kv. Nötknäpparen 27 m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kv. Nötknäpparen 27 m.fl."

Transkript

1 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (34) Detaljplan för kv. Nötknäpparen 27 m.fl. (Ny arena) Norr Eskilstuna kommun Stadskarta med markering av planområdet. Eskilstuna kommun, Lantmäteriet S2006/1416 Planprocessen normalt planförfarande utan program I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten. Detaljplanen godkänns av stadsbyggnadsnämnden innan den antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna laga kraft.

2 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 2 (34) Planbeskrivning med genomförandebeskrivning INLEDNING Handlingar Utredningar Bakgrund Till planförslaget hör: Samrådsredogörelse Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser samt illustrationsplan Under planarbetet har följande utredningar/ rapporter utgjort underlag för planförslaget: - Behovsbedömning/ Avgränsning av MKB - Trafiken i Eskilstuna 2011, Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun - PM Microsimuleringsstudie arena, M4 Traffic Trafikutredning Munktellstaden, Trivector - Risker med närliggande verksamheter, WSP - Västra stadsdelen, Eskilstuna. Bedömning av åtgärdsbehov och uppskattning av kostnader för markföroreningar, Structor Miljöteknik AB Kv. Nötknäpparen 27, Eskilstuna. Översiktligt markmiljöundersökning, Structor Miljöteknik AB inkl. PM Kompletterande undersökning av oljeföroreningar och PM Bedömning av laktester för metaller - Dagvattenutredning WSP Arbetsutkast I maj 2010 gav kommunstyrelsen i uppdrag åt kommundirektören att utreda och analysera förutsättningarna för att skapa en arena för idrott, mässor och konserter i Eskilstuna. En arbetsgrupp bildades och i samverkan med olika intressenter genomfördes en förstudie. I juni samma år inbjöd kommunen till en öppen hearing för att lyssna till olika infallsvinklar på arenafrågan. Arbetet fortsatte med samtal med ungdomar och turistsidan, studieresor tillsammans med bland annat representanter från idrotten och kontakter med samorganisationen och föreningar. Representanter för arbetsgruppen fanns också på plats i Sporthallen i samband med att GUIF spelade hemma. På ett öppet möte den 21 oktober 2010 presenterades en färdriktning med några tänkbara alternativ i arenafrågan. Utifrån behovsanalysen beslutade Eskilstunas kommunfullmäktige i mars 2011 om inriktning för det fortsatta arbetet med en fördjupad studie utifrån följande punkter: Arenan är avsedd för idrott, konserter samt mässor med hög tillgänglighet för alla. Arenan ska innehålla en huvudarena för ca sittplatser samt i eller i anslutning till huvudarenan en hall med två träningsplaner. I

3 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 3 (34) arenan ska det dessutom finnas lokaler för administration, service och kommersiella ändamål. Arenan ska placeras i eller i anslutning till Munktellstaden. Arenan ska ha en hög miljöprofil och miljöprestanda avseende såväl utformning, drift och arrangemang. Arbetet med den fördjupade förstudien påbörjades. En projektgrupp bestående av tjänstemän från kommunledningskontoret, Eskilstuna Kommunfastighet AB, kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat med en fördjupad analys utifrån kommunfullmäktiges beslut. Arbetet leddes av kommundirektören och en konsult från Ramböll var knuten till arbetet. Dialogen med föreningarna var också ett viktigt stöd i arbetet. En slutrapport lämnades av projektgruppen till kommunstyrelsen i september Planförslaget skickades ut till berörda för samråd och var utställt i foajén i Värjan och på Munktellarenan under tiden 27 december januari Samrådsmöte genomfördes i form av Öppet hus i Munktellarenan mellan kl:18-20 den 8 januari Det öppna huset besöktes av ett 40-tal besökare. Huvudsakliga synpunkter och frågor som framfördes berörde arenan och dess innehåll samt det upplevda behovet av fler parkeringsplatser än de i planförslaget föreslagna. Sedan samrådet har arenans utbredning ändrats och bearbetats. Planförslaget har dessutom uteslutit bostadsdelen där kompletterande utredningar samt MKB skall utföras innan den delen går vidare till granskning. Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av ny arena för idrott, konserter och mässor med två träningshallar i kvarteret Nötknäpparen. Förutsättningarna för arenans utformning och omfattning har utgått från politiska beslut ang. arenans innehåll och storlek.

4 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 4 (34) Plandata Läge och areal Planområdet ligger nordväst om Munktellstaden, ca 1 km nordväst om Eskilstuna centrum. Området omfattar ca 6,5 ha. Planområdets avgränsning Stadskarta med markering av planområdet. Eskilstuna kommun, Lantmäteriet S2006/1416 Planområdet gränsar i sydväst mot fastigheten Nithammaren 8 och avgränsas av Nordwalls gatan i nordväst, Gustafsvägen i nord öst, Munktellsgatan i öst och Västra Storgatan samt John Engellaus gata i sydöst. Detaljplanen omfattar följande fastigheter: del av Nithammaren 4 och 8, Nötknäpparen 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, del av Eskilshem 4:1 och del av Gredby 1:1. Markägande Gator och allmän platsmark ägs av kommunen. Nötknäpparen 25, 26, 27, 29 och 31 ägs av kommunen. Nithammaren 4 ägs av kommunen och är tomträtt. Nötknäpparen 23 och 24 är privatägt.

5 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 5 (34) Kommunala ställningstaganden Översiktsplan Årsplan Klimatplan Detaljplan Eskilstuna kommunfullmäktige antog i december 2012 Eskilstuna kommuns klimatplan med mål på kort och lång sikt för att uppnå ett klimatneutralt Eskilstuna. Mål för kommunkoncernen är bl.a. att: 2020 inte producera något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. Vi är oberoende av fossila bränslen och har en effektiv energianvändning som är baserad på förnybara energikällor. Miljöbedömning Planområdet ligger inom omvandlingsområde Väster som utpekas för ändrad markanvändning i Fördjupning av översiktsplanen för stadsbygden antaget av KF Därefter har kommunen tillsammans med fastighetsägare och andra verksamma i ett fördjupat programarbete med seminarier och workshops tagit fram en långsiktig gemensam vision om en levande stadsdel på Väster. Det fördjupade programmet har godkänts av Stadsbyggnadsnämnden SBN tillsammans med miljökonsekvensbeskrivning av förslaget och ligger som grund för kommande detaljplanarbeten. I kommunens Årsplan 2011 ska en blandad bebyggelse eftersträvas vid nybyggnationer för att bidra till ökad integration. Det innebär att en stadsdel ska innehålla olika typer av bostäder för att bidra till att skapa förutsättningar för integration mellan olika grupper av människor. För området finns två gällande detaljplaner. Del av kvarteret Nötknäpparen samt Nithammaren 8 m.fl. omfattas av detaljplan laga kraftvunnen Återstående del av kvarteret Nötknäpparen omfattas av detaljplan laga kraftvunnen För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en behovsbedömning gjorts av planförslaget. Planen är förenlig med hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Inga naturvärden berörs. Inga miljökvalitetsnormer överskrids. Planen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Planförslaget med arenadelen bedöms inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte. Istället införs i planbeskrivningen en konsekvensbedömning, benämnd Konsekvenser av planens genomförande, som underlag för politiska ställningstaganden. Behovsbedömningen har kommit fram till att konsekvensbedömningen bör behandla följande aspekter på miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser: kulturmiljö buller/ störningar risk/ skyddsavstånd markföroreningar Sedan samråd har kommunen beslutat att utesluta bostadsdelen ur planförslaget. Detta för att ytterligare underlag och bearbetningar behövs samt att en MKB skall upprättas.

6 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 6 (34) FÖRUTSÄTTNINGAR Ortofoto med planområdet markerat Eskilstuna kommun, Lantmäteriet S2006/1416 Natur och kultur Mark och vegetation Området består i huvudsak av redan ianspråktagen mark för industri. Marken är till största delen täckt av asfalt med underliggande fyllnadsmassor. Under fyllningen finns lera. Den vegetation som finns inom planområdet är träd längs Munktellsgatan samt buskvegetation och sly utmed ån. Karaktäristisk för området är eken i rondellen.

7 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 7 (34) Eken i rondellen Västra Storgatan/ Norra Hamn I angränsning till planområdet i norr ligger Ekbacken, en naturpark med ekar. Väster om planområdet, längs Norra Hamn och ån, är strandkanten bevuxen med buskar, träd och sly. På motsatta södra sidan om ån sträcker sig ett bredare grönt stråk mellan gasverksbron och Rothoffsparken. Markradon Geologi och hydrologi Planområdet ligger utanför det i Översiktplan för stadsbygden 2005 utpekade högriskområdet för markradon. Geotekniska utredningar har utförts av Structor under våren Utifrån den undersökning som utförts på fastigheten Nötknäpparen 27 antas markens översta 1,5-2 meter utgöras av en grusig sandig fyllning med inslag av tegelrester och gjutsand samt på något ställe trä. Detta underlagras av ett lager torrskorpelera eller lera. Lerskiktet stäcker sig på vissa ställen ända ner till berg, ca 12 m ner, medan det på andra ställen har visat sig att leran endast sträcker sig ner till 4 meter. Där lerskiktet är tunt finns berg på ca 5 meter och däremellan ligger ett moränskikt. Huvudsaklig grundvattenriktning bedöms vara i sydlig riktning mot Eskilstunaån. Grundvatten påträffades vid undersökningen av Nötknäpparen 27 på ca 1-2 meter. Den huvudsakliga grundvattentransporten i marken bedöms ske i fyllningslagret ovanpå leran. Markföroreningar Föränderlig industriell verksamhet har förekommit inom planområdet under 1900-talet. Ett flertal miljöundersökningar och utredningar har gjorts för flertalet av fastigheterna inom området. Påträffade föroreningar är i huvudsak metaller, olja och PAH. Den vanligaste åtgärdsmetoden för dessa föroreningar är schakt och borttransport alternativt immobilisering (inkapsling). Det är miljö- och räddningstjänstförvaltningen som är ansvarig tillsynsmyndighet och ställer krav på saneringsnivån. Föroreningsfrågan är ett pågående tillsynsärende. Skred Större delen av området är kartlagt med beteckningen skredrisk zon II och delen närmast ån som skredrisk zon I. Inom Zon I förekommer risk för ras. Om

8 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 8 (34) det sker skred i åkanten (zon I), kan det finnas risk för sekundära skred längre in, vilket kan leda till sättningsskador och raserade byggnader. Även utan förändringar i området kan ökad frekvens av höga vattenflöden innebära att risk för skred och ras ökar. Bebyggelseområden Historik År 1839 etablerade sig Munktells mekaniska verkstad i det område som idag kallas Munktellstaden. Företaget har sedan bytt namn flera gånger, 1932 till Bolinder-Munktell efter sammanslagning med Bolinders mekaniska verkstad och först 1973 till Volvo BM trots att Volvo köpt Bolinder-Munktell redan Under 1970-talet inleddes flytten från kvarteret Nithammaren till moderna lokaler i Brunnsta. Den sista industriverksamheten flyttade först på 2000-talet. Utsnitt av Stadsplan från 1857 Eskilstuna stadsmuseum Gatunätets riktning inom kvarteret Nithammaren utgår från en plan för utbyggnad av Eskilstuna från När planer senare ritades för Norr och den fortsatta utbyggnaden av industriområdet valdes att ge gatorna en annan orientering. Gatornas riktning inom Nithammaren är vad som finns kvar av 1830-års plan. Avgränsningen av kvarterets västra del har styrts av järnvägsspårens dragning till Norra hamn. Kvarteret Nötknäpparen är tämligen glest bebyggt och med bebyggelse som tillkommit under lång tid. Den första bebyggelsen i kvarteret är Eskilstuna

9 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 9 (34) stads offentliga slakthus, Nötknäpparen 26, från 1907 vars byggnader fortfarande ligger kvar. Området sydväst om byggnaderna var marknadsplats för slaktdjur. En ny charkuterifabrik byggdes väster om slakthuset Verksamheten i slakthuset pågick fram till Därefter dröjde det ända till mitten av 1930-talet innan nästa byggnad i kvarteret uppfördes, en putsad fabriksbyggnad ritad av Frej Klemming på Nötknäpparen 30. Kvarterets yngsta byggnad uppfördes 1978 på Nötknäpparen 23. Utsnitt av Stadsplan från 1876 Eskilstuna stadsmuseum

10 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 10 (34) Utsnitt av Stadsplan från 1907 Eskilstuna stadsmuseum Kulturmiljövärden I samband med Fördjupning av program Väster gjordes en kulturhistorisk inventering av byggnaderna i området. Inom aktuellt planområde utpekades Nötknäpparen 26 Slakthusområdets byggnader som kulturhistoriskt värdefulla: Dess särpräglade utformning, uppförda i beige tegel med tegelröda fogar, bildar en arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull bebyggelsegrupp. Foto på Slakthusets karaktäristiska torn. Riksintresse Hela planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården; Eskilstuna stad, enl. 3 kapitlet 6 miljöbalken. Motiveringen till riksintresset är att det är en smides-, manufaktur- och industristad som speglar flera utvecklingssteg och de sociala förhållandena från medeltiden fram till tiden efter I uttrycket för riksintresset betonas även kopplingen mellan industrierna och bostadsområden för arbetare och tjänstemän från

11 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 11 (34) 1900-talet. Planområdet omfattar område med gräns mot Munktellstaden, med stark identitet som här möter den karaktär som senare 1900-tals industriområden innehar. Fornlämningar Strandskydd Inga fornlämningar finns inom området. En gravgrupp (RAÄ 542:1-4) finns nordost om planområdet, inom den så kallade Ekbacken. Vattenområden Del av Eskilstunaån där den nya bron planeras ingår i planområdet. Idag är stranden inom planområdet stängslad utan tillgänglighet för allmänheten. De lagändringar som under senare år genomförts angående strandskydd medför att när befintlig detaljplan upphävs träder automatiskt ett strandskydd ikraft. En ny detaljplan måste därför behandla frågan för delar där det tidigare inte funnits strandskydd. Bebyggelseområden Bostäder Verksamheter Service Lek och rekreation Naturmiljö Idag finns inga bostäder inom området. Utmed Västra Storgatan, öster om planområdet, finns befintliga bostäder. Planområdet är idag ett industriområde där ett flertal industribyggnader står utan användning. Andra verksamheter inom planområdet är bilförsäljning, fordonsuthyrning, köttskola och stora uppställningsplatser. I anslutning till planområdet inom Vallby industriområde finns ett flertal olika industriverksamheter. Inom angränsande Munktellstaden, finns verksamheter såsom kontor, konstmuseum, folkhögskola, Munktellarenan, badmintonhall, Munktell Science Park, konsertlokal, hotell, restaurang med mera. I området planeras även för ett nytt badhus. Idag finns ingen service inom planområdet, utmed Västra Storgatan finns viss service. Hela Eskilstunas centrum utbud ligger på 5-10 min. gångavstånd. I närliggande kv. Nätet planeras för handel samt äldreboende och förskola. Området inhyser idag inga ytor för lek eller rekreation. Norr om området utgör Ekbacken en möjlig plats för lek och rekreation. Området har idag väldigt lite grön yta och det grönstråk som finns närmast vattnet är inte åtkomligt för allmänheten. Gator och trafik Gång- och cykelvägar Idag finns gång- och cykelväg österifrån in till Munktellstaden via Stadsparken. Västerifrån och genom området finns gång- och cykelväg längs Norra Hamn och Västra Storgatan. Genom Munktellstaden på Verkstadsgatan sker cykling i blandtrafik. Cykelparkering finns idag längs Verkstadsgatan utanför Munktellarenan, samt utanför Munktell Science park.

12 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 12 (34) Kollektivtrafik I dagsläget går en busslinje (linje 6 - mellan Slagsta och Snopptorp via Centrum och Munktellstaden) genom aktuellt planområde. Två busshållplatser ligger i närheten av planområdet, en på Västra Storgatan och en vid Norra hamn. Busskarta över planområdet med gatunamn och befintliga hållplatslägen i anslutning till planområdet. Gatunät och trafik Inlastning Parkering De stora gatorna som leder biltrafik in till området är Ståhlbergsvägen, som byter namn till Schröderstiernas väg över Gasverksbron och Torshällavägen via Rinmansgatan. I Trafiken i Eskilstuna anges att det under 2011 uppmättes 6000 fordon per årsvardagsdygn (åvdt) längs Västra Storgatan. Längs Rinmansgatan uppmättes åvdt. (2011) och Gustafsvägen 3200 åvdt. ( ). Dagens verksamheter inom planområdet har idag ett flertal infarter till fastigheterna från Gustafsvägen. och är i behov av god tillgänglighet för inlastning etc. I anslutning till planområdet ligger Lokomotivet och konsthallen som några gånger i månaden har behov av inlastning vid intag ut mot Arvid Olssons gata. Vid dessa tillfällen står en långtradare uppställd under en längre tid och blockerar gatan. Parkering finns idag inom planområdet motsvarande ca 250 bpl. Den största är belägen mellan Lokomotivet, Slakthuset och Munktellarenan. I övrigt är parkeringen inom området inte upp styrd utan sker på varje enskild fastighet samt längs gatorna.

13 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 13 (34) Karta med befintliga parkeringar samt deras beläggningsgrad. Buller Buller vid närliggande verksamheter kan uppstå främst vid lastning och lossning. För att minska bullernivåerna är hanteringen endast tillåten under dagtid. Genomfartstrafik för tunga transporter sker dock inte genom aktuellt planområde. De tunga transporterna är hänvisade till Rinmansgatan och Schröderstiernas väg. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Eskilstuna Energi och Miljö har befintliga VA-ledningar i området. El, tele, bredband och värme Avfall Dagvatten Det finns en befintlig transformatorstation inom planområdet vid parkeringen framför Munktellarenan. Stadsnätet är draget genom området längs Västra Storgatan. Fjärrvärmeledningar, som i dag är i drift, finns i Västra Storgatan. Ytterligare ledningar finns i mark och genom vissa byggnader. Idag sker avfallshanteringen enskilt för varje fastighetsägare. Den till planområdet närmast belägna återvinningsstationen finns vid OKQ8 på Västergatan. Idag leds dagvattnet ner i kulvert och ut i Eskilstunaån. Kalkbäcken leds ut kulverterad i Nordwallsgatan och mynnar ut i Eskilstunaån.

14 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 14 (34) FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING Markanvändning Planförslaget ger utrymme för användningen idrott och centrumverksamheter inom hela kvarteret med specificering. För att möjliggöra arenan och dess verksamhet ges bestämmelsen idrott, kultur, konsert, restaurang samt konferens och mässarrangemang. För centrumverksamheter anges hotell, verksamheter av ej störande karaktär, mindre butiker (ej dagligvaruhandel), kontor och utbildningslokaler. Bebyggelseområden Ny bebyggelse- Planförslaget innefattar placering av ny arena. Bostadsdelen i sydväst har sedan samråd plockats ur detaljplaneförslaget och kommer att tas fram i en egen detaljplan. Illustration Placering av arenan, samt beskrivning av befintliga verksamheter utanför planområdet (markerad med heldragen linje). Placering och utformning Arena Arenan placeras längs den nya gatan i förlängningen av Verkstadsgatan med sin huvudentré mot ett nytt arenatorg. Viktigt är att byggnaden har en transparent verkan och indragen lägre del av huvudhallen närmast nya gatan och torget.

15 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 15 (34) Foto Eskilstuna Konstmuseum Stadsbyggnadsförvaltningen Den nya arenan och träningsplanerna inryms i en låg hallbyggnad, som i skala, material och karaktär ska utformas med hänsyn till de äldre industrihallarna och inspireras av Munktellområdets karakteristiska byggnader såsom lokomotivet och konstmuseets fasader. Perspektiv på möjlig utformning av nya Arenan och Verkstadsgatan, Joliark Till hallbyggnaden adderas den uppstickande arenadelen, som lämpligen ges ett eget gestaltningsuttryck som annonserar sig ut över staden. Fasaderna mot Verkstadsgatan och arenatorget bör bestå av glas till stor del, vilket gör att aktiviteterna i byggnaden annonseras och upplevs ut mot gatan. Den norra fasaden kommer att få en mer varierad karaktär bestämd av de olika funktionerna, såsom kök och inlastning. Mot arenatorget placeras café/restaurang som kan växa ut på torget sommartid. Gavelfasaden placeras så att siktlinje möjliggörs ner mot ån från andra våningen. Plats för cykelparkering ska ske i närhet till entréerna. Logistikområde På norra sidan om arenan placeras en logistikgård, som kommer att inrymma en rad olika funktioner och flöden till arenan. Här kommer bussplatser för uppställning av chartrade bussar och bilparkering möjliggöras liksom inlastning med lastbilar till konserter (scen, ljud, ljus), artistbussar, spelarbussar, varubilar, s.k. OB-bussar m.fl. Delar av området kan inhägnas

16 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 16 (34) med stängsel och ges möjlighet att kameraövervakas. Inom området får parkering anordnas samt mindre komplement byggnader, skärmtak och transformatorstation uppföras. Verksamheterna i anslutning till planområdet såsom Lokomotivet och konstmuseets inlastning kommer fortsättningsvis att ske genom inlastning mot parkeringen. Verksamheter Material och byggnadsteknik Energi Befintliga fastigheter inom planområdets nordvästra del ges en reglerad byggrätt där största byggnadsarea får utgöra motsvarande 40% av fastighetsarean. Byggnadshöjden regleras till en högsta byggnadshöjd om +12m. Arenan utformas med avseende på hållbara material och smarta samt miljömässigt goda energilösningar. Arenans stora takyta ska uppföras med sedumtak. Eskilstunas klimatmål innebär att material och utformning av arenan skall bidra till de uppsatta klimatmålen. Det innebär att 10% av elanvändningen skall utgöras av solel. Energieffektiva material samt utförande av byggnaderna eftersträvas. God energibalans eftersträvas för att undvika behov av uppvärmnings- och kylanläggningar. Friytor Arenatorg Ny bro Framför arenan mot befintlig parkering skall ett arenatorg utformas. Torget skall möjliggöra flöden av gående och cyklister från olika håll att nå huvudentrén i sydvästra hörnet. Torget ska också innehålla ytor för spontanidrott samt möjlighet för uteservering. Planen möjliggör en ny broförbindelse över ån. Bron skall utformas för gångoch cykeltrafik och ska möjliggöra båttrafik på ån. Brons gestaltning ska ägnas stor omsorg och brofästena utformas så att de inte stör upplevelsen av årummet eller skapar otrygga platser. Den nya bron knyter området närmare Rothoffsparken, dess lekplatser och utegymmet som finns på södra sidan om ån, vilket ökar möjligheten till rekreation för de boende inom stadsdelen norr. Park och rekreation I anslutning till planområdet utgör åstråket med sin nya parkmiljö ett grönt rörelsestråk med attraktiva allmänna vistelseytor. Stråket ska utformas så att det ger tillgänglighet för alla eskilstunabor. Vattenområden Strandskydd Området omfattas inte av strandskydd idag. I och med att ny detaljplan upprättas återinträder strandskyddet. Strandskyddet upphävs inom planområdet för ytan över ån med beteckningen a 12. Som särskilt skäl hänvisas till att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Det allmänna intresset i form av en

17 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 17 (34) ny gång- och cykelbro i detta läge förbättrar tillgängligheten att nå de olika målpunkter som finns inom och i anslutning till planområdet. Bron ger också boende på norr ökad möjlighet för tillgänglighet till rekreation utmed åstråket. Föreslagen bro står inte i motsats till syftet om allmänhetens tillgänglighet och bedöms inte ha negativ påverkan på växt- och djurlivet. Gatunät och trafik Gator och trafik Eskilstunas miljöambition för en hållbar stadsutveckling innebär att en central placering av arenan valts istället för en extern. Detta för att det skapar förutsättningar för besökare att även nå arenaområdet med hållbara transporter. Eskilstuna kommuns resestrategi för Arenan utgår ifrån den antagna Trafikplanen och målbild Andelen hållbara resor ska öka till 61% år 2020 vilket innebär att de i jämförelse med dagens resor till sporthallen måste fördubblas. Arenans centrala placering är i linje med kommunens mål för hållbara transporter. Detaljplaneförslaget utformas så att gång, cykel och kollektivtrafik främjas. Planförslaget innebär en att en ny koppling genom planområdet tillkommer som en förlängning av Verkstadsgatan mot Nordwallsgatan, sträckan dimensioneras enligt sektion och beskrivning på sidan 19. Den nya strukturen innebär att ett arenatorg utan biltrafik kan utformas samtidigt som tillgänglighet till samlad parkeringsyta möjliggörs. Förordad entré för bilburna besökare till arenan är via Torshällavägen/ Rinmansgatan/ Gustafsvägen/ Munktellsgatan. På Verkstadsgatans sträckning framför Munktellarenan samt för del av Munktellsgatan bakom Lokomotivet och konstmuseet vidtas åtgärder för att begränsa genomfartstrafik. Sträckan är inte dimensionerad för reguljär busstrafik. Karta gatunätet, ny gata samt sträckor med begränsad framkomlighet för bil/ buss.

18 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 18 (34) Gång- och cykelvägar Karta över befintligt gc-nät samt förslag på tillkommande sträckor för gång och cykel Den nya gång- och cykelbron över ån sträcker sig från Stenmansgatans förlängning och ansluter vid John Engellaus gata. Cykelvägen fortsätter upp till Arenan, längs Arenatorget och utmed Munktellsgatan/ Ekbacken och vidare mot Årby. Längs ån sträcker sig å-stråket som primärt är till för fotgängare, men även tillåter cykling på fotgängares villkor. Utmed den nya gatan, genom planområdet, i förlängningen av Verkstadsgatan planeras för en 4m bred cykelväg, se tidigare gatusektion på föregående sida. Kollektivtrafik och bussar vid evenemang Närheten till den centrala staden, järnvägsstationen och parkeringsutbudet i centrum innebär en stor fördel för tillgängligheten till arenan. Befintligt hållplatsläge på V Storgatan ligger bra placerad med tanke på Munktellstadens många målpunkter, badhus, arena samt den tillkommande bebyggelsen inom kv. Nätet och föreslagen butikslokal. Befintlig busslinje för vardagstrafik kommer fortsatt trafikera befintligt hållplatsläge utmed Västra Storgatan. Möjligheter till utökad turtäthet kommer att ses över. Evenemangsbussar som kommer att sättas in för transport vid evenemang stannar till och släpper av utmed arenans långsida. Även besökande och chartrade bussar kan åka in och släppa av utmed arenans långsida. Uppställning av bussar kan sedan ske på arenans baksida.

19 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 19 (34) Bil Gatusektion förslag på utformning av ny sträckning av Verkstadsgatan mellan bostadskvarter och arenan. Från vänster till höger: bostäder förgårdsmark trottoar cykelväg bilväg tidsbegränsad bussangöring för besökare till arenan trottoar arena och arenatorg Den förlängda och nya delen av Verkstadsgatan, längs arenan, utformas enligt VGU:s utrymmesklass A d.v.s. för buss/ bil i rörelse 30 km/h. Tidsbegränsad möjlighet för angöring i s.k. angöringsfickor föreslås längs med arenan. Besökare kan då släppas av på en bred trottoar och ta sig till arenaentréerna. På motstående sida av den nya sträckningen föreslås att en dubbelriktad cykelväg anläggs. Verkstadsgatan längs Munktellarenan är inte utformad för busslinjetrafik utan utformas så att bilarnas framkomlighet begränsas och att hastigheten dämpas med passager som möjliggör för besökare att passera tryggt och säkert. Parkering Parkeringsbehovet har beräknats utifrån utförd resvaneundersökning till den befintliga sporthallen (Trivector). Utifrån effekter av föreslagna åtgärder för hållbara transporter däribland åtgärder i form av s.k: MM-åtgärder (Management Mobility) är det vid fullsatta evenemang (8-12 ggr/år beräknat) som behovet kommer att vara stort och då information, smarta biljettlösningar och samarbete med föreningar kommer att vara avgörande för hur man väljer att ta sig till arenan. Inom och i direkt anslutning till planområdet bedöms behovet av cykelparkering motsvara ca 750 cykelplatser. Dessa ska placeras på strategiska platser, så att de är enkla att nå både från cykelvägar och med avseende på entréer. Delar av cykelparkeringarna ska vara väderskyddade. Parkeringsmöjligheter i anslutning till planområdet finns inom 500 meter från arenan och motsvarar ca 750 bpl, se karta nedan. Detta skulle enligt beräknat behov på ca 700 bpl. vara tillräckligt. På gångavstånd; min promenad från arenaentréerna finns flera parkeringsmöjligheter i centrum både som markparkering, men även i p-hus. På arenans baksida där bussuppställning möjliggörs finns också möjlighet att anordna bilplatser.

20 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 20 (34) Karta med ungefärligt antal möjliga parkeringsplatser inom 500 m från arenan samt närliggande större p-platser. Natur och kultur Fornlämningar Kulturmiljövärden Markradon Grundläggning Markföroreningar Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om fornlämningar påträffas under grävning eller annat arbete, skall detta anmälas till Länsstyrelsen enligt kulturminneslagen. Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården för Eskilstuna innerstad. Detta innebär att nya tillägg ska förhålla sig till den befintliga miljön, samtidigt som de innebär en ny historisk årsring tillkommer där det Eskilstuna-egna uttrycket får finna sin form. Planförslagets helhetslösning bygger på att förlänga Verkstadsgatan till Nordwallsgatan och på så sätt fortsätta Munktellstadens struktur i stadsplanen medan det som reser sig därur är avtryck av samtiden. Arenan har därför utformningsmässigt tagit upp formspråk och material från Munktellstaden samtidigt som det arkitektoniska uttrycket är nutida. Nötknäpparen 26, slakthusområdet, förses med bevarandeskydd i plan avseende sin utvändiga utformning samt att antikvarisk expertis skall rådfrågas i samband med förändringar. Området upprustas och fylls med nya verksamheter. Byggnader ska grundläggas radonsäkert. Frågan handläggs i samband med bygglovsprövningen. Geoteknisk undersökning har gjorts av WSP Group. Byggnader måste grundläggas genom stödpålning. Slutlig lösning med hänsyn till skred ska redovisas i detaljprojekteringen i samband med bygglov. I ett pågående uppdrag har Structor Miljöteknik tagit fram ett PM för att beskriva föroreningssituationen inom planområdet. Sammantagen slutsats utifrån sammanställning av utförda undersökningar och utredningar är att påträffade föroreningar i huvudsak är metaller, olja och PAH. Den vanligaste åtgärdsmetoden för dessa är schakt och borttransport alternativt immoblisering

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Nötknäpparen 27 m.fl.

Nötknäpparen 27 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (33) Planbeskrivning Detaljplan för Nötknäpparen 27 m.fl. (Ny arena med bostäder) Norr Eskilstuna kommun Planprocessen normalt planförfarande utan program

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

Planbeskrivning. Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten. Detaljplan för utökning av fastighet Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 2012-11-30 ANTAGEN AV BMN: 2013-12-11 DNR: 12BMN90 LAGA KRAFT: 2014-01-10 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Södertull 13:11 mfl, Kv Samariten Detaljplan för utökning av fastighet

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 Antagandehandling Planbeskrivning för Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län 2011-01-20 Dnr: 08.806 Projektnummer: D7250 Detaljplan för del av Svedala 306:16 m fl Nya Stationsområdet etapp 1, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SYFTE Syftet med planen är

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING SPN-000/000. Enkelt planförfarande SPN 2014/0041 214. tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79

Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING SPN-000/000. Enkelt planförfarande SPN 2014/0041 214. tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 Planbeskrivning SPN-000/000 tillhörande detaljplan för fastigheten Sankt Johannes 4:79 inom Tingstad i Norrköpings kommun den 26 mars 2015 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2015-05-19, 117 Laga kraft: 2015-06-25

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-08-25 Dnr KS2013/307 1(7) Detaljplan för Rymningen 15:25 med flera Enköpings kommun - enkelt planförfarande Antagen 200X-XX-XX Laga kraft 200X-XX-XX PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur

FÖRUTSÄTTNINGAR. Kommunala ställningstaganden. Natur och kultur Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (8) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-05-28 SBN/2011:233 1.21 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Antagandehandling Detaljplan för Mesta 3:3 Borsökna

Läs mer

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten. Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-03-28 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Sätra 10:1 m fl, Kv Prickskytten Detaljplan för industri m.m. Gävle kommun, Gävleborgs län Samrådstid: 29 april

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Tillhörande detaljplan för del av Sådden 4 och 7, Halmstad HALMSTADS KOMMUN Plan E309K Enkelt förfarande, KS 2014/0475 Kommunstyrelsen, 2015-08-18 Laga kraft 2015-09-14 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Tanumshede 1:43 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 2 Diarienummer: MBN 2014/

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Tanumshede 1:43 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 2 Diarienummer: MBN 2014/ Upprättad 2014-05-13, justerad 2015-03-25 Antagen av KF 2015-06-15 69 Laga kraft 2015-07-14 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Tanumshede 1:43 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 2 Diarienummer: MBN

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Planbeskrivning. Kvarteret Brunnen samt upphävande av tomtindelning inom kvarteret Brunnen och del av Nybro 3:1 i Nybro, Nybro kommun.

Planbeskrivning. Kvarteret Brunnen samt upphävande av tomtindelning inom kvarteret Brunnen och del av Nybro 3:1 i Nybro, Nybro kommun. Detaljplan för Kvarteret Brunnen samt upphävande av tomtindelning inom kvarteret Brunnen och del av Nybro 3:1 i Nybro, Nybro kommun Antagen av SBN 2011-09-14 Laga kraft 2011-10-12 Planbeskrivning Handlingar

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING datum 2011-09-06 diarienummer 2010-00707 Dp 5178 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av kv. VÄNDROSTEN mm i Innerstaden i Malmö PLANFÖRFARANDE Detaljplanen handläggs enligt PBL 2010:900

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Detaljplan för Odalmannen 26 och 28

Detaljplan för Odalmannen 26 och 28 Stadsbyggnadsnämnden 2016-03-22 Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning SBN/2015:441 Inga Krekola 016-710 11 19 1 (1) Stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Odalmannen 26 och 28 Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015.

2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson. Detaljplanen antogs av Byggnads- och miljönämnden den 21 januari 2015. Sid 1 (1) 2015-02-20 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 13BMN46 Handläggare: Emma Olofsson Lagakraftbevis Strömsbro 15:1, kv Systern Detaljplan för centrum och vård Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer