SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av fastigheterna Ängelholm 3:1 och 3:5, Ängelholm, Ängelholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSHANDLING 2009-06-15 2009-08-24 Detaljplan för del av fastigheterna Ängelholm 3:1 och 3:5, Ängelholm, Ängelholms kommun"

Transkript

1 0 : S: 0 S: : 0 0 : Ängstigen : 0 0 : 0 : : : 0 : : : : 0 : : : : : 0 0 : : : : : 0 0 : : : : : : 0 : : : SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av fastigheterna Ängelholm : och :, Ängelholm, Ängelholms kommun Reningsv erk énvägen Dalstigen ÄNGELHOLM Strandstigen Hyttstigen Västra Backstigen Klittervägen Fornstigen V Tallstigen Klittervägen Torget Vårvägen Havsstigen Villastigen Sjöstigen Norra Villastigen Tennisbanor HAVSBADEN ÄNGELHOLM Sommarvägen Danska stigen Luntertunvägen Saltsjövägen Badstigen Havsbadsvägen Tallstigen Björkstigen Vårvägen Jägarestigen Tvärstigen Ö Badstigen Vintervägen Hasselstigen Hemvägen Flygarestigen ÄNGELHOLM Nybroskogen Reningsverksvägen Rönneholm undsgatan ÄNGELHOL Sandstigen Råbocka ÄNGELHOLM Campingplats Råbockavägen Bollplaner Klitterbyn Koloritg PALETTEN Grafikg Litografig Palettvägen Pastellg Akvarellg Föreningsstuga Tennisbana Pannåg Stafflig Rönne å Lage Posses gata Siversgatan Spårg Banskolevägen Hantverkaregatan Industrigatan Havsbadsvägen Rönneholmsgatan NYBROOMRÅDET Furust Arbingatan Scoutst Idrottsgatan Ängelholm Tennis- oc Sports Järnv ägsskolan Nybrovägen Sockerbrukshallen m SOCKERBRUKET bruksgatan Sven Brocks g Ny broskolan ockerbruksg Garvare Rönneb Nybro ÖP PROGRAM- SAMRÅD PLAN - SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT

2 - PLANBESKRIVNING - PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av bebyggelse för bostadsändamål, totalt ca bostäder i friliggande hus, kedjehus och parhus (utmed Havsbadsvägen), samt en förskola inom planområdet. En zon med trädvegetation föreslås inrama området mot söder, väster och norr. Mot järnvägen i öster anläggs en bullervall (alternativt vall med plank på) samt dagvattendike / fördröjningsmagasin. Bullervallen fortsätter en bit längs med Havsbadsvägen i söder. Planområdet utgörs idag i huvudsak av skogsbevuxen mark. PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING Planområdet föreslås avgränsas mot järnvägen i öster, mot Havsbadsvägen i söder och väster och mot befintlig bebyggelse i norr. PLANHANDLINGAR Under samrådet består planhandlingarna av : - Denna planbeskrivning - Genomförandebeskrivning - Plankarta med planbestämmelser - Samrådsredogörelse del för program Planeringsunderlag: -Biotop- och faunainventering (utförd av Nötväckan 00-0-). -Övergripande riskbedömning (transport av farligt gods på järnväg, WSP 00-0-). -Trafikbullerutredning, väg- och järnvägstrafik (ÅF-Ingemansson AB, 00-0-). Kompletterande PM Trafikutredningar (Traviken och reviderade ). -Utredning geoteknik, dagvatten och VA (Tyréns AB rev 00-0-). -Illustration, situationsplan (Möller arkitekter 00-0-). -Skötselplan för vegetationszoner (Helgessons Trädtjänst AB 00-0-). TIDPLAN Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande med såväl samråd om program, samråd om detaljplan och utställning av detaljplan. Samråd om detaljplan kv / 0 Utställning av detaljplan kv / 0 Antagande/Laga kraft kv 0 FÖRENLIGT MED, OCH KAP. MILJÖBALKEN Planområdet ingår i område som är av riksintresse för: -det rörliga friluftslivet enligt miljöbalken kap -friluftslivet enligt miljöbalken kap. - kustzon enligt miljöbalken kap. Sidan av

3 - PLANBESKRIVNING - Det aktuella planområdet är i kommunens översiktsplan (antagen ) redovisat som Planerad blandad bebyggelse för bostäder, service och arbetsplatser. Enligt miljöbalken kap utgör bestämmelserna om det rörliga friluftslivet (MB kap ) ej hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Planförslaget utgör en utveckling av den befintliga tätorten Ängelholm och bedöms därmed ej medföra påtagligt skada eller strida mot bestämmelserna i MB kap -. Några frekventerade stigar i eller genom planområdet är ej kända. Genom planområdet finns en före detta vägdragning som tagits ur drift, stråket håller på att växa igen. Utifrån ett friluftslivsperspektiv är möjligheterna att röra sig från planområdet och österut redan i dagsläget begränsade av västkustbanan (utbyggnad till dubbelspår med bullervall/plank pågår). Man är hänvisad till planskilda passager söder och norr om planområdet. Med bakgrund av ovan, och i samråd med miljökontoret, bedöms planförslaget ej påtagligt skada eller strida mot bestämmelserna om riksintresset för friluftsliv (MB kap ). Enligt miljöbalken kap utgör bestämmelserna om riksintresse kustzon (MB kap ) ej hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Planområdet utgör en utveckling av den befintliga tätorten Ängelholm och bedöms därmed ej medföra påtaglig skada eller strida mot bestämmelserna i MB kap och. Det föreslagna planområdet är beläget öster om redan exploaterad mark längs kusten. Med hänsyn till den begränsade ökning av trafikmängden förslaget ger upphov till på befintliga gator bedöms förslaget ej medföra att gällande miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken kap överskrids. Upprättad trafikutredning visar att det finns goda marginaler till de nivåer som anges i miljökvalitetsnormerna. Planområdet gränsar i öster till järnvägen som är av riksintresse. Utformningen av bullervallen/skyddsvallen mot järnvägen regleras på plankartan. Planförslaget bedöms ej påverka järnvägen negativt. PLANDATA Lägesbestämning, Areal, och Markägoförhållanden Planområdet föreslås avgränsas mot järnvägen i öster, mot Havsbadsvägen i söder och väster och mot befintlig bebyggelse i norr. Avgränsningen av planområdet är gjord med hänsyn till vad som krävs för genomförandet av planen. Planområdets totala area är ca ha. Huvuddelen av planområdet (Ängelholm :) ägs av Sveaskog AB, lantmäteriförrättning pågår. Det sydvästra hörnet (del av Ängelholm :) ägs av Ängelholms kommun. Sidan av

4 - PLANBESKRIVNING - TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Det aktuella planområdet är i kommunens översiktsplan (antagen ) redovisat som Planerad blandad bebyggelse för bostäder, service och arbetsplatser. Detaljplaner - program PEAB AB har ansökt om upprättande av detaljplan för planområdet. Detta samrådsförslag till detaljplan har föregåtts av samråd om planprogram Programmet hålls tillgängligt på stadsarkitektkontoret. För planområdets sydvästra del gäller detaljplan B med genomförandetid t o m Planområdet gränsar till järnvägsområdet där detaljplaner B och B gäller. I väster gränsar planområdet till detaljplan B och B. I övrigt är planområdet ej detaljplanelagt idag. För området som omfattas av B har kommunen antagit en ny detaljplan som dock överklagats ( Havsbadenplanen ). I samband med upprättandet av Havsbadenplanen gjordes ett planprogram som omfattade det nu aktuella planområdet. I det då aktuella planprogrammet föreslogs bebyggelse omgiven av en remsa med skog, inom det nu aktuella planområdet. Skogsremsans bredd var minst 00 meter mot Havsbadsvägen i söder. Stadsarkitektkontoret gör bedömningen att det nu upprättade planprogrammet och detaljplanen stämmer med huvuddragen i det tidigare programmet, avseende en grön zon mellan den föreslagna bebyggelsen och Havsbadsvägen. Det nu upprättade programmet och förslaget till detaljplan ersätter det tidigare planprogrammet. Övriga tidigare ställningstaganden Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt om att föreslå byggnadsnämnden uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja planprocessen för området. Byggnadsnämnden beslöt att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja planprocessen för planområdet. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER (för respektive delkapitel nedan) Natur Mark och vegetation Planområdet är idag i huvudsak trädbevuxet. Utförd biotop- och faunainventering (Nötväckan, 00-0-) visar att några rödlistade arter ej finns inom området. Planområdets eventuella tidigare funktion som övergångszon mellan Kronoskogen i sydväst och reningsverksskogen i nordost är redan idag kraftigt begränsad genom den pågående utbyggnaden av järnvägen till dubbelspår samt tillhörande bullervall och Sidan av

5 - PLANBESKRIVNING - bullerplank. Detta utgör redan idag sannolikt en större barriär än den föreslagna bebyggelsen. I planförslaget avses befintlig vegetation i huvudsak bevaras i en zon mot norr, väster och söder. Även genom planområdet, i ost-västlig riktning planeras stråk / områden med bevarad vegetation. Se illustrationsplan. Skötselplan har upprättats för de vegetationsområden som bevaras. Jämfört med dagens skogsbruk inom planområdet ger skötselplanen i kombination med att marken planläggs som natur möjlighet att på ett aktivt sätt ta tillvara på och utveckla vegetationens värden. I arbetet med skötselplan har även risken för stormfällning av träd beaktats. En befintlig stenmur som löper mellan järnvägen och planområdet planeras tas bort och ersättas av dagvattendike. Geotekniska förhållanden En omfattande utredning om geoteknik, dagvatten och VA har tagits fram av Tyréns 00--, som utgör planeringsunderlag i ärendet. Området för nyexploateringen är i huvudsak skogsbeklätt och har marknivåer mellan +,-+, m. Jordlagren i området består av ett 0,-0, meter tjockt vegetationstäcke samt sandsediment till,0 m djup där undersökningarna har avslutats. Från en meters djup består sanden av finsand, ofta något siltig. Under sandsedimenten finns det på stora djup glacial lera och morän enlig beskrivning till jordartskartan Helsingborg NO. Geohydrologiska förhållanden, grundvattennivåer, omgivningspåverkan Hus och gator dräneras till dräneringsledning som anläggs i gatan. Denna anläggs dämd för att förhindra problem med järnutfällningar. Det innebär att själva ledningen ska ligga på en nivå så att den alltid ligger under grundvattenytan. Nivån för dräneringen regleras sedan via utloppen. Lösningen innebär att det inte blir aktuellt med någon permanent grundvattensänkning utan endast en normal husgrunds- och vägdränering. Någon regional grundvattenströmning berör inte området utan det grundvatten som finns inom området är bildat lokalt genom nederbörd. Beräkning av påverkansområde till följd av dränering av hus och gator har genomförts och visar att påverkansområdet ligger i stort sett inom området. I söder sträcker det sig marginellt utanför själva området. Se vidare Utredning geoteknik, dagvatten och VA, samt bilaga till denna. Grundläggning - höjdsättning Det föreligger relativt svåra grundläggningsförhållanden för planerad nybyggnad på grund av de höga grundvattennivåerna. Med tillfredsställande dränering av byggnader och anläggningar bedöms dock planerad anläggning kunna uppföras utan några grundförstärkande åtgärder. Se vidare Utredning geoteknik, dagvatten och VA. Med hänsyn till grundvattennivåerna är hus med källare ej tillåtet. Höjdsättning av exploateringsområdet är följande: Sidan av

6 - PLANBESKRIVNING - - Färdigt golv varierar mellan, och, möh - Lägsta höjd i gata är, möh - Lägsta höjd i grönområden är,0 möh. Höga vattenstånd i Rönneå och havet, regn mm Havsbaden är idag invallat mot Rönneå, se vidare Dagvattenhantering och höga vattenstånd i Rönneå nedan. Risken för översvämningar av området har studerats såväl med avseende på höga nivåer i havet och Rönneå som vid extrema regn. Se vidare Utredning om geoteknik, dagvatten och VA, Tyréns Tyréns utredning behandlar bland annat rapporterna Stigande havsnivå konsekvenser för fysisk planering, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, samt SMHI-rapport från 00 Detaljerad översvämningskartering längs Rönneå. Höga vattenstånd i Rönneå och havet: Vad gället höga vattenstånd i Rönne å och havet har SMHI gjort en översvämningskartering. I denna beskrivs riskerna för översvämning vid fyra olika scenarier. De scenarier som studerats redovisas nedan tillsammans med beräkningsresultatet i form av vattenstånd vid befintlig tågbro. Beräkningsförutsättningar Resultat Scenario Flöde Vattenstånd Historiskt 00-årsflöde och -årsvattenstånd i Skälderviken Beräknat högsta flöde (Bhf) och 00-årsvattenstånd i Skälderviken Framtida klimatpåverkat 00-årsflöde och framtida klimatpåverkat 00-årsvattenstånd i Skälderviken* Historiskt 00-årsflöde och mycket högt vattenstånd i Skälderviken till följd av kraftig vind från nordväst** 0 m /s m /s m /s 0 m /s Vattenstånd vid tågbro, möh +, möh,0 möh +, möh, möh +, möh,0 möh +, möh *High case scenario, ett värsta framtida tänkbara scenario. ** Maximalt vattenstånd med 00 års återkomsttid, inklusive vindpåverkan med en återkomsttid i storleksordningen år. Med hänsyn till den föreslagna höjdsättningen (se ovan) av området och bebyggelsen kan konstateras att vid det av SMHI beräknade värsta scenariot (observera den den mycket långa återkomsttiden) finns risk för ca dm vatten i små delar av grönområdena. I övrigt klarar sig hela området. Konsekvenserna av 00-årsregn: Eftersom dagvattensystemet inte dimensioneras för större regn än 0-års regn kommer det att bli översvämningar vid större regn. För att få en uppfattning om storleken på en översvämning har beräkningar gjorts för ett Sidan av

7 - PLANBESKRIVNING - 00-års regn. Nedan visas till vilken nivå vattnet stiger i de planerade utjämningsdikena dels då man har ett utsläpp av dagvatten till befintligt dagvattensystem och dels när man inte kan släppa någonting. Då tillåtet utflöde fungerar (totalt l/s) Inget utflöde från dikena Norra diket +, m ö h +,0-, m ö h Östra diket +, m ö h +,-, m ö h Det innebär att husen i Parallelltrapetsen klarar sig från översvämning vid ett 00-års regn även om inget dagvatten alls kan släppas till nedströms dagvattensystem. Dagvattenhanteringen och höga vattenstånd i Rönne å: Dagvatten från exploateringsområdet ska anslutas till befintligt dagvattensystem i Havsbaden. Detta befintliga system som även innefattar befintliga diken i Havsbaden rinner norrut mot Rönne å. Här finns ett utjämningsmagasin och en dagvattenpumpstation som ligger mitt i den skyddsvall som finns längs med Rönne å. Vid låga nivåer i Rönne å rinner dagvatten ut i ån med självfall. När nivån stiger över +0,0 möh pumpas dagvatten ut i Rönne å. Pumparnas kapacitet är på 0 l/s. Det finns uttag för mobilt reservelverk till pumpstationen. Pumpstationen övervakas via en datoriserad undercentral, DUC. Innan pumpstationen finns ett utjämningsmagasin. Kommunen har låtit göra en utredning, , som studerar förhållandena i Havsbaden med avseende på tillkopplande av Parallelltrapetsen. Utredningen visar inte på några bekymmer att ansluta Parallelltrapetsen till det befintliga dagvattennätet. Klimatprognos 00 år - havsnivåns påverkan på grundvattennivån: Avseende havsnivåns påverkan på grundvattennivån baserat på klimatprognoser för de närmaste ca 00 åren beräknas påverkan bli ca +0, meter. Detta gäller dock om hela Havsbaden vore oexploaterat. Eftersom Havsbaden idag har system som håller grundvattennivån nere kommer man inte att få denna påverkan i Parallelltrapetsen. Avverkning av skog grundvattennivåer: Idag utgörs området av skog. En stor del av avdunstningen utgörs av transpiration från vegetation och då delar av vegetationen tas bort medför det att vattenbalansen för området förändras. De första åren efter att skogen avverkats kommer avrinningen att öka, med uppskattningsvis ca % och grundvattennivåerna stiger momentant. Då vegetation successivt återetableras, även om en del av området kommer att utgöras av hårdgjorda ytor är det troligt att avrinningen efter några år kommer att motsvaras av den som råder idag. Sidan av

8 - PLANBESKRIVNING - Radon Med bakgrund av tillgängligt material har Miljökontoret, Ängelholms kommun, gjort bedömningen att det nu aktuella planområdet är att betrakta som ett lågriskområde ur markradonsynpunkt. Fornlämningar historik På Skånska rekognoseringskartan -0 är planområdet redovisat som barrskog med inslag av myrmark. Arkeologisk utredning har upprättats för planområdet av Wallin kulturlandskap och arkeologi. Utifrån utredningen har Länsstyrelsen i Skåne län (i meddelande -0-0) konstaterat att Några hinder finns inte längre från arkeologisk synpunkt att fortsätta planerade arbeten inom området. Dock gäller alltid anmälningsplikten i kap kulturminneslagen. Denna innebär att om fornlämningar påträffas under grävning eller annat markarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och förhållandet anmälas till Länsstyrelsen. Bebyggelseområden Bostäder, byggnadskultur/kultumiljövärden och gestaltning Det finns ej någon bebyggelse och därmed ej heller någon bebyggelse med kulturmiljövärden inom planområdet idag. Den befintliga vegetationens eventuella kulturmiljövärden får bedömas som små med hänsyn till det traditionella skogsbruk som bedrivs i området idag (med bland annat kalhygge och yngre granskog). Norr om planområdet finns friliggande ½ - plans villor målade i ljusa toner längs egnahemsområdet utmed Hemvägen. Efter parallella uppdrag har exploatören valt att arbeta vidare med ett förslag upprättat av Möller Arkitekter. Se illustrationsplan. Den föreslagna bebyggelsens omfattning och avgränsning framgår av plankartan och dess bestämmelser där även höjden på bebyggelsen regleras. Närmast den befintliga bebyggelsen i norr (Havsbaden) begränsas höjden på den nya bebyggelsen till en våning. Mellan den föreslagna bebyggelsen och befintlig bebyggelse norr om planområdet (Havsbaden) samt mot Havsbadsvägen i väster och söder föreslås en vegetationszon/trädzon. Vegetationszonen får en avskärmande verkan mellan den föreslagna bebyggelsen och omgivningen, se bild - nedan. Genom att i detaljplanen reglera naturmark som avses skötas av kommunen enligt upprättad skötselplan finns förutsättningar för att långsiktigt utveckla, skydda och bevara skogen och dess värden. Stadsarkitektkontoret gör bedömningen att detta sammantaget innebär en tillräcklig anpassning till eventuella befintliga kulturmiljövärden. Närmast huvudgatan Havsbadsvägen i planområdets västra del föreslås en enkel rad med parhus eller kedjehus (två bostäder förbundna med garagedel). Volymerna är två våningar med indragen tredje terrassvåning. Volymerna kan ses i relation till den befintliga bebyggelsen utmed Havsbadsvägen öster om järnvägen. Byggnaderna är belägna ca 0-0 meter från Havsbadsvägen och tomterna åtskiljs från gatan av ca - meter bred trädbevuxen naturmark. Sidan av

9 - PLANBESKRIVNING - Bild, konturer på den föreslagna bebyggelsen sett från tomterna utmed Hemvägen. Årstid sommar till vänster, vinter till höger (Landscape syd AB). Bild, konturer på den föreslagna bebyggelsen sett från Havsbadsvägen ca 00 meter söder om korsningen med Hemvägen. Årstid sommar till vänster, vinter till höger (Landscape syd AB). Sidan av

10 - PLANBESKRIVNING - Bild, konturer på den föreslagna bebyggelsen sett från Havsbadsvägen ca 0 meter norr om rondellen. Årstid sommar till vänster, vinter till höger (Landscape syd AB). Bild, karaktärsbild, den föreslagna bebyggelsen. Gatufasadernas vinkling mot gatan skapar variation och karaktär (Möller arkitekter). Sidan 0 av

11 - PLANBESKRIVNING - I de övriga delarna av planområdet föreslås en kombination av friliggande villor och kedjehus i upp till två våningar. (Längst i norr, mot Hemvägen, endast kedjehus i en våning). Bebyggelsen skall uppföras som grupphusbebyggelse. Centralt i planområdet, närmast Havsbadsvägen, föreslås en förskola. Funktionerna, placerade mellan de båda föreslagna tillfarterna till området, samlas kring en mindre platsbildning/torg och kommer att utgöra en naturlig samlingsplats i området. Nedan redovisas principer för var vilka hustyper föreslås uppföras. Totalt ca bostäder. A: Kedjehus, en våning B: Kedjehus, en till två våningar A BC BC C C: Friliggande hus, en till två våningar D: Parhus/kedjehus två våningar med indragen tredje terrassvåning E: Förskola BC D C BC C BC E BC AC D BC C BC CD C Sidan av

12 Ängstigen - PLANBESKRIVNING - Arbetsplatser, offentlig och kommersiell service Planområdet är beläget cirka, km från Ängelholms centrum med dess service, arbetsplatser mm. Inom planområdet föreslås en förskola. Tillgänglighet Då nivåskillnaderna inom planområdet är relativt små bedöms tillgängligheten som god för personer med nedsatt rörelseförmåga. Tillgängligheten skall uppfylla gällande normer. Skyddsrum Skyddsrumsområde finns ej inom Ängelholms kommun. Friytor Lek och rekreation De inom planområdet föreslagna bostäderna får alla tillgång till egen trädgård. Trädgårdarna i de inre delarna av området kommer att gränsa till naturområden med lekmöjlighet, förvaltade i gemensamhetsanläggning. Naturmiljö I planområdets norra, västra och södra del sparas befintlig skogsnatur såsom kommunalt ägd naturmark. Planområdet är beläget direkt norr om Kronoskogen, ett flera kvadratkilometer stort rekreationsområde. : Planskild passage 0 : ÄNGELHOLM 0 : 0 0 Nybroskogen ÄNGELHOLM 0 : Klittervägen Fornstigen rvägen Villastigen Sjöstigen Havsstigen Norra Villastigen Sommarvägen Danska stigen Badstigen Havsbadsvägen Vårvägen Tallstigen Björkstigen Råbockavägen Luntertunvägen Saltsjövägen Jägarestigen Kronoskogen Vintervägen Hasselstigen Tvärstigen Ö Badstigen Hemvägen PLANOMRÅDE Flygarestigen : : m : : : :0 :: 0 Koloritg Siversgatan Planskild passage Grafikg Palettvägen Litografig Lage Posses gata Pastellg Akvarellg Spårg Reningsverksvägen Pannåg Stafflig Rönne å Sidan av

13 - PLANBESKRIVNING - De förbindelser som är tillgängliga för allmänhetens behov av att röra sig mellan områdena Kronoskogen och Nybroskogen utgörs av två planskildheter nordost respektive sydost om planområdet. Se karta föregående sida. Allmänheten kommer naturligtvis att kunna röra sig på de gator och gång- och cykelvägar som anläggs inom planområdet. Gator och trafik En övergripande målsättning är att en så stor del som möjligt av den trafik planområdet alstrar skall utgöras av gång- cykel- och kollektivtrafik. Trafikutredning har upprättats av Traviken 00-0-, rev Gatunät - biltrafik Planområdet knyter an till omgivande gatunät på två platser utmed Havsbadsvägen. I den västra delen av planområdet föreslås en överordnad gata i nord-sydlig riktning. Från den överordnade gatan nås det övriga gatunätet inom planområdet. Gatubredden hålls så smal som möjligt för att hålla nere hastigheten. Brutna siktlinjer och små platsbildningar bidrar även till att hålla nere hastigheten. Upprättad trafikutredning visar att den trafikmängd planförslaget genererar ej ger upphov till att kapaciteten på det övergripande gatunätet i staden överskrids. Belastningen i korsningarna Nybrogatan/Storgatan respektive Östergatan/Skolgatan blir ca 0% respektive 0 % av vad korsningarna klarar. Inklusive trafiken från nytt badhus, utbyggnad av Klitterhus, resecentrum samt allmän trafiktillväxt blir belastningen ca % respektive 0 % av kapaciteten. Gång- och cykeltrafik Gång- och cykeltrafiknätet inom planområdet är i princip gemensamt med gatunätet. Trottoar föreslås längs den överordnade gatan i nord-sydlig riktning och ut till Havsbadsvägen. I övrigt delar gång- cykel- och motorfordonstrafik på körbanan. Gång- och cykeltrafiknätet knyter i söder an till gc-väg mot centrum och järnvägsstation. I norr ansluter nätet till Havsbadsvägen samt till Hemvägen. Trafikutredningen visar att det finns teoretiska möjligheter, utifrån avstånd, att som cyklist nå stora delar av staden från planområdet. Dock finns brister i det övergripande cykelvägnätet i staden. Det är viktigt att bygga ut säkra och gena cykelbanor till t ex centrum och gymnasieskola (Havsbadsvägen- Skolgatan), till järnvägsstation (Industrigatan) och till handelsområdet vid Midgården för att nå den övergripande målsättningen om att en så stor del som möjligt av den trafik planområdet alstrar skall utgöras av gång- cykeloch kollektivtrafik. Kommunen arbetar med en cykelplan och trafikplan för att åtgärda dessa brister. Kollektivtrafik Planområdet är beläget cirka, km från järnvägsstationen, varifrån även busstrafik utgår. Genom den goda tillgängligheten till kollektivtrafik i kombination med närhet till service i centrum finns goda förutsättningar för de boende inom planområdet att ersätta bilresor med gång- cykel- och kollektivtrafikresor. Sidan av

14 - PLANBESKRIVNING - Parkering, utfarter Parkering föreslås med minst två platser per bostad (på den egna tomten) samt parkering vid förskolan för dess verksamhet. Störningar Trafikbuller I propositionen Infrastrukturinriktning för framtida transporter, /:, som antogs av riksdagen den 0 mars, anges följande riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation alternativt väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 0 dba ekvivalentnivå inomhus dba maximalnivå inomhus nattetid dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 0 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör, enligt propositionen, inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Trafikbullerutredning har upprättats av ÅF-Ingemansson I sammanfattning konstateras För planerad bebyggelse utmed Havsbadsvägen innehålls samtliga riktvärden gällande vägtrafikbuller utan ljuddämpande åtgärder. Utmed järnvägen planeras en vall (alternativt vall krönt med plank), meter över rälsens övre kant, placerad med sitt krön på m avstånd från spårmitt. Denna vall viker av längs Havsbadsvägen och skärmar mot tågbuller så att samtliga riktvärden innehålls. I trafikbullerutredningen redovisas att ovan förutsätter viss lokalisering eller skärmning av uteplatser närmast järnvägen. Vidare förutsätts viss planlösning för att Leq<dBA utanför minst hälften av fönster till bostadsrum skall innehållas. Särskilda krav på ljudisolering hos ytterväggar, fönster och eventuella friskluftsventiler förutsätts även. I detaljplanen regleras att detta skall uppfyllas enligt vad som redovisas i trafikbullerutredningen. Transportled för farligt gods(järnvägen) Utförd riskbedömning (WSP 00-0-) visar att risknivån för planområdet, i form av individ- och samhällsrisk, är mindre än vad som accepteras enligt Länsstyrelsens riktlinjer. Planerad bebyggelse bedöms därmed möjlig att genomföra ur risksynpunkt. Teknisk försörjning Vatten Befintlig vattenledning, till vilken planområdet kan anslutas, finns i Havsbadsvägen. Vattenledningar läggs i planerade gator. Sidan av

15 - PLANBESKRIVNING - Spillvatten Planområdet planeras anslutas till befintlig spillvattenledning vid korsningen Ö. Badstigen Hemvägen. Spillvattenledningar läggs i planerade gator. En ny pumpstation för spillvatten krävs i områdets östra del. Dagvatten - dränering En omfattande utredning om geoteknik, dagvatten och VA har tagits fram av Tyréns 00-0-, rev Principlösningen bygger på att allt dräneringsvatten leds i dämda ledningar ut till dike / utjämningsmagasin i områdets östra respektive norra del. Bakgrunden till att ett dämt system valts är att man vill minimera risken för järnutfällning i ledningsnätet. Dagvatten avleds i separata ledningar. Dagvatten och dräneringsvatten leds sedan från dike/ utjämningsmagasin i befintligt ledningssystem med självfall till Rönneå. När åns nivå överstiger 0, meter pumpas vattnet ut. Diket / magasinet skall fungera som utjämningsmagasin, vid torrväder skall det ej stå vatten i dem. Se vidare den refererade utredningen ovan. El och värme Två nya transformatorstationer planeras i anslutning till de två nya infarterna till området. Val av värmekälla regleras ej i planbestämmelser med hänsyn till den snabba teknikutvecklingen inom uppvärmnings och energiområdet. Avfall Avfallshantering ombesörjes på för staden traditionellt sätt. Behovsbedömning av miljöbedömning Stadsarkitektkontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen kap eller i Miljöbalken kap, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga och till MKB-förordningen (:0). En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därför inte behöva upprättas. Bedömningen grundas på följande: Konsekvenserna av planförslaget redovisas i planbeskrivningen med tillhörande utredningar. De väsentligaste frågorna för denna detaljplan bedöms vara: - Trafikbuller (väg- och järnvägsbuller) - Geoteknik, grundvattentekniska frågor, vattenstånd - Närhet till transportled för farligt gods (järnvägen) - Konsekvenser för befintlig naturmiljö -Trafikbuller Trafikbullerutredning har upprättats av ÅF-Ingemansson I sammanfattning konstateras För planerad bebyggelse utmed Havsbadsvägen innehålls samtliga riktvärden gällande vägtrafikbuller utan ljuddämpande åtgärder. Utmed järnvägen planeras en vall, meter över rök, placerad med sitt krön på m avstånd från spårmitt. Denna vall viker Sidan av

16 - PLANBESKRIVNING - av längs Havsbadsvägen och skärmar mot tågbuller så att samtliga riktvärden innehålls. Den föreslagna bullervallens höjd, utbredning och läge regleras på plankartan. I planbestämmelserna regleras att bebyggelsen skall uppföras enligt de krav som ställs i utredningen vad gäller utformning, uteplats och fasaddämpning mm. -Geoteknik, grundvattentekniska frågor, vattenstånd En omfattande utredning om geoteknik, dagvatten och VA har tagits fram av Tyréns 00-0-, rev Utredningen belyser översvämningsrisk utifrån så väl regn (00-års) som höga vattenstånd i Rönneå och havet (även framtida klimatpåverkade) samt klimatpåverkad högre havsnivå och dess koppling till grundvattennivå. Med hänsyn till föreslagen höjdsättning av bebyggelsen i kombination med föreslagen dagvatten och dräneringslösning föreligger ej någon risk att den föreslagna bebyggelsen översvämmas. Se vidare refererad utredning ovan. -Närhet till transportled för farligt gods (järnvägen) Utförd riskbedömning (WSP 00-0-) visar att risknivån för planområdet, i form av individ- och samhällsrisk, är mindre än vad som accepteras av Länsstyrelsens riktlinjer. Planerad bebyggelse bedöms därmed möjlig att genomföra ur risksynpunkt. -Konsekvenser för befintlig naturmiljö Utförd biotop- och faunainventering (Nötväckan 00-0-) visar att några rödlistade arter ej påträffats inom området. Områdets tidigare eventuella roll som spridningskorridor mellan Kronoskogen i söder och reningsverksskogen i öster har starkt begränsats av redan pågående utbyggnad till dubbelspår med tillhörande bullerplank och bullervall. Järnvägen utgör sannolikt en större barriär än nu planerad bebyggelse. Skötselplan har upprättats för den vegetation som bevaras som grönområde/skog i området. Administrativa frågor Med hänsyn till planens karaktär är genomförandetiden år. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Ängelholms kommun Torbjörn Nilsson, Stadsarkitektkontoret Erik Lönnerholm, Stadsarkitektkontoret Sverker Tingdal, Stadsarkitektkontoret Annika Cronsioe, Stadsarkitektkontoret Kenth Hasselgren, Tekniska kontoret Tommy Wiberg, Tekniska kontoret Cornelia Ljungerud, Tekniska kontoret Lars-Gunnar Ludvigsson, Tekniska kontoret Martin Berntsen, Miljökontoret Planförfattare Planchef under planprogramskede Stadsarkitekt Plansamordnare VA, trafik Trafik VA Markfrågor / genomförande Natur, rekreation Sidan av

17

18 - GENOMFÖRANDEBESKRIVNING- GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETERNA ÄNGELHOLM : OCH : MM, ÄNGELHOLM, ÄNGELHOLMS KOMMUN ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande med såväl samråd om program, samråd om detaljplan och utställning av detaljplan. Tidplan Samråd om detaljplan kv / 0 Utställning av detaljplan kv / 0 Antagande/Laga kraft kv 0 Genomförandetid Genomförandetiden är år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap Peab AB har ansökt om upprättande av detaljplan för planområdet. Huvuddelen av planområdet (Ängelholm :) har förvärvats av PEAB från Sveaskog AB och lantmäteriförrättning pågår. Det sydvästra hörnet (del av Ängelholm :) ägs av Ängelholms kommun. Planområdet avses exploateras av PeabAB. Byggande och ägande av förskolan regleras i exploateringsavtalet. Kommunen blir huvudman för allmänna platser såsom natur, gata, fördröjningsmagasin mm. Järnvägsområdet ägs av Banverket. Grönytorna inne i kvarteren avses förvaltas genom en eller flera gemensamhetsanläggningar. Avtal Avtal avses upprättas mellan Banverket och Peab för utformning av skyddsvall och dagvattenmagasin/dike mm. Före det detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal finnas undertecknat mellan Ängelholms kommun och Peab AB. Detta avtal skall bland annat reglera: - reglering av alla exploateringskostnader inom planområdet. - marköverföringar mellan exploatören och kommunen - bestämmelser kring den speciella dagvattenhanteringen med ett dämt dräneringssystem med driftsuppföljning och förlängd garantitid - tillkomsten av bullerskydd.

19 - GENOMFÖRANDEBESKRIVNING- - uppbyggnad av natur/skog under tio år till önskat slutresultat som sedan övergår till kommunens förvaltning. - tillkomst av de nedan under Fastighetsbildning beskrivna gångstråken. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning I pågående lantmäteriförrättning regleras PEAB:s köp från Sveaskog AB. PEAB:s köp av råmark från kommunen regleras i samma förrättning. I takt med byggandet styckas bostadstomter lämpligen kvartersvis och tillhörande gemensamhetsanläggning bildas vid samma tillfälle. Genom de grönområden som är tänkta att förvaltas som gemensamhetsanläggning skall finnas allmänt tillgängliga gångstråk, i huvudsak enligt illustrationsplan. Gångstråken skall även genomkorsa byggrättszonerna, enligt illustrationszon. All allmän plats överförs till en kommunal gatumarksfastighet. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Planavtal har upprättats mellan Peab AB och stadsarkitektkontoret. Exploateringsekonomi Kommunen säljer ett råmarksområde som kommer att ingå i exploateringen vilket ger en intäkt till kommunen. Alla investeringskostnader för området täcks av exploatören genom exploateringsavtalet. VA-utbyggnaden hanteras i VA-taxan vilket ska ge ett visst netto till kommunens huvudnät. Kommunen får framtida driftskostnader för tillkommande allmänna platser. Dagvattenhanteringen är komplicerad men med extra garantier har kommunen försökt undvika extrema merkostnader i framtiden. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar Följande planeringsunderlag har tagits fram i samband med planärendet: -Biotop- och faunainventering (utförd av Nötväckan 00-0-). -Övergripande riskbedömning (transport av farligt gods på järnväg, WSP 00-0-). -Trafikbullerutredning, väg- och järnvägstrafik (ÅF-Ingemansson AB, 00-0-). Kompletterande PM Trafikutredningar (Traviken och reviderade ). -Utredning geoteknik, dagvatten och VA (Tyréns AB rev 00-0-). -Illustration, situationsplan (Möller arkitekter 00-0-). -Skötselplan för vegetationszoner (Helgessons Trädtjänst AB 00-0-).

20

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

- SAMRÅDSREDOGÖRELSE, DEL 2 PLANFÖRSLAG -

- SAMRÅDSREDOGÖRELSE, DEL 2 PLANFÖRSLAG - SAMRÅDSREDOGÖRELSE, DEL 2, FÖR DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETERNA ÄNGELHOLM 3:1, 3:2 OCH 3:5, ÄNGELHOLM, ÄNGELHOLMS KOMMUN Efter samrådet har detaljplanen delats upp i två stycken med rubrikerna Ängelholm

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22

Samhällsbyggnadskontoret. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje. Upprättad 2010-11-22 Samhällsbyggnadskontoret SAMRÅDSREDOGÖRELSE Dnr 2009-00045 (P07008) Detaljplan för Hovsjö 1:2 (kyrka) Inom Hovsjö i Södertälje Upprättad 2010-11-22 Beslut Programhandlingar sändes ut på samråd under vinter

Läs mer

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR

HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län. Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING. Oktober 2008 HANDLINGAR PLANOMRÅDE Vy över Högalidområdet i Töcksfors ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för HÖGALID TÖCKSFORS TÄTORT, ÅRJÄNGS KOMMUN Värmlands län Oktober 2008 HANDLINGAR Antagandehandlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning

SAMRÅDSHANDLING. Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning Uppdragsnr: 10110416 1 (5) SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR TORSBY 1:345 M FL (INFO-CENTER) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING Handlingar Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning,

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KVARTERET KLITTERBYN 1 MM. I ÄNGELHOLMS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR KVARTERET KLITTERBYN 1 MM. I ÄNGELHOLMS KOMMUN Råbockavägen PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR KVARTERET KLITTERBYN 1 MM. I ÄNGELHOLMS KOMMUN 11 1 10 9 6 1 M GRÖNVALL 7 6 8 1 7 6 7 10 8 9 VENNERBERG 8 8 9 6 11 6 BRIEM ER CHRISTIAN 9 WALLBERG

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer Detaljplan för fastigheten Gräsanden 7, Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer