Utvärdering. Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering. Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg"

Transkript

1 Utvärdering Under 2012 och 2013 har projektet Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg genomförts. Projektet har finansierats av Tillväxtverket och Länsstyrelsen i Dalarnas län och Gävleborgs län Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Torbjörn Blomhage 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsattser 3 Inledning 4 Målgrupp 4 Mål 4 Projektets genomförande 5 Metod 5 Deltagare 6 Fakta 7 Fors 7 Stora Skedvi 7 Sollerön 7 Hassela 8 Svågadalen 8 Loos 8 Målredovisning 9 Fors 9 Stora Skedvi 9 Sollerön 9 Hassela 10 Svågadalen 10 Loos 10 Analys 11 Insamlingsmetod 11 Analysens syfte 11 Enkäter 12 Enkäter/Intervjufrågor 13 Bilagor Mätning, enkät 1 Bilaga 1 7 Mätning, enkät 2 Bilaga 8 14 Kundenkät, butik Bilaga

3 Sammanfattning Projektet har pågått i två år och omfattat sex kommuner i Dalarna och Gävleborg. Det har huvudsakligen varit förankrat bland befolkningen och näringsliv, men även engagerat kommunledningar. Målet har varit att utveckla metod och verktyg för att utveckla och behålla samhällets service och den kommersiella i bygder där befolkningsunderlaget ofta är minskande. Med tanke på att de pekuniära bidragen från Tillväxtverket och Länsstyrelserna är resultatet väl godkänt. Den hjälp bygden fått har resulterat i påtagligt positiva effekter mätt i större/flera aktiviteter, god samhörighet och uttalat engagemang. Som någon sa det händer något, man ser att bygden förmår förändra och påverka när man är eniga om ett konkret mål. De två metodböckerna som projektet utvecklat kommer bidra till en positiv utveckling för bygden Slutsats Det finns ett stort intresse för landsbygdens utveckling och att delta i den i någon form. Rent konkret kan det handla om närproducerade grönsaker, markskötsel, rusta upp nedlagda bensinmackar, arrangera mässor, dra nya skoterleder, hålla livsmedelsbutik vid liv och så vidare. De personer som deltagit i de olika handlingsgrupperna har varit mycket engagerade. Det finns ett stort intresse för att driva egen verksamhet och många vill driva kommersiell service. Ungdomarna har inte varit så aktiva förutom några undantag. Vi behöver hitta ett sätt att attrahera ungdomar; intresse finns. Ett av projektets kanske mest överraskande resultat var den vitamininjektion som bygdens folk upplevde att de fick; de blev sedda och fick stöd och hjälp i nya och gamla projekt. Att projektet landat i två metodböcker som verksamt kan bidra till att strypa flykten från och bidra till en positiv utveckling av landsbygden är glädjande. Två av sex kommuner har visat lojt intresse för projektet. Det har satt sina spår i resultatet. Slutsats: För att framgångsrikt driva ett projekt med den här inriktningen är kommunens engagemang A och O. Projektets motor har varit grupperna. Kontakten mellan grupperna och processledarna har varit god, men tyvärr inte varit frekvent nog. Önskan om mer stöd och deltagande mellan de allmänna arbetsmötena har framförts. Informationen om projektet har inte varit tillräcklig. Det är oerhört viktigt med en effektiv information för att få fler personer att delta aktivt. 3

4 Inledning Under 2012 och 2013 har projektet Utveckling av hållbara servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg genomförts. Projektet har finansierats av Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Dalarnas och Gävleborgs län. De aktuella kommunerna har bidragit med arbetstid. Syftet har varit att vidareutveckla en modell för att bibehålla och utveckla den kommersiella och samhälleliga servicen och skapa förutsättningar för entreprenörskap i de utvalda bygderna. Valet av bygderna har gjorts i samarbete med respektive länsstyrelse och länsbygderåd. Utgångspunkten har varit att det i varje bygd ska finnas butik/bensinmack, någon lokal utvecklingsgrupp och för en lokal bygdeutveckling engagerad kommun. Projektet har drivits av Stiftelsen Hantverk & Utbildning/Entreprenörskolan Leksand. Målgrupp Målgruppen är alla invånare i respektive bygd. Samverkan är nyckelordet om bygderna skall överleva och utvecklas. Representanter för det kommersiella utbudet i varje bygd måste delta, liksom representanter för den offentliga sektorn. Motorer i arbetet är de föreningar och organisationer, byutvecklingsgrupper med flera som finns i varje bygd. Dessutom är kommunala tjänstemäns och beslutfattares deltagande i processarbetet en central utgångspunkt för att nå ett gott resultat. Mål 1. Att få igång och genomföra tre bygdeprocesser i vardera Dalarnas och Gävleborgs län under projekttiden. 2. Att få med företag och medborgare i arbetet i varje bygd så att de tillsammans utvecklar en servicepunkt och att barn och ungdomar involveras i arbetet. 3. Att under projekttiden skapa minst ett nytt kommersiellt/samhälleligt företag i varje bygd. 4. Att säkerställa medverkande kommuners landsbygdsverksamhet och att den långsiktigt utvecklas i de medverkande kommunerna. 5. Att vidareutveckla den lokala dagvaruhandeln/butiken/bensinstationen så att de överlever. 6. Att pågående processer lever vidare efter projekttidens slut. 4

5 Projektets genomförande Processgruppen har besökt bygderna sex till åtta gånger och samlat representanter för den offentliga sektorn och det privata näringslivet och invånare i bygderna. Projektet har tagit fasta på att invånarna ska utveckla sina kreativa förmågor och entreprenörskap. Projekt/arbetsgrupper har genomfört aktiviteter mellan mötena. Projektet startade med ett stormöte dit invånare, kommunen och näringsliv var inbjudna. Mötet inleddes med frågan: Varför har du kommit till kvällens möte? Bland annat uppgavs följande skäl: För att bygden ska leva. Intresserad av att utveckla turism. Viktigt att folk stannar kvar. För att bygden är fantastisk och har så många outnyttjade resurser. För att bevara servicen i byn, både kommersiell och samhälleligt. Se flera företag startas. Jag vill vara med och utveckla bygden. Stoppa avvecklingen av servicefunktioner. Jag kan påverka här, men inte hemma. Mötets frågor var: Hur ska bygden utvecklas och fortleva? Hur ser vår version ut? Vilka åtgärder behövs var? Deltagarna delades in i grupper för en brainstorming. Varje grupp utsåg en sammankallande. Åtskilliga uppslag utmynnade i ett antal projekt kopplade till mellanliggande möten och aktiviteter inför nästa allmänna arbetsmöte. Metod Metoden har bestått av två delar. Den ena delen har omfattat bygden och dess utveckling med tonvikt på lokal service. Den andra delen är koncentrerad till butik och mack. Metoden kan i detalj studeras i metodhandboken Metod för att behålla och utveckla service på landsbygden 5

6 Deltagare Analysobjekten är tre bygder i Dalarnas län och tre i Gävleborgs län med en befolkning på invånare. Fors Fors med cirka invånare ligger i Avesta kommun. Sju allmänna arbetsmöten har genomförts med i snitt 37 deltagare från bygden och representanter från kommunen. Stora Skedvi Stora Skedvi med invånare ligger i Säters kommun. Sju allmänna arbetsmöten med ett snitt av 30 deltagare har hållits. Invånare från bygden och representanter från kommunen har deltagit. Sollerön I Sollerön med invånare i Mora kommun har sex allmänna arbetsmöten genomförts med i snitt av 30 deltagare. Deltagarna kom från bygden och kommunen. Hassela Hassela har cirka 800 invånare och ligger i Nordanstigs kommun i Hälsingland. Där redovisar vi sju allmänna arbetsmöten med ett snitt av 21 deltagare bestående av invånare från bygden och kommunen. Svågadalen Svågadalen i Bjuråker som tillhör Hudiksvalls kommun har cirka 600 invånare. Där har sex allmänna arbetsmöten med ett snitt av 23 deltagare. Invånare från bygden samt representanter från kommunen har medverkat. Loos Loos med 650 invånare ligger Ljusdals kommun. Sex allmänna arbetsmöten har samlat i snitt 18 deltagare med invånare från bygden och representanter från kommunen. 6

7 Fakta Här redovisas några projekt som är i gång eller redan avslutats. Pågående/avslutade projekt Fors 1. Utveckling och uppsnyggning av ett centrum. 2. Butik och bensinmack. 3. Gång och cykelbanor, vägar och skyltning. 4. Bättre äldreomsorg, lokal odling, distriktssköterska och serviceboende. 5. Kulturaktiviteter och konst; ungdomsverksamhet. 6. Bad och fiske i Åsgarnssjön, sjö nära boende, turismsatsningar; bildande av Åsgarnsgruppen. 7. Fortsatt lokalt utvecklingsarbete i Fors efter projektets slut. Stora Skedvi 1. Boendefrågan för alla i byn. 2. Rusta upp och bygga till en lokal med sikte på skola, förskolan, allaktiviteter, ungdomar och näringslivet. 3. Kartlägger infrastrukturen med avseende på vägar, resekommunikationer och besöksnäring. 4. En plan har tagits fram för att utveckla trafik och parkeringssituationen i centrum för att skapa utvecklingsmöjligheter för den kommersiella servicen i form av butik och bank. Allmän uppsnyggning. Sollerön Åtta grupper sysslar med följande objekt: 1. Öppna odlingslandskap och markskötsel. 2. Kultur, hantverk, guider, turism. 3. Skapa bostäder. 4. Trafikmiljön. 5. Butikens och mackens utveckling. 6. Idrott och hälsa. 7. Seniorboende. 8. Ny ägare till kommunhuset. 7

8 Hassela Här har nio grupper bildats med inriktning på: 1. Bio i Hasselagården 2. Fiberutbyggnad i Hassela 3. Marknadsföring och turism. 4. Kommersiell service. 5. Närproducerat. 6. Föreningsliv i olika delar. 7. Skoterleder. 8. Skola och äldreboende. 9. Ungdomsaktiviteter. Svågadalen Sex grupper har tagit tag i följande: 1. Lokalproducerat. Arbete har startat för att få igång odling. 2. Turism, Vildmarkscamp, samverkan, boende, Naturum, Svågagården, mässor. 3. Ungdomsgruppen (på skolan klasserna 1 5). Ungdomsverksamhet har startats kopplat till skolan och Hasselagården. 4. Snöskoterleder. 5. Vattenbruk och fiskodling, fisketurism. 6. Butiken och macken. Bensinmacken var på gång innan projektet startade men har avslutats med dess hjälp. Loos Sex grupper har haft följande inriktning: 1. Vindkraftpark. 2. Skolan och ungdomsaktiviteter. 3. Företagande och lokal produktion. 4. Åtgärder på macken. 5. Besöksnäring och turism. 6. Skoterleder. 8

9 Målredovisning Fors Samarbetet med kommunen är mycket gott och synnerligen aktivt, vilket gynnar utvecklingen för hela bygden. Utveckling av servicepunkt pågår genom bland annat arbetet med den nya bensinmacken. Placering och förhandsbesked från kommunen för macken har tagits fram och lämnats till extern aktör. Ungdomar är i högsta grad aktiva och genomför aktiviteter bland annat filmfestivaler där två är genomförda och fortgår. Ett bra samarbete har framförallt etablerats med Folkets Hus. Målet är att etablerar företag. Hittills har en ekonomisk förening bildats för bland annat muterade jordgubbar och andra odlingar. En ny förening är under bildande för att ekonomisera lokala odlingar. Avesta kommun har i högsta grad varit delaktiga i arbetet med starkt engagemang och närvaro av politisk ledning och tjänstemän. Vid varje möte har kommunfullmäktiges eller kommunstyrelsens ordförande deltagit, oftast båda. Man söker tillstånd att bygga en informationstavla vid riksvägen som visar bygdens serviceutbud. På ett möte diskuterades hur projektet ska föras vidare utan kommunens medverkan. En interimsstyrelse utsågs för att för att bilda en lokal utvecklingsgrupp av samma typ som finns i andra delar av Avesta kommun. Stora Skedvi Processer är igång med konkreta planer på flera områden Till exempel att få företag, kommun och medborgare att de tillsammans utveckla servicepunkter, typ den aktivitetshall som är på gång. Ungdomar deltar i skolgruppen som har till uppgift att utveckla skolan. Vuxna i sin roll som föräldrar är starkt involverade. Målet att etablerar nytt företag i bygden har ännu inte uppnåtts. Kommunen har en plan för att utveckla landsbygden med mottot Hela Säter ska leva. Därmed har projektets mål att engagera kommunen uppnåtts. Projektet att stöttat ICA butiken, men med begränsade ekonomiska resurser går arbetet långsamt. Sollerön Den nybyggda bensinmacken som drivs av ett kooperativ är ett exempel på den utveckling som projektet verksamt bidragit till. Övertagandet av det gamla kommunalhuset är ett annat exempel. Syftet är att fylla huset med kommersiell verksamhet för att klara ekonomin på egen hand. Arbetet leds av Sockenföreningen. När nu kommunalhuset är i egen regi kommer ungdomarna äntligen ha en samlingspunkt för sina aktiviteter. Inget nytt företag har etablerats, men ett musteri har sett dagens ljus, liksom ett kooperativt dagis. Kommunens intresse för att utveckla landsbygden är lågt, för att uttrycka det milt. Planerna på ett fullmäktigemöte på Sollerön i vår där projektet ska presenteras välkomnas. Den kommersiella servicen utvecklas fint. Livsmedelsbutiken har varit mycket aktiv i projektet. 9

10 Hassela Utvecklingen av bygden är igång med konkreta planer. Ett pensionat med olika typer av aktiviteter utöver mat och logi är ett exempel på ett uppnått mål. Kommunens ledning har visat ett svalt intresse för landsbygdens utveckling. Ulf Sundblad som varit resursperson i ett projekt för kommunens lokala utvecklingsgrupper kommer att fortsätta utvecklingsarbetet i kommunens övriga bygder. Han har uttryckt uppskattning av metoden. Planer fanns att starta en friskola, men när kommunen backade från sitt förslag att skära ner på den kommunala skolans resurser fanns inget utrymme för friskolan. Idrottsföreningen planerade att svara för hemsändning åt COOP, istället för hemtjänsten, men kommunen har ännu inte spikat ersättningsnivån. Q Star som övertagit bensinanläggningen kommer att förnya cisterner och driva verksamheten vidare. Svågadalen Den kompetenta och drivande kommundelsnämnden och kommundelschefen har verksamt bidragit till en lyckosam utveckling. Småhustillverkning kan komma att starta i Svågadalen. Arbete pågår med att utveckla fisketurism och odling. Livsmedelsbutiken fick i projektets slutskede ett servicebidrag av länsstyrelsen med tillhörande åtgärdsplan. Den ska upparbetas under hösten. Projektet har skapat en många nya aktiviteter, till exempel mässor. Skotermässan gav mersmak, en vildmarks och jägarmässa planeras. En snöskoterled har byggts ut och i framtiden kan den förena Svågadalen, Hassela och Loos. Projektet i Svågadalen har uppmärksammats mycket i press och bland allmänheten. Loos Samarbetet mellan Loos företagare har organiserats och stärkts under projektets gång och har fått starkt stöd av kommunala utvecklingskontoret, Närljus. Ungdomar är mycket aktiva, sponsring till hockeyrinken gick utmärkt., vilket är ett tecken på att företagen har en välvillig inställning till projektet. Förutsättningarna för att få fram nya företag är goda tack vare bygdekontorets samlade kunskap och entusiasm. Grillköket är återstartat som en följd av den renoverade macken. Kommunen är intresserad av verksamheterna i Loos, i synnerhet den planerade vindkraften. Kontakter med andra kommundelar har utvecklats. Butikens och mackens framtid: Tyngdpunkt har lagts på renovering av macken. En ny driftform ska genomföras vid projekttidens utgång. ICA har planer på utbyggnad. Loos Bygderåd har bra fart och flera arbetsgrupper är igång. Under projektet startades ett lokalt servicekontor. Loos har medialt blivit orten i Ljusdals kommun där det händer en massa positiva saker. 10

11 Analysen Insamlingsmetod Ett frågeformulär Fakta uppgifter skickades till kommunerna i början av projektet. Vi ville ta reda på bland annat folkmängd, förvärvsarbetande, barn & ungdom, egnaa företagare,, närservice, pågående projekt i bygden. Enkätundersökningen har gjorts två gångar i varje bygd, 2012 och Enkäten har funnits på internet på bygdens/kommunens hemsida och Entreprenörskolans. Den har också funnit i pappersform att tillgå i butikerna samt på de allmänna arbetsmötena. Av och till har det varit svårt att få f in frågeformulär och enkäter. Därmed är det statistiska underlaget klent. Kundenkäter i butikerna är genomförda i allaa bygder se bilagor. Vi har också skickat ut enkät/intervjufrågor till personer som har varit delaktiga i processen som ledande person i bygden och kommunen. Vi har fått nio svar på enkäten. Vi har också använt oss av anteckningar från möten och spontana samtal. De redovisas inte separat s utan tas med i helhetsbedömningen. Analysens syfte Syftet med analysen är att se hur metoden fungerar och hur effektiv den är och hur engagemanget bland bygdens invånare är. 11

12 Enkäter På frågan Känner du till projektet Hållbara servicelösningar?, svarade 33 % Ja och 67 % Nej. Av de som kände till projektet var 27 % engagerade i något av projekten. Att två tredjedelar inte kände till projektet visar på brister i informationen. På frågan Skulle du vilja engagera dig i något av projekten?, svarade 43 % ja och 57 % nej. Skälet till att man inte vill engagera sig i något av projekten kan vara att man inte har tid eller helt enkelt inte vill. Det kan också bero på att inget av de pågående projekten väckte intresse. På frågan Hur viktigtt är det för dig med en levande landsbygd?. Hela 80 % tycker det är mycket viktigt med en levande landsbygd, 15 % tycker det är oviktigt. 12

13 På frågan Är du beredd att delta aktivt för att utveckla bygden?, svarade 79 % att de är beredda att delta aktivt. Det betyder att det finns ett mycket stort intresse för utveckling. Det bör man ta vara på. På frågan Skulle du vilja driva eget företag? kan vi se vissa skillnader mellan enkät 1 och % driver redan eget företag och 19 % vill driva eget företag. De som svarade Vet ej ökadee något i enkät nummer två; de som svarade Nej minskade. Det finns alltså ett stort intresse att driva ettt företag i någon form. Enkät/ intervjufrågor Vi ställde 15 frågor i vår enkät. Här nedan följer ett kort sammandrag g. 1. Varförr har ni valt att investera tid/pengar i Projektet? Sammanfattning: Några typiska exempel Tycker att det var ett intressant projekt upplägg. Intresserad att hitta en modell för byutveckling. Vi har ett behov av en utökad samhällsservice, främst då inom den Kommersiella sidan. För att vi kunde få in ny kompetens. För att det kunde locka nya att engagera sig. Passade in i kommunens planer. Vi känner för vår byggd. Vi såg det som en möjlighet att få processhjälp. 13

14 2. Har kommunen någon modell för framtida landsbygdsarbete? Sammanfattning: Tre av kommunerna har en modell. I övriga kommuner ökar intresset för det. 3. Hur upplever du att engagemanget varit i byn/byarna? Sammanfattning: Medelmåttigt. Bland de som har varit med i projektetgrupperna har engagemanget självklart varit stort. 4. Hur upplever du att engagemanget bland ungdomar varit? Sammanfattning: Med något undantag svalt. 5. Hur upplever du att engagemanget varit från kommunen? Sammanfattning: Bra, bortsett från att två kommuner varit något passiva. 6. Hur upplever du att engagemanget varit från projektgruppen? Sammanfattning: Mycket bra. Bra möten och snabba svar på ställda frågor. Gärna mer kontakt mellan mötena. 7. Ser du några effekter/förändringar sedan projektet startade? Sammanfattning: Alla har sett en effekt/förändring. Det gäller det ideella engagemanget och viljan till utveckling. Vi jobbar som enhet med stor energi, stort engagemang i möten om utvecklingen i bygden och i diskussionen om landsbygdsfrågor. 8. Hur skall de effekter som har uppstått bibehållas? Sammanfattning: Med uppföljande aktiva möten. Kommunen måste vara aktiv, jobba vidare med målen, fortsätta med samma metod. 9. Vad skulle kunna göras bättre? Sammanfattning: Involvera de yngre. Fler och tätare kontakter mellan projektgrupper och lokala arbetsgrupper. En lokal löneanställd i bygderna under projekttiden. Större engagemang från kommunen; mer ekonomiskt stöd för marknadsföring och möten; det blev lite trampa vatten mellan mötena; några tappade gnistan. 14

ENKÄT 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

ENKÄT 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg ENKÄT 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent. Fors 4 3,8% 2. Hassela 74 2,00% 3. Loos,69% 4. Sollerön 42 4,9%. Stora Skedvi 93 3,42% 6.

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län

LÄNSBYGDERÅDET Örebro län. Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Örebro län Lokala utvecklingsgruppers resurser och förutsättningar för att skapa arbetstillfällen på landsbygden i Örebro län LÄNSBYGDERÅDET Objektnummer : Örebro län ENKÄT Enkäten vänder

Läs mer

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 2. Hassela 7,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 47 67,4% 2. Man 23 32,86% Totalt 7,% Medelvärde,33

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Servicepunkter Journalnummer: 2009-7580 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

Gruppens namn Hållbara servicelösningar i Blankaholm-Solstadström... Arbetar inom orten Blankaholm, Slsadström... Kommunen Västervik...

Gruppens namn Hållbara servicelösningar i Blankaholm-Solstadström... Arbetar inom orten Blankaholm, Slsadström... Kommunen Västervik... ENKÄT TILL LOKALA UTVECKLINGSGRUPPER Södra Sverige Inledning Några gånger tidigare har vi bett din grupp att svara på några frågor inom projektet hållbara lokala servicelösningar. Detta blir den sista

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan

PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening. Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan PUB- kväll 1 oktober 2014 Husby- Oppunda sockenförening Föredragning av Anna- Karin Andersson, Grindstugan Lokalt Driven Landsbygdsutveckling LDL Projekt som drivs av Kommunbygderådet SyLet: stärka utvecklingskra0en

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden Bilaga 13KS65-18 Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden berikar kommunen. Piteå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande miljöer

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Munkedals kommun till 99 % landsbygd till

Munkedals kommun till 99 % landsbygd till Munkedals kommun till 99 % landsbygd 2 Lång tradition av landsbygdsarbete Landsbygdsprogram sedan 1994 9 lokala utvecklingsgrupper Fadderpolitiker Landsbygdsråd Landsbygdsutvecklare Överlevt fem olika

Läs mer

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE

TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE TILLSAMMANS OCH MED GÖTEBORG ÄR VI STARKARE Medverkande kommuner: Förstudie framtagen av: BAKGRUND SYFTE Med utgångspunkt från erfarenheterna av samarbetet mellan kommunerna Alingsås, Härryda, Lerum, Mölndal

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner.

Växtkraft Östervåla. Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Växtkraft Östervåla Föreningskansliet erbjuder tjänster till föreningar, småföretagare och privatpersoner. Projektägare: Östervåla utvecklingsråd, ideell förening Projektledare: Viktoria Landén Kommun:

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Projekt Järnkraft Journalnummer: 2009:7722 (2009 och 2010) 2010:7771 (2011) Namn på LAG

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets ungdomssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: s entertainmentcenter Journalnummer: 2011-4719 Namn på

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 7. Uppföljning av Piteåpanelens första år. Februari 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 7 Uppföljning av Piteåpanelens första år Februari 2010 Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1.0 Svarsfrekvens Det är 110 personer 73 % av panelen som svarat deltagit i uppföljning

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Ronneby kommuns landsbygdspolitiska programs handlingsplan gällande för åren 2012-2014 Bakgrund Denna handlingsplan är kopplad till Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program och är framtagen efter en

Läs mer

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE

Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Svartådalens utsläppsneutrala energi, SUNE Provkörning av gengasanläggning i Sätra brunn. Projektägare: Svartådalens Bygdeutveckling, ideell förening Projektledare: Eric Söderberg Kommun: Sala Dnr: 44

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I DOCKEKULLA 17 MAJ 2010. Datum: 2010-05-17 Tid: 19.00 20.25 Plats: Dockekulla Bygdegård. Deltagare: 12 personer. Dockekulla Bygdegårdsförenings ordförande Elisabeth

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Hantverksrundan 13-14/10, Tranemo-Svenljunga kl. 10-16 Datum:20121205 Journalnummer: 2008-008 BX Projekttid: 20120906-20121231 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på

Läs mer

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan

Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Entrécoop Värmland, Dalarna och Gävleborg i samverkan Vi startade kooperativ och lyckades! Vill ni starta företag... Vad skulle ni säga om ni kunde starta ett företag där ni blir delägare på lika villkor

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Allmänna uppgifter Datum: 2010-03-31 Projekttid: 2009-10-01-2010-04-01 Journalnummer: 2009-5974 LAG diarienr: LVS-050 Projektnamn: HÄSTNÄRA BOENDE I GÖTENE, förstudie Sammanställning

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp

Slutrapport för öppet hus i Ljustorp Sid1/6 Slutrapport för öppet hus i Ljustorp 1. Vilket projekt? Utökning av öppet hus i Ljustorp Paraplyprojekt under byutveckling Projektägare: Ljustorp socken ek förening 2. Vilka personer kan svara på

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Välkommen till Kungsbacka

Välkommen till Kungsbacka Framgångsrikt kvalitetsarbete i offentlig verksamhet En långsiktig och gemensam satsning på förbättringsarbete inom Kungsbackas äldreomsorg Välkommen till Kungsbacka 1 Kungsbacka en del av Halland och

Läs mer

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken

Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken http://www.helasverige.se/enkat/index.php Sida 1 av 1 Lösenord Logga in Välkommen till uppdateringen av vårt medlemsregister och den nya BygdeBanken Fyll i det lösenord du fått i brevet från Hela Sverige

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013

Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Nu Kör Vi Kvartalsrapport Maj 2013 Kvartalsrapport Maj 2013 Så här ligger det till! År 2009 tog politiker i Gävleborgs samtliga tio kommuner ett gemensamt beslut. 4 Vi behöver en långsiktig plan för turismen,

Läs mer

Utvärdering Bygd och stad i balans

Utvärdering Bygd och stad i balans Utvärdering Bygd och stad i balans UTIFRÅN-PERSPEKTIV UTVÄRDERINGENS UTFORMNING SNABBGENOMGÅNG AV UTFALL SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Etapp 1: Utveckla servicegrad utanför centralorten Syfte: Att utveckla

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen Dalarnas mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Anders Mats, Montrab AB. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?... 2

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Samverkan i byn Journalnummer: Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Gästrikebygden Kontaktperson

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun

Besöksnäringen. Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Besöksnäringen Slutrapport för den förlängda perioden av projekt Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-09-01 2013-12-31 Jättendal Lena Strömstedt Innehåll INLEDNING... 3 BAKGRUND...

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer:

PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: LEADER PROJEKTPLAN Bilaga Diarienummer: Obs! Börja med att fylla i dokumentet på skärmen och spara det i din dator. Maila sedan in din ansökan. 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn: Trolle Ljungby

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Maria Antonsson-Anderberg Enhetschef 040-675 32 22 Maria.Antonsson-Anderberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1301426 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Återrapportering:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet

Vår kvalitet jämfört med andra kommuner - Kommunens Kvalitet i Korthet Vår kvalitet jämfört med andra kommuner Kommunens Kvalitet i Korthet Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg för att jämföra kommuner med varandra och beskriver kommunernas kvalitet ur ett medborgarperspektiv.

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum

Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Lägesrapport och avstämning Gemensam näringslivsutveckling i Tanum Tänk att man får bo så här! Gemensam näringslivsutveckling Tanum. Palmnäs & Co. Arena för Tillväxt 10 1 Näringslivsklimatet och utvecklingsförutsättningarna

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Det mångkulturella samhället Journalnummer: 2010-68

Läs mer

Utvärdering av K-märkta fartyg

Utvärdering av K-märkta fartyg Sjöhistoriska museet Kulturarvsenheten RAPPORT Datum Utvärdering av K-märkta fartyg 1. Fartygets namn och signal Fritextsvaren är här med självklarhet olika för alla de fartyg som skickat in enkätsvaren.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder

Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Dokumentation från Sigtuna 14-15 juni 2011 Information och inspiration för service i gles- och landsbygder Vad händer i höst? Lars Wikström och Annika Lidgren, Tillväxtverket inledde konferensen bland

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer