KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 augusti 2013

2 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(5) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bä ve, kl. 11:00 Ordförande sekreterare Henrik Sundström Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Informationsärenden kommunstyrelsen 2. A vrapportering från socialnämnden avseende KS/2013:26 arbetet med handlingsplan för ekonomisk balans 3. Uppföljning resultatförbättrande åtgärder KS/2013: Bo Lundgren kl :15 Peter Larsson kl. 11:15-11:30 Medborga~förslag 4. Medborgarförslag från Peter Forell ang KS/2012:90 fungerande taxi och kollektivtrafik i Ljungskile 5. Medborgarförslag från Michael Fjordenheim KS/2013:199 om att göra Uddevalla central till knutpunkt för järnvägen i norra Bohuslän 6. Medborgarförslag från IGomars I-Ieydar om KS/2011:118 hyrcyklar på cykelstationer Kl. 11:30 Kl. 11:30 Kl. Il :30 Beredning inför kommunfullmäktige 7. Motion från Krister Kronlid (S) angående att KS/2012:379 upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvål d, missbruk och gängkulturer

3 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 2(5) Ärende D nr Föredragande 8. Medborgarförslag från Leif J o hans son angående att kommunen ordnar ett mottagningsställe för slaktrester. KS/2012: Låne- och borgensavgifter, förslag reviderade nivåer KS/2013:42 Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret och på uddevalla.sc/ks JO. Räddningstjänstens taxor och avgifter KS/2013:241 Il Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/20 13:255 vatten och spillvatten gällande Bohusgården, Uddevalla Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/20 13:256 vatten och spillvatten gällande Uddevalla- Ljungskile, Åh-Ulvesund Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/20 13 :25 7 vatten och spillvatten gällande sydöstra Ulvesund, Ljungskile 14. Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten gällande nyexploatering inom Grytingen l: 12 KS/2013: Antagande av detaljplan för flerbostadshus KS/20 13:277 Tjölsteröd 2:21 m.fl. Ljungskile Upprättande av bostadsförsötjningsprogram KS/2011 :90 samt mål och riktlinjer för bostadsförsötjningen i Uddevalla kommun Bestämmande av kommunfullmäktiges KS/20 13:288 sammanträdesdagar 2014 Kompletta handlingar finns på kommunledn ingskontoret och på uddevalla.se/ks Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret och på uddevalla.se/ks 18. Lokalresursplan för Uddevalla kommun KS/2013:158 Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret och på uddevalla.se/ks

4 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 3(5) Ärende D nr Föredragande Länsstyrelsens tillsyn över stiftelsen Hemmets KS/2012:623 för gamla och sjuka Avsiktsförklaring avseende samverkan inom KS/20 13:283 utbildningsområdet mellan medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund A vrapportering och åtgärdsforslag - KS/20 13:259 styrgrupp för seniorboende Årsredovisning med tillhörande KS/20 13:298 verksamhetsberättelse 2012 från Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Granskning av kommunstyrelsens övergripande verksamhetsstyrning Granskning av upphandling, inköp och investeringar samt ansvarsfördelning och rapportering inom projektet "Torp växer" Granskning av kvalitet i förskola och äldreboende KS/2013:99 KS/2013:98 KS/2013: Länsstyrelsens remisser om uppförande av KS/20 13:303 vindkraftverk enligt miljöbalken 16 kap 4 i Forshälla och Ljungskileområdet i Uddevalla kommun Upprättande av kulturplan KS/20 13:282 Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll delas ut på sammanträdet Upphandlingspolicy F örslag till nytt kvartersnamn Lancaster Kommunstyrelsens egna ärenden KS/2013:48 KS/2013: Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2014 KS/2013:287 Förlängning av sotningsavtal för 2014 KS/20 13:268 Handlingar delas ut senare 32. Remiss angående betänkandet "Vissa frågor om gode män och förvaltare" (SOU 2013:27) KS/2013:244 Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret

5 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 4(5) Ärende D nr Föredragande 33. Västbus reviderade riktlinjer 2012 samt KS/2013: 118 Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Uppdragsbesk! ivning förvaltningsområde sverigefinländare Revidering av bestämmelser för rekrytering Omräkning kommunbidrag 2014 tilllöpande priser KS/2013:254 KS/2013:180 KS/2013: Ansökan om sponsring fi ån GF Kroppskultur KS/20 13:30 l gällande säsongen samt bidrag till bortamatch för damlaget Samråd gällande översiktsplan Färgelanda kommun 2013 Räddningstjänstsamarbete i norra Bohuslän KS/2013:307 KS/2013:300 Hemställan från Destination Uddevalla om att KS/2013:234 driva digital turistinformation mot bidragsfinansiering/upphandling Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret och på uddevalla.se/ks 41. Bestämmelser för kontakter med massmedia, bruk av sociala medier och telefoni KS/2013: Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland- regional handlingsplan med fokus på de mest sjuka äldre (remiss) KS/2013:75 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på uddevalla.se/ks 43. Jämställdhetsstrategi för Västra Götalandsregionen KS/20 13:21 O Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på uddevalla.se/ks 44. Remiss angående West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering KS/2013: West Sweden extrastämma 31 oktober 2013, instruktion till ombud KS/2013: Kommunens ansvarsförsäkring KS/20 13:297

6 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 5(5) Ärende D nr Föredragande Information från kommnndirektören Information från kommunledningskontorets förvaltningschef Information från räddningschefen Information från kommunstyrelsens ordforande samt från Fyrbodal Redovisning av delegationsbeslut KS/2013:3 KS/2013:4 KS/2013:5 KS/2013:6 KS/2013:2 52. Anmälningsärenden KS/2013:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin te! eller Annica Åberg te! eller e-post

7 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Peter Forell ang fungerande taxi och kollektivtrafik i Ljungskile (KS/2012:90) Sammanfattning Peter Forell lämnar i ett medborgarförslag en del synpunkter på politik, konsumtion, privatbilism och kollektivtrafik. Något konkret forslag kan inte utläsas av medborgarförslaget men man kan ändå forstå att forslagsställaren önskar att taxi och kollektivtrafik skall fungera bättre i Ljungskile. Bor man utanför tätort är kollektivtrafikservicen begränsad och av mindre omfattning än vad som gäller i tätort. Utbudet står enkelt uttryckt i relation till resandeunderlaget Om alla boende utanför tätort skulle få tillgång till samma service som tätorterna skulle detta medföra mycket stora kostnader for samhället, vilket innebär att kostnaden för människors transporter skulle gå över skattsedeln istället för den privata ekonomin. Detta vore åtminstone teoretiskt möjligt, men troligen inte förenligt med den syn på flexibilitet och rörlighet vi vant oss vid. Dagens filosofi för kollektivt resande bygger därför på att ha väl fungerande system där det är motiverat, dvs. där det finns tillräckligt många som kan åka gemensamt. Detta sker genom väl utvecklad regional tågtrafik, bussar i stadstrafik och linjelagd trafik i vissa landsbygdstråle Som komplement till detta finns amopsstyrd trafik för dem som bor längre än en kilometer från ordinarie linjelagd kollektivtrafik. Närtrafiken ger i vår kommun resmöjligheter tre gånger per vardag och därmed vissa möjligheter till resor utan att använda egen bil. Det är taxi som utför denna tjänst eftersom bussfordon av miljöskäl bara bör användas där tillräckligt många personer har behov av samma resa. A v samma skäl är det därfor bättre att enskildas resor - från ex v. landsbygd - genomförs med bil och inte med ett s.k. kollektivt färdsätt. Den kollektiva resan uppstår alltså först när flera människor har ett gemensamt behov av samma transport. Tillgången till kollektivtrafik är beroende på var man bor! Föredrar man kollektiva resesätt kan det vara klokt att bosätta sig där denna service erbjuds. Bosätter man sig längre från tätort och utanfor trafikerade stråk Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 Protokollsförslag Kommunstyrelsen får man som enskild i högre grad själv tillgodose sina resebehov. För miljön och samhällsekonomins bästa! Vill man att världen skall se annorlunda ut finns fortfarande det stora privilegiet för var och en att vara med att påverka. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och avslutat. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (2) Dnr KS/2012:90 Handläggare Utvecklare Sven Andersson Teleton Medborgarförslag från Peter Forell ang. fungerande taxi och kollektivtrafik i Ljungskile Sammanfattning Peter Forell lämnar i ett medborgarförslag en del synpunkter på politik, konsumtion, privatbilism och kollektivtrafik. Något konkret förslag kan inte utläsas av medborgarförslaget men man kan ändå förstå att förslagsställaren önskar att taxi och kollektivtrafik skall fungera bättre i Ljungskile. Bor man utanför tätort är kollektivtrafikservicen begränsad och av mindre omfattning än vad som gäller i tätort. Utbudet står enkelt uttryckt i relation till resandeunderlaget Om alla boende utanför tätort skulle få tillgång till samma service som tätorterna skulle detta medföra mycket stora kostnader för samhället, vilket innebär att kostnaden för människors transporter skulle gå över skattsedeln istället för den privata ekonomin. Detta vore åtminstone teoretiskt möjligt, men troligen inte förenligt med den syn på flexibilitet och rörlighet vi vant oss vid. Dagens filosofi för kollektivt resande bygger därför på att ha väl fungerande system där det är motiverat, dvs. där det finns tillräckligt många som kan åka gemensamt. Detta sker genom väl utvecklad regional tågtrafik, bussar i stadstrafik och linjelagd trafik i vissa landsbygd stråk. Som komplement till detta finns anropsstyrd trafik för dem som bor längre än en kilometer från ordinarie linjelagd kollektivtrafik. Närtrafiken ger i vår kommun resmöjligheter tre gånger per vardag och därmed vissa möjligheter till resor utan att använda egen bil. Det är taxi som utför denna tjänst eftersom bussfordon av miljöskäl bara bör användas där tillräckligt många personer har behov av samma resa. Av samma skäl är det därför bättre att enskildas resor- från exv. landsbygd -genomförs med bil och inte med ett s.k. kollektivt färdsätt. Den kollektiva resan uppstår alltså först när flera människor har ett gemensamt behov av samma transport.

10 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS/2012:90 Tillgången till kollektivtrafik är beroende på var man bor! Föredrar man kollektiva resesätt kan det vara klokt att bosätta sig där denna service erbjuds. Bosätter man sig längre från tätort och utanför trafikerade stråk får man som enskild i högre grad själv tillgodose sina resebehov. För miljön och samhällsekonomins bästa! Vill man att världen skall se annorlunda ut finns fortfarande det stora privilegiet för var och en att vara med att påverka. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Peter Forell Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och avslutat. Expediera till

11 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Utdrag PROTOKOLL l (l) 53 Medborgarförslag från Peter Forell angående fungerande taxi och kollektivtrafik i Ljungskile (KS/2012:90) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Tima Rallkonen Justerat Ralph Steen, El ving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Tima Rallkonen Expedierat Kommunledningskontoret utvecklingsavdelningen Sven Andersson Utdragsbestyrkande

12 Medborgarförslagets ärende Att få en fungerande taxi och kollektivtrafik i Ljungskl/e Ditt medborgarförslag Det handlar om politik, att ta ställning,ligga främst i ledet! Att brukaren får vara med att bestämma! Okunskap, att inte vara påläst är ett svek mot samhällsinvånarna. Det handlar om anropsstyrd trafik, en fungerande taxi som inte slutar att köra k/ på vardeagar och kl på helger då turerna enbar1 bär av till kyrkan! Det handlar om ett samhälle i framtiden som är helt annorlunda än det vi har idag. Vare sig man vill eller inte! För en del är det ett signum att roffa åt sig så mycket som möjligt av kakan, och sedan begära att andra skall betala i form av skatter och högre pensionsålder! Det är ingen frihet att så for1 man skall någonstans är det privat-bilen som används. Det håller inte,miljön tar stryk att många tillbringar flera timmar per dag i bilen istället för en utvecklad kollektivtrafik med bra infrastruktur. All denna överkonsumtion kostar. Försök att skala av onödiga behov, sakta ner. Välkomna livet. stoppa världen, jag vill hoppa av! Förnamn och efternamn Peter Forell Adress Dirhuvud204 Postnummer Postadress Ljungskile UDDEVALL.Ä-i{OMMUN Kornmunstvrels:~n Korn1riunlednirlrJsl<.ontoret o 9 Oiarienr lii-,n,-,piå:;il;t-ec.,-l<n.,-in-g -1 :lo12:0o - E-post Telefon

13 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Michael Fjordenheim om att göra Uddevalla central till knutpunkt för järnvägen i norra Bohuslän (KS/2013: 199) Sammanfattning Michael Fjordenheim föreslår att Uddevalla central bör bli ny lmutpunkt för järnvägen i nona Bohuslän inom några år. Förslaget omfattar bara denna mening och det är därför oldart vad som inryms i denna tanl<e. Uddevalla är beläget mitt emellan norra och södra Bohusbanan som trafikeras med olika intensitet mot Strömstad respektive Göteborg. Till Uddevalla anlöper även tågen från Herrljunga, Borås och Stockholm via Älvsborgsbanan. Sett ur detta perspektiv är redan Uddevalla en knutpunkt för tågtrafiken. Kommunen arbetar för att tågavgångarna skall bli fler och tätare till och från Uddevalla. Ett nytt resecentrum öster om Uddevalla station kommer att knyta bussarna bättre till tågen. Dessa åtgärder förstärker Uddevallas position som knutpunkt för järnvägen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse O. Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och avslutat. Justerandes signatur Utdrags best yrkande

14 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) Dnr KS/2013:199 Handläggare Utvecklare Sven Andersson Telefon Medborgarförslag från Michael Fjordenheim om ah göra Uddevalla central till knutpunkt för järnvägen i norra Bohuslän Sammanfattning Michael Fjordenheim föreslår att Uddevalla central bör bli ny knutpunkt får järnvägen i norra Bohuslän inom några år. Förslaget omfattar bara denna mening och det är därfår oklart vad som inryms i denna tanke. Uddevalla är beläget mitt emellan norra och södra Bohusbanan som trafikeras med olika intensitet mot Strömstad respektive Göteborg. Till Uddevalla anlöper även tågen från Herrljunga, Borås och Stockholm via Älvsborgsbanan. Sett ur detta perspektiv är redan Uddevalla en knutpunkt får tågtrafiken. Kommunen arbetar får att tågavgångarna skall bli fler och tätare till och från Uddevalla. Ett nytt resecentrum öster om Uddevalla station kommer att knyta bussarna bättre till tågen. Dessa åtgärder fårstärker Uddevallas position som knutpunkt får järnvägen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från O. Medborgarförslag Michael Fjordenheim Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och avslutat. -).... ~---~-- Peter Larsson Förvaltningschef Expediera till,d J i/' /.. '/1.-1_,..-:y/'j ~/la / y;jt" N./th/rottt:vif4 " 7 // Sven Andersson Utvecklare

15 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 70 Medborgarförslag från Michael Fjordenheim om att göra Uddevalla central till knutpunkt för järnvägen i norra Bohuslän (KS/2013:199) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat 20 I I 3 Ralph Steen, Jan Gunnarsson, Lilian Lindström Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat J 5 Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

16 UDDEVALLA KOMMUN Utskriftsdatum: :09 Ä re n d e sam ma nfattn i nslg_-.::::2:..::0_:_1.=.3.=.04..::.3;::_0;::_--'-4- Rubrik: Skapad: Skapad av: Ansvarig: Ärendetyp: Etiketter: Ifyllda formulär: Medborgarförslag: Medborgarförslag :00 WebForms KLK Administrativ Handläggare Medborgarförslag Förslag Sista inlämning: :09 Inlämnat av: WebForms Ditt förslag: Medborgarförslaget avser: Uddevalla bör bli ny Knutpunkt Lämna förslaget: Uddevalla central bör bli ny Knutpunkt för järnvägen i norra Bohuslän inom några år. Förnamn: Michael Efternamn: Fjordenheim Adress: Nordanvindsvägen 1 B Postnummer: Postort: Uddevalla E-post: Ärendelogg 1 (2)

17 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Kiomars Heydar om hyrcyklar på cykelstationer (KS/2011: 118) 6 Sammanfattning Kiomars Heydar föreslår att Uddevalla kommun åstadkorner cykelstationer på strategiska platser inom kommunen för att uddevallabor och turister skall kunna låna cyklar mot en avgift. Kommunen bör även undersöka möjligheterna för kommun- och statligt anställda att använda dessa cyklar under arbetstid. Hyrcykelsystem är relativt vanliga i större städer men förekomer också på mindre orter ofta som ett led i kommunernas arbetsmarknadsåtgärder. Hyrcykelverksamhet är inte ekonomiskt självbärande, dvs. verksamheten finansieras inte genom de intäkter uthyrningen ger, vilket innebär att cykeluthyrning i kommunal regi måste finansieras med skattemedel eller genom andra subventioner om den överlåtes till annan. I Uddevalla finns hyrcyklar vid turistbyrån. Kommunerna i södra Bohuslän har också aktivt utvecklat cykelturismpaket Destination Uddevalla anser därför att cykelservice för besökare och turister är tillgodosedd. För anställda i kommunen finns f.n. möjlighet att använda elcyklar i stadshuset för tjänstetransporter. Kommunen bör vara försiktig med att starta upp, driva och bekosta en ny cykeluthyrningsverksamhet och tillsvidare låta marknaden själv pröva och etablera egna kanaler för detta. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse O. Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och avslutat. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret J (3) Dnr KS/2011: 118 Handläggare Utvecklare Sven Andersson Telefon Medborgarförslag från Kiomars Heydar om hyrcyklar på cykelstationer Sammanfattning Kiomars Heydar föreslår att Uddevalla kommun åstadkomer cykelstationer på strategiska platser inom kommunen for att uddevallabor och turister skall kunna låna cyklar mot en avgift. Kommunen hör även undersöka möjligheterna for kommun- och statligt anställda att använda dessa cyklar under arbetstid. Hyrcykelsystem är relativt vanliga i större städer men forekomer också på mindre orter ofta som ett led i kommunernas arbetsmarknadsåtgärder. Hyrcykelverksamhet är inte ekonomiskt självbärande, dvs. verksamheten finansieras inte genom de intäkter uthyrningen ger, vilket innebär att cykeluthyrning i kommunal regi måste finansieras med skattemedel eller genom andra subventioner om den överlåtes till annan. 1 Uddevalla finns hyrcyklar vid turistbyrån. Kommunerna i södra Bohuslän har också aktivt utvecklat cykelturismpaket Destination Uddevalla anser därför att cykelservice för besökare och turister är tillgodosedd. För anställda i kommunen finns f.n. möjlighet att använda elcyklar i stadshuset for tjänstetransporter. Kommunen bör vara försiktig med att starta upp, driva och bekosta en ny cykeluthyrningsverksamhet och tillsvidare låta marknaden själv pröva och etablera egna kanaler for detta. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från l O. Medborgarf6rslag Kiomars Heydar Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarforslaget besvarat och avslutat.

19 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) D nr KS/20 Il: 118 Ärendebeskrivning Kiomars Heydar fdreslår att Uddevalla kommun åstadkorner cykelstationer på strategiska platser inom kommunen fdr att uddevallabor och turister skall kunna låna cyklar mot en avgift. Kommunen bör även undersöka möjligheterna for kommun- och statligt anställda att använda dessa cyklar under arbetstid. Hyrcykelsystem är relativt vanliga i större städer men forekomer numera även på mindre orter av t.ex. Uddevallas storlek. Det är då vanligt att kommunens arbetsmarknadsavdelning är inblandad och sköter driften av verksamheten med hjälp av personal i arbetsmarknadsåtgärder. En översiktlig scanning av marknaden visar att hyrcykelverksamhet av denna typ inte är ekonomiskt självbärande, dvs. verksamheten kan inte finansieras genom de intäkter uthyrningen ger. Detta bekräftas också genom att den fria marknaden inte själv tillhandahåller denna service. I grannkommunerna Trollhättan och Vänersborg finns forsök med liknande verksamhet. J Trollhättan köpte arbetsmarknadsavdelningen in ett antal cyklar som placerades ut på stationer. Via ett sms-betalsystem kunde man hyra cykel fdr en viss tid. Verksamheten har dock lagts ner p.g.a. av höga kostnader och stor skadegörelse. I Vänersborg prövas ett lånesystem där cyklar kan lånas från stationer utan avgift. Verksamheten bekostas av arbetsmarknadsenheten. l Göteborg finns det mer etablerade konceptet "Styr & Ställ". Uthyrningen sköts här av det privatägda reklamföretaget JCDecaux. "Styr & Ställ" omfattar f.n cyklar och 60 stationer. Lån av cykel forutsätter registrering och köp av ett säsongskort För besökare finns ett tre-dagarskort. Hyran uppgår efter forsta timman till 80 kronor/timma. Affärsmodellen bygger på att investerings-och driftkostnader for hyrcyklar finansieras av utomhusreklam i stadsmiljön. Avtal finns därfor med Göteborgs stad. Inte heller här uppges själva cykeluthyrningen vara ekonomiskt självbärande. I Uddevalla finns sedan ett par säsonger hyrcyklar vid turistbyrån i Uddevalla. Efterfrågan har varit begränsad. Kommunerna i södra Bohuslän har genom cykelturismprojektet Skepp o 'hoj utvecklat cykelturismpaket Ett koncept for cykeluthyrning har arbetats fram där t.ex. verksamheter med turismanknytning kan forhyra cyklar genom ett cykelforetag som tillhandahåller och servar cyklarna. Förhyraren kan i sin tur hyra ut cyklar eller cykelupplevelsepaket Destination Uddevalla anser därfor att behovet av cykelservice for besökare och turister kan anses tillgodosedd genom dessa

20 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) Dnr KS/20J J :J J8 möjligheter och att det därför inte är motiverat att Destination Uddevalla själv skulle ta på sig uppgiften att ansvara för ytterligare cykeluthyrning. Arbetsmarknadsavdelningen inom Uddevalla kommun kan tänka sig att ta på sig ett uppdrag att sköta drift och service av cyklar, men kan inte själva stå för marknadsföring, ev. betalsystem o.likn. Anställda i kommunen och andra i ottentlig verksamhet har i varierande omfattning behov av transporter i tjänsten. Detta sker ofta med bil. Kommunens tjänstebilar är s.k. miljöbilar. l stadshuset finns dock några elcyklar vilka kan användas för tjänstebruk. Ytterligare insatser för att få fler tjänsteresor att genomföras med cykel kan dock göras för att minska andelen transporter som genomförs med bil. Förslagställarens förslag innehåller åtminstone två grundläggande frågeställningar. Frågan om vems/vilket behov som skall tillgodoses liksom frågan om finansiering. Skall kommunen ta på sig uppdraget tycks det bli skattekollektivet som i någon mening får ta kostnaden. Finns det en stor allmännytta kanske detta kan vara motiverat. För besökare/turister finns redan vissa möjligheter att i Uddevalla hyra cykel medan det för uddevallabornas mer vardagliga transportbehov saknas system för detta. Hit skulle t.ex. transporter tillifrån tågstationer och Kampenhof kunna räknas. Vill man tillgodose liknande behov måste själva systemet skapas så att det blir pålitligt och robust och det måste då finnas motsvarande bakomliggande organisation som kan ansvara för och driva verksamheten när den är igång. Då behovet av liknande cykeltransporter i Uddevalla kommun, liksom viljan att betala för denna tjänst, är okänd bör kommunen vara försiktig med all starta upp, driva och bekosta en sådan verksamhet. Det är rimligt att tillsvidare låta den fria marknaden själv pröva och etablera kanaler för cykeluthyrning så som exv. sker genom projektet Skepp o'hoj. På längre sikt kan det inte uteslutas att företag, på liknande sätt som sker i Göteborg, kan intressera sig för och bedriva cykeluthyrning även i Uddevalla. ('l ~1/?L:!~/ OtrzZ/k ~- "~,- -- Peter Larsson Förvaltningschef,./ Sven Andersson Utvecklare ' Expediera till

21 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 68 Medborgarförslag från Kiomars Heydar om hyrcyklar på cykelstationer (KS/2011: 118) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Tima Rahkonen Justerat O Ralph Steen, Gunila.liven, Jan-Olof Andersson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan O intygar Timo Rallkonen Expedierat Kommunledningskontoret Utdragsbestyrkande

22 MEDBORGARFÖRsLAG I flera städer runt om i världen finns det hyrcyklar på cykelstationer som invånarna och turister, mot en avgift kan låna. Dessa cyklar kan sedan lämnas tillbaka vid närmaste cykelstation. I Göteborg stad finns det också en variant av cykelstationer. Iden bygger på ett mycket sunt miljö -och folkhälsotänkande. Att cykla i "platta" orter är naturligtvis mer praktiskt men med dagens moderna cyklar går det även att cykla i vår delvis backiga Uddevalla. Jag förslår därför: Att Uddevalla kommun via, förslagsvis, Destination Uddevalla eller Arbetsmarknadsavdelningen, åstadkommer cykelstationer på några strategiska platser inom kommunen för att uddevallabor och turister skall kunna låna cyklar mot en avgift. Att Uddevalla kommun undersöker möjligheterna för att kommunanställda (och vid samarbete med statliga myndigheter även statanställda) skall kunna använda dessa cyklar med "kommunkort" under arbetstid. Kiomars Heydar Oxevik Uddevalla u c~; c:;..: ;~.::::::.. :.. :~--~...,.;}T;; ; J-:::-1 ~ f(ornrnuruh.yn~~i.s~r; ~- '..<ornrnunlednr,,uskoniut<.li j

23 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Motion från Krister Kronlid (S) angående att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer (KS/2012:379) Sammanfattning Krister Kronlid (S) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar; l. att inleda arbetet for att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga, 2. att kommunen åtar sig att inrätta en arbetsgrupp för ändamålet, 3. att ansvara for samordning, struktur och systematik i arbetet mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga. Motionen har remitterats till barn och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur och fritidsnämnden. Förvaltningarna beskriver i sina yttranden kommunens befintliga insatser och organisation för ändamålet samt den samverkan som finns med övriga aktörer som berörs av frågan. I strategisk plan finns uppdrag riktat till samtliga förvaltningar att arbeta med trygghet och förebyggande av skador. Beslut finns om framtagande av Ungdomspolitiskt handlingsprogram vilket även bör innehålla strategier för ungdomars kriminalitet. En strategi finns för drogförebyggande arbete bland unga i samverkan mellan socialtjänsten, kultur och fritid samt barn och utbildning. Drogförebyggande samordnare finns på såväl strategisk nivå som mer operativ ute i skolorna. Samverkansgrupperingar för brottsoch drogförebyggande arbete finns på ledningsnivå och i ntförarled. Däremot saknas i viss mån en samordningsfunktion med avsatt tid för utveckling och samordning av det brottsförebyggande arbetet bland unga. Alla tre forvaltningarna som svarat på remissen påpekar dock att något ekonomiskt utrymme att tillsätta någon sådan inte finns i dagsläget. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Barn och utbildningsnämndens protokoll Socialnämndens protokoll Kultur och fritidsnämndens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

24 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Motion inkommen Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att lyfta frågan vidare för förvaltningsövergripande dialog. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till befintlig organisation och uppdrag/handlingsplan. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 september 2013 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13juni2012 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström,

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag

Sociala insatsgrupper. Redovisning av regeringsuppdrag Sociala insatsgrupper Redovisning av regeringsuppdrag 2 3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...5 2 UPPDRAGET...7 2.1 Syfte med uppdraget... 8 2.2 Mål för uppdraget... 9 2.3 Avgränsningar för uppdraget... 9 3 PROJEKTORGANISATION...

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 25 februari 2015 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-02-17 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Stadshuset, Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 25 februari

Läs mer

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge

Strategisk handlingsplan mot organiserad brottslighet i Huddinge KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-09 KS-2014/317.173 1 (13) HANDLÄGGARE Linda Lindblom Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Strategisk handlingsplan mot organiserad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 26 augusti 2015 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2015-08-19 Sammanträde Plats och lid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 26 augusti 2015 Ingemar

Läs mer

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m.

Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Projektplan Sociala insatsgrupper m.m. Polisavdelningen Christina Kiernan 2011-05-31 Projektplan 2 (14) Projektplan INNEHÅLL 1 UPPDRAGET...3 1.1 Bakgrund och problembild...3 1.2 Syfte...4 1.3 Frågeställningar...4

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 29 oktober 2014 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-10-20 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bä ve, kl. Il :00 onsdagen den 29 oktober 2014 Henrik

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

Strategi för samverkan. kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ISBN: 978-91-85483-60-0 Artikelnr 2007-123-31 Omslag Jupiter Reklam AB Foto Matton Sättning Edita Västra Aros AB Tryck

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Med individen i centrum. Korta fakta och berättelser om samverkan kring kriminella ungdomar i sociala insatsgrupper

Med individen i centrum. Korta fakta och berättelser om samverkan kring kriminella ungdomar i sociala insatsgrupper Med individen i centrum Korta fakta och berättelser om samverkan kring kriminella ungdomar i sociala insatsgrupper Unga som fastnar i kriminalitet är ett stort problem för samhället men framför allt för

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Har ej prioriterat frågan. En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Har ej prioriterat frågan En undersökning om svenska kommuners arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 7 mars 2005 Inledning...3 Amnesty Internationals undersökning...5 Kontakten med kommunerna...

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 maj 2014 Kallelse Föredragningslista 1(4) 2014-05-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 28 maj 2014 Ordförande sekreterare Henrik Sundström

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad?

bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? bostad för alla Vem tar ansvar för att alla får en bostad? förord En egen bostad är en självklarhet för många, men inte för alla. En del personer har i dag inte möjlighet att teckna ett eget hyreskontrakt

Läs mer