Kulturvetenskap som spelar roll. En kort presentation av samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet inom det kulturvetenskapliga området.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturvetenskap som spelar roll. En kort presentation av samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet inom det kulturvetenskapliga området."

Transkript

1 Kulturvetenskap som spelar roll En kort presentation av samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet inom det kulturvetenskapliga området.

2 Texterna i denna folder har sammanställts 2013 av Matilda Lindström och Jennie Rosander med Anders Högberg och Cornelius Holtorf som redaktörer.

3 Introduktion Linnéuniversitetet är en attraktiv och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. I samverkan med det omgivande samhället bedrivs högkvalitativ utbildning och framstående forskning. Det Kulturvetenskapliga innovations- och samverkanscentrum (KISC) vid Linnéuniversitetet bidrog till detta. KISC bedrev sin verksamhet under Verksamhetens syfte var att initiera, etablera, samordna och utveckla samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet och andra organisationer med kulturvetenskaplig verksamhet. Målet var att långsiktigt främja samverkan med Linnéregionens näringsliv, kultursektor och offentlig sektor. KISC genomförde även en inventering av samverkansprojekt och uppdrag inom det kulturvetenskapliga området vid Linnéuniversitetet de senaste fem åren. Inventeringen visar att det samverkansarbete som bedrivs är mycket varierande. I vissa fall sker samverkan i liten skala med regionala aktörer genom bland annat gästföreläsningar, studiebesök och gemensamma konferenser. I andra fall är det storskaliga projekt i samverkan med andra stora organisationer och kulturinstitutioner. I denna broschyr finns ett urval av intressanta och inspirerande exempel på samverkan inom olika kulturvetenskapliga områden. Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper och Institutionen för musik och bild.

4 Innehållsförteckning Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården (Arkeologi)... 5 Kulturmiljöpedagogik (Arkeologi, pedagogik)... 7 Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden arkeologi möter kärnbränsleförvaring (Arkeologi)... 9 Samlingar i tiden (Historia, arkeologi) Medeltida förebilder (Historia) Revideringar av läroplaner (Historia) Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten historiska och didaktiska perspektiv (Historia) Förkvällar med Konst (Konst- och bildvetenskap) Nätverk för lärare i bild (Bilddidaktik, konst- och bildvetenskap) Entreprenörskap i musikproduktionsutbildning (Musik) Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader (Musikvetenskap) Nationell handlingsplan för traditionell musik och dans (Musikvetenskap) Reading Kids Läs och ha roligt! (Biblioteks- och informationsvetenskap) Circle resort (Kulturgeografi)... 31

5 Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården Ett forskningsuppdrag med syfte att undersöka hur svensk kulturmiljövård har hanterat mångfaldsfrågor under åren Under forskningsuppdraget studerades ett fyrtiotal projekt hos aktörer som på olika sätt arbetar med mångfaldsfrågor i Sverige, såsom Riksantikvarieämbetet, universitet och länsstyrelser. De värdegrunder som kunde påvisas i mångfaldsarbetet var i och med studien möjliga att analysera. Forskningsuppdraget identifierade befintlig kunskap kring mångfaldsperspektiv. Det har skapat förutsättningar för fortsatt forskning inom kulturmiljövårdens arbete med mångfaldsfrågor. Exempel på kunskapsområden som framkom är utveckling av representationsfrågor, deltagande dialogperspektiv och hur kulturarv och det förflutna kan kopplas till nutids- och framtidsfrågor på ett icke exkluderande sätt. Uppdraget motsvarade tre månaders arbete fördelat under och resulterade i publikationen Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården. Publikationen belyser befintlig forskning samt framtida forskningsbehov. Kontaktperson: Anders Högberg, docent Ämne: Arkeologi Samverkanspart: Riksantikvarieämbetet (RAÄ) Tidsperiod:

6

7 Kulturmiljöpedagogik Kulturmiljöpedagogik är en kurs om 15 högskolepoäng som utvecklats och genomförs i samverkan med Kalmar läns museum. Kursen introducerar kursdeltagarna i kulturmiljöpedagogikens teori och praktik med utgångspunkt i ämnena arkeologi, kulturmiljövetenskap, pedagogik, historiedidaktik och museididaktik. Det förflutnas och kulturmiljöns betydelse för dagens samhälle och människor samt kulturmiljöns potential för lärande diskuteras. Studenterna arbetar med att självständigt planera, genomföra och utvärdera ett kulturmiljöpedagogiskt projekt. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och studiebesök. Vikt läggs vid reflektion kring historiens och kulturmiljöns plats i samhället där Kalmar läns museums satsning på tidsresor ingår som en central fallstudie. Genom denna samverkan kring kursutveckling utbyter organisationerna erfarenhet och kunskap. Kalmar läns museum tar del av den vetenskapliga expertis som finns inom akademien. Linnéuniversitetet tar i sin tur del av nationella och internationella erfarenheter som Kalmar läns museum byggt upp genom kulturmiljöpedagogiska projekt. Kursen ges på deltid/distans. Under 2013 ges en variant av kursen för internationella studenter. Kontaktpersoner: Anders Högberg, docent och Birgitta Gustafsson, fil.dr Ämnen: Arkeologi, pedagogik Samverkansparter: Kalmar läns museum Tidsperiod: 2009, pågående 7

8

9 Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden arkeologi möter kärnbränsleförvaring Forskningsprojektet Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden undersöker hur arkeologiska kunskaper och erfarenheter kan användas i ett framtidsperspektiv. Framtidens generationer runt om i världen har fått ärva uppgiften att på ett säkert sätt förvara cirka ton använt kärnbränsle bränsle som upparbetats sedan mitten av förra seklet. I Sverige ska kärnavfallet placeras i slutförvar vid Forsmark, femhundra meter ner i marken. Där ska det ligga i minst år. Så lång tid tar det för kärnbränslet att omvandlas från giftigt högradioaktivt till ofarligt för allt levande. Så, när kärnbränslet väl är i marken står vi inför uppgiften att bevara och kommunicera minnet av och kunskap om detta under mycket lång tid framöver. Projektet undersöker hur arkeologins och kulturmiljövårdens bevarande- och minnespraktiker kan användas för att fördjupa kunskapen om hur slutförvaringsplatser av kärnbränsle kan kommuniceras. Det undersöker också hur de framtidsperspektiv som kärnbränsleförvaringssektorn arbetar med kan influera arkeologins och kulturmiljövårdens teori och praktik. Inom projektet sammanförs metoder och arbetsmodeller från två skilda fält så att diskussionerna om hur verksamhet med framtiden i fokus kan utvecklas. Ambitionen är att ge ny kunskap för såväl framtidens kulturmiljövård som strategier för långtidskommunikation om kärnavfall idag. Under 2012 presenterades forskningsprojektet bland annat vid konferenser i Dublin, Göteborg och Stockholm och fick bra respons. Projektet har även uppmärksammats i massmedia. Allmänheten är dock inte den primära målgruppen utanför kärnavfallssektorn, utan forskare inom arkeologi och kulturarvsstudier samt verksamma inom kulturmiljövården. Förhoppningsvis bidrar projektet till att hitta nya vägar att tillämpa arkeologisk kunskap inom aktuella samtidsfrågor i framtiden. Kontaktpersoner: Cornelius Holtorf, professor Anders Högberg, docent Ämne: Arkeologi Samverkanspart: Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Tidsperiod:

10

11 Samlingar i tiden Referensuppdrag inom ett samverkansprojekt för förbättrade och mer tillgängliga digitala system till kulturhistoriska samlingar och samlings- och kategoriseringssystem. En av de mest vanligt förekommande formerna för samverkan mellan Linnéuniversitetet och det omgivande samhällets kulturvetenskapliga verksamhetsinrättningar är olika referensuppdrag. Linnéuniversitetet bidrar i denna typ av samverkan med akademisk expertis inom önskade områden och i utbyte knyts kontakter som ofta resulterar i fördjupad samverkan. Kulturparken Småland är projektägare av projektet Samlingar i tiden som sträcker sig över tre år och finansieras av Statens kulturråd. Projektet drivs i nära samarbete med flera kulturinstitutioner. Framför allt tillsammans med Historiska museet men även med Riksförbundet Sveriges museer, Linnéuniversitetet, Linköpings universitet Tema Q, Regionförbundet södra Småland och Kronobergs läns hembygdsförbund. Peter Aronsson och Cornelius Holtorf från Linnéuniversitetet medverkar som externa experter i en analysgrupp med en rådgivande och utvärderande uppgift. Samlingar i tiden är ett pilotprojekt med mål att utveckla metoder för att underlätta tillgänglighet och meningsskapande av historiska samlingar. Metoder och erfarenheter från projektet förväntas ha relevans för hela museisverige. Kontaktpersoner: Peter Aronsson, professor Cornelius Holtorf, professor Ämnen: Historia, arkeologi Samverkanspart: Kulturparken Småland AB Tidsperiod:

12

13 Medeltida förebilder Bildningsprojektet Medeltida förebilder: Kan drottning Margareta och den nordiska unionen inspirera till nya handlings- och tankemönster? syftade till att visa på historiens aktualitet i samhället. Projektet drevs mellan i samverkan med regionala aktörer i Bleking och bestod av en vetenskaplig och en publik del. Målet var att föra samman kultur och forskning samt att öka samverkan med lokalsamhället i Blekinge. Linnéuniversitetet bar den akademiska rollen i projektet. Anders Fröjmark var projektledare för den vetenskapliga delen och moderator för konferensen Drottning Margareta, Norden och Europa då och nu som hölls den 4 5 februari Konferensen genomfördes med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Arrangemanget riktade sig till forskarsamhället, Region Blekinges aktörer inom turism och kulturella näringar samt till allmänheten. Den publika delen av samverkansprojektet innefattande krönikespelet Kung Byxlös samt boken Margaretas Historia av Margareta Skantze. Samverkansprojektet har genererat möten mellan forskare och lokalsamhälle samt fortsatt samverkan med Ronneby kommun genom nya projekt. Kontaktperson: Anders Fröjmark, docent Ämne: Historia Samverkansparter: Riksbankens Jubileumsfond, Ronneby kommun, Blekinge museum, Länsstyrelsen i Blekinge, Teater Kontur Tidsperiod:

14

15 Revideringar av läroplaner Under 2009 startade Skolverket en nationell process för revidering av kursplaner för grundskolan. Representanter från universitet och högskolor deltog i arbetsgrupper för olika ämnen på Skolverkets uppdrag. Linnéuniversitetet deltog bland annat i grupperna för religionskunskap, musik och historia. Under 2008 uppdrog Skolverket åt Linnéuniversitetet genom Niklas Ammert, att skriva diskussionsunderlag för det kommande nationella arbetet med en ny kursplan i historia för grundskolan. Uppdraget fortsatte genom den faktiska revideringsprocessen och innebar ett antal möten i den nationella arbetsgruppen för ämnet historia. Diskussionsunderlaget Historia framåt behandlades i arbetsgruppen och 2009 fastställde regeringen slutgiltigt den nya kursplanen i historia för grundskolan. Samtliga kursplaner finns på Skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se/forskola-ochskola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan-for-grundskolan ). Revideringen av kursplanerna intresserade bland annat LO, Svenskt näringsliv, olika läromedelsbolag och ambassader. Det bidrog till att skapa ett kontaktnät för vidare samverkanprojekt. Kontaktperson: Niklas Ammert, docent Ämne: Historia Samverkanspart: Skolverket Tidsperiod:

16

17 Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten historiska och didaktiska perspektiv I samverkan med Forum för levande historia ger Linnéuniversitetet kursen Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten historiska och didaktiska perspektiv. Kursen riktar sig till yrkesverksamma lärare. Från och med hösten 2011 gäller nya nationella kurs- och ämnesplaner i historia för högstadiet och gymnasiet. I de nya kursplanerna är begreppet folkmord ett centralt innehåll. Mot bakgrund av detta samverkade Linnéuniversitetet genom Niklas Ammert och Forum för levande historia i utvecklingen av distanskursen Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten historiska och didaktiska perspektiv som omfattar 10 högskolepoäng (http://lnu.se/utbildning/kurser/1hi365). Kursen vänder sig till lärare på högstadie- eller gymnasieskolor. Kursen gavs första gången under höstterminen 2011 vid campus Växjö och senare under höstterminen 2012 vid campus Kalmar. Ansvarig för kursen är Kristina Kakoulidou. Förintelsen utgör huvudexemplet på folkmord under kursen men även andra exempel på brott mot mänskligheten studeras. Olika ämnesperspektiv samverkar under kursen och bidrar till att beskriva och förklara fenomenet folkmord. Lärare på gymnasie- och högstadieskolor i regionen har deltagit i kursen som kompetensutveckling. Till viss del kan därmed även dessa skolor ses som samverkansparter. Kontaktpersoner: Niklas Ammert, docent Kristina Kakoulidou, utbildningssamordnare Ämne: Historia Samverkanspart: Forum för levande historia Projekttid: 2010, pågående 17

18

19 Förkvällar med Konst En föreläsningsserie med målet att erbjuda allmänheten utbildning inom konstområdet och samtidigt utveckla samverkan med det regionala kultursamhället. Under våren 2011 anordnades Förkvällar med Konst som ett flerpartssamarbete med initiativ från Växjö allmänna konstförening. En föreläsningsserie arbetades fram och de samverkande parterna bidrog med olika resurser. Linnéuniversitetets del i samverkan var att bidra med akademisk kompetens på det konstvetenskapliga fältet. Margareta Wallin Wictorin, Johanna Rosenqvist och Hans Sternudd samt bibliotekarie Berit Linden från det konst- och bildvetenskapliga ämnet medverkade. Föreläsningarna hölls på olika platser i Växjö för att överbrygga gränserna mellan institution och allmänhet. Föreläsningsserien genererade samverkan mellan de deltagande institutionerna och synliggjorde universitetets kompetens inom de konstnärliga områdena. Kontaktperson: Margareta Wallin Wictorin, fil.dr Ämne: Konst- och bildvetenskap Samverkansparter: Växjö allmänna konstförening, Växjö Konsthall, Pensionärsuniversitetet, Studiefrämjandet, Italienska Palatset, Plan B Tidsperiod:

20

21 Nätverk för lärare i bild Nätverk för lärare i bild är en mötesplats mellan akademi och yrkesverksamma som framförallt riktar sig till bildlärare på högstadie- och gymnasieskolan i Växjö och Kalmar med omnejd. Nätverk för lärare i bild startades År 2012 beviljades nätverket ekonomiskt stöd från Regionalt utvecklingscentrum (RUC), som stödjer nätverk inom flera ämnen vid Linnéuniversitetet. Nätverken bidrar till att kommunicera kunskap mellan universitetet, kommuner och skolor för att ge en långsiktig skolutveckling med forskningsanknytning. Den samverkan som sker inom Nätverk för lärare i bild faller inom ramen för universitetets strategi för (En resa in i framtiden), genom att vara en samhällelig drivkraft samt bidra till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan verksamma och blivande lärare. Nätverkets mål är att fördjupa relationen mellan skola och kulturliv och riktar sig därför även till personer som arbetar pedagogiskt med bild inom ramen för annan verksamhet än skola, som till exempel konstpedagoger och museianställda. Kontaktpersoner: Magnus Törnqvist Margareta Wallin Wictorin, fil.dr Ämnen: Bilddidaktik, konst- och bildvetenskap Samverkanspart: Högstadie- och gymnasieskolor i regionen Tidsperiod: 2008, pågående 21

22

23 Entreprenörskap i musikproduktionsutbildning I Pilotprojektet för entreprenörskap vid Musikproduktionsutbildningar på tre orter har Linnéuniversitetet tillsammans med Musikmakarna i Örnsköldsvik och Luleå tekniska universitet utvecklat en kurs i entreprenörskap för musikkreatörer. Parterna i projektet ska arbeta fram långsiktiga modeller och undervisningsmetoder som bygger på samverkan mellan akademi och musikbranschen, i syfte att stärka entreprenörskap inom musikproduktionsutbildningar. Projektet har beviljats stöd från Tillväxtverket. Kursen i entreprenörskap som utformats i och med pilotprojektet ska ges vid de tre samverkande lärosätena. Kursen anpassas för undervisning i olika utbildningsformer och erbjuds som fristående kurs eller inom program från höstterminen Musiknäringen involveras genom marknadsuppdrag där de studerande får en direkt koppling till branschen genom konkreta uppdrag från musikförlag. Kontaktperson: Dan Alkenäs, universitetslektor på konstnärlig grund Ämne: Musik Samverkansparter: Tillväxtverket, Musikmakarna i Örnsköldsvik, Luleå tekniska universitet Tidsperiod:

24

25 Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader Projektet Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader resulterade i en webbportal med digitaliserade uppteckningar av visor. Karin Eriksson bidrog med vetenskaplig expertis i projektet som under finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Under projektet utformades webbplatsen folkvisa.se med texter och melodier av både äldre och nyare visor. Visdatabasen upprätthålls genom fortsatt samverkan mellan Musik i Syd/Smålands musikarkiv, Linnéuniversitetet och Linnéuniversitetets universitetsbibliotek. Projektet och visdatabasen riktar sig primärt mot forskare inom ämnen som musikvetenskap, etnologi, språk och litteraturvetenskap. Kontaktperson: Karin Eriksson, docent Ämne: Musikvetenskap Samverkansparter: Musik i Syd/Smålands musikarkiv, Linnéuniversitetets universitetsbibliotek Tidsperiod:

26

27 Nationell handlingsplan för traditionell musik och dans I syfte att främja traditionell musik och dans i Sverige har en nationell handlingsplan arbetats fram för de kommande fem åren. En nationell handlingsplan för traditionell musik och dans i Sverige presenterades i maj 2012 för kulturministern. I handlingsplanen inkluderas svensk folkmusik och folkdans, musik och dans med rötter i andra traditioner så väl som världsmusik och världsdans. Handlingsplanen ska bidra till en stark front gentemot politiker och media. Arbetet finansierades med stöd från Statens kulturråd. Karin Eriksson från Linnéuniversitetet agerade som sekreterare under framtagandet av remissversionen av handlingsplanen. Handlingsplanen riktar sig till politiker på lokal, regional och nationell nivå som är aktiva inom folkmusik, världsmusik, folkdans och världsdansområdena men även mot de samverkande organisationerna samt utbildningsområdet i vid bemärkelse. Samverkan har resulterat i utökad kontakt och samarbete mellan samverkansparterna samt utbyte av kompetens dem emellan. (http://www.esitobo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=350&itemid=131) Kontaktperson: Karin Eriksson, docent Ämne: Musikvetenskap Samverkansparter: Sveriges spelmäns riksförbund, Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD), Svenska folkdansringen, Eric Sahlström Institutet Tidsperiod:

28

29 Reading Kids Läs och ha roligt! Utvärderingsuppdraget inom projektet Reading Kids Läs och ha roligt! hade som syfte att stödja pedagogisk personal i förskola och skola i arbetet med läsinlärning. Reading Kids Läs och ha roligt! utformades av folkbiblioteket i Ljungby som en del i arbetet riktat mot skolan. Målet var att öka medvetenheten hos lärare om hur litteratur, läsning och berättande kan föras in i undervisningen. Projektet finansierades av Statens kulturråd och riktade sig mot personal i skola och förskola som arbetar med språkinlärning, läsförståelse och hemspråk. Linnéuniversitetet anlitades för två utvärderingsuppdrag inom projektet. Sara Ahlryd utvärderade hur samarbetet med skolan och lärarna utvecklades utifrån bibliotekets och bibliotekariernas perspektiv. Uppdraget utfördes i första hand genom möten och djupintervjuer och presenterades i en rapport. Resultatet visar att samarbetet med skolan och lärarna förbättrades och att bibliotekarierna upplever att lärare tar mer initiativ till att använda skönlitteratur i undervisningen. Utöver detta pågår en utvärdering om huruvida barnen inom projektet har ökat sin läsförståelse. Utvärderingen ska färdigställas under (http://readingkids.wordpress.com) Kontaktperson: Sara Ahlryd, fil. mag Ämne: Biblioteks- och informationsvetenskap Samverkansparter: Folkbiblioteket Ljungby, Kultur och fritidsförvaltningen i Ljungby kommun Tidsperiod:

30

31 Circle resort Inför byggnationen av en fritidsanläggning med tillhörande sport och konferensanläggning anlitades Linnéuniversitetet för en förstudie om regional utveckling. Linnéuniversitetet fick 2011 ett uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra en fältstudie kring regional utveckling inför det planerade bygget av Circle resort i Figeholm. Fritidsanläggningen planeras ha en kapacitet att ta emot upp till människor samtidigt vilket skulle påverka regionens infrastruktur. Fältstudien behandlar den planerade anläggningen utifrån ett regionalt perspektiv, framförallt gällande huruvida anläggningen skapar arbetstillfällen för regionen eller inte. Kontaktperson: Carl-Johan Nordblom, fil. kand. Ämne: Kulturgeografi Samverkanspart: Mönsterås kommun Tidsperiod:

32

33 Bildkällor Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/johan Loock Kulturmiljöpedagogik Källa: Linnéuniversitetet och Kalmar Läns Museum Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden Foto: Curt-Robert Lindqvist (SKB) Källa: Samlingar i tiden Källa: Medeltida förebilder Foto: Anders Fröjmark Revidering av läroplaner Foto: Jennie Rosander Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten Källa: Förkvällar med konst Källa: Nätverk för lärare i bild Källa: Entreprenörskap i musikproduktionsutbildning Källa: Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader Foto: Walters Art Museum. Källa: Creative Commons (http://commons.wikimedia.org) Nationell handlingsplan för traditionell musik och dans Foto: Torbjörn L. Källa: Creative Commons (http://commons.wikimedia.org) Reading kids Källa: Circle resort Källa:

34

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling

TILLÄMPAT. Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling TILLÄMPAT KULTURARV Forskning och praktik i samverkan för en hållbar samhällsutveckling Redaktör Carolina Jonsson Malm Layout Stefan Siverud Förlag Kalmar läns museum 2017 RÖSTER OM PROJEKTET Det vi kallar

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten

Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel www.kulturplankronoberg.se Projektbeskrivning Kronoberg Blekinge utvecklar scenkonsten 2012-2014 Projektets

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (8) Version 2011-01-25 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC, under 2010. Utgångspunkt

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT

Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT Regionala matematikutvecklare + Högskolan Dalarna = SANT Örebro 14 februari 2007 Presentation: 1. Sammanfattning av planeringsmöte med regionala matematikutvecklare, 31/1 HDa 2. Redovisning av ansökan

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland

Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum Småland 2012-08-20 Bilaga projektbeskrivning Ansökan till Statens kulturråd om regionala utvecklingsmedel Jessica Linde Tel: 0470-72 47 33 E-post: jessica.linde@rfss.se Projektbeskrivning Kronoberg utvecklar Kulturarvscentrum

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen

KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum Verksamhetsplan Beslutad av styrelsen KALMAR LÄNS MUSEUM Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2013 Beslutad av styrelsen 2012-12-12 Några basdata 2012 Ca 85 tillsvidareanställda. 40 säsongs-,

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK

PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK PROJEKTBESKRIVNING GLASPEDAGOGIK BAKGRUND År 2009 köpte Emmaboda kommun de omfattande glassamlingarna från Boda Glasbruk, Kosta Glasbruk samt Åfors Glasbruk, och i juni 2011 invigdes The Glass Factory

Läs mer

Glasriketuppdraget. Glasriketuppdraget II,

Glasriketuppdraget. Glasriketuppdraget II, Glasriketuppdraget 2012 regeringsuppdrag till länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg att genomföra insatser för industriell utveckling och stärkt besöksnäring i Glasriket. Regionförbunden i Kalmar och

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kursplan HISTORIA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

Reading Kids läs och ha roligt!

Reading Kids läs och ha roligt! Reading Kids läs och ha roligt! Ett samarbetsprojekt mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun Bakgrund - Rapporten: Utvärdering Tidig läsinlärning

Läs mer

Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i skolan Vad är entreprenöriellt lärande? Entreprenöriellt lärande innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling.

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Utbildningsplan för programmet KULTUR. 180 högskolepoäng. KULTUR - Bachelor s Program 180 hec H1KLT

Utbildningsplan för programmet KULTUR. 180 högskolepoäng. KULTUR - Bachelor s Program 180 hec H1KLT Utbildningsplan för programmet KULTUR 180 högskolepoäng KULTUR - Bachelor s Program 180 hec H1KLT Fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2009-10-01 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för programmet

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

(7) Högskolan i Borås Beslutad den: Diarienummer: Birgitta Påhlsson Gäller from: Ersätter:

(7) Högskolan i Borås Beslutad den: Diarienummer: Birgitta Påhlsson Gäller from: Ersätter: 2016-12-19 1(7) MILJÖLEDNINGSSYSTEM Högskolan i Borås Beslutad den: 2016-12-19 Diarienummer: 879-16 Birgitta Påhlsson Gäller from: 2017-01-01 Ersätter: 753-15 Högskolegemensam handlingsplan för hållbar

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse.

att med eleven i centrum och läroplanen som ramverk, gemensamt verka för ökad måluppfyllelse. Projektbeskrivning och budget Skola & Kultur - samverkan för ökad måluppfyllelse i Kalmar län Regionförbundet i Kalmar län, Riksteatern Kalmar län och Riksteatern har gemensamt tagit initiativ till ett

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Lokal pedagogisk planering - ett exempel. Inge-Marie Svensson

Lokal pedagogisk planering - ett exempel. Inge-Marie Svensson Lokal pedagogisk planering - ett exempel Inge-Marie Svensson Att leva i närområdet, åk 3 Förankring i kursplaners syfte: Den ämnesövergripande undervisningen ska syfta till att eleverna ges möjligheter

Läs mer

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan Göteborg, Stockholm och Malmö juni 2017 Ildico Hellman, Malin Gyunda, Teresa Fernández Long Dagens program 09:30 Inledning 09:40 Språk-, läs-

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Kursintroduktion. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016

Kursintroduktion. Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Kursintroduktion Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Kontakt Peter Almerud peter.almerud@gmail.com 0733-561223 Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten kunna q redogöra för

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Nordplus APL utomlands

Nordplus APL utomlands Nordplus APL utomlands 2016-11-15 Universitets- och Högskolerådet Jessica Svedlund Internationella program Ett 20-tal program under 2015 och initiativ som erbjuder internationella utbyten och samarbeten

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Gerd Lansler (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2012-12-05 Kulturberedningen Tid Onsdagen den 21 november 2012 kl. 9-12 Plats Orgelsalen, Smålands museum, Växjö Närvarande ledamöter

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Kultur +näring i olika perspektiv

Kultur +näring i olika perspektiv Kultur +näring i olika perspektiv KULTURRÅDET Myndighet under Kulturdepartementet 80 anställda Fyra avdelningar Styrelse NATIONELLA MÅL FÖR KULTURPOLITIK 2009 Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014

Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Kulturens Open Space Kosta 24 januari 2014 Varför är vi här? Två år med en regional kulturplan som vi byggt tillsammans Gemensam temperaturmätning av kulturområdet Två viktiga processer 2014 era inspel

Läs mer

Handlingsplan Antagen av kommittén

Handlingsplan Antagen av kommittén Handlingsplan 2013 Antagen av kommittén 2012-11- 14 Inledning Mittnordenkommittén är ett gemensamt samarbetsorgan inom de mittnordiska regionerna belägna från den ryska gränsen i öst till Atlanten i väst.

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden

Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län. genom Europeiska Socialfonden Skolbiblioteksutveckling i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronobergs och Östergötlands län genom Europeiska Socialfonden Jag som pratar: Catharina Aineström, projektledare, Skolbibliotekarielyftet Föredraget

Läs mer

Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013

Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013 Datum: onsdagen den 15/5 2013 Tid: kl. 09.30-15.15 Plats: Linnéuniversitetet, campus Växjö Minnesanteckningar RUC:s temadag 15 maj 2013 Aktuellt vid LNU inför ht13 Information finns även på lnu.se/ruc

Läs mer

Ämnesblock historia 112,5 hp

Ämnesblock historia 112,5 hp Ämneslärarutbildning 7-9 2011-12-13 Ämnesblock historia 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25

Skolkulturplan. ett gott liv. -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun. Godkänd av bildningsnämnden nden 2016-03-23, 25 Skolkulturplan ett gott liv -ett stöd i förskolan och grundskolan, Oskarshamns kommun Skolkulturplanen, ett gott liv bygger på: -Barnkonventionen -Förskolan och grundskolans styrdokument -Relevant, en

Läs mer

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet

Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Sid 1 (8) Blandade omdömen i den senaste utbildningsutvärderingen för Umeå universitet Film, konst, mode, musik, teater och textilvetenskap Arkeologi, antikens kulturer och samhällsliv samt kulturvård

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Kursintroduktion. Karlstad 25 augusti 2015

Kursintroduktion. Karlstad 25 augusti 2015 Kursintroduktion Karlstad 25 augusti 2015 Kontakt Peter Almerud peter.almerud@gmail.com 0733-561223 Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten kunna q redogöra för olika skeden i framväxten av kulturpolitiken

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

Förståelse för läroplanerna - kompetensutveckling för förskola och skola

Förståelse för läroplanerna - kompetensutveckling för förskola och skola Förståelse för läroplanerna - kompetensutveckling för förskola och skola Under läsåret 2011/2012 kommer Luleå tekniska universitet genom RUC i samverkan med Institutionen för konst, kultur och lärande

Läs mer

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010

Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Handlingsplan för Skapande skola Växjö kommun 2010 Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, vilket bidrar till att

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet

Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Programledare Katarina Ribaeus VFU Anette Haglund och Irene Olsson Förskollärarprogrammet Karlstads universitet Studietid 3,5 år: 210 hp Schemalagd tid inte

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer

Övningsskoleprojektet, ett samverkansprojekt

Övningsskoleprojektet, ett samverkansprojekt Övningsskoleprojektet, ett samverkansprojekt inför utvidgningen Samverkansgruppen 14 oktober 2015 Cecilia Netje, projektledare Bakgrund 2010 Fältskoleprojektet, rektorssatsning 2012 Övningsskoleprojektet,

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr:

1 (6) Forum för samverkan. Verksamhetsberättelse Organisationsnr: 1 (6) Forum för samverkan Verksamhetsberättelse 2014 Organisationsnr: 2 (6) 1. Forum under 2014 Forum för samverkan inledde sin verksamhet 1/1 2014. Beslut om instruktion för Forum togs i november 2013.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Urban Haglind, RUC-samordnare

Verksamhetsberättelse Urban Haglind, RUC-samordnare Verksamhetsberättelse 2015 2016-01-08 Urban Haglind, RUC-samordnare Under perioden 2015-01-01 till 2015-06-31 omfördelades samordnartjänsten på 50% mellan 40% projektledning för Försöksverksamheten med

Läs mer

Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar. Olof Andersson, Christian Magnusson

Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar. Olof Andersson, Christian Magnusson Nationella it-strategier styrdokumentsförändringar Olof Andersson, Christian Magnusson Gemensamt för alla skolformer: vid behov förändringar i läroplaner, kursplaner eller ämnesplaner för att tydliggöra

Läs mer