SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av fastigheterna Ängelholm 3:1 och 3:5, Ängelholm, Ängelholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSHANDLING 2009-06-15 2009-08-24 Detaljplan för del av fastigheterna Ängelholm 3:1 och 3:5, Ängelholm, Ängelholms kommun"

Transkript

1 0 : S: 0 S: : 0 0 : Ängstigen : 0 0 : 0 : : : 0 : : : : 0 : : : : : 0 0 : : : : : 0 0 : : : : : : 0 : : : SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av fastigheterna Ängelholm : och :, Ängelholm, Ängelholms kommun Reningsv erk énvägen Dalstigen ÄNGELHOLM Strandstigen Hyttstigen Västra Backstigen Klittervägen Fornstigen V Tallstigen Klittervägen Torget Vårvägen Havsstigen Villastigen Sjöstigen Norra Villastigen Tennisbanor HAVSBADEN ÄNGELHOLM Sommarvägen Danska stigen Luntertunvägen Saltsjövägen Badstigen Havsbadsvägen Tallstigen Björkstigen Vårvägen Jägarestigen Tvärstigen Ö Badstigen Vintervägen Hasselstigen Hemvägen Flygarestigen ÄNGELHOLM Nybroskogen Reningsverksvägen Rönneholm undsgatan ÄNGELHOL Sandstigen Råbocka ÄNGELHOLM Campingplats Råbockavägen Bollplaner Klitterbyn Koloritg PALETTEN Grafikg Litografig Palettvägen Pastellg Akvarellg Föreningsstuga Tennisbana Pannåg Stafflig Rönne å Lage Posses gata Siversgatan Spårg Banskolevägen Hantverkaregatan Industrigatan Havsbadsvägen Rönneholmsgatan NYBROOMRÅDET Furust Arbingatan Scoutst Idrottsgatan Ängelholm Tennis- oc Sports Järnv ägsskolan Nybrovägen Sockerbrukshallen m SOCKERBRUKET bruksgatan Sven Brocks g Ny broskolan ockerbruksg Garvare Rönneb Nybro ÖP PROGRAM- SAMRÅD PLAN - SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT

2 - PLANBESKRIVNING - PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av bebyggelse för bostadsändamål, totalt ca bostäder i friliggande hus, kedjehus och parhus (utmed Havsbadsvägen), samt en förskola inom planområdet. En zon med trädvegetation föreslås inrama området mot söder, väster och norr. Mot järnvägen i öster anläggs en bullervall (alternativt vall med plank på) samt dagvattendike / fördröjningsmagasin. Bullervallen fortsätter en bit längs med Havsbadsvägen i söder. Planområdet utgörs idag i huvudsak av skogsbevuxen mark. PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING Planområdet föreslås avgränsas mot järnvägen i öster, mot Havsbadsvägen i söder och väster och mot befintlig bebyggelse i norr. PLANHANDLINGAR Under samrådet består planhandlingarna av : - Denna planbeskrivning - Genomförandebeskrivning - Plankarta med planbestämmelser - Samrådsredogörelse del för program Planeringsunderlag: -Biotop- och faunainventering (utförd av Nötväckan 00-0-). -Övergripande riskbedömning (transport av farligt gods på järnväg, WSP 00-0-). -Trafikbullerutredning, väg- och järnvägstrafik (ÅF-Ingemansson AB, 00-0-). Kompletterande PM Trafikutredningar (Traviken och reviderade ). -Utredning geoteknik, dagvatten och VA (Tyréns AB rev 00-0-). -Illustration, situationsplan (Möller arkitekter 00-0-). -Skötselplan för vegetationszoner (Helgessons Trädtjänst AB 00-0-). TIDPLAN Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande med såväl samråd om program, samråd om detaljplan och utställning av detaljplan. Samråd om detaljplan kv / 0 Utställning av detaljplan kv / 0 Antagande/Laga kraft kv 0 FÖRENLIGT MED, OCH KAP. MILJÖBALKEN Planområdet ingår i område som är av riksintresse för: -det rörliga friluftslivet enligt miljöbalken kap -friluftslivet enligt miljöbalken kap. - kustzon enligt miljöbalken kap. Sidan av

3 - PLANBESKRIVNING - Det aktuella planområdet är i kommunens översiktsplan (antagen ) redovisat som Planerad blandad bebyggelse för bostäder, service och arbetsplatser. Enligt miljöbalken kap utgör bestämmelserna om det rörliga friluftslivet (MB kap ) ej hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Planförslaget utgör en utveckling av den befintliga tätorten Ängelholm och bedöms därmed ej medföra påtagligt skada eller strida mot bestämmelserna i MB kap -. Några frekventerade stigar i eller genom planområdet är ej kända. Genom planområdet finns en före detta vägdragning som tagits ur drift, stråket håller på att växa igen. Utifrån ett friluftslivsperspektiv är möjligheterna att röra sig från planområdet och österut redan i dagsläget begränsade av västkustbanan (utbyggnad till dubbelspår med bullervall/plank pågår). Man är hänvisad till planskilda passager söder och norr om planområdet. Med bakgrund av ovan, och i samråd med miljökontoret, bedöms planförslaget ej påtagligt skada eller strida mot bestämmelserna om riksintresset för friluftsliv (MB kap ). Enligt miljöbalken kap utgör bestämmelserna om riksintresse kustzon (MB kap ) ej hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Planområdet utgör en utveckling av den befintliga tätorten Ängelholm och bedöms därmed ej medföra påtaglig skada eller strida mot bestämmelserna i MB kap och. Det föreslagna planområdet är beläget öster om redan exploaterad mark längs kusten. Med hänsyn till den begränsade ökning av trafikmängden förslaget ger upphov till på befintliga gator bedöms förslaget ej medföra att gällande miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken kap överskrids. Upprättad trafikutredning visar att det finns goda marginaler till de nivåer som anges i miljökvalitetsnormerna. Planområdet gränsar i öster till järnvägen som är av riksintresse. Utformningen av bullervallen/skyddsvallen mot järnvägen regleras på plankartan. Planförslaget bedöms ej påverka järnvägen negativt. PLANDATA Lägesbestämning, Areal, och Markägoförhållanden Planområdet föreslås avgränsas mot järnvägen i öster, mot Havsbadsvägen i söder och väster och mot befintlig bebyggelse i norr. Avgränsningen av planområdet är gjord med hänsyn till vad som krävs för genomförandet av planen. Planområdets totala area är ca ha. Huvuddelen av planområdet (Ängelholm :) ägs av Sveaskog AB, lantmäteriförrättning pågår. Det sydvästra hörnet (del av Ängelholm :) ägs av Ängelholms kommun. Sidan av

4 - PLANBESKRIVNING - TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Det aktuella planområdet är i kommunens översiktsplan (antagen ) redovisat som Planerad blandad bebyggelse för bostäder, service och arbetsplatser. Detaljplaner - program PEAB AB har ansökt om upprättande av detaljplan för planområdet. Detta samrådsförslag till detaljplan har föregåtts av samråd om planprogram Programmet hålls tillgängligt på stadsarkitektkontoret. För planområdets sydvästra del gäller detaljplan B med genomförandetid t o m Planområdet gränsar till järnvägsområdet där detaljplaner B och B gäller. I väster gränsar planområdet till detaljplan B och B. I övrigt är planområdet ej detaljplanelagt idag. För området som omfattas av B har kommunen antagit en ny detaljplan som dock överklagats ( Havsbadenplanen ). I samband med upprättandet av Havsbadenplanen gjordes ett planprogram som omfattade det nu aktuella planområdet. I det då aktuella planprogrammet föreslogs bebyggelse omgiven av en remsa med skog, inom det nu aktuella planområdet. Skogsremsans bredd var minst 00 meter mot Havsbadsvägen i söder. Stadsarkitektkontoret gör bedömningen att det nu upprättade planprogrammet och detaljplanen stämmer med huvuddragen i det tidigare programmet, avseende en grön zon mellan den föreslagna bebyggelsen och Havsbadsvägen. Det nu upprättade programmet och förslaget till detaljplan ersätter det tidigare planprogrammet. Övriga tidigare ställningstaganden Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt om att föreslå byggnadsnämnden uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja planprocessen för området. Byggnadsnämnden beslöt att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja planprocessen för planområdet. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER (för respektive delkapitel nedan) Natur Mark och vegetation Planområdet är idag i huvudsak trädbevuxet. Utförd biotop- och faunainventering (Nötväckan, 00-0-) visar att några rödlistade arter ej finns inom området. Planområdets eventuella tidigare funktion som övergångszon mellan Kronoskogen i sydväst och reningsverksskogen i nordost är redan idag kraftigt begränsad genom den pågående utbyggnaden av järnvägen till dubbelspår samt tillhörande bullervall och Sidan av

5 - PLANBESKRIVNING - bullerplank. Detta utgör redan idag sannolikt en större barriär än den föreslagna bebyggelsen. I planförslaget avses befintlig vegetation i huvudsak bevaras i en zon mot norr, väster och söder. Även genom planområdet, i ost-västlig riktning planeras stråk / områden med bevarad vegetation. Se illustrationsplan. Skötselplan har upprättats för de vegetationsområden som bevaras. Jämfört med dagens skogsbruk inom planområdet ger skötselplanen i kombination med att marken planläggs som natur möjlighet att på ett aktivt sätt ta tillvara på och utveckla vegetationens värden. I arbetet med skötselplan har även risken för stormfällning av träd beaktats. En befintlig stenmur som löper mellan järnvägen och planområdet planeras tas bort och ersättas av dagvattendike. Geotekniska förhållanden En omfattande utredning om geoteknik, dagvatten och VA har tagits fram av Tyréns 00--, som utgör planeringsunderlag i ärendet. Området för nyexploateringen är i huvudsak skogsbeklätt och har marknivåer mellan +,-+, m. Jordlagren i området består av ett 0,-0, meter tjockt vegetationstäcke samt sandsediment till,0 m djup där undersökningarna har avslutats. Från en meters djup består sanden av finsand, ofta något siltig. Under sandsedimenten finns det på stora djup glacial lera och morän enlig beskrivning till jordartskartan Helsingborg NO. Geohydrologiska förhållanden, grundvattennivåer, omgivningspåverkan Hus och gator dräneras till dräneringsledning som anläggs i gatan. Denna anläggs dämd för att förhindra problem med järnutfällningar. Det innebär att själva ledningen ska ligga på en nivå så att den alltid ligger under grundvattenytan. Nivån för dräneringen regleras sedan via utloppen. Lösningen innebär att det inte blir aktuellt med någon permanent grundvattensänkning utan endast en normal husgrunds- och vägdränering. Någon regional grundvattenströmning berör inte området utan det grundvatten som finns inom området är bildat lokalt genom nederbörd. Beräkning av påverkansområde till följd av dränering av hus och gator har genomförts och visar att påverkansområdet ligger i stort sett inom området. I söder sträcker det sig marginellt utanför själva området. Se vidare Utredning geoteknik, dagvatten och VA, samt bilaga till denna. Grundläggning - höjdsättning Det föreligger relativt svåra grundläggningsförhållanden för planerad nybyggnad på grund av de höga grundvattennivåerna. Med tillfredsställande dränering av byggnader och anläggningar bedöms dock planerad anläggning kunna uppföras utan några grundförstärkande åtgärder. Se vidare Utredning geoteknik, dagvatten och VA. Med hänsyn till grundvattennivåerna är hus med källare ej tillåtet. Höjdsättning av exploateringsområdet är följande: Sidan av

6 - PLANBESKRIVNING - - Färdigt golv varierar mellan, och, möh - Lägsta höjd i gata är, möh - Lägsta höjd i grönområden är,0 möh. Höga vattenstånd i Rönneå och havet, regn mm Havsbaden är idag invallat mot Rönneå, se vidare Dagvattenhantering och höga vattenstånd i Rönneå nedan. Risken för översvämningar av området har studerats såväl med avseende på höga nivåer i havet och Rönneå som vid extrema regn. Se vidare Utredning om geoteknik, dagvatten och VA, Tyréns Tyréns utredning behandlar bland annat rapporterna Stigande havsnivå konsekvenser för fysisk planering, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, samt SMHI-rapport från 00 Detaljerad översvämningskartering längs Rönneå. Höga vattenstånd i Rönneå och havet: Vad gället höga vattenstånd i Rönne å och havet har SMHI gjort en översvämningskartering. I denna beskrivs riskerna för översvämning vid fyra olika scenarier. De scenarier som studerats redovisas nedan tillsammans med beräkningsresultatet i form av vattenstånd vid befintlig tågbro. Beräkningsförutsättningar Resultat Scenario Flöde Vattenstånd Historiskt 00-årsflöde och -årsvattenstånd i Skälderviken Beräknat högsta flöde (Bhf) och 00-årsvattenstånd i Skälderviken Framtida klimatpåverkat 00-årsflöde och framtida klimatpåverkat 00-årsvattenstånd i Skälderviken* Historiskt 00-årsflöde och mycket högt vattenstånd i Skälderviken till följd av kraftig vind från nordväst** 0 m /s m /s m /s 0 m /s Vattenstånd vid tågbro, möh +, möh,0 möh +, möh, möh +, möh,0 möh +, möh *High case scenario, ett värsta framtida tänkbara scenario. ** Maximalt vattenstånd med 00 års återkomsttid, inklusive vindpåverkan med en återkomsttid i storleksordningen år. Med hänsyn till den föreslagna höjdsättningen (se ovan) av området och bebyggelsen kan konstateras att vid det av SMHI beräknade värsta scenariot (observera den den mycket långa återkomsttiden) finns risk för ca dm vatten i små delar av grönområdena. I övrigt klarar sig hela området. Konsekvenserna av 00-årsregn: Eftersom dagvattensystemet inte dimensioneras för större regn än 0-års regn kommer det att bli översvämningar vid större regn. För att få en uppfattning om storleken på en översvämning har beräkningar gjorts för ett Sidan av

7 - PLANBESKRIVNING - 00-års regn. Nedan visas till vilken nivå vattnet stiger i de planerade utjämningsdikena dels då man har ett utsläpp av dagvatten till befintligt dagvattensystem och dels när man inte kan släppa någonting. Då tillåtet utflöde fungerar (totalt l/s) Inget utflöde från dikena Norra diket +, m ö h +,0-, m ö h Östra diket +, m ö h +,-, m ö h Det innebär att husen i Parallelltrapetsen klarar sig från översvämning vid ett 00-års regn även om inget dagvatten alls kan släppas till nedströms dagvattensystem. Dagvattenhanteringen och höga vattenstånd i Rönne å: Dagvatten från exploateringsområdet ska anslutas till befintligt dagvattensystem i Havsbaden. Detta befintliga system som även innefattar befintliga diken i Havsbaden rinner norrut mot Rönne å. Här finns ett utjämningsmagasin och en dagvattenpumpstation som ligger mitt i den skyddsvall som finns längs med Rönne å. Vid låga nivåer i Rönne å rinner dagvatten ut i ån med självfall. När nivån stiger över +0,0 möh pumpas dagvatten ut i Rönne å. Pumparnas kapacitet är på 0 l/s. Det finns uttag för mobilt reservelverk till pumpstationen. Pumpstationen övervakas via en datoriserad undercentral, DUC. Innan pumpstationen finns ett utjämningsmagasin. Kommunen har låtit göra en utredning, , som studerar förhållandena i Havsbaden med avseende på tillkopplande av Parallelltrapetsen. Utredningen visar inte på några bekymmer att ansluta Parallelltrapetsen till det befintliga dagvattennätet. Klimatprognos 00 år - havsnivåns påverkan på grundvattennivån: Avseende havsnivåns påverkan på grundvattennivån baserat på klimatprognoser för de närmaste ca 00 åren beräknas påverkan bli ca +0, meter. Detta gäller dock om hela Havsbaden vore oexploaterat. Eftersom Havsbaden idag har system som håller grundvattennivån nere kommer man inte att få denna påverkan i Parallelltrapetsen. Avverkning av skog grundvattennivåer: Idag utgörs området av skog. En stor del av avdunstningen utgörs av transpiration från vegetation och då delar av vegetationen tas bort medför det att vattenbalansen för området förändras. De första åren efter att skogen avverkats kommer avrinningen att öka, med uppskattningsvis ca % och grundvattennivåerna stiger momentant. Då vegetation successivt återetableras, även om en del av området kommer att utgöras av hårdgjorda ytor är det troligt att avrinningen efter några år kommer att motsvaras av den som råder idag. Sidan av

8 - PLANBESKRIVNING - Radon Med bakgrund av tillgängligt material har Miljökontoret, Ängelholms kommun, gjort bedömningen att det nu aktuella planområdet är att betrakta som ett lågriskområde ur markradonsynpunkt. Fornlämningar historik På Skånska rekognoseringskartan -0 är planområdet redovisat som barrskog med inslag av myrmark. Arkeologisk utredning har upprättats för planområdet av Wallin kulturlandskap och arkeologi. Utifrån utredningen har Länsstyrelsen i Skåne län (i meddelande -0-0) konstaterat att Några hinder finns inte längre från arkeologisk synpunkt att fortsätta planerade arbeten inom området. Dock gäller alltid anmälningsplikten i kap kulturminneslagen. Denna innebär att om fornlämningar påträffas under grävning eller annat markarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och förhållandet anmälas till Länsstyrelsen. Bebyggelseområden Bostäder, byggnadskultur/kultumiljövärden och gestaltning Det finns ej någon bebyggelse och därmed ej heller någon bebyggelse med kulturmiljövärden inom planområdet idag. Den befintliga vegetationens eventuella kulturmiljövärden får bedömas som små med hänsyn till det traditionella skogsbruk som bedrivs i området idag (med bland annat kalhygge och yngre granskog). Norr om planområdet finns friliggande ½ - plans villor målade i ljusa toner längs egnahemsområdet utmed Hemvägen. Efter parallella uppdrag har exploatören valt att arbeta vidare med ett förslag upprättat av Möller Arkitekter. Se illustrationsplan. Den föreslagna bebyggelsens omfattning och avgränsning framgår av plankartan och dess bestämmelser där även höjden på bebyggelsen regleras. Närmast den befintliga bebyggelsen i norr (Havsbaden) begränsas höjden på den nya bebyggelsen till en våning. Mellan den föreslagna bebyggelsen och befintlig bebyggelse norr om planområdet (Havsbaden) samt mot Havsbadsvägen i väster och söder föreslås en vegetationszon/trädzon. Vegetationszonen får en avskärmande verkan mellan den föreslagna bebyggelsen och omgivningen, se bild - nedan. Genom att i detaljplanen reglera naturmark som avses skötas av kommunen enligt upprättad skötselplan finns förutsättningar för att långsiktigt utveckla, skydda och bevara skogen och dess värden. Stadsarkitektkontoret gör bedömningen att detta sammantaget innebär en tillräcklig anpassning till eventuella befintliga kulturmiljövärden. Närmast huvudgatan Havsbadsvägen i planområdets västra del föreslås en enkel rad med parhus eller kedjehus (två bostäder förbundna med garagedel). Volymerna är två våningar med indragen tredje terrassvåning. Volymerna kan ses i relation till den befintliga bebyggelsen utmed Havsbadsvägen öster om järnvägen. Byggnaderna är belägna ca 0-0 meter från Havsbadsvägen och tomterna åtskiljs från gatan av ca - meter bred trädbevuxen naturmark. Sidan av

9 - PLANBESKRIVNING - Bild, konturer på den föreslagna bebyggelsen sett från tomterna utmed Hemvägen. Årstid sommar till vänster, vinter till höger (Landscape syd AB). Bild, konturer på den föreslagna bebyggelsen sett från Havsbadsvägen ca 00 meter söder om korsningen med Hemvägen. Årstid sommar till vänster, vinter till höger (Landscape syd AB). Sidan av

10 - PLANBESKRIVNING - Bild, konturer på den föreslagna bebyggelsen sett från Havsbadsvägen ca 0 meter norr om rondellen. Årstid sommar till vänster, vinter till höger (Landscape syd AB). Bild, karaktärsbild, den föreslagna bebyggelsen. Gatufasadernas vinkling mot gatan skapar variation och karaktär (Möller arkitekter). Sidan 0 av

11 - PLANBESKRIVNING - I de övriga delarna av planområdet föreslås en kombination av friliggande villor och kedjehus i upp till två våningar. (Längst i norr, mot Hemvägen, endast kedjehus i en våning). Bebyggelsen skall uppföras som grupphusbebyggelse. Centralt i planområdet, närmast Havsbadsvägen, föreslås en förskola. Funktionerna, placerade mellan de båda föreslagna tillfarterna till området, samlas kring en mindre platsbildning/torg och kommer att utgöra en naturlig samlingsplats i området. Nedan redovisas principer för var vilka hustyper föreslås uppföras. Totalt ca bostäder. A: Kedjehus, en våning B: Kedjehus, en till två våningar A BC BC C C: Friliggande hus, en till två våningar D: Parhus/kedjehus två våningar med indragen tredje terrassvåning E: Förskola BC D C BC C BC E BC AC D BC C BC CD C Sidan av

12 Ängstigen - PLANBESKRIVNING - Arbetsplatser, offentlig och kommersiell service Planområdet är beläget cirka, km från Ängelholms centrum med dess service, arbetsplatser mm. Inom planområdet föreslås en förskola. Tillgänglighet Då nivåskillnaderna inom planområdet är relativt små bedöms tillgängligheten som god för personer med nedsatt rörelseförmåga. Tillgängligheten skall uppfylla gällande normer. Skyddsrum Skyddsrumsområde finns ej inom Ängelholms kommun. Friytor Lek och rekreation De inom planområdet föreslagna bostäderna får alla tillgång till egen trädgård. Trädgårdarna i de inre delarna av området kommer att gränsa till naturområden med lekmöjlighet, förvaltade i gemensamhetsanläggning. Naturmiljö I planområdets norra, västra och södra del sparas befintlig skogsnatur såsom kommunalt ägd naturmark. Planområdet är beläget direkt norr om Kronoskogen, ett flera kvadratkilometer stort rekreationsområde. : Planskild passage 0 : ÄNGELHOLM 0 : 0 0 Nybroskogen ÄNGELHOLM 0 : Klittervägen Fornstigen rvägen Villastigen Sjöstigen Havsstigen Norra Villastigen Sommarvägen Danska stigen Badstigen Havsbadsvägen Vårvägen Tallstigen Björkstigen Råbockavägen Luntertunvägen Saltsjövägen Jägarestigen Kronoskogen Vintervägen Hasselstigen Tvärstigen Ö Badstigen Hemvägen PLANOMRÅDE Flygarestigen : : m : : : :0 :: 0 Koloritg Siversgatan Planskild passage Grafikg Palettvägen Litografig Lage Posses gata Pastellg Akvarellg Spårg Reningsverksvägen Pannåg Stafflig Rönne å Sidan av

13 - PLANBESKRIVNING - De förbindelser som är tillgängliga för allmänhetens behov av att röra sig mellan områdena Kronoskogen och Nybroskogen utgörs av två planskildheter nordost respektive sydost om planområdet. Se karta föregående sida. Allmänheten kommer naturligtvis att kunna röra sig på de gator och gång- och cykelvägar som anläggs inom planområdet. Gator och trafik En övergripande målsättning är att en så stor del som möjligt av den trafik planområdet alstrar skall utgöras av gång- cykel- och kollektivtrafik. Trafikutredning har upprättats av Traviken 00-0-, rev Gatunät - biltrafik Planområdet knyter an till omgivande gatunät på två platser utmed Havsbadsvägen. I den västra delen av planområdet föreslås en överordnad gata i nord-sydlig riktning. Från den överordnade gatan nås det övriga gatunätet inom planområdet. Gatubredden hålls så smal som möjligt för att hålla nere hastigheten. Brutna siktlinjer och små platsbildningar bidrar även till att hålla nere hastigheten. Upprättad trafikutredning visar att den trafikmängd planförslaget genererar ej ger upphov till att kapaciteten på det övergripande gatunätet i staden överskrids. Belastningen i korsningarna Nybrogatan/Storgatan respektive Östergatan/Skolgatan blir ca 0% respektive 0 % av vad korsningarna klarar. Inklusive trafiken från nytt badhus, utbyggnad av Klitterhus, resecentrum samt allmän trafiktillväxt blir belastningen ca % respektive 0 % av kapaciteten. Gång- och cykeltrafik Gång- och cykeltrafiknätet inom planområdet är i princip gemensamt med gatunätet. Trottoar föreslås längs den överordnade gatan i nord-sydlig riktning och ut till Havsbadsvägen. I övrigt delar gång- cykel- och motorfordonstrafik på körbanan. Gång- och cykeltrafiknätet knyter i söder an till gc-väg mot centrum och järnvägsstation. I norr ansluter nätet till Havsbadsvägen samt till Hemvägen. Trafikutredningen visar att det finns teoretiska möjligheter, utifrån avstånd, att som cyklist nå stora delar av staden från planområdet. Dock finns brister i det övergripande cykelvägnätet i staden. Det är viktigt att bygga ut säkra och gena cykelbanor till t ex centrum och gymnasieskola (Havsbadsvägen- Skolgatan), till järnvägsstation (Industrigatan) och till handelsområdet vid Midgården för att nå den övergripande målsättningen om att en så stor del som möjligt av den trafik planområdet alstrar skall utgöras av gång- cykeloch kollektivtrafik. Kommunen arbetar med en cykelplan och trafikplan för att åtgärda dessa brister. Kollektivtrafik Planområdet är beläget cirka, km från järnvägsstationen, varifrån även busstrafik utgår. Genom den goda tillgängligheten till kollektivtrafik i kombination med närhet till service i centrum finns goda förutsättningar för de boende inom planområdet att ersätta bilresor med gång- cykel- och kollektivtrafikresor. Sidan av

14 - PLANBESKRIVNING - Parkering, utfarter Parkering föreslås med minst två platser per bostad (på den egna tomten) samt parkering vid förskolan för dess verksamhet. Störningar Trafikbuller I propositionen Infrastrukturinriktning för framtida transporter, /:, som antogs av riksdagen den 0 mars, anges följande riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation alternativt väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 0 dba ekvivalentnivå inomhus dba maximalnivå inomhus nattetid dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 0 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör, enligt propositionen, inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Trafikbullerutredning har upprättats av ÅF-Ingemansson I sammanfattning konstateras För planerad bebyggelse utmed Havsbadsvägen innehålls samtliga riktvärden gällande vägtrafikbuller utan ljuddämpande åtgärder. Utmed järnvägen planeras en vall (alternativt vall krönt med plank), meter över rälsens övre kant, placerad med sitt krön på m avstånd från spårmitt. Denna vall viker av längs Havsbadsvägen och skärmar mot tågbuller så att samtliga riktvärden innehålls. I trafikbullerutredningen redovisas att ovan förutsätter viss lokalisering eller skärmning av uteplatser närmast järnvägen. Vidare förutsätts viss planlösning för att Leq<dBA utanför minst hälften av fönster till bostadsrum skall innehållas. Särskilda krav på ljudisolering hos ytterväggar, fönster och eventuella friskluftsventiler förutsätts även. I detaljplanen regleras att detta skall uppfyllas enligt vad som redovisas i trafikbullerutredningen. Transportled för farligt gods(järnvägen) Utförd riskbedömning (WSP 00-0-) visar att risknivån för planområdet, i form av individ- och samhällsrisk, är mindre än vad som accepteras enligt Länsstyrelsens riktlinjer. Planerad bebyggelse bedöms därmed möjlig att genomföra ur risksynpunkt. Teknisk försörjning Vatten Befintlig vattenledning, till vilken planområdet kan anslutas, finns i Havsbadsvägen. Vattenledningar läggs i planerade gator. Sidan av

15 - PLANBESKRIVNING - Spillvatten Planområdet planeras anslutas till befintlig spillvattenledning vid korsningen Ö. Badstigen Hemvägen. Spillvattenledningar läggs i planerade gator. En ny pumpstation för spillvatten krävs i områdets östra del. Dagvatten - dränering En omfattande utredning om geoteknik, dagvatten och VA har tagits fram av Tyréns 00-0-, rev Principlösningen bygger på att allt dräneringsvatten leds i dämda ledningar ut till dike / utjämningsmagasin i områdets östra respektive norra del. Bakgrunden till att ett dämt system valts är att man vill minimera risken för järnutfällning i ledningsnätet. Dagvatten avleds i separata ledningar. Dagvatten och dräneringsvatten leds sedan från dike/ utjämningsmagasin i befintligt ledningssystem med självfall till Rönneå. När åns nivå överstiger 0, meter pumpas vattnet ut. Diket / magasinet skall fungera som utjämningsmagasin, vid torrväder skall det ej stå vatten i dem. Se vidare den refererade utredningen ovan. El och värme Två nya transformatorstationer planeras i anslutning till de två nya infarterna till området. Val av värmekälla regleras ej i planbestämmelser med hänsyn till den snabba teknikutvecklingen inom uppvärmnings och energiområdet. Avfall Avfallshantering ombesörjes på för staden traditionellt sätt. Behovsbedömning av miljöbedömning Stadsarkitektkontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen kap eller i Miljöbalken kap, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga och till MKB-förordningen (:0). En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därför inte behöva upprättas. Bedömningen grundas på följande: Konsekvenserna av planförslaget redovisas i planbeskrivningen med tillhörande utredningar. De väsentligaste frågorna för denna detaljplan bedöms vara: - Trafikbuller (väg- och järnvägsbuller) - Geoteknik, grundvattentekniska frågor, vattenstånd - Närhet till transportled för farligt gods (järnvägen) - Konsekvenser för befintlig naturmiljö -Trafikbuller Trafikbullerutredning har upprättats av ÅF-Ingemansson I sammanfattning konstateras För planerad bebyggelse utmed Havsbadsvägen innehålls samtliga riktvärden gällande vägtrafikbuller utan ljuddämpande åtgärder. Utmed järnvägen planeras en vall, meter över rök, placerad med sitt krön på m avstånd från spårmitt. Denna vall viker Sidan av

16 - PLANBESKRIVNING - av längs Havsbadsvägen och skärmar mot tågbuller så att samtliga riktvärden innehålls. Den föreslagna bullervallens höjd, utbredning och läge regleras på plankartan. I planbestämmelserna regleras att bebyggelsen skall uppföras enligt de krav som ställs i utredningen vad gäller utformning, uteplats och fasaddämpning mm. -Geoteknik, grundvattentekniska frågor, vattenstånd En omfattande utredning om geoteknik, dagvatten och VA har tagits fram av Tyréns 00-0-, rev Utredningen belyser översvämningsrisk utifrån så väl regn (00-års) som höga vattenstånd i Rönneå och havet (även framtida klimatpåverkade) samt klimatpåverkad högre havsnivå och dess koppling till grundvattennivå. Med hänsyn till föreslagen höjdsättning av bebyggelsen i kombination med föreslagen dagvatten och dräneringslösning föreligger ej någon risk att den föreslagna bebyggelsen översvämmas. Se vidare refererad utredning ovan. -Närhet till transportled för farligt gods (järnvägen) Utförd riskbedömning (WSP 00-0-) visar att risknivån för planområdet, i form av individ- och samhällsrisk, är mindre än vad som accepteras av Länsstyrelsens riktlinjer. Planerad bebyggelse bedöms därmed möjlig att genomföra ur risksynpunkt. -Konsekvenser för befintlig naturmiljö Utförd biotop- och faunainventering (Nötväckan 00-0-) visar att några rödlistade arter ej påträffats inom området. Områdets tidigare eventuella roll som spridningskorridor mellan Kronoskogen i söder och reningsverksskogen i öster har starkt begränsats av redan pågående utbyggnad till dubbelspår med tillhörande bullerplank och bullervall. Järnvägen utgör sannolikt en större barriär än nu planerad bebyggelse. Skötselplan har upprättats för den vegetation som bevaras som grönområde/skog i området. Administrativa frågor Med hänsyn till planens karaktär är genomförandetiden år. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Ängelholms kommun Torbjörn Nilsson, Stadsarkitektkontoret Erik Lönnerholm, Stadsarkitektkontoret Sverker Tingdal, Stadsarkitektkontoret Annika Cronsioe, Stadsarkitektkontoret Kenth Hasselgren, Tekniska kontoret Tommy Wiberg, Tekniska kontoret Cornelia Ljungerud, Tekniska kontoret Lars-Gunnar Ludvigsson, Tekniska kontoret Martin Berntsen, Miljökontoret Planförfattare Planchef under planprogramskede Stadsarkitekt Plansamordnare VA, trafik Trafik VA Markfrågor / genomförande Natur, rekreation Sidan av

17

18 - GENOMFÖRANDEBESKRIVNING- GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETERNA ÄNGELHOLM : OCH : MM, ÄNGELHOLM, ÄNGELHOLMS KOMMUN ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande med såväl samråd om program, samråd om detaljplan och utställning av detaljplan. Tidplan Samråd om detaljplan kv / 0 Utställning av detaljplan kv / 0 Antagande/Laga kraft kv 0 Genomförandetid Genomförandetiden är år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap Peab AB har ansökt om upprättande av detaljplan för planområdet. Huvuddelen av planområdet (Ängelholm :) har förvärvats av PEAB från Sveaskog AB och lantmäteriförrättning pågår. Det sydvästra hörnet (del av Ängelholm :) ägs av Ängelholms kommun. Planområdet avses exploateras av PeabAB. Byggande och ägande av förskolan regleras i exploateringsavtalet. Kommunen blir huvudman för allmänna platser såsom natur, gata, fördröjningsmagasin mm. Järnvägsområdet ägs av Banverket. Grönytorna inne i kvarteren avses förvaltas genom en eller flera gemensamhetsanläggningar. Avtal Avtal avses upprättas mellan Banverket och Peab för utformning av skyddsvall och dagvattenmagasin/dike mm. Före det detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal finnas undertecknat mellan Ängelholms kommun och Peab AB. Detta avtal skall bland annat reglera: - reglering av alla exploateringskostnader inom planområdet. - marköverföringar mellan exploatören och kommunen - bestämmelser kring den speciella dagvattenhanteringen med ett dämt dräneringssystem med driftsuppföljning och förlängd garantitid - tillkomsten av bullerskydd.

19 - GENOMFÖRANDEBESKRIVNING- - uppbyggnad av natur/skog under tio år till önskat slutresultat som sedan övergår till kommunens förvaltning. - tillkomst av de nedan under Fastighetsbildning beskrivna gångstråken. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning I pågående lantmäteriförrättning regleras PEAB:s köp från Sveaskog AB. PEAB:s köp av råmark från kommunen regleras i samma förrättning. I takt med byggandet styckas bostadstomter lämpligen kvartersvis och tillhörande gemensamhetsanläggning bildas vid samma tillfälle. Genom de grönområden som är tänkta att förvaltas som gemensamhetsanläggning skall finnas allmänt tillgängliga gångstråk, i huvudsak enligt illustrationsplan. Gångstråken skall även genomkorsa byggrättszonerna, enligt illustrationszon. All allmän plats överförs till en kommunal gatumarksfastighet. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Planavtal har upprättats mellan Peab AB och stadsarkitektkontoret. Exploateringsekonomi Kommunen säljer ett råmarksområde som kommer att ingå i exploateringen vilket ger en intäkt till kommunen. Alla investeringskostnader för området täcks av exploatören genom exploateringsavtalet. VA-utbyggnaden hanteras i VA-taxan vilket ska ge ett visst netto till kommunens huvudnät. Kommunen får framtida driftskostnader för tillkommande allmänna platser. Dagvattenhanteringen är komplicerad men med extra garantier har kommunen försökt undvika extrema merkostnader i framtiden. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar Följande planeringsunderlag har tagits fram i samband med planärendet: -Biotop- och faunainventering (utförd av Nötväckan 00-0-). -Övergripande riskbedömning (transport av farligt gods på järnväg, WSP 00-0-). -Trafikbullerutredning, väg- och järnvägstrafik (ÅF-Ingemansson AB, 00-0-). Kompletterande PM Trafikutredningar (Traviken och reviderade ). -Utredning geoteknik, dagvatten och VA (Tyréns AB rev 00-0-). -Illustration, situationsplan (Möller arkitekter 00-0-). -Skötselplan för vegetationszoner (Helgessons Trädtjänst AB 00-0-).

20

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

- SAMRÅDSREDOGÖRELSE, DEL 1 PLANPROGRAM -

- SAMRÅDSREDOGÖRELSE, DEL 1 PLANPROGRAM - SAMRÅDSREDOGÖRELSE, DEL 1, FÖR PROGRAM TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETERNA ÄNGELHOLM 3:1 OCH 3:5 MM, ÄNGELHOLM, ÄNGELHOLMS KOMMUN HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, sakägare

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning

Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Samhällsbyggnadskontoret ANTAGANDEHANDLING 1(8) Anna Nilsson 2015-06-12 DNR: SBN/2015:525 Arkitekt Tillägg till plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan SP14/2 Orienteringskarta Strängnäs 2:1, m fl

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDL1NG 1 (7) Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län Norregatan,

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för ORRSKOGEN Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i maj 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Karl-Erik Sigfrids GRANSKNINGSHANDLING PLANDATA Planhandlingarna är följande:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING. Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB.

Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län. Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING. Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB. Detaljplan för Plåten 1, Oskarshamns kommun, Kalmar län Planbeskrivning Kalmar januari 2008 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB SAMRÅDSHANDLING Dnr: - 2 - SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR De handlingar

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Dnr.2009-00308-214 Arkivnummer: P1588 B Detaljplan för Del av LASTBILEN 4 inom Pershagen/Södra i Södertälje kommun Upprättad 2010-03-31 LAGAKRAFTHANDLING enkelt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

- SAMRÅDSREDOGÖRELSE, DEL 2 PLANFÖRSLAG -

- SAMRÅDSREDOGÖRELSE, DEL 2 PLANFÖRSLAG - SAMRÅDSREDOGÖRELSE, DEL 2, FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETERNA ÄNGELHOLM 3:1, 3:2 OCH 3:5, ÄNGELHOLM, ÄNGELHOLMS KOMMUN Efter samrådet har detaljplanen delats upp i två stycken med rubrikerna Ängelholm

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn DOROTEA KOMMUN 1 Dorotea kommun 2016-03-18 Tfn 0942-14160 Barbro Sundström Tfn 031-141366 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER PÅ DEL AV AVASJÖ 1:18 i Borgafjäll, Dorotea kommun P L A N B E S K

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Förslag till detaljplan för Örmölla 13:15 i Abbekås, Skurups kommun

Förslag till detaljplan för Örmölla 13:15 i Abbekås, Skurups kommun Förslag till detaljplan för Örmölla 13:15 i Abbekås, Skurups kommun Ett förslag till ny detaljplan för Örmölla 13:15 har tagits fram. Planens syfte är att bemyndiga befintlig bebyggelse för framtida avstyckning.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Lugnet 26, m.fl. Hallunda

Detaljplan för Lugnet 26, m.fl. Hallunda 2015-08-24 53-34 Granskningshandling Detaljplan för Lugnet 26, m.fl. Hallunda PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Flygfoto SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2013:430 BOTKYRKA KOMMUN 2 [7] Illustration

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer