Cooling Info

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cooling Info 3-2 0 0 8"

Transkript

1 Innehåll Cooling Info Termostatiska expansionsventiler (del 2) Danfoss introducerar cylindrisk bulb och nytt bulbband på alla T2, TU, TC och TGE expansionsventiler Vår historia som innovatör bevisades åter på CHILLVENTA 2008 Danfoss introducerar en ny serie scrollkompressorer speciellt utvecklade för kylapplikationer. OPTYMA Control full kontroll på allt Kommande mässor i Europa Möt oss där! RS+3 uppdatering Danfoss, allmänt Termostatiska expansionsventiler (del 2) Användbara, praktiska tips i det dagliga arbetet för installatörer kommer att samlas i serien Heta tips för kylmontörer. Den första artikeln (del 1)handlade om termostatiska expansionsventiler. I den här delen diskuteras ämnet mer i detalj med mer förklaringar om de olika detaljerna. Bulbens placering på röret Montering av bulben Rätt montage av bulben är av yttersta vikt om ventilen skall fungera korrekt. Bulben till expansionsventilen skall monteras på sugledningen vid förångarens utlopp. Det är mycket viktigt att dra åt montagebandet ordentligt och att positionera bulben korrekt på röret för att försäkra sig om att temperaturmätningen blir riktig. Bulben bör alltid placeras på en horisontell del av sugledningen. Använd klockmetoden för rätt positionering. Klockan 1 är det rätta valet för ledningar upp till 1/2 och 5/8 (12-16 mm). Ju större yttre diameter röret har, desto längre ner på röret, alltså högre siffra på klockan. Till exempel, klockan 2 är den rätta positionen för rör 3/4 och7/8 (18-22mm) och klockan 3 för 1 1/8 och 1 3/8 rör (28-35 mm), medan klockan 4-läget används för rördimension 1 5/8 (42 mm) och däröver. Det extra 1/4 -röret (6 mm) som finns på ventiler med yttre tryckutjämning skall monteras nedströms på sugledningen, alltså efter bulben i flödesriktningen. Detta är endast av säkerhetsskäl, om en defekt yttre tryckutjämning orsakar att flytande köldmedium flödar direkt in i sugledningen och förångas, påverkas inte det faktiska värdet på temperaturen vid expansionsventilens bulb och inställningen kommer därmed inte att bli felaktig. Identifiering Expansionsventilen är den komponent i kylkretsen med den största mångfalden av typer och modeller. Anledningen är att det är en specifik ventil för nästan varje köldmedium (med undantag för R404A och R507). Det finns också olika MOP punkter, ventiler med inre eller yttre tryckutjämning beroende på förångningstemperaturområdet och olika anslutningsstorlekar och anslutningstyper (löd eller flare). Det finns också olika storlekar på dysorna på serietillverkade ventiler med fasta dysor. Det är därför viktigt att notera den exakta modellbeteckningen vid service. När ett nytt system är dimensionerat notera vilken dysstorlek som använts. Det underlättar arbetet vid framtida service. Danfoss T2 Ventil R e f r i g e r a t i o n a n d Air conditioning

2 MOP 120? En fråga som återkommer gång på gång i detta sammanhang är denna: Vad menas med MOP 120? Om MOP värdet inte är märkt som C, grader Celcius, t.ex. MOP +15 C (eller F = Fahrenheit, som är den temperaturskala som normalt används på ventiler för den nordamerikanska marknaden), utan bara med en siffra, betyder det ett tryck, som visas i psig och inte i enheten bar, som är den enhet som normalt används i Europa. Psig står för pound per kvadrattum manometer. Detta är den enhet för tryck som vanligtvis används i USA. Pounds står för kraft eller tryck, en square inch är en ytenhet och gauge säger oss att detta är ett värde som kan läsas från en manometer. Alla uppgifter i en översikt (ORIF.05 betyder Dysa nr 5) Som beskrivits tidigare i denna artikel, är detta värde en kraft som verkar på en viss yta, d v s ett tryck. Bokstaven G (gauge = manometer) informerar oss om att detta är ett tryck över atmosfärstrycket, alltså inte ett absolut tryck. Detta innebär att vi kan ta en köldmedietabell eller en köldmediesticka och t ex se vilken temperatur som motsvarar MOP 120 för köldmedium R404A. Det motsvarar ca +16 C. Typ av köldmedium är naturligtvis viktig att beakta, eftersom denna siffra endast avser ett visst tryck. För köldmedium R134a till exempel, skulle 120 psig motsvara +36 C. Pendling? Användning av en expansionsventil som är alldeles för stor kan orsaka pendling. Pendling innebär att överhettningen och därmed också sugtrycket kontinuerligt pendlar upp och ner. När pendling förekommer, kan överhettningen ändå ligga kvar på en acceptabel genomsnittsnivå, men i och med att den ständigt stiger och sjunker, innebär det att systemet aldrig är Om pendling uppstår, skall man alltid prova med en mindre dysa/ventil i jämvikt. Det främsta skälet till detta är nästan alltid en alltför stor dysa/ventil. Problemet kan avhjälpas genom att byta till en dysa/ventil med en lägre kapacitet. Observera att fenomenet med pendling även kan uppstå om ventil/dysa är av rätt storlek men den fabriksinställda överhettningen för applikationen ifråga är för liten och ligger under det värde som kallas MSS (minsta stabila signal) för förångartypen. Till exempel, en överhettning på ventilen av 4K tillsammans med en plattvärmeväxlare som förångare kommer nästan alltid att orsaka överhettningspendling. Genom att öka överhettningen med några grader kan man kompensera bort detta. För stor överhettning Alltför stor överhettning i förångaren kan bland annat bero på följande orsaker: flash-gas före expansionsventilen, MOPfyllningen i bulben vandrar, för liten dysa/ ventil, köldmediebrist eller förlust av bulbfyllningen. Om flash-gas förekommer är det lätt att upptäcka i synglaset som skall vara fritt från bubblor under normala driftsförhållanden. Om det finns en betydande mängd flash-gas, kan det vara nödvändigt att installera en extra underkylare att få tillräckligt med underkylning av vätskan före expansionsventilen. Uppmätning av överhettningen med hjälp av termometer och manometer Underkylning är en extra temperatursänkning av köldmedievätskan under kondenseringstrycket/temperaturen. Ett typexempel. Servicemanometern visar 10,6 bar. Detta motsvarar +45 C för R134a. Om vi nu mäter +40 C i vätskeledningen precis före expansionsventilen och vi bortser från eventuellt tryckfall i ledningen för att underlätta beräkningen, får vi en underkylning av 5K, (Kelvin, = temperaturskillnader anges alltid i grader Kelvin, K). Flash-gas i form av bubblor är en följd av en partiell förångning av flytande köldmedium. Detta kan bl a förorsakas av tryckfall i vätskeledningar. MOPfyllningsvandring kan också uppstå om termodelen på expansionsventilen sitter kallare än bulben. Detta medför att fyllningen vandrar till det kallaste stället som i detta fall blir termodelen och det finns inte längre någon fyllning i bulben. Därmed finns ingen fyllning som kan förångas och därmed höja trycket i bulben och styra ventilen. Det är lätt att utföra ett test om detta är fallet: bara värm upp termodelen med t ex handen. Om detta får problemet att försvinna och ventilen fungerar normalt, så var det MOP-fyllningsvandring. Val av expansionsventil Vi kommer nu att välja en expansionsventil med hjälp av datablad (se bilden på sidan 3). Vi kommer att använda följande klassiska exempel: en kylanläggning på 7 kw med -10 C förångningstemperatur, +45 C i kondenseringstemperatur och 10K underkylning samt köldmedium R134a. Köldmediet och förångningstemperaturen väljer rätt tabell i databladet. Detta innebär i vårt fall att vi tar hjälp av databladet för R134a och förångningstemperaturområdet på +10 C till -40 C. Men först av allt, kylkapaciteten måste justeras med korrektionsfaktorn för vald underkylning, som kan erhållas från den lilla tabellen (se Korrektions faktortabellen). Vid 10K är denna faktor 1,08. Med andra ord 7 kw skall divideras med 1,08 vilket ger 6,5 kw. Eftersom -10 C har sin egen tabell, kan rätt dysstorlek för en kylkapacitet på 6,5 kw avläsas direkt. Dessutom behövs tryckfallet över ventilen räknas fram, eftersom kondenseringstrycket inte framgår direkt av databladet. En köldmediesticka kan med fördel användas för detta, den visar att kondenserings- och förångningstemperaturernas tryckskillnad är 9,6 bar (10,6 bar - 1 bar). En annan viktig sak att ta hänsyn till är tryckfallet över för-

3 delaren på förångaren, vilket innebär att ytterligare 1 bar skall avräknas från resultatet. Då får vi 8,6 bar. Detta ger oss 8 bar Δp, 6,5 kw kyleffekt och -10 C förångningstemperatur och vi kan nu leta efter en matchande dysstorlek. Tabellvärdet blir 6,9 och lämplig dysa blir storlek 5. Detta innebär att en TEN 2 ventil ( E står för yttre tryck utjämning och N för köldmedium R134a) med dysa nr 5 kan väljas för vår kylanläggning i detta exempel. Till sist Nu när vi har diskuterat en av de viktigaste komponenterna i ett kylsystem, strypanordningen, i detta fall med hjälp av en termisk expansionsventil som exempel, kommer vi att beskriva kompressorn i nästa artikel. Detta kommer att innehålla en detaljerad beskrivning av det generella driftförhållandet för kompressorn i ett kylsystem och hur en kolvkompressor fungerar. TECHNOLOGY Expansion Valves Capacity Correction for subcooling t sub Note: Insufficient subcooling can produce flash gas. Sample interpretation Att välja ventil R134a Capacity in kw for range N: 40 C to +10 C Orifice Pressure drop across valve p bar Pressure drop across valve p bar Valve type no TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - TN 2/TEN TN 2/TEN TN 2/TEN 2 - What s Next Now that we have discussed one of the main components of a refrigeration system, the flow reducing element, in detail using the thermostatic expansion valve as an example, we are going to describe another highlight, the Evaporating temperature +10 C Evaporating temperature 0 C Heta tips för kylmontörer kan laddas hem compressor, från vår in the hemsida next article. - Affärsområde - Kyla Heta tips för kylmontörer. 0X X X Evaporating temperature 10 C Evaporating temperature 30 C The evaporator capacities used must be corrected if subcooling deviates from 4 K. The corrected capacity can be obtained by Evaporating temperature 20 C Evaporating temperature 40 C dividing the required evaporator capacity by the correction factor below. Selections can then be made from the tables above. t u 4 K 10 K 15 K 20 K 25 K 30 K 35 K 40 K 45 K 50 K Correction factor This will contain a detailed description of the general mode of operation of a refrigerant compressor in a refrigeration system and the workings of a piston compressor. Kyl- Frys- och Luftkonditionering, styrningar Information Danfoss introducerar cylindrisk The Fitters Notes article series is based on the handbook of the same name produced by Danfoss, which discusses the basic bulb principles of och commercial nytt refrigeration systems bulbband the associated basic components. You can view the Fitters Notes handbook from here: på alla T2, TU, TC och TGE expansionsventiler This Fitters Notes article series is aimed at refrigeration fitters in servicing, system construction, people entering refrigeration engineering from other disciplines, trainee refrigeration fitters and anyone who would like to gain a basic practical knowledge of refrigeration in a series of articles. Efter flera tester och grundliga undersökningar mellan det nya och det befintliga bandet, på såväl den nya cylindriska bulben som den gamla dubbelkontaktbulben, visar resultaten en stor förbättring i både prestanda och funktion hos dessa ventiler vid användning av den nya cylindriska bulben och det nya bandet. Danfoss A/S (RA Marketing/SB/mwa), Denna lösning har visat sig ge en lång rad fördelar Värmeväxlingen mellan sugledning och bulb ökar. Hela längden på bulben har nu kontakt med sugledningen. Inga lösa delar eftersom det nya bandet är av enhetstyp. Det nya bandet kan spännas till sitt maxmoment, oberoende av rördimensionen. Sugledningen kan få en liten inbuktning tack vare bandets stora åtdragningsmoment och får då samma kontur som bulben, vilket ger bättre kontakt än den gamla dubbelkontaktsbulben. Den nya designen ger en mycket styv, stram och tillförlitlig kontakt mellan röret och bulben. Det nya bulbbandet har patenterats. Den nya bulben och det nya bandets konstruktion ger en stor och förbättrad funktion på våra ventiler.

4 Danfoss, allmänt Vår historia som innovatör bevisades åter på CHILLVENTA 2008 Den nya internationella kyl-, luftkonditionerings-, ventilations- och värmepumpsmässa, Chillventa, som hölls i Nürnberg oktober visade sig bli en stor succé. Danfoss fortsatta linje som innovatör, vår monter och våra seminarier gav våra besökare en unik möjlighet att möta vårt senaste utbud inom produkter, utveckling och tillämpningar. I denna artikel sammanfattar vi höjdpunkterna för er. Vid sidan om det utökade produktsortimentet i Danfossmontern, kunde vi här visa produktapplikationer och kompletta lösningar från verkligt utförda installationer. Inom ramen för det sponsorprogram som Chillventa tillhandahöll deltog från Danfoss föredragshållare med specialistkompetens inom områdena kyla och luftkonditionering. Förutom Danfoss egen presskonferens deltog vi under utställningens gång även vid seminarier relaterade till kompressorer och kylteknik. Höjdpunkter i vår monter: En helt ny scrollkompressorserie för alla vanligt förekommande köldmedium Med en kylkapacitet från 4 till 22 kw, är den nya MLZ-kompressorn första steget i en helt ny produktportfölj av scrollkompressorer speciellt utvecklade för mellantemperaturregistret. Danfoss kommer att introducera dessa inom de närmsta åren. Specialdesignad för mellantemperaturregistret, kommer den nya, kompakta MLZ-kompressorn att bli mycket mer effektiv vad gäller energiförbrukning och kapacitet, jämförbart med de traditionella scrollkompressorerna på marknaden. Lasersvetsade termostatiska expansionsventiler Som efterföljare till de välkända TDE och TRE ventilerna, visade vi nu den nya expansionsventilserien TGE, i vår monter. TGE-ventilen har introducerats tidigare under året. Nya synglas i rostfritt stål, godkända för 46 bar Ersättaren till nuvarande SG-serien fanns också på plats. De nya synglasen i rostfritt stål, SG+, är godkända för 46 bar. ETS 12,5 och 25, mindre elektroniska expansionsventiler Danfoss elektroniskt styrda expansionsventilserie, ETS, särskilt lämpad vid noggrann förångarreglering i vätskekylaggregat för såväl luftkonditionering som processkylning, kommer att utökas under fjärde kvartalet Ytterligare två mindre storlekar, 12,5 respektive 25 Ton, (Ton of Refrigeration) kommer att introduceras. Komplett serie av OPTYMA och OPTYMA PLUS kylaggregat Den mest kompletta och allsidiga serien av kylaggregat på marknaden, Danfoss OPTYMA och OPTYMA PLUS, hade sin plats i montern. Serien består av standardversionen av OPTYMA samt OPTYMA PLUS för montage utomhus, elektriskt färdigkopplad och en låg ljudnivå. Det nya styrsystemet, OPTYMA CONTROL För att uppnå optimal drift, säkerhet och effektivitet på kylaggregat presenterar Danfoss nu ett nytt, intelligent styrsystem, OPTYMA CONTROL. Denna nya styrenhet för kylrumsapplikationer klarar hela driften av såväl enfassom trefasaggregat och är dessutom kompletterad med en inbyggd, termomagnetisk maximalbrytare som kopplar från både kylaggregat och kylrumsenheter. Mer information om denna unika produkt finns att läsa i detta Danfoss Cooling Info.

5 Compressors and Condensing Units Danfoss introducerar en ny serie scrollkompressorer speciellt utvecklade för kylapplikationer. På Danfoss anser vi några av kylbranschens mest angelägna utmaningar samtidigt utgör en möjlighet att göra det vi är bäst på, nämligen ingenjörsinnovativa kyltekniska lösningar som är inriktade på energi-, miljö- och säkerställande av livsmedelskvalitet hos våra kunder. Förpliktigade att sörja för hög kvalitet, hög prestanda och innovativa kompressortekniska lösningar, har ingenjörerna på Danfoss tillämpat sina kunskaper och sitt kyltekniska know-how för att utveckla en helt ny scrollkompressorfamilj speciellt konstruerad för kylapplikationer. Antingen det gäller kylning av mjölktankar i mejeriet, ismaskiner, högeffektiva kylrum på stormarknader eller vid processkyla inom livsmedelsindustrin, Danfoss nya scrollkompressorer kommer att förändra vårt sätt att tänka på kommersiell kylutrustning. Den unika konstruktionen Högre effektivitet: Hybrid-wrap scrolldesign reducerar energikostnaderna. Mer tillförlitlig: Patenterat överbelastningsskydd minskar stilleståndstiden. Lägre ljudnivå: Unik backventilsutformning innebär mindre kostnader för att tillmötesgå kravet på lägre ljud. MLZ Ny scrollkompressor. Nya möjligheter Den första scrollkompressorn i den nya kompressorfamiljen introducerades nyligen på Chillventamässan i mitten av oktober Speciellt konstruerad för mellan temperaturområdet är de nya kompakta MLZ kompressorerna mycket bättre när det gäller energieffektivitet och prestanda jämfört med de traditionella scrollkompressorerna på marknaden. Lägsta energiförbrukning inom sitt användningsområde Kombinationen av en energieffektiv motor och en högeffektiv scrollkonstruktion, optimerad just för kylanläggningar i mellantemperaturregistret, ger det bästa effektutbytet vid fast varvtal och normal drift. Vid exempelvis låga omgivningstemperaturer har arbetsområdet dessutom utökats ner till +10 C, vilket gör att flytande kondensering kan utnyttjas för att ytterligare förbättra effektiviteten. Vid drift vid olika förhållanden försäkrar den av Danfoss MLZ scrollkompressorer med oljesynglas och Schraderventiler som standard patenterade adaptiva scroll konstruktionen maximal effektivitet under alla dessa olika miljömässiga förhållanden. Förbättrad tillgänglighet Tillförlitlighet är inbyggt i denna kompressor familj, från den egenutvecklade, anpassningsbara, adaptiva scrolldesignen, till lagren som är Teflon belagda alternativt av kolfiber, till minskad komplexitet i tillverkningsprocessen (30 % färre delar och s k Press-fit-tillverkning). Dessutom har vi det patenterade överbelastningsskyddet HOOP, som ger ett utmärkt skydd av kompressormotorn samtidigt som det undviker oönskade falsklarm. Oljeinsprutnings systemet garanterar tillräcklig smörjning under varierande driftsförhållanden genom sin speciella mekaniska konstruktion samt genom användandet av en särskild oljetyp, nämligen PVE (polyvinyleterolja). Denna oljetyp, jämfört med POE, leder till förbättrad smörjning, mindre mekaniskt slitage, mindre risk för att syra bildas och den släpper fuktigheten mycket snabbare under vakuumpumpningen som också gör att tiden vid service etc. kan minskas drastiskt. Ljudnivå Scrollkompressorerna i MLZ-serien är tysta genom sin konstruktion: Den grundläggande scrollprincipen med en friktionsfri, kontinuerlig kompression, avsaknaden av insugnings- och utblåsningsventiler, s k Press-fit design samt den unika backventilen av disk-modell, försäkrar tyst och vibrationsfri drift. Minskad installations- och transportkostnad Den nya lätta scrollkompressorn väger upp till 40 % mindre än motsvarande konkurrenters modeller och bara hälften av vad en semihermetisk kompressor väger, vilket för dig som installatör eller grossist kommer att minimera transport-, hanterings- och övriga materialkostnader.

6 Danfoss scrollkompressor MLZ är idealisk i följande tillämpningar: Kylrum Lagringsrum Mjölktankar Ismaskiner Mjukglassmaskiner Kylning av elektronik Tryckluftstorkar Processkyla Ett komplett utbud av energieffektiva lösningar via lokal support När den nya scrollprogrammet från Danfoss är komplett, kommer detta att komplettera det befintliga, hermetiska kolvkompressorsortimentet. Tillsammans med de luftkylda kondensoraggregaten OPTYMA och OPTYMA PLUS innebär det att Danfoss kan leverera ett brett sortiment av energieffektiva, tillförlitliga kyltekniska lösningar med attraktiva ljudnivåer. Ännu viktigare är att Danfoss lokala teknik- och försäljningsingenjörer kommer kan hjälpa dig som kund att välja rätt lösning för att möta energi- och reglertekniska krav samt olika miljökrav. Vidare tillhandahåller Danfoss verktyg och underlag för att analysera en mängd olika faktorer såsom applikationer, kapacitet, klimatkrav och kompressorteknik. Detta tillvägagångssätt garanterar den bästa kombinationen av initiala kostnader, totala kostnaden för ägandet och tillförlitlighet under hela produktens livslängd. Genom att tillhandahålla personal, produkter och verktyg samt informera dig om hur Danfoss kan hjälpa dig, kan vi tillsammans optimera utrustningar och komponenter för att kunna leverera mycket effektiva, tillförlitliga och smarta lösningar till kylanläggningar med högt ställda krav. För mer information om Danfoss MLZ kompressorer, kontakta Danfoss grossister eller ditt lokala Danfosskontor. Kyl- Frys- och Luftkonditionering, styrningar OPTYMA Control full kontroll på allt Att förvara livsmedel vid en lämplig temperatur är en avgörande faktor för att hålla optimal livsmedelskvalitet till oss konsumenter. EU-regler tillsammans med lokala bestämmelser kräver att stormarknader och andra livsmedelsbutiker förvarar matvarorna inom stipulerade temperaturgränser, för att garantera hälsosam och säker kost. Genom introduktionen av den nya OPTYMA Control, blir OPTYMA serien från Danfoss ett smart och enkelt sätt att offerera en komplett kylanläggning för kyl- och frysrum. Den nya OPTYMA Control är en komplett styrenhet för kyl- och frysrumsinstallationer. Den är speciellt konstruerad för att ge användaren full överblick av sin anläggning. Han får kontroll, skydd, säkerhet och enkel installation i en och samma enhet. Brukaren ges här möjligheten till full kontroll över kompressor, kondensor, förångarfläktar, avfrostningsvärmare, magnet ventil och till och med kylrumsbelysningen. Kontrollpanelen är speciellt framtagen för OPTYMA och OPTYMA PLUS aggregaten från Danfoss, men är även kompatibla med andra kylaggregat på marknaden. Styrenheterna passar all typer av system, såväl fläkt- som egenkonvektionsförångare, både 1-fas och 3-fas och med kompressorer upp till 5,5 kw (7,5 HK). Danfoss OPTYMA Control erbjuder ett komplett och användarvänligt styrsystem för kyl- och frysrum. 1-fas alt. 3-fas. Statiska eller fläktförsedda förångare.

7 En inbyggd termomagnetisk huvudbrytare och ett justerbart överbelastningsskydd för kompressorn åtkomligt på frontpanelen, garanterar personsäkerheten genom att hela anläggningen görs spänningslös. Fakta och funktioner Optyma Control, 1-fas, 230 V AK-RC 101 Optyma Control, 3-fas, 400 V AK-RC 103 OPTYMA Control finns tillgänglig med en storlek för 1-fasdrift och i fyra storlekar för 3-fassystem. + En riktig plug and play lösning för kyl- och frysrum Genom introduktionen av den nya OPTYMA Control, ger Danfoss OPTYMA och OPTYMA PLUS serien dig möjlighet att offerera en riktig plug and play installation för kyl- och frysrum. Tillämpning: Huvudsakliga egenskaper Komplett styrenhet för 1-fas kylsystem med statisk eller fläktförsedd förångare, stoppavfrostning eller elavfrostning. Kompressorstyrning genom pump-down. Styrsystem för alla storlekar av 1-fas kompressor, men även för 3-faskompressorer om kompressorkontaktor används. Direkt styrning av avfrostningsvärme, förångarfläktar och rumsbelysning. Termomagnetisk brytare skyddar alla elektriska komponenter. Komplett styrenhet för 3-fas kylsystem upp till 5,5 kw (7,5 HK) med statisk eller fläktförsedd förångare, stopavfrostning eller elavfrostning. Styrning för kompressor, kondensorfläktar, förångarfläktar, oljevärmare, avfrostningsvärme, magnetventil, rumsbelysning och all skyddsutrustning som är standard. Maximalbrytare i frontpanelen för att enkelt och säkert göra hela anläggningen spänningslös. Justerbart överströmsrelä i frontpanelen för fullgott skydd av kompressormotorn. + Enkel och snabb installation Den enkla monteringen med en bottenplatta och separat kåpa, gör all kabelanslutning mycket bekväm. Då endast de externa anslutningarna behöver göras på plats, minimeras installationstiden och därmed också installationskostnaderna. + Säker och användarvänlig Den termomagnetiska maximalbrytaren, som är åtkomlig bakom en transparant lucka i fronten på elboxen, garanterar elektriskt skydd för hela kylanläggningen. Dessutom finns ett justerbart överströmsskydd för kompressorn på alla 3-fasmodeller, även detta åtkomligt på fronten. Skyddsklass IP 65. Den generella utformningen av OPTYMA Control med LED siffror i en stor display som visar anläggningens status och den användarvänliga knappsatsen, har gjort att enkelheten och funktionaliteten för användaren, när man skall ställa in de olika parametrarna, knappast kan bli bättre. Tillval Kapslingsklass IP65 innebär mycket flexibla installationsmöjligheter. LED siffror i en stor display visar systemstatus. Användarvänlig knappsats och enkla, flexibla menyer för optimal mångsidighet. Ärvärde och inställning av börvärde med en upplösning på 0,1K. Kompressorn kan styras via pumpdown pressostat. Speciell design för högt ställda krav. Enkel elinstallation direkt på kopplingsplintar. Valmöjligheter för kompressorstyrning, pump-down alternativt termostat. Hjälprelä kan aktiveras genom konfigurering av parametrar. Transparant frontkåpa för maximalbrytaren, alltsammans IP65-klassat. Ärvärde och inställning av börvärde med en upplösning på 0,1K. Elektronisk styrenhet med stor LEDdisplay och användarvänlig knappsats. Anläggningsstatus via LED-ikoner. Styrning av hetgasavfrostning. + Säkerhet - Livsmedel Danfoss OPTYMA Control i kombination med någon av våra kylaggregat ur OPTYMA eller OPTYMA PLUS serien, kan säkerställa en exakt lagringstemperatur som uppfyller såväl konsumenters som myndigheters krav på livsmedelskvalitet. För mer information om Danfoss nya OPTYMA Control, kontakta Danfoss grossistpartner eller ditt lokala Danfoss kontor.

8 D a n f o s s i d a g Kommande mässor i Europa Möt oss där! Inom de närmaste månaderna kommer Danfoss Refrigeration and Air Conditioning, division RA, att delta i flera lokala och internationella mässor i Europa. Är du intresserad? I så fall är du välkommen till någon av nedanstående mässor för att närmare bekanta dig med vårt utökade produktprogram. Danfoss AB SE Linköping Tfn: Fax: E-post: Hemsida: Mässor CLIMATIZACION 2009, MADRID Från 24 till 27 februari 2009 hålls i Madrid denna internationella utställning. Den omfattar värme, ventilation, kyla, luftkonditionering och integrerade lösningar. Sektorn integrerade lösningar är f n i en mycket expansiv utvecklingsfas kraftigt påverkad av den pågående miljödebatten, med speciellt fokus på energieffektivitet. Välkommen till vår monter 4C01 i hall nr 4, där vi kommer att visa dig våra senaste produktinnovationer. Inom ramen för supportprogrammet FORO CLIMA, kommer Danfoss att erbjuda ett antal presentationer inom områdena kyla och luftkonditionering. ENERGIES FROID, FRANKRIKE Under nästa år kommer tre regionala mässor att gå av stapeln inom tre olika regioner, runt om i Frankrike. Arrangör är Franska tillverkare och grossister inom kylindustrin, SNEFCCA. Danfoss kommer att medverka på alla platserna, där vi får nöjet att visa våra produkter och lösningar för kylapplikationer. Tider: Marseille, mars 2009 Rennes, 30 september 1 oktober 2009 Bordeaux, november 2009 Finska Kyldagen, arrangerad av Finska Kyltekniska Föreningen. Konferensen kommer att hållas på Conference Hotel Rantapuisto i Helsingfors den 22 och 23 januari Danfoss kommer där att presentera ett kompendium med titeln: Konvertering av R22 systen i praktiken. Passa på och tag tillfället att se vad kylbranschen har att erbjuda och samtidigt träffa vårt team inom försäljning och teknisk support. De visar gärna de senaste lösningarna för kyl- och luftkonditioneringsbranschen, besvarar dina frågor och löser dina eventuella tekniska problem. RS+3 uppdatering Danfoss har nyligen uppdaterat det välkända kompressorberäkningsprogrammet RS+3. I uppdateringen ingår de nya kylaggregaten OPTYMA och OPTYMA PLUS samt Performer Scroll, kompressorserien för luftkonditioneringsapplikationer. För att installera den nya upp dateringen rekommenderas att man avinstallerar befintliggammal version och därefter installerar den nya. För att avinstallera befintlig RS+3, använd MS Windows,gå in i kontrollpanelen, klicka på Lägg till eller ta bort program. För att installera den nya uppdateringen rekommenderas att man avinstallerar befintlig gammal version och därefter installerar den nya. För att avinstallera befintlig RS +3, använd MS Windows, gå in i kontrollpanelen, klicka på Lägg till eller ta bort program. DANFOSS AB Industrigatan 5 SE Linköping Tel. +46 (0) Fax +46 (0) Danfoss tar ej ansvar för eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (konstruktions) ändringar av sina produkter utan föregående avisering.det samma gäller produkter upptagna på innestående order under förutsättning att redan avtalade specifikationer ej ändras.

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet

Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet Framtagning av användarvänligt gränssnitt till värmepump Examensarbete inom Designingenjörsprogrammet RASMUS ERIKSSON & MAGNUS MOA Examinator: Oskar Rexfelt Institutionen för Produkt- and Produktionsutveckling

Läs mer

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20

Manual SOLO. Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 Manual SOLO Artnr: 521260100 Ver. 1.4 Uppdaterad: 2013-05-20 S i d a 2 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 ArctiQ & ArctiQ EVI... 4 Aqua... 5 Leverans... 6 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors

Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Applicering av temperaturgivare Application of temperature sensors Joel Nordqvist Maskinkonstruktion Examensarbete Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling LIU-IEI-TEK-G--11/00254 SE ii Sammanfattning

Läs mer

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump

Bonus Air 10. Luft/vatten värmepump Bonus Air 10 Luft/vatten värmepump Förord Gratulerar till din nya produkt från Baxi/HS Perifal AB! Du har gjort en klok investering och ska nu säkerställa att du får en bra installation för många års glädje,

Läs mer

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg

Fjärrkyla i USA. Johan Andersson Erik Tornberg Fjärrkyla i USA Johan Andersson Erik Tornberg Sammanfattning Behovet av kyla är idag större än någonsin. För att skapa kylan används i stor utsträckning traditionella eldrivna kylaggregat. Elektriciteten

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem

eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem eff - S ys Effektivare kyl- och värmepumpssystem Tekniska möjligheter och potential för högtemperaturvärmepumpar i kommunala och industriella energisystem Marcus Eriksson Institutionen för Kemiteknik och

Läs mer

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT

VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT VÄTSKEKYLT VÄTSKEKYLAGGREGAT FÖR INSTALLATION INOMHUS WSH(H)-EE ELFO Energy SMALL STORLEKAR 17-21-31-41-51-61 71-81-91-101-121 INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER -INNEHÅLLSFÖRTECKNING-

Läs mer

Bergva rme fo r den intresserade

Bergva rme fo r den intresserade 1 Bergva rme fo r den intresserade En handbok för dig som äger eller funderar på att köpa en bergvärmepump Författare: Erik Björk Eric Granryd Palne Mogensen Jan-Erik Nowacki Björn Palm Kenneth Weber 1

Läs mer

ETL-verktyg för datavaruhus

ETL-verktyg för datavaruhus Examensarbete vid institutionen för datavetenskap Umeå Universitet Författare: Johan Unger Handledare: Tommy Jakobsen (ABB Power Technology Products AB) Johan Karlsson (Umeå Universitet)

Läs mer

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare.

Men innan vi dyker ner i metoderna kan det vara värt att gå igenom kompressorn lite närmare. Funktionskontroll och Felsökning. Del 1. Kompressorn Det finns flera typer av kompressorkonstruktioner men kylteknikern kan lämna de flesta skillnaderna därhän när man kommer ut på en anläggning. Artikeln

Läs mer

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

System för fastighetsvärmepumpar

System för fastighetsvärmepumpar System för fastighetsvärmepumpar - Ett projekt inom Energimyndighetens forskningsprogram EFFSYS2 - Slutrapport maj 2009 Daniel Åkervall, WSP Environmental Jörgen Rogstam, Sveriges Energi- och Kylcentrum

Läs mer

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem

Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem Kungl. Tekniska Högskolan Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem.......... Verifiering av metod föreslagen av BXV Slutrapport till projekt nr P18 inom Energimyndighetens program Effsys Kungl.

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

En studie av lagersituationen på Volvo Penta A study of the inventory at Volvo Penta

En studie av lagersituationen på Volvo Penta A study of the inventory at Volvo Penta En studie av lagersituationen på Volvo Penta A study of the inventory at Volvo Penta Simon Bosnjakovic Andreas Nevby Rebecca Vang Examensarbetet omfattar 15 poäng och ingår som ett obligatoriskt moment

Läs mer