Sidsjö f d sjukhusområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sidsjö f d sjukhusområde"

Transkript

1 Gestaltningsprogram för Sidsjö f d sjukhusområde Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samarbete med byggherren Sidsjöfastigheter AB och Sundsvalls kommun. Gestaltningsprogrammet kompletterar detaljplanen för Sidsjö fd sjukhusområde i Sundsvall Dnr 06/289. Avsikten är att formulera principer för att skapa en samsyn från planering till genomförande av detaljplanen. Principerna ska vara vägledande för bygglovgivning både vid förändringar av befi ntlig bebyggelse och vid nybyggnad. Det är också en tolkning och exemplifi ering av detaljplanen. Övergripande motiv Ett överordnat mål är att beskriva ett synsätt som kan appliceras på det ännu ej förutsedda. Området är under omvandling och ingen vet säkert vilka funktioner som kan tänkas inrymmas inom området. Det har därför varit viktigt att sätta upp utgångspunkter som ligger till grund för det fortsatta arbetet: - den ursprungliga sjukhusanläggningen har ett historiskt värde - relationen mellan byggnad och natur i Hakon Ahlbergs verk har ett värde som kan utvecklas och berika de nya funktioner som bebyggelsen kan komma att hysa - Hakon Ahlbergs idé om landskapet ska ligga till grund - tilläggen utförs på landskapsplanens villkor - den befi ntliga strukturen som bas även för det nya skapar en enkelhet och klarhet - de ursprungliga idéerna möjliggör en särprägel för området - kvaliteter i den befi ntliga anläggningen bevaras och ges en ny roll tillsammans med nytt innehåll och nya funktioner 1

2 Mark och landskap Hela det centrala byggnadskomplexet (fd patientdelen kring kulverten) lokaliserades till gränsområdet mellan skogs- och ängsmark (ur Trädgårdskonst). Mellan norra och södra sida av kulverten gjordes en tydlig karaktärsuppdelning som fortfarande är avläsbar. Det ursprungliga konceptet var parkområden som inramar byggnader. Vissa kompromisser var dock nödvändiga. Till byggnaderna hörde inhägnade promenadgårdar som delade upp landskapet. Dessa täckte stor yta och var strikt geometriska (se illustrationsplan i Byggmästaren nr ). Därtill kom angöringsvägar till byggnaderna. Ändå kan man på tidiga foton uppleva en öppenhet och närmast en hagmarkskaraktär med fria gräsytor och träd, ofta fl erstammiga, i grupper. Övergripande mål för den yttre miljön En av områdets största kvaliteter är den spänning som uppstår i mötet mellan den strama bebyggelsestrukturen och det fria landskapet. Vid upprustning och omgestaltning av den yttre miljön ska det även fortsättningsvis upplevas som om trädgård, park och landskap snarare gallrats fram, förädlats och kultiverats, än som en nyanlagd utemiljö. Ett huvudmål bör därför vara att bevara och förstärka den tydliga indelning i vegetationskaraktärer som den ursprungliga planen skapade. Tuschlavering av det planerade sjukhusområdet. Ur Byggmästaren nr 26/1943 2

3 Natur- och parkmarken bevaras och utvecklas i fyra zoner enligt de fyra karaktärer som fanns redan i de ursprungliga planerna för området: 1. Den omgivande barrskogen 2. Gårdarna mot norr 3. Gårdarna mot söder 4. Öppen parkmark De fyra karaktärerna utgör ett gestaltningsmässigt spektrum med polerna natur och kultur. Dessa förhållanden måste man vara medveten om vid utvecklingen av området. Gallring, nyplantering och annan utveckling av park- och naturmarken som kan påverka områdets överordnade karaktär bör ske enligt landskapsvårdande metoder i stället för skogsbruksmetoder. För att uppnå detta bör särskilda vård- och skötselplaner upprättas i samråd med kommunen. Zonering av området i fyra karaktärstyper I sektionen nedan syns från vänster till höger: A. idrottsplatsen i norr B. skogssluttning (zon 1) C. gårdar med naturmarkskaraktär (zon 2) D. kulvert E. gårdar med trädgårdskaraktär (zon 3) F. allén längs Paviljongvägen G. öppen ängsmark med bäck (zon 4) H. skogsklädd ås i söder (zon 1) Tvärsektion genom området 3

4 Den yttre närmiljön ska vara trygg och funktionell för nya användargrupper. Gator, gångvägar, korsningar, torg är allas mötesplats att vårda och vistas i, och ska utformas så att miljön är anpassad för alla personer med nedsatt rörelseförmåga, ork och orienteringsförmåga Utemiljön vid bostäder, skolor, etc, ska utformas för att svara mot efterfrågad funktion. Det medför att en variation ska kunna tillåtas i innehåll och disposition. Dock bör principen mot norr vara att naturmarken ingår som en tydlig del i utemiljön och att gårdar som vetter mot landskapsrummen i söder har en rumslig och visuell koppling till desamma. Tanken om intima småanläggningar för den dagliga trivseln från den ursprungliga planen kan användas för att tillskapa funktionella och vackra platser. Zon 1. Den omgivande barrskogen Barrskogen är lokaliserad till höjdpartier och brantare sluttningar. Den utnyttjades i ursprungsplanen för att rama in sjukhusområdet och ge ett visuellt skydd mot staden. En sådan avgränsning är fortfarande önskvärd, men skärmeffekten har på senare år reducerats kraftigt genom att stora skogspartier har gallrats och avverkats. Detta har i än större grad drabbat skogskänslan och därmed ekologi och friluftsliv. Naturmark i anslutning till ny eller förändrad bebyggelse ska i så stor utsträckning som möjligt skyddas och bevaras. De gallrade/avverkade partierna bör tillåtas återväxa till vårdad skog. Åtgärder: Inom de kraftigt gallrade barrskogspartierna ska ny vegetation släppas upp som träd- och buskskikt för att utveckla vegetationen både som naturmark och som buffertyta mot omgivningen. När slyvegetation nått en höjd av 3-5 meter påbörjas en uppbyggnadsgallring där tall främst tillvaratas som karaktärsart. Inom tätare vegetationsbestånd kan en urglesning av främst buskskiktet utföras för att skapa bättre genomsikt och ljusgläntor för att stimulera ris- och örtskikt. Tall, och i lövvegetationen björk, sparas som karaktärsträd. Nya schakt- eller fyllnadsslänter i naturmark täcks med tillvaratagna avbaningsmassor (från ytan som tas i anspråk) för en snabb och naturlig återetablering av markskiktet. Eventuella bergskärningar ställs i 5:1 och bergöverytan friläggs i tillräcklig omfattning för att undvika uttorkning av markvegetationskanter. 4

5 Gränser mellan naturmark och nya grönytor med påförd rikare jord anpassas till naturmarkens topografi eller vegetation så att en naturlig övergång uppstår. Viktigare gång- och cykelvägar asfalteras och belyses med en enkel men funktionell parkarmatur. Zon 2. Gårdarna mot norr I ursprungsplanen tilläts, efter viss gallring, skogen att smyga ända in mot husen mellan de norra paviljongbyggnaderna. Gårdarna norr om kulvertgången är därför mera skogspräglade, med sparade dungar av framförallt tallar. Även i topografi n är skogsterrängen närvarande. Gångvägar permanentades efter de stigar som patienterna trampat upp i vildmarken. Sektion genom norrvänd gård med sparad naturmark med tallar och stenblock Åtgärder: Principen för de norra gårdarna ska även fortsättningsvis vara att naturmarken ingår som en tydlig del i utemiljön. Rätlinjighet och geometriska strukturer bör undvikas. Tall ska vara huvudart bland träden. Huvudstråk för gång- och cykeltrafi k asfalteras, medan övriga hårdgjorda ytor kan vara av grus (stenmjöl). Gångvägarna kan eventuellt variera i bredd. Gång- och cykelpassagen över norra lokalgatan vid Kapellet utförs av trafi ksäkerhetsskäl med en fålla. För gräsytor ska gräsfröblandningar med naturkaraktär väljas. Viktigare gång- och cykelvägar, lek- och sittplatser samt skolgård belyses med en enkel men funktionell parkarmatur på stolpe. Vägghängda armaturer kan användas vid byggnadernas entréer och för att undvika mörka partier och hörn. Utemiljön vid bostäder, skolor, etc, ska svara mot efterfrågad funktion. Framförallt måste en god balans mellan öppna ytor och skog/dungar hittas. Miljön ska upplevas trygg och inbjuda till utevistelse, samtidigt som skogskaraktären bevaras. Skolgården vid Montessoriskolan delas upp i en del väster och en del öster om den nya paviljongen. Hårdgjorda ytor för t ex bollspel anordnas mellan mer naturpräglade partier. Gården hägnas in för en bättre kontroll över de mindre barnen. Grindar ordnas mot t ex ett bevarat naturmarksparti i väster Skolgård och kontakt med omgivande lekmiljöer 5

6 som kan användas för lek. Systemet av gång- och cykelvägar underlättar kontakten till närbelägna områden med stora kvaliteter för lek och pedagogik, som den stora ängsytan i söder, friluftsteatern och dammen, naturområdet kring sjön, de skogsklädda åspartierna, samt idrottsplatsen i norr. Zon 3. Gårdarna mot söder I den ursprungliga planen präglades de södra gårdarna av ljus och öppenhet, och hade närmast en trädgårds- eller hagmarkskaraktär. Björk var och är det dominerande trädslaget. Medan de norra gårdarna är knutna till barrskogen på sluttningen intill, vänder sig de södra gårdarna mot den öppna ängsmarken i söder. På gårdarna anordnades ursprungligen rundpromenader med spridda planteringar av träd och blommande buskar. Det planterades även fruktträd och bärbuskar. Lökväxter på våren och rosor på eftersommaren och hösten ger ett upplivande inslag av glada färger. (ur Trädgårdskonst) Åtgärder: De södra gårdarnas karaktär bevaras genom att de hålls öppna. Klippta gräsytor är ett viktigt inslag. Björk, gärna fl erstammig och i mindre grupper är huvudart, men kan kompletteras med t ex mindre fruktträd och hagtorn. Blommande buskar planteras som solitärer på gårdarna. Rätlinjighet och geometriska strukturer kan eventuellt användas i mindre omfattning, men ett fritt fl ödande landskap ska prägla de södra gårdarna. Sektion genom södervänd gård som är öppen, relativt plan och björkplanterad Lek och sittgrupper anordnas, fritt placerade, på gårdarna, delvis avgränsade av låga, friväxande häckar. Även låga murar, av samma typ som fi nns vid entrén till området, kan användas. Vid sittplatserna planteras rosor och perenner. Markmaterialen vid sitt- och lekplatser bör i första hand vara smågatsten och stenmjöl, medan kommunikationsytor beläggs med asfalt. Viktigare gång- och cykelvägar, lek- och sittplatser samt skolgård belyses med en enkel men funktionell parkarmatur på stolpe. Vägghängda armaturer kan användas vid byggnadernas entréer och för att undvika mörka partier och hörn. 6

7 Zon 4. Öppen parkmark De större park- och landskapsrummen mot söder utgjordes ursprungligen av vallgräs med fria grupper av gammal och ny björkplantering. De sträcker sig från skogen i öster ner mot sjön i sydväst. Det långsträckta, öppna partiet i öster fram till Växthusstigen är förhållandevis plant. Därefter vidgas det och sluttar via friluftsteatern ned mot sjön. Friluftsteatern utgjordes av klippta grästerrasser i annars högväxt gräs/äng. Fram till teatern ledde framklippta grässtigar. Noggrant placerade planteringar bildade kuliss till scenen. Grundvatten från åsen samlades här och leddes i dräneringsledningar västerut. I anslutning till teatern skapades en bäck och dammanläggning som tog upp enligt uppgift betydande vattenkvantiteter som dränerats från främst ängsmarken ovanför. Björkallén är ett undantag i den öppna karaktären med sin starka strukturerande karaktär. Denna ingick inte i Hakon Ahlbergs ursprungliga plan, och går på sätt och vis mot principen med gårdarnas kontakt med den öppna ängsmarken i söder. Idag är allén dock ett uppskattat inslag i parkmiljön. Skogen i söder har expanderat ut i dalgången och gjort denna smalare. Dessutom har en större parkering tagit den östra delen av parkrummet i besittning. Åtgärder: För att hålla de större park- och landskapsrummen öppna och upprätthålla/ återupprätta ursprungliga riktningar och siktlinjer i landskapet ska slyuppslag regelbundet avlägsnas. Den öppna gräsytans karaktär förstärks genom att renodla allémotivet utefter Paviljongvägen respektive förlänga och bredda det fria rummet intill. Björkar planteras där de saknas i allén och dåliga exemplar ersätts. I samband med att Paviljongvägen kompletteras med parkering blir björkarna ännu viktigare för att minska intrycket av gatans utbredning. Ambitionen är att minska bilarnas upplevda intrång i det öppna parkrummet och återställa den långsträckta ängsmarken genom att ta bort parkeringen i öster. 7

8 Det öppna parkrummet med dansbanan breddas genom att sly tas bort upp mot skogen. Ett öppet stambryn eftersträvas i gränsen mellan ängen och skogen i söder. Friluftsteatern med sittgradänger återställs. En bäck tas upp i ängsmarken som ersättning för dräneringsledningen och dammen vid friluftsteatern ställs i ordning. Vatten från planerade fördröjningsmagasin för dagvatten kan också ledas hit. Med bäcken och dammen kan vatten naturligt inordnas som ett element för lek. Gång och cykelvägar beläggs med grus (stenmjöl). Övergångar samordnas med infarter till parkeringar. Paviljongvägens körbana smalnas här av och kantstensparkeringen gör uppehåll. Trafi k och rörelser Den centrala kulverten var en ryggrad som gav struktur åt den byggda miljön, men den hade även en viktig funktion i att serva paviljongerna med leveranser och kommunikation. Utöver denna var paviljongerna tillgängliga utifrån via i första hand Paviljongvägen. Denna princip förskjuts nu till att Paviljongvägen och den nya lokalgatan i norr får en större funktion för befi ntliga och nya byggnader. Kulverten utnyttjas där den fortfarande fi nns kvar, och markeras i mark och eventuellt med skärmtak eller pergola där den är riven. Ytterligare öppningar kan bli aktuella för en bättre kommunikation mellan norra och södra delen av området. Princip för gång- och cykelpassager över Paviljongvägen Tillgänglighet Entréer till byggnader och anläggningar i parkmark och på gårdar ska i största möjliga utsträckning vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Detta innebär att lutningar och bredder på gångytor ska uppfylla gällande handikappnormer, och att kantstöd mm anpassas genom att försänkas vid passager. Belysningen ska vara god och kontrastmarkeringar användas där så behövs för personer med synnedsättning. Det yttre blodomloppet och den inre ryggraden 8

9 Biltrafik Angöring av området sker dels från Paviljongvägen, dels från en ny lokalgata på norra sidan. Båda görs dubbelriktade med vändslingor i östra änden för att hindra genomfartstrafi k. Paviljongvägen kompletteras med en serie separata slingor för boendeparkering, medan besöksparkering sker som kantstensparkering. Kör- och parkeringsytor asfalteras. Kantstenar bör vara av granit. Hastigheten begränsas genom att körbanan vid några punkter smalnas av. Förhöjda ytor används inte. Kollektivtrafik Bussen angör området längs Paviljongvägen. Den vändplats som idag fi nns vid hus G kan användas initialt. När Paviljongvägen byggts om anordnas en hållplats vid vändplatsen i östra änden på gatan. Ytterligare en hållplats placeras vid förskolan i västra delen av området. Den senare hållplatsen gestaltas som en getingmidja med ett körfält där bilar inte kan passera när bussen står still. En framtida möjlighet är att en busslinga fortsätter runt till norra lokalgatan, och ytterligare en hållplats placeras invid kapellet och den korsande gång- och cykelvägen. Bussen ska i detta fall köra medsols så att hållplatserna hamnar in mot bebyggelsen. Biltrafi k i området och parkering längs Paviljongvägen resp. norra gatan Kollektivtrafi k i området 9

10 Bebyggelse (Husbeteckningar enligt sista sidan i gestaltningsprogrammet) Läsning av befintliga byggnader De befi ntliga byggnaderna har i planen fått olika grad av bevarande- och varsamhetskrav. För de byggnader som sammanlänkats av förbindelsegången gäller att de även fortsättningsvis ska ha en tydlig anknytning till denna. Kapellet (S) räknas till dessa byggnader liksom vaktmästarbostaden (R) och administrationsbyggnaden (D). Medicinskt centrum (G), byggt 1971, utgör en avvikelse i sammanhanget som bör utvecklas mot större öppenhet mot Paviljongvägen. En annan del som lagts till under senare år är den gröna plåtbyggnaden (K) öster om fd rättsspsyk (J). Intaget (A1) utgör en egen enhet och ska liksom växthuset (A2) och trädgårdsmästarbostaden (B) utvecklas på sina egna villkor. Dokumentation Byggnaderna har dokumenterats tidigare. Boken Sidsjöns sjukhus utg på Sundsvalls museum samt F d Sidsjöns sjukhus - dokumentation av sjukhusbyggnaderna av Peter Sundborg på Sundsvalls museum Enheten för kulturmiljövård utgör en viktig grund för information om byggnaderna även i fortsättningen. Ett ritningsarkiv med en stor mängd ursprungsritningar från Hakon Ahlberg fi nns hos fastighetsägaren Sidsjöfastigheter och detta ska säkras med digital teknik och genom detta också kunna användas i det fortsatta arbetet. Byggnadsantikvarie bör vid varje ombyggnad vara delaktig och ge råd vilka delar som utöver detta är i behov av dokumentation före ingrepp (ritningar, beskrivning och fotografi er) och särskilt skydd. 10

11 Befintlig bebyggelse De ursprungliga byggnaderna kännetecknas av mycket hög kvalitet formoch materialmässigt. Ny verksamhet ska därför anpassas till byggnaderna och inte tvärtom. Inför varje förändring av den befi ntliga bebyggelsen ska byggnadsantikvarie kontaktas för att ge råd och stöd. Man ska särskilt värna bevarandet av det som är gemensamt och stärker enhetligheten i området; t ex tegelfasaderna, skiffertaken och trapphusen av natursten. När hus eller delar av hus rivs, (t ex skorstenen och mindre byggnader i pannhusets närhet), skall material märkas upp och lagras för återanvändning vid upprustningar inom området. Det gäller t ex tegel, takskiffer, fönster, natursten från trappor mm. Paviljonger som tidigare byggts om till bostäder har fortfarande kvar en del av ursprungskvaliteterna i fasadmaterial och trapphus. Vid en ny ombyggnad bör man sträva efter att ta bort delar som förvanskat dem kraftigt vid den tidigare ombyggnaden. Speciellt gäller detta loftgångarna på de av Migrationsverket förhyrda bostäderna. Den mest välbevarade paviljongen är hus F. Huset rymmer idag skollokaler, kontor och ateljéer. Det är möjligt att där bevara fasaden i sin helhet och varsamt restaurera fönster och entréportar. Hus F har i detaljplanen därför den starkare skyddsföreskriften. Paviljongerna M och L har också kvar sin ursprungliga karaktär, men är mycket förfallna. De kan därför rustas upp med en större frihet. Loftgångar som behöver förändras Ursprungliga fönster ska överallt om möjligt renoveras. Fönsteröppningar ska behållas. Nya fönsterhål kan tas upp på varsamt sätt, men igensättningar ska undvikas. För paviljongerna ska tas fram en fönstertyp som stämmer med ursprunglig fönsteröppning och med proportioneringen i ursprungliga fönster. Denna fönstertyp ska utgöra ny standard vid fönsterbyte. På samma sätt kan för andra husdelar tas fram en standard så att ett byggdelsbibliotek fi nns att tillgå och husen på så sätt behåller sin enhetlighet. Det kan gälla portar, balkonger, takrännor etc Ursprunglig balkong Paviljongerna ska kunna förses med balkonger. Balkongerna ska i sin utformning, storlek och karaktär anpassas till husen. Till förebild kan tas de enstaka ursprungliga balkongerna. Även franska balkonger kan användas. 11

12 Centrumbyggnaderna P2 och P3 har kvar interiörer väl värda att bevara. Speciellt gäller detta kapprum och samlingssal. Hiss har redan installerats men ytterligare förändringar i syfte att göra lokalerna ändamålsenliga för vår tid krävs. Särskilt ska också fasaden och de karaktäristiska fönstren i trapphuset värnas. Förbindelsegången ska vårdas och bevaras men kan till delar öppnas upp för en större kontakt mellan de norrvända och de södervända gårdsrummen. Den kan också ersättas av tak i någon del. Den del som rivits mellan hus H och O ersätts delvis av nya lokaler för Montessoriskolan varvid speciellt delen mellan N och F glasas upp för genomsikt. Den nya delen ska också ge möjlighet att ta upp nivåskillnader mellan F, N och G. Mellan hus F och O kan ett skärmtak förstärka samhörigheten mellan de östra och de västra delarna. Mellan hus D och P kan förbindelsegången komma att förändras för att skapa kontakt mellan de olika förskolegårdarnas uterum. Hus C och D ska ej byggas till. I övrigt gäller samma principer för förändringar som för paviljongerna. Kapellet (S) och bostäderna utefter Växthusstigen har fått en starkare skyddsföreskrift i detaljplanen. Dessa får inte byggas till eller ändras till sitt yttre. Vaktmästarbostaden (R) är idag bostad för ett hushåll. En annan användning i framtiden kan ha kommersiellt eller kulturellt innehåll. Senare gjorda tillägg i form av uteplatser och parkering kan då tas bort. Gårdshuset (T) (hotellets restaurang) har utvecklats till en träffpunkt för hela området. Det har i planen givits en möjlighet till fortsatt utveckling genom en påbyggnadsrätt. Karaktären av lätt cafébyggnad ska fortsatt bevaras även vid en påbyggnad. Växthusen (A2) har idag ett dåligt klimatskydd. De ska kunna göras brukbara som café restaurang även under vinterhalvåret genom att huvudhuset varmbonas varsamt med fasaden intakt. Det östra växthuset kan rivas och ersättas av ett hus som mer får karaktär av vinkast/orangeri med möjlighet att hålla vintervarmt. De andra växthusen kan då bevaras som glasade växthus. Det västra växthuset är angeläget att restaurera. Exempel på olåst genomgång med låsbara partier in till förbindelsegång. Exempel på öppen genomgång med låsbara partier in till förbindelsegång. 12

13 Hus G Den fd medicinkliniken skiljer sig redan med sitt röda tegel. Den föreslås byggas på med högst 2 våningar. Påbyggnaden kan med fördel göras i ett lättare material. Mot Paviljongvägen Gavel hus F Återbyggd och utvidgad förbindelsegång. Hus G med uppbruten fasad och påbyggnad. Perspektivbild fr. Paviljongvägen Hus G mot väster, snitt genom ny förbindelsegång. 13

14 Ny bebyggelse Alla nytillskott inom området ska vara läsbara som en ny husgeneration. Varje grupp av hus enligt nedan ska också hålla en enhetlighet inom sin grupp men särskiljas tydligt gentemot övriga byggnader, både nya och gamla. Tak i hela områdets nyproduktion ska vara antingen i papp eller plåt, grå eller svart kulör eller som gröna tak. Särskilt kompletteringsbyggnader bör utföras med gröna tak. Takvinkeln ska aldrig överstiga paviljongernas takvinkel. Ny bebyggelse i anslutning till befintliga Höghuset (X0) Husets synlighet från andra delar av staden ska understrykas och framhållas. Det ska ersätta skorstenen som rivs och annonsera förändringen av Sidsjö f.d. sjukhusområde. Funktion av landmärke. Helt egen karaktär avskiljbar mot allt annat. Fasadmaterial, kulör, fönstertyp och fönstersättning kan skilja ut sig. Huset får gärna vara slankare i de översta våningarna. Översta våningen bör innehålla publika lokaler. Spektakulär utsmyckning typ neon eller en skulptural form på husets topp kan ytterligare förstärka funktionen av landmärke. Utefter torgytan nedanför höghuset kan anläggas ett långt skärmtak som väderskydd för marknadsstånd m.m. P2, bef. X0 NY BYGGNAD NYTT SKÄRMTAK Elevation sedd från lokalgatan. Perspektiv från Arthur Engbergs väg. 14

15 Sektion A-A genom parkeringsdäck med nya ytor. Plan över ny situation kring panncentralen. Sektion B-B genom parkeringsdäck med nytt höghus. 15

16 Ny Paviljong (N) Huset är tänkt som skolbyggnad för Montessori. Samma yttre kontur eller volym som den paviljong som tidigare rivits. Annat fasadmaterial än de befi ntliga paviljongerna. En öppen del i en eller fl era våningar kan sammanbinda de båda gårdarna på ömse sidor och skapa väderskydd. Gavel hus N Hus N återbyggd paviljongvolym Återbyggd utvidgad förbindelsegång. 16

17 Punkthusen utefter förbindelsegången (X1-X5) Punkthusen utformas klart urskiljbara gentemot paviljongerna, men sammanhållna sinsemellan. Kvaliteten i utförande ska vara jämförbar med paviljongernas för att de inte ska uppfattas som tillfälliga. Husen ska ha en samlad form för att gårdsrummet ska uppfattas öppet ända fram till husliv. Hus X5 kan komma att hysa skolverksamhet i form av dyslexicentrum. Huset kan därför av programskäl få en annan utformning än övriga X-hus. Balkonger utförs som indragningar/nischer. Indragen balkong får glasas in. Franska balkonger kan också användas. Husen kan också utföras helt utan balkonger för en användning som skola, hotell eller kontor. Länken till förbindelsegången ska vara klart avläsbar som ny länk. Entréer kan antingen förläggas i länken eller i själva huskroppen mot gården. Fasader i ett material gemensamt för gruppen: plåt, skivmaterial eller puts och i egen kulör, dock samma för alla husen inom gruppen. Referensbild indragna balkonger. Normalplan X-hus. 17

18 Tillbyggnad till Intaget (A1) Tanken är att byggnaden ska kunna rymma lokaler som behövs för en ny verksamhet i intagsbyggnaden men som är olämpliga att förlägga i befi ntlig byggnad t ex simbassäng, gym eller spa, samlingslokaler eller större kök. Tillbyggnaden, eller annexet, kan placeras antingen fristående så att en gemensam entréplats bildas för intaget (A1) och växthuset (A2) eller sammanlänkad med intaget vilket medför att växthuset får en egen entréplats som nås öster om annexet/tillbyggnaden. Tillägget görs klart avläsbart. Kan sammanbindas med det befi ntliga huset med glasad, genomsiktlig länk. Fasadmaterial och kulör kan med fördel vara samma som intagets. Fristående byggnad för gemensam entréplats. Ansluten tillbyggnad med egen entréplats för växthuset (A2) 18

19 Nya byggnader i övrigt Skogshusen ( Y1-Y6 norr om den nya angöringsgatan) Husen hålls ihop som grupp både gentemot paviljongerna och BoKlok-området. Husen kan vara friare i form än X-husen med utstickande balkonger, burspråk och/eller med indragen kungsvåning. Husens höjder anpassas till trädhöjden efter de siktlinjer som mätts in. Husen ska smälta in i skogspartiet också vad gäller färgskala, gärna gröna hus med detaljer i orange eller naturträ. Fasader kan med fördel vara av trä som målas i slamfärg, men i tydligt annan kulör än i BoKlok-området. Som alternativ till trä kan användas andra lätta material. Orienteringsfi gur med siktlinjer från Ekorrstigen B C A Perspektiv från Ekorrstigen/Arthur Engbergs Väg Siktlinjer från Ekorrstigen med inmätta träd Hus Y6 Hus Y5 Hus Y4 Hus Y3 Hus Y2 Hus Y1 19

20 Radhusen (Z) Husen vänder sig mot sjön och är uppglasade mot utsikten. Deras nedersta nivå anpassas till topografi n. Beroende på entréhöjd kan de få 2 eller 3 våningar. Indragen balkong på entréplan. Utöver uteplats på vardera sidan har radhusen ingen egen tomtmark. De utförs med fördel i trä, svart slamfärg med ljusa blankmålade insidor på de indragna balkongerna. Parkeringen är gemensam. Principsektion radhus 3 våningar Radhus mot Paviljongvägen Principsektion radhus 2 våningar 20

21 Kompletteringsbebyggelse I första hand ska kompletteringsutrymmen som soprum, förråd och liknande förläggas inom befi ntliga eller nya huskroppar. Inom kvartersmark kan förekomma kompletterande bebyggelse av typ uteförråd för skolverksamhet, avfallsutrymmen mm. De utförs i lätta material, som möbler eller gårdsutrustning mer än som byggnader, och sinsemellan lika inom respektive husgrupp. Skogshusen kan därmed ha sin typ av komplementbyggnader och X-husen sina. Tillgänglighet För all nyproduktion gäller BBR, men även för den befi ntliga bebyggelsen ska man söka förbättra tillgängligheten. Paviljongerna har sedan tidigare hissar, men som tidigare nämnts har t ex entrén till samlingssalen fått en ny hiss. Fler tillägg av den typen kan komma att behövas i de befi ntliga byggnaderna. Lösningarna får i varje enskilt fall studeras så att de kan genomföras utan att byggnaderna förfulas. 21

22 Gammal beteckning Nuvarande Program för byggnaden i detaljplaneskedet eller benämning t ex i Sundsvalls museums dokumentation av byggnaderna Beteckning Intaget - upptagningspaviljong A Gruppboende kontrakt sep 09, Framtida friskvårdsanläggning eller äldrebostäder Växthus A2 Café-restaurang utökas till året runtverksamhet Trädgårdsmästarbostaden B 3 bostäder Ny administrationsbyggnad C Gruppboende 8 lgh Administrationsbyggnad D Förskolor barn K1 Paviljong för kvinnor E Bostäder 24 lgh K2 Paviljong för kvinnor F Montessoriskola 90 barn Kulturverkstad ca 25 pers Medicinskt centrum G Montessoriskola 125 elever Privatsjukvård 8 anst, Behandl hem 18 platser/6 anst Kontorshotell 12 pers utökas när Montessori får hus N Påbyggnad för bostäder, ev inglasning M1 Paviljong för män H Bostäder 24 lgh M2 Paviljong för män I Bostäder 24 lgh Rättspsykiatrisk klinik J Förskolor barn Grundskola 250 elever Båtbyggeri K Gymnastiksal, båtbyggeri, verkstad och förråd M4 Paviljong för män L Vårdboende 60 vårdplatser M3 Paviljong för män M Elevhem 80 rum alt. seniorbostäder Ny byggnad N Ny skola för Montessori se G K4 Paviljong för kvinnor nu riven K3 Paviljong för kvinnor O Hotell 80 rum/10 anst Ekonomibyggnad A kök/matsal P1 Konferens, dans, fest Ekonomibyggnad A tvätt/sällskapsr. P2 Kulturcenter, studios 25 arbpl Ekonomibyggnad A gymn./saml.sal P3 Samlingssal för verksamheter I P-husen Ekonomibyggnad B verkstäder Q1 Entré till garage, Verkstäder Ekonomibyggnad B panncentral Q2 Utbildningslokaler el elever Vaktmästarbostad R Bostad kan bli infocenter friluftsliv, galleri eller verkstad Kapell S Keramikverkstad Kioskbyggnad T Café-restaurang utökas kan byggas på Nya byggnader Höghus 15 vån. X0 Hotell Kompl. kring förbindelsegången X1-X5 Ca 100 lgh samt dyslexicentrum Skogshusen Y1-Y6 120 lgh Radhus Z lgh 22

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012 Gestaltningsprogram för Täljöviken Antagandehandling 21 november 2012 Översiktlig vy över Täljöviken Förord I den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken (2006) föreslås vid Åkers kanals mynning en kanalstad

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samråd med fastighetsägaren Balticgruppen AB genom Björn Johansson och Samhällsbyggnadskontoret på

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17

PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 PLANPROGRAM FÖR TÄLJÖVIKEN-NÄSÄNGEN GODKÄNNANDEHANDLING 2010-05-17 Programmet har tagits fram av Österåker Kommun genom Sweco Architects. Underlag har tagits fram av exploatören Österåkers Näs Fastighets

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 1996/82 214 Projekt 9107 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på planenheten i november 2012, enligt

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Gestaltningsprogram för bostäder

Gestaltningsprogram för bostäder 2 Förklaring Innehåll Gestaltningsprogrammet avser bostäder Bakgrund 3 inom Berga 6:406 m.fl. 1 centrala Åkersberga. syfte 3 De nya bostadskvarteren omnämns i pro- Detaljplanens syfte 3 grammet oniigt

Läs mer

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

TÄLJÖ STRANDÄNG. Etapp 1 (Detaljplan Täljöviken) Kvalitets- och gestaltningsdokument. Vy från lokalgata i trädgårdsstadsdelen

TÄLJÖ STRANDÄNG. Etapp 1 (Detaljplan Täljöviken) Kvalitets- och gestaltningsdokument. Vy från lokalgata i trädgårdsstadsdelen TÄLJÖ STRANDÄNG Etapp 1 (Detaljplan Täljöviken) Kvalitets- och gestaltningsdokument Vy från lokalgata i trädgårdsstadsdelen 2013 05 29 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSPRINCIPER 1.1. GESTALTNINGSPRINCIPER

Läs mer

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11 KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 0-0- kvarteret Nätet längdsektion genom kvarteret nätet och dess omnejd i nordsydlig sträckninng gestaltningsprogram för kvarteret Nätet Eskilstuna 0 0 Tengbom

Läs mer

KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: 2013-03-06 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: 2013-03-06 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: 2013-03-06 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

del av kvarteret Ekorren

del av kvarteret Ekorren Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt

Läs mer

ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN

ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN DETALJPLAN FÖR TÄLJÖVIKEN ÖSTERÅKERS KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN UPPRÄTTAD DEN 21/11 2012 PÅ SAMHÄLLSYGGNADSFÖRVALTNINGEN REV. 2013-06-20 ORIENTERINGSILD TILL FÖRSLAGET HÖRANDE HANDLINGAR: - PLANKARTA MED PLANESTÄMMELSER

Läs mer

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG

LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG LOKAL BYGGNADSORDNING FÖR BISPBERG ALLMÄNNA RÅD OCH REKOMMENDATIONER VID ÄNDRING AV BEFINTLIG BEBYGGELSE SAMT VID NYBYGGNAD BILAGA TILL OMRÅDESBESTÄMMELSER 2013-08-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...

Läs mer

Program för inbjuden formgivningstävling

Program för inbjuden formgivningstävling MUSEIPARKEN på Norra Djurgården, Stockholm Program för inbjuden formgivningstävling Oktober 2001 BAKGRUND/VISION På Norra Djurgården i Stockholm, mellan Ladugårdsgärdet och Djurgårdsbrunnsviken, ligger

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand 2014-06-20 Tfn 08-508 274 82 1(28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

STADSPLAN och LOKAL BYGGNADSSTADGA för Årstafältet med omgivningar i Stockholms stad

STADSPLAN och LOKAL BYGGNADSSTADGA för Årstafältet med omgivningar i Stockholms stad STADSPLAN och LOKAL BYGGNADSSTADGA för Årstafältet med omgivningar i Stockholms stad Bilaga till Åtgärda Stockholms stadsbrist, Stockholms Handelskammare, rapport 2006:1 Syftet med denna stadsplan och

Läs mer

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län 2010-09-01 Objekt: 88 51112 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom Norrviken, ANTAGANDEHANDLING 2008-09-08 Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN i Båstad, Båstads kommun, Skåne län A N TA G A N D E H A N D L I N G SWECO

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer