DEL 2 - Planeringsförutsättningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEL 2 - Planeringsförutsättningar"

Transkript

1 Landskrona stad Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort DEL 2 - Planeringsförutsättningar SAMRÅDSHANDLING

2 Titel Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort, Landskrona stad. Del 2 - Planeringsförutsättningar. Utarbetad januari-mars Beställare Kommunstyrelsen i Landskrona stad. Rättigheter Om inget annat anges gäller följande beträffande rättigheter till kartorna: 2012 MBK och GIS, Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona stad Beträffande fotografier äger Landskrona stad rättigheterna för publicering. För mer information om arbetet se: 2 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

3 Läsanvisning Denna del av fördjupningen av översiktsplanen för Landskrona tätort innehåller en sammanfattande beskrivning av de planeringsförutsättningar som finns att ta hänsyn till och förhålla sig till i Landskrona stad. Utöver denna beskrivning finns ett stort och brett kommunalt underlagsmaterial i form av olika rapporter och beskrivningar. Även staten, genom Länsstyrelsen i Skåne län, tillhandahåller planeringsunderlag som skall beaktas i den kommunala fysiska planeringen. Planeringsförutsättningar är färskvara och redovisar en nulägesbeskrivning av staden, dess strukturer och befolkning. En bred kunskapsbas behövs för att formulera ett förslag till en fördjupad översiktsplan. Arbetet med att insamla kunskapsunderlag från olika sektorer har skett genom att ett antal tematiska PM utarbetats. Dessa redogör kortfattat för nuläget i Landskrona samt pekar på väsentliga framtidsfrågor som har betydelse för hur den fördjupade översiktsplanen formuleras. De olika PM:en är Arkitektur i Landskrona, Befolkning i Landskrona, Folkhälsa och hållbarhet, Framtidens arbetsplatser, Framtidens klimat, Gröna och blå strukturer, Handel, Lekfulla Landskrona, Mobilitet, Stadsbyggnadsstrategi, Historik, Risk och störningsutredning. PM:en har använts som underlag till den fördjupade översiktsplanen tillsammans med andra planeringsunderlag. Dokumentet är tematiskt uppbyggt med en nulägesbeskrivning av olika sektorsområden. Inledningsvis redovisas de så kallade allmänna intressena. Därefter redogörs för de riksintressen som tätorten berörs av. För varje avsnitt anges i vilka dokument man kan läsa vidare om man önskar fördjupa sig i någon aspekt. För ställningstagande och rekommendationer hänvisas till Del 1 - Planförslag och för konsekvensbeskrivning hänvisas till Del 3 - Miljökonsekvensbeskrivning. Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

4 4 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

5 Innehållsförteckning 1 Allmänna intressen 1.1 Landskapet sid Naturvård sid Luft, mark, vatten sid Klimatförändringar sid Risk- och sårbarhet sid Fritid och rekreation sid Kulturmiljö sid Offentlig service sid Handel sid Näringsliv sid Kommunikationer sid Teknisk infrastruktur sid 44 2 Riksintressen 2.1 Yrkesfiske sid Naturvård sid Kulturmiljövård sid Friluftsliv sid Kommunikationer sid Totalförsvaret sid Kustzonen sid Natura 2000 sid 60 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

6

7 1. Allmänna intressen I andra kapitlet Plan- och bygglagen anges de intressen som är allmänna intressen och som kommunen ska ta hänsyn till, tillämpa och följa i planer och beslut enligt plan- och bygglagen. Utgångspunkten är att mark- och vattenområden ska användas till det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge och till behoven. I detta kapitel redovisas de allmänna intresse som har bedömts som relevanta för den fördjupade översiktsplanens geografiska område. Redovisningen kan också ses som ett kunskapsunderlag och en nulägesbeskrivning av förhållanden i Landskrona utifrån olika sektorsområden.

8 1.1 Landskapet Det skånska karaktärslanskapet slätten är väldigt tydligt kring Landskrona. Marken har med lång kontinuitet präglats av det intensiva jordbruket och den bär idag skifteslandskapets raka och strukturerade mönster. Siktlinjerna är långa och slätten är ouppbruten och flack. De små äldre byarna ligger som öar i jordbruksmarken och syns på långt håll. Det är dessa byar (och ett fåtal större gårdar) med sina bevuxna ägogränser och märgelgravar som utgör de tydligaste elementen i Landskrona tätorts omland. Det öppna skifteslandskapet är i norra Landskrona säkerställt av riksintresse för kulturmiljö och småvatten och bevuxna ägogränser och står under biotopskydd, Miljöbalken (läs mer i kapitlet om kulturmiljö och kapitlet om naturvärden) Stadens möte med landskapet och havet När man närmar sig staden från olika håll möts man av olika bilder. Gemensamt är att staden i alla riktningar har en relativt skarp kant mot jordbrukslandskapet, men av olika karaktär. De stora transportlederna, E6:an och Västkustbanan, passerar Landskrona i nordsydlig riktning och de utgör skarpa gränser för staden. I från norr möter staden backarna där dessa börjar flacka ut vilket ger en fin utsikt över tätorten. Säbyholms gård sticker ut ur en stadsrand som har väl uppvuxen grönska. I stadssiluetten syns miljonprogrammets storskaliga bostadsområde Karlslund och hamnens kranar och vindkraftverk trots att de senare står placerade på andra sidan staden. Närmast kanten är bebyggelsen relativt låg. Strax utanför den ligger Landskronas golfklubb och koloniområden vilket upplöser randen något och skapar en grön buffert. I söder sker ett skarpt möte mellan strandängarna längs den naturliga strandlinjen och Landskronas hamn- och industriområde. På de stora utfyllnadsmassorna som placerats i havet på talet, Gipsön, står idag också vindkraftverk och tillsammans med hamnens kranar höjer sig över stadens siluett och ger en tydlig karaktär. Från inlandet dominerar Västkustbanans tydliga gräns och den nya logistikanläggningen vid motorvägen. Om man närmar sig staden med båt, kanske ifrån ön Ven, möts man av den täta, småskaliga och varierande bebyggelsen i Borstahusen. Ifrån havet upplevs staden ha ett stort inslag av grönt, villor med trädgårdar längs Strandvägen och Citadellets grönska. Även från havet syns vattentornen, den nyare höghusbebyggelsen i Nyhamn och hamnens stora industribyggnader med höga kranar och vindkraftspark. Längs flera sträckor är strandlinjen fortfarande naturlig och badstranden ligger mycket nära staden. Landskrona saknar större skogsområden, men växtligheten i Lill-Olas skog, kring Säbyholmsgård och i Karlslundsparken syns på långt håll när man närmar sig staden ifrån norr och öster. 8 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

9 Vy från Landskronas norra infart, Glumslövs vägen. Landskrona sett från söder Nordskånes barrskogslandskap Läs mer i: Planprogram för Norra Borstahusen Tematisk PM Arkitektur Sediment och horstområde Sydvästra Skåne Karta över Skånes naturgeografiska regioner. Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

10 1.2 Naturvård Inom Landskrona stad finns ett antal områden som är intressanta ut naturvårdssynpunkt. Dessa är självklart påverkade av människan och utgörs i många fall parker, koloniträdgårdar, kyrkogårdar och ruderatmark inom staden, men hyser ändå ett rikt växt- och djurliv. Golfbanan t.ex. utgör ett relativ stor grönyta inom Landskrona stad och här finns också ett antal ovanliga arter som trivs just i denna miljö. Bland annat förekommer grönfläckig padda och större vattensalamander. Kuststräckan i Landskrona präglas av den bebyggda miljön med både bostäder och verksamheter utmed kusten. Det är bara i planområdets norra och södra delar som kuststräckan är relativt opåverkad Kommunalt naturvårdsprogram I det kommunala naturvårdsprogrammet pekas sju intressanta naturområden ut inom Landskrona stad. I naturvårdsprogrammet redovisas även områden som gränsar till området för den fördjupade översiktsplanen. Det är havsstrandängsområdet mellan skjutbanan och södra kommungränsen samt havet med Staffans bank och Landskrona djupet som också pekas ut i naturvårdsprogrammet. Säbyholmsparken, S 1 Säbyholmsparken anlades i engelsk parkstil på 1800-talet och innehåller en samling av buskar och träd med omkring 300 olika arter. Området innehåller också en vildvuxen skogspark med bl.a. alm, ask och bok. Fältskiktet innehåller flera intressanta växter, man hittar bl.a. häxört, skogsbingel, ramslök, storrams och vitskråp. Rödlistade arter bedöms finnas i området. Fördämning av Säbybäcken SO Erikstorp och Säbybäcken, S2 En fördämning av Säbybäcken har skapat ett fuktängsområde som nu håller på att växa igen. Norr om Kopparhögarnas koloniområde har diket meandrats och naturmark skapats. Området bör hävdas för att inte växa igen. Genom landskapsvårdande insatser finns här en potential att skapa ett attraktivt närnaturområde med damm och meandrande bäck. Strandområden mellan Sjöhusen och Erikstorp, L1 Området utgörs av ett strandområde med anslutande betesmark. I söder gränsar området till Erikstorps golfbana och ingår därmed till viss del i området för den fördjupade översiktsplanen. Stranden är i norr blockig medan södra delen utgörs av en sandstrand. Betesmarken har en i huvudsak trivial flora, där rödsvingel, ängsgröe, hundäxing och vitklöver dominerar. Här finns också mandelblom. Rödlistade arter bedöms finnas i området. B.l.a har det anlagts dammar inom golfbaneområdet för grönfläckig padda. Grönfläckig padda är skyddad enligt EU s Art- och habitat direktiv. Erikstorpområdet (Borstahusens fritidsområde), L2 Erikstorpsområdet utgörs av Lill-Olas park, golfbanan samt Borstahusens camping och semesterby. Området omges på tre sidor av mer eller mindre täta trädridåer. Två av dem, den södra och sydöstra, är historiskt intressanta eftersom de utgör rester av de dikesgropar/hägnader som markerade Erikstorps ägor 1741 (troligen ännu äldre). I nordvästra delen ligger Lill-Olas park, som är ett ströv- och naturområde. Området domineras av tallskog, med inslag av små öppna gräsytor. Tallskogen har stort inslag av lövträd. Fältskikt är trivialt med riklig förekomst av brännässlor. Ute längs havet sträcker sig en sandstrand. I södra delen av området rinner Säbybäcken ut i havet och i 10 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

11 RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD L 1 SJÖHUSEN ERIKSTORP NATURRESERVAT RIKSINTRESSE NATURA2000 NATURVÅRDSPROGRAM (MED OMR.BET.) STRANDSKYDD L2 ERIKSTORP S1 SÄBYHOLMSPARKEN S2 S2 S2 SÄBYBÄCKEN L3 KARLSLUND L4 EXERCISFÄLTET L5 NV CITADELLET L6 GRÅEN L7 SÖDRA INDUSTRIOMRÅDET m Områden i Landskrona som är intressanta ur naturvårdssynpunkt. Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

12 de norra delarna Wallabäcken. Lövskogspartiet vid Säbybäcken består av bl.a. alm, ask, ek, sykomorlönn och klibbal. På den fuktiga marken längs bäcken växer t.ex. älgört, vattenmärke, veketåg och ramslök. Längst i söder finns öppna partier med spridda granar. Rödlistade arter bedöms finnas i området. Bl.a. finns större vattensalamander som är skyddad enligt EU s Art- och habitat direktiv. Karlslund, L3 Karlslundsparken är en naturpark som anlades åren Trädskiktet utgörs främst av bok men här finns också alm, avenbok, ek, ask, lönn och sykomorlönn. Fältskiktet är ymnigt på våren med hav av vitsippor med öar av gulsippor och stor nunneört. Här finns också insådda arter så som rysk blåstjärna och morgonstjärna. Här finns Skånes största koloni med råkor. Rödlistade arter bedöms finnas i området. Exercisfältet, L4 Exercisfältet ligger nära Landskronas stadskärna och är ett kommunalt naturreservat. Området utgör resterna av en fäladsmark som i äldre tider sträckte sig längs havet och en bit in i landet. Topografiskt domineras området av en strandvall, i sina högsta delar ligger på meter, bildad under en högvattenperiod av Litorinahavet (för ca 6000 år sen). Området karaktäriseras idag övervägande av öppen mark, som hävdas som slåtter- och betesmark, med enstaka friväxande buskar och träd. På strandvallen är vegetationen en mosaik av torräng och hed. Här växer bl.a. trift, gulmåra, liten blåklocka, ljung och fårsvingel. I sluttningen från strandvallen ner mot en långsträckt sänka har ett flertal träd etablerat sig t.ex. ek, hagtorn och rönn. Under dem är fältskiktet artfattigt och dommineras av gräsarter. Nere i sänkan domminerar veketåg, tuvtåtel, harstarr och revsmörblomma. Rödlistade arter bedöms finnas i området. Utfyllnadsmark NV Citadellet, L5 Området utgörs av ett strandområde som har fått sin karaktär genom utfyllnad med massor från rensningen av vallgravarna åren Delarna närmast Citadellet hävdades tidigare genom bete, där var vegetationen lågväxt, medan andra domineras av högväxt bladvass och rosendunört. Området är nu stadd i igenväxning. Ålandsrot utgör ett inslag i de vassdominerade områdena. Här förekommer också en del sällsynta arter t.ex. strandmolke, bolmört och gullfrö. Området är intressant för olika fågelarter både som häck- och rastlokal. Rödlistade arter bedöms finnas i området. Gråen L6 Gråen är en befästningsanläggning, bestående av vallar, bastioner och gravar, som anlades 1754 av kung Adolf Fredrik. Här finns endast en bevarad byggnad, kruttornet från 1800-talet. Anläggningen är byggnadsminnesmärk. I området ingår också några mindre öar och revlar. Vegetationen på ön består av betade gräsytor med enstaka buskar och träd. Här finns dock flera mindre vanliga arter t.ex. strandbeta, raklosta, svartsenap och strandmalört. Befästningsanläggningen har en rik och varierad häckfågelfauna. Här häckar knölsvan, gräsand, skedand, vigg, kanadagås och grågås. Här förekommer också ejder samt enstaka par av strandskata, fiskmås och fisktärna. En stor koloni med storskarv har etablerats (590 par 2006). I östra delarna av ön finns kolonistugebebyggelse. Gipsön har en potential för fågellivet. Rödlistade arter bedöms finnas i området. Gråen är även naturreservat. Södra industriområdet (sandutfyllnaden) till skjutbanan V Axeltofta, L7 Området är en del av Lundåkrabukten vars grunda bottnar har fyllts ut med diverse utfyllnadsmassor. Strandområdet är ett omtyckt tillhåll för sjöfåglar och besöks ofta av vadare och på uppstickande stenar sitter ofta storskarvarna. I området finns två vattensamlingar med omgivande våtmarker som hyser en intressant insektfauna. Ungefär halva ytan täcks idag med snår av björk, asp och mindre bestånd av havtorn. På de 12 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

13 öppna ytorna och skalbankarna växer allehanda örter t.ex. mjölkört, gulsporre, rotoch klofibbla, nattljus samt orkidéerna ängs- och majnycklar. Rödlistade arter bedöms finnas i området Regionalt naturvårdsprogram Landskrona kommun beskrivs i det regionala naturvårdsprogrammet, men de områden som pekas ut ligger utanför Landskrona stad, så som t.ex. Saxåns mynning och Rönnebergabackar Riksintresse naturvård Planområdets norra del berörs av riksintresseområdet, område M: N7, Hildesborg Ålabodarna enligt 3 kap 6 miljöbalken. Planområdets södra del berörs av riskintresseområde för naturvård, M:N10A Kuststräckan Häljarp-Lomma, se vidare kapitlet om riksintresse Strandskyddsområde Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I Landskrona omfattas kuststäckan norr om Borstahusen av strandskydd, liksom strandområdet i den södra delen av staden. Strandskyddet utgörs av fast strandskydd om 300 meter, förutom en sträcka strax norr om Borstahusen där ett s.k. flytande strandskydd omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd Natura 2000 Lundåkrabukten söder om staden är så kallat natura 2000 område vilket innebär att det är av ett gemensamt intresse för hela EU. Lundåkrabukten är även klassat som ett Ramasarområde vilket innebär att det är ett våtmarksområde av internationell klass Biotopskyddade områden Enligt miljöbalkens 7 kap 11 omfattas mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter av biotopskydd. Sådana mark- eller vattenområden kan vara alléer, småvatten och våtmarker, odlingsrösen, pilevallar, stenmurar och åkerholmar. I jordbrukslandskapet kring Landskrona finns exempelvis märgelgravar, läplanteringar och åkerholmar representerade. Läs mer i: Naturvårdsprogram för Landskrona kommun Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

14 1.3 Luft, mark & vatten Den fördjupade översiktsplanen omfattar flera olika typer av områden - stadsmiljöer, grönområden, åkermark, vattenområden och luften vi andas. Dessa tillgångar är gemensamma och behöver förvaltas på ett klokt vis inför framtiden Mark Landskrona ligger inom den naturgeografiska regionen Sydvästra Skåne som karakteriseras av det intensiva jordbruket och avsaknad av skog. Landskapet norr om Landskrona tangerar naturregionen Skånes sediment och horstområde. Norr om staden är därför höjdskillnaderna större och backarna mer karakteristiska än i söder. Inom staden stiger marken från havet och österut. Stora delar av centrala Landskrona och södra industriområdet ligger under markhöjden + 3 meter. Jordklassificering Klass 6 Klass 7 Klass 8 Klass 9 Klass 10 Åkermarken räknas som den bästa i landet. Jordbruksmarken är klassificerad i olika åkerklasser. Kring Landskrona tätort finns åkerklass 9-10 och 6 representerad, varav 10 är den bästa jorden. Berggrunden under Landskrona stad består av tertiär dankalksten som är en sedimentär bergart. Jordartena inom staden utgörs av sand i de västra delarna i öster och norr förekommer morän och moränlera och i söder består marken av fyllnadsmassor. Landskrona stad ligger både inom normalriskområde samt lågriskområde när det gäller markradon (enligt en översiktlig radonriskkartering för Landskrona kommun utförd av J&W Bygg och anläggning AB 1993). Inom stadsbebyggelsen är radonhalten delvis beroende av vilka fyllnadsmassor som använts. Landskrona stad äger till stora delar den jordbruksmark som gränsar till staden i norr och väster m Klassificering av jordbruksmarken inom området för den fördjupade översiktsplanen Luft Miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken 5 kap 3 skall beaktas i all planering. Hittills har miljökvalitetsnormer för luft fastställts avseende halter i utomhusluften av kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, ozon och inandningsbara partiklar. Från och med den 31 dec 2012 gäller även MKN för arsenik, kadmium nickel, bens(a)pyren. För många av de luftföroreningar som det finns miljokvalitetsnormer för är halterna så låga att normerna klaras på de flesta platser i landet med god marginal. För höga halter av kvävedioxid och partiklar (PM10) kan emellertid utgöra ett problem utmed starkt trafikerade motorvägar samt utmed starkt trafikerade gator i tätorter. Miljökvalitetsnormerna för kvavedioxid och partiklar i Landskrona stad mäts på Eriksgatan och i södra industriområdet. På Eriksgatan finns en framtida risk för överskridande av miljökvalitetsnormen för partiklar med ökande trafikmängder. Klassificering av jordbruksmarken i hela Landskrona kommun. 14 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

15 Jordarter Fyllning Grus Isälvssediment, sand-block Lera Morän Moränlera Organisk jordart Sand Silt m Jordarter inom Landskrona stad. De södra delarna består av utfylld mark samt deponerade massor. Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

16 1.3.3 Vatten Landskrona stad ligger intill Öresund och Saxåns submarina fåra är anledningen till stadens placering. Havet utanför Landskrona hyser värdefulla marina miljöer. Vallabäcken och Säbybäcken är två vattendrag som har sina utlopp norr om staden och Örjadiket mynnar i Lundåkrabukten i söder. Inom stadsstrukturen finns mindre dammar och sjöar som st. Olofssjö och Pannkaksdammen. Citadellsområdet omsluts av vallgravar. I omgivande jordbruksmark finns märgelgravar och dagvattendammar. Dessa omfattas av biotopskydd. Miljökvalitetsnormer för vatten enligt 5 kap miljöbalken gäller för ytvatten- och grundvattenförekomster. Öresund är klassat som en sådan vattenförekomst, medan Säbybäcken och Wallabäcken inte är det. Den ekologiska statusen för Öresunds kustvatten bedömdes 2009 som måttlig. Lundåkrabukten är ekologiskt känslig och avsatt som Natura 2000 område. Säbybäcken och Wallabäcken avvattnar i huvudsak jordbruksmark. Bäckarna har höga halter av näringsämnen och ett kraftigt varierande vattenflöde. Vid regnperioder kan mycket lerpartiklar finnas i vattendragen. Säbybäcken omfattas av ett dikningsföretag. En dagvattenpolicy är under utarbetande i kommunen i samarbete med NSVA. Redan i dag studeras dagvattenfrågan i detaljplaner och lokal, öppen dagvattenhantering förordas. En grundvattentäkt finns vid Tullstorp som delvis ligger inom området för den fördjupade översiktsplanen. En vattendom finns som medger uttag av vatten vid krisläge. Täkten är inte avgränsad som skyddsområde och det finns enbart förslag till föreskrifter. Denna täkt kan ge motsvararande ca ½ Landskrona stads dygnsbehov m Utpekat utredningsområde för vattentäkt enligt gällande översiktsplan, Översiktsplan Förslag till vattenskyddsområde för Tullstorp. Utarbetat 2003, men aldrig antaget. Läs mer i: Landskronas miljöredovisning miljötillståndet Översiktlig radonriskkartering Landskrona kommun, J&W Bygg och anläggning AB Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

17 Klimatförändringar 1.4 Utsläppen av koldioxid och andra så kallade klimatpåverkande gaser medför att jordens medeltemperatur ökar vilket ger flera följdeffekter. Havsnivån stiger på grund av att vattnets volym ökar och glaciärerna smälter. Årsnederbörden och regnens intensitet ökar. Ökad nederbörd ger högre flöden i vattendragen. Identifierade problem till följd av stigande havsnivåer och ökade regnmängder är översvämning, ökad kusterosion, skred/ras och höjda grundvattennivåer. Dessa fyra problem kan samverka både med varandra och med andra effekter av klimatförändringarna t.ex. ökade högvattenflöden i vattendrag, kraftigare stormar med högre våghöjder. Med en stigande havsytenivå följer konsekvenser för samhället och miljön. I kustnära områden står stora ekonomiska värden på spel eftersom bebyggelse och teknisk infrastruktur i stor utsträckning är lokaliserade utmed kusterna. En höjd medeltemperatur kan också ge höga lokala temperaturer i stadsmiljön Havnivåhöjning I planeringssammanhang behöver därför hänsyn tas till att havets medelvattennivå kommer att stiga till år 2100 och fortsätta att stiga under mycket lång tid även därefter. Höjningen av havsnivån är relativt långsam fram till Den senaste bedömningen från SMHI innebär att en permanent höjning av havets nivå till år 2100 kommer att bli ca 1,0 meter från Den Holländska Deltakommittén gör en bedömning av den mest extrema permanenta höjningen av havets nivå fram till år 2200 och kommer fram till 2-4 meter (inklusive ett par decimeters landsänkning i Skåne). Det finns flera stationer för mätning av havsnivån längs Skånes och Blekinges kust. Mätstationen närmast Landskrona i söder ligger i Barsebäck och i norr är Viken närmsta mätpunkt. Den högsta nivån som återkommer en gång per 100 år är 1,7 meter över det aktuella årets (2006) medelnivå och har inträffat i Viken. I närbelägna kommuner som t.ex. Helsingborg och Malmö har beslut tagits angående nivåer för ny bebyggelse. Ny bebyggelse inom H+ området i Helsingborg föreslås anpassas till en dimensionerande framtida havsnivå med extrem vattennivå, på + 3, 5 m ö h och en medelvattennivå på cirka 1 m ö h. I Malmö gäller att ny bebyggelse inte skall ligga under + 3 meters nivån. Landskrona stad behöver också ta ställning till vilka nivåer som är lämpliga att bygga Höjdkurva markerad på 2, 3 respektive 5 meter över havets normalvattenstånd. Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

18 på med hänsyn till den pågående klimatförändringen. Övervägande som är specifika för Landskrona måste göras då kustområdet och havsbotten ser olika ut i Landskrona jämfört med andra skånska kommuner. Det bästa skyddet för att klara översvämningar är att bygga på högt belägen mark, men det gäller även att skydda befintlig bebyggelse. Det kan behöva avsättas utrymme för skyddande vallar eller murar. Under vallar och murar kan det behövas vattentäta skikt för att hindra vatten från havet eller vattendrag att tränga in under skyddet. Innanför det invallade området behöver man anlägga dräneringssystem och pumpstationer för att kunna pumpa bort grundvatten och dagvatten under perioder med höga vattennivåer. Stora delar av Landskronas kuststräcka är idag belagd med stenskoning i varierande skick. Även om stenskoningen inte framträder tydligt på alla ställen, finns tecken på att det en gång i tiden lagts ut ett skydd. Långa sträckor av kusten utgörs även av hårdgjorda kajkanter. Kusträckan söder om Landskrona utgörs av låglänta strandängar som översvämmas ibland. Denna kuststräcka är inte speciellt utsatt för erosion. Kuststräckan norr om Borstahusen och en bit norrut utgörs av en s.k. sandig kust. Denna typ av kust kännetecknas av en bred strand där dyner har bildats en bit upp på stranden av vindar som har blåst finkornig sand inåt land och deponerat det där de stöter på hinder, t.ex. vid vegetation. Här är kusten utsatt för erosion. Olika åtgärder utmed kusten, t.ex. pirarmar och stenskoningar kan påverka kusterosionen. Stora delar av de centrala delarna i Landskrona, liksom södra industriområdet ligger under + 3 meter. Marknivåer inom Landskrona stad. 18 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

19 1.4.2 Klimat och sårbarhetsutredningen I Klimat och sårbarhetsutredningen slutbetänkande SOU 2007:60 Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter finns en analys på nationell nivå om vilka konsekvenser som kan förväntas på viktiga samhällsfunktioner av klimatförändringar och extrema väderhändelser. En genomgång av denna lista visar att Landskrona kommer att påverkas i flera avseenden: Staden kan drabbas av översvämningar vid häftiga regn och högt vattenstånd i havet. Det är av stor vikt förbättrade avrinningsförhållanden, dagvattendammar och möjligheter till pumpning görs i den fysiska planeringen. Förstärkning och höjning av kajer och hamnar kommer att bli nödvändigt på sikt. Utrymme för permanenta och semipermanenta murar behövs avsättas utmed kuststräckan. Behovet av kylning både i stadsmiljön och inomhus kan förväntas öka. Det är därför viktigt att planera in grönytor och parker i stadsmiljön som ger svalka och skugga. Vid alla typer av ombyggnader i vägnät och teknisk infrastruktur måste översvämningsrisken beaktas och åtgärdas. Ledningsnätet bör förbättras och anpassas till högre medelvattenyta i havet och för extrema vädersituationer. Den fysiska planeringen bör tillse att det ska finnas plats för strukturer som kan dämpa erosionsproblem. Så kallad strandfodring kan på sikt bli en relevant metod (ta tillbaka sand från havet och lägga på stränderna). På sikt kan reningsverket få svårigheter att fungera då havet stiger. Avloppsvatten kan förorena dricksvatten och mark. Havsvatten kan tränga in i dagvattenledningarna t ex via Citadellets vallgrav och vid Exercisfältet. Stora arealer med förorenad mark finns i Landskrona. Den fysiska planeringen bör beakta att det finns plats för strukturer som kan minska risken att föroreningar sprider sig. Turismen kan förväntas öka och ställer ökade krav på ytor för bad och friluftsliv. Förändringar kan förväntas med både förluster av biologisk mångfald och många nya arter från söder. Beredskap för ändring i park- och naturskötsel bör finnas. T ex kan nya farsoter drabba parkernas träd. Dvs planeringen bör motverka stora ensartade ytor med samma träd och växter. Försämrad badvattenkvalitet och ökande algblomningar kan förväntas. Viss ökad risk för mögel och insektsangrepp kan följa med högre temperaturer och ökad luftfuktighet. Förändringar i beredskap för olika typer av extrema händelser kan behöva göras. Fler sjukdomar och parasiter kan förväntas komma in i kommunen t.ex. fästingar och dvärgbandmask Fortsatt arbete Landskrona stad har i samarbete med FOI tagit fram en lokal klimateffektprofil. Fortsatt arbete med klimatfrågan planeras på olika håll i den kommunala verksamheten, bl.a. annat kommer arbetet med en kommunomfattande översiktsplan att påbörjas och i denna kommer klimatfrågan att belysas. Lokalisering av befintliga stenskoningar utmed kusten i Landskrona. (Översvämningsrisker och kusterosion i Landskrona stad, Maria Karlsson Green, Sandra Martinsson, 2009) Läs mer i: Tematisk PM Framtidens klimat Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona - en lokal klimateffektprofil. Utkast Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

20 1.5 Risk- och sårbarhet Samhällets sårbarhet är en fråga som allt mer uppmärksammas. Ett ökat teknikberoende samtidigt som naturens påfrestningar på samhället stundom blir allt allvarligare ställer frågan på sin spets. Sårbarhetshänsyn handlar om att bygga ett långsiktigt robust samhälle. Hur detta samhälle organiseras får stor betydelse för hur människor kan leva sina vardagsliv och hur verksamheter kan utvecklas med tillförsikt Blandad stad Efterkrigstidens storskaliga stadsbyggande löste alla konflikter med tillräckligt stora avstånd. Resultatet blev ett utglesat stadsbyggande där bostäder, arbetsplatser och fritidsanläggningar hållits åtskilda åt av grönska och en bitvis överdimensionerad trafikapparat. Bilberoende och ett ökat socialt utanförskap har blivit oönskade konsekvenser av denna planeringsideologi. Idag lyfts den blandade staden fram som en hållbar stadsmodell, där funktioner och människor blandas på lika villkor. Avvägningarna mellan å ena sidan verksamheters omgivningspåverkan och utvecklingsmöjligheter och å andra sidan samhällets önskan att utveckla nya bostäder är svår. Det gäller därför att fördjupa kunskapen om verksamheternas störningar och att studera vilka åtgärder som man enskilt eller gemensamt kan vidta för att begränsa dessa. Landskrona stad har utarbetat en risk- och störningsutredning för att klarlägga vilka typer av risker och störningar som finns i staden Risk- och störningsutredning Landskrona har en lång och traditionsrik historia som industristad, med den fortsatta ambitionen att vara den moderna industristaden. Dagens industriella verksamhet är framförallt knutet till det södra industriområdet samt det norra industriområdet. Delar av dessa industriområden och deras verksamheter är relativt centralt belägna. I risk- och störningsutredningen har fördjupade bedömningar av riskstörningar (olycksrisker) och miljöstörningar från verksamheter gjorts för ett antal tyngre verksamheter i staden; ABB AB Swedewater, Befesa ScanDust AB Boliden Bergsöe AB, DSV AB, Haldex Brake Productions AB, Landskrona Hamn AB Lundåkraverket, Lyckeby Industrial AB, Rangerbangården Rohm and Haas AB, SWEP AB Syngenta Seeds AB, Thorn Lighting AB, Trioplast AB Ventrafiken AB Yara AB och Oresund Heavy Industries AB. Metodiken som används bygger på bedömningen av ett flertal skyddsavstånd, relaterade till typen av bebyggelse som planeras. Dessa skyddsavstånd ersätter tidigare relativt stela skyddsavstånd som ofta presenteras schablonmässigt. Genom en tydlig genomlysning av informationen som ligger till grund för bedömningarna och en nyansering av bedömningarna efter olika bebyggelses behov av skydd gentemot riskstörningar och miljöstörningar är det tänkt att högre flexibilitet ska erhållas i den fortsatta planeringen. Bedömningarna av skyddsavstånden bygger på tolkningar och bedömningar av tillgängligt underlag samt med beaktande av gällande miljötillstånd och dialog med tillsynsmyndigheter och verksamheter. Det skyddsavstånd som rekommenderas i utredningen, skiljer sig i flera fall från det nuvarande skyddsavstånd (framförallt skyddsavstånd framtagna av Länsstyrelsen) som används som utgångspunkt i diskussionerna kring etablering av bebyggelse. Skyddsavstånden är i flera fall kortare, i enstaka fall betydligt kortare, och bebyggelse kan därmed tillåtas närmare verksamheterna. Samtidigt är det viktigt att poängtera att merparten av bedömningarna visar att verksamheterna 20 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

2006-10-25. Naturvårdsprogram för Landskrona kommun

2006-10-25. Naturvårdsprogram för Landskrona kommun 2006-10-25 Naturvårdsprogram för Landskrona kommun 2 Innehållsförteckning 1. Naturvårdsprogram... 6 1.1. Syfte och användningsområde... 6 1.2. Naturvårdsprogrammets förhållande till annat miljöarbete...

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

INLEDNING. Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån.

INLEDNING. Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån. 1 INLEDNING Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån. Inom varje sektorsområde finns dagsläget beskrivet, vilka gällande riktlinjer

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

Eva Sjölin, stadsbyggnadschef i Lomma kommun samt Kjell-Åke Holmgren, projektledare för Lomma Hamn-projektet är ansvariga för denna handling.

Eva Sjölin, stadsbyggnadschef i Lomma kommun samt Kjell-Åke Holmgren, projektledare för Lomma Hamn-projektet är ansvariga för denna handling. 1 2 FÖRORD Denna konsekvensbeskrivning är en del av underlaget till planprogrammet och ger en beskrivning av förutsättningar och konsekvenser för en utbyggnad av Lomma Hamn. Projektet drivs av en politisk

Läs mer

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad Bilaga 2 Konsekvenser Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad INNEHÅLL Inledning...4 Miljökonsekvensbeskrivning...5 A. Sammanfattning...5 B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen...5 C.

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Översiktsplan 2007. Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren. Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26

Översiktsplan 2007. Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren. Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26 Översiktsplan 2007 Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM ÖVERSIKTSPLANEN 4 Hur arbetet organiseras

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590

FÖRSTUDIE. Väg 140. Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland. 2011-10-11 Objekt: 8485590 FÖRSTUDIE Väg 140 Gång- och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland 2011-10-11 Objekt: 8485590 Titel: Förstudie Väg 140 Gång och cykelväg mellan Västergarn och Klintehamn, Gotland Utgivningsdatum:

Läs mer

Översiktsplan Simrishamns kommun

Översiktsplan Simrishamns kommun Översiktsplan Simrishamns kommun Antagen av kommunfullmäktige i Simrishamn 2001-05-28 Förord Detta är den nya översiktsplanen för Simrishamns kommun, upprättad enligt Plan- och bygglagens bestämmelser.

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2014-01-08 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson Florence

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Framtidsplan. ÖP14 Munkedal. DEL II Planeringsförutsättningar ÖVERSIKTSPLAN 2014 FÖR MUNKEDALS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING DECEMBER 2013

Framtidsplan. ÖP14 Munkedal. DEL II Planeringsförutsättningar ÖVERSIKTSPLAN 2014 FÖR MUNKEDALS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING DECEMBER 2013 Framtidsplan ÖP14 Munkedal DEL II Planeringsförutsättningar ÖVERSIKTSPLAN 2014 FÖR MUNKEDALS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING DECEMBER 2013 ÖP14 Munkedal DEL II Planeringsförutsättningar i framtidens kommun Laxfiske

Läs mer

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun

ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun LILLA EDETS KOMMUN ÖP 2012 Översiktsplan Lilla Edets kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-13 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsens arbetsutskott Projektgrupp Annika Ekvall, miljö- och bygglovschef,

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom Norrviken, ANTAGANDEHANDLING 2008-09-08 Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN i Båstad, Båstads kommun, Skåne län A N TA G A N D E H A N D L I N G SWECO

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer