Kulturvetenskap som spelar roll. En kort presentation av samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet inom det kulturvetenskapliga området.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturvetenskap som spelar roll. En kort presentation av samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet inom det kulturvetenskapliga området."

Transkript

1 Kulturvetenskap som spelar roll En kort presentation av samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet inom det kulturvetenskapliga området.

2 Texterna i denna folder har sammanställts 2013 av Matilda Lindström och Jennie Rosander med Anders Högberg och Cornelius Holtorf som redaktörer.

3 Introduktion Linnéuniversitetet är en attraktiv och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. I samverkan med det omgivande samhället bedrivs högkvalitativ utbildning och framstående forskning. Det Kulturvetenskapliga innovations- och samverkanscentrum (KISC) vid Linnéuniversitetet bidrog till detta. KISC bedrev sin verksamhet under Verksamhetens syfte var att initiera, etablera, samordna och utveckla samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet och andra organisationer med kulturvetenskaplig verksamhet. Målet var att långsiktigt främja samverkan med Linnéregionens näringsliv, kultursektor och offentlig sektor. KISC genomförde även en inventering av samverkansprojekt och uppdrag inom det kulturvetenskapliga området vid Linnéuniversitetet de senaste fem åren. Inventeringen visar att det samverkansarbete som bedrivs är mycket varierande. I vissa fall sker samverkan i liten skala med regionala aktörer genom bland annat gästföreläsningar, studiebesök och gemensamma konferenser. I andra fall är det storskaliga projekt i samverkan med andra stora organisationer och kulturinstitutioner. I denna broschyr finns ett urval av intressanta och inspirerande exempel på samverkan inom olika kulturvetenskapliga områden. Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper och Institutionen för musik och bild.

4 Innehållsförteckning Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården (Arkeologi)... 5 Kulturmiljöpedagogik (Arkeologi, pedagogik)... 7 Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden arkeologi möter kärnbränsleförvaring (Arkeologi)... 9 Samlingar i tiden (Historia, arkeologi) Medeltida förebilder (Historia) Revideringar av läroplaner (Historia) Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten historiska och didaktiska perspektiv (Historia) Förkvällar med Konst (Konst- och bildvetenskap) Nätverk för lärare i bild (Bilddidaktik, konst- och bildvetenskap) Entreprenörskap i musikproduktionsutbildning (Musik) Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader (Musikvetenskap) Nationell handlingsplan för traditionell musik och dans (Musikvetenskap) Reading Kids Läs och ha roligt! (Biblioteks- och informationsvetenskap) Circle resort (Kulturgeografi)... 31

5 Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården Ett forskningsuppdrag med syfte att undersöka hur svensk kulturmiljövård har hanterat mångfaldsfrågor under åren Under forskningsuppdraget studerades ett fyrtiotal projekt hos aktörer som på olika sätt arbetar med mångfaldsfrågor i Sverige, såsom Riksantikvarieämbetet, universitet och länsstyrelser. De värdegrunder som kunde påvisas i mångfaldsarbetet var i och med studien möjliga att analysera. Forskningsuppdraget identifierade befintlig kunskap kring mångfaldsperspektiv. Det har skapat förutsättningar för fortsatt forskning inom kulturmiljövårdens arbete med mångfaldsfrågor. Exempel på kunskapsområden som framkom är utveckling av representationsfrågor, deltagande dialogperspektiv och hur kulturarv och det förflutna kan kopplas till nutids- och framtidsfrågor på ett icke exkluderande sätt. Uppdraget motsvarade tre månaders arbete fördelat under och resulterade i publikationen Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården. Publikationen belyser befintlig forskning samt framtida forskningsbehov. Kontaktperson: Anders Högberg, docent Ämne: Arkeologi Samverkanspart: Riksantikvarieämbetet (RAÄ) Tidsperiod:

6

7 Kulturmiljöpedagogik Kulturmiljöpedagogik är en kurs om 15 högskolepoäng som utvecklats och genomförs i samverkan med Kalmar läns museum. Kursen introducerar kursdeltagarna i kulturmiljöpedagogikens teori och praktik med utgångspunkt i ämnena arkeologi, kulturmiljövetenskap, pedagogik, historiedidaktik och museididaktik. Det förflutnas och kulturmiljöns betydelse för dagens samhälle och människor samt kulturmiljöns potential för lärande diskuteras. Studenterna arbetar med att självständigt planera, genomföra och utvärdera ett kulturmiljöpedagogiskt projekt. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och studiebesök. Vikt läggs vid reflektion kring historiens och kulturmiljöns plats i samhället där Kalmar läns museums satsning på tidsresor ingår som en central fallstudie. Genom denna samverkan kring kursutveckling utbyter organisationerna erfarenhet och kunskap. Kalmar läns museum tar del av den vetenskapliga expertis som finns inom akademien. Linnéuniversitetet tar i sin tur del av nationella och internationella erfarenheter som Kalmar läns museum byggt upp genom kulturmiljöpedagogiska projekt. Kursen ges på deltid/distans. Under 2013 ges en variant av kursen för internationella studenter. Kontaktpersoner: Anders Högberg, docent och Birgitta Gustafsson, fil.dr Ämnen: Arkeologi, pedagogik Samverkansparter: Kalmar läns museum Tidsperiod: 2009, pågående 7

8

9 Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden arkeologi möter kärnbränsleförvaring Forskningsprojektet Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden undersöker hur arkeologiska kunskaper och erfarenheter kan användas i ett framtidsperspektiv. Framtidens generationer runt om i världen har fått ärva uppgiften att på ett säkert sätt förvara cirka ton använt kärnbränsle bränsle som upparbetats sedan mitten av förra seklet. I Sverige ska kärnavfallet placeras i slutförvar vid Forsmark, femhundra meter ner i marken. Där ska det ligga i minst år. Så lång tid tar det för kärnbränslet att omvandlas från giftigt högradioaktivt till ofarligt för allt levande. Så, när kärnbränslet väl är i marken står vi inför uppgiften att bevara och kommunicera minnet av och kunskap om detta under mycket lång tid framöver. Projektet undersöker hur arkeologins och kulturmiljövårdens bevarande- och minnespraktiker kan användas för att fördjupa kunskapen om hur slutförvaringsplatser av kärnbränsle kan kommuniceras. Det undersöker också hur de framtidsperspektiv som kärnbränsleförvaringssektorn arbetar med kan influera arkeologins och kulturmiljövårdens teori och praktik. Inom projektet sammanförs metoder och arbetsmodeller från två skilda fält så att diskussionerna om hur verksamhet med framtiden i fokus kan utvecklas. Ambitionen är att ge ny kunskap för såväl framtidens kulturmiljövård som strategier för långtidskommunikation om kärnavfall idag. Under 2012 presenterades forskningsprojektet bland annat vid konferenser i Dublin, Göteborg och Stockholm och fick bra respons. Projektet har även uppmärksammats i massmedia. Allmänheten är dock inte den primära målgruppen utanför kärnavfallssektorn, utan forskare inom arkeologi och kulturarvsstudier samt verksamma inom kulturmiljövården. Förhoppningsvis bidrar projektet till att hitta nya vägar att tillämpa arkeologisk kunskap inom aktuella samtidsfrågor i framtiden. Kontaktpersoner: Cornelius Holtorf, professor Anders Högberg, docent Ämne: Arkeologi Samverkanspart: Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Tidsperiod:

10

11 Samlingar i tiden Referensuppdrag inom ett samverkansprojekt för förbättrade och mer tillgängliga digitala system till kulturhistoriska samlingar och samlings- och kategoriseringssystem. En av de mest vanligt förekommande formerna för samverkan mellan Linnéuniversitetet och det omgivande samhällets kulturvetenskapliga verksamhetsinrättningar är olika referensuppdrag. Linnéuniversitetet bidrar i denna typ av samverkan med akademisk expertis inom önskade områden och i utbyte knyts kontakter som ofta resulterar i fördjupad samverkan. Kulturparken Småland är projektägare av projektet Samlingar i tiden som sträcker sig över tre år och finansieras av Statens kulturråd. Projektet drivs i nära samarbete med flera kulturinstitutioner. Framför allt tillsammans med Historiska museet men även med Riksförbundet Sveriges museer, Linnéuniversitetet, Linköpings universitet Tema Q, Regionförbundet södra Småland och Kronobergs läns hembygdsförbund. Peter Aronsson och Cornelius Holtorf från Linnéuniversitetet medverkar som externa experter i en analysgrupp med en rådgivande och utvärderande uppgift. Samlingar i tiden är ett pilotprojekt med mål att utveckla metoder för att underlätta tillgänglighet och meningsskapande av historiska samlingar. Metoder och erfarenheter från projektet förväntas ha relevans för hela museisverige. Kontaktpersoner: Peter Aronsson, professor Cornelius Holtorf, professor Ämnen: Historia, arkeologi Samverkanspart: Kulturparken Småland AB Tidsperiod:

12

13 Medeltida förebilder Bildningsprojektet Medeltida förebilder: Kan drottning Margareta och den nordiska unionen inspirera till nya handlings- och tankemönster? syftade till att visa på historiens aktualitet i samhället. Projektet drevs mellan i samverkan med regionala aktörer i Bleking och bestod av en vetenskaplig och en publik del. Målet var att föra samman kultur och forskning samt att öka samverkan med lokalsamhället i Blekinge. Linnéuniversitetet bar den akademiska rollen i projektet. Anders Fröjmark var projektledare för den vetenskapliga delen och moderator för konferensen Drottning Margareta, Norden och Europa då och nu som hölls den 4 5 februari Konferensen genomfördes med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Arrangemanget riktade sig till forskarsamhället, Region Blekinges aktörer inom turism och kulturella näringar samt till allmänheten. Den publika delen av samverkansprojektet innefattande krönikespelet Kung Byxlös samt boken Margaretas Historia av Margareta Skantze. Samverkansprojektet har genererat möten mellan forskare och lokalsamhälle samt fortsatt samverkan med Ronneby kommun genom nya projekt. Kontaktperson: Anders Fröjmark, docent Ämne: Historia Samverkansparter: Riksbankens Jubileumsfond, Ronneby kommun, Blekinge museum, Länsstyrelsen i Blekinge, Teater Kontur Tidsperiod:

14

15 Revideringar av läroplaner Under 2009 startade Skolverket en nationell process för revidering av kursplaner för grundskolan. Representanter från universitet och högskolor deltog i arbetsgrupper för olika ämnen på Skolverkets uppdrag. Linnéuniversitetet deltog bland annat i grupperna för religionskunskap, musik och historia. Under 2008 uppdrog Skolverket åt Linnéuniversitetet genom Niklas Ammert, att skriva diskussionsunderlag för det kommande nationella arbetet med en ny kursplan i historia för grundskolan. Uppdraget fortsatte genom den faktiska revideringsprocessen och innebar ett antal möten i den nationella arbetsgruppen för ämnet historia. Diskussionsunderlaget Historia framåt behandlades i arbetsgruppen och 2009 fastställde regeringen slutgiltigt den nya kursplanen i historia för grundskolan. Samtliga kursplaner finns på Skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se/forskola-ochskola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan-for-grundskolan ). Revideringen av kursplanerna intresserade bland annat LO, Svenskt näringsliv, olika läromedelsbolag och ambassader. Det bidrog till att skapa ett kontaktnät för vidare samverkanprojekt. Kontaktperson: Niklas Ammert, docent Ämne: Historia Samverkanspart: Skolverket Tidsperiod:

16

17 Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten historiska och didaktiska perspektiv I samverkan med Forum för levande historia ger Linnéuniversitetet kursen Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten historiska och didaktiska perspektiv. Kursen riktar sig till yrkesverksamma lärare. Från och med hösten 2011 gäller nya nationella kurs- och ämnesplaner i historia för högstadiet och gymnasiet. I de nya kursplanerna är begreppet folkmord ett centralt innehåll. Mot bakgrund av detta samverkade Linnéuniversitetet genom Niklas Ammert och Forum för levande historia i utvecklingen av distanskursen Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten historiska och didaktiska perspektiv som omfattar 10 högskolepoäng (http://lnu.se/utbildning/kurser/1hi365). Kursen vänder sig till lärare på högstadie- eller gymnasieskolor. Kursen gavs första gången under höstterminen 2011 vid campus Växjö och senare under höstterminen 2012 vid campus Kalmar. Ansvarig för kursen är Kristina Kakoulidou. Förintelsen utgör huvudexemplet på folkmord under kursen men även andra exempel på brott mot mänskligheten studeras. Olika ämnesperspektiv samverkar under kursen och bidrar till att beskriva och förklara fenomenet folkmord. Lärare på gymnasie- och högstadieskolor i regionen har deltagit i kursen som kompetensutveckling. Till viss del kan därmed även dessa skolor ses som samverkansparter. Kontaktpersoner: Niklas Ammert, docent Kristina Kakoulidou, utbildningssamordnare Ämne: Historia Samverkanspart: Forum för levande historia Projekttid: 2010, pågående 17

18

19 Förkvällar med Konst En föreläsningsserie med målet att erbjuda allmänheten utbildning inom konstområdet och samtidigt utveckla samverkan med det regionala kultursamhället. Under våren 2011 anordnades Förkvällar med Konst som ett flerpartssamarbete med initiativ från Växjö allmänna konstförening. En föreläsningsserie arbetades fram och de samverkande parterna bidrog med olika resurser. Linnéuniversitetets del i samverkan var att bidra med akademisk kompetens på det konstvetenskapliga fältet. Margareta Wallin Wictorin, Johanna Rosenqvist och Hans Sternudd samt bibliotekarie Berit Linden från det konst- och bildvetenskapliga ämnet medverkade. Föreläsningarna hölls på olika platser i Växjö för att överbrygga gränserna mellan institution och allmänhet. Föreläsningsserien genererade samverkan mellan de deltagande institutionerna och synliggjorde universitetets kompetens inom de konstnärliga områdena. Kontaktperson: Margareta Wallin Wictorin, fil.dr Ämne: Konst- och bildvetenskap Samverkansparter: Växjö allmänna konstförening, Växjö Konsthall, Pensionärsuniversitetet, Studiefrämjandet, Italienska Palatset, Plan B Tidsperiod:

20

21 Nätverk för lärare i bild Nätverk för lärare i bild är en mötesplats mellan akademi och yrkesverksamma som framförallt riktar sig till bildlärare på högstadie- och gymnasieskolan i Växjö och Kalmar med omnejd. Nätverk för lärare i bild startades År 2012 beviljades nätverket ekonomiskt stöd från Regionalt utvecklingscentrum (RUC), som stödjer nätverk inom flera ämnen vid Linnéuniversitetet. Nätverken bidrar till att kommunicera kunskap mellan universitetet, kommuner och skolor för att ge en långsiktig skolutveckling med forskningsanknytning. Den samverkan som sker inom Nätverk för lärare i bild faller inom ramen för universitetets strategi för (En resa in i framtiden), genom att vara en samhällelig drivkraft samt bidra till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan verksamma och blivande lärare. Nätverkets mål är att fördjupa relationen mellan skola och kulturliv och riktar sig därför även till personer som arbetar pedagogiskt med bild inom ramen för annan verksamhet än skola, som till exempel konstpedagoger och museianställda. Kontaktpersoner: Magnus Törnqvist Margareta Wallin Wictorin, fil.dr Ämnen: Bilddidaktik, konst- och bildvetenskap Samverkanspart: Högstadie- och gymnasieskolor i regionen Tidsperiod: 2008, pågående 21

22

23 Entreprenörskap i musikproduktionsutbildning I Pilotprojektet för entreprenörskap vid Musikproduktionsutbildningar på tre orter har Linnéuniversitetet tillsammans med Musikmakarna i Örnsköldsvik och Luleå tekniska universitet utvecklat en kurs i entreprenörskap för musikkreatörer. Parterna i projektet ska arbeta fram långsiktiga modeller och undervisningsmetoder som bygger på samverkan mellan akademi och musikbranschen, i syfte att stärka entreprenörskap inom musikproduktionsutbildningar. Projektet har beviljats stöd från Tillväxtverket. Kursen i entreprenörskap som utformats i och med pilotprojektet ska ges vid de tre samverkande lärosätena. Kursen anpassas för undervisning i olika utbildningsformer och erbjuds som fristående kurs eller inom program från höstterminen Musiknäringen involveras genom marknadsuppdrag där de studerande får en direkt koppling till branschen genom konkreta uppdrag från musikförlag. Kontaktperson: Dan Alkenäs, universitetslektor på konstnärlig grund Ämne: Musik Samverkansparter: Tillväxtverket, Musikmakarna i Örnsköldsvik, Luleå tekniska universitet Tidsperiod:

24

25 Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader Projektet Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader resulterade i en webbportal med digitaliserade uppteckningar av visor. Karin Eriksson bidrog med vetenskaplig expertis i projektet som under finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Under projektet utformades webbplatsen folkvisa.se med texter och melodier av både äldre och nyare visor. Visdatabasen upprätthålls genom fortsatt samverkan mellan Musik i Syd/Smålands musikarkiv, Linnéuniversitetet och Linnéuniversitetets universitetsbibliotek. Projektet och visdatabasen riktar sig primärt mot forskare inom ämnen som musikvetenskap, etnologi, språk och litteraturvetenskap. Kontaktperson: Karin Eriksson, docent Ämne: Musikvetenskap Samverkansparter: Musik i Syd/Smålands musikarkiv, Linnéuniversitetets universitetsbibliotek Tidsperiod:

26

27 Nationell handlingsplan för traditionell musik och dans I syfte att främja traditionell musik och dans i Sverige har en nationell handlingsplan arbetats fram för de kommande fem åren. En nationell handlingsplan för traditionell musik och dans i Sverige presenterades i maj 2012 för kulturministern. I handlingsplanen inkluderas svensk folkmusik och folkdans, musik och dans med rötter i andra traditioner så väl som världsmusik och världsdans. Handlingsplanen ska bidra till en stark front gentemot politiker och media. Arbetet finansierades med stöd från Statens kulturråd. Karin Eriksson från Linnéuniversitetet agerade som sekreterare under framtagandet av remissversionen av handlingsplanen. Handlingsplanen riktar sig till politiker på lokal, regional och nationell nivå som är aktiva inom folkmusik, världsmusik, folkdans och världsdansområdena men även mot de samverkande organisationerna samt utbildningsområdet i vid bemärkelse. Samverkan har resulterat i utökad kontakt och samarbete mellan samverkansparterna samt utbyte av kompetens dem emellan. (http://www.esitobo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=350&itemid=131) Kontaktperson: Karin Eriksson, docent Ämne: Musikvetenskap Samverkansparter: Sveriges spelmäns riksförbund, Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD), Svenska folkdansringen, Eric Sahlström Institutet Tidsperiod:

28

29 Reading Kids Läs och ha roligt! Utvärderingsuppdraget inom projektet Reading Kids Läs och ha roligt! hade som syfte att stödja pedagogisk personal i förskola och skola i arbetet med läsinlärning. Reading Kids Läs och ha roligt! utformades av folkbiblioteket i Ljungby som en del i arbetet riktat mot skolan. Målet var att öka medvetenheten hos lärare om hur litteratur, läsning och berättande kan föras in i undervisningen. Projektet finansierades av Statens kulturråd och riktade sig mot personal i skola och förskola som arbetar med språkinlärning, läsförståelse och hemspråk. Linnéuniversitetet anlitades för två utvärderingsuppdrag inom projektet. Sara Ahlryd utvärderade hur samarbetet med skolan och lärarna utvecklades utifrån bibliotekets och bibliotekariernas perspektiv. Uppdraget utfördes i första hand genom möten och djupintervjuer och presenterades i en rapport. Resultatet visar att samarbetet med skolan och lärarna förbättrades och att bibliotekarierna upplever att lärare tar mer initiativ till att använda skönlitteratur i undervisningen. Utöver detta pågår en utvärdering om huruvida barnen inom projektet har ökat sin läsförståelse. Utvärderingen ska färdigställas under (http://readingkids.wordpress.com) Kontaktperson: Sara Ahlryd, fil. mag Ämne: Biblioteks- och informationsvetenskap Samverkansparter: Folkbiblioteket Ljungby, Kultur och fritidsförvaltningen i Ljungby kommun Tidsperiod:

30

31 Circle resort Inför byggnationen av en fritidsanläggning med tillhörande sport och konferensanläggning anlitades Linnéuniversitetet för en förstudie om regional utveckling. Linnéuniversitetet fick 2011 ett uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra en fältstudie kring regional utveckling inför det planerade bygget av Circle resort i Figeholm. Fritidsanläggningen planeras ha en kapacitet att ta emot upp till människor samtidigt vilket skulle påverka regionens infrastruktur. Fältstudien behandlar den planerade anläggningen utifrån ett regionalt perspektiv, framförallt gällande huruvida anläggningen skapar arbetstillfällen för regionen eller inte. Kontaktperson: Carl-Johan Nordblom, fil. kand. Ämne: Kulturgeografi Samverkanspart: Mönsterås kommun Tidsperiod:

32

33 Bildkällor Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/johan Loock Kulturmiljöpedagogik Källa: Linnéuniversitetet och Kalmar Läns Museum Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden Foto: Curt-Robert Lindqvist (SKB) Källa: Samlingar i tiden Källa: Medeltida förebilder Foto: Anders Fröjmark Revidering av läroplaner Foto: Jennie Rosander Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten Källa: Förkvällar med konst Källa: Nätverk för lärare i bild Källa: Entreprenörskap i musikproduktionsutbildning Källa: Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader Foto: Walters Art Museum. Källa: Creative Commons (http://commons.wikimedia.org) Nationell handlingsplan för traditionell musik och dans Foto: Torbjörn L. Källa: Creative Commons (http://commons.wikimedia.org) Reading kids Källa: Circle resort Källa:

34

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5

Förord 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 5 REGIONAL KULTURPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 Om illustratören Emma Rendel Det är Emma Rendel som har gjort illustrationerna i den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2015-2017. Hon är en serieskapare,

Läs mer

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014

Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Först ut med mässans nyheter! Nyheter & Info från utställare på Skolforum 27-28 okt 2014 Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Svenska Läromedel och Sveriges Skolledarförbund. Det

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan

Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Slutrapport Mäklarfunktioner/nätverk/ modeller för samverkan Redovisning av deluppdrag i regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar N 2009/8901/ENT (delvis) Tillväxtverket dnr 012-2010-2662

Läs mer

konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska

konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska Konstpedagogik och konstförmedling vid större skånska konstinstitutioner Underlag för utveckling av regionala kulturpedagogiska uppdrag i Skåne Katja Lindqvist april 2012 Innehåll Uppdrag... 3 Kultur Skånes

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall

GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR. Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik. Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Winnet Norrbotten VI VET VAD VI TALAR OM! Klöver Dam Örnsköldsvik GODA EXEMPEL FRÅN RESURSCENTRA FÖR KVINNOR Winnet Västernorrland Winnet Sundsvall Resurscentra W7 Norra Dalarna Iris Lokalt Resurscentrum

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

UPPDRAG JÄMSTÄLLDA MUSEER

UPPDRAG JÄMSTÄLLDA MUSEER UPPDRAG JÄMSTÄLLDA MUSEER Rapport om regeringsuppdraget att ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd representation i samlingar och utställningar 1 2 uppdrag jämställda museer R a pport

Läs mer

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31

Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Bilaga till slutrapport för tiden 2013-03-01 2014-12-31 Energikontor Sydost Kalmar, Blekinge och Kronobergs län Etapp 3 projektnummer 32239-3 3.4 Regional verksamhetsbeskrivning Sammanfattning I enlighet

Läs mer

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län

Slutrapport FUTURUM.KOM. förändringsarbete genom marknadskommunikation. Blekinge län Kronobergs län Kalmar län Slutrapport FUTURUM.KOM förändringsarbete genom marknadskommunikation Blekinge län Kronobergs län Kalmar län 2010-2012 Redaktörer: Lisa Lundqvist och Maria Lundqvist Övriga skribenter: Christer Bergqvist,

Läs mer

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper

MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010. Paper 1 MÖTSPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 13-14 oktober 2010 Paper Projekt och visioner om det lokal-globala biblioteket av Ingrid Atlestam och Lisbeth Stenberg Ingrid.Atlestam@vgregion.se, Lisbeth.Stenberg@vgregion.se,

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321

!#$%&''(%$)) *+,+$&)-(.'/$/01)+)2%&%#$3+40+0,)(56)1-(&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321 Dnr LnU 2010/2354 Dnr KK 2005/0321!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;)!""#$%&%'()")#&)**%+#,-++./+-0)'$-")")"1#2*)3-+4)#5)3+-$3%#674$38*%#89:## ;;%&.$&,&04/$)&=)1"#$%&''(%$/0)

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Statens historiska museer 2013

Statens historiska museer 2013 Statens historiska museer 2013 Statens historiska museum Kungliga myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum Tumba bruksmuseum Foto: Pelle Bergström Innehåll 1. Överintendentens inledning...4 2. Resultatredovisning...7

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer