Utvärdering. Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering. Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg"

Transkript

1 Utvärdering Under 2012 och 2013 har projektet Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg genomförts. Projektet har finansierats av Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Dalarnas län och Gävleborgs län Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Torbjörn Blomhage 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsattser 3 Inledning 4 Målgrupp 4 Mål 4 Projektets genomförande 5 Metod 5 Deltagare 6 Fakta 7 Fors 7 Stora Skedvi 7 Sollerön 7 Hassela 8 Svågadalen 8 Loos 8 Målredovisning 9 Fors 9 Stora Skedvi 9 Sollerön 9 Hassela 10 Svågadalen 10 Loos 10 Analys 11 Insamlingsmetod 11 Analysens syfte 11 Enkäter 12 Enkäter/Intervjufrågor 13 Bilagor Mätning, enkät 1 Bilaga 1 7 Mätning, enkät 2 Bilaga 8 14 Kundenkät, butik Bilaga

3 Sammanfattning Projektet har pågått i två år och omfattat sex kommuner i Dalarna och Gävleborg. Det har huvudsakligen varit förankrat bland befolkningen och näringsliv, men även engagerat kommunledningar. Målet har varit att utveckla metod och verktyg för att utveckla och behålla samhällets service och den kommersiella i bygder där befolkningsunderlaget ofta är minskande. Med tanke på att de pekuniära bidragen från Tillväxtverket och Länsstyrelserna är resultatet väl godkänt. Den hjälp bygden fått har resulterat i påtagligt positiva effekter mätt i större/flera aktiviteter, god samhörighet och uttalat engagemang. Som någon sa det händer något, man ser att bygden förmår förändra och påverka när man är eniga om ett konkret mål. De två metodböckerna som projektet utvecklat kommer bidra till en positiv utveckling för bygden Slutsats Det finns ett stort intresse för landsbygdens utveckling och att delta i den i någon form. Rent konkret kan det handla om närproducerade grönsaker, markskötsel, rusta upp nedlagda bensinmackar, arrangera mässor, dra nya skoterleder, hålla livsmedelsbutik vid liv och så vidare. De personer som deltagit i de olika handlingsgrupperna har varit mycket engagerade. Det finns ett stort intresse för att driva egen verksamhet och många vill driva kommersiell service. Ungdomarna har inte varit så aktiva förutom några undantag. Vi behöver hitta ett sätt att attrahera ungdomar; intresse finns. Ett av projektets kanske mest överraskande resultat var den vitamininjektion som bygdens folk upplevde att de fick; de blev sedda och fick stöd och hjälp i nya och gamla projekt. Att projektet landat i två metodböcker som verksamt kan bidra till att strypa flykten från och bidra till en positiv utveckling av landsbygden är glädjande. Två av sex kommuner har visat lojt intresse för projektet. Det har satt sina spår i resultatet. Slutsats: För att framgångsrikt driva ett projekt med den här inriktningen är kommunens engagemang A och O. Projektets motor har varit grupperna. Kontakten mellan grupperna och processledarna har varit god, men tyvärr inte varit frekvent nog. Önskan om mer stöd och deltagande mellan de allmänna arbetsmötena har framförts. Informationen om projektet har inte varit tillräcklig. Det är oerhört viktigt med en effektiv information för att få fler personer att delta aktivt. 3

4 Inledning Under 2012 och 2013 har projektet Utveckling av hållbara servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg genomförts. Projektet har finansierats av Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Dalarnas och Gävleborgs län. De aktuella kommunerna har bidragit med arbetstid. Syftet har varit att vidareutveckla en modell för att bibehålla och utveckla den kommersiella och samhälleliga servicen och skapa förutsättningar för entreprenörskap i de utvalda bygderna. Valet av bygderna har gjorts i samarbete med respektive länsstyrelse och länsbygderåd. Utgångspunkten har varit att det i varje bygd ska finnas butik/bensinmack, någon lokal utvecklingsgrupp och för en lokal bygdeutveckling engagerad kommun. Projektet har drivits av Stiftelsen Hantverk & Utbildning/Entreprenörskolan Leksand. Målgrupp Målgruppen är alla invånare i respektive bygd. Samverkan är nyckelordet om bygderna skall överleva och utvecklas. Representanter för det kommersiella utbudet i varje bygd måste delta, liksom representanter för den offentliga sektorn. Motorer i arbetet är de föreningar och organisationer, byutvecklingsgrupper med flera som finns i varje bygd. Dessutom är kommunala tjänstemäns och beslutfattares deltagande i processarbetet en central utgångspunkt för att nå ett gott resultat. Mål 1. Att få igång och genomföra tre bygdeprocesser i vardera Dalarnas och Gävleborgs län under projekttiden. 2. Att få med företag och medborgare i arbetet i varje bygd så att de tillsammans utvecklar en servicepunkt och att barn och ungdomar involveras i arbetet. 3. Att under projekttiden skapa minst ett nytt kommersiellt/samhälleligt företag i varje bygd. 4. Att säkerställa medverkande kommuners landsbygdsverksamhet och att den långsiktigt utvecklas i de medverkande kommunerna. 5. Att vidareutveckla den lokala dagvaruhandeln/butiken/bensinstationen så att de överlever. 6. Att pågående processer lever vidare efter projekttidens slut. 4

5 Projektets genomförande Processgruppen har besökt bygderna sex till åtta gånger och samlat representanter för den offentliga sektorn och det privata näringslivet och invånare i bygderna. Projektet har tagit fasta på att invånarna ska utveckla sina kreativa förmågor och entreprenörskap. Projekt/arbetsgrupper har genomfört aktiviteter mellan mötena. Projektet startade med ett stormöte dit invånare, kommunen och näringsliv var inbjudna. Mötet inleddes med frågan: Varför har du kommit till kvällens möte? Bland annat uppgavs följande skäl: För att bygden ska leva. Intresserad av att utveckla turism. Viktigt att folk stannar kvar. För att bygden är fantastisk och har så många outnyttjade resurser. För att bevara servicen i byn, både kommersiell och samhälleligt. Se flera företag startas. Jag vill vara med och utveckla bygden. Stoppa avvecklingen av servicefunktioner. Jag kan påverka här, men inte hemma. Mötets frågor var: Hur ska bygden utvecklas och fortleva? Hur ser vår version ut? Vilka åtgärder behövs var? Deltagarna delades in i grupper för en brainstorming. Varje grupp utsåg en sammankallande. Åtskilliga uppslag utmynnade i ett antal projekt kopplade till mellanliggande möten och aktiviteter inför nästa allmänna arbetsmöte. Metod Metoden har bestått av två delar. Den ena delen har omfattat bygden och dess utveckling med tonvikt på lokal service. Den andra delen är koncentrerad till butik och mack. Metoden kan i detalj studeras i metodhandboken Metod för att behålla och utveckla service på landsbygden 5

6 Deltagare Analysobjekten är tre bygder i Dalarnas län och tre i Gävleborgs län med en befolkning på invånare. Fors Fors med cirka invånare ligger i Avesta kommun. Sju allmänna arbetsmöten har genomförts med i snitt 37 deltagare från bygden och representanter från kommunen. Stora Skedvi Stora Skedvi med invånare ligger i Säters kommun. Sju allmänna arbetsmöten med ett snitt av 30 deltagare har hållits. Invånare från bygden och representanter från kommunen har deltagit. Sollerön I Sollerön med invånare i Mora kommun har sex allmänna arbetsmöten genomförts med i snitt av 30 deltagare. Deltagarna kom från bygden och kommunen. Hassela Hassela har cirka 800 invånare och ligger i Nordanstigs kommun i Hälsingland. Där redovisar vi sju allmänna arbetsmöten med ett snitt av 21 deltagare bestående av invånare från bygden och kommunen. Svågadalen Svågadalen i Bjuråker som tillhör Hudiksvalls kommun har cirka 600 invånare. Där har sex allmänna arbetsmöten med ett snitt av 23 deltagare. Invånare från bygden samt representanter från kommunen har medverkat. Loos Loos med 650 invånare ligger Ljusdals kommun. Sex allmänna arbetsmöten har samlat i snitt 18 deltagare med invånare från bygden och representanter från kommunen. 6

7 Fakta Här redovisas några projekt som är i gång eller redan avslutats. Pågående/avslutade projekt Fors 1. Utveckling och uppsnyggning av ett centrum. 2. Butik och bensinmack. 3. Gång och cykelbanor, vägar och skyltning. 4. Bättre äldreomsorg, lokal odling, distriktssköterska och serviceboende. 5. Kulturaktiviteter och konst; ungdomsverksamhet. 6. Bad och fiske i Åsgarnssjön, sjö nära boende, turismsatsningar; bildande av Åsgarnsgruppen. 7. Fortsatt lokalt utvecklingsarbete i Fors efter projektets slut. Stora Skedvi 1. Boendefrågan för alla i byn. 2. Rusta upp och bygga till en lokal med sikte på skola, förskolan, allaktiviteter, ungdomar och näringslivet. 3. Kartlägger infrastrukturen med avseende på vägar, resekommunikationer och besöksnäring. 4. En plan har tagits fram för att utveckla trafik och parkeringssituationen i centrum för att skapa utvecklingsmöjligheter för den kommersiella servicen i form av butik och bank. Allmän uppsnyggning. Sollerön Åtta grupper sysslar med följande objekt: 1. Öppna odlingslandskap och markskötsel. 2. Kultur, hantverk, guider, turism. 3. Skapa bostäder. 4. Trafikmiljön. 5. Butikens och mackens utveckling. 6. Idrott och hälsa. 7. Seniorboende. 8. Ny ägare till kommunhuset. 7

8 Hassela Här har nio grupper bildats med inriktning på: 1. Bio i Hasselagården 2. Fiberutbyggnad i Hassela 3. Marknadsföring och turism. 4. Kommersiell service. 5. Närproducerat. 6. Föreningsliv i olika delar. 7. Skoterleder. 8. Skola och äldreboende. 9. Ungdomsaktiviteter. Svågadalen Sex grupper har tagit tag i följande: 1. Lokalproducerat. Arbete har startat för att få igång odling. 2. Turism, Vildmarkscamp, samverkan, boende, Naturum, Svågagården, mässor. 3. Ungdomsgruppen (på skolan klasserna 1 5). Ungdomsverksamhet har startats kopplat till skolan och Hasselagården. 4. Snöskoterleder. 5. Vattenbruk och fiskodling, fisketurism. 6. Butiken och macken. Bensinmacken var på gång innan projektet startade men har avslutats med dess hjälp. Loos Sex grupper har haft följande inriktning: 1. Vindkraftpark. 2. Skolan och ungdomsaktiviteter. 3. Företagande och lokal produktion. 4. Åtgärder på macken. 5. Besöksnäring och turism. 6. Skoterleder. 8

9 Målredovisning Fors Samarbetet med kommunen är mycket gott och synnerligen aktivt, vilket gynnar utvecklingen för hela bygden. Utveckling av servicepunkt pågår genom bland annat arbetet med den nya bensinmacken. Placering och förhandsbesked från kommunen för macken har tagits fram och lämnats till extern aktör. Ungdomar är i högsta grad aktiva och genomför aktiviteter bland annat filmfestivaler där två är genomförda och fortgår. Ett bra samarbete har framförallt etablerats med Folkets Hus. Målet är att etablerar företag. Hittills har en ekonomisk förening bildats för bland annat muterade jordgubbar och andra odlingar. En ny förening är under bildande för att ekonomisera lokala odlingar. Avesta kommun har i högsta grad varit delaktiga i arbetet med starkt engagemang och närvaro av politisk ledning och tjänstemän. Vid varje möte har kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens ordförande deltagit, oftast båda. Man söker tillstånd att bygga en informationstavla vid riksvägen som visar bygdens serviceutbud. På ett möte diskuterades hur projektet ska föras vidare utan kommunens medverkan. En interimsstyrelse utsågs för att för att bilda en lokal utvecklingsgrupp av samma typ som finns i andra delar av Avesta kommun. Stora Skedvi Processer är igång med konkreta planer på flera områden Till exempel att få företag, kommun och medborgare att de tillsammans utveckla servicepunkter, typ den aktivitetshall som är på gång. Ungdomar deltar i skolgruppen som har till uppgift att utveckla skolan. Vuxna i sin roll som föräldrar är starkt involverade. Målet att etablerar nytt företag i bygden har ännu inte uppnåtts. Kommunen har en plan för att utveckla landsbygden med mottot Hela Säter ska leva. Därmed har projektets mål att engagera kommunen uppnåtts. Projektet att stöttat ICA butiken, men med begränsade ekonomiska resurser går arbetet långsamt. Sollerön Den nybyggda bensinmacken som drivs av ett kooperativ är ett exempel på den utveckling som projektet verksamt bidragit till. Övertagandet av det gamla kommunalhuset är ett annat exempel. Syftet är att fylla huset med kommersiell verksamhet för att klara ekonomin på egen hand. Arbetet leds av Sockenföreningen. När nu kommunalhuset är i egen regi kommer ungdomarna äntligen ha en samlingspunkt för sina aktiviteter. Inget nytt företag har etablerats, men ett musteri har sett dagens ljus, liksom ett kooperativt dagis. Kommunens intresse för att utveckla landsbygden är lågt, för att uttrycka det milt. Planerna på ett fullmäktigemöte på Sollerön i vår där projektet ska presenteras välkomnas. Den kommersiella servicen utvecklas fint. Livsmedelsbutiken har varit mycket aktiv i projektet. 9

10 Hassela Utvecklingen av bygden är igång med konkreta planer. Ett pensionat med olika typer av aktiviteter utöver mat och logi är ett exempel på ett uppnått mål. Kommunens ledning har visat ett svalt intresse för landsbygdens utveckling. Ulf Sundblad som varit resursperson i ett projekt för kommunens lokala utvecklingsgrupper kommer att fortsätta utvecklingsarbetet i kommunens övriga bygder. Han har uttryckt uppskattning av metoden. Planer fanns att starta en friskola, men när kommunen backade från sitt förslag att skära ner på den kommunala skolans resurser fanns inget utrymme för friskolan. Idrottsföreningen planerade att svara för hemsändning åt COOP, istället för hemtjänsten, men kommunen har ännu inte spikat ersättningsnivån. Q Star som övertagit bensinanläggningen kommer att förnya cisterner och driva verksamheten vidare. Svågadalen Den kompetenta och drivande kommundelsnämnden och kommundelschefen har verksamt bidragit till en lyckosam utveckling. Småhustillverkning kan komma att starta i Svågadalen. Arbete pågår med att utveckla fisketurism och odling. Livsmedelsbutiken fick i projektets slutskede ett servicebidrag av länsstyrelsen med tillhörande åtgärdsplan. Den ska upparbetas under hösten. Projektet har skapat en många nya aktiviteter, till exempel mässor. Skotermässan gav mersmak, en vildmarks och jägarmässa planeras. En snöskoterled har byggts ut och i framtiden kan den förena Svågadalen, Hassela och Loos. Projektet i Svågadalen har uppmärksammats mycket i press och bland allmänheten. Loos Samarbetet mellan Loos företagare har organiserats och stärkts under projektets gång och har fått starkt stöd av kommunala utvecklingskontoret, Närljus. Ungdomar är mycket aktiva, sponsring till hockeyrinken gick utmärkt., vilket är ett tecken på att företagen har en välvillig inställning till projektet. Förutsättningarna för att få fram nya företag är goda tack vare bygdekontorets samlade kunskap och entusiasm. Grillköket är återstartat som en följd av den renoverade macken. Kommunen är intresserad av verksamheterna i Loos, i synnerhet den planerade vindkraften. Kontakter med andra kommundelar har utvecklats. Butikens och mackens framtid: Tyngdpunkt har lagts på renovering av macken. En ny driftform ska genomföras vid projekttidens utgång. ICA har planer på utbyggnad. Loos Bygderåd har bra fart och flera arbetsgrupper är igång. Under projektet startades ett lokalt servicekontor. Loos har medialt blivit orten i Ljusdals kommun där det händer en massa positiva saker. 10

11 Analysen Insamlingsmetod Ett frågeformulär Fakta uppgifter skickades till kommunerna i början av projektet. Vi ville ta reda på bland annat folkmängd, förvärvsarbetande, barn & ungdom, egnaa företagare,, närservice, pågående projekt i bygden. Enkätundersökningen har gjorts två gångar i varje bygd, 2012 och Enkäten har funnits på internet på bygdens/kommunens hemsida och Entreprenörskolans. Den har också funnit i pappersform att tillgå i butikerna samt på de allmänna arbetsmötena. Av och till har det varit svårt att få f in frågeformulär och enkäter. Därmed är det statistiska underlaget klent. Kundenkäter i butikerna är genomförda i allaa bygder se bilagor. Vi har också skickat ut enkät/intervjufrågor till personer som har varit delaktiga i processen som ledande person i bygden och kommunen. Vi har fått nio svar på enkäten. Vi har också använt oss av anteckningar från möten och spontana samtal. De redovisas inte separat s utan tas med i helhetsbedömningen. Analysens syfte Syftet med analysen är att se hur metoden fungerar och hur effektiv den är och hur engagemanget bland bygdens invånare är. 11

12 Enkäter På frågan Känner du till projektet Hållbara servicelösningar?, svarade 33 % Ja och 67 % Nej. Av de som kände till projektet var 27 % engagerade i något av projekten. Att två tredjedelar inte kände till projektet visar på brister i informationen. På frågan Skulle du vilja engagera dig i något av projekten?, svarade 43 % ja och 57 % nej. Skälet till att man inte vill engagera sig i något av projekten kan vara att man inte har tid eller helt enkelt inte vill. Det kan också bero på att inget av de pågående projekten väckte intresse. På frågan Hur viktigtt är det för dig med en levande landsbygd?. Hela 80 % tycker det är mycket viktigt med en levande landsbygd, 15 % tycker det är oviktigt. 12

13 På frågan Är du beredd att delta aktivt för att utveckla bygden?, svarade 79 % att de är beredda att delta aktivt. Det betyder att det finns ett mycket stort intresse för utveckling. Det bör man ta vara på. På frågan Skulle du vilja driva eget företag? kan vi se vissa skillnader mellan enkät 1 och % driver redan eget företag och 19 % vill driva eget företag. De som svarade Vet ej ökadee något i enkät nummer två; de som svarade Nej minskade. Det finns alltså ett stort intresse att driva ettt företag i någon form. Enkät/ intervjufrågor Vi ställde 15 frågor i vår enkät. Här nedan följer ett kort sammandrag g. 1. Varförr har ni valt att investera tid/pengar i Projektet? Sammanfattning: Några typiska exempel Tycker att det var ett intressant projekt upplägg. Intresserad att hitta en modell för byutveckling. Vi har ett behov av en utökad samhällsservice, främst då inom den Kommersiella sidan. För att vi kunde få in ny kompetens. För att det kunde locka nya att engagera sig. Passade in i kommunens planer. Vi känner för vår byggd. Vi såg det som en möjlighet att få processhjälp. 13

14 2. Har kommunen någon modell för framtida landsbygdsarbete? Sammanfattning: Tre av kommunerna har en modell. I övriga kommuner ökar intresset för det. 3. Hur upplever du att engagemanget varit i byn/byarna? Sammanfattning: Medelmåttigt. Bland de som har varit med i projektetgrupperna har engagemanget självklart varit stort. 4. Hur upplever du att engagemanget bland ungdomar varit? Sammanfattning: Med något undantag svalt. 5. Hur upplever du att engagemanget varit från kommunen? Sammanfattning: Bra, bortsett från att två kommuner varit något passiva. 6. Hur upplever du att engagemanget varit från projektgruppen? Sammanfattning: Mycket bra. Bra möten och snabba svar på ställda frågor. Gärna mer kontakt mellan mötena. 7. Ser du några effekter/förändringar sedan projektet startade? Sammanfattning: Alla har sett en effekt/förändring. Det gäller det ideella engagemanget och viljan till utveckling. Vi jobbar som enhet med stor energi, stort engagemang i möten om utvecklingen i bygden och i diskussionen om landsbygdsfrågor. 8. Hur skall de effekter som har uppstått bibehållas? Sammanfattning: Med uppföljande aktiva möten. Kommunen måste vara aktiv, jobba vidare med målen, fortsätta med samma metod. 9. Vad skulle kunna göras bättre? Sammanfattning: Involvera de yngre. Fler och tätare kontakter mellan projektgrupper och lokala arbetsgrupper. En lokal löneanställd i bygderna under projekttiden. Större engagemang från kommunen; mer ekonomiskt stöd för marknadsföring och möten; det blev lite trampa vatten mellan mötena; några tappade gnistan. 14

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga 3 Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 3. Loos,%. Kön Antal Procent. Kvinna 4,%. Man 3 6,% Totalt,% Medelvärde,6. Kön,,,

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 4. Sollerön 4,%. Kön Antal Procent. Kvinna 6 8,%. Man 6 6,9% Totalt 4,% Medelvärde,6.

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent. Fors,%. Kön Antal Procent. Kvinna 5 36,59%. Man 6 63,% Totalt,% Medelvärde,63. Kön 5 5 5 3

Läs mer

Efter det följde en kort presentation av deltagarna.

Efter det följde en kort presentation av deltagarna. Korta minnesanteckningar från Referensgruppsmöte III, Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Dala-Floda Värdshus den 23-24 april 2013 Närvarande: Gordon Krmic, Projektledare

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Gunnar Israelsson presenterade kommunens planer och förhoppningar i projektet.

Gunnar Israelsson presenterade kommunens planer och förhoppningar i projektet. Mötesanteckningar från Sollerön 2012-03-07 Anteckningar Göran Forsén, Entreprenörskolan i Leksand. VÄLKOMMEN TILL KVÄLLENS MÖTE! Kvällens arrangörer är Sockenföreningen på Sollerön och Mora kommun med

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Bildspel från mackinvigningen. Fredrik Röjd hälsade välkommen till kvällens arbetsmöte och informerade om aktuella händelser i Svågadalen.

Bildspel från mackinvigningen. Fredrik Röjd hälsade välkommen till kvällens arbetsmöte och informerade om aktuella händelser i Svågadalen. Anteckningar från det fjärde allmänna arbetsmötet i Svågadalen 2012-09-26 på Svågagården. Mötet samlade 26 deltagare. Från Entreprenörskolan i Leksand medverkade Gordon Krmic, Lasse Nygård, Göran Forsén

Läs mer

ENKÄT 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

ENKÄT 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg ENKÄT 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent. Fors 4 3,8% 2. Hassela 74 2,00% 3. Loos,69% 4. Sollerön 42 4,9%. Stora Skedvi 93 3,42% 6.

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Redovisningar från arbetsgrupperna.

Redovisningar från arbetsgrupperna. 1 Anteckningar från det fjärde allmänna arbetsmötet i Hassela 2012-09-25 på Hasselagården. Medverkan av processledarna från Entreprenörskolan i Leksand, Gordon Krmic och Göran Forsén. 18 personer deltog

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Gordon gjorde en kort presentation av projektet. Rapportering från arbetsgrupperna.

Gordon gjorde en kort presentation av projektet. Rapportering från arbetsgrupperna. 1 Anteckningar från det sjätte och sista allmänna arbetsmötet i Loos skola 2013-02-21 med 14 deltagare. Från Entreprenörskolan i Leksand medverkade processledarna Gordon Krmic, Göran Forsén (anteckningar)

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga 2 Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 2. Hassela 74 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 55 75,34% 2. Man 8 24,66% Totalt

Läs mer

Den 16 december kl är det nyinvigning av Bygdegårdslokalen i Loos.

Den 16 december kl är det nyinvigning av Bygdegårdslokalen i Loos. 1 Anteckningar från det femte allmänna arbetsmötet i Loos skola 2012-11-22 med 17 deltagare. Från Entreprenörskolan i Leksand medverkade processledarna Gordon Krmic och Lasse Nygård. Från Ljusdals kommun

Läs mer

Anette Svensson hälsade välkommen till kvällens arbetsmöte.

Anette Svensson hälsade välkommen till kvällens arbetsmöte. Anteckningar från det tredje arbetsmötet i Svågadalen 2012-06-14 på Svågagården. Mötet samlade 25 deltagare. Vid mötet medverkade Entreprenörskolan i Leksand genom Gordon Krmic, Lasse Nygård och Göran

Läs mer

Fiberutbyggnad. Det finns statliga pengar att söka för föreningar på landsbygden för utbyggnad av nät. Just nu står processen stilla för Hassela.

Fiberutbyggnad. Det finns statliga pengar att söka för föreningar på landsbygden för utbyggnad av nät. Just nu står processen stilla för Hassela. 1 Anteckningar från det femte allmänna arbetsmötet i Hassela 2012-11-20 på Hasselagården. Från Entreprenörskolan i Leksand medverkade processledarna, Lasse Nygård och Göran Forsén. Mötet samlade 19 deltagare.

Läs mer

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok.

Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. 2013-10-04 Tillväxtverket Ärendeid 00162884 Diarienummer 2011003168 Slutrapport Servicepunkt Byxelkrok. Invigningen av Servicepunkt Byxelkrok. Foto Bo Lönnqvist Projektets syfte. Syftet med utvecklingsprojektet

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Gordon presenterade projektet Utveckling av hållbara servicecentra på landsbygden i Dalarnas och Gävleborgs län.

Gordon presenterade projektet Utveckling av hållbara servicecentra på landsbygden i Dalarnas och Gävleborgs län. Anteckningar från det sjätte allmänna arbetsmötet i Fors Folkets Hus 2013-04-10. På mötet deltog 39 personer. Från Entreprenörskolan i Leksand och processledningen medverkade Gordon Krmic, Lasse Nygård

Läs mer

Projektdirektiv. Framtid Nora 1 (7) Projekt: Framtid Nora ID-nr/dnr Noramacken Ekonomisk Förening Åke Sjöberg. Beställare: Version: 0.

Projektdirektiv. Framtid Nora 1 (7) Projekt: Framtid Nora ID-nr/dnr Noramacken Ekonomisk Förening Åke Sjöberg. Beställare: Version: 0. 1 (7) Projektdirektiv Framtid Nora Projekt: Framtid Nora ID-nr/dnr 2016-1991 Beställare: Noramacken Ekonomisk Förening Åke Sjöberg Version: 0.6 Skriven av: Åke Sjöberg Datum 2016-09-05 Projektwebbplats:

Läs mer

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi

Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Projektet Hållbara lokala servicelösningar strategi Bakgrund En väl fungerande allmän vardagsservice är viktig för landsbygden Hela Sverige ska leva driver just nu ett projekt där femton orter arbetar

Läs mer

LOKAL SERVICEPLAN FÖR VANSBRO KOMMUN

LOKAL SERVICEPLAN FÖR VANSBRO KOMMUN LOKAL SERVICEPLAN FÖR VANSBRO KOMMUN 2008-2012 Fastställd av kommunfullmäktige2008-09-29 65 Dnr: KS 2007/361 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning... 3 2. Uppdraget... 4 3. Övergripande mål... 4 4. Syfte

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Förstudie för utveckling av Stjärnsund

Förstudie för utveckling av Stjärnsund Förstudie för utveckling av Stjärnsund Rune Dahlén informerar om bosättningsmöjligheter vid lördagsmarknaden i Stjärnsund. Projektägare: Stjärnsunds Byggrupp, ideell förening Projektledare: Rune Dahlén

Läs mer

Information om föreningssamarbetet i bygden. Samarbetet ska fördjupas med Hamra. Även Fågelsjö är aktiva.

Information om föreningssamarbetet i bygden. Samarbetet ska fördjupas med Hamra. Även Fågelsjö är aktiva. 1 Anteckningar från det fjärde allmänna arbetsmötet i Loos skola 2012-09-27. 12 mötesdeltagare. Från Entreprenörskolan i Leksand medverkade processledarna Gordon Krmic, Lasse Nygård, Göran Forsén (anteckningar)

Läs mer

Serviceplan Strömsunds kommun

Serviceplan Strömsunds kommun Serviceplan Strömsunds kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-04-20, 29 Utarbetad av Ville Welin SUAB 1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Bakgrund..4 3.Mål o Syfte...5 -Övergripande mål

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Sammanfattning Bakgrund Projektet uppkom då utvecklingsgrupper runtomkring i byarna i Älvdalens Kommun ville jobba för att kunna behålla service

Läs mer

Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun

Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun falun.se/ 2006-06-01 Metodutveckling för skapandet av lokala servicepunkter i Falu kommun Slutrapport Falun har en omfattande och en attraktiv tätortsnära landsbygd dit människor vill flytta och bo. En

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978

Slutrapport, Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnr: 2009-3978 Slutrapport 1. Projekt Lokal livsmedelsproduktion och utveckling av besöksnäringen Journalnummer: 29-3978. Stödmottagare: Siljansnäs Sockenkontor Ekonomisk förening 2. Kontaktpersoner Jonny Wikström Siljansnäs

Läs mer

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN

Historik INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN INTRAPRENADEN RAMSJÖBYGDEN Historik 1952-1971 2500 invånare Egen kommun med god ekonomi. Inkomster från skog, järnväg och industri och Bolidens guldgruva Järnvägsstation. Skola, Barnomsorg. Äldreboende

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent. Sollerön 3,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 33,33% 2. Man 22 66,67% Totalt 33,% Medelvärde,67

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 2. Hassela 7,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 47 67,4% 2. Man 23 32,86% Totalt 7,% Medelvärde,33

Läs mer

Serviceplan inklusive handlingsplan för Säters kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Näringslivsenheten

Serviceplan inklusive handlingsplan för Säters kommun. Antagen av kommunfullmäktige SÄTERS KOMMUN Näringslivsenheten Serviceplan inklusive handlingsplan för Säters kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-20 SÄTERS KOMMUN Näringslivsenheten Innehållsförteckning 1. Inledning...1 Syfte...1 Övergripande mål...1 Horisontella

Läs mer

Region Skåne Näringsliv

Region Skåne Näringsliv Region Skåne Näringsliv Ulf Kyrling Näringslivsutvecklare Tel: +46 40 675 34 16 Mail: ulf.kyrling@skane.se Datum 2015-07-08 1 (6) YTTRANDE från Region Skåne 2015-07-08 Ert dnr: N2015/2989/HL Näringsdepartementet

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Utvärdering av K-märkta fartyg

Utvärdering av K-märkta fartyg Sjöhistoriska museet Kulturarvsenheten RAPPORT Datum Utvärdering av K-märkta fartyg 1. Fartygets namn och signal Fritextsvaren är här med självklarhet olika för alla de fartyg som skickat in enkätsvaren.

Läs mer

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018

Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Serviceplan för Säters kommun 2015-2018 Inledning Stöd till kommersiell service är ett av de ekonomiska verktyg som Länsstyrelsen kan använda för att stödja och stimulera tillgången till dagligvaror och

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Gruppens namn Hållbara servicelösningar i Blankaholm-Solstadström... Arbetar inom orten Blankaholm, Slsadström... Kommunen Västervik...

Gruppens namn Hållbara servicelösningar i Blankaholm-Solstadström... Arbetar inom orten Blankaholm, Slsadström... Kommunen Västervik... ENKÄT TILL LOKALA UTVECKLINGSGRUPPER Södra Sverige Inledning Några gånger tidigare har vi bett din grupp att svara på några frågor inom projektet hållbara lokala servicelösningar. Detta blir den sista

Läs mer

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S)

Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Investera i Uppsalas landsbygd! Pressträff med Erik Pelling (S) Nytt landsbygdsprogram med: 20 konkreta förslag 6 områden Landsbygdskommunen Uppsala Uppsala är inte bara Sveriges fjärde storstad. Både

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

Kommunalrådet Lars Isacsson inledde mötet och hälsade de 27 deltagarna välkomna.

Kommunalrådet Lars Isacsson inledde mötet och hälsade de 27 deltagarna välkomna. Anteckningar från det tredje allmänna arbetsmötet i Fors Folkets Hus 12012-09-12. Från Entreprenörskolan i Leksand och processledningen medverkade Lasse Nygård och Göran Forsén (anteckningar). Kommunalrådet

Läs mer

Hedemora FRAMTIDEN TILLHÖR DEN SOM VÅGAR DITT KRYSS ÄR VIKTIGT!

Hedemora FRAMTIDEN TILLHÖR DEN SOM VÅGAR DITT KRYSS ÄR VIKTIGT! Hedemora FRAMTIDEN TILLHÖR DEN SOM VÅGAR GE DRÖMMEN EN CHANS - I HEDEMORA Min dröm är ett Hedemora där det är lätt att leva, bo och verka, ett Hedemora där det är tillåtet att växa. Hedemora kommun ska

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden

Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden 1 SLUTRAPPORT Projekt Mötesplats Bredgården att långsiktigt skapa en mötesplats på landsbygden Dnr LNM-2010-42 Mötesplats Bredgården Stödmottagare Bred Föreningsgård Ekonomisk Förening Kontaktpersoner:

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet (7) Slutrapport för projektet Uddebos ekologiska samodling Datum: /-5... Journalnummer: Projekttid: 205020 till 2050. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Stenkyrka Affären Journalnummer: 2010-3948 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gotland Kontaktperson

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden Bilaga 13KS65-18 Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden berikar kommunen. Piteå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande miljöer

Läs mer

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr

Lustfylld mat. Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn kr Lustfylld mat Projektets mål var att skapa långsiktiga hållbara försörjningsmöjligheter inom matsektorn. Projektägare: Skördefest i Dalarna, ideell förening Projektledare: Olle Bengtsson Kommuner: Säter,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Landsbygd 2.0. Vad är det?

Landsbygd 2.0. Vad är det? Landsbygd 2.0 Vad är det? 1 Historien bakom Blir landsbygdens invånare äldre, färre och dummare? Nej, men tyvärr är det många som tror det. På landsbygden bor vi längre ifrån varandra och de stora avstånden

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Anteckningar från det sjunde allmänna arbetsmötet i Stora Skedvi 2013-03-19 i Sockenstugan med 39 deltagare.

Anteckningar från det sjunde allmänna arbetsmötet i Stora Skedvi 2013-03-19 i Sockenstugan med 39 deltagare. Anteckningar från det sjunde allmänna arbetsmötet i Stora Skedvi 2013-03-19 i Sockenstugan med 39 deltagare. Från Entreprenörskolan i Leksand och processledningen medverkade Göran Forsén (anteckningar)

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet.

5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen. om behovet av en aktiv regionalpolitik för tillväxt i hela landet. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1753 av Berit Högman m.fl. (S) Regional tillväxt för fler jobb Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Hemlig Festival Journalnummer: 2010-572 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BREDBAND I HÄRSTORP Checkens namn Härstorps fiber ekonomiska förening (under bildande) Sökande

Läs mer

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare

Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Landsbygdsfotbollen som bygdeutvecklare Projektledare Mikael Israelsson Dalslands Fotbollförbund e-post: mi.famis@telia.com telefon: 070-227 53 85 Layoutarbete Ingela Gustavsson e-post: ingela.gustavsson@westgotasport.se

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan Lokalt Driven Landsbygdsutveckling LDL Projekt som drivs av Kommunbygderådet SyLet: stärka utvecklingskra0en

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Utvecklingsstrategi - bilagor. LEADER Mellansjölandet

Utvecklingsstrategi - bilagor. LEADER Mellansjölandet Utvecklingsstrategi - bilagor LEADER Mellansjölandet 2014-2020 Bilaga 1: SWOT-analys Starka sidor Naturen och naturrikedomen upplevs av många som en viktig och stark faktor för området. Det finns flera

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Byaplan. strategi för lokal utveckling i :

Byaplan. strategi för lokal utveckling i : Byaplan strategi för lokal utveckling i : _ Föreningens namn: Org.nr: Datum: Byaplanen ligger till grund för den årliga verksamhetsplanen och bör därför fastställas vid föreningens årsmöte. Detta material

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Multifunktionshall Sjövik - förstudie

Multifunktionshall Sjövik - förstudie Multifunktionshall Sjövik - förstudie I den renoverade hallen ska det bli konferenser, konserter, dans, teater m.m. Foto: Bill Houston Projektägare: Sjöviks folkhögskola, ideell förening Projektledare:

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser

Punkt 12 Medlemsberättelser Punkt 12 Medlemsberättelser Bakgrund Vårdförbundet har över tid genomfört ett antal medlemsundersökningar, så även i år. Förutom att vi tar del av undersökningar från andra aktörer har en enkät skickats

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Inriktningsdokument. Inriktning av landsbygdspolitiken 2014-08-25 KS 2014/0578. Beslutad av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014.

Inriktningsdokument. Inriktning av landsbygdspolitiken 2014-08-25 KS 2014/0578. Beslutad av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014. Inriktningsdokument 2014-08-25 Inriktning av landsbygdspolitiken KS 2014/0578 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 augusti 2014. Efter beslut i kommunfullmäktige har dokumentet delats upp i två delar:

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer