Rockhammar En ort att räkna med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rockhammar En ort att räkna med"

Transkript

1 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R R O C K H A M M A R S B Y G D E N S O M Ä R E N O R T A T T R Ä K N A M E D. Välkommen till Rockhammar! Hemsida:

2 Rockhammars historia På papperet och på kartan finns Rockhammar sedan 548 då Gustav Vasa anlade Stensta bruk. Därmed börjar Rockhammars storhetstid. Redan på 550-talet kunde Stensta, utanför Rockhammar, framställa stål som t.o.m. höll högre kvalitet än det tyska. Stensta blev också det bruk i Sverige som först av alla kunde framställa plåt, som användes främst till bösspipssmide och harnesktillverkning. Rockhammar utvecklades till storföretag och drev ett tiotal hammarverk och ägde skogar och gruvrätter långt norröver för att tillförsäkra sig leveranser av träkol och malm. Vedevåg och Rockhammar samarbetade en längre tid och blev storkoncern; för sin tid fullt jämbördig med 900-talets Bofors. Man kan säga att från våra trakter kom i stort sett alla kanonkulor som gick åt under alla stormaktskrigen. Dessa leveranser tillsammans med de bördiga jordbruken gjorde Fellingsbro socken till en av de rikaste i landet vilket kyrkan bär vittne om, ty den är jämte Svärdsjös de två största landskyrkorna i Sverige. Vid förra sekelskiftet tog allting plötsligt slut. Rockhammar levde dock vidare, men bytte till den trä- och pappers industri som under 900-talet satt sin prägel på orten. Driftiga industriledare i Rockhammar har skapat nya produkter som blivit världsledande och har fortsatt pränta in namnet på världskartan. Asfaboard t ex kallas än idag Asfarock trots att det är många år sedan Rockhammar lade ned den tillverkningen. Ingen har överträffat Asfarockskivans kvalitet! Den kemisk-tekniska pappersmassan som uppfanns i Rockhammar är ju idag en världsprodukt som många fabriker producerar. Rockhammar har idag en produktionskapacitet på ton mekanisk massa (CTMP). Rockhammars Bruk AB är idag en del i Korsnäs AB som i sin tur ägs av Investment AB Kinnevik. Hemsida:

3 Rockhammars bruk har gamla anor Den äldsta uppgiften om Rockhammar återfinns i 558 års kronoräkenskaper i kammararkivet, som är placerade i Riksarkivet Stockholm. Namnet Rockhammar härleder troligtvis från den förbiflytande strömmen, Rockströmmen, som väl haft detta namn långt innan Stenstasmederna byggde den första hammaren här. Bron över strömmen kallades Rockebro. Den i vattendraget nedanför Rockhammar belägna Lustholmen återfinns i gamla handlingar under namnet Rockholmen. Det är först mot slutet av 600 talet, som Rockhammarshistorien får tydligare konturer och i inträdet i densamma. Detta sker genom en person, från vilken på mödernet alla framtida ägare av bruket till 90 talet då bruket såldes. År 64 påbörjades köpet av jord och skogsfastigheter. Skogen var en för-utsättning för att få kol till alla smedjor och hammare som också bruket startade. Stångjärnstillverkningen var huvuddriften och det var under tider av god konjunktur, i slutet av 700- och början av 800- talet, mycket lönande. Till detta kan läggas att Rockebrohammar hade många av Bergslagens skickligaste smeder och familjerna som ägde bruket var kända som skickliga affärsmän. För skogens stora värden, visade man redan tidigt förståelse. På 830-talet infördes mer ordnad skogshushållning och jägmästare anställdes som gjorde planer för gallring och årsavverkning. Rockhammar ägde vid den tiden skogar i Lindesberg och Nora bergslag samt delar av Fellingsbro. Tider kom då järnhanteringen,som varit i gång över 300 år, inte var lönsam längre och Rockhammar tvingades att sälja skog och mark. En utveckling av jordbruket med sädesproduktion som förut varit eftersatt kom igång. Vid Rockhammar nedlades smidet i juni månad 895, varefter en hammare flyttades till Storbo. År 897 tystnade för alltid hammarslagen vid det gamla bruket. I de trakter i landet som ägde tillräcklig skogstillgång och samtidigt kunde disponera vattenkraft, hade under 800-talets senare del trämassefabriker uppstått på ett flertal platser. Omedelbart efter smidets nedläggning påbörjades uppförandet av en massafabrik på västra stranden av Sverkestaån på samma plats där stångjärnssmedjan funnits. Bolagets officiella namn blev Rockhammars trämassefabrik Carl af Geijerstam & Co. År 897 påbörjades utbyggnaden av dammbygget vid Rockhammar och den vattenkraft som sedan kunde tas ut uppgick till c:a 800 turbinhästkrafter årligen. Hemsida: 3

4 Under sommaren samma år hade en annan förändring skett. I januari förstördes genom eldsvåda den gamla sågen och kvarnen. Ett nyuppförande skedde vid Lustholmsfallet. Här anlades en vattensåg med en ram och ny kvarn med tre stenar för malning av säd. Ett livsvillkor för trämassefabrikens framtid var givetvis tillgången till råmaterial. Detta fanns i brukets egna skogar samt genom direkt inköp med leverans vid fabriken. Redan 897 års riksdag ingavs proposition om byggande av statsbana från Krylbo till Örebro. År 900 var järnvägsbygget fullbordat och passerade Sällinge endast 3 km från Rockhammar. Därmed var det klart för att bygga ett stickspår till bruket som därmed fick en utlastningscentral i Sällinge. Efter Carl af Geijerstams död år 97 såldes Rockhammars Bruks ABs aktier till AB Göteborgs bank som behöll aktierna till år 936. Därmed var det slut på den epok som startade år 634 med Andre Dress och som sedan varit i släktens ägo. Godsägare Carl Persson Frötuna, Fellingsbro inlöste samtliga Rockhammars aktier år 936. Med hans söner Allan och Ingemar Ahrel startade ny en tid för Rockhammars Bruk AB. En utbyggnad av massafabriken med tillverkning av wallboard påbörjades år 938. Detta visades vara en lönsam satsning.även sågen hade stora orderingångar. En tid tillverkades också färdigmonterade hus. Rockhammars bruk blev ett börsbolag 984 och såldes år 987 till Rottneros och i dag är ägarna Korsnäs. Ett exempel är att år 956 hade ca 60 personer arbete i fabriken och sågen. I dag har Korsnäs med den nya tekniken 45 anställda endast i fabriken. Sågen ägs av Rottneros och produktionen är nedlagd. Givetvis har Rockhammars Bruk påverkat befolkningen i samhället. Här fanns i slutet av 90- till 950 talet ett Folkets Hus med ett livligt föreningsliv. Den enda föreningen som överlevt är Rockhammars idrottsklubb. Under denna tid fanns också tre matvaruaffärer. Bruket hade också kvar en del av jordbruket med en liten nötboskapsbesättning lagom att förse Rockhammarsborna med mjölk. I dag finns inga matvaruaffärer kvar utan ortens befolkning är hänvisade till närmaste affärer i Frövi. Genom Rockhammars historia och Fellingsbro kommuns engagemang i orten har de ungdomar som växte upp före kommunförändringen fått en trygghet som fostrat dem till goda samhällsmedborgare. En önskan är att Lindesbergs kommun ser till att de barn som i dag växer upp i Rockhammar får samma möjligheter att utvecklas. Att även den sociala tryggheten som varit en ledstjärna för orten består. Många är de som i dag flyttat till Rockhammar och denna vackra bygd. Hemsida: 4

5 Rockhammars skola Enheten Rockhammars skolenhet är en mindre skola där det för närvarande finns barn i förskolan, barn i förskoleklass och 38 barn i grundskolan, skolår -6. På fritidshemmet är det 5 barn inskrivna. På förskolan arbetar tre förskollärare. I förskoleklassen, skolår -6 samt fritidshemmet arbetar en fritidspedagog och tre grundskollärare. Kännetecken/inriktning Utifrån vårt uppdrag, vår vision och verksamhetsidé skapar vi en verksamhet som ska bidra till att ge barnen förutsättningar att lära, utvecklas och må bra. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande. Barn behöver känna trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, inflytande och självkänsla samt få möjlighet till att använda alla sinnen och utveckla sin kreativitet. En god lärandemiljö främjar hälsan och i grunden handlar det om att bli sedd och känna sig värdefull. Skolforskning visar att en bra pedagogisk verksamhet ofta bygger på en personlig relation mellan lärare och barn. Förskolans och fritidshemmets verksamhet är samordnad före skolstart på morgonen och efter skoldagens slut. Förskoleklassen och skolår - är integrerade med varandra. Lokaler/Miljö Rockhammars skola består av en äldre skolbyggnad, två paviljonger och en förskola. Tillgången till lokaler är god och lokalerna är ändamålsenliga, men spridda i olika huskroppar. I anslutning till skolan finns Sporthallen som drivs av Rockhammars IK och som skolan får tillgång till när det gäller idrottsverksamheten. Hemsida: 5

6 En liten skola med bra gemenskap. De små barnen i förskolan, som finns på samma skolgård, lär känna lärarna och de äldre skolbarnen långt innan de ska börja skolan. När det är dags att börja i förskoleklass blir det helt naturligt. Lärare, elever och övrig personal trivs tillsammans, en form av by/familjekänsla finns. Det är en stor trygghet för eleverna och man har lätt att följa de regler som finns. Tack vare det finns också möjligheten att ta emot barn som inte fungerar i en större skola. Här kan de komma in och känna sig hemma. De känner att de syns och det behövs inte någon extra assistent då eleverna mår bra av miljön. Sporthallen, elljusspåret och naturen är stora tillgångar till skolan, som utnyttjas mycket. Framtid Utanför skolgården på parkeringen står massor av cyklar. Våren är på väg och de som har möjlighet har tagit cykeln till skolan. Skolan sjuder av liv! Elevantalet har ökat, många vill gå i Rockhammars skola. Här finns många möjligheter med mycket nytänk. Förskolans barn är också ute, ett nytt tak över ytterdörren har kommit upp som sträcker sig över köksfönstret så det finns möjlighet att ha barnvagn under. Nu slipper man också isen som lätt blev på trappen till vintern. Den is som varit spolad över vintern att åka skridskor på har nästan helt smält. Nu finns istället en ny utemiljö med bla ny klätterbana. Schemat för nästa dag, är fiske i den närliggande sjön som det planterats ädelfisk i, ett återkommande trevligt inslag för både elever och lärare. Hemsida: 6

7 Rockhammars IK Föreningen är till hälften idrottsklubb och till hälften samhällsförening, som utöver idrottandet främjar och driver på utvecklingen i bygden och arrangerar traditionella fester och sociala aktiviteter. Klubben driver sport-, styrketräning-, och konferenslokaler i samverkan med Korsnäs. Dessa aktiviteter äger rum i Korsnäs byggnader som RIK byggt om till Sporthall och gym som ligger på Korsnäs mark. RIK har kommunala uppdrag på entreprenad bland annat drift och skötsel av friluftsbadet och elljusspår. Rockhammars IK är en ideell förening som bedriver verksamhet för: att få människor, främst barn och ungdomar att röra på sig samtidigt som de har roligt. att få en levande och aktiv byggd med samhörighet och gemenskap. att skapa förutsättningar för en trivsam miljö där människor vill verka och bo. Rockhammar IK s ansvarsområden är: Sporthallen och gymmet Badet Lustholmen Elljusspåret Sporthallen/Gymmet Historik Efter ett svettigt och trångt luciafirande där inte ens alla föräldrar fick plats i skolans gymnastiksal 999 föddes tankar på att vi borde ha en stor och bra samlingslokal att vara i. En tid senare pekar plötsligt Lasse Pettersson på den långa och sedan 0 år mer eller mindre öde fabrikslokalen vid ån och utbrister: Varför gör vi inte om den där till konferens och sporthall, den verkar ju ingen annan vara särskilt intresserad av. Byns eldsjälar, Björn och Lasse, sökte sponsorer och pengar från olika håll och i september 00 påbörjades Sporthallsresan. Många tyckte att det var en vansinnig ide men när det var dags att jobba ställde Rockhammarsborna ändå upp rätt mangrant. Femton månader senare, den december 00 var det så äntligen dags för invigning. Både TV, radio och tidningen var där för att bevaka tillställningen som varade hela dagen och avslutades med skolans ståtliga luciafirande!! Hemsida: 7

8 Nutid Sporthallen och gymmet är i dag en stor tillgång för bygden. Den används både för sportaktiviteter och diverse sociala arrangemang så som musik/teater, julmarknad, festarrangemang, LAN och som möteslokal för både företag, föreningsliv och boende i Rockhammar. Sporthallen hyrs även ut till andra föreningar och till privatpersoner. Byggnaden innehåller entréhall, sporthallsdel, ett stort kök/konferensrum, möblerad läktare med serveringsdisk och ett TV-rum. I en sammanlänkad byggnad till Sporthallen finns fräscha omklädningsrum och ett stort gym i två plan med 0 träningsmaskiner, komplett hantelset från 5-4kg, två tävlingsgodkända skivstänger med tillhörande bänkar, crosstrainer, löpband samt motionscykel. Framtid Sporthallen Att det är aktiviteter dagligen som engagerar både liten och stor. Utbudet är varierat och erbjuder bla innebandy, barngymnastik, badminton, styrketräning, zumba, cirkelträning, core och step-up. I sporthallsdelen sitter en projektor med tillhörande ljudanläggning lättillgängligt monterad. Den används både i samband med idrottslig verksamhet men även vid andra arrangemang. På övervåningen är rummet innanför den möblerade läktaren omgjort till Pentry med serveringslucka vilket gjort det lättare att servera diverse förnödenheter. Läktaren är större då serveringsdisken är borttagen och möbleringsalternativen är fler. I Sporthallsdelen finns en stor scen som även går att öppna från utsidan och här arrangeras både inomhus- och utomhusevenemang så som sommarteater, konserter mm. Framtid gymmet När man kommer in i byggnaden med omklädningsrum/gym är det första man ser den nya bastun och relaxavdelningen som finns utanför omklädningsrummen. Här är även väggar och tak upprustade och allt ser nytt och inbjudande ut. På gymmet är det full aktivitet, här har både ungdomar och äldre samlats då de alla insett vilka stora hälsovinster man får av allsidig träning. Taket är sänkt i den stora delen av gymmet och man hör inspirerande musik ur högtalarna som är strategiskt utplacerade på de båda våningarna. Här finns också en trevlig och kunnig instruktör som hjälper till om man inte vet hur man ska göra. Barnen som är för små att träna sitter i myshörnan och tittar på DVD, målar och pysslar. Detta är jättebra tycker alla småbarnsföräldrar som annars har svårt att komma loss hemifrån för att träna. Även barnen ser ut att trivas och får tidigt positiva tankar om träning. Hemsida: 8

9 Badet Rockhammar Nutid Badet är ett kommunalt tempererat friluftsbad som RIK driver på entreprenad med stöd av kommunen som också håller med sommarjobbare. De två bassängerna på 6x8 meter respektive 8x4 meter håller en temperatur på ca 8 grader genom en värmeväxlare via massafabriken Korsnäs Rockhammar. Tack vare uppvärmningen från Korsnäs har Rockhammars friluftsbad kommunens längsta öppettider under sommarmånaderna. Badet är barnvänligt och frekventeras av barnfamiljer från hela kommunen. Här finns omklädningsrum för både damer och herrar med duschar och toaletter samt kioskverksamhet. Här arrangeras simskola, vattengymnastik och familjebadfester. Intill bassängerna finns stenplattor och en stor gräsmatta att sola på, här står också en minnessten av Carl David af Wirsén. Framtid Friluftsbadet med två bassänger har en ny byggnad som inrymmer omklädningsrum, dusch/toalett, och även en kiosk och ihop med den ett minilivs där medicin och alkohol kan hämtas ut. Utöver detta finns i byggnaden ett mindre matställe och internetcafé eftersom Rockhammar är anslutet via fiber till Stadsnätet. Detta är den nya samlingsplatsen för både ungdomar och äldre. Hit går man bland annat för att handla i minilivsbutiken, ta en fika, köpa tidningen eller för en stunds social samvaro. Denna byggnad utgör också en av angöringspunkterna för nya formen av kollektivtrafik. Hemsida: 9

10 Lustholmen Rockhammar Nutid Lustholmen är den ö som ligger mellan åfårorna och som också enbart kallas Holmen. En naturskön miljö där man bara kan njuta av en härlig picknick eller gå runt hela Holmen på stigen längs med ån som sen gammalt kallas kärleksstigen. Lustholmen är platsen för traditionella fester som valborg och midsommar. Här anordnas även andra aktiviteter t.ex. brännbollsturnering och körningar på minitågbanan. Det finns idag en cafébyggnad som används när det arrangeras evenemang på holmen och en dansbana, som många tagit sig en svängom på. På vintern finns ett mindre skidspår. Framtid Holmen sjuder av liv och aktiviteter året om. När man går in på Holmen en vanlig söndagsförmiddag på våren möts man av en nyrustad tennisbana där det pågår ett spel, man hör hur bollen får fart av slaget från tennisraket. Bredvid tennisbanan finns boulebanan och där pågår en match, det är pensionärerna som kommit ut med sitt spel efter en vinter med inomhusspel i sporthallen. Man möter hela tiden människor, några går med sina hundar och man ser att några viker av för att gå en extratur runt Kärleksstigen, som hålls ren från sly och har blivit mycket lättare att ta sig ner till. Här finns nu också en ny cafeteria med sittplatser både under tak och utanför. En liten miniscen är uppbyggd under tak för underhållning under t ex midsommar. Livesteambanan har färdigställts och är en av det största, just i dag hålls en träff där många entusiaster finns på plats. Ner på den nya dansbanan med tak springer några barn runt på och skrattar och leker. Vid den ordnade grillplatsen dukar några upp fika och passar på att njuta i den härliga vårsolen. Hemsida: 0

11 Elljusspåret Rockhammar Nutid Elljusspåret sköts av RIK med stöd av kommunen. Spåret har en belyst slinga på,5 km och obelysta distanser på, km, 4 km och 5 km. Vintertid spåras skidspår på slingorna,5 km och, km. Här arrangeras bl.a. Lilla vasaloppet, tipspromenader och reflexletning. Framtid Fortsätta och utöka arbetet med att hålla spåret rent från sly på alla distanser och färdigställa spångarna på distanserna 4 och 5 km. Kollektivtrafiken Nutid För närvarande går det endast två turer från Rockhammar till andra orter. Länstrafiken som går idag är anpassade till skolelever som ska till Lindeskolan. En morgonbuss kl från Rockhammar till Lindesberg och en eftermiddagsbuss från Lindesberg som anländer till Rockhammar kl Utöver det går skolbussar till och från Fröviskolan men dessa är ej öppna för allmänheten. Framtid Att Länstrafiken kompletterat med en anslutningsbuss eller anropsbuss. Nu är det mycket lättare att ta sig både till/från Lindesberg och Frövi med möjlighet att ta sig vidare till Örebro. Detta är mycket uppskattat och används flitigt av pendlare, skolungdom och övriga resenärer. Antalet bussresenärer har ökat, vilket även är bra för miljön. Den utökade kollektivtrafiken påverkar även inflyttningen till Rockhammar på ett positivt sätt. Brandstation Rockhammar har en brandstation som ingår i Nerikes Brandkår. Stationen är ett Räddningsvärn och har idag 0 st brandmän Den största risken i området är Korsnäs massafabrik. Stationen har en släckbil. Varje måndag hålls rutin, då körs en tur med brandbilen, för att se att allt är som det ska. En gång i månaden är det också övning. Hemsida:

12 Boende Nutid Det finns både lägenheter och villor, som möjligt boende i Rockhammar. Lägenheterna är hyresrätter och finns från rok till 4 rok. De flesta lägenheterna har egen ingång och uteplats. Det finns också möjlighet att köpa någon villa som är till salu och annonseras ut. Rockhammar har också 6 st byggklara tomter med framdraget vatten och avlopp. Två av tomterna byggs det ett nytt hus på som beräknas stå klart under våren 0. Framtid Flera av de byggklara tomterna blir bebyggda. Möjlighet för flera äldre att bo kvar i Rockhammar i ett seniorboende, när de sålt sin villa. Genomfart Nutid Vägen saknar möjlighet för att gå och cykla säkert, detta är speciellt ett problem för barnen som ska ta sig till skolan. Vägen är bitvis smal och kurvig vilket gör det svårt att se eventuell mötande trafik och andra trafikanter. Framtid När man åker in i Rockhammar från bägge håll möts man av en iögonenfallande och trevlig välkomstskylt som höjer förväntningarna inför Rockhammarsbesöket. Snart upptäcker man att genomfarten är gjord så att fordon och gående kan samsas om utrymmet på ett säkert sätt och att passagerarna i fordonen hinner se de trevliga omgivningarna som finns i Rockhammar. Hemsida:

13 Liv i Rockhammar Nutid Föreningen Liv i Rockhammarsbygden är en förening som värnar om hembygden. Föreningen består av medlemmar som bor, har bott eller har anknytning till Rockhammar med omnejd. Föreningens syfte är att informera om bygdens historia, ta vara på det genuina samt inspirera ortsbefolkningen till intressant och meningsfull verksamhet. Framtid Smedstugorna (Chäfstugan och Wadmanstugan) är den centrala platsen för föreningen LIR (Liv i Rockhammarsbygden). Där hålls sammankomster av olika slag under året. För att göra stugorna mer tillgängliga för besökare, föreslår LIR att en gångväg från Rockströmsvägen anläggs. Wadmansstugan i Rockhammar Hembygdsföreningen LIR har också ett flertal små och stora, gamla bruksföremål från bygden, som finns förvarade i magasinet, (vid Gröna Villan). För att kunna förvara samt exponera dessa för ortsbor och allmänhet, erfordras lämpliga lokaler. LIRs förslag att flytta magasinet till Lustholmen, är inte genomförbart. Annat förslag är välkommet. Tanken att flytta magasinet till Lustholmen eller annan plats, är att där kunna inreda lokalerna till kulturell verksamhet t.ex. Museum av gamla föremål från trakten och tidigare epoker, vävstuga, hobbylokal för hantverk, musik och kurslokal och träffpunkt för unga och äldre. Hemsida: 3

14 PRO Rockhammar PRO har en lokal förening i Rockhammar som håller medlemsmöten en gång i månaden. Föreningen arrangerar också andra sammankomster, resor, underhållning, konserter, boulespel m.m. Butik och service Nutid Det finns en allt i allo affär i Rockhammar som håller öppet lördagar och söndagar. Här kan man fynda allt från tyger, rengöringsmedel, potatis, verktyg och här kan man också handla sitt lördagsgodis. Framtid Nu finns det även möjlighet att handla i minilivsbutiken som inryms i den nya byggnaden vid badet. Här finns också ett mindre matställe och ett internetcafé. Hemsida: 4

15 Visionsplan för Rockhammar Färdigställa Sporthallen Bar med pentry Bygga scen för inom- och utomhusevenemang Färdigställa Gymmet: Sänka taket Skapa avhängningsmöjligheter i entrén Bastu/relaxavdelning Ljudanläggning Ny byggnad vid badet som inkluderar: Omklädningsrum Dusch/toalett Minilivs med utlämningstillstånd Internetcafé Matställe Lekplats i anslutning till badet Utveckling av Lustholmen Bygga ny kafeteria Färdigställa livesteambanan (minitågbana) Installera vatten/avlopp Ny dansbana Ny tennisbana Boulebana Snygga till Kärleksstigen Elljusspåret Att upprätthålla ett fint och funktionsdugligt elljusspår med alla distanser Hemsida: 5

16 Attraktivare genomfart samt området runt Centrum och längs ån. Säkrare genomfartsväg med gång/cykelbana alternativt en trottoar Välkommen-skylt vid genomfarten Röja sly längs ån Attraktivare miljö i centrum Utökning av kollektivtrafik och andra möjligheter för kommunikation Anropsbuss eller anslutningsbuss till Bertilsbro Möjlighet för allmänheten att åka med skolbussen till Frövi Servicepunkt, byavaktmästare Rockhammar ska anslutas till stadsnätet Seniorboende- möjlighet för äldre att kunna bo kvar på orten Företagssamverkan Skapa barn- och ungdomsaktiviteter Skapa vuxenaktiviteter Hemsida: 6

17 Statistik kring Rockhammar Tätorten ligger mellan Vedevåg och Frövi ca 6 km nordost om länsväg 49. Genom samhället sträcker sig Sverkestaån. År 009 hade Rockhammar en befolkning på 67 personer. Befolkningen har under de nio senaste åren ökat med 4 invånare i tätorten. Största arbetsplatserna är Rockhammars Bruk som ägs av Korsnäs AB. Befolkningsutveckling och befolkningssammansättning beskrivs i tabeller och diagram nedan: Antal Rockhammar Källa: SCB. Befolkningsutveckling i Rockhammar, olika åldersgrupper år Ålder Förändring Förändring , % , , , , , , , ,8 80-w ,5 Summa ,5 Källa: SCB. Hemsida: 7

18 Hemsida: 8

19 > VÄSTANSJÖ väg VÄSTANSJÖ VÄSTRA Ö VRE VÄSTANSJÖ VÄSTRA Ö VRE LI SSELBO DA Rockhammar Framtida bostadsbyggande, kommunens markinnehav ROCKHAMMAR : De mörka partierna är kommunal mark. Grönt område ägs av kommunen och blått område av Molab. Planlagd mark för villatomter finns sydväst om järnvägen. För området öster om järnvägen har gällande detaljplan upphävts för att göra det möjligt för befintliga verksamheter att kunna utvecklas. > Tomtebo :47 3: :47 garbo :0 :3 K : 4: :7 Åbacken :4 8: :5 :3 :8 : Karlsberg 3:4 :5 Nybodavägen :3 3 : 8: :8 :3 :7 :4 :9 Storbovägen Sågvägen 3:3 :63 3:6 3:7 3:8 : 3:9 Källvägen :9 :8 :7 :6 :5 :4 :3 3: : :0 : :4 3:5 :68 3 4: Alphyddan :3 4: :68 S: 7: 5: 5: :4 : :5 Vattenverk :8 :8 : :5 backs- : :9 S: 6: :9 :8 :9 vägen :8 :4 Handsmedsgatan :38 :4 :44 : 3 :39 :7 :43 Broströms väg :7 :3 :8 :9 :0 :3 :5 Övreån Massaind. :34 Stall :30 :5 :34 3 :3 :3 :4 :5 :6 : 3 VÄSTRA ÖVRE : : :4 :6 :46 > :6 :34 mar :5 Skola :6 :9 :7 :8 Rockströmsv : : :6 :7 :55 :65 :59 :7 :49 : :56 :57 :7 :49 :8 :6 Geijer stams :65 :60 :50 :6 :48 :3 :46 Fotb.pl. :4 < < > > na :8 :7 Tennisb. Lustholmen Stenstavägen :5 :5 :54 :57 :63 :55 :56 : :4 :54 :40 Homossvägen :3 :3 Kimberget Hemsida: 9

20 Företag i Rockhammar med omnejd Forsbyboda Entreprenad Aktiebolag Forsbyboda Nisses Byggmaskiner och Hemprodukter Sällinge Sjölandet Gagnefsbollen AB Wirséns v K-G Berglinds Åkeri AB Sällinge Tallholmen HN BYGG & FRITID Koverboda Vedevåg Lasses El, Lars Pettersson Homossv Byggherren Rockhammar AB Forsbyboda Sjöhaga EBR-Konsult i Rockhammar AB Homossv Andreas Grävtjänst Stenstav. Rockhammars Mekaniska Handsmedsg Saréns Entreprenad Handsmedsg Fourever Inspiration FILLMANSBODA NORRÄNGEN Britec Processöverskott och Service Aktiebolag Sällinge Näsby Flytt & Städ Handsmedsg High Peak Control Aktiebolag Strandkullen HG Hem Aktiebolag Stenstav Original Gahhkko AB Wirséns v Österholm, Carl-Gustav Ingvar Sällinge V. Övre KA-BA Motor och Trädgård AB Borrsjötorp FAGRÉ IDÉATELJÉ HANDELSBOLAG Stenstav Elisabet Jansson Nybodav. 7 Sarén, Berit Elisabet Handsmedsg. 30 EVJA SÄLLINGE HÖJDEN Marmic Kök - Utbytesluckor Handelsbolag Rockströmsv. Rockhammar Hemsida: 0

21 Polhog Aktiebolag Homossv Rockhammars Snickeri STENSTAVÄGEN 4 Korsnäs Rockhammar 78 8 FRÖVI Rockhammar Frövi Byggtjänst Handsmedsg De Haan Stable Handelsbolag FÄNSBODA 60 Hemsida:

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E K R I N G N O R R A R Å S V A L E N G U L D S M E D S H Y T T A N, S

Läs mer

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas.

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en lokal utvecklingsplan... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Studie av gällande offentliga planer/program... 5 3.2 Studie av andra dokument... 5 4 Geografisk avgränsning...

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Hasslöv

Lokal utvecklingsplan för Hasslöv Lokal utvecklingsplan för Hasslöv Innehåll Vision av byns framtid. 2 Bakgrund 3 Syfte 3 Hur har samhället vuxit fram? 3 Näring och service 5 Närliggande service: 7 Fritidsaktiviteter 7 Arrangemang 8 Turism

Läs mer

LOKAL PLAN FÖR GRIMSÅS Revision 10, 2013-10-21

LOKAL PLAN FÖR GRIMSÅS Revision 10, 2013-10-21 LOKAL PLAN FÖR GRIMSÅS Revision 10, 2013-10-21 Innehåll 1. Syfte med den lokala planen 2. Vem har tagit fram planen och hur 3. Beskrivning av Grimsås 4. Vad är bäst med Grimsås 5. Slogan för Grimsås 6.

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011

Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011. Träflasklöpet 2011 Lokalområdestidning utgiven av Socialdemokratiska Föreningen i Sundborn Nr 3 September 2011 Träflasklöpet 2011 30 år med SundbornsNytt I oktober 1981 utkom det första numret av den lokala tidskriften SundbornsNytt

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Lokal plan för SJÖTOFTA

Lokal plan för SJÖTOFTA Lokal plan för SJÖTOFTA Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av samhället xyz...3 4 Vad är det bästa med byn xyz?...4 5 Slogan för

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

En månadstidning. Om Ingvar och oss andra i Agunnaryd Blicka in i vårt rika liv!

En månadstidning. Om Ingvar och oss andra i Agunnaryd Blicka in i vårt rika liv! En månadstidning 2013 Nr 6-7 Gratisnummer Om Ingvar och oss andra i Agunnaryd Blicka in i vårt rika liv! Hot eller möjlighet? Det sägs ibland: Jag ser inte problem utan lösningar. Hellre formulerar jag:

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Borlänges nya esplanad

Borlänges nya esplanad Gruppförsändelse (samhällsinformation) till samtliga postavlämningsställen Prisbelönat kundcenter Sidan 13 Information om byggande, boende och miljö i borlänge Nr 1 Mars 2006 Borlänges nya esplanad Sidan

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK

TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK TRIVSELBYGDENs SOMMAREN 2014 ÅRGÅNG 11 HOLSLJUNGA HÅCKSVIK KALV MJÖBÄCK MÅRDAKLEV ÄLEKULLA ÄLVSERED ÖSTRA FRÖLUNDA ÖVERLIDA ÖXABÄCK Paddla kanot i en av bygdens många åar eller sjöar. Ta en cykeltur längs

Läs mer

nyistan En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun

nyistan En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun 2014 2015 nyistan En tidning för dig som är nyinflyttad i Sandvikens kommun Inflyttarservice Som nyinflyttad dyker många frågor och funderingar upp. Det kan handla om skolor, barnomsorg, kultur- och fritidsaktiviteter

Läs mer

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012

Demokratitorg HT2012. - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Demokratitorg HT2012 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg hösten 2012 Innehåll Deltagande skolor hösten 2012 4 Birger Sjöbergsgymnasiet, Vänersborg

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008

En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 En tidning för dig som bor hos ÖBO nr 1/2008 innehåll Projekt gammalt & nytt på Söder Inspireras i badrummet Nyfiken på internet Örebrokompaniet conventum arena första gästkrönikan vinn kent-biljetter

Läs mer

Målsättning och motivation EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Pigg hjärna och kropp på äldre dar. Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering

Målsättning och motivation EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Pigg hjärna och kropp på äldre dar. Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering friska täby dagarna OMSLAG 25 26 APRIL, NYA UTETORGET, TÄBY CENTRUM Pigg hjärna och kropp på äldre dar EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Målsättning och motivation Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

Välkommen till SPARREHOLM. Porten mot Båven

Välkommen till SPARREHOLM. Porten mot Båven Välkommen till SPARREHOLM Porten mot Båven Katrineholm 39 min Norrköping 1h 14 min Eskilstuna 39 min Strängnäs 46 min SPARREHOLM Skavsta 37 min Nyköping 40 min Stockholm 1h 20 min Gnesta 27 min Fakta om

Läs mer

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK

TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN. 3-11 Fr. Förvaltaren. Så gör familjen Tilling. Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK 3-11 Fr. Förvaltaren Så gör familjen Tilling TILLFÄLLIG FLYTT FAVORITEN MARABOUPARKEN Här leker Melvin och Vera helst VÄLKOMMEN TILL URSVIK Sundbybergs nya stadsdel STADSNÄTET BÄST. DAGS FÖR BESIKTNING.

Läs mer

NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT

NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT STRANDBLADET E N T I D N I N G F R Å N S T R A N D B A D E N S B Y A F Ö R E N I N G 2 / 2 0 11 NYINFLYTTADE BRUNNBY FF FÖREDRAG TILL VÅREN FRAMTIDA KLIMAT Teckenförklaring -1-0 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2

Läs mer

SOM SMULTRON PÅ ETT STRÅ

SOM SMULTRON PÅ ETT STRÅ SOM SMULTRON PÅ ETT STRÅ Bestorp en bygd som bryr sig 1 Boken är utgiven av Bestorps Byalag Ett särskilt tack till: Bestorps Byalag: Göran Karlsson, ordf, Anders Karlsson, Fredrik Janzén, sekr, Gustaf

Läs mer