Rockhammar En ort att räkna med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rockhammar En ort att räkna med"

Transkript

1 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R R O C K H A M M A R S B Y G D E N S O M Ä R E N O R T A T T R Ä K N A M E D. Välkommen till Rockhammar! Hemsida:

2 Rockhammars historia På papperet och på kartan finns Rockhammar sedan 548 då Gustav Vasa anlade Stensta bruk. Därmed börjar Rockhammars storhetstid. Redan på 550-talet kunde Stensta, utanför Rockhammar, framställa stål som t.o.m. höll högre kvalitet än det tyska. Stensta blev också det bruk i Sverige som först av alla kunde framställa plåt, som användes främst till bösspipssmide och harnesktillverkning. Rockhammar utvecklades till storföretag och drev ett tiotal hammarverk och ägde skogar och gruvrätter långt norröver för att tillförsäkra sig leveranser av träkol och malm. Vedevåg och Rockhammar samarbetade en längre tid och blev storkoncern; för sin tid fullt jämbördig med 900-talets Bofors. Man kan säga att från våra trakter kom i stort sett alla kanonkulor som gick åt under alla stormaktskrigen. Dessa leveranser tillsammans med de bördiga jordbruken gjorde Fellingsbro socken till en av de rikaste i landet vilket kyrkan bär vittne om, ty den är jämte Svärdsjös de två största landskyrkorna i Sverige. Vid förra sekelskiftet tog allting plötsligt slut. Rockhammar levde dock vidare, men bytte till den trä- och pappers industri som under 900-talet satt sin prägel på orten. Driftiga industriledare i Rockhammar har skapat nya produkter som blivit världsledande och har fortsatt pränta in namnet på världskartan. Asfaboard t ex kallas än idag Asfarock trots att det är många år sedan Rockhammar lade ned den tillverkningen. Ingen har överträffat Asfarockskivans kvalitet! Den kemisk-tekniska pappersmassan som uppfanns i Rockhammar är ju idag en världsprodukt som många fabriker producerar. Rockhammar har idag en produktionskapacitet på ton mekanisk massa (CTMP). Rockhammars Bruk AB är idag en del i Korsnäs AB som i sin tur ägs av Investment AB Kinnevik. Hemsida:

3 Rockhammars bruk har gamla anor Den äldsta uppgiften om Rockhammar återfinns i 558 års kronoräkenskaper i kammararkivet, som är placerade i Riksarkivet Stockholm. Namnet Rockhammar härleder troligtvis från den förbiflytande strömmen, Rockströmmen, som väl haft detta namn långt innan Stenstasmederna byggde den första hammaren här. Bron över strömmen kallades Rockebro. Den i vattendraget nedanför Rockhammar belägna Lustholmen återfinns i gamla handlingar under namnet Rockholmen. Det är först mot slutet av 600 talet, som Rockhammarshistorien får tydligare konturer och i inträdet i densamma. Detta sker genom en person, från vilken på mödernet alla framtida ägare av bruket till 90 talet då bruket såldes. År 64 påbörjades köpet av jord och skogsfastigheter. Skogen var en för-utsättning för att få kol till alla smedjor och hammare som också bruket startade. Stångjärnstillverkningen var huvuddriften och det var under tider av god konjunktur, i slutet av 700- och början av 800- talet, mycket lönande. Till detta kan läggas att Rockebrohammar hade många av Bergslagens skickligaste smeder och familjerna som ägde bruket var kända som skickliga affärsmän. För skogens stora värden, visade man redan tidigt förståelse. På 830-talet infördes mer ordnad skogshushållning och jägmästare anställdes som gjorde planer för gallring och årsavverkning. Rockhammar ägde vid den tiden skogar i Lindesberg och Nora bergslag samt delar av Fellingsbro. Tider kom då järnhanteringen,som varit i gång över 300 år, inte var lönsam längre och Rockhammar tvingades att sälja skog och mark. En utveckling av jordbruket med sädesproduktion som förut varit eftersatt kom igång. Vid Rockhammar nedlades smidet i juni månad 895, varefter en hammare flyttades till Storbo. År 897 tystnade för alltid hammarslagen vid det gamla bruket. I de trakter i landet som ägde tillräcklig skogstillgång och samtidigt kunde disponera vattenkraft, hade under 800-talets senare del trämassefabriker uppstått på ett flertal platser. Omedelbart efter smidets nedläggning påbörjades uppförandet av en massafabrik på västra stranden av Sverkestaån på samma plats där stångjärnssmedjan funnits. Bolagets officiella namn blev Rockhammars trämassefabrik Carl af Geijerstam & Co. År 897 påbörjades utbyggnaden av dammbygget vid Rockhammar och den vattenkraft som sedan kunde tas ut uppgick till c:a 800 turbinhästkrafter årligen. Hemsida: 3

4 Under sommaren samma år hade en annan förändring skett. I januari förstördes genom eldsvåda den gamla sågen och kvarnen. Ett nyuppförande skedde vid Lustholmsfallet. Här anlades en vattensåg med en ram och ny kvarn med tre stenar för malning av säd. Ett livsvillkor för trämassefabrikens framtid var givetvis tillgången till råmaterial. Detta fanns i brukets egna skogar samt genom direkt inköp med leverans vid fabriken. Redan 897 års riksdag ingavs proposition om byggande av statsbana från Krylbo till Örebro. År 900 var järnvägsbygget fullbordat och passerade Sällinge endast 3 km från Rockhammar. Därmed var det klart för att bygga ett stickspår till bruket som därmed fick en utlastningscentral i Sällinge. Efter Carl af Geijerstams död år 97 såldes Rockhammars Bruks ABs aktier till AB Göteborgs bank som behöll aktierna till år 936. Därmed var det slut på den epok som startade år 634 med Andre Dress och som sedan varit i släktens ägo. Godsägare Carl Persson Frötuna, Fellingsbro inlöste samtliga Rockhammars aktier år 936. Med hans söner Allan och Ingemar Ahrel startade ny en tid för Rockhammars Bruk AB. En utbyggnad av massafabriken med tillverkning av wallboard påbörjades år 938. Detta visades vara en lönsam satsning.även sågen hade stora orderingångar. En tid tillverkades också färdigmonterade hus. Rockhammars bruk blev ett börsbolag 984 och såldes år 987 till Rottneros och i dag är ägarna Korsnäs. Ett exempel är att år 956 hade ca 60 personer arbete i fabriken och sågen. I dag har Korsnäs med den nya tekniken 45 anställda endast i fabriken. Sågen ägs av Rottneros och produktionen är nedlagd. Givetvis har Rockhammars Bruk påverkat befolkningen i samhället. Här fanns i slutet av 90- till 950 talet ett Folkets Hus med ett livligt föreningsliv. Den enda föreningen som överlevt är Rockhammars idrottsklubb. Under denna tid fanns också tre matvaruaffärer. Bruket hade också kvar en del av jordbruket med en liten nötboskapsbesättning lagom att förse Rockhammarsborna med mjölk. I dag finns inga matvaruaffärer kvar utan ortens befolkning är hänvisade till närmaste affärer i Frövi. Genom Rockhammars historia och Fellingsbro kommuns engagemang i orten har de ungdomar som växte upp före kommunförändringen fått en trygghet som fostrat dem till goda samhällsmedborgare. En önskan är att Lindesbergs kommun ser till att de barn som i dag växer upp i Rockhammar får samma möjligheter att utvecklas. Att även den sociala tryggheten som varit en ledstjärna för orten består. Många är de som i dag flyttat till Rockhammar och denna vackra bygd. Hemsida: 4

5 Rockhammars skola Enheten Rockhammars skolenhet är en mindre skola där det för närvarande finns barn i förskolan, barn i förskoleklass och 38 barn i grundskolan, skolår -6. På fritidshemmet är det 5 barn inskrivna. På förskolan arbetar tre förskollärare. I förskoleklassen, skolår -6 samt fritidshemmet arbetar en fritidspedagog och tre grundskollärare. Kännetecken/inriktning Utifrån vårt uppdrag, vår vision och verksamhetsidé skapar vi en verksamhet som ska bidra till att ge barnen förutsättningar att lära, utvecklas och må bra. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande. Barn behöver känna trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, inflytande och självkänsla samt få möjlighet till att använda alla sinnen och utveckla sin kreativitet. En god lärandemiljö främjar hälsan och i grunden handlar det om att bli sedd och känna sig värdefull. Skolforskning visar att en bra pedagogisk verksamhet ofta bygger på en personlig relation mellan lärare och barn. Förskolans och fritidshemmets verksamhet är samordnad före skolstart på morgonen och efter skoldagens slut. Förskoleklassen och skolår - är integrerade med varandra. Lokaler/Miljö Rockhammars skola består av en äldre skolbyggnad, två paviljonger och en förskola. Tillgången till lokaler är god och lokalerna är ändamålsenliga, men spridda i olika huskroppar. I anslutning till skolan finns Sporthallen som drivs av Rockhammars IK och som skolan får tillgång till när det gäller idrottsverksamheten. Hemsida: 5

6 En liten skola med bra gemenskap. De små barnen i förskolan, som finns på samma skolgård, lär känna lärarna och de äldre skolbarnen långt innan de ska börja skolan. När det är dags att börja i förskoleklass blir det helt naturligt. Lärare, elever och övrig personal trivs tillsammans, en form av by/familjekänsla finns. Det är en stor trygghet för eleverna och man har lätt att följa de regler som finns. Tack vare det finns också möjligheten att ta emot barn som inte fungerar i en större skola. Här kan de komma in och känna sig hemma. De känner att de syns och det behövs inte någon extra assistent då eleverna mår bra av miljön. Sporthallen, elljusspåret och naturen är stora tillgångar till skolan, som utnyttjas mycket. Framtid Utanför skolgården på parkeringen står massor av cyklar. Våren är på väg och de som har möjlighet har tagit cykeln till skolan. Skolan sjuder av liv! Elevantalet har ökat, många vill gå i Rockhammars skola. Här finns många möjligheter med mycket nytänk. Förskolans barn är också ute, ett nytt tak över ytterdörren har kommit upp som sträcker sig över köksfönstret så det finns möjlighet att ha barnvagn under. Nu slipper man också isen som lätt blev på trappen till vintern. Den is som varit spolad över vintern att åka skridskor på har nästan helt smält. Nu finns istället en ny utemiljö med bla ny klätterbana. Schemat för nästa dag, är fiske i den närliggande sjön som det planterats ädelfisk i, ett återkommande trevligt inslag för både elever och lärare. Hemsida: 6

7 Rockhammars IK Föreningen är till hälften idrottsklubb och till hälften samhällsförening, som utöver idrottandet främjar och driver på utvecklingen i bygden och arrangerar traditionella fester och sociala aktiviteter. Klubben driver sport-, styrketräning-, och konferenslokaler i samverkan med Korsnäs. Dessa aktiviteter äger rum i Korsnäs byggnader som RIK byggt om till Sporthall och gym som ligger på Korsnäs mark. RIK har kommunala uppdrag på entreprenad bland annat drift och skötsel av friluftsbadet och elljusspår. Rockhammars IK är en ideell förening som bedriver verksamhet för: att få människor, främst barn och ungdomar att röra på sig samtidigt som de har roligt. att få en levande och aktiv byggd med samhörighet och gemenskap. att skapa förutsättningar för en trivsam miljö där människor vill verka och bo. Rockhammar IK s ansvarsområden är: Sporthallen och gymmet Badet Lustholmen Elljusspåret Sporthallen/Gymmet Historik Efter ett svettigt och trångt luciafirande där inte ens alla föräldrar fick plats i skolans gymnastiksal 999 föddes tankar på att vi borde ha en stor och bra samlingslokal att vara i. En tid senare pekar plötsligt Lasse Pettersson på den långa och sedan 0 år mer eller mindre öde fabrikslokalen vid ån och utbrister: Varför gör vi inte om den där till konferens och sporthall, den verkar ju ingen annan vara särskilt intresserad av. Byns eldsjälar, Björn och Lasse, sökte sponsorer och pengar från olika håll och i september 00 påbörjades Sporthallsresan. Många tyckte att det var en vansinnig ide men när det var dags att jobba ställde Rockhammarsborna ändå upp rätt mangrant. Femton månader senare, den december 00 var det så äntligen dags för invigning. Både TV, radio och tidningen var där för att bevaka tillställningen som varade hela dagen och avslutades med skolans ståtliga luciafirande!! Hemsida: 7

8 Nutid Sporthallen och gymmet är i dag en stor tillgång för bygden. Den används både för sportaktiviteter och diverse sociala arrangemang så som musik/teater, julmarknad, festarrangemang, LAN och som möteslokal för både företag, föreningsliv och boende i Rockhammar. Sporthallen hyrs även ut till andra föreningar och till privatpersoner. Byggnaden innehåller entréhall, sporthallsdel, ett stort kök/konferensrum, möblerad läktare med serveringsdisk och ett TV-rum. I en sammanlänkad byggnad till Sporthallen finns fräscha omklädningsrum och ett stort gym i två plan med 0 träningsmaskiner, komplett hantelset från 5-4kg, två tävlingsgodkända skivstänger med tillhörande bänkar, crosstrainer, löpband samt motionscykel. Framtid Sporthallen Att det är aktiviteter dagligen som engagerar både liten och stor. Utbudet är varierat och erbjuder bla innebandy, barngymnastik, badminton, styrketräning, zumba, cirkelträning, core och step-up. I sporthallsdelen sitter en projektor med tillhörande ljudanläggning lättillgängligt monterad. Den används både i samband med idrottslig verksamhet men även vid andra arrangemang. På övervåningen är rummet innanför den möblerade läktaren omgjort till Pentry med serveringslucka vilket gjort det lättare att servera diverse förnödenheter. Läktaren är större då serveringsdisken är borttagen och möbleringsalternativen är fler. I Sporthallsdelen finns en stor scen som även går att öppna från utsidan och här arrangeras både inomhus- och utomhusevenemang så som sommarteater, konserter mm. Framtid gymmet När man kommer in i byggnaden med omklädningsrum/gym är det första man ser den nya bastun och relaxavdelningen som finns utanför omklädningsrummen. Här är även väggar och tak upprustade och allt ser nytt och inbjudande ut. På gymmet är det full aktivitet, här har både ungdomar och äldre samlats då de alla insett vilka stora hälsovinster man får av allsidig träning. Taket är sänkt i den stora delen av gymmet och man hör inspirerande musik ur högtalarna som är strategiskt utplacerade på de båda våningarna. Här finns också en trevlig och kunnig instruktör som hjälper till om man inte vet hur man ska göra. Barnen som är för små att träna sitter i myshörnan och tittar på DVD, målar och pysslar. Detta är jättebra tycker alla småbarnsföräldrar som annars har svårt att komma loss hemifrån för att träna. Även barnen ser ut att trivas och får tidigt positiva tankar om träning. Hemsida: 8

9 Badet Rockhammar Nutid Badet är ett kommunalt tempererat friluftsbad som RIK driver på entreprenad med stöd av kommunen som också håller med sommarjobbare. De två bassängerna på 6x8 meter respektive 8x4 meter håller en temperatur på ca 8 grader genom en värmeväxlare via massafabriken Korsnäs Rockhammar. Tack vare uppvärmningen från Korsnäs har Rockhammars friluftsbad kommunens längsta öppettider under sommarmånaderna. Badet är barnvänligt och frekventeras av barnfamiljer från hela kommunen. Här finns omklädningsrum för både damer och herrar med duschar och toaletter samt kioskverksamhet. Här arrangeras simskola, vattengymnastik och familjebadfester. Intill bassängerna finns stenplattor och en stor gräsmatta att sola på, här står också en minnessten av Carl David af Wirsén. Framtid Friluftsbadet med två bassänger har en ny byggnad som inrymmer omklädningsrum, dusch/toalett, och även en kiosk och ihop med den ett minilivs där medicin och alkohol kan hämtas ut. Utöver detta finns i byggnaden ett mindre matställe och internetcafé eftersom Rockhammar är anslutet via fiber till Stadsnätet. Detta är den nya samlingsplatsen för både ungdomar och äldre. Hit går man bland annat för att handla i minilivsbutiken, ta en fika, köpa tidningen eller för en stunds social samvaro. Denna byggnad utgör också en av angöringspunkterna för nya formen av kollektivtrafik. Hemsida: 9

10 Lustholmen Rockhammar Nutid Lustholmen är den ö som ligger mellan åfårorna och som också enbart kallas Holmen. En naturskön miljö där man bara kan njuta av en härlig picknick eller gå runt hela Holmen på stigen längs med ån som sen gammalt kallas kärleksstigen. Lustholmen är platsen för traditionella fester som valborg och midsommar. Här anordnas även andra aktiviteter t.ex. brännbollsturnering och körningar på minitågbanan. Det finns idag en cafébyggnad som används när det arrangeras evenemang på holmen och en dansbana, som många tagit sig en svängom på. På vintern finns ett mindre skidspår. Framtid Holmen sjuder av liv och aktiviteter året om. När man går in på Holmen en vanlig söndagsförmiddag på våren möts man av en nyrustad tennisbana där det pågår ett spel, man hör hur bollen får fart av slaget från tennisraket. Bredvid tennisbanan finns boulebanan och där pågår en match, det är pensionärerna som kommit ut med sitt spel efter en vinter med inomhusspel i sporthallen. Man möter hela tiden människor, några går med sina hundar och man ser att några viker av för att gå en extratur runt Kärleksstigen, som hålls ren från sly och har blivit mycket lättare att ta sig ner till. Här finns nu också en ny cafeteria med sittplatser både under tak och utanför. En liten miniscen är uppbyggd under tak för underhållning under t ex midsommar. Livesteambanan har färdigställts och är en av det största, just i dag hålls en träff där många entusiaster finns på plats. Ner på den nya dansbanan med tak springer några barn runt på och skrattar och leker. Vid den ordnade grillplatsen dukar några upp fika och passar på att njuta i den härliga vårsolen. Hemsida: 0

11 Elljusspåret Rockhammar Nutid Elljusspåret sköts av RIK med stöd av kommunen. Spåret har en belyst slinga på,5 km och obelysta distanser på, km, 4 km och 5 km. Vintertid spåras skidspår på slingorna,5 km och, km. Här arrangeras bl.a. Lilla vasaloppet, tipspromenader och reflexletning. Framtid Fortsätta och utöka arbetet med att hålla spåret rent från sly på alla distanser och färdigställa spångarna på distanserna 4 och 5 km. Kollektivtrafiken Nutid För närvarande går det endast två turer från Rockhammar till andra orter. Länstrafiken som går idag är anpassade till skolelever som ska till Lindeskolan. En morgonbuss kl från Rockhammar till Lindesberg och en eftermiddagsbuss från Lindesberg som anländer till Rockhammar kl Utöver det går skolbussar till och från Fröviskolan men dessa är ej öppna för allmänheten. Framtid Att Länstrafiken kompletterat med en anslutningsbuss eller anropsbuss. Nu är det mycket lättare att ta sig både till/från Lindesberg och Frövi med möjlighet att ta sig vidare till Örebro. Detta är mycket uppskattat och används flitigt av pendlare, skolungdom och övriga resenärer. Antalet bussresenärer har ökat, vilket även är bra för miljön. Den utökade kollektivtrafiken påverkar även inflyttningen till Rockhammar på ett positivt sätt. Brandstation Rockhammar har en brandstation som ingår i Nerikes Brandkår. Stationen är ett Räddningsvärn och har idag 0 st brandmän Den största risken i området är Korsnäs massafabrik. Stationen har en släckbil. Varje måndag hålls rutin, då körs en tur med brandbilen, för att se att allt är som det ska. En gång i månaden är det också övning. Hemsida:

12 Boende Nutid Det finns både lägenheter och villor, som möjligt boende i Rockhammar. Lägenheterna är hyresrätter och finns från rok till 4 rok. De flesta lägenheterna har egen ingång och uteplats. Det finns också möjlighet att köpa någon villa som är till salu och annonseras ut. Rockhammar har också 6 st byggklara tomter med framdraget vatten och avlopp. Två av tomterna byggs det ett nytt hus på som beräknas stå klart under våren 0. Framtid Flera av de byggklara tomterna blir bebyggda. Möjlighet för flera äldre att bo kvar i Rockhammar i ett seniorboende, när de sålt sin villa. Genomfart Nutid Vägen saknar möjlighet för att gå och cykla säkert, detta är speciellt ett problem för barnen som ska ta sig till skolan. Vägen är bitvis smal och kurvig vilket gör det svårt att se eventuell mötande trafik och andra trafikanter. Framtid När man åker in i Rockhammar från bägge håll möts man av en iögonenfallande och trevlig välkomstskylt som höjer förväntningarna inför Rockhammarsbesöket. Snart upptäcker man att genomfarten är gjord så att fordon och gående kan samsas om utrymmet på ett säkert sätt och att passagerarna i fordonen hinner se de trevliga omgivningarna som finns i Rockhammar. Hemsida:

13 Liv i Rockhammar Nutid Föreningen Liv i Rockhammarsbygden är en förening som värnar om hembygden. Föreningen består av medlemmar som bor, har bott eller har anknytning till Rockhammar med omnejd. Föreningens syfte är att informera om bygdens historia, ta vara på det genuina samt inspirera ortsbefolkningen till intressant och meningsfull verksamhet. Framtid Smedstugorna (Chäfstugan och Wadmanstugan) är den centrala platsen för föreningen LIR (Liv i Rockhammarsbygden). Där hålls sammankomster av olika slag under året. För att göra stugorna mer tillgängliga för besökare, föreslår LIR att en gångväg från Rockströmsvägen anläggs. Wadmansstugan i Rockhammar Hembygdsföreningen LIR har också ett flertal små och stora, gamla bruksföremål från bygden, som finns förvarade i magasinet, (vid Gröna Villan). För att kunna förvara samt exponera dessa för ortsbor och allmänhet, erfordras lämpliga lokaler. LIRs förslag att flytta magasinet till Lustholmen, är inte genomförbart. Annat förslag är välkommet. Tanken att flytta magasinet till Lustholmen eller annan plats, är att där kunna inreda lokalerna till kulturell verksamhet t.ex. Museum av gamla föremål från trakten och tidigare epoker, vävstuga, hobbylokal för hantverk, musik och kurslokal och träffpunkt för unga och äldre. Hemsida: 3

14 PRO Rockhammar PRO har en lokal förening i Rockhammar som håller medlemsmöten en gång i månaden. Föreningen arrangerar också andra sammankomster, resor, underhållning, konserter, boulespel m.m. Butik och service Nutid Det finns en allt i allo affär i Rockhammar som håller öppet lördagar och söndagar. Här kan man fynda allt från tyger, rengöringsmedel, potatis, verktyg och här kan man också handla sitt lördagsgodis. Framtid Nu finns det även möjlighet att handla i minilivsbutiken som inryms i den nya byggnaden vid badet. Här finns också ett mindre matställe och ett internetcafé. Hemsida: 4

15 Visionsplan för Rockhammar Färdigställa Sporthallen Bar med pentry Bygga scen för inom- och utomhusevenemang Färdigställa Gymmet: Sänka taket Skapa avhängningsmöjligheter i entrén Bastu/relaxavdelning Ljudanläggning Ny byggnad vid badet som inkluderar: Omklädningsrum Dusch/toalett Minilivs med utlämningstillstånd Internetcafé Matställe Lekplats i anslutning till badet Utveckling av Lustholmen Bygga ny kafeteria Färdigställa livesteambanan (minitågbana) Installera vatten/avlopp Ny dansbana Ny tennisbana Boulebana Snygga till Kärleksstigen Elljusspåret Att upprätthålla ett fint och funktionsdugligt elljusspår med alla distanser Hemsida: 5

16 Attraktivare genomfart samt området runt Centrum och längs ån. Säkrare genomfartsväg med gång/cykelbana alternativt en trottoar Välkommen-skylt vid genomfarten Röja sly längs ån Attraktivare miljö i centrum Utökning av kollektivtrafik och andra möjligheter för kommunikation Anropsbuss eller anslutningsbuss till Bertilsbro Möjlighet för allmänheten att åka med skolbussen till Frövi Servicepunkt, byavaktmästare Rockhammar ska anslutas till stadsnätet Seniorboende- möjlighet för äldre att kunna bo kvar på orten Företagssamverkan Skapa barn- och ungdomsaktiviteter Skapa vuxenaktiviteter Hemsida: 6

17 Statistik kring Rockhammar Tätorten ligger mellan Vedevåg och Frövi ca 6 km nordost om länsväg 49. Genom samhället sträcker sig Sverkestaån. År 009 hade Rockhammar en befolkning på 67 personer. Befolkningen har under de nio senaste åren ökat med 4 invånare i tätorten. Största arbetsplatserna är Rockhammars Bruk som ägs av Korsnäs AB. Befolkningsutveckling och befolkningssammansättning beskrivs i tabeller och diagram nedan: Antal Rockhammar Källa: SCB. Befolkningsutveckling i Rockhammar, olika åldersgrupper år Ålder Förändring Förändring , % , , , , , , , ,8 80-w ,5 Summa ,5 Källa: SCB. Hemsida: 7

18 Hemsida: 8

19 > VÄSTANSJÖ väg VÄSTANSJÖ VÄSTRA Ö VRE VÄSTANSJÖ VÄSTRA Ö VRE LI SSELBO DA Rockhammar Framtida bostadsbyggande, kommunens markinnehav ROCKHAMMAR : De mörka partierna är kommunal mark. Grönt område ägs av kommunen och blått område av Molab. Planlagd mark för villatomter finns sydväst om järnvägen. För området öster om järnvägen har gällande detaljplan upphävts för att göra det möjligt för befintliga verksamheter att kunna utvecklas. > Tomtebo :47 3: :47 garbo :0 :3 K : 4: :7 Åbacken :4 8: :5 :3 :8 : Karlsberg 3:4 :5 Nybodavägen :3 3 : 8: :8 :3 :7 :4 :9 Storbovägen Sågvägen 3:3 :63 3:6 3:7 3:8 : 3:9 Källvägen :9 :8 :7 :6 :5 :4 :3 3: : :0 : :4 3:5 :68 3 4: Alphyddan :3 4: :68 S: 7: 5: 5: :4 : :5 Vattenverk :8 :8 : :5 backs- : :9 S: 6: :9 :8 :9 vägen :8 :4 Handsmedsgatan :38 :4 :44 : 3 :39 :7 :43 Broströms väg :7 :3 :8 :9 :0 :3 :5 Övreån Massaind. :34 Stall :30 :5 :34 3 :3 :3 :4 :5 :6 : 3 VÄSTRA ÖVRE : : :4 :6 :46 > :6 :34 mar :5 Skola :6 :9 :7 :8 Rockströmsv : : :6 :7 :55 :65 :59 :7 :49 : :56 :57 :7 :49 :8 :6 Geijer stams :65 :60 :50 :6 :48 :3 :46 Fotb.pl. :4 < < > > na :8 :7 Tennisb. Lustholmen Stenstavägen :5 :5 :54 :57 :63 :55 :56 : :4 :54 :40 Homossvägen :3 :3 Kimberget Hemsida: 9

20 Företag i Rockhammar med omnejd Forsbyboda Entreprenad Aktiebolag Forsbyboda Nisses Byggmaskiner och Hemprodukter Sällinge Sjölandet Gagnefsbollen AB Wirséns v K-G Berglinds Åkeri AB Sällinge Tallholmen HN BYGG & FRITID Koverboda Vedevåg Lasses El, Lars Pettersson Homossv Byggherren Rockhammar AB Forsbyboda Sjöhaga EBR-Konsult i Rockhammar AB Homossv Andreas Grävtjänst Stenstav. Rockhammars Mekaniska Handsmedsg Saréns Entreprenad Handsmedsg Fourever Inspiration FILLMANSBODA NORRÄNGEN Britec Processöverskott och Service Aktiebolag Sällinge Näsby Flytt & Städ Handsmedsg High Peak Control Aktiebolag Strandkullen HG Hem Aktiebolag Stenstav Original Gahhkko AB Wirséns v Österholm, Carl-Gustav Ingvar Sällinge V. Övre KA-BA Motor och Trädgård AB Borrsjötorp FAGRÉ IDÉATELJÉ HANDELSBOLAG Stenstav Elisabet Jansson Nybodav. 7 Sarén, Berit Elisabet Handsmedsg. 30 EVJA SÄLLINGE HÖJDEN Marmic Kök - Utbytesluckor Handelsbolag Rockströmsv. Rockhammar Hemsida: 0

21 Polhog Aktiebolag Homossv Rockhammars Snickeri STENSTAVÄGEN 4 Korsnäs Rockhammar 78 8 FRÖVI Rockhammar Frövi Byggtjänst Handsmedsg De Haan Stable Handelsbolag FÄNSBODA 60 Hemsida:

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Lokal plan för Hudene

Lokal plan för Hudene Lokal plan för Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av...3 4 Vad är det bästa med?...4 5 Slogan för...4 6 Trender...5 7 Naturområden...5

Läs mer

Sporthallen i Malmberget

Sporthallen i Malmberget Sporthallen i Malmberget Maria Holmström 1 Innehållsförteckningen Inledning. Syfte. Bakgrund. Mål. Min vision. Bilder på Sporthallen. Sid:3 Sid:3 Sid:4 Sid:5-6 Sid:7 Sid:8-9 2 Indelning Den här rapporten

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Lindesbergs kommun Antagna av Kommunfullmäktige i Lindesberg 2009-xx-xx Bostäder av god kvalitet viktigt för invånarnas välfärd Boendet är grundläggande såväl för

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

ETF:s enkät 2011 översikt

ETF:s enkät 2011 översikt ETF:s enkät 11 översikt 1. Anordna Midsommarfirande 2. Anordna Simskola 3. Anordna Valborgseld: 4. Anordna Höstfest/ Kräftskiva: 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6. Anordna gemensamma arbetsdagar:

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan 2012-2017. Värne - Mellby Eksjö Kommun

Lokal Utvecklingsplan 2012-2017. Värne - Mellby Eksjö Kommun Lokal Utvecklingsplan 2012-2017 Värne - Mellby Eksjö Kommun Innehållsförteckning Inledning Bygdeprofil Viktiga frågor för bygden Swot-analys Handlingsplan Hur går vi vidare Sammanfattning Inledning Värne

Läs mer

Det bästa av Småland i fickformat

Det bästa av Småland i fickformat Nu har vi gett Dig en liten uppfattning om hur vi har det i Bottnaryd. Hoppas det inspirerar till ett besök antingen som turist eller som ny Bottnarydsbo vi kommer att göra allt för att Du ska trivas!

Läs mer

Ansökan bygdemedel 2016

Ansökan bygdemedel 2016 Ansökan bygdemedel 2016 Förbättringsåtgärder på Rännöbadet och Uvbergets elljusspår. Projektledare Björn Walther, 070-577 73 66 bjorn@familjenwalther.se www.matforsskidklubb.se Bakgrund Matfors Skidklubb

Läs mer

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD

MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD MEDBORGARDIALOG - DOKUMENTATION GENOMFÖRD 2016-06-22 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram detaljplan för Brunnsjöliden, viss angränsande mark samt hela det norra strandområdet

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

BRUZAHOLMSBYGDEN - Eksjö kommun

BRUZAHOLMSBYGDEN - Eksjö kommun Lokal utvecklingsplan 2011 2016 för BRUZAHOLMSBYGDEN - Eksjö kommun Bruksvägen mot dammen Foto: Carina Wolf Innehållsförteckning Inledning Syfte Sammanfattning 1. FAKTA OM SAMHÄLLET Föreningsliv och aktiviteter

Läs mer

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra.

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagereds socken kan erbjuda mycket allt ifrån avskildhet, lugn

Läs mer

Byggnadsföreningen Folksalen och Kreativitetshuset Lyan

Byggnadsföreningen Folksalen och Kreativitetshuset Lyan ASBY Alpina Besöksadress: Asbybacken, Asby Hemsida/beskrivning av lokalen: http://www.asbyalpina.com/ Kontaktuppgifter: 0140-80119, info@asbyalpina.com Om verksamheten: Asbybacken är en familjebacke med

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro 2017-11-08 Den 8/11 hölls den femte medborgardialogen av fem för Lindesbergs kommuns nya översiktsplan. Detta är vad deltagarna i Fellingsbro

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010

Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010 Lokal Utvecklingsplan för Hestra, Ydre kommun 2010 Antagen av invånarna i Hestra 2010-09-28 Ansvarig förtroendevald politiker: Mikael Stenquist Handläggare: Martin Berry Arbetsmetod Detta är den första

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Kvarteret Filantropen

Kvarteret Filantropen Kvarteret Filantropen Tryggt och bekvämt boende Tryggt och bekvämt boende för äldre i Glimåkra Västergatan 5 är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område mitt i centrala Glimåkra. I huset finns lägenheter

Läs mer

Projektspecifikation Bagarstuga till Tomtarna i Skatan

Projektspecifikation Bagarstuga till Tomtarna i Skatan Projektspecifikation Bagarstuga till Tomtarna i Skatan Kulturarvsbärare i bagarstugan i Galtström. Ingeli Gagner och Barbro Åsander, för föreningen Tomtarna 2014-04-28 Innehåll Bakgrund 2 Projekt Bagarstugan

Läs mer

Förslag på en tillfällig lösning

Förslag på en tillfällig lösning 1 Förslag på en tillfällig lösning Förslag på tillfällig hall. Vårt förslag på en tillfällig lösning är att bygga om en befintligt fastighet till en tillfällig innebandyhall för vår ungdomsverksamhet.

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Kollektiv kamp väckte Tyrolen

Kollektiv kamp väckte Tyrolen Sverige. VARFÖR SKA ALLA HA VARSIN SÅG? Kollektiv kamp väckte Tyrolen TEXT&FOTO maria lindberg The Hector spelar på dansbanans scen med det psykedeliskt målade taket. fib 24 > fib 25 SVERIGE Den kollektiva

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E V E D E V Å G S O M Ä R I D Y L L E N I B E R G S L A G E N M E D N Ä

Läs mer

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27 Handläggare Datum Sofie Nyström 13 2013-09-27 Det här är Trekanten Trekanten ligger mellan Kalmar och Nybro och det är ungefär 15 kilometer till båda städerna. Namnet Trekanten kommer från den trekantsyta

Läs mer

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde.

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde. SUNNERSTAÅSEN SUNNERSTAÅSEN Uppsalas närmaste friluftsområde. Sunnerstaåsens friluftsområde ligger i södra delen av det vackra naturområdet Årike Fyris, med en av Mälarens vikar inom räckhåll. Det är lätt

Läs mer

Kanotslalombanor. för barn & ungdomar. Slätvatten & lätt fors klass I-II

Kanotslalombanor. för barn & ungdomar. Slätvatten & lätt fors klass I-II Kanotslalombanor för barn & ungdomar Slätvatten & lätt fors klass I-II Kanotslalom går ut på att paddla snabbt och precis i forsande vatten. I Dalarna finns idag två kanotslalombanor i fors klass II-III

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi Resultat medborgardialog 2015 2016 Fördjupning av Översiktsplan Frövi Målgrupper och metoder Förskolan Åsen femårsgrupp har utforskat sitt närområde med hjälp av kartor och gåturer, lämnat förslag till

Läs mer

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 7 00,00%. Kön Antal Procent. Kvinna 6 55,3%. Man,68% Totalt 7 00,00% Medelvärde,5.

Läs mer

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken

Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Elsa Palmheden och Emelie Adamek Plats: torparängen/ sollentunaholm Norrviken Beskrivning: I kursen hållbart samhälle ska vi utveckla en plats i Sollentuna. Vi har valt torparängen och sollentunaholm i

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst

Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst Kristinehamn En plats att längta till. Lättläst 3 Välkommen till Kristinehamn Konstnären Pablo Picasso valde att ställa sin 15 meter höga skulptur Jacqueline i Kristinehamn. Han ville att skulpturen skulle

Läs mer

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst.

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst. Så var det Förr Omkring 500 e Kr hade de inre delarna av Röbäcksslätten och sandåsen, där de äldre delarna av byn nu ligger torrlagts och det blev möjligt för människor att bosätta sig där. Stenåldersfynd

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Drömboende mitt i Södra Bunn

Drömboende mitt i Södra Bunn Drömboende mitt i Södra Bunn Fyra arkitektritade* generösa souterränghus erbjuds nu i Lövudden, Bunn. Husen är anpassade för den unika miljön med den fantastiska sjöutsikten. Husen smälter fint in i miljön

Läs mer

Information om. Inskolning

Information om. Inskolning Information om Inskolning Välkommen Som förälder är man alltid angelägen att ens barn skall ha det så bra som möjligt. För att barnet skall få det bra på förskolan är det viktigt att starten blir bra,

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Stora Maräng Stora Maräng

Stora Maräng Stora Maräng Vy från järnvägsbron Vy från gårdsplan mot Storgatan 41.0 36.9 39.0 FUTURUM 38.2 1 44.4 Futurum 43 Folkets hus 3 41 39.8 43.5 43.5 44.0 43.5 36.2 36.3 42 43.3 36.3 36.3 36 STORA MARÄNG NY IN OCH UTFART

Läs mer

Följande gäller för utflykterna:

Följande gäller för utflykterna: Sommarplaneringen 2005 Nu är vi äntligen klara med planeringen för sommaren. Vi har planerat in en hel del utflykter och aktiviteter. Vi har försökt att hitta en variation i det vi gör, en del av utflykterna

Läs mer

1 (9) Skolvägsplan. Njutångers skola

1 (9) Skolvägsplan. Njutångers skola 1 (9) Skolvägsplan Njutångers skola 2016-03-17 2 (9) Beskrivning av skolan Njutångers skolan byggdes 1983 och ligger naturskönt i en skogsglänta men ändå centralt i Njutånger, Hudiksvalls kommun. Det är

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu

Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu för byggande av Ekeforshus eller Kungshus www.ekeforshus.se www.kungshus.se Tänk dig. Kanske har du länge haft en dröm om att få bo vid vatten.

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Byastämma i Degeberga

Byastämma i Degeberga Minnesanteckningar Kommunledningskontoret 2013-11-21 Hanna Nicander Byastämma i Degeberga Plats: Tingshuset i Degeberga Tid: 2013-11-21, kl. 18:30-20:45. Deltagande politiker: Pierre Månsson (FP), Heléne

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Vi vill bli Hallands bästa landsbygdsskola och förskola! - Vi har idéerna.

Vi vill bli Hallands bästa landsbygdsskola och förskola! - Vi har idéerna. Vi vill bli Hallands bästa landsbygdsskola och förskola! - Vi har idéerna. Bakgrund Från Läsåret 2014/15 ryms alla barn från både Spannarp och Sibbarp samtidigt i Bosgårdsskolans lokaler med föreliggande

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun

Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 2348/2005 Dnr planmodul: P 05/0029 Detaljplan för Storsjöbadet, om- och tillbyggnad Ägir 2 m fl, Östersunds kommun ANTAGANDEHANDLING ÖSTERSUNDS KOMMUN Samhällsbyggnad den 31 maj 2006 2 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett!

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett! Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika fribiljett! Ditt svar är viktigt för oss! Vi hoppas Du har tid att hjälpa oss några minuter genom att fylla i denna enkät. Vi uppskattar

Läs mer

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014

Verksamhetsplan Ekängens IF. Verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplan Ekängens IF Verksamhetsåret 2014 2(6) 1 Innehåll 2 Föreningsutveckling 2014...3 2.1 Administration...3 2.1.1 Ekonomi...3 2.1.2 Byggnader och planer...3 2.1.3 Marknadsföring och varumärke...4

Läs mer

teaterkonferens.vastervik.se

teaterkonferens.vastervik.se Västerviks Teater & Konferens ligger mitt i skärgårdsstaden Västervik - helt nära restauranger, nöjen, hotell, resecentrum och parkering. Hos oss bokar du möten, konferenser och evenemang för upp till

Läs mer

TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING

TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING TSFBLADET TIMMERVIKS SAMHÄLLSFÖRENING 2014 TIDIGARE TIMMERVIKS BAD- OCH BÅTFÖRENING TBB Upptäck RAMSÖN i juli Vad gör KOMMUNEN för Timmervik? NYA BADBRYGGOR! Ordförande har ordet För dem som gillar skridskoåkning,

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande,

Levande centrum och levande Valfrihet och trygghet i boende i. tätorter, hela kommunen, Samverkan, Egen avdelning för finsktalande, Totalt genomfördes sex stycken workshops under perioden mars-maj 2105. Representanter från visionsgruppen träffade pensionärsorganisationer, handikapporganisationer, föreningsliv, företagare och elevråd

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

Ortsutveckling Bettna

Ortsutveckling Bettna Ortsutveckling Bettna Välkommen! Stormöte den 28 november 2013 Kvällens program 19.00 Välkommen 19.10 Bettna 2019 hur kom vi hit? diskussion och fika feedback 20.30 Nästa steg 20.50 Rapport från arbetsgrupperna

Läs mer

HAVSBADSVÄGEN 20. Havsbadsvägen 20, 269 36 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

HAVSBADSVÄGEN 20. Havsbadsvägen 20, 269 36 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. HAVSBADSVÄGEN 20 Beskrivning Ståtliga och vackra Villa Furunäs på Malen till salu I Malen, på väg ner mot hav och havspooler, ligger stilfulla och vackra Furunäs med tillhörande gästbostad. Du har säkert

Läs mer

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat.

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat. Gläntans förskola Gläntans förskola är en del av intraprenaden Emiliaförskolorna 1 12 år. Vi består av två avdelningar, Häggen och Syrenen, med barn i åldrarna 1 5 år. För att främja varje barns lärande

Läs mer

Projekt Järnkraft 2011

Projekt Järnkraft 2011 Projekt Järnkraft 2011 Projekt Järnkraft, bygdemöte 18 september 2011 Sammanfattning av nuläget i Projekt Järnkraft Servicepunkt Järnboåsbygden AB Mobilsamåkning något för oss? Kanalisation för bredband

Läs mer

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 projekt: pa k li p pa n N Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 0 10 20 30 40 50 m platsen Projektets mål har varit att evara platsens öppenhet och offentlighet och Röda sten som tydligt landmärke och samtidigt

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP

SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP SÖDRA RYDS TORG WORKSHOP 2017-03-20 SAMMANSTÄLLNING WORKSHOPEN HÖLLS PÅ BIBLIOTEKET I SÖDRA RYD. DELTAGARE VAR 15 INVÅNARE FRÅN SÖDRA RYD. Workshopen leddes av Tom Billingham och Ulrika Billingham från

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Peter Pans personalkooperativa förskola 6 feb 2013 Kommentar från Håll Sverige Rent 2013-02-06 11:43: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat

Läs mer

Presentation Inledning Framtidens transportmedel Tillgången till elektricitet Säkerhetsåtgärder Affärer Future sky

Presentation Inledning Framtidens transportmedel Tillgången till elektricitet Säkerhetsåtgärder Affärer Future sky Presentation Skala: 1:500 Inledning Vi har inte fokuserat så mycket på att framtiden ska vara superhäftig med flygande bilar och svävande hus. Istället lagt tid på att staden ska vara funktionell, miljövänlig

Läs mer

En central bygd. www.klubben.se/strassaby/ Välkommen till Stråssa!

En central bygd. www.klubben.se/strassaby/ Välkommen till Stråssa! LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E S T R Å S S A E N C E N T R A L B Y G D. Välkommen till Stråssa! 1 Välkommen

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Att skapa en Hälsans Stig

Att skapa en Hälsans Stig www.halsansstig.se Att skapa en Hälsans Stig Hälsans Stig kan initieras av vem som helst. Ibland är det enskilda privatpersoner, ibland är det aktiva medlemmar i någon förening. Men oftast det någon kommunalt

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla

Ordförande har ordet. Vi ses. Gunilla Ordförande har ordet Först vill jag tacka er för förtroendet att få fortsätta vara ordförande för detta trevliga byalag ett år till. Jag vill också tacka Ingvar Bagare Andersson för de trevliga byavandringar

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

MEDBORGARFÖRSLAG - Nytt skidspår i Råda

MEDBORGARFÖRSLAG - Nytt skidspår i Råda Sida 1 av 7 MEDBORGARFÖRSLAG - Nytt skidspår i Råda Syfte Att ha ett väl fungerande skidspår för träningar, tävlingar, vasaloppsträning och motionsåkning som kan användas även snöfattiga vintrar. Förslaget

Läs mer

Ett medborgarförslag på friskvårdssatsning som berikar vår kommun!

Ett medborgarförslag på friskvårdssatsning som berikar vår kommun! Ett medborgarförslag på friskvårdssatsning som berikar vår kommun! Perfekt reklamläge vid kommande motorväg ULRICEHAMNS BOULECENTER Se bilagda hallförslag Ulricehamn - en vintersportort När Hökerums boulehall

Läs mer