kulturaspekter i psykoterapeutiskt arbete problem i traditionellt västerländskt psykoterapeutiskt arbete med torterade flyktingar från andra kulturer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kulturaspekter i psykoterapeutiskt arbete problem i traditionellt västerländskt psykoterapeutiskt arbete med torterade flyktingar från andra kulturer"

Transkript

1 kulturaspekter i psykoterapeutiskt arbete problem i traditionellt västerländskt psykoterapeutiskt arbete med torterade flyktingar från andra kulturer Samlingsuppsats S:t Lukas Stockholm PUT IV Rigmor Gillberg Handledare: Professor Carl-Erik Brattemo innehåll Inledning 5 Sammanfattning av delrapport l: Diagnostik av PTSD (Post - Traumatic Stress Disorder enligt DSM - IV, ett kliniskt fall. 6 Sammanfattning av delrapport ll: Vad är psykoterapi - ett debattinlägg till politiker baserat på ett kliniskt fall. 7 Sammanfattning av delrapport lll: Tankar omkring ramar och rambrottens betydelse i psykoterapi med extremt traumatiserade flyktingar. 8 Syfte 9 Metod 9 Resultat Bakgrundsmaterial - Några fallbeskrivningar. Fallexempel nr 1 10 Fallexempel nr 2 13 Fallexempel nr Problemområden som aktualiseras i det psykoterapeutiska arbetet Våra teorier som ett väsentligt problemområde. 16 Diskussion 20 Litteraturförteckning 25 Delrapporter Delrapport l: Diagnostik av PTSD (Post - Traumatic Stress Disorder) enligt DSM - IV, ett kliniskt fall. 26 Delrapport ll: Vad är psykoterapi - ett debattinlägg till politiker baserat på ett kliniskt fall. 36 Delrapport lll: Tankar omkring ramar och rambrottens betydelse i

2 psykoterapi med extremt traumatiserade flyktingar. 41 inledning Vad gör jag, hur gör jag och vad är tillåtet? Frågor som jag ställde mig då jag 1990 började mitt arbete på Röda Korsets center för torterade flyktingar (centret) i Stockholm. Jag hade i bagaget med mig en socionomexamen och hade under många år arbetat med kvalificerat socialt arbete inom socialtjänsten och jag hade också några års erfarenhet i att arbeta med människor från andra kulturer. Med mig hade jag också min nyvunna steg 1 kompetens i psykoterapi. Mitt arbete var förlagt till mottagningsverksamheten och det betydde att jag tog emot ett stort antal människor i bedömningssamtal. Jag har dessutom bedrivit kris-, stöd- och insiktsterapier med flyktingar ifrån olika länder som utsatts för fysisk och psykisk tortyr och andra traumatiska upplevelser orsakade av organiserat våld och förtryck. Som extra påfrestning tillkommer dessutom exiltillvaron för dessa människor. Jag har mött människor från många olika kulturer men främst ifrån Mellanöstern, där Iran har varit mest representerat. När man arbetar med människor, så är bemötandet oerhört viktigt. Möter du i Ditt arbete människor som har varit utsatt för tortyr, så blir bemötandet ännu viktigare. Grundtilliten till andra människor har brutits ned under tortyren. Jag skulle vilja säga att ett respektfullt och empatiskt bemötande i början av en kontakt är grunden för om behandlingen skall ha någon förutsättning för att bli framgångsrik. Det är mötet som är det viktiga. Det jag gör är att jag bemöter dem på ett respektfullt sätt. Men sedan, hur gör jag och vad är tillåtet? Detta är tankar och frågor som har föjt med mig från början. I mitt arbete som socialarbetare var jag van att tänka praktiskt och lösa problem. Att arbeta med terapier var något nytt och annorlunda. Jag kände stor respekt för teorierna och för vad jag hade lärt mig. Jag kände också stor respekt för mina psykoterapeutkollegor på centret. Jag talade inte så gärna om de ramöverskridanden som jag ibland gjorde. Inte desto mindre, så hade jag och har goda behandlingsresultat. Med åren har jag blivit mindre sträng mot mig själv och tillåter mig ett friare förhållningssätt då det har visat sig att det gynnar mina patienter. Jag har dock mer och mer funderat över hur relevanta våra västerländska psykoanalytiska teorier, metoder och vårt västerländska tänkande är i arbetet med människor ifrån andra kulturer. Kan jag förstå en människa ifrån en annan kultur? Tolkar jag rätt? Hur ser individen på sig själv t ex i Iran jämfört med västerlandet eller i Sverige? ett respektfullt och empatiskt bemötande i början av en kontakt är grunden för om behandlingen skall ha någon förutsättning för att bli framgångsrik Som ett led i min legitimationsutbildningen i psykoterapi har jag gjort en förstudie till denna uppsats. Hela förstudien är uppdelad i tre delstudier och de har var och en för sig givit mig uppslag till mitt uppsatsarbete. De bildar på så sätt bakgrund till detta arbete. Sammanfattning av delstudie l diagnostik av PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder enligt DSM - IV, Ett kliniskt fall Att ha varit utsatt för tortyr är för den enskilde människan en total kränkning. Det är traumatiska upplevelser som är svåra att leva vidare med. Att ta bort dem är inte möjligt, men

3 det kan med rätt bemötande och behandling bli möjligt för den som har varit utsatt, att leva vidare och finna ny mening i livet. Många människor som har varit utsatt för tortyr har många symptom av både fysisk och psykisk karaktär. Kroppen reagerar på att själen mår dåligt och själen reagerar på att kroppen mår dåligt. Många människor söker och har sökt hjälp inom sjukvård och psykiatrisk vård för symptom som inte har kunnat diagnostiseras på rätt sätt. Många människor har snurrat och snurrar runt i vården (konsumerar vård) utan att bli hjälpta. Det är därför av allra största vikt att rätt diagnos ställs. PTSD är en sjukdom som fått för lite uppmärksamhet. Inom psykiatrin är den viktig att uppmärksamma därför att det finns stora hälsovinster med adekvat diagnos och behandling. Det kan misstolkas som psykos på grund av att aktiva minnen - i form av exempelvis skrik eller andra ljudintryck - tolkas som hallucinos. Även avskärmningstillstånd kan misstolkas. Tillståndet kan också uppfattas som uttryck för en primär depression. För somatiker kan PTSD vara nyckeln till en fördjupad förståelse av psykosomatiska sjukdomsmekanismer. Även inom socialtjänsten och arbetsförmedlingar är det av stor betydelse att besitta baskunskaper omkring följdtillstånd efter extrema belastningar. De teoretiska kunskaper som finns kan med små insatser och rätt förhållningssätt och behandling leda till betydande symptomlindringar. Sammanfattning av delstudie ll vad är psykoterapi Ett debattinlägg till politiker baserat på ett kliniskt fall Målsättningen med denna rapport är att för politiker påvisa vilka vinster det finns ur samhällsekonomiskt perspektiv att aktivt rehabilitera patienter med psykoterapi i öppenvård. De ekonomiska vinsterna finns i minskade vårdkostnader i den slutna vården. Ytterligare vinster finns också i nya skatteintäkter och för samhället minskat tryck på socialförsäkringssystemet. Jag har i tidigare delrapport valt att diagnostisera K, ett kliniskt fall enligt DSM- IV. Jag har gått vidare och i denna rapport försökt att göra en kostnadsanalys på samma kliniska fall. I tidigare rapport påpekades också att PTSD har symptombilder av fysisk, psykisk som social karaktär. Kombinationsbehandling är därför aktuell och mycket viktig för att uppnå resultat och tillfrisknande. Kunskaperna om följdverkningar efter tortyr var i det närmaste obefintliga hos ansvarig läkare, vilket innebär att K felaktigt medicinerades. Behandlingsarbetet med K påbörjades när han fortfarande var inskriven och vårdades på mentalsjukhus. Efter två månader skrevs han ut ifrån sjukhuset till egen bostad. Man skulle kunna anta att om Kej hade erbjudits psykoterapi och samtidigt aktiv planering av rehabiliteringen med åtföljande utredningar, så skulle vårdtiden på sjukhuset ha blivit väsentligt längre, kanske flerårigt eller med återkommande intagningar. I denna rapport

4 beskrivs aktiv psykosocial behandling, medicinsk utredning och behandling samt psykoterapi under tre år. Kostnaderna för denna behandling har uppskattats. Gör man ett antagande att K istället skulle ha varit inskriven på mentalsjukhus under 3 år och väger kostnaderna mot varandra, blir skillnaderna i summorna avsevärda. Den samhällsekonomiska vinsten handlar om flera miljoner. Påpekas bör också att den rent mänskliga vinsten är av mycket stort värde både för den enskilde men också för samhället i stort. Kunskaperna om följdverkningar efter tortyr var i det närmaste obefintliga hos ansvarig läkare Sammanfattning av delstudie lll tankar omkring ramar och rambrottens betydelse i psykoterapi med extremt traumatiserade flyktingar Att ha varit utsatt för tortyr är en total kränkning av den enskilda människan. Det är också förenat med en skuld- och skamproblematik. Det är därför självklart att dessa människor inte så lätt litar på någon annan. Grunden för all behandling är därför att skapa tillit. Ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt är nödvändigt och att man lyssnar till patientens behov. Att bygga upp tillit kan ta tid, men är nödvändigt och avgörande om behandlingen skall bli framgångsrik. Mötet mellan behandlare och patient är avgörande och av största vikt. Med hänsyn till detta blir det ytterst viktigt hur terapeuten handskas med sina teorier. Är teorierna verktyg eller är terapeuten slav under teorierna. I symptombilden av PTSD ingår såväl fysiska som psykiska, (psykosomatiska) som sociala problem. Kombinationsbehandlingar kan därför vara aktuella för att uppnå resultat och tillfrisknande. I denna rapport beskriver jag hur jag har utvecklats som psykoterapeut i arbete med torterade flyktingar. Hur jag i det tysta har gjort rambrott. Hur jag har brottats med vad jag får göra och inte göra som psykoterapeut under pågående psykoterapi Med tiden har jag insett att jag måste våga lyssna på mitt inre och tolka det och att det är tillåtet att använda mitt förnuft. Jag har också fått en djupare förståelse i att ramar inte bara är det Langs kallar den fasta ramen utan också i hög grad består av de variabla ramfaktorerna och där terapeutens egen inre struktur har stor betydelse Patienten för en existentiell kamp, där man som terapeut måste våga vara praktisk.. Att bygga upp tillit kan ta tid, men är nödvändigt och avgörande om behandlingen skall bli framgångsrik syfte Uppsatsens syfte är att redovisa och diskutera problem som jag som fostrad i västerländsk / nordeuropeisk kultur och utbildad i dess psykoterapitradition stött på i arbetet med torterade flyktingar från andra kulturer. Jag redovisar några av dessa problem och behandlar mer ingående ett av dem, nämligen den tankemässiga grunden för förståelse och behandling av torterade flyktingar. Finns det skillnader i uppfattning om det egna jaget och om, hur

5 användbara är i så fall mina kunskaper och teorier. Hur påverkas den enskilda människan av mötet med ett västerländskt förhållningssätt och dess värderingar. Jag har valt att främst inrikta mig på människor ifrån Iran men också ifrån Irak och Turkiet. den tankemässiga grunden för förståelse och behandling av torterade flyktingar metod Det arbetssätt som jag har valt att använda är kvalitativt, problemorienterat och problemdiskuterande. Uppsatsen bygger på mina erfarenheter av behandlingsarbete med torterade flyktingar vid centret och där jag under sju års tid mött och arbetat med bedömning och samtalsbehandling av svårt torterade och traumatiserade människor ifrån andra kulturer. Jag har valt att begränsa mig och illustrerar problemen med tre fallbeskrivningar ur mitt kliniska arbete. I uppsatsens huvudavsnitt använder jag mig av den litteratur som är gängse i psykoterapiutbildningen, diskuterar dess innehåll samt ger förslag till komplettering av tankeinnehållet. bedömning och samtalsbehandling av svårt torterade och traumatiserade människor ifrån andra kulturer resultat 1. Några fallbeskrivningar ur den kliniska verksamheten (Namn och vissa fakta är ändrade för att omöjliggöra identifiering av patienten) Fallexempel nummer 1 M är en 28 årig man som remitteras av skolkuratorn på den skola där han går och läser svenska. Han är omtyckt och fungerar väl tillsammans med klasskamraterna. Han kan koncentrera sig på skolarbetet och lär sig svenska på ett tillfredställande sätt. Flera gånger har han dock i skolan fallit ihop i tillsynes medvetslösa tillstånd och skolpersonalen har tillkallat ambulans för akut sjukhushjälp. Denne man har i sitt hemland suttit i fängelse och blivit utsatt för svår tortyr, han har också suttit i isoleringscell. När jag träffar honom, så har han levt i exil i Sverige ca 1-2 år. Efter tre inledande bedömningssamtal tillsammans med tolk, beslutar vi att inleda en samtalsterapi. Samtalsterapin sker utan tolk och pågår under två år 1 gång per vecka. Under terapin slutför han sina SFI studier och påbörjar ett arbete i sitt gamla yrke. Under hela terapin är hans tankar ständigt hos mamma, pappa och syskon i hemlandet. I våra möten byggs tilliten upp successivt och han berättar sin historia. Denna historia har jag hans tillstånd att återge. Han ser det som ett vittnesmål till omvärlden om vad han har varit med om.

6 M är kurd och har suttit i irakiskt fängelse ca 1,5 år. I början av fängelseperioden satt han isolerad under tre veckor, därefter satt han tillsammans med andra fångar. Sex av hans kamrater avrättades, tre genom hängning, två blev skjutna och en dog under tortyr. Han berättar att han och en äldre bror var gerillasoldater. De befann sig i bergen när de fick brev om att deras familj fängslats. Mor, far och fyra syskon. I brevet uppmanades de att ge sig frivilligt annars så skulle familjen avrättas. M berättar att de inte hade något val. De gick till fängelset och gav sig. I fängelset bands de tillsammans med 20 andra människor i ett litet rum. Under 1 timme fick de vara tillsammans. Sedan skildes de åt och ingen av dem visste vad som hände den andre. M sattes i isoleringscell. Cellen som han satt isolerad i var så liten att han inte kunde stå raklång i den. Han fick lov att huka sig. Det gick inte att sitta med raka ben. M beskriver att det fanns tre ställningar som han kunde växla mellan. Variationerna var att sitta med uppdragna ben och att växla sida genom att luta benen ömsom åt vänster ömsom åt höger sida. Ett alternativ var att stå på ett böjt ben och stödja på det andra böjda benet. Väggarna i cellen var smutsiga och fläckade av blod. De var också fullskrivna med strofer, namn och datum, ungefär som i en bok. Det var inte skrivet med penna utan med små stenar eller cement som pillats bort ifrån väggen. Dörren var gul med gallerförsedd tittlucka och under dörren fanns det en springa där maten också skickades in. Det cementerade golvet var blodfläckat och där fanns också utdragna människonaglar. I taket var färgen starkt grön. Att det gick att urskilja färgen berodde på att i korridoren utanför fanns det högt placerade fönster som släppte in ljus. På det sättet gick det också att ha en känsla för dygnsrytmen om det var dag eller natt. Det gick också att uppskatta tiden. Den första veckan som M satt isolerad fick han mat på morgonen och på kvällen. Maten bestod av ett bröd stort som 1/2 småfranska. Brödet var torrt och mögligt. Till det serverades gammal yoghurt. Efter första veckan fick han mat bara en gång om dagen och då mitt på dagen, men samma mat som tidigare. M berättar att han under den här perioden förutom kalsonger, inte fick ha några kläder på sig och när han skulle sova var det inte ordnat något för honom. Det betydde att han inte ens hade en filt att skyla sig med. Han berättar att varje natt när han hade lyckats att slumra till, kastade vakterna in iskallt vatten under dörrspringan för att plåga honom ytterligare. Det var fruktansvärt säger han. Även fast det var på sommaren, så blev det svårt att härda ut med kylan. Ett toalettbesök per dygn tilläts. Det gick till på det sättet att han fick komma ut ur sin cell med bindel för ögonen. Det fanns en vakt på varje sida om honom som knuffade fram honom. Själva toalettbesöket fick endast vara 1 minut och fortfarande med förbundna ögon. Han berättar också att själva toalettutrymmet var mycket litet eftersom han kunde känna väggarna på bägge sidorna när han stod på toaletten som för övrigt var ett hål i golvet. Någon skötsel av hygien var det inte tal om. M berättar att under den här tiden väntade han bara på att dö. Han tänkte på att han snart skulle bli torterad. Hur han skulle orka att stå emot och om inte, vad skulle han säga. Han tänkte på hela sitt liv och på sin familj. Han tänkte på mat och på toalettbesök. Han berättar att

7 en gång var han så hungrig att han inte längre stod ut och han ropade på vakten och bad om lite mat. Vakten lovade honom mat och kom efter en stund med en stor bricka. På brickan låg ett riskorn. En annan gång när han inte stod ut med hungern tog han återigen mod till sig och bad om mat. Denna gång kom vakten med en bricka full med utdragna människonaglar. Tillgång till böcker och skrivmaterial fanns naturligtvis inte. M berättar att han med hjälp av cementstenar skrev på väggen. Han skrev sitt namn och lite poesi från Kurdistan. Att ta emot besök var inte tillåtet. Det enda levande besök som han tog emot i sin cell var en liten mus. Han berättar att musen kom in i hans cell genom ett litet hål i väggen. Till att börja med var musen mycket skygg. M berättar att han började att dela sittt bröd med musen och så småningom blev den så tam att den åt ur hans hand. Han döpte musen till Hiwa efter en kompis. Han pratade med Hiwa och berättade om sitt liv för honom. Han lekte med honom och han frågade också vad Hiwa gjorde där i fängelset. Han säger att det betydde mycket för honom att musen var där även om det bara var en mus, som egentligen är smutsig, så var det en levande varelse som kunde dela hans smärta. Han berättar att han till och med pussade och kramade musen när han trodde att han skulle dö. Ingen endast Gud visste att M befann sig i fängelset. Att ropa eller klaga eller be om mat eller vatten var förbjudet och man kunde straffas. Straffen bestod av slag och sparkar i ansikte och mage. Vakterna sa vid sådana tillfällen hånfullt att Gud är sjukskriven. Det enda namn som de hade någon respekt för var Sadam Husseins namn. Den politiska ideologin betydde mycket för M och det var den som fick honom att härda ut. Utan den skulle han inte ha klarat en vecka. Han säger att under denna tid var han mycket rädd för att dö och ganska förvissad om att han också skulle göra det. Samtidigt växte kamplusten och han var övertygad om ifall han skulle klara sig, skulle han återvända till den politiska kampen. Efter tre veckor togs M till tortyrkammaren, där han blev utsatt för grov tortyr. Han mor och far tvingades att åse hur sonen torterades. Han tvingades också att åse när modern torterades. M satt i isoleringscell under tre veckor, därefter tillsammans med andra fångar. Under tre månader utsattes han för tortyr. Efter 1 1/2 år tvångsuttogs han tillsammans med andra fångar att delta som soldat i kriget. Från kriget flydde M. Han gick till fots i 28 dagar över bergen i Kurdistan. Fallexempel nummer 2 H är en 30 årig man ifrån ett land i Mellanöstern. Under gymnasietiden var han politiskt aktiv i en motståndsrörelse i sitt hemland och han hann också att påbörja högskolestudier innan han fängslades. Utan någon ordentlig rättegång dömdes han till 20 års fängelse. I fängelset torterades han både fysiskt och psykiskt, han utsattes för skenavrättningar och tvingades att åse hur andra medfångar torterades. Under tre års tid satt han i isoleringscell. Under denna tid kunde han kommunicera med medfångar genom att använda sig av olika kodsystem. Detta var

8 mycket viktigt för överlevnaden säger han. Han kunde också under hela fängelsetiden hålla sin ideologi levande och var fast förvissad om att den ståndpunkt som han intagit mot regimen var rätt. Efter 6 år lyckades han att fly till ett angränsande land. Därifrån kom han via FN:s försorg som kvotflykting till Sverige. Han är äldst av sju syskon. I hemlandet har han kvar far och mor samt fyra syskon. Två syskon är avrättade i fängelset. Familjen har på grund av hans politiska engagemang förföljts och trakasserats av myndigheterna. Fadern och två syskon har också under perioder varit fängslade och utsatts för tortyr. Han har också förlorat sin fru och ett barn. Åtskilliga är också de vänner och kamrater som har avrättats. Han bär också på en överlevnadsskuld som är tung. När han kommer till Sverige, så går allt bra. Han har sina tillstånd klara och han är lättad över att vara i ett fritt land. Sitt eget land kan han ju inte återvända till då detta är liktydigt med döden. Sina minnen och upplevelser bär han dock med sig till det nya landet. Minnen och upplevelser som han inte har haft möjligheter att ta hand om och bearbeta då han har varit upptagen av att överleva. Han är fast övertygad och motiverad för att skaffa sig en framtid i det nya landet. Han påbörjar studier i svenska språket samtidigt som han söker arbete och får ett. Han arbetar och läser. Det går bra, han är ambitiös och intelligent och han vill. Han lär sig svenska snabbt och talar efter drygt 1 år bra svenska. Men så händer något. Inte i Sverige, utan i hans hemland, i hans ursprungsfamilj. Familjen trakasseras och förföljs. Ett syskon har suttit fängslad under några månader. Efter frisläppandet kontaktar detta syskon H och ber om hans hjälp för att han skall kunna fly från hemlandet. H försöker att hjälpa sin bror att fly men misslyckas. Han börjar att må mycket dåligt och orkar inte fullfölja studierna och släpper både dem och arbetet. När H kommer till mig i en akut situation är han i djup kris och uppvisar symptom på PTSD. Vi får ändock en god kontakt och han kommer till mig i samtal som pendlar mellan kris- och stödterapi. Han mår mycket dåligt. Allt det som han har försökt att lägga lock på kommer upp. Det är den svåraste uppgift som jag har stått inför i mitt liv, men jag ville att han skulle överleva. Till hjälp hade jag mina teoretiska kunskaper, handledning och mina erfarenheter. Många var mina funderingar och reflektioner och jag försökte att hämta ytterligare hjälp ur facklitteratur och diskussioner med kollegor. Men ytterst fick jag lov att lita till mig själv, mitt eget omdöme och intuition. Fallexempel nummer 3 K är 30 år kommer också ifrån ett land i Mellanöstern. I hemlandet har han kvar mor och tre syskon, i Sverige finns två yngre bröder. Han har suttit i fängelse i två år på grund av politisk kamp varav 1 år i mörk isoleringscell. Cellen eller buren var nersänkt under golvet och han kunde varken ligga raklång eller sitta upprätt då det inte fanns tillräckligt med plats annat än för en hopkrupen ställning. Möjlighet att kommunicera med omgivningen var obefintligt. Varje dag togs han ut och torterades med bindel för ögonen. Han kunde inte se torterarna men han kunde höra vilket språk de talade. Han tvingades också att titta på när sex kamrater avrättades. Denne man uppfyller alla diagnostiska symptom på PTSD. Vår samtalskontakt pågick under fyra år två gånger per vecka. Samtalsterapin är hans trygghet. Där finns jag och där kan han

9 bearbeta sina ohyggliga upplevelser. Han drömmer mycket och talar också om sina drömmar i terapin. I drömmarna är det krig, eld och förstörelse men också de döda kamraterna som vill att han skall komma till dem. Han säger att de har det bra och att det är fint där de är. Under hela terapin är mamma ständigt närvarande i tankarna och han drömmer också mycket om henne. Mår sämre när han inte får någon kontakt med henne. 2. Problemområden som aktualiseras i det psykoterapeutiska arbetet Som problemområden kan jag nämna exempelvis: Språkproblem kan förekomma i kontakten med den torterade flyktingen. Det kan innebära lexikala svårigheter med emotionella och kulturella bibetydelser. Professionella tolkar är därför av största vikt. Av tolken krävs inte bara en exakt översättning av språket utan också en överföring av den känslomässiga innebörden och tolkning av uttryckssättet. Både flyktingen och jag är beroende av och utlämnade till tolken för att kunna kommunicera med varandra. I mötet finns också kulturskillnader som kan ställa till problem om de inte förstås på rätt sätt. De sociala skillnaderna kan också vara stora. Här är viktigt att påpeka att flyktingens socioekonomiska bakgrund kan variera väldigt mycket beroende på vilken samhällsklass han tillhörde i sitt hemland och vilken utbildningsnivå/bakgrund som han/hon har. Uppväxt i storstad eller på landsbyggd har också betydelse. Fullföljt eller avbrutet livsprojekt i hemlandet har också betydelse. Här måste påpekas att livet i exil för väldigt många också innebär en social tillbakagång. Mötet med en behandlare från en västerländsk kultur är också ett möte som är ojämnlikt. Flyktingen som behöver hjälp är utlämnad och i en beroenderelation. Under tortyren var han/hon också utlämnad och i en beroenderelation till torteraren. Skillnaden i erfarenheter kan också ställa till problem, att ha vuxit upp i ett västerländskt individualistiskt samhälle betyder något annat än att ha vuxit upp i ett traditionellt samhälle i Mellanöstern. Hur överbryggar jag den skillnaden? Som terapeut kommer jag i kontakt med världens ondska via flyktingen / patienten. Jag får ta del av de övergrepp och den utsatthet som han/hon har varit med om. Det sataniskt unika i min patients situation av att vara torterad, delar inte jag och därmed har jag också svårigheter att förstå hans/hennes situation. Det enda jag kan göra är att försöka att förstå och finnas till för honom/henne. En person som har varit utsatt för tortyr har levt under extrem stress. Kroppen och själen kan därför reagera i efterhand på denna stress och olika symptom utvecklas och i många fall kan diagnosen PTSD fastställas. Det betyder också en överkänslighet inom den enskilda människan och han /hon känner ofta inte igen sig i sina reaktioner, vilket många gånger ökar på känslan av skam och skuld. Därtill kommer det problemet att de faktiskt lever i exil. De kan inte återvända hem. I vissa fall kan de inte ens ha kontakt med sin ursprungsfamilj på grund av censur och avlyssning ifrån regimerna.

10 I exilen måste de lära sig ett annat språk och är till att börja med utlämnade till främmande människor för att kunna kommunicera med omgivningen. Då skall det också beaktas att förmågan att kommunicera med sin omgivning kan ha tagit skada av tortyren. De måste också lära sig hur det nya samhället fungerar för att så småningom kunna integreras i det. Ett problem är att den svenska flykting- och arbetsmarknadspolitiken idag inte gynnar integrering i samhället. Det snarare försvårar och kan istället vara retraumatiserande. Flyktingarna är människor som i sina hemländer många gånger har varit starkt politiskt engagerade. De har haft en ideologi och kämpat för orättvisor i samhället trots medvetenheten om de faror som det inneburit för dem. De har varit respekterade i den sociala struktur som de har levt i. Här i Västeuropa i det lilla landet Sverige, är de inte längre någon. De har tappat sin identitet, i värsta fall sin ideologi och de kan inte använda sitt språk. På arbetsmarknaden får många inte ens möjlighet att bli prövad. För många flyktingar innebär också tillvaron i exil en klassresa nedåt i samhället. Socialt och ekonomiskt hade många det bättre i sina hemländer. Ett stort problem är också att många flyktingar skickas runt i den offentliga vårdapparaten. Det kan bli många kontakter och missförstånd. Här är viktigt att återigen påpeka att människor som utsatts för tortyr inte så lätt längre kan lita på andra människor. Det tar tid att bygga upp en tillit och det måste få ta tid. Sammanfattningsvis kan sägas att de svårigheter som det innebär att leva i exil, förstärks av att flyktingen också kan lida av följdtillstånd efter tortyr. Det är ett problem att kunskaperna om dessa följdtillstånd inte är tillräckligt utbredda i vårdapparaten och i samhället. Vilket för flyktingen kan innebära nya kränkningar och en känsla av att återigen vara utsatt och beroende. Detta kommer förutom tortyrtraumat in i terapirummet. 3. Våra teorier som ett väsentligt problemområde Ett av de viktiga problemområdena är att våra västerländskt förankrade teorier är och kan vara inadekvata som tankeram för att intellektuellt och emotionellt förstå och behandla torterade flyktingar ifrån andra kulturer. Individualismen är en av hörnstenarna i många västerländska samhällen, där människor uppfostras till att beakta sig själva och andra som separata, unika individer. Motsatsen till det individualistiska samhället är det traditionella samhället. Till skillnad ifrån det individualistiska samhället kännetecknas det traditionella samhället av en fast social struktur i vilken samhällsmedlemmarna inte är individualistiska individer. De har en stabil identitet i förhållande till de grupper som de tillhör, vilket säkrar kontinuiteten och tryggheten i deras känslor och beteenden. Det sätt på vilket en individ förstår relationerna jag-mig och jagden andre bestäms av hans kultur. (Ahmadi, A och Ahmadi, N 1995.) Människor påverkas utifrån det samhälle de växer upp i( Samuelsson & Brattlund 1996). I ett traditionellt samhälle som t ex Iran har den islamiska religionen med dess påverkan från sufismen fortfarande genomslagskraft på den iranska kulturen och synen på den enskilde individen. I det västerländska individualistiska samhället har de kristna värderingarna inte längre samma kulturella påverkan. Vid en inblick i en människas inre, finner vi sida vid sida eller på skilda nivåer inom personligheten normer, ideal, kärlek, hat, omtanke, hänsynslöshet, generositet, snålhet, omnipotens, yttersta sårbarhet, kyla och värme. Genom att motstridiga tendenser grupperas i skilda jagstrukturer kan inre konflikter och därmed psykisk smärta undvikas (L Igra, Objektrelationer och psykoterapi, Natur & Kultur, sid.93). Varje internalisering av ett objekt

11 medför alltid någon grad av identifiering av detta objekt. Och varje identifikation innebär alltid någon form av anpassning till och konformitet med detta objekt. Självet underkastar sig alltså i någon mening objektet och hindras därmed i sin fria spontana tillblivelse. Detta skulle kunna tolkas så att för människor som vuxit upp i traditionella samhällen, blir det svårare att enbart fokusera på det egna självet då detta kan vara konfliktfyllt och ångestskapande. Detta skulle kunna peka på att våra västerländska psykoanalytiska driftsteorier är inadekvata. I samtliga fallbeskrivningar, har männen påverkats starkt utifrån ursprungsfamiljernas situation. Den västerländska kulturen bortser ofta från skillnaden mellan religion och mystik, och detta gäller i synnerhet i den psykologiska och psykiatriska litteraturen. Detta är olyckligt eftersom mystikens sätt att betona självutveckling ligger i linje med den moderna psykoterapin. Den mystiska traditionen har ägnat sig åt just de problem som den moderna psykoterapin misslyckats med att lösa. Det kan därför vara värt att utforska mystiken för den som vill ta itu med dessa problem och nå mänsklig visdom.(a.deikmann, Det observerande självet, Natur och Kultur, Borås 1986, sid 15.) Att bli verklig är något som tar oss i anspråk som subjekt. Det är ett resultat av vad vi gör och samtidigt av vad som sker med oss. Vi är i vår strävan att bli verkliga ensamma och tillsammans. Först när vi tar andra med i beräkningen, andras lycka, kan vi bli verkliga.(j.bärmark, Att bli verklig, Kunskapsantropologiska reflektioner om buddhism och psykoterapi, Rapport Institutionen för vetenskapsteori, Göteborg, sid13). I Det observerande självet, har Arthur Deikman funnit väsentliga gemensamma insikter i psykoterapin och mystiken som rör förståelsen av vårt själv. De dygder vi kan lära oss om i mystikernas berättelser innehåller djupa insikter om hur vi blir verkliga. De verkar terapeutiskt. Kvaliteter som generositet, tålamod, kärlek och medkänsla, hjälper oss att bli verkliga. Dygderna i sig är terapeutiska. Generositeten skapar en öppenhet. Medkänsla är ett värnande om sig själv och andra. Inom buddishismen talar man om dygderna som mediciner gentemot våra psykiska gifter som fjärmar oss från vårt verkliga själv. Girigheten innebär att vi krampaktigt håller fast vid mitt och ditt och gör oss slutna mot varandra(j.bärmark, sid 14). Att Winnicot och Maslow talar om vårt sanna själv innebär inte att det finns något ting-likt. (J.Bärmark, sid 14). Martin Buber och hans filosofi om det mellanmänskliga relationerna har i hög grad inspirerat många psykoterapeuter och analytiker. Människan blir verklig genom sitt möte med ett Du. I den genuina dialogen med Duet blir vi verkliga. Utan ett Du kan inte jag bli till. Det primära för människan är inte driftsreduktion utan relaterandet till andra, relationen till objekt. Jaget skapas i mötet med andra. Allt verkligt liv, är möte. Det handlar alltid om två människor. Vi behöver andra för att bli levande och verkliga. (J.Bärmakr, sid 16). I mötet med en människa som har varit utsatt för tortyr, så är det det genuina mötet som ligger till grund för om det skall kunna bli en bra behandling Här skulle man också kunna anta att den neutrala hållningen (Johan Cullberg, Dynamisk psykiatri, Natur och Kultur 1985, sid.337) till patienten enligt psykoanalytisk teori är inadekvat för torterade människor ifrån andra kulturer. Det är också viktigt att visa på att man vill hjälpa. Här kan en konkret åtgärd betyda mycket för att skapa förtroende och tillit, vilket är kontraindicerad enligt psykoanalytisk teori.

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson

Förord. Tullinge i november 2011 Martin Börjeson Förord Bildskapandet sker i en relation där jag som bildterapeut står för en fast men osynlig ram i arbetet som bygger på barnets utforskande i rummet. Barnet måste få utforska själv och det måste ske

Läs mer

KVINNOPROJEKTET Slutrapport 990621

KVINNOPROJEKTET Slutrapport 990621 KVINNOPROJEKTET Slutrapport 990621 1 2 Slutrapport 1999 06 21 Pilotprojekt Kvinnoprojektet Projektledare: Tuire Toivanen, leg.läkare, specialist i allmänmedicin, psykiatri och FHV (RKC) Projektansvarig:

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Ta kroppen till hjälp för din inre förändring Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER) Åsa Nyvell Öland 140904 Sammanfattning Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SERterapeut.

Läs mer

K.R.I.S. något mer än en förening

K.R.I.S. något mer än en förening Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-kurs: Socialt arbete med inriktning mot missbruk. C-uppsats, HT 2001 K.R.I.S. något mer än en förening Om Kriminellas Revansch I Samhället och dess betydelse

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma

På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma På flykt på egen hand om ensamma flyktingbarns behov och dilemma Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Missbruk - en familjeangelägenhet

Missbruk - en familjeangelägenhet Missbruk - en familjeangelägenhet En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare. Socionomprogrammet C-uppsats: HT 2009 Datum: 14 september 2009 Författare:

Läs mer

Du blir aldrig färdig och det är som det ska

Du blir aldrig färdig och det är som det ska Master of Science Gestalt Psychotherapy Du blir aldrig färdig och det är som det ska En studie om vuxnas identitet Maria Delmar Januari 2003 Handledare Sari Scheinberg 1 Innehåll 1. Inledning och syfte

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund. - några reflektioner och råd till dig som handläggare -

Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund. - några reflektioner och råd till dig som handläggare - Handläggning av LSS-ärenden för personer med utländsk bakgrund - några reflektioner och råd till dig som handläggare - Annika Lindstrand April 2005 Innehåll 1.Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte och mål 2 Rapportens

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

Depression bland unga tjejer och killar

Depression bland unga tjejer och killar Kandidatuppsats, FRI 302 Sociologiska Institutionen Box 114, 221 00 Lund 41-60 poäng Vårterminen 2007 Depression bland unga tjejer och killar Sofie Andersson Handledare: Carl- Göran Heidegren Abstract

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Barn som får bevittna våld i familjen

Barn som får bevittna våld i familjen STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan VT 2005 C-Uppsats Barn som får bevittna våld i familjen En kunskapsöversikt Tanja Venezia Kursansvarig: Sanna Tielman Handledare:

Läs mer

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör

Umgänge mellan familjehemsplacerade barn och deras föräldrar ett område som berör Göteborgs Universitet Institutionen för socialt arbete Familjeterapeuterna Korsvägen AB Fortbildning för familjehemssekreterare med fokus på handledning av familjehem B-uppsats Höstterminen 2006 Umgänge

Läs mer

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480

Det goda samtalet. Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Polisutbildningen, Umeå universitet Moment 4:3, Fördjupningsarbete Vårtermin, 2008 Rapport nr. 480 Det goda samtalet - samtalets betydelse mellan polis och våldsutsatta kvinnor Susanne Kanon Abstract Kvinnovåldet

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Småbarnstiden tar ju aldrig slut

Småbarnstiden tar ju aldrig slut FoU-rapport 2009-03 Småbarnstiden tar ju aldrig slut Hur parrelationen påverkas av att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat Anette Högberg Denna rapport kan beställas

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i Halland Ingrid Gustavsson Meddelandeserien 2008:2 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 2.1 Inledning... 3 2.2 Uppdrag... 6 2.2.1 Bakgrund till uppdraget...

Läs mer