Cooling Info

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cooling Info 3-2 0 0 8"

Transkript

1 Innehåll Cooling Info Termostatiska expansionsventiler (del 2) Danfoss introducerar cylindrisk bulb och nytt bulbband på alla T2, TU, TC och TGE expansionsventiler Vår historia som innovatör bevisades åter på CHILLVENTA 2008 Danfoss introducerar en ny serie scrollkompressorer speciellt utvecklade för kylapplikationer. OPTYMA Control full kontroll på allt Kommande mässor i Europa Möt oss där! RS+3 uppdatering Danfoss, allmänt Termostatiska expansionsventiler (del 2) Användbara, praktiska tips i det dagliga arbetet för installatörer kommer att samlas i serien Heta tips för kylmontörer. Den första artikeln (del 1)handlade om termostatiska expansionsventiler. I den här delen diskuteras ämnet mer i detalj med mer förklaringar om de olika detaljerna. Bulbens placering på röret Montering av bulben Rätt montage av bulben är av yttersta vikt om ventilen skall fungera korrekt. Bulben till expansionsventilen skall monteras på sugledningen vid förångarens utlopp. Det är mycket viktigt att dra åt montagebandet ordentligt och att positionera bulben korrekt på röret för att försäkra sig om att temperaturmätningen blir riktig. Bulben bör alltid placeras på en horisontell del av sugledningen. Använd klockmetoden för rätt positionering. Klockan 1 är det rätta valet för ledningar upp till 1/2 och 5/8 (12-16 mm). Ju större yttre diameter röret har, desto längre ner på röret, alltså högre siffra på klockan. Till exempel, klockan 2 är den rätta positionen för rör 3/4 och7/8 (18-22mm) och klockan 3 för 1 1/8 och 1 3/8 rör (28-35 mm), medan klockan 4-läget används för rördimension 1 5/8 (42 mm) och däröver. Det extra 1/4 -röret (6 mm) som finns på ventiler med yttre tryckutjämning skall monteras nedströms på sugledningen, alltså efter bulben i flödesriktningen. Detta är endast av säkerhetsskäl, om en defekt yttre tryckutjämning orsakar att flytande köldmedium flödar direkt in i sugledningen och förångas, påverkas inte det faktiska värdet på temperaturen vid expansionsventilens bulb och inställningen kommer därmed inte att bli felaktig. Identifiering Expansionsventilen är den komponent i kylkretsen med den största mångfalden av typer och modeller. Anledningen är att det är en specifik ventil för nästan varje köldmedium (med undantag för R404A och R507). Det finns också olika MOP punkter, ventiler med inre eller yttre tryckutjämning beroende på förångningstemperaturområdet och olika anslutningsstorlekar och anslutningstyper (löd eller flare). Det finns också olika storlekar på dysorna på serietillverkade ventiler med fasta dysor. Det är därför viktigt att notera den exakta modellbeteckningen vid service. När ett nytt system är dimensionerat notera vilken dysstorlek som använts. Det underlättar arbetet vid framtida service. Danfoss T2 Ventil R e f r i g e r a t i o n a n d Air conditioning

2 MOP 120? En fråga som återkommer gång på gång i detta sammanhang är denna: Vad menas med MOP 120? Om MOP värdet inte är märkt som C, grader Celcius, t.ex. MOP +15 C (eller F = Fahrenheit, som är den temperaturskala som normalt används på ventiler för den nordamerikanska marknaden), utan bara med en siffra, betyder det ett tryck, som visas i psig och inte i enheten bar, som är den enhet som normalt används i Europa. Psig står för pound per kvadrattum manometer. Detta är den enhet för tryck som vanligtvis används i USA. Pounds står för kraft eller tryck, en square inch är en ytenhet och gauge säger oss att detta är ett värde som kan läsas från en manometer. Alla uppgifter i en översikt (ORIF.05 betyder Dysa nr 5) Som beskrivits tidigare i denna artikel, är detta värde en kraft som verkar på en viss yta, d v s ett tryck. Bokstaven G (gauge = manometer) informerar oss om att detta är ett tryck över atmosfärstrycket, alltså inte ett absolut tryck. Detta innebär att vi kan ta en köldmedietabell eller en köldmediesticka och t ex se vilken temperatur som motsvarar MOP 120 för köldmedium R404A. Det motsvarar ca +16 C. Typ av köldmedium är naturligtvis viktig att beakta, eftersom denna siffra endast avser ett visst tryck. För köldmedium R134a till exempel, skulle 120 psig motsvara +36 C. Pendling? Användning av en expansionsventil som är alldeles för stor kan orsaka pendling. Pendling innebär att överhettningen och därmed också sugtrycket kontinuerligt pendlar upp och ner. När pendling förekommer, kan överhettningen ändå ligga kvar på en acceptabel genomsnittsnivå, men i och med att den ständigt stiger och sjunker, innebär det att systemet aldrig är Om pendling uppstår, skall man alltid prova med en mindre dysa/ventil i jämvikt. Det främsta skälet till detta är nästan alltid en alltför stor dysa/ventil. Problemet kan avhjälpas genom att byta till en dysa/ventil med en lägre kapacitet. Observera att fenomenet med pendling även kan uppstå om ventil/dysa är av rätt storlek men den fabriksinställda överhettningen för applikationen ifråga är för liten och ligger under det värde som kallas MSS (minsta stabila signal) för förångartypen. Till exempel, en överhettning på ventilen av 4K tillsammans med en plattvärmeväxlare som förångare kommer nästan alltid att orsaka överhettningspendling. Genom att öka överhettningen med några grader kan man kompensera bort detta. För stor överhettning Alltför stor överhettning i förångaren kan bland annat bero på följande orsaker: flash-gas före expansionsventilen, MOPfyllningen i bulben vandrar, för liten dysa/ ventil, köldmediebrist eller förlust av bulbfyllningen. Om flash-gas förekommer är det lätt att upptäcka i synglaset som skall vara fritt från bubblor under normala driftsförhållanden. Om det finns en betydande mängd flash-gas, kan det vara nödvändigt att installera en extra underkylare att få tillräckligt med underkylning av vätskan före expansionsventilen. Uppmätning av överhettningen med hjälp av termometer och manometer Underkylning är en extra temperatursänkning av köldmedievätskan under kondenseringstrycket/temperaturen. Ett typexempel. Servicemanometern visar 10,6 bar. Detta motsvarar +45 C för R134a. Om vi nu mäter +40 C i vätskeledningen precis före expansionsventilen och vi bortser från eventuellt tryckfall i ledningen för att underlätta beräkningen, får vi en underkylning av 5K, (Kelvin, = temperaturskillnader anges alltid i grader Kelvin, K). Flash-gas i form av bubblor är en följd av en partiell förångning av flytande köldmedium. Detta kan bl a förorsakas av tryckfall i vätskeledningar. MOPfyllningsvandring kan också uppstå om termodelen på expansionsventilen sitter kallare än bulben. Detta medför att fyllningen vandrar till det kallaste stället som i detta fall blir termodelen och det finns inte längre någon fyllning i bulben. Därmed finns ingen fyllning som kan förångas och därmed höja trycket i bulben och styra ventilen. Det är lätt att utföra ett test om detta är fallet: bara värm upp termodelen med t ex handen. Om detta får problemet att försvinna och ventilen fungerar normalt, så var det MOP-fyllningsvandring. Val av expansionsventil Vi kommer nu att välja en expansionsventil med hjälp av datablad (se bilden på sidan 3). Vi kommer att använda följande klassiska exempel: en kylanläggning på 7 kw med -10 C förångningstemperatur, +45 C i kondenseringstemperatur och 10K underkylning samt köldmedium R134a. Köldmediet och förångningstemperaturen väljer rätt tabell i databladet. Detta innebär i vårt fall att vi tar hjälp av databladet för R134a och förångningstemperaturområdet på +10 C till -40 C. Men först av allt, kylkapaciteten måste justeras med korrektionsfaktorn för vald underkylning, som kan erhållas från den lilla tabellen (se Korrektions faktortabellen). Vid 10K är denna faktor 1,08. Med andra ord 7 kw skall divideras med 1,08 vilket ger 6,5 kw. Eftersom -10 C har sin egen tabell, kan rätt dysstorlek för en kylkapacitet på 6,5 kw avläsas direkt. Dessutom behövs tryckfallet över ventilen räknas fram, eftersom kondenseringstrycket inte framgår direkt av databladet. En köldmediesticka kan med fördel användas för detta, den visar att kondenserings- och förångningstemperaturernas tryckskillnad är 9,6 bar (10,6 bar - 1 bar). En annan viktig sak att ta hänsyn till är tryckfallet över för-

3 delaren på förångaren, vilket innebär att ytterligare 1 bar skall avräknas från resultatet. Då får vi 8,6 bar. Detta ger oss 8 bar Δp, 6,5 kw kyleffekt och -10 C förångningstemperatur och vi kan nu leta efter en matchande dysstorlek. Tabellvärdet blir 6,9 och lämplig dysa blir storlek 5. Detta innebär att en TEN 2 ventil ( E står för yttre tryck utjämning och N för köldmedium R134a) med dysa nr 5 kan väljas för vår kylanläggning i detta exempel. Till sist Nu när vi har diskuterat en av de viktigaste komponenterna i ett kylsystem, strypanordningen, i detta fall med hjälp av en termisk expansionsventil som exempel, kommer vi att beskriva kompressorn i nästa artikel. Detta kommer att innehålla en detaljerad beskrivning av det generella driftförhållandet för kompressorn i ett kylsystem och hur en kolvkompressor fungerar. TECHNOLOGY Expansion Valves Capacity Correction for subcooling t sub Note: Insufficient subcooling can produce flash gas. Sample interpretation Att välja ventil R134a Capacity in kw for range N: 40 C to +10 C Orifice Pressure drop across valve p bar Pressure drop across valve p bar Valve type no TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - What s Next Now that we have discussed one of the main components of a refrigeration system, the flow reducing element, in detail using the thermostatic expansion valve as an example, we are going to describe another highlight, the Evaporating temperature +10 C Evaporating temperature 0 C Heta tips för kylmontörer kan laddas hem compressor, från vår in the hemsida next article. - Affärsområde - Kyla Heta tips för kylmontörer. 0X X X Evaporating temperature 10 C Evaporating temperature 30 C The evaporator capacities used must be corrected if subcooling deviates from 4 K. The corrected capacity can be obtained by Evaporating temperature 20 C Evaporating temperature 40 C dividing the required evaporator capacity by the correction factor below. Selections can then be made from the tables above. t u 4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 45 K 50 K Correction factor This will contain a detailed description of the general mode of operation of a refrigerant compressor in a refrigeration system and the workings of a piston compressor. Kyl- Frys- och Luftkonditionering, styrningar Information Danfoss introducerar cylindrisk The Fitters Notes article series is based on the handbook of the same name produced by Danfoss, which discusses the basic bulb principles of och commercial nytt refrigeration systems bulbband the associated basic components. You can view the Fitters Notes handbook from here: på alla T2, TU, TC och TGE expansionsventiler This Fitters Notes article series is aimed at refrigeration fitters in servicing, system construction, people entering refrigeration engineering from other disciplines, trainee refrigeration fitters and anyone who would like to gain a basic practical knowledge of refrigeration in a series of articles. Efter flera tester och grundliga undersökningar mellan det nya och det befintliga bandet, på såväl den nya cylindriska bulben som den gamla dubbelkontaktbulben, visar resultaten en stor förbättring i både prestanda och funktion hos dessa ventiler vid användning av den nya cylindriska bulben och det nya bandet. Danfoss A/S (RA Marketing/SB/mwa), Denna lösning har visat sig ge en lång rad fördelar Värmeväxlingen mellan sugledning och bulb ökar. Hela längden på bulben har nu kontakt med sugledningen. Inga lösa delar eftersom det nya bandet är av enhetstyp. Det nya bandet kan spännas till sitt maxmoment, oberoende av rördimensionen. Sugledningen kan få en liten inbuktning tack vare bandets stora åtdragningsmoment och får då samma kontur som bulben, vilket ger bättre kontakt än den gamla dubbelkontaktsbulben. Den nya designen ger en mycket styv, stram och tillförlitlig kontakt mellan röret och bulben. Det nya bulbbandet har patenterats. Den nya bulben och det nya bandets konstruktion ger en stor och förbättrad funktion på våra ventiler.

4 Danfoss, allmänt Vår historia som innovatör bevisades åter på CHILLVENTA 2008 Den nya internationella kyl-, luftkonditionerings-, ventilations- och värmepumpsmässa, Chillventa, som hölls i Nürnberg oktober visade sig bli en stor succé. Danfoss fortsatta linje som innovatör, vår monter och våra seminarier gav våra besökare en unik möjlighet att möta vårt senaste utbud inom produkter, utveckling och tillämpningar. I denna artikel sammanfattar vi höjdpunkterna för er. Vid sidan om det utökade produktsortimentet i Danfossmontern, kunde vi här visa produktapplikationer och kompletta lösningar från verkligt utförda installationer. Inom ramen för det sponsorprogram som Chillventa tillhandahöll deltog från Danfoss föredragshållare med specialistkompetens inom områdena kyla och luftkonditionering. Förutom Danfoss egen presskonferens deltog vi under utställningens gång även vid seminarier relaterade till kompressorer och kylteknik. Höjdpunkter i vår monter: En helt ny scrollkompressorserie för alla vanligt förekommande köldmedium Med en kylkapacitet från 4 till 22 kw, är den nya MLZ-kompressorn första steget i en helt ny produktportfölj av scrollkompressorer speciellt utvecklade för mellantemperaturregistret. Danfoss kommer att introducera dessa inom de närmsta åren. Specialdesignad för mellantemperaturregistret, kommer den nya, kompakta MLZ-kompressorn att bli mycket mer effektiv vad gäller energiförbrukning och kapacitet, jämförbart med de traditionella scrollkompressorerna på marknaden. Lasersvetsade termostatiska expansionsventiler Som efterföljare till de välkända TDE och TRE ventilerna, visade vi nu den nya expansionsventilserien TGE, i vår monter. TGE-ventilen har introducerats tidigare under året. Nya synglas i rostfritt stål, godkända för 46 bar Ersättaren till nuvarande SG-serien fanns också på plats. De nya synglasen i rostfritt stål, SG+, är godkända för 46 bar. ETS 12,5 och 25, mindre elektroniska expansionsventiler Danfoss elektroniskt styrda expansionsventilserie, ETS, särskilt lämpad vid noggrann förångarreglering i vätskekylaggregat för såväl luftkonditionering som processkylning, kommer att utökas under fjärde kvartalet Ytterligare två mindre storlekar, 12,5 respektive 25 Ton, (Ton of Refrigeration) kommer att introduceras. Komplett serie av OPTYMA och OPTYMA PLUS kylaggregat Den mest kompletta och allsidiga serien av kylaggregat på marknaden, Danfoss OPTYMA och OPTYMA PLUS, hade sin plats i montern. Serien består av standardversionen av OPTYMA samt OPTYMA PLUS för montage utomhus, elektriskt färdigkopplad och en låg ljudnivå. Det nya styrsystemet, OPTYMA CONTROL För att uppnå optimal drift, säkerhet och effektivitet på kylaggregat presenterar Danfoss nu ett nytt, intelligent styrsystem, OPTYMA CONTROL. Denna nya styrenhet för kylrumsapplikationer klarar hela driften av såväl enfassom trefasaggregat och är dessutom kompletterad med en inbyggd, termomagnetisk maximalbrytare som kopplar från både kylaggregat och kylrumsenheter. Mer information om denna unika produkt finns att läsa i detta Danfoss Cooling Info.

5 Compressors and Condensing Units Danfoss introducerar en ny serie scrollkompressorer speciellt utvecklade för kylapplikationer. På Danfoss anser vi några av kylbranschens mest angelägna utmaningar samtidigt utgör en möjlighet att göra det vi är bäst på, nämligen ingenjörsinnovativa kyltekniska lösningar som är inriktade på energi-, miljö- och säkerställande av livsmedelskvalitet hos våra kunder. Förpliktigade att sörja för hög kvalitet, hög prestanda och innovativa kompressortekniska lösningar, har ingenjörerna på Danfoss tillämpat sina kunskaper och sitt kyltekniska know-how för att utveckla en helt ny scrollkompressorfamilj speciellt konstruerad för kylapplikationer. Antingen det gäller kylning av mjölktankar i mejeriet, ismaskiner, högeffektiva kylrum på stormarknader eller vid processkyla inom livsmedelsindustrin, Danfoss nya scrollkompressorer kommer att förändra vårt sätt att tänka på kommersiell kylutrustning. Den unika konstruktionen Högre effektivitet: Hybrid-wrap scrolldesign reducerar energikostnaderna. Mer tillförlitlig: Patenterat överbelastningsskydd minskar stilleståndstiden. Lägre ljudnivå: Unik backventilsutformning innebär mindre kostnader för att tillmötesgå kravet på lägre ljud. MLZ Ny scrollkompressor. Nya möjligheter Den första scrollkompressorn i den nya kompressorfamiljen introducerades nyligen på Chillventamässan i mitten av oktober Speciellt konstruerad för mellan temperaturområdet är de nya kompakta MLZ kompressorerna mycket bättre när det gäller energieffektivitet och prestanda jämfört med de traditionella scrollkompressorerna på marknaden. Lägsta energiförbrukning inom sitt användningsområde Kombinationen av en energieffektiv motor och en högeffektiv scrollkonstruktion, optimerad just för kylanläggningar i mellantemperaturregistret, ger det bästa effektutbytet vid fast varvtal och normal drift. Vid exempelvis låga omgivningstemperaturer har arbetsområdet dessutom utökats ner till +10 C, vilket gör att flytande kondensering kan utnyttjas för att ytterligare förbättra effektiviteten. Vid drift vid olika förhållanden försäkrar den av Danfoss MLZ scrollkompressorer med oljesynglas och Schraderventiler som standard patenterade adaptiva scroll konstruktionen maximal effektivitet under alla dessa olika miljömässiga förhållanden. Förbättrad tillgänglighet Tillförlitlighet är inbyggt i denna kompressor familj, från den egenutvecklade, anpassningsbara, adaptiva scrolldesignen, till lagren som är Teflon belagda alternativt av kolfiber, till minskad komplexitet i tillverkningsprocessen (30 % färre delar och s k Press-fit-tillverkning). Dessutom har vi det patenterade överbelastningsskyddet HOOP, som ger ett utmärkt skydd av kompressormotorn samtidigt som det undviker oönskade falsklarm. Oljeinsprutnings systemet garanterar tillräcklig smörjning under varierande driftsförhållanden genom sin speciella mekaniska konstruktion samt genom användandet av en särskild oljetyp, nämligen PVE (polyvinyleterolja). Denna oljetyp, jämfört med POE, leder till förbättrad smörjning, mindre mekaniskt slitage, mindre risk för att syra bildas och den släpper fuktigheten mycket snabbare under vakuumpumpningen som också gör att tiden vid service etc. kan minskas drastiskt. Ljudnivå Scrollkompressorerna i MLZ-serien är tysta genom sin konstruktion: Den grundläggande scrollprincipen med en friktionsfri, kontinuerlig kompression, avsaknaden av insugnings- och utblåsningsventiler, s k Press-fit design samt den unika backventilen av disk-modell, försäkrar tyst och vibrationsfri drift. Minskad installations- och transportkostnad Den nya lätta scrollkompressorn väger upp till 40 % mindre än motsvarande konkurrenters modeller och bara hälften av vad en semihermetisk kompressor väger, vilket för dig som installatör eller grossist kommer att minimera transport-, hanterings- och övriga materialkostnader.

6 Danfoss scrollkompressor MLZ är idealisk i följande tillämpningar: Kylrum Lagringsrum Mjölktankar Ismaskiner Mjukglassmaskiner Kylning av elektronik Tryckluftstorkar Processkyla Ett komplett utbud av energieffektiva lösningar via lokal support När den nya scrollprogrammet från Danfoss är komplett, kommer detta att komplettera det befintliga, hermetiska kolvkompressorsortimentet. Tillsammans med de luftkylda kondensoraggregaten OPTYMA och OPTYMA PLUS innebär det att Danfoss kan leverera ett brett sortiment av energieffektiva, tillförlitliga kyltekniska lösningar med attraktiva ljudnivåer. Ännu viktigare är att Danfoss lokala teknik- och försäljningsingenjörer kommer kan hjälpa dig som kund att välja rätt lösning för att möta energi- och reglertekniska krav samt olika miljökrav. Vidare tillhandahåller Danfoss verktyg och underlag för att analysera en mängd olika faktorer såsom applikationer, kapacitet, klimatkrav och kompressorteknik. Detta tillvägagångssätt garanterar den bästa kombinationen av initiala kostnader, totala kostnaden för ägandet och tillförlitlighet under hela produktens livslängd. Genom att tillhandahålla personal, produkter och verktyg samt informera dig om hur Danfoss kan hjälpa dig, kan vi tillsammans optimera utrustningar och komponenter för att kunna leverera mycket effektiva, tillförlitliga och smarta lösningar till kylanläggningar med högt ställda krav. För mer information om Danfoss MLZ kompressorer, kontakta Danfoss grossister eller ditt lokala Danfosskontor. Kyl- Frys- och Luftkonditionering, styrningar OPTYMA Control full kontroll på allt Att förvara livsmedel vid en lämplig temperatur är en avgörande faktor för att hålla optimal livsmedelskvalitet till oss konsumenter. EU-regler tillsammans med lokala bestämmelser kräver att stormarknader och andra livsmedelsbutiker förvarar matvarorna inom stipulerade temperaturgränser, för att garantera hälsosam och säker kost. Genom introduktionen av den nya OPTYMA Control, blir OPTYMA serien från Danfoss ett smart och enkelt sätt att offerera en komplett kylanläggning för kyl- och frysrum. Den nya OPTYMA Control är en komplett styrenhet för kyl- och frysrumsinstallationer. Den är speciellt konstruerad för att ge användaren full överblick av sin anläggning. Han får kontroll, skydd, säkerhet och enkel installation i en och samma enhet. Brukaren ges här möjligheten till full kontroll över kompressor, kondensor, förångarfläktar, avfrostningsvärmare, magnet ventil och till och med kylrumsbelysningen. Kontrollpanelen är speciellt framtagen för OPTYMA och OPTYMA PLUS aggregaten från Danfoss, men är även kompatibla med andra kylaggregat på marknaden. Styrenheterna passar all typer av system, såväl fläkt- som egenkonvektionsförångare, både 1-fas och 3-fas och med kompressorer upp till 5,5 kw (7,5 HK). Danfoss OPTYMA Control erbjuder ett komplett och användarvänligt styrsystem för kyl- och frysrum. 1-fas alt. 3-fas. Statiska eller fläktförsedda förångare.

7 En inbyggd termomagnetisk huvudbrytare och ett justerbart överbelastningsskydd för kompressorn åtkomligt på frontpanelen, garanterar personsäkerheten genom att hela anläggningen görs spänningslös. Fakta och funktioner Optyma Control, 1-fas, 230 V AK-RC 101 Optyma Control, 3-fas, 400 V AK-RC 103 OPTYMA Control finns tillgänglig med en storlek för 1-fasdrift och i fyra storlekar för 3-fassystem. + En riktig plug and play lösning för kyl- och frysrum Genom introduktionen av den nya OPTYMA Control, ger Danfoss OPTYMA och OPTYMA PLUS serien dig möjlighet att offerera en riktig plug and play installation för kyl- och frysrum. Tillämpning: Huvudsakliga egenskaper Komplett styrenhet för 1-fas kylsystem med statisk eller fläktförsedd förångare, stoppavfrostning eller elavfrostning. Kompressorstyrning genom pump-down. Styrsystem för alla storlekar av 1-fas kompressor, men även för 3-faskompressorer om kompressorkontaktor används. Direkt styrning av avfrostningsvärme, förångarfläktar och rumsbelysning. Termomagnetisk brytare skyddar alla elektriska komponenter. Komplett styrenhet för 3-fas kylsystem upp till 5,5 kw (7,5 HK) med statisk eller fläktförsedd förångare, stopavfrostning eller elavfrostning. Styrning för kompressor, kondensorfläktar, förångarfläktar, oljevärmare, avfrostningsvärme, magnetventil, rumsbelysning och all skyddsutrustning som är standard. Maximalbrytare i frontpanelen för att enkelt och säkert göra hela anläggningen spänningslös. Justerbart överströmsrelä i frontpanelen för fullgott skydd av kompressormotorn. + Enkel och snabb installation Den enkla monteringen med en bottenplatta och separat kåpa, gör all kabelanslutning mycket bekväm. Då endast de externa anslutningarna behöver göras på plats, minimeras installationstiden och därmed också installationskostnaderna. + Säker och användarvänlig Den termomagnetiska maximalbrytaren, som är åtkomlig bakom en transparant lucka i fronten på elboxen, garanterar elektriskt skydd för hela kylanläggningen. Dessutom finns ett justerbart överströmsskydd för kompressorn på alla 3-fasmodeller, även detta åtkomligt på fronten. Skyddsklass IP 65. Den generella utformningen av OPTYMA Control med LED siffror i en stor display som visar anläggningens status och den användarvänliga knappsatsen, har gjort att enkelheten och funktionaliteten för användaren, när man skall ställa in de olika parametrarna, knappast kan bli bättre. Tillval Kapslingsklass IP65 innebär mycket flexibla installationsmöjligheter. LED siffror i en stor display visar systemstatus. Användarvänlig knappsats och enkla, flexibla menyer för optimal mångsidighet. Ärvärde och inställning av börvärde med en upplösning på 0,1K. Kompressorn kan styras via pumpdown pressostat. Speciell design för högt ställda krav. Enkel elinstallation direkt på kopplingsplintar. Valmöjligheter för kompressorstyrning, pump-down alternativt termostat. Hjälprelä kan aktiveras genom konfigurering av parametrar. Transparant frontkåpa för maximalbrytaren, alltsammans IP65-klassat. Ärvärde och inställning av börvärde med en upplösning på 0,1K. Elektronisk styrenhet med stor LEDdisplay och användarvänlig knappsats. Anläggningsstatus via LED-ikoner. Styrning av hetgasavfrostning. + Säkerhet - Livsmedel Danfoss OPTYMA Control i kombination med någon av våra kylaggregat ur OPTYMA eller OPTYMA PLUS serien, kan säkerställa en exakt lagringstemperatur som uppfyller såväl konsumenters som myndigheters krav på livsmedelskvalitet. För mer information om Danfoss nya OPTYMA Control, kontakta Danfoss grossistpartner eller ditt lokala Danfoss kontor.

8 D a n f o s s i d a g Kommande mässor i Europa Möt oss där! Inom de närmaste månaderna kommer Danfoss Refrigeration and Air Conditioning, division RA, att delta i flera lokala och internationella mässor i Europa. Är du intresserad? I så fall är du välkommen till någon av nedanstående mässor för att närmare bekanta dig med vårt utökade produktprogram. Danfoss AB SE Linköping Tfn: Fax: E-post: Hemsida: Mässor CLIMATIZACION 2009, MADRID Från 24 till 27 februari 2009 hålls i Madrid denna internationella utställning. Den omfattar värme, ventilation, kyla, luftkonditionering och integrerade lösningar. Sektorn integrerade lösningar är f n i en mycket expansiv utvecklingsfas kraftigt påverkad av den pågående miljödebatten, med speciellt fokus på energieffektivitet. Välkommen till vår monter 4C01 i hall nr 4, där vi kommer att visa dig våra senaste produktinnovationer. Inom ramen för supportprogrammet FORO CLIMA, kommer Danfoss att erbjuda ett antal presentationer inom områdena kyla och luftkonditionering. ENERGIES FROID, FRANKRIKE Under nästa år kommer tre regionala mässor att gå av stapeln inom tre olika regioner, runt om i Frankrike. Arrangör är Franska tillverkare och grossister inom kylindustrin, SNEFCCA. Danfoss kommer att medverka på alla platserna, där vi får nöjet att visa våra produkter och lösningar för kylapplikationer. Tider: Marseille, mars 2009 Rennes, 30 september 1 oktober 2009 Bordeaux, november 2009 Finska Kyldagen, arrangerad av Finska Kyltekniska Föreningen. Konferensen kommer att hållas på Conference Hotel Rantapuisto i Helsingfors den 22 och 23 januari Danfoss kommer där att presentera ett kompendium med titeln: Konvertering av R22 systen i praktiken. Passa på och tag tillfället att se vad kylbranschen har att erbjuda och samtidigt träffa vårt team inom försäljning och teknisk support. De visar gärna de senaste lösningarna för kyl- och luftkonditioneringsbranschen, besvarar dina frågor och löser dina eventuella tekniska problem. RS+3 uppdatering Danfoss har nyligen uppdaterat det välkända kompressorberäkningsprogrammet RS+3. I uppdateringen ingår de nya kylaggregaten OPTYMA och OPTYMA PLUS samt Performer Scroll, kompressorserien för luftkonditioneringsapplikationer. För att installera den nya upp dateringen rekommenderas att man avinstallerar befintliggammal version och därefter installerar den nya. För att avinstallera befintlig RS+3, använd MS Windows,gå in i kontrollpanelen, klicka på Lägg till eller ta bort program. För att installera den nya uppdateringen rekommenderas att man avinstallerar befintlig gammal version och därefter installerar den nya. För att avinstallera befintlig RS +3, använd MS Windows, gå in i kontrollpanelen, klicka på Lägg till eller ta bort program. DANFOSS AB Industrigatan 5 SE Linköping Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Danfoss tar ej ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering.det samma gäller produkter upptagna på innestående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras.

Scrollkompressorer för kylning

Scrollkompressorer för kylning 1 Scrollkompressorer för kylning Kompressorn är hjärtat i varje kompressionskylanläggning. Den tar köldmediet i förångad form från en lågtrycksnivå (sugtryckssida) till en högtrycksnivå (högtryckssida).

Läs mer

Cooling Info 2-2 0 0 8

Cooling Info 2-2 0 0 8 Innehåll Cooling Info 2-2 0 0 8 Installatörens handbok: Heta tips för kylmontören Termostatiska expansionsventiler Quick Selection Catalogue - Snabbvalskatalog Fördelar med varvtalsstyrning av fläktar

Läs mer

Installera på några sekunder, njut i åratal.

Installera på några sekunder, njut i åratal. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installera på några sekunder, njut i åratal. NYA living by Danfoss termostater. Uppgradera nu gör vardagen lite bekvämare. Installera och glöm oroa dig inte över programmeringen

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 FRYSAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER

Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. PAK.5231 PAK.5232 FRYSAGGREGAT KYLA FÖR KLIMAT LIVSMEDEL MASKINER OCH PROCESSER Tryckår 2000, ersätter alla tidigare utgåvor. Kyl M (98) PK.523 PK.5231 PK.5232 FRYSRET KYL FÖR KLIMT LIVSMEDEL MSKINER OCH PROCESSER Svenska frysaggregat. Mini, Midi, Frigadons sortiment kännetecknas

Läs mer

Varför konverterar man installationer

Varför konverterar man installationer Appendix A: Beslutsstöd och systematisering av installationer Följande systematisering och beslutsstöd är uppbyggt i ett antal nivåer: Ålder, applikation, maskinens dimensionering i applikationen, maskinens

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Utnyttja konverteringen som ett steg i energieffektiviseringen. Klas Berglöf, ClimaCheck

Utnyttja konverteringen som ett steg i energieffektiviseringen. Klas Berglöf, ClimaCheck Utnyttja konverteringen som ett steg i energieffektiviseringen Klas Berglöf, ClimaCheck ClimaCheck 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning, energioptimering Besiktning, Service, felsökning. Bitzer

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version

Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Tekniskt Datablad Nessie Rikningsventil typ VDH 30EC 4/3 CETOP 3 fläns montage (ISO 4401) samt inline version Användning Rikningsventilerna avänds till att styra vattnets genomströmningsriktning. Ventilerna

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss

Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu. Trådlös trivsel med Danfoss Ingen har lovat att trådlös golvvärme skulle vara enkelt förrän nu Trådlös trivsel med Danfoss Avancerat ganska enkelt Danfoss trådlösa system CF2 för reglering av golvvärme är designat med tanke på det

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Ny inverterkompressorteknik Idag visar Daikin vägen mot en effektivare och mer kostnadseffektiv komfortlösning. Alla Daikins produkter

Läs mer

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare.

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare. Funktionskontroll och Felsökning. Del 1. Kompressorn Det finns flera typer av kompressorkonstruktioner men kylteknikern kan lämna de flesta skillnaderna därhän när man kommer ut på en anläggning. Artikeln

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla.

Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Kylaggregat för kommersiell kyla version 2015.2 Denna guide-line har som syfte att underlätta valet av köldmedium i ett befintligt kylsystem avsett för kommersiell kyla. Det dominerande HFC köldmediet

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Ismaskiner Istransportsystem

Ismaskiner Istransportsystem Ismaskiner Istransportsystem Iskubmaskiner Serie KL Spraysystem, luft eller vattenkyld. Porkka KL iskubmaskiner med spraysystem. Hela istärningar. Maskinerna är tillverkade i rostfritt stål, undantag för

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015

FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA. Inred med vacker värme. Februar 2015 FLÄKTKONVEKTOR ATTRAKTIV VÄRME ELLER KYLA Februar 2015 Inred med vacker värme Attraktiv värme eller kyla Aeros står för design och kvalitet och bygger endast ut 13 cm från vägg. Den är utrustad med en

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk regulator RAVV - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - för 2-vägsventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) V3-45B Beskrivning Regulatorn stänger ventilen vid stigande temperatur. Det finns en specialversion där en del av kapillärröret ligger i

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE

TRYCKKÄRL KONSTRUKTIONSSVETSNING RÖRSERVICE SVENSKTILLVERKAT KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING TRYCKKÄRL LICENSSVETSNING KONSTRUKTIONSSVETSNING SVETSNING ROSTFRITT RÖRSERVICE VVS-KYLA/ISOLERING MONTAGE SMIDE KYLAGGREGAT VÄRMEPUMPAR KONSTRUERING

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt

Skydda din process mot skador och stillestånd. Emotron M20 axeleffektvakt Skydda din process mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt Din försäkring mot skador och stillestånd Emotron M20 axeleffektvakt hjälper dig att spara tid och pengar. Den skyddar pumpar och

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet

SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet SEI, System Efficiency Index det nya sättet att fastställa energieffektivitet Klas Berglöf, ClimaCheck Sweden AB klas@climacheck.com www.climacheck.com 1 30 års erfarenheter från fältmätning Övervakning,

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla concepts for flow technology ALFA LAVAL AQUASTAR / MICRO STC2 / MINI CITY / MINI ECO AT 8482AS Alfa Laval AquaStar Varmvattencentral för lägenheter och

Läs mer

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR

Det naturliga. alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR Det naturliga alet DAIKIN ALTHERMA LUFT/VATTEN VÄRMEPUMP FÖR LÅG TEMPERATUR 2 Det naturliga valet 3 i 1: värme, kyla och varmvatten Daikin Altherma är ett komplett värme- och varmvattensystem med ett tillval

Läs mer

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D

Magnetventiler EV. Datablad I7-85D Magnetventiler EV I7-85D Användning Magnetventiler med sina varierande konstruktioner täcker flertalet användningsområden där det genomströmmande mediet är olja, luft, vatten eller ånga. Det finns två

Läs mer

Nyhetsbrev. Ny CO 2 condensing unit serie

Nyhetsbrev. Ny CO 2 condensing unit serie Ny CO 2 condensing unit serie Advansor compsuper XXS-serien erbjuder HFC-fri och energi effektiv kylning för små kommersiella applikationer Baserad på intensiv utveckling och testing för att säkerställa

Läs mer

GRUNDFOS VARVTALSREGLERING. Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering

GRUNDFOS VARVTALSREGLERING. Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering GRUNDFOS VARVTALSREGLERING Grundfos koncept för elektronisk varvtalsreglering 2 Användargränssnitt Frekvensomformare Programvara Styrenhet Standardmotor Givare Pump Grundfos koncept för varvtalsreglering

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

1pålitlig partner. En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions. varme.danfoss.se MAKING MODERN LIVING POSSIBLE 1pålitlig partner MAKING MODERN LIVING POSSIBLE En leverantör. Din helhetslösning. Danfoss Commercial Heat Pump Solutions och din totalleverantör för kommersiella värmepumpslösningar varme.danfoss.se Minska

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

EXV-systemet Precisionsmekanik, kraftfull reglering. carel.com. uppkopplings-, övervaknings- och fjärrstyrningssystem

EXV-systemet Precisionsmekanik, kraftfull reglering. carel.com. uppkopplings-, övervaknings- och fjärrstyrningssystem uppkopplings-, övervaknings- och fjärrstyrningssystem elektronisk expansionsventil och drivningar EXV-systemet Precisionsmekanik, kraftfull reglering carel.com EXV-systemet - ett komplett sortiment av

Läs mer

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England NR 8 2013 kylavarme.se Energisnålt och miljövänligt Indoor tar över serviceverksamhet från JCI Koldioxid på frammarsch i England MILJÖVÄNLIGT och energieffektivt Ett nästan 10 år långt utvecklingsprojekt

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

Oilon ChillHeat. Kyler och värmer med optimal prestanda

Oilon ChillHeat. Kyler och värmer med optimal prestanda Oilon ChillHeat Kyler och värmer med optimal prestanda Förmånlig och miljövänlig energi med värmepump Spillvärme innehåller värdefull energi I samhällen, i industrin och vid produktion av värme och el

Läs mer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer

GX 2-11. Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet. 2,2-11 kw/3,0-15 hk. Oljeinsprutade skruvkompressorer GX 2-11 2,2-11 kw/3,0-15 hk Oljeinsprutade skruvkompressorer Tyst och kraftfull med total tillförlitlighet GX 2-11: Industriteknik för verkstaden. Atlas Copcos skruvkompressorer har alltid varit normgivande

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2

AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Datablad Temperaturregulator AIT / VIG 2, AIT / VIS 2 Danfoss VVS Användning V3-36 Självverkande proportionalregulator för styrning och övervakning av temperatur. Tillsammans med VIG 2 används regulatorn

Läs mer

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma.

Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Inbrottsdetektorerna i Professional Series Vet när de ska larma. Vet när de inte ska larma. Har nu Multipointantimaskeringsteknik med integrerad spraydetektering Oöverträffade Bosch-teknologier förbättrar

Läs mer

Topvex med SoftCooler

Topvex med SoftCooler Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Topvex med SoftCooler ger alltid rätt temperatur - även på sommaren

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS

LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS PROBLEM: HITTA RÄTT TYP AV AUTOMATISERING FÖR MAXIMAL PRESTANDA LÖSNING: RÄTT VALT DON INNEBÄR EN OPTIMAL DRIFTSÄKERHET FÖR DIN PROCESS solutions for flow technology MANÖVERDON ON/OFF SPECIAL AT3910, AT3911,

Läs mer

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998)

Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Bilaga 2 Den energieffektiva butiken i teori och praktik (1998) Jaime Arias Per Lundqvist KTH, Inst. För Energiteknik Avd Tillämpad termodynamik och kylteknik 100 44 Stockholm Sammanfattning Institutionen

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL

BRUKSANVISNING. Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll. Svenska. OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A MODE TURBO TIMER CANCEL BRUKSANVISNING Bruksanvisning Trådlös fjärrkontroll Svenska QUIET CLOCK OM-GS02-0112(1)-DAIKIN Art.nr: R08019037373A BRC52A61/62/63 Fjärrkontrollsindikation 1 2 6 7 9 11 QUIET 3 4 5 13 12 8 CLOCK 10 i

Läs mer

CLIMACHECK PERFORMANCE ANALYSER Nyckeln till energieffektivitet

CLIMACHECK PERFORMANCE ANALYSER Nyckeln till energieffektivitet CLIMACHECK PERFORMANCE ANALYSER Nyckeln till energieffektivitet CLIMACHECK-METODEN För kostnadseffektiva prestandamätningar Visste du att 15-20% av världens totala energiförbrukning används för kyla och

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman

Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman Energieffektivisering i livsmedelsbutiker 141104 - Lennart Rolfsman 2014 Några påståenden Livsmedelskyla har väldigt stor förbättringspotential Alla butiker kan värma sig själva Installationer behöver

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

Så fungerar en värmepump,

Så fungerar en värmepump, Så fungerar en värmepump, och så kan vi göra dem bättre Björn Palm, Avd. Tillämpad termodynamik och kylteknik, Inst Energiteknik, KTH Så fungerar en värmepump, Principen för ett värmepumpande system Värmesänka

Läs mer

Energieffektivitet i Ishallar

Energieffektivitet i Ishallar Energieffektivitet i Ishallar 1 Kylhistoria 2000 år f Kr sparade man is från vintern i Mesopotamien. Man grävde gropar och la is i för att hålla maten färsk Stefan Håkansson 2 Skridskohistoria På Vikingatiden

Läs mer

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP Z-POWER Z-FLOW Z-POWER Z-FLOW Teknologi och effektivitet är vinnare. Z-POWER (R134a) och Z-FLOW vätskekylaggregat från RHOSS har konstruerats för att erbjuda effektiva, mångsidiga och teknologiskt avancerade

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Brandfarliga Köldmedier

Brandfarliga Köldmedier Brandfarliga Köldmedier Lennart Rolfsman Energispaning 12 mars 2015 Brandfarliga köldmedier Forntid eller framtid? Svaret är FORNTID och FRAMTID Kolväten har funnits med från 1800 talet De finns med i

Läs mer

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem

Tugger pumpar med skärande pumphjul. Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tugger pumpar med skärande pumphjul Även kompletta pumpstationer för tryckavloppssystem Tryckavloppssystem för alla topografiska förhållanden Där terrängen gör det omöjligt att använda avlopp med självfall

Läs mer

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt TM Kondensor 8-1200 kw RC Low upp till 66 kw RC Mid&High upp till 1200 kw Allmänt RC är en serie robusta och pålitliga externa luftkylda kondensorer som kan användas både till luftkonditionering och industriella

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell.

SGA och SG doserare. för SKF tvåledarsystem. Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare för SKF tvåledarsystem Modulära och justerbara SGA och SG doserare används i SKF centralsmörjsystem av tvåledarmodell. SGA och SG doserare Doserarna är modulära och installeras på bottenplattor.

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

Chillquick vätskekylaggregat

Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Chillquick vätskekylaggregat Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Vätskekylaggregaten från Chiller tillverkas i utförande från 10 till 300 kw, samtliga utrustade med köldmedier

Läs mer

Vi kan kyla! -86ºC frysar från FORMA

Vi kan kyla! -86ºC frysar från FORMA Vi kan kyla! -86ºC frysar från FORMA Din leverantör av laboratorieutrustning Nyheter hos Ninolab Det finns frysar och så finns det FORMAS nya 88000 Serien -86 C frysar! Nya FORMA 88000 serien garanterar

Läs mer

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER

VÄXELVENTILER VÄXELVENTILER 107 108 TRYCKT FRÅN INSTLLTÖRR och OM på S har varit hårt: När kommer ni med en växelventil? Som alltid när vi utvecklar produkter, vill vi göra det ordentligt och tillföra nya egenskaper. tt enbart imitera

Läs mer

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat

Luftmiljö Utbytesguide. Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Luftmiljö Utbytesguide Enkelt utbyte av äldre FTX-aggregat Utbytesguide lägenhets-, & villaaggregat BACHO Minivent ACF Minivent RDKG - 30 mm djupare - Större kanaldiam + spiskåpa BACHO Minimaster ACF Minimaster

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Qvantum FREKVENS Serie VS

Qvantum FREKVENS Serie VS VS0 Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft Qvantum FREKVENS Serie VS Frekvensreglerad värmepump Qvantum Q5VS Qvantum QVS - Q65VS Tillverkad i Sverige VÄRMEEFFEKT - 5 kw VS0 Qvantum Serie VS är avsedd

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION. Vattenkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT. Performo RW VATTEN-VATTEN VÄRMEPUMP. Performo HW

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION. Vattenkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT. Performo RW VATTEN-VATTEN VÄRMEPUMP. Performo HW VENCO 1 DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION Vattenkylt VÄTSKEKYLAGGREGAT Performo RW VATTEN-VATTEN VÄRMEPUMP Performo HW Maserati\Company\Produkter\!!D&S 2002\Vätskekylda VKA\Word\RW+HW 5-38 2006-04-06 VENCO

Läs mer

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre

lindab coverline byggplåt Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre Lindab Coverline TM Lindab byggplåt Ett attraktivt yttre 2 Skapa din egen profil Nu kan din nya fastighet få ett attraktivt yttre med Lindabs byggplåt som också är ett kostnadseffektivt alternativ som

Läs mer

Produktpresentation. Jäs/Kyl/Frys

Produktpresentation. Jäs/Kyl/Frys Produktpresentation Jäs/Kyl/Frys Marknadsledande Kyl-jäs, frys-jäs från Sveba-Dahlen I Sveba-Dahlen:s breda produktutbud så hittar ni jäsutrustning för alla behov. Våra pålitliga och användarvänliga produkter

Läs mer

Atlas Copco. Kolvkompressorer Automan-serien (0,75-8,1 kw/1-11 hk)

Atlas Copco. Kolvkompressorer Automan-serien (0,75-8,1 kw/1-11 hk) Atlas Copco Kolvkompressorer Automan-serien (0,75-8,1 kw/1-11 hk) AH-serien med direktdrift: små, praktiska och oljefria AH-seriens oljefria kompressorer är konstruerade för en mängd tillämpningar. Utan

Läs mer