Rockhammar En ort att räkna med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rockhammar En ort att räkna med"

Transkript

1 LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R R O C K H A M M A R S B Y G D E N S O M Ä R E N O R T A T T R Ä K N A M E D. Välkommen till Rockhammar! Hemsida:

2 Rockhammars historia På papperet och på kartan finns Rockhammar sedan 548 då Gustav Vasa anlade Stensta bruk. Därmed börjar Rockhammars storhetstid. Redan på 550-talet kunde Stensta, utanför Rockhammar, framställa stål som t.o.m. höll högre kvalitet än det tyska. Stensta blev också det bruk i Sverige som först av alla kunde framställa plåt, som användes främst till bösspipssmide och harnesktillverkning. Rockhammar utvecklades till storföretag och drev ett tiotal hammarverk och ägde skogar och gruvrätter långt norröver för att tillförsäkra sig leveranser av träkol och malm. Vedevåg och Rockhammar samarbetade en längre tid och blev storkoncern; för sin tid fullt jämbördig med 900-talets Bofors. Man kan säga att från våra trakter kom i stort sett alla kanonkulor som gick åt under alla stormaktskrigen. Dessa leveranser tillsammans med de bördiga jordbruken gjorde Fellingsbro socken till en av de rikaste i landet vilket kyrkan bär vittne om, ty den är jämte Svärdsjös de två största landskyrkorna i Sverige. Vid förra sekelskiftet tog allting plötsligt slut. Rockhammar levde dock vidare, men bytte till den trä- och pappers industri som under 900-talet satt sin prägel på orten. Driftiga industriledare i Rockhammar har skapat nya produkter som blivit världsledande och har fortsatt pränta in namnet på världskartan. Asfaboard t ex kallas än idag Asfarock trots att det är många år sedan Rockhammar lade ned den tillverkningen. Ingen har överträffat Asfarockskivans kvalitet! Den kemisk-tekniska pappersmassan som uppfanns i Rockhammar är ju idag en världsprodukt som många fabriker producerar. Rockhammar har idag en produktionskapacitet på ton mekanisk massa (CTMP). Rockhammars Bruk AB är idag en del i Korsnäs AB som i sin tur ägs av Investment AB Kinnevik. Hemsida:

3 Rockhammars bruk har gamla anor Den äldsta uppgiften om Rockhammar återfinns i 558 års kronoräkenskaper i kammararkivet, som är placerade i Riksarkivet Stockholm. Namnet Rockhammar härleder troligtvis från den förbiflytande strömmen, Rockströmmen, som väl haft detta namn långt innan Stenstasmederna byggde den första hammaren här. Bron över strömmen kallades Rockebro. Den i vattendraget nedanför Rockhammar belägna Lustholmen återfinns i gamla handlingar under namnet Rockholmen. Det är först mot slutet av 600 talet, som Rockhammarshistorien får tydligare konturer och i inträdet i densamma. Detta sker genom en person, från vilken på mödernet alla framtida ägare av bruket till 90 talet då bruket såldes. År 64 påbörjades köpet av jord och skogsfastigheter. Skogen var en för-utsättning för att få kol till alla smedjor och hammare som också bruket startade. Stångjärnstillverkningen var huvuddriften och det var under tider av god konjunktur, i slutet av 700- och början av 800- talet, mycket lönande. Till detta kan läggas att Rockebrohammar hade många av Bergslagens skickligaste smeder och familjerna som ägde bruket var kända som skickliga affärsmän. För skogens stora värden, visade man redan tidigt förståelse. På 830-talet infördes mer ordnad skogshushållning och jägmästare anställdes som gjorde planer för gallring och årsavverkning. Rockhammar ägde vid den tiden skogar i Lindesberg och Nora bergslag samt delar av Fellingsbro. Tider kom då järnhanteringen,som varit i gång över 300 år, inte var lönsam längre och Rockhammar tvingades att sälja skog och mark. En utveckling av jordbruket med sädesproduktion som förut varit eftersatt kom igång. Vid Rockhammar nedlades smidet i juni månad 895, varefter en hammare flyttades till Storbo. År 897 tystnade för alltid hammarslagen vid det gamla bruket. I de trakter i landet som ägde tillräcklig skogstillgång och samtidigt kunde disponera vattenkraft, hade under 800-talets senare del trämassefabriker uppstått på ett flertal platser. Omedelbart efter smidets nedläggning påbörjades uppförandet av en massafabrik på västra stranden av Sverkestaån på samma plats där stångjärnssmedjan funnits. Bolagets officiella namn blev Rockhammars trämassefabrik Carl af Geijerstam & Co. År 897 påbörjades utbyggnaden av dammbygget vid Rockhammar och den vattenkraft som sedan kunde tas ut uppgick till c:a 800 turbinhästkrafter årligen. Hemsida: 3

4 Under sommaren samma år hade en annan förändring skett. I januari förstördes genom eldsvåda den gamla sågen och kvarnen. Ett nyuppförande skedde vid Lustholmsfallet. Här anlades en vattensåg med en ram och ny kvarn med tre stenar för malning av säd. Ett livsvillkor för trämassefabrikens framtid var givetvis tillgången till råmaterial. Detta fanns i brukets egna skogar samt genom direkt inköp med leverans vid fabriken. Redan 897 års riksdag ingavs proposition om byggande av statsbana från Krylbo till Örebro. År 900 var järnvägsbygget fullbordat och passerade Sällinge endast 3 km från Rockhammar. Därmed var det klart för att bygga ett stickspår till bruket som därmed fick en utlastningscentral i Sällinge. Efter Carl af Geijerstams död år 97 såldes Rockhammars Bruks ABs aktier till AB Göteborgs bank som behöll aktierna till år 936. Därmed var det slut på den epok som startade år 634 med Andre Dress och som sedan varit i släktens ägo. Godsägare Carl Persson Frötuna, Fellingsbro inlöste samtliga Rockhammars aktier år 936. Med hans söner Allan och Ingemar Ahrel startade ny en tid för Rockhammars Bruk AB. En utbyggnad av massafabriken med tillverkning av wallboard påbörjades år 938. Detta visades vara en lönsam satsning.även sågen hade stora orderingångar. En tid tillverkades också färdigmonterade hus. Rockhammars bruk blev ett börsbolag 984 och såldes år 987 till Rottneros och i dag är ägarna Korsnäs. Ett exempel är att år 956 hade ca 60 personer arbete i fabriken och sågen. I dag har Korsnäs med den nya tekniken 45 anställda endast i fabriken. Sågen ägs av Rottneros och produktionen är nedlagd. Givetvis har Rockhammars Bruk påverkat befolkningen i samhället. Här fanns i slutet av 90- till 950 talet ett Folkets Hus med ett livligt föreningsliv. Den enda föreningen som överlevt är Rockhammars idrottsklubb. Under denna tid fanns också tre matvaruaffärer. Bruket hade också kvar en del av jordbruket med en liten nötboskapsbesättning lagom att förse Rockhammarsborna med mjölk. I dag finns inga matvaruaffärer kvar utan ortens befolkning är hänvisade till närmaste affärer i Frövi. Genom Rockhammars historia och Fellingsbro kommuns engagemang i orten har de ungdomar som växte upp före kommunförändringen fått en trygghet som fostrat dem till goda samhällsmedborgare. En önskan är att Lindesbergs kommun ser till att de barn som i dag växer upp i Rockhammar får samma möjligheter att utvecklas. Att även den sociala tryggheten som varit en ledstjärna för orten består. Många är de som i dag flyttat till Rockhammar och denna vackra bygd. Hemsida: 4

5 Rockhammars skola Enheten Rockhammars skolenhet är en mindre skola där det för närvarande finns barn i förskolan, barn i förskoleklass och 38 barn i grundskolan, skolår -6. På fritidshemmet är det 5 barn inskrivna. På förskolan arbetar tre förskollärare. I förskoleklassen, skolår -6 samt fritidshemmet arbetar en fritidspedagog och tre grundskollärare. Kännetecken/inriktning Utifrån vårt uppdrag, vår vision och verksamhetsidé skapar vi en verksamhet som ska bidra till att ge barnen förutsättningar att lära, utvecklas och må bra. Lusten att lära är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande. Barn behöver känna trygghet och trivsel, upplevelse av sammanhang och helhet, delaktighet, inflytande och självkänsla samt få möjlighet till att använda alla sinnen och utveckla sin kreativitet. En god lärandemiljö främjar hälsan och i grunden handlar det om att bli sedd och känna sig värdefull. Skolforskning visar att en bra pedagogisk verksamhet ofta bygger på en personlig relation mellan lärare och barn. Förskolans och fritidshemmets verksamhet är samordnad före skolstart på morgonen och efter skoldagens slut. Förskoleklassen och skolår - är integrerade med varandra. Lokaler/Miljö Rockhammars skola består av en äldre skolbyggnad, två paviljonger och en förskola. Tillgången till lokaler är god och lokalerna är ändamålsenliga, men spridda i olika huskroppar. I anslutning till skolan finns Sporthallen som drivs av Rockhammars IK och som skolan får tillgång till när det gäller idrottsverksamheten. Hemsida: 5

6 En liten skola med bra gemenskap. De små barnen i förskolan, som finns på samma skolgård, lär känna lärarna och de äldre skolbarnen långt innan de ska börja skolan. När det är dags att börja i förskoleklass blir det helt naturligt. Lärare, elever och övrig personal trivs tillsammans, en form av by/familjekänsla finns. Det är en stor trygghet för eleverna och man har lätt att följa de regler som finns. Tack vare det finns också möjligheten att ta emot barn som inte fungerar i en större skola. Här kan de komma in och känna sig hemma. De känner att de syns och det behövs inte någon extra assistent då eleverna mår bra av miljön. Sporthallen, elljusspåret och naturen är stora tillgångar till skolan, som utnyttjas mycket. Framtid Utanför skolgården på parkeringen står massor av cyklar. Våren är på väg och de som har möjlighet har tagit cykeln till skolan. Skolan sjuder av liv! Elevantalet har ökat, många vill gå i Rockhammars skola. Här finns många möjligheter med mycket nytänk. Förskolans barn är också ute, ett nytt tak över ytterdörren har kommit upp som sträcker sig över köksfönstret så det finns möjlighet att ha barnvagn under. Nu slipper man också isen som lätt blev på trappen till vintern. Den is som varit spolad över vintern att åka skridskor på har nästan helt smält. Nu finns istället en ny utemiljö med bla ny klätterbana. Schemat för nästa dag, är fiske i den närliggande sjön som det planterats ädelfisk i, ett återkommande trevligt inslag för både elever och lärare. Hemsida: 6

7 Rockhammars IK Föreningen är till hälften idrottsklubb och till hälften samhällsförening, som utöver idrottandet främjar och driver på utvecklingen i bygden och arrangerar traditionella fester och sociala aktiviteter. Klubben driver sport-, styrketräning-, och konferenslokaler i samverkan med Korsnäs. Dessa aktiviteter äger rum i Korsnäs byggnader som RIK byggt om till Sporthall och gym som ligger på Korsnäs mark. RIK har kommunala uppdrag på entreprenad bland annat drift och skötsel av friluftsbadet och elljusspår. Rockhammars IK är en ideell förening som bedriver verksamhet för: att få människor, främst barn och ungdomar att röra på sig samtidigt som de har roligt. att få en levande och aktiv byggd med samhörighet och gemenskap. att skapa förutsättningar för en trivsam miljö där människor vill verka och bo. Rockhammar IK s ansvarsområden är: Sporthallen och gymmet Badet Lustholmen Elljusspåret Sporthallen/Gymmet Historik Efter ett svettigt och trångt luciafirande där inte ens alla föräldrar fick plats i skolans gymnastiksal 999 föddes tankar på att vi borde ha en stor och bra samlingslokal att vara i. En tid senare pekar plötsligt Lasse Pettersson på den långa och sedan 0 år mer eller mindre öde fabrikslokalen vid ån och utbrister: Varför gör vi inte om den där till konferens och sporthall, den verkar ju ingen annan vara särskilt intresserad av. Byns eldsjälar, Björn och Lasse, sökte sponsorer och pengar från olika håll och i september 00 påbörjades Sporthallsresan. Många tyckte att det var en vansinnig ide men när det var dags att jobba ställde Rockhammarsborna ändå upp rätt mangrant. Femton månader senare, den december 00 var det så äntligen dags för invigning. Både TV, radio och tidningen var där för att bevaka tillställningen som varade hela dagen och avslutades med skolans ståtliga luciafirande!! Hemsida: 7

8 Nutid Sporthallen och gymmet är i dag en stor tillgång för bygden. Den används både för sportaktiviteter och diverse sociala arrangemang så som musik/teater, julmarknad, festarrangemang, LAN och som möteslokal för både företag, föreningsliv och boende i Rockhammar. Sporthallen hyrs även ut till andra föreningar och till privatpersoner. Byggnaden innehåller entréhall, sporthallsdel, ett stort kök/konferensrum, möblerad läktare med serveringsdisk och ett TV-rum. I en sammanlänkad byggnad till Sporthallen finns fräscha omklädningsrum och ett stort gym i två plan med 0 träningsmaskiner, komplett hantelset från 5-4kg, två tävlingsgodkända skivstänger med tillhörande bänkar, crosstrainer, löpband samt motionscykel. Framtid Sporthallen Att det är aktiviteter dagligen som engagerar både liten och stor. Utbudet är varierat och erbjuder bla innebandy, barngymnastik, badminton, styrketräning, zumba, cirkelträning, core och step-up. I sporthallsdelen sitter en projektor med tillhörande ljudanläggning lättillgängligt monterad. Den används både i samband med idrottslig verksamhet men även vid andra arrangemang. På övervåningen är rummet innanför den möblerade läktaren omgjort till Pentry med serveringslucka vilket gjort det lättare att servera diverse förnödenheter. Läktaren är större då serveringsdisken är borttagen och möbleringsalternativen är fler. I Sporthallsdelen finns en stor scen som även går att öppna från utsidan och här arrangeras både inomhus- och utomhusevenemang så som sommarteater, konserter mm. Framtid gymmet När man kommer in i byggnaden med omklädningsrum/gym är det första man ser den nya bastun och relaxavdelningen som finns utanför omklädningsrummen. Här är även väggar och tak upprustade och allt ser nytt och inbjudande ut. På gymmet är det full aktivitet, här har både ungdomar och äldre samlats då de alla insett vilka stora hälsovinster man får av allsidig träning. Taket är sänkt i den stora delen av gymmet och man hör inspirerande musik ur högtalarna som är strategiskt utplacerade på de båda våningarna. Här finns också en trevlig och kunnig instruktör som hjälper till om man inte vet hur man ska göra. Barnen som är för små att träna sitter i myshörnan och tittar på DVD, målar och pysslar. Detta är jättebra tycker alla småbarnsföräldrar som annars har svårt att komma loss hemifrån för att träna. Även barnen ser ut att trivas och får tidigt positiva tankar om träning. Hemsida: 8

9 Badet Rockhammar Nutid Badet är ett kommunalt tempererat friluftsbad som RIK driver på entreprenad med stöd av kommunen som också håller med sommarjobbare. De två bassängerna på 6x8 meter respektive 8x4 meter håller en temperatur på ca 8 grader genom en värmeväxlare via massafabriken Korsnäs Rockhammar. Tack vare uppvärmningen från Korsnäs har Rockhammars friluftsbad kommunens längsta öppettider under sommarmånaderna. Badet är barnvänligt och frekventeras av barnfamiljer från hela kommunen. Här finns omklädningsrum för både damer och herrar med duschar och toaletter samt kioskverksamhet. Här arrangeras simskola, vattengymnastik och familjebadfester. Intill bassängerna finns stenplattor och en stor gräsmatta att sola på, här står också en minnessten av Carl David af Wirsén. Framtid Friluftsbadet med två bassänger har en ny byggnad som inrymmer omklädningsrum, dusch/toalett, och även en kiosk och ihop med den ett minilivs där medicin och alkohol kan hämtas ut. Utöver detta finns i byggnaden ett mindre matställe och internetcafé eftersom Rockhammar är anslutet via fiber till Stadsnätet. Detta är den nya samlingsplatsen för både ungdomar och äldre. Hit går man bland annat för att handla i minilivsbutiken, ta en fika, köpa tidningen eller för en stunds social samvaro. Denna byggnad utgör också en av angöringspunkterna för nya formen av kollektivtrafik. Hemsida: 9

10 Lustholmen Rockhammar Nutid Lustholmen är den ö som ligger mellan åfårorna och som också enbart kallas Holmen. En naturskön miljö där man bara kan njuta av en härlig picknick eller gå runt hela Holmen på stigen längs med ån som sen gammalt kallas kärleksstigen. Lustholmen är platsen för traditionella fester som valborg och midsommar. Här anordnas även andra aktiviteter t.ex. brännbollsturnering och körningar på minitågbanan. Det finns idag en cafébyggnad som används när det arrangeras evenemang på holmen och en dansbana, som många tagit sig en svängom på. På vintern finns ett mindre skidspår. Framtid Holmen sjuder av liv och aktiviteter året om. När man går in på Holmen en vanlig söndagsförmiddag på våren möts man av en nyrustad tennisbana där det pågår ett spel, man hör hur bollen får fart av slaget från tennisraket. Bredvid tennisbanan finns boulebanan och där pågår en match, det är pensionärerna som kommit ut med sitt spel efter en vinter med inomhusspel i sporthallen. Man möter hela tiden människor, några går med sina hundar och man ser att några viker av för att gå en extratur runt Kärleksstigen, som hålls ren från sly och har blivit mycket lättare att ta sig ner till. Här finns nu också en ny cafeteria med sittplatser både under tak och utanför. En liten miniscen är uppbyggd under tak för underhållning under t ex midsommar. Livesteambanan har färdigställts och är en av det största, just i dag hålls en träff där många entusiaster finns på plats. Ner på den nya dansbanan med tak springer några barn runt på och skrattar och leker. Vid den ordnade grillplatsen dukar några upp fika och passar på att njuta i den härliga vårsolen. Hemsida: 0

11 Elljusspåret Rockhammar Nutid Elljusspåret sköts av RIK med stöd av kommunen. Spåret har en belyst slinga på,5 km och obelysta distanser på, km, 4 km och 5 km. Vintertid spåras skidspår på slingorna,5 km och, km. Här arrangeras bl.a. Lilla vasaloppet, tipspromenader och reflexletning. Framtid Fortsätta och utöka arbetet med att hålla spåret rent från sly på alla distanser och färdigställa spångarna på distanserna 4 och 5 km. Kollektivtrafiken Nutid För närvarande går det endast två turer från Rockhammar till andra orter. Länstrafiken som går idag är anpassade till skolelever som ska till Lindeskolan. En morgonbuss kl från Rockhammar till Lindesberg och en eftermiddagsbuss från Lindesberg som anländer till Rockhammar kl Utöver det går skolbussar till och från Fröviskolan men dessa är ej öppna för allmänheten. Framtid Att Länstrafiken kompletterat med en anslutningsbuss eller anropsbuss. Nu är det mycket lättare att ta sig både till/från Lindesberg och Frövi med möjlighet att ta sig vidare till Örebro. Detta är mycket uppskattat och används flitigt av pendlare, skolungdom och övriga resenärer. Antalet bussresenärer har ökat, vilket även är bra för miljön. Den utökade kollektivtrafiken påverkar även inflyttningen till Rockhammar på ett positivt sätt. Brandstation Rockhammar har en brandstation som ingår i Nerikes Brandkår. Stationen är ett Räddningsvärn och har idag 0 st brandmän Den största risken i området är Korsnäs massafabrik. Stationen har en släckbil. Varje måndag hålls rutin, då körs en tur med brandbilen, för att se att allt är som det ska. En gång i månaden är det också övning. Hemsida:

12 Boende Nutid Det finns både lägenheter och villor, som möjligt boende i Rockhammar. Lägenheterna är hyresrätter och finns från rok till 4 rok. De flesta lägenheterna har egen ingång och uteplats. Det finns också möjlighet att köpa någon villa som är till salu och annonseras ut. Rockhammar har också 6 st byggklara tomter med framdraget vatten och avlopp. Två av tomterna byggs det ett nytt hus på som beräknas stå klart under våren 0. Framtid Flera av de byggklara tomterna blir bebyggda. Möjlighet för flera äldre att bo kvar i Rockhammar i ett seniorboende, när de sålt sin villa. Genomfart Nutid Vägen saknar möjlighet för att gå och cykla säkert, detta är speciellt ett problem för barnen som ska ta sig till skolan. Vägen är bitvis smal och kurvig vilket gör det svårt att se eventuell mötande trafik och andra trafikanter. Framtid När man åker in i Rockhammar från bägge håll möts man av en iögonenfallande och trevlig välkomstskylt som höjer förväntningarna inför Rockhammarsbesöket. Snart upptäcker man att genomfarten är gjord så att fordon och gående kan samsas om utrymmet på ett säkert sätt och att passagerarna i fordonen hinner se de trevliga omgivningarna som finns i Rockhammar. Hemsida:

13 Liv i Rockhammar Nutid Föreningen Liv i Rockhammarsbygden är en förening som värnar om hembygden. Föreningen består av medlemmar som bor, har bott eller har anknytning till Rockhammar med omnejd. Föreningens syfte är att informera om bygdens historia, ta vara på det genuina samt inspirera ortsbefolkningen till intressant och meningsfull verksamhet. Framtid Smedstugorna (Chäfstugan och Wadmanstugan) är den centrala platsen för föreningen LIR (Liv i Rockhammarsbygden). Där hålls sammankomster av olika slag under året. För att göra stugorna mer tillgängliga för besökare, föreslår LIR att en gångväg från Rockströmsvägen anläggs. Wadmansstugan i Rockhammar Hembygdsföreningen LIR har också ett flertal små och stora, gamla bruksföremål från bygden, som finns förvarade i magasinet, (vid Gröna Villan). För att kunna förvara samt exponera dessa för ortsbor och allmänhet, erfordras lämpliga lokaler. LIRs förslag att flytta magasinet till Lustholmen, är inte genomförbart. Annat förslag är välkommet. Tanken att flytta magasinet till Lustholmen eller annan plats, är att där kunna inreda lokalerna till kulturell verksamhet t.ex. Museum av gamla föremål från trakten och tidigare epoker, vävstuga, hobbylokal för hantverk, musik och kurslokal och träffpunkt för unga och äldre. Hemsida: 3

14 PRO Rockhammar PRO har en lokal förening i Rockhammar som håller medlemsmöten en gång i månaden. Föreningen arrangerar också andra sammankomster, resor, underhållning, konserter, boulespel m.m. Butik och service Nutid Det finns en allt i allo affär i Rockhammar som håller öppet lördagar och söndagar. Här kan man fynda allt från tyger, rengöringsmedel, potatis, verktyg och här kan man också handla sitt lördagsgodis. Framtid Nu finns det även möjlighet att handla i minilivsbutiken som inryms i den nya byggnaden vid badet. Här finns också ett mindre matställe och ett internetcafé. Hemsida: 4

15 Visionsplan för Rockhammar Färdigställa Sporthallen Bar med pentry Bygga scen för inom- och utomhusevenemang Färdigställa Gymmet: Sänka taket Skapa avhängningsmöjligheter i entrén Bastu/relaxavdelning Ljudanläggning Ny byggnad vid badet som inkluderar: Omklädningsrum Dusch/toalett Minilivs med utlämningstillstånd Internetcafé Matställe Lekplats i anslutning till badet Utveckling av Lustholmen Bygga ny kafeteria Färdigställa livesteambanan (minitågbana) Installera vatten/avlopp Ny dansbana Ny tennisbana Boulebana Snygga till Kärleksstigen Elljusspåret Att upprätthålla ett fint och funktionsdugligt elljusspår med alla distanser Hemsida: 5

16 Attraktivare genomfart samt området runt Centrum och längs ån. Säkrare genomfartsväg med gång/cykelbana alternativt en trottoar Välkommen-skylt vid genomfarten Röja sly längs ån Attraktivare miljö i centrum Utökning av kollektivtrafik och andra möjligheter för kommunikation Anropsbuss eller anslutningsbuss till Bertilsbro Möjlighet för allmänheten att åka med skolbussen till Frövi Servicepunkt, byavaktmästare Rockhammar ska anslutas till stadsnätet Seniorboende- möjlighet för äldre att kunna bo kvar på orten Företagssamverkan Skapa barn- och ungdomsaktiviteter Skapa vuxenaktiviteter Hemsida: 6

17 Statistik kring Rockhammar Tätorten ligger mellan Vedevåg och Frövi ca 6 km nordost om länsväg 49. Genom samhället sträcker sig Sverkestaån. År 009 hade Rockhammar en befolkning på 67 personer. Befolkningen har under de nio senaste åren ökat med 4 invånare i tätorten. Största arbetsplatserna är Rockhammars Bruk som ägs av Korsnäs AB. Befolkningsutveckling och befolkningssammansättning beskrivs i tabeller och diagram nedan: Antal Rockhammar Källa: SCB. Befolkningsutveckling i Rockhammar, olika åldersgrupper år Ålder Förändring Förändring , % , , , , , , , ,8 80-w ,5 Summa ,5 Källa: SCB. Hemsida: 7

18 Hemsida: 8

19 > VÄSTANSJÖ väg VÄSTANSJÖ VÄSTRA Ö VRE VÄSTANSJÖ VÄSTRA Ö VRE LI SSELBO DA Rockhammar Framtida bostadsbyggande, kommunens markinnehav ROCKHAMMAR : De mörka partierna är kommunal mark. Grönt område ägs av kommunen och blått område av Molab. Planlagd mark för villatomter finns sydväst om järnvägen. För området öster om järnvägen har gällande detaljplan upphävts för att göra det möjligt för befintliga verksamheter att kunna utvecklas. > Tomtebo :47 3: :47 garbo :0 :3 K : 4: :7 Åbacken :4 8: :5 :3 :8 : Karlsberg 3:4 :5 Nybodavägen :3 3 : 8: :8 :3 :7 :4 :9 Storbovägen Sågvägen 3:3 :63 3:6 3:7 3:8 : 3:9 Källvägen :9 :8 :7 :6 :5 :4 :3 3: : :0 : :4 3:5 :68 3 4: Alphyddan :3 4: :68 S: 7: 5: 5: :4 : :5 Vattenverk :8 :8 : :5 backs- : :9 S: 6: :9 :8 :9 vägen :8 :4 Handsmedsgatan :38 :4 :44 : 3 :39 :7 :43 Broströms väg :7 :3 :8 :9 :0 :3 :5 Övreån Massaind. :34 Stall :30 :5 :34 3 :3 :3 :4 :5 :6 : 3 VÄSTRA ÖVRE : : :4 :6 :46 > :6 :34 mar :5 Skola :6 :9 :7 :8 Rockströmsv : : :6 :7 :55 :65 :59 :7 :49 : :56 :57 :7 :49 :8 :6 Geijer stams :65 :60 :50 :6 :48 :3 :46 Fotb.pl. :4 < < > > na :8 :7 Tennisb. Lustholmen Stenstavägen :5 :5 :54 :57 :63 :55 :56 : :4 :54 :40 Homossvägen :3 :3 Kimberget Hemsida: 9

20 Företag i Rockhammar med omnejd Forsbyboda Entreprenad Aktiebolag Forsbyboda Nisses Byggmaskiner och Hemprodukter Sällinge Sjölandet Gagnefsbollen AB Wirséns v K-G Berglinds Åkeri AB Sällinge Tallholmen HN BYGG & FRITID Koverboda Vedevåg Lasses El, Lars Pettersson Homossv Byggherren Rockhammar AB Forsbyboda Sjöhaga EBR-Konsult i Rockhammar AB Homossv Andreas Grävtjänst Stenstav. Rockhammars Mekaniska Handsmedsg Saréns Entreprenad Handsmedsg Fourever Inspiration FILLMANSBODA NORRÄNGEN Britec Processöverskott och Service Aktiebolag Sällinge Näsby Flytt & Städ Handsmedsg High Peak Control Aktiebolag Strandkullen HG Hem Aktiebolag Stenstav Original Gahhkko AB Wirséns v Österholm, Carl-Gustav Ingvar Sällinge V. Övre KA-BA Motor och Trädgård AB Borrsjötorp FAGRÉ IDÉATELJÉ HANDELSBOLAG Stenstav Elisabet Jansson Nybodav. 7 Sarén, Berit Elisabet Handsmedsg. 30 EVJA SÄLLINGE HÖJDEN Marmic Kök - Utbytesluckor Handelsbolag Rockströmsv. Rockhammar Hemsida: 0

21 Polhog Aktiebolag Homossv Rockhammars Snickeri STENSTAVÄGEN 4 Korsnäs Rockhammar 78 8 FRÖVI Rockhammar Frövi Byggtjänst Handsmedsg De Haan Stable Handelsbolag FÄNSBODA 60 Hemsida:

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ

Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Förstudie Utbyggnad av Gotlands Hesselby Jernväg, GHJ Målen är att: Skapa en bild av vilka kostnader en utbyggnad av järnvägen Eken Tule Roma skulle innebära. Finna en bra placering för den tänkta stationen

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Socialdemokraternas vision för Hjärup

Socialdemokraternas vision för Hjärup Socialdemokraternas vision för Hjärup 1 Pierre Sjöström, kandidat till fullmäktige och uppdraget som kommunstyrelsens ordförande Hjärup är den tätort som växer mest i vår kommun. Expansionen innebär utmaningar,

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008

Information från (IBAB) Industribyggnader i Borås AB Ett kommunalt bolag Juni 2008 I detta Nyhetsbrev berättar vi om hur projektet med bl.a. ny storloge på Borås Arena fortskrider. Vilken artikel är storsäljaren under sommaren hos Harald Nyborg? Vi hälsar också en hyresgäst välkommen

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Drömboende mitt i Södra Bunn

Drömboende mitt i Södra Bunn Drömboende mitt i Södra Bunn Fyra arkitektritade* generösa souterränghus erbjuds nu i Lövudden, Bunn. Husen är anpassade för den unika miljön med den fantastiska sjöutsikten. Husen smälter fint in i miljön

Läs mer

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<<

>>Vingåkers kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov<< >>s kommun erbjuder byggklara tomter. Från 20 000 kr, inkl bygglov

Läs mer

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett!

Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika eller fribiljett! Vad tycker Du om Lundbybadet? Svara på vår enkät och få en gratis fika fribiljett! Ditt svar är viktigt för oss! Vi hoppas Du har tid att hjälpa oss några minuter genom att fylla i denna enkät. Vi uppskattar

Läs mer

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö

Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer: 2008-5618 Projektägare: Karlskrona kommun Näringslivsenheten 2011-09-28 1. Slutrapport: Projekt Uppstart byutveckling i Holmsjö Journalnummer:

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013 Flytta till Kungsör Kungsörs kommun presenterar Boendeguide 2012/2013 Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike - Kungsör Kunglig historia Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där

Läs mer

Projekt Järnkraft 2011

Projekt Järnkraft 2011 Projekt Järnkraft 2011 Projekt Järnkraft, bygdemöte 18 september 2011 Sammanfattning av nuläget i Projekt Järnkraft Servicepunkt Järnboåsbygden AB Mobilsamåkning något för oss? Kanalisation för bredband

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG!

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! För er som letar efter funktionella lokaler mitt i city! KFUK-KFUM Centrals café är ett alldeles nyrenoverat och arkitektritat café på 170 km2 och har ett femtital sittplatser

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo

Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo t Servicehuset Hemmet Stiftelsen Hemmet i Åbo Hemmets historik...2 Hemmets verksamhetsidé...3 Utrymmena...4 Service...5 Måltider...6 Aktiviteter...7 Rosenhemmet...8 2 V ÄLKOMMEN TILL HEMMET Stiftelsen

Läs mer

Drömboende mitt i Södra Bunn

Drömboende mitt i Södra Bunn Drömboende mitt i Södra Bunn Nu färdigställs den sista delen av Lövudden, en udde mitt i Södra Bunnsjön. Området har blivit mycket populärt och 15 nya spännande hus har växt fram under de senaste åren.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre.

KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. KONFERENS, MÖTE & EVENT STÄMNING Lär känna varandra från en annan sida, och lite bättre. SAMMANHÅLLNING Vi ser fram emot att se er växa både som grupp och individ. ENTUSIASM Tillsammans skapar vi minnesvärda

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu

Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu för byggande av Ekeforshus eller Kungshus www.ekeforshus.se www.kungshus.se Tänk dig. Kanske har du länge haft en dröm om att få bo vid vatten.

Läs mer

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37

Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Skogsvägen 37 Län Västernorrland Typ Villa Kommun Ånge Storlek 106 m2 Område Tillträde tidigast 2015-09-01 Gatuadress Skogsvägen 37 Charmigt hus i lugnt område! Charmigt hus i Östavall, med utsikt över

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

En bygd i avveckling?

En bygd i avveckling? Näshulta En bygd i avveckling? Näshulta Näshulta, som med sitt öppna jordbrukslandskap tillsammans med hagmarker, vattenspeglar och djupa skogar skapar en naturskön bygd Näshulta, en levande landsbygd

Läs mer

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879.

Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Telefon 0525/649 00 www.sparbankentanum.se Sparbanken Tanum en annorlunda bank sedan 1879. Att vara Sparbank är att vara lite annorlunda än storbankerna. Sparbanksidén har sedan starten varit att ge alla

Läs mer

BOSTADSRÄTT - BREVIK - ACCEPTPRIS: 2 250 000:-

BOSTADSRÄTT - BREVIK - ACCEPTPRIS: 2 250 000:- BOSTADSRÄTT - BREVIK - ACCEPTPRIS: 2 250 000:- Bekvämt boende! Lägenhet med ljust och generöst vardagsrum med utgång till inglasad balkong med sjöglimt. Ljust kök med rejäl plats för matbord. Ett sovrum

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Moderna RADHUSLÄGENHETER under uppförande med altan, uteplats och carport i Lemland

Moderna RADHUSLÄGENHETER under uppförande med altan, uteplats och carport i Lemland Moderna RADHUSLÄGENHETER under uppförande med altan, uteplats och carport i Lemland Presentation Lyyskis Fastigheter erbjuder moderna och trivsamt planerade radhuslägenheter i centrala Lemland och samtidigt

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Jubileum. Lusthusen TORSJÖ BERGVIK UTTRINGE

Jubileum. Lusthusen TORSJÖ BERGVIK UTTRINGE Jubileum Lusthusen TORSJÖ BERGVIK UTTRINGE Lusthus visst låter det vackert! Hus med plats för lust, skapade med lust. Inspirationen från de klassiska grosshandlarvillorna är tydlig. Rötterna finns i förra

Läs mer

D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O.

D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E F E L L I N G S B R O. Foto: Kurt Skantz, Oppboga krog 1 Bakgrund Fokus

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

teaterkonferens.vastervik.se

teaterkonferens.vastervik.se Västerviks Teater & Konferens ligger mitt i skärgårdsstaden Västervik - helt nära restauranger, nöjen, hotell, resecentrum och parkering. Hos oss bokar du möten, konferenser och evenemang för upp till

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Dags att välja lägenhet

Dags att välja lägenhet Önneröd Dags att välja lägenhet För en tid sedan anmälde du ditt intresse till Härryda kommun för vårt nybyggnadsprojekt i Önneröd, Landvetter, där vi bygger 30 lägenheter enligt IKEA och Skanskas gemensamma

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20

FRÖSAKULL. Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD. 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 FRÖSAKULL Kvarteret Havsporten 24 LÄGENHETER I HALMSTAD 130805_bofakta_frosakull.indd 1 2013-08-28 14:44:20 Välkommen till Frösakull! I Frösakull, Tylösands närmsta granne, ligger Kv Havsporten idylliskt

Läs mer

42 tomter med bästa läge

42 tomter med bästa läge 42 tomter med bästa läge Hotellet med vackra rum och mysiga små stugor lockar både golfare och företagsresenärer. Här finns bra konferensmöjligheter, fina rum för privata fester och välfylld vinkällare.

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning.

Ombyte och vila Information om våra korttidsboenden för personer med funktionsnedsättning. Ombyte och vila Information om våra n för personer med Vårdbolaget TioHundra erbjuder inom lagen för särskilt stöd (LSS) n för barn, ungdomar och vuxna med Om du har behov av att byta miljö eller dina

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Yttrande över ny översiktsplan

Yttrande över ny översiktsplan Sid 1 Till Halmstad kommun, kommunstyrelsen Yttrande över ny översiktsplan Vid frågor kontakta: Henrik Johansson, henrik@urvalet.com eller Michael Persson, michael@vinnalt.se Allmänt Samhällsföreningen

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Förskolan Spelevinken

Förskolan Spelevinken Förskolan Spelevinken Lokalutredning Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Lokalutredning För- och Grundskola Kommunstyrelsen 2014-12-31 Upprättad av Fastställd/upprättad Reviderad av Senast

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola

Lilla föräldraboken. Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Lilla föräldraboken Bra att veta som förälder på Örebro Waldorfskola Välkommen som ny förälder till Örebro Waldorfskola! Den här skriften är tänkt att vara en vägledning för dig som ny förälder. Här får

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen

Information om föräldrakooperativet. Montessoriförskolan Solen Information om föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen Välkommen till Montessoriförskolan Solen! Varmt välkommen till föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solen vackert belägen i natursköna

Läs mer

Fyrishov. eventarena. i Uppsala

Fyrishov. eventarena. i Uppsala Fyrishov eventarena i Uppsala Möjligheternas arena Fyrishov är Sveriges mest besökta arena och femte största besöksmål med ca 1,7 miljoner besökare under 2011. Varje år genomförs 250 300 event av olika

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Stutaliden 17. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Halland Gatuadress Kommun Kungsbacka Storlek 6.0 rum (5 sovrum) / 158 m² Område Palta Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välskött och välplanerat kedjehus

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Norra Fäladsvägen 29. Norra Fäladsvägen 29. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 192 m² Område Dalby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Välhållen villa på 192 kvm gränsande

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden

Himmeta. -Den öppna, ljusa bygden Himmeta -Den öppna, ljusa bygden Välkommen till Himmeta En plats för barnen I Himmeta får barnen: barnomsorg i Himmetamodellen, med en kombination av dagbarnvårdare och förskolan Lingonet som ligger vid

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se

HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se HERRGÅRDSÄNGEN Förverkliga drömmen om ett lantligt boende www.longvalley.se För snart 10 år sedan beslutade vi att lämna stressen och bilköerna för att hitta en bättre balans i vårt liv och boende. Vi

Läs mer

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014 Nu är enkäterna, som ni haft möjlighet att svara på, sammanställda. Totalt var det 106 personer som svarade på enkäten. Nedan kan ni se hur svaren har fördelat sig. Vi har försökt att möta så många önskemål

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000

projekt: pa k li p pa n Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 projekt: pa k li p pa n N Grus Gräs Mur situationsplan 1:1000 0 10 20 30 40 50 m platsen Projektets mål har varit att evara platsens öppenhet och offentlighet och Röda sten som tydligt landmärke och samtidigt

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

paradbostäder af gbj bygg

paradbostäder af gbj bygg kvarteret a r g u s 3 paradbostäder af gbj bygg Unik paradbyggnad från förra sekelskiftet Här föddes det moderna Växjö I mitten av 1800-talet bestod stadsdelen Söder mest av åkermark. Det mesta av marken

Läs mer

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt

Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i. kooperativ hyresrätt Inflytande och gemenskap ger ekonomi och trygghet i kooperativ hyresrätt Vill du ha inflytande och gemenskap, bo tryggt i ett stabilt område, ha möjlighet att engagera dig utan att riskera din ekonomi?

Läs mer

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük

Green Park Village. BBCG Construction - Akbük Green Park Village BBCG Construction - Akbük Green Park Village Green Park Village har ett utmärkt läge i ett pittoreskt och lugnt område i Akbük med fantastisk havsutsikt åt ena hållet och tallar och

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13 Visionen om BROHUSPARK -en park för dina sinnen 2012-01-13 N Helsingborg Landskrona Lund BROHUSPARK Lomma Alnarp Brohusparks placering 2 Malmö Köpenhamn Vår vision I en stor ny stadsomvandling kommer de

Läs mer

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn

Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn Lägenhet med anor från 1921 och pool i centrala Mariehamn I detta stiliga hus med anor från 1921, finns två lägenheter. Nu har du chansen att bli ägare till en av dessa om tre rum och kök, 91,1 m 2. Lägenheten

Läs mer

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö Furulund Naturnära boende i lugn miljö bo inbäddad i grönskan utan att vara långt från stan Det finns ett lugn och en trygghet vi mår bra av och det är den man finner i sitt hem. En del föredrar att söka

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer