KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 augusti 2013

2 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(5) Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bä ve, kl. 11:00 Ordförande sekreterare Henrik Sundström Annica Åberg Ärende D nr Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Informationsärenden kommunstyrelsen 2. A vrapportering från socialnämnden avseende KS/2013:26 arbetet med handlingsplan för ekonomisk balans 3. Uppföljning resultatförbättrande åtgärder KS/2013: Bo Lundgren kl :15 Peter Larsson kl. 11:15-11:30 Medborga~förslag 4. Medborgarförslag från Peter Forell ang KS/2012:90 fungerande taxi och kollektivtrafik i Ljungskile 5. Medborgarförslag från Michael Fjordenheim KS/2013:199 om att göra Uddevalla central till knutpunkt för järnvägen i norra Bohuslän 6. Medborgarförslag från IGomars I-Ieydar om KS/2011:118 hyrcyklar på cykelstationer Kl. 11:30 Kl. 11:30 Kl. Il :30 Beredning inför kommunfullmäktige 7. Motion från Krister Kronlid (S) angående att KS/2012:379 upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvål d, missbruk och gängkulturer

3 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 2(5) Ärende D nr Föredragande 8. Medborgarförslag från Leif J o hans son angående att kommunen ordnar ett mottagningsställe för slaktrester. KS/2012: Låne- och borgensavgifter, förslag reviderade nivåer KS/2013:42 Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret och på uddevalla.sc/ks JO. Räddningstjänstens taxor och avgifter KS/2013:241 Il Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/20 13:255 vatten och spillvatten gällande Bohusgården, Uddevalla Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/20 13:256 vatten och spillvatten gällande Uddevalla- Ljungskile, Åh-Ulvesund Antagande av allmänt verksamhetsområde för KS/20 13 :25 7 vatten och spillvatten gällande sydöstra Ulvesund, Ljungskile 14. Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten gällande nyexploatering inom Grytingen l: 12 KS/2013: Antagande av detaljplan för flerbostadshus KS/20 13:277 Tjölsteröd 2:21 m.fl. Ljungskile Upprättande av bostadsförsötjningsprogram KS/2011 :90 samt mål och riktlinjer för bostadsförsötjningen i Uddevalla kommun Bestämmande av kommunfullmäktiges KS/20 13:288 sammanträdesdagar 2014 Kompletta handlingar finns på kommunledn ingskontoret och på uddevalla.se/ks Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret och på uddevalla.se/ks 18. Lokalresursplan för Uddevalla kommun KS/2013:158 Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret och på uddevalla.se/ks

4 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 3(5) Ärende D nr Föredragande Länsstyrelsens tillsyn över stiftelsen Hemmets KS/2012:623 för gamla och sjuka Avsiktsförklaring avseende samverkan inom KS/20 13:283 utbildningsområdet mellan medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund A vrapportering och åtgärdsforslag - KS/20 13:259 styrgrupp för seniorboende Årsredovisning med tillhörande KS/20 13:298 verksamhetsberättelse 2012 från Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Granskning av kommunstyrelsens övergripande verksamhetsstyrning Granskning av upphandling, inköp och investeringar samt ansvarsfördelning och rapportering inom projektet "Torp växer" Granskning av kvalitet i förskola och äldreboende KS/2013:99 KS/2013:98 KS/2013: Länsstyrelsens remisser om uppförande av KS/20 13:303 vindkraftverk enligt miljöbalken 16 kap 4 i Forshälla och Ljungskileområdet i Uddevalla kommun Upprättande av kulturplan KS/20 13:282 Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll delas ut på sammanträdet Upphandlingspolicy F örslag till nytt kvartersnamn Lancaster Kommunstyrelsens egna ärenden KS/2013:48 KS/2013: Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2014 KS/2013:287 Förlängning av sotningsavtal för 2014 KS/20 13:268 Handlingar delas ut senare 32. Remiss angående betänkandet "Vissa frågor om gode män och förvaltare" (SOU 2013:27) KS/2013:244 Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret

5 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 4(5) Ärende D nr Föredragande 33. Västbus reviderade riktlinjer 2012 samt KS/2013: 118 Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga Uppdragsbesk! ivning förvaltningsområde sverigefinländare Revidering av bestämmelser för rekrytering Omräkning kommunbidrag 2014 tilllöpande priser KS/2013:254 KS/2013:180 KS/2013: Ansökan om sponsring fi ån GF Kroppskultur KS/20 13:30 l gällande säsongen samt bidrag till bortamatch för damlaget Samråd gällande översiktsplan Färgelanda kommun 2013 Räddningstjänstsamarbete i norra Bohuslän KS/2013:307 KS/2013:300 Hemställan från Destination Uddevalla om att KS/2013:234 driva digital turistinformation mot bidragsfinansiering/upphandling Kompletta handlingar finns på kommun ledningskontoret och på uddevalla.se/ks 41. Bestämmelser för kontakter med massmedia, bruk av sociala medier och telefoni KS/2013: Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland- regional handlingsplan med fokus på de mest sjuka äldre (remiss) KS/2013:75 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på uddevalla.se/ks 43. Jämställdhetsstrategi för Västra Götalandsregionen KS/20 13:21 O Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på uddevalla.se/ks 44. Remiss angående West Swedens framtida inriktning, organisation och finansiering KS/2013: West Sweden extrastämma 31 oktober 2013, instruktion till ombud KS/2013: Kommunens ansvarsförsäkring KS/20 13:297

6 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 5(5) Ärende D nr Föredragande Information från kommnndirektören Information från kommunledningskontorets förvaltningschef Information från räddningschefen Information från kommunstyrelsens ordforande samt från Fyrbodal Redovisning av delegationsbeslut KS/2013:3 KS/2013:4 KS/2013:5 KS/2013:6 KS/2013:2 52. Anmälningsärenden KS/2013:1 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller i en del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till Anna-Lena Lundin te! eller Annica Åberg te! eller e-post

7 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Peter Forell ang fungerande taxi och kollektivtrafik i Ljungskile (KS/2012:90) Sammanfattning Peter Forell lämnar i ett medborgarförslag en del synpunkter på politik, konsumtion, privatbilism och kollektivtrafik. Något konkret forslag kan inte utläsas av medborgarförslaget men man kan ändå forstå att forslagsställaren önskar att taxi och kollektivtrafik skall fungera bättre i Ljungskile. Bor man utanför tätort är kollektivtrafikservicen begränsad och av mindre omfattning än vad som gäller i tätort. Utbudet står enkelt uttryckt i relation till resandeunderlaget Om alla boende utanför tätort skulle få tillgång till samma service som tätorterna skulle detta medföra mycket stora kostnader for samhället, vilket innebär att kostnaden för människors transporter skulle gå över skattsedeln istället för den privata ekonomin. Detta vore åtminstone teoretiskt möjligt, men troligen inte förenligt med den syn på flexibilitet och rörlighet vi vant oss vid. Dagens filosofi för kollektivt resande bygger därför på att ha väl fungerande system där det är motiverat, dvs. där det finns tillräckligt många som kan åka gemensamt. Detta sker genom väl utvecklad regional tågtrafik, bussar i stadstrafik och linjelagd trafik i vissa landsbygdstråle Som komplement till detta finns amopsstyrd trafik för dem som bor längre än en kilometer från ordinarie linjelagd kollektivtrafik. Närtrafiken ger i vår kommun resmöjligheter tre gånger per vardag och därmed vissa möjligheter till resor utan att använda egen bil. Det är taxi som utför denna tjänst eftersom bussfordon av miljöskäl bara bör användas där tillräckligt många personer har behov av samma resa. A v samma skäl är det därfor bättre att enskildas resor - från ex v. landsbygd - genomförs med bil och inte med ett s.k. kollektivt färdsätt. Den kollektiva resan uppstår alltså först när flera människor har ett gemensamt behov av samma transport. Tillgången till kollektivtrafik är beroende på var man bor! Föredrar man kollektiva resesätt kan det vara klokt att bosätta sig där denna service erbjuds. Bosätter man sig längre från tätort och utanfor trafikerade stråk Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 Protokollsförslag Kommunstyrelsen får man som enskild i högre grad själv tillgodose sina resebehov. För miljön och samhällsekonomins bästa! Vill man att världen skall se annorlunda ut finns fortfarande det stora privilegiet för var och en att vara med att påverka. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och avslutat. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

9 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (2) Dnr KS/2012:90 Handläggare Utvecklare Sven Andersson Teleton Medborgarförslag från Peter Forell ang. fungerande taxi och kollektivtrafik i Ljungskile Sammanfattning Peter Forell lämnar i ett medborgarförslag en del synpunkter på politik, konsumtion, privatbilism och kollektivtrafik. Något konkret förslag kan inte utläsas av medborgarförslaget men man kan ändå förstå att förslagsställaren önskar att taxi och kollektivtrafik skall fungera bättre i Ljungskile. Bor man utanför tätort är kollektivtrafikservicen begränsad och av mindre omfattning än vad som gäller i tätort. Utbudet står enkelt uttryckt i relation till resandeunderlaget Om alla boende utanför tätort skulle få tillgång till samma service som tätorterna skulle detta medföra mycket stora kostnader för samhället, vilket innebär att kostnaden för människors transporter skulle gå över skattsedeln istället för den privata ekonomin. Detta vore åtminstone teoretiskt möjligt, men troligen inte förenligt med den syn på flexibilitet och rörlighet vi vant oss vid. Dagens filosofi för kollektivt resande bygger därför på att ha väl fungerande system där det är motiverat, dvs. där det finns tillräckligt många som kan åka gemensamt. Detta sker genom väl utvecklad regional tågtrafik, bussar i stadstrafik och linjelagd trafik i vissa landsbygd stråk. Som komplement till detta finns anropsstyrd trafik för dem som bor längre än en kilometer från ordinarie linjelagd kollektivtrafik. Närtrafiken ger i vår kommun resmöjligheter tre gånger per vardag och därmed vissa möjligheter till resor utan att använda egen bil. Det är taxi som utför denna tjänst eftersom bussfordon av miljöskäl bara bör användas där tillräckligt många personer har behov av samma resa. Av samma skäl är det därför bättre att enskildas resor- från exv. landsbygd -genomförs med bil och inte med ett s.k. kollektivt färdsätt. Den kollektiva resan uppstår alltså först när flera människor har ett gemensamt behov av samma transport.

10 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS/2012:90 Tillgången till kollektivtrafik är beroende på var man bor! Föredrar man kollektiva resesätt kan det vara klokt att bosätta sig där denna service erbjuds. Bosätter man sig längre från tätort och utanför trafikerade stråk får man som enskild i högre grad själv tillgodose sina resebehov. För miljön och samhällsekonomins bästa! Vill man att världen skall se annorlunda ut finns fortfarande det stora privilegiet för var och en att vara med att påverka. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Medborgarförslag från Peter Forell Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och avslutat. Expediera till

11 l UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Utdrag PROTOKOLL l (l) 53 Medborgarförslag från Peter Forell angående fungerande taxi och kollektivtrafik i Ljungskile (KS/2012:90) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Tima Rallkonen Justerat Ralph Steen, El ving Andersson, Reine Johansson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Tima Rallkonen Expedierat Kommunledningskontoret utvecklingsavdelningen Sven Andersson Utdragsbestyrkande

12 Medborgarförslagets ärende Att få en fungerande taxi och kollektivtrafik i Ljungskl/e Ditt medborgarförslag Det handlar om politik, att ta ställning,ligga främst i ledet! Att brukaren får vara med att bestämma! Okunskap, att inte vara påläst är ett svek mot samhällsinvånarna. Det handlar om anropsstyrd trafik, en fungerande taxi som inte slutar att köra k/ på vardeagar och kl på helger då turerna enbar1 bär av till kyrkan! Det handlar om ett samhälle i framtiden som är helt annorlunda än det vi har idag. Vare sig man vill eller inte! För en del är det ett signum att roffa åt sig så mycket som möjligt av kakan, och sedan begära att andra skall betala i form av skatter och högre pensionsålder! Det är ingen frihet att så for1 man skall någonstans är det privat-bilen som används. Det håller inte,miljön tar stryk att många tillbringar flera timmar per dag i bilen istället för en utvecklad kollektivtrafik med bra infrastruktur. All denna överkonsumtion kostar. Försök att skala av onödiga behov, sakta ner. Välkomna livet. stoppa världen, jag vill hoppa av! Förnamn och efternamn Peter Forell Adress Dirhuvud204 Postnummer Postadress Ljungskile UDDEVALL.Ä-i{OMMUN Kornmunstvrels:~n Korn1riunlednirlrJsl<.ontoret o 9 Oiarienr lii-,n,-,piå:;il;t-ec.,-l<n.,-in-g -1 :lo12:0o - E-post Telefon

13 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Michael Fjordenheim om att göra Uddevalla central till knutpunkt för järnvägen i norra Bohuslän (KS/2013: 199) Sammanfattning Michael Fjordenheim föreslår att Uddevalla central bör bli ny lmutpunkt för järnvägen i nona Bohuslän inom några år. Förslaget omfattar bara denna mening och det är därför oldart vad som inryms i denna tanl<e. Uddevalla är beläget mitt emellan norra och södra Bohusbanan som trafikeras med olika intensitet mot Strömstad respektive Göteborg. Till Uddevalla anlöper även tågen från Herrljunga, Borås och Stockholm via Älvsborgsbanan. Sett ur detta perspektiv är redan Uddevalla en knutpunkt för tågtrafiken. Kommunen arbetar för att tågavgångarna skall bli fler och tätare till och från Uddevalla. Ett nytt resecentrum öster om Uddevalla station kommer att knyta bussarna bättre till tågen. Dessa åtgärder förstärker Uddevallas position som knutpunkt för järnvägen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse O. Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och avslutat. Justerandes signatur Utdrags best yrkande

14 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret l (l) Dnr KS/2013:199 Handläggare Utvecklare Sven Andersson Telefon Medborgarförslag från Michael Fjordenheim om ah göra Uddevalla central till knutpunkt för järnvägen i norra Bohuslän Sammanfattning Michael Fjordenheim föreslår att Uddevalla central bör bli ny knutpunkt får järnvägen i norra Bohuslän inom några år. Förslaget omfattar bara denna mening och det är därfår oklart vad som inryms i denna tanke. Uddevalla är beläget mitt emellan norra och södra Bohusbanan som trafikeras med olika intensitet mot Strömstad respektive Göteborg. Till Uddevalla anlöper även tågen från Herrljunga, Borås och Stockholm via Älvsborgsbanan. Sett ur detta perspektiv är redan Uddevalla en knutpunkt får tågtrafiken. Kommunen arbetar får att tågavgångarna skall bli fler och tätare till och från Uddevalla. Ett nytt resecentrum öster om Uddevalla station kommer att knyta bussarna bättre till tågen. Dessa åtgärder fårstärker Uddevallas position som knutpunkt får järnvägen. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från O. Medborgarförslag Michael Fjordenheim Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och avslutat. -).... ~---~-- Peter Larsson Förvaltningschef Expediera till,d J i/' /.. '/1.-1_,..-:y/'j ~/la / y;jt" N./th/rottt:vif4 " 7 // Sven Andersson Utvecklare

15 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 70 Medborgarförslag från Michael Fjordenheim om att göra Uddevalla central till knutpunkt för järnvägen i norra Bohuslän (KS/2013:199) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Annica Åberg Justerat 20 I I 3 Ralph Steen, Jan Gunnarsson, Lilian Lindström Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat J 5 Kommunstyrelsen Utdragsbestyrkande

16 UDDEVALLA KOMMUN Utskriftsdatum: :09 Ä re n d e sam ma nfattn i nslg_-.::::2:..::0_:_1.=.3.=.04..::.3;::_0;::_--'-4- Rubrik: Skapad: Skapad av: Ansvarig: Ärendetyp: Etiketter: Ifyllda formulär: Medborgarförslag: Medborgarförslag :00 WebForms KLK Administrativ Handläggare Medborgarförslag Förslag Sista inlämning: :09 Inlämnat av: WebForms Ditt förslag: Medborgarförslaget avser: Uddevalla bör bli ny Knutpunkt Lämna förslaget: Uddevalla central bör bli ny Knutpunkt för järnvägen i norra Bohuslän inom några år. Förnamn: Michael Efternamn: Fjordenheim Adress: Nordanvindsvägen 1 B Postnummer: Postort: Uddevalla E-post: Ärendelogg 1 (2)

17 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Medborgarförslag från Kiomars Heydar om hyrcyklar på cykelstationer (KS/2011: 118) 6 Sammanfattning Kiomars Heydar föreslår att Uddevalla kommun åstadkorner cykelstationer på strategiska platser inom kommunen för att uddevallabor och turister skall kunna låna cyklar mot en avgift. Kommunen bör även undersöka möjligheterna för kommun- och statligt anställda att använda dessa cyklar under arbetstid. Hyrcykelsystem är relativt vanliga i större städer men förekomer också på mindre orter ofta som ett led i kommunernas arbetsmarknadsåtgärder. Hyrcykelverksamhet är inte ekonomiskt självbärande, dvs. verksamheten finansieras inte genom de intäkter uthyrningen ger, vilket innebär att cykeluthyrning i kommunal regi måste finansieras med skattemedel eller genom andra subventioner om den överlåtes till annan. I Uddevalla finns hyrcyklar vid turistbyrån. Kommunerna i södra Bohuslän har också aktivt utvecklat cykelturismpaket Destination Uddevalla anser därför att cykelservice för besökare och turister är tillgodosedd. För anställda i kommunen finns f.n. möjlighet att använda elcyklar i stadshuset för tjänstetransporter. Kommunen bör vara försiktig med att starta upp, driva och bekosta en ny cykeluthyrningsverksamhet och tillsvidare låta marknaden själv pröva och etablera egna kanaler för detta. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse O. Kommunfullmäktiges protokoll Medborgarförslag inkommit Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat och avslutat. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret J (3) Dnr KS/2011: 118 Handläggare Utvecklare Sven Andersson Telefon Medborgarförslag från Kiomars Heydar om hyrcyklar på cykelstationer Sammanfattning Kiomars Heydar föreslår att Uddevalla kommun åstadkomer cykelstationer på strategiska platser inom kommunen for att uddevallabor och turister skall kunna låna cyklar mot en avgift. Kommunen hör även undersöka möjligheterna for kommun- och statligt anställda att använda dessa cyklar under arbetstid. Hyrcykelsystem är relativt vanliga i större städer men forekomer också på mindre orter ofta som ett led i kommunernas arbetsmarknadsåtgärder. Hyrcykelverksamhet är inte ekonomiskt självbärande, dvs. verksamheten finansieras inte genom de intäkter uthyrningen ger, vilket innebär att cykeluthyrning i kommunal regi måste finansieras med skattemedel eller genom andra subventioner om den överlåtes till annan. 1 Uddevalla finns hyrcyklar vid turistbyrån. Kommunerna i södra Bohuslän har också aktivt utvecklat cykelturismpaket Destination Uddevalla anser därför att cykelservice för besökare och turister är tillgodosedd. För anställda i kommunen finns f.n. möjlighet att använda elcyklar i stadshuset for tjänstetransporter. Kommunen bör vara försiktig med att starta upp, driva och bekosta en ny cykeluthyrningsverksamhet och tillsvidare låta marknaden själv pröva och etablera egna kanaler for detta. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från l O. Medborgarf6rslag Kiomars Heydar Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänvisning till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse anse medborgarforslaget besvarat och avslutat.

19 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) D nr KS/20 Il: 118 Ärendebeskrivning Kiomars Heydar fdreslår att Uddevalla kommun åstadkorner cykelstationer på strategiska platser inom kommunen fdr att uddevallabor och turister skall kunna låna cyklar mot en avgift. Kommunen bör även undersöka möjligheterna for kommun- och statligt anställda att använda dessa cyklar under arbetstid. Hyrcykelsystem är relativt vanliga i större städer men forekomer numera även på mindre orter av t.ex. Uddevallas storlek. Det är då vanligt att kommunens arbetsmarknadsavdelning är inblandad och sköter driften av verksamheten med hjälp av personal i arbetsmarknadsåtgärder. En översiktlig scanning av marknaden visar att hyrcykelverksamhet av denna typ inte är ekonomiskt självbärande, dvs. verksamheten kan inte finansieras genom de intäkter uthyrningen ger. Detta bekräftas också genom att den fria marknaden inte själv tillhandahåller denna service. I grannkommunerna Trollhättan och Vänersborg finns forsök med liknande verksamhet. J Trollhättan köpte arbetsmarknadsavdelningen in ett antal cyklar som placerades ut på stationer. Via ett sms-betalsystem kunde man hyra cykel fdr en viss tid. Verksamheten har dock lagts ner p.g.a. av höga kostnader och stor skadegörelse. I Vänersborg prövas ett lånesystem där cyklar kan lånas från stationer utan avgift. Verksamheten bekostas av arbetsmarknadsenheten. l Göteborg finns det mer etablerade konceptet "Styr & Ställ". Uthyrningen sköts här av det privatägda reklamföretaget JCDecaux. "Styr & Ställ" omfattar f.n cyklar och 60 stationer. Lån av cykel forutsätter registrering och köp av ett säsongskort För besökare finns ett tre-dagarskort. Hyran uppgår efter forsta timman till 80 kronor/timma. Affärsmodellen bygger på att investerings-och driftkostnader for hyrcyklar finansieras av utomhusreklam i stadsmiljön. Avtal finns därfor med Göteborgs stad. Inte heller här uppges själva cykeluthyrningen vara ekonomiskt självbärande. I Uddevalla finns sedan ett par säsonger hyrcyklar vid turistbyrån i Uddevalla. Efterfrågan har varit begränsad. Kommunerna i södra Bohuslän har genom cykelturismprojektet Skepp o 'hoj utvecklat cykelturismpaket Ett koncept for cykeluthyrning har arbetats fram där t.ex. verksamheter med turismanknytning kan forhyra cyklar genom ett cykelforetag som tillhandahåller och servar cyklarna. Förhyraren kan i sin tur hyra ut cyklar eller cykelupplevelsepaket Destination Uddevalla anser därfor att behovet av cykelservice for besökare och turister kan anses tillgodosedd genom dessa

20 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (3) Dnr KS/20J J :J J8 möjligheter och att det därför inte är motiverat att Destination Uddevalla själv skulle ta på sig uppgiften att ansvara för ytterligare cykeluthyrning. Arbetsmarknadsavdelningen inom Uddevalla kommun kan tänka sig att ta på sig ett uppdrag att sköta drift och service av cyklar, men kan inte själva stå för marknadsföring, ev. betalsystem o.likn. Anställda i kommunen och andra i ottentlig verksamhet har i varierande omfattning behov av transporter i tjänsten. Detta sker ofta med bil. Kommunens tjänstebilar är s.k. miljöbilar. l stadshuset finns dock några elcyklar vilka kan användas för tjänstebruk. Ytterligare insatser för att få fler tjänsteresor att genomföras med cykel kan dock göras för att minska andelen transporter som genomförs med bil. Förslagställarens förslag innehåller åtminstone två grundläggande frågeställningar. Frågan om vems/vilket behov som skall tillgodoses liksom frågan om finansiering. Skall kommunen ta på sig uppdraget tycks det bli skattekollektivet som i någon mening får ta kostnaden. Finns det en stor allmännytta kanske detta kan vara motiverat. För besökare/turister finns redan vissa möjligheter att i Uddevalla hyra cykel medan det för uddevallabornas mer vardagliga transportbehov saknas system för detta. Hit skulle t.ex. transporter tillifrån tågstationer och Kampenhof kunna räknas. Vill man tillgodose liknande behov måste själva systemet skapas så att det blir pålitligt och robust och det måste då finnas motsvarande bakomliggande organisation som kan ansvara för och driva verksamheten när den är igång. Då behovet av liknande cykeltransporter i Uddevalla kommun, liksom viljan att betala för denna tjänst, är okänd bör kommunen vara försiktig med all starta upp, driva och bekosta en sådan verksamhet. Det är rimligt att tillsvidare låta den fria marknaden själv pröva och etablera kanaler för cykeluthyrning så som exv. sker genom projektet Skepp o'hoj. På längre sikt kan det inte uteslutas att företag, på liknande sätt som sker i Göteborg, kan intressera sig för och bedriva cykeluthyrning även i Uddevalla. ('l ~1/?L:!~/ OtrzZ/k ~- "~,- -- Peter Larsson Förvaltningschef,./ Sven Andersson Utvecklare ' Expediera till

21 Utdrag PROTOKOLL l (l) UDDEVALLA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE 68 Medborgarförslag från Kiomars Heydar om hyrcyklar på cykelstationer (KS/2011: 118) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet. Vid protokollet Tima Rahkonen Justerat O Ralph Steen, Gunila.liven, Jan-Olof Andersson Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan O intygar Timo Rallkonen Expedierat Kommunledningskontoret Utdragsbestyrkande

22 MEDBORGARFÖRsLAG I flera städer runt om i världen finns det hyrcyklar på cykelstationer som invånarna och turister, mot en avgift kan låna. Dessa cyklar kan sedan lämnas tillbaka vid närmaste cykelstation. I Göteborg stad finns det också en variant av cykelstationer. Iden bygger på ett mycket sunt miljö -och folkhälsotänkande. Att cykla i "platta" orter är naturligtvis mer praktiskt men med dagens moderna cyklar går det även att cykla i vår delvis backiga Uddevalla. Jag förslår därför: Att Uddevalla kommun via, förslagsvis, Destination Uddevalla eller Arbetsmarknadsavdelningen, åstadkommer cykelstationer på några strategiska platser inom kommunen för att uddevallabor och turister skall kunna låna cyklar mot en avgift. Att Uddevalla kommun undersöker möjligheterna för att kommunanställda (och vid samarbete med statliga myndigheter även statanställda) skall kunna använda dessa cyklar med "kommunkort" under arbetstid. Kiomars Heydar Oxevik Uddevalla u c~; c:;..: ;~.::::::.. :.. :~--~...,.;}T;; ; J-:::-1 ~ f(ornrnuruh.yn~~i.s~r; ~- '..<ornrnunlednr,,uskoniut<.li j

23 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Motion från Krister Kronlid (S) angående att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer (KS/2012:379) Sammanfattning Krister Kronlid (S) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar; l. att inleda arbetet for att upprätta en kommunal handlingsplan mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga, 2. att kommunen åtar sig att inrätta en arbetsgrupp för ändamålet, 3. att ansvara for samordning, struktur och systematik i arbetet mot ungdomsvåld, missbruk och gängkulturer bland unga. Motionen har remitterats till barn och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur och fritidsnämnden. Förvaltningarna beskriver i sina yttranden kommunens befintliga insatser och organisation för ändamålet samt den samverkan som finns med övriga aktörer som berörs av frågan. I strategisk plan finns uppdrag riktat till samtliga förvaltningar att arbeta med trygghet och förebyggande av skador. Beslut finns om framtagande av Ungdomspolitiskt handlingsprogram vilket även bör innehålla strategier för ungdomars kriminalitet. En strategi finns för drogförebyggande arbete bland unga i samverkan mellan socialtjänsten, kultur och fritid samt barn och utbildning. Drogförebyggande samordnare finns på såväl strategisk nivå som mer operativ ute i skolorna. Samverkansgrupperingar för brottsoch drogförebyggande arbete finns på ledningsnivå och i ntförarled. Däremot saknas i viss mån en samordningsfunktion med avsatt tid för utveckling och samordning av det brottsförebyggande arbetet bland unga. Alla tre forvaltningarna som svarat på remissen påpekar dock att något ekonomiskt utrymme att tillsätta någon sådan inte finns i dagsläget. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Barn och utbildningsnämndens protokoll Socialnämndens protokoll Kultur och fritidsnämndens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

24 Protokollsförslag Kommunstyrelsen Motion inkommen Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningschefen att lyfta frågan vidare för förvaltningsövergripande dialog. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen besvarad med hänvisning till befintlig organisation och uppdrag/handlingsplan. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. 11 september 2013 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 september 2013 UDDEVALLA KOMMUN Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika

Läs mer

Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) och Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15)

Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet (Ds 2010:9) och Kriminella grupperingar motverka rekrytering och underlätta avhopp (SOU 2010:15) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 10-003/950 SID 1 (8) 2010-04-14 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-05-20 Effektivare insatser

Läs mer

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2015-03-31. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-03-31 96 Medborgarförslag om utökning av kollektivtrafik till och från orter utanför Falkenbergs centralort

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Östergötlands län och Motala kommun 1. Inledning Denna samverkansöverenskommelse syftar till att formalisera och ytterligare utveckla samarbetet mellan

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Betänkande av Utredningen mot kriminella grupperingar Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SÖU~2O1O:15 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Sociala insatsgrupper

Sociala insatsgrupper Sociala insatsgrupper Ett samverkansarbete med fokus på unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil Christina Kiernan projektledare, Rikspolisstyrelsen Anna Sjöstrand Arnell Socialförvaltningen

Läs mer

ABCDE. Stadens strategi mot droger och missbruk - yttrande till revisionskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut

ABCDE. Stadens strategi mot droger och missbruk - yttrande till revisionskontoret. Till Norrmalms stadsdelsnämnd. Förslag till beslut Stadsmiljö- och planeringsavdelningen N ORRMALMS STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2003-10-18 DNR 124-681/03 Handläggare: Gunilla Schedin Hahn Tfn: 08-508 09 015 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Mål för Nässjö kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Mål för Nässjö kommuns brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 1 (5) Datum 2016-03-10 Diarienummer KS 2016-69 Handläggare Izabell Martinsson Åberg Direkttelefon 0383-46 77 59 E-postadress Izabell.martinssonaberg@raddningstjansten.com Kommunstyrelsen Mål för Nässjö

Läs mer

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator

Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-09-29 Kommunfullmäktige KF 161 Dnr KS 2014/27 Motion från Eva Kullenberg (FP) och Sven Bergman (FP) om kommunal nätkurator Ärendebeskrivning Eva Kullenberg

Läs mer

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2016-08-19 Diarienummer KSN-2016-0245 Kommunstyrelsen Motion av Jonas Segersam (KD) angående handlingsplan mot våldsbejakande extremism Förslag till

Läs mer

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt

Handlingsplan 1 (7) Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten. 1 Allmänt Handlingsplan 1 (7) 2013-02-04 Handlingsplan i samverkan mot den organiserade brottsligheten 1 Allmänt En stor del av den organiserade brottsligheten styrs i dag av strategiska personer och dess innersta

Läs mer

Kommunfullmäktige 11 juni

Kommunfullmäktige 11 juni KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 juni 2013 33 Paragraf Diarienummer KS-2013/705.173 Sociala insatsgrupper - bordläggning av svar på interpellation ställd av Emil

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Malmö Trygg och säker stad

Malmö Trygg och säker stad Malmö Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016 Malmö trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö 2012-2016

Läs mer

Brottsförebyggande program

Brottsförebyggande program Brottsförebyggande program 2015-09-24 Antaget i Kommunstyrelsen 2016-03-07, 53 Innehåll Inledning 2 Bakomliggande strategiska dokument 2 Organisation av det brottsförebyggande arbetet 3 Syfte 3 Arbete

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014

Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Handlingsplan utifrån samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten Gävleborgs län och Ljusdals kommun 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Överenskommelsen bygger på fem steg... 3 Inledning...

Läs mer

Sociala insatsgrupper

Sociala insatsgrupper Sociala insatsgrupper Ett samverkansarbete med fokus på unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil Christina Kiernan projektledare, Rikspolisstyrelsen 1 Ett uppdrag fyra delar I mars 2011 fick

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling

Projektansökan. Datum för godkännande: Projektansökan. Socialt hållbar utveckling Projektnamn: Social insatsgrupp Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Förvaltningar: BoF, AoF, VoO, GoV Eventuell styrgrupp: Projektledare: Samordnare för sociala insatsgrupper Godkänt av: Datum för godkännande:

Läs mer

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun

152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-15 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2016/255 152 Översyn och samordning av drogpolicy för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsen beslutar: 1. Barn- och utbildningsnämnden,

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 28 september 2015 Föredragningslista l (l) Sammanträde Plats och lid Bohusläns museum, kl. 12:30 måndagen den 28 september 2015 Ordförande sekreterare Föredragningslista Föredragande

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut

148 Dnr BoE2012.0925. Yttrande över motion om barnbokslut ESLÖVS KOMMUN Barn- och familjenämnden Sammanträdesprotokoll Sida 6 (24) 2012-12-12 r' -12-1 7 148 Dnr BoE2012.0925 Yttrande över motion om barnbokslut Ärendebeskrivning Kent Karlsson (KD) föreslår i motion

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Brottsförebyggande arbete i Enskede-Årsta- Vantör

Brottsförebyggande arbete i Enskede-Årsta- Vantör ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖR STADSDELDFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (4) 2012-08-27 Handläggare: Britt Widell Telefon: 08-508 14 476 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Brottsförebyggande

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth

2015-08-03. Kristina Svensson Alexander Hutter Maria Sörkvist Elsie-Marie Östling Veronica Almroth 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Tillsynsbesök vid Orust Montessoriförskola 2015-08-10 kl 08.15- Em: Kommunhuset, s-rum

Läs mer

KS DECEMBER 2013

KS DECEMBER 2013 KS 17 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-15 Diarienummer KSN-2013-1258 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Polismyndigheten i Uppsala

Läs mer

KL 08.15 08.30 Sektor Omsorg

KL 08.15 08.30 Sektor Omsorg Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 27 mars 2013 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

Samverkansavtal med Statens institutionsstyrelse (SIS) om förstärkt vårdkedja för ungdomar

Samverkansavtal med Statens institutionsstyrelse (SIS) om förstärkt vårdkedja för ungdomar PM 2006 RVII (Dnr 325-3461/2006) Samverkansavtal med Statens institutionsstyrelse (SIS) om förstärkt vårdkedja för ungdomar Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Samverkansavtal

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena )

Beslutsärenden Kl 08.15 09.30 (Ingen planerad medverkan av sektorschefer under handläggningen av beslutsärendena ) Kallelse / Inbjudan 1(6) Beslutsinstans: Kommunstyrelsen Datum och tid: Onsdagen den 25 september 2013 klockan 8.15 Plats: Kommunkontoret, Handlingskraftig Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP)

Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin (MP) SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:50 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C) Ordförande Said Olsson (M) 1:e vice ordförande AnnKristin Allvin

Läs mer

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN

JE~ SOLLENTUNA KOMMUN JE~ SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Diariekod: 707 Kommunstyrelsen Policy för arbete mot våld i nära relationer Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Yttrande ang. Motion om socialt förebyggande arbete

Yttrande ang. Motion om socialt förebyggande arbete Kulturnämnden 2008-12-18 88 11 Kulturnämndens arbetsutskott 2008-12-04 89 10 Yttrande ang. Motion om socialt förebyggande arbete Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet anför följande i motion:

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik

Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 17 (37) 2015-12-17 Kf 147 Ks 181 Au 213 KS/2013-0042 Svar på motion - Samlat grepp om kollektivtrafik s förslag till Kommunfullmäktiges beslut att motionen anses

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 88 KS/2015:261. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslås besluta

Sammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 88 KS/2015:261. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslås besluta Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-05-23 1 (1) Sida 88 KS/2015:261 Svar på medborgarförslag angående digitalt servicekontor inom Mjölby kommun Bakgrund Thorbjörn Andersson

Läs mer

Primärvården i Varberg

Primärvården i Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-09-30 Primärvården i Varberg Tid: Tid: Torsdag 30 september 2004 kl 15:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall Borgerliga gruppen träffas 29/9 kl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX

Folkhälsoplan Folkhälsorådet Vara. Fastställd av Folkhälsorådet Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Folkhälsoplan 2015 Folkhälsorådet Vara Fastställd av Folkhälsorådet 2014-10-09 Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 20XX-XX-XX Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda

Läs mer

Riktlinje mot våldsbejakande extremism

Riktlinje mot våldsbejakande extremism Riktlinje 1 (5) Riktlinje mot våldsbejakande extremism 1. Bakgrund Sveriges regering tillsatte i juli 2014 en nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Uppdraget, som

Läs mer

Sociala insatsgrupper

Sociala insatsgrupper Sociala insatsgrupper Ett samverkansarbete med fokus på unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil Christina Kiernan projektledare, 1 Ett uppdrag fyra delar I mars 2011 fick i uppdrag av regeringen

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43) Dnr KS-2012-466 Dpl 00 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-10-05 Per Danielsson, 054-540 80 18 per.danielsson@karlstad.se Remiss - Konsumenten i centrum - ett framtida

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

Remiss från Finansdepartementet om regional indelning -tre nya län, statens offentliga utredningar 2016:48

Remiss från Finansdepartementet om regional indelning -tre nya län, statens offentliga utredningar 2016:48 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-28 260 Dnr KS 2016/00357 Remiss från Finansdepartementet om regional indelning -tre nya län, statens offentliga utredningar 2016:48 Sammanfattning Regeringen tillsatte

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte

Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Handlingsplan Alkohol, Narkotika, Dopnings- och Tobaksarbete i Nacka kommun 2014-2016 för social- och äldrenämndens ansvarsområden Syfte Syftet med handlingsplanen är att konkretisera insatserna i kommunen

Läs mer

LOKALA UPPSALA. Verksamhetsberättelse för det lokal brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2014-01-01-2014-12-31

LOKALA UPPSALA. Verksamhetsberättelse för det lokal brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2014-01-01-2014-12-31 yppsala "KOMMUN KOMMUNLEDNINGS KONTORET Handläggare Datum Carina Börjesdotter Samordnare Lokala brottsförebyggande rådet i Uppsala kommun 2015-03-04 UPPSALA KOMMUNSTYRELSE mk 2015-03- 2 7 Diarienr.)/ SA

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15)

Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Social- och omvårdnadsnämnden 2013-04-18 1 (15) Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 08.00-10.10 Paragrafer 21-32 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt Gustafsson

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Kommunala ordningsvakter i Skärholmen, trygghetsnummer och kameraövervakning

Kommunala ordningsvakter i Skärholmen, trygghetsnummer och kameraövervakning Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Handläggare Anette Petersson Telefon: 08-508 24 420 Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.4./394-2017, 1.2.4./214-2017, 1.2.4./288-2017, 1.2.4./287-2017,

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Jonas Löhnn (mp) Bengt Sundström (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-12-12 257 Tid 8.30-9.20 Plats Stadshuset Omfattning 261-267 ande Göran Häggfors (m) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret ST] SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande 2013-04-09 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0006 KS-2 Diariekod: 009 Kommunstyrelsen Policy för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksarbete

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-21 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Lokalbussar som cirkulerar i Nykvarn KS/2014:373 Medborgarförslag: Förvaltningens

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun

Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Överenskommelse för ökad trygghet i Härnösands kommun 2012-2013 Samverkan Polismyndigheten och Härnösands kommun Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49)

Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) 1 (5) Socialförvaltningen 2014-10-21 Dnr KS 2014-684 Anna Widéen SN 2014-230 Justitiedepartementet Yttrande över Våld i nära relationer en folkhälsofråga (SOU 2014:49) SAMMANFATTNING Linköpings kommun

Läs mer

Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar

Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2016-02-11 ';,'. (' ''.., ' ;,._\:'i LI'.':: 17 (30) 20 Medborgarförslag om öppet fritids på helger och röda dagar Dnr 2015/314 Ruwaida Nazar-Taha

Läs mer

Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun

Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun KS 22:1 Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:46-034 2015-09-21 1/2 Svar på motion om förstärkning av det preventiva alkoholoch drogpolitiska arbetet i Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED15-1149-8 37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat

Läs mer

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden

PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden PROGRAM FÖR DET BROTTS- OCH DROGFÖREBYGGANDE RÅDET (Brå) Antaget av Socialnämnden 2008-11-27 MÅLSÄTTNING Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad skall verka för att: Öka tryggheten i kommunen

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem

Svar på motion från Ulrik Bergman (M) om hyrcykelsystem 2015-11-17 2015/37189 1(5) Vår adress Kommunstyrelsen Borlänge kommun Adress Hållbarhetsutskottet Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gustaf Karlsson 0243-74093 gustaf.karlsson@borlange.se

Läs mer

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN

Vef- s Tjänsteskrivelse: Förslag till folkhälsopolicy 2. Folkhälsopolicy 3. Protokollsutdrag, KSAU $ zr5 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2016-01-25 13 (2e) s10 Folkhälsopolicy (KS 2015. 126) Beslut Kommunstyrelsen skickar förslaget till folkhälsopolicy på remiss till nämnderna till och med den 3o

Läs mer

Policy och riktlinjer

Policy och riktlinjer Policy och riktlinjer ANDT (ALKOHOL, NARKOTIKA, DOPNING OCH TOBAK) ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 Bakgrund Den 30 mars 2011 antog riksdagen en samlad nationell strategi för alkohol-, narkotika-,

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016

Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016 Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 24 maj 2016 Sid Justering... 2 27 Information om MRP-uppdrag LED 13, 2015 Jämställt bemötande... 3 28 Information

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Samverkan Trygg och säker stad

Samverkan Trygg och säker stad Samverkan Trygg och säker stad Samverkansöverenskommelse kommun och polis - samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Nationell handlingsplan (RPS 2008) Handbok Samverkan i lokalt brottsförebyggande

Läs mer

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306

Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 38 Medborgarförslag om att enkelrikta trafiken på S:t Lars Kyrkogata. (AU 14) KS 2013-306 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer