Kvinnoarbetet i Stockholms banker.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvinnoarbetet i Stockholms banker."

Transkript

1 Kvinnoarbetet i Stockholms banker. Ned kortare eller längre mellanrum men med en seghet, som trotsar det sunda omdömets så väl som de faktiska och påtagliga resultatens alla invändningar, uppdyka i den dagliga pressen.direkta ' eller indirekta anfall mot användande af den kvinliga arbetskraften, i,det offentligas tjiinst. Det hjälper ej, att anklagelserna vederläggas, att bevisen för lrvinnoarbetets nytta och nödvändighet för. samhället mhgdubblas, ja, att det från de mest kompetenta auktogteter erhaller det amplaste erkännande, protesterna skola alltjämt återkomma så länge som föreställningen oin att kvinnan icke är mannens tu-betskanirat utan hans arbetskonkurrent ar rotfiist i den allmänna meningen. Närmast är ofvanstående ofta återkommande reflesion föranledd af en i början af hösten i tidningarna synlig polemik rörande»kvinnoarbetet vid Stockholi~~s banker)), däri hvad som ofvan sagts om segslitenheten af det giingse föreställningssättet om kvinnans offentliga verksamhet far sin fulla bekräftelse. DA det ej saknar sitt. intresse att se, huru argumenten för och emot. kvinnoarbetet gestalta sig, meddelas har en resurn6 af den ifrågavarande polemiken. Det var,goteborgs Handels- och Sjöfartstidning», som under ofven citerade rubrik tog upp frågan utan att anföra några omst~ndigheter, som just nu föranledde dess stallande under deb-t$: Tidningen tror sig emellertid veta, att trots det att ett betydligt antal kvioliga biträden sedan många år tillbaka varit anviinds8'6ld hufvudstadens banker och i allmänhet skött sig till bmlcliefernas belitenhet,»en tendens numera börjar visa sig att upphöra, med kvinnoarbetet D.»Man har funnits, så forklarar tidningen saken,»att kvinnorna äro oftare sjuka Bn rniinnen, hvarför de måste liimnas betydande mera tjänstledighet; det är ej alltid, som kvinnorna kunna i samma grad som männen bibehiilla sin nervstyrka orubbad, något som alls icke är latt i en stiindig beröring med alla slags människor, så att kvinnorna efter ett antal års slitande tjänstgöring lättare lcomma sur humör» gent emot kunderna, än hvad fallet är med männen; slutligen uppstår det stor svårighet vid besättandet af ledig-

2 vordna chefsplatser i banker, dar alla mellans~sslor äro upptagna af damer, enär då ingen skolad manlig krets finnes att taga ur.»det kan konstateras ännu i dag, att stora mangder af bankkunder icke gärna underhandla med en kvinna på t. ex. en kam-. rerareplats. Detta ar ju löjligt., men icke desto mindre sannt. Vid en bank i hufvudstaden finnes en bepröfvad, intelligent kvinna, skarp som den basta kamrer, men hon kan endast sitta vid befattningen på så satt, att hon i förhandlingen med kunderna har ett manligt biträde som skylt.^ Ja, så lyder Q. H. T. utsago. Tidningen visar ju samtidigt sina kvinnovänliga tendenser genom att förklara allmiinhetens fördomar»löjliga, - sorgliga vor0 kanske här biittre p& sin plats - och det konstateras ytterligare, att smed kvinnornas tirbete iir man å olika håll fullt nöjdw hvsrjämte den icke lhgsökta reflexionen göres, att,brist på kvinnokraft finnes ejio. Omedelbart sedan här anförda uttalanden statt att liisa i ofvannämda Göteborgstidning, ger sig Dagens Eyheter in pil svaromål, man fiir antaga icke bara af lokalpatriotismen utan af verklig öfver- tygelse att det har gällde en frdga, som för principens skull tclrfvade vederläggning. Ja, för att finna ut i hvilken grad uppgifterna om kvinnoarbetet i Stockholm stiimde med det verkliga förhallaadet, har Dagens Nyheter anställt förfragningar i saken hos ett par a'f de banker i Stockholm, som anrhda största antalet kvinliga arbetare. Har rna ur D. N. anföras resultatet af den gjorda D enqueten B : 2 Skdnebaq~kens direktör bestyrkte icke Handelstidningens uppgifter. Sedan S4 &r tillbaka har banken haft fruntimmer anstillda, och de fingo vitsordet att städse ha varit flitiga och piilitliga samt ej gifvit anledning till anmärkning. Att kvinnorna roro oftare sjuka an mannen, hade han ej kunnat finna, snarare tvärtom. Exempelvis hade ett af de kvinliga bitriidena tjänstgjort i banken i 18 år utan att en enda dag ha rarit franraraude på grund af sjukdom. En af de tre kassörsposterna innehahes af ett fruntimmer, hvaremot det ej ifrågakommer att anställa en kvinlig kamrer, diir det fordras stor språkkunskap samt en vidstriicktare affarskannedom, %n man kan förutsiitta hos fruntimmer. Som totalomdöme ville han emellertid siiga, att han endast haft tillfredsställande erfarenheter af att ha kvinliga bitriiden - hvilka i denna bank Hro ungefär lika ' mhga som de manliga - samt att någon tendens att minska deras antal ej förefunnes. 2

3 DI Sto~k1~0lms e~zskilda bmk, som var bland de första i hufvnd staden att använda kvinlig arbetskraftl, har man gjort ungefär samma rön som på förutnämda ställe. Det finns visserligen områden, dar kvinnorna äro iinderlagsna männen, men å andra sidan flera.där man föredrar kvinnorna. Till de förra hör esempelvis korrespondansen. Som kvinligu biträden i utlandet äro en sällsynthet, har ett fruntimmer ej tillfälle ritt öfva upp sig genom studier utomlands. Inte häller användas hintimmer till Iramrerssysslor eller andra chefsplatser. Det ar svart att bestämdt definiera, hvad som mest bidrar härtill, om det är bristande omdömesstyrka eller andra egenskaper, men det är likväl. så. 'Å andra sidan sköter kvinnan inom det område hon behärskar på utmärkt sätt sitt arbete. Det rent mekaniska arbetet förrätta de val och äro mycket pålitliga och ordentliga. Den kvinliga personalen är äfven h8r lika stor som den manliga, och någon tendens att minska den förra finns inte, snarare att öka den.,,för att äfven höra, hvilken syn p& frågaa förefanns i ett statens ämbetsverk, vande tidn. sig till Postsparba~tken, dar material till erfarenheter inte saknas, eftersom ett 80-tal kvinliga biträden äro anställda dar. Äfv'en här gafs fruntimren det berömmet att de sköta sitt arbete utmarkt. De ha bland annat en seghet och uthållighet, som göra, att de i tiotal &r kunna hålla på med ständigt ett och samma själsdödande arbete, där en karl antagligen skulle slappna till, men som de förrätta med. alltjämt samma spiinstighet. Äfven här har det varit ifrågasatt icke att minska, utan att öka den kvinliga personalen. D, Det ar ju i det stora hela utmärkta vitsord kvinnoarbetet här erhållit. Undersökningen är visserligen icke vidtomfattande, men de auktoriteter, som hörts, aga desto större vederbäftigliet, och tidningen har nog ratt i sin förmodan,,att svaren skulle bli ungefär liknande å andra af hufvudstadens enskilda banker,. Att kvinnoarbetets större prisbillighet, en faktor som i de åberopade vitsorden icke framhålles, spelar en viktig roll vid dess anviindande förbigås ej heller af D. N., och denna omständighet, tillika med kvinnornas minst sagdt lika stora pålitlighet, anser tidn. vara fullgoda skal för att deras ställning inom denna del. af arbetsmarknaden icke skall underkastas någon rubbning. Ned berömdvärd ärlighet delger G. H. T. sina läsare StocK-. holmskollegans,förklaringar, och tidningen säger sig, i de hårdt anlitade husfädernas Intresse, vara glad åt ifall ett misstag har skulle föreligga, då det icke är oviktigt att fsmiljeförsörjarens kapitalstyrka

4 > erhaller lättnad genom döttrarnas i huset betalda verksamhet iitom familjekretsens. Men G. H T. gläder sig ej mindre at att Dag. Nyb. gjort samma erfarenhet som de sjalfva, niimligen satt det mindre skulle bero på kvinnornas brist pb duglighet iin p4 andra omständigheter att de ej kunna användas p& cliefsposter~. Hvilka dessa omständigheter äro utvecklas ej närmare. De här anförda bankcheferna iiimna, som man finner, ej hiiller någon tillfyllestgörande utredning rörande detta faktum. Det större mått af fackkunskap och affarskiinnedom, som en bankkamrerpost kriiher förutsiittes ej ett fruntimmer vara i besittning af; >en kvinna har ej tillfiille att öfva upp sig genom studier utomlands)? o. s. v. IIvad den kvinliga förmågan skulle kunna iltriitta ifall den bereddes tillfälle att utveckla sig på samma satt soni mannens ifrågasattes icke. Darhiin har icke ens den fördomsfriaste man kommit, di det galler kvinnoarbetet, att han tänker tanken ut och väger möjligheterna för och mot hvarandra. Han fastsl%r utan att definiera hvarföre, att kvinna inte passar p% chefsplatser - 2 bristande omdömesstyrka eller andra egenskapers anföras p& sin höjd -- och därmed ar saken affärdad. Att emellertid frågan ansetts yard bealztande visas af den ifver, hvarmd den upptagits i pressen. Sa redogör bl. a. Sya Dagligt Allehanda ganska utförligt för sina kollegers uttalanden och fogar därtill några uppgifter om hvad som i saiiiiua Amne lcuiiiiat utrönas fr&u utlandet, exempelvis från Tyskland och England. Xinga tecken tyds pgj säger tidningen, att man i Here främmande lauder icke delar den tillfredsstiillelse, som i detta afseende råder hos oss, att >det t. o. m. tyckes på sina håll arta sig till ett filttåg mot kvinnornas anviiudnude på de arbetsfalt, som till för få artionden sedan uteslutande Leharalcadeu af manuens. sså förmäles fr%u Tyskland, att chefen fiir rikspostviisendet nyligen pabindit inskränkningar i tillsättandet af kvjnlign funktionärer vid post- och telegrafverken och iakttagande af stor försiktighet i dylika fall. Såsom gr~ind dartill angifras sarskildt ofta intriiffande sjukdomsfall bland kvinnorna:). Och hvad Englaiid beträffar anföres en förf. i Daily Chronicle,. som, utan att inlita sig på nagra statistiska argument, framkastar den frågan»om det icke var ett stort socialt fel man begick, då så mbnga Icriunor drogos bort fran sin gamla rerksnmhetskrets, hemmet och familjen:,. Tysklands kanda efterblifrenhet p~lrvinnofragans omrade &r en slags borgen för att det här åberopade uttalandet iir karaktiiristiskt för myndigheternas iippfattning af kvinlig verksamhet ; mindre torde dock en enstaka tidningsartikel, S Q den ~ citerade, ange den alliiiiinnu '

5 357 opinionen inom den engelska nationen betriiffande kvinnornas arbete. Det iir nog frlan andra synpunlzter an den individuella»lyckans», som den praktiska engelsmannen betraktar de' sociala rörelserna och kvinnorbetet som ett led af dem, hvarför den af N. D. A. citerade artikeln ej kan tillinätas någon större betydelse. Flera anknytningspunkter med vara förhållanden erbjuda emeller-. tid de yttranden, soin just med anledning af de svenska tidningarnas uppsatser on1»kvinnorna i viira banker, afgifvits af norska auktoriteter. 1 Kristiania har t. o. m. ifrågavarande press~ittalanden föranledt en, som det vill synas, ännu mer inträngande undersökning af kvinnoarbetets förhållanden an i Stockholm. En Trondhjemstidning meddelar daroin bl. a. följande:»på förfrågan har direktören för Xristiania spu~bank uttalat sitt fulla och obetingande erkhnande af damernas arbete. 'De två ~~nderkassörskorna ilid hnfvudkoptoret äro helt enkelt enastående; de göra aldrig ett fel', yttrade direktören, och de öfriga damernas arbete Br ocksh utmärkt. Vid afdelningskontoren ha kassörslrorna samma lön som den manliga bolchallaren, cirka 1,200 Irr. för, 3 B 4 timmars arbetstid dagligen; iinderkassörskorna vid hufvudkontoret kunna avancera till 1,500 kr. för 4 timmars förmiddagsarbete. Man har icke märkt, att damerna äro sjnlcligare än herrarna. Ifredit7cassn1z har fyra kvinnor anställda som lzassörskor vid de fyra afdelningskontoren, och direktionen har ingen grund att vara missbeliten med denl. I samma anda tittalar sig direktören för $Ia~dekbu~zke~z. Mari har icke miirlrt, att de tre där anställda damerna Bro s)ulcligare %n andra bankens funktiongrer. Kontorschefen för l~~dustribadcen hade gjort den erfarenheten, att om an hiilsotillståndet i genomsnitt var bättre bland herrarna än bland damerna,, s& berodde intelligensen och arbetsförmågan fullständigt ph individen. Banken har haft kvinliga funktioniirer, som arbetat minst som två. För de mer enerverande göromiilen passa herrarna obetingadt bättre, daruerna synas ha lättare att kunna uthärda det, enfoririiga, maskinin%ssiga arbetet, hvilket de i regel utföra med stor noggrannhet.» Så långt det norska omdömet, öfver hvars för kvinnorna gynnsamma resultat, vi svenslcor, ej kunna annat an lcanna tillfredsställelse. Litet besynnerlig förefaller eudast den sons moral, hvarmed den anförda norska tidningen afslntar sin artikel;»efter dettew, heter det,»ser det altsaa ut til, at de noralre damer er mere uthol. dende i sit arbeide end deres svenske sestre». Den iirade kollegans förmdga att.tyda svenska synes af detta attalmde att döma lämna

6 iiågot öfrigt att önska. Att de svenska bankkvinnorna skulle brista i iithillighet, har icke en enda gdng blifvit framdraget såsom skal för indragning af der~s tjänster. Dasremot faller det tydligt i ögonen hur föga logiskt vederbörandes resonnemang ar, d& de önska fastslå kvinnornas olämplighet till exempel för chefsplatser. Skäl för och emot framdragas, som vi sett, alldeles icke; man endast konstaterar att %det är så,. Dfen, fråga vi, hur kan man påstå att en di lir oanvändbar, i~tan att den blikit pröfvad? Afven tinder antagande att affärsgeni 5ir en specifikt inanlig egenskap, %r det, soin sagdt, ännu absolut obevisadt, att ej en kvinlig bankfunktionar om det erbjödes henne sainma chnncer i fraga onz utbildning och avance-. msng, ej skulle kunna iitve&las till, lit oss saga, en fullt duglig och anvandbar bankkamrer. Finansie1l.t skarpsinniga kvinnor har det funnits i alla tider och i alla land och. om deras förmåga iir pröfvad ino,m enskilda affärsföretag ai betydenhet, skulle den icke lika val kunna användas inom det offentliga? Chefsegenskaper äro f. ö. något. så individuellt att, ifall saken verkligen unclerkastades en grundlig och fördoms ri pi-öfnjng, man utan tvifvel slriille finna procenten af chefsämnen icke vara så synnerligen.mycket 1iigre bland den lcvinliga an den manliga banliipersonalen. Alltså med allt erliannande af här åberopade svenska och norska auktoriteters otvetydiga välvilja mot de kvinliga» b~lnktjiinstein%nnen» sl~nlle innn önskat att deras ord varit för sakens i~trelande mer tillfyllestgörailde. Från mitt vandringsår. II. Mrs Humphrey Ward - Passmore Edwards Settlement. London, Okt Första gången jag råkade mrs ' Humphrey Ward i Pioneer klubben, utgjorde hoa medelpunlztei~ i eii grupp ifrigt samtalande damer och jag fick ej tillfiille att narme mig henne. JUot sl~itet af sanikviimet presanterades jag, och hastigt iitbyite vi några ord. Hon sade, att hon, intresserade sig varmt för vira arbetsstogor och lofvade att låta höra utaf sig. NBgra dagar darefter fick jag in-

7 bjiidningskort till en»conversazione~ i»the Passrnore Edwards Settlement)) den 27 september kl. 8,30 e. in. På utsatt tid infann jag mig och mottogs på älskvärdaste sätt af värdinnan, som lifligt intresserar sig för Sverige, en af de få engelskor, om verkligen veta litet mer om vårt land än att det ar punschens och tiindstickornas. Hon talade med stor beundran om Alfred Nobel och ville veta allt möjligt om Sven Hedin. Hon»set me going», ty svenskt ljus sntter jag ej»under eno skeppa)), nar jag -reser utom vårt lands gränser. Vi behöfva verkligen ej skämmas för oss, hur smått vi an må ha det förresten. Och mrs Humphrey \Yard, deq store Thomas Arnolds sondotter, hvilken kvinna ar ej hon! Ståtlig och vacker rör hon sig med enkel värdighet bland sina arbetarevanner, som så gärna flocka sig omkring henne. Hon lyssnar till mödrarnas orofyllda tankar. Hon ar sjglf mor och försthr dem. Hon slår ej öherliigset i vädret männens socialist~iska funderingar, hon har örn för barnens frågor och gifver sig tid att besvara dem. Hva.r och en skiljes ifriin henne med sol i hjärtat vid - minnet af detta ansikte, som skälfver af deltagande, lyser och strålar af.medkänsla och sympati. Hon sitter med hmnen full af de gttfvor människor skatta, högt, snillets och hjirtats. on' är mycket rik, rör sig i de högsta kretsar och är en gärni sedd gast hos Englands högadel. Bland dem umgis hon lika enkelt som bland sina futtiga vänner i St. Pancras, och hos mången af Westends magnater har hon tändt det ljus, som nu p& ett eller annat omrade upplyser wfolkets hus» i Tavistock Place. Mrs Humphrey Ward ar en utmärkt hustru och mor. Familjen bor nu utanför London på sin egen»&ocksr, och har lefver den ett ideallif i en härlig natur, omgifven af gnmmaldags komfort och alla tiders konst och smak. Mr Humphrey Ward är medarbetare. i Times, konstkritiker, och han och hustrun lefva det rikaste andliga sainlif som kan tänkas högt begafvade människor emellan. Med den urskiljning, som utmarker den sanne manniskovannen, dela de frikostigt med sig af allt det myckna de själfva fått. Den fattiges sjalfaktning och sjlilfverksamhet slappes nldrig ur sikte, och ingen vuxen far bli medlem i Passmore Edwards Settleyent, som ej vill göra sin insats dar, antingen genom sitt arbete eller genom panninge-. bidrag. *: :g *

8 Jag vill nu närmare göra reda för Passmore Ed\vurds Settlement. Hvad iir egentligen en Settleiuent? Det faller sig ej så lätt att gifva ett kort och t.illfredsstiillando svar på den frågan, ty i England finnes en hel del uppfostrande institutioner, som gå under det namnet. Passmore Edwards Settlement i Westend har samma mal och syfte som Topbee Hall och Oxford House i Eastend, att utgöra centrum för socialt folkiipplysningsarbete. För det honorar, nära 800,000 kr., mrs Hiiniphrey Ward uppbar för sin uppseendeviickande sociala roman rlvarcella:), inköpte hon tomten i Tavistock Place, dar Passmore Edwards Settlement med sinn mörkröda murar drager iippriiärkeamheten till sig. Namnet bar denna oas i fattigmans ötlemark efter en förmögen man, som med mycken välvilja och iippmuntran iakttagit mrs Humphrey Wards nitälskan för ungdomens höjande i sedligt afseende. Passmore Edwards Settlement ligger p& gränsen till ett starkt befolkadt arbetaredistrikt i St. Pancrns församling. Ar rdcnade denna församling S35,61,7 inv. p& 8,W4 acres. Niinga familjer bo så sammanpackade, att -7-8 personer triingas i samma rum, och det demoraliserande inneboendesystemet är tyvärr niistan regel. ungdomen arbetar vid fabrikerna; kvinnorna äro sysselsatta id tvättinrättningar, i skomakeri- och skrädderiaff iirer ; munnen ' f örtjäna sitt lifsiippehiille som murare, stenssittzre, tryckare, gjutare m. m. Hvad har nu Passmore Edwards Settlement lyckats göra för underverk bland dessa mannislcor, hvilka dag ut och dag in sucka och trala i Frodes mlimmonskrarn, där :'Tårar strö1iinm, kinder blekna, lappar darra, senor vekna?:) I& oss se. Följ med till %The Settlement)) en förmiddag! Framför oss ligger en stor byggnad, tilldragande för ögat genom sina enkla linier och sin mjuka färgton. En labyrint af breda korridorer, smala gångar och trappor leder till en rniingd större och mindre rum, hvilka brukas till en del varierande ändamzd, beroende på dagens timmar. Efter kl. 10 på morgonen surra barnröster darinne och från kl e. m. liknar byggnaden niirniast en väldig bikupa, full af idogt och fröjdefullt arbete. En viigvisare erbjiider oss artigt sina ti-jiinster. K inträda genom den första dörren till venster och g5 nppför en bre l stentrappa. Vi föras in i en stor sal med h~alfdt tak, breda, liiiga fönster, rödmhlade väggar med en hit fris, elektrisk belysning. Det stora, glada rummet, den varma färgen giira ett angenämt intryck. Det iir så enkelt alltsammans, men man kanner instinktivt

9 att denna enkelhet kostat mycken kärleksfiill omtanke. Det är icke fattigmans enkelhet, det %r rikemans, som parar enkelhet med skönhet och bekvämlighet. Den stora salen rymmer 600 personer. I öfre ändan är en rymlig platform ocli däruppe står. en präktig flygel, ett massivt ekbord och ett par bekväma, vackert skulpterade ekstolar. Vid högtidliga tillfallen t%ckes platformens golf af en röd, mjuk matta och vackra bloinmor pryda bordet. Vi g& Ater ut på gatan, vika om hörnet, gå igenom portalen och in i en treflig förstuga. Till venster öppna vi en dörr -- Barn! En skolsal med samma rödmålade va-ggar, en mängd vackra taflor och lefvande blommor och 'ett tjugotal barn, som sitta eller stå omkring borden. De likna ej barnen, som stojande leka i trädgården utanför. Vi blicka med deltagande pi kryckorna, som ligga bredvid dem, järnställningarna, som omsluta deras lemmar, rygg och nacke. Hvilka vissna, underligt gamla ansikten några af dem hafvrt, men ögonen - barnaögonen lysa som stjärnor. Ifriga små händer knåda i lera allehanda figurer, andra fläta korgar, några sy och sticlca och somliga.inåla och rita. De se si hjärtans glada och förnöjds ut och svara vänligt och gladt p& alla till dein ställda frågor. Midt emot i korridoren besöka vi ett föreläsning~rum, för tillfsllet atidvandt som matsal. Tv& långa bord äro prydligt,dukade och en rykande rostbiff sänder aptitretande vällukter till små hungriga middogsgaster. De små krymplingarna få har sin middag, god, närande föda, val lagad och trefligt 'serverad. En King korridor för ut till ett stort, vackert rum med utbygdt fönsker. Väggarna mörkröda, panelningarna mattgröna, och öfver den breds, öppna spiseln se vi ett väl utfördt monogram T. H. G. inom en lagerkrans. Vår vägvisare berättar, att initialerna äro den älskade och beundrade professor Greens i Oxford. Biblioteket är af familjen Arnold uppfördt &h itgnadt hans minne., Har tillbringar mången handtverkare och arbetare sin afton i sällskap med goda böcker och tidskrifter. Trniiip-tramp-tramp-tramp ljuder det ofvan vara hnfvuden. Åter barn -- och åter krymplingarna. Stackars små! Genom biblioteket defilera de förbi oss pi vag till matsalen. Deras vanförhet faller nu skarpare i ögonen, likaså uppfatta vi tydligare, hur bräckliga de äro och från hvilka armodets hem de komma. De le och prata, omedvetna sisom barn oftast äro, ocli hänga hängifvet

10 sina lärarinnor i armen eller lata sig biiras af sina vanliga sköterskor, då dessa tycka, att trapporna iiro för mhga och höga. Ur klassrum i klassrum vandra vi, och stå sliitligen i ett stort rum med mjnk mörkblå matta p& golfvet, grågröna vaggar, prydda med en del vackra reproduktioner af Watts, Nillais och RegnoldsY') taflor. Bekväma korgstolar inbjuda till hvila och i ena hörnet står ett pianino. Utanför det höga fönstret gunga gröna grenar, vinkaude oss ut i en stor fridfull t.riidgard med välvårdade gräsmattor och blomsterbäddar, prunkande med höstens brokiga dalior och astrar - en liten oas midt i hjärtat af det bullrande, slamrande, nervpinande London. Det vackra rummet ar en tillflyktsort för alla dem, som önska hvila, njuta af en god bok, lyssna till litet musik eller en stunds högläsning. Det besökes flitigt af äldre kvinnor ur småborgarklassen, hvilkas hem ej gifva dem tillfiille till någon slags själens odling efter dagens mångahanda slit och släp. Ett par steg för oss in i ett annat aflångt rum, afven det med utsikt åt trädgården. Den vackra frisen framställer de fyra årstiderna, och mot de brunröda väggarna nedanför te sig flera värdefulla kopparstick i ljusa ekramar. Detta vackra rum ar den residerande personalens matsal, men slagborden kunna hastigt skjutas &t sidan, s& att den prydliga salen afven kan anviindas till andra ändamål än endast tillfredsställandet af lekamlig hunger. Genom ett par slagdörrar föras vi ater ut bland barnen, som muntert glamma omkring rispuddingen. Vi finna, att vi gått rundt omkring en stor fyrkant i det inre af byggnaden och ater kommit till utgångspunkten. Hvad &r fyrkanten för dag? Öppna luckorna till,vanster och se ut! Vi blicka liksom från ett galleri ned i en stor gymnastiksal, hvilken upptages hela byggnadens midtelparti. Allt ljus kommer genom de valdiga takfönstren. Gymnastiken kallas här, liksom öfverallt, b svensk>^, men vkoar mycket litet den svenska och kan ej jämföras med denna. Nyfikenheten drifver oss ner i undervåningen, ur hrilken allehanda fräsande ljud nå våra öron. Flera unga flickor äro sysselsatta med matlagning i hiishållsskolan. I ett af rummen strykes. Eleverna äro åringar. Till höger om stryk- och tviittkamrarne ligger ett par badrum, och till viinster en stor slöjdsal och snickeri- s) Vi begagna tillfallet att piipeka ett i Cecilia Milows föregaende uppsats förekommande tryckfel. sid. 317, dar har iiamda engelska konstnar sir Joshua Regnolds namn blifvit förvridet till vkey-solds:.

11 verkstad. Hvilken mångfald af interiörer! Hvad gör man har? Är det endast för nyttans skull eller uteslutande för nöjets, som denna manniskokupca tillkommit, eller kanske det &r för bådas? Vandra dit en höstafton. Därutanför hänger Londondimman tung och mörk öfver metropolens slippriga gator. Vore det ej för de klart upplysta bodfönstren, skulle det vara som att sticka hufvudet i en säck, om man vågar sig utom hemmets skyddande murar. Hur mången har dock ej trotsat väder och vind och begifvit o sig bort till Boasen, i Tavistock Piace? Man kan med natt nöd tränga sig fram till dörren. En skara barn, pojkar och flickor,. skocka sig omkring trappan. De stampa otiiligt och försöka hålla sig varma. En dam arbetar sig fram med leende nickningar och vanliga ord; %Jag väntar te' att få läsa, frökens, säger en. ~Vars'go,, fröken, jag ska in te' gymnastiken%, ropar en annan. ~Hvarför ' slappa de inte in oss?, undra flera. Slutligen öppnas dörrarna, och in störta barnen under stoj och larm, men mötas af dem, som tämja deras otåliga sinnen' och fördela dem i grupper och sända dem till de rum, hvarest de skola tillbringa sin afton med arbete eller förströelse. I krymplingarnas matsal är nu anblicken en helt annan an på förmiddagen. Borden äro bortflyttade ' och stolar stå uppradade i stallet, och p& alla stolar barn - barn i alla Aldrar - barn sit- tande i hvarandras knii, barn, uppkrupna på den lilla estraden, barn, tittande fram ur vecken på lärarinnans kjol däruppe. Hvad st& på?. Jo, hon håller på att' berätta en saga, H. Ch. Andersens 2 Sjöj&tgfrun D. Hvilken andlös tystnad, man skulle kunna höra en knappnal falla. Utför fantasins gyllene flod bar det till romantikens andlöst vidsträckta haf, dar v%gorna stundom med väldigt. dån slå friisande skum mot skyn' eller ock i sin lugna spegel Bterger praktfulla stjiirnenätter, ett haf uti hvilket vi alla måste fördjupa 'oss, om vi viljca bevara hjärtats renhet och oskuld, tankens höga 'flykt och sjalens spänstighet. Hur ofta och lätt dyker ej storstädernas barn ned i penby-litteraturens depraverande. lektyr! Är..det ej.en skön garning att föra dem ut till hafs, där friska, starka vindar blåsa bort den förskämda inbillningens foster? Besöka vi samma rum vid åttatiden i,morgon, finna vi ett hundratal pojkar ifrigt lyssnande till *Oliver Twists> öden och äfventyr, till.»djungelbokeas» trollska innehåll eller ock följa de med Nansen i ~Fram..till Nordpolen, eller vandra med Sven Hedin genom Tibets öknar. I.,öfvermorgon höra vi en föreläsning i historia för gossar och

12 flickor. Skioptikonbilden på väggen framställer Karl 1:s tragiska död för den storögda ungdom, för livilgen framtidens problem blir att tillkämpa dig den ratta friheten och föriniigan att ratt begagna den. I koinit6rummet glamma ett dussin &rige gossar med de residerande liirarna. Frankt och fritt löpa deras tiingor. Termin efter termin dampas de råa rösterna, srordomar och fida ord, hemvane p% dessa barnaläppar, blifvn allt siillsyntare, och mot sina kvinliga bekanb visa gossarna en höflighet och hänsyn, som vacker glad förvåning. Hvem anar val, att desss yngliugar för tv& ar sedan hörde till St. Pancras mest fruktade ligapojkar? Är det prygelstraff och aga, 'iir det lasor och katekesplugg, som åstadkommit Eöriindringen? I sin ömtiiligaste, bildbaraste ålder kastades de ur folkskolan, sådan den nu iir har, ut på gatan och dar liirde de sig snart, att man kommer längst, om man brutalt och hansynslöst knuffar sig fra.m på andras bekostnad. S& blef ligapojken färdig, ett ingalunda lätt material att taga itu ined. Arbetarens barn, som slutat folkskolan, ar utesluten från allt det, soin i England danar gentlemanuens karaktär. Utan de goda hemmens inflytande,. ty huru ofta äro ej biide far och mor drinkare, utan skolornas, skolgndstjansternas, kamratandans inflytande? utan sportens och gymnastikens disciplin, liirarnes samvetsgranna bemödanden att skänka ynglingen en fast karaktarsgrund att starta lifvet, med; i stiillet för allt detta bjudes honom ingen annan uppfostran, an den gatan och krogen och sämre förlustelsest~llen bibringa. Tack vare universitetsungdomen, som kanner bildningens förpliktelser, börjar det ljusna i natten och morgonrodnaden bebadar en vacker dag. Så har Toynbee Hall rrch Oxford Hoiise i Eastend, samt Passmore Edwards Settlement i Westend, niistan ntrotat liga- 'pojken i Bethnal Green och ligaflickan i St. Pancras. Om lördagarna äro engelska barn befriade frin skolgång. Da stå alltid dörrarna öppna till den stora samlingssalen, och under. för- och eftermiddagen strömma barn i alla åldrar dit. Liirariiinornu i sina färgrika förkliiden ordna dem till danslekar och iifva dem i idrott. De sjunga, stampa i takt, marschera, klappa i handerna, ila förbi i hvirflande ringdanser och utha allehanda pantomimer. Hvilken liflig, glad tafla! De smutsiga blifva hvar lördag allt renare, de trasigas knappnålar allt fiirre, de tofriga hurmassorna ordentliga flator.»jag skickar giirna Barnen till Settlementet,, säger en mor, >dar f& de lära sig skick och.fason?. En liten flicka sträcker armarna.mot sin liirarinna och hriskar i hennes öra: wkiira

13 365 fröken, mor har sagt, att vi ska flytta till. Barnsbury - - finns det Settlements dar också?>, I skolruinmen sitta nu unga män. De läsa, språka, spela schack, halma, ping-pong eller något dylikt.. Vi. titta in i biljardrumnlet. Ofvanför de med stora gröns skärmar försedda takoch vagglnmporna, lyser dunkelt den ståtliga frisen, frninställande bilder ur engelskt sportlif. I ' gymnastiksalen kr'anges i repstegar, öfvas i språng öfver hast och bom oih för öfrigi, i allehanda atletiska lekar. Vissa dagar star salen till flickoruas disposition. Ryggarna rakna;, lungorna f& fiitt verlra och de i fabrikerna bleknade kinderna och trötta ögonen f& fiirg och glans. Vi miste in ett tag till kadettkåren! Kadettkåren? Titta pi5 de dar pojkarna, som hänga vid. dörrarna. De se b8de nyfikna, intresserade och tveksamma ut. Att höra dit eller inte, tycks vara frigau. De höra för 'tillfiiillet till ligapojkarnas fria klass. Trasiga och smutsiga. stå de da.r och titta under lugg, några i trots, andra i tungsint svårmod, dii och då bestående förbigående mindre trefliga gl8pord. Se på dessa ansikten - och låt så blicken ila från dem till de tinga, käcka pojkarna därinne i den ljtisa salen'. Hvem kan tro att dessa gossar för nagot år sedan stodo huttrande, höljda i trasor diir nere vid dörren, undrande om det vore v8rclt att försalra gatans frihet mot disciplinen, som rader inom Passmore Edwards Settlement.. Hurtiga och glada, i treflign uniformer, lystra de till lararnes kommandoord..de tjana sig upp i graderna och småningom genom godt uppförande in' i kadettbataljonen i drottningens Surregregemente. Endast de amplaste loford förvärfva dem denna utmärkelse. Eadettl&rens gossar Bro åringar och undervisas fritt af de herrar officerare, som intressera sig för follrupplysningen - i sanning ett utslag af fosterlandskärlek, som i nndra land borde.vinila efterföljd. Vi förbigå slöjd- och hnshallsskolorna, ganska mycket liknande våra egna.. V&ra metoder stå dock högre, såsom öfver hufvud taget vkrt iindervisningsvasen. Jämförelserna uppskjuter jag till en annan gång, då jag särskildt ämnar hehandla slrolfrågor. Hvar manad gifves en folkkonsert. Programmet upptager sådana namn som Haydn, Mozart, Brahnis, Wagner, Grieg, Mendelsolin. Den seuare ;ir inycket popiilär. Två eller tre gånger i termin uppföres nggot skådespel. U~ider ledning af några Lyceuma teaterns intresserade artister inöfvades förra vintern delar af Shake-

Rösträttskvinnor vid kongressen i Köpenhamn 7-11 aug. 1906.

Rösträttskvinnor vid kongressen i Köpenhamn 7-11 aug. 1906. Rösträttskvinnor vid kongressen i Köpenhamn 7-11 aug. 1906. Det vore underligt, on1 ej mötet i Köpenliamn jämte den betyddse det får för de olika nationalföreningarnes delegerade och öfrigs rösträttsintresserade

Läs mer

RP4iiäffsN. ' i. 1./.1^' fr... a. ^-w. *** 'Söc^j^c.f. fv^ ^i!^ -{Jm. . i^ tvt -

RP4iiäffsN. ' i. 1./.1^' fr... a. ^-w. *** 'Söc^j^c.f. fv^ ^i!^ -{Jm. . i^ tvt - ^ RP4iiäffsN ' i 1./.1^' fr... a '" ^-w ti *** 'Söc^j^c.f fv^ tvt -. i^ ^i!^ -{Jm / (^- X: 7/0 LYCKLIGA MÄNNISKOR ROMAN AF GUSTAF AF GEIJERSTAM STOCKHOLM C. & E, GERNANDTS FÖRLAGSAKTIEBOLAG 77 97SJ

Läs mer

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA.

I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. N:R 18 A. ARG. 22: 15 SEPTEMBER 1917. PREN.-PRIS I: 50. E8I:N~ZER ~~IO~~ ; 1IDNINGEN t '~5~ UIND~T l I,~: UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. SASOM INTET HAFVANDE OC'H DOCK ALLTING ÄGANDE.*

Läs mer

inims Lan Mssionsblad försvenska hlissicnel! i Kina.

inims Lan Mssionsblad försvenska hlissicnel! i Kina. 5. Arg., 1'ren.;.priS t 20. inims Lan Mssionsblad försvenska hlissicnel! i Kina. '1 luna L~L.AND ~HSSJONENS STAIIQl!En. ~. If!t1tli1 INNEHÅLL: Redovisning. - Anmälan. - Se, jag gr'r all- Siollsviinnerna.

Läs mer

Matilda Wrede. N:r 39 (406) Fredagen den 27 september 1895. 8:de årg.

Matilda Wrede. N:r 39 (406) Fredagen den 27 september 1895. 8:de årg. Stockholm, Iduns 'JYyolceriAktiebolaf} N:r 39 (0) Fredagen den september 9. :de årg. Prenumerationspris pr år: Idun ensam kr. : Iduns Modet., fjortondagsuppl.» : Iduns Modetidn., mänadsuppl.»3: Barn garderoben

Läs mer

MINNEN LOUIS DE GEER UPPTECKNADE STOCKHOLM "^^ FÖRRA DELEN ^, W<^».V'«l^'*!«''«T«'''l«''*^''«^''*T*''*^''*T«*W«'««T«''«T«'W«''«f**^ ^>'^c^;ilv*^

MINNEN LOUIS DE GEER UPPTECKNADE STOCKHOLM ^^ FÖRRA DELEN ^, W<^».V'«l^'*!«''«T«'''l«''*^''«^''*T*''*^''*T«*W«'««T«''«T«'W«''«f**^ ^>'^c^;ilv*^ K :iu 1^ 1»^ 0-^ m^ i»^_i^ f^,^_j4^>^ t>^ (^ ^^L^,^ ^jy, ^,»f> Hy» "i^^i^ ^>'^c^;ilv*^ >iv^' 'J^Mf^MfiS'M^ MINNEN UPPTECKNADE AF LOUIS DE GEER FÖRRA DELEN ^, STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG 'i^..

Läs mer

I""~~,,. ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l

I~~,,. ~ION)~ ~. TIDNINGEN f. }~l N:R 6. ARG 22. 15 MARS 1917. ' PREN -PRIS I, 50. JtX hm }l E BtNl:ZER ---=[ ~"ION)~ ~. TIDNINGEN f '75~UlNDV UTGIFVARE KOMMIITEN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. }~l I""~~,,. JESU MISSION,>Människosonen kar

Läs mer

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA.

VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. N:R 15-16. ARG. 22. 1 AUGUSTI 1917. PREN.-PRlS I: 50..c=1 f.8[nuer UTGIFVARE: KOMMlrrtN FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. VAR RÄDD OM GUDS ÄRA. Föredrag hållet vid konferensen i Yuncheng d. 9 januari 1917

Läs mer

DAVIDS H}ÄLTAR.* II. * Föredrag hållet af Rikard Anderson vid konferensen j Yuncheng den 10 jan. 1917.

DAVIDS H}ÄLTAR.* II. * Föredrag hållet af Rikard Anderson vid konferensen j Yuncheng den 10 jan. 1917. N:R II. ARG. 22. 1 JUNI 1917. PREN. PRIS I: 50. -~I tsrnt:zer UTGIFVARE: KOMMITT~N FOR SVENSKA MISSIONEN I KINA. D ET BETYDELSEFULLASTE dra get hos Davids hjältar,finna vi i v. 18:»l\1en Amasai, den förnämste

Läs mer

lärde sig snart att med lif och själ älska staden, studierna, kamratkretsen, pluggade moderna språk, spelade tennis och dansade på

lärde sig snart att med lif och själ älska staden, studierna, kamratkretsen, pluggade moderna språk, spelade tennis och dansade på N:R 41 (980) TORSDAGEN DEN 12 OKTOBER 1905 lärde sig snart att med lif och själ älska staden, studierna, kamratkretsen, pluggade moderna språk, spelade tennis och dansade på nationsbalerna. Filosofie kandidat

Läs mer

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA.

KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. KORTA BREF FRÅN EN LÅNG BRÖLLOPSRESA. Närvarande arbete, som delvis förut varit offentliggjordt i några tidningar, utgår kår i bokcorm revidera dt och icke oväsentligt utv låga dt af författaren. KORTA

Läs mer

ina-missionstidningen :; -

ina-missionstidningen :; - fren_-pris i: 35. 1fr1 ina-missionstidningen :; - C'.. 1 d - i1\ ~lnlms ;...an. ~...,.-...J"""t,.. Utgifval'e R o di g orl\s Ilf E:o;:pedltion: TeJOgUllladross :!. Tel., (o n:......!:iuk YQLxt ooh ~om.

Läs mer

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg.

Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok. Isidor Kjellberg. Östgöten, Östergötlands allmänna nyhets- och annonsblad. N:r 1 B, måndagen den 2 Januari 1893. Amerika-bok af Isidor Kjellberg. Anteckningar från författarens besök i Nya Verlden år 1890 om huru våra dervarande

Läs mer

8 FRITZ VON DAR DEL MINNEN ;;^ 1833-^1861 STOCKHOLM F. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. PRIS: Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre

8 FRITZ VON DAR DEL MINNEN ;;^ 1833-^1861 STOCKHOLM F. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. PRIS: Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre 8 FRITZ VON DAR DEL MINNEN ;;^ I. 1833-^1861 STOCKHOLM F. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. PRIS: Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre FRITZ VON DARDEL OLJEMÅLNING AF R. EKMAN I 839. FRITZ VON DARDEL MINNEN FÖRSTA

Läs mer

4. itrg. JANUARI 1899. fren...pris 1: 20.

4. itrg. JANUARI 1899. fren...pris 1: 20. 4. itrg. JANUARI 1899. fren...pris 1: 20. u(visande KINA INLAND r.{issiq1iens ST.UIO:NEB. ~!L.--.i~ll INNEHÅLL: Redovisning. - Frisk olja. - Missionslöften. ling, Hugo LiI;lcler, T smkar från missionsfältet.

Läs mer

SANNA KVINNOR. Anne Charlotte Leffler. Tryckår 1883. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv

SANNA KVINNOR. Anne Charlotte Leffler. Tryckår 1883. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv SANNA KVINNOR Anne Charlotte Leffler Tryckår 1883 www.dramawebben.se http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.sv PERSONERNA: BERTA } LISSI deras döttrar. WILHELM, Lissis man. KAMRER LUNDBERG.

Läs mer

ina-missionstidningen ;.

ina-missionstidningen ;. JAN. 1916. fren.-pris f 35. ina-missionstidningen ;. ;...an 1f{1 C'.. 1 d. 'I], ~lnlms Ut J:' ir v ar e Telegramadross: Telefon: l{om. för Sv. )'dissi onen,sill1111l, Stot.kholm. R.iks. 44 59. /111m. 22473.

Läs mer

library of the ESTATE OF THE LATE JOHN R. C. WATKINS

library of the ESTATE OF THE LATE JOHN R. C. WATKINS Presented to the library of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN R. C. WATKINS Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/adalenspoesiefteoomoli

Läs mer

Politisk rostratt for kvinn'or..

Politisk rostratt for kvinn'or.. Ntr 13. e Preriumerationspris: I Redaktion: ' I 111 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 81~,,;-,, 3:50llk,,;.., L:25 Losnummer 10 ore.. Prenumeration sker &val l landsoiten som i Stockholm A narmaste postanstalt

Läs mer

GUSTAF HELLSTRÖM- SÄLLSKAPET

GUSTAF HELLSTRÖM- SÄLLSKAPET GUSTAF HELLSTRÖM- SÄLLSKAPET TEMA: Gustaf Hellström i London och på Irland Medlemsblad nr 15. Årgång 8 Hösten 2008 ISSN 1653-0268 Innehåll Information om höstens aktiviteter 2 Ordförandens sida 3 London

Läs mer

Modern, by Ernst Ahlgren

Modern, by Ernst Ahlgren Modern, by Ernst Ahlgren 1 Modern, by Ernst Ahlgren The Project Gutenberg EBook of Modern, by Ernst Ahlgren Axel Lundegård This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Läs mer

1) Courbe la tête, fier Sicambre! Adore ce que tu as brûlé, Brûle ce que tu as adoré!

1) Courbe la tête, fier Sicambre! Adore ce que tu as brûlé, Brûle ce que tu as adoré! 1 2 MOTTO: 1) Courbe la tête, fier Sicambre! Adore ce que tu as brûlé, Brûle ce que tu as adoré! 2) Och jag skall vända mitt anlete emot en sådan man och slå honom med förfäran, så att han skall blifva

Läs mer

Om Lars Johansson. Josef Linck

Om Lars Johansson. Josef Linck Josef Linck Table of Contents Om Lars Johansson...1 Josef Linck...2 I...3 II...36 i 1 Josef Linck I. II. This page formatted 2009 Blackmask Online. http://www.blackmask.com Produced by ronnie sahlberg

Läs mer

inims Lan MSsiopsblad IOrSvenska NIissionen i Kina.

inims Lan MSsiopsblad IOrSvenska NIissionen i Kina. 5. Arg. MAJ 1900. 1'ren.~pris 1: 20. inims Lan MSsiopsblad IOrSvenska NIissionen i Kina. Utgifvarc: Redaktör: Exped i ti on: Telefon: J\om. för Sv.,Missiollell i J\illa. JOSEF H ODIGREN. 30 Lästmnknngntnll

Läs mer

Digitized by the Internet Archive. in 2013. http://archive.org/details/perspektivpalmqvooiage

Digitized by the Internet Archive. in 2013. http://archive.org/details/perspektivpalmqvooiage Digitized by the Internet Archive in 2013 http://archive.org/details/perspektivpalmqvooiage VOLYMER I PERSPEKTIVSERIEN Perspektiv på RÖDA RUMMET Dokument och studier samlade av Erland och Ulla-Britta

Läs mer

iiwfh1fssu?s\ssä!^ lil 4WiH«HII(MMIllillllUllillåiUHMaMit»lintWI!MU HrtMUli

iiwfh1fssu?s\ssä!^ lil 4WiH«HII(MMIllillllUllillåiUHMaMit»lintWI!MU HrtMUli lil 4WiH«HII(MMIllillllUllillåiUHMaMit»lintWI!MU HrtMUli iiwfh1fssu?s\ssä!^ ^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Un ivers ity of Toronto littp://www.arcliive.org/details/samladeskrifter12lieid

Läs mer

Den 16 okt. 1932. Förra söndagen började vi med söndagsskola. Afga hade texten och Gebre Jesus minnesversen. I dag var det omvänt.

Den 16 okt. 1932. Förra söndagen började vi med söndagsskola. Afga hade texten och Gebre Jesus minnesversen. I dag var det omvänt. Lakamte-Krönika 1932- Den 5 febr. anlände vi lyckligen hit till Lakamte. Resan hade tagit 12 dagar. Sedan hölls här konferens. I slutet på månaden voro pastor Nilssons o. fr. Sigrid Berggren, som följt

Läs mer

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^

'( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ -<4.^<*>. rt C» nt).5 (^Jv ^> brief OL. 0012?.''3l V.2. jisms. f t t Y -t ^t t 4 4 '^ '( ;-V:VcvW' -\ZA /'^ /sv'' ZV/^ - brief OL 0012?.''3l V.2 jisms f t t Y -t ^t t 4 4 '^ MINNEN UPPTECKNADE AF LOUIS DE GEER SENARE DELEN STOCKHOLM P. A. NORSTEDT i^ SÖNERS

Läs mer

minnen i FRITZ VON DARDEL 1866-1870. STOCKHOLM III. PRIS: P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre.

minnen i FRITZ VON DARDEL 1866-1870. STOCKHOLM III. PRIS: P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre. «r - i FRITZ VON DARDEL minnen III. 1866-1870. STOCKHOLM P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. PRIS: Haft. 5 kr.; inb. 6 kr. 75 öre. FRITZ VON DARDEL MINNEN TREDJE DELEN 1866 1870 STOCKHOLM P. A. NORSTEDT

Läs mer