Käk- och ansiktsprotetik: protetisk rehabilitering av intra- och extraorala defekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Käk- och ansiktsprotetik: protetisk rehabilitering av intra- och extraorala defekter"

Transkript

1 Käk- och ansiktsprotetik: protetisk rehabilitering av intra- och extraorala defekter Barbro Swartz Att drabbas av en defekt i ansiktsregionen ger oftast ett påtagligt funktionshinder i dagligt liv och är mycket starkt ångestskapande för den enskilda patienten. Vid de tillfällen man inte kan rekonstrue ra kirurgiskt blir vår uppgift att försöka ersätta saknad eller förlorad vävnad med konstgjort material. Detta innebär en stor utmaning både tekniskt och psykologiskt för det behandlande teamet. Syftet med denna översiktsartikel är att ge en orientering avseende behandlingsmöjligheter inom käk- och ansiktsprotetiken. En kvarstående defekt är oftast resultatet av en kirurgisk resektion med anledning av en tumör, men kan också orsakas av ett trauma eller en kongenital missbildning. De defekter som uppstår kan många gånger bli så iögonfallande att patienten kan förlora mycket av sin självtillit. Den patient som drabbats av en oral cancer genomgår oftast ett långt sorgearbete under behandlingens olika skeden och livskvaliteten upplevs många gånger förlorad (1). Behandlingen av denna patientgrupp kräver oftast insatser från flera behandlare inom olika discipliner. Att kunna erbjuda kontinuitet i ett multidisciplinärt behandlingsteam är av största vikt. Patienten kan känna sig trygg i behandlingen när alla i teamet har ett gemensamt mål, där de olika stegen i behandlingen redan från början är väl kända för patienten. Målet är att få en fungerande vårdkedja med regelbundna kvalitetsevalueringar och kontinuerlig 169

2 uppföljning av behandlingsresultaten. Ett multidisciplinärt behandlingsteam som behandlar patienter med tumörer i huvud halsregionen omfattar många specialiteter (Fig. 1). Fig. 1. Exempel på multidisciplinärt behandlingsteam. Det primära målet med vår protetiska rehabilitering är återskapande av funktion, estetik och självkänsla. För många patienter är det mycket viktigt att erhålla en fastsittande ersättning. Vi bör givetvis försöka utföra protetiska konstruktioner som är enkla att handha och reparera samt ger patienten förutsättningar att upprätthålla adekvat munhygien. Det är mycket viktigt att man avsätter mycket tid för information till patienten, med så många behandlare som möjligt i teamet närvarande. Det är dessutom angeläget med upprepad information, gärna tillsammans med anhöriga. Varje patient är unik och kräver sin specifika behandlingsplan. Definitioner: maxillektomi: partiell eller totalt avlägsnande av maxillan, till exempel vid malign tumör 170

3 mandibulektomi: partiell eller totalt avlägsnande av mandibeln, till exempel vid malign tumör obturatorprotes: protes som ersätter defekt i maxillan; kallas också resektionsprotes ansiktsprotes: protes som ersätter förlorad vävnad i ansiktet; kallas också epites operationsplatta: temporär ersättning för täckning av defekten vid tumöroperationen anaplastolog: specialutbildad tandtekniker som huvudsakligen arbetar med ansiktsproteser Protetisk rehabilitering av intraorala defekter Intraorala defekter i maxillan Behandlingsalternativ efter tumörresektion i maxillan är konventionell obturatorprotes, obturatorprotes förankrad till implantat eller rekonstruktiv kirurgi med fria, mikrovaskulära lambåer där en fast ersättning kan erbjudas i form av implantatstödd brokonstruktion. Utvecklingen av rekonstruktionskirurgi samt nya tekniker inom implantatbehandling innebär idag andra behandlingsmojligheter för denna patientgrupp (2). Oftast kombineras den kirurgiska terapin med strålbehandling och/eller kemoterapi där sidoeffekter i form av muntorrhet och kariesproblematik, sköra slemhinnor, ärrskrumpning och därmed reducerad gapförmåga uppträder vilket påverkar behandlingsutfallet. Den omedelbara postoperativa behandlingen innebär kontroll av oral hygien, inspektion av kaviteten, rörelseträning samt psykologiskt stöd till patienten. Konventionell obturatorprotes De patienter som idag behandlas för malign tumör i maxillan rekonstrueras många gånger direkt, varför behandling med obturatorprotes inte är lika vanligt förekommande som tidigare. Det kan 171

4 dock vara förstahandsalternativet för äldre och medicinskt komprometterade patienter där tidigare strålbehandling, lång operationstid och eget önskemål om mindre komplicerad terapi ligger till grund för beslutet. Behandling med obturatorprotes innebär altid framtida behov av rebaseringar och omgörningar (3,4). Om orsaken till maxillektomi varit malign tumör har man många gånger bedömt att det kan vara en fördel att de första postoperativa åren utföra en obturatorprotes, för att kunna inspektera den ofta komplicerade resektionskaviteten så att eventuella recidiv upptäcks tidigt (Fig. 2). På grund av ärrskrumpning i kaviteten fodras ofta upprepade rebaseringar för att läckage ska kunna undvikas. Dessutom föreligger ofta problem att erhålla tillräcklig tätning och retention av protesen utan att orsaka dekubitus i de sköra vävnaderna. Fig. 2. Defekt efter partiell maxillektomi. Inskränkt gapförmåga är ett stort kliniskt problem vid behandling av tumörpatienter eftersom svårigheter föreligger vid avtryckstagning och begränsar möjligheten att utnyttja full höjd i kaviteten och därmed försämrar retentionen för obturatorprotesen. Patienten kan också uppleva svårigheter att sätta in och avlägsna protesen. Därför är det är en fördel om patienten vid operationstillfället kan förses med en operationsplatta utformad som en temporär protes med tänder för att bevara den vertikala dimensionen (5). Detta förfarande innebär dessutom en psykologisk vinst för patienten där annars ingreppet i sig upplevs som mycket stympande. Operationsplattans funktion är dessutom att stödja transplantatet som täcker 172

5 operationsdefekten så att kontur och utfyllnad samt tal- och tuggfunktion bevaras. Obturatorprotesen kan utformas på olika sätt. Man kan utföra en protes i en hård varmpolymer med en öppen eller sluten obturatordel eller använda sig av en tvådelad protes med en till hårdakryldelen mekaniskt retinerad, mjukblivande, varmpolymeriserad obturatordel (Fig. 3 och 4) (4). Fördelen med den tvådelade obturatorprotesen är att man vid behov av justering enbart behöver rebasera eller göra om den mjuka obturatordelen. Att rebasera en obturatorprotes i hårdakrylat i ett stycke, är tekniskt svårt och tidskrävande. Fig. 3. Obturatorprotes öppen obturator. Fig. 4. Obturatorprotes tvådelad sluten obturator. En mjukblivande obturator har en nackdel i form av kontaminering av svamp, varför omgörning rekommenderas varje år. Det är viktigt att sköta obturatorhygienen och den mjuka obturatorn kan rengöras i kokande vatten 10 min en gång i veckan. Om patienten har ett kvarvarande restbett på den friska sidan föreligger givetvis bättre förutsättningar att skapa förankring för en 173

6 obturatorprotes, jämfört med situationen för den helt tandlösa patienten där enbart mjukvävnadsretention kan erhållas (Fig. 5). Vid behov av tillfälliga justeringar av obturatorproteser gör man ofta primärt temporära rebaseringar med temporära rebaseringsmaterial av samma typ som används i konventionell helprotesterapi. Protesen får sedan rebaseras permanent. Vid resektioner i mjuka gommen och larynx får man utföra en svalgobturator där funktionstrimning ofta måste tillämpas för att få fullgod funktion vid sväljning. Vid mindre omfattande kvarvarande fistlar/defekter i gommen kan en gomplatta framställas för tätning. Fig. 5. (a) Obturatorprotes- sluten obturator. (b) Obturatorprotes på plats. Obturatorprotes retinerad till implantat Vid partiell maxillektomi kan implantat i kvarvarande ben på den icke receserade sidan betydligt förbättra retentionen för obturatorprotesen (Fig. 6). Utvecklingen inom implantatologin med användning av zygomatikusfixturer har inneburit betydligt större möjligheter att erbjuda retention, stöd och stabilitet för en obturatorprotes, vilket har avgörande betydelse för slutresutatet vid protetisk rehabilitering där total maxillektomi måste utföras (Fig. 7) (2, 5, 6, 7). Ofta utformar man ett skelett i olika sektioner utifrån implantatens placering och retinerar obturatorprotesen med magneter, knäppen eller en kombination av dessa (Fig. 8). Vid mer komplicerade mellanansiktesdefekter där man måste utföra både intraoral och extraoral ersättning kan ansiktsprotesen 174

7 Fig. 6. (a) Defekt efter partiell maxillektomi tre implantat i kvarvarande crista förbundna med barkonstruktion. (b) Obturatorprotes med knäppen för retention. Fig. 7. Total maxillektomi barkonstruktion på zygomatikusfixturer. Fig. 8. (a) Totalt resorberad ÖK crista-barkonstruktion på zygomatikusfixturer. (b) Barkonstruktion i tre segment. 175

8 retineras till obturatorn oftast med magnetretention. Det är av största vikt att den intraorala obturatorprotesen framställs först och fungerar tillfredsställande innan ansiktsprotesen framställs. Anpassningen av ansiktsprotesen mot defekten är beroende av utfyllnaden och stödet med den intraorala protesen (7). Denna behandling är mycket tekniskt krävande och ställer stora krav på planeringen för hela teamet där anaplastologen har en mycket central roll i rehabiliteringen. Då patienten många gånger erhållit strålbehandling kan han/hon behandlas med hyperbar syrgasbehandling, HBO, för att förbättra möjligheterna för inläkning av implantaten (8). Dental rehabilitering vid rekonstruktiv kirurgi Utvecklingen av rekonstruktionskirurgi med fria mikrovaskulära bentransplantat innebär att man många gånger kan rekonstruera intraorala defekter fullt ut med fast bro och därmed bevara tuggfunktion, talfunktion, estetik och kontinuitet i käken (5, 9). I samband med den kirurgiska rekonstruktionen planerar man för att skapa tillräcklig benvolym inför kommande implantatbehandling och många gånger installeras implantaten i samma seans. Man skall också vara medveten om att inte enbart bendefektens storlek utan också mjukvävnadsförlustens storlek är en avgörande faktor för postoperativ oral funktion (10). Att använda guideskenor som riktningsgivare för implantaten inför fixturinstallationen är här av största vikt om man ska erhålla korrekt placering. Den protetiska behandlingen vid framställning av fast implantatstödd brokonstruktion följer standardrutin (Fig. 9). Intraorala defekter i mandibeln Vid mandibulektomi är det primära målet vid rekonstruktion att återställa kontinuitet i käken och om möjligt erbjuda fast brokonstruktion med implantat som stöd. Primär rekonstruktion utförs i samma seans som tumörresektionen. Deviation i käken åt den sjuka sidan uppstår vid resektion utan rekonstruktion och för den tandlösa patienten är det inte längre möjligt att bära protes, varför det är mycket angeläget att återställa kontinuitet. Vid tungresektion 176

9 Fig. 9. (a) Ameloblastom rekonstruktion med fri microvaskulär fibulalambå. (b) Sex implantat som stöd för brokonstruktion. (c, d) Brokonstruktion på plats. uppträder försämrad sväljningsförmåga och talförmåga. God tungfunktion har visat sig vara den viktigaste faktorn för god tuggfunktion (11). Vid defekter där kirurgi orsakat begränsad rörlighet i tungan, och därmed också ett avsevärt försämrat tal, kan man i samarbete med foniater utföra en gomsänkande platta i överkäken för att förbättra ljudbildningen. Patienterna har ofta genomgått strålbehandling vilket leder till muntorrhet och eventuell begränsad gapförmåga. Inskränkt rö rel- 177

10 se förmåga av underkäken påverkar möjligheten att uppnå funktionell käkrekonstruktion mycket negativt. Vid rekonstruktioner na används helst fria, revaskulariserade, sammansatta bentransplantat för att skapa tillräcklig benvolym för implantatbehandling och fast brokonstruktion (Fig. 10). De flesta rekonstruerade och strålbehandlade patienter har ett mycket dåligt utgångsläge för att bära avtagbara proteser, varför en fast bro på implantat utan belastning av slemhinnorna är förstahandsalternativet. I undantagsfall väljer man rehabilitering med rekonstruktionsskena täckt av mjukvävnadslambå, men då kan man inte erbjuda tandersättning. Fig. 10. (a) Munbottentumör rekonstruktion med revaskulariserad fibulalambå samt implantat. (b) Brokonstruktion på plats. Protetisk rehabilitering av extraorala defekter I alla tider har man försökt att protetiskt dölja missbildningar eller defekter i ansiktet. I egyptiska gravar från omkring 2000 år före Kristus har man påträffat näs-, öron- och orbitaproteser. En fransk militärkirurg, Ambroise Paré brukar kallas för den faciala protetikens fader och publicerade i slutet på 1500-talet ett verk som beskriver flera typer av ansiktsproteser. Efter första och andra världs - 178

11 kriget utvecklades kraniofacial rehabilitering både i Europa och USA med anledning av krigsskador. Merparten av ansiktsdefekterna i Skandinavien uppkommer som en följd av tumörkirurgi, där man inte har möjlighet att rekonstruera via plastikkirurgi. Defekten kan också vara medfödd eller orsakad av trauma. Den primära uppgiften inom ansiktsprotetiken är således att rehabilitera patienterna med en konstgjord ersättning som benämns ansiktsprotes eller epites. Defekterna brukar indelas i örondefekter, orbitaldefekter, näsdefekter och större mellanansiktesdefekter, där örondefekten är den vanligast förekommande med - födda defekten (12, 13). Materialet till en ansiktsprotes ska ha god färgstabilitet, inte vara toxiskt, ha bra rivstyrka samt vara volymbeständigt. Standardmaterialet är silikon som tillåter en tunn och mjuk kantutformning. Detta innebär att övergång mellan hud och material kan göras näst intill osynlig. Problemet är dock att materialet slits och kan missfärgas av exempelvis rökning. Livslängden på denna typ av protes påverkas av tidigare nämnda miljöpåverkan, val av silikonmaterial, val av retentionsmetod, fysiskt våld samt förändring i defektområdet. Normalt krävs omgörning av protesen med 1 2 års mellanrum på grund av materialets åldrande. För att retinera ansiktsprotesen kan man använda sig av underskär i defekten, glasögon, hårskena, hudlim eller implantat. Här har behandling med implantat under de senaste åren inneburit en fantastisk möjlighet när det gäller förankring av dessa proteser (2). I teamets planering inför operationen ingår att ta hänsyn till kavitetens djup och storlek, antal fixturer, placering och riktning av fixturer, belastningsriktning samt typ av retentionselement. När det gäller mekaniska retentionselement används retentionsklamrar, magneter eller annan typ av fästanordning, exempelvis kulattachment. Magneter kan oftast appliceras direkt på implantatet som försetts med en distans, medan man vid användande av retentionsklamrar ofta sammanbinder implantaten med en barkonstruktion. För den äldre patienten med nedsatt motorik används ofta magneter för retention eftersom det blir tämligen enkelt att sätta protesen 179

12 KÄK- OCH ANSIKTSPROTETIK: P ROTETISK REHABILITERING AV I NTRA- OCH EXTRAORALA DEFEKTER i rätt läge (Fig. 11). Det är mycket viktigt att tillräckligt djup föreligger i kaviteten för inpassningen av dessa retentionselement så att anaplastologen har utrymme att utföra protesen i rätt position. En ansiktsprotes framställs oftast med en akrylplatta som bas i vilken retentionselementen fästs och till vilken silikonet binds a b c d Fig. 11. (a) Defekt efter resektion av tumör samtidig installation av tre implantat för retention av orbitaprotes. (b) Orbitaprotes på plats. (c, d) Orbitaprotes med magnetretention. (e) Tre plantat med magnetretention. Orbita protesen utförd av anaplastolog Kerstin Bergström, Göteborg. e 180 Odontologi_2013.indd /11/

13 kemiskt. Framställningen innebär att anaplastologen gör uppvaxning på modell där slutjusteringen sker direkt på patienten. Denna vaxmodell utgör mall för den permanenta protesen. Tekniken ställer mycket stora krav på infärgning och anpassning till den enskilda patienten där anaplastologens skicklighet och konstnärskap är avgörande för det kosmetiska slutresultatet. I anslutning till implantatförankrade ansiktsproteser kan man ibland notera hudirritation som kan bero på dålig hygien, för kort djupt liggande distans, dålig reduktion av underhud vid distansgenomgången, uppgängning av distans samt för dålig ventilation under ansiktsprotesen. Det är av största vikt att patienten instrueras i goda hygienrutiner, vilka många gånger inkluderar regelbunden hjälp av distriktssköterska, eftersom patienten själv har svårt med åtkomlighet. Det är också viktigt med regelbunden uppföljning för bedömning av retention, mjukvävnad och eventuellt behov av omgörning på grund av materialslitage. Preoperativ planering Den preoperativa planeringen är central och styr behandlingsutgången, varför det är angeläget med samverkan mellan alla discipliner i teamet. Överväganden inför operationen innebär att man tar ställning till storlek på resektionen, möjligheter till rekonstruktion, plan för strålbehandling, status på eventuellt restbett och status i motstående käke, patientens samarbetsförmåga och önskemål avseende permanent rehabilitering. Man tar också ställning till huruvida implantat skall användas som förankring. Patientselektion vid rehabilitering med implantat innebär att man förutom att bedöma anatomiska förutsättningar också bedömer om patienten är motiverad och har realistiska förväntningar. Redan vid den preoperativa planeringen bör man planera för antal fixturer, placering och belastningsriktning utgående från kavitetens djup och storlek. Man bör också planera för typ av förankring och distansval samt val av retentionselement. 181

14 Dessutom måste man planera för den temporära ersättningen under första läkningsfasen. Idag används nya tekniker för virtuell planering i dator utgående från CT (datortomografi) och CBCT (digital volymtomografi). Preoperativt framställs stereolitografiska modeller och guider för implantatinstallationen. Tandteknikern kan även färdigställa konstruktionen preoperativt på en stereolitografisk modell (5). Också vid framställning av ansiktsproteser kan man idag använda virtuell planering i dator där digital, tredimensionell modellering utförs med hjälp av en haptisk arm och friformsteknik (14). Denna teknik ersätter då den mycket tidskrävande, tekniskt svåra och dyra framställningen av en individuell ansiktsprotes enligt gängse framställningsteknik. Avtryckstagning Vid avtryckstagning för intraorala defekter används alginat eller silikon rutinmässigt (6). Innan avtryck appliceras fuktad tork i de områden av kaviteten som ej är nödvändiga för retentionen. Primäravtrycket tas i alginat i en standardsked där trimning sker upp i kaviteten med vax eller puttymassa. En individuell sked framställs i vilken det definitiva avtrycket tas i silikon, eller alginat. Man kan också utföra sektionerade avtryck med puttymassa. Vid fall med fixturer tas primäravtrycket i alginat medan definitivavtryck på fixturer tas i öppen individuell sked med polyeter. På grund av olika vinkling på fixturer måste ibland sektionerade avtryck tas. Vid avtryckstagning av extraorala defekter använder man alginat eller silikon. Vid alginatavtryck använder man dubbel mängd vatten till rekommenderad mängd pulver för att få ett tunnflytande material och därmed undvika deformation av underliggande vävnad. Avtrycksgips kan sedan appliceras ovanpå för att stabilisera alginatet. Avtryck med silikon är oftast att föredra för extraorala defekter eftersom materialet stelnar snabbare utan deformation av underliggande vävnad. Man kombinerar light-body- med 182

15 heavy-body-material och applikationen görs med avtryckspistol. Det är en fördel om man kan ha patienten i ett halvsittande läge vid avtryckstagningen och undvika tryck och spänning i underliggande vävnad för att på så sätt få bästa möjliga anatomiska avtryck av mjukvävnaden. För orofaciala defekter gäller regeln att man först utför obturatorprotesen, innan man börjar med ansiktsprotesen, för att få korrekt utfyllnad av mjukvävnadsstödet. Vid avtryckstagning för implantatretinerad ansiktsprotes appliceras avtryckstoppar som kan bindas ihop med ett ljushärdande akrylat, innan avtryck med silikon tas av defektområdet. Avtryckstagning i orbitalregionen kan ge problem genom att implantaten kan ha olika riktningar. Man kan då använda korta styrpinnar eller annan typ av avtryckstopp. Om man sammanbinder de enskilda avtryckstopparna med ljushärdande akrylat kan man kontrollera om det går att avlägsna avtrycket i ett stycke. Därefter tas det definitiva avtrycket. Nya metoder med virtuell planering och digitala avtrycks tekniker med planering i dator innebär på sikt mindre behov av konventionell avtryckstagning (5, 14). Sammanfattning Denna specialiserade verksamhet med snabb utveckling av nya tekniker bör koncentreras till enstaka centra eftersom antalet patienter i Sverige är för litet för att erhålla tillräcklig volym och erfarenhet för enskilda behandlare. Det faktum att ett fåtal patienter kräver omfattande och komplicerade behandlingar skapar ett behov av nätverk och regelbundet samarbete där man kan diskutera patientfall och vårdprogram, arrangera föreläsningar, bevaka konferenser och stödja varandra. Behandlingen av denna patientgrupp bygger på samverkan och det är en utmaning för vårdteamet att få till stånd en fungerande vårdkedja. Käkprotetikern och anaplastologen står för uppföljning och kontinuitet eftersom livslång kontroll krävs. Man måste förbereda patienten på att full funktionsförmåga aldrig kan återställas, 183

16 men med bästa möjliga teknik, psykologiskt omhändertagande och ett empatiskt förhållningssätt kan behandlingsteamet förhoppningsvis erbjuda patienten en förbättrad livskvalitet. LITTERATUR 1. Röing M, Hirsch JM, Holmström I, Schuster M. Making new meanings of being in the world after treatment for oral cancer. Qual Health Res 2009:19: Brånemark P-I (red.). The osseointegration book. From calvarium to calcaneus. Berlin: Quintessenz verlags-gmbh Germany; Seto K (red). Atlas of Oral and Maxillofacial Rehabilitation. Tokyo: Quintessence Publishing Co Japan; Parr GR, Gardner LK. The evolution of the obturator framework design. J Prosthet Dent 2003;89: Ekstrand K, Hirsch JM. Malignant tumors of the maxilla: virtual planning and real-time rehabilitation with custom-made R-zygoma fixtures and carbon-graphite fiber-reinforced polymer prosthesis. Clin Implant Dent Relat Res 2008;10: Taylor TD. Clinical maxillofacial prosthetics. Illinois: Quintessence Publishing Co USA; Örtorp A.Three tumor patients with total maxillectomy rehabilitated with implant- supported frameworks and maxillary obturators: a follow-up report. Clin Implant Dent Relat Res 2010;12: Granström G, Tjellström A, Brånemark P-I. Osseointegrated implants in irradiated bone: a case-controlled study using adjunctive hyperbaric oxygen therapy. J Oral Maxillofac Surg 1999;57: Lethaus B, Lie N, de Beer F, Kessler P, de Baat C, Verdonck HW. Surgical and prosthetic reconsiderations in patients with maxillectomy. J Oral Rehabil 2010;37: Schliephake H, Rüffert K, Schneller T. Prospective study of the quality of life of cancer patients after intraoral tumor surgery. J Oral Maxillofax Surg. 1996;54: Urken ML, Moscoso JF, Lawson W, Biller HF. A systematic approach to functional reconstruction of the oral cavity following partial and total glossectomy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1994;12:

17 12. Brånemark P-I, Tolman DE. Osseointegration in craniofacial reconstruction. Illinois: Quintessence Publishing Co USA; Brånemark P-I, de Olivera MF. Craniofacial Prostheses: anaplastology & osseointegration. Illinois:Quintessence Publishing Co USA; Sabol JV, Grant GT, Liacouras P, Rouse S. Digital image capture and rapid prototyping of the maxillofacial defect. J Prosthodont 2011;20:310-4.

18

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2015 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersöking utförd av tandläkare, grundavgift 775 775 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 420 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

City Tandvård. Prislista

City Tandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast LE NATURLIGT IGEN Ny livskvalitet med nya tänder som sitter fast www.naturligt-attraktiv.se innehåll Tandimplantat 2 Vad är ett tandimplantat? 4 Fördelar med tandimplantat 5 När kan tandimplantat sättas

Läs mer

Tandläkare Pär Fugelstad. Prislista

Tandläkare Pär Fugelstad. Prislista Prislista 2016-05-23 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 810 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 775

Läs mer

Prislista. Farsta Tandvårds Team

Prislista. Farsta Tandvårds Team Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 780 1 100 775

Läs mer

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat Som naturliga tänder Fördelarna med tandimplantat Introduktion Tandimplantat För alla behov En bra investering som jag har glädje av hela livet Kent Hanson, 60 år Tandimplantat är en idealisk lösning för

Läs mer

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdsbidrag30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15

Läs mer

KAPITEL 7 kunskapsluckor och framtida forskning

KAPITEL 7 kunskapsluckor och framtida forskning 7. Kunskapsluckor och framtida forskning Tandförluster, som oftast är resultat av sjukdom i munhålans vävnader, kan variera från att patienten har förlorat en enstaka tand till att omfatta samtliga tänder.

Läs mer

Prislista, gäller från den 1 september 2010

Prislista, gäller från den 1 september 2010 Prislista, gäller från den 1 september 2010 Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 650 700

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista Prislista 2017-04-11 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Prislista. Sanei Tandvårdsteam

Prislista. Sanei Tandvårdsteam Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista. 024 Åtgärdspaket innehåller: 801 - Krona för tand nr 4-8 4 615 5 900

Prislista. 024 Åtgärdspaket innehåller: 801 - Krona för tand nr 4-8 4 615 5 900 Sida 1/6 Utskriven 1-5-4 16:25 21 Åtgärdspaket innehåller: 81 - Krona för tand nr 1-3 4 615 5 9 22 Åtgärdspaket innehåller: 81, 82 - Krona för tand nr 1-3 7 455 9 23 Åtgärdspaket innehåller: 81, 83 - Krona

Läs mer

Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01

Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01 Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01 slista landstingets tandvårdstöd 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 103s Akut eller kompletterande undersökning, utförd avtandläkare.

Läs mer

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet.

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet. 130101 Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01 S-Tandvård Skall användas för vissa patientkategorier som inte kräver mertid vid behandling. Dessa patientkategorier är följande: S-1 Tandvårdsbehandling

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista Prislista 2017-01-16 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista 2017-02-07 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

KAPITEL 5 hälsoekonomiska aspekter

KAPITEL 5 hälsoekonomiska aspekter 5. Hälsoekonomiska aspekter Inledning Förlust av en eller flera tänder kan påverka tuggförmågan, upplevas som estetiskt besvärande och i vissa fall påverka talet. Konsekvenserna av tand förlust kan upplevas

Läs mer

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Ny åtgärd i blå text ALLMÄNTANDVÅRD (ATV) SPECIALISTTANDVÅRD (STV) Åtgärd spec spec 101 Basundersökning

Läs mer

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning Grundslista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 121 Röntgenundersökning av enskild

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista. Per-Olof Jansson

Prislista. Per-Olof Jansson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK

ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK Munvård och kontroll av avtagbar protetik Ann-Christin Johansson Sebastian Malmqvist Tandproteser Helprotes Över- och underkäksprotes Sugkoppseffekt Partiell protes Över- och underkäksprotes

Läs mer

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt 1 (7) Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt Den här översikten är en sammanfattning av ersättningsreglerna i det statliga tandvårdsstödet som började gälla den 1 juli

Läs mer

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2013

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2013 1 Prislista Akalla Tandläk0arpraktik Gäller f.o.m 1/9 2013 100-Undersök. Riskbedöm. och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 750 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Prislista giltig från och med 1 september 2014

Prislista giltig från och med 1 september 2014 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 815 103 Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare 340 370 107 Omfattande akut eller

Läs mer

Två Tandläkare. Prislista

Två Tandläkare. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Björn Kruse

Prislista. Tandvårdsteam Björn Kruse Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tandläkare Jonas Ström. Prislista

Tandläkare Jonas Ström. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista. Tandläkare Per Backe

Prislista. Tandläkare Per Backe Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande Prislista 2015-05-18 www.domnadental.se 08-774 29 40 info@domnadental.se ÅTGÄRD BESKRIVNING FK REFERENSPRIS VÅRT PRIS 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Prislista Gylle Tandvård

Prislista Gylle Tandvård Prislista Gylle Tandvård Undersökning Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av 340 340 enstaka tand eller enstaka

Läs mer

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård lista 2015 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Undersökningar. 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare. 380 kr. 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand. 320 kr

Undersökningar. 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare. 380 kr. 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand. 320 kr Undersökningar 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 380 kr 103 Akut/kompl undersökning enstaka tand 104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder 105 Kompletterande

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; TLVFS

Läs mer

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 900 950 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista. Sanei Tandvårdsteam

Prislista. Sanei Tandvårdsteam Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Åtgärds- och prislista

Åtgärds- och prislista Åtgärds- och prislista 2015-05-08 Åtg. Dentsmiles pris Referenspris BLEKNING Individuellt framställda blekskenor inklusive blekningsmaterial* per käke 995 Blekningsmaterial* inkl fyra sprutor med material

Läs mer

Övre Husartandläkarna. Prislista

Övre Husartandläkarna. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 995 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

riser & åtgärder 2012

riser & åtgärder 2012 P riser & åtgärder 2012 sida 2/12 Folktandv. BASUNDERSÖKNING 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 690 960 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 605 630 630 103 Akut eller

Läs mer

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Tandvårdsgruppen. Prislista

Tandvårdsgruppen. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Prislista. Tingvallapraktiken

Prislista. Tingvallapraktiken Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

2016 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2016 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2016 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 810 810 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 440 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

Din Tandläkare i Enköping. Prislista Bättre vård för bättre liv. Hållbarhet över tid.

Din Tandläkare i Enköping. Prislista Bättre vård för bättre liv. Hållbarhet över tid. Din Tandläkare i Enköping lista 2017-02-26 Bättre vård för bättre liv. Hållbarhet över tid. lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik,

Läs mer

SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment. sbu:s sammanfattning och slutsatser

SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment. sbu:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment sbu:s sammanfattning och slutsatser 9 SBU:s sammanfattning och slutsatser

Läs mer

Etik och implantatprotetik

Etik och implantatprotetik Etik och implantatprotetik stig karlsson Bakgrund Implantatmarknaden i dag präglas av en många gånger intensiv marknadsföring riktad mot tandläkarna, men även direkt mot patienterna. Tandläkarna utlovas

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 877 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Apollonia Dentalklinik. Prislista

Apollonia Dentalklinik. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 600 820 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Specialisttandvård Pris STV ATV

Specialisttandvård Pris STV ATV 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder S101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 775 S101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500

Läs mer

Taxa Burgsviks Tandvård

Taxa Burgsviks Tandvård Sida 1/5 Utskriven 14-1-1 21:46 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 13 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 15 Kompletterande eller akut undersökning,

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Friska tänder hela livet med Vålbergs teamet. Prislista

Friska tänder hela livet med Vålbergs teamet. Prislista Friska tänder hela livet med Vålbergs teamet Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta

Läs mer

Gävle Implantatklinik. Prislista

Gävle Implantatklinik. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Som naturliga tänder. Miljontals människor över hela världen har fått tandimplantat som en långsiktig lösning för återvunnen livskvalitet.

Som naturliga tänder. Miljontals människor över hela världen har fått tandimplantat som en långsiktig lösning för återvunnen livskvalitet. Implantat för livet 2 Implantat för livet Som naturliga tänder Behandling med tandimplantat är en säker, pålitlig och väldokumenterad lösning för att ersätta en eller flera saknade tänder permanent. Miljontals

Läs mer

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1988:19 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 25 oktober 1988 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ändring

Läs mer

Tandvården Kågeröd. Prislista

Tandvården Kågeröd. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 775 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning

Läs mer

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare, 775 903 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist, ktr adress, ktr anamnes 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Sanei Tandvårdsteam. Prislista

Sanei Tandvårdsteam. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 845 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandläkare Eva Örth. Prislista

Tandläkare Eva Örth. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 785 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan, Stockhom 2009

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan, Stockhom 2009 Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan, Stockhom 2009 Undersökande åtgärder Åtgärrds Nummer Åtgärrdsbeskrivning Pris Subventions belopp 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 615 615 102 Fullständig

Läs mer

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Sida 1 Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Specialiståtgärder 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 114S Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning

Läs mer

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2014

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2014 Sida 1 Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2014 Specialiståtgärder 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 103S Akut Kompletterande eller kompletterande eller

Läs mer

Hönö Tandläkarmottagning. Prislista

Hönö Tandläkarmottagning. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 905 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Gävle Implantatklinik. Prislista

Gävle Implantatklinik. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista på Näsets Tandläkargrupp er 1 maj 2015 lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01

Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01 Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01 Åtg nr Behandlingsåtgärd Pris Referenspris 100. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder 101 Basundersökning, diagnostik tandläkare

Läs mer

S:t Jörgen-Tandläkarna. Prislista

S:t Jörgen-Tandläkarna. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 770 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkare Maria Lettius, Borgentandläkarna. Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista

Tandläkare Maria Lettius, Borgentandläkarna. Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 760 745 102 Fullständig undersökning

Läs mer

NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA. Behandlingsmetoder

NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA. Behandlingsmetoder NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA Behandlingsmetoder Implantatstödda tandersättningar ser ut som, känns som och fungerar som naturliga tänder Krona Tandkött Tandrot Tandimplantat Käkben

Läs mer

Tandläkarna Gustafsson. Prislista

Tandläkarna Gustafsson. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista Tandläkare Annica Örmin

Prislista Tandläkare Annica Örmin Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris *Referenspris) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista giltig från och med 15 januari 2017

Prislista giltig från och med 15 januari 2017 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 825 900 103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare 365 390 107 Omfattande kompletterande

Läs mer

Malmös mest nöjda patienter! Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar

Läs mer

Fruängens Familjetandvård. Prislista

Fruängens Familjetandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Hörntanden. Prislista

Hörntanden. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 860 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Aroskliniken prislista

Aroskliniken prislista 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 900 103 - Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 405 107 -

Läs mer

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Undersökande åtgärder Åtgärdsnummer Åtgärdsbeskrivning Detaljerat Pris Subventionsbelopp 101 Basundersökning och diagnostik,

Läs mer

S:t Jörgen-Tandläkarna. Ditt glada leende - Vår drivkraft. Prislista

S:t Jörgen-Tandläkarna. Ditt glada leende - Vår drivkraft. Prislista Ditt glada leende - Vår drivkraft Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller

Läs mer

Tingvallapraktiken. Prislista

Tingvallapraktiken. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 600 775 875 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Åtg.kod Pat avgift Ref.pris

Åtg.kod Pat avgift Ref.pris Prislista Från 2016-01-15 100.Undersökning,riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Åtg.kod Pat avgift Ref.pris 101 Basundersökning utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Referenspriser för år 2013, per åtgärd

Referenspriser för år 2013, per åtgärd er för år 2013, per åtgärd Nr. Åtgärd allmäntandvård o m 130101 100 Undersökning, riskbedömning och hälsoämjande åtgärder specialisttandvård o m 130101 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare.

Läs mer

Tandläkarna Dellborg Nordin AB - Tandvårdstaxa Pris. Åtgärd

Tandläkarna Dellborg Nordin AB - Tandvårdstaxa Pris. Åtgärd 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 355 107 -

Läs mer

Prislista. Tandläkare Ström

Prislista. Tandläkare Ström Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris PRISLISTA Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Kod Beskrivning av åtgärdskod Referenspris Pris

Kod Beskrivning av åtgärdskod Referenspris Pris Prislista Hässleholms Tandläkargrupp fr o m 2014-12-01 Kod Beskrivning av åtgärdskod Referenspris Pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Behandling av patienter med tandförluster

Behandling av patienter med tandförluster SBU Behandling av patienter med tandförluster SBU:s sammanfattning och slutsatser KÄLLA Tandförluster: Statens beredning för medicinsk utvär dering (SBU); 2010. http://www.sbu. se Projektgrupp: Madeleine

Läs mer

Bredgränds Tandläkeri. Prislista

Bredgränds Tandläkeri. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 890,00 810,00 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer