Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015"

Transkript

1 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling ~.tj,,(i : Mats Wallin ordförande BUN

2 Styrande lagar och dokument som bildar underlag för handlingsplanen FN:s konv ention om barnets rättigh eter "Barnkomentionen s ätter bamperspek tiljel och rätten tilllikabe!jandlillg ifok us. Konientionen I~ygger på perspektiljel atl barnets bästa alllid skall k omma if räl1jsta runmre!" Skollagen SFS 2010:800 Kap 1. 5 Utbildnillgen ska Iltjol7JlaSi ihjely:lisstäj1l J1lelse medgmndläggallde demokratiska ljärderingar ocb de mällskliga rällig!jetema som mälllliskoliljets okrällkbar!jet, iudioidensfribet ocb illtegrilet, alla mällniskors lika udrde, jämställd/leisamt solidaritet metian mdnnisleor. V ar ocb en som»erear inom Ntbildningen ska f rämj a de mänsk liga rättig/lelerna ocb aktivt 1110tIJerk a allaformer av kränkande be!jandlillg. htm:i / D okumcnt-lagar/ Diskrimineringslagen SFS 2008: 567 Kap 1. 1 Denna lag bar till dndam å] att l1lo!ljerk a diskriminering och på alldra sättf rämja lik a rättigheter och mijligheter oansett kijll, k ö li.riiljerskridande identitet eller IItll)lek, etnisk tzjlhiirig/jetj religioll eler annan IlYwtppfa ttning.fullktiolls!jinder, sexuellläggllillg eller ålder. /w\.-\v.riksjagcn.sels. / D okumcnt-lagar/ Läroplaner för förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, förskoleklass, fritidshem och gymnasieskola \'V\vw.skoh-erk et.sc Kommungemensamma utgångspunkter Barn och elever so m vistas i Timrå kommun, i förskolor oc h skolor, skall uppleva respekt för sin person och känna trygghet i sin vardag. Barn oc h unga kan därigen om fokusera på skolarbete i högre grad oc h kan i go da lärandemilj öer nå högre måluppfyllelse och utvecklas till em pa tiska vux na. Alla barn och unga som finns i kommunens verksamheter skall ha samma rättigheter. 2(5)

3 1. Förhållningssätt For attfrällda likabehandling, uara goda [orebilder ochp rhindm trae asserier skalljiinjaltning,fiirskolechefer, rektorer och personal ip rskoloroch Jkolor: I såväl ord som i handling uppmuntra till oc h agera efter demokratiska förhållningssätt och handlingar mellan elever, mellan personal och mellan barn, elev och personal. I såväl ord som i handling visa respekt, empati och förståelse för männ.iskors olika val och livsvillkor. 2. Övergripande struktur Skollagen Kap 6 7 H IIIJNdlJJallnell ska se till alt del genomp rs åtgärderfiir attprerygga ochp rhindm all barn och etcueruts äus fiir k rällkande behalldling. 8 H //IJlIdmanJlen ska se till att det IJalje år upprättas enplan med en iiljerjik t iljer de åtgärdersom behiljsfö'r att.fö rel~)lgga och forbindra k ränkande beljalldling au barn ocb eleier. Planen ska inneh ålla en redogö"reisepr IJilk a av dessa åtgärder mall auserattpåbö'170 ellergenolllp ra underdel kommande året. En redogö'relsef ö'r 1Ifr de planerade åtgärdema hargellomjo"rtj ska tas in i ~fte~ fo!jallde årsplan. Handlingsplaner mot diskriminering och kränkande behandling skall upprättas vid varje enhet och följa samma strukturella ram (bilaga 1) 3. Förebyggande arbete Skollagen Kap 6. 6 HUIJudJJlallnen ska se till att det inom ramenpr I/mje särskild oeresanrbe: bedrivs ett målinrik tat arbetep r att motverka kränkande bellandling au barn och eleier. Aktivitet Ansvar.vvsarta tid tilj att diskutera och arbe ta med likabehandlingsfrågor l-orv altn ingsledning, to rskolechefer oc h rektor er.vktivt upp mu nt ra och stödja kornpercn sutveckling som ankny ter till likabehand lingsornrådcr Fö rvaltn ingsk dning, for skolech efer och rektorer Orga nisera arbe tsg rupp eller ut se per son på för,kolan h kolan /arbetsenheten m ed särskilt ans var för att bevaka barns rätti ghet er. Fö rvalmingslcd ning, fo rskolechefer och rekro rer Sprida infor mation m untligt, i pappersfor m och på hem sidan till barn, elever oc h vård nads havare o m handlingsplanen oc h om hur barn / elever, föräldrar oc h per so nal "kall age ra vid missrank e o m krän kningar Perso nal, forskolechcfcr och rek to rer Vid val av lärom ed el och lekm at erial ska ll intention erna i lagen o m förbud m o t diskr im inering och annan krän kande beh and ling beaktas.,\ 11 personal 3(5)

4 4. Atgärder Skollagen Kap En lärare, fijrskollärare eller annan personat somfår kännedom om att ett barn eller en ele» anser sig ha M,lli utsattjrirkränk ande behandling i samband med oeresamhetc«är skyldig att anmäla detta till fiirskolechefen eller rektorn, E njb'rskolechefe/ler rektor som får kännedom 0171 att ett barn e/leren ele» allser sig ha Mmi utsattfiir k ränkande behalldlingi samband med ieresambeten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. HlIlJtidmannen är skyldig att sk;jmdsamt utreda omständigheterna k ring de uppgivna kränkningarna ocb ijrjrekoj1lljlal/defall m'dta de åtgärder som skäligen kan k räljasjb'r att [orbindra k ränkande behandling if ramtiden. Första srycketförsta ocb andra meningarna ska ti/lämpaspå motsearande sätt om ett barn eller ei1 eleu anser sig ha biiljit utsattför trak asserier eller sexuella trak asserier p åsätt som at/sesi disk77jjjillelings/agen (2008:567). Händelse Reagera o medelba rt på all d iskrim inering oc h anna n kränkand e beha ndlino. D ok umentera det int räffade (bilaga 2 respektive 3) Om personal är m issran kt för trakasser ier eller annan kränka nde behand ling av barn, elev eller person al meddelas narrnsra chef eller de", ställför eträd are gen a:'t. Utredning av de t inträffad e inleds ome delbart.vnrnalan till Barn- oc h ut bildningsnäm nden (bijaga 4) Ansvar Fo rskol eche f, rekto r oc h person al For skoleche f, rek tor och perso nal Forskolechef, rektor Forskolechef, rektor 5. Uppföljning och utvärdering Innehåll D e åtgärder som vidtagits vid händelser följs upp och urvarderas av d e so m är invol verade i äre ndet (bijaga 2 respektive 3). An svar.\ lla inb landade i respekti ve äre nde llur val verksamheren s han dlingspl an fiilj:, analyseras tillsam m an s med all person al " id flera tillfällen und er året. Upp fö ljning oc h u tvärdering av en he ten" handlingsplan i "lutet av åre t. F örskolcch ef, rekto r lörskolcc hcf, rektor Samm anfattn ing av årets aktivite te r i sluter av åre t. \ ll personal Förskolechef och rekt or s granskning av enhe tens plan sker med särskilt fokus på att dess utformning följer rekommendationen enligt punkt 2, 4(5)

5 Källor: \\ ww.regenn g en. ~ e Di skriminerings!agen SFS 2008:567 w.r1 b dag-en.sc/s\ / D okllltien t-l..g a r / L-l ~?. ar / Sv e n s k fo r fa t tru n gs s a l11hn g / D i.knm i n e r i n g. l a S 5 6 "7 sfs ö7! ~ b<;: t= 2 l) 0 8 : 5 6 ' :';t K 1 Skollagen SFS 2010 :800 hrtp:!.\n\'w. riks da ~ ' l' n.,c;:.'s\' / D okumen r-t,af ar! Lag:\r i Sn m kfnrfatm..ings;;amling/skol!ag-" 0108(10 sfs, ) ( / ~bct= 2 01 O:800# K I Läro planer hrrp:/ / \nn\'.skoh-erket.se / lavar-och-rqrler!skolln7en-o ch-andrala;rar Bilagor: Bilaga 1 Riktlinjer för upprättande av hand lingsp lan mor diskriminering och kränkande beh an dling Bilaga 2 D okumentation av kränkningar i för skola Bilaga 3 D okumen tation av kränkni ngar l skola Bilaga 4,-\nm älan av kränkande behandling 5(5)

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lagens ändamål och tillämpningsområde /Träder i kraft I:2006-04-01/ 1 Denna lag har till ändamål att främja

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10 Dnr. 2009-00051 007

Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10 Dnr. 2009-00051 007 (2010-01-22) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 1 Gnosjö 2010-01-19 Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10

Läs mer

För trygghet, ansvar och respekt i skolan. information från Barn- och elevombudet (BEO)

För trygghet, ansvar och respekt i skolan. information från Barn- och elevombudet (BEO) För trygghet, ansvar och respekt i skolan information från Barn- och elevombudet (BEO) 1 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.här är ingen man eller kvinna, hetero eller homo, svensk eller invandrare. Här är vi alla människor, insnärjda i och skapade av normer. (Eva Reimers, Skola

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer