Planprogram för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planprogram för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län"

Transkript

1 PROGRAMHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DNR KS , PLAN 154 Planprogram för Skånes Sommarland m.m. Tomelilla kommun, Skåne län

2 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Programhandlingarna omfattar följande: Illustration i skala 1:2000 med markanvändning Denna beskrivning (planbeskrivning) Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning (finns tillgänglig på kontoret för Samhällsbyggnad, Tomelilla kommun) Behovsbedömning (finns tillgänglig på kontoret för Samhällsbyggnad, Tomelilla kommun) PROGRAMMETS/PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planen är dels att säkerställa natur- och rekreationsområdet i norr och anslutningar till områdena. Vid kommande revidering av översiktsplanen skall hänsyn tas till den markanvändning som programmet anger för de olika områdena. Där skall de områden som inte kommer att planläggas med detaljplan beskrivas närmare. Syftet är även att möjliggöra annan framtida byggnation för publika ändamål i form av område för hotell, konferens och spa. Dessa publika verksamheter skall kunna vara komplement till redan befintliga verksamheter och rekreationsområden. Den första delen som kommer att gå vidare till detaljplan är området markerat med etapp 1, vars syfte är dels att möjliggöra byggnation av en stugby och camping i anslutning till Skånes Sommarland/Tosselilla och dels att möjliggöra anordnande av ytterligare parkeringsplatser. Redan vid upprättandet av översiktsplanen (antagen 2002) fanns planer på en camping. PLANFÖRFARANDE Planen genomförs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen. Planläggningen kommer att genomföras i etapper, och föregås av ett gemensamt program för de olika etapperna. Programområdet är ca 150 ha och etapp 1 är ca 10 ha (se även illustrationskarta). Andra etapper som kommer att planläggas är Tosselillas utvecklingsområden (parkering och camping) och området för publikt ändamål. I dagsläget är det ej bestämt när detta kommer ske eller i vilken ordning de olika etapperna kommer att planläggas. 2(20)

3 PLANDATA Läge och avgränsning Området är beläget i västra delen av Tomelilla centralort och utgör gränsområdet mellan centralorten och landsbygden. Planområdets gränser är tidigare detaljplanelagt område (Svampabanan och parkering) i nordost, väg 19 i öster, dressinbanan i syd och sydväst, fastighetsgräns i väst, vattendraget i nordväst och väg 11 i nordlig riktning. Areal Området för programmet omfattar ca 150 ha. Markägare Fastigheterna inom programområdet utgörs av Ramsåsa 1:3, 12:1, 12:2, 13:7, 13:29, 20:3 och 21:2, samt Stenby 25:11, 25:23, 25:24, 25:27 och 25:30. Fastigheterna ägs av privatpersoner, kommunen och aktiebolag. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan Vid upprättandet av översiktsplanen för Tomelilla kommun, antagen av kommunfullmäktige , fanns planer på en camping. Översiktsplanen säger också att en plan för att garantera utbyggnaden för sommarland skall utarbetas. I översiktsplanen står att en järnväg mellan Tomelilla och Sjöbo samt vidare mot Dalby utreds. Den sträckningen som menas är den nuvarande dressinbanan (den södra gränsen av programområdet). Det finns flera olika alternativa sträckningar. En förstudie om banans sträckning genomförs, och den skall vara klar till år Bilden visar den huvudsakliga markanvändningen enligt gällande översiktsplan. 3(20)

4 I översiktsplanen anges att det kommunala skogsinnehavet ska bestå av 60 % löv. Programmet innebär att detta mål kan säkerställas. Enligt översiktsplanen ska kommunen särskilt slå vakt om och utveckla Kronoskogen som centralortens viktigaste närrekreationsområde. Vid försäljning av mark i området bör de allemansrättsliga värdena säkerställas. Särskilt med tanke på att delar av allemansrätten är under omprövning. Programmet är förenligt med översiktsplanen, och säkerställer den markanvändning som angivits i planen. Områdesbestämmelser Det finns inga områdesbestämmelser inom eller intill planområdet. Detaljplan Området vid planområdets nordöstra del är detaljplanelagt som motorbana och parkering. Beslut Team Samhällsbyggnad (numera samhällsbyggnad) fick i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 juni 2009 ( 103), att utarbeta förslag till detaljplan för stugby m.m. i anslutning till Tosselilla sommarland. I uppdraget ingick även att redovisa förslag på den långsiktiga användningen av hela det område som i översiktsplanen redovisats som utvecklingsområde för sommarland. Den 16 juni 2010 godkände kommunstyrelsens arbetsutskott planprogrammet för samråd. När programsamrådet är genomfört är avsikten att detaljplanearbetet i första hand går vidare med det område som i programhandlingen är redovisat som etapp ett. Övriga program, skrifter m.m. Skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård Kronoskogen berörs delvis av riksintresse för naturvård. Samma område är utpekat i länsstyrelsens program för Skydd av tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård och i Tomelilla kommuns naturvårdsprogram. Inom Kronoskogen finns en nyckelbiotop och ett objekt som ingår i skogsstyrelsens sumpskogsinventering. Kommunala miljömål Programmet berörs av följande kommunala miljömål: Giftfri miljö Kommunalt miljömål: Sprutfria zoner inrättas på kommunal mark i närheten av sjöar och vattendrag. Inom programområdet: I området finns fyra öppna vattendrag och ett antal dammar och våtmarker. Levande sjöar och vattendrag Kommunalt miljömål: Möjligheten att omhänderta dagvatten ska ske lokalt. Dagvattnet från området ska omhändertas lokalt på ett kontrollerat sätt. Inom programområdet: Idag släpps en stor del av dagvattnet från Tomelilla tätort i bäcken inom programområdet. 4(20)

5 Kommunalt miljömål: Vid dikesrensning ska Tomelilla kommun tillämpa miljöanpassad rensning. Inom programområdet: En ytvattenförekomst, enligt vattendirektivet, finns inom programområdet. Kommunen är delägare i två dikningsföretag inom området. Grundvatten av godkvalitet Kommunalt miljömål: Grundvatten av god kvalitet och tillräcklig mängd skall tryggas också för kommande generationer. Områden som är sårbara för föroreningsspridning identifieras. Inom programområdet: En grundvattenförekomst, enligt vattendirektivet, finns i området. Myllrande våtmarker Kommunalt miljömål: Öka våtmarks arealen i kommunen. Inom programområdet: Ett par av de småvatten som finns i programområdet är i behov av restaureringsåtgärder. Levande skogar Kommunalt miljömål: Naturvårdsinriktad skötsel av kommunägda skogar. Skötselplaner för de kommunägda skogarna tas fram med syfte att skogarna utvecklas för att nå högsta möjliga rekreations- och naturvårdsvärde. Inom programområdet: En dominerande areal av skogsmarken inom programmet ägs av kommunen. Ett rikt odlingslandskap Kommunalt miljömål: bevara kommunägda betesmarker i nuvarande skick. Tylehögens betesmark fortsätter att utarrenderas som betesmark med krav som icke gödsling samt röjningar för att uppnå jordbruksmarksstöd för betesmarker. Inom programområdet: Tylehögens betesmarker ligger inom programområdet. Avvägning enligt miljöbalken Någon miljökonsekvensbeskrivning behöver ej genomföras enligt vad som nu bedöms däremot bör inventeringar av bl.a. groddjur och trädmiljöer genomföras. Eftersom det finns två vattenförekomster, enligt vattendirektivet, inom området på dagvatten och avloppshanteringen hanteras på ett sätt så att gällande miljökvalitetsnormer följs ((4 kap 5 vattenförvaltningsförordningen och 10 SGU-FS 2008:2), (4 kap 5 vattenförvaltningsförordningen och10 och 15 samt bilaga 1 SGU-FS 2008:2) samt (4 kap 2 vattenförvaltningsförordningen)). Om avloppsvatten skall behandlas inom området krävs en anmälan/tillstånd enligt miljöbalken. Påverkas dikningsföretaget eller vattenmiljöerna kan det krävas anmälan/ tillstånd/samrådet enligt miljöbalken beroende på verksamhet och/eller påverkan. Åtgärder som berör arter som omfattas av artskyddsförordningen, (Artskyddsförordning (2007:845)), kräver dispens av länsstyrelsen. 5(20)

6 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Programmet visar de olika delarnas framtida markanvändning. I dagsläget anser inte kommunen att Tosselillas verksamhetsområde (se illustrationsbilden) eller en utveckling av Kronoskogen står i konflikt med något annat intresse. Samtidigt går det ej att utesluta att det någon gång i framtiden uppstår någon konflikt mellan två intressen där ena intresset måste ge vika för ett annat motstående intresse Tosselilla är Skånes största sommarland med vattenland, båtar, lekplatser, gokart, veteranbilar, minibilar, grillplats, restaurang och gröna ytor. Sommarlandets besökare har under de senaste åren ökat och förväntas öka ytterligare, särskilt om det finns övernattningsmöjligheter i nära anslutning till sommarlandet. Idag finns ingen större anordnad camping i Tomelilla, utan möjligheterna för tält och husvagnsboende är mycket begränsade. Tosselilla har sedan länge haft planer på en camping. Dagens campinganläggningar är normalt välutrustade och bekväma anläggningar där det ofta finns ett komplement i form av stugor som hyrs ut. För att möta marknadens behov avser Tosselilla även att bygga en stugby i anslutning till campingen. Stugbyn planerar man att byggas i etapper med första etappen inom det markområde som är inom Tosselillas ägor idag. Den andra och tredje etappen är inom områden som Tosselilla avser förvärva. Totalt möjliggör de tre etapperna ett 80-tal stugor. Tylehögens betesmarker, Kronoskogen, övriga trädmiljöer, vattenmiljöerna och våtmarkerna gör att området har en unik förutsättning att utvecklas höga naturoch rekreationsvärden. Närheten till skolorna gör att området kan erbjuda möjligheter för utomhuspedagogisk verksamhet. Naturvärdena bör stärkas liksom tillgängligheten i området. Natur Naturvärdena inom programområdet är dåligt kända eftersom inga inventeringar är genomförda. Skogsområdena utgörs av Kronoskogen och ek-/bok plantagen intill riksväg 19. Den kommunalt ägda skogen består till knappt 90 % av produktionsskog medan drygt 10 % är klassad som skog för naturvård. I Kronoskogen finns ett mindre område som är utpekat som nyckelbiotop samt en sumpskogsmiljö som ingår i skogsstyrelsens sumpskogsinventering. En långsiktig plan för hur Kronoskogens skogsbestånd kan överföras från att domineras av gran till andra trädslag bör göras inom ramen för ett naturreservat. De öppna markerna inom programområdet domineras av Tylehögens betesmark, som är en hagmark sedan lång tid tillbaka. Marken är tuvig och stenbunden. Betesmarken saknar träd förutom i den nordvästra delen där det växer en liten dunge popplar. I buskskiktet finns hagtorn och krypvide. Fältskiktet består bl.a. humleblomster, älggräs, ängsbräsma, tuvtåtel, hundstarr, blodrot, svinrot och smörblomma. Området har höga naturvärden som bör bevaras även om det inte finns några juridiska skydd. Det finns även andra mindre öppna marker som kan innehålla naturvärden. Dessa bör undersökas närmare i det fortsatta arbetet. Inom programområdet finns fyra vattendrag och ett mindre okänt antal dammar och våtmarker. Statusen på befintliga våtmarker och vattendrag bör undersökas. Befintliga vattenmiljöer bör förbättras och nya vattenmiljöer skapas. Möjligheten att meandrera befintliga diken bör utredas. 6(20)

7 Det finns uppgifter om fridlysta groddjur i området. Då dessa omfattas av artskyddsförordningen bör inventeringar genomföras. För att få en bättre kunskapsbas bör det genomföras inventeringar av groddjur, fladdermöss, fåglar och trädknutna värden. Den skog som finns inom Etapp 1 där marken är avsedd att användas för camping/stugby består av ädellövskog. Tomelilla kommun ansökte hos skogsstyrelsen om avverkning för omläggning av skogsmark till annat ändamål. Enligt 3 skogsvårdslagen (1979:429) hindrar inte lagen att skogsmark tas i anspråk för annat ändamål än virkesproduktion. Skogsstyrelsen har därmed inget att invända mot avverkningen. I den västra delen av området finns spärrgreniga bokar som på sikt kan utvecklas till en vacker naturmiljö. Delar av trädmiljöerna bör sparas och få möjlighet att utvecklas för framtiden. Eftersom det inom etapp 1 kan finnas naturvärden som berörs av både artskyddsförordningen (artskyddsförordning (2007:845)) och miljöbalken (kap 7, 8 och 11) bör träd- och vattenmiljöer inventeras. Förslag på åtgärder som tar hänsyn och utvecklar naturvärdena bör genomföras inom ramen för etapp 1. Flygfotot visar närheten till rekreationsområdet och betesmarken. Vatten Inom programområdet finns två vattenförekomster, ett för ytvatten och ett för grundvatten. Detta innebär att miljökvalitetsnormerna för vatten måste uppfyllas. Fyra vattendrag, varav två stycken är reglerade i dikningsföretag, och ett antal våtmarker berörs av programmet. En stor mängd av dagvattnet från Tomelilla tätort släpps ut i bäcken som passerar området. Eventuellt sker det idag bevattningsuttag för golfbanans och Tosselillas verksamheter. Hänsyn ska tas till detta i fortsatt planering. För att kunna ta tillvara hela områdets vattenpotential bör en samlad utredning göras. Genom en särskild vattenplan för området kan vattenhushållningen förbättras och vattenvärdena göras mer tillgängliga och publika. Etapp 1 berör dels ett dikningsföretag men även ett antal mindre våtmarker. 7(20)

8 Friluftsliv, rekreation och utomhuspedagogik Kronoskogen är ett välfrekventerat rekreationsområde. Det finns motionsslingor (från 800 meter till 5,8 km) som går genom området och några har belysning. Utöver motionsslingorna finns även stigar avsedda för träning av travhästar. Den gamla banvallen (från den tidigare järnvägen från Simrishamn-Malmö) används som rekreationsstråk med både dressincykling och vandring, och passerar Trydeån och går vidare till Fyledalen. Spårområdet med banvall är utpekat som ett kulturmiljöstråk i länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Tylehögens betesmark är idag svårtillgänglig. För att allmänheten skall kunna ta del av de höga värdena i Tylehögens betesmark bör genomgångar anordnas i staketet och en naturstig märkas ut i området. De övriga mindre öppna markerna kan också göras mer tillgängliga. Hela programområdet har stor potential att vara en del av skolans arbete att nå de skolpolitiska målen. Anordningar för utomhuspedagogiskverksamhet bör planeras och genomföras. Inom Kronoskogen finns idag en parkeringsplats, en toalett och två grillplatser. Dessa är idag i dåligt skick och inte sällan förekommer det skadegörelse i de delar som ligger utom synhåll. Biltrafik är tillåten i stora delar av Kronoskogen. En särskild skötselplan skulle kunna upprättas för att göra området mer tillgängligt och attraktivt. Områdets tillgänglighet, i alla dess aspekter, skulle då kunna förbättras. I denna plan bör möjligheten att anlägga ett besökscentrum utredas. Ett besökscentrum kan vara i form av en mini bondgård eller liknande. Besökscentrat skulle kunna vara utgångspunkt för utflykter och turister men inte minst för skolornas utomhuspedagogiska verksamhet. Geotekniska förhållanden Sweco genomförde 2007 en översiktlig geoteknisk undersökning för fastigheten Ramsåsa 12:1. 17 stycken punkter undersöktes, varav 7 stycken låg inom programmets område och 3 av dem låg inom område för etapp 1. Undersökningen omfattade störd jordprovtagning med skruv, trycksondering och okulär jordartsbedömning av upptagna prover. 8(20)

9 Alla 17 punkter som undersöktes. Punkterna inom programområdet är markerat i rött och de utanför är markerat med blått. Enligt jordartskartan anges att på västra sidan av väg 19 är moränen mer lerig, jämfört med östra sidan (ligger utanför denna plan). Inom planområdet förekommer även isälvsavlagringar (övervägande sand och grus). Markhöjderna vid de avvägda punkterna inom området varierar mellan + 63,3 och +68,8. Ytskiktet inom området utgörs av mullhaltig sand med en uppmätt mäktighet vanligtvis på omkring 0,4 meter. Under det mullhaltiga ytskiktet finns ställvis med sand, omväxlande grusig och lerig, och ställvis morän. Moränen är ínom den övre delen ofta lerig, sandig och blir mot djupet en fast till mycket fast skiffermorän. Vid undersökningstillfället ( ) påträffades fritt vatten på djup varierande mellan 0,5 och 3 meter under markytan. Högsta vattennivån (+67,7) påträffades i punkt 1 (precis söder om infarten till Tosselilla) och lägsta (+62,3) i punkt 2 (den del som är markerad (parkering/camping i etapp1). I båda fallen låg vattenytan ca 1,0 meter under mark. Eftersom observationstiden varit mycket kort och förekommande jordar delvis är täta har grundvattenytan sannolikt inte hunnit bli stabil. De redovisade mätningarna är utförda under april månad när grundvattenståndet normalt är som högst. Rekommendationer (baseras på en rätlinjig interpolation mellan de 17 utförda undersökningspunkterna) från den geotekniska undersökningen: Terrassering: Terrassering/balansering av området kommer att behöva göras då nivåskillnaderna är relativt stora och området delvis är kuperat. Jordar under det mullhaltiga sandlagret bedöms kunna användas som fyllning för gator och planer inom området. Det gäller dock ej de siltjordar i punkterna 1-4 (det område som ingår i etapp 1/camping), då de kan vara svåra att packa i samband med vattenöverskott. Grundläggning: Grundläggning av byggnader, gator, andra körytor och andra anläggningar bedöms kunna utföras utan extraordinära förstärkningsåtgärder, direkt mot befintlig jord efter att den ytliga mullhaltiga sandjorden schaktats bort. Överbyggnad för gator och andra körytor dimensioneras med hänsyn till materialtyp och tjälfarlighetsklass i undergrunden. 9(20)

10 Schaktning: Inom områdets norra delar där det förekommer siltiga jordlager är överväldigande del mycket tjällyftande och flytbenägen vid bearbetning i samband med vattenöverskott (regn eller grundvatten). Grundvattenytans läge i förhållande till schaktbotten samt förekommande jordars känslighet för vatten måste beaktas i samband med schaktarbetens utförande. Schakt kan utföras med slänt över grundvattennivå. I de fall grundvattennivån ligger över blivande grundläggningsnivåer, kan åtgärder för länshållning och eventuell temporär grundvattensänkning erfordras. Länshållning i schakt för ledning bedöms normalt kunna utföras genom pumpning ur grop i schaktbotten. Särskild uppmärksamhet krävs vid schakt som kommer i kontakt med fyllning i eventuellt förekommande, befintliga ledningsgravar. Schaktväggar mot sådant område kan vara opålitliga ut stabilitetssynpunkt varför temporär stödkonstruktion kan komma att behövas. Med hänsyn till att förekommande jordar i stor omfattning är erosionskänsliga kan erosionsskydd utföras så att slänter blir stabila i valda lutningar. Fyllning: Fyllning i samband med terrasseringsarbeten kan utföras med befintliga massor bortsett från den ytliga mullhaltiga sanden och med reservation för siltjordarna. Förorenad mark Inga undersökningar avseende markförorening har genomförts, då det inte finns något som tyder på att marken skulle vara förorenad. Det finns inga uppgifter som tyder på att någon soptipp tidigare skulle ha funnits inom eller i närheten av området. Radon Radongasen ( 222 Rn) bildas i mark med förhöjd uranhalt i jordarten eller i underliggande berggrund. Radongas kan också sippra upp i sprickor i berggrunden och ibland mycket lokalt orsaka förhöjda radonhalter. Jordartens genomsläpplighet har betydelse för radongasens transport uppåt markytan. Då radon är vattenlösligt har grundvattennivån betydelse för markradonhalten. Mark som har litet avstånd till grundvattenytan har ofta radonhalter kring 4 kbq/m 3. Ytvatten kan också tillfälligtvis påverka markradonhalten. Markradonhalten har en årstidsvariation som innebär att halterna generellt är högre sommartid och lägre vintertid delvis beroende på grundvattenytans läge. En markradonundersökning för Ramsåsa 12:1 är genomförd under mars och april 2007 av RADAONANALYS-GJAB. 20 markradondetektorer har stoppats ner till djupet 70 cm i rör som grävts ner. Åtta av dessa ligger inom programområdet varav två är i södra delen av området som ingår i Etapp 1. 10(20)

11 De två punkter som ligger inom etapp 1 avsedd för camping/parkering är radonhalten: Punkten längst mot väster: 11,5 ± 1,9 kbq/m 3. Jordarten är grus/lera. Punkten längst mot öster: 70,7 ± 11,6 kbq/m 3. Jordarten är Morän/skiffer. Det innebär att punkten längst mot öster är klassad som högriskmark och punkten mot väster är klassad som normalriskmark. Punkter för markradonundersökning. 8 stycken röda inom programområdet, med dess klassning. L står för lågrisk, N för normalrisk och H för högrisk enligt Boverkets klassning av mark. De högre liggande delarna av området bedöms vara högriskmark. Det gäller främst kullen väster om väg 19. De lågt liggande vattensjuka delarna av området utgör lågriskmark. Efter eventuell dränering torde dessa områden vara normalriskmark. Övriga delar utgörs av normalriskmark. Vissa mätpunkter kan dock tidvis ha markradonhalter inom högriskintervallet. De förhöjda markradonhalterna i det undersökta området beror på förekomsten av alunskiffer. Framför allt i den delen av området som ligger väster om väg 19 där alunskifferbitar i jordarten påträffades. Fornlämningar Wallins kulturlandskap och arkeologi har utfört en särskild arkeologisk utredning inom det norra området som ligger inom etapp1. Området, del av Ramsåsa 12:1, ligger inom en flack höjd vilken bedömdes utgöra ett lämpligt läge för förhistorisk boplats. Vid undersökningen grävdes 14 sökschakt med sammanlagd längd av 275 löpmeter. Varken anläggningar eller fynd påträffades. Ur arkeologisk synpunkt finns inga hinder enligt länsstyrelsen för fortsatta arbeten inom området. 11(20)

12 Kända fornlämningar inom området. Undersökningsområdet är benämnt Planområde och har svart kontur. Bebyggelseområden Bostäder Idag finns bostäder norr om programområdet, mellan motorbanan och väg 19. Planen möjliggör inga nya bostäder. Arbetsplatser Skånes sommarland är idag en stor arbetsplats med många som arbetar under säsongen då Tosselilla har öppet (slutet av maj till slutet av augusti). Vid ett genomförande av planen kan man anta att antalet arbetstillfällen ökar. Både direkt, men även indirekt eftersom antalet besökare förväntas öka i både antalet och tiden de stannar i Tomelilla. Att fler besökare stannar fler nätter i Tomelilla gynnar andra besöksmål och handeln, vilket på sikt leder till fler arbetstillfällen totalt sett i kommunen. Byggnadskultur och gestaltning Det finns inga byggnader som anses särskilt värdefulla ur bevarandesynpunkt inom programområdet. Inte heller några i direkt anslutning till området. Service och verksamheter Intill Tosselilla finns en 9-håls golfbana. Golfbanan drivs i egen regi och marken utarrenderas delvis av kommunen och delvis av Tosselilla. Avsikten är att marken i framtiden skall ägas enbart av Tossellilla. Pistolskytteklubben har en korthålsbana i ett område som i tre väderstreck gränsar till Tosselilla. Marken ägs av Tomelilla kommun. Skytteklubben arrenderar ett område på ca 7500 kvm och har nu redovisat ytterligare markområde som man anser sig långsiktigt ha behov av (markerad på illustrationen). 12(20)

13 Området längs med väg 19, mellan etapp 1 och Tylehögens betesmark, avses för publika verksamheter av olika slag. Det skall vara komplement till närliggande verksamheter och därmed inriktas mot turism. Med Tosselilla, motorbanan, golfbanan och Kronoskogens rekreationsområde bör exempelvis hotell, konferens och spaverksamhet vara lämpligt för området. Offentlig service I Tomelilla tätort finns ett komplett utbud av offentlig service, vilket innebär ett avstånd på mindre än tre km från programområdet. Planen medför sannolikt att fler kommer att besöka Tomelilla och fler kommer att ta del av den offentliga servicen som finns idag. Dock medför planen inte att serviceutbudet behöver utökas eftersom det inte medför fler invånare som bosätter sig i Tomelilla. Kommersiell service Den kommersiella servicen är koncentrerad till Tomelilla tätort och ligger centralt. Ett genomförande av planen gör att underlaget för den befintliga kommersiella servicen i Tomelilla förstärks. Då besökarna stannar en eller ett par dagar finns mer tid för att handla jämfört med idag då många bara stannar över dagen för att besöka Sommarland. Tillgänglighet Programområdet visar en möjlighet för att tillgängligheten skall öka. Samordning mellan de olika områdena och rekreationsytorna är en central fråga. I samband med upprättandet av plan skall tillgänglighetsfrågorna beaktas. Planen skall medverka till att Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (BFS 2004:15 ALM 1), samt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2003:19 HIN 1) skall kunna följas. Gator och trafik Gatunät, gång- cykel och mopedtrafik Gång- och cykelförbindelserna till de olika aktiviteterna, och vidare mot Fyledalen är viktiga frågor. Der är också en del av skälet till programområdets storlek. För att kunna få en helhetssyn över de stråk som finns och kommer att behövas bör programområdet omfatta alla olika delområden med de olika användningssätten. I dagsläget är gång- och cykelförbindelserna utbyggda till programområdets norra del med motorbana, Tosselilla och Kronoskogen som slutmål. Kollektivtrafik Idag finns bussförbidelse till Sommarland och motorbanan från Tomelilla, Sjöbo, Kristianstad och Ystad. I Tomelilla finns tåg mot Malmö och Simrishamn. 13(20)

14 Biltrafik Programområdet ligger vid två relativt starkt trafikerade vägar, väg 11 och 19. Enligt vägverkets mätningar år 2004 var trafiken följande: Total fordonstrafik (ÅDT) Riksväg % Riksväg % Felmarginal (total fordonstrafik) Väg 19 är av riksintresse och skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst av förändringar eller utnyttjande av vägen. Vägen ingår i det nät av vägar i Sverige som har speciella funktioner för vägtransportsystemet och är av särskild betydelse för regional eller interregional trafik. Vägen bedöms vara en viktig förbindelse från Småland till östra och södra delarna av Skåne. Länsstyrelsen har i beslut förordnat att väg 11 och 19 skall ha ett utökat byggnadsfritt avstånd på 30 meter från vägområdet. För att använda marken effektivt (inom etapp 1) kan parkering anordnas inom den delen som skall vara byggnadsfri. Det ger också ett säkerhetsavstånd mellan den planerade campingen/stugbyn och väg 19 som utgör transportled för farligt gods. Parkering, varumottagning, utfarter Parkeringsbehovet för aktiviteterna på Tosselilla varierar kraftigt både över årets olika månader, men också över dygnets olika timmar. Som mest är det vid de tillfällen när det är stora evenemang på Tosselilla. Verksamheten som finns intill, Svampabanan, har liknande variationer i sitt parkeringsbehov. De tillfällen både motorbanan och Tosselilla samtidigt har större evenemang är inte många, men då det inträffar är situationen för närvarade besvärlig. Det finns ett markområde som idag är planlagt som parkering (Bingofältet 890 st platser), och det ligger mellan motorbanan, väg 19 och Tosselilla. Sedan finns tre stycken parkeringar (ca 950 platser) inom Tosselillas markområde. Utöver det finns enligt uppgift från Tosselilla behovet av ytterligare ca 950 st parkeringsplatser. För en effektiv markanvändning bör man till stor del använda ytan som finns inom skyddsområdet för väg 19 för parkering. Idag finns en in- och utfart till områdets norra verksamheter, dvs. till Tosselilla och motorbanan, vilka också är de som har flest besökare. Infarten har sedan ett par år tillbaka försetts med egen fil för dem som svänger in på området från väg 19. Det gäller både de som kommer från norr och svänger höger och de som kommer från söder och svänger vänster. Då det är stora evenemang och mycket besökare stockas trafiken och kan ibland skapa köer på väg 19, dock enbart under begränsad tid. In- och utfart till golfbanan finns i programområdets södra del. Vid full utbyggnad av området bör det finnas två in- och utfarter. Utöver att betjäna verksamheterna i området kan två in- och utfarter behövas vid en eventuell händelse som medför att området snabbt måste evakueras. För att avståndet mellan in- och utfarter inte skall bli för kort borde den redan befintliga infarten till golfbanan kunna användas och från denna kan ny väg byggas i nord 14(20)

15 sydlig riktning inom området för sammankoppling av områdets olika verksamheter. Parkering för Kronoskogens besökare bör ligga utanför skogsområdet. Bingofältet kan vara lämpligt som parkeringsplats för besökandet till naturområdena. Störningar Störningar finns både inom och runt om planområdet. Ur störningssynpunkt är tre källor dominerande. Dessa tre bedöms i fallande ordning vara trafiken, motorbanan och skjutbanan. Det finns en kraftledning som passerar tvärs över programområdet i väderstrecken nordost och sydost. E.ON Elnät har en 130 kv luftledning (Stjärneholm-Tomelilla) och Tele 2 har en optolina i topplinan. Kostnaden för att kabla den befintliga 130 kv ledningen ligger på 7-8 Mkr/km i dagsläget enligt E.ON. Vid Tosselilla är luftledningen utförd i klass B, vilket innebär att den inte är tillåten inom detaljplanerat område, utan måste byggas om. För att säkerställa att luftledningarna uppfyller starkströmsföreskrifternas krav på minsta avstånd mellan fasledare och närmsta byggnadsdel hemställer E.ON Elnät att närmsta byggnadsdel från ledningarna är minst 11 meter. Buller Dagens förutsättningar Programområdet gränsar till väg 19 i öster och ligger förhållandevis nära väg 11 i norr. Årsdygnstrafiken var 2004 enligt vägverkets mätningar 4020 fordon på väg 11 och 2540 fordon på väg 19. Vid planläggningen skall bullernivåerna utredas och behov av eventuella åtgärder för att uppnå en acceptabel nivå gällande bullerstörning. För bostad finns riktvärden som i praktiken emellanåt används som gränsvärden, för vad som är acceptabel ljudnivå dagtid och nattetid. En camping och stugby intill ett sommarland kan inte jämföras med en permanent bostad, då besökare oftast bor där under en mycket begränsad tidsperiod på en eller ett par nätter. Under boendetiden i den bostad som tältet, husvagnen eller stugan utgör, vistas dessutom inte personerna dagtid i bostaden särskilt många timmar. Det borde innebära att fokusering skall vara att uppnå gällande riktvärden nattetid då bostaden ändå skall ge en bra vila. Detta gäller i första hand de planerade stugorna där ambitionen är att skapa en bra boendemiljö även ur bullersynpunkt. Då ett tält skall utgöra bostaden kan aldrig bostaden i sig göra att riktvärden, för permanent boende, nattetid uppfylls. Placeringen av ett tält påverkar istället boendemiljön avsevärt. När planens etapp 1 går vidare till samrådsskede kommer detta att studeras närmare, och eventuella möjliga bullerdämpande åtgärder föreslås. 15(20)

16 32:1 23:6 17:24 22:34 33:1 17:15 36:1 22:26 49:222:922:25 49:1>1 22:4>1 20:3 19:5 19:3 19:3 19:4 19:4 19:5 49:1>1 20:3 21:2 44:20 44:1 44:10 13:2 22:33 19:5 13:25 19:6>2 13:21 44:11 44:9 44:19 44:16 44:7 13:22>3 22:10>3 23:3 44:23 44:8 44:13 19:24 22:4>2 22:35>2 44:21 44:24 19:16 13:23 23:10 23:1144:27 19:11 44:5 19:51 67:101 37:1>1 44:6 19:8 19:52 9:8 s S:15 15:22 70:2 70:1>1 37:5 44:4 19:39 s 19:2>2 46:1 37:3 19:44 19:2>1 37:4 22:30 37:2 19:9>1 19:4 S:12 22:31 19:6 22:32 19:45 19:9>2 1:5 19:18 1:3 19:53 12:1>1 19:54 67:19 25:24>2 25:27>2 20:3 21:2 44:3 44:3 37:1>1 19:6>1 23:2 21:2 19:3>1 25:24>1 25:27>1 25:7 21:4 21:2 12:4 12:1>1 25:26 25:10 12:2>1 12:1>1 12:2>1 Bilden visar utbyggnadsområdet där trafiken på väg 19 har störst betydelse ur störningssynpunkt. 12:1>2 10:278 10:227>1 7:2 Väg 11 Dungen Området Dubbla trafikmängden i öst västlig riktning (väg 11) jämfört med nord sydlig riktning (väg 19). Byggnader, avstånd och vallarna på motorbanan torde dock ge viss dämpning ner till dungen annars är terrängen ganska öppen. För området torde det vara trafiken på väg 19. Som ur störningssynpunkt kommer att ha störst betydelse då den går i kanten av området och det inte finns några skärmningar alls. Vibrationer Det som kan medföra vibrationer i marken är de åk attraktioner som finns på Tosselilla idag. De ligger dock ej i närheten av några föreslagna byggnationer eller föreslagen camping. Ett genomförande av planen kommer ej att ändra vibrationsförhållanderna. Omkringliggande verksamheter Markområdet som motorbanan tar i anspråk för sin verksamhet är planlagd som motorbana (1997). Topografin gör att bullerstörningar från motorbanan dämpas en del. Pistolskytteklubben har ett nyttjanderättsavtal som löpte fram till Skjutbanan de använder för sin verksamhet är en korthålsbana belägen intill sommarland, och upptar en del av kommunens fastighet Ramsåsa 21:3. Skytteklubbens verksamhet kommer att fortsätta även då den befintliga 16(20)

17 avtalstiden löper ut. Nytt avtal avser man att teckna för ett något större markområde än tidigare avtal avser. En beräkning av buller från skjutbanan är genomförd hösten Beräkningen visar att nivån är 70 db(a) vid 300 meters avstånd och 65 db(a) vid drygt 400 meters avstånd, i den riktning som etapp 1 ligger. Kortaste avstånd mellan skjutplats och camping/stugby är ca 350 meter. Miljö- och Byggnadsnämnden beslutade 14 januari 2003, med stöd av 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet, att följande gäller för verksamheten på fastigheten Ramsåsa 20:3: Verksamheten skall bedrivas i överrensstämmelse med vad sökanden (Tomelilla Pistolskytteklubb) har angivit eller åtagit sig i anmälan. Som riktvärde för buller från verksamheten skall gälla att impulsljud vid närliggande bostäder inte får överskrida 70 db(a) Impuls kl och 55 db(a) Impuls kl Föreningen skall årligen lämna in redovisning över hur många skott som avlossats på skjutbanan under föregående år fördelat på respektive kaliber. Enligt anmälan från Tomelilla Pistolskytteklubb bedrivs skytte med pistol under vår, sommar och höst. Det planerade skyttet sker tisdag och torsdag kväll samt lördag för- och eftermiddag. Ca skott avlossas under en säsong. Eftersom skytte inte bedrivs nattetid och endast två kvällar samt en dag anser kommunen inte att skytteverksamheten bör vara ett hinder för att en camping/stugby kan anläggas. Förutsättningarna att skapa en god boendemiljö nattetid avseende buller påverkas inte av skjutbanan. Teknisk försörjning Vatten och avlopp Idag är Tosselilla anslutet till kommunalt vatten, men inte till kommunalt avlopp. Tosselilla har en egen infiltrationsanläggning i norra delen av Tosselillas område. Anläggningen ligger vid gränsen till Kronoskogen. I samband med programmets upprättande är frågan om eventuell anslutning till kommunalt avlopp för Tosselilla utredd. Möjlighet finns för anslutning till kommunalt avlopp då ledningar är framdragna till bebyggelsen öster om väg 19. Tanken är att anslutning skall ske i samband med att kommunen utökar verksamhetsområdet. Även campingen och stugbyn skall då anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Hur och när markområdet som är benämnt publika ändamål ansluts till kommunalt vatten och avlopp kommer inte att utredas förrän planläggningen med den etappen går vidare. Det är konstaterat från kommunens sida att det finns flera möjligheter till anslutning. Inom hela programområdet skall dagvattnet omhändertas lokalt. Infiltrationsförhållande i marken är mycket god. SGU:s jordartskarta visar att marken består av isälvsavlagring utan närmare beskrivning förutom i en del av området (närmast väg 19) som består av lerig morän. Det kommunala dagvatten som idag släpps ut direkt i en av bäckarna bör ledas in i en våtmark inom programområdet. 17(20)

18 El Hela programområdet har E.ON som elleverantör. Avfall Föreskrifterna om avfallshantering, antagen av kommunfullmäktige , skall följas. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Programmet är förenligt med översiktsplanen, och säkerställer de olika markanvändningsområden som angivits i planen. Syftet med att ha ett stort programområde är att få en helhetssyn på de olika verksamheterna och möjligheterna inom området, för att därefter gå vidare med olika områden som planläggs i etapper. Vid fortsatt planläggning av etapp 1 skall bullernivåerna studeras vidare. Det är väg 19 som utgör den bullerkälla som påverkar stugbyn/campingen mest. Ambitionen är att hitta en lösning som skapar en bra boendemiljö där riktvärdena nattetid uppnås. Inventeringar av områdets naturvärden skall genomföras för att få ett bättre kunskapsunderlag för fortsatt detaljplanering av åtgärderna inom området. Att möjliggöra en stugby/camping vid Tosselilla är positivt för både Tosselilla och hela kommunen. Det genererar flera positiva effekter, såsom fler turister i kommunen, ökat underlag för handel och tjänster, fler arbetstillfällen m.m. REVIDERING Underlagsmaterial till program från den 2 juni 2010 utgör grunden till planprogrammet. Det är också underlagsmaterialet som samrådsbeslutet är taget efter. Innebörden i underlagsmaterialet och planprogrammet är densamma. Det som skiljer dem åt är att planprogrammet beskriver varje enskild kategori av information lite närmare, samt att en del utredningar och undersökningar tillkommit. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Stadsarkitekt, Bengt Alm Planarkitekt, Ulrika Ljung Kommunekolog, Charlotte Lindström 18(20)

19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidsplan Program december 2010 Etapp 1: Samråd februari 2011 Utställning april 2011 Antagande juni 2011 Laga kraft juli 2011 Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att få bygga i enlighet med planen. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång, men kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägarna kan ställa anspråk på ersättning för förlorad byggrätt. Ansvarsfördelning Detaljplanearbete - Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad Grundkarta - Tomelilla kommun, Samhällsbyggnad Genomförande av plan (uppförande av byggnader för ändamålet) Fastighetsägarna. Huvudmannaskap Tomelilla kommun är huvudman inom allmän platsmark. Planförfarande Detaljplanen upprättas med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen. Planläggningen kommer att genomföras i etapper, och föregås av ett gemensamt program för de olika etapperna. Programområdet är ca 150 ha och etapp 1 är ca 10 ha (se även illustrationskarta). Andra etapper som kommer att planläggas är Tosselillas utvecklingsområden (parkering och camping) och området för publikt ändamål. I dagsläget är det ej bestämt när detta kommer ske eller i vilken ordning de olika etapperna kommer att planläggas. Avtal Ett avtal mellan kommunen och Tosselilla Skånes Sommarland AB avses upprättas. Avtalet skall reglera kostnader för upprättandet av detaljplan, samt de undersöknings- och utredningskostnader som uppstår i samband med upprättandet av planen. 19(20)

20 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning kommer att behöva ske för att genomföra planen. EKONOMISKA FRÅGOR Planekonomi Tosselilla Skånes Sommarland AB bekostar den del av planen som berör deras utvecklingsområde. Resterande delar bekostar kommunen. Inlösen I dagsläget är det ej aktuellt med inlösen av fastighet. TEKNISKA FRÅGOR Tekniska utredningar Flera utredningar är genomförda, dessa är: Översiktlig geoteknisk undersökning, SWECO, daterad Radonanalys, RADONANALYS-GJAB, daterad Bullerberäkning från skjutbana, Tomelilla kommun, hösten 2001 Utöver dessa utredningar kommer sannolikt fler att genomföras under planarbetet. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Stadsarkitekt, Bengt Alm Planarkitekt, Ulrika Ljung 20(20)

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län

Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2014-01-20 Dr: MBN 2013/1326 SAMRÅD Detaljplan för Kv Svalan, fastigheterna 4 och 6 Västra Bangatan, Frögatan Kumla, Kumla kommun, Örebro län Ortofoto över planområdet Samråd: 2014-01-21 2014-02-10 Granskning:

Läs mer

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län

GIRAFFEN 13. Kumla, Kumla kommun, Örebro län 2015-02-16 SBN 2015/11 Detaljplan för GIRAFFEN 13 Kumla, Kumla kommun, Örebro län Begränsat planförfarande I januari skickade vi ut detaljplanen Giraffen 13 till dig som är sakägare. Då vi ej fick in några

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802

Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 (Plantagon) Planbeskrivning & behovsbedömning. 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Detaljplan i Kallerstad för del av KALLERSTAD 1:1 Planbeskrivning & behovsbedömning 2014-03-10 Dnr. Sbn 2011-802 Sammanfattning av planförslaget Företaget Plantagon International AB har i samarbete med

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB

Detaljplan för. Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN. i Båstad, Båstads kommun, Skåne län 1(26) SWECO Architects AB Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom Norrviken, ANTAGANDEHANDLING 2008-09-08 Detaljplan för Elestorp 6:6 m fl inom NORRVIKEN i Båstad, Båstads kommun, Skåne län A N TA G A N D E H A N D L I N G SWECO

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl

Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl Övergripande MKB för del av Värby 61:406 mfl BARA söder Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 Sweco Architects AB 1 Övergripande mkb FÖR bara söder Dnr.10.700 Övergripande MKB har utarbetats av:

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Regionbildning Uppsala län

Regionbildning Uppsala län TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-05-19 Handläggare Anna-Karin Karlsson Kommunchef Regionbildning Uppsala län Förslag till beslut 1. att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos regeringen om att

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer