Advokat Lars Boman MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box Stockholm lars. bomanse. mags.com. Advokaterna Claes Zettermarck och Ola Nilsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokat Lars Boman MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 7009 103 86 Stockholm lars. bomanse. mags.com. Advokaterna Claes Zettermarck och Ola Nilsson"

Transkript

1 Högsta domstolen Box STOCKHOLM mr qj5 MAQS LAW FIIN1 Stockholm den 31 maj 2013 ÖVERKLAGAN DE Klaganden: Lovisagruvan AB, Box Lindesberg Ombud: Advokat Lars Boman MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box Stockholm lars. bomanse. mags.com Motpart: Svenska Handelsbanken AB, Box Stockholm Ombud: Advokaterna Claes Zettermarck och Ola Nilsson Box Stockholm Överklagad Svea hovrättens dom i mål nr T den 27 mars dom: 2013 avseende skadestånd i kontraktsförhållande Lovisagruvan utvecklar nu skälen för att hovrättens avgörande ska ändras och anger de omständigheter gruvan åberopar till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. MAQS Law Firm Advokatbyr AB 1 Norrmalmstorg 1, Box SE Stockholm. Sweden Tel Fao com Reg No www maqs com COPENHAGEN GOTHENL3URG MALMCE RIGA STOCKHOLM TALLINN VILNIUS WARSAW

2 att 1. INLEDNING Målet handlar i huvudsak om följande. En bank tar över en svensk metallmäklare. Banken fortsätter sedan att tillhandahålla en redan etablerad prissäkringsprodukt. Produkten marknadsförs som något positivt och värdeskapande. En råvaruproducent (gruva) har sedan flera år varit prissäkringskund hos metallmäklaren och där byggt upp en avsevärd investering prissäkringspositioner. Gruvan blir nu bankens kund för den fortsatta prissäkringsaffären. För prissäkringen ska, liksom tidigare, likvida medel till ett säkerhetskonto fortlöpande insättas hos banken. Banken bearbetar gruvan för att också få vara gruvans enda bankförbindelse och kreditgivare när det gäller finansieringen av dessa likvida medel. Gruvan accepterar banken som ensam kreditgivare. Avtal med andra banker ska upphöra. Avtal om kredit träffas avseende belopp som är anpassat till det aktuella behovet avseende säkerhetskontot och som vuxit genom ytterligare prisstegring samt ökning av den säkrade metallkvantiteten. Banken åtar sig att formalisera kreditöverenskommelsen. Prissäkringen är kundförhållandets huvudaffär, men banken har nu, som gruvans finansiär, dubbla roller. Banken beslutar plötsligt - och uppenbarligen grundat på en missuppfattning av affärssammanhanget - avbryta prissäkringsaffären. Därmed raseras den under flera år uppbyggda investeringen. Orsaken till beslutet är en - naturligt uppkommen - formell brist på säkerhetskontot, eftersom den givna krediten inte effektuerats i bankens långsamma interna process. Banken underlåter att kontakta kunden och informera om sitt beslut, trots att kunden bibringats uppfattningen att överenskommelse om finansieringen av säkerhetskontot genom kreditgivning från banken själv redan är träffad i fullt samförstånd och att finansiering inte längre behöver - eller får - sökas hos annan. Kunden ställs således inför fullbordat faktum utan att ens ha fått något rådrum för att hitta andra lösningar. Får en bank agera på detta sätt? 2

3 2. SKÄL FÖR ÄNDRING Hovrätten har i stort sett följt samma linje som tingsrätten och i huvudsak inriktat sig på det s.k. ramavtalet såvitt avser kraven avseende säkerhetskontot. Lovisagruvan har för sin del hävdat att, även om ramavtalet har en viss ordalydelse, omständigheterna har varit sådana att den bestämmelsen måste sättas in i sitt sammanhang. Huvudaffären var prissäkringen och det faktum att Banken åtagit sig att tillhandahålla en kredit för att finansiera just kravet på säkerhetskontot måste beaktas. Bankens affärsmässiga hantering av sin kund måste ses i hela sin affärsmässiga vidd. Varken tingsrätten eller hovrätten har gjort så på ett rimligt sätt sina domar. Det som nu hänt och är föremål för talan är förknippat med att Banken med sig införlivade ett företag vars verksamhet låg utanför Bankens eget kunskapsområde. Banken hade nyligen förvärvat Svenska Metallbörsen hos vilken Lovisagruvan under flera år varit kund och där gruvan byggt upp en nära nog daglig och förtroendefull kund relation. Efter Bankens förvärv och integration av Svenska Metallbörsen som en Bankens egen metallhandelsavdelning fick det från kundens sida förutsättas att den fortsatta rörelsen skulle följa samma mönster och upprätthålla samma typ av kundrelation som tidigare. Efter förvärvet var det metallhandelsavdelningen (med samma personal som tidigare) i Banken som hade kunskap om vad den typ av prissäkring, som marknadsförts gentemot Lovisagruvan, innebar och som Lovisagruvan under ett antal år funnit skäl att följa. Den för prissäkringen erforderliga och beloppsmässigt fluktuerande finansieringen av likvida medel till ett säkerhetskonto skedde då, förutom genom gruvans egna vinstmedel, med hjälp av annan bank, Roslagsbanken. Parallellt marknadsförde metallhandelsavdelningen allmänt prissäkringen som ett sätt för gruvbolag att säkra sina intäkter och därigenom ocksä uppnå bättre lånevillkor, något som är angeläget i den kapitalintensiva gruvbranschen. En prissäkring är därmed av stort värde för en gruva och även för dess långivare genom att den reducerar en väsentlig risk. Ofta kräver banker till och med prissäkring som ett villkor för att ge krediter till gruvor. Lovisagruvan hade visserligen obetydliga skulder (hos Roslagsbanken) och behövde inte säkra sig av detta skäl, men under 2007 steg priserna så att prissäkringen blev mycket värdefull. Värdet på den uppbyggda prissäkringspositionen hade i juli ökat till 3

4 motsvarande ca två hela årsvinster för gruvan. Detta var den nya metallhandelsavdelningen i Banken fullt medveten om. Ytterligare prisökning från en redan hög nivå efter det att prissäkring gjorts är, som en grundläggande del av konceptet prissäkring och av stor betydelse i det här målet, gynnsam för en gruva och leder till ytterligare värdeökning. Normalt, och detta gällde även Lovisagruvan, prissäkras nämligen aldrig hela den planerade produktionskvantiteten, eftersom det kan uppkomma vissa fluktuationer som medför osäkerhet när det gäller produktionsvolymen. En prisökning blir gynnsam för den osäkrade kvantiteten. Beträffande den prissäkrade kvantiteten kompenseras förlusten på prissäkringspositionen av vinsten på den motsvarade produktionskvantiteten självklart automatiskt. Det kan därför konstateras att detta, om en råvaruproducent]gruva vid stigande priser plötsligt tvingas att avsluta sitt prissäkringskontrakt, innebär att en skada uppkommer som motsvaras av den successivt uppbyggda investeringen i prissäkring. Producenten tvingas nämligen då att återköpa sina kontrakt till de nu högre priserna. 1 det nu aktuella fallet tvingades Lovisagruvan genom Bankens agerande att återköpa sina prissäkrade positioner till ett pris som var ungefär fyra gånger så högt som gruvans egen produktionskostnad! Prissäkringen i sig har, som nämnts ovan och som är ett generellt accepterat faktum vid prissäkring för en metallproducerande gruva, ett värde som i sin tur är till förmån för kreditgivare och som kan användas för ytterligare finansiering av en producents/gruvas rörelse. Detta var uttryckligen beskrivet i metallhandelsavdelningens marknadsföring. Ett sådant genom prissäkring utökat finansieringsutrymme används då naturligen för att skapa underlag också för de likvida medel som må erfordras för ett säkerhetskonto, om sådant överhuvudtaget ska förekomma, vilket inte alla som tillhandahåller prissäkringstjänster i och för sig finner nödvändigt. 1 nu förevarande fall ville Bankens nya metallhandelsavdelning utöka sin handel, sannolikt med instruktioner från Banken centralt. Den önskade då vara behjälplig med och var mycket aktiv i att förmedla ytterligare finansiering av prissäkringsverksamheten hos Banken. Med det syftet kontaktades Lovisagruvan av ett av Handelsbankens enskilda kontor, nämligen det på Gustav Adolfs Torg. Vid tingsrätten framkom att Bankens interna organisation, som en övergripande princip, innebär att det kreditgivande bankkontoret tog över resultatansvaret såvitt avser metallhandelsavdelningens kund. Emellertid hade bankkontoret, ostridigt, inte någon 4

5 utan erfarenhet alls av prissäkring av metaller med de speciella förhållanden som ar typiska för sådan. Att så var fallet blev emellertid inte känt för Lovisagruvan, som uppfattade att kund- och resultatansvaret låg kvar hos metallhandelsavdelningen som hade hand om det som för kunden var huvudaffären, nämligen prissäkringen. Lånefinansieringen var i det uppkomna läget efter förvärvet således en underordnad följdfrga, men Banken bearbetade redan från början Lovisagruvan för att få erbjuda sina finansieringstjänster. Banken tillhandahöll också för detta ändamål först en in blanco-kredit, dvs utan krav på säkerhet, om SEK 5 miljoner, som skulle användas just för de belopp till ett säkerhetskonto för prissäkringen som Banken krävde. Det får dessvärre konstateras att bankkontorets chef, eventuellt också styrd av annan enhet i banken, kommit att missuppfatta den affärsmässiga situation som uppstod vid den stora prisökningen på framförallt bly som skedde under sommaren och hösten Lovisagruvan hade då byggt upp en prissäkring som representerade ett betydande värde för gruvan (totalt ca SEK 30 miljoner). Frågan i målet är sammanfattningsvis om en bankkund ska behöva vidkännas en mycket betydande ekonomisk skada som uppstår när en bank flyttar över hanteringen av ett kundärende utan kundens vetskap från den avdelning med vilken man sedan tidigare har etablerat kontakt och som har förstått affärssituationen, till en annan avdelning som inte har kännedom om affärsområdet och dessutom beslutar och agerar objektivt felaktigt att kontakta sin kund och därigenom berövar denne alla möjligheter att vidta åtgärder för att förhindra skadan. Detta står i bjärt kontrast mot Bankens marknadsföring av sin prissäkringstjänst. Om en bank i förhållande till sin kund gör affärsmässiga fel så att kunden drabbas av skada så kan man inte alltid säga att det är fråga om ett s.k. objektivt fel eftersom det ligger inom ramen för olika riskbedömningar eller riskpreferenser. Det som nu inträffat i banken är emellertid en fråga om ett affärsmässigt s.k. objektivt fel. Både banken och kunden förlorade på agerandet. Underrätternas domar tar alltså endast sikte på frågan om vad Banken hade rätt att göra utifrån ordalydelsen av det s.k. ramavtalet. Detta är dock endast en del av det saken gäller. Det skulle tydligen räcka med att Lovisagruvan en viss dag inte hade tillräckligt belopp insatt på bankens säkerhetskonto. Verkligheten är dock en annan och till den har bidragit bla. bankens långsamma hantering och administration av den redan i juli 2007 överenskomna tilläggskrediten inom ramen för det helkundsförhållande som Banken själv eftersträvat. 5

6 Lovisagruvan har i hovrätten i en inlaga den 23 januari och med hänvisning även till sin stämningsansökning till tingsrätten och vissa efterföljande skrifter - närmare redogjort för de enligt gruvan relevanta sakförhållandena. Lovisagruvan åberopar och hänvisar till den inlagan och utgår från att motsvarande text inte behöver upprepas här. Mot bakgrund av vad som anförts av Lovisagruvan i målet och som också framgår av den bevisning Lovisagruvan åberopat (förutom förhör med bl.a. Göran Nordenhök och Ingrid Lind Otterhäll inte minst bankens egen kreditakt) och den relativt omfattande beskrivning av saken som framgår av Lovisagruvans inlaga till hovrätten den 23 januari 2012, framstår hovrättens domskäl inte bara som oriktiga i väsentliga avseenden utan också, såvitt Lovisagruvan kan finna, vilande på en total missuppfattning eller ett negligerande av vad som framkommit i målet. Det må även påpekas vad som får anses vara axiomatiskt när det gäller prissäkring, nämligen att metallpriserna på Londonbörsen (LME) fluktuerar, men inte med långa intervaller utan varje ögonblick dagligen. Lovisagruvan, som efter bearbetning från Bankens sida accepterade att låta banken ta över finansieringen av medlen till säkerhetskonton från annan bank, förlitade sig på att Banken, liksom den tidigare kreditgivaren, på ett praktiskt och fungerande sätt skulle fatta de beslut om utanordnande av de ytterligare medel som successivt på grund av fördelaktig prisstegring på marknaden kunde bli aktuella, så att medlen kunde tillföras säkerhetskontot. ven om Banken valde att stegvis fatta kreditbeslut avseende de belopp som fortlöpande blev följden av prisutvecklingen innebar det inte att Banken plötsligt kunde avbryta sitt åtagande. Banken gjorde inte heller sitt engagemang som finansiär begränsat till något takbelopp. Av Bankens kreditakt framgår också att Banken tagit höjd för ytterligare krediter utöver den tilläggskredit som var aktuell när Banken lät de nu aktuella kontrakten gå till förfall. Om det förhöll sig så inom banken att det krävdes någon särskild form av kreditbeslut för utanordnande av de medel som behövde tillföras säkerhetskontot, måste det åligga banken att anpassa sitt beslutsystem så att det också kom att vara tjänligt när det gällde sådan prissäkring för en råvaruproducent som banken numera bedrev, dvs, med dagliga fluktuationer av priserna. Om Banken av något skäl, eller på grund av missuppfattning av de ekonomiska sambanden, inte ville ha Lovisagruvan som kund längre, borde Banken självfallet ha informerat gruvan om detta och även förklarat orsaken, så att Lovisagruvan fick tid till 6

7 en alternativ lösning (på det sätt som senare skedde, men först när den stora skadan redan var et faktum). Att Banken nu självsvåldigt företog sig återköp utan att först diskutera saken med Lovisagruvan och utan att senare motivera det med annat än att Banken hade rätt till detta enligt ramavtalet är därför helt orimligt och var oförutsägbart för gruvan. Det var Banken, dels genom metallhandelsavdelningen, dels genom bankkontoret (som utfäst sig att tillhandahålla de erforderliga medlen). som beslutsmässigt förfogade över båda situationerna, dvs, om säkerhet verkligen skulle krävas på säkerhetskontot, inom vilken tidsperiod den skulle ökas vid prisuppgång och hur och när Banken, som finansiär av de likvida medel Banken själv krävde genom dagliga meddelanden från sin metallhandelsavdelning, skulle utanordna medlen. Lovisagruvan har i målet utförligt beskrivit hur förhållandet till Banken utvecklats efter det att Banken förvärvat Svenska Metallbörsen. Bankens vittnen har uppgett att om Lovisagruvan inte omedelbart kunde finansiera det belopp som krävdes på säkerhetskontot genom sitt eget kassaflöde (något som låg i sakens natur och utgjort incitamentet till Bankens bearbetning av gruvan för att få vara dess finansiär) så skulle det krävas att bolaget särskilt begärde en utökad en kredit och att Banken fattade ett nytt kreditbeslut. Det kan emellertid konstateras att Lovisagruvan skulle försättas i en helt omöjlig situation om en sådan begäran och ett sådant kreditbeslut hade att fattas vid varje daglig prisfiuktuation. Med metallhandelsavdelningen förekom såväl under sommaren 2007 som under det nu aktuella skedet i stort sett dagliga kontakter om prissäkringsaffären och dess utveckling. Rutinmässigt utsändes från Banken s.k. margin calls som utvisade läget på säkerhetskontot. Efter det att Lovisagruvan accepterat att banken skulle vara finansiär av säkerhetskontot, nu även med den överenskomna tilläggskrediten, var det alltså Banken i den egenskapen som Lovisagruvan hade att förlita sig på när det gällde uppfyllandet av det krav Banken själv ställde på att ha medel på ett säkerhetskonto. Redan under sommaren 2007, när priserna var synnerligen förmånliga, uppkom som en naturlig följd av prisuppgången en nominell brist på säkerhetskontot för prissäkringen. Metallhandelsavdelningen som självfallet var införstådd med att prissäkringens värde ökade i motsvarande mån, hade inte ansett att bristen utgjorde ett problem som krävde något akut åtgärdande, i vart fall inte i avvaktan på att bankens bearbetning av Lovisagruvan för att bli Lovisagruvans finansiär av medel på säkerhetskontot skulle ge resultat. 7

8 Efter det att avtal träffats om en kredit (alltså i tillägg till en redan tidigare meddelad in blanco-kredit med visst belopp; parterna tvistar i målet om hur stor den egentligen var och Lovisagruvan hänvisar till vad som tidigare anförts från gruvans sida och vidhåller vad som där sagts, nämligen att det tilläggsbelopp som då krävdes var 13 miljoner, eftersom även de befintliga lånen i Roslagsbanken skulle lösas) ålåg det Banken att formalisera avtalet om krediten och hantera frågan om överförande av säkerheterna på sedvanligt sätt. Det visade sig dock att Banken inte genast ombesörjde dessa formaliteter, bl.a. innefattande att Banken från Roslagsbanken skulle ta över säkerheterna i företagsinteckning och lösa befintliga lån i den banken. form av Mot den här bakgrunden är det som hovrätten uppger nederst på sid 3 och överst på sid 4 i domen fullkomligt obegripligt för Lovisagruvan, nämligen att det skulle vara anmärkningsvärt att Lovisagruvan, såvitt framkommit i målet, inte kontaktat Handelsbanken i anledning av de många sk, margin calls som gruvan mottagit för att utröna bankens uppfattning om dessa påstötningar att betala in pengar på säkerhetskontot. Dessa påstötningar kom ju från Banken själv, samtidigt som Banken skulle effektuera den överenskomna tilläggskrediten. Påståendet att Lovisagruvan inte kontaktat banken tycks därför vara fullkomligt taget ur luften. Kontakterna med banken, vilket direkt framgår av Bankens egen kreditakt, ledde ju till att banken accepterades som finansiär av medlen till säkerhetskontot, att Banken beviljade en tilläggskredit, slutligt godkänd i Bankens regionstyrelse redan den 12 september, för just det ändamålet och att bankens uppgift var att formalisera låneavtalet samt överförandet och utökningen av de företagsinteckningar som dittills disponerades av Roslagsbanken. Det var det skedet de nu aktuella händelserna ägde rum. Lovisagruvan måste fråga sig om hovrätten verkligen tagit del av handlingarna och bevisningen i målet. Hovrätten har vidare uttalat sig om storleken av den tilläggskredit för vilken låneavtal, trots vad som redan inträffat, faktiskt formaliserades den 15 oktober 2007 och om det beloppet hade räckt för täcka säkerhetskravet. Det märkliga är emellertid att Banken redan mellan den 3 och den 5 oktober 2007 och på basen av det behov av medel till säkerhetskontot som då förelåg, enligt vad utredningen numera visar, fattat beslutet att låta en stor del av prissäkringarna förfalla. Hovrätten har, trots vad Lovisagruvan anfört i det avseendet och utan att överhuvudtaget redogöra för den inställningen, bortsett från 8

9 att säkerhetsbristen den dag beslutet fattades var betydligt lägre och otvivelaktigt täcktes redan av den tilläggskredit som parterna tidigare hade kommit överens om. Till bilden hör vidare att Bankens metallhandelsavdelning så sent som den 3 oktober 2007 omsatt ( rullat ) ett annat för gruvan då förfallande kontrakt på normalt sätt, och utan att indikera att några som helst problem förelåg med detta. Gruvan kunde redan av det skälet inte ana att Banken sedan plötsligt skulle Ita de strax därefter följande kontrakten gå till förfall med raserande av den av gruvan gjorda investeringen i prissäkring som följd. Det s.k. ramavtalets bestämmelse om att medel ska tillföras säkerhetskontot inom 24 timmar hade således, på goda affärsmässiga grunder, inte upprätthållits av Banken under många månader när Lovisagruvan var föremål för Bankens marknadsföring av sig själv som kreditgivare för säkerhetskontot och parterna i juli kom överens om en tilläggskredit att användas för kontot enligt bestämmelsen. Lovisagruvan frågar sig först hur en råvaruproducent som gruvan, som använder ett av en bank eller andra marknadsfört prissäkringsinstrument, egentligen ska göra om banken, i sin dubbla roll, å ena sidan kräver att det inom 24 timmar ska sättas in medel på ett säkerhetskonto och å den andra bearbetar kunden för att bli kundens ende finansiär - med uteslutande av andra - för skapandet av just de medel som ska tillföras säkerhetskontot (en affär som för övrigt medför ett, med hänsyn till riskbilden, onormalt stort räntenetto för banken). Om en bank plötsligt stoppar sin kreditgivning mitt under loppet av prissäkringsaffären och samtidigt beslutar att låta de redan upparbetade prissäkringarna falla och kräver att bristbeloppet ska vara inbetalat inom 24 timmar, försätter det självfallet en råvaruproducent i ett helt omöjligt läge eftersom det inte är görligt att söka kredit hos annan under den korta tid som i så fall står till buds. Lovisagruvan har i målet hävdat att det ålegat Banken, om Banken inte ville fortsätta att ge erforderliga krediter eller om sådan kreditgivning skulle kräva en mer tidskrävande beslutsomgång, att under alla omständigheter ge kunden skäligt rådrum för att lösa situationen. Så har inte skett från Bankens sida utan Bankens beslut att inte omsätta gruvans närmast förfallande kontrakt fattades i tysthet och utan att Lovisagruvan underrättades om vare sig att ett möte ägde rum för att fatta just ett sådant beslut eller att Lovisagruvan i övrigt aktivt underrättades om beslutet från bankens sida. Detta var helt orimligt med tanke på den skada som uppstod för deras kund. 9

10 Att Banken beslutat att låta de aktuella kontrakten gå till förfall upptäcktes av Lovisagruvan av en slump när Göran Nordenhök sökte banken för att prissäkra ytterligare kvantiteter eftersom prisnivån stigit ytterligare något från den redan höga nivån. Hovrätten har inte heller överhuvudtaget berört frågan om de externa säkerheter några av Lovisagruvans styrelseledamöter erbjöd för att förhindra den katastrof Banken var på väg att skapa för gruvan. Lovisagruvan hävdar att sådana säkerheter erbjöds som hade varit tillräckliga för att under alla omständigheter tillsammans med den beviljade tilläggskrediten skapa de belopp till säkerhetskontot som Banken själv krävde. Lovisagruvan vidhåller sin i domstolarna tidigare redovisade inställning att det som förekommit under alla omständigheter är ett grovt illojalt förfarande från bankens sida, eftersom agerandet försatt gruvan i en helt omöjlig situation och att den uppkommit just därför att det var Banken, och inte någon annan bank, som skulle svara för finansieringen av de likvida medlen till säkerhetskontot. Lovisagruvan har som grund också åberopat att om avtalet i kundförhållandet med gruvan, som är en råvaruproducent - och inte en ickeproducerande börsspekulant, verkligen kräver att säkerhetskontot regleras inom 24 timmar efter en positiv kursförändring samtidigt som banken som gruvans finansiär av de likvida medlen inte kan utanordna den nödvändiga krediten enligt de av banken själv uppställda kriterierna, avtalet är oskäligt och ska jämkas eller lämnas utan avseende såvitt avser det här avtalsvillkoret. 3. SKÄL FÖR PRÖVNINGSTILLSTAND Målet rör förhållandet mellan en stor bank och ett litet gruvföretag och de speciella förhållandena vid prissäkring. Särskilt rör målet bankens roll som kreditgivare sedan banken aktivt och hårt bearbetat sin kund för att få rollen som finansiär av säkerhetsbeloppen för prissäkringen. De frågor som uppkommer i samband med prissäkring och som nu återspeglas i tvisten mellan parterna är av komplicerad natur och svaren på dem har stor betydelse inte bara för parterna själva utan för andra råvaruproducenter som prissäkrar sin produktion. Tvisten behöver prövas av Högsta Domstolen inte bara därför att den är rättsligt komplicerad. Det är också fråga om en mycket betydande skada för en gruva av Lovisagruvans storlek. lo

11 Underrätterna har inte beaktat de omkringliggande omständigheterna utan endast utgått från ordalydelsen i ett standardavtal, något oegentligt benämnt ramavtal (och med ett innehåll såvitt nu är ifråga som är anpassat till riskspekulanter på råvarubörsen, inte råvaruproducenter som prissäkrar sin egen produktion). Banken hade inte själv tidigare tillämpat bestämmelsen utan handlat som om den under de rådande omständigheterna kunde bortses från. 1 vart fall borde det falla tillbaka på Banken själv som gruvans finansiär av belopp på säkerhetskontot att utanordna dessa så att den formella bristen utjämnades. Högsta Domstolen bör pröva samtliga omständigheter och låta dem ligga till grund för domslut. Målet handlar i vidare bemärkelse om vad som är ett rimligt beteende av en bank den aktuella situationen, om banketik och om lojalitet i avtalsförhållanden, Hit hör också den allmänt sett viktiga frågan vilket rådrum som rimligen bör ges en kund om en bank finner sig ha att avsluta ett upparbetat kundförhållande eller vissa affärer inom ramen för detta. Kan beslut som för en kund innebär en mycket stor skada fattas utan särskilt varsel eller vad bör gälla? Med hänvisning till vad som särskilt utvecklats i det avseendet ovan när det gäller skälen för ändring bör framhållas att målet även innefattar frågor om den rättsliga statusen av låneutfästelser och kreditöverenskommelser innan de formaliserats av banken och en banks ansvar för att så sker, vidare frågor om samspelet mellan å ena sidan krav på medel på ett säkerhetskonto och en banks beslutsprocess när det gäller utanordnande av överenskomna medel till just det kontot. Dit hör vidare frågan om det är kunden som ska bära risken för att en banks olika avdelningar inte fungerar med varandra och att avgörande beslut om kreditgivning knuten till en annan tjänst i banken har att fattas av annan instans i banken som helt saknar kunskap och erfarenhet inom det specialområde för vilket krediten är avsedd. 1 målet föreligger även frågor om eventuell skyldighet att minska kundens skada om sådan följer av ett beslut av en bank. Sammanhängande med föregående fråga är också följande. Lovisagruvan erbjöd genom några av sina styrelseledamöter privata säkerheter för att undvika den katastrofala skada som skulle uppkomma om banken lät de nu aktuella kontrakten gå till förfall. Banken utnyttjade inte den möjligheten förrän i ett senare skede när Banken, trots sin inställning att detta inte vore möjligt, framöver anpassade likviditetsbehovet för säkerhetskontot till de successivt förfallande kontraktens värde. 11

12 Hur ska i bankvärlden sådana extraordinära insatser från en kund betraktas? Ligger detta helt inom en banks eget skön? Vidare ryms inom tvisten frågan huruvida 36 avtalslagen överhuvudtaget kan vara tillämplig på ett sådant partsförhållande som det nu aktuella och i så fall om ett sådant avtal av standardkaraktär, som av en bank hänvisas till när det passar banken, även om banken inte tidigare agerat i enlighet med detta i kundförhållandet, kan vara föremål för åsidosättande helt eller delvis. Detta är frågor av stort allmänt intresse och prövning vid domstol torde, som Lovisagruvans sakkunnige i målet uttalat, vara den enda möjligheten att slutligt få klarhet i hur en bank egentligen får bete sig. Redan av de nu anförda skälen bör Högsta Domstolen meddela prövningstillstånd, Härtill bör dock nämnas även följande rättsligt relevanta frågor, i huvudsak föranledda av de ytterligare invändningar som gjorts av Banken i målet. Banken har aktivt marknadsfört sin roll som den som tillhandahåller alla de tjänster som kunden, i förevarande fall en råvaruproducent, kan behöva. Banken har, vilket framgår direkt av Bankens egen kreditakt, vid marknadsföringen lockat kunden med fördelarna av att lägga alla sina affärer i samma bank, det Banken ostridigt benämnt ett helkundsförhållande. Banken har emellertid i målet gjort gällande att den marknadsföringen/benämningen är juridiskt sett till intet förpliktigande. Kan så verkligen vara fallet? Saknar detta helt betydelse när Bankens roll som finansiär av den redan i banken etablerade prissäkringen blev verklighet? När det gäller övertagandet av lån från Lovisagruvans tidigare bank, har Banken i målet hävdat att det överenskomna lånebelopp från Banken som erfordras för detta endast kan utanordnas om gruvan först tillhandahåller de säkerheter som Banken kräver och som dittills innehas av den tidigare banken. Banken kallar detta för detentionsrätt. Om en bank har en sådan rätt i den situationen kommer någon överföring inte att kunna ske av uppenbara skäl. Ska banker anses ha en sådan märklig rätt? Banken har också gjort gällande att i den situationen att en kund av banken beviljats viss kredit som är avsedd att täcka ett annat engagemang i samma bank (i nuvarande fall likvida medel för säkerhetskontot för prissäkringen) den beviljade krediten likväl inte skulle kunna användas om det inte förelåg en särskild instruktion att överföra det aktuella beloppet. Detta ska enligt banken gälla även om därmed skulle uppkomma mycket stor skada för kunden (i nu aktuellt fall genom att en uppbyggd investering i prissäkring tillåts gå till förfall vid en hög prisnivå). Är det en rättsligt sett acceptabel inställning? 12

13 Banken har i målet hävdat att den skada gruvan lidit utgör en indirekt skada för vilken det inte föreligger ansvar. Lovisagruvans inställning är att en sådan skada, som utgör skillnaden mellan den prissäkringsnivå som förloras och den nivå där gruvan senare de facto gått ur kvarvarande kontrakt vid en rimlig affärsmässig bedömning av marknaden, är en direkt skada och att den skadan alltså motsvarar det som annars skulle vara just det värde som är den grundläggande idén med prissäkring. Vilken bedömning är i det avseendet korrekt? Frågan är av största betydelse för sådana producenter som prissäkrar en del av sin produktion om de råkar ut för ett sådant beteende hos sin bank som det aktuella, vilket att döma av underrätternas domar lätt kan följa av ett sådant så vanligt förekommande avtal som det aktuella ramavtalet, om det tillämpas enligt sin ordalydelse även på producenter. Banken har också ägnat stort utrymme i målet åt ett påstående om att Lovisagruvan reklamerat för sent och rättsföljden av detta och gjort gällande att gruvans krav är preskriberat enligt HB 18:9. Lovisagruvan har hävdat att det nu inte är fråga om sådant sysslomannaskap som avses i den bestämmelsen och att i vart fall krav gjorts gällande på vederbörligt sätt innan slutredovisning av prissäkringsavtalet lämnades. Det finns skäl att fråga vad som egentligen gäller för den här sortens uppdrag, nämligen prissäkring, och vilken betydelse det har i det här avseendet att det är bankens roll som kreditgivare som fallerat och utlöst skadan. 4 BEVISNING Lovisagruvan åberopar samma bevisning som i hovrätten. Den anges inte på nytt här. Stockholm som ovan rs 13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbetsgivare genom att i strid med sitt anställningsavtal, och den lojalitetsplikt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 40/09 Mål nr B 46/08 Sammanfattning Fråga om arbetsgivaren har avskedat arbetstagaren eller om hon frånträtt anställningen och om det förelegat skäl för avskedande. Även fråga om

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 44 (NJA 2005:9)

H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 44 (NJA 2005:9) H ö g s t a d o m s t o l e n NJA 2005 s. 44 (NJA 2005:9) Målnummer: T2231-03 Avdelning: 2 Domsnummer: Avgörandedatum: 2005-02-11 Rubrik: Borgen. Ett aktiebolag som gått i konkurs och enligt bolagsrättsliga

Läs mer

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 99 (NJA 2001:16)

H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 99 (NJA 2001:16) H ö g s t a D o m s t o l e n NJA 2001 s. 99 (NJA 2001:16) Målnummer: T4984-98 Avdelning: Domsnummer: Avgörandedatum: 2001-03-13 Rubrik: En konkursförvaltare beslöt att färdigställa en byggnad på konkursboets

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/03 Mål nr B 6/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/03 Mål nr B 6/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/03 Mål nr B 6/02 Sammanfattning Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande av en kommunalt anställd boendestödsassistent på grund av dennes uppträdande mot en av vårdtagarna.

Läs mer

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153

DOM. Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KAMMARRÄTTENS. STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 DOM KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2009-10-14 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 248-09 KLAGANDE MCM Placeringsrådet AB, 556685-4153 Ombud: Advokat Alf-Peter Svensson och jur.kand. Elin Awerstedt

Läs mer

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER KÄRANDE Tord LENNART Egon Johansson, 730825-0195 c/o Erik Mattsson Ulricehamnsvägen 31 Lgh 1301 121 39 Johanneshov Ombud: Jur.kand. Anna Rogalska Hedlund c/o Centrum

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/10 Mål nr B 44/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/10 Mål nr B 44/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 27/10 Mål nr B 44/09 Sammanfattning Ett bolag med verksamhet inom området IT-säkerhet yrkade vid tingsrätten att en tidigare arbetstagare hos bolaget skulle åläggas förbud att bedriva

Läs mer

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-03-25 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr PARTER KÄRANDE CTA Lind & Co Scandinavia AB i likvidation konkursbo, 556455-6511 c/o Advokatfirman Nova, Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm Ombud: advokat Kent Hägglund och

Läs mer

Stockholms tingsrätt, dom 2011-12-13 i mål T 17345-09, se bilaga A

Stockholms tingsrätt, dom 2011-12-13 i mål T 17345-09, se bilaga A Sid l (11) SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr Avdelning 02 2012-11-30 T 221-12 Rotel 0204 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätt, dom 2011-12-13 i mål T 17345-09, se bilaga A KLAGANDE PJSC UKRNAFTA,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken

Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Malin Pålsson Möjligheterna att förändra yrkandet i dispositiva tvistemål, En studie av 13 kap 3 rättegångsbalken Examensarbete 20 poäng Handledare Peter Westerberg

Läs mer

LOVLIGT BYTE? Utredning om bluffakturor

LOVLIGT BYTE? Utredning om bluffakturor LOVLIGT BYTE? Utredning om bluffakturor Rapport från Företagarna Januari 2013 INNEHÅLL 3. INLEDNING 4. BLUFFAKTUROR UR ETT AVTALSRÄTTSLIGT PERSPEKTIV 4. Att sluta avtal 5. Ogiltigförklaring av avtal 7.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 8/15 Mål nr B 102/14 En revisor och hans arbetsgivare har träffat ett avtal med en konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn under två år efter att anställningen hade upphört

Läs mer

DOM 2011-11-04 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts mellandom 2010-01-20 i mål T 5416-04, se bilaga A

DOM 2011-11-04 Umeå. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts mellandom 2010-01-20 i mål T 5416-04, se bilaga A rotel 3 Umeå Mål nr Sid 1 (11) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts mellandom 2010-01-20 i mål T 5416-04, se bilaga A KLAGANDE Stävrullen Finans AB, 556125-5851 Ombud: Advokaten OH MOTPART Konsumentombudsmannen

Läs mer

DOM 2013-06-20 Stockholm

DOM 2013-06-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 DOM 2013-06-20 Stockholm Mål nr F 10024-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-23 i mål nr F 2843-11,

Läs mer

C-UPPSATS. Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden

C-UPPSATS. Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden C-UPPSATS 2010:155 Inhyrning av arbetskraft under företrädesrättsperioden - är detta ett kringgående av LAS? Anette Forsberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 21/03 Mål nr B 34/02 Sammanfattning En verksamhetschef, A, lämnade sin anställning hos ett företag, B, som bedrev personlig assistans åt funktionshindrade enligt lagen (1993:387)

Läs mer

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter

Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Betänkande av Utredningen om telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Stockholm 2014 SOU 2014:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Skuldsanering. Vad krävs för att anses kvalificerat insolvent och har de särskilda omständigheterna olika tyngd? Maria Tirén Birberg

Skuldsanering. Vad krävs för att anses kvalificerat insolvent och har de särskilda omständigheterna olika tyngd? Maria Tirén Birberg Skuldsanering Vad krävs för att anses kvalificerat insolvent och har de särskilda omständigheterna olika tyngd? Maria Tirén Birberg Ht 2010 Examensarbete, 30 hp Juris kandidatprogrammet, 270 hp Handledare:

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

JOHANNES MARSZALEK. Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 2013-14 NR 4

JOHANNES MARSZALEK. Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 2013-14 NR 4 JOHANNES MARSZALEK Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 2013-14 NR 4 Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning 875 Reklamationsplikt vid fel i utförd överlåtelsebesiktning*

Läs mer

DOM 2015-07-06 Stockholm

DOM 2015-07-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 DOM 2015-07-06 Stockholm Mål nr F 11461-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-20 i mål nr F 1054-14,

Läs mer

CLAUDE ZACHARIAS. En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1

CLAUDE ZACHARIAS. En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1 CLAUDE ZACHARIAS En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 2014-15 NR 1 248 DEBATT En återgångsklausuls inverkan på fastighetsmäklarens rätt till provision 1. Inledning

Läs mer

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05)

NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar (2009-10-05) Inledning I lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Läs mer

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping Mål nr 61-14 1 KLAGANDE Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Ombud: Advokaterna Tobias Bengtsson och Jörgen Larsson

Läs mer

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER

EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER EN GUIDE INOM EKOBROTTSOMRÅDET RIKTAT TILL REDOVISNINGS-KONSULTER Vissa praktiska tillämpningsfrågor Rapport 2007:2, reviderad juni 2014 En guide för redovisningskonsulter avseende ekonomiska brott Innehåll

Läs mer

EXAMENSARBETE. Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens

EXAMENSARBETE. Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens EXAMENSARBETE Jämkningsmöjligheterna i äktenskapsbalkens 12 kap. En utredning av bestämmelsernas tillämpningsområde, tillämpningens omfattning samt dess eventuella problematik Jeanette Cejas 2015 Filosofie

Läs mer

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer.

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer. Socialförsäkring 2013/14:JO1 Försäkringskassan kritiseras för sitt tillvägagångssätt i samband med försäkringsmedicinska gruppkonsultationer (Dnr 3726-2011) Beslutet i korthet: Försäkringskassan tillämpar

Läs mer