DEL 2 - Planeringsförutsättningar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DEL 2 - Planeringsförutsättningar"

Transkript

1 Landskrona stad Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort DEL 2 - Planeringsförutsättningar SAMRÅDSHANDLING

2 Titel Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort, Landskrona stad. Del 2 - Planeringsförutsättningar. Utarbetad januari-mars Beställare Kommunstyrelsen i Landskrona stad. Rättigheter Om inget annat anges gäller följande beträffande rättigheter till kartorna: 2012 MBK och GIS, Stadsbyggnadsförvaltningen, Landskrona stad Beträffande fotografier äger Landskrona stad rättigheterna för publicering. För mer information om arbetet se: 2 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

3 Läsanvisning Denna del av fördjupningen av översiktsplanen för Landskrona tätort innehåller en sammanfattande beskrivning av de planeringsförutsättningar som finns att ta hänsyn till och förhålla sig till i Landskrona stad. Utöver denna beskrivning finns ett stort och brett kommunalt underlagsmaterial i form av olika rapporter och beskrivningar. Även staten, genom Länsstyrelsen i Skåne län, tillhandahåller planeringsunderlag som skall beaktas i den kommunala fysiska planeringen. Planeringsförutsättningar är färskvara och redovisar en nulägesbeskrivning av staden, dess strukturer och befolkning. En bred kunskapsbas behövs för att formulera ett förslag till en fördjupad översiktsplan. Arbetet med att insamla kunskapsunderlag från olika sektorer har skett genom att ett antal tematiska PM utarbetats. Dessa redogör kortfattat för nuläget i Landskrona samt pekar på väsentliga framtidsfrågor som har betydelse för hur den fördjupade översiktsplanen formuleras. De olika PM:en är Arkitektur i Landskrona, Befolkning i Landskrona, Folkhälsa och hållbarhet, Framtidens arbetsplatser, Framtidens klimat, Gröna och blå strukturer, Handel, Lekfulla Landskrona, Mobilitet, Stadsbyggnadsstrategi, Historik, Risk och störningsutredning. PM:en har använts som underlag till den fördjupade översiktsplanen tillsammans med andra planeringsunderlag. Dokumentet är tematiskt uppbyggt med en nulägesbeskrivning av olika sektorsområden. Inledningsvis redovisas de så kallade allmänna intressena. Därefter redogörs för de riksintressen som tätorten berörs av. För varje avsnitt anges i vilka dokument man kan läsa vidare om man önskar fördjupa sig i någon aspekt. För ställningstagande och rekommendationer hänvisas till Del 1 - Planförslag och för konsekvensbeskrivning hänvisas till Del 3 - Miljökonsekvensbeskrivning. Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

4 4 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

5 Innehållsförteckning 1 Allmänna intressen 1.1 Landskapet sid Naturvård sid Luft, mark, vatten sid Klimatförändringar sid Risk- och sårbarhet sid Fritid och rekreation sid Kulturmiljö sid Offentlig service sid Handel sid Näringsliv sid Kommunikationer sid Teknisk infrastruktur sid 44 2 Riksintressen 2.1 Yrkesfiske sid Naturvård sid Kulturmiljövård sid Friluftsliv sid Kommunikationer sid Totalförsvaret sid Kustzonen sid Natura 2000 sid 60 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

6

7 1. Allmänna intressen I andra kapitlet Plan- och bygglagen anges de intressen som är allmänna intressen och som kommunen ska ta hänsyn till, tillämpa och följa i planer och beslut enligt plan- och bygglagen. Utgångspunkten är att mark- och vattenområden ska användas till det eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet och läge och till behoven. I detta kapitel redovisas de allmänna intresse som har bedömts som relevanta för den fördjupade översiktsplanens geografiska område. Redovisningen kan också ses som ett kunskapsunderlag och en nulägesbeskrivning av förhållanden i Landskrona utifrån olika sektorsområden.

8 1.1 Landskapet Det skånska karaktärslanskapet slätten är väldigt tydligt kring Landskrona. Marken har med lång kontinuitet präglats av det intensiva jordbruket och den bär idag skifteslandskapets raka och strukturerade mönster. Siktlinjerna är långa och slätten är ouppbruten och flack. De små äldre byarna ligger som öar i jordbruksmarken och syns på långt håll. Det är dessa byar (och ett fåtal större gårdar) med sina bevuxna ägogränser och märgelgravar som utgör de tydligaste elementen i Landskrona tätorts omland. Det öppna skifteslandskapet är i norra Landskrona säkerställt av riksintresse för kulturmiljö och småvatten och bevuxna ägogränser och står under biotopskydd, Miljöbalken (läs mer i kapitlet om kulturmiljö och kapitlet om naturvärden) Stadens möte med landskapet och havet När man närmar sig staden från olika håll möts man av olika bilder. Gemensamt är att staden i alla riktningar har en relativt skarp kant mot jordbrukslandskapet, men av olika karaktär. De stora transportlederna, E6:an och Västkustbanan, passerar Landskrona i nordsydlig riktning och de utgör skarpa gränser för staden. I från norr möter staden backarna där dessa börjar flacka ut vilket ger en fin utsikt över tätorten. Säbyholms gård sticker ut ur en stadsrand som har väl uppvuxen grönska. I stadssiluetten syns miljonprogrammets storskaliga bostadsområde Karlslund och hamnens kranar och vindkraftverk trots att de senare står placerade på andra sidan staden. Närmast kanten är bebyggelsen relativt låg. Strax utanför den ligger Landskronas golfklubb och koloniområden vilket upplöser randen något och skapar en grön buffert. I söder sker ett skarpt möte mellan strandängarna längs den naturliga strandlinjen och Landskronas hamn- och industriområde. På de stora utfyllnadsmassorna som placerats i havet på talet, Gipsön, står idag också vindkraftverk och tillsammans med hamnens kranar höjer sig över stadens siluett och ger en tydlig karaktär. Från inlandet dominerar Västkustbanans tydliga gräns och den nya logistikanläggningen vid motorvägen. Om man närmar sig staden med båt, kanske ifrån ön Ven, möts man av den täta, småskaliga och varierande bebyggelsen i Borstahusen. Ifrån havet upplevs staden ha ett stort inslag av grönt, villor med trädgårdar längs Strandvägen och Citadellets grönska. Även från havet syns vattentornen, den nyare höghusbebyggelsen i Nyhamn och hamnens stora industribyggnader med höga kranar och vindkraftspark. Längs flera sträckor är strandlinjen fortfarande naturlig och badstranden ligger mycket nära staden. Landskrona saknar större skogsområden, men växtligheten i Lill-Olas skog, kring Säbyholmsgård och i Karlslundsparken syns på långt håll när man närmar sig staden ifrån norr och öster. 8 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

9 Vy från Landskronas norra infart, Glumslövs vägen. Landskrona sett från söder Nordskånes barrskogslandskap Läs mer i: Planprogram för Norra Borstahusen Tematisk PM Arkitektur Sediment och horstområde Sydvästra Skåne Karta över Skånes naturgeografiska regioner. Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

10 1.2 Naturvård Inom Landskrona stad finns ett antal områden som är intressanta ut naturvårdssynpunkt. Dessa är självklart påverkade av människan och utgörs i många fall parker, koloniträdgårdar, kyrkogårdar och ruderatmark inom staden, men hyser ändå ett rikt växt- och djurliv. Golfbanan t.ex. utgör ett relativ stor grönyta inom Landskrona stad och här finns också ett antal ovanliga arter som trivs just i denna miljö. Bland annat förekommer grönfläckig padda och större vattensalamander. Kuststräckan i Landskrona präglas av den bebyggda miljön med både bostäder och verksamheter utmed kusten. Det är bara i planområdets norra och södra delar som kuststräckan är relativt opåverkad Kommunalt naturvårdsprogram I det kommunala naturvårdsprogrammet pekas sju intressanta naturområden ut inom Landskrona stad. I naturvårdsprogrammet redovisas även områden som gränsar till området för den fördjupade översiktsplanen. Det är havsstrandängsområdet mellan skjutbanan och södra kommungränsen samt havet med Staffans bank och Landskrona djupet som också pekas ut i naturvårdsprogrammet. Säbyholmsparken, S 1 Säbyholmsparken anlades i engelsk parkstil på 1800-talet och innehåller en samling av buskar och träd med omkring 300 olika arter. Området innehåller också en vildvuxen skogspark med bl.a. alm, ask och bok. Fältskiktet innehåller flera intressanta växter, man hittar bl.a. häxört, skogsbingel, ramslök, storrams och vitskråp. Rödlistade arter bedöms finnas i området. Fördämning av Säbybäcken SO Erikstorp och Säbybäcken, S2 En fördämning av Säbybäcken har skapat ett fuktängsområde som nu håller på att växa igen. Norr om Kopparhögarnas koloniområde har diket meandrats och naturmark skapats. Området bör hävdas för att inte växa igen. Genom landskapsvårdande insatser finns här en potential att skapa ett attraktivt närnaturområde med damm och meandrande bäck. Strandområden mellan Sjöhusen och Erikstorp, L1 Området utgörs av ett strandområde med anslutande betesmark. I söder gränsar området till Erikstorps golfbana och ingår därmed till viss del i området för den fördjupade översiktsplanen. Stranden är i norr blockig medan södra delen utgörs av en sandstrand. Betesmarken har en i huvudsak trivial flora, där rödsvingel, ängsgröe, hundäxing och vitklöver dominerar. Här finns också mandelblom. Rödlistade arter bedöms finnas i området. B.l.a har det anlagts dammar inom golfbaneområdet för grönfläckig padda. Grönfläckig padda är skyddad enligt EU s Art- och habitat direktiv. Erikstorpområdet (Borstahusens fritidsområde), L2 Erikstorpsområdet utgörs av Lill-Olas park, golfbanan samt Borstahusens camping och semesterby. Området omges på tre sidor av mer eller mindre täta trädridåer. Två av dem, den södra och sydöstra, är historiskt intressanta eftersom de utgör rester av de dikesgropar/hägnader som markerade Erikstorps ägor 1741 (troligen ännu äldre). I nordvästra delen ligger Lill-Olas park, som är ett ströv- och naturområde. Området domineras av tallskog, med inslag av små öppna gräsytor. Tallskogen har stort inslag av lövträd. Fältskikt är trivialt med riklig förekomst av brännässlor. Ute längs havet sträcker sig en sandstrand. I södra delen av området rinner Säbybäcken ut i havet och i 10 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

11 RIKSINTRESSE FÖR NATURVÅRD L 1 SJÖHUSEN ERIKSTORP NATURRESERVAT RIKSINTRESSE NATURA2000 NATURVÅRDSPROGRAM (MED OMR.BET.) STRANDSKYDD L2 ERIKSTORP S1 SÄBYHOLMSPARKEN S2 S2 S2 SÄBYBÄCKEN L3 KARLSLUND L4 EXERCISFÄLTET L5 NV CITADELLET L6 GRÅEN L7 SÖDRA INDUSTRIOMRÅDET m Områden i Landskrona som är intressanta ur naturvårdssynpunkt. Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

12 de norra delarna Wallabäcken. Lövskogspartiet vid Säbybäcken består av bl.a. alm, ask, ek, sykomorlönn och klibbal. På den fuktiga marken längs bäcken växer t.ex. älgört, vattenmärke, veketåg och ramslök. Längst i söder finns öppna partier med spridda granar. Rödlistade arter bedöms finnas i området. Bl.a. finns större vattensalamander som är skyddad enligt EU s Art- och habitat direktiv. Karlslund, L3 Karlslundsparken är en naturpark som anlades åren Trädskiktet utgörs främst av bok men här finns också alm, avenbok, ek, ask, lönn och sykomorlönn. Fältskiktet är ymnigt på våren med hav av vitsippor med öar av gulsippor och stor nunneört. Här finns också insådda arter så som rysk blåstjärna och morgonstjärna. Här finns Skånes största koloni med råkor. Rödlistade arter bedöms finnas i området. Exercisfältet, L4 Exercisfältet ligger nära Landskronas stadskärna och är ett kommunalt naturreservat. Området utgör resterna av en fäladsmark som i äldre tider sträckte sig längs havet och en bit in i landet. Topografiskt domineras området av en strandvall, i sina högsta delar ligger på meter, bildad under en högvattenperiod av Litorinahavet (för ca 6000 år sen). Området karaktäriseras idag övervägande av öppen mark, som hävdas som slåtter- och betesmark, med enstaka friväxande buskar och träd. På strandvallen är vegetationen en mosaik av torräng och hed. Här växer bl.a. trift, gulmåra, liten blåklocka, ljung och fårsvingel. I sluttningen från strandvallen ner mot en långsträckt sänka har ett flertal träd etablerat sig t.ex. ek, hagtorn och rönn. Under dem är fältskiktet artfattigt och dommineras av gräsarter. Nere i sänkan domminerar veketåg, tuvtåtel, harstarr och revsmörblomma. Rödlistade arter bedöms finnas i området. Utfyllnadsmark NV Citadellet, L5 Området utgörs av ett strandområde som har fått sin karaktär genom utfyllnad med massor från rensningen av vallgravarna åren Delarna närmast Citadellet hävdades tidigare genom bete, där var vegetationen lågväxt, medan andra domineras av högväxt bladvass och rosendunört. Området är nu stadd i igenväxning. Ålandsrot utgör ett inslag i de vassdominerade områdena. Här förekommer också en del sällsynta arter t.ex. strandmolke, bolmört och gullfrö. Området är intressant för olika fågelarter både som häck- och rastlokal. Rödlistade arter bedöms finnas i området. Gråen L6 Gråen är en befästningsanläggning, bestående av vallar, bastioner och gravar, som anlades 1754 av kung Adolf Fredrik. Här finns endast en bevarad byggnad, kruttornet från 1800-talet. Anläggningen är byggnadsminnesmärk. I området ingår också några mindre öar och revlar. Vegetationen på ön består av betade gräsytor med enstaka buskar och träd. Här finns dock flera mindre vanliga arter t.ex. strandbeta, raklosta, svartsenap och strandmalört. Befästningsanläggningen har en rik och varierad häckfågelfauna. Här häckar knölsvan, gräsand, skedand, vigg, kanadagås och grågås. Här förekommer också ejder samt enstaka par av strandskata, fiskmås och fisktärna. En stor koloni med storskarv har etablerats (590 par 2006). I östra delarna av ön finns kolonistugebebyggelse. Gipsön har en potential för fågellivet. Rödlistade arter bedöms finnas i området. Gråen är även naturreservat. Södra industriområdet (sandutfyllnaden) till skjutbanan V Axeltofta, L7 Området är en del av Lundåkrabukten vars grunda bottnar har fyllts ut med diverse utfyllnadsmassor. Strandområdet är ett omtyckt tillhåll för sjöfåglar och besöks ofta av vadare och på uppstickande stenar sitter ofta storskarvarna. I området finns två vattensamlingar med omgivande våtmarker som hyser en intressant insektfauna. Ungefär halva ytan täcks idag med snår av björk, asp och mindre bestånd av havtorn. På de 12 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

13 öppna ytorna och skalbankarna växer allehanda örter t.ex. mjölkört, gulsporre, rotoch klofibbla, nattljus samt orkidéerna ängs- och majnycklar. Rödlistade arter bedöms finnas i området Regionalt naturvårdsprogram Landskrona kommun beskrivs i det regionala naturvårdsprogrammet, men de områden som pekas ut ligger utanför Landskrona stad, så som t.ex. Saxåns mynning och Rönnebergabackar Riksintresse naturvård Planområdets norra del berörs av riksintresseområdet, område M: N7, Hildesborg Ålabodarna enligt 3 kap 6 miljöbalken. Planområdets södra del berörs av riskintresseområde för naturvård, M:N10A Kuststräckan Häljarp-Lomma, se vidare kapitlet om riksintresse Strandskyddsområde Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. I Landskrona omfattas kuststäckan norr om Borstahusen av strandskydd, liksom strandområdet i den södra delen av staden. Strandskyddet utgörs av fast strandskydd om 300 meter, förutom en sträcka strax norr om Borstahusen där ett s.k. flytande strandskydd omfattar land- och vattenområden intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd Natura 2000 Lundåkrabukten söder om staden är så kallat natura 2000 område vilket innebär att det är av ett gemensamt intresse för hela EU. Lundåkrabukten är även klassat som ett Ramasarområde vilket innebär att det är ett våtmarksområde av internationell klass Biotopskyddade områden Enligt miljöbalkens 7 kap 11 omfattas mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter av biotopskydd. Sådana mark- eller vattenområden kan vara alléer, småvatten och våtmarker, odlingsrösen, pilevallar, stenmurar och åkerholmar. I jordbrukslandskapet kring Landskrona finns exempelvis märgelgravar, läplanteringar och åkerholmar representerade. Läs mer i: Naturvårdsprogram för Landskrona kommun Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

14 1.3 Luft, mark & vatten Den fördjupade översiktsplanen omfattar flera olika typer av områden - stadsmiljöer, grönområden, åkermark, vattenområden och luften vi andas. Dessa tillgångar är gemensamma och behöver förvaltas på ett klokt vis inför framtiden Mark Landskrona ligger inom den naturgeografiska regionen Sydvästra Skåne som karakteriseras av det intensiva jordbruket och avsaknad av skog. Landskapet norr om Landskrona tangerar naturregionen Skånes sediment och horstområde. Norr om staden är därför höjdskillnaderna större och backarna mer karakteristiska än i söder. Inom staden stiger marken från havet och österut. Stora delar av centrala Landskrona och södra industriområdet ligger under markhöjden + 3 meter. Jordklassificering Klass 6 Klass 7 Klass 8 Klass 9 Klass 10 Åkermarken räknas som den bästa i landet. Jordbruksmarken är klassificerad i olika åkerklasser. Kring Landskrona tätort finns åkerklass 9-10 och 6 representerad, varav 10 är den bästa jorden. Berggrunden under Landskrona stad består av tertiär dankalksten som är en sedimentär bergart. Jordartena inom staden utgörs av sand i de västra delarna i öster och norr förekommer morän och moränlera och i söder består marken av fyllnadsmassor. Landskrona stad ligger både inom normalriskområde samt lågriskområde när det gäller markradon (enligt en översiktlig radonriskkartering för Landskrona kommun utförd av J&W Bygg och anläggning AB 1993). Inom stadsbebyggelsen är radonhalten delvis beroende av vilka fyllnadsmassor som använts. Landskrona stad äger till stora delar den jordbruksmark som gränsar till staden i norr och väster m Klassificering av jordbruksmarken inom området för den fördjupade översiktsplanen Luft Miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken 5 kap 3 skall beaktas i all planering. Hittills har miljökvalitetsnormer för luft fastställts avseende halter i utomhusluften av kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, ozon och inandningsbara partiklar. Från och med den 31 dec 2012 gäller även MKN för arsenik, kadmium nickel, bens(a)pyren. För många av de luftföroreningar som det finns miljokvalitetsnormer för är halterna så låga att normerna klaras på de flesta platser i landet med god marginal. För höga halter av kvävedioxid och partiklar (PM10) kan emellertid utgöra ett problem utmed starkt trafikerade motorvägar samt utmed starkt trafikerade gator i tätorter. Miljökvalitetsnormerna för kvavedioxid och partiklar i Landskrona stad mäts på Eriksgatan och i södra industriområdet. På Eriksgatan finns en framtida risk för överskridande av miljökvalitetsnormen för partiklar med ökande trafikmängder. Klassificering av jordbruksmarken i hela Landskrona kommun. 14 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

15 Jordarter Fyllning Grus Isälvssediment, sand-block Lera Morän Moränlera Organisk jordart Sand Silt m Jordarter inom Landskrona stad. De södra delarna består av utfylld mark samt deponerade massor. Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

16 1.3.3 Vatten Landskrona stad ligger intill Öresund och Saxåns submarina fåra är anledningen till stadens placering. Havet utanför Landskrona hyser värdefulla marina miljöer. Vallabäcken och Säbybäcken är två vattendrag som har sina utlopp norr om staden och Örjadiket mynnar i Lundåkrabukten i söder. Inom stadsstrukturen finns mindre dammar och sjöar som st. Olofssjö och Pannkaksdammen. Citadellsområdet omsluts av vallgravar. I omgivande jordbruksmark finns märgelgravar och dagvattendammar. Dessa omfattas av biotopskydd. Miljökvalitetsnormer för vatten enligt 5 kap miljöbalken gäller för ytvatten- och grundvattenförekomster. Öresund är klassat som en sådan vattenförekomst, medan Säbybäcken och Wallabäcken inte är det. Den ekologiska statusen för Öresunds kustvatten bedömdes 2009 som måttlig. Lundåkrabukten är ekologiskt känslig och avsatt som Natura 2000 område. Säbybäcken och Wallabäcken avvattnar i huvudsak jordbruksmark. Bäckarna har höga halter av näringsämnen och ett kraftigt varierande vattenflöde. Vid regnperioder kan mycket lerpartiklar finnas i vattendragen. Säbybäcken omfattas av ett dikningsföretag. En dagvattenpolicy är under utarbetande i kommunen i samarbete med NSVA. Redan i dag studeras dagvattenfrågan i detaljplaner och lokal, öppen dagvattenhantering förordas. En grundvattentäkt finns vid Tullstorp som delvis ligger inom området för den fördjupade översiktsplanen. En vattendom finns som medger uttag av vatten vid krisläge. Täkten är inte avgränsad som skyddsområde och det finns enbart förslag till föreskrifter. Denna täkt kan ge motsvararande ca ½ Landskrona stads dygnsbehov m Utpekat utredningsområde för vattentäkt enligt gällande översiktsplan, Översiktsplan Förslag till vattenskyddsområde för Tullstorp. Utarbetat 2003, men aldrig antaget. Läs mer i: Landskronas miljöredovisning miljötillståndet Översiktlig radonriskkartering Landskrona kommun, J&W Bygg och anläggning AB Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

17 Klimatförändringar 1.4 Utsläppen av koldioxid och andra så kallade klimatpåverkande gaser medför att jordens medeltemperatur ökar vilket ger flera följdeffekter. Havsnivån stiger på grund av att vattnets volym ökar och glaciärerna smälter. Årsnederbörden och regnens intensitet ökar. Ökad nederbörd ger högre flöden i vattendragen. Identifierade problem till följd av stigande havsnivåer och ökade regnmängder är översvämning, ökad kusterosion, skred/ras och höjda grundvattennivåer. Dessa fyra problem kan samverka både med varandra och med andra effekter av klimatförändringarna t.ex. ökade högvattenflöden i vattendrag, kraftigare stormar med högre våghöjder. Med en stigande havsytenivå följer konsekvenser för samhället och miljön. I kustnära områden står stora ekonomiska värden på spel eftersom bebyggelse och teknisk infrastruktur i stor utsträckning är lokaliserade utmed kusterna. En höjd medeltemperatur kan också ge höga lokala temperaturer i stadsmiljön Havnivåhöjning I planeringssammanhang behöver därför hänsyn tas till att havets medelvattennivå kommer att stiga till år 2100 och fortsätta att stiga under mycket lång tid även därefter. Höjningen av havsnivån är relativt långsam fram till Den senaste bedömningen från SMHI innebär att en permanent höjning av havets nivå till år 2100 kommer att bli ca 1,0 meter från Den Holländska Deltakommittén gör en bedömning av den mest extrema permanenta höjningen av havets nivå fram till år 2200 och kommer fram till 2-4 meter (inklusive ett par decimeters landsänkning i Skåne). Det finns flera stationer för mätning av havsnivån längs Skånes och Blekinges kust. Mätstationen närmast Landskrona i söder ligger i Barsebäck och i norr är Viken närmsta mätpunkt. Den högsta nivån som återkommer en gång per 100 år är 1,7 meter över det aktuella årets (2006) medelnivå och har inträffat i Viken. I närbelägna kommuner som t.ex. Helsingborg och Malmö har beslut tagits angående nivåer för ny bebyggelse. Ny bebyggelse inom H+ området i Helsingborg föreslås anpassas till en dimensionerande framtida havsnivå med extrem vattennivå, på + 3, 5 m ö h och en medelvattennivå på cirka 1 m ö h. I Malmö gäller att ny bebyggelse inte skall ligga under + 3 meters nivån. Landskrona stad behöver också ta ställning till vilka nivåer som är lämpliga att bygga Höjdkurva markerad på 2, 3 respektive 5 meter över havets normalvattenstånd. Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

18 på med hänsyn till den pågående klimatförändringen. Övervägande som är specifika för Landskrona måste göras då kustområdet och havsbotten ser olika ut i Landskrona jämfört med andra skånska kommuner. Det bästa skyddet för att klara översvämningar är att bygga på högt belägen mark, men det gäller även att skydda befintlig bebyggelse. Det kan behöva avsättas utrymme för skyddande vallar eller murar. Under vallar och murar kan det behövas vattentäta skikt för att hindra vatten från havet eller vattendrag att tränga in under skyddet. Innanför det invallade området behöver man anlägga dräneringssystem och pumpstationer för att kunna pumpa bort grundvatten och dagvatten under perioder med höga vattennivåer. Stora delar av Landskronas kuststräcka är idag belagd med stenskoning i varierande skick. Även om stenskoningen inte framträder tydligt på alla ställen, finns tecken på att det en gång i tiden lagts ut ett skydd. Långa sträckor av kusten utgörs även av hårdgjorda kajkanter. Kusträckan söder om Landskrona utgörs av låglänta strandängar som översvämmas ibland. Denna kuststräcka är inte speciellt utsatt för erosion. Kuststräckan norr om Borstahusen och en bit norrut utgörs av en s.k. sandig kust. Denna typ av kust kännetecknas av en bred strand där dyner har bildats en bit upp på stranden av vindar som har blåst finkornig sand inåt land och deponerat det där de stöter på hinder, t.ex. vid vegetation. Här är kusten utsatt för erosion. Olika åtgärder utmed kusten, t.ex. pirarmar och stenskoningar kan påverka kusterosionen. Stora delar av de centrala delarna i Landskrona, liksom södra industriområdet ligger under + 3 meter. Marknivåer inom Landskrona stad. 18 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

19 1.4.2 Klimat och sårbarhetsutredningen I Klimat och sårbarhetsutredningen slutbetänkande SOU 2007:60 Sverige inför klimatförändringarna hot och möjligheter finns en analys på nationell nivå om vilka konsekvenser som kan förväntas på viktiga samhällsfunktioner av klimatförändringar och extrema väderhändelser. En genomgång av denna lista visar att Landskrona kommer att påverkas i flera avseenden: Staden kan drabbas av översvämningar vid häftiga regn och högt vattenstånd i havet. Det är av stor vikt förbättrade avrinningsförhållanden, dagvattendammar och möjligheter till pumpning görs i den fysiska planeringen. Förstärkning och höjning av kajer och hamnar kommer att bli nödvändigt på sikt. Utrymme för permanenta och semipermanenta murar behövs avsättas utmed kuststräckan. Behovet av kylning både i stadsmiljön och inomhus kan förväntas öka. Det är därför viktigt att planera in grönytor och parker i stadsmiljön som ger svalka och skugga. Vid alla typer av ombyggnader i vägnät och teknisk infrastruktur måste översvämningsrisken beaktas och åtgärdas. Ledningsnätet bör förbättras och anpassas till högre medelvattenyta i havet och för extrema vädersituationer. Den fysiska planeringen bör tillse att det ska finnas plats för strukturer som kan dämpa erosionsproblem. Så kallad strandfodring kan på sikt bli en relevant metod (ta tillbaka sand från havet och lägga på stränderna). På sikt kan reningsverket få svårigheter att fungera då havet stiger. Avloppsvatten kan förorena dricksvatten och mark. Havsvatten kan tränga in i dagvattenledningarna t ex via Citadellets vallgrav och vid Exercisfältet. Stora arealer med förorenad mark finns i Landskrona. Den fysiska planeringen bör beakta att det finns plats för strukturer som kan minska risken att föroreningar sprider sig. Turismen kan förväntas öka och ställer ökade krav på ytor för bad och friluftsliv. Förändringar kan förväntas med både förluster av biologisk mångfald och många nya arter från söder. Beredskap för ändring i park- och naturskötsel bör finnas. T ex kan nya farsoter drabba parkernas träd. Dvs planeringen bör motverka stora ensartade ytor med samma träd och växter. Försämrad badvattenkvalitet och ökande algblomningar kan förväntas. Viss ökad risk för mögel och insektsangrepp kan följa med högre temperaturer och ökad luftfuktighet. Förändringar i beredskap för olika typer av extrema händelser kan behöva göras. Fler sjukdomar och parasiter kan förväntas komma in i kommunen t.ex. fästingar och dvärgbandmask Fortsatt arbete Landskrona stad har i samarbete med FOI tagit fram en lokal klimateffektprofil. Fortsatt arbete med klimatfrågan planeras på olika håll i den kommunala verksamheten, bl.a. annat kommer arbetet med en kommunomfattande översiktsplan att påbörjas och i denna kommer klimatfrågan att belysas. Lokalisering av befintliga stenskoningar utmed kusten i Landskrona. (Översvämningsrisker och kusterosion i Landskrona stad, Maria Karlsson Green, Sandra Martinsson, 2009) Läs mer i: Tematisk PM Framtidens klimat Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona - en lokal klimateffektprofil. Utkast Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

20 1.5 Risk- och sårbarhet Samhällets sårbarhet är en fråga som allt mer uppmärksammas. Ett ökat teknikberoende samtidigt som naturens påfrestningar på samhället stundom blir allt allvarligare ställer frågan på sin spets. Sårbarhetshänsyn handlar om att bygga ett långsiktigt robust samhälle. Hur detta samhälle organiseras får stor betydelse för hur människor kan leva sina vardagsliv och hur verksamheter kan utvecklas med tillförsikt Blandad stad Efterkrigstidens storskaliga stadsbyggande löste alla konflikter med tillräckligt stora avstånd. Resultatet blev ett utglesat stadsbyggande där bostäder, arbetsplatser och fritidsanläggningar hållits åtskilda åt av grönska och en bitvis överdimensionerad trafikapparat. Bilberoende och ett ökat socialt utanförskap har blivit oönskade konsekvenser av denna planeringsideologi. Idag lyfts den blandade staden fram som en hållbar stadsmodell, där funktioner och människor blandas på lika villkor. Avvägningarna mellan å ena sidan verksamheters omgivningspåverkan och utvecklingsmöjligheter och å andra sidan samhällets önskan att utveckla nya bostäder är svår. Det gäller därför att fördjupa kunskapen om verksamheternas störningar och att studera vilka åtgärder som man enskilt eller gemensamt kan vidta för att begränsa dessa. Landskrona stad har utarbetat en risk- och störningsutredning för att klarlägga vilka typer av risker och störningar som finns i staden Risk- och störningsutredning Landskrona har en lång och traditionsrik historia som industristad, med den fortsatta ambitionen att vara den moderna industristaden. Dagens industriella verksamhet är framförallt knutet till det södra industriområdet samt det norra industriområdet. Delar av dessa industriområden och deras verksamheter är relativt centralt belägna. I risk- och störningsutredningen har fördjupade bedömningar av riskstörningar (olycksrisker) och miljöstörningar från verksamheter gjorts för ett antal tyngre verksamheter i staden; ABB AB Swedewater, Befesa ScanDust AB Boliden Bergsöe AB, DSV AB, Haldex Brake Productions AB, Landskrona Hamn AB Lundåkraverket, Lyckeby Industrial AB, Rangerbangården Rohm and Haas AB, SWEP AB Syngenta Seeds AB, Thorn Lighting AB, Trioplast AB Ventrafiken AB Yara AB och Oresund Heavy Industries AB. Metodiken som används bygger på bedömningen av ett flertal skyddsavstånd, relaterade till typen av bebyggelse som planeras. Dessa skyddsavstånd ersätter tidigare relativt stela skyddsavstånd som ofta presenteras schablonmässigt. Genom en tydlig genomlysning av informationen som ligger till grund för bedömningarna och en nyansering av bedömningarna efter olika bebyggelses behov av skydd gentemot riskstörningar och miljöstörningar är det tänkt att högre flexibilitet ska erhållas i den fortsatta planeringen. Bedömningarna av skyddsavstånden bygger på tolkningar och bedömningar av tillgängligt underlag samt med beaktande av gällande miljötillstånd och dialog med tillsynsmyndigheter och verksamheter. Det skyddsavstånd som rekommenderas i utredningen, skiljer sig i flera fall från det nuvarande skyddsavstånd (framförallt skyddsavstånd framtagna av Länsstyrelsen) som används som utgångspunkt i diskussionerna kring etablering av bebyggelse. Skyddsavstånden är i flera fall kortare, i enstaka fall betydligt kortare, och bebyggelse kan därmed tillåtas närmare verksamheterna. Samtidigt är det viktigt att poängtera att merparten av bedömningarna visar att verksamheterna 20 Fördjupning av översiktsplanen för Landskrona tätort. DEL 2 - PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR. SAMRÅD

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Fördjupad översiktsplan över Landskrona stad

Fördjupad översiktsplan över Landskrona stad Fördjupad översiktsplan över Landskrona stad Tematiska PM Lekfulla Landskrona 2012-01-30 1 Uppdragsbeskrivning En bred kunskapsbas behövs för att formulera ett förslag till en fördjupad översiktsplan.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN LANDSKRONA TÄTORT 2014 2030 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ANTAGEN 2014-06-18 Handlingen Denna handling innehåller miljökonsekvensbeskrivning tillhörande fördjupning av översiktsplanen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING

Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) BEHOVSBEDÖMNING B PL 391 Detaljplan för Fastigheterna SORBY 2:80 och 2:81 (Spontanidrottsplats) Munktorps tätort, Köpings kommun BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 391 BEHOVSBEDÖMNING 2015-09-01 1 (10) B Planens syfte Syftet

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan BEHOVSBEDÖMNING detaljplan för Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan 2010-10-13 Inledning Enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar skall

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2014-11-20 Miljökonsekvensbeskrivning Färg e rigat an Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Innehållsförteckning Inledning...3 Avgränsning...3 Alternativ...3 Förutsättningar

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1

HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Dnr 20xx.yyyy Behovsbedömning MKB Datum 2011-03-01 1 (6) Detaljplan för HANDEL OCH VERKSAMHETER SÖDER OM NORRKÖPINGSVÄGEN (VÄG 51) Hårstorp 3:326, 3:327 sam del av Hårstorp 1:1 Finspångs kommun, Östergötlands

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING PL 390 Detaljplan för del av kv. GAUTIOD m.m. (område vid Västra Långgatan), Köpings tätort, Köpings kommun Västra Långgatan från söder. Foto Stadsarkitektkontoret, juni 2012. BEHOVSBEDÖMNING 2016-02-12

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag Ändring av detaljplan (1283K-15840) för del av fastigheten Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen

Läs mer

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun 1(7) SPN-137/2008 214 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs inom Svärtinge i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, Fysisk planering

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010

Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner. Utställning. 14 juli 20 september 2010 Gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Utställning 14 juli 20 september 2010 Vi har en plan! I Karlskoga och Degerfors kommuner arbetar vi tillsammans för att skapa en livskraftig

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN FREGATTEN 16 M FL RÅÅ, HELSINGBORGS STAD 1(7) Dnr 1504/2013 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsavdelningen har ansökt om planändring för fastigheterna Fregatten 16, Råå

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Behovsbedömning / Avgränsning sid 3 Planens syfte sid 3 Checklista för miljöbedömning sid 4 Motiverat ställningstagande / Avgränsning sid 9 2(9) Behovsbedömning/ Avgränsning Enligt

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Eric Alnemar, planarkitekt Abbe Sahli, miljöstrateg

Eric Alnemar, planarkitekt Abbe Sahli, miljöstrateg Eric Alnemar, planarkitekt Abbe Sahli, miljöstrateg 2 3 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska alltid en behovsbedömning genomföras. Behovsbedömningen är en analys

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag

Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Del av Duvestubbe 1:1, Ödåkra Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att utveckla Ödåkras västra delar

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun

Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun 1 Sand Life (Life 11 NAT/SE/000849): Restaureringsplan för SE0420232 Bjärekusten i Båstads kommun Martorn på Ängelbäcksstrand inom Bjärekustens naturreservat. Bilaga 1 Karta med Natura 2000 område Bjärekusten

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog

Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 2 Eric Alnemar, planarkitekt Tobias Gunnarsson, planarkitekt Marie-Anne Eriksson, planarkitekt Karin Bovin, kommunekolog 3 För att det ska framgå om eller hur detaljplanen kommer att påverka miljön ska

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra

Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl 1 (17) Detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m fl Brofästet Öland, västra Checklistan innehåller frågeställningar som rör Planområdets förutsättningar Omfattas

Läs mer

Husensjö 8:5 med flera, Husensjö. Underlag för planuppdrag

Husensjö 8:5 med flera, Husensjö. Underlag för planuppdrag Detaljplan för del av fastigheten Husensjö 8:5 med flera, Husensjö Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING. av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Detaljplan för gamla vattentornet, del av Västervik 4:2, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kommunledningskontoret 2010-12-20 Behovsbedömning/

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92 SUNNE KOMMUN Värmlands län 2016-02-08 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Återremiss - Detaljplan för antagande del av Borstahusen 1:1 (Strandbyn) och tillhörande MKB

Återremiss - Detaljplan för antagande del av Borstahusen 1:1 (Strandbyn) och tillhörande MKB Socialdemokraterna i Landskrona Landskrona 2014-01-09 Reservation KS 19/2014 Återremiss - Detaljplan för antagande del av Borstahusen 1:1 (Strandbyn) och tillhörande MKB Vägval Landskrona är en framtidsparoll

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Kommunalt ställningstagande

Kommunalt ställningstagande Tillkommande bebyggelse bör i första hand utnyttja ur produktionssynpunkt sämre marker eller marker mellan jord och skog. Alternativt kan bebyggelse lokaliseras till mindre skogsområden eller till kanten

Läs mer

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING

BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Dnr: 2015/696 2015-10-30 Sida: 1 av 5 BEDÖMNING AV BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING Namn/beteckning på plan Ändring av detaljplan för Limåkerns Industriområde mm 2015-10-30 KATEGORIER JA NEJ KOMMENTAR GÄLLANDE

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Efter godkännande av planprogram skall detaljplaner upprättas. Den första planen rör Erikstorpsområdet med camping, stugby och golfbana.

Efter godkännande av planprogram skall detaljplaner upprättas. Den första planen rör Erikstorpsområdet med camping, stugby och golfbana. Landskrona 2011-03-10 KS 45 Stadsbyggnadskontoret har lämnat ut till samråd förslag till planprogram för Norra Borstahusen. Avsikten med programmet är att skapa planstöd för byggnation på upp till 1100

Läs mer

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 55(65) HÄLSA OCH SÄKERHET Energiproduktion Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad

Läs mer

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 1 Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 Planens syfte Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av kompletterande byggnader till friluftsbadets

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista)

BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Centralorten, Oskarshamns kommun BEHOVSBEDÖMNING (med checklista) Behovsbedömningen utgör underlag för beslut om detaljplanen kan tänkas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Om detaljplanen kan

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer