Synpunkter rörande planskiss för bostadsområde inom Östra Barkargärdet, delplan 1, Borlänge kommun, Dalarnas län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Synpunkter rörande planskiss för bostadsområde inom Östra Barkargärdet, delplan 1, Borlänge kommun, Dalarnas län"

Transkript

1 Dnr 2011/657 Synpunkter rörande planskiss för bostadsområde inom Östra Barkargärdet, delplan 1, Sammanställning av synpunkter En planerarstuga anordnades den december, 2011 mellan kl i samlingslokalen Globen, Domnarvets centrum. Ett antal tjänstemän från Plan- och markkontoret deltog under de båda dagarna för att svara på allmänhetens frågor om framtida bostadsbebyggelse i Barkargärdet. Sammanlagt deltog ett 90-tal besökare. Inbjudan till planerarstugan delades ut i postlådorna i Barkargärdet och dess närområde. Planhandlingar och inkomna skrivelser finns i sin helhet tillgängliga på Plan- och markkontoret. Sammanfattning Flertalet synpunkter rör skogsområdet mellan befintlig bebyggelse i Barkargärdet och Olbäcken. Området är skogsmark idag, men har i planskissen avsatts som framtida bostadsområde. Närboende framför att området ska bevaras för friluftsliv och rekreation och att tillkommande bebyggelse istället ska planeras öster om Olbäcken. Den planerade omläggningen av Faluvägen, för att minska bullerstörningar, ses som positivt och man önskar att det sker i ett tidigt skede. Synpunkter kring befarade störningar, så som den planerade järnvägen, skjutbanan och från återvinningsstationen på Fågelmyra framfördes också. Hästhållningen i området behöver beaktas. Sammandrag av inkomna synpunkter med ledord i fet stil redovisas nedan: 1

2 Sven Häger, Faluvägen 66 Sören Eriksson, Faluvägen 62A Olavi Kankoonsyrjö, Faluvägen 53 Marie Malmenius, Lövängsgatan 17 Marian Jansson och Engvall Faluvägen 62B Maria Wärnevall, Olbäcksgatan 13 Önskar att omläggning av Faluvägen byggs ut snarast och med fartdämpande åtgärder. Önskar större avstånd mellan Faluvägen och järnvägen för ev. dubbelspår samt att omläggning av Faluvägen byggs ut snarast med fartdämpande åtgärder. Önskar att omläggning av Faluvägen byggs ut snarast och med fartdämpande åtgärder. Hästhållning önskas bibehållas. Avrinning från skogen måste beaktas. Ingen ytterligare bebyggelse norr om fastigheten önskas. Möjlighet till avstyckning av intilliggande hage frågas. Befintlig lekplats måste behållas. Insyns- och bullerskydd mot järnvägen önskas. Större avstånd mellan järnvägen och den nya Faluvägen önskas. Säker gångförbindelse till rudorna. Ridstig upp mot skogen önskas. Befarar insyn och önskar större avstånd till den nya bebyggelsen. Ifrågasätter läge för befintlig lekplats. Holmbäck, Bäckstigen 9 Siv Olsson, Lövängsgatan 15 Kjell Hjort, Aspeboda Thomas, Moa och Maja Friberg, Lövängsgatan 10 Tomas Elvström, Faluvägen 67 Wiman, Faluvägen 62 Ulf och Märit Sjöström, Bäckstigen 11 Bygg ut öster om Olbäcken först. Skogen är ett rekreationsområde och nyttjas dagligen. Området är dock sankt och blött. Endast en väg i till området medför störningar från motortrafiken. Önskar ingen mer hästhållning pga lukt och flugor. Skogen bör bibehållas. Miljöanpassad bebyggelse önskas. Besväras av lukt, buller och damm från Fågelmyrans bergtäkt och avfallsstation vilket har påtalats för Magnus Fridolfsson och Anders Adolfsson, länsstyrelsen. Önskar ingen förskola eller bostäder intill sig. Önskar att skogen bibehålls utan någon ny bebyggelse. Bygg ut öster om Olbäcken i stället. Önskar att omläggningen av Faluvägen ingår i en första etapp. Dagvattenbrunn behövs öster om tomten. Önskar att omläggningen av Faluvägen ingår i en första etapp. Önskar att föreslagen gata läggs närmare lekplatsen. Alternativ tillfart är väg intill sjukhuset som också kan medge anslutning av busslinjen 602. Helst bör området 2

3 inte komma till. Tomas Friberg, Lövängsgatan 10, Susanne Karlsson, Brittis Strömberg, Helen Friberg, Inger Aspgren, Maria Lindborg, jan Strandborg, m fl Jan och Birgitta Mossberg, Faluvägen 127 Erica och Stefan Jonsson, Bonsåkersgatan 22 Önskar att önskar att utbyggnadsetapp 1 flyttas bortanför kraftledningen. Strövområdet med fina stigar är värdefullt. Mindre utrymme för hästhållning medför åtföljande störningar. Boende påverkas av tillkommande trafik. Skogen nyttjas av skolan, dagis/fritids och för orienteringar och skoterleder och folk från andra delar av kommunen. I skogen finns blåsippor, orkidéer, bär och svamp. Djurlivet med älg och rådjur förändras. Planen medför att många mår dåligt. Anser att det är bra att bostäder byggs i denna del av kommunen och att människor kan bosätta sig i kommunen med tillgång till natur och bra service. Ser positivt på bebyggelsen som anses lagom till omfattningen. Trafikbelastningen får inte öka inom vårt område. Positivt med en omläggning av Faluvägen. Viktig att säker gång- och cykelväg tillkommer längs Faluvägen fram till Domnarvsrondellen. Sven Lundbäck, Hemgatan 51 E Anser att kraftledning bör flyttas även vid skidstadion. Området är oattraktivt med tanke på buller från skjutbanor, väg/järnväg, skugga och sankt område. Bättre att bygga längre österut. Fler stigar önskas. Möjligheter till att bibehålla hästhållning efterfrågas. Inger Aspgren, Faluvägen 67 Martin Strid, Bonsåkersgatan 18 Platingatan 11 Inger Thorp, Björn Eriksson Platingatan 17, Rudvägen 21 Anders Löfling, Anders Lars gata 21 Skogen bör bevaras med möjligheter till möte med människor och djur. Välj andra alternativ som inte drabbar folket i Barkargärdet där många mår dåligt av planförslagen. Skogen bör bevaras. Bebyggelse i mindre omfattning med enstaka tomter här och där. Bygg om Faluvägen för lägre hastighet istället för ny sträckning. Bygg ekologiskt och med passivhus. Järnvägssträckningen ligger för nära bebyggelsen vid Barberget alternativ bör vara utbyggnad av befintlig järnväg. Bullervall bör finnas på bägge sidor om järnvägen. Området för delplan 1 används av många varför utbyggnad istället bör ske öster om Olbäcken. Inger Karlsson, Barbergsvägen 25 Jan Björk Skogen och strövområdet bör vara kvar och bebyggelsen flytta österut såsom i plan från Intresserad av villatomt i området och önskar information på nätet. 3

4 Hans-Göran Johansson, Faluvägen 60 Eva Martinsson, Källparksgatan 43 Guildo Barlari, Faluvägen 58 Helgarsson, Bonsåkergatan 25 Jenny Andersson och Jonas Ericsson, Anders Lars gata 6 Peter Nordin, Olbäcksgatan 14, Anders Lars gata 16 Tore Eriksson, Olbäcksgatan 10 Anna-Britta Lood, Rudvägen 19 Bo Bergström, Olbäcksgatan 11 Birgitta Nyström-Wahrén, Bosåkersgatan 4 Magnus Falk, Kransbacken 16 En likalydande skrivelse har undertecknats av: Ragnar Pettersson, Carin Holmbäck, Selma Holmbäck, Ulf Anser att planen bör omprövas. Önskar att stigar från kv Sköterskan till Bergebo värnas. Anser att fjärvärme och telefoni/internet måste utvecklas/förbättras. Bevara skogsområdet som används för rekreation. Möjligt att komplettera vid Lövängsgatan mot Olbäcken och öster om den. Befarar ökad trafik och folk i rörelse på Anders Lars gata. Önskar att området ska vara lugnt, barnvänligt och ha hästgårdar. Önskar att skogen blir kvar och ingen bebyggelse inom delplan 1 samt ingen ökad trafik på Olbäcksgatan. Börja öster om Olbäcken då delplan 1 bör bevaras som ströv- och fritidsområde men som också är skuggigt och sankt. Anslutningsspår till Bergebo önskas. Bra med vägomläggning av Faluvägen för minskat buller. Befara ökad trafik på Olbäcksgata. En delplan 2 är bättre för avloppsdragning och öppen för solen. Anser det olämpligt att bygga i skogsmarken som används av boende i Barkargärdet och Barberget. Önskar karta. Anser att förslaget förstör naturen och att Barkargärdet är ett område som ska bibehållas. Anser att skogen bör bevaras med hänvisning till Miljöbalken. Även kommande boende öster Olbäcken kommer behöva nyttja skogen. Området är också skuggigt då det lutar åt öster. Bättre att bygga öster om Olbäcken med bättre markförhållanden och mer sol. Frågor ställs angående fjärrvärme, utveckling Bergebo, nya spångar, grillplats vid Kransbacken, förköpsrätt till köp av tomt, kompensation för försämrad närhet till rekreationsområde. Behovet av tomter ifrågasätts. I skrivelsen hävdas att hänsyn inte tagits till reglerna i Miljöbalken med hänvisning till 3 kap 6 - Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 4

5 Holmbäck, Bo Karlsson, Maria Wärnevall, Magnus Falk, Göran Helgarsson, Helen Friberg, Moa Friberg, Maja Friberg Tomas Friberg, Emil Friberg, F.Mirkob, Peter Nordin, Lisa Nordin Lukas Nordin Sofie Babyang, Tore Eriksson, Mattias Johansson, Mattias Johansson, Ulf Sjöström, Inge och Kent Karlsson, m fl. kulturvärden eller hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- och kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närhet av tätorter skall särskilt beakta. Hänsyn tas till närboende till Barkargärdsskogen och alla som nyttjar den till frilufts- och rekreationsområde. Bostadsbyggande bör ske norr om Björklunden öster om Olbäcken. Lillemor och Olle Hagman Naomi Little, Olbäcksgatan 11 Bo Bergström, Olbäcksgatan 11 Samhällsbyggnadssektorn Plan- och markkontoret Steve Johnson Plan- och markchef I skrivelsen påtalas att utbyggnadsriktningen mot Falun ger förutsättningar för en mer konkurrenskraftig och attraktiv region för boende och företagande. Underlaget för en bra service stärks med fler boende och äldre som kan bo kvar i Domnarvet. En ny barnstuga bidrar att gör området mer attraktivt. Friluftsområdet i Bergebo är en resurs som kan utvecklas genom att anlägga en utlöpa från motionsområdet till det nya bostadsområdet. Den nya bebyggelsen bör förläggas i anslutning till befintlig bebyggelse i möjligaste mån för att begränsa miljöbelastningen. Tillgången till bra lokaltrafik stöds av tillkommande resenärer. Skogen nyttjas av närboende för friluftsliv och rekreation. Den fridfulla känslan av naturen, djur och växtliv kommer att försvinna till förmån för ny bebyggelse med allt vad det innebär (byggtid med oljud, nya grannar, ökad trafik etc.) Synpunkter på planerarstugan i Kupolen. Undrar hur samrådsbeslutet har gått till. Planerna på exploatering i Barkargärdet är för stora och kommer få en stor inverkan i vad politikerna kallar Den sista byn som finns kvar i centrala Borlänge. Den nya bebyggelsen ligger för nära den befintliga bebyggelsen i väster. Den kommer att medföra mera ljud, ljus och biltrafik m.m. Synpunkter på kommunens etablering öster ut mot Falun. Skogen är ett viktigt rekreationsområde. Synpunkter på hästhållning. Hur ska den hanteras i kommande planarbete? Anders Jonsson planarkitekt 5

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Del 2.1 Allmänna intressen

Del 2.1 Allmänna intressen 11 Del 2.1 Allmänna intressen Här ges en sammanfattning av bakgrund och problemställningar samt en vision av tätortens framtida struktur och utveckling. Vidare redovisas hur den bebyggda miljön ska bevaras

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Dnr A 0160/03 Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Antagen av Byggnadsnämnden den 2003-11-12, ändring av titel policy till riktlinjer den 2004-02-12

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25

TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN DNR 2011-02007 SID 1 (12) 2013-07-25 STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (12) 2013-07-25 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-508 26 659 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G -

- M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - - M Ö J L I G H E T T I L L K O M P L E T T E R I N G - Alternativ i programförslaget Programmet prövar fyra områden för bostadsbebyggelse. Dessa prövas vart för sig. De är lokaliserade geografiskt olika

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 20 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5 Underlagets

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer