Respektive författare. isbn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Respektive författare. isbn 91-974679 - 2-8"

Transkript

1 Byggnadshyttan på Gotland

2 redaktionskommitté Håkan Lindkvist, Åke G. Sjöberg, Jan Utas, redaktör. Författarna är själva ansvariga för sina artiklars innehåll. omslag Byggnadshyttans Johnny Östergren tjärströk 2005 Guldrupe kyrkas nyrestaurerade spåntak. omslagsfoto Louise Borgö, Länsmuseet på Gotland. produktion Byggnadshyttan på Gotland, Visby grafisk form Helena Duveborg. tryck Snabba Tryck, Visby Respektive författare. isbn

3 INNEHÅLL Förord 5 Håkan Lindkvist Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotlands verksamhet Maria Ihrsén Muralmålningarna i Bäl kyrka på Gotland 19 Joakim Hansson 1800-talets och det tidiga 1900-talets restaureringar och ändringar i de gotländska kyrkorna 41 Åke G. Sjöberg Mahomet i Gothem och den turkiske månen i Linde 84 Petter Mårtensson Bilder från en kalkbränning 99 författarna Håkan Lindkvist, byggnadsingenjör, hyttmästare Maria Ihrsén, konservator, Byggnadshyttan Joakim Hansson, fil.dr., kyrkoantikvarie vid Länsstyrelsen på Gotland Åke G. Sjöberg, f.d. lektor, Visby Petter Mårtensson, hantverkare, Byggnadshyttan

4 4

5 FÖRORD Byggnadshyttan Är en stiftelse och dess stiftare är Riksantikvarieämbetet, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Gotlands kommun och Föreningen Gotland fornvänner. Hyttans huvuduppgift är att utföra kulturvårdande insatser på det gotländska byggnadsbeståndet och då kanske i första hand underhåll av kyrkorna. Reser man runt på ön och besöker någon eller några av våra vackra kyrkor så ser man ett imponerande resultat av hyttans insatser och kunnande. Samtidigt är det viktigt att påpeka att ekonomiskt fungerar hyttan som vilken annan byggfirma som helst och ska tjäna pengar på sitt arbete. Det överskott som verksamheten genererar ska sedan användas för att utveckla eller återupptäcka gammal byggnadsteknik, tillämpa den i arbetet och sprida kunskap till intresserade. Som ganska nybliven ordförande för stiftelsen måste jag tillstå att jag känner en viss stolthet att få vara en del i detta kulturarbete. Byggnadshyttan bildades 1986 och fyllde alltså 20 år förra året. Det firande vi med ett seminarium där den gotländska expertisen inom byggnadsvård delade med sig av sina kunskaper. Dagen avslutades sedan med en middag för inbjudna gäster på Muramaris utanför Visby. Vid en återblick på de gångna 20 åren i samband med jubileet kan man med fog säga att hyttan har fyllt sin funktion. Stora vård- och renoveringsbehov på kulturhistoriskt värdefulla byggnader förelåg och särskilt gällde det öns 92 medeltida kyrkor. Idag har kyrkorna en standard och ett underhåll som väcker stolthet och beundran. Alla problem är dock inte lösta. En av de större utmaningarna framöver ligger i att komma tillrätta med de uppvärmnings- och klimatproblem som många kyrkor och andra kulturbyggnader är behäftade med och som yttrar sig i ökande fukt- och mögelskador. Här pågår ett samarbete med Högskolan. För hyttans överlevnad är det också viktigt att hitta nya nischer eller marknader. Med den högre standard som öns kyrkor nu har så räcker förmodligen inte Samfällighetens uppdrag till för hyttan utan beställningar från annat håll måste komplettera verksamheten. Det kan vara renovering av profana byggnader, nybyggen med gammal byggnadsteknik eller t.o.m. uppdrag utanför Gotland. 5

6 förord Hur hyttan tagit sig an dessa utmaningar får vi väl återkomma till i nästa skrift. En alldeles särdeles relation har Byggnadshyttan till Samfälligheten Gotlands kyrkor, som under de gångna 20 åren har varit hyttans främsta uppdragsgivare. Planeringen på lång och kort sikt har samordnats ibland varje vecka vissa veckor varje dag. Den väsentligaste personen i detta sammanhang har i alla år varit styrelseledamoten i vår stiftelse tillika ordföranden i Samfällig hetens kyrkoråd (numera kyrkonämnd), Bo-Gustaf Sorby. Bo-Gustaf Sorby avgick från båda dessa sina uppdrag med utgången av 2005 då han blev hyllad på mångfaldiga sätt. Här är platsen att ännu en gång understryka Byggnadshyttans tacksamhet för hans insatser. Denna skrift som du nu håller i din hand är den tredje i en serie årsskrifter. Den första täckte , den andra och nu denna skrift, Byggnadshyttans årsskrift Personligen tycker jag att vi har åstadkommit en mycket intressant och läsvärd skrift. Håkan Lindkvist, vår hyttmästare, redogör först för hyttans verksamhet de två senaste åren. Det man slås av när man läser den redogörelsen är hur mycket hyttan verkligen uträttar under en begränsad tid. En viktig del av hyttans verksamhet är konserveringsarbetet. Det kräver stor skicklighet och tålamod. Maria Ihrsén ger oss en inblick i det arbetet. Bokens tyngsta och längsta bidrag svarar antikvarien och fil. dr. Joakim Hansson för när han redogör för restaureringsverksamheten i de gotländska kyrkorna under 1800-talet. Åke G. Sjöberg har sedan en uppsats om Mohammed i Gothem kyrka. Hans text berör frågor som är ytterst aktuella i vår tid. Vi är också glada att i detta nummer kunna presentera ett bildreportage om hyttans kalktillverkning. Jag vågar säga att detta är unikt. Det är inte så många som vet hur kalktillverkning går till och än färre har sett det. Skriftkommittén har utgjorts av Åke G. Sjöberg, Håkan Lindkvist och Jan Utas (som också har varit redaktör). Jag hoppas att du ska finna skriften lika intressant att läsa som vi har funnit den rolig att göra. Mycket nöje! Anders Granat Ordförande 6

7 Håkan Lindkvist Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotlands Verksamhet byggnadshyttans bakgrund och organisation En byggnadshytta är enligt Nationalencyklopedien»en arbetsorganisation kring ett större bygge, framför allt under medeltiden, renässansen och barocken. Förutom byggmästare/arkitekt och stenhuggare ingick i byggnadshyttan olika hantverkare, såsom murare, kalkrörare, timmermän och smeder. Också stenbrottens grovhuggare och byggplatsens hantlangare tillhörde vanligen organisationen. Den reglerades av stadgar och hade en egen, intern rättsskipning. Byggnadshyttan hade högre status och friare rättsställning än de till städerna bundna yrkesskråna. Ordet kan också beteckna en verkstadslokal i vilken medlemmarna i organisationen utförde en del av sina arbeten«. Byggnadshyttan på Gotland Byggnadshyttan på Gotland bildades 1986 som en stiftelse med syfte att var - aktigt säkerställa den hantverkskunskap som fordras för restaurering av äldre bebyggelse. Stiftarna är Riksantikvarieämbetet, Samfälligheten Gotlands kyrkor, Gotlands kommun och Föreningen Gotlands fornvänner (huvudman för Länsmuseet på Gotland). Två representanter från respektive av de båda förstnämnda organisationerna och en för vardera av de sistnämnda bildar tillsammans med en opartisk ordförande hyttans styrelse. Ordförandeposten innehas sedan den 1 januari 2005 av länsrådet Anders Granat. Bakgrunden till hyttans tillkomst är det omfattande vårdbehovet hos den stora mängden kulturhistoriskt värdefulla byggnader på ön med de 92 medeltidskyrkorna och ringmuren och ruinerna i Visby som främsta representanter. Förutom att medverka vid underhållet av dessa skall man enligt stadgarna utbilda hantverkare och utveckla hantverksmetoder, tillverka byggnadsmaterial samt sammanställa och sprida vunna kunskaper och erfarenheter. 7

8 verksamhet Byggnadshyttans Kalk AB Stiftelsen äger 90 procent av dotterbolaget Byggnadshyttans Kalk AB. Bolagets verksamhet, som startade 1991, innebär tillverkning och försäljning av kalk och kalkprodukter och andra material för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Kalkbolaget har ingen personal anställd, tjänster för administration och produktion köps av stiftelsen. Personal Byggnadshyttans chef med titeln hyttmästare är sedan 1997 Håkan Lindkvist. Han är byggnadsingenjör och har tidigare varit verksam i olika funktioner hos entreprenadföretag i Skåne, bland annat som arbetschef hos JM AB (John Mattson Byggnads AB) och som vd för mur- och putsspecialistföretaget Pukab i Malmö. I övrigt bestod Byggnadshyttans personal vid utgången av år 2006 av en kamrer/kanslist, två arbetsledare, två konservatorer och 15 bygghantverkare. Byggnader och anläggningar Byggnadshyttans kontor ligger i Gamla Residenset, ett knuttimrat hus från 1640-talet beläget mycket centralt invid Donners plats i Visby innerstad. Inom endast ett par hundra meters radie finns några av verksamhetens närmaste samarbetspartners inom länsstyrelse, länsmuseum, och högskola. Huset, som är byggnadsminnesförklarat, ägs av huvudmannen för Länsmuseet på Gotland. Kalkbolaget är sedan 1996 ägare till fastigheten S:ta Maria 37 i Visby, belägen alldeles intill Domkyrkan. Den köptes nämnda år in från Föreningen Gotlands fornvänner. På tomten finns två sammanbyggda medeltida stenhus,»johan Målares hus«, byggnadsminnesförklarade sedan Husen har totalrenoverats av hyttan och inrymmer i dag en lägenhet, studentrum och lokaler samt en vinkällare. Byggnadshyttans förråd, verkstäder och personalbyggnader m.m. ligger på av Gotlands kommun förhyrd mark vid Djupkvior i södra utkanten av Visby. Anläggningen är mer eller mindre under ständig utveckling. För närvarande inryms där verkstäder för specialsnickeri, för specialglasmästeri samt för materiel och utrustning; arbetsledningskontor med personalutrymmen och arkiv; konservatorsateljé, kall- och varmförråd för byggnadsmaterial och maskiner, samt kalkgravar för lagring av våtsläckt kalk, m.m. 8

9 verksamhet I anslutning till Djupkviorförrådet ligger»katedralen«, en kyrkobyggnad i miniformat. Den uppfördes som övningsobjekt av elever från byggnadsvårdsutbildningen vid Högskolan på Gotland och instruktörer från Byggnadshyttan och nyttjas numera bland annat för provning och utveckling av klimat styrutrustning för kyrkobyggnader. I Hejnum, drygt två mil nordost om Visby, ligger på arrenderad mark den vedeldade kalkugn som används vid framställningen av Byggnadshyttans våtsläckta kalk. Kalkbrottet, varifrån kalkstenen till bränningen hämtas, ligger i omedelbar anslutning till kalkugnen. Kalkstenen bryts enligt avtal med ägarna till fastigheten Hejnum Rings 3:1. På platsen finns också en fungerande tjärdal (gotl. sojde). Kalktillverkningen För Kalkbolagets räkning tillverkades under ca 41 ton våtsläckt kalk och ca 25 ton avyttrades. Därav köptes ca 16 ton tillbaka av Byggnadshyttan för att användas i byggverksamheten. Ekonomi Omsättningen år 2005 var för Stiftelsen Byggnadshyttan ca 15,8 milj. kr, för Byggnadshyttans Kalk AB ca 0,6 milj. kr. Den procentuella fördelningen av arbetsvolymen mellan kyrkorestaureringar och övriga entreprenader var 60/40. Motsvarande siffror för 2006 var 16,6 resp. 0,7 milj. kr i omsättning, samt 52/48 procent i arbetsvolym mellan kyrkorestaureringar och övriga arbeten. 9

10 verksamhet UTFÖRDA RESTAURERINGSPROJEKT Kyrkorestaureringar De kyrkorestaureringar som Byggnadshyttan utför på uppdrag av Samfälligheten Gotlands kyrkor görs vanligen på löpande räkning. Hyttan har sedan sin tillkomst vid sidan av ett större antal utvändiga arbeten svarat för samtliga invändiga restaureringar, medan samfälligheten av de utvändiga projekten varje år lämnar ut något eller några för anbudsräkning på den öppna marknaden. I dessa fall fungerar hyttmästaren som byggledare. Under utförde hyttan sex större restaureringsarbeten på kyrkorna. För projekteringen av byggnadsarbetena svarade arkitekt Jan Utas, Visby. Guldrupe kyrka fick sålunda nya spåntak och huggstensfasaderna omfogades. På Vänge kyrka reparerades tornets stomme varefter den kläddes med ny panel. Även tegeltaken och fasadputsen reparerades. Vid båda dessa kyrkor har putsblandningar och appliceringsteknik utarbetats tillsammans med doktoranden Kristin Balksten (se avsnittet Utbildning och kunskapsspridning m.m. nedan!). I Grötlingbo kyrka kom en invändig restaurering till stånd, vilken beroende på den kraftiga fuktvandringen i sandstensmurverken och på att olika brukstyper använts vid tidigare restaureringar visade sig bli relativt komplicerad vad avser rengöring, målning och konservering av kalkmåleri på väggar och valv. Vid restaureringen byttes även trägolvet i kyrkans långhus ut p.g.a. fukt- och mögelproblem, och värme- och elsystemen kompletterades. När Linde kyrka restaurerades utfördes de in- och utvändiga arbetena samtidigt, vilket normalt inte varit fallet vid tidigare restaureringsprojekt på kyrkorna, då man istället tidsmässigt skilt på dessa. Samordningen visade sig vara lyckad genom möjligheten att utnyttja både personella och andra resurserna på ett effektivare sätt, och på det viset spara såväl tid som pengar. Fortsättning lär följa i framtiden. Även Hablingbo kyrka har restaurerats invändigt. Projektets omfattning ut ökades väsentligt under restaureringens gång, bland annat lades ett nytt kalkstensgolv i diagonalmönster på gångytorna i långhuset, och altaravsatsen belades med äldre gravhällar, vilka tidigare förvarats på kyrkogården. I övrigt gjordes väggar och valv rena, kalkmålningarna konserverades och under läktaren avdelades ett par mindre förrådsutrymmen med hjälp av gallerväggar av trä. 10

11 verksamhet Guldrupe kyrka. Tore Nilsson, Freddy Larsson och Bo Lindbom spikar nya sågade träspån på långhustaket. Foto Louise Borgö. Vänge kyrka under restaurering vintern Foto Jan Utas. 11

12 verksamhet Gothem kyrka. Triumfbågen efter rengöring och konservering av kalkmålningarna. Foto Cecilia Boman. Jomfruland fyr på Krageø i Norge fasadrestaurerades av Byggnadshyttan våren Foto Øyvind Lauvnes. 12

13 verksamhet Ett av de större invändiga arbeten som utförts under de senaste åren är den invändiga restaureringen av Gothem kyrka. Kyrkan har en mycket rik kalkmålningsskrud från olika tider, bland annat den Kristofferbild från 1600-talet med målningar av Mohammed och påven som beskrivs på annan plats i denna skrift. Konserveringen av kalkmålningarna blev tidsödande genom att man fick putsa i och retuschera ett stort antal huggmärken som gjorts i väggarna när de putsades över på 1800-talet. I övrigt revs orgelpodiet från 1960-talet och orgeln flyttades till långhusets sydvästra hörn, ett nytt kalkstensgolv lades in i tornrummet och det ålderstigna elvärmesystemet byttes ut. Även i Gothem uppfördes en skärmvägg av trä för att tillskapa ett avskilt förvaringsutrymme i tornrummet för extrastolar, städmateriel, etc. Ett antal lösa, bemålade bänkluckor från och 1700-talen som förvarats i kyrkan inkomponerades i den nya skärmväggen. Några större putsreparationer har även utförts. Sommaren 2006 putsades delar av kyrktornen i Norrlanda och Othem om efter arbetsbeskrivningar av doktoranden Kristin Balksten, hon deltog även tidvis i de praktiska arbetena på plats med arbetslagen. I övrigt har som vanligt en mängd större och mindre underhållsarbeten utförts på en rad av öns kyrkor, bland annat tjärstrykning av tornhuvar och faltak, och under 2005 gjordes även ett par arbeten på kyrkor på fastlandet. Landsorts kapell i den sörmländska skärgården målades om utvändigt och spåntaket på Botkyrka kyrka reparerades och tjärströks. Restaureringsarbeten på profana byggnader m.m. Bland de projekt Byggnadshyttan genomfört hör restaureringen och rekonstruktionen av kastalen i Gammelgarn till de mer ovanliga. Det finns endast ett halvdussin kastaler (försvarstorn) bevarade i mer eller mindre ruinerat skick på den gotländska landsbygden. På Gammelgarns kastal, som hör till de bäst bevarade, var endast de övre delarna av murarna raserade och bjälklagen saknades. Murkrönen rekonstruerades och nya takstolar restes, täckta med ett nytt faltak. Vidare lades nya bjälklag in, förbundna med enkla trätrappor. Allt i princip enligt det förslag till restaurering som upprättats av ordföranden i Gammelgarns Hembygdsförening, Björn Håkansson. Andra medeltidsruiner på landsbygden som reparerades under perioden var Bara ödekyrka, prästgårdsruinen i Lau och prästgårdsportalerna i Garde och Tingstäde. 13

14 verksamhet Gammelgarns kastal under restaurering. Foto Petter Mårtensson. Kastalen efter avslutad restaurering. Foto Karl-M. Ekengren. 14

15 verksamhet Med arbetsbeskrivningar upprättade av Länsmuseet på Gotland som underlag har sockenmagasin i Akebäck och Sproge samt sockenstuga och stall i Hall restaurerats. En ny inriktning vad gäller Byggnadshyttans profana verksamhet är nyproduktion av»gotländska«småhus. Under 2006 har två arkitektritade byggnader uppförts, en familjevilla och ett fritidshus. Inhemska material som kalksten, kalkbruk och snickerier av gotländsk furu har till stor del använts. Ett annat nytt verksamhetsområde, även vad det gäller projektering, är läggning av gångbeläggningar av kalkstensflis på kyrkogårdar. Ett sådant»försöksprojekt«genomfördes på Lau kyrkogård, där man förhoppningsvis kan samla kunskap inför kommande projekt. Reparationsarbeten samt till- och ombyggnader har i sedvanlig ordning utförts åt ett antal privata fastighetsägare. Nämnas kan kv. Fiskaren 8 i Visby (ny balkong, nytt utsiktstorn och nya fasader), kv. Atterdag 6 i Visby och S. Kustvägen i Klintehamn (takomläggningar), kv. Laboratorn 3 i Visby och Verkegards på Fårö (fasadrestaureringar), samt Kinbergs plats och Birkagatan 3 i Visby (fönsterarbeten). Ett något udda arbete med hänsyn till byggnadens belägenhet var omputsningen av Jomfruland fyr på Krageø på Norges sydostkust, ett projekt som bekostades med bidrag från bland annat den norske riksantikvaren, Kystverket, Telemark Fylke, Krageø kommune och föreningen»jomfrulands Vel«. Konservatorsarbeten är annars det område som ökat mest av Byggnadshyttans verksamheter under de senaste åren. Detta som en följd av de ökade satsningarna från länsstyrelsens sida för att bevara kulturarvet vad gäller kyrkornas lösa inventarier. Hyttans konservatorsavdelning består för närvarande av två tillsvidareanställda och tre projektanställda konservatorer. Bland utförda uppdrag kan nämnas följande: Konservering av fasta och lösa inventarier i Grötlingbo, Hablingbo och Linde kyrkor, epitafium i Vamlingbo kyrka, altaruppsats i Hejdeby kyrka, samt ljuskrona i Tofta kyrka. Konservering av portalerna (5 st) på Lau kyrka. Restaurering av ett antal likvagnar åt de gotländska församlingarna. Konservering av tapeter, kv. Stopet i Visby. 15

16 verksamhet UTBILDNING OCH KUNSKAPSSPRIDNING M.M. Doktorandstipendium Doktorandprojektet Beständig puts på murverk, som presenterades i skrift seriens förra utgåva, framskrider enligt planerna. Projektet bedrivs inom ramen för Företagsforskarskolan NMK (Naturliga material med inriktning på miljö och kulturvård) och finansieras av en intressentgrupp där Byggnadshyttan och Samfälligheten Gotlands kyrkor är huvudfinansiärer. Doktoranden Kristin Balksten är klar med sin licentiatavhandling Kalk Porstrukturens betydelse för beständighet. Forskningsresultaten har med gott resultat använts vad gäller blandningar, appliceringsteknik, m. m. vid fasadarbeten på ett antal gotländska kyrkor under de senaste två åren. Kristin har presenterat sina forskningsresultat i olika relevanta publika sammanhang, och i samband med»stone 2004«-kongressen i Prag, Tjeckien, publicerat artikeln The pore structure in lime plasters as a key to understanding moisture transportation and frost damages. Hon kommer om allt går enligt planerna att avlägga sin doktorsexamen under september månad Klimat i kyrkor Högskolan på Gotland har i samarbete med Byggnadshyttan och Samfälligheten Gotlands kyrkor fortsatt sin forskning kring uppvärmning och inneklimat i kyrkor. Under perioden har följande projekt varit aktuella: Utveckling och utvärdering av ett textilskåp i Linde kyrka med särskild klimatstyrning för att undvika fukt- och mögelproblem. Detta har genomförts i samarbete med textilkonserveringsfirman Lotine. Seminarier och workshop med den danske experten Poul Klentz Larsen kring saltskador i Hemse kyrka. Studie av mögelskador i kyrkor i samverkan med Aimex AB, vilket resulterat i en rapport med riktlinjer för hur mögelproblem skall hanteras och förebyggas. Byggnadshyttans 20-årsjubileum Stiftelsen Byggnadshyttan på Gotland började sin verksamhet 1986 och firade med anledning av detta sitt 20-årsjubileum under Det officiella firandet 16

17 verksamhet skedde den 8 september med ett program bestående av ett seminarium på Högskolan i Visby, lunch på restaurang Fabriken på Furillen, besök vid den pågående invändiga restaureringen av Gothem kyrka, samt middag på Muramaris utanför Visby. Vid seminariet hölls följande föredrag: Byggnadshyttan i ett kort historiskt perspektiv Åke G. Sjöberg. Gotländska kyrkorestaureringar erfarenheter och reflexioner Jan Utas Kalk i teori och praktik Kristin Balksten talets restaureringar av Gotlands kyrkor Joakim Hansson. Klimat i kulturhistoriska byggnader Tor Broström. Studiebesök, seminarier och konferenser I Byggnadshyttans uppdrag ingår att vara en aktiv part i relevanta sammanhang vad gäller vård och underhåll av kulturhistorisk bebyggelse. Detta innefattar bland annat att anordna och delta i workshops, studiebesök, seminarier och konferenser i ämnet. Under deltog sålunda hyttmästaren och övrig personal i bland annat följande arrangemang: Företag inom byggnadsvård och restaurering (fibor) Seminarium/ årsmöte på Kronovalls slott i Skåne resp. i Sundsvall. Nordiskt forum för byggnadskalk Seminarium/årsmöte på Bornholm resp. på Sveaborg utanför Helsingfors. Församlingsförbundets fastighetsrådgivare Studieresa till Holland. Svenska kyrkan Fastighetsdagar i Stockholm resp. Malmö, samt seminarium i Stockholm om skriften Kyrkorummets förnyelse och bevarande. European Association of building Crafts and Design (eacd) General Assembly på Gotland resp. i Laas i Italien. Svenska putsentreprenörföreningen (spef) Årsmöte på Knistad herrgård i Västergötland samt 40-årsjubileum i Borgholm på Öland. Högskolan på Gotland Seminarier i ämnena Heating Historic Churches, Byggnadsfysik svamp, mögel, röta och andra klimatrelaterade skador i kulturhistoriska byggnader, samt Salt, saltskador och inomhusklimat. Byggnadshyttans styrelse Studie-/styrelseresa till Krakow, Polen. 17

18 verksamhet National Museum, Köpenhamn Architectural paint research in building conservation. Byggnadshyttan anordnade under de aktuella åren bland annat: eacd:s General Assembly Visning av kalkbränning för länsstyrelsens seminarium Skog & Historia.»Öppna restaureringar«i samband med Kulturhusens dag, i Grötlingbo resp. i Gothem kyrkor. Studiebesök från Ösmo kyrkliga samfällighet i Södermanland. Kalkbränning för Högskolan på Gotlands byggnadsvårdsutbildning. Representation i branschorganisationer I enlighet med målsättningarna i stiftelsens stadgar är Byggnadshyttan aktiv i ett antal branschorganisationer både nationellt och internationellt, såsom icomos, spef, skif och de nämnda fibor, eacd och Nordiskt forum för byggnadskalk. På det lokala planet är hyttan engagerad i det lokala nätverket för byggnadsvård och Byggkretsloppsrådet. Sponsring Förutom finansiering av doktoranden Kristin Balksten har ekonomiska bidrag lämnats till Gotland Chamber Music Festival (Kulturföreningen Petrus de Dacia) och Jungfruspelen (Stenkyrka hembygdsförening). Publikationer Detta är det tredje utgåvan i Byggnadshyttans skriftserie. Målsättningen att komma ut med en ny skrift vartannat år kvarstår. I övrigt har Byggnadshyttan blivit uppmärksammad bland annat i spef:s 40- årsjubileumsskrift, i den lokala publikationen inför Designåret 2006, samt i en rad artiklar i lokalpressen. Hyttmästarens uppdrag Förutom styrelseuppdrag i branschorganisationerna är hyttmästaren församlingsrådgivare i Visby stift. Uppdraget innebär att vara stiftets församlingar behjälpliga i frågor som avser kyrkobyggnadernas vård och underhåll. 18

19 Maria Ihrsén MURALMÅLNINGARNA I BÄL KYRKA PÅ GOTLAND Friläggningen och konserveringen Det hade sedan länge funnits ett önskemål hos Bäl församling att ta fram de muralmålningar som man visste fanns dolda under de vitkalkade väggarna i kyrkorummet. Redan 1965 hade konservator Erik Olsson frilagt några rutor där man kunde se delar av den medeltida dekoren. Muralmålningarna togs slutligen fram och konserverades under vintern Friläggningen av muralmålningarna gav tillfälle att analysera färger som använts under medeltiden och som varken påverkats av sentida rengöringar eller påmålningar. Resultaten av undersökningarna finns sammanställda nedan under rubriken Muralmåleriets färger. Olika motiv från flera tidsepoker Bäl kyrka är byggd i flera etapper och har muralmålningar från olika tidsepoker, från 1200-talet till ca De äldsta muralmålningarna är utförda i samband med att koret byggdes under 1200-talets andra fjärdedel. I korets tältliknande kryssvalv är målat gulröda och grå linjer som löper längs med valvstrålarna och som möts i geometriska mönster vid valvhjässan. Dörrar, fönster och triumfbåge inramas med en stenimiterande dekor i gulrött och grått. Vid mitten av 1200-talet anses»mikaelsmästaren«ha målat biskoparna S:t Dionysius och S:t Nicolaus på korets östra vägg. Ovanför dem står deras namn skrivna och de höjer bägge handen i en välsignande gest. I korfönstret bakom altaret finns ytterligare två helgon, diakonerna S:t Laurentius och S:t Vincentius, samt två änglar med rökelsekar. Tornet och det nya långhuset tillkom något senare, troligen under 1200-talets tredje fjärdedel. I koret och långhuset målades sedan de tolv apostlarna med konsekrationskorsen i den ena handen och sina respektive igenkänningstecken i den andra. Apostlarna på långhusets sydvägg syns tydligast: Paulus, Simon, Judas Taddeus och Jacob den äldre. Ovanför södra sidoaltaret anas en målning av ärkeängeln Mikael från samma tid. Ärkeängeln sticker lansen i gapet på dra- 19

20 Friläggningen Beslutet att frilägga muralmålningarna var inte helt oproblematiskt och man diskuterade om man kanske skulle spara vitkalkningarna, som ett prov på det vita kyrkorum som man eftersträvade under stora delar av och 1800-talet, eller om man skulle vänta ytterligare några år tills tekniken att frilägga muralmuralmålningarna i bäl kyrka på gotland ken nedanför hans fötter. Triumfbågen är dekorerad med kvaderstensmåleri i omväxlande blå och röd färg. På korets norra vägg finns resterna av en målning föreställande Kristus omgiven av två änglar svängande rökelsekar. Vid mitten av 1400-talet tillkom en svit scener ur Nya testamentet, inramade av kolonner och med målade draperier nedanför. Figurscenerna är gjorda av en grupp målare kallade»passionsmästaren«, eftersom Passionshistorien (Kristi lidande och död) är huvudmotiv i de många kyrkor där målarna varit verksamma. På långhusets norra vägg, i mycket fragmentariskt skick, skymtar Passionshistorien samt Uppståndelsen. Historien inleds i nordvästra hörnet med Nattvarden. På södra väggen ses en svit bilder ur Jesus födelse. På korets norra vägg avbildas Nådastolen, där Gud Fader sitter med den korsfäste sonen i famnen. Nådastolen omges av en svit med heliga personer. På korets södra vägg skildras två riddarhelgon, S:t Göran och S:t Martin. I 1400-talsmåleriet finns också exempel på sedelärande historier av mer folklig karaktär. På västra väggen i långhuset, strax innanför dörren, ses Djävulen Tutivillius noterande allt skvaller i kyrkan. 3 I tornbågen är Tjuvmjölkerskan målad. Ytterligare en ommålning gjordes kring år 1700 med bland annat kvaderstensornamentik i grått som markerade bågar och valvstrålar. Någon gång under 1800-talet vitkalkades kyrkans väggar för att dölja muralmålningarna. Man ville lyfta fram det rena gudstjänstrummet både teologiskt och estetiskt. Muralmålningar i flera skikt och vitkalkningar Tekniken som muralmålningarna är gjorda med kallas»al secco«eftersom underlaget för dem är ett tunt skikt av torrt kalkbruk. Själva färgen består av pigment som blandats med ett bindemedel, vanligen kalk. När det var dags för ommålning av kyrkans inre täcktes först de gamla målningarna, helt eller delvis, över med ett nytt kalkskikt som man gjorde den nya målningen på. I koret finns det fyra skikt med måleri från olika perioder och i det något yngre långhuset tre skikt. 20

21 muralmålningarna i bäl kyrka på gotland Måleri från mitten av talet med Djävulen Tutivillius noterandes skvaller i kyrkan. Till höger i bild ses en en ängel som slår en av de mindre djävlarna i huvudet med en påk. Ovanför denna scen anas aposteln S:t Simon hållandes en såg och ett konsekrationskors. Han är målad vid 1200-talets slut och täcks delvis av 1400-talsmålningarna. Foto förf. Vid friläggningen blev två herdar och en ängel synliga på långhusets södra vägg. På bilden täcks de fortfarande delvis av flera skikt med vitkalkningar. Herdarna tillhör en svit av bilder som målades vid mitten av 1400-talet. Foto förf. Triumfbågens målade kvaderstensornamentik från 1200-talet som varit dold av vitkalkningar börjar framträda under friläggningsarbetet. Kvaderstensornamentikens konturer följer linjer och passarcirklar som ristats i kalkputsen. Foto Rebeca Kettunen. 21

22 muralmålningarna i bäl kyrka på gotland målningar möjligen har förfinats. Nästan alla Gotlands medeltida muralmålningar täcktes av vitkalkningar på och 1800-talen. Under hela 1900-talet, men främst på 50- och 60-talen, har man åter frilagt målningar i nästan samtliga kyrkor. Den senaste och förmodligen den sista större framtagningen av muralmålningar på Gotland är den som gjordes i Bäl kyrka. Vid friläggningen av muralmålningarna togs skikt för skikt av vitkalkningarna bort till dess att ett måleriskikt blottlades. Genom lätta knackningar med en friläggningshammare separerades de olika skikten med kalkbruk från varandra. Oftast släpper det överliggande kalkskiktet rätt lätt från målningarnas ytor eftersom dessa är täckta med en hinna av smuts och fett. När vitkalkningar togs bort kom målningar fram på korets och långhusets väggar samt i korets och tornets valv. I långhusets valv gjordes provframtagningar på flera ställen där man kunde förvänta sig målningar men utan resultat. De valven frilades därför inte utan kalkades istället om i en ljusare ton. De olika periodernas måleri värderades lika vid friläggningen och därmed tillämpades principen att inget måleri skulle offras på bekostnad av något annat. När en målad dekor kom i dagen sparades den. Däremot togs de vita ytorna som omgav själva motiven bort för att få fram nästa skikt med målningar. Nu syns därför målningar från olika tider tillsammans på ett sätt som de aldrig gjort under medeltiden. På några ställen finns det målningar som delvis täcker ett underliggande måleri. Överlappningarna är dock rätt få, i och med att samtliga måleriskikt lämnat stora väggytor odekorerade. I korvalvet ses numera två perioders måleri som inte varit menade att synas tillsammans. De äldsta målningarna, med korsformer i gulrött och grått, kalkades helt över under andra hälften av 1200-talet och ett nytt måleri med bladornamentik gjordes på dess yta. Vid friläggningen togs de äldsta målningarna fram där de inte täcktes av bladornamentiken. På grund av att bladornamentikens färgskikt är illa medfaret och fragmentariskt är det framför allt det undre skiktets korsformer som nu dominerar synintrycket. De tolv apostlarna som målats på väggarna i koret och långhuset vid slutet av 1200-talet skrapades delvis ned och täcktes över vid mitten av 1400-talet när»passionsmästaren«förberedde väggarna för sina muralmålningar. I långhuset döljer»passionsmästarens«bildsviter nedre delarna av de nu framtagna apostlarna. I koret däremot täcker 1400-talets målningar helt resterna efter apostlarna, som endast anas i bakgrunden. 22

Tjällmo. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg

Tjällmo. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Tjällmo Besiktning av kalkmåleri 2015-04-16 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Tjällmo, besiktning av kalkmåleri 2015-04-16 Måleriets skick, sammanfattning Måleriet är i princip orört sedan det framtogs

Läs mer

Kullerstad. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: västra triumfbågsmuren med de visa jungfrurna

Kullerstad. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: västra triumfbågsmuren med de visa jungfrurna Kullerstad Besiktning av kalkmåleri 2015-03-06 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Bild 1: västra triumfbågsmuren med de visa jungfrurna Kor och triumfbågsmur, sammanfattning Korvalvets målningar är i nymålade

Läs mer

Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning?

Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning? Kalkmålningarna i Vä kyrka i Skåne Konservering eller bevakning? Hélène Svahn Garreau, 2013-10-10 VÄ KYRKAS KALKMÅLERI Målningarnas kulturhistoriska betydelse Romanska kalkmålningar i koret från ca 1120

Läs mer

Hilleshögs kyrka. Eva Wallström Rapport 2002:12. Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i

Hilleshögs kyrka. Eva Wallström Rapport 2002:12. Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i Invändig rengöring och konservering av putsytor mm i Hilleshögs kyrka Byggnadsantikvarisk kontroll, Hilleshögs kyrka, Hilleshögs socken, Ekerö kommun, Uppland Eva Wallström Rapport 2002:12 Invändig rengöring

Läs mer

Pia Bengtsson Melin. Muralmålningarna i Marka kyrka

Pia Bengtsson Melin. Muralmålningarna i Marka kyrka Pia Bengtsson Melin Muralmålningarna i Marka kyrka Vid en större restaurering av interiören i Marka kyrka under vårvintern 2013 återfanns under putsen rester av muralmålningar från olika perioder. Att

Läs mer

Vårdsberg. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: vy mot koret

Vårdsberg. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: vy mot koret Vårdsberg Besiktning av kalkmåleri 2014-04-08 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Bild 1: vy mot koret Sammanfattning av åtgärdsbehov Sprickbildning i valv och murar, hela kyrkan Kalkmåleriet förefaller stabilt

Läs mer

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B

R E I C H M A N N A N T I K V A R I E R A B ANTIKVARISK MEDVERKAN enligt KML Objekt: Beställare: Blidö kyrka Uppsala stift, Norrtälje Länna - Blidö - Riala kyrkliga samfällighet Genom Kurt Lodenius SLUTRAPPORT - Invändig upprustning Utlåtande Arbetena

Läs mer

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915.

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Denna stiglucka leder från stora landsvägen in till Lau kyrka. Stigluckan är inte medeltida, men står ungefär på samma plats som den medeltida

Läs mer

Kristberg. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg

Kristberg. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Kristberg Besiktning av kalkmåleri 2015-04-16 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Sakristian, sammanfattning Smärre sprickor och bom i putsen gör att måleriet behöver en översyn, men behovet är inte akut.

Läs mer

Flistad kyrka. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg

Flistad kyrka. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Flistad kyrka Besiktning av kalkmåleri 2014-02-26 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Bild 1: Kristus och Longinus på norra långhusväggen. 1350-tal (foto: Göran Billeson) Sammanfattning och åtgärdsbehov Sprickbildning

Läs mer

Rö kyrka. Lisa Sundström Rapport 2005:10

Rö kyrka. Lisa Sundström Rapport 2005:10 Rö kyrka Antikvarisk kontroll vid rengöring av kor, delar av långhus samt bänkinredning, Rö kyrka, Rö socken, Norrtälje kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2005:10 Rö kyrka Antikvarisk kontroll vid

Läs mer

Åtvids gamla kyrka. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg

Åtvids gamla kyrka. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Åtvids gamla kyrka Besiktning av kalkmåleri 2015-08-27 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Sammanfattning I koret i Åtvids gamla kyrka finns målningar från 1600-talet. De har aldrig varit överkalkade och

Läs mer

Hogstad. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: planritning, ur Odenbring 1993.

Hogstad. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: planritning, ur Odenbring 1993. Hogstad Besiktning av kalkmåleri 2014-07-15 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Bild 1: planritning, ur Odenbring 1993. Sammanfattning Hogstad kyrka har varit försedd med kalkmålningar från tiden omkring

Läs mer

Lillkyrka. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Reviderad

Lillkyrka. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Reviderad Lillkyrka Besiktning av kalkmåleri 2014-04-08 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Reviderad 2015-08-24 Bild 1: 1300-talsmålning över långhusvalvet, norra sidan: Kristus inför Pilatus. Den genomgående sprickan

Läs mer

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN

2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT. Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN 2008:23 ANTIKVARISK KONTROLLRAPPORT Vänge kyrka FASADRESTAURERING AV VÄNGE KYRKA, VÄNGE SN, UPPSALA KN Per Lundgren 2008 Omslagsfotografi: Vapenhuset under rengöring Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet

Läs mer

Inventering av inventarierna i Boge kyrka , utförd av Birgitta Lerberg m.fl.

Inventering av inventarierna i Boge kyrka , utförd av Birgitta Lerberg m.fl. Utdrag ur BOGE KYRKA GOTLAND VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLAN 2009 Ansvariga för vård- och underhållsplanen Inför upprättandet av denna vård- och underhållsplan för Boge kyrka har kyrkan och kyrkogården besiktigats

Läs mer

Vinnerstad. Besiktning av kalkmåleri 2015-05-08 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg

Vinnerstad. Besiktning av kalkmåleri 2015-05-08 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Vinnerstad Besiktning av kalkmåleri 2015-05-08 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Sammanfattning Putsen och kalkmålningarna är i gott skick, om än nedsmutsade av gammalt sot, damm och spindelväv. Kyrkan

Läs mer

Laxbrogatan 7, Sternerska huset

Laxbrogatan 7, Sternerska huset Laxbrogatan 7, Sternerska huset Kopparberg 1:9, Ljusnarsbergs socken, Ljusnarsbergs kommun, Västmanland Restaurering av fönster och dörr, år 2006-2007 Charlott Hansen Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län.

Mörkö kyrka. Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid avfärgning av fasader, Mörkö kyrka, Mörkö socken, Södertälje kommun, Södermanland, Stockholms län. Rapport 2011:47 Albin Uller Mörkö kyrka Antikvarisk medverkan vid

Läs mer

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning

Katrinetorp. Byggnadsantikvarisk dokumentation. Dokumentation av tapeter och väggmålning Byggnadsantikvarisk dokumentation Katrinetorp Dokumentation av tapeter och väggmålning Del av fastigheten Lockarp 44:1, Bunkeflo socken, Malmö kommun Skåne län Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:005

Läs mer

Normlösa. Besiktning av kalkmåleri 2014-07-10 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: norra stigluckan

Normlösa. Besiktning av kalkmåleri 2014-07-10 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: norra stigluckan Normlösa Besiktning av kalkmåleri 2014-07-10 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Bild 1: norra stigluckan Sammanfattning av åtgärdsbehov Långhusväggen vid läktaren I fönsteromfattningen på läktaren finns

Läs mer

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK

NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Antikvarisk kontroll Ottarps kyrka NERTAGNING AV STRUKTURPAPP PÅ INNERTAK Landskrona församling, Ottarps socken i Helsingborgs kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2009:007 Malmö Museer

Läs mer

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5

Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 Göksholms slott Stora Mellösa socken, Örebro kommun, Närke Ommålning/renovering fönster 2008-2009 Charlott Torgén Örebro läns museum Rapport 2009:5 INLEDNING... 3 Administrativa uppgifter... 3 BYGGNADSBESKRIVNING...

Läs mer

Skånelaholms slott. Lisa Sundström Rapport 2008:4

Skånelaholms slott. Lisa Sundström Rapport 2008:4 Skånelaholms slott Antikvarisk kontroll vid fortsatt restaurering av fasader, Skånelaholms slott, Skånela socken, Sigtuna kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2008:4 Skånelaholms slott Antikvarisk kontroll

Läs mer

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor

Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:6 Nya textilförvaringsskåp - Lundby och Kärrbo kyrkor Antikvarisk kontroll Kanik-Lundby 2:2 Lundby socken Västmanland Boel Melin Nya textilförvaringsskåp Lundby

Läs mer

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2

Eds kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland. Lisa Sundström Rapport 2006:2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka, Eds socken, Upplands Väsby kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2006:2 2 Eds kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Eds kyrka,

Läs mer

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland.

Bergs kyrka. Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster. Antikvarisk kontroll. Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2008:65 Bergs kyrka Underhållsåtgärder på klockstapel och fönster Antikvarisk kontroll Bergs prästgård 2:1 Bergs socken Västmanland Helén Sjökvist Bergs kyrka Underhållsåtgärder

Läs mer

Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka

Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Lerbäcks socken, Askersunds kommun, Örebro Län. Utvändiga putsarbeten på kyrkbodarna vid Lerbäcks kyrka Bild 1. Bodarna före exteriöra putsarbeten. Louise Anshelm Rapport

Läs mer

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25

FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 FALSTERBO KYRKA FALSTERBO 2:25 VELLINGE KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK RAPPORT 2013 RENOVERING AV TEGELTAK RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande...5 Bakgrund och omfattning...5 Historik...6 Beskrivning

Läs mer

Manbyggnad på Röcklinge 2:25

Manbyggnad på Röcklinge 2:25 2010:37 Antikvarisk kontrollrapport Manbyggnad på Röcklinge 2:25 Konservering av väggmålningar i manbyggnad på Röcklinge 2:25, Västerlövsta sn, Heby kn Per Lundgren 2010:37 Omslagsfotografi: Bårder i kammaren

Läs mer

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke

Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Klockstapeln vid Dylta Bruk Axbergs socken, Örebro kommun, Närke Ommålning av klockstapeln vid Dylta Bruks herrgård 2005 Antikvarisk rapport Charlott Hansen Rapport 2005:12 2005-12-09 Översiktlig beskrivning

Läs mer

Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kärda kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kärda kyrka Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering Kärda socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:62 Anders Franzén Kärda kyrka

Läs mer

Rasbokils kyrka. Rasbokils socken Uppsala kommun

Rasbokils kyrka. Rasbokils socken Uppsala kommun Rasbokils kyrka Rasbokils socken Uppsala kommun Renovering av fasad och tak samt invändig restaurering och konservering. Antikvarisk kontrollrapport över utförda arbeten 2008-2009 Johan Dellbeck 1 Omslagsbild:

Läs mer

Örtomta. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: vy mot koret

Örtomta. Besiktning av kalkmåleri Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg. Bild 1: vy mot koret Örtomta Besiktning av kalkmåleri 2014-04-08 Gunnar Nordanskog & Eva Ringborg Bild 1: vy mot koret Sammanfattning av åtgärdsbehov Sprickbildning i valvkapporna Kalkmåleriet är stabilt. Det finns fina sprickbildningar

Läs mer

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus

Måla träfasad. Skydda och försköna ditt hus Måla träfasad Skydda och försköna ditt hus Jag har 96 favoriter I vår utomhusfärgkarta för träfasad har vi på Beckers noga valt ut 96 kulörer som på bästa sätt smälter in i vår nordiska natur och arkitektur.

Läs mer

Välkommen till Sjonhem kyrka

Välkommen till Sjonhem kyrka SJONHEM KYRKA Välkommen till Sjonhem kyrka Gotlands över nittio medeltida stenkyrkor byggdes ursprungligen i romansk stil. Det som är typiskt för den romanska stilen är att dörrar, fönster och valv har

Läs mer

Munktorps kyrka. Nytt förrådsutrymme. Antikvarisk rapport. Munktorps prästgård 1:71 Munktorps socken Köpings kommun Västmanland.

Munktorps kyrka. Nytt förrådsutrymme. Antikvarisk rapport. Munktorps prästgård 1:71 Munktorps socken Köpings kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:8 Munktorps kyrka Nytt förrådsutrymme Antikvarisk rapport Munktorps prästgård 1:71 Munktorps socken Köpings kommun Västmanland Helén Sjökvist Munktorps kyrka Nytt

Läs mer

Besök kulturbyggnader på Gotland!

Besök kulturbyggnader på Gotland! Besök kulturbyggnader på Gotland! Öppet hus 2-3 juni Byggnadsvårdsföretag och fastighetsägare visar restaureringsarbeten. Se intressanta byggnader och få tips om god byggnadsvård av specialister! Ett arrangemang

Läs mer

S:t Johannes kyrka. Antikvarisk kontroll. Konservering av väggmålningar. Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö stad, Skåne län.

S:t Johannes kyrka. Antikvarisk kontroll. Konservering av väggmålningar. Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö stad, Skåne län. Antikvarisk kontroll S:t Johannes kyrka Konservering av väggmålningar Malmö kyrkliga samfällighet, Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2008:013 Malmö Kulturmiljö

Läs mer

Muskö kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län. Kersti Lilja Rapport 2004:17

Muskö kyrka. Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län. Kersti Lilja Rapport 2004:17 Muskö kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka, Muskö socken, Haninge kommun, Sörmlands län Kersti Lilja Rapport 2004:17 Muskö kyrka Antikvarisk kontroll vid fasadrenovering, Muskö kyrka,

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund

Skå kyrka. Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport 2012:18 Martina Berglund Skå kyrka Antikvarisk medverkan vid Skå kyrka, Skå socken, Ekerö kommun, Uppland. Rapport

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg

Konstbacken. Målningsarbeten Örebro läns museum Rapport 2008:25. Charlott Torgén Charlotta Hagberg Konstbacken Konstbacken östra 17, Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Målningsarbeten 2008-2009 Charlott Torgén Charlotta Hagberg Örebro läns museum Rapport 2008:25 2 Innehållsförteckning INLEDNING...4

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Hässleby kyrka och begravningskapell

Hässleby kyrka och begravningskapell Hässleby kyrka och begravningskapell Antikvarisk medverkan i samband med utvändig målning. Hässleby socken i Eksjö kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:48

Läs mer

Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka

Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka Installation av brandlarm i Lindesbergs kyrka Lindesberg, Lindesbergs socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2014 Charlott Torgén Rapport 2014:15 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602

Läs mer

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER

BESLUT. Erik Nygren. 165 70 Hässelby. Byggnadsminnesförklaring (BM) av medeltidshuset, rna- SKYDDSFÖRESKLIFTER 19PL_. Sjömarisgatan 23 Gotlands Helena Svedén Lansstyrelsen i 165 7 Hässelby Blomodlarvägen 32A sista sidan Enligt förteckning 64 32 Malmköping Britt-Marie Blomberg Konia Björndainmen Kulturmiljöenheten

Läs mer

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift Frinnaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:31 Robin

Läs mer

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak

Mjällby kyrka. Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Mjällby kyrka Mjällby socken, Sölvesborgs kommun Antikvarisk kontroll vid renovering av torn och spåntak Blekinge museum rapport 2009:6 1:e antikvarie Thomas Persson Innehåll Inledning... 2 Byggnadshistoria...

Läs mer

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift

SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift SKÖLLERSTA KYRKAS SAKRISTIA SKÖLLERSTA KLOCKSTAPEL Sköllersta socken, Hallsbergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING samt BYTE AV SPÅN 2015 Antikvarisk rapport Kyrkans sakristia efter tjärstrykning

Läs mer

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län

Örebro Slott. Örebro läns museum Rapport 2008:7. Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Örebro Slott Örebro stad, Örebro kommun, Örebro län Antikvarisk rådgivning och dokumentation i samband med renoveringsarbeten, Örebro Slott, Sydvästra tornet år 2008 Anneli Borg Örebro läns museum Rapport

Läs mer

YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA, KRAMFORS KOMMUN

YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA, KRAMFORS KOMMUN YTTERLÄNNÄS GAMLA KYRKA, KRAMFORS KOMMUN RESTAURERING AV PUTSADE FASADER Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:01 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

F ÄRGUNDE RSÖ KNING M USIKALISKA A KADE MIE N. Stockholm, december 2009 BLASIE HOLMSHAMNE N, NYBROKAJE N 13, STOC KHOLM

F ÄRGUNDE RSÖ KNING M USIKALISKA A KADE MIE N. Stockholm, december 2009 BLASIE HOLMSHAMNE N, NYBROKAJE N 13, STOC KHOLM F ÄRGUNDE RSÖ KNING M USIKALISKA A KADE MIE N BLASIE HOLMSHAMNE N, NYBROKAJE N 13, STOC KHOLM Stockholm, december 2009 Box 3605, 103 59 Stockholm, www.konservering.se Färgundersökning: Kjellbergska huset,

Läs mer

Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av torn och gravkapell

Svenarums kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av torn och gravkapell Svenarums kyrka Antikvarisk medverkan i samband med omputsning av torn och gravkapell Svenarums socken i Vaggeryds kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:33

Läs mer

Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem

Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem Sättna kyrka Installation av nytt värmesystem Sättna socken, Sundsvalls kommun, Medelpad Kulturmiljöavdelningen, rapport 2008: 16, Bodil Mascher Innehållsförteckning Inledning 3 OBJEKT / DNR. LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS

FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS FÄRGER FÖR KALIX EN VÄGVISARE FÖR DIG SOM SKALL MÅLA DITT HUS FÄRGHISTORISK ÖVERBLICK Trä och putsfasader har målats sedan långt tillbaka. Färgurvalet har, på grund av ekonomi och hållbarhetsaspekter,

Läs mer

ANG. ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID LÄBY KYRKA, LÄBY SOCKEN, LST DNR

ANG. ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID LÄBY KYRKA, LÄBY SOCKEN, LST DNR 2014-06-18 Dnr Ar-353-2014 Anna Ölund Länsstyrelsen i Uppsala län Kulturmiljöenheten 751 86 Uppsala ANG. ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID LÄBY KYRKA, LÄBY SOCKEN, LST DNR 431-2149-14 I samband med

Läs mer

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling

Lyby kyrka. Antikvarisk rapport UTVÄNDIG RENOVERING. Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län. Jörgen Kling Antikvarisk rapport Lyby kyrka UTVÄNDIG RENOVERING Hörby församling, Lyby socken i Hörby kommun Skåne län Malmö Museer Kulturarvsenheten Rapport 2010:007 Malmö Museer Box 406 201 24 Malmö Tel: 040-34 10

Läs mer

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87

Gimmersta. Miljö. Gimmersta, Katrineholms kommun 87 Gimmersta, Katrineholms kommun 87 orangeriet vid gimmersta sett från sydost med sjön öljaren i bakgrunden. gimmersta 1:8, julita socken, katrineholms kommun. Gimmersta nedan t h: flygbild över gimmersta

Läs mer

Badelunda kyrka. Omläggning av kyrkogårdsmur. Antikvarisk rapport. Badelunda kyrka 1:1 Badelunda socken Västerås kommun Västmanland.

Badelunda kyrka. Omläggning av kyrkogårdsmur. Antikvarisk rapport. Badelunda kyrka 1:1 Badelunda socken Västerås kommun Västmanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:14 Badelunda kyrka Omläggning av kyrkogårdsmur Antikvarisk rapport Badelunda kyrka 1:1 Badelunda socken Västerås kommun Västmanland Helén Sjökvist Badelunda kyrka

Läs mer

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift

BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift BREVENS KYRKA Askers socken, Örebro kommun, Närke, Strängnäs stift INSTALLATION AV NYTT VÄRMESYSTEN 2013 Målningsarbete i Brevens kyrka vid installation av nytt värmesystem. Antikvarisk rapport Estrid

Läs mer

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift

JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift JÄRNBOÅS KYRKA Järnboås socken, Västmanland, Västerås stift UTVÄNDIG MÅLNING 2011 Antikvarisk rapport Järnboås kyrka under borttagning av färg på tornet. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult, 2 3 2011-09-13,

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser

Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser Deltagare i seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalkbränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Nidarosdomens Restaureringsarbeider

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN

VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA, VIBYGGERÅ SOCKEN, KRAMFORS KOMMUN RESTAURERING AV PUTSADE FASADER Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:02 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt

Läs mer

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn

2010:38. Antikvarisk kontrollrapport. Kalmar kyrka. Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn 2010:38 Antikvarisk kontrollrapport Kalmar kyrka Ommålning av tak, Kalmar kyrka, Kalmar sn, Håbo kn Per Lundgren 2010 Omslagsfotografi: Kalmar kyrka 2010-10-19 Foto: Per Lundgren, Upplandsmuseet 2010 Upplandsmuseets

Läs mer

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus.

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Utvändig färgsättning Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Att färgsätta ditt eget hus är en både rolig och utmanande uppgift. Låt processen få ta den tid som krävs. Prova olika förslag och låt

Läs mer

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping

Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kungsstugan och Borgarhuset i Wadköping Kv Bofinken 13, Nikolai församling, Örebro, Örebro kommun, Närke Målningsarbeten 2009 Anna Rodin Örebro läns museum Rapport 2010:5 Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad textilförvaring Voxtorps socken, Värnamo kommun Jönköpings län, Växjö stift

Voxtorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad textilförvaring Voxtorps socken, Värnamo kommun Jönköpings län, Växjö stift Voxtorps kyrka Antikvarisk medverkan i samband med förbättrad textilförvaring Voxtorps socken, Värnamo kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:51 Margareta Olsson

Läs mer

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka

Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Renovering av fönster på Vedevågs kyrka Linde socken, Lindesbergs kommun, Västmanland 2016 Charlott Torgén Rapport 2016:11 Engelbrektsgatan 3 702 12 Örebro Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Texterna samt bilderna

Läs mer

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA

KYRKSPÅN. Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA KYRKSPÅN Kompetenshöjande kurs med hantverksinriktning VÄLKOMNA SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Christina Persson Börje Samuelsson SPÅN ETT HISTORISKT BYGGNADSMATERIAL Projekt kvalitetssäkring av

Läs mer

Under golvet i Värö kyrka

Under golvet i Värö kyrka UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet i Värö kyrka Halland, Värö socken, Värö kyrka Dnr 422-1035-2011 Christina Rosén UV RAPPORT 2012:44 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Under golvet

Läs mer

FALU GRUVA vid schaktning för VA och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016

FALU GRUVA vid schaktning för VA och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning FALU GRUVA vid schaktning för VA och elledning inom RAÄ 109:1 i Falu stad och kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr 10/16 Författare: Jimmy Axelsson Karlqvist Lantmäteriet

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

Ljusnarsbergs kyrka. Utvändig målning av Ljusnarsbergs kyrka. Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland. Louise Anshelm Rapport 2014:01. Bild 1.

Ljusnarsbergs kyrka. Utvändig målning av Ljusnarsbergs kyrka. Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland. Louise Anshelm Rapport 2014:01. Bild 1. Ljusnarsbergs kyrka Ljusnarsbergs socken och kommun, Västmanland Utvändig målning av Ljusnarsbergs kyrka Bild 1. Louise Anshelm Rapport 2014:01 Engelbrektsgatan 3 702 12 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se

Läs mer

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun

Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun Alnö gravkapell Alnö socken, Sundsvalls kommun TILLBYGGNAD AV GRAVKAPPELLET Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:19 Anette Lund Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Renovering av golv i Svennevads kyrka

Renovering av golv i Svennevads kyrka Renovering av golv i Svennevads kyrka Svennevads socken, Hallsberg kommun, Närke 2007 Mia Jungskär Örebro läns museum Rapport 2007:35 Inledning Översiktlig beskrivning Svennevads kyrka tilldelades 2007

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

Svedvi kyrka. Ommålning av plåttak samt ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland

Svedvi kyrka. Ommålning av plåttak samt ny textilförvaring. Antikvarisk rapport. Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:1 Svedvi kyrka Ommålning av plåttak samt ny textilförvaring Antikvarisk rapport Berga 4:21 Svedvi socken Hallstahammars kommun Västmanland Helén Sjökvist Svedvi

Läs mer

Skede kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. Skede socken i Vetlanda kommun Jönköpings län, Växjö stift

Skede kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. Skede socken i Vetlanda kommun Jönköpings län, Växjö stift Skede kyrka Antikvarisk medverkan i samband med byte av fotränna m.m. Skede socken i Vetlanda kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:14 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm. Gustav Adolfs socken i Habo kommun, Jönköpings län, Skara stift

Gustav Adolfs kyrka. Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm. Gustav Adolfs socken i Habo kommun, Jönköpings län, Skara stift Gustav Adolfs kyrka Antikvarisk kontroll i samband med installation av brandlarm Gustav Adolfs socken i Habo kommun, Jönköpings län, Skara stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2016:20 Britt-Marie

Läs mer

Färgsättning av Visbys fasader

Färgsättning av Visbys fasader Färgsättning av Visbys fasader Kalkforum 2016 Max Laserna Max Laserna Max Laserna Max Laserna Hansestaden Visby världsarv sedan 1995 Bakgrund till projektet Tidigare studier av innerstadens färgsättning

Läs mer

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län

YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län YTTERMALUNGS KAPELL Bjuråker 3:3; Malungs församling; Malungs kommun; Dalarnas län BESKRIVNING OCH HISTORIK Nuvarande kyrkobyggnad i Yttermalung har föregåtts av flera. Det äldsta kapellet som troligen

Läs mer

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT

Gården Grunnarp. O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l. D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp O m l ä g g n i n g a v t a k s a m t b y t e a v s y l l D e n n i s A x e l s s o n ANTIKVARISK MEDVERKAN - RAPPORT Gården Grunnarp, Varbergs kommun 2015:22 OMSLAG Vass till tak på Gården

Läs mer

Fresta Kyrka Rapport 2014:12. Antikvarisk medverkan vid invändig restaurering i sakristian i Fresta kyrka

Fresta Kyrka Rapport 2014:12. Antikvarisk medverkan vid invändig restaurering i sakristian i Fresta kyrka Stockholms läns museums rapporter finns i pdf: www.stockholmslansmuseum.se Fresta Kyrka Rapport 2014:12 Antikvarisk medverkan vid invändig restaurering i sakristian i Fresta kyrka Fresta socken, Upplands-Väsby

Läs mer

Lindgården Lasarettet Medevi brunn

Lindgården Lasarettet Medevi brunn Rapport 2012:208 Antikvarisk medverkan Lindgården Lasarettet Medevi brunn Medevi brunn 2:1 Västra Ny socken Motala kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN

Läs mer

Kv Vargen 8, Rudbecksgatan 57, Örebro

Kv Vargen 8, Rudbecksgatan 57, Örebro Kv Vargen 8, Rudbecksgatan 57, Örebro Restaurering av målningar i trapphus, 2005 Nikolai församling, Örebro kn, Närke Kulturmiljövård Linda Gustafsson 2006 Antikvarisk rapport Beskrivning Hyresfastigheten

Läs mer

Kareby Kyrka - Tornet RENOVERING MED KALKBRUKS-INJEKTERING

Kareby Kyrka - Tornet RENOVERING MED KALKBRUKS-INJEKTERING Kareby Kyrka - Tornet RENOVERING MED KALKBRUKS-INJEKTERING ARBETET VAR OMFATTANDE MEN DENNA PRESENTATIONEN FOKUSERAR ENDAST DEN DELEN SOM BERÖR INJEKTERINGEN. Bakgrund Den äldsta delen av kyrkobyggnaden

Läs mer

Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Bredaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift Bredaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ommålningsarbeten. Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:43 Anders Franzén

Läs mer

Byggnadsarkeologisk undersökning av Malmöhus

Byggnadsarkeologisk undersökning av Malmöhus Byggnadsarkeologisk undersökning av Malmöhus - norra fasadens västra del Grupp 4, 7 okt 2008 Innehållsförteckning Inledning 2 Presentation av resultatet i kronologisk följd Fas 1: Strandmuren, 1400-tal

Läs mer

Välkommen till Viklau kyrka

Välkommen till Viklau kyrka VIKLAU KYRKA Välkommen till Viklau kyrka Gotlands över nittio medeltida stenkyrkor byggdes ursprungligen i romansk stil. Det som är typiskt för den romanska stilen är att dörrar, fönster och valv har runda

Läs mer

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Kyrkan och den

Läs mer

Dingtuna, Irsta och Lillhärads kyrkor

Dingtuna, Irsta och Lillhärads kyrkor Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:27 Dingtuna, Irsta och Lillhärads kyrkor Installation av larmanläggningar Antikvarisk kontroll Dingtuna, Irsta, Lillhärad socken Västmanland Helén Sjökvist Dingtuna,

Läs mer

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Sandseryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Sandseryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med larminstallation Norrahammars socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:30 Anders Franzén

Läs mer