Årsredovisning. En bättre bild av patienten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. En bättre bild av patienten"

Transkript

1 Årsredovisning En bättre bild av patienten EXINI Diagnostics AB (publ) Org. nr

2 Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Verksamhet och marknad... 6 EXINI målbild och strategier... 6 Marknaden... 8 EXINI bone banar väg för ny och viktig biomarkör i behandlingen av prostatacancer Uppfinnarna av BSI kan nu själva använda EXINI bone Vi har funnit rätt strategi för att nå toppen Produkter Konkurrenter Regulatoriska godkännanden Patent Historik Styrelse och ledning Styrelse Ledningsgrupp Aktien Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Eget kapital Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Revisionsberättelse Ordlista Adresser... 40

3 Året i korthet Ett år med stora kliv framåt Banbrytande studieresultat för EXINI bone BSI publicerades i European Urology. Nytt utvecklingsavtal kring Bonenavi (den japanska varianten av EXINI bone BSI ) träffades med FUJIFILM RI Pharma. FUJIFILM RI Pharma och EXINI utökade samarbetet kring EXINI heart enligt avsiktsförklaring. Genombrott för EXINI när FDA godkännande för EXINI bone BSI erhölls. Miljonstöd erhölls från VINNOVA. EXINI och Active Biotech startade samarbete för att kliniskt utvärdera framtidens cancermedicin. Företrädesemission om totalt 12,9 MSEK fulltecknades. Finansiell information Nettoomsättningen uppgick till 6047 (11145) TSEK Resultat före skatt var (-5 299) TSEK Resultat per aktie var -1,29 (-0,80) SEK Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital (765) TSEK Väsentliga händelser efter periodens slut VINNOVA ger ny finansiering till EXINI EXINI erhåller bonus från FUJIFILM RI Pharma Kreativt centrum IDEON Gateway, en motor för tillväxt Det har varit en lång resa med EXINI som jag nu tror står inför sitt stora genombrott och som kan bli ett viktigt bidrag till en bättre bot för de svårt sjuka. Bo Håkansson, styrelseordförande EXINI Dagens Industri, 6 maj 2013 IDEON Gateway är sedan april 2013 EXINIs nya kontorsadress 3

4 VD HAR ORDET VD har ordet 2012 blev verkligen ett globalt år för EXINI. Centrala studie resultat avseende Bone Scan Index (BSI) publicer ades i världskända tidskriften European Urology, den amerikanska marknaden öppnades genom FDAgodkännande för EXINI bone BSI och vi kunde installera vårt första system i New York. Vi fördjupade vårt samarbete med vår japanska partner FUJIFILM RI Pharma och fick flera nya referenscenter i norra Europa. FUJIFILM fortsatte sin kraftfulla satsning på den japanska marknad en vilket hittills resulterat i över 800 installerade system. Vid det årliga Bonenavi forumet utbildades mer än 200 japanska läkare i de kliniska erfarenheterna från användandet av BSI. Samarbetet fördjupades med ett nytt utvecklingsavtal för generation II av mjukvaran EXINI bone BSI (kallad Bonenavi i Japan) samt med ett beslut om utökade tester för en japansk version av mjuk varan EXINI heart. Testerna har löpt enligt plan och vi räknar med att under 2013 teckna ett kontrakt med FUJIFILM avseende EXINI heart. Den ledande medicinska tidskriften European Urology, (vilken når fler än urologer över hela världen), publicerade tidigt under 2012 en studie gjord tillsammans med Memorial Sloan- Kettering Cancer Center i New York. Studiens slutsats visade hur EXINI bone BSI ger värdefull klinisk information vid handläggningen av män med prostatacancer. Studierna har väckt internationell uppmärksamhet och glädjande kan vi konstatera att de har skapat ett stort intresse kring BSI bland användarna, d v s läkarna, onkologerna och urologerna, vilka direkt ser nyttan av BSI-värdet för sitt dagliga kliniska arbete. Precis som PSA-värdet (Prostata-Specifikt Antigen) är potentialen med BSI-värdet enorm. Vi är övertygade om att BSI blir en viktig pusselbit för att optimera behandlingen av patienter med skelettmetastaserad prostatacancer. Vår metod kan även användas för bröstcancerpatienter vilket innebär att EXINI kan tillföra värde vid behandling av de två vanligaste cancerformerna. Om en spridning till skelettet har skett, så kan läkarna följa utvecklingen och avgöra om metastaserna blir fler, ökar i volym eller reagerar på behandlingar (tillbakabildas). Svaret ges i form av ett automatiskt genererat siffervärde som ger ansvarig läkare besked om den aktuella behandlingen hjälper. För läkemedelsbolag som utvecklar behandlingar för avancerad prostatacancer är BSI högintressant. Därför påbörjade Active Biotech AB under 2012 ett samarbete med EXINI för att utvärdera BSI för klinisk läkemedelsprövning. Vi förväntar oss flera liknande uppdrag från läkemedelsindustrin. Förutom som en inkomst källa fungerar de som marknadsföringsfönster för EXINI genom att kliniska studier sprids mellan framstående och välrenommerade sjukhus. Parallellt med våra högprioriterade marknadsaktiviteter sker kontinuerligt ett utvecklingsarbete på våra system. Genom miljon stöd från VINNOVA gick EXINI under 2012 in i ett projekt som syftar till att ta fram och validera en molnbaserad plattformslösning som kommer att förenkla tillgängligheten för kunden samt effektivisera EXINIs framtida service och support. VINNOVA visade sedan under våren återigen förtroende för bolaget när man valde ut EXINI för ett stöd till att utarbeta en långsiktig produkt utvecklingsplan. Jag tycker det är stimulerande att arbeta i ett bolag som så tydlig skapar skillnad för läkarnas kliniska arbete och därmed för patienternas hälsa och säkerhet blir fortsatt spännande med lönsam utveckling av EXINI, fortsatt genomförande av bolagets långtidsvisioner, fortsatt utvecklande av ny medicinteknisk infrastruktur och ett målmedvetet arbete att leverera ny standard för behandling av både prostata- och bröstcancer. Jag ser mycket fram emot att representera EXINI på den viktiga ASCO-konferensen (American Society of Clinical Oncology) i Chicago i juni. Med EXINIs verktyg får läkare nu ett hjälpmedel för att snabbt kunna välja rätt behandling till rätt patient samtidigt som läkarna bättre kan bedöma patientens överlevnadstid med sin cancersjukdom. Detta är ett efterlängtat verktyg och ett av flera bevis på att EXINIs roll i vårdkedjan gör skillnad både för läkare och för patienter. Magnus Aurell VD, EXINI Diagnostics AB (publ) 4

5 Våra produkter blir allt viktigare länkar i en kostnadseffektiv och mer patientsäker vårdkedja. Magnus Aurell, VD på EXINI

6 VERKSAMHET OCH MARKNAD EXINI målbild och strategier Målbild 2017 EXINI är då ett företag på NASDAQ OMX Small Cap listan. Huvudprodukten EXINI bone BSI och dess BSI-värde har blivit en standard vid skelettundersökningar i samband med såväl prostata- som bröstcancer och har utvecklats vidare för användning inom fler bilddiagnostiska områden. Våra marknader är då i huvudsak Norra Europa, USA samt Japan via FUJIFILM RI Pharma. Även försäljningen i Kina har tagit fart. EXINI har utmärkt sig som ett företag med innovativa imaging biomarkörer vilket har lett till att ett fleratal kliniska prövningsföretag är kontrakterade partners. Förpackningen av produkterna och affärsmodellen har vidareutvecklats så att dessa erbjuds som molntjänster där man betalar vid användning. Denna lösning har möjliggjort för EXINI att hantera den stora volymsökningen med en begränsad kostnadsökning i support och servicefunktioner. Strategier Att satsa kraftfullt på EXINI bone BSI genom att rikta marknadsföringen avseende det unika BSI-värdet direkt till remitterande läkare. Att förvalta EXINIs stora framgångar på den japanska marknaden och expandera genom fokus på EXINI heart. Att sänka trösklarna för sjukhus att få on-linetillgång (via internet) till våra program för tester samt betalning per användning och automatiserad feedback. Att söka strategiska samarbeten för att bredda produktutbud och effektivisera marknadsbearbetningen. Att öka antalet säljkanaler via OEM-kunder. Att fortsätta den kliniska dokumentationen: ett viktigt led i såväl strategisk marknadsföring som regulatorisk strategi, centralt för internationell framgång. Att expandera till PET/CT/MR för att därigenom bredda den potentiella kundbasen. EXINI MEMORANDUM 6

7 VERKSAMHET OCH MARKNAD Rikta marknadsföring av BSI I takt med att sjukvården blir bättre på att identifiera och behandla tumörer ökar behovet av nya så kallade biomarkörer inom den framtida cancervården. De remitterade läkarna, till exempel onkologer och urologer, vill veta hur de sjukliga förändringarna utvecklat sig sedan förra undersökningen. Har tumörer växt eller krympt? Finns det fler metastaser? EXINI bone BSI kan bedöma tumörers utveckling på ett nytt och unikt sätt, via en imaging biomarker: Bone Scan Index. BSI har i vetenskapliga studier visat sig vara ett värdefullt redskap för att bedöma tumörers utveckling. Målet är att med hjälp av resultat från viktiga referenssjukhus, såsom tex Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSK) i New York, övertyga urologer och onkologer om att använda BSI i den dagliga verksamheten. Utveckla succén i Japan Samarbetet med den japanska partnern FUJIFILM RI Pharma är mycket lyckat och skall utvecklas vidare. Nästa steg är att full följa avsiktsförklaringen angående tester och utvärdering av EXINI heart för den japanska marknaden. Det finns sedan ytterligare ett antal spännande idéer att vidareutveckla tillsammans. Minimera trösklarna Inom dagens sjukvård finns en stark trend att efterfråga produkter som är oberoende av den plattform som sjukhuset för tillfället har. Tendensen har tidigare varit att de stora tillverkarna försöker binda in kunden till sina lösningar. Men open source-mentaliteten och appar har ändrat förutsättningarna, och nu vill kunden kunna få tillgång till nya produkter på ett enkelt, men ändå kontrollerat, sätt. Därför är det en möjlighet för EXINI att i framtiden kunna tillhandahålla sina prod ukter utifrån ett så flexibelt och enkelt sätt som möjligt, t ex som en molnlösning, och inte vara beroende av en viss plattform hos kunden. Strategiska samarbeten EXINI söker kontinuerligt strategiska samarbeten för att bredda produktutbud och effektivisera marknadsbearbetningen. I en global marknad ger detta bättre förutsättningar för en snabbare och effektivare marknadspenetration. Vi har fått en mycket bra respons från läkemedelsbolagen inom prostatacancer området. Detta strategiska partnerspår är mycket spännande och betyder att EXINI bone BSI och dess automatiska beräkning av BSI, bidrar med viktig information vid utvärdering av nya cancerläkemedel. Förutom EXINIs kommersiella möjligheter inom läkemedelsbransch en blir samarbetet också ett perfekt marknadsfönster mot den internationella sjukhusvärlden. Detta eftersom dessa kliniska prövningar görs på välrenommerade universitetssjukhus runt om i hela världen. Expansion OEM EXINI bearbetar tillverkare av gammakameror och arbetsstationer, tillverkare av bildarkiv-, kommunikations- och röntgeninformationssystem (PACS/RIS) samt tillverkare av de radiopharmaceuptiska preparat som används vid SPECT och PET-undersökningar. Marknaden kring OEM, och större kanaler såsom FUJIFILM, skall expanderas genom en målinriktad och anpassad strategi utifrån varje enskilt företags förutsättning. EXINIs välutbildade säljkår fokuseras till att fungera som säljstrategisk resurs med expertrådgivning till utvalda partners och OEM-kunder. Medarbetarna har den kompetens och erfarenhet, både av produktutbudet och av arbetssättet inom sjukhusens bilddiagnostiska avdelningar, som krävs för att på ett snabbt och professionellt sätt utbilda nya partners runt om i världen. Klinisk dokumentation Den kliniska dokumentationen är ett viktigt led i den strategiska marknadsföringen, och helt avgörande för internationell framgång för ett modernt Med Tech-bolag. Denna verksamhet är i vissa fall viktigare än patent. Patent går alltid att komma runt, men en gedigen klinisk dokumentation går aldrig att kopiera, utan måste uppvisas självständigt för varje mjukvara. EXINI har redan en unik situation i detta avseende, och kommer att fortsätta med klinisk dokumentation som en strategisk åtgärd för marknadsföring (stöd vid säljsamtal samt visualisering av EXINI vid vetenskapliga presentationer) samt för att behålla och vidareutveckla sina regulatoriska godkännanden. Bredda den potentiella kundbasen Framtidens mjukvaror är produkter som sammanfattar och effektiv iserar en frågeställning, och som ger ett enkelt och snabbt svar till remittenterna. Detta visar EXINIs utveckling av det automat iska BSI-värdet. Via det framgångsrika BSI-konceptet finns möjlig heter att expandera in i det avsevärt större radiologisegmentet (PET/CT/MR) för att skapa nya produkter med potential till volymsförsäljningar liknande EXINI bone BSI. 7

8 VERKSAMHET OCH MARKNAD Marknaden Marknadsöversikt och trender Medicinsk bildanalys och diagnostik får en allt större betydelse i den moderna sjukvården. Befolkningsmängden ökar och vi lever allt längre, samtidigt ökar antalet livsstilsrelaterade sjuk domar. Den demografiska förändringen ställer krav på snabbare och säkrare diagnoser liksom en bättre uppföljning av både sjukdomsbilden och behandlingseffekterna sjukvården möter dessa krav genom medicinsk bilddiagnostik där avancerad bildanalys är en viktig del. Effektiva bildavdelningar på sjukhus utgör förutsättning för att sjukvården skall kunna höja sin kvalitet, produktivitet och kostnadseffektivitet. Samtidigt drabbas sjukvården av en ökande brist på läkare med adekvat specialistkunskap att kunna tolka resultaten av de medicinska bildundersökningarna. Utifrån gener ella behov ökar därför efterfrågan på automatiserade och kvantifierbara beslutsstöd. EXINIs samtliga produkter erbjuder lösningen på detta behov. I takt med att sjukvården blir bättre på att identifiera och behandla cancer blir också kraven på oberoende och reproducerbara kvantifieringsverktyg (till exempel imaging biomarkörer) inom detta specifika område allt större. EXINI bone BSI, med sin unika BSI-kapacitet, anses därför ha en framtida potential. Inte bara inom den dagliga sjukvården utan också som ett verktyg för läkemedelsbolagen i deras studier för att utvärdera nya substanser mot skelettmetastaser. Detta område kommer att växa eftersom de två i särklass största cancerformerna i västvärlden, prostataoch bröstcancer, metastaserar i skelettet. Under de senaste 20 åren har nya fall av prostatacancer fördubblats och idag insjuknar cirka personer i Sverige varje år och fallen blir yngre. (ref. NPCR Nationella Prostatacancerregistret). Motsvarande siffra för bröstcancer är ca 7000 nya fall per år (ref. Nationella Bröstcancerregistret). Unikt läraktig mjukvara EXINI är idag det enda företaget på den nuklearmedicinska marknaden som tillhandahåller avancerad Computer Aided Diagnosis (CADx) i sin mjukvara. EXINIs produkter bygger på avancerad bildbehandling där igenkänning av organ och sjukliga förändringar sker automatiskt med hjälp av artificiella neurala nätverk. Kunskapen att tolka bildunderlagen har de artificiella neurala nätverken fått genom avancerade träningsprocesser där stora volymer av diagnostisk bilddata analyserats resultatet är en inlärd kunskap som motsvarar de mest erfarna läkarnas erfarenheter. Bone Scan Index EXINI har under året fått ett kommersiellt genomslag i Japan med EXINI bone BSI. Produkten kombinerar på ett unikt sätt avancerad CADx-teknologi (Computer Aided Diagnosis) med en automatiserad matematisk volymberäkning som levererar ett Bone Scan Index-värde (BSI-värde). Potentialen är mycket stor. Bone Scan Index (BSI) kan bli en lika viktig pusselbit som Prostataspecifikt antigen (PSA) för att optimera behandling av patienter med skelettmetastaserad prostatacancer. Metoden kan även användas för bröstcancerpatienter, vilket innebär att EXINI bone BSI tillför betydande värde vid behandlingen av de två vanligaste cancerformerna i världen. Marknadsbearbetning Bolaget har under det sista året skruvat sitt fokus från den tekniska lösningen till ett mer sjukdoms- och patientorienterat fokus. Ett exempel är produkten EXINI bone BSI som med sitt unika BSI-värde fyller ett behov hos behandlade läkare för skelettmetastaser. Via urologers/onkologers referenser bygger bolaget nu ett kontaktnät med ledande personer inom detta område. På detta sätt skapas behovet hos remittenterna som i sin tur beställer BSI-värdet av nuklearmedicinska avdelningen. Vi bedömer då att beslutsprocessen blir kortare och möjligheten till större volymförsäljning ökar. En konsekvens av detta är att bolaget kommer att besöka urologiska/onkologiska kongresser och även presentera forskningsresultat i urologiska tidskrifter som komplement till nuklearmedicinska tidskrifter. Generella marknadsantaganden Antalet installerade gammakameror i världen uppskattas till cirka stycken med ett växande behov. Utrustningen beräknas förnyas ungefär vart tionde år. EXINI har idag fyra produkter med ett medelpris på 100 TSEK. Utifrån antagandet om en uppsättning mjukvara för varje kamera ges en marknadspotential på totalt 9600 MSEK (fördelade geografiskt enligt följande: USA: MSEK, Asien: 1000 MSEK, Europa: 1900 MSEK, R-O-W: 500 MSEK). 8

9 Adam Haglund / Folio

10 VERKSAMHET OCH MARKNAD EXINI bone banar väg för ny och viktig biomarkör i behandlingen av prostatacancer Innan EXINI bone BSI kom ut på marknaden fanns det inget enkelt och pålitligt sätt att mäta och kvantifiera hur metastaserna i skelettet förändras vid framskriden prostata cancer. Nu när nya, dyra mediciner tas fram, ökar behovet av att noggrant följa behandlingsresultaten med hjälp av en tillförlitlig biomarkör. EXINI bone BSI med sin unika Bone Scan Index (BSI)-mätning har definitivt fått sitt vetenskapliga genombrott. De positiva kliniska studier, som har publicerats under den senaste tiden, och de följdrubriker som dessa skapade i några av världens mest ansedda tidsskrifter, banar nu väg även för kommersiellt genomslag. Men vad är det egentligen det hela handlar om? Varför är det nu visade kliniska värdet av BSI en sådan viktig milstolpe för EXINI? metod som använts där är mycket tidsödande och den kräver att läkaren markerar alla skelettmetastaser i varje skelettscintbild. Det tar 40 minuter för en erfaren nuklearmedicinare. EXINI bone BSI räknar ut samma BSI-värde på cirka 10 sekunder. Dessutom blir detta värde inte beroende av subjektiva bedömningar. Resultat et blir en både effektivare och säkrare vård. För att förstå potentialen behöver man känna till vad som har hänt inom modern sjukvård de senaste åren. Carl-Erik Westervall, Director, Marketing and Sales förklarar: Fram till för några år sedan fanns det inte någon särskilt bra behandling för patienter med långt framskriden prostatacancer. Men nu har ett flertal läkemedel lanserats som är specifikt utvecklade för en prostatacancer som spridit sig till skelettet, läkemedel som kan förlänga livet för dessa patienter. Flera nya läkemedel är också under utveckling. När det gäller behandling med dessa nya läkemedel så saknar man idag en bra biomarkörer för att kunna följa behandlingseffekten och det är här Bone Scan Index (BSI) kommer in som en intressant biomarkör för patientgruppen, säger Carl-Erik Westervall. Cirka 90 procent av patienterna med framskriden prostatacancer har även skelettmetastaser. Metastaserna är oftast orsaken till att sjuk domen leder till invaliditet och död. I takt med att tillgången till bättre behandlingar ökar, blir också behoven större av att kunna följa den effekt som läkemedlet har. Det gäller såväl inom vården som inom de läkemedelsbolag som utvecklar de nya medicinerna. Men innan EXINI bone BSI kom ut på marknaden fanns det inte något enkelt och pålitligt sätt att mäta och kvantifiera hur metastaserna i skelettet förändras. På ett av USAs högst rankade cancersjukhus, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York har tidigare visats, genom beräkning av BSI-värdet, att man får ett kvantitativt mått som är tydligt förknippat med överlevnad. Problemet är bara att den manuella EXINIs automatiska lösning har lyft BSI-värdet från att vara en intressant forskningsparameter till att bli ett värdefullt kliniskt redskap. Samtidigt pågår det ett paradigmskifte inom medicinsk bilddiagnostisk, där medicinsk bildanalys blir alltmer betydelsefullt. Här finns ett helt nytt sätt att tänka idag. Medicinsk bilddiagnostik används inte längre bara för att ställa diagnos utan även för att stadiebestämma sjukdomsförlopp och analysera behandlingseffekter. Därmed blir behovet av pålitliga kvantativa värden och biomarkörer ännu större. Det är läkare inom nuklearmedicin som utför de undersökningar som utmynnar i ett BSI-värde. Det är emellertid läkare som onko- 10

11 VERKSAMHET OCH MARKNAD loger eller urologer som har användning för den uppmätta siffran. Det är också dessa kliniker som beställer undersökningen av sina nuklearmedicinska kollegor på sjukhuset. Därför väljer EXINI att marknadsföra EXINI bone BSI och dess BSI-beräkning på båda fronter. Vi kan erbjuda en snabb och robust metod som alla kan få tillgång till, det behövs ingen träning för att använda den, och den fyller ett enormt behov inom dagens moderna cancervård. När fler urologer och onkologer börjar efterfråga BSI-värdet kommer fler nuklearmedicinare på de bildgivande avdelningarna att köpa EXINI bone BSI. För patienten kan också möjligheten att mäta BSI göra stor skillnad, och underlätta dialogen med läkaren. Patienter är i dag vana vid att få ett siffervärde som speglar hälsan presenterat för sig. Det är lätt att ta till sig och ett pedagogiskt sätt att visa att något händer i kroppen. Det kan vara så att patienten får lättare att välja bort en dyr behandling med mycket biverkningar när han förstår att prognosen i vilket fall som helst är mycket dålig, eller tvärtom att man ser med egna ögon, via ett siffervärde, att behandlingen hjälper och får ny kraft. Inom den medicinska världen gäller det också att ha med sig de internationella experterna för att få genomslag ute i den kliniska vardagen. För EXINIs del är det därför glädjande att många världsledande specialister inom området starkt uttrycker att det automatiskt genererade BSI-värdet är ett värdefullt tillskott. Flera europeiska, amerikanska och japanska läkemedelsbolag har visat sitt intresse för att använda metoden i sina kliniska utprovningar av nya läkemedel, vilket också är en beprövad väg att nå ut till sjukvården, säger Carl-Erik Westervall som, utan att vilja avslöja för mycket, bekräftar att det här pågår mycket konkreta samarbetsdiskussioner. Carl-Erik Westervall, Director, Marketing and Sales på EXINI Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige och även den som av Socialstyrelsen bedöms öka mest i antal upptäckter de kommande decennierna. 35% av alla cancerfall hos män är prostatacancer och varje år upptäcks omkring nya fall. Det är oklart vad som orsakar prostatacancer, men om man har flera släktingar med sjukdomen är risken större att man får den. Man kan bli frisk från prostatacancer, men även om man inte blir det kan man ofta leva ett bra liv i många år trots sjukdomen. Den vanligaste orsaken till att en man får diagnosen prostatacancer är inte symtom, utan utredning av förhöjda värden i blodet av PSA (Prostataspecifikt antigen). Normalt finns små mängder PSA i blodet. Att man har prostatacancer fastställs sedan alltid med mikroskopisk undersökning av vävnadsprov från prostata. Vid prostatacancer växer tumören först bara inuti prostatakörteln, men tumören kan sprida sig till intilliggande organ och även till andra delar av kroppen. De nya tumörerna kallas metastaser. Prostata cancer kan sprida sig till lymfkörtlar, skelettet och till närliggande områden. För att se om det finns eventuella metastaser i skelettet görs en skelettscintigrafi-undersökning (eng. Bone Scan) med en så kallad gammakamera. Denna metod används också för att följa effekten av vissa läkemedel som har till syfte att minska metastasbördan eller bromsa tillväxten av metastaser. Vilken behandling man får beror bland annat på hur stor cancertumören är, om den har spridit sig, hur gammal man är och hur frisk man är i övrigt. Om det är lämpligt tas tumören bort genom en operation eller med strålbehandling. Ibland kan inte tumören tas bort, men då kan sjukdomen bromsas och besvären lindras med hjälp av till exempel hormon behandling, strålbehandling eller cytostatika. 11

12 VERKSAMHET OCH MARKNAD Uppfinnarna av BSI kan nu själva använda EXINI bone Med ett FDA-godkännande (US Food and Drug Administration) på plats, har EXINI kunnat göra en installation av EXINI bone BSI i USA. Den installationen kunde inte ha skett på ett bättre referenssjukhus än på Memorial Sloan- Kettering Cancer Center i New York. Det var på Memorial Sloan-Kettering Cancer Center hela framgångshistorian med BSI-mätningen började. Det var nämligen en forskargrupp vid det ansedda sjukhuset i New York som presenterade den grundläggande idén att mäta BSI, det vill säga göra en volymsberäkning av metastaser i skelettet i förhållande till hela skelettets volym. Forskarna insåg tidigt att detta mätvärde gav ny och värdefull information, men metoden krävde en manuell beräkning som var alltför tidskrävande och krånglig för att använda i klinisk rutin. Sedan dess har Memorial Sloan-Kettering Cancer Center blivit en av EXINIs värdefullaste samarbetspartners och referenssjukhus, där fortsatt klinisk forskning nu också har bevisat värdet av det BSI-värde som genereras av EXINI bone BSI, och som baseras på en automatisk snabb matematisk beräkning. Genom det nyligen erhållna FDA-godkännandet för denna mjukvara kan EXINI nu, förutom att fortsätta sitt forskningssamarbete, också installera programmet i det stora kliniska flödet av patienter på Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center är världens äldsta och största privata cancersjukhus. Sjukhuset grundades 1884 av John J. Astor och hans fru Charlotte. Det hette då New York Cancer Hospital, och blev det första sjukhuset på Manhattans Upper West Side startade flytten österut, och numera ligger själva sjukhusbyggnaden där man tar emot inneliggande patienter, på Upper East Side. År 2011 skrevs patienter in på Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, som har över anställda. Totalt patientbesök ägde rum på sjukhusets olika mottagningar runt om i New York. Sjukhusets läkare leder också tillsammans mer än 550 kliniska studier inom cancerområdet. Memorial Sloan-Kettering Cancer Center har, som en av endast 41 institutioner i USA, utsetts till Comprehensive Cancer Center av the National Cancer Institute. Dessutom har U.S.News rankat Memorial Sloan-Kettering Cancer Center som det näst bästa cancersjukhuset i hela USA, i konkurrens med över 900 andra amerikanska cancerspecialistsjukhus. Att detta kommer att vara ett mycket viktigt referenssjukhus för den vidare globala expansionen är lätt att förstå, då man inser hur välrenommerat Memorial Sloan-Kettering Cancer Center är. Det beskrivs som ett av världens ledande cancersjukhus, såväl inom patientvård som inom banbrytande forskning. De omfattande utbildningsprogram som bedrivs har påverkan på framtidens cancervård och -forskning runt om i hela världen. 12

13 VERKSAMHET OCH MARKNAD Vi har funnit rätt strategi för att nå toppen Förutsättningarna är de bästa: behovet av EXINIs produkter är stort och marknaden är beredd. Strategin är lagd och den senaste tidens positiva händelser ger ytterligare anledning att se ljust på framtiden. Nu återstår bara att jobba hårt. Efter de nödvändiga åren av utveckling och dokumentation är EXINIs ledning övertygade om att det nu väntar stora kommersiella steg framåt för bolaget. Vi vet var vi har vår stora potential. Vi har en klar långsiktig strategi, och en väldigt tydlig och detaljerad 2-årig marknadsplan som vilar på en grundlig analys och starka underlag, säger COO Klas Themner. Den medicintekniska branschen kräver uthållighet. Långa processer kring godkännande, registreringar och tillräckligt bra klinisk dokumentation är nödvändiga för att övertyga marknaden. Men nu, när EXINI nått den punkt där man står idag, är detta snarast en fördel. När vi som bolag väl gjort det vi måste, och gjort det rätt, finns det inte heller någon risk att man hur som helst förlorar sin uppnådda position. projekt, där EXINI är en av företagsparterna, utnyttjas moderna molnlösningar som en länk mellan nya tekniska metoder och vårdbehov. Detta blir därmed även ett viktig led i marknadsplanens första del och en ytterligare drivkraft för att öka användningen av BSI-värdet. Flera positiva vetenskapliga artiklar kring EXINI bone BSI och dess unika möjlighet att snabbt räkna ut ett BSI-värde har publicerats i år och rönt ett stort intresse. Behovet av Imaging biomarkörer som BSI är enormt. Alla parter i en diagnos- och behandlingskedja behöver snabba och kostnadseffektiva metoder, och BSI spås bli ett centralt verktyg i den växande cancersjukvården. Att vi nyligen fått EXINI bone BSI godkänt för den amerikanska marknaden öppnar förstås stora möjligheter på lång sikt. FDA-godkännandet är en kvalitetsstämpel för både produkten och bolaget, och visar också att vår regulatoriska strategi är framgångsrik. Den tydliga operativa marknadsplan som Klas syftar på är tudelad. Dels handlar det om att inom försäljning och marknad fokusera kraften på EXINI bone BSI med dess biomarkör BSI. Dels handlar det på utvecklingssidan att ytterligare bredda det succéartade samarbetet med FUJIFILM Pharma i Japan. Här intensifieras arbetet med en ny produkt, den japanska motsvarigheten till EXINI heart, samtidigt som vidareutveckling sker av nästa generations EXINI bone BSI. Vi startar nu också det centrala arbetet med att anpassa våra produkter, så att mjukvaran kan levereras på ett optimalt sätt i framtiden. Vi ska hitta en affärsmodell som gör att vi får höga bruttomarg inaler, och säkerställa att service och support inte äter upp våra vinster. Vi måste helt enkelt möta den ökade efterfrågan på våra produkter på ett kostnadseffektivt sätt. Detta proaktiva sätt att tänka har bland annat fått miljonstöd från VINNOVAs program för Utmaningsdrivande innovation. I detta Klas Themner, COO på EXINI 13

Memorandum. En bättre bild av patienten

Memorandum. En bättre bild av patienten Memorandum N O V E M B E R 2 0 1 2 En bättre bild av patienten Erbjudande om teckning i nyemission EXINI Diagnostics AB (publ) Org. nr 556576-1995 ERBJUDANDET Erbjudandet i korthet Villkor Teckningskurs

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2010

DELÅRSRAPPORT januari - mars 2010 DELÅRSRAPPORT januari - mars 2010 Första kvartalet 2010 Nettoomsättningen uppgick till 376 (602) tsek. Resultat före skatt var -2 659 (-1 206) tsek. Verksamhetsutveckling Bibehållen hög marknadsfokus med

Läs mer

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12 1 00 1 0 0 1 0 0 1 0 1 10010101 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 ÅRSREDOVISNING 2003 1 0 1101101 0 10 100 0 01 01011010001011010111000 1 1 0 1 0 0 1 000101011011000101 0001 0 0 110 1 0 1 1 10101

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

Verksamheten 3 Året i korthet 3 Hansa Medical i korthet 4

Verksamheten 3 Året i korthet 3 Hansa Medical i korthet 4 Årsredovisning 2014 Verksamheten 3 Året i korthet 3 Hansa Medical i korthet 4 VD-ord 6 Aktieägarinformation 8 Förvaltningsberättelse 12 Riskfaktorer 13 Verksamhet 16 Finansiell utveckling 24 Organisation

Läs mer

MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015

MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015 MICROPOS MEDICAL EMISSIONSMEMORANDUM 2015 BOLAGSASPEKTER Micropos Medical AB (publ), (Micropos), är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av Aktiebolagslagen

Läs mer

Årsredovisning. Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll. i att tillgodose dessa behov.

Årsredovisning. Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll. i att tillgodose dessa behov. Årsredovisning 2012/2013 Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. 2 Innehåll Secure Communications Sid 14 Imaging IT Solutions

Läs mer

Elekta Årsredovisning 2012/13

Elekta Årsredovisning 2012/13 Elekta Årsredovisning 2012/13 Human Care Makes the Future Possible 32 ELEKTA ONCOLOGY 38 ELEKTA BRACHYTHERAPY 44 ELEKTA SOFTWARE 26 ELEKTA NEUROSCIENCE 50 ELEKTA SERVICES BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Geografiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL)

ÅRSREDOVISNING 2012 XVIVO PERFUSION AB (PUBL) ÅRSREDOVISNING XVIVO PERFUSION AB (PUBL) Innehåll Sammanfattning av 3 VD har ordet 4 Historik 5 Verksamhetsbeskrivning 6 Marknad, behandling och produkter 9 Värdekedjan inom transplantation 12 XVIVO Perfusion-aktien

Läs mer

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning

Läs mer

Innehåll. Ordlista. Differentiering Att en stamcell mognar till en specialiserad

Innehåll. Ordlista. Differentiering Att en stamcell mognar till en specialiserad Emissionsmemorandum 2015 Innehåll Styrelsens försäkran 3 Fem skäl att teckna aktien 4 Villkor och anvisningar 5 AktieTorget 6 Välkommen som aktieägare 7 Bakgrund till nyemissionen och framtida kapitalbehov

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Finansiell kalender 2013. Året i korthet... 4. Genovis på 2 minuter... 5. VD har ordet...6. Mål och strategier...

ÅRSREDOVISNING 2012. Finansiell kalender 2013. Året i korthet... 4. Genovis på 2 minuter... 5. VD har ordet...6. Mål och strategier... ÅRSREDOVISNING 2012 2 Finansiell kalender 2013 32012 ÅRSREDOVISNING 2012 Året i korthet... 4 Genovis på 2 minuter... 5 VD har ordet...6 Mål och strategier... 8 Försäljning och kunder... 10 Genovis produkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 09/10

ÅRSREDOVISNING 09/10 ÅRSREDOVISNING 09/10 INNEHÅLL Året i korthet... 2 Diamyd i korthet... 3 VD har ordet... 4 Företagsöversikt... 6 Diamyds historia... 10 Affärsområde Diabetes... 12 Affärsområde Smärta... 21 Vetenskapligt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission i samband med listning på AktieTorget Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i nyemissionen ProstaLund AB (publ) 556745-3245 Redan etablerad metod

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

Investeringsmemorandum. Avseende nyemission sommaren 2011. Diabetes care made easy.

Investeringsmemorandum. Avseende nyemission sommaren 2011. Diabetes care made easy. Investeringsmemorandum Avseende nyemission sommaren 2011 Diabetes care made easy. Generell information Detta Investeringsmemorandum har upprättats med anledning av den förestående emissionen i Brighter

Läs mer

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS

Innehåll. Årsstämma. sårläkningsbehandlingen ChronSeal, det terapeutiska hepatit C-vaccinet ChronVac-C,s a m t teknologiplattformen RAS ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Året i korthet... 3 VD har ordet... 4 Affärsidé, mål och strategier... 5 Forskningsprocessen och projektfinansiering... 6 Forskningsportföljen... 8 Nätverk och medarbetare...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL

ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL ÅRSREDOVISNING 2014 RLS GLOBAL 1 ÅRET I KORTHET Januari En unik utbildning öppnar dörren för tandhygienister att behandla enklare kariesangrepp. Utbildningen genomförs vid Göteborgs universitet Sahlgrenska

Läs mer

Karessa Pharma Holding AB (publ)

Karessa Pharma Holding AB (publ) Karessa Pharma Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq Stockholm First North Februari 2015 Innehåll Viktig information 3 Bakgrund och motiv 4 VD har ordet 5 Marknadsöversikt 6 Karessas

Läs mer

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2014 Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport Räkenskapsåret 1 januari 31 dec 2014 Kancera AB (publ.) Org nr 556806-8851 Innehållsförteckning VD har ordet... 2 ÅRSREDOVISNING Bolagsstyrningsrapport...

Läs mer

DISCLAIMER. Gästanalys

DISCLAIMER. Gästanalys DISCLAIMER Gästanalys Denna analys är en så kallad gästanalys och är inte skapad av Analyst Group. Detta innebär att Analyst Group inte kan garantera dess innehåll eller dess opartiskhet. Vi uppmanar därför

Läs mer

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION

ÅRSSTÄMMA OCH ÖVRIG INForMATION Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 Om karo bio 4 Vision, mål, affärsmodell och strategi 6 VD har ordet 8 vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse 22 Koncernens

Läs mer

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för »Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för sjukvården«årsredovisning 2014 cellavision i korthet Världsledande

Läs mer

NASDAQ Stockholm. ÅRSSTÄMMA. 2015, Box 12283, 102 27 Stockholm alt. arsstamma@allenex.se, RAPPORTTILLFÄLLEN 2015 FINANSIELL INFORMATION

NASDAQ Stockholm. ÅRSSTÄMMA. 2015, Box 12283, 102 27 Stockholm alt. arsstamma@allenex.se, RAPPORTTILLFÄLLEN 2015 FINANSIELL INFORMATION Årsredovisning 2014 Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE Året i korthet 3 VD har ordet 4 Om Allenex 6 Rätt donator till rätt mottagare 8 Transplantationsdiagnostik en global och värdefull nischmarknad 12 Världsledande

Läs mer

Årsstämma Årsstämma i Sectra AB hålls onsdagen den 25 juni kl. 16.00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping.

Årsstämma Årsstämma i Sectra AB hålls onsdagen den 25 juni kl. 16.00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. 07/08 Innehåll Koncernöversikt 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Vision, mål och strategier 8 Aktien 10 Marknadernas drivkrafter 12 Medicinska system 14 Avlyssningssäkra kommunikationssystem 20 Medarbetare

Läs mer

Dignitana 9 februari 2010 Ansvariga analytiker: Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg namn.efternamn@smallcap.se. Dignitana Kyla som kan bli glödhett

Dignitana 9 februari 2010 Ansvariga analytiker: Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg namn.efternamn@smallcap.se. Dignitana Kyla som kan bli glödhett Uppdragsbevakning Dignitana 9 februari 2010 Ansvariga analytiker: Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg namn.efternamn@smallcap.se Dignitana Kyla som kan bli glödhett Uppdragsbevakning Aktietorget Köp Hög risk

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar

Innehåll. 20 Marknad 23 Medarbetare och organisation 24 Aktien 26 Förvaltningsberättelse 32 Flerårsöversikt 33 Resultaträkningar 34 Balansräkningar Årsredovisning 2011 Isconovas ambition är att vara den självklara partnern för företag och forskningsinstitut som vill utveckla effektiva och innovativa vacciner. Isconova har samarbetsavtal med ledande

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North

Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North Inbjudan till teckning av aktier i ScandiDos Mars 2014 Inför listning på First North VIKTIG INFORMATON Detta Informationsmemorandum ( Memorandum )har upprättats med anledning av erbjudandet att teckna

Läs mer