kv. Nötknäpparen 27 m.fl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kv. Nötknäpparen 27 m.fl."

Transkript

1 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (34) Detaljplan för kv. Nötknäpparen 27 m.fl. (Ny arena) Norr Eskilstuna kommun Stadskarta med markering av planområdet. Eskilstuna kommun, Lantmäteriet S2006/1416 Planprocessen normalt planförfarande utan program I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten. Detaljplanen godkänns av stadsbyggnadsnämnden innan den antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna laga kraft.

2 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 2 (34) Planbeskrivning med genomförandebeskrivning INLEDNING Handlingar Utredningar Bakgrund Till planförslaget hör: Samrådsredogörelse Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser samt illustrationsplan Under planarbetet har följande utredningar/ rapporter utgjort underlag för planförslaget: - Behovsbedömning/ Avgränsning av MKB - Trafiken i Eskilstuna 2011, Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun - PM Microsimuleringsstudie arena, M4 Traffic Trafikutredning Munktellstaden, Trivector - Risker med närliggande verksamheter, WSP - Västra stadsdelen, Eskilstuna. Bedömning av åtgärdsbehov och uppskattning av kostnader för markföroreningar, Structor Miljöteknik AB Kv. Nötknäpparen 27, Eskilstuna. Översiktligt markmiljöundersökning, Structor Miljöteknik AB inkl. PM Kompletterande undersökning av oljeföroreningar och PM Bedömning av laktester för metaller - Dagvattenutredning WSP Arbetsutkast I maj 2010 gav kommunstyrelsen i uppdrag åt kommundirektören att utreda och analysera förutsättningarna för att skapa en arena för idrott, mässor och konserter i Eskilstuna. En arbetsgrupp bildades och i samverkan med olika intressenter genomfördes en förstudie. I juni samma år inbjöd kommunen till en öppen hearing för att lyssna till olika infallsvinklar på arenafrågan. Arbetet fortsatte med samtal med ungdomar och turistsidan, studieresor tillsammans med bland annat representanter från idrotten och kontakter med samorganisationen och föreningar. Representanter för arbetsgruppen fanns också på plats i Sporthallen i samband med att GUIF spelade hemma. På ett öppet möte den 21 oktober 2010 presenterades en färdriktning med några tänkbara alternativ i arenafrågan. Utifrån behovsanalysen beslutade Eskilstunas kommunfullmäktige i mars 2011 om inriktning för det fortsatta arbetet med en fördjupad studie utifrån följande punkter: Arenan är avsedd för idrott, konserter samt mässor med hög tillgänglighet för alla. Arenan ska innehålla en huvudarena för ca sittplatser samt i eller i anslutning till huvudarenan en hall med två träningsplaner. I

3 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 3 (34) arenan ska det dessutom finnas lokaler för administration, service och kommersiella ändamål. Arenan ska placeras i eller i anslutning till Munktellstaden. Arenan ska ha en hög miljöprofil och miljöprestanda avseende såväl utformning, drift och arrangemang. Arbetet med den fördjupade förstudien påbörjades. En projektgrupp bestående av tjänstemän från kommunledningskontoret, Eskilstuna Kommunfastighet AB, kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat med en fördjupad analys utifrån kommunfullmäktiges beslut. Arbetet leddes av kommundirektören och en konsult från Ramböll var knuten till arbetet. Dialogen med föreningarna var också ett viktigt stöd i arbetet. En slutrapport lämnades av projektgruppen till kommunstyrelsen i september Planförslaget skickades ut till berörda för samråd och var utställt i foajén i Värjan och på Munktellarenan under tiden 27 december januari Samrådsmöte genomfördes i form av Öppet hus i Munktellarenan mellan kl:18-20 den 8 januari Det öppna huset besöktes av ett 40-tal besökare. Huvudsakliga synpunkter och frågor som framfördes berörde arenan och dess innehåll samt det upplevda behovet av fler parkeringsplatser än de i planförslaget föreslagna. Sedan samrådet har arenans utbredning ändrats och bearbetats. Planförslaget har dessutom uteslutit bostadsdelen där kompletterande utredningar samt MKB skall utföras innan den delen går vidare till granskning. Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av ny arena för idrott, konserter och mässor med två träningshallar i kvarteret Nötknäpparen. Förutsättningarna för arenans utformning och omfattning har utgått från politiska beslut ang. arenans innehåll och storlek.

4 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 4 (34) Plandata Läge och areal Planområdet ligger nordväst om Munktellstaden, ca 1 km nordväst om Eskilstuna centrum. Området omfattar ca 6,5 ha. Planområdets avgränsning Stadskarta med markering av planområdet. Eskilstuna kommun, Lantmäteriet S2006/1416 Planområdet gränsar i sydväst mot fastigheten Nithammaren 8 och avgränsas av Nordwalls gatan i nordväst, Gustafsvägen i nord öst, Munktellsgatan i öst och Västra Storgatan samt John Engellaus gata i sydöst. Detaljplanen omfattar följande fastigheter: del av Nithammaren 4 och 8, Nötknäpparen 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, del av Eskilshem 4:1 och del av Gredby 1:1. Markägande Gator och allmän platsmark ägs av kommunen. Nötknäpparen 25, 26, 27, 29 och 31 ägs av kommunen. Nithammaren 4 ägs av kommunen och är tomträtt. Nötknäpparen 23 och 24 är privatägt.

5 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 5 (34) Kommunala ställningstaganden Översiktsplan Årsplan Klimatplan Detaljplan Eskilstuna kommunfullmäktige antog i december 2012 Eskilstuna kommuns klimatplan med mål på kort och lång sikt för att uppnå ett klimatneutralt Eskilstuna. Mål för kommunkoncernen är bl.a. att: 2020 inte producera något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. Vi är oberoende av fossila bränslen och har en effektiv energianvändning som är baserad på förnybara energikällor. Miljöbedömning Planområdet ligger inom omvandlingsområde Väster som utpekas för ändrad markanvändning i Fördjupning av översiktsplanen för stadsbygden antaget av KF Därefter har kommunen tillsammans med fastighetsägare och andra verksamma i ett fördjupat programarbete med seminarier och workshops tagit fram en långsiktig gemensam vision om en levande stadsdel på Väster. Det fördjupade programmet har godkänts av Stadsbyggnadsnämnden SBN tillsammans med miljökonsekvensbeskrivning av förslaget och ligger som grund för kommande detaljplanarbeten. I kommunens Årsplan 2011 ska en blandad bebyggelse eftersträvas vid nybyggnationer för att bidra till ökad integration. Det innebär att en stadsdel ska innehålla olika typer av bostäder för att bidra till att skapa förutsättningar för integration mellan olika grupper av människor. För området finns två gällande detaljplaner. Del av kvarteret Nötknäpparen samt Nithammaren 8 m.fl. omfattas av detaljplan laga kraftvunnen Återstående del av kvarteret Nötknäpparen omfattas av detaljplan laga kraftvunnen För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en behovsbedömning gjorts av planförslaget. Planen är förenlig med hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Inga naturvärden berörs. Inga miljökvalitetsnormer överskrids. Planen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Planförslaget med arenadelen bedöms inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte. Istället införs i planbeskrivningen en konsekvensbedömning, benämnd Konsekvenser av planens genomförande, som underlag för politiska ställningstaganden. Behovsbedömningen har kommit fram till att konsekvensbedömningen bör behandla följande aspekter på miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser: kulturmiljö buller/ störningar risk/ skyddsavstånd markföroreningar Sedan samråd har kommunen beslutat att utesluta bostadsdelen ur planförslaget. Detta för att ytterligare underlag och bearbetningar behövs samt att en MKB skall upprättas.

6 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 6 (34) FÖRUTSÄTTNINGAR Ortofoto med planområdet markerat Eskilstuna kommun, Lantmäteriet S2006/1416 Natur och kultur Mark och vegetation Området består i huvudsak av redan ianspråktagen mark för industri. Marken är till största delen täckt av asfalt med underliggande fyllnadsmassor. Under fyllningen finns lera. Den vegetation som finns inom planområdet är träd längs Munktellsgatan samt buskvegetation och sly utmed ån. Karaktäristisk för området är eken i rondellen.

7 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 7 (34) Eken i rondellen Västra Storgatan/ Norra Hamn I angränsning till planområdet i norr ligger Ekbacken, en naturpark med ekar. Väster om planområdet, längs Norra Hamn och ån, är strandkanten bevuxen med buskar, träd och sly. På motsatta södra sidan om ån sträcker sig ett bredare grönt stråk mellan gasverksbron och Rothoffsparken. Markradon Geologi och hydrologi Planområdet ligger utanför det i Översiktplan för stadsbygden 2005 utpekade högriskområdet för markradon. Geotekniska utredningar har utförts av Structor under våren Utifrån den undersökning som utförts på fastigheten Nötknäpparen 27 antas markens översta 1,5-2 meter utgöras av en grusig sandig fyllning med inslag av tegelrester och gjutsand samt på något ställe trä. Detta underlagras av ett lager torrskorpelera eller lera. Lerskiktet stäcker sig på vissa ställen ända ner till berg, ca 12 m ner, medan det på andra ställen har visat sig att leran endast sträcker sig ner till 4 meter. Där lerskiktet är tunt finns berg på ca 5 meter och däremellan ligger ett moränskikt. Huvudsaklig grundvattenriktning bedöms vara i sydlig riktning mot Eskilstunaån. Grundvatten påträffades vid undersökningen av Nötknäpparen 27 på ca 1-2 meter. Den huvudsakliga grundvattentransporten i marken bedöms ske i fyllningslagret ovanpå leran. Markföroreningar Föränderlig industriell verksamhet har förekommit inom planområdet under 1900-talet. Ett flertal miljöundersökningar och utredningar har gjorts för flertalet av fastigheterna inom området. Påträffade föroreningar är i huvudsak metaller, olja och PAH. Den vanligaste åtgärdsmetoden för dessa föroreningar är schakt och borttransport alternativt immobilisering (inkapsling). Det är miljö- och räddningstjänstförvaltningen som är ansvarig tillsynsmyndighet och ställer krav på saneringsnivån. Föroreningsfrågan är ett pågående tillsynsärende. Skred Större delen av området är kartlagt med beteckningen skredrisk zon II och delen närmast ån som skredrisk zon I. Inom Zon I förekommer risk för ras. Om

8 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 8 (34) det sker skred i åkanten (zon I), kan det finnas risk för sekundära skred längre in, vilket kan leda till sättningsskador och raserade byggnader. Även utan förändringar i området kan ökad frekvens av höga vattenflöden innebära att risk för skred och ras ökar. Bebyggelseområden Historik År 1839 etablerade sig Munktells mekaniska verkstad i det område som idag kallas Munktellstaden. Företaget har sedan bytt namn flera gånger, 1932 till Bolinder-Munktell efter sammanslagning med Bolinders mekaniska verkstad och först 1973 till Volvo BM trots att Volvo köpt Bolinder-Munktell redan Under 1970-talet inleddes flytten från kvarteret Nithammaren till moderna lokaler i Brunnsta. Den sista industriverksamheten flyttade först på 2000-talet. Utsnitt av Stadsplan från 1857 Eskilstuna stadsmuseum Gatunätets riktning inom kvarteret Nithammaren utgår från en plan för utbyggnad av Eskilstuna från När planer senare ritades för Norr och den fortsatta utbyggnaden av industriområdet valdes att ge gatorna en annan orientering. Gatornas riktning inom Nithammaren är vad som finns kvar av 1830-års plan. Avgränsningen av kvarterets västra del har styrts av järnvägsspårens dragning till Norra hamn. Kvarteret Nötknäpparen är tämligen glest bebyggt och med bebyggelse som tillkommit under lång tid. Den första bebyggelsen i kvarteret är Eskilstuna

9 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 9 (34) stads offentliga slakthus, Nötknäpparen 26, från 1907 vars byggnader fortfarande ligger kvar. Området sydväst om byggnaderna var marknadsplats för slaktdjur. En ny charkuterifabrik byggdes väster om slakthuset Verksamheten i slakthuset pågick fram till Därefter dröjde det ända till mitten av 1930-talet innan nästa byggnad i kvarteret uppfördes, en putsad fabriksbyggnad ritad av Frej Klemming på Nötknäpparen 30. Kvarterets yngsta byggnad uppfördes 1978 på Nötknäpparen 23. Utsnitt av Stadsplan från 1876 Eskilstuna stadsmuseum

10 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 10 (34) Utsnitt av Stadsplan från 1907 Eskilstuna stadsmuseum Kulturmiljövärden I samband med Fördjupning av program Väster gjordes en kulturhistorisk inventering av byggnaderna i området. Inom aktuellt planområde utpekades Nötknäpparen 26 Slakthusområdets byggnader som kulturhistoriskt värdefulla: Dess särpräglade utformning, uppförda i beige tegel med tegelröda fogar, bildar en arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull bebyggelsegrupp. Foto på Slakthusets karaktäristiska torn. Riksintresse Hela planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården; Eskilstuna stad, enl. 3 kapitlet 6 miljöbalken. Motiveringen till riksintresset är att det är en smides-, manufaktur- och industristad som speglar flera utvecklingssteg och de sociala förhållandena från medeltiden fram till tiden efter I uttrycket för riksintresset betonas även kopplingen mellan industrierna och bostadsområden för arbetare och tjänstemän från

11 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 11 (34) 1900-talet. Planområdet omfattar område med gräns mot Munktellstaden, med stark identitet som här möter den karaktär som senare 1900-tals industriområden innehar. Fornlämningar Strandskydd Inga fornlämningar finns inom området. En gravgrupp (RAÄ 542:1-4) finns nordost om planområdet, inom den så kallade Ekbacken. Vattenområden Del av Eskilstunaån där den nya bron planeras ingår i planområdet. Idag är stranden inom planområdet stängslad utan tillgänglighet för allmänheten. De lagändringar som under senare år genomförts angående strandskydd medför att när befintlig detaljplan upphävs träder automatiskt ett strandskydd ikraft. En ny detaljplan måste därför behandla frågan för delar där det tidigare inte funnits strandskydd. Bebyggelseområden Bostäder Verksamheter Service Lek och rekreation Naturmiljö Idag finns inga bostäder inom området. Utmed Västra Storgatan, öster om planområdet, finns befintliga bostäder. Planområdet är idag ett industriområde där ett flertal industribyggnader står utan användning. Andra verksamheter inom planområdet är bilförsäljning, fordonsuthyrning, köttskola och stora uppställningsplatser. I anslutning till planområdet inom Vallby industriområde finns ett flertal olika industriverksamheter. Inom angränsande Munktellstaden, finns verksamheter såsom kontor, konstmuseum, folkhögskola, Munktellarenan, badmintonhall, Munktell Science Park, konsertlokal, hotell, restaurang med mera. I området planeras även för ett nytt badhus. Idag finns ingen service inom planområdet, utmed Västra Storgatan finns viss service. Hela Eskilstunas centrum utbud ligger på 5-10 min. gångavstånd. I närliggande kv. Nätet planeras för handel samt äldreboende och förskola. Området inhyser idag inga ytor för lek eller rekreation. Norr om området utgör Ekbacken en möjlig plats för lek och rekreation. Området har idag väldigt lite grön yta och det grönstråk som finns närmast vattnet är inte åtkomligt för allmänheten. Gator och trafik Gång- och cykelvägar Idag finns gång- och cykelväg österifrån in till Munktellstaden via Stadsparken. Västerifrån och genom området finns gång- och cykelväg längs Norra Hamn och Västra Storgatan. Genom Munktellstaden på Verkstadsgatan sker cykling i blandtrafik. Cykelparkering finns idag längs Verkstadsgatan utanför Munktellarenan, samt utanför Munktell Science park.

12 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 12 (34) Kollektivtrafik I dagsläget går en busslinje (linje 6 - mellan Slagsta och Snopptorp via Centrum och Munktellstaden) genom aktuellt planområde. Två busshållplatser ligger i närheten av planområdet, en på Västra Storgatan och en vid Norra hamn. Busskarta över planområdet med gatunamn och befintliga hållplatslägen i anslutning till planområdet. Gatunät och trafik Inlastning Parkering De stora gatorna som leder biltrafik in till området är Ståhlbergsvägen, som byter namn till Schröderstiernas väg över Gasverksbron och Torshällavägen via Rinmansgatan. I Trafiken i Eskilstuna anges att det under 2011 uppmättes 6000 fordon per årsvardagsdygn (åvdt) längs Västra Storgatan. Längs Rinmansgatan uppmättes åvdt. (2011) och Gustafsvägen 3200 åvdt. ( ). Dagens verksamheter inom planområdet har idag ett flertal infarter till fastigheterna från Gustafsvägen. och är i behov av god tillgänglighet för inlastning etc. I anslutning till planområdet ligger Lokomotivet och konsthallen som några gånger i månaden har behov av inlastning vid intag ut mot Arvid Olssons gata. Vid dessa tillfällen står en långtradare uppställd under en längre tid och blockerar gatan. Parkering finns idag inom planområdet motsvarande ca 250 bpl. Den största är belägen mellan Lokomotivet, Slakthuset och Munktellarenan. I övrigt är parkeringen inom området inte upp styrd utan sker på varje enskild fastighet samt längs gatorna.

13 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 13 (34) Karta med befintliga parkeringar samt deras beläggningsgrad. Buller Buller vid närliggande verksamheter kan uppstå främst vid lastning och lossning. För att minska bullernivåerna är hanteringen endast tillåten under dagtid. Genomfartstrafik för tunga transporter sker dock inte genom aktuellt planområde. De tunga transporterna är hänvisade till Rinmansgatan och Schröderstiernas väg. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Eskilstuna Energi och Miljö har befintliga VA-ledningar i området. El, tele, bredband och värme Avfall Dagvatten Det finns en befintlig transformatorstation inom planområdet vid parkeringen framför Munktellarenan. Stadsnätet är draget genom området längs Västra Storgatan. Fjärrvärmeledningar, som i dag är i drift, finns i Västra Storgatan. Ytterligare ledningar finns i mark och genom vissa byggnader. Idag sker avfallshanteringen enskilt för varje fastighetsägare. Den till planområdet närmast belägna återvinningsstationen finns vid OKQ8 på Västergatan. Idag leds dagvattnet ner i kulvert och ut i Eskilstunaån. Kalkbäcken leds ut kulverterad i Nordwallsgatan och mynnar ut i Eskilstunaån.

14 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 14 (34) FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING Markanvändning Planförslaget ger utrymme för användningen idrott och centrumverksamheter inom hela kvarteret med specificering. För att möjliggöra arenan och dess verksamhet ges bestämmelsen idrott, kultur, konsert, restaurang samt konferens och mässarrangemang. För centrumverksamheter anges hotell, verksamheter av ej störande karaktär, mindre butiker (ej dagligvaruhandel), kontor och utbildningslokaler. Bebyggelseområden Ny bebyggelse- Planförslaget innefattar placering av ny arena. Bostadsdelen i sydväst har sedan samråd plockats ur detaljplaneförslaget och kommer att tas fram i en egen detaljplan. Illustration Placering av arenan, samt beskrivning av befintliga verksamheter utanför planområdet (markerad med heldragen linje). Placering och utformning Arena Arenan placeras längs den nya gatan i förlängningen av Verkstadsgatan med sin huvudentré mot ett nytt arenatorg. Viktigt är att byggnaden har en transparent verkan och indragen lägre del av huvudhallen närmast nya gatan och torget.

15 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 15 (34) Foto Eskilstuna Konstmuseum Stadsbyggnadsförvaltningen Den nya arenan och träningsplanerna inryms i en låg hallbyggnad, som i skala, material och karaktär ska utformas med hänsyn till de äldre industrihallarna och inspireras av Munktellområdets karakteristiska byggnader såsom lokomotivet och konstmuseets fasader. Perspektiv på möjlig utformning av nya Arenan och Verkstadsgatan, Joliark Till hallbyggnaden adderas den uppstickande arenadelen, som lämpligen ges ett eget gestaltningsuttryck som annonserar sig ut över staden. Fasaderna mot Verkstadsgatan och arenatorget bör bestå av glas till stor del, vilket gör att aktiviteterna i byggnaden annonseras och upplevs ut mot gatan. Den norra fasaden kommer att få en mer varierad karaktär bestämd av de olika funktionerna, såsom kök och inlastning. Mot arenatorget placeras café/restaurang som kan växa ut på torget sommartid. Gavelfasaden placeras så att siktlinje möjliggörs ner mot ån från andra våningen. Plats för cykelparkering ska ske i närhet till entréerna. Logistikområde På norra sidan om arenan placeras en logistikgård, som kommer att inrymma en rad olika funktioner och flöden till arenan. Här kommer bussplatser för uppställning av chartrade bussar och bilparkering möjliggöras liksom inlastning med lastbilar till konserter (scen, ljud, ljus), artistbussar, spelarbussar, varubilar, s.k. OB-bussar m.fl. Delar av området kan inhägnas

16 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 16 (34) med stängsel och ges möjlighet att kameraövervakas. Inom området får parkering anordnas samt mindre komplement byggnader, skärmtak och transformatorstation uppföras. Verksamheterna i anslutning till planområdet såsom Lokomotivet och konstmuseets inlastning kommer fortsättningsvis att ske genom inlastning mot parkeringen. Verksamheter Material och byggnadsteknik Energi Befintliga fastigheter inom planområdets nordvästra del ges en reglerad byggrätt där största byggnadsarea får utgöra motsvarande 40% av fastighetsarean. Byggnadshöjden regleras till en högsta byggnadshöjd om +12m. Arenan utformas med avseende på hållbara material och smarta samt miljömässigt goda energilösningar. Arenans stora takyta ska uppföras med sedumtak. Eskilstunas klimatmål innebär att material och utformning av arenan skall bidra till de uppsatta klimatmålen. Det innebär att 10% av elanvändningen skall utgöras av solel. Energieffektiva material samt utförande av byggnaderna eftersträvas. God energibalans eftersträvas för att undvika behov av uppvärmnings- och kylanläggningar. Friytor Arenatorg Ny bro Framför arenan mot befintlig parkering skall ett arenatorg utformas. Torget skall möjliggöra flöden av gående och cyklister från olika håll att nå huvudentrén i sydvästra hörnet. Torget ska också innehålla ytor för spontanidrott samt möjlighet för uteservering. Planen möjliggör en ny broförbindelse över ån. Bron skall utformas för gångoch cykeltrafik och ska möjliggöra båttrafik på ån. Brons gestaltning ska ägnas stor omsorg och brofästena utformas så att de inte stör upplevelsen av årummet eller skapar otrygga platser. Den nya bron knyter området närmare Rothoffsparken, dess lekplatser och utegymmet som finns på södra sidan om ån, vilket ökar möjligheten till rekreation för de boende inom stadsdelen norr. Park och rekreation I anslutning till planområdet utgör åstråket med sin nya parkmiljö ett grönt rörelsestråk med attraktiva allmänna vistelseytor. Stråket ska utformas så att det ger tillgänglighet för alla eskilstunabor. Vattenområden Strandskydd Området omfattas inte av strandskydd idag. I och med att ny detaljplan upprättas återinträder strandskyddet. Strandskyddet upphävs inom planområdet för ytan över ån med beteckningen a 12. Som särskilt skäl hänvisas till att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Det allmänna intresset i form av en

17 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 17 (34) ny gång- och cykelbro i detta läge förbättrar tillgängligheten att nå de olika målpunkter som finns inom och i anslutning till planområdet. Bron ger också boende på norr ökad möjlighet för tillgänglighet till rekreation utmed åstråket. Föreslagen bro står inte i motsats till syftet om allmänhetens tillgänglighet och bedöms inte ha negativ påverkan på växt- och djurlivet. Gatunät och trafik Gator och trafik Eskilstunas miljöambition för en hållbar stadsutveckling innebär att en central placering av arenan valts istället för en extern. Detta för att det skapar förutsättningar för besökare att även nå arenaområdet med hållbara transporter. Eskilstuna kommuns resestrategi för Arenan utgår ifrån den antagna Trafikplanen och målbild Andelen hållbara resor ska öka till 61% år 2020 vilket innebär att de i jämförelse med dagens resor till sporthallen måste fördubblas. Arenans centrala placering är i linje med kommunens mål för hållbara transporter. Detaljplaneförslaget utformas så att gång, cykel och kollektivtrafik främjas. Planförslaget innebär en att en ny koppling genom planområdet tillkommer som en förlängning av Verkstadsgatan mot Nordwallsgatan, sträckan dimensioneras enligt sektion och beskrivning på sidan 19. Den nya strukturen innebär att ett arenatorg utan biltrafik kan utformas samtidigt som tillgänglighet till samlad parkeringsyta möjliggörs. Förordad entré för bilburna besökare till arenan är via Torshällavägen/ Rinmansgatan/ Gustafsvägen/ Munktellsgatan. På Verkstadsgatans sträckning framför Munktellarenan samt för del av Munktellsgatan bakom Lokomotivet och konstmuseet vidtas åtgärder för att begränsa genomfartstrafik. Sträckan är inte dimensionerad för reguljär busstrafik. Karta gatunätet, ny gata samt sträckor med begränsad framkomlighet för bil/ buss.

18 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 18 (34) Gång- och cykelvägar Karta över befintligt gc-nät samt förslag på tillkommande sträckor för gång och cykel Den nya gång- och cykelbron över ån sträcker sig från Stenmansgatans förlängning och ansluter vid John Engellaus gata. Cykelvägen fortsätter upp till Arenan, längs Arenatorget och utmed Munktellsgatan/ Ekbacken och vidare mot Årby. Längs ån sträcker sig å-stråket som primärt är till för fotgängare, men även tillåter cykling på fotgängares villkor. Utmed den nya gatan, genom planområdet, i förlängningen av Verkstadsgatan planeras för en 4m bred cykelväg, se tidigare gatusektion på föregående sida. Kollektivtrafik och bussar vid evenemang Närheten till den centrala staden, järnvägsstationen och parkeringsutbudet i centrum innebär en stor fördel för tillgängligheten till arenan. Befintligt hållplatsläge på V Storgatan ligger bra placerad med tanke på Munktellstadens många målpunkter, badhus, arena samt den tillkommande bebyggelsen inom kv. Nätet och föreslagen butikslokal. Befintlig busslinje för vardagstrafik kommer fortsatt trafikera befintligt hållplatsläge utmed Västra Storgatan. Möjligheter till utökad turtäthet kommer att ses över. Evenemangsbussar som kommer att sättas in för transport vid evenemang stannar till och släpper av utmed arenans långsida. Även besökande och chartrade bussar kan åka in och släppa av utmed arenans långsida. Uppställning av bussar kan sedan ske på arenans baksida.

19 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 19 (34) Bil Gatusektion förslag på utformning av ny sträckning av Verkstadsgatan mellan bostadskvarter och arenan. Från vänster till höger: bostäder förgårdsmark trottoar cykelväg bilväg tidsbegränsad bussangöring för besökare till arenan trottoar arena och arenatorg Den förlängda och nya delen av Verkstadsgatan, längs arenan, utformas enligt VGU:s utrymmesklass A d.v.s. för buss/ bil i rörelse 30 km/h. Tidsbegränsad möjlighet för angöring i s.k. angöringsfickor föreslås längs med arenan. Besökare kan då släppas av på en bred trottoar och ta sig till arenaentréerna. På motstående sida av den nya sträckningen föreslås att en dubbelriktad cykelväg anläggs. Verkstadsgatan längs Munktellarenan är inte utformad för busslinjetrafik utan utformas så att bilarnas framkomlighet begränsas och att hastigheten dämpas med passager som möjliggör för besökare att passera tryggt och säkert. Parkering Parkeringsbehovet har beräknats utifrån utförd resvaneundersökning till den befintliga sporthallen (Trivector). Utifrån effekter av föreslagna åtgärder för hållbara transporter däribland åtgärder i form av s.k: MM-åtgärder (Management Mobility) är det vid fullsatta evenemang (8-12 ggr/år beräknat) som behovet kommer att vara stort och då information, smarta biljettlösningar och samarbete med föreningar kommer att vara avgörande för hur man väljer att ta sig till arenan. Inom och i direkt anslutning till planområdet bedöms behovet av cykelparkering motsvara ca 750 cykelplatser. Dessa ska placeras på strategiska platser, så att de är enkla att nå både från cykelvägar och med avseende på entréer. Delar av cykelparkeringarna ska vara väderskyddade. Parkeringsmöjligheter i anslutning till planområdet finns inom 500 meter från arenan och motsvarar ca 750 bpl, se karta nedan. Detta skulle enligt beräknat behov på ca 700 bpl. vara tillräckligt. På gångavstånd; min promenad från arenaentréerna finns flera parkeringsmöjligheter i centrum både som markparkering, men även i p-hus. På arenans baksida där bussuppställning möjliggörs finns också möjlighet att anordna bilplatser.

20 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 20 (34) Karta med ungefärligt antal möjliga parkeringsplatser inom 500 m från arenan samt närliggande större p-platser. Natur och kultur Fornlämningar Kulturmiljövärden Markradon Grundläggning Markföroreningar Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om fornlämningar påträffas under grävning eller annat arbete, skall detta anmälas till Länsstyrelsen enligt kulturminneslagen. Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården för Eskilstuna innerstad. Detta innebär att nya tillägg ska förhålla sig till den befintliga miljön, samtidigt som de innebär en ny historisk årsring tillkommer där det Eskilstuna-egna uttrycket får finna sin form. Planförslagets helhetslösning bygger på att förlänga Verkstadsgatan till Nordwallsgatan och på så sätt fortsätta Munktellstadens struktur i stadsplanen medan det som reser sig därur är avtryck av samtiden. Arenan har därför utformningsmässigt tagit upp formspråk och material från Munktellstaden samtidigt som det arkitektoniska uttrycket är nutida. Nötknäpparen 26, slakthusområdet, förses med bevarandeskydd i plan avseende sin utvändiga utformning samt att antikvarisk expertis skall rådfrågas i samband med förändringar. Området upprustas och fylls med nya verksamheter. Byggnader ska grundläggas radonsäkert. Frågan handläggs i samband med bygglovsprövningen. Geoteknisk undersökning har gjorts av WSP Group. Byggnader måste grundläggas genom stödpålning. Slutlig lösning med hänsyn till skred ska redovisas i detaljprojekteringen i samband med bygglov. I ett pågående uppdrag har Structor Miljöteknik tagit fram ett PM för att beskriva föroreningssituationen inom planområdet. Sammantagen slutsats utifrån sammanställning av utförda undersökningar och utredningar är att påträffade föroreningar i huvudsak är metaller, olja och PAH. Den vanligaste åtgärdsmetoden för dessa är schakt och borttransport alternativt immoblisering

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22

UTSTÄLLNINGSHANDLING VÄSTRA BERGSÄTTER, Detaljplan för. Bergsätter, Motala kommun. Handlingarna består av: Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 UTSTÄLLNINGSHANDLING Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljökonsekvensbeskrivning Samrådsredogörelse Utställningstid 2010-01-25 2010-02-22 Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand 2014-06-20 Tfn 08-508 274 82 1(28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun

Slagsta 1:1 m.m. ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. 3.11 Vår beteckning 2005-10253. Slagsta Eskilstuna Kommun 3.11 Vår beteckning 2005-10253 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Planavdelningen Plannummer 1353 Detaljplan för Slagsta 1:1 m.m. Slagsta Eskilstuna Kommun ANTAGANDEHANDLING Löths gamla tomt Ödekyrkogård Löths

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING

Planbeskrivning 2015-05-25. Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen. Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010-6153317 Dnr 2011. 042 SBN 211 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Skårsvägen Planbeskrivning 2015-05-25 1 Syfte Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer