Respektive författare. isbn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Respektive författare. isbn 91-974679 - 2-8"

Transkript

1 Byggnadshyttan på Gotland

2 redaktionskommitté Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. omslag Byggnadshyttans Johnny Östergren tjärströk 2005 Guldrupe kyrkas nyrestaurerade spåntak. omslagsfoto Louise Borgö, Länsmuseet på Gotland. produktion Byggnadshyttan på Gotland, Visby grafisk form Helena Duveborg. tryck Snabba Tryck, Visby Respektive författare. isbn

3 INNEHÅLL Förord 5 Håkan Lindkvist Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotlands verksamhet Maria Ihrsén Muralmålningarna i Bäl kyrka på Gotland 19 Joakim Hansson 1800-talets och det tidiga 1900-talets restaureringar och ändringar i de gotländska kyrkorna 41 Åke G. Sjöberg Mahomet i Gothem och den turkiske månen i Linde 84 Petter Mårtensson Bilder från en kalkbränning 99 författarna Håkan Lindkvist, byggnadsingenjör, hyttmästare Maria Ihrsén, konservator, Byggnadshyttan Joakim Hansson, fil.dr., kyrkoantikvarie vid Länsstyrelsen på Gotland Åke G. Sjöberg, f.d. lektor, Visby Petter Mårtensson, hantverkare, Byggnadshyttan

4 4

5 FÖRORD Byggnadshyttan Är en stiftelse och dess stiftare är Riksantikvarieämbetet, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Gotlands kommun och Föreningen Gotland fornvänner. Hyttans huvuduppgift är att utföra kulturvårdande insatser på det gotländska byggnadsbeståndet och då kanske i första hand underhåll av kyrkorna. Reser man runt på ön och besöker någon eller några av våra vackra kyrkor så ser man ett imponerande resultat av hyttans insatser och kunnande. Samtidigt är det viktigt att påpeka att ekonomiskt fungerar hyttan som vilken annan byggfirma som helst och ska tjäna pengar på sitt arbete. Det överskott som verksamheten genererar ska sedan användas för att utveckla eller återupptäcka gammal byggnadsteknik, tillämpa den i arbetet och sprida kunskap till intresserade. Som ganska nybliven ordförande för stiftelsen måste jag tillstå att jag känner en viss stolthet att få vara en del i detta kulturarbete. Byggnadshyttan bildades 1986 och fyllde alltså 20 år förra året. Det firande vi med ett seminarium där den gotländska expertisen inom byggnadsvård delade med sig av sina kunskaper. Dagen avslutades sedan med en middag för inbjudna gäster på Muramaris utanför Visby. Vid en återblick på de gångna 20 åren i samband med jubileet kan man med fog säga att hyttan har fyllt sin funktion. Stora vård- och renoveringsbehov på kulturhistoriskt värdefulla byggnader förelåg och särskilt gällde det öns 92 medeltida kyrkor. Idag har kyrkorna en standard och ett underhåll som väcker stolthet och beundran. Alla problem är dock inte lösta. En av de större utmaningarna framöver ligger i att komma tillrätta med de uppvärmnings- och klimatproblem som många kyrkor och andra kulturbyggnader är behäftade med och som yttrar sig i ökande fukt- och mögelskador. Här pågår ett samarbete med Högskolan. För hyttans överlevnad är det också viktigt att hitta nya nischer eller marknader. Med den högre standard som öns kyrkor nu har så räcker förmodligen inte Samfällighetens uppdrag till för hyttan utan beställningar från annat håll måste komplettera verksamheten. Det kan vara renovering av profana byggnader, nybyggen med gammal byggnadsteknik eller t.o.m. uppdrag utanför Gotland. 5

6 förord Hur hyttan tagit sig an dessa utmaningar får vi väl återkomma till i nästa skrift. En alldeles särdeles relation har Byggnadshyttan till Samfälligheten Gotlands kyrkor, som under de gångna 20 åren har varit hyttans främsta uppdragsgivare. Planeringen på lång och kort sikt har samordnats ibland varje vecka vissa veckor varje dag. Den väsentligaste personen i detta sammanhang har i alla år varit styrelseledamoten i vår stiftelse tillika ordföranden i Samfällig hetens kyrkoråd (numera kyrkonämnd), Bo-Gustaf Sorby. Bo-Gustaf Sorby avgick från båda dessa sina uppdrag med utgången av 2005 då han blev hyllad på mångfaldiga sätt. Här är platsen att ännu en gång understryka Byggnadshyttans tacksamhet för hans insatser. Denna skrift som du nu håller i din hand är den tredje i en serie årsskrifter. Den första täckte , den andra och nu denna skrift, Byggnadshyttans årsskrift Personligen tycker jag att vi har åstadkommit en mycket intressant och läsvärd skrift. Håkan Lindkvist, vår hyttmästare, redogör först för hyttans verksamhet de två senaste åren. Det man slås av när man läser den redogörelsen är hur mycket hyttan verkligen uträttar under en begränsad tid. En viktig del av hyttans verksamhet är konserveringsarbetet. Det kräver stor skicklighet och tålamod. Maria Ihrsén ger oss en inblick i det arbetet. Bokens tyngsta och längsta bidrag svarar antikvarien och fil. dr. Joakim Hansson för när han redogör för restaureringsverksamheten i de gotländska kyrkorna under 1800-talet. Åke G. Sjöberg har sedan en uppsats om Mohammed i Gothem kyrka. Hans text berör frågor som är ytterst aktuella i vår tid. Vi är också glada att i detta nummer kunna presentera ett bildreportage om hyttans kalktillverkning. Jag vågar säga att detta är unikt. Det är inte så många som vet hur kalktillverkning går till och än färre har sett det. Skriftkommittén har utgjorts av Åke G. Sjöberg, Håkan Lindkvist och Jan Utas (som också har varit redaktör). Jag hoppas att du ska finna skriften lika intressant att läsa som vi har funnit den rolig att göra. Mycket nöje! Anders Granat Ordförande 6

7 Håkan Lindkvist Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotlands Verksamhet byggnadshyttans bakgrund och organisation En byggnadshytta är enligt Nationalencyklopedien»en arbetsorganisation kring ett större bygge, framför allt under medeltiden, renässansen och barocken. Förutom byggmästare/arkitekt och stenhuggare ingick i byggnadshyttan olika hantverkare, såsom murare, kalkrörare, timmermän och smeder. Också stenbrottens grovhuggare och byggplatsens hantlangare tillhörde vanligen organisationen. Den reglerades av stadgar och hade en egen, intern rättsskipning. Byggnadshyttan hade högre status och friare rättsställning än de till städerna bundna yrkesskråna. Ordet kan också beteckna en verkstadslokal i vilken medlemmarna i organisationen utförde en del av sina arbeten«. Byggnadshyttan på Gotland Byggnadshyttan på Gotland bildades 1986 som en stiftelse med syfte att var - aktigt säkerställa den hantverkskunskap som fordras för restaurering av äldre bebyggelse. Stiftarna är Riksantikvarieämbetet, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Gotlands kommun och Föreningen Gotlands fornvänner (huvudman för Länsmuseet på Gotland). Två representanter från respektive av de båda förstnämnda organisationerna och en för vardera av de sistnämnda bildar tillsammans med en opartisk ordförande hyttans styrelse. Ordförandeposten innehas sedan den 1 januari 2005 av länsrådet Anders Granat. Bakgrunden till hyttans tillkomst är det omfattande vårdbehovet hos den stora mängden kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ön med de 92 medeltidskyrkorna och ringmuren och ruinerna i Visby som främsta representanter. Förutom att medverka vid underhållet av dessa skall man enligt stadgarna utbilda hantverkare och utveckla hantverksmetoder, tillverka byggnadsmaterial samt sammanställa och sprida vunna kunskaper och erfarenheter. 7

8 verksamhet Byggnadshyttans Kalk AB Stiftelsen äger 90 procent av dotterbolaget Byggnadshyttans Kalk AB. Bolagets verksamhet, som startade 1991, innebär tillverkning och försäljning av kalk och kalkprodukter och andra material för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kalkbolaget har ingen personal anställd, tjänster för administration och produktion köps av stiftelsen. Personal Byggnadshyttans chef med titeln hyttmästare är sedan 1997 Håkan Lindkvist. Han är byggnadsingenjör och har tidigare varit verksam i olika funktioner hos entreprenadföretag i Skåne, bland annat som arbetschef hos JM AB (John Mattson Byggnads AB) och som vd för mur- och putsspecialistföretaget Pukab i Malmö. I övrigt bestod Byggnadshyttans personal vid utgången av år 2006 av en kamrer/kanslist, två arbetsledare, två konservatorer och 15 bygghantverkare. Byggnader och anläggningar Byggnadshyttans kontor ligger i Gamla Residenset, ett knuttimrat hus från 1640-talet beläget mycket centralt invid Donners plats i Visby innerstad. Inom endast ett par hundra meters radie finns några av verksamhetens närmaste samarbetspartners inom länsstyrelse, länsmuseum, och högskola. Huset, som är byggnadsminnesförklarat, ägs av huvudmannen för Länsmuseet på Gotland. Kalkbolaget är sedan 1996 ägare till fastigheten S:ta Maria 37 i Visby, belägen alldeles intill Domkyrkan. Den köptes nämnda år in från Föreningen Gotlands fornvänner. På tomten finns två sammanbyggda medeltida stenhus,»johan Målares hus«, byggnadsminnesförklarade sedan Husen har totalrenoverats av hyttan och inrymmer i dag en lägenhet, studentrum och lokaler samt en vinkällare. Byggnadshyttans förråd, verkstäder och personalbyggnader m.m. ligger på av Gotlands kommun förhyrd mark vid Djupkvior i södra utkanten av Visby. Anläggningen är mer eller mindre under ständig utveckling. För närvarande inryms där verkstäder för specialsnickeri, för specialglasmästeri samt för materiel och utrustning; arbetsledningskontor med personalutrymmen och arkiv; konservatorsateljé, kall- och varmförråd för byggnadsmaterial och maskiner, samt kalkgravar för lagring av våtsläckt kalk, m.m. 8

9 verksamhet I anslutning till Djupkviorförrådet ligger»katedralen«, en kyrkobyggnad i miniformat. Den uppfördes som övningsobjekt av elever från byggnadsvårdsutbildningen vid Högskolan på Gotland och instruktörer från Byggnadshyttan och nyttjas numera bland annat för provning och utveckling av klimat styrutrustning för kyrkobyggnader. I Hejnum, drygt två mil nordost om Visby, ligger på arrenderad mark den vedeldade kalkugn som används vid framställningen av Byggnadshyttans våtsläckta kalk. Kalkbrottet, varifrån kalkstenen till bränningen hämtas, ligger i omedelbar anslutning till kalkugnen. Kalkstenen bryts enligt avtal med ägarna till fastigheten Hejnum Rings 3:1. På platsen finns också en fungerande tjärdal (gotl. sojde). Kalktillverkningen För Kalkbolagets räkning tillverkades under ca 41 ton våtsläckt kalk och ca 25 ton avyttrades. Därav köptes ca 16 ton tillbaka av Byggnadshyttan för att användas i byggverksamheten. Ekonomi Omsättningen år 2005 var för Stiftelsen Byggnadshyttan ca 15,8 milj. kr, för Byggnadshyttans Kalk AB ca 0,6 milj. kr. Den procentuella fördelningen av arbetsvolymen mellan kyrkorestaureringar och övriga entreprenader var 60/40. Motsvarande siffror för 2006 var 16,6 resp. 0,7 milj. kr i omsättning, samt 52/48 procent i arbetsvolym mellan kyrkorestaureringar och övriga arbeten. 9

10 verksamhet UTFÖRDA RESTAURERINGSPROJEKT Kyrkorestaureringar De kyrkorestaureringar som Byggnadshyttan utför på uppdrag av Samfälligheten Gotlands kyrkor görs vanligen på löpande räkning. Hyttan har sedan sin tillkomst vid sidan av ett större antal utvändiga arbeten svarat för samtliga invändiga restaureringar, medan samfälligheten av de utvändiga projekten varje år lämnar ut något eller några för anbudsräkning på den öppna marknaden. I dessa fall fungerar hyttmästaren som byggledare. Under utförde hyttan sex större restaureringsarbeten på kyrkorna. För projekteringen av byggnadsarbetena svarade arkitekt Jan Utas, Visby. Guldrupe kyrka fick sålunda nya spåntak och huggstensfasaderna omfogades. På Vänge kyrka reparerades tornets stomme varefter den kläddes med ny panel. Även tegeltaken och fasadputsen reparerades. Vid båda dessa kyrkor har putsblandningar och appliceringsteknik utarbetats tillsammans med doktoranden Kristin Balksten (se avsnittet Utbildning och kunskapsspridning m.m. nedan!). I Grötlingbo kyrka kom en invändig restaurering till stånd, vilken beroende på den kraftiga fuktvandringen i sandstensmurverken och på att olika brukstyper använts vid tidigare restaureringar visade sig bli relativt komplicerad vad avser rengöring, målning och konservering av kalkmåleri på väggar och valv. Vid restaureringen byttes även trägolvet i kyrkans långhus ut p.g.a. fukt- och mögelproblem, och värme- och elsystemen kompletterades. När Linde kyrka restaurerades utfördes de in- och utvändiga arbetena samtidigt, vilket normalt inte varit fallet vid tidigare restaureringsprojekt på kyrkorna, då man istället tidsmässigt skilt på dessa. Samordningen visade sig vara lyckad genom möjligheten att utnyttja både personella och andra resurserna på ett effektivare sätt, och på det viset spara såväl tid som pengar. Fortsättning lär följa i framtiden. Även Hablingbo kyrka har restaurerats invändigt. Projektets omfattning ut ökades väsentligt under restaureringens gång, bland annat lades ett nytt kalkstensgolv i diagonalmönster på gångytorna i långhuset, och altaravsatsen belades med äldre gravhällar, vilka tidigare förvarats på kyrkogården. I övrigt gjordes väggar och valv rena, kalkmålningarna konserverades och under läktaren avdelades ett par mindre förrådsutrymmen med hjälp av gallerväggar av trä. 10

11 verksamhet Guldrupe kyrka. Tore Nilsson, Freddy Larsson och Bo Lindbom spikar nya sågade träspån på långhustaket. Foto Louise Borgö. Vänge kyrka under restaurering vintern Foto Jan Utas. 11

12 verksamhet Gothem kyrka. Triumfbågen efter rengöring och konservering av kalkmålningarna. Foto Cecilia Boman. Jomfruland fyr på Krageø i Norge fasadrestaurerades av Byggnadshyttan våren Foto Øyvind Lauvnes. 12

13 verksamhet Ett av de större invändiga arbeten som utförts under de senaste åren är den invändiga restaureringen av Gothem kyrka. Kyrkan har en mycket rik kalkmålningsskrud från olika tider, bland annat den Kristofferbild från 1600-talet med målningar av Mohammed och påven som beskrivs på annan plats i denna skrift. Konserveringen av kalkmålningarna blev tidsödande genom att man fick putsa i och retuschera ett stort antal huggmärken som gjorts i väggarna när de putsades över på 1800-talet. I övrigt revs orgelpodiet från 1960-talet och orgeln flyttades till långhusets sydvästra hörn, ett nytt kalkstensgolv lades in i tornrummet och det ålderstigna elvärmesystemet byttes ut. Även i Gothem uppfördes en skärmvägg av trä för att tillskapa ett avskilt förvaringsutrymme i tornrummet för extrastolar, städmateriel, etc. Ett antal lösa, bemålade bänkluckor från och 1700-talen som förvarats i kyrkan inkomponerades i den nya skärmväggen. Några större putsreparationer har även utförts. Sommaren 2006 putsades delar av kyrktornen i Norrlanda och Othem om efter arbetsbeskrivningar av doktoranden Kristin Balksten, hon deltog även tidvis i de praktiska arbetena på plats med arbetslagen. I övrigt har som vanligt en mängd större och mindre underhållsarbeten utförts på en rad av öns kyrkor, bland annat tjärstrykning av tornhuvar och faltak, och under 2005 gjordes även ett par arbeten på kyrkor på fastlandet. Landsorts kapell i den sörmländska skärgården målades om utvändigt och spåntaket på Botkyrka kyrka reparerades och tjärströks. Restaureringsarbeten på profana byggnader m.m. Bland de projekt Byggnadshyttan genomfört hör restaureringen och rekonstruktionen av kastalen i Gammelgarn till de mer ovanliga. Det finns endast ett halvdussin kastaler (försvarstorn) bevarade i mer eller mindre ruinerat skick på den gotländska landsbygden. På Gammelgarns kastal, som hör till de bäst bevarade, var endast de övre delarna av murarna raserade och bjälklagen saknades. Murkrönen rekonstruerades och nya takstolar restes, täckta med ett nytt faltak. Vidare lades nya bjälklag in, förbundna med enkla trätrappor. Allt i princip enligt det förslag till restaurering som upprättats av ordföranden i Gammelgarns Hembygdsförening, Björn Håkansson. Andra medeltidsruiner på landsbygden som reparerades under perioden var Bara ödekyrka, prästgårdsruinen i Lau och prästgårdsportalerna i Garde och Tingstäde. 13

14 verksamhet Gammelgarns kastal under restaurering. Foto Petter Mårtensson. Kastalen efter avslutad restaurering. Foto Karl-M. Ekengren. 14

15 verksamhet Med arbetsbeskrivningar upprättade av Länsmuseet på Gotland som underlag har sockenmagasin i Akebäck och Sproge samt sockenstuga och stall i Hall restaurerats. En ny inriktning vad gäller Byggnadshyttans profana verksamhet är nyproduktion av»gotländska«småhus. Under 2006 har två arkitektritade byggnader uppförts, en familjevilla och ett fritidshus. Inhemska material som kalksten, kalkbruk och snickerier av gotländsk furu har till stor del använts. Ett annat nytt verksamhetsområde, även vad det gäller projektering, är läggning av gångbeläggningar av kalkstensflis på kyrkogårdar. Ett sådant»försöksprojekt«genomfördes på Lau kyrkogård, där man förhoppningsvis kan samla kunskap inför kommande projekt. Reparationsarbeten samt till- och ombyggnader har i sedvanlig ordning utförts åt ett antal privata fastighetsägare. Nämnas kan kv. Fiskaren 8 i Visby (ny balkong, nytt utsiktstorn och nya fasader), kv. Atterdag 6 i Visby och S. Kustvägen i Klintehamn (takomläggningar), kv. Laboratorn 3 i Visby och Verkegards på Fårö (fasadrestaureringar), samt Kinbergs plats och Birkagatan 3 i Visby (fönsterarbeten). Ett något udda arbete med hänsyn till byggnadens belägenhet var omputsningen av Jomfruland fyr på Krageø på Norges sydostkust, ett projekt som bekostades med bidrag från bland annat den norske riksantikvaren, Kystverket, Telemark Fylke, Krageø kommune och föreningen»jomfrulands Vel«. Konservatorsarbeten är annars det område som ökat mest av Byggnadshyttans verksamheter under de senaste åren. Detta som en följd av de ökade satsningarna från länsstyrelsens sida för att bevara kulturarvet vad gäller kyrkornas lösa inventarier. Hyttans konservatorsavdelning består för närvarande av två tillsvidareanställda och tre projektanställda konservatorer. Bland utförda uppdrag kan nämnas följande: Konservering av fasta och lösa inventarier i Grötlingbo, Hablingbo och Linde kyrkor, epitafium i Vamlingbo kyrka, altaruppsats i Hejdeby kyrka, samt ljuskrona i Tofta kyrka. Konservering av portalerna (5 st) på Lau kyrka. Restaurering av ett antal likvagnar åt de gotländska församlingarna. Konservering av tapeter, kv. Stopet i Visby. 15

16 verksamhet UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING M.M. Doktorandstipendium Doktorandprojektet Beständig puts på murverk, som presenterades i skrift seriens förra utgåva, framskrider enligt planerna. Projektet bedrivs inom ramen för Företagsforskarskolan NMK (Naturliga material med inriktning på miljö och kulturvård) och finansieras av en intressentgrupp där Byggnadshyttan och Samfälligheten Gotlands kyrkor är huvudfinansiärer. Doktoranden Kristin Balksten är klar med sin licentiatavhandling Kalk Porstrukturens betydelse för beständighet. Forskningsresultaten har med gott resultat använts vad gäller blandningar, appliceringsteknik, m. m. vid fasadarbeten på ett antal gotländska kyrkor under de senaste två åren. Kristin har presenterat sina forskningsresultat i olika relevanta publika sammanhang, och i samband med»stone 2004«-kongressen i Prag, Tjeckien, publicerat artikeln The pore structure in lime plasters as a key to understanding moisture transportation and frost damages. Hon kommer om allt går enligt planerna att avlägga sin doktorsexamen under september månad Klimat i kyrkor Högskolan på Gotland har i samarbete med Byggnadshyttan och Samfälligheten Gotlands kyrkor fortsatt sin forskning kring uppvärmning och inneklimat i kyrkor. Under perioden har följande projekt varit aktuella: Utveckling och utvärdering av ett textilskåp i Linde kyrka med särskild klimatstyrning för att undvika fukt- och mögelproblem. Detta har genomförts i samarbete med textilkonserveringsfirman Lotine. Seminarier och workshop med den danske experten Poul Klentz Larsen kring saltskador i Hemse kyrka. Studie av mögelskador i kyrkor i samverkan med Aimex AB, vilket resulterat i en rapport med riktlinjer för hur mögelproblem skall hanteras och förebyggas. Byggnadshyttans 20-årsjubileum Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotland började sin verksamhet 1986 och firade med anledning av detta sitt 20-årsjubileum under Det officiella firandet 16

17 verksamhet skedde den 8 september med ett program bestående av ett seminarium på Högskolan i Visby, lunch på restaurang Fabriken på Furillen, besök vid den pågående invändiga restaureringen av Gothem kyrka, samt middag på Muramaris utanför Visby. Vid seminariet hölls följande föredrag: Byggnadshyttan i ett kort historiskt perspektiv Åke G. Sjöberg. Gotländska kyrkorestaureringar erfarenheter och reflexioner Jan Utas Kalk i teori och praktik Kristin Balksten talets restaureringar av Gotlands kyrkor Joakim Hansson. Klimat i kulturhistoriska byggnader Tor Broström. Studiebesök, seminarier och konferenser I Byggnadshyttans uppdrag ingår att vara en aktiv part i relevanta sammanhang vad gäller vård och underhåll av kulturhistorisk bebyggelse. Detta innefattar bland annat att anordna och delta i workshops, studiebesök, seminarier och konferenser i ämnet. Under deltog sålunda hyttmästaren och övrig personal i bland annat följande arrangemang: Företag inom byggnadsvård och restaurering (fibor) Seminarium/ årsmöte på Kronovalls slott i Skåne resp. i Sundsvall. Nordiskt forum för byggnadskalk Seminarium/årsmöte på Bornholm resp. på Sveaborg utanför Helsingfors. Församlingsförbundets fastighetsrådgivare Studieresa till Holland. Svenska kyrkan Fastighetsdagar i Stockholm resp. Malmö, samt seminarium i Stockholm om skriften Kyrkorummets förnyelse och bevarande. European Association of building Crafts and Design (eacd) General Assembly på Gotland resp. i Laas i Italien. Svenska putsentreprenörföreningen (spef) Årsmöte på Knistad herrgård i Västergötland samt 40-årsjubileum i Borgholm på Öland. Högskolan på Gotland Seminarier i ämnena Heating Historic Churches, Byggnadsfysik svamp, mögel, röta och andra klimatrelaterade skador i kulturhistoriska byggnader, samt Salt, saltskador och inomhusklimat. Byggnadshyttans styrelse Studie-/styrelseresa till Krakow, Polen. 17

18 verksamhet National Museum, Köpenhamn Architectural paint research in building conservation. Byggnadshyttan anordnade under de aktuella åren bland annat: eacd:s General Assembly Visning av kalkbränning för länsstyrelsens seminarium Skog & Historia.»Öppna restaureringar«i samband med Kulturhusens dag, i Grötlingbo resp. i Gothem kyrkor. Studiebesök från Ösmo kyrkliga samfällighet i Södermanland. Kalkbränning för Högskolan på Gotlands byggnadsvårdsutbildning. Representation i branschorganisationer I enlighet med målsättningarna i stiftelsens stadgar är Byggnadshyttan aktiv i ett antal branschorganisationer både nationellt och internationellt, såsom icomos, spef, skif och de nämnda fibor, eacd och Nordiskt forum för byggnadskalk. På det lokala planet är hyttan engagerad i det lokala nätverket för byggnadsvård och Byggkretsloppsrådet. Sponsring Förutom finansiering av doktoranden Kristin Balksten har ekonomiska bidrag lämnats till Gotland Chamber Music Festival (Kulturföreningen Petrus de Dacia) och Jungfruspelen (Stenkyrka hembygdsförening). Publikationer Detta är det tredje utgåvan i Byggnadshyttans skriftserie. Målsättningen att komma ut med en ny skrift vartannat år kvarstår. I övrigt har Byggnadshyttan blivit uppmärksammad bland annat i spef:s 40- årsjubileumsskrift, i den lokala publikationen inför Designåret 2006, samt i en rad artiklar i lokalpressen. Hyttmästarens uppdrag Förutom styrelseuppdrag i branschorganisationerna är hyttmästaren församlingsrådgivare i Visby stift. Uppdraget innebär att vara stiftets församlingar behjälpliga i frågor som avser kyrkobyggnadernas vård och underhåll. 18

19 Maria Ihrsén MURALMÅLNINGARNA I BÄL KYRKA PÅ GOTLAND Friläggningen och konserveringen Det hade sedan länge funnits ett önskemål hos Bäl församling att ta fram de muralmålningar som man visste fanns dolda under de vitkalkade väggarna i kyrkorummet. Redan 1965 hade konservator Erik Olsson frilagt några rutor där man kunde se delar av den medeltida dekoren. Muralmålningarna togs slutligen fram och konserverades under vintern Friläggningen av muralmålningarna gav tillfälle att analysera färger som använts under medeltiden och som varken påverkats av sentida rengöringar eller påmålningar. Resultaten av undersökningarna finns sammanställda nedan under rubriken Muralmåleriets färger. Olika motiv från flera tidsepoker Bäl kyrka är byggd i flera etapper och har muralmålningar från olika tidsepoker, från 1200-talet till ca De äldsta muralmålningarna är utförda i samband med att koret byggdes under 1200-talets andra fjärdedel. I korets tältliknande kryssvalv är målat gulröda och grå linjer som löper längs med valvstrålarna och som möts i geometriska mönster vid valvhjässan. Dörrar, fönster och triumfbåge inramas med en stenimiterande dekor i gulrött och grått. Vid mitten av 1200-talet anses»mikaelsmästaren«ha målat biskoparna S:t Dionysius och S:t Nicolaus på korets östra vägg. Ovanför dem står deras namn skrivna och de höjer bägge handen i en välsignande gest. I korfönstret bakom altaret finns ytterligare två helgon, diakonerna S:t Laurentius och S:t Vincentius, samt två änglar med rökelsekar. Tornet och det nya långhuset tillkom något senare, troligen under 1200-talets tredje fjärdedel. I koret och långhuset målades sedan de tolv apostlarna med konsekrationskorsen i den ena handen och sina respektive igenkänningstecken i den andra. Apostlarna på långhusets sydvägg syns tydligast: Paulus, Simon, Judas Taddeus och Jacob den äldre. Ovanför södra sidoaltaret anas en målning av ärkeängeln Mikael från samma tid. Ärkeängeln sticker lansen i gapet på dra- 19

20 Friläggningen Beslutet att frilägga muralmålningarna var inte helt oproblematiskt och man diskuterade om man kanske skulle spara vitkalkningarna, som ett prov på det vita kyrkorum som man eftersträvade under stora delar av och 1800-talet, eller om man skulle vänta ytterligare några år tills tekniken att frilägga muralmuralmålningarna i bäl kyrka på gotland ken nedanför hans fötter. Triumfbågen är dekorerad med kvaderstensmåleri i omväxlande blå och röd färg. På korets norra vägg finns resterna av en målning föreställande Kristus omgiven av två änglar svängande rökelsekar. Vid mitten av 1400-talet tillkom en svit scener ur Nya testamentet, inramade av kolonner och med målade draperier nedanför. Figurscenerna är gjorda av en grupp målare kallade»passionsmästaren«, eftersom Passionshistorien (Kristi lidande och död) är huvudmotiv i de många kyrkor där målarna varit verksamma. På långhusets norra vägg, i mycket fragmentariskt skick, skymtar Passionshistorien samt Uppståndelsen. Historien inleds i nordvästra hörnet med Nattvarden. På södra väggen ses en svit bilder ur Jesus födelse. På korets norra vägg avbildas Nådastolen, där Gud Fader sitter med den korsfäste sonen i famnen. Nådastolen omges av en svit med heliga personer. På korets södra vägg skildras två riddarhelgon, S:t Göran och S:t Martin. I 1400-talsmåleriet finns också exempel på sedelärande historier av mer folklig karaktär. På västra väggen i långhuset, strax innanför dörren, ses Djävulen Tutivillius noterande allt skvaller i kyrkan. 3 I tornbågen är Tjuvmjölkerskan målad. Ytterligare en ommålning gjordes kring år 1700 med bland annat kvaderstensornamentik i grått som markerade bågar och valvstrålar. Någon gång under 1800-talet vitkalkades kyrkans väggar för att dölja muralmålningarna. Man ville lyfta fram det rena gudstjänstrummet både teologiskt och estetiskt. Muralmålningar i flera skikt och vitkalkningar Tekniken som muralmålningarna är gjorda med kallas»al secco«eftersom underlaget för dem är ett tunt skikt av torrt kalkbruk. Själva färgen består av pigment som blandats med ett bindemedel, vanligen kalk. När det var dags för ommålning av kyrkans inre täcktes först de gamla målningarna, helt eller delvis, över med ett nytt kalkskikt som man gjorde den nya målningen på. I koret finns det fyra skikt med måleri från olika perioder och i det något yngre långhuset tre skikt. 20

21 muralmålningarna i bäl kyrka på gotland Måleri från mitten av talet med Djävulen Tutivillius noterandes skvaller i kyrkan. Till höger i bild ses en en ängel som slår en av de mindre djävlarna i huvudet med en påk. Ovanför denna scen anas aposteln S:t Simon hållandes en såg och ett konsekrationskors. Han är målad vid 1200-talets slut och täcks delvis av 1400-talsmålningarna. Foto förf. Vid friläggningen blev två herdar och en ängel synliga på långhusets södra vägg. På bilden täcks de fortfarande delvis av flera skikt med vitkalkningar. Herdarna tillhör en svit av bilder som målades vid mitten av 1400-talet. Foto förf. Triumfbågens målade kvaderstensornamentik från 1200-talet som varit dold av vitkalkningar börjar framträda under friläggningsarbetet. Kvaderstensornamentikens konturer följer linjer och passarcirklar som ristats i kalkputsen. Foto Rebeca Kettunen. 21

22 muralmålningarna i bäl kyrka på gotland målningar möjligen har förfinats. Nästan alla Gotlands medeltida muralmålningar täcktes av vitkalkningar på och 1800-talen. Under hela 1900-talet, men främst på 50- och 60-talen, har man åter frilagt målningar i nästan samtliga kyrkor. Den senaste och förmodligen den sista större framtagningen av muralmålningar på Gotland är den som gjordes i Bäl kyrka. Vid friläggningen av muralmålningarna togs skikt för skikt av vitkalkningarna bort till dess att ett måleriskikt blottlades. Genom lätta knackningar med en friläggningshammare separerades de olika skikten med kalkbruk från varandra. Oftast släpper det överliggande kalkskiktet rätt lätt från målningarnas ytor eftersom dessa är täckta med en hinna av smuts och fett. När vitkalkningar togs bort kom målningar fram på korets och långhusets väggar samt i korets och tornets valv. I långhusets valv gjordes provframtagningar på flera ställen där man kunde förvänta sig målningar men utan resultat. De valven frilades därför inte utan kalkades istället om i en ljusare ton. De olika periodernas måleri värderades lika vid friläggningen och därmed tillämpades principen att inget måleri skulle offras på bekostnad av något annat. När en målad dekor kom i dagen sparades den. Däremot togs de vita ytorna som omgav själva motiven bort för att få fram nästa skikt med målningar. Nu syns därför målningar från olika tider tillsammans på ett sätt som de aldrig gjort under medeltiden. På några ställen finns det målningar som delvis täcker ett underliggande måleri. Överlappningarna är dock rätt få, i och med att samtliga måleriskikt lämnat stora väggytor odekorerade. I korvalvet ses numera två perioders måleri som inte varit menade att synas tillsammans. De äldsta målningarna, med korsformer i gulrött och grått, kalkades helt över under andra hälften av 1200-talet och ett nytt måleri med bladornamentik gjordes på dess yta. Vid friläggningen togs de äldsta målningarna fram där de inte täcktes av bladornamentiken. På grund av att bladornamentikens färgskikt är illa medfaret och fragmentariskt är det framför allt det undre skiktets korsformer som nu dominerar synintrycket. De tolv apostlarna som målats på väggarna i koret och långhuset vid slutet av 1200-talet skrapades delvis ned och täcktes över vid mitten av 1400-talet när»passionsmästaren«förberedde väggarna för sina muralmålningar. I långhuset döljer»passionsmästarens«bildsviter nedre delarna av de nu framtagna apostlarna. I koret däremot täcker 1400-talets målningar helt resterna efter apostlarna, som endast anas i bakgrunden. 22

Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning?

Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning? Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning? Hélène Svahn Garreau, 2013-10-10 VÄ KYRKAS KALKMÅLERI Målningarnas kulturhistoriska betydelse Romanska kalkmålningar i koret från ca 1120

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser

Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Nidarosdomens Restaureringsarbeider

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem

Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens nya kyrka: installation av nytt värmesystem Lidens socken, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län Murberget Länsmuseet Västernorrland rapport 2011:3 Hjördis Ek Innehållsförteckning Inledning 2 Historik

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER 19PL_. Sjömarisgatan 23 Gotlands Helena Svedén Lansstyrelsen i 165 7 Hässelby Blomodlarvägen 32A sista sidan Enligt förteckning 64 32 Malmköping Britt-Marie Blomberg Konia Björndainmen Kulturmiljöenheten

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus Måla träfasad Skydda och försköna ditt hus Jag har 96 favoriter I vår utomhusfärgkarta för träfasad har vi på Beckers noga valt ut 96 kulörer som på bästa sätt smälter in i vår nordiska natur och arkitektur.

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. Byggnadshyttan på Gotland 2001 2002 redaktionskommitté: Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. omslag: Fårö kyrka. Medeltida portal,

Läs mer

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Sandseryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:30 Anders Franzén

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Möklinta kyrka. Inre renovering 2008. Antikvarisk kontroll. Möklinta prästgård 5:1 Möklinta socken Västmanland. Helén Sjökvist

Möklinta kyrka. Inre renovering 2008. Antikvarisk kontroll. Möklinta prästgård 5:1 Möklinta socken Västmanland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:28 Möklinta kyrka Inre renovering 2008 Antikvarisk kontroll Möklinta prästgård 5:1 Möklinta socken Västmanland Helén Sjökvist Möklinta kyrka Inre renovering 2008

Läs mer

Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll.

Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. Byggnadshyttan på Gotland 2003 2004 REDAKTIONSKOMMIT TÉ Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. OMSLAG Tofta kyrka under restaurering

Läs mer

FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING FÄRGARKEOLOGISK UNDERSÖKNING NORRA ANKOMSTHALLEN CENTRALSTATION STOCKHOLM Foto: Stockholms Målerikonservering AB februari 2011 Beställare: Byggnadsantikvarie Johan Rittsél AIX Arkitekter AB Hudiksvallsgatan

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun

Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Restaurering av fönster på Timrå kyrka Timrå socken och kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2003:x 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Byggnadshyttan på Gotland

Byggnadshyttan på Gotland byggnadshy ttan på gotland 2007 2008 Byggnadshyttan på Gotland 2007 2008 författarna Kristin Balksten, tekn. dr., Balksten Byggnadsvård, lektor vid Högskolan på Gotland Nadine Huth, konservator vid Byggnadshyttan

Läs mer

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Dannäs kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Dannäs kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Dannäs socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:48 Robin Gullbrandsson Dannäs

Läs mer

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist

Tillberga kyrka. Ny larmanläggning. Antikvarisk rapport. Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland. Lisa Skanser Helén Sjökvist Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:19 Tillberga kyrka Ny larmanläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västerås kommun Västmanland Lisa Skanser Helén Sjökvist Tillberga kyrka

Läs mer

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN

LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN LJUSTORPS KYRKA, LJUSTORPS SOCKEN, TIMRÅ KOMMUN INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:7 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS

FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS FÄRGHISTORISK ÖVERBLICK Trä och putsfasader har målats sedan långt tillbaka. Färgurvalet har, på grund av ekonomi och hållbarhetsaspekter,

Läs mer

Omläggning av spåntak på Säby kyrka

Omläggning av spåntak på Säby kyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:32 Omläggning av spåntak på Säby kyrka Antikvarisk kontroll Säby prästgård 3:1 Säby socken Västmanland Helén Sjökvist Utgivning och distribution: Stiftelsen Kulturmiljövård

Läs mer

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16

Hjulsjö kyrka. Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012. Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland. Charlott Torgén Rapport 2012:16 Hjulsjö kyrka Hjulsjö, Hjulsjö socken, Nora kommun, Västmanland Tilläggsisolering av vindsbjälklag 2012 Charlott Torgén Rapport 2012:16 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26

Norrbyås kyrka. Utvändiga renoveringsarbeten 2010. Norrbyås sn, Örebro kn, Närke. Anneli Borg Rapport 2011:26 Norrbyås kyrka Norrbyås sn, Örebro kn, Närke Utvändiga renoveringsarbeten 2010 Anneli Borg Rapport 2011:26 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se 2 Inledning Stora Mellösa

Läs mer

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent

4. Åtgärdsdokumentation. Kronbergs ateljé. Fasadrenovering 2008. Kulturhistoriska avdelningen. Karin Blent 4. Åtgärdsdokumentation Kronbergs ateljé Fasadrenovering 2008 Kulturhistoriska avdelningen Karin Blent 1 4. Åtgärdsdokumentation Innehållsförteckning Beskrivning före åtgärd:... 3 Antikvariska ställningstaganden:...

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

RESTAURERING AV FÖNSTER

RESTAURERING AV FÖNSTER , RESTAURERING AV FÖNSTER VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN Länsmuseet Vä5ternorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2005:22 Bodil Mascher 2 Innehåll: Sid. INLEDNING 3 BESKRNNlNG

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland.

Svedvi kyrka. Fönster- och fasadrenovering. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2014:56 Svedvi kyrka Fönster- och fasadrenovering Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Tobias Mårud Svedvi kyrka Fönster- och

Läs mer

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun

BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun BORGSJÖ KYRKA Borgsjö sn, Ånge kommun SANERING AV HUSSVAMP Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningen Rapport nr 2005:28 Anette Lund Inledning...3 Beskrivning och historik...3 Bakgrund...... 4 Sammanfattning

Läs mer

Räknar du per liter, per m 2 eller per år?

Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Räknar du per liter, per m 2 eller per år? Liten övning i sann & falsk matematik. En spännande historia i kort sammanfattning Det började med att kung Ludwig I såg färgstarka vackra kalkfresker i norditalien

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson

Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson Konserveringsrapport Datum: 2011-01-03 Konservator: Susanna Högberg och Britt-Marie Mattsson 10 stycken Japanska textilprover på kartongark, med enstaka limrester. Märkning/Inventarienummer: Acc-nr: OM-1968-0070.

Läs mer

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA

FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA RAPPORT 2014:203 ANTIKVARISK MEDVERKAN FASADRENOVERING AV BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS KYRKA BJÖRKEBERGS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK Fasadrenovering av Björkebergs kyrka

Läs mer

Edåsa kyrka. Konserveringsrapport. Väggar - muralmålningar. K-KONSERVATOR Konserveringsrapport 2008:4 David Edvardson

Edåsa kyrka. Konserveringsrapport. Väggar - muralmålningar. K-KONSERVATOR Konserveringsrapport 2008:4 David Edvardson Konserveringsrapport Edåsa kyrka Väggar - muralmålningar K-KONSERVATOR Konserveringsrapport 2008:4 David Edvardson Postadress: Besöksadress: Tel/Fax: Orgnr: Slottsberget 14 Lindholmsvägen 10 031-65 40

Läs mer

Rengöring av valv i Västerås domkyrka

Rengöring av valv i Västerås domkyrka Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:20 Rengöring av valv i Västerås domkyrka Etapp IV Antikvarisk rapport Domkyrkan 1 Västerås domkyrkoförsamling Västmanland Boel Melin Rengöring av valv i Västerås

Läs mer

BYGGNADSVÅRD Produkter och kunskap

BYGGNADSVÅRD Produkter och kunskap BYGGNADSVÅRD Produkter och kunskap Foto: Per Andersson Tradition och erfarenhet Putsat och kalkmålat med Kulekalk Företaget Målarkalk AB är ett familjeföretag grundat 1948 och med lång erfarenhet som leverantör

Läs mer

Ljusterö kyrka. Hedvig Bellberg. Rapport 2013:3

Ljusterö kyrka. Hedvig Bellberg. Rapport 2013:3 Rapport 2013:3 Ljusterö kyrka Antikvarisk medverkan vid fönsterrestaurering i Ljusterö kyrka, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland. Hedvig Ljusterö kyrka Antikvarisk medverkan vid fönsterrestaurering

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31

Frötuna kyrka. Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av altare, altarring, korbänksskärmar, Frötuna kyrka, Frötuna socken, Norrtälje kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2004:31 Frötuna kyrka Antikvarisk

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

En lässtol i Upplandsmuseets samling

En lässtol i Upplandsmuseets samling En lässtol i Upplandsmuseets samling Ronnie Carlsson I årsboken Uppland 2007 publicerade undertecknad en kort artikel om Linnés s k plugghäst, dvs den lässtol med inventarienummer UU5121 i Uppsala universitets

Läs mer

RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK

RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK RAPPORT 2015:211 ANTIKVARISK MEDVERKAN RAPPESTAD KYRKA OMMÅLNING AV TAK RAPPESTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 1 2 Rappestad kyrka Ommålning av tak Innehåll Bakgrund.............................................................4

Läs mer

Irsta kyrka. Inre renovering. Antikvarisk kontroll. Irsta kyrkby 9:1 Irsta socken Västmanland. Helén Sjökvist

Irsta kyrka. Inre renovering. Antikvarisk kontroll. Irsta kyrkby 9:1 Irsta socken Västmanland. Helén Sjökvist Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:85 Irsta kyrka Inre renovering Antikvarisk kontroll Irsta kyrkby 9:1 Irsta socken Västmanland Helén Sjökvist Innehållsförteckning Inledning... 1 Bakgrund... 1 Inre

Läs mer

Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund

Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund Sidensjö kyrka, markisolering av vapenhusets grund Sidensjö socken, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Rapportnummer 2008:3 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Checklista för förvaring och vård av konst på papper

Checklista för förvaring och vård av konst på papper KONST PÅ PAPPER Konst på papper utgör ett relativt brett materialområde. Det omfattar tusch-, blyerts-, akvarell-, kol-, bläck- pastell- m.fl. teckningar. Underlaget, dvs. papperet kan också variera med

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä.

Måla med linoljefärg. Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Måla med linoljefärg Arbetsråd för Linoljefärg Täckfärg trä. Alcro har färg för traditionellt måleri. Samtidigt som vi har utvecklat nya färger har vi alltid värnat om att behålla den fina, svenska målningstraditionen.

Läs mer

Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka Husby-Ärlinghundra kyrka Antikvarisk medverkan vid rengöring och avfärgning av fasaderna samt byte av rötskadade takspån, Husby-Ärlinghundra kyrka, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION

INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION Antikvarisk kontroll Näsums kyrka INBROTTS- OCH BRANDLARMSINSTALLATION Näsums församling, Näsums socken i Bromölla kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:017 Malmö

Läs mer

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram

för energieffektivisering i i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Kållerstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län, Växjö stift

Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Kållerstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län, Växjö stift Kållerstads kyrka Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster Kållerstads socken i Gislaveds kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:7 Anders

Läs mer

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30

Färentuna kyrka. Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll vid restaurering av tornets tak och fasader, Färentuna kyrka, Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland Cecilia Pantzar Rapport 2007:30 Färentuna kyrka Antikvarisk kontroll

Läs mer

Stora Rytterne kyrkoruin

Stora Rytterne kyrkoruin Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:57 Stora Rytterne kyrkoruin Restaureringsåtgärder 2010, etapp IV Antikvarisk rapport RAÄ 51 Lundby 4:1 Rytterne socken Västerås kommun Västmanland Helén Sjökvist

Läs mer

Tillberga kyrka takomläggning

Tillberga kyrka takomläggning Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:66 Tillberga kyrka takomläggning Antikvarisk rapport Tillberga by 7:1 Tillberga socken Västmanland Boel Melin Tillberga kyrka Takomläggning Antikvarisk rapport

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström

Tyresö kyrka. Rapport 2011:53 Lisa Sundström Tyresö kyrka Antikvarisk medverkan vid konvertering av värmesystem till vattenburen geotermisk värme, ombyggnad och renovering av ekonomibyggnad samt byte av förvaringsinredning för kyrkliga inventarier

Läs mer

Gamla Sparbankshuset i Köping

Gamla Sparbankshuset i Köping Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:28 Gamla Sparbankshuset i Köping Renovering av exteriör och interiör Antikvarisk kontroll Kvarteret Brage 7 Köpings socken Västmanland Helén Sjökvist, Anders Eriksson

Läs mer

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25

Restaureringsrapport för bulhusflygel fastigheten Gotland, Lummelunda Nygranne 1:25 avdelningen för kulturmiljövård Länsstyrelsen Gotlands län Kulturmiljö visby 2007-12-13 dnr: AD2007-0392 handläggare: Pär Malmros Kopia till: Fastighetsägaren Länsmuseet på Gotland ATA Restaureringsrapport

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid ommålning fönster på Ekshärads kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid ommålning fönster på Ekshärads kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid ommålning fönster på Ekshärads kyrka Ekshärads socken, Hagfors kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:37 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6264-2009 med stöd

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33

Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering, Görvälns slott, Järfälla socken, Järfälla kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2004:33 Görvälns slott Antikvarisk kontroll vid fönsterrenovering,

Läs mer

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport

Restaurering av tak ._--- Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn. Slutrapport Restaurering av tak Lögdöbruk 3:29 och 3:31, Timrå kn.-._--- ~.. Slutrapport Länsmuseet VästemorrlandfTorbjörn Svaan Avdelningen för kulturmiljövård och dokumentation 1998-01-16 Innehåll Inledning 3 Beskrivning

Läs mer

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget

5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget 5.2 H2 Gamla vägen med omnejd - Kvarnberget Namnet på vägen syftar på att detta helt enkelt var den gamla vägen från Kville ner till sundet. Vägen går längs med Kvarnbergets norra sida. Byggnaderna följer

Läs mer

Ribersborgs kallbadhus

Ribersborgs kallbadhus Antikvarisk rapport Ribersborgs kallbadhus INSTALLATION AV LUFTVÄRMEPUMPAR SAMT NY ARMATUR PÅ LANDBRYGGAN Fastigheten Limhamn 10:3 och 11:280 i Malmö stad Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport

Läs mer

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng

2011:1. Södervidinge kyrka. Ny församlingslokal under läktaren, 2010. Maria Sträng 2011:1 Södervidinge kyrka Ny församlingslokal under läktaren, 2010 Maria Sträng Rapport 2011:1 Södervidinge kyrka - ny församlingslokal under läktaren Antikvarisk medverkan, 2010 Fornlämning nr 27 Södervidinge

Läs mer

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad.

fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. användning: Bostad. fastighet: BOFINKEN 2, hus A. adress: Körlings väg 12. ålder: 1942. arkitekt / byggm: Åke Pettersson. Gråmålad puts. Gult tegel. Sadeltak, rött 1-kupigt tegel. Vita hela, 2-lufts och 3-lufts fönster. Grå

Läs mer

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009

VIBY KYRKA. Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin. Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke. Antikvarisk kontroll 2009 VIBY KYRKA Viby socken, Hallsbergs kommun, Närke Yttre restaurering av tak och fasader på Viby kyrka och sockenmagasin Antikvarisk kontroll 2009 Linda Gustafsson Örebro läns museum Rapport 2009:15 Engelbrektsgatan

Läs mer

INTERIÖRT MÅLERI I VÄRMLAND

INTERIÖRT MÅLERI I VÄRMLAND INTERIÖRT MÅLERI I VÄRMLAND När jag började på Värmlands Museum för tretton år sen kom jag efter hand i kontakt med några fantastiska dekormålade interiörer i privatbostäder på landsbygden. Jag, som kommer

Läs mer

Gillberga kyrka. Klimatstyrt textilskåp. Antikvarisk rapport. Gillberga kyrka 1:1 Gillberga socken Eskilstuna kommun Södermanland.

Gillberga kyrka. Klimatstyrt textilskåp. Antikvarisk rapport. Gillberga kyrka 1:1 Gillberga socken Eskilstuna kommun Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:17 Gillberga kyrka Klimatstyrt textilskåp Antikvarisk rapport Gillberga kyrka 1:1 Gillberga socken Eskilstuna kommun Södermanland Tobias Mårud Gillberga kyrka Klimatstyrt

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

Castorinska Gravkoret

Castorinska Gravkoret Castorinska Gravkoret Grythyttan, Grythyttans socken, Hällefors kommun, Västmanland Restaurering 2013-2014 Estrid Esbjörnson Charlott Torgén Rapport 2014:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel.

Läs mer

Roslags-Kulla. Rapport 2013:11. Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad, Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland.

Roslags-Kulla. Rapport 2013:11. Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad, Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland. Rapport 2013:11 Roslags-Kulla kyrka Antikvarisk medverkan vid ommålning av fasad, Roslags-Kulla kyrka, Roslags-Kulla socken, Österåkers kommun, Uppland. Hedvig Bellberg Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se

Läs mer

SPEF. trygghet för dig

SPEF. trygghet för dig RÄTT FRÅN BÖRJAN 1 SPEF trygghet för dig Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Ö C K E R Ö K Y R K T O R N Öckerö socken och kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Reparation av granitfasader på

Ö C K E R Ö K Y R K T O R N Öckerö socken och kommun. Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt. Reparation av granitfasader på Rapport från antikvarisk kontroll av kyrkobyggnadsprojekt Reparation av granitfasader på Ö C K E R Ö K Y R K T O R N Öckerö socken och kommun B O H U S L Ä N S M U S E U M Rapport 2006:63 Tomas Brandt

Läs mer

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN

B randmursmålningar KERSTIN MANDEN-ORN KERSTIN MANDEN-ORN B randmursmålningar Inne på gården Teknologgatan 9 kan man se den brandmursmålning som på stadsmuseet givit upphov till en genomgång av bevarade brandmursmålningar i Stockholm. Stadsmuseet

Läs mer

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård

Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Stigluckan vid Snavlunda kyrkogård Snavlunda socken, Askersunds kommun, Närke. Restaurering av stiglucka på kyrkogården vid Snavlunda kyrka Bild 1. Putsad och avfärgad stiglucka vid Snavlunda kyrka. Louise

Läs mer

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö.

Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Restaurering av fasader på Fredens kapell i Hässjö. Hässjö kyrkas gravkapell, Hässjö socken, Timrå kommun, Medelpad. Rapportnummer 2008:1 Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

Sammetslent badrum. KLOKA HEM badrum. klokahem 47

Sammetslent badrum. KLOKA HEM badrum. klokahem 47 KLOKA HEM badrum Sammetslent badrum De magiskt sammetslena i villan i Hovås i tadelakt ett och vackert mate rial av maroc De hade stött på materialet i södra Spanien och efter en resa till Marocko hade

Läs mer