Arbetsförmedlingens marknadsandelar 1999 och 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsförmedlingens marknadsandelar 1999 och 2000"

Transkript

1 Ura 2001:8 ISSN Arbetsförmedlingens marknadsandelar 1999 och 2000 Av Susanna Okeke Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet.

2 Susanna Okeke Innehållsförteckning Sid INLEDNING... 3 DATA OCH METOD... 4 FÖRMEDLINGENS ANDEL AV DE LEDIGA PLATSERNA... 5 MARKNADSANDELEN FÖR FASTA OCH TILLFÄLLIGA PLATSER...7 MARKNADSANDELEN FÖR NYANSTÄLLNINGAR... 8 DISKUSSION REFERENSER... 12

3 2

4 Inledning Från mitten av 1990-talet till år 2000 har sysselsättningen ökat med ca , se tabell 1. Nyanställningarna tenderar att bli fler då sysselsättningen ökar och färre då sysselsättningen minskar. Av tabellen framgår också att antalet nyanmälda platser vid Arbetsförmedlingen har samvarierat med sysselsättningen. Med en stor mängd nyanställningar och en inte oväsentlig del där arbetsgivaren har valt Arbetsförmedlingen som en rekryteringskanal har landets arbetsförmedlingar en stor uppgift. Tabell 1: Antalet sysselsatta, nyanställningar och nyanmälda platser År Sysselsättning 1 Förändring i sysselsättning från föregående år Nyanställningar 1 Nyanmälda platser hos Arbetsförmedlingen Noter: 1) Källa AKU. 2) Källa AMS, avser nyanmälda platser med mer än 10 dagars varaktighet. För att närmare studera vilken betydelse Arbetsförmedlingen har i de rekryteringsprocesser som sker på arbetsmarknaden har Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) sedan början av 1990-talet årligen genomfört en undersökning om förmedlingens marknadsandelar. Föreliggande rapport beskriver Arbetsförmedlingens marknadsandelar och utvecklingen från mitten av 1990-talet. Två marknadsandelar är av särskilt intresse i rapporten: 1. Andelen av de platser som uppstår som anmäls till Arbetsförmedlingen (marknadsandelen för platser). 2. Andelen av alla nyanställningar där informationen om det lediga jobbet förmedlas genom Arbetsförmedlingen (marknadsandelen för nyanställningar). 3

5 Data och metod Gemensamt för de två marknadsandelar som artikeln redovisar är att de beräknas genom att sätta antalet sökande som varit i kontakt med Arbetsförmedlingen eller platser som varit anmälda vid förmedlingen i förhållande till hela marknaden. Det betyder att vi använder följande definition: Marknadsandel = Antal vid förmedlingen 100 Antal på hela markaden Vi behöver således information om hela marknaden och därefter måste den grupp som har kontaktat förmedlingen avgränsas. Två källor används, dels AMS register, dels Arbetskraftsundersökningen (AKU) som genomförs av Statistiska centralbyrån. AKU-undersökningen vänder sig till ungefär personer i åldern år. Samma intervjupersons sysselsättningsstatus och arbetsgivare jämförs var tredje månad. I tidigare rapporter om Arbetsförmedlingens marknadsandelar ( ) har en annan källa använts, nämligen en tilläggsundersökning till AKU som genomfördes i januari månad varje år. Denna undersökning har emellertid lagts ner vilket har konsekvenser för både marknadsandelen för platser och marknadsandelen som belyser Arbetsförmedlingens roll vid nyanställningar. När det gäller marknadsandelen för platser är antalet nyanställningarna i AKU något högre än den var i januari-undersökningen vilket leder till att marknadsandelarna för platser blir lägre. Vi har möjlighet att beräkna platsandelen på det nya sättet från och med Gällande uppgifterna om marknadsandelen för nyanställningar hämtas uppgifterna från och med 1999 från AKU:s flödesstatistik. Därmed är andelarna för 1999 och därefter inte helt jämförbara med tidigare år. Slutligen bör nämnas att förändringar innebär att vi inte längre, som tidigare år, kan beräkna andelen sökande som vänt sig till Arbetsförmedlingen. Orsaken är att denna typ av frågor inte ställs i den nya flödesstatistiken. 4

6 Förmedlingens andel av de lediga platserna Det första måttet på marknadsandelar gäller andelen av de lediga platser som uppstår under året som anmäls till Arbetsförmedlingen. Syftet är att uppskatta i vilken omfattning Arbetsförmedlingen utnyttjas av arbetsgivare. Platsandelen beräknas genom att dividera antalet platser som har tillsatts och som har funnits anmälda hos förmedlingen med antalet nyanställningar. Antalet nyanställningar avser samtliga personer som under året har bytt arbetsgivare eller anställts utan att ha haft något jobb alldeles före anställningen, dvs. externa rekryteringar. Rekryteringar som avser byten inom det företag där man är anställd räknas inte. Det finns inte heller någon anmälningsplikt för tjänster som annonseras internt. I AMS platsregister finns uppgifter om antalet platser som har avrapporterats från förmedlingen. En plats avrapporteras antingen när platser tillsätts eller automatiskt efter en viss tid om den inte har tillsatts. Vi är endast intresserade av de platser som har tillsatts och som gällde externa rekryteringar. Uppgifter om detta finns emellertid inte i platsregistret. Istället utnyttjas en uppföljning av avrapporterade platser som AMS genomförde 1995, som visade att omkring nio procent av platserna inte tillsattes och att fem procent av platserna avsåg interna tillsättningar. Med tanke på att förhållandena antagligen har ändrats sedan dess är uppgifterna osäkra, men antagligen är det bättre att använda dessa siffror än att inte göra någon korrigering alls. Ej tillsatta och internt tillsatta platser dras bort från det totala antalet avrapporterade platser. Vi avgränsar oss också till platser med mer än tio dagars varaktighet. Ett annat problem är att antalet nyanställningar underskattas i AKU genom att vissa kortare anställningar missas. Metoden att beräkna antalet nyanställningar bygger på att jämföra en intervjupersons sysselsättningsstatus och arbetsgivare med tre månaders mellanrum. I de fall en person får ett nytt arbete och slutar detsamma mellan två intervjuperioder kommer inte anställningen att räknas. Att vi underskattar nyanställningarna betyder att vi överskattar marknadsandelen. Vi har inga uppgifter om hur många nyanställningar vi missar, men kan uppskatta dem genom att göra några antaganden: i. Vi missar inga nyanställningar som avser anställningar med mer än tre månaders varaktighet. ii. Tillsättningsgraden är lika stor för alla platser oberoende av varaktigheten. iii. Varaktighetstiden är likformigt fördelad inom varje varaktighetsintervall. Med dessa antaganden är den genomsnittliga tiden för en plats mellan 11 dagar och tre månader lika med 50 dagar. Detta betyder att AKU-undersökningen missar ungefär 4/9 av nyanställningarna som gäller sådana platser. Om vi utnyttjar detta 5

7 kan vi räkna fram antalet platser som motsvarar de nyanställningar vi teoretiskt missar och därefter dra bort dessa från det totala antalet avrapporterade platser. Slutligen adderas vissa placeringar i arbetsmarknadspolitiska program till antalet avrapporterade platser. Vissa program som innebär arbete registreras nämligen inte som ledig plats i Arbetsförmedlingens register men räknas som nyanställning i AKU. Programmen är de olika anställningsstöden, offentligt tillfälligt arbete, offentligt skyddat arbete och Samhall. Enligt beräkningarna, som framgår av tabell 2, skulle 32 procent av alla (externa) nyanställningar avse platser som var anmälda till förmedlingen år Motsvarande andel för 1999 var 30 procent. Tabell 2: Beräkning av andelen nyanställningar som gäller lediga platser anmälda till Arbetsförmedlingen 1999 och A) Antalet påbörjade anställningar, externa (1000-tal) Förmedlingens platser (1000-tal) Totala antalet avrapporterade platser (>10 dgr) minus ej tillsatta platser (nio procent) minus internt tillsatta platser (fem procent) minus vissa korta platser mellan 11 dagar och tre månader plus arbetsmarknadspolitiska program B) Externt tillsatta platser anmälda hos Af (1000-tal) C) Andel anmälda platser (B/A*100) 30,1 32,3 I tabell 3, den första kolumnen, redovisas platsandelarna för åren beräknat på motsvarande sätt. Det verkar finnas en konjunkturell variation i andelen platser som anmäls till förmedlingen. Marknadsandelen sjunker i lågkonjunktur och stiger i högkonjunktur. Detta hänger sannolikt samman med tillgången på sökande. Med många arbetslösa kan företagen få tillräckligt många sökande utan att anmäla de lediga platserna till förmedlingen. Om personer sagts upp finns också en större möjlighet att återanställa tidigare anställda genom direktkontakter. Att återanställningar har stor betydelse på den svenska arbetsmarknaden visades i Harkman & Jansson [1995] och Jansson [1999]. Under 1998 var andelen återanställningar för de arbetslösa 39 procent, Okeke [1999]. I den andra kolumnen redovisas en tidsserie för platsandelarna för som tidigare har redovisats i AMS rapportserie. Vi ser att detta sätt att mäta gav en andel som var några procentenheter högre. Nackdelen med denna mätmetod var dock att det fanns en risk för att intervjupersonerna inte exakt kunde återkalla vad som hade hänt föregående år, framför allt vid många och kortare anställningar. Det 6

8 fanns därför en risk att nyanställningarna underskattades och att platsandelen överskattades. Det är antagligen detta faktum som till största delen förklarar skillnaderna mellan de två modellerna. Tabell 3: Tidsserie över Arbetsförmedlingens marknadsandel för platser (procent) Enl. nuvarande Enl. föregående modell modell , , , , ,4 41, ,3 36, ,3 30, ,0 29, ,5 32, , ,3 - Det är viktigt att peka på att den nya utvecklingen med Arbetsmarknadsverkets Internettjänster innebär att begreppet marknadsandelar inte rättvisande kommer att mäta Arbetsförmedlingens insatser på arbetsmarknaden. Genom den så kallade Sökandebanken kan arbetsgivarna hitta arbetssökande via Internet. En matchning mellan platser och sökande således ske utan att en förmedlare varit inblandad och utan att en plats har registrerats. Användandet av denna typ av tjänster förväntas att öka vilket kommer att leda till att marknadsandelen för platser att underskattas med det sätt marknadsandelarna mäts idag. Arbetsförmedlingen gör också mycket annat som inte fångas av detta mått, se det avslutande diskussionsavsnittet. Marknadsandelen för fasta och tillfälliga platser Det går också att beräkna en marknadsandel för platser för fasta respektive tillfälliga anställningar. Under 2000 nyanställdes drygt en miljon personer ( ). Av dessa erhöll en fast anställning medan fick en tillfällig anställning. Under samma år avrapporterades platser med varaktighet tillsvidare och tillfälliga platser från arbetsförmedlingen (exklusive vissa korta platser mellan 11 dagar och tre månader). Omkring personer deltog i program som räknas som arbete i AKU. Ej tillsatta och internt tillsatta platser antas som förut vara nio respektive fem procent. Vi kan beräkna marknadsandelen för tillfälliga och fasta platser genom att relatera dessa värden till varandra på samma sätt som i tabell 2. Korrigeringen för programplatserna görs i beräkningen för marknadsandelen för tillfälliga platser. Marknadsandelen för fasta platser i förhållande till fasta nyanställningar uppgick till 53 7

9 procent och andelen tillfälliga platser i förhållande till tillfälliga nyanställningar till 21 procent år På motsvarande sätt kan värden för 1999 beräknas. Marknadsandelen för fasta platser var 48 procent och marknadsandelen för tillfälliga platser 22 procent detta år. Figur 1 visar en tidsserie över marknadsandelarna för fasta och tillfälliga platser samt totalen för perioden Marknadsandelen för fasta platser minskar inledningsvis under perioden för att sedan öka igen, marknadsandelen för tillfälliga platser däremot verkar minska inledningsvis och sedan ligga kvar på den lägre nivån. Detta leder till att skillnaden mellan marknadsandelen för fasta och tillfälliga platser ökar under perioden. Figur 1: Marknadsandelen för fasta och tillfälliga platser, Procent Fasta platser Tillfälliga platser Totalt Marknadsandelen för nyanställningar Den andra marknadsandelen belyser Arbetsförmedlingens roll som informationsförmedlare vid nyanställningar. Personer som har rekryterats under året fick frågan hur de fick information om sitt senaste jobb. Den exakta intervjufrågan löd: Hur fick du först reda på att den här platsen/det här jobbet var ledigt? och svarsalternativen var: 8

10 1. Kontakt med arbetsförmedlingens personal 2. Platsjournalen, platsautomat eller arbetsförmedlingens anslagstavla 3. Privat eller facklig arbetsförmedling 4. Annons i dags- eller fackpress / på Internet / på text-tv eller annan massmediakanal 5. Du fick tips från anhöriga, vänner/bekanta som inte arbetar på företaget 6. Du fick tips från anhöriga, vänner/bekanta som arbetar på företaget 7. Arbetsgivaren kontaktade dig 8. Du tog själv kontakt med arbetsgivaren 9. Du blev kontaktad av rekryteringskonsult e d (head hunter) 10. Annat sätt Av de informationskanaler som har utnyttjats är tips från vänner och bekanta, att arbetsgivaren tog kontakt samt att själv ta kontakt med arbetsgivaren de vanligaste, se tabell 4. Att informella kanaler är viktiga har visats av bland annat Klingvall [1998] och Granovetter [1995]. Av samtliga som nyanställdes år 2000 uppgav knappt tio procent att de hade fått informationen om sitt jobb genom Arbetsförmedlingen. Tips från vänner och bekanta är den vanligaste informationskanalen, följt av att det var arbetsgivaren som tog kontakt. Observera att det nya sättet att samla in data kan påverka svaren och det är svårt att veta hur stor del av de observerade förändringarna mellan 1998 och 1999 som förklaras av detta och hur stor del som är verkliga förändringar. Tabell4: Hur man fått information om sitt senaste jobb, samtliga nyanställda, Svar (frågans nr inom parentes) Ny mätmetod Kontakt med Af:s personal (1) 8,2 10,6 12,2 10,4 11,0 9,8 8,3 7,1 9,5 7,0 5,5 Platsjournalen, m.m. (2) 3,5 4,0 1,9 3,0 2,9 3,0 2,5 3,0 2,5 3,7 4,0 Annons i press m.m. (4) 16,4 11,3 7,6 5,5 8,3 8,3 8,5 9,0 10,3 10,2 12,8 Tog själv kontakt med arbg. (8) 28,6 25,8 28,8 26,3 23,2 25,1 24,9 25,5 20,8 20,5 19,4 Arbetsgivaren tog kontakt (7) 13,3 14,1 16,9 20,2 19,7 15,7 17,4 16,0 18,5 24,1 25,4 Tips från vänner & bekanta (5+6) 23,7 24,3 22,4 24,1 25,1 29,6 29,1 31,4 27,7 27,0 26,7 Privat förmedl./ Rekr.konsult (3+9) 0,0 0,3 0,2 0,9 0,5 0,4 0,4 0,6 0,9 1,4 1,5 Annat (10) 6,4 9,9 10,3 9,2 9,2 8,1 9,1 7,5 9,9 6,1 4,8 9

11 Andelen som har fått information om sitt jobb från Arbetsförmedlingen (1+2) har varierat mellan 10 och 15 procent sedan Hur ska denna andel bedömas? Andelen platser som anmäls till förmedlingen har avgörande betydelse för förmedlingens möjligheter att fungera som informationskanal. Platsandelen sätter en gräns för i vilken utsträckning Arbetsförmedlingen överhuvudtaget han ge information om lediga jobb. Följaktligen kunde marknadsandelen för nyanställningar vara högst 32 procent under Marknadsandelen för nyanställningar kan variera, oberoende av förmedlingens sätt att ta tillvara platser, på grund av att antalet platser som anmäls till förmedlingen varierar. Som ett alternativ kan vi således betinga marknadsandelen för nyanställningar med avseende på andelen platser. I relation till andelen platser som har anmälts till Arbetsförmedlingen var andelen nyanställda som fick information om sitt nya jobb från förmedlingen 36 procent 1999 och 29 procent Det kan också vara intressant att studera genom vilka informationskanaler de arbetslösa har fått arbete. Andelen av de tidigare arbetslösa som fick information om sitt nya jobb genom Arbetsförmedlingen under år 2000 var cirka 17 procent, se tabell 5. Det har blivit något mindre vanligt att information om det lediga jobbet erhålls via direktkontakt med arbetsgivaren och mer vanligt med annons i press m.m. Observera återigen att man måste vara försiktig med att jämföra siffrorna för 1999 och 2000 med tidigare år. Tabell 5: Hur arbetslösa fått information om sitt senaste jobb, Svar (frågans nr inom parentes) Ny metod Arbetsförmedling (1+2) 20,5 27,4 25,9 22,4 22,5 22,1 18,2 16,8 22,0 17,3 17,2 Annons i press m.m. (4) 20,0 13,7 5,4 4,4 8,0 6,1 5,2 5,7 8,3 8,5 12,3 Tog själv kontakt med arbg. (8) 23,7 21,2 26,7 27,4 21,6 24,6 24,2 25,0 20,5 19,5 17,2 Arbetsgivaren tog kontakt (7) 12,4 12,1 15,6 20,3 20,1 17,7 18,3 16,6 17,0 26,6 22,6 Tips från vänner & bekanta (5+6) 19,3 22,0 22,6 21,7 22,3 24,7 28,3 30,0 25,3 23,1 26,4 Privat förmedl./ Rekr.konsult (3+9) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 0,5 0,0 0,7 0,7 1,1 0,8 Annat (10) 4,1 3,6 3,8 3,6 5,1 4,2 5,8 5,2 6,2 3,8 3,6 En stor del av nyanställningarna utgörs emellertid, som tidigare nämnts, av återanställningar. Ofta kan det vara lönsamt och tidsbesparande för arbetsgivaren att vända sig till tidigare anställda vars kvalifikationer man känner till. Hur arbetsgivaren 1 Observera att Internet ingår i svarsalternativ 4. Sökande som funnit jobb via Arbetsförmedlingens Internettjänster kan därför återfinnas här, vi kan dock inte utskilja hur många dessa är. 10

12 går ut med information om de lediga jobben påverkas därför av om det finns tillgång till tidigare anställda. Att en arbetssökande förväntar sig en återanställning kan också påverka sökbeteendet och vilka sökkanaler man använder sig av. Man kan anta att de som vet att de ska återanställas inte lägger ned lika mycket tid och energi på att söka andra jobb [Harkman & Jansson 1995]. Under 1998 var andelen återanställda av de arbetslösa som fick jobb cirka 39 procent. I Okeke [1999] visades att de som fick jobb hos en helt ny arbetsgivare oftare fick informationen genom arbetsförmedlingen. De återanställda däremot fick oftare informationen direkt från arbetsgivaren eller blev kontaktade av en arbetsgivare. Mer än hälften av de återanställda fick informationen på detta sätt. Diskussion Artikeln har redovisat omfattningen av Arbetsförmedlingens marknadsandelar i två olika dimensioner. Marknadsandelarna sammanfattar i vilken omfattning Arbetsförmedlingen utnyttjas av arbetsgivare respektive arbetssökande och i vilken utsträckning det resulterar i en anställning. Ibland har marknadsandelarna kommit att betraktas som ett mått på hur framgångsrik verksamheten har varit. Det är visserligen sant att en viss storlek på förmedlingens marknadsandelar är en förutsättning för en effektiv platsförmedling, men höga marknadsandelar är inget självändamål. Det är exempelvis inte självklart att alla platser effektivast matchas med arbetssökande genom att de anmäls till förmedlingen. Arbetsförmedlingen eftersträvar att de arbetssökande ska utnyttja de kanaler och den information som ökar deras chanser mest. Man anordnar exempelvis jobbsökarkurser som lär arbetssökande hur de mest effektivt söker jobb. Detta motverkar direkt andelen jobb där informationen kommer via förmedlingen. Det finns också andra faktorer som kan påverka marknadsandelarna. Utbyggnaden av Arbetsförmedlingens Internettjänster, framför allt Sökandebanken, utökar möjligheterna för arbetsgivare och sökande att få kontakt utan att en plats har registrerats. Vidare kan Arbetsförmedlingens företagskontakter leda till att en arbetslös får jobb utan att någon plats har registrerats. De arbetsmarknadspolitiska programmen kan också leda till en fortsatt anställning hos anordnaren [Harkman 1996]. På dessa sätt medverkar Arbetsförmedlingen indirekt till jobb. Mycket av Arbetsförmedlingens insatser som leder till arbete för de arbetssökande syns således inte i de mått på marknadsandelar som har redovisats i denna artikel. Likafullt är en redovisning av detta slag viktig. Med längre serier kan vi finna mönster i utvecklingen och stimulera diskussioner kring arbetssätt och inriktning. En minskande andel, som inte kan förklaras av ovan nämnda faktorer eller konjunktursvängningar, måste tas under övervägande och kan i somliga fall motivera en närmare granskning av hur verksamheten bedrivs. 11

13 Referenser Granovetter M [1995] Getting a Job A study of Contacts and Careers, 2:a upplagan. University of Chicago Press, Chicago och London. Harkman A & Jansson F [1995] Sökaktivitet, återanställning och chansen att få jobb Ura 1995:4, Arbetsmarknadsstyrelsen, Stockholm. Harkman A [1996] Arbetsförmedlingens medverkan vid förmedlingen av arbete till arbetslösa och åtgärdsplacerade Ura 1996:1, Arbetsmarknadsstyrelsen, Stockholm. Jansson F [1999] Rehires and Unemployment Duration New Evidence of Temporary Layoffs on the Swedish Labour Market Ura 1999:10, Arbetsmarknadsstyrelsen, Stockholm. Klingvall M [1998] Arbetsgivarnas rekryteringsmetoder Ura 1998:2, Arbetsmarknadsstyrelsen, Stockholm. Okeke S [1999] Arbetsförmedlingens marknadsandelar 1998 Ura 1999:8, Arbetsmarknadsstyrelsen, Stockholm. 12

14 Ura 2001:8 Rapporten har rekv.nr Serien Ura innehåller två återkommande redovisningar per år av Arbetsmarknadsutsikterna och Var finns jobben samt redovisningar från olika utredningar som utförs inom AMS Utredningsenhet. Rapporten finns på vår hemsida Rapporten kan också beställas från AMS Närservice, Box 6, Gnesta, fax AMS Utredningsenhet. Rekv.nr Ura 2001:8

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj (6,6 %) kvinnor (6,5 %) män (6,7 %) ungdomar år (11,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 17 juni 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, maj 2014 11 243 (6,6 %) 5 247 kvinnor (6,5 %) 5 996

Läs mer

Återanställningar bland arbetslösa på den svenska arbetsmarknaden

Återanställningar bland arbetslösa på den svenska arbetsmarknaden Ura 2000:3 ISSN 1401-0844 Återanställningar bland arbetslösa på den svenska arbetsmarknaden AMS Utredningsenhet Forskning- och utvärderingssektionen Abukar Omarsson Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Arbetsmarknadsläget i oktober 2002; 2002-11-14 Kl 13.00 Nr 2002:278 Oförändrad arbetslöshet Både antalet arbetslösa och antalet sysselsatta låg i oktober 2002 kvar på samma nivå som i september. Detta

Läs mer

Working Paper Series

Working Paper Series Working Paper Series 2008:5 Sambandet mellan arbetslöshetstid och sökaktivitet Susanna Okeke Susanna.Okeke@arbetsformedlingen.se Working papers kan laddas ned från www.arbetsformedlingen.se Arbetsförmedlingens

Läs mer

Pressmeddelande från SCB

Pressmeddelande från SCB 1(5) Detta pressmeddelande publiceras direkt på SCB:s webbplats: www.scb.se Arbetsmarknadsläget i augusti 2002 Arbetslösheten har minskat varje månad sedan årets början Den minskning av antalet arbetslösa

Läs mer

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %)

Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen. Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars (7,2 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 11 april 2014 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, mars 2014 12 286 (7,2 %) 5 591 kvinnor (6,9 %) 6 695

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865 ungdomar 18-24 år (12,8 %) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 9 maj 2014 Andreas Mångs, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, april 2014 11 734 (6,9 %) 5 398 kvinnor (6,7 %) 6 336 män (7,0 %) 2 865

Läs mer

Pressinformation från SCB

Pressinformation från SCB 1(9) Pressinformation från SCB 2004-09-13 AKU augusti 2004 Arbetskraftsundersökningen i augusti 2004: Trendbrott på arbetsmarknaden? För första gången sedan november 2002 ökar inte antalet arbetslösa jämfört

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 2013-05-15 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2013 Ökning av omsättning till arbete i april Under april påbörjade drygt 1 900 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. län - november. 293 personer, år. oktober. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 18 decemberr 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, november 2013 12 603 (7,3 %) 5 847

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län december månad 2016 985 personer fick arbete Under december påbörjade 985 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av oktober 2013 Falun 8 november 2013 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län oktober 2013 9 945 (7,5 %) 4 468 kvinnor (7,1 %) 5 477 män (7,8 %) 2 484 unga 18-24 år (16,2 %) (Andel

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Fått arbete Under december påbörjade 550 1 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av arbete, det vill

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017 FAKTAUNDERLAG Västmanlands län Stockholm, 2017-11-13 Marcus Löwing Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017 Till arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 172 under oktober månad.

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2017 FAKTAUNDERLAG Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juni 2017 45 000 påbörjade något arbete Närmare 45 000 av de som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i juni påbörjade ett arbete. Detta kan jämföras

Läs mer

Rekryteringsstatistik från AKU

Rekryteringsstatistik från AKU Bakgrundsfakta Rekryteringsstatistik från AKU 2010:2 Arbetsmarknads- och utbildningsstat i s t i k I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik som SCB producerar inom området

Läs mer

Pressinformation från SCB

Pressinformation från SCB 1(6) Pressinformation från SCB 2003-02-13 kl. 13:00 Nr 2003:044: Arbetskraftsundersökningen i januari 2003: ARBETSLÖSHETEN 5,1 PROCENT Antalet arbetslösa ökade mellan december 2002 och januari i år. Det

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av april månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 11 maj 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2012 9 493 (6,3%) 4 718 kvinnor (6,4%)

Läs mer

RiR 2006:22. Den offentliga arbetsförmedlingen

RiR 2006:22. Den offentliga arbetsförmedlingen RiR 2006:22 Den offentliga arbetsförmedlingen ISBN 91 7086 089 0 RiR 2006:22 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-08-25 Dnr 31-2005-0384 Den offentliga

Läs mer

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012

(6,7 %) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av oktober 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 november 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2012 10 052 (6,7 %) 4 925 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Örebro län Karlstad, 10 maj 2017 Maria Håkansson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete I april månad fick 1 448 inskrivna personer (575 kvinnor och 873 män) vid

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av september 2013 2013-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av september 2013 Omsättning till arbete i fortfarande på en högre nivå än i riket Under september påbörjade 1 526 personer av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 Arbetslöshet minskar inte längre Arbetslösheten har minskat sedan början av 2014.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö 11 september 2014 Victor Tanaka Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län Augusti 2014 7 650 (10,4 %) 3 330 kvinnor (9,6 %) 4 300 män (11,2

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län juli 2015 Under juli fortsatte arbetslösheten i Stockholms län att vara lägre än samma månad föregående

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012

9 683 (6,5%) Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 oktober 2012 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län september 2012 9 683 (6,5%) 4 816 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 12 augusti 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget juli 2015 Skåne län Det är bra fart i ekonomin och efterfrågan på arbetskraft är betydande.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 Fått arbete I oktober 2014 fick cirka 189 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Peter Nofors. i Kronobergs län. n dessutom. med förra året. Efterfrågan. procent. ling.

Peter Nofors. i Kronobergs län. n dessutom. med förra året. Efterfrågan. procent. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö, 8 augusti 2014 Peter Nofors Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län juli 2014 7 480 (8,1 %) 3 328 kvinnor (7,6 %) 4 152 män (8,5 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av september månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby september månad 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län september månad 2014 2 238 (7,9 %) 1 058 kvinnor (7,6 %) 1 180

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari månad 2017 1 300 personer fick arbete Under januari påbörjade 1 295 av alla som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av augusti månad 2014 augusti MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 september 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län augusti 2014 8 199 (7,3 %) 3 672 kvinnor (6,9 %) 4 527 män (7,7 %)

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. oktober. indikerar. därmed på en. i Jönköpingss län - Arbetsförmedlingens

Andreas Mångs, Analysavdelningen. oktober. indikerar. därmed på en. i Jönköpingss län - Arbetsförmedlingens MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 8 november 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, oktober 2013 12 575 (7,3 %) 5 891 kvinnor

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april (7,4%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2013 12 750 (7,4%) 5 850 kvinnor (7,2%) 6 900 män (7,6%) 3 450 unga 18-24 år (15,1%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av februari månad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av maj månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 15 juni 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län maj 2012 8 964 (6,0%) 4 502 kvinnor (6,2%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka i mellersta Halland Kungsbacka har fortfarande

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 13 januari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget december 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt konjunkturindikatorerna visar att

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2013 september MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2013 9 159 (8,1 %) 4 294 kvinnor (8,0 %) 4 865 män (8,2 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad 2010 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 17 januari 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av december månad

Läs mer

Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt

Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt 2011-11-22 FOKUS: STATISTIK Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt Arbetsförmedlingens förändrade sätt att beräkna arbetslösheten inom en region innebär en nivåförändring av arbetslöshetsmåttet.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

statistik har sammanlagt vilket innebär

statistik har sammanlagt vilket innebär MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 111 april 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2013 10 509 (6,9 %) 4 867 kvinnor (6,6

Läs mer

Andreas Mångs, Analysavdelningen. ten har avtagit. månader i rad. blivit varslade. samma period. i fjol. Arbetsförmedlingen

Andreas Mångs, Analysavdelningen. ten har avtagit. månader i rad. blivit varslade. samma period. i fjol. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 11 oktober 2013 Andreas Mångs, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län, september 2013 12 607 (7,3 %) 5 928 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av april månad 2014 april MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 9 maj 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län april 2014 8 646 (7,7 %) 3 867 kvinnor (7,2 %) 4 779 män (8,1 %) 2 230 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av oktober månad 2013 oktober MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 8 november 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län oktober 2013 9 281 (8,2 %) 4 299 kvinnor (8,0 %) 4 982 män (8,3 %) 2

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av november månad 2013 november MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 18 december 2013 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län november 2013 9 326 (8,2 %) 4 225 kvinnor (7,8 %) 5 101 män (8,5 %)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström, Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län februari 2016 Fått arbete I februari fick nästan 200 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Blekinge län september månad 2014 Fått arbete Under september påbörjade 890 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Josef Lannemyr Analysavdelningen Fått arbete Under februari påbörjade 705 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon form av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2016 Arbetslöshet fortsätter öka i Halland Sedan drygt ett år tillbaka ökar arbetslösheten

Läs mer

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen

Sara Andersson, Analysavdelningen. av utvecklingen. indikerar tillväxt. nedgångar år. historiska snittet. Arbetsförmedlingen MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 8 november 2013 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, oktober 2013 10 217 (6, 7%) 4 748 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av augusti månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö augusti månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län augusti 2013 8 412 (11,3 %) 3 809 kvinnor (10,9 %) 4 503 män (11,7

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i juli månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka men bara i södra Halland Arbetslösheten ökar för tredje

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län december månad 2015 1 100 personer fick arbete i december Under december månad erhöll 1 092 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län januari månad 2016 1 300 personer fick arbete i januari Under januari månad erhöll 1 284 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2016 Fått arbete I augusti fick 1 118 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2

I texten är siffrorna (absoluta tal) avrundade till närmaste hundratal resp. tiotal. 2 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 februari 2016 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget januari 2016 Skåne län Den ekonomiska tillväxten var stark under tredje kvartalet i fjol

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, april 2016 Fler fick arbete Antalet personer som fått arbete har varit en sjunkande trend

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars månad 2014 mars MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 april 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län mars 2014 9 130 (8,1 %) 4 014 kvinnor (7,5 %) 5 116 män (8,6 %) 2 404

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, januari 2016 Färre fick arbete Antalet personer som fått arbete har haft en sjunkande trend

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti månad 2015 Fått arbete Antalet personer som fick arbete var under augusti 1 229 i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström, Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län december 2015 Fått arbete I december fick cirka 185 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%)

Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars (7,7%) MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län mars 2013 13 250 (7,7%) 5 960 kvinnor (7,4%) 7 280 män (7,9%) 3 720 unga 18-24 år (16,1%)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, september 2016

Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jens Lotterberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Södermanlands län, september 2016 Fler utrikesfödda får arbete Antalet personer som fått arbete har varit

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2014 Färre sökande ut i arbete Under december 2014 påbörjade 635 personer av de inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170814 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 De till arbete minskade I slutet av juli 2017 påbörjade cirka 434 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli 2016 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade knappt 650 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län i slutet av juli månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Umeå 8 augusti 2014 Timo Mulk-Pesonen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västerbottens län juli 2014 8 840 (6,8 %) 3 684 kvinnor (5,9 %) 5 156 män (7,6

Läs mer