kv. Nötknäpparen 27 m.fl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kv. Nötknäpparen 27 m.fl."

Transkript

1 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (34) Detaljplan för kv. Nötknäpparen 27 m.fl. (Ny arena) Norr Eskilstuna kommun Stadskarta med markering av planområdet. Eskilstuna kommun, Lantmäteriet S2006/1416 Planprocessen normalt planförfarande utan program I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras. Under plansamrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Därefter sker en bearbetning av planförslaget som sedan ställs ut för granskning av allmänheten. Detaljplanen godkänns av stadsbyggnadsnämnden innan den antas av kommunfullmäktige. Efter antagandet har ej tillgodosedda sakägare möjlighet att överklaga detaljplanen innan den kan vinna laga kraft.

2 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 2 (34) Planbeskrivning med genomförandebeskrivning INLEDNING Handlingar Utredningar Bakgrund Till planförslaget hör: Samrådsredogörelse Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser samt illustrationsplan Under planarbetet har följande utredningar/ rapporter utgjort underlag för planförslaget: - Behovsbedömning/ Avgränsning av MKB - Trafiken i Eskilstuna 2011, Stadsbyggnadsförvaltningen, Eskilstuna kommun - PM Microsimuleringsstudie arena, M4 Traffic Trafikutredning Munktellstaden, Trivector - Risker med närliggande verksamheter, WSP - Västra stadsdelen, Eskilstuna. Bedömning av åtgärdsbehov och uppskattning av kostnader för markföroreningar, Structor Miljöteknik AB Kv. Nötknäpparen 27, Eskilstuna. Översiktligt markmiljöundersökning, Structor Miljöteknik AB inkl. PM Kompletterande undersökning av oljeföroreningar och PM Bedömning av laktester för metaller - Dagvattenutredning WSP Arbetsutkast I maj 2010 gav kommunstyrelsen i uppdrag åt kommundirektören att utreda och analysera förutsättningarna för att skapa en arena för idrott, mässor och konserter i Eskilstuna. En arbetsgrupp bildades och i samverkan med olika intressenter genomfördes en förstudie. I juni samma år inbjöd kommunen till en öppen hearing för att lyssna till olika infallsvinklar på arenafrågan. Arbetet fortsatte med samtal med ungdomar och turistsidan, studieresor tillsammans med bland annat representanter från idrotten och kontakter med samorganisationen och föreningar. Representanter för arbetsgruppen fanns också på plats i Sporthallen i samband med att GUIF spelade hemma. På ett öppet möte den 21 oktober 2010 presenterades en färdriktning med några tänkbara alternativ i arenafrågan. Utifrån behovsanalysen beslutade Eskilstunas kommunfullmäktige i mars 2011 om inriktning för det fortsatta arbetet med en fördjupad studie utifrån följande punkter: Arenan är avsedd för idrott, konserter samt mässor med hög tillgänglighet för alla. Arenan ska innehålla en huvudarena för ca sittplatser samt i eller i anslutning till huvudarenan en hall med två träningsplaner. I

3 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 3 (34) arenan ska det dessutom finnas lokaler för administration, service och kommersiella ändamål. Arenan ska placeras i eller i anslutning till Munktellstaden. Arenan ska ha en hög miljöprofil och miljöprestanda avseende såväl utformning, drift och arrangemang. Arbetet med den fördjupade förstudien påbörjades. En projektgrupp bestående av tjänstemän från kommunledningskontoret, Eskilstuna Kommunfastighet AB, kultur- och fritidsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen har arbetat med en fördjupad analys utifrån kommunfullmäktiges beslut. Arbetet leddes av kommundirektören och en konsult från Ramböll var knuten till arbetet. Dialogen med föreningarna var också ett viktigt stöd i arbetet. En slutrapport lämnades av projektgruppen till kommunstyrelsen i september Planförslaget skickades ut till berörda för samråd och var utställt i foajén i Värjan och på Munktellarenan under tiden 27 december januari Samrådsmöte genomfördes i form av Öppet hus i Munktellarenan mellan kl:18-20 den 8 januari Det öppna huset besöktes av ett 40-tal besökare. Huvudsakliga synpunkter och frågor som framfördes berörde arenan och dess innehåll samt det upplevda behovet av fler parkeringsplatser än de i planförslaget föreslagna. Sedan samrådet har arenans utbredning ändrats och bearbetats. Planförslaget har dessutom uteslutit bostadsdelen där kompletterande utredningar samt MKB skall utföras innan den delen går vidare till granskning. Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av ny arena för idrott, konserter och mässor med två träningshallar i kvarteret Nötknäpparen. Förutsättningarna för arenans utformning och omfattning har utgått från politiska beslut ang. arenans innehåll och storlek.

4 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 4 (34) Plandata Läge och areal Planområdet ligger nordväst om Munktellstaden, ca 1 km nordväst om Eskilstuna centrum. Området omfattar ca 6,5 ha. Planområdets avgränsning Stadskarta med markering av planområdet. Eskilstuna kommun, Lantmäteriet S2006/1416 Planområdet gränsar i sydväst mot fastigheten Nithammaren 8 och avgränsas av Nordwalls gatan i nordväst, Gustafsvägen i nord öst, Munktellsgatan i öst och Västra Storgatan samt John Engellaus gata i sydöst. Detaljplanen omfattar följande fastigheter: del av Nithammaren 4 och 8, Nötknäpparen 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, del av Eskilshem 4:1 och del av Gredby 1:1. Markägande Gator och allmän platsmark ägs av kommunen. Nötknäpparen 25, 26, 27, 29 och 31 ägs av kommunen. Nithammaren 4 ägs av kommunen och är tomträtt. Nötknäpparen 23 och 24 är privatägt.

5 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 5 (34) Kommunala ställningstaganden Översiktsplan Årsplan Klimatplan Detaljplan Eskilstuna kommunfullmäktige antog i december 2012 Eskilstuna kommuns klimatplan med mål på kort och lång sikt för att uppnå ett klimatneutralt Eskilstuna. Mål för kommunkoncernen är bl.a. att: 2020 inte producera något nettotillskott av växthusgaser till atmosfären. Vi är oberoende av fossila bränslen och har en effektiv energianvändning som är baserad på förnybara energikällor. Miljöbedömning Planområdet ligger inom omvandlingsområde Väster som utpekas för ändrad markanvändning i Fördjupning av översiktsplanen för stadsbygden antaget av KF Därefter har kommunen tillsammans med fastighetsägare och andra verksamma i ett fördjupat programarbete med seminarier och workshops tagit fram en långsiktig gemensam vision om en levande stadsdel på Väster. Det fördjupade programmet har godkänts av Stadsbyggnadsnämnden SBN tillsammans med miljökonsekvensbeskrivning av förslaget och ligger som grund för kommande detaljplanarbeten. I kommunens Årsplan 2011 ska en blandad bebyggelse eftersträvas vid nybyggnationer för att bidra till ökad integration. Det innebär att en stadsdel ska innehålla olika typer av bostäder för att bidra till att skapa förutsättningar för integration mellan olika grupper av människor. För området finns två gällande detaljplaner. Del av kvarteret Nötknäpparen samt Nithammaren 8 m.fl. omfattas av detaljplan laga kraftvunnen Återstående del av kvarteret Nötknäpparen omfattas av detaljplan laga kraftvunnen För att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har en behovsbedömning gjorts av planförslaget. Planen är förenlig med hushållningsbestämmelserna i kap 3, 4 och 5 i miljöbalken. Inga naturvärden berörs. Inga miljökvalitetsnormer överskrids. Planen ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Planförslaget med arenadelen bedöms inte innebära någon betydande påverkan på miljön. En miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL upprättas därför inte. Istället införs i planbeskrivningen en konsekvensbedömning, benämnd Konsekvenser av planens genomförande, som underlag för politiska ställningstaganden. Behovsbedömningen har kommit fram till att konsekvensbedömningen bör behandla följande aspekter på miljö, hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser: kulturmiljö buller/ störningar risk/ skyddsavstånd markföroreningar Sedan samråd har kommunen beslutat att utesluta bostadsdelen ur planförslaget. Detta för att ytterligare underlag och bearbetningar behövs samt att en MKB skall upprättas.

6 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 6 (34) FÖRUTSÄTTNINGAR Ortofoto med planområdet markerat Eskilstuna kommun, Lantmäteriet S2006/1416 Natur och kultur Mark och vegetation Området består i huvudsak av redan ianspråktagen mark för industri. Marken är till största delen täckt av asfalt med underliggande fyllnadsmassor. Under fyllningen finns lera. Den vegetation som finns inom planområdet är träd längs Munktellsgatan samt buskvegetation och sly utmed ån. Karaktäristisk för området är eken i rondellen.

7 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 7 (34) Eken i rondellen Västra Storgatan/ Norra Hamn I angränsning till planområdet i norr ligger Ekbacken, en naturpark med ekar. Väster om planområdet, längs Norra Hamn och ån, är strandkanten bevuxen med buskar, träd och sly. På motsatta södra sidan om ån sträcker sig ett bredare grönt stråk mellan gasverksbron och Rothoffsparken. Markradon Geologi och hydrologi Planområdet ligger utanför det i Översiktplan för stadsbygden 2005 utpekade högriskområdet för markradon. Geotekniska utredningar har utförts av Structor under våren Utifrån den undersökning som utförts på fastigheten Nötknäpparen 27 antas markens översta 1,5-2 meter utgöras av en grusig sandig fyllning med inslag av tegelrester och gjutsand samt på något ställe trä. Detta underlagras av ett lager torrskorpelera eller lera. Lerskiktet stäcker sig på vissa ställen ända ner till berg, ca 12 m ner, medan det på andra ställen har visat sig att leran endast sträcker sig ner till 4 meter. Där lerskiktet är tunt finns berg på ca 5 meter och däremellan ligger ett moränskikt. Huvudsaklig grundvattenriktning bedöms vara i sydlig riktning mot Eskilstunaån. Grundvatten påträffades vid undersökningen av Nötknäpparen 27 på ca 1-2 meter. Den huvudsakliga grundvattentransporten i marken bedöms ske i fyllningslagret ovanpå leran. Markföroreningar Föränderlig industriell verksamhet har förekommit inom planområdet under 1900-talet. Ett flertal miljöundersökningar och utredningar har gjorts för flertalet av fastigheterna inom området. Påträffade föroreningar är i huvudsak metaller, olja och PAH. Den vanligaste åtgärdsmetoden för dessa föroreningar är schakt och borttransport alternativt immobilisering (inkapsling). Det är miljö- och räddningstjänstförvaltningen som är ansvarig tillsynsmyndighet och ställer krav på saneringsnivån. Föroreningsfrågan är ett pågående tillsynsärende. Skred Större delen av området är kartlagt med beteckningen skredrisk zon II och delen närmast ån som skredrisk zon I. Inom Zon I förekommer risk för ras. Om

8 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 8 (34) det sker skred i åkanten (zon I), kan det finnas risk för sekundära skred längre in, vilket kan leda till sättningsskador och raserade byggnader. Även utan förändringar i området kan ökad frekvens av höga vattenflöden innebära att risk för skred och ras ökar. Bebyggelseområden Historik År 1839 etablerade sig Munktells mekaniska verkstad i det område som idag kallas Munktellstaden. Företaget har sedan bytt namn flera gånger, 1932 till Bolinder-Munktell efter sammanslagning med Bolinders mekaniska verkstad och först 1973 till Volvo BM trots att Volvo köpt Bolinder-Munktell redan Under 1970-talet inleddes flytten från kvarteret Nithammaren till moderna lokaler i Brunnsta. Den sista industriverksamheten flyttade först på 2000-talet. Utsnitt av Stadsplan från 1857 Eskilstuna stadsmuseum Gatunätets riktning inom kvarteret Nithammaren utgår från en plan för utbyggnad av Eskilstuna från När planer senare ritades för Norr och den fortsatta utbyggnaden av industriområdet valdes att ge gatorna en annan orientering. Gatornas riktning inom Nithammaren är vad som finns kvar av 1830-års plan. Avgränsningen av kvarterets västra del har styrts av järnvägsspårens dragning till Norra hamn. Kvarteret Nötknäpparen är tämligen glest bebyggt och med bebyggelse som tillkommit under lång tid. Den första bebyggelsen i kvarteret är Eskilstuna

9 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 9 (34) stads offentliga slakthus, Nötknäpparen 26, från 1907 vars byggnader fortfarande ligger kvar. Området sydväst om byggnaderna var marknadsplats för slaktdjur. En ny charkuterifabrik byggdes väster om slakthuset Verksamheten i slakthuset pågick fram till Därefter dröjde det ända till mitten av 1930-talet innan nästa byggnad i kvarteret uppfördes, en putsad fabriksbyggnad ritad av Frej Klemming på Nötknäpparen 30. Kvarterets yngsta byggnad uppfördes 1978 på Nötknäpparen 23. Utsnitt av Stadsplan från 1876 Eskilstuna stadsmuseum

10 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 10 (34) Utsnitt av Stadsplan från 1907 Eskilstuna stadsmuseum Kulturmiljövärden I samband med Fördjupning av program Väster gjordes en kulturhistorisk inventering av byggnaderna i området. Inom aktuellt planområde utpekades Nötknäpparen 26 Slakthusområdets byggnader som kulturhistoriskt värdefulla: Dess särpräglade utformning, uppförda i beige tegel med tegelröda fogar, bildar en arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefull bebyggelsegrupp. Foto på Slakthusets karaktäristiska torn. Riksintresse Hela planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården; Eskilstuna stad, enl. 3 kapitlet 6 miljöbalken. Motiveringen till riksintresset är att det är en smides-, manufaktur- och industristad som speglar flera utvecklingssteg och de sociala förhållandena från medeltiden fram till tiden efter I uttrycket för riksintresset betonas även kopplingen mellan industrierna och bostadsområden för arbetare och tjänstemän från

11 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 11 (34) 1900-talet. Planområdet omfattar område med gräns mot Munktellstaden, med stark identitet som här möter den karaktär som senare 1900-tals industriområden innehar. Fornlämningar Strandskydd Inga fornlämningar finns inom området. En gravgrupp (RAÄ 542:1-4) finns nordost om planområdet, inom den så kallade Ekbacken. Vattenområden Del av Eskilstunaån där den nya bron planeras ingår i planområdet. Idag är stranden inom planområdet stängslad utan tillgänglighet för allmänheten. De lagändringar som under senare år genomförts angående strandskydd medför att när befintlig detaljplan upphävs träder automatiskt ett strandskydd ikraft. En ny detaljplan måste därför behandla frågan för delar där det tidigare inte funnits strandskydd. Bebyggelseområden Bostäder Verksamheter Service Lek och rekreation Naturmiljö Idag finns inga bostäder inom området. Utmed Västra Storgatan, öster om planområdet, finns befintliga bostäder. Planområdet är idag ett industriområde där ett flertal industribyggnader står utan användning. Andra verksamheter inom planområdet är bilförsäljning, fordonsuthyrning, köttskola och stora uppställningsplatser. I anslutning till planområdet inom Vallby industriområde finns ett flertal olika industriverksamheter. Inom angränsande Munktellstaden, finns verksamheter såsom kontor, konstmuseum, folkhögskola, Munktellarenan, badmintonhall, Munktell Science Park, konsertlokal, hotell, restaurang med mera. I området planeras även för ett nytt badhus. Idag finns ingen service inom planområdet, utmed Västra Storgatan finns viss service. Hela Eskilstunas centrum utbud ligger på 5-10 min. gångavstånd. I närliggande kv. Nätet planeras för handel samt äldreboende och förskola. Området inhyser idag inga ytor för lek eller rekreation. Norr om området utgör Ekbacken en möjlig plats för lek och rekreation. Området har idag väldigt lite grön yta och det grönstråk som finns närmast vattnet är inte åtkomligt för allmänheten. Gator och trafik Gång- och cykelvägar Idag finns gång- och cykelväg österifrån in till Munktellstaden via Stadsparken. Västerifrån och genom området finns gång- och cykelväg längs Norra Hamn och Västra Storgatan. Genom Munktellstaden på Verkstadsgatan sker cykling i blandtrafik. Cykelparkering finns idag längs Verkstadsgatan utanför Munktellarenan, samt utanför Munktell Science park.

12 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 12 (34) Kollektivtrafik I dagsläget går en busslinje (linje 6 - mellan Slagsta och Snopptorp via Centrum och Munktellstaden) genom aktuellt planområde. Två busshållplatser ligger i närheten av planområdet, en på Västra Storgatan och en vid Norra hamn. Busskarta över planområdet med gatunamn och befintliga hållplatslägen i anslutning till planområdet. Gatunät och trafik Inlastning Parkering De stora gatorna som leder biltrafik in till området är Ståhlbergsvägen, som byter namn till Schröderstiernas väg över Gasverksbron och Torshällavägen via Rinmansgatan. I Trafiken i Eskilstuna anges att det under 2011 uppmättes 6000 fordon per årsvardagsdygn (åvdt) längs Västra Storgatan. Längs Rinmansgatan uppmättes åvdt. (2011) och Gustafsvägen 3200 åvdt. ( ). Dagens verksamheter inom planområdet har idag ett flertal infarter till fastigheterna från Gustafsvägen. och är i behov av god tillgänglighet för inlastning etc. I anslutning till planområdet ligger Lokomotivet och konsthallen som några gånger i månaden har behov av inlastning vid intag ut mot Arvid Olssons gata. Vid dessa tillfällen står en långtradare uppställd under en längre tid och blockerar gatan. Parkering finns idag inom planområdet motsvarande ca 250 bpl. Den största är belägen mellan Lokomotivet, Slakthuset och Munktellarenan. I övrigt är parkeringen inom området inte upp styrd utan sker på varje enskild fastighet samt längs gatorna.

13 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 13 (34) Karta med befintliga parkeringar samt deras beläggningsgrad. Buller Buller vid närliggande verksamheter kan uppstå främst vid lastning och lossning. För att minska bullernivåerna är hanteringen endast tillåten under dagtid. Genomfartstrafik för tunga transporter sker dock inte genom aktuellt planområde. De tunga transporterna är hänvisade till Rinmansgatan och Schröderstiernas väg. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Eskilstuna Energi och Miljö har befintliga VA-ledningar i området. El, tele, bredband och värme Avfall Dagvatten Det finns en befintlig transformatorstation inom planområdet vid parkeringen framför Munktellarenan. Stadsnätet är draget genom området längs Västra Storgatan. Fjärrvärmeledningar, som i dag är i drift, finns i Västra Storgatan. Ytterligare ledningar finns i mark och genom vissa byggnader. Idag sker avfallshanteringen enskilt för varje fastighetsägare. Den till planområdet närmast belägna återvinningsstationen finns vid OKQ8 på Västergatan. Idag leds dagvattnet ner i kulvert och ut i Eskilstunaån. Kalkbäcken leds ut kulverterad i Nordwallsgatan och mynnar ut i Eskilstunaån.

14 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 14 (34) FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRING Markanvändning Planförslaget ger utrymme för användningen idrott och centrumverksamheter inom hela kvarteret med specificering. För att möjliggöra arenan och dess verksamhet ges bestämmelsen idrott, kultur, konsert, restaurang samt konferens och mässarrangemang. För centrumverksamheter anges hotell, verksamheter av ej störande karaktär, mindre butiker (ej dagligvaruhandel), kontor och utbildningslokaler. Bebyggelseområden Ny bebyggelse- Planförslaget innefattar placering av ny arena. Bostadsdelen i sydväst har sedan samråd plockats ur detaljplaneförslaget och kommer att tas fram i en egen detaljplan. Illustration Placering av arenan, samt beskrivning av befintliga verksamheter utanför planområdet (markerad med heldragen linje). Placering och utformning Arena Arenan placeras längs den nya gatan i förlängningen av Verkstadsgatan med sin huvudentré mot ett nytt arenatorg. Viktigt är att byggnaden har en transparent verkan och indragen lägre del av huvudhallen närmast nya gatan och torget.

15 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 15 (34) Foto Eskilstuna Konstmuseum Stadsbyggnadsförvaltningen Den nya arenan och träningsplanerna inryms i en låg hallbyggnad, som i skala, material och karaktär ska utformas med hänsyn till de äldre industrihallarna och inspireras av Munktellområdets karakteristiska byggnader såsom lokomotivet och konstmuseets fasader. Perspektiv på möjlig utformning av nya Arenan och Verkstadsgatan, Joliark Till hallbyggnaden adderas den uppstickande arenadelen, som lämpligen ges ett eget gestaltningsuttryck som annonserar sig ut över staden. Fasaderna mot Verkstadsgatan och arenatorget bör bestå av glas till stor del, vilket gör att aktiviteterna i byggnaden annonseras och upplevs ut mot gatan. Den norra fasaden kommer att få en mer varierad karaktär bestämd av de olika funktionerna, såsom kök och inlastning. Mot arenatorget placeras café/restaurang som kan växa ut på torget sommartid. Gavelfasaden placeras så att siktlinje möjliggörs ner mot ån från andra våningen. Plats för cykelparkering ska ske i närhet till entréerna. Logistikområde På norra sidan om arenan placeras en logistikgård, som kommer att inrymma en rad olika funktioner och flöden till arenan. Här kommer bussplatser för uppställning av chartrade bussar och bilparkering möjliggöras liksom inlastning med lastbilar till konserter (scen, ljud, ljus), artistbussar, spelarbussar, varubilar, s.k. OB-bussar m.fl. Delar av området kan inhägnas

16 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 16 (34) med stängsel och ges möjlighet att kameraövervakas. Inom området får parkering anordnas samt mindre komplement byggnader, skärmtak och transformatorstation uppföras. Verksamheterna i anslutning till planområdet såsom Lokomotivet och konstmuseets inlastning kommer fortsättningsvis att ske genom inlastning mot parkeringen. Verksamheter Material och byggnadsteknik Energi Befintliga fastigheter inom planområdets nordvästra del ges en reglerad byggrätt där största byggnadsarea får utgöra motsvarande 40% av fastighetsarean. Byggnadshöjden regleras till en högsta byggnadshöjd om +12m. Arenan utformas med avseende på hållbara material och smarta samt miljömässigt goda energilösningar. Arenans stora takyta ska uppföras med sedumtak. Eskilstunas klimatmål innebär att material och utformning av arenan skall bidra till de uppsatta klimatmålen. Det innebär att 10% av elanvändningen skall utgöras av solel. Energieffektiva material samt utförande av byggnaderna eftersträvas. God energibalans eftersträvas för att undvika behov av uppvärmnings- och kylanläggningar. Friytor Arenatorg Ny bro Framför arenan mot befintlig parkering skall ett arenatorg utformas. Torget skall möjliggöra flöden av gående och cyklister från olika håll att nå huvudentrén i sydvästra hörnet. Torget ska också innehålla ytor för spontanidrott samt möjlighet för uteservering. Planen möjliggör en ny broförbindelse över ån. Bron skall utformas för gångoch cykeltrafik och ska möjliggöra båttrafik på ån. Brons gestaltning ska ägnas stor omsorg och brofästena utformas så att de inte stör upplevelsen av årummet eller skapar otrygga platser. Den nya bron knyter området närmare Rothoffsparken, dess lekplatser och utegymmet som finns på södra sidan om ån, vilket ökar möjligheten till rekreation för de boende inom stadsdelen norr. Park och rekreation I anslutning till planområdet utgör åstråket med sin nya parkmiljö ett grönt rörelsestråk med attraktiva allmänna vistelseytor. Stråket ska utformas så att det ger tillgänglighet för alla eskilstunabor. Vattenområden Strandskydd Området omfattas inte av strandskydd idag. I och med att ny detaljplan upprättas återinträder strandskyddet. Strandskyddet upphävs inom planområdet för ytan över ån med beteckningen a 12. Som särskilt skäl hänvisas till att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Det allmänna intresset i form av en

17 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 17 (34) ny gång- och cykelbro i detta läge förbättrar tillgängligheten att nå de olika målpunkter som finns inom och i anslutning till planområdet. Bron ger också boende på norr ökad möjlighet för tillgänglighet till rekreation utmed åstråket. Föreslagen bro står inte i motsats till syftet om allmänhetens tillgänglighet och bedöms inte ha negativ påverkan på växt- och djurlivet. Gatunät och trafik Gator och trafik Eskilstunas miljöambition för en hållbar stadsutveckling innebär att en central placering av arenan valts istället för en extern. Detta för att det skapar förutsättningar för besökare att även nå arenaområdet med hållbara transporter. Eskilstuna kommuns resestrategi för Arenan utgår ifrån den antagna Trafikplanen och målbild Andelen hållbara resor ska öka till 61% år 2020 vilket innebär att de i jämförelse med dagens resor till sporthallen måste fördubblas. Arenans centrala placering är i linje med kommunens mål för hållbara transporter. Detaljplaneförslaget utformas så att gång, cykel och kollektivtrafik främjas. Planförslaget innebär en att en ny koppling genom planområdet tillkommer som en förlängning av Verkstadsgatan mot Nordwallsgatan, sträckan dimensioneras enligt sektion och beskrivning på sidan 19. Den nya strukturen innebär att ett arenatorg utan biltrafik kan utformas samtidigt som tillgänglighet till samlad parkeringsyta möjliggörs. Förordad entré för bilburna besökare till arenan är via Torshällavägen/ Rinmansgatan/ Gustafsvägen/ Munktellsgatan. På Verkstadsgatans sträckning framför Munktellarenan samt för del av Munktellsgatan bakom Lokomotivet och konstmuseet vidtas åtgärder för att begränsa genomfartstrafik. Sträckan är inte dimensionerad för reguljär busstrafik. Karta gatunätet, ny gata samt sträckor med begränsad framkomlighet för bil/ buss.

18 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 18 (34) Gång- och cykelvägar Karta över befintligt gc-nät samt förslag på tillkommande sträckor för gång och cykel Den nya gång- och cykelbron över ån sträcker sig från Stenmansgatans förlängning och ansluter vid John Engellaus gata. Cykelvägen fortsätter upp till Arenan, längs Arenatorget och utmed Munktellsgatan/ Ekbacken och vidare mot Årby. Längs ån sträcker sig å-stråket som primärt är till för fotgängare, men även tillåter cykling på fotgängares villkor. Utmed den nya gatan, genom planområdet, i förlängningen av Verkstadsgatan planeras för en 4m bred cykelväg, se tidigare gatusektion på föregående sida. Kollektivtrafik och bussar vid evenemang Närheten till den centrala staden, järnvägsstationen och parkeringsutbudet i centrum innebär en stor fördel för tillgängligheten till arenan. Befintligt hållplatsläge på V Storgatan ligger bra placerad med tanke på Munktellstadens många målpunkter, badhus, arena samt den tillkommande bebyggelsen inom kv. Nätet och föreslagen butikslokal. Befintlig busslinje för vardagstrafik kommer fortsatt trafikera befintligt hållplatsläge utmed Västra Storgatan. Möjligheter till utökad turtäthet kommer att ses över. Evenemangsbussar som kommer att sättas in för transport vid evenemang stannar till och släpper av utmed arenans långsida. Även besökande och chartrade bussar kan åka in och släppa av utmed arenans långsida. Uppställning av bussar kan sedan ske på arenans baksida.

19 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 19 (34) Bil Gatusektion förslag på utformning av ny sträckning av Verkstadsgatan mellan bostadskvarter och arenan. Från vänster till höger: bostäder förgårdsmark trottoar cykelväg bilväg tidsbegränsad bussangöring för besökare till arenan trottoar arena och arenatorg Den förlängda och nya delen av Verkstadsgatan, längs arenan, utformas enligt VGU:s utrymmesklass A d.v.s. för buss/ bil i rörelse 30 km/h. Tidsbegränsad möjlighet för angöring i s.k. angöringsfickor föreslås längs med arenan. Besökare kan då släppas av på en bred trottoar och ta sig till arenaentréerna. På motstående sida av den nya sträckningen föreslås att en dubbelriktad cykelväg anläggs. Verkstadsgatan längs Munktellarenan är inte utformad för busslinjetrafik utan utformas så att bilarnas framkomlighet begränsas och att hastigheten dämpas med passager som möjliggör för besökare att passera tryggt och säkert. Parkering Parkeringsbehovet har beräknats utifrån utförd resvaneundersökning till den befintliga sporthallen (Trivector). Utifrån effekter av föreslagna åtgärder för hållbara transporter däribland åtgärder i form av s.k: MM-åtgärder (Management Mobility) är det vid fullsatta evenemang (8-12 ggr/år beräknat) som behovet kommer att vara stort och då information, smarta biljettlösningar och samarbete med föreningar kommer att vara avgörande för hur man väljer att ta sig till arenan. Inom och i direkt anslutning till planområdet bedöms behovet av cykelparkering motsvara ca 750 cykelplatser. Dessa ska placeras på strategiska platser, så att de är enkla att nå både från cykelvägar och med avseende på entréer. Delar av cykelparkeringarna ska vara väderskyddade. Parkeringsmöjligheter i anslutning till planområdet finns inom 500 meter från arenan och motsvarar ca 750 bpl, se karta nedan. Detta skulle enligt beräknat behov på ca 700 bpl. vara tillräckligt. På gångavstånd; min promenad från arenaentréerna finns flera parkeringsmöjligheter i centrum både som markparkering, men även i p-hus. På arenans baksida där bussuppställning möjliggörs finns också möjlighet att anordna bilplatser.

20 Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 20 (34) Karta med ungefärligt antal möjliga parkeringsplatser inom 500 m från arenan samt närliggande större p-platser. Natur och kultur Fornlämningar Kulturmiljövärden Markradon Grundläggning Markföroreningar Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Om fornlämningar påträffas under grävning eller annat arbete, skall detta anmälas till Länsstyrelsen enligt kulturminneslagen. Planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården för Eskilstuna innerstad. Detta innebär att nya tillägg ska förhålla sig till den befintliga miljön, samtidigt som de innebär en ny historisk årsring tillkommer där det Eskilstuna-egna uttrycket får finna sin form. Planförslagets helhetslösning bygger på att förlänga Verkstadsgatan till Nordwallsgatan och på så sätt fortsätta Munktellstadens struktur i stadsplanen medan det som reser sig därur är avtryck av samtiden. Arenan har därför utformningsmässigt tagit upp formspråk och material från Munktellstaden samtidigt som det arkitektoniska uttrycket är nutida. Nötknäpparen 26, slakthusområdet, förses med bevarandeskydd i plan avseende sin utvändiga utformning samt att antikvarisk expertis skall rådfrågas i samband med förändringar. Området upprustas och fylls med nya verksamheter. Byggnader ska grundläggas radonsäkert. Frågan handläggs i samband med bygglovsprövningen. Geoteknisk undersökning har gjorts av WSP Group. Byggnader måste grundläggas genom stödpålning. Slutlig lösning med hänsyn till skred ska redovisas i detaljprojekteringen i samband med bygglov. I ett pågående uppdrag har Structor Miljöteknik tagit fram ett PM för att beskriva föroreningssituationen inom planområdet. Sammantagen slutsats utifrån sammanställning av utförda undersökningar och utredningar är att påträffade föroreningar i huvudsak är metaller, olja och PAH. Den vanligaste åtgärdsmetoden för dessa är schakt och borttransport alternativt immoblisering

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 2014-04-09. Plan- och genomförandebeskrivning

Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 2014-04-09. Plan- och genomförandebeskrivning Handläggare Diarienummer Datum Sidan 1(9) Henrik Siksjö B2013/425 Plan- och genomförandebeskrivning Antagen av BMN 2014-09-22 Laga kraft 2014-10-16 Kanalkiosken Detaljplan för del av Centrum 2:2 samt Dalkarlen

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning

Detaljplan för. i Nybro, Nybro kommun. Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28. Planbeskrivning Detaljplan för Kvarteret Skruven m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun Antagen av KF 2010-05-31 Laga kraft 2010-06-28 Planbeskrivning Planområdet Handlingar Till planförslaget har följande handlingar

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014

Granskningshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 Granskningshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. April 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och grannarna.

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer