VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2008"

Transkript

1 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING

2 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS ÅRSMÖTE HÅLLS DEN 13 MAJ 2009 KL UPPSALA KONSERT & KONGRESS

3 Nya Wermlands-Tidningen 5/3 08 Det behövs en nationell bibliotekspolitik Antalet böcker på biblioteken krymper, boklånen minskar och läsförståelsen bland barn sjunker. Det finns betydande skillnader i tillgången till och användandet av bibliotekens resurser. Därför behövs åtgärder för att hejda standardskillnader mellan olika kommuner, olika biblioteksformer och mellan olika befolkningsgrupper, skriver Niclas Lindberg med flera. Globaliseringens utmaningar kräver en förstklassig infrastruktur för kunskap. En av byggstenarna är ett världsledande bibliotekssystem. Men Sverige saknar, som enda land i Norden, en samlad nationell bibliotekspolitik. En kunskapsnation som Sverige måste ha högre ambitioner. Det är dags för en nationell bibliotekspolitik! Den oroande utvecklingen för biblioteken har pågått länge. Fortfarande saknar var femte grundskoleelev ett bemannat skolbibliotek. Sedan början av 90-talet har antalet biblioteksfilialer minskat med 25 procent. Antalet böcker på biblioteken krymper, boklånen minskar och läsförståelsen bland barn sjunker. Det finns betydande skillnader i tillgången till och användandet av biblio tekens resurser. Därför behövs åtgärder för att hejda standardskillnader mellan olika kommuner, olika biblioteksformer och mellan olika befolkningsgrupper. De svenska biblioteken står alltså inför ett antal utmaningar som måste angripas samlat och på en nationell nivå. Det handlar framförallt om ojämn utveckling, ökade klyftor och otillräcklig samverkan. För att utveckla ett långsiktigt hållbart kunskapssamhälle som inkluderar alla invånare behövs en nationell bibliotekspolitik. I denna politik är följande inslag nödvändiga. Förslag till bibliotekspolitik för framtiden: Nationella strategier, definition av bibliotekens huvudfunktioner och utvärdering av bibliotekslagen Det behövs en väl förankrad och genomarbetad strategi för bibliotekets roll i kunskapssamhället som grund för den nationella bibliotekspolitiken. Den nationella biblioteksstrategin bör klargöra de offentliga bibliotekens huvuduppgifter. Utifrån den nationella strategin måste bibliotekslagen utvärderas och reformeras, i syfte att utveckla den till ett bättre fungerande verktyg för biblioteksverksamheten och dess utveckling. Målformulering, uppföljning och utvärdering av biblioteksverksamheten Det behövs nationella mål, kvalitetskriterier och kvalitetsindikatorer för biblioteksverksamheterna i Sverige. Insatser för att stärka barns och ungas läsande För att motverka en sjunkande läsförmåga bör en nationell satsning på läsfrämjande och tidig språkutveckling initieras. Ett inslag i denna satsning bör vara att alla elever i grund- och gymnasieskolan garanteras tillgång till väl utrustade skolbibliotek bemannade av personal med relevant kompetens. Bättre tillgång till bibliotekens tjänster För att förbättra alla invånares tillgång till biblioteksservice, böcker och andra informationskällor måste de allmänna bibliotekens finansiering förstärkas. Stärkt infrastruktur för digitala tjänster Med hjälp av samordnad upphandling av licenser och offentligt finansierade investeringar i system, nätverk, digitalisering och tekniska standarder kan bibliotekens användare enklare få tillgång till en mer samlad service. Intensifierad forskning och kompetenshöjning på biblioteksområdet Behovet av kvalificerad utbildning och fortbildning för biblioteksanställda måste uppmärksammas på såväl nationell som lokal nivå. Forskningen inom biblioteksområdet bör ges ökad uppmärksamhet i regeringens forskningspolitik. Fri tillgång till offentligt finansierade forskningsresultat En grundläggande princip inom forskningen är ett fritt informationsutbyte och en maximal spridning av forskningsresultat. Regeringen bör ta initiativ till att all offentligt finansierad forskning i Sverige, så långt möjligt, görs tillgänglig enligt Open Access-modellen. Inrättande av ett nationellt biblioteksorgan Regeringen bör inrätta ett särskilt operativt nationellt biblioteksorgan. Dess uppgift ska vara att med utgångspunkt i de nationella strategierna och målen utveckla den heltäckande nationella bibliotekspolitik som idag saknas. Nationell bibliotekspolitik handlar inte om att laga efter läge. Nationell bibliotekspolitik handlar om att ha visioner! Sverige behöver ha bibliotek i världsklass. För detta krävs att kultur-, utbildnings- och forskningsministrarna visar handlingskraft och vidtar åtgärder. Bibliotekssverige står redo att bistå utformandet av en modern bibliotekspolitik. Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförening Jan Ristarp, Sveriges Författarförbund Maria Törnfeldt, Sveriges Läns bibliotekarier Karin Åström Iko, DIK

4 HD 25/8-08 Biblioteken skapar förståelse Biblioteket ger människor med en annan kulturell bakgrund stora möjligheter att bibehålla och utveckla sitt språk och sin kultur, skriver Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. Förra året fick personer uppehållstillstånd i Sverige. Av Sveriges befolkning är i dag 13,4 procent födda utomlands, 1990 var motsvarande siffra 9,2 procent. På 17 år har andelen utomlands födda ökat med nästan 50 procent i Sverige. Detta säger något om kraften i den pågående globaliseringen och om det mångkulturella land Sverige blivit. Sverige har en stolt tradition av öppen het mot människor som söker sig till vårt land. Invandringen har haft en mycket stor betydelse för utvecklingen av det svenska välståndet från medeltiden fram till våra dagar. Det är viktigt av såväl humanitära som ekonomiska skäl att Sverige fortsätter att vara ett öppet land som välkomnar invandrare. Detta fordrar ett folkligt stöd för invandringspolitiken. Även om vi vet att andelen som tycker att det är för många utlänningar i Sverige stadigt sjunker är det samtidigt uppenbart att främlingsfientligheten är ständigt närvarande. Betydelsen av en väl fungerande integration kan i detta sammanhang knappast överbetonas. Ingen kan tycka att integrationen av nya svenskar i dag fungerar till fredsställande. Utanförskapet är idag smärtsamt påtagligt för allt för många invandrare, både i arbetslivet och i samhället i övrigt. Regeringen säger att de bästa vägarna till integration är arbete och språkkunskaper. Därför måste integrationen på arbetsmarknaden och språkutbildningen förbättras. Men perspektivet får inte bli för snävt. Att tillägna sig ett nytt språk och göra sig hemmastad i ett nytt land är en stor sak. Människor måste ges möjligheter att rota sig och växa, att söka och lära. I detta sammanhang spelar biblioteken en nyckelroll. Journalisten och författaren Mustafa Can, som själv invandrat till Sverige från Kurdistan skriver i boken Tätt intill dagarna: Biblioteket var inte bara väggar av böcker i prydliga rader, det var en rymd och en mångfald av horisonter, som tog mig på resor bortom miljonprogrammets trånga gränser. / / Jag ägde världen genom att ha tillträde till biblioteket, jag behärskade vidare rymder genom att få ta del av böckernas innehåll. Det är en vacker beskrivning av hur viktiga biblioteken är i ett integrationsperspektiv. Biblioteken är mötesplatser; i det alltmer segregerade svenska samhället är biblioteket till och med en av få offentliga platser där människor med olika bakgrund kan mötas. Biblioteket är en plats där nyanlända invandrare kan skaffa sig kunskaper om det svenska samhället. Genom sitt stora utbud av information och kulturaktiviteter ger biblioteket människor med en annan kulturell bakgrund stora möjligheter att både bibehålla och utveckla sitt språk och sin kultur. Det är också ett ställe där infödda svenskar kan få inblick i och kunskap om andra kulturer, vilket leder till respekt för det annorlunda. En nationell bibliotekspolitik skulle kunna stödja en offensiv integrationspolitik som betonar språkets, mötets och kulturens betydelse. Med en utvecklad bibliotekspolitik skapas bättre förutsättningar för kunskapssamhällets utveckling och därmed för tillväxt, välfärd och välstånd men den kan också utgöra ett fundament för ökad förståelse mellan människor med olika bakgrund. På så vis kan biblioteken fungera som ett värn mot främlingsfientlighet och en drivkraft för integration. Niclas Lindberg Generalsekreterare Svensk Biblioteksförening

5 Förord U nder ett antal år har fokus legat på opinionsbildning och lobbning med målen att få till stånd en nationell bibliotekspolitik, ökade insatser för biblioteksverksamheten, förbättrad tillgång på skolbibliotek och en översyn av bibliotekslagen. Under 2008 har en utökad kampanj bedrivits för att öka det politiska engagemanget för biblioteken och för att påverka utgången av kulturutredningen. Arbetet har på många sätt varit framgångsrikt och så gott som samtliga partier har idag en mer biblioteksvänlig politik och flertalet av partierna är för en nationell bibliotekspolitik. Kulturutredningen presenterade sitt förslag i mitten av februari och när man läser den ser man att de tagit våra argument på allvar. Kulturutredningen inser att en nationell bibliotekspolitik är nödvändig för att invånarna ska få en mer likvärdig tillgång till bra bibliotekstjänster. Svensk Biblioteksförenings arbete fortsätter nu och vi hoppas på breda politiska uppgörelser när det gäller bibliotekspolitiken eftersom det finns blocköverskridande samsyn i frågan. Samtidigt med framgångarna i opinionsbild ningsoch lobbningsarbetet har också Svensk Biblio teks förening utvecklats positivt och antalet medlemmar har ökat med 50 procent sedan de två organisationerna gick samman år Den senaste medlemsundersökningen, från oktober 2007, visar också att: 76 procent har ett positivt intryck av föreningen 68 procent tycker att vi är en organisation med bra idéer 67 procent tycker att vi syns i biblioteks- och samhällsdebatten 65 procent tycker att föreningen har kompetent och professionell personal 65 procent tycker att föreningen är modern och följer med i utvecklingen Markant fler medlemmar är också mer nöjda med hur föreningen arbetar med för dem viktiga frågor. Medlemmarna är också generellt mer nöjda med föreningens verksamheter, till exempel Biblioteksbladet, konferenser, Biblioteksdagarna och lobbyarbetet. Ande len som är nöjda med sitt medlemskap totalt sett ökar. De som är mycket nöjda med sitt medlemskap har för dubblats. Men det finns förbättringsområden. Färre anger bra konferenser och bra stöd att utvecklas som skäl till medlemskap. Under 2008 har Svensk Biblioteksförenings styrelse och kansli arbetat intensivt med att utveckla formerna för ett ökat fokus på forsknings- och utvecklingsfrågor som en strategiskt viktig åtgärd för att ytterligare stärka Svensk Biblioteksförening som ett stöd för sina medlemmar. Ett stort tack till alla medlemmar, samarbetsvänner och sympatisörer för ert engagemang. Niclas Lindberg Generalsekreterare Svensk Biblioteksförening

6 Biblioteken gör information tillgänglig för alla! Det är grundläggande demokrati, helt enkelt. Vad du än vill lära dig det finns på biblioteket! Eulogy Eulogys kärleksförklaring till biblioteken liksom många hyllningar finns i Svensk Biblioteksförenings En liten bok om kärlek.

7 Verksamhetsidé Verksamhetsidé för Svensk Biblioteksförening Svensk Biblioteksförening är en ideell partipolitiskt obunden bibliotekspolitisk organisation som verkar för ett bibliotekssystem av hög standard, för att den svenska bibliotekslagen tillämpas och utvecklas samt för biblioteken som ett värn för demokrati och yttrandefrihet. Svensk Biblioteksförening ska bilda opinion, bedriva lobbning, främja medlemmarna, samverka med andra närliggande aktörer och samordna föreningens system för katalogisering, klassificering och indexering. Lobbying och opinionsbildning Svensk Biblioteksförening ska: Samla olika bibliotekstyper och genom det fungera som en katalysator för svenskt biblioteksväsen gentemot bland annat beslutsfattare på olika nivåer. Bedriva aktiv opinionsbildning och lobbning, företräda det svenska biblioteksväsendet samt värna och tillvarata dess och dess brukares intressen. Bevaka lagstiftning av betydelse för biblioteken och vara en aktiv remissinstans och påverka regering och riksdag så att bibliotekslagen har ett starkt innehåll. Genom en aktiv omvärldsbevakning följa utvecklingen inom områden av vikt för biblioteken och föreslå åtgärder och insatser för att stärka biblioteksverksamheten. I sitt arbete gentemot regering, riksdag, landsting/ regioner, kommuner och statliga myndigheter tydliggöra bibliotekens betydelse för utbildning, forskning, demokrati, yttrandefrihet, kulturarv, kulturell utveckling och samhällsinformation. Insatser för demokrati och yttrandefrihet Svensk Biblioteksförening ska: Hävda bibliotekens roll att spegla olika åsikter. Värna demokrati och yttrandefrihet, bland annat genom stöd till organisationer verksamma inom området. Främja läsning och bildning genom att verka för goda villkor för biblioteken i dessa avseenden. Forskning och utveckling Svensk Biblioteksförening ska: Bevaka biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning och utbildning, identifiera nya undersökningsområden och uppmärksamma behov av ny forskning. Förmedla ny relevant biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning till medlemmarna. Skapa kontakter mellan forskningen och utbildningarna inom Biblioteks- & Informa tionsvetenskapsområdet å ena sidan och biblioteken, praktikerna, å andra sidan. Ha ett omfattande och brett utbud av seminarier och konferenser. Samarbete Svensk Biblioteksförening ska: Ha kontinuerlig kontakt med närliggande institutioner och organisationer samt främja och delta i samarbete mellan alla typer av bibliotek och mellan biblioteken och andra aktörer. Samarbeta med de nordiska biblioteksföreningarna såväl inomnordiskt som internationellt. Vara medlemmar i IFLA och dess samtliga sektioner för att på detta sätt ge ett solidariskt och långsiktigt stöd till såväl organisationen som dess arbete för rätten till information, kunskap och yttrandefrihet. Vara medlemmar i de europeiska organisationerna EBLIDA och LIBER. Stimulera medlemmarnas internationella kontakter, bland annat genom resestipendier. Delta i arbetet med att utveckla och underhålla klassifikations-, katalogiserings- och indexeringssystem. 3

8 4 Hela kampanjen präglades av en enorm glädje och positiv kraft. De flesta möten talade sitt tydliga språk: det finns hos vanliga medborgare både ett stort intresse för biblioteksfrågor och stor kärlek till bibliotek. Svensk Biblioteksförening genomförde kampanjen med professionalitet, kunnighet, värme och engagemang. Karin Sundén, Kristianstad (t h)

9 Föreningens arbete 2008 Åtta punkter för en nationell bibliotekspolitik Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik! Det var budskapet för föreningens opinionsbildningsarbete under hela Föreningen hade tillsammans med Sveriges Författarförbund, DIK och Sveriges Länsbibliotekarier arbetat fram åtta punkter som de fyra organisationerna ansåg vara nödvändiga inslag i en nationell bibliotekspolitik. D e åtta punkterna presenterades vid en mycket välbesökt konferens i Stockholm tors dagen den 14 februari. Medverkade gjorde bland andra Maria Törnfeldt, ordförande i Sveriges Länsbibliotekarier, Karin Åström Iko, ordförande i DIK, Jan Ristarp, ordförande i Författarförbundets biblioteksråd och Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk Biblioteksförening. Eftermiddagen innebar även startskottet för Svensk Biblioteksförenings kampanj för en nationell bibliotekspolitik. bokmärken, dekaler, skyltställ mm. Det gick dessutom att via kampanjens hemsida beställa ytterligare material. I samband med kampanjens start fick kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth, utbildningsminister Jan Björklund och forskningsminister Lars Leijonborg ett brev där behovet av nationell bibliotekspolitik lyftes fram. Kulturministern reagerade direkt och bjöd in de fyra organisationerna till en överläggning på departementet i slutet av februari. Materialpaket Föreningens förslag tillsammans med bakgrundsfakta och argument presenterades i broschyren Bibliotek behöver kärlek Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik. Kampanjmärket det rosa Library Lovershjärtat spreds under våren över hela landet i cirka exemplar. Alla institutionella medlemmar fick ett materialpaket bestående av knappar, broschyrer, Ur verksamhetsplanen Svensk Biblioteksförening har mål dels för föreningens opinionsbildande arbete och lobbningsarbetet, dels för föreningsverksamheten. En nationell bibliotekspolitik antas med utgångs punkt i föreningens med flera organisationers åttapunktsprogram. 5

10 Annonskampanj Partiernas tidningar, kollektivtrafiken i Stockholm och olika debattsajter på internet var några av de platser där Bibliotek behöver kärlek-budskapet lyftes fram i annonser och på affischer. Målgruppen var politiska beslutsfattare i och omkring riksdagen och departementen. Annonserna visade positiva delar av bibliotekens verksamhet samtidigt som problem lyftes fram. Ett exempel gällde skolbibliotekens positiva betydelse för läsförmågan, samtidigt som cirka grundskoleelever saknar skolbibliotek. Behovet av en nationell bibliotekspolitik har även varit temat i ett stort antal debattartiklar där föreningen många gånger samverkat med de andra tre organisationerna. Fru talman! Utan att ta ställning för eller emot alla de krav som ligger bakom denna kampanj går det att hålla med om att bibliotek behöver kärlek. Ja, fru talman, bibliotek är kärlek. Hans Wallmark (m) i riksdagsdebatten om bibliotek 13 mars 2008 samtidigt som föreningens Library Loverskampanj syntes på bland annat bussarna i Stockholm Biblioteksdebatt i riksdagen Riksdagen debatterade biblioteksfrågor torsdagen den 13 mars vilket sammanföll med föreningens utomhusreklam. Kulturutskottets ordförande Siv Holma (v) betonade i sitt inlägg att det behövs en samordnad nationell strategi, en vision för 2000-talets bibliotek. Något som också Esabelle Reshdouni (mp) instämde i. Hon tog upp det splittrade ansvaret och den brist på överblick av biblioteksverksamheten som föreligger idag. Några av föreningens rapporter

11 I början av mars delade föreningen ut informationspåsar på Drottninggatan i Stockholm samtidigt som annonseringen pågick. Gunilla Carlsson (s) oroade sig för utvecklingen på skolbiblioteksområdet och menade att utvecklingen måste följas noggrant. Hon frågade även var moderaterna står i frågan om fria boklån. Hans Wallmark klargjorde då att Moderaterna är för fria boklån. I debatten sa han Herr talman! Jag läser innantill ur kulturutskottets betänkande: De avgiftsfria biblioteken har en viktig roll för att främja läsandet och nå nya grupper av läsare. Det var skrivet av ett enigt utskott, det vill säga, utöver det parti som Gunilla Carlsson tillhör, de fyra allianspartierna, varav Moderaterna är ett. Det som står där är vår politik. Även Cecilia Wikström (fp) återkom sedan till fria bok lån där hon tydligt markerade att det som stått i tidigare betänkanden är historia. Cecilia Wikström ansåg det självklart att ett liberalt parti ska försvara rättten till avgifts fria boklån för alla människor. Hon slog fast att biblioteks lagen ska bevaras för att garantera alla människors rätt till böcker, stärka bibliotekens roll och säker ställa tillgänglighet och avgiftsfria boklån i hela landet. Flera av talarna tog upp Svensk Biblioteksförenings arbete för en nationell bibliotekspolitik. Regeringen har aviserat att en utvärdering av bibliotekslagen ska ske under mandatperioden och Dan Kihlström (kd) menade att ett samlat nationellt ansvar kommer i spåren av en utvärdering av bibliotekslagen. Det skulle ge alla bibliotek oavsett huvudman bättre förutsättningar att utvecklas till framgångsrika aktörer i det framtida samhället. Under hösten har så gott som samtliga partier i olika dokument slagit fast behovet av en nationell bibliotekspolitik. Ett klart bevis på att föreningens arbete givit resultat. 7

12 tidig språkutveckling, genomfördes under hösten satsningen Hundra höjdare för läsning. Institutionella medlemmar kunde under senvåren ansöka om projektstöd och under tiden 15 september till 15 november genomfördes hundra lokala arrangemang på biblioteken för att öka läslusten och samtidigt peka på behovet av nationella insatser för att stärka barns och ungas läsande. Kerstin Gerén i Jakobsbergs centrum. Möten Förutom Almedalsveckan och Bok & Biblioteksmässan har föreningen under året även varit utställare vid flera partiers kommunpolitiska konferenser för att där möta lokalpolitiker och diskutera biblioteksfrågor. Under året har Kulturutredningen arbetat liksom Sveriges Kommuner och Landstings kulturberedning. Föreningens generalsekreterare Niclas Lindberg har träffat de två utredningarna för att diskutera biblioteksfrågor. Kampanjen har även lett till nya och mer oväntade samarbeten. Föreningen kontaktades till exempel av designern Bea Szenfeld. Hon hade till sin visning under Stockholms modevecka i augusti tagit utgångspunkt i vad de första läsupplevelserna betytt för henne. Inbjudan var en återanvänd flickbok med bifogat lånekort. Kunskap var det övergripande temat och besökarna fick efter visningen med sig ett Library Lovers-kit. 100 höjdare för läsning För att lyfta fram behovet av en nationell bibliotekspolitik, där en del ska vara en satsning på läsfrämjande och Tom Wilson och Britta Lejon undertecknar samarbetsavtalet om Delfistudien. Delfistudie Ett av de områden som lyfts fram i de åtta punkterna är biblioteksforskningen som bör ges ökad uppmärksamhet i regeringens forskningspolitik. Men Svensk Biblioteksförening ställer inte bara krav på politikerna utan gör även egna satsningar. Under 2008 inleddes ett samarbete med Bibliotekshögskolan i Borås kring en Delfistudie. Syftet med studien var att med hjälp av de yrkesverksamma bibliotekarierna ta reda på vilka områden som behöver utforskas ytterligare inom området biblioteks- och informationsvetenskap. Delfistudien gör att bibliotekariernas ovärderliga erfarenheter om verksamheterna och användarna korsbefruktas med forskarnas mer teoretiska perspektiv. Arbetet på 8

13 Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth uppvaktas med förslag om en nationell bibliotekspolitik. gick under hela 2008 och slutredovisades i februari Forskningsgruppen bestod av professor Tom Wilson, professor Elena Maceviciute, universitetsadjunkt Inga Lalloo och universitets adjunkt Maria Lindh, samtliga verksamma vid Bibliotekshögskolan i Borås. Open Access En av punkterna i åttapunktsprogrammet för en nationell bibliotekspolitik tar upp behovet av insatser för fri tillgång till offentligt finansierade forskningsresultat. Under året undertecknades ett avtal med Lunds universitets bibliotek där föreningen stödjer ett projekt för att söka möjligheter att arkivera och bevara elektroniska tidskrifter i DOAJ. Valet 2010 Bibliotekskampanjen har som mål riksdagsvalet Syftet är att öka det politiska engagemanget för de offentligt finansierade biblioteken. Redan nu kan man se hur bibliotek diskuteras på ett mer fördjupat sätt i media. Föreningen har förutom ovanstående intensifierade opinionsbildande arbete även satsat på att ta fram rapporter som på olika sätt belyser bibliotekens situation. I slutet av året sammanställdes även några av alla kärleksförklaringar till bibliotek som inkommit under kampanjen i boken En liten bok om kärlek. Biblioteken och användarna 44 procent av svenskarna är i ganska eller mycket hög grad beredda att betala högre skatt om pengarna går till bibliotek, jämfört med 35 procent år procent av svenskarna anser att bibliotek är viktiga för att samhället ska fungera. Biblioteken är den kommunala service som invånarna är mest nöjda med. Bland personer som 2007 uppger att de läst minst en bok den senaste veckan säger 22 procent att de lånat boken på bibliotek. Det är en ökning jämfört med 2003, då 18 procent av bokläsarna sade sig ha lånat boken på ett bibliotek. Runt 53 procent av svenskarna, det vill säga 4,9 miljoner personer, besöker ett bibliotek varje år. Andelen som har besökt ett bibliotek det senaste året minskar. Toppåret 2001 uppgav 71 procent av svenskarna att de besökt ett bibliotek de senaste 12 månaderna. Biblioteksbesöken minskar kraftigt i åldersgruppen 16 till 19 år. 1998/1999 besökte 78 procent av männen och 88 procent av kvinnorna ett bibliotek under ett år var andelen 47 respektive 66 procent. I de äldre åldersgrupperna ökar däremot biblioteksbesöken. 1998/1999 hade 38 procent av kvinnorna mellan 75 och 84 besökt ett bibliotek det senaste året var andelen 49 procent. För männen skedde en ökning från 36 till 45 procent. Svensk Biblioteksförening, DIK, Sveriges Länsbibliotekarier och Sveriges Författarförbund på väg för att uppvakta kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth med åtta punkter för en nationell bibliotekspolitik. 9

14 Vid den Nordiska bokbussfestivalen i Luleå utsågs Mölndals bokbuss till festivalens vinnare. Från vänster Anders Sjöbohm, Arne Alm, Lotta Almqvist och Ingemar Idegård. Folkbibliotek och bokbussar I Sverige finns ungefär folkbibliotek, varav 290 huvudbibliotek och drygt filialer. Sedan år 2000 har 170 filialer lagts ned fanns 93 bokbussar i Sverige. Det är en minskning med ett tjugotal sedan Det fanns 3,1 miljoner AV-medier (ljudböcker, film, musik mm) på folkbiblioteken 2007, vilket är en ökning från 2,6 miljoner år Folkbibliotekens utlåning av AV-medier fortsätter att öka gjordes cirka 2 miljoner AV-lån om året, 1990 cirka 4 miljoner och 2000 närmare 10 miljoner. År 2007 var siffran 11,7 miljoner. AV-lånen utgjorde därmed 17 procent av den totala utlåningen Sedan år 2000 har antalet böcker på folkbiblioteken per svensk sjunkit från 5 till 4, gjordes det 57,2 miljoner boklån på folkbibliotek gjordes 70 miljoner boklån. Rekordåret 1996 gjordes mer än 73 miljoner boklån. I slutet av och början av 1980-talet var dock utlåningen ännu större och närmade sig 80 miljoner boklån om året. Av boklånen på folkbiblioteken 2007 var 27 procent facklitteratur för vuxna och 25 procent skönlitteratur för vuxna. Sedan 1993 är utlåningen av facklitteratur större än utlåningen av skönlitteratur. Barn boksutlåningen ökar sin andel av den totala utlåningen och utgör nästan hälften av boklånen (48 procent). De totala lånen vid folkbiblioteken uppgick till 69 miljoner Antalet totala lån per invånare och år vid folkbiblioteken är 7,5. Det är en minskning från 7, Andelen söndagsöppna folkbibliotek (huvudbibliotek) ökade från 15,5 till 18,3 procent mellan 2006 och Huvudbiblioteken har i snitt öppet 44 timmar per vecka, vilket är lika mycket som Drygt fyra av tio kommuner, 44 procent, hade 2007 en fastställd biblioteksplan vilket är en ökning med elva procentenheter sedan För första gången på 2000-talet minskade anslagen till folkbiblioteken 2007, räknat i fasta priser. Minskningen var 2,2 procent.

15 Library Lovers-kampanjen var milt sagt en färgstark kampanj som väckte het debatt bland kollegor och låntagare men gav goda möjligheter till dialog. Under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg ville en dam berätta hur mycket biblioteket betydde för henne. I rask föjld fick jag veta hur ofta hon besökte sitt bibliotek och exakt antal böcker hon lånade och läste varje år. Anette Mjöberg, Limhamn (t h)

16 Reklamtävlingen 48h, där avgångselever från olika reklamutbildningar under 48 timmar ska arbeta fram en helsidesannons, hade i år Svensk Biblioteksförening som samarbetsorganisation. I briefen hade föreningen uppmanat de tävlande att öka föräldrars engagemang kring frågan om att deras barn saknar tillgång till skolbibliotek. Denna uppgift löste vinnarna genom att likna barnen vid mugglare, karaktärer från J K Rowlings populära böcker. Det vinnande bidraget skapades av Lina Enqvist (strateg), Martin Westberg (AD) och Tor Lemhag (copy). Vinnare i tävlingen utsågs lördagen den 29 mars och någon vecka senare publicerades annonsen i Dagens Nyheter, GP och Sydsvenskan.

17 Detlef Barkanowitz under Biblioteksdagarna i Luleå. Skolbibliotek grundskoleelever hade 2002 inte tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Så många som 90 procent av grundskolans friskolor saknade ett bemannat skolbibliotek. Motsvarande andel för de kommunala grundskolorna var 61 procent. Kulturrådet har under 2008 samlat in ny statistik för skolbiblioteken. Forskningsbibliotek Det finns cirka 40 universitets- och högskolebibliotek i Sverige. Dessutom finns ungefär 35 specialbibliotek och ett nationalbibliotek. Det gjordes besök per dag på forskningsbiblioteken 2007 vilket är en minskning med fem procent jämfört med Mellan 2005 och 2006 ökade antalet virtuella besök på forskningsbiblioteken med 50 procent. År 2002 fanns det drygt e-böcker vid forskningsbiblioteken. Fem år senare fanns 1,2 miljoner titlar. Bara det senaste året har beståndet ökat med nästan 30 procent. Andelen periodika (tidskrifter mm) som är digitala fortsätter att öka. Nu är 77 procent av forskningsbibliotekens periodikabestånd digitalt. År 2007 gjordes 2,9 miljoner nedladdningar av e-böcker vid forskningsbiblioteken. Det är en ökning med 1,6 miljoner jämfört med föregående år. Ur verksamhetsplanen Den nationella bibliotekspolitiken följs upp i lokala biblioteksplaner i landets samtliga kommuner och landsting.* Alla invånare ges tillgång till folkbiblioteksservice av hög standard. Kvaliteten på verksamheten prioriteras alltid främst i olika valsituationer.* Alla elever i grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildningen ges tillgång till skolbibliotek bemannade av personal med relevant kompetens. Antalet skolbibliotek inom grundskolan som är bemannade 6 timmar eller mer i veckan ökar i förhållande till dagens 53 procent. Alla studerande vid universitet och högskolor ges tillgång till universitets- eller högskolebibliotek, bland annat som stöd för att nå högskolelagens mål om att studenterna ska utveckla förmågan att göra självständiga och kritiska bedömningar, urskilja, formulera och lösa problem samt söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Forskare och övrig berörd personal vid universitet, högskolor, statliga myndigheter och offentliga institutioner ges tillgång till adekvat vetenskaplig information. * Aktiviteter kring detta mål beskrivs på annan plats i verksam hetsberättelsen. 13

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

En dag på biblioteken

En dag på biblioteken En dag på biblioteken Idag möter Harry Potter Harry Martinson. Bland hyllorna ryms både Geniet av Ivar Lo-Johansson och Idioten av Dostojevskij. Här hittar bibliotekens besökare såväl Vår ekonomi av Klas

Läs mer

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige

Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige Regeringsbeslut 2 Kulturdepartementet 2015-06-11 Ku2014/01693/KI Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Ku2015/00747/KI Uppdrag till Kungl. biblioteket att ta fram en biblioteksstrategi för hela

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Kommunala beslutsfattare om bibliotek. Svensk Biblioteksförening

Kommunala beslutsfattare om bibliotek. Svensk Biblioteksförening Kommunala beslutsfattare om bibliotek Svensk Biblioteksförening Innehåll 4 Förord 5 Om undersökningen 6 Kommunalråd och tjänstemän om bibliotek 12 Beslutsfattarna i jämförelse med allmänheten 14 Modernister

Läs mer

Bibliotekens arbete med nyanlända

Bibliotekens arbete med nyanlända Bibliotekens arbete med nyanlända 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. Under hösten såg vi hur flyktingkrisen ställde stora krav på mottagandet på många platser i landet. En institution som

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 Stockholm

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 Stockholm Årsmöteshandlingar Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 Stockholm 2 Föredragningslista Svensk Biblioteksförenings årsmöte 23 maj 2007 kl 15.00 1. Mötets öppnande Britta Lejon 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision:

Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsplan 2012-2013 Utgångspunkten för denna verksamhetsplan är förbundets verksamhetsidé och vision: Verksamhetsidé: tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Vision:

Läs mer

Föreningens framtid. Styrkor

Föreningens framtid. Styrkor Föreningens framtid Styrkor Rapporter på nationell nivå Viktig lobbygrupp Medlemsstyrt Opinionsbildning Stöd till nätverk inom föreningen BIBLIST/Forum Medlemstidning BBL Stor förening Kan påverka Remissinstans

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2013 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Dewey som klassifikationssystem

Dewey som klassifikationssystem Dewey som klassifikationssystem varför bör vi byta ut SAB? Rapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för media och samlingar Innehåll Förord 3 Dewey som klassifikationssystem varför bör vi

Läs mer

Utvärdering av Svensk Biblioteksförenings kommittéer för klassifikation, katalogisering och indexering

Utvärdering av Svensk Biblioteksförenings kommittéer för klassifikation, katalogisering och indexering Utvärdering av Svensk Biblioteksförenings kommittéer för klassifikation, katalogisering och indexering Slutsatser och rekommendationer Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för media

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2007 VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2007 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENINGS ÅRSMÖTE HÅLLS DEN 14 MAJ 2008 KL 15.00 I KULTURENS HUS, LULEÅ Länstidningen Östersund 3/12-07 Prioritera skolbiblioteken

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129)

Statens kulturråd. Utbildningsdepartementet Dnr KUR 2004/ Stockholm 1(4) YTTRANDE. KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Statens kulturråd SWEDISH NATIONAL COUNCIL FOR CULTURAL AFFAIRS Utbildningsdepartementet 04-05-26 Dnr KUR 2004/388 103 33 Stockholm 1(4) YTTRANDE KB ett nav i kunskapssamhället (SOU 2003:129) Kulturrådet

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Handlingsplan 2011 Fastställd av styrelsen

Handlingsplan 2011 Fastställd av styrelsen Handlingsplan 2011 Fastställd av styrelsen 2011-02-18 Bakgrund Årsmötet har i augusti 2010 fattat beslut om verksamhetsinriktning för 2010/2011: Vision och vilja Alla människor lever i frihet, demokrati

Läs mer

Bibliotek och läsande

Bibliotek och läsande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2960 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) Bibliotek och läsande Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Internationellt arbete inom Svensk biblioteksförening

Internationellt arbete inom Svensk biblioteksförening Internationellt arbete inom Svensk biblioteksförening Internationellt arbete inom Svensk biblioteksförening De internationella frågorna är viktiga för Svensk biblioteksförening. Inriktningen på det internationella

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Policy för biblioteksverksamheten

Policy för biblioteksverksamheten Datum Policy för biblioteksverksamheten Antagen av Kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 2016-02-29, 14 Dokumentägare: Ersätter dokument: Biblioteksplan 2009-2012, förlängd t o m 2015-12-31,

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 Malmö

Årsmöteshandlingar. Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 Malmö Årsmöteshandlingar Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 Malmö Föredragningslista Svensk Biblioteksförenings årsmöte 10 maj 2006 kl 15.15 1. Mötets öppnande Britta Lejon 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Kompetensutveckling en diskussion. Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation

Kompetensutveckling en diskussion. Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation Kompetensutveckling en diskussion Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation Innehåll Förord 3 Utvecklingsrådet för ledning, profession och organisation

Läs mer

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1

Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kungl. Biblioteket Sveriges nationalbibliotek Sidnummer 1 Kunskap för evigheten Lag om pliktleverans av tryckt material 1661 Lag om pliktleverans av radio och TV - 1979 Lag om pliktleverans av e-material

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Fakta om bibliotek 2012

Fakta om bibliotek 2012 Fakta om bibliotek 212 1 2 Kapitelrubrik Satsningar lönar sig Svensk Biblioteksförening genomför kontinuerligt undersökningar och sammanställer fakta från andra aktörer i syfte att ge argument för och

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014

Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Vad betyder bibliotekslagen och de internationella manifesten för gymnasiebiblioteken? Jenny Nilsson, samhälls- och utvecklingssekreterare Allas gymnasiebibliotek? Stockholm, 28 november 2014 Artikel 19

Läs mer

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete.

Kommunens ledord koncerntanke och kommunikation genomsyrar biblioteksverksamheten genom samarbeten, delaktighet och utåtriktat arbete. BIBLIOTEKSPLAN BIBLIOTEKSPLAN INLEDNING Folkbiblioteken är en lagstadgad verksamhet som är en central del i ett demokratiskt och hållbart samhälle. Den 1 januari 2014 träder den nya bibliotekslagen i kraft.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter

Läs mer

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan

HANDBOK. KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan HANDBOK KB:s inflytandestruktur för nationell bibliotekssamverkan 2012 2014 Uppdaterad 2013 Innehåll Varför har KB en inflytandestruktur? 3 Strukturen 3 Vad är nationella referensgruppen? 4 Vad är en styr-

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 18 februari 2009 kl. 10.00-16.00 Plats: Nationell samverkan, KB, Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds

Läs mer

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan

Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling. samverkan Kungliga bibliotekets plan för nationell biblioteksutveckling & samverkan Uppdrag: Nationell bibliotekssamverkan Kungl. biblioteket, KB, har av regeringen fått ett samordningsuppdrag för biblioteksväsendet.

Läs mer

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid Datum/Date Dnr/Ref.no. 2015-05-12 1.4.1-2015-137 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande gällande Statskontorets utvärdering av Digisam och Riksarkivets ställningstagande till Digisams framtid

Läs mer

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Biblioteksplan för Örkelljunga kommun 2015-2017 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Uppdraget... 3 3. Lagar och riktlinjer... 4 4. Verksamhet och organisationen... 5 4.1 Folkbibliotek... 5 4.2 Skolbibliotek...

Läs mer

Folkbiblioteken i. Norrbottens län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Norrbottens län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Norrbottens län 2011 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Medieplan. Karlskoga bibliotek

Medieplan. Karlskoga bibliotek Medieplan Karlskoga bibliotek 2016-03-14 www.karlskoga.se Innehållsförteckning Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 2. Styrdokument... 4 2.1 Bibliotekslag (2013:801)... 4 2.2 FN:s

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Förhinder: Margaretha Holstenson, Värmdö gymnasium Anna Kåring Wagman, Biblioteksföreningen

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Förhinder: Margaretha Holstenson, Värmdö gymnasium Anna Kåring Wagman, Biblioteksföreningen KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 17 mars 2011 kl. 10.00-16.00 Plats: Arkitekturmuseets bibliotek i Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren

För det demokratiska samhällets utveckling. Bibliotekslagen enligt lagstiftaren För det demokratiska samhällets utveckling Bibliotekslagen enligt lagstiftaren 1 April 2015 Grafisk form: A. Olas Foto: Fredrik Hjerling ISBN: 978-91-976012-6-9 2 För det demokratiska samhällets utveckling

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Vi arbetar i medborgarnas tjänst

Vi arbetar i medborgarnas tjänst Vi arbetar i medborgarnas tjänst En kartläggning av bibliotekens mediestrategiska arbete utifrån normerande dokument Uppdrag Svensk biblioteksförening 2014 Åsa Söderlind Gullvor Elf Högskolan i Borås Bibliotekshögskolan

Läs mer

Sverigebiblioteket. Anmälda förhinder: Lars Björnshauge, Roland Esaiasson

Sverigebiblioteket. Anmälda förhinder: Lars Björnshauge, Roland Esaiasson ANTAL SIDOR 1(5) Sverigebiblioteket Närvarande, Sverigebiblioteket: Peter Almerud, Cay Corneliuson, Ulrika Domellöf Mattsson, Krister Hansson, Mats Hansson, Gunilla Herdenberg, Larry Lempert, Niclas Lindberg,

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13)

Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Kulturdepartementet 2012-09-14 Ku2012/836/RFS Enheten för rättsliga frågor och styrning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Författarförbunds synpunkter över Ny bibliotekslag (Ds 2012:13) Övergripande kommentarer

Läs mer

MAKTEN TILLHÖR DIG. Vad vill politikerna göra med ditt bibliotek och din rätt till fri kunskap och kultur? Här är din guide inför riksdagsvalet.

MAKTEN TILLHÖR DIG. Vad vill politikerna göra med ditt bibliotek och din rätt till fri kunskap och kultur? Här är din guide inför riksdagsvalet. MAKTEN TILLHÖR DIG Vad vill politikerna göra med ditt bibliotek och din rätt till fri kunskap och kultur? Här är din guide inför riksdagsvalet. OM UNDERSÖKNINGEN Svensk biblioteksförening har även detta

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Stockholms län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens strategiska betydelse Utvecklingen mot ett samhälle där information och kunskap spelar en allt större roll

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Den svenska biblioteksstatistiken Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Verksamhetsgruppen Gruppen tillsattes av generalsekreteraren efter ett initiativ från Föreningen

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östergötlands län 2008. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östergötlands län 2008. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Östergötlands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens strategiska betydelse Utvecklingen mot ett samhälle där information och kunskap spelar en allt större roll

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015

Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN. Läsåret 2014/2015 Saxnäs skola SKOLBIBLIOTEKSPLAN Läsåret 2014/2015 Skolbibliotekets funktion Skolbibliotek ska utgöra pedagogiska informations- och kunskapscentra där mediebeståndet kompletterar skolans läromedel och där

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

Biblioteksprogram Huddinge kommun

Biblioteksprogram Huddinge kommun Biblioteksprogram Huddinge kommun 2017 2022 Innehåll Om biblioteksprogrammet 2 Biblioteken är viktiga för att uppnå kommunens vision 2 Kärnvärden 2 Biblioteken förändras med sin omvärld 3 Platsen bibliotek

Läs mer