Tankar och tips vid återförsäkringsavtal inom samlingsprojekt ett stödmaterial inom projekt KTU

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tankar och tips vid återförsäkringsavtal inom samlingsprojekt ett stödmaterial inom projekt KTU"

Transkript

1 Tankar och tips vid återförsäkringsavtal inom samlingsprojekt ett stödmaterial inom projekt KTU Innehållet i detta dokument är formulerat av Kommunförbundet Skåne som ett stödmaterial och tar sin utgångspunkt i SPD och Programkomplement 2004 för Växtkraft Mål 3 i Sverige.

2 Bakgrund Kommunförbundet Skåne har beviljats medel av ESF-rådet i Skåne för projekt Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft (KTU). I detta projekt ingår delprogram och aktiviteter som om de utvecklas enligt våra förväntningar kan utvecklas till samlingsprojekt. Inom ett samlingsprojekt, för att få en trygg och stabil genomförandeprocess, kan de ömsesidiga åtagandena behöva regleras mellan Projektägaren och övriga ingående parter. Vi har identifierat och tror att det kan finnas en otrygghet i relationen mellan parterna i samlingsprojekten som kan hämma och reducera intresset för att träda in i denna projektform. Vi tror att det kan skapas en trygghet om en tydlig reglering av framförallt ekonomiska åtagandena i projekten upprättas. Därför bör Projektägaren och övriga ingående parter i samlingsprojekt först göra sig medvetna om på vilket sätt de vill hantera sina inbördes åtaganden; På basis av förtroende eller genom en mer formell reglering via ett återförsäkringsavtal. I detta dokument lyfter vi framförallt fram tankar och tips kring en avtalsrelation utifrån de ekonomiska förhållandena mellan Projektägaren och ingående parter. Samlingsprojekt är en ny företeelse inom Växtkraft Mål 3 och har vid skrivandets tidpunkt inte helt klara konturer. Kommunförbundet Skåne vill betona att nedanstående texter och struktur enbart skall betraktas som tankar och tips och kan inte åberopas som ett auktoritativt dokument vid eventuella tvister mellan parterna i avtalen eller i relation till Svenska ESF-rådet och AMS ESF. Vi gör inte hellre anspråk på att punkter och texter är heltäckande för relationerna mellan parterna. Modellen har utarbetats som hjälp till arbetet inom projekt KTU och kan användas av parter på frivillig basis och under eget ansvar. Vi tror att ett återförsäkringsavtal bör tecknas mellan Projektägaren och varje enskild part i ett samlingsprojekt. Ett samlat identiskt avtal mellan samtliga ingående parter kan bli komplicerat att få till stånd i de fall de olika partsprojekten innehåller delar som måste regleras med särskilda villkor. Å andra sidan bör Projektägaren noga överväga sitt samlade åtagande om särregleringarna blir omfattande och om upplägg och inriktningar på insatserna blir divergerande. En rimlig ansats kan vara att redan i uppläggningsfasen diskutera fram och erbjuda ett samlat koncept för projektinsatserna och utifrån denna ansats bedöma dels möjligheterna av att äga och genomföra ett samlingsprojekt och dels vilka särregleringar som behövs. Vi har utgått ifrån att avtal tecknas efter att ett samlingsprojekt beviljats medel av ESF-rådet, men innan projektets start. Det är, tror vi som ovan angetts, viktigt att denna process inleds redan under projektutformningsprocessen. Vid beviljande av samlingsprojekt sker regelmässigt en genomgång mellan Projektägaren, representanter från ESF-rådet och AMS ESF. Det kan vara lämpligt att även gå igenom avtalsfrågorna vid detta tillfälle. Under huvuddelen av punkterna i avtalsskissen finns text i form av Tankar och motiv kring de olika punkterna som tas upp och Tips på textinnehåll i avtalstexten vilket helt eller delvis kan ingå i själva avtalstexten. Det är dock viktigt att parterna själva anpassar avtalsinnehållet till just sina behov och förutsättningar och därmed väljer de delar som är lämpliga i varje projekt. KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE Dag Juhlin Förbundssekreterare 2

3 Tankar och tips vid tecknande av återförsäkringsavtal mellan Projektägaren och part inom samlingsprojekt Återförsäkringsavtal vid genomförande av samlingsprojekt Tankar: Formalia; Definierade parter och ekonomiskt behöriga bör alltid preciseras i ett avtal. Mellan Projektägaren XX, org.nr.aaaaaa-aaaa Adress:.. Firmatecknare.. och Part YY, Org.nr. bbbbbb-bbbb Adress.. Firmatecknare.. träffas härmed följande avtal. Ovan nämnda organisationer/företag kallas nedan Projektägaren respektive Part. Delprojekt kallas varje parts projektverksamhet inom samlingsprojektet. 1. Bakgrund Tankar: En identifiering av samlingsprojektet och delprojektet måste göras, inte minst för att hålla reda på de olika avtalen men för att binda avtalet mot ett definierat projekt. Föreliggande projekt är ett delprojekt i ett samlingsprojekt inom insatsområde 1 i Växtkraft Mål 3. Växtkraft Mål 3 är delfinansierat av den Europeiska socialfonden (ESF) och Svenska ESF-rådet är beslutande och förvaltande myndighet i programmet. AMS ESF är utbetalande myndighet. Projektägaren har beviljats ekonomiskt stöd från Svenska ESF-rådet i form av ett samlingsprojekt. samlingsprojektet har erhållit projektnummer zzzzzzzzzz av Svenska ESF-rådet. Projektägaren och Part har för egen del gett detta delprojekt inom samlingsprojektet följande beteckning:.. 3

4 2. Avtalets syfte och bilagor Tankar: Avtalets syfte anges och vad som skall regleras. Bilagor anges och deras status i förhållande till avtalet. Avtalets syfte är att närmare reglera Projektägarens och Parts, ansvar, rättigheter, skyldigheter och åtaganden rörande de ekonomiska villkor som gäller och den verksamhet som skall bedrivas inom ramen för bilagda projektplan, budget och finansieringsplan samt enligt särskilda villkor för samlingsprojektet. Följande bilagor utgör en integrerad del av detta avtal: Projektplan inklusive budget och finansieringsplan, samt särskilda villkor för samlingsprojektet Bilagorna a, b, c, I händelse av konflikt mellan detta avtal och angivna bilagor skall avtalet äga företräde. 3. Projektägarens åtaganden Tankar: I denna paragraf anges projektägarens åtaganden. Den första delen är rena skyldigheter enligt Växtkraft Mål 3 s program. Den andra delen är frivilliga åtaganden som parterna själv kan komma överens om helt eller delvis. Projektägaren är mottagare av ESF-stöd och svarar för: Ekonomiadministration och ekonomisk styrning av delprojektet Rekvirering och redovisning av ESF-stöd Ersättning av utlägg hos Part enligt punkterna 6 och 7 nedan Kvalitetsuppföljning, kontroll samt uppföljning av särskilda föreskrifter för samlingsprojektet Samordningsuppgifter i samlingsprojektet och för stöd till Part i delprojektet enligt projektplanen Övergripande projektledning samt ansvar för genomförande och upphandling av externa tjänster Ansvar för att det inom ramen för projektet tas fram individuella kompetensutvecklingsplaner för alla deltagare Därutöver har Projektägaren och part kommit överens om åtaganden för Projektägaren vilka preciseras i bilagda projektplan: Ex; Metodvalsbestämning tillsammans med företagen/arbetsplatserna gällande vägledningsmaterial och processledning. Samordning av kurs/utbildningsinsatser för interna processledare (förändringsledarutbildning) Samordning och arrangör av eventuella konferenser inom ramen för samlingsprojektet Upphandling av extern processledare/konsult vid stöd och vägledning av analysarbetet Handlingsplan för varje medverkande företag som underlag för en gemensam kompetensplan inför ett genomförande av ett samlat kompetensutvecklingsprojekt Projektägaren har inte rätt att företräda Part utöver vad som sägs i detta avtal och i Svenska ESF-rådets beslut. Projektägaren svarar för att erforderlig personal finns för fullgörande av uppgifterna i detta avtal. 4

5 4. Parts åtaganden Tankar: Parts åtaganden i förhållande till beslut och mot Projektägaren bör i sin tur tydliggöras så att rätta krav och förväntningar även kan ställas på denne. Part åtar sig att: uppfylla de villkor som åligger Part enligt Svenska ESF-rådets beslut, samt villkoren i detta avtal inklusive bilagor. Fullfölja bilagda projektplan utifrån beviljad budget och finansieringsplan. till Projektägaren redovisa och rapportera sin verksamhet så att Projektägaren kan uppfylla sina förpliktelser gentemot Svenska ESF-rådet och AMS ESF, medverka enligt vad som framgår i detta avtal och bilagor i samordnings-, samverkans- och stödaktiviteter. Part svarar för att erforderlig personal finns för fullgörande av uppgifterna i detta avtal. 5. Ansvar Tankar: Under denna punkt regleras Parts och Projektägares respektive skyldigheter om återbetalningskrav från ESF-rådet skulle resas. Projektägaren är alltid ansvarig inför ESF-rådet, inte Part. Därför bör Projektägaren i sin tur klargöra parts ansvar inför denne. Projektägaren och Part svarar var för sig för att verksamheten genomförs ekonomiskt och verksamhetsmässigt enligt fattat beslut av ESF-rådet om stöd från Europeiska Socialfonden. Part, som anlitar underleverantör, svarar för att bestämmelserna i Svenska ESF-rådets beslut inklusive bilagor följs. Underleverantörskontrakt skall redovisas till Projektägaren. Part som inte fullgör sina åtaganden enligt detta avtal kan bli återbetalningsskyldig för bidrag som Part fått del av. Om Projektägaren blir återbetalningsskyldig till Svenska ESF-rådet av bidrag skall Part i det fall denne förorsakat återbetalningskravet till fullo ersätta Projektägaren. Projektägaren äger rätt att kräva ersättning av Part i enlighet med denna paragraf även efter avtalets upphörande Om Projektägaren blir återbetalningsskyldig till ESF-rådet av bidrag gällande sina åtaganden i detta avtal skall denne till fullo ansvara för återbetalningskravet. 5

6 6. Likviditet Tankar: Likviditetsfrågan kan vara en stötesten för en mindre projektägare. Att kunna betala Parternas löpande åtaganden intill att Projektägaren kan rekvirera medel kräver tillräckliga ekonomiska muskler. Dessa muskler kan eventuellt stärkas med en checkkredit i bank. Alternativt kan projektägare och parter gemensamt skapa en temporär ekonomisk buffert. Part sätter in xx xxx kr på ett konto yyyyyyyyy i zzzzz banken, den bank som Projektägaren anlitar. Medlen står till Projektägarens förfogande under den beslutade projektperioden för samlingsprojektet som ett lån för att stödja regleringen av dennes ekonomiska åtaganden inom samlingsprojektet. De insatta beloppet regleras till fullo i samband med den sista rekvisitionsperioden under vilken Part fakturerar Projektägaren det insatta beloppet med tillägg respektive avdrag för ränteinkomster/förluster hos Projektägaren. 7. Moms Tankar: Vem är momspliktig och vem är momsbefriad? Detta kan vara ett annat problem som bör klargöras från början. Ett samlingsprojekt kan omfatta såväl momsbefriade Parter som momspliktiga. Projektägarens skyldigheter kan skilja mot Parternas etc. Utgångsläget måste vara att varje part vet sina skyldigheter och har insikt om att mervärdesskatt betalas av den som omsätter varan eller tjänsten. Plikt eller befrielse hanteras vid källan dvs. Part i sin omsättning av varor och tjänster och Projektägaren i motsvarande sin. Ett samlingsprojekt har enbart en ansökanshandling tecknad av Projektägaren där dennes momsstatus anges, men inte delprojektens. I ett återförsäkringsavtal som detta bör därför momsstatusen anges så att eventuella problem vid rekvisitionen av medel kan undvikas och att eventuella framtida krav från skattemyndigheten kan regleras. Särskild information kan fås hos Skatteverket och vid lokalt skattekontor. Part är. (momsredovisningsskyldig/ inte momsredovisningsskyldig). Om Projektägaren blir skyldig att i efterhand betala in moms som upparbetats i delprojektet skall Part i det fall denne förorsakat återbetalningskravet till fullo ersätta Projektägaren. 8. Fakturering, redovisning och rapportering Tankar: Att klargöra de interna spelreglerna här är viktigt för att hålla fakturerings- och rapporteringsflödena smidiga. Interna fördröjningar i samlingsprojektet kan skapa spänningar och försena utbetalningarna från AMS ESF. Part svarar för att fakturering och rapportering av projektets genomförande görs till Projektägaren enligt följande: 6

7 Fakturering o Faktura med tillhörande underlag skall inlämnas till Projektägaren senast xx dagar före sista dagen i den rekvisitionsperiod som påtalats av Projektägaren, o Framställan till ESF-rådet om reviderad budget och finansieringsplan görs av Projektägaren efter att underlag lämnats av Part. Projektägaren avgör ensidigt om ytterligare revideringsunderlag från andra Parter i samlingsprojektet skall avvaktas och avgör därmed tidpunkten för framställan till ESF-rådet. Rapportering o Part svarar för löpande rapportering respektive slutrapportering senast vid tidpunkter som Projektägaren anger. Vid försenad redovisning och/eller rapportering äger Projektägaren rätt att innehålla medel tills det att redovisning och/eller rapportering erhållits från Part. Projektägaren svarar för löpande rapportering respektive slutrapportering till ESF-rådet 9. Utbetalning Tankar: Även utbetalningsspelreglerna kan behöva regleras även om de gränsar till självklarheter. Projektägaren betalar mot faktura de kostnader Part har rätt till ersättning för enligt av ESF-rådet antagen budget och finansieringsplan. Betalningsvillkor; 30 dagar netto. Skulle betalning ske senare än 30 dagar efter fakturans mottagande har Part rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen. 10. Utvärdering och revision Tankar: Kan vara klokt att titta på ESF-villkoren inför projektstart. Part respektive Projektägaren är skyldiga att förvara och upprätthålla underlag och material enligt gällande ESF-villkor inom respektive ansvarsområden och ställa erforderligt underlag och material till förfogande vid utvärdering och revision. 11. Avtalets ikraftträdande och giltighetstid Tankar: Projektägare och part kan ha tecknat överenskommelser utöver slutredovisningstidpunkten. I såfall kan detta regleras här ( ex se punkt 5 och 7 ). 7

8 Detta avtal träder i kraft vid datum för dess undertecknande och gäller fram till angiven datum av ESFrådet för slutredovisning av projektet. Följande åtaganden och uppgifter i detta avtal har dock längre giltighetstid: - AA - tidpunkt - BB - tidpunkt 12. Utträde ur samlingsprojektet och uppsägning av avtalet Tankar: Det kan vara klokt att klargöra vad som gäller om någon vill dra sig ur samlingsprojektet eller om part inte sköter sina åtaganden. Part har rätt att utträda ur samlingsprojektet och säga upp detta avtal med xx månaders uppsägningstid. Projektägaren äger rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan gentemot Part: a) Om Part i väsentligt avseende eller vid upprepade tillfällen bryter mot sina förpliktelser enligt detta avtal och rättelse ej sker inom x dagar efter skriftlig anmodan från Projektägaren b) Om Part inställer sina betalningar, erbjuder ackord, går i konkurs eller likvidation c) Om Svenska ESF-rådets finansiering upphör eller om Projektägaren av annan allvarlig anledning finner att verksamheten inom samlingsprojektet inte kan fortgå kan Projektägaren säga upp detta avtal gentemot samtliga Parter i samlingsprojektet med en uppsägningstid om x månader. Uppsägningar skall ske skriftligen. Vid uppsägning av avtal med enskild Part i samlingsprojektet skall avtalet fortsätta gälla mellan övriga Parter. Projektägaren svarar för att Svenska ESF-rådet omgående informeras om uppsägningar. 13. Överlåtelse Tankar: Kan tyckas självklart och kanske är onödigt med tanke på att parterna definieras i beslutet för samlingsprojektet. Detta avtal får inte överlåtas på tredje man. 14. Ändringar och tillägg Tankar: Bör klargöras att alla ändringar skall ges samma status som ursprungsavtalet. De måste också harmoniera med beslutet för samlingsprojektet. 8

9 Ändringar av och tillägg till detta avtal skall göras skriftligen och vara undertecknade av behöriga firmatecknare/motsv. hos Part respektive hos Projektägaren för att vara gällande. 15. Tvist Tankar: Normalprincip. Dock bör alla ansträngningar göras så att en tvist i ett samlingsprojekt aldrig behöver gå till ting. Eventuell tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal skall avgöras av svensk tingsrätt som första instans med tillämpning av svensk lag. Tankar: Behöriga underskrifter och definitioner Detta avtal har upprättats i 2 original, varav Part respektive Projektägaren tagit vardera ett. Svenska ESF-rådet har erhållit en kopia av avtalet. För XXX (Projektägaren), org.x Datum... Namn, titel, (Behörig firmatecknare/motsv.) För YYY (Part), Org. x Datum... Namn, titel, (Behörig firmatecknare/motsv.) 9

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen

AVTAL Bilaga 1 2010-10-26. Leverantör. A. Tierps kommun med organisationsnummer 212000-0266 härefter kallad Kommunen AVTAL Bilaga 1 2010-10-26 Avtalsnummer Handläggare 201x/xx Ref.nr. 20xx/xx Avtalet omfattar Service insatser och förebyggande sociala insatser enligt Lagen om valfrihet (LOV) Avtalsperiod 20xx-xx-xx 20xx-xx-xx

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI.

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. 1(29) Dnr 2007-00467/ Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20090818 (revideringar gulmarkerade sid 7 och sid 18.) PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI. Innehåll Att

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar.

Det finns ett antal rättsregler som styr och begränsar stödgivningen till projekt med parter som samverkar. Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Samverkansprojekt Riktlinjer 2009-04-21 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 5508-2009-904095 Elisabet Ahlin & Eleonor Modigh Karin Hallerby 1.0 Samverkansprojekt

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV

UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS. enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 1 av 21 UPPHANDLING AV ICKEVALSALTERNATIV PERSONLIG ASSISTANS enligt Lag om valfrihetssystem, LOV Sidan 2 av 21 INBJUDAN Härnösands kommun inbjuder till att ansöka om att bli antagen som utförare

Läs mer

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16

Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 Förfrågningsunderlag för hemtjänstval enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem Diarienummer KS 09-623 2010-06-16 SVEDALA KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. Allmän information... 4 1.1. Hemtjänstval i Svedala

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 2014-03-12 Diarienummer: 2014/14 Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativ för assistans enligt SFB i Simrishamns kommun enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) 1.0 ALLMÄN

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst. enligt lag om valfrihetssystem, LOV

Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst. enligt lag om valfrihetssystem, LOV Bilaga 3 Avtal om externa utförare av service- och omsorgsinsatser inom hemtjänst enligt lag om valfrihetssystem, LOV 1. Parterna Mellan nedanstående parter, staden och utförare, har följande avtal träffats.

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI

PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Dnr 2007-00467/Nr 2009-94 Beslutad 20071214 Ändrad 20080215 Ändrad 20080725 Ändrad 20090218 Ändrad 20110627 Ändrad 20110830 PROJEKTHANDLEDNING I EKONOMI Innehåll Handledningen vänder sig till... 3 Vem

Läs mer

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019.

Skriftligt godkännande. 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. Skriftligt godkännande 1. Parter XXX, med org.nr. XXX har godkänts som leverantör av hemtjänst till Upplands Väsby kommun, -0019. 2. Ickevalsalternativ För den kund som inte önskar välja leverantör ska

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV)

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KUNDVAL SERVICEINSATSER SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRDEN ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) FASTSTÄLLT AV: SOCIALNÄMNDEN, SN/2015/63 DATUM: 2009-02-11, 2 REVIDERAD: 2013-05-29, 107

Läs mer

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet

Förfrågningsunderlag personlig assistans enligt LSS och ickevalsalternativet Förfrågningsunderlag 2015-06-18 Upphandlande organisation Upphandling Lunds kommun Förfrågningsunderlag Personlig assistans enligt LSS samt ickevalsalternativet Eva Henriksson 15/14 Symbolförklaring: Sista

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Ramavtal. mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (18) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Ramavtal mellan vid Kammarkollegiet och [Anbudsgivare] Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (18) Innehållsförteckning 1 Definitioner 2 2 Bakgrund 6

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Avtal Eget val i hemtjänsten

Avtal Eget val i hemtjänsten Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-xx-xx Avtal Eget val i hemtjänsten Referensnummer: ÄN 2009.159.730 Avtalstid fr.o.m.: t.o.m.: Köpare Säljare Organisation: Karlskrona

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01)

Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun. (version 2015-01-01) Förfrågningsunderlag enligt LOV för hemtjänst i Östhammars Kommun (version 2015-01-01) 1 Innehåll 1. ALLMÄN ORIENTERING... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Upphandlingsform... 5 1.3 Upphandlande myndighet... 5

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer