.; Östergrep, C. ling, Axel; Sylvander, C. O.; Torehu~, G.; R.; Månsson, P. A.; Björklund, Unger,.:E. M,; Westerdahl, A. R.; Wlman, berg, A. F.j Larsson, E. Gust.; Aker- E. A.; O.~tberg, G. F. [2199J Fredrika-Bremer-förbundet VerkstalJande utskottet: Ordf.: Carlson, O., CD tt. 54) h till ft tt f". d v. ordf.: Granlund. A.; sekret.: BonelI, F.; ro nmgg:. a:r ~ sy e a ra.mja., en ledamöter: Bergman, C. G; Hoffsten, E.i svenska qvmnans intressen.. Ordf.. HIlde- Norblad J A; Ram' tedt Viktor' T r s G brand, H.; v. ordf.: Montelius, A., fru, f.,. ". s, '. ore lu:. : Reuterskiöld; sekret.: Ulrich, 8., fröken; kassa-. [2191 J Svenska nationalföreningen. An- förvalt. : Wahrolin, C., fröken; ledamöter: d_amål: att väcka och stärka fosterlands- Dahlgren, L., fröken; Engström, L., fröken;:. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

16 Föreningars och Sällskaps styrelser. [ ]: Gylden, Th., fru, f. von Knebel; Hjelmerus, I(l:e vice chef): Eklund, Oskar, redaktör, G., fröken; Höjer, A., fru, f. Johnson; Rosen, Stockholm; v. tomplar (2:e vice chef): Berg- P. G.; Uhr, G.; Whitlock, S., fru, f. Forsg'rån.] man, Johan, lektor, Norrköping; sekret.:' [2200] Fredrika-Bremer-förbundets 'P~ter~son,.oskar, privatl~l:are, <,}efle;s~att~ drägtreformförening (Drottningg. 54, 1 tr.), mast:. Auhn, Adolf,.kasso~, Esk1ls~un~, ka- Ordf.: Scholander, C., fru; ledamöter: An- plan. Staaff,O.~., kylkohelde,o!.feldal,ylarderson. H., fröken; Berg, M. L., fru; Bolin, skalk:. ~undstrom,.~., folkskolelarare: Soder- M., fru; Frrenkel, L.,' fru; Gyllander, E., hamn, intendent f.?i ungdo~.safdeln.. Ahlen; fru; Gylden, E., fröken: Linde blad, J., frö- ~ohan, folks~olelarare, Granges~erg~. ~'alken: Linder G fru intendent: Stärner, Alfred, redaktör, Köping,, J I,., I. Ordens expedition: Gefle. Ordenstidningens. [2203J Föreningen för sömmerskor, red. o. exped.: Lästmakareg. 9, 2 tr. stiftad af fru E1. Nyström 1880, omfattar.. qvinnor, som försörja sig med handarbete, [2211 J Stoekhnlms dl~trlktlog~. Exped.; och har till ändamål att befrämja deras väl Klara N. Kyrkog. ~O, 3 tr. Ordf.. Vretman, och skaffa dem hjelp under sjukdom. Ordf.: G... R., kamrer, Fridhemsgatan 22; sekre~: Fryxell, Mathilda, fröken; v. ordf.: Inge- Höglander. John, tel~~raf~je_nst~.~an,.. S.t: ström, Fanny, f. Lauren, sekret.: Nyström, P~ulsg. 35 ~,? tro O. g.; kassor. Blixth; M. F., telegraf kommissarie; skattmästarinna FIaJ.ls, matena~.r?rvaltare, Vestmannagatan O. föreståndarinna: Kylen, Anna, fröken; 18, I~tendent f01 verksamheten bla~~ ~e ledamöter: Tamm, Anna, f. af Wetterstedt; unga. Berg~an, ~hst., bo~h., ~alt~atare- Nyström, Gerda, f. Sjöqvist; v. Hofsten, gatan 12 C., valmtendent. Nordström, G.,. Ida, f. Ostberg. Huldt, Ellen, fröken; Ohl- bokb., Kocksgatan 11..' den, S., f. Pettersson; Svensson, Elisabeth, [2213J National Goodtemplarorden (Infröken; Thiele, Lydia, fröken; Pihlström. L., ternational order of Goodtemplars) : Sverige.~ fröken; Uppström, L, fröken; Lundin, V., Nationalloge. Verkställande rådet: Nationalmed. dr; Gibson, O., med. dr. templar (chef): Svanfeldt, C. J., fabrikör; r ".'.. Söderköping; rådgifvare (l:e v. chef): Blom-,2204J Foremngen Hemmet for arb,':- qvist, J. E.,' mål., Stockholm; v. Nationalterskor. (Kungsholmsg, 26.) Styrelse: Vi1- t l' (2' h f)' A dråsen M bok cander, A., fru, ordf.; Meyerson, G., fröken, b~mdpalo"'eb'~. v ekc.. e S'taOhlngI'enE' re'd' Go"- k N di H f "k F' dl" d A mu., r 10, s r.:,.,., se..r.;?r!u,.., ro e!11. ne an er,., teborg; skattmäst.: Carlsson, B. G., landsfr?ken; Sch~ldhel~.'. O.,,froken; suppleanter: tingsman, Bäck, Ljungby; intendent f. Hirsch, O., ingemor. PIltZ, Aug., fru. ungdomstemplen: Granström, D, F., folk- [2207J Svenska nykterhetssällskapet. skolelär., Hernösand; förre Nationaltemplar r, Ordf.: Wieselgren, P. S.; v. ordf.: Tiger- Lahger,C J., folkskolelär., Mölndal. Ordens-o stedt, R.; sekret.: Sandell, N. tidningen Nationalkurirens red. o. exped. [2208J Nykterhets-Orden Verdandi (N. O. Ståhlgren, E., Göteborg. V.) Sveriges Riksloge. Kurator: Forsell, [2214J Stockholms Nationella distriktloge~ Albert, skomakare: valintendent. Svensson, Expedition: Tjärhofsg. 12, kl. 8-9 f. m.". John, förman (Göteborg); ungdomsinten- a. t Ordf.: Öhlin, Knut; v. ordf.: dent: Lindstedt, John, platsförs.; sekrete- Björkebaum, O. W.; sekr.: Nyström, Karl; rare: Elmgran; Gustaf, red. Exped. Vest- skattmäst.: Häggström, J. A.; Andersson, P. mannag. 32, r. t W.; ordenschefens dep.: Pettersson, Anders. S~orkltolms dis~riktloge. Kurator: Pe~erson, [2216] Nykterhetsarmen. Chef: Johans- Emil, age.?t, Hogbergsg. 35, a. t. Mana 477; son, S.; sekr.: Wideen, C. J.; kassör: Ansekret.: Sohrman, H. L., Jakobsbergsg. 30. dersson, O. [2209J Sveriges blåbandsförening. Verk- Armen verkar för absolut nykterhetrned. ställande utskott: Ordf.: Ollen, P.; sekret. o. öppna möten utan inblandning af religiösa: kassör: Byström, J.; ledamöter: Hermelin, eller sociala spörsmå1. Generalstabsexped.:",J.; Dickson, Beatrice; Hammarström. C. J.; Södermalmstorg 6, 4 1 tr., a. t ;exp.- Eurenius, J. H.; Larsson, A. P.; Lundblad, tid 2-1/24 e. m. Post- och telegrafadr.; J.; Hultgren: J. G.; Sellden, H.; Blom, C.; Nykterhetsarmen, Sto?kholm. Fehn,. L;; WIdebeck, Augusta; Malmberg, J.; [2217J Svenska reformgillet. (Förening- Westhng, K. A. Imot alkohol och.toba~ samt för naturenligt [2210J Independent order of good temp-\lefnadssätt i allmänh~t.) Läffler, (.J. Fr.,- lars, Sveriges storloge. Verkställande rå- ordf.: Dahlström, 'lil.; iy. ordf., Svärdström, det: Ordens templar (chef)«. Styrlander, W., V., bibliotekarie; Akerberg, A. F., sekret., polisuppsyningsman, Sollefteå; rådg'ifvare Svärdström. M., skattmästare. Brand- och Li1försäkrings7Aktiebolaget SVEA. 13, Dr:ottninggatan. ~l _- _. /' (,' \ '~' r,j ~ c.

17 \ i[ ] Föreningars och Sällskaps styrelset. [2220] De~Svenska djurskyddsföreningar-l Sociala, politiska och kommunala '~as centralf~rb.';lnd. Or~f.: Bonde, C. C:~on, sträfvanden. öfverceremonimästare, frih.: v. ordf.: Björn stjerna, Roger, f. d. generalmajor; sekret.:! J2~.31] ~ Ofverstyrelsen.. for Sveriqes Hökerberg, Lars, bokförläggare; skattmäst.: rostrattsforen..ngar. V:erkställande utskott: Gustafsson, K. G., ingeniör; Ruuth, Anna, Ordf.: Bergström, DaVId, fil. dr (kl. 5-6). grefvinna, f. Zethelius; Signeul, Hulda, en- 3:: t.4807; Österberg, Gus~.af, faktor; kassa- 'kefru, f. Westerling; v. Platen, L., frih., föryalt.: Staaff, Karl, 'Y'. harads~:, ~.. t f. d. registrator: Vennerholm, John, veteri- Ofv~r.styrelsens expt;,dltlon och försäljningsmärprofessor. Två platser i styrelsen vakanta. expeditionen Humlegardsg. 16. [2221] Svenska allmänna djurskydds- [2235] liberala valmansföreningen. -föreningen. Ordf.: Bonde, C. C:son, frih.; Centralstyrelse: v. ordf. och sekret.: von Platen, L., frih., utgöres af de fyra ledamöter från hvarje 'Stureg. 32.; skattmäst.: Gustafsson, K. G., kretsstyrelse, hvilkas namn här nedan kur- Sibylleg. 4: ledamöter: Björnstjerna, M., siverats, Ordförande: Eklund, Oskar, Refröken., Rosenius, P. J.; Vennerholm, John; geringsg. 89; vice ordförande: Thysez.;"s, Adde, P. A.; Blomquist, A.; Ericson, A. G.; jf)'rik; sekreterare: Nyström, Kart; kassör: 'Mörner, K. A. G., grefve. Olsson, John (Ad. Fredr. Kyrkog. 15)-. [2222] Djurvännernas nya förening. Verkställ~.nde utskott: Ordf.: von Rosen, G., grefve; v. ordf.: Eklund, O.; Nyström, Karl; Olsson, John. Ljungberg, C. E.; ledamöter: Varenius, J., KretsstyreJ.e r, '1'ru; Rudenschöld, A. M., fröken; Sundin, Första valkretsen (Nikolai-Katadna): ;E. C., fröken; Ab.el.in, C., generalska; 1<'itin~. Nyst'rö1T~,. ilf.f'. (ordf.); Var~iu~, G. L. lhoff, L., enkefru, Rudbeck, E. W. U., (v. ordf.), Stenberq, O.. (sekret.), Lofgren A., friherrinna; Myrherg, A. M.: Cederschiöld, (kassör); Algren, J. F.; Almström, K. G.; P. H. R.; Hulphers, H. W.; Dahlström, Anderson, August; Anderson, Claes; Anderson,' K. A. Hj.; sekret. och skattmäst.: Ljung- G. V.; Anjou, G. A.; v. Baumgarten, A.; "berg, A. E., Norra Smedjeg. 30 o. 32. Eriksson, L. P.; Glaumann, H. A. W.; Hall- [2223] S k II ~. f" blom, A. G.; Larsson, A.; Larsson, J.; Lind-.. yens a a manna qvrnno ~re- qvist, E.; Löfström, G.; Olson, Hj.; Schedvin, -mnqen bli djurens skydd. Ordf.: Varenius, IL W.; Sjöstedt, S.; Svenson. A.; Söderholm, J., fru.; v. ordf.: Engelhardt, M. A., fru; J A' W hl. t E' W llbom A W l d..t L t H....., a quist,., a,..,e amo er: ag~rcr~n. z,., am~r~llnl1a; Andra valkretsen (Klara-Jakob-Johan- Ruuth, A., grefvmna, Signeul, H., fru, Dahl- e)' Ekl d O ( df.): S d tedt K (v t.. A f k L' db" S f n s. un,. or., an s,... S rom,., pro ess ors a; m to,., ru; o df.): B. t.x. J A (sekret.): Enbergh Sundin, E. C., fröken; Myrberg, A. M.; r.,.~,g8 10m,...,.,, '0" Dalst m J. Kl fb k E' Ax l C. E. (kassor); Ahlquist, Alfr.; Andersson,.A.; I,., c ec,., esson,., A d A A B d' A Bl C J Hökerb.~rg, Lars; Dahlström, Hj.; sekret. och Bnysterr~:n'J.: ' C~~el~o/gXsÖ.' H'.;' C~~~g;e~; -skattmäst.. Isberg Peder. '" '. '.'. ~. Th.; Graaf, J. E.; Lagerberg, D.; Lindegren, [2225] Nordiska djurskyddsforemngen.j F' Lindell p. Lundin A' Malmsten i ~psala. och i Stockholm (Djur.skyddsför- Ir.; :Millqvist, V.; Ohlsson, Joh~n, Ollen, P.; -eninqen I ~tockholm). Byra: DJurskyddets Udden berg, E.; Wahlström, E. J.; Wallis, C.; t).xp. Fl~mJllgg. 20 B; a. t ). Ordf.: Wassberg, A.; Westin, A. A... Akerst~.om, H.; v. ordf.: Klingberg. C. A.; Tredje valkretsen (Adolf Fredrik-O..skattmas~.: Carlsson, ~. A; sekret.: Floren, Kungsh.):.Olsson, John (ordf.); Alden, G..d. A. G.; ofnga.ledamoter : Wens~er, C. J.; (v. ordf.): Nyström Karl, (sekret.u : Ben- ~ndehn, E.:: Hlldebran~, H.; Knos~.R.; Mo- disoson; Ivar (kassör); Adolfsson, G. E.; Iin, C. A.; So?erstedt!.J.l~.. pastor, ForStock- Björkdahl, J. A.; Blomqvist, J. E.; Bäckström, llolmsafdelmngen sårskildt: ordf., v. ordf., R; Eriksson, A.; Grevenius, A.; Hagander, -ska,ttm., se~ret. och de personer dessa finna A. G.; Holmqvist, G. H.; Jakobsson, John;,skal med sig adjungera, Janzon, Alb.; Johansson, Alex.; Lindberg, [2227] Nordiska samfundet till bekäm- J.; Lindqvist, C. J.; Nilsson, Claes; Olander, pan de af det vetenskapliga djurplågeriet. N. G.; Olsson, N. M.; Palmblad, V.; Staf, "v. Urdf.: von Rosen, G., grefve; ledamöter: (J. L.; Stockman, G.; Vallentin, H.; Wavrin- Ljungberg, C. E.; Lilliecreutz, C. A.. Crih.; sky, E... 'suppleanter: Holm, H.; Rosenius, J.; Tenow, Fjerde. valkretsen (Ostermalm): Georgii,."(J. L.; föl' damkemiten : Rudenschiöld, A.,.d. (ordf.); Thyseli"s,.E. (v. ordf.); Fiirstenfröken; sekret.: Franc, C. berg. O. (sekret.); Sporrong, E. (kassör); [.ånderbera, J. O.; Bengtsson, R.; Berg, Fr.; Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

18 Föreningars och Sällskaps styrelser. [ ] Berqström, D.; Bovin, K. G.; Carlsson, O. A.; sekret.: Montelius, O.; kassaförvalt.: Siden- ' Edlmg, rn., Eden, K. K; Harnmarlund, bladh, K.; ledamöter: Bergström, O. W.; N. M.; Jansson, J: P.; Månsson, C. F.; Pet Ekhoff, E.; Lilljekvist, F.; Lindegren, Agi; terson, J. E.; Raphaöl, A.;. von Sc~eele, G. Nordström, S. E. T.; Salin, B. S. H.; Settervall, Chr.; "\hkland, E. [2255] G' h I fö,6. (Ad s Femte valkretsen (Maria-V. Kungsh.):. rips o ms r mngen re s B t...il O ( df) E 'k Ed ( Nationalmuseum). Ordf.: Ancarcrona, H.; äfs)ro;,'o t'. L r A'; (' nkssi n ), L v. v. verkst, utskott: v. ordf., Börtzell, A.; Böttior.; ar ensson,.. se re.; arsso n, ~. J. Hild b d H' Lill'ekvist F' A. (kassör); Ahlström, Aug.; Blomberg, H.; er,., I eran':1 J,.,. Dahlström, O.; Folkesson, G.; Fredberg, O.; pmark, G. (sekr.); kassaförvalt.: Palm, C.U. Gillström, R.; Göransson, Th.; Hagman, J. [2256] Svenska sällskapet för antropo- W., Hellgren, P. W.; Hellström, C. G.; Hög- logi och geografi. (Postadr.: Döbelnsg. Iander. John; Johansson, Levin; Karlström, 13IIl.) Ordf.: De Geer, G., frih.; v. ordf.: C. J.; Lennholm, F. G.; Lidman, C.: Lind- Dahlgren, E. W.; sekret.: Andersson, G.; reblad, L.; Ljung, S.; Malmqvist, C. F.; Ny- daktör: sekreteraren; skattmäst.: Sidenbladh, ström, S. F.; Pettersson, G. K; öfrige styrelseledamöter: Andree, S. A.; [2237] Socialdemokratiska arbetare- Hildebr.Rnd, H.; Jäderin, E.; Lowisin, C.; partiet. Verkst. utskott: (Klara N. Kyrkog. M??tehus, O.;.Nathorst! A. G.; N~rden- 12, l k) Korresponderande sekret. o. kassör: skrold:.. A. E.,. frih.: RetzlU~, G.; Rosen, P. Ziesnitz, K. M.; ledamöter: Branting, Hj.; G.; Sjögren, A.; Stolpe, HJ. Gabrielsson, K.; Vickman, C. G. T.; Lund- [22571 Nationalekonomiska föreningen. berg, C. L.; 'Andreasson, Joh. Ordf.: Langenskiöld, K., frih.; v. ordf.: [2239] Typografiska agitationsklubben. Ha~!Darström, A:; sekre~.:. HeJlner, J.; le- (Klara N. Kyrkog. 12, l tr.) Ordf.: Lindberg, dam~ter afredaktionskorniten: Ake!.~an, ~.; E.; sekr.: Berlin, K. A.; kassör: Nordström, Hamilton, H., grefve; Hammarskjöld, HJ.; C. Gust. Wallenberg, M. [2243] Föreningen Öfre Norrmalm. Ordf.: J22 ~8J Stockhol~s naturvetenskapliga Westermark, G. lj;.; v. ordf.: Westling, Carl: Forenm.!J' Ordf.: WIborg~, J.; v. ordf.: kassör o. sekret.: Oyerstedt, Alg.; ledamöter Nordström, S.; se.kret.; Landin.John: skattm.: Lindholm, Melcher; Johanson, L. P.; Klint, Hofgren, Gottfned. F. G.; Norblad. J. A.; Widforss, M.; Östrand, [2259] Botaniska sällskapet. Ordf.: Herm.: Kjerrström, F. O. Wittrock, V. B.; v. ordf.: Lagerheim, G., [2244] Adolf Fredriks kommunalför- sekret.: Apdersso~, G.; biträdande sekret. ening (stiftad 1898). Blanck, Otto, ordf.; o. skattmast. Aulin, F. R. Hammarlund, Emil, v. ordf.: Alden, Gustaf [2261] Entomologiska föreningen istock A., sekr.; Lagerqvist, G. R.,.,kassaförvaltare; holm. Ordf.: Aurivillius, Chr.; sekret.: Try- Leche, V.; Nilsson, C. och Ohnell, Richard. \bom, Filip; 'ledamöter: Lampa, Sven, tid- [22451 Maria kommunalförening, Ordf.: skriftens redaktör; Meves, J., skattmäst.; Redtz, r. M.; Ericsson. G.; Hellström, G. E., IHolmerz, G kassör; Mårtensson, L. A., sekr.; Lundberg;:..Bref och försändelser bora sand~s till ord- P.; Andersson, A. N.; Nilsson, E. Revisorer:' foranden, adr, Vetenskapsakademien, ' Anderson-Edenberg. A.; Almqvist, J. [2263] Geologiska föreningen i Stock holm. Ordf.: Nathorst, A. G.; sekret.: Svedmark, E.; skattmäst.: Holm, G; ledamöter: V.etenskapliga, litterära syften, skön Törnebohm, A. E.; De Geer, G., frih. konst, musik, sång. [2265) Kemi8~samfundet.. Ordf.:.Nor. blad, Al{ v. ordf.. Carlson, O., sekret.. Ek-,r2251] Historiska föreningen. (Adr. strand, A., fil. dr; ledamöter: Petterson, O.; Riksarkivet.) Ordf.: Odhner.U. '1'.; sekret.: Enell, H. O. G. Hilde~.rand, E.; skattrnäst.: We~.!l'i?, Th.; [2267] Numismatiska föreningen. Ordf.: ledamot~.r: Annerstedt, C.; BJor.hn, G., Snoilsky, Carl; sekret.: Levin, Astley.: kassa- Malmström, C. G.; Styffe, C. G.; Weibull, M. förvalt.: Hyckert, Bror; ledamöter: Wed- [2253] Svenska fornskriftsällskapet. berg, J. O.; Hjelm, C. O:df.: Hi~debrand, H. O.; sekret..?ch skatt- [2269] Svenska autografsällskapet(adr.: m,ast.: WI~selgren, H. O.; ledamöter: Teg- Riksarkivet.). Ordf.: Bonde, C. Crson, frih.; ner, E.; Geete, R. Klinckowströrn, R. M., frih.; Odhner, C. F.,. [2254] Svenska fornminnesföreningen. riksarkivarie; skattmäst.: vakant; sekret.: OrM: Upmark, G.; v. ordf: Sidenbladh,K.; Wl'angel, F. U., grefve. Brand- och LifförSäkrings-Aktiebolaget SVEA.' 13 Drottninggatan.

19 [ J Föreningars och Sällskaps styrelser. [22731 Stockholms läraresällskap. Ordf.: [2?90J Föreningen för grafisk konst. Schwartz, :K (äfven ordf. inom sällskapet); (Adress Nationalrmiseum.) Ordf.' Upmark, Lindman, C. A.; Berggren, J.; Lindhagen, G.; v. ordf.: Börtzell. A.; öfrige ledam.: A.; Malmstedt, A.; sekret.: Elireson, E. Sonden, M.; Norstedt,R.; Berggren J.; supp- Stockho lms liimresiillskaps...bigil;dadskomite: leanter: Hasselqnist, Alex.; Foleker, E.; sekr.e Hernlund, C. H., ordf.; Björkman, P. A.; Folcker, E.; kassaförvaltare: Palm, C. D., Falk. C.; Pettersson, J. M.; Blid~erg, A. H. Engelbrektsg ''''1.~",oll:isl<al'ibliote.J.<et...Regenngsg. 79. [2291 J Konstnärsförbundet. Ordf.: Nord. TIll~lOr Stockoholms läraresällskap.?ppnades ström, K.; v. ordf.: Bergh, R.; sekres.: J ans- 188~. In.:n~h~.l:e~f. n. om~n~~ 16,,)0~band, son, E.; v. sekret.: Thegerström, R.; skatt- Afsedt fo! lärare och larannnor VId alla mäst.: Kreuger, Nils; v. skattmäst.: Lund. slags uppfostrinzsskolor (folkskolor, allm. ström Ernst läroverk, flickskolor, m. m.) samt andra för l '..... uppfostran' och undervisning- intresserade [2293J o Konstnarsklubben. (Konstnärspersoner. 8tY"eZRe: Schwartz, E., ordf.; Berg, huset, Smalandsg. 7.) Ordf.: Larsen, Carl;, 1"1'., v. ordf.; Lagerstedt, N. G. W., förest. v. ordf.: Hagl~lDd, Rob.; sekre t.: Johansson; o. skattm., Widegren, Matilda, sekr.: Lind- A~.on; s~.at~mast.: Swanb~.ck, E" dr; klubbhagen, A. - Il ihiiotekarie : Lövenhielm, mast:: Sorl~ng, O.; ledamoter: Akerlund, J.~ Laura; bitr, bibliotekarie: Hjorth, Maria. Andren. Viet. [2275J Stiftelsen Lars Hiertas minne..[2~94j Sve~.~ka k~nstnä~er~as fören~ng. Ordf.: Curman, Carl; v. ordf.: Arrhenius, S.; Ordf... Malmström, A., v.. ordf.. Cederstr.?m, sekret.: Retzius, G.; skattmäst.: Lindstedt, G:, frih.; sekre~.: Kallstemus,..G,; skattm~st.:. A. V.; ledamöter: Lind af Hageby, Ebba, f. Lindman, A~el, t. f...sk~ttmast.. o. v. vard: Hierta, frn; Retzius, Anna, f. Hierta, fru;ihagiund, R., ledamöter: Peterson, I:~dv., Retziu~, G.; Curm~.n, ~.; Lin~.sted~, A. V.; v. ~osen, G., g~~f~e; Salom~:, ~.;.~oller: Arrhenius, S. Ansökningar bora mlemnas,carl, supplean.tel.. Schultzberg, A., Tuen, J" till sekret. före 1 mars och 1 nov. Wallen, G. T., WIckman, G. [2277J Lorenska stiftelsens styrelse. [229~J Mazersk~ qvartettsälls.kapet Ordf.; Key, Axel; sekret.: Leffler, Johan, (Konstnärshuset, Smalandsg. 7), stiftadt af Mittag-Leffler, G.; Montan, C. O.; Hamilton, g.rosshandl. J?ha~ Mazer geno,m test~ment~ H E G zrefve un K. MusIkalIska akademien, tradde I ".., '"_: _.. verksamhet d. 13 januari Direktion: L2279J Föreninqen for Stockholms läse- Blom, C. E.; Book, F.; Davidson, N.; Holmsalong. Ordf.: A::nderss9n, C...Th., fru; sekr. berg, Conr.; Wallin, C. Fryxell, Eva, froken; ledamöter: Elworth, [2297J M 'k I' k k tf'" (E Sophie, fru; Beijer, P.; Fries, Ellen, fil.. USI a IS a ons o~elll.n~en. x- doktor; Lindgren, Hellen; 'I'igerschiöld, H. ped.. Klara V. Kyrkog. 9.) Ordf:: Sve~bom".. '". '". V.; sekret.: Boheman, M.: skattmåst.: Hirsch, [2281J Mlhtarhtteratur.~orelllngen. (Bu- Otto; styrelseledamot: Bolarider. O. [el' Jarls torg l~.) Verkstallande utskottet: [2298J Musikföreningen. (Stiftad 1881.) rcappe, A. K, frih.; von der Lancken, E. F.; O df S db V d" t N d F Geijer S G k s fö lt F ie P C rur.: ve om,.; Ingen: eru a, ';'.,.._ assa.rva :,: l' s,.. kormästare: Äkerbel'g, E.; sekret.: Söder-' [2283J Rattstavnmgssallskapets Stock- baurn, C.; kassaförvalt. och bibliotekarie, holmskr,ets. Ord~:: Lundgren, M, F.; sekret.: Hennig, H.; ledamöter: Anderson, H., fru;' Brate, E.; kassaförvalt.: Vessberg, G. V. Klemming, G., fru; Bolin, M., fru; Kull, M., [2284J Samfundet för nordisk språk- fröken; Bejbom, A.; Mueller, E. W. forskning. Ordf.: Linder, N.; v. ordf. r2299j Fi.lharmoniska sällskapet. (Stif- Schwartz, E.; sekret.: Brate, E. tadt 1885.) Ordf.: Buren, A.; v. ordf.: Kjell- [22861 Nyfllologiska.~äHskapet i Stock- berg, Knut; dirigent:.stenhammal', W.; holm.. Ordf.: Munthe, A. W:son; sekret.: kassaförvalt.: Jonsson, Erik N.; sekret.: Fabl-, Nordfelt, A. stedt, E.; ledamöter: d'ailly, K, fru; Wess-. [2289J ~veriges allmänna konstfö riming. blad, Dana, fröken; suppleanter: Waller, (Vestra 'I'rädgårdsg. 10, 1 tr.) Ordf.: von P. A.; Santesson, Alma, fru.. Rosen, G.; v. ordf.: Gumrelins, Arv.; leda- [2301J Stockholms allmänna sångföremöter: Norbin. F. C,; Möller, C.; Cederström. ning. (Stiftad den 5 mars 1862.) Heders- G., frih.: Wrangel, F. D.,g-refve; 'I'horell, R. ordf.: Nyqvist, J. A.; ordf.: Hellqvist, F.j TJenstemän: intendent: Hafström, Gillis; v. ordf.: Melin, F.; skatt.näst.: Appelgren, sekret.: Ekelund, Daniel; kassaförvalt. : N or- E. F.; sekret.: Möller, Karl. Sånglärare: Berens, bin, Fritz. (Styrelse efter valet i februari, Herm., direktör. Sånglokal: Skiir!l'årdsgat. 6. se.aprilsnpplementet.) Undervisning meddelas i tonträffning, kör- Brand- och -Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA...13 Drottninggatan.

20 Föreningars och Sällskaps styrelser; [ ] och qvartettsång. Inskrifning vid öfnin-in~us,' N. A.l; led~möter:' Malmgren, A. E.; game hvarje tisdag kl e. m. Söderbaum, C.; Lindbohm. L. ~.; sekret. o. f2303j Qvartettsångareförbundet. (Stif- redogör.e Holmertz, C. E. 1\1.. tadt 1883 af Aug. Edgren.) (Sånglokal:. [2315J De enskilda bankernas syndikat. Hamngatan 18.) Hedersledamot: Henneberg, Ordf.: Herslow, Carl; v. ordf.: Wallenberg, Rich. Sånganförare: Ullstedt, John. Ordf.: K. A.; ledamöter: Gihl, G.; Rettig, John; Herlin.Claes: sekret.: Hultberg, Gust.; kassör: Llander, W., Sundin, H~go; öfrige ledarn.: Telenius, Fr!.th.; [2316J Sveriges allmänna exportföre- ~lom! F.:Itz; 'pah!berg, Otto. - ~nmalan ning. Hedersordf.: H. K. H. Kronprinsen. tifl inträde for sangare och passiva sker Ordförande: Bonde, C, C:son, frih.; v. ordfögenom ledamöter. rande: v. Heidenstam, O. G.; Almström, R..; [2305J Sällskapet för svenska qvartett- Blanck, Otto; Bohman, K.; Bredberg, C. G.; sångens befrämjande. (Stiftadt 1884,) Ordf.: Danielsson, C., Fahlstedt, G.; Gibson, W.; Buren.iåxel: v. ordf.: Myrberg, A. M.; skatt- Göransson, A. H.; Holmberg, E.; Ljungmäst.: Lundqvist, G. A:son; sekret.: May, berg, E. J.; Schwartz, V,,; Stridsberg, Ernst; John (träffas å Försäkr.-akt.-bol. Fylgia, 'I'esch, W.; Tham, W.: Akerman, V. Jakobs torg 3); ledamöter: Ellsen A.; Schram, Styrelsens delegerade: Bonde, C. C:son, Fredr.; Kull, Anton. frih.; von ijeidenstam, O. G.; Blanck, O.; Prisdomare 1899: Hallström, Ivar; Ny- Tesch, W.: Åkerman. V.. blom, C. R., Kull, A. Verkställande direktör: 'l'esch, W. [2306J Bellmanskören. Dirigent: Åker-I [2317J Föreningen emot lifsmedelstullar. berg, Erik (a. t ); ordf.: Sachse, E. Fören.s angelägenheter handhafvas af en (a. t. Vasa 531); v. ordf.: Karlson, G.; sekret.: centralstyrelse med säte i Stockholm samt Karlqvist, A.; kassör: Jönsen, P.; biblio- styrelserna för Förenes filialer i landsorten. tekarie: Sundberg, L. Ordinarie sångöfn. tis- Ordf.: Arnberg, J. W.; skattmäst.: Setterdagar. 'Lokal: Grand Restaur. National. wall, J. G.; ledamöter af centralstyrelsens [2307J Tyska S:t Gertrud-församlingens v~rkställande kom.ite: Beckman, E.;Benförening för kyrkosångens höjande. Ordf.: mch, N.A. G.; HamIlton,H:"..grefve.:. Montan,. Sterzel, G.. dr; vice ordf.: Becker, C.; leda- C., O.:,Nordenfelt, L. M.; Söderström, C. C.; möter: Lohoff, G.; Buxbaum, H.; Zimmer- Wallden, W.; sekret.: Montan, C. O. man, M., kassaförv.;.buxbaum, M., fru; [2318J Sågverks- och trävaruexport- Meves, H., fru; Sterzel, O., fru; Becker, E., föreningen. v. Hallwyl, W., grefve, ordf.; fru; Reinhold, A., fru. Wikström, P. M., v. ordf.: Olrog, 'I'h., Bun- [2309J English Society. Norrlandsg.17; Z?W, W.; Francke, Rob.;, Kempe J. Fran.s; Mar- Ordf.: Georg ii, Axel; v. ordf.: Seymer, M. A.; tl!!, Bernhard;.suppleanter: W ikström, C.; sekret. o. bibliotekarie: Long, Edw., L. C. P., Lindman, Arvidr, ombudsman: ' Holmberg, skattmäst.: Sundström, Aug.; öfriga leda- Uno, Slottsbacken 8. möter: Nilsen, Olof; Höglund, Carl; Grill. [2319J Sveriges spannmålsexportföre- B.; Rooth, Henrik; Adams-Ray, E.; Wåhlin, ning. Ordf.: Öhman, Eric: ledamöter: Du fru; Thunström, fru; Lind af Hageby, Louise, Rietz, G. A.; Enhörning, Fr.; sekret.: Ohfröken. man, E., j.r. [2320J Sveriges snickeriexportförening. Ordf.: Blanck, Otto; ledamöter: Hamberg, TiII9?dosee?de af k?pital, handel, Conr.: Larsson, Oscar; sekreterare: Wennerindustri, m. fl. Intressen. holrn, Vict. [2311 J Riddarhusdirektionen. Ordf.: [2321 J Svenska, qvarnindustri-idkarevon Essen, Fr., frih., excellens; ledamöter: föreningen. Ordf.: Bengtson, Carl, Stockvon Rosen, G. P. A., grefve; Hamilton, M. holm; v. ordf.: Althainz, F. G., Stockholm, W., grefve; Cederströrn, Cl. R., frih.; Mareks ledamöter: Wennberg, Aug., Stockholm; von Wurtemberg, U. A. R. J., frih.; von Rubow, R., Malmö, SandbergvRich., Göte- Krusenstjerna, J. E.: Printzsköld, O. H. R.; borg; sekret. o. kassaförvalt.: Sundberg, E. G. T'[enst emiin : riddarhussek~eterare och om- [2322J Svenska smörnoterlnqen. Ordf: budsrnan : Stuart, J. M.;.riddarhuskamere- i noteringskorniten,ostberg, G. F.; riksrare:. Pleetwood, R. A. S., frih.: ~ Iddarhus-gä,ldsfullm. Ombudsman, utsedd af landtkanslist: von Hartmansdorff, A. E. Ch.; ama- bruksstyrelsens chef: Lundblad. Nils, Kungsnuenser : Croneborg, O. U.; Skogman, K. holmsg. 17: Veckopublikationen»Svenska [2SJ13J f1ammarskiöld-risellschöldska smörnoteringen» sättes hvarje torsdag kl. 2' stip.endii-fonden. Ordf.: Vakant (efter Vare e. m. 'L'elegrafadr.: S7llörnote' ing.. Brand-.och Lifförsäkrings:.Aktiebolaget SVEA.' '13 Örotlninggatan;..,.

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

D. Föreningar och sällskap.

D. Föreningar och sällskap. [3571-3579J D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. l. Religiösa (kristliga) '" [3571-3612J 2. Till hjälp åt barn och värnlösa [3616-3640~ 3. T~ll st.~.df~r sjuk.~ eller v~nlott::de [3645-36,96

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015

Triangel Tävling Växjö 18 April 2015 Triangel Tävling Växjö 8 April 205 Aqua Mera Växjö den 8 april 205 Detailed Results 6.0..0 Flickor 2006-Yngre m Emma Madås (2006) -- Sik Göteborg,0 5,0 4,5 5,0 5,0 5,00 5,00, 6,0 6,0 5,5 8,0 9,80 34,80,4,0

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen

Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Promemoria 2013-06-19 Arbetsmarknadsdepartementet Förordnande av ledamöter och ersättare i Arbetsdomstolen Regeringen förordnar med stöd av 3 kap. 1 lagen (1974:371) om rättegången i arbetstvister följande

Läs mer

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003

Badmintonstadion Cup 2003. 8-9 feb 2003 8-9 feb 2003 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

SBK Sörmlandsdistriktet

SBK Sörmlandsdistriktet Kontaktuppgifter 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Göran Maria Marita Anne-Marie Birgitta Åsa Catrin Strömbäck Gabrielsson Teräs Lundqvist Hoflin Lind Englund Gustavsborgsvägen 39 Estbrötevägen

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true

http://www.svenskidrott.se/n3result/resultlist.aspx?eventid=17558&showall=true Sida 1 av 3 LVC. Region / Landsdelsfinal Götaland Regionalt/Landsdel 2008-03-14 10:00 Hestra Skid O Sportklubb Tillbaka till tävlingskalendern Skriv ut Super-G - Alpint Damer 10-11 21 anmälda, 21 startande,

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Bra genomförd tävling

Bra genomförd tävling I lördags arrangerade DCSW:s Dansföreing och DansCenter Sofia Westlund sin första regionstävling i Åmål. Drygt 350 dansare från Åmål, Tidaholm, Lidköping, Göteborg, Kalmar och Helsingborg deltog i disciplinerna

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2003 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 december 2003 Marie Andersson Per-Axel Andrén Henrik

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 19/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 13 juni 2013 Kalle Ahlqvist Elin Alfheim Linda Arnqvist

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. Föreningars och Sällska ps styrelser. [2151-2166]' Styrelser för Föreningar, sällskap och klubbar. Kyrkliga, religiösa, moraliska syften.. [216~J ~runtimmers.~öreninge~ för mis- [2151J Stockholms prestsällskap.

Läs mer

6 3019 Niklas Myrén Prospektus AB 00:42:25 00:05:40 04:14 7 3024 Joakim Petersson Väsby Triathlon 00:42:31 00:05:45 04:15 8 3008 Jonathan Hernadnez

6 3019 Niklas Myrén Prospektus AB 00:42:25 00:05:40 04:14 7 3024 Joakim Petersson Väsby Triathlon 00:42:31 00:05:45 04:15 8 3008 Jonathan Hernadnez Resultat Sluta Röka loppet 2013 10 km kvinnor 1 4020 Anna Rahm Rånäs 4H 00:37:51 03:47 2 4013 FRIDA LUNDIN FK Studenterna 00:43:07 00:05:16 04:18 3 4029 Maria Waddington 00:46:47 00:08:56 04:40 4 4002

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F.

P17 200m heat 1 Vind +3,3 Resultat totalplac 1 Rodi Kay -98. Hammarby IF 23,40 3. dsq Carlos Jonsson -98 Hässelby SK F. Lag-USM P/F17 lördag 16 augusti 2014 Arrangörer: Tanums IF med hjälp av BDFIF Sparvallen, Tanumshede Tävlingsledare: Bo Stalefors Väder: Mestadels soligt +20 grader, sydvästlig vind P17 200m heat 1 Vind

Läs mer

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1

Sista. 2012-01-07 Torsby Brukshundklubb Camilla Larsson, 0703460057 milliz78@hotmail.com 2012-01-01 Ja 1 1 1 1 2012-01-05 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 2 1 2012-01-06 Österåkers BK Yvonne Ahlin 070 73 66 061 yvonne@facerase.biz 2011-11-01 Kistamässan Ja 1

Läs mer

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka

Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka Stipendier som SVEAs medlemmar kan söka I denna sammanställning av stipendier för medlemmar i Sveriges Elevråd SVEA har vi valt att lyfta fram stipendier som kan bidra till våra medlemmars utbildning,

Läs mer

Anteckningar från Skolekonomgruppen

Anteckningar från Skolekonomgruppen från uppen Tid: Fredagen 19 mars 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 255 Deltagare Mats Ove Svensson, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lena Schubert, Ale, Sekreterare Peder Lundemo,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital

Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen. Bokslut 2014-12-31. Lämnade bidrag 2014. Bokfört värde Eget Kapital. Marknadsvärde Eget Kapital Avkastningsstiftelser förvaltade av Regionstyrelsen Bokslut 2014-12-31 SKÅNEVÅRD KRYH Lämnade bidrag 2014 Utdelningsbart kapital 2015 Bokfört värde Eget Kapital Marknadsvärde Eget Kapital Centralsjukhuset

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Henriette Ahlzén Stiftelsen Ruth och Richard Julins Minnesfond vid Sophiahemmet Ann-Kristin Andersson Sune o Charlotta Hays Stiftelse Karin Axelsson

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Program. & Regionsfinal KvAG

Program. & Regionsfinal KvAG Program & Regionsfinal KvAG Söndagen den 29 mars 2015 Järfällagymnasterna bildades 1976 och har idag drygt 800 gymnaster och 150 ledare. Den 5 juli 2006 fick Järfällagymnasterna en egen gymnastikhall,

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg

Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg Protokoll STHFs kongress 2014-03-29 Svenska Mässan, Göteborg 1 Öppnande STHFs ordförande Yvonne Nyblom hälsar alla kongressdeltagare välkomna och förklarar STHFs kongress 2014 öppnad. Nyblom håller ett

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

Distriktskatalog Styrelseförteckningar

Distriktskatalog Styrelseförteckningar Distriktskatalog Styrelseförteckningar Begäran om ändringar av uppgifter i katalogen kan skickas via mail till christer.ericsson@veinge.nu den 16 december 2014 Sida 1 av 17 SBK Hallandsdistrikt c/o Lotta

Läs mer

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343)

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Skeppsholmen 2015-03-31 Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Verksamhetsplan 2015 Innehåll: 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade utvecklingsområden 4. Forum 5. Utbildning 6.

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2006-09-20 09-25 Dnr: 201-06-72203 Val till kommunfullmäktige 2006-09-17 Kommun: VAXHOLM Plats: Tegen Konferens, Sundbybergsvägen 9, Solna Rösträkningen

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm

PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm PM till RG Star 5-6 mars 2011 Qpoolen Hässleholm Plats: Qpoolen, Östra Hagagatan 2, 28136 Hässleholm, http://www.hassleholm.se/qpoolen Takhöjd: I tävlingszon 13 m Matta: Ljusgrå RG matta 13x13 m Juniorer

Läs mer

FORZA LADY POWER OPEN 2010

FORZA LADY POWER OPEN 2010 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher excl. WO-matcher:

Läs mer

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH

SVENSKA FRÖBELFÖRBU MARIA MOBERG OCH SVENSKA FRÖBELFÖRBU Av MARIA MOBERG OCH 'STINA SVENSKA FRÖBELFÖRB STYRELSE 1938 NORRKÖPING J938 NORRKÖPINGS TIDNTNGARS AKTIEBOLAG Agda Jeppson. Disa Beijer. Agnes Kleberg. Vice ordf. Ida Sjögren. Kassaförvaltare.

Läs mer

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00

ns ko ir«kallelse/underrättelse Sida 2014-09-02 1 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 ns ko ir«kallelse/underrättelse 2014-09-02 1 Valnämnden kallas härmed till sammanträde 2014-09-08. Plats: Tid: Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung 13:00 Ersättarna underrättas om sammanträdet

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Svenska simrekord gällande den 22 april 2014

Svenska simrekord gällande den 22 april 2014 Svenska simrekord gällande den 22 april 2014 1 800 m frisim Ann Linder GKKN 8.47,64 19820529 Volgograd SJR 50m Äldsta juniorrekordet 2 1500 m frisim Ann Linder GKKN 16.24,22 19831202 Malmö SJR 25m 3 1500

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer