SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av fastigheterna Ängelholm 3:1 och 3:5, Ängelholm, Ängelholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSHANDLING 2009-06-15 2009-08-24 Detaljplan för del av fastigheterna Ängelholm 3:1 och 3:5, Ängelholm, Ängelholms kommun"

Transkript

1 0 : S: 0 S: : 0 0 : Ängstigen : 0 0 : 0 : : : 0 : : : : 0 : : : : : 0 0 : : : : : 0 0 : : : : : : 0 : : : SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av fastigheterna Ängelholm : och :, Ängelholm, Ängelholms kommun Reningsv erk énvägen Dalstigen ÄNGELHOLM Strandstigen Hyttstigen Västra Backstigen Klittervägen Fornstigen V Tallstigen Klittervägen Torget Vårvägen Havsstigen Villastigen Sjöstigen Norra Villastigen Tennisbanor HAVSBADEN ÄNGELHOLM Sommarvägen Danska stigen Luntertunvägen Saltsjövägen Badstigen Havsbadsvägen Tallstigen Björkstigen Vårvägen Jägarestigen Tvärstigen Ö Badstigen Vintervägen Hasselstigen Hemvägen Flygarestigen ÄNGELHOLM Nybroskogen Reningsverksvägen Rönneholm undsgatan ÄNGELHOL Sandstigen Råbocka ÄNGELHOLM Campingplats Råbockavägen Bollplaner Klitterbyn Koloritg PALETTEN Grafikg Litografig Palettvägen Pastellg Akvarellg Föreningsstuga Tennisbana Pannåg Stafflig Rönne å Lage Posses gata Siversgatan Spårg Banskolevägen Hantverkaregatan Industrigatan Havsbadsvägen Rönneholmsgatan NYBROOMRÅDET Furust Arbingatan Scoutst Idrottsgatan Ängelholm Tennis- oc Sports Järnv ägsskolan Nybrovägen Sockerbrukshallen m SOCKERBRUKET bruksgatan Sven Brocks g Ny broskolan ockerbruksg Garvare Rönneb Nybro ÖP PROGRAM- SAMRÅD PLAN - SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT

2 - PLANBESKRIVNING - PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av bebyggelse för bostadsändamål, totalt ca bostäder i friliggande hus, kedjehus och parhus (utmed Havsbadsvägen), samt en förskola inom planområdet. En zon med trädvegetation föreslås inrama området mot söder, väster och norr. Mot järnvägen i öster anläggs en bullervall (alternativt vall med plank på) samt dagvattendike / fördröjningsmagasin. Bullervallen fortsätter en bit längs med Havsbadsvägen i söder. Planområdet utgörs idag i huvudsak av skogsbevuxen mark. PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING Planområdet föreslås avgränsas mot järnvägen i öster, mot Havsbadsvägen i söder och väster och mot befintlig bebyggelse i norr. PLANHANDLINGAR Under samrådet består planhandlingarna av : - Denna planbeskrivning - Genomförandebeskrivning - Plankarta med planbestämmelser - Samrådsredogörelse del för program Planeringsunderlag: -Biotop- och faunainventering (utförd av Nötväckan 00-0-). -Övergripande riskbedömning (transport av farligt gods på järnväg, WSP 00-0-). -Trafikbullerutredning, väg- och järnvägstrafik (ÅF-Ingemansson AB, 00-0-). Kompletterande PM Trafikutredningar (Traviken och reviderade ). -Utredning geoteknik, dagvatten och VA (Tyréns AB rev 00-0-). -Illustration, situationsplan (Möller arkitekter 00-0-). -Skötselplan för vegetationszoner (Helgessons Trädtjänst AB 00-0-). TIDPLAN Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande med såväl samråd om program, samråd om detaljplan och utställning av detaljplan. Samråd om detaljplan kv / 0 Utställning av detaljplan kv / 0 Antagande/Laga kraft kv 0 FÖRENLIGT MED, OCH KAP. MILJÖBALKEN Planområdet ingår i område som är av riksintresse för: -det rörliga friluftslivet enligt miljöbalken kap -friluftslivet enligt miljöbalken kap. - kustzon enligt miljöbalken kap. Sidan av

3 - PLANBESKRIVNING - Det aktuella planområdet är i kommunens översiktsplan (antagen ) redovisat som Planerad blandad bebyggelse för bostäder, service och arbetsplatser. Enligt miljöbalken kap utgör bestämmelserna om det rörliga friluftslivet (MB kap ) ej hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Planförslaget utgör en utveckling av den befintliga tätorten Ängelholm och bedöms därmed ej medföra påtagligt skada eller strida mot bestämmelserna i MB kap -. Några frekventerade stigar i eller genom planområdet är ej kända. Genom planområdet finns en före detta vägdragning som tagits ur drift, stråket håller på att växa igen. Utifrån ett friluftslivsperspektiv är möjligheterna att röra sig från planområdet och österut redan i dagsläget begränsade av västkustbanan (utbyggnad till dubbelspår med bullervall/plank pågår). Man är hänvisad till planskilda passager söder och norr om planområdet. Med bakgrund av ovan, och i samråd med miljökontoret, bedöms planförslaget ej påtagligt skada eller strida mot bestämmelserna om riksintresset för friluftsliv (MB kap ). Enligt miljöbalken kap utgör bestämmelserna om riksintresse kustzon (MB kap ) ej hinder för utvecklingen av befintliga tätorter. Planområdet utgör en utveckling av den befintliga tätorten Ängelholm och bedöms därmed ej medföra påtaglig skada eller strida mot bestämmelserna i MB kap och. Det föreslagna planområdet är beläget öster om redan exploaterad mark längs kusten. Med hänsyn till den begränsade ökning av trafikmängden förslaget ger upphov till på befintliga gator bedöms förslaget ej medföra att gällande miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken kap överskrids. Upprättad trafikutredning visar att det finns goda marginaler till de nivåer som anges i miljökvalitetsnormerna. Planområdet gränsar i öster till järnvägen som är av riksintresse. Utformningen av bullervallen/skyddsvallen mot järnvägen regleras på plankartan. Planförslaget bedöms ej påverka järnvägen negativt. PLANDATA Lägesbestämning, Areal, och Markägoförhållanden Planområdet föreslås avgränsas mot järnvägen i öster, mot Havsbadsvägen i söder och väster och mot befintlig bebyggelse i norr. Avgränsningen av planområdet är gjord med hänsyn till vad som krävs för genomförandet av planen. Planområdets totala area är ca ha. Huvuddelen av planområdet (Ängelholm :) ägs av Sveaskog AB, lantmäteriförrättning pågår. Det sydvästra hörnet (del av Ängelholm :) ägs av Ängelholms kommun. Sidan av

4 - PLANBESKRIVNING - TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktliga planer Det aktuella planområdet är i kommunens översiktsplan (antagen ) redovisat som Planerad blandad bebyggelse för bostäder, service och arbetsplatser. Detaljplaner - program PEAB AB har ansökt om upprättande av detaljplan för planområdet. Detta samrådsförslag till detaljplan har föregåtts av samråd om planprogram Programmet hålls tillgängligt på stadsarkitektkontoret. För planområdets sydvästra del gäller detaljplan B med genomförandetid t o m Planområdet gränsar till järnvägsområdet där detaljplaner B och B gäller. I väster gränsar planområdet till detaljplan B och B. I övrigt är planområdet ej detaljplanelagt idag. För området som omfattas av B har kommunen antagit en ny detaljplan som dock överklagats ( Havsbadenplanen ). I samband med upprättandet av Havsbadenplanen gjordes ett planprogram som omfattade det nu aktuella planområdet. I det då aktuella planprogrammet föreslogs bebyggelse omgiven av en remsa med skog, inom det nu aktuella planområdet. Skogsremsans bredd var minst 00 meter mot Havsbadsvägen i söder. Stadsarkitektkontoret gör bedömningen att det nu upprättade planprogrammet och detaljplanen stämmer med huvuddragen i det tidigare programmet, avseende en grön zon mellan den föreslagna bebyggelsen och Havsbadsvägen. Det nu upprättade programmet och förslaget till detaljplan ersätter det tidigare planprogrammet. Övriga tidigare ställningstaganden Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt om att föreslå byggnadsnämnden uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja planprocessen för området. Byggnadsnämnden beslöt att uppdra åt stadsarkitektkontoret att påbörja planprocessen för planområdet. FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER (för respektive delkapitel nedan) Natur Mark och vegetation Planområdet är idag i huvudsak trädbevuxet. Utförd biotop- och faunainventering (Nötväckan, 00-0-) visar att några rödlistade arter ej finns inom området. Planområdets eventuella tidigare funktion som övergångszon mellan Kronoskogen i sydväst och reningsverksskogen i nordost är redan idag kraftigt begränsad genom den pågående utbyggnaden av järnvägen till dubbelspår samt tillhörande bullervall och Sidan av

5 - PLANBESKRIVNING - bullerplank. Detta utgör redan idag sannolikt en större barriär än den föreslagna bebyggelsen. I planförslaget avses befintlig vegetation i huvudsak bevaras i en zon mot norr, väster och söder. Även genom planområdet, i ost-västlig riktning planeras stråk / områden med bevarad vegetation. Se illustrationsplan. Skötselplan har upprättats för de vegetationsområden som bevaras. Jämfört med dagens skogsbruk inom planområdet ger skötselplanen i kombination med att marken planläggs som natur möjlighet att på ett aktivt sätt ta tillvara på och utveckla vegetationens värden. I arbetet med skötselplan har även risken för stormfällning av träd beaktats. En befintlig stenmur som löper mellan järnvägen och planområdet planeras tas bort och ersättas av dagvattendike. Geotekniska förhållanden En omfattande utredning om geoteknik, dagvatten och VA har tagits fram av Tyréns 00--, som utgör planeringsunderlag i ärendet. Området för nyexploateringen är i huvudsak skogsbeklätt och har marknivåer mellan +,-+, m. Jordlagren i området består av ett 0,-0, meter tjockt vegetationstäcke samt sandsediment till,0 m djup där undersökningarna har avslutats. Från en meters djup består sanden av finsand, ofta något siltig. Under sandsedimenten finns det på stora djup glacial lera och morän enlig beskrivning till jordartskartan Helsingborg NO. Geohydrologiska förhållanden, grundvattennivåer, omgivningspåverkan Hus och gator dräneras till dräneringsledning som anläggs i gatan. Denna anläggs dämd för att förhindra problem med järnutfällningar. Det innebär att själva ledningen ska ligga på en nivå så att den alltid ligger under grundvattenytan. Nivån för dräneringen regleras sedan via utloppen. Lösningen innebär att det inte blir aktuellt med någon permanent grundvattensänkning utan endast en normal husgrunds- och vägdränering. Någon regional grundvattenströmning berör inte området utan det grundvatten som finns inom området är bildat lokalt genom nederbörd. Beräkning av påverkansområde till följd av dränering av hus och gator har genomförts och visar att påverkansområdet ligger i stort sett inom området. I söder sträcker det sig marginellt utanför själva området. Se vidare Utredning geoteknik, dagvatten och VA, samt bilaga till denna. Grundläggning - höjdsättning Det föreligger relativt svåra grundläggningsförhållanden för planerad nybyggnad på grund av de höga grundvattennivåerna. Med tillfredsställande dränering av byggnader och anläggningar bedöms dock planerad anläggning kunna uppföras utan några grundförstärkande åtgärder. Se vidare Utredning geoteknik, dagvatten och VA. Med hänsyn till grundvattennivåerna är hus med källare ej tillåtet. Höjdsättning av exploateringsområdet är följande: Sidan av

6 - PLANBESKRIVNING - - Färdigt golv varierar mellan, och, möh - Lägsta höjd i gata är, möh - Lägsta höjd i grönområden är,0 möh. Höga vattenstånd i Rönneå och havet, regn mm Havsbaden är idag invallat mot Rönneå, se vidare Dagvattenhantering och höga vattenstånd i Rönneå nedan. Risken för översvämningar av området har studerats såväl med avseende på höga nivåer i havet och Rönneå som vid extrema regn. Se vidare Utredning om geoteknik, dagvatten och VA, Tyréns Tyréns utredning behandlar bland annat rapporterna Stigande havsnivå konsekvenser för fysisk planering, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, samt SMHI-rapport från 00 Detaljerad översvämningskartering längs Rönneå. Höga vattenstånd i Rönneå och havet: Vad gället höga vattenstånd i Rönne å och havet har SMHI gjort en översvämningskartering. I denna beskrivs riskerna för översvämning vid fyra olika scenarier. De scenarier som studerats redovisas nedan tillsammans med beräkningsresultatet i form av vattenstånd vid befintlig tågbro. Beräkningsförutsättningar Resultat Scenario Flöde Vattenstånd Historiskt 00-årsflöde och -årsvattenstånd i Skälderviken Beräknat högsta flöde (Bhf) och 00-årsvattenstånd i Skälderviken Framtida klimatpåverkat 00-årsflöde och framtida klimatpåverkat 00-årsvattenstånd i Skälderviken* Historiskt 00-årsflöde och mycket högt vattenstånd i Skälderviken till följd av kraftig vind från nordväst** 0 m /s m /s m /s 0 m /s Vattenstånd vid tågbro, möh +, möh,0 möh +, möh, möh +, möh,0 möh +, möh *High case scenario, ett värsta framtida tänkbara scenario. ** Maximalt vattenstånd med 00 års återkomsttid, inklusive vindpåverkan med en återkomsttid i storleksordningen år. Med hänsyn till den föreslagna höjdsättningen (se ovan) av området och bebyggelsen kan konstateras att vid det av SMHI beräknade värsta scenariot (observera den den mycket långa återkomsttiden) finns risk för ca dm vatten i små delar av grönområdena. I övrigt klarar sig hela området. Konsekvenserna av 00-årsregn: Eftersom dagvattensystemet inte dimensioneras för större regn än 0-års regn kommer det att bli översvämningar vid större regn. För att få en uppfattning om storleken på en översvämning har beräkningar gjorts för ett Sidan av

7 - PLANBESKRIVNING - 00-års regn. Nedan visas till vilken nivå vattnet stiger i de planerade utjämningsdikena dels då man har ett utsläpp av dagvatten till befintligt dagvattensystem och dels när man inte kan släppa någonting. Då tillåtet utflöde fungerar (totalt l/s) Inget utflöde från dikena Norra diket +, m ö h +,0-, m ö h Östra diket +, m ö h +,-, m ö h Det innebär att husen i Parallelltrapetsen klarar sig från översvämning vid ett 00-års regn även om inget dagvatten alls kan släppas till nedströms dagvattensystem. Dagvattenhanteringen och höga vattenstånd i Rönne å: Dagvatten från exploateringsområdet ska anslutas till befintligt dagvattensystem i Havsbaden. Detta befintliga system som även innefattar befintliga diken i Havsbaden rinner norrut mot Rönne å. Här finns ett utjämningsmagasin och en dagvattenpumpstation som ligger mitt i den skyddsvall som finns längs med Rönne å. Vid låga nivåer i Rönne å rinner dagvatten ut i ån med självfall. När nivån stiger över +0,0 möh pumpas dagvatten ut i Rönne å. Pumparnas kapacitet är på 0 l/s. Det finns uttag för mobilt reservelverk till pumpstationen. Pumpstationen övervakas via en datoriserad undercentral, DUC. Innan pumpstationen finns ett utjämningsmagasin. Kommunen har låtit göra en utredning, , som studerar förhållandena i Havsbaden med avseende på tillkopplande av Parallelltrapetsen. Utredningen visar inte på några bekymmer att ansluta Parallelltrapetsen till det befintliga dagvattennätet. Klimatprognos 00 år - havsnivåns påverkan på grundvattennivån: Avseende havsnivåns påverkan på grundvattennivån baserat på klimatprognoser för de närmaste ca 00 åren beräknas påverkan bli ca +0, meter. Detta gäller dock om hela Havsbaden vore oexploaterat. Eftersom Havsbaden idag har system som håller grundvattennivån nere kommer man inte att få denna påverkan i Parallelltrapetsen. Avverkning av skog grundvattennivåer: Idag utgörs området av skog. En stor del av avdunstningen utgörs av transpiration från vegetation och då delar av vegetationen tas bort medför det att vattenbalansen för området förändras. De första åren efter att skogen avverkats kommer avrinningen att öka, med uppskattningsvis ca % och grundvattennivåerna stiger momentant. Då vegetation successivt återetableras, även om en del av området kommer att utgöras av hårdgjorda ytor är det troligt att avrinningen efter några år kommer att motsvaras av den som råder idag. Sidan av

8 - PLANBESKRIVNING - Radon Med bakgrund av tillgängligt material har Miljökontoret, Ängelholms kommun, gjort bedömningen att det nu aktuella planområdet är att betrakta som ett lågriskområde ur markradonsynpunkt. Fornlämningar historik På Skånska rekognoseringskartan -0 är planområdet redovisat som barrskog med inslag av myrmark. Arkeologisk utredning har upprättats för planområdet av Wallin kulturlandskap och arkeologi. Utifrån utredningen har Länsstyrelsen i Skåne län (i meddelande -0-0) konstaterat att Några hinder finns inte längre från arkeologisk synpunkt att fortsätta planerade arbeten inom området. Dock gäller alltid anmälningsplikten i kap kulturminneslagen. Denna innebär att om fornlämningar påträffas under grävning eller annat markarbete ska arbetet omedelbart avbrytas och förhållandet anmälas till Länsstyrelsen. Bebyggelseområden Bostäder, byggnadskultur/kultumiljövärden och gestaltning Det finns ej någon bebyggelse och därmed ej heller någon bebyggelse med kulturmiljövärden inom planområdet idag. Den befintliga vegetationens eventuella kulturmiljövärden får bedömas som små med hänsyn till det traditionella skogsbruk som bedrivs i området idag (med bland annat kalhygge och yngre granskog). Norr om planområdet finns friliggande ½ - plans villor målade i ljusa toner längs egnahemsområdet utmed Hemvägen. Efter parallella uppdrag har exploatören valt att arbeta vidare med ett förslag upprättat av Möller Arkitekter. Se illustrationsplan. Den föreslagna bebyggelsens omfattning och avgränsning framgår av plankartan och dess bestämmelser där även höjden på bebyggelsen regleras. Närmast den befintliga bebyggelsen i norr (Havsbaden) begränsas höjden på den nya bebyggelsen till en våning. Mellan den föreslagna bebyggelsen och befintlig bebyggelse norr om planområdet (Havsbaden) samt mot Havsbadsvägen i väster och söder föreslås en vegetationszon/trädzon. Vegetationszonen får en avskärmande verkan mellan den föreslagna bebyggelsen och omgivningen, se bild - nedan. Genom att i detaljplanen reglera naturmark som avses skötas av kommunen enligt upprättad skötselplan finns förutsättningar för att långsiktigt utveckla, skydda och bevara skogen och dess värden. Stadsarkitektkontoret gör bedömningen att detta sammantaget innebär en tillräcklig anpassning till eventuella befintliga kulturmiljövärden. Närmast huvudgatan Havsbadsvägen i planområdets västra del föreslås en enkel rad med parhus eller kedjehus (två bostäder förbundna med garagedel). Volymerna är två våningar med indragen tredje terrassvåning. Volymerna kan ses i relation till den befintliga bebyggelsen utmed Havsbadsvägen öster om järnvägen. Byggnaderna är belägna ca 0-0 meter från Havsbadsvägen och tomterna åtskiljs från gatan av ca - meter bred trädbevuxen naturmark. Sidan av

9 - PLANBESKRIVNING - Bild, konturer på den föreslagna bebyggelsen sett från tomterna utmed Hemvägen. Årstid sommar till vänster, vinter till höger (Landscape syd AB). Bild, konturer på den föreslagna bebyggelsen sett från Havsbadsvägen ca 00 meter söder om korsningen med Hemvägen. Årstid sommar till vänster, vinter till höger (Landscape syd AB). Sidan av

10 - PLANBESKRIVNING - Bild, konturer på den föreslagna bebyggelsen sett från Havsbadsvägen ca 0 meter norr om rondellen. Årstid sommar till vänster, vinter till höger (Landscape syd AB). Bild, karaktärsbild, den föreslagna bebyggelsen. Gatufasadernas vinkling mot gatan skapar variation och karaktär (Möller arkitekter). Sidan 0 av

11 - PLANBESKRIVNING - I de övriga delarna av planområdet föreslås en kombination av friliggande villor och kedjehus i upp till två våningar. (Längst i norr, mot Hemvägen, endast kedjehus i en våning). Bebyggelsen skall uppföras som grupphusbebyggelse. Centralt i planområdet, närmast Havsbadsvägen, föreslås en förskola. Funktionerna, placerade mellan de båda föreslagna tillfarterna till området, samlas kring en mindre platsbildning/torg och kommer att utgöra en naturlig samlingsplats i området. Nedan redovisas principer för var vilka hustyper föreslås uppföras. Totalt ca bostäder. A: Kedjehus, en våning B: Kedjehus, en till två våningar A BC BC C C: Friliggande hus, en till två våningar D: Parhus/kedjehus två våningar med indragen tredje terrassvåning E: Förskola BC D C BC C BC E BC AC D BC C BC CD C Sidan av

12 Ängstigen - PLANBESKRIVNING - Arbetsplatser, offentlig och kommersiell service Planområdet är beläget cirka, km från Ängelholms centrum med dess service, arbetsplatser mm. Inom planområdet föreslås en förskola. Tillgänglighet Då nivåskillnaderna inom planområdet är relativt små bedöms tillgängligheten som god för personer med nedsatt rörelseförmåga. Tillgängligheten skall uppfylla gällande normer. Skyddsrum Skyddsrumsområde finns ej inom Ängelholms kommun. Friytor Lek och rekreation De inom planområdet föreslagna bostäderna får alla tillgång till egen trädgård. Trädgårdarna i de inre delarna av området kommer att gränsa till naturområden med lekmöjlighet, förvaltade i gemensamhetsanläggning. Naturmiljö I planområdets norra, västra och södra del sparas befintlig skogsnatur såsom kommunalt ägd naturmark. Planområdet är beläget direkt norr om Kronoskogen, ett flera kvadratkilometer stort rekreationsområde. : Planskild passage 0 : ÄNGELHOLM 0 : 0 0 Nybroskogen ÄNGELHOLM 0 : Klittervägen Fornstigen rvägen Villastigen Sjöstigen Havsstigen Norra Villastigen Sommarvägen Danska stigen Badstigen Havsbadsvägen Vårvägen Tallstigen Björkstigen Råbockavägen Luntertunvägen Saltsjövägen Jägarestigen Kronoskogen Vintervägen Hasselstigen Tvärstigen Ö Badstigen Hemvägen PLANOMRÅDE Flygarestigen : : m : : : :0 :: 0 Koloritg Siversgatan Planskild passage Grafikg Palettvägen Litografig Lage Posses gata Pastellg Akvarellg Spårg Reningsverksvägen Pannåg Stafflig Rönne å Sidan av

13 - PLANBESKRIVNING - De förbindelser som är tillgängliga för allmänhetens behov av att röra sig mellan områdena Kronoskogen och Nybroskogen utgörs av två planskildheter nordost respektive sydost om planområdet. Se karta föregående sida. Allmänheten kommer naturligtvis att kunna röra sig på de gator och gång- och cykelvägar som anläggs inom planområdet. Gator och trafik En övergripande målsättning är att en så stor del som möjligt av den trafik planområdet alstrar skall utgöras av gång- cykel- och kollektivtrafik. Trafikutredning har upprättats av Traviken 00-0-, rev Gatunät - biltrafik Planområdet knyter an till omgivande gatunät på två platser utmed Havsbadsvägen. I den västra delen av planområdet föreslås en överordnad gata i nord-sydlig riktning. Från den överordnade gatan nås det övriga gatunätet inom planområdet. Gatubredden hålls så smal som möjligt för att hålla nere hastigheten. Brutna siktlinjer och små platsbildningar bidrar även till att hålla nere hastigheten. Upprättad trafikutredning visar att den trafikmängd planförslaget genererar ej ger upphov till att kapaciteten på det övergripande gatunätet i staden överskrids. Belastningen i korsningarna Nybrogatan/Storgatan respektive Östergatan/Skolgatan blir ca 0% respektive 0 % av vad korsningarna klarar. Inklusive trafiken från nytt badhus, utbyggnad av Klitterhus, resecentrum samt allmän trafiktillväxt blir belastningen ca % respektive 0 % av kapaciteten. Gång- och cykeltrafik Gång- och cykeltrafiknätet inom planområdet är i princip gemensamt med gatunätet. Trottoar föreslås längs den överordnade gatan i nord-sydlig riktning och ut till Havsbadsvägen. I övrigt delar gång- cykel- och motorfordonstrafik på körbanan. Gång- och cykeltrafiknätet knyter i söder an till gc-väg mot centrum och järnvägsstation. I norr ansluter nätet till Havsbadsvägen samt till Hemvägen. Trafikutredningen visar att det finns teoretiska möjligheter, utifrån avstånd, att som cyklist nå stora delar av staden från planområdet. Dock finns brister i det övergripande cykelvägnätet i staden. Det är viktigt att bygga ut säkra och gena cykelbanor till t ex centrum och gymnasieskola (Havsbadsvägen- Skolgatan), till järnvägsstation (Industrigatan) och till handelsområdet vid Midgården för att nå den övergripande målsättningen om att en så stor del som möjligt av den trafik planområdet alstrar skall utgöras av gång- cykeloch kollektivtrafik. Kommunen arbetar med en cykelplan och trafikplan för att åtgärda dessa brister. Kollektivtrafik Planområdet är beläget cirka, km från järnvägsstationen, varifrån även busstrafik utgår. Genom den goda tillgängligheten till kollektivtrafik i kombination med närhet till service i centrum finns goda förutsättningar för de boende inom planområdet att ersätta bilresor med gång- cykel- och kollektivtrafikresor. Sidan av

14 - PLANBESKRIVNING - Parkering, utfarter Parkering föreslås med minst två platser per bostad (på den egna tomten) samt parkering vid förskolan för dess verksamhet. Störningar Trafikbuller I propositionen Infrastrukturinriktning för framtida transporter, /:, som antogs av riksdagen den 0 mars, anges följande riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation alternativt väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 0 dba ekvivalentnivå inomhus dba maximalnivå inomhus nattetid dba ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 0 dba maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad I de fall utomhusnivån inte kan reduceras till nivåer enligt ovan bör, enligt propositionen, inriktningen vara att inomhusvärdena inte överskrids. Trafikbullerutredning har upprättats av ÅF-Ingemansson I sammanfattning konstateras För planerad bebyggelse utmed Havsbadsvägen innehålls samtliga riktvärden gällande vägtrafikbuller utan ljuddämpande åtgärder. Utmed järnvägen planeras en vall (alternativt vall krönt med plank), meter över rälsens övre kant, placerad med sitt krön på m avstånd från spårmitt. Denna vall viker av längs Havsbadsvägen och skärmar mot tågbuller så att samtliga riktvärden innehålls. I trafikbullerutredningen redovisas att ovan förutsätter viss lokalisering eller skärmning av uteplatser närmast järnvägen. Vidare förutsätts viss planlösning för att Leq<dBA utanför minst hälften av fönster till bostadsrum skall innehållas. Särskilda krav på ljudisolering hos ytterväggar, fönster och eventuella friskluftsventiler förutsätts även. I detaljplanen regleras att detta skall uppfyllas enligt vad som redovisas i trafikbullerutredningen. Transportled för farligt gods(järnvägen) Utförd riskbedömning (WSP 00-0-) visar att risknivån för planområdet, i form av individ- och samhällsrisk, är mindre än vad som accepteras enligt Länsstyrelsens riktlinjer. Planerad bebyggelse bedöms därmed möjlig att genomföra ur risksynpunkt. Teknisk försörjning Vatten Befintlig vattenledning, till vilken planområdet kan anslutas, finns i Havsbadsvägen. Vattenledningar läggs i planerade gator. Sidan av

15 - PLANBESKRIVNING - Spillvatten Planområdet planeras anslutas till befintlig spillvattenledning vid korsningen Ö. Badstigen Hemvägen. Spillvattenledningar läggs i planerade gator. En ny pumpstation för spillvatten krävs i områdets östra del. Dagvatten - dränering En omfattande utredning om geoteknik, dagvatten och VA har tagits fram av Tyréns 00-0-, rev Principlösningen bygger på att allt dräneringsvatten leds i dämda ledningar ut till dike / utjämningsmagasin i områdets östra respektive norra del. Bakgrunden till att ett dämt system valts är att man vill minimera risken för järnutfällning i ledningsnätet. Dagvatten avleds i separata ledningar. Dagvatten och dräneringsvatten leds sedan från dike/ utjämningsmagasin i befintligt ledningssystem med självfall till Rönneå. När åns nivå överstiger 0, meter pumpas vattnet ut. Diket / magasinet skall fungera som utjämningsmagasin, vid torrväder skall det ej stå vatten i dem. Se vidare den refererade utredningen ovan. El och värme Två nya transformatorstationer planeras i anslutning till de två nya infarterna till området. Val av värmekälla regleras ej i planbestämmelser med hänsyn till den snabba teknikutvecklingen inom uppvärmnings och energiområdet. Avfall Avfallshantering ombesörjes på för staden traditionellt sätt. Behovsbedömning av miljöbedömning Stadsarkitektkontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen kap eller i Miljöbalken kap, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga och till MKB-förordningen (:0). En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därför inte behöva upprättas. Bedömningen grundas på följande: Konsekvenserna av planförslaget redovisas i planbeskrivningen med tillhörande utredningar. De väsentligaste frågorna för denna detaljplan bedöms vara: - Trafikbuller (väg- och järnvägsbuller) - Geoteknik, grundvattentekniska frågor, vattenstånd - Närhet till transportled för farligt gods (järnvägen) - Konsekvenser för befintlig naturmiljö -Trafikbuller Trafikbullerutredning har upprättats av ÅF-Ingemansson I sammanfattning konstateras För planerad bebyggelse utmed Havsbadsvägen innehålls samtliga riktvärden gällande vägtrafikbuller utan ljuddämpande åtgärder. Utmed järnvägen planeras en vall, meter över rök, placerad med sitt krön på m avstånd från spårmitt. Denna vall viker Sidan av

16 - PLANBESKRIVNING - av längs Havsbadsvägen och skärmar mot tågbuller så att samtliga riktvärden innehålls. Den föreslagna bullervallens höjd, utbredning och läge regleras på plankartan. I planbestämmelserna regleras att bebyggelsen skall uppföras enligt de krav som ställs i utredningen vad gäller utformning, uteplats och fasaddämpning mm. -Geoteknik, grundvattentekniska frågor, vattenstånd En omfattande utredning om geoteknik, dagvatten och VA har tagits fram av Tyréns 00-0-, rev Utredningen belyser översvämningsrisk utifrån så väl regn (00-års) som höga vattenstånd i Rönneå och havet (även framtida klimatpåverkade) samt klimatpåverkad högre havsnivå och dess koppling till grundvattennivå. Med hänsyn till föreslagen höjdsättning av bebyggelsen i kombination med föreslagen dagvatten och dräneringslösning föreligger ej någon risk att den föreslagna bebyggelsen översvämmas. Se vidare refererad utredning ovan. -Närhet till transportled för farligt gods (järnvägen) Utförd riskbedömning (WSP 00-0-) visar att risknivån för planområdet, i form av individ- och samhällsrisk, är mindre än vad som accepteras av Länsstyrelsens riktlinjer. Planerad bebyggelse bedöms därmed möjlig att genomföra ur risksynpunkt. -Konsekvenser för befintlig naturmiljö Utförd biotop- och faunainventering (Nötväckan 00-0-) visar att några rödlistade arter ej påträffats inom området. Områdets tidigare eventuella roll som spridningskorridor mellan Kronoskogen i söder och reningsverksskogen i öster har starkt begränsats av redan pågående utbyggnad till dubbelspår med tillhörande bullerplank och bullervall. Järnvägen utgör sannolikt en större barriär än nu planerad bebyggelse. Skötselplan har upprättats för den vegetation som bevaras som grönområde/skog i området. Administrativa frågor Med hänsyn till planens karaktär är genomförandetiden år. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Ängelholms kommun Torbjörn Nilsson, Stadsarkitektkontoret Erik Lönnerholm, Stadsarkitektkontoret Sverker Tingdal, Stadsarkitektkontoret Annika Cronsioe, Stadsarkitektkontoret Kenth Hasselgren, Tekniska kontoret Tommy Wiberg, Tekniska kontoret Cornelia Ljungerud, Tekniska kontoret Lars-Gunnar Ludvigsson, Tekniska kontoret Martin Berntsen, Miljökontoret Planförfattare Planchef under planprogramskede Stadsarkitekt Plansamordnare VA, trafik Trafik VA Markfrågor / genomförande Natur, rekreation Sidan av

17

18 - GENOMFÖRANDEBESKRIVNING- GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETERNA ÄNGELHOLM : OCH : MM, ÄNGELHOLM, ÄNGELHOLMS KOMMUN ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande med såväl samråd om program, samråd om detaljplan och utställning av detaljplan. Tidplan Samråd om detaljplan kv / 0 Utställning av detaljplan kv / 0 Antagande/Laga kraft kv 0 Genomförandetid Genomförandetiden är år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning/Huvudmannaskap Peab AB har ansökt om upprättande av detaljplan för planområdet. Huvuddelen av planområdet (Ängelholm :) har förvärvats av PEAB från Sveaskog AB och lantmäteriförrättning pågår. Det sydvästra hörnet (del av Ängelholm :) ägs av Ängelholms kommun. Planområdet avses exploateras av PeabAB. Byggande och ägande av förskolan regleras i exploateringsavtalet. Kommunen blir huvudman för allmänna platser såsom natur, gata, fördröjningsmagasin mm. Järnvägsområdet ägs av Banverket. Grönytorna inne i kvarteren avses förvaltas genom en eller flera gemensamhetsanläggningar. Avtal Avtal avses upprättas mellan Banverket och Peab för utformning av skyddsvall och dagvattenmagasin/dike mm. Före det detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal finnas undertecknat mellan Ängelholms kommun och Peab AB. Detta avtal skall bland annat reglera: - reglering av alla exploateringskostnader inom planområdet. - marköverföringar mellan exploatören och kommunen - bestämmelser kring den speciella dagvattenhanteringen med ett dämt dräneringssystem med driftsuppföljning och förlängd garantitid - tillkomsten av bullerskydd.

19 - GENOMFÖRANDEBESKRIVNING- - uppbyggnad av natur/skog under tio år till önskat slutresultat som sedan övergår till kommunens förvaltning. - tillkomst av de nedan under Fastighetsbildning beskrivna gångstråken. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning I pågående lantmäteriförrättning regleras PEAB:s köp från Sveaskog AB. PEAB:s köp av råmark från kommunen regleras i samma förrättning. I takt med byggandet styckas bostadstomter lämpligen kvartersvis och tillhörande gemensamhetsanläggning bildas vid samma tillfälle. Genom de grönområden som är tänkta att förvaltas som gemensamhetsanläggning skall finnas allmänt tillgängliga gångstråk, i huvudsak enligt illustrationsplan. Gångstråken skall även genomkorsa byggrättszonerna, enligt illustrationszon. All allmän plats överförs till en kommunal gatumarksfastighet. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Planavtal har upprättats mellan Peab AB och stadsarkitektkontoret. Exploateringsekonomi Kommunen säljer ett råmarksområde som kommer att ingå i exploateringen vilket ger en intäkt till kommunen. Alla investeringskostnader för området täcks av exploatören genom exploateringsavtalet. VA-utbyggnaden hanteras i VA-taxan vilket ska ge ett visst netto till kommunens huvudnät. Kommunen får framtida driftskostnader för tillkommande allmänna platser. Dagvattenhanteringen är komplicerad men med extra garantier har kommunen försökt undvika extrema merkostnader i framtiden. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar Följande planeringsunderlag har tagits fram i samband med planärendet: -Biotop- och faunainventering (utförd av Nötväckan 00-0-). -Övergripande riskbedömning (transport av farligt gods på järnväg, WSP 00-0-). -Trafikbullerutredning, väg- och järnvägstrafik (ÅF-Ingemansson AB, 00-0-). Kompletterande PM Trafikutredningar (Traviken och reviderade ). -Utredning geoteknik, dagvatten och VA (Tyréns AB rev 00-0-). -Illustration, situationsplan (Möller arkitekter 00-0-). -Skötselplan för vegetationszoner (Helgessons Trädtjänst AB 00-0-).

20

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010-6153317 Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning 2015-05-25 1 Syfte Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 UTSTÄLLNINGSHANDLING Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 Detaljplan

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 Planbeskrivning & behovsbedömning 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Sammanfattning av planförslaget Företaget Plantagon International AB har i samarbete med

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer