KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 augusti 2013

2 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(5) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bä ve, kl. 11:00 Ordförande sekreterare Henrik Sundström Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Informationsärenden kommunstyrelsen 2. A vrapportering från socialnämnden avseende KS/2013:26 arbetet med handlingsplan för ekonomisk balans 3. Uppföljning resultatförbättrande åtgärder KS/2013: Bo Lundgren kl :15 Peter Larsson kl. 11:15-11:30 Medborga~förslag 4. Medborgarförslag från Peter Forell ang KS/2012:90 fungerande taxi och kollektivtrafik i Ljungskile 5. Medborgarförslag från Michael Fjordenheim KS/2013:199 om att göra Uddevalla central till knutpunkt för järnvägen i norra Bohuslän 6. Medborgarförslag från IGomars I-Ieydar om KS/2011:118 hyrcyklar på cykelstationer Kl. 11:30 Kl. 11:30 Kl. Il :30 Beredning inför kommunfullmäktige 7. Motion från Krister Kronlid (S) angående att KS/2012:379 upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvål d, missbruk och gängkulturer

3 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 2(5) Ärende D nr Föredragande 8. Medborgarförslag från Leif J o hans son angående att kommunen ordnar ett mottagningsställe för slaktrester. KS/2012: Låne- och borgensavgifter, förslag reviderade nivåer KS/2013:42 Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret och på uddevalla.sc/ks JO. Räddningstjänstens taxor och avgifter KS/2013:241 Il Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/20 13:255 vatten och spillvatten gällande Bohusgården, Uddevalla Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/20 13:256 vatten och spillvatten gällande Uddevalla- Ljungskile, Åh-Ulvesund Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/20 13 :25 7 vatten och spillvatten gällande sydöstra Ulvesund, Ljungskile 14. Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten gällande nyexploatering inom Grytingen l: 12 KS/2013: Antagande av detaljplan för flerbostadshus KS/20 13:277 Tjölsteröd 2:21 m.fl. Ljungskile Upprättande av bostadsförsötjningsprogram KS/2011 :90 samt mål och riktlinjer för bostadsförsötjningen i Uddevalla kommun Bestämmande av kommunfullmäktiges KS/20 13:288 sammanträdesdagar 2014 Kompletta handlingar finns på kommunledn ingskontoret och på uddevalla.se/ks Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret och på uddevalla.se/ks 18. Lokalresursplan för Uddevalla kommun KS/2013:158 Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret och på uddevalla.se/ks

4 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 3(5) Ärende D nr Föredragande Länsstyrelsens tillsyn över stiftelsen Hemmets KS/2012:623 för gamla och sjuka Avsiktsförklaring avseende samverkan inom KS/20 13:283 utbildningsområdet mellan medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund A vrapportering och åtgärdsforslag - KS/20 13:259 styrgrupp för seniorboende Årsredovisning med tillhörande KS/20 13:298 verksamhetsberättelse 2012 från Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Granskning av kommunstyrelsens övergripande verksamhetsstyrning Granskning av upphandling, inköp och investeringar samt ansvarsfördelning och rapportering inom projektet "Torp växer" Granskning av kvalitet i förskola och äldreboende KS/2013:99 KS/2013:98 KS/2013: Länsstyrelsens remisser om uppförande av KS/20 13:303 vindkraftverk enligt miljöbalken 16 kap 4 i Forshälla och Ljungskileområdet i Uddevalla kommun Upprättande av kulturplan KS/20 13:282 Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll delas ut på sammanträdet Upphandlingspolicy F örslag till nytt kvartersnamn Lancaster Kommunstyrelsens egna ärenden KS/2013:48 KS/2013: Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2014 KS/2013:287 Förlängning av sotningsavtal för 2014 KS/20 13:268 Handlingar delas ut senare 32. Remiss angående betänkandet "Vissa frågor om gode män och förvaltare" (SOU 2013:27) KS/2013:244 Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret

5 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 4(5) Ärende D nr Föredragande 33. Västbus reviderade riktlinjer 2012 samt KS/2013: 118 Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Uppdragsbesk! ivning förvaltningsområde sverigefinländare Revidering av bestämmelser för rekrytering Omräkning kommunbidrag 2014 tilllöpande priser KS/2013:254 KS/2013:180 KS/2013: Ansökan om sponsring fi ån GF Kroppskultur KS/20 13:30 l gällande säsongen samt bidrag till bortamatch för damlaget Samråd gällande översiktsplan Färgelanda kommun 2013 Räddningstjänstsamarbete i norra Bohuslän KS/2013:307 KS/2013:300 Hemställan från Destination Uddevalla om att KS/2013:234 driva digital turistinformation mot bidragsfinansiering/upphandling Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret och på uddevalla.se/ks 41. Bestämmelser för kontakter med massmedia, bruk av sociala medier och telefoni KS/2013: Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland- regional handlingsplan med fokus på de mest sjuka äldre (remiss) KS/2013:75 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på uddevalla.se/ks 43. Jämställdhetsstrategi för Västra Götalandsregionen KS/20 13:21 O Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på uddevalla.se/ks 44. Remiss angående West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering KS/2013: West Sweden extrastämma 31 oktober 2013, instruktion till ombud KS/2013: Kommunens ansvarsförsäkring KS/20 13:297

6 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 5(5) Ärende D nr Föredragande Information från kommnndirektören Information från kommunledningskontorets förvaltningschef Information från räddningschefen Information från kommunstyrelsens ordforande samt från Fyrbodal Redovisning av delegationsbeslut KS/2013:3 KS/2013:4 KS/2013:5 KS/2013:6 KS/2013:2 52. Anmälningsärenden KS/2013:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin te! eller Annica Åberg te! eller e-post

7 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Peter Forell ang fungerande taxi och kollektivtrafik i Ljungskile (KS/2012:90) Sammanfattning Peter Forell lämnar i ett medborgarförslag en del synpunkter på politik, konsumtion, privatbilism och kollektivtrafik. Något konkret forslag kan inte utläsas av medborgarförslaget men man kan ändå forstå att forslagsställaren önskar att taxi och kollektivtrafik skall fungera bättre i Ljungskile. Bor man utanför tätort är kollektivtrafikservicen begränsad och av mindre omfattning än vad som gäller i tätort. Utbudet står enkelt uttryckt i relation till resandeunderlaget Om alla boende utanför tätort skulle få tillgång till samma service som tätorterna skulle detta medföra mycket stora kostnader for samhället, vilket innebär att kostnaden för människors transporter skulle gå över skattsedeln istället för den privata ekonomin. Detta vore åtminstone teoretiskt möjligt, men troligen inte förenligt med den syn på flexibilitet och rörlighet vi vant oss vid. Dagens filosofi för kollektivt resande bygger därför på att ha väl fungerande system där det är motiverat, dvs. där det finns tillräckligt många som kan åka gemensamt. Detta sker genom väl utvecklad regional tågtrafik, bussar i stadstrafik och linjelagd trafik i vissa landsbygdstråle Som komplement till detta finns amopsstyrd trafik för dem som bor längre än en kilometer från ordinarie linjelagd kollektivtrafik. Närtrafiken ger i vår kommun resmöjligheter tre gånger per vardag och därmed vissa möjligheter till resor utan att använda egen bil. Det är taxi som utför denna tjänst eftersom bussfordon av miljöskäl bara bör användas där tillräckligt många personer har behov av samma resa. A v samma skäl är det därfor bättre att enskildas resor - från ex v. landsbygd - genomförs med bil och inte med ett s.k. kollektivt färdsätt. Den kollektiva resan uppstår alltså först när flera människor har ett gemensamt behov av samma transport. Tillgången till kollektivtrafik är beroende på var man bor! Föredrar man kollektiva resesätt kan det vara klokt att bosätta sig där denna service erbjuds. Bosätter man sig längre från tätort och utanfor trafikerade stråk Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 Protokollsförslag Kommunstyrelsen får man som enskild i högre grad själv tillgodose sina resebehov. För miljön och samhällsekonomins bästa! Vill man att världen skall se annorlunda ut finns fortfarande det stora privilegiet för var och en att vara med att påverka. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och avslutat. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (2) Dnr KS/2012:90 Handläggare Utvecklare Sven Andersson Teleton Medborgarförslag från Peter Forell ang. fungerande taxi och kollektivtrafik i Ljungskile Sammanfattning Peter Forell lämnar i ett medborgarförslag en del synpunkter på politik, konsumtion, privatbilism och kollektivtrafik. Något konkret förslag kan inte utläsas av medborgarförslaget men man kan ändå förstå att förslagsställaren önskar att taxi och kollektivtrafik skall fungera bättre i Ljungskile. Bor man utanför tätort är kollektivtrafikservicen begränsad och av mindre omfattning än vad som gäller i tätort. Utbudet står enkelt uttryckt i relation till resandeunderlaget Om alla boende utanför tätort skulle få tillgång till samma service som tätorterna skulle detta medföra mycket stora kostnader för samhället, vilket innebär att kostnaden för människors transporter skulle gå över skattsedeln istället för den privata ekonomin. Detta vore åtminstone teoretiskt möjligt, men troligen inte förenligt med den syn på flexibilitet och rörlighet vi vant oss vid. Dagens filosofi för kollektivt resande bygger därför på att ha väl fungerande system där det är motiverat, dvs. där det finns tillräckligt många som kan åka gemensamt. Detta sker genom väl utvecklad regional tågtrafik, bussar i stadstrafik och linjelagd trafik i vissa landsbygd stråk. Som komplement till detta finns anropsstyrd trafik för dem som bor längre än en kilometer från ordinarie linjelagd kollektivtrafik. Närtrafiken ger i vår kommun resmöjligheter tre gånger per vardag och därmed vissa möjligheter till resor utan att använda egen bil. Det är taxi som utför denna tjänst eftersom bussfordon av miljöskäl bara bör användas där tillräckligt många personer har behov av samma resa. Av samma skäl är det därför bättre att enskildas resor- från exv. landsbygd -genomförs med bil och inte med ett s.k. kollektivt färdsätt. Den kollektiva resan uppstår alltså först när flera människor har ett gemensamt behov av samma transport.

10 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS/2012:90 Tillgången till kollektivtrafik är beroende på var man bor! Föredrar man kollektiva resesätt kan det vara klokt att bosätta sig där denna service erbjuds. Bosätter man sig längre från tätort och utanför trafikerade stråk får man som enskild i högre grad själv tillgodose sina resebehov. För miljön och samhällsekonomins bästa! Vill man att världen skall se annorlunda ut finns fortfarande det stora privilegiet för var och en att vara med att påverka. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Peter Forell Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och avslutat. Expediera till

11 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Utdrag PROTOKOLL l (l) 53 Medborgarförslag från Peter Forell angående fungerande taxi och kollektivtrafik i Ljungskile (KS/2012:90) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Tima Rallkonen Justerat Ralph Steen, El ving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Tima Rallkonen Expedierat Kommunledningskontoret utvecklingsavdelningen Sven Andersson Utdragsbestyrkande

12 Medborgarförslagets ärende Att få en fungerande taxi och kollektivtrafik i Ljungskl/e Ditt medborgarförslag Det handlar om politik, att ta ställning,ligga främst i ledet! Att brukaren får vara med att bestämma! Okunskap, att inte vara påläst är ett svek mot samhällsinvånarna. Det handlar om anropsstyrd trafik, en fungerande taxi som inte slutar att köra k/ på vardeagar och kl på helger då turerna enbar1 bär av till kyrkan! Det handlar om ett samhälle i framtiden som är helt annorlunda än det vi har idag. Vare sig man vill eller inte! För en del är det ett signum att roffa åt sig så mycket som möjligt av kakan, och sedan begära att andra skall betala i form av skatter och högre pensionsålder! Det är ingen frihet att så for1 man skall någonstans är det privat-bilen som används. Det håller inte,miljön tar stryk att många tillbringar flera timmar per dag i bilen istället för en utvecklad kollektivtrafik med bra infrastruktur. All denna överkonsumtion kostar. Försök att skala av onödiga behov, sakta ner. Välkomna livet. stoppa världen, jag vill hoppa av! Förnamn och efternamn Peter Forell Adress Dirhuvud204 Postnummer Postadress Ljungskile UDDEVALL.Ä-i{OMMUN Kornmunstvrels:~n Korn1riunlednirlrJsl<.ontoret o 9 Oiarienr lii-,n,-,piå:;il;t-ec.,-l<n.,-in-g -1 :lo12:0o - E-post Telefon

13 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Michael Fjordenheim om att göra Uddevalla central till knutpunkt för järnvägen i norra Bohuslän (KS/2013: 199) Sammanfattning Michael Fjordenheim föreslår att Uddevalla central bör bli ny lmutpunkt för järnvägen i nona Bohuslän inom några år. Förslaget omfattar bara denna mening och det är därför oldart vad som inryms i denna tanl<e. Uddevalla är beläget mitt emellan norra och södra Bohusbanan som trafikeras med olika intensitet mot Strömstad respektive Göteborg. Till Uddevalla anlöper även tågen från Herrljunga, Borås och Stockholm via Älvsborgsbanan. Sett ur detta perspektiv är redan Uddevalla en knutpunkt för tågtrafiken. Kommunen arbetar för att tågavgångarna skall bli fler och tätare till och från Uddevalla. Ett nytt resecentrum öster om Uddevalla station kommer att knyta bussarna bättre till tågen. Dessa åtgärder förstärker Uddevallas position som knutpunkt för järnvägen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse O. Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och avslutat. Justerandes signatur Utdrags best yrkande

14 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) Dnr KS/2013:199 Handläggare Utvecklare Sven Andersson Telefon Medborgarförslag från Michael Fjordenheim om ah göra Uddevalla central till knutpunkt för järnvägen i norra Bohuslän Sammanfattning Michael Fjordenheim föreslår att Uddevalla central bör bli ny knutpunkt får järnvägen i norra Bohuslän inom några år. Förslaget omfattar bara denna mening och det är därfår oklart vad som inryms i denna tanke. Uddevalla är beläget mitt emellan norra och södra Bohusbanan som trafikeras med olika intensitet mot Strömstad respektive Göteborg. Till Uddevalla anlöper även tågen från Herrljunga, Borås och Stockholm via Älvsborgsbanan. Sett ur detta perspektiv är redan Uddevalla en knutpunkt får tågtrafiken. Kommunen arbetar får att tågavgångarna skall bli fler och tätare till och från Uddevalla. Ett nytt resecentrum öster om Uddevalla station kommer att knyta bussarna bättre till tågen. Dessa åtgärder fårstärker Uddevallas position som knutpunkt får järnvägen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från O. Medborgarförslag Michael Fjordenheim Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och avslutat. -).... ~---~-- Peter Larsson Förvaltningschef Expediera till,d J i/' /.. '/1.-1_,..-:y/'j ~/la / y;jt" N./th/rottt:vif4 " 7 // Sven Andersson Utvecklare

15 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 70 Medborgarförslag från Michael Fjordenheim om att göra Uddevalla central till knutpunkt för järnvägen i norra Bohuslän (KS/2013:199) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat 20 I I 3 Ralph Steen, Jan Gunnarsson, Lilian Lindström Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat J 5 Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

16 UDDEVALLA KOMMUN Utskriftsdatum: :09 Ä re n d e sam ma nfattn i nslg_-.::::2:..::0_:_1.=.3.=.04..::.3;::_0;::_--'-4- Rubrik: Skapad: Skapad av: Ansvarig: Ärendetyp: Etiketter: Ifyllda formulär: Medborgarförslag: Medborgarförslag :00 WebForms KLK Administrativ Handläggare Medborgarförslag Förslag Sista inlämning: :09 Inlämnat av: WebForms Ditt förslag: Medborgarförslaget avser: Uddevalla bör bli ny Knutpunkt Lämna förslaget: Uddevalla central bör bli ny Knutpunkt för järnvägen i norra Bohuslän inom några år. Förnamn: Michael Efternamn: Fjordenheim Adress: Nordanvindsvägen 1 B Postnummer: Postort: Uddevalla E-post: Ärendelogg 1 (2)

17 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Kiomars Heydar om hyrcyklar på cykelstationer (KS/2011: 118) 6 Sammanfattning Kiomars Heydar föreslår att Uddevalla kommun åstadkorner cykelstationer på strategiska platser inom kommunen för att uddevallabor och turister skall kunna låna cyklar mot en avgift. Kommunen bör även undersöka möjligheterna för kommun- och statligt anställda att använda dessa cyklar under arbetstid. Hyrcykelsystem är relativt vanliga i större städer men förekomer också på mindre orter ofta som ett led i kommunernas arbetsmarknadsåtgärder. Hyrcykelverksamhet är inte ekonomiskt självbärande, dvs. verksamheten finansieras inte genom de intäkter uthyrningen ger, vilket innebär att cykeluthyrning i kommunal regi måste finansieras med skattemedel eller genom andra subventioner om den överlåtes till annan. I Uddevalla finns hyrcyklar vid turistbyrån. Kommunerna i södra Bohuslän har också aktivt utvecklat cykelturismpaket Destination Uddevalla anser därför att cykelservice för besökare och turister är tillgodosedd. För anställda i kommunen finns f.n. möjlighet att använda elcyklar i stadshuset för tjänstetransporter. Kommunen bör vara försiktig med att starta upp, driva och bekosta en ny cykeluthyrningsverksamhet och tillsvidare låta marknaden själv pröva och etablera egna kanaler för detta. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse O. Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och avslutat. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret J (3) Dnr KS/2011: 118 Handläggare Utvecklare Sven Andersson Telefon Medborgarförslag från Kiomars Heydar om hyrcyklar på cykelstationer Sammanfattning Kiomars Heydar föreslår att Uddevalla kommun åstadkomer cykelstationer på strategiska platser inom kommunen for att uddevallabor och turister skall kunna låna cyklar mot en avgift. Kommunen hör även undersöka möjligheterna for kommun- och statligt anställda att använda dessa cyklar under arbetstid. Hyrcykelsystem är relativt vanliga i större städer men forekomer också på mindre orter ofta som ett led i kommunernas arbetsmarknadsåtgärder. Hyrcykelverksamhet är inte ekonomiskt självbärande, dvs. verksamheten finansieras inte genom de intäkter uthyrningen ger, vilket innebär att cykeluthyrning i kommunal regi måste finansieras med skattemedel eller genom andra subventioner om den överlåtes till annan. 1 Uddevalla finns hyrcyklar vid turistbyrån. Kommunerna i södra Bohuslän har också aktivt utvecklat cykelturismpaket Destination Uddevalla anser därför att cykelservice för besökare och turister är tillgodosedd. För anställda i kommunen finns f.n. möjlighet att använda elcyklar i stadshuset for tjänstetransporter. Kommunen bör vara försiktig med att starta upp, driva och bekosta en ny cykeluthyrningsverksamhet och tillsvidare låta marknaden själv pröva och etablera egna kanaler for detta. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från l O. Medborgarf6rslag Kiomars Heydar Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarforslaget besvarat och avslutat.

19 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) D nr KS/20 Il: 118 Ärendebeskrivning Kiomars Heydar fdreslår att Uddevalla kommun åstadkorner cykelstationer på strategiska platser inom kommunen fdr att uddevallabor och turister skall kunna låna cyklar mot en avgift. Kommunen bör även undersöka möjligheterna for kommun- och statligt anställda att använda dessa cyklar under arbetstid. Hyrcykelsystem är relativt vanliga i större städer men forekomer numera även på mindre orter av t.ex. Uddevallas storlek. Det är då vanligt att kommunens arbetsmarknadsavdelning är inblandad och sköter driften av verksamheten med hjälp av personal i arbetsmarknadsåtgärder. En översiktlig scanning av marknaden visar att hyrcykelverksamhet av denna typ inte är ekonomiskt självbärande, dvs. verksamheten kan inte finansieras genom de intäkter uthyrningen ger. Detta bekräftas också genom att den fria marknaden inte själv tillhandahåller denna service. I grannkommunerna Trollhättan och Vänersborg finns forsök med liknande verksamhet. J Trollhättan köpte arbetsmarknadsavdelningen in ett antal cyklar som placerades ut på stationer. Via ett sms-betalsystem kunde man hyra cykel fdr en viss tid. Verksamheten har dock lagts ner p.g.a. av höga kostnader och stor skadegörelse. I Vänersborg prövas ett lånesystem där cyklar kan lånas från stationer utan avgift. Verksamheten bekostas av arbetsmarknadsenheten. l Göteborg finns det mer etablerade konceptet "Styr & Ställ". Uthyrningen sköts här av det privatägda reklamföretaget JCDecaux. "Styr & Ställ" omfattar f.n cyklar och 60 stationer. Lån av cykel forutsätter registrering och köp av ett säsongskort För besökare finns ett tre-dagarskort. Hyran uppgår efter forsta timman till 80 kronor/timma. Affärsmodellen bygger på att investerings-och driftkostnader for hyrcyklar finansieras av utomhusreklam i stadsmiljön. Avtal finns därfor med Göteborgs stad. Inte heller här uppges själva cykeluthyrningen vara ekonomiskt självbärande. I Uddevalla finns sedan ett par säsonger hyrcyklar vid turistbyrån i Uddevalla. Efterfrågan har varit begränsad. Kommunerna i södra Bohuslän har genom cykelturismprojektet Skepp o 'hoj utvecklat cykelturismpaket Ett koncept for cykeluthyrning har arbetats fram där t.ex. verksamheter med turismanknytning kan forhyra cyklar genom ett cykelforetag som tillhandahåller och servar cyklarna. Förhyraren kan i sin tur hyra ut cyklar eller cykelupplevelsepaket Destination Uddevalla anser därfor att behovet av cykelservice for besökare och turister kan anses tillgodosedd genom dessa

20 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) Dnr KS/20J J :J J8 möjligheter och att det därför inte är motiverat att Destination Uddevalla själv skulle ta på sig uppgiften att ansvara för ytterligare cykeluthyrning. Arbetsmarknadsavdelningen inom Uddevalla kommun kan tänka sig att ta på sig ett uppdrag att sköta drift och service av cyklar, men kan inte själva stå för marknadsföring, ev. betalsystem o.likn. Anställda i kommunen och andra i ottentlig verksamhet har i varierande omfattning behov av transporter i tjänsten. Detta sker ofta med bil. Kommunens tjänstebilar är s.k. miljöbilar. l stadshuset finns dock några elcyklar vilka kan användas för tjänstebruk. Ytterligare insatser för att få fler tjänsteresor att genomföras med cykel kan dock göras för att minska andelen transporter som genomförs med bil. Förslagställarens förslag innehåller åtminstone två grundläggande frågeställningar. Frågan om vems/vilket behov som skall tillgodoses liksom frågan om finansiering. Skall kommunen ta på sig uppdraget tycks det bli skattekollektivet som i någon mening får ta kostnaden. Finns det en stor allmännytta kanske detta kan vara motiverat. För besökare/turister finns redan vissa möjligheter att i Uddevalla hyra cykel medan det för uddevallabornas mer vardagliga transportbehov saknas system för detta. Hit skulle t.ex. transporter tillifrån tågstationer och Kampenhof kunna räknas. Vill man tillgodose liknande behov måste själva systemet skapas så att det blir pålitligt och robust och det måste då finnas motsvarande bakomliggande organisation som kan ansvara för och driva verksamheten när den är igång. Då behovet av liknande cykeltransporter i Uddevalla kommun, liksom viljan att betala för denna tjänst, är okänd bör kommunen vara försiktig med all starta upp, driva och bekosta en sådan verksamhet. Det är rimligt att tillsvidare låta den fria marknaden själv pröva och etablera kanaler för cykeluthyrning så som exv. sker genom projektet Skepp o'hoj. På längre sikt kan det inte uteslutas att företag, på liknande sätt som sker i Göteborg, kan intressera sig för och bedriva cykeluthyrning även i Uddevalla. ('l ~1/?L:!~/ OtrzZ/k ~- "~,- -- Peter Larsson Förvaltningschef,./ Sven Andersson Utvecklare ' Expediera till

21 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 68 Medborgarförslag från Kiomars Heydar om hyrcyklar på cykelstationer (KS/2011: 118) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Tima Rahkonen Justerat O Ralph Steen, Gunila.liven, Jan-Olof Andersson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan O intygar Timo Rallkonen Expedierat Kommunledningskontoret Utdragsbestyrkande

22 MEDBORGARFÖRsLAG I flera städer runt om i världen finns det hyrcyklar på cykelstationer som invånarna och turister, mot en avgift kan låna. Dessa cyklar kan sedan lämnas tillbaka vid närmaste cykelstation. I Göteborg stad finns det också en variant av cykelstationer. Iden bygger på ett mycket sunt miljö -och folkhälsotänkande. Att cykla i "platta" orter är naturligtvis mer praktiskt men med dagens moderna cyklar går det även att cykla i vår delvis backiga Uddevalla. Jag förslår därför: Att Uddevalla kommun via, förslagsvis, Destination Uddevalla eller Arbetsmarknadsavdelningen, åstadkommer cykelstationer på några strategiska platser inom kommunen för att uddevallabor och turister skall kunna låna cyklar mot en avgift. Att Uddevalla kommun undersöker möjligheterna för att kommunanställda (och vid samarbete med statliga myndigheter även statanställda) skall kunna använda dessa cyklar med "kommunkort" under arbetstid. Kiomars Heydar Oxevik Uddevalla u c~; c:;..: ;~.::::::.. :.. :~--~...,.;}T;; ; J-:::-1 ~ f(ornrnuruh.yn~~i.s~r; ~- '..<ornrnunlednr,,uskoniut<.li j

23 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Motion från Krister Kronlid (S) angående att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer (KS/2012:379) Sammanfattning Krister Kronlid (S) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar; l. att inleda arbetet for att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga, 2. att kommunen åtar sig att inrätta en arbetsgrupp för ändamålet, 3. att ansvara for samordning, struktur och systematik i arbetet mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga. Motionen har remitterats till barn och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur och fritidsnämnden. Förvaltningarna beskriver i sina yttranden kommunens befintliga insatser och organisation för ändamålet samt den samverkan som finns med övriga aktörer som berörs av frågan. I strategisk plan finns uppdrag riktat till samtliga förvaltningar att arbeta med trygghet och förebyggande av skador. Beslut finns om framtagande av Ungdomspolitiskt handlingsprogram vilket även bör innehålla strategier för ungdomars kriminalitet. En strategi finns för drogförebyggande arbete bland unga i samverkan mellan socialtjänsten, kultur och fritid samt barn och utbildning. Drogförebyggande samordnare finns på såväl strategisk nivå som mer operativ ute i skolorna. Samverkansgrupperingar för brottsoch drogförebyggande arbete finns på ledningsnivå och i ntförarled. Däremot saknas i viss mån en samordningsfunktion med avsatt tid för utveckling och samordning av det brottsförebyggande arbetet bland unga. Alla tre forvaltningarna som svarat på remissen påpekar dock att något ekonomiskt utrymme att tillsätta någon sådan inte finns i dagsläget. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Barn och utbildningsnämndens protokoll Socialnämndens protokoll Kultur och fritidsnämndens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

24 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Motion inkommen Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att lyfta frågan vidare för förvaltningsövergripande dialog. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till befintlig organisation och uppdrag/handlingsplan. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 september 2013 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Betänkande av Utredningen mot kriminella grupperingar Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SÖU~2O1O:15 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut ESLÖVS KOMMUN Barn- och familjenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 6 (24) 2012-12-12 r' -12-1 7 148 Dnr BoE2012.0925 Yttrande över motion om barnbokslut Ärendebeskrivning Kent Karlsson (KD) föreslår i motion

Läs mer

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling Projektnamn: Social insatsgrupp Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Förvaltningar: BoF, AoF, VoO, GoV Eventuell styrgrupp: Projektledare: Samordnare för sociala insatsgrupper Godkänt av: Datum för godkännande:

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m.

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Polisavdelningen Christina Kiernan 2011-05-31 Projektplan 2 (14) Projektplan INNEHÅLL 1 UPPDRAGET...3 1.1 Bakgrund och problembild...3 1.2 Syfte...4 1.3 Frågeställningar...4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Tillsynsbesök vid Orust Montessoriförskola 2015-08-10 kl 08.15- Em: Kommunhuset, s-rum

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Ekonomi och ägarstyrning

Ekonomi och ägarstyrning Kallelse/Föredragningslista KOMMUNSTYRELSEN 2007-08-20 Ola Schön Kommunstyrelsens sekreterare 08-550 219 29 Ola.schon@sodertalje.se Tid och plats: fredag den 7 september 2007 klockan 08.30 i Ekdahlssalen

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S)

Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson (S) Rolf Edlund (C) Rose-Marie Isaksson (S) - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora konferensrummet, Kommunkontoret, kl 9.00-11.00 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Karl-Arne Larsson (C) Salima Fahad (V) Carola Eriksson

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-04 1 Innehållsförteckning Ärende 53 Godkännande av dagordning... 3 54 Besök av Anetthe Jovanovic Karlsson, enhetschef hemtjänst... 4 55 Barnahus... 5 56 Länsgemensam familjehemsrekrytering... 6

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun

Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Sidan 1 av 6 Samverkansavtal mellan Polisen och Östhammars Kommun Parter Lokalpolisområde Östhammar och Östhammars kommun. Trygg i Östhammars Kommun (TRÖ) Det lokala brottsförebyggande rådet, Trygg i Östhammars

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö HANDLINGSPLAN 2011 1 Bakgrund Fem Fokus Våren 2010 antogs en ny samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) - TRYGGHETSRÅDET- ANSLAG/BEVIS - TRYGGHETSRÅDET- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Blå huset, kl 13.00-15.30 Beslutande Marie Wilén (C) ordförande Margareta Gadde-Jenniche (M) Carola Eriksson (S) Rose-Marie

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun

Hemuppgift 5. Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess. Karlstads kommun Hemuppgift 5 Kommunledningskontorets ärendehanteringsprocess Karlstads kommun Motivering för den valda processen Hela flödet för ärendehanteringsproccessen på kommunledningskontoret har kartlagts. Ärendehanteringsprocessen

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00

2013-12-09. Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-12-09 1 (6) Dag och tid Tisdagen den 14 januari 2014, klockan 15:00 Plats Beredning Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125

Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i Falkenbergs kommun. (AU 289) Dnr KS 2013-125 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-10-08 218 Motion om att utreda förutsättningarna för en social investeringsfond i. (AU 289) Dnr KS 2013-125 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 30 oktober 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(4) 2013-10-22 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-10-30 kl. 11:00 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-10 Sid 1 Plats Tid kl 13.15 16.00 Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226

Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-09-17 280 Medborgarförslag om hjärtstartare vid Röda korsstugan på Skrea strand. Dnr KS 2013-226 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14

MULLSJÖ KOMMUN Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2015-10-14 Sammanträdesdag Innehåll 12 Föregående protokoll... 14 13 Lägesredogörelse... 15 14 Handlingsplan 2015-2018... 16 15 Fallprevention... 17 16 Jämlik hälsa

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 95 Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön

Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man tänker minska/ta bort bostadskön STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 49 Ks 62 Au 94 Ks/2011-0293 Svar på medborgarförslag om att Strömstadsbyggen tar fram en plan hur man

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Gösi jlf Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-09-01 Dnr KS 2015/0280 Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-08-27 Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl 13.00- Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2012-03-21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 18 april 2012 Kung Birger 1+2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst

Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar på medborgarförslag väckt av Henrik Holst KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-11-03 KS-2014/124.539 1 (4) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng, viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bötfäll de individer som skräpar ned runt sopstationerna mm svar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer