Kulturvetenskap som spelar roll. En kort presentation av samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet inom det kulturvetenskapliga området.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturvetenskap som spelar roll. En kort presentation av samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet inom det kulturvetenskapliga området."

Transkript

1 Kulturvetenskap som spelar roll En kort presentation av samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet inom det kulturvetenskapliga området.

2 Texterna i denna folder har sammanställts 2013 av Matilda Lindström och Jennie Rosander med Anders Högberg och Cornelius Holtorf som redaktörer.

3 Introduktion Linnéuniversitetet är en attraktiv och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. I samverkan med det omgivande samhället bedrivs högkvalitativ utbildning och framstående forskning. Det Kulturvetenskapliga innovations- och samverkanscentrum (KISC) vid Linnéuniversitetet bidrog till detta. KISC bedrev sin verksamhet under Verksamhetens syfte var att initiera, etablera, samordna och utveckla samverkansprojekt mellan Linnéuniversitetet och andra organisationer med kulturvetenskaplig verksamhet. Målet var att långsiktigt främja samverkan med Linnéregionens näringsliv, kultursektor och offentlig sektor. KISC genomförde även en inventering av samverkansprojekt och uppdrag inom det kulturvetenskapliga området vid Linnéuniversitetet de senaste fem åren. Inventeringen visar att det samverkansarbete som bedrivs är mycket varierande. I vissa fall sker samverkan i liten skala med regionala aktörer genom bland annat gästföreläsningar, studiebesök och gemensamma konferenser. I andra fall är det storskaliga projekt i samverkan med andra stora organisationer och kulturinstitutioner. I denna broschyr finns ett urval av intressanta och inspirerande exempel på samverkan inom olika kulturvetenskapliga områden. Linnéuniversitetet, Institutionen för kulturvetenskaper och Institutionen för musik och bild.

4 Innehållsförteckning Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården (Arkeologi)... 5 Kulturmiljöpedagogik (Arkeologi, pedagogik)... 7 Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden arkeologi möter kärnbränsleförvaring (Arkeologi)... 9 Samlingar i tiden (Historia, arkeologi) Medeltida förebilder (Historia) Revideringar av läroplaner (Historia) Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten historiska och didaktiska perspektiv (Historia) Förkvällar med Konst (Konst- och bildvetenskap) Nätverk för lärare i bild (Bilddidaktik, konst- och bildvetenskap) Entreprenörskap i musikproduktionsutbildning (Musik) Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader (Musikvetenskap) Nationell handlingsplan för traditionell musik och dans (Musikvetenskap) Reading Kids Läs och ha roligt! (Biblioteks- och informationsvetenskap) Circle resort (Kulturgeografi)... 31

5 Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården Ett forskningsuppdrag med syfte att undersöka hur svensk kulturmiljövård har hanterat mångfaldsfrågor under åren Under forskningsuppdraget studerades ett fyrtiotal projekt hos aktörer som på olika sätt arbetar med mångfaldsfrågor i Sverige, såsom Riksantikvarieämbetet, universitet och länsstyrelser. De värdegrunder som kunde påvisas i mångfaldsarbetet var i och med studien möjliga att analysera. Forskningsuppdraget identifierade befintlig kunskap kring mångfaldsperspektiv. Det har skapat förutsättningar för fortsatt forskning inom kulturmiljövårdens arbete med mångfaldsfrågor. Exempel på kunskapsområden som framkom är utveckling av representationsfrågor, deltagande dialogperspektiv och hur kulturarv och det förflutna kan kopplas till nutids- och framtidsfrågor på ett icke exkluderande sätt. Uppdraget motsvarade tre månaders arbete fördelat under och resulterade i publikationen Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården. Publikationen belyser befintlig forskning samt framtida forskningsbehov. Kontaktperson: Anders Högberg, docent Ämne: Arkeologi Samverkanspart: Riksantikvarieämbetet (RAÄ) Tidsperiod:

6

7 Kulturmiljöpedagogik Kulturmiljöpedagogik är en kurs om 15 högskolepoäng som utvecklats och genomförs i samverkan med Kalmar läns museum. Kursen introducerar kursdeltagarna i kulturmiljöpedagogikens teori och praktik med utgångspunkt i ämnena arkeologi, kulturmiljövetenskap, pedagogik, historiedidaktik och museididaktik. Det förflutnas och kulturmiljöns betydelse för dagens samhälle och människor samt kulturmiljöns potential för lärande diskuteras. Studenterna arbetar med att självständigt planera, genomföra och utvärdera ett kulturmiljöpedagogiskt projekt. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och studiebesök. Vikt läggs vid reflektion kring historiens och kulturmiljöns plats i samhället där Kalmar läns museums satsning på tidsresor ingår som en central fallstudie. Genom denna samverkan kring kursutveckling utbyter organisationerna erfarenhet och kunskap. Kalmar läns museum tar del av den vetenskapliga expertis som finns inom akademien. Linnéuniversitetet tar i sin tur del av nationella och internationella erfarenheter som Kalmar läns museum byggt upp genom kulturmiljöpedagogiska projekt. Kursen ges på deltid/distans. Under 2013 ges en variant av kursen för internationella studenter. Kontaktpersoner: Anders Högberg, docent och Birgitta Gustafsson, fil.dr Ämnen: Arkeologi, pedagogik Samverkansparter: Kalmar läns museum Tidsperiod: 2009, pågående 7

8

9 Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden arkeologi möter kärnbränsleförvaring Forskningsprojektet Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden undersöker hur arkeologiska kunskaper och erfarenheter kan användas i ett framtidsperspektiv. Framtidens generationer runt om i världen har fått ärva uppgiften att på ett säkert sätt förvara cirka ton använt kärnbränsle bränsle som upparbetats sedan mitten av förra seklet. I Sverige ska kärnavfallet placeras i slutförvar vid Forsmark, femhundra meter ner i marken. Där ska det ligga i minst år. Så lång tid tar det för kärnbränslet att omvandlas från giftigt högradioaktivt till ofarligt för allt levande. Så, när kärnbränslet väl är i marken står vi inför uppgiften att bevara och kommunicera minnet av och kunskap om detta under mycket lång tid framöver. Projektet undersöker hur arkeologins och kulturmiljövårdens bevarande- och minnespraktiker kan användas för att fördjupa kunskapen om hur slutförvaringsplatser av kärnbränsle kan kommuniceras. Det undersöker också hur de framtidsperspektiv som kärnbränsleförvaringssektorn arbetar med kan influera arkeologins och kulturmiljövårdens teori och praktik. Inom projektet sammanförs metoder och arbetsmodeller från två skilda fält så att diskussionerna om hur verksamhet med framtiden i fokus kan utvecklas. Ambitionen är att ge ny kunskap för såväl framtidens kulturmiljövård som strategier för långtidskommunikation om kärnavfall idag. Under 2012 presenterades forskningsprojektet bland annat vid konferenser i Dublin, Göteborg och Stockholm och fick bra respons. Projektet har även uppmärksammats i massmedia. Allmänheten är dock inte den primära målgruppen utanför kärnavfallssektorn, utan forskare inom arkeologi och kulturarvsstudier samt verksamma inom kulturmiljövården. Förhoppningsvis bidrar projektet till att hitta nya vägar att tillämpa arkeologisk kunskap inom aktuella samtidsfrågor i framtiden. Kontaktpersoner: Cornelius Holtorf, professor Anders Högberg, docent Ämne: Arkeologi Samverkanspart: Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Tidsperiod:

10

11 Samlingar i tiden Referensuppdrag inom ett samverkansprojekt för förbättrade och mer tillgängliga digitala system till kulturhistoriska samlingar och samlings- och kategoriseringssystem. En av de mest vanligt förekommande formerna för samverkan mellan Linnéuniversitetet och det omgivande samhällets kulturvetenskapliga verksamhetsinrättningar är olika referensuppdrag. Linnéuniversitetet bidrar i denna typ av samverkan med akademisk expertis inom önskade områden och i utbyte knyts kontakter som ofta resulterar i fördjupad samverkan. Kulturparken Småland är projektägare av projektet Samlingar i tiden som sträcker sig över tre år och finansieras av Statens kulturråd. Projektet drivs i nära samarbete med flera kulturinstitutioner. Framför allt tillsammans med Historiska museet men även med Riksförbundet Sveriges museer, Linnéuniversitetet, Linköpings universitet Tema Q, Regionförbundet södra Småland och Kronobergs läns hembygdsförbund. Peter Aronsson och Cornelius Holtorf från Linnéuniversitetet medverkar som externa experter i en analysgrupp med en rådgivande och utvärderande uppgift. Samlingar i tiden är ett pilotprojekt med mål att utveckla metoder för att underlätta tillgänglighet och meningsskapande av historiska samlingar. Metoder och erfarenheter från projektet förväntas ha relevans för hela museisverige. Kontaktpersoner: Peter Aronsson, professor Cornelius Holtorf, professor Ämnen: Historia, arkeologi Samverkanspart: Kulturparken Småland AB Tidsperiod:

12

13 Medeltida förebilder Bildningsprojektet Medeltida förebilder: Kan drottning Margareta och den nordiska unionen inspirera till nya handlings- och tankemönster? syftade till att visa på historiens aktualitet i samhället. Projektet drevs mellan i samverkan med regionala aktörer i Bleking och bestod av en vetenskaplig och en publik del. Målet var att föra samman kultur och forskning samt att öka samverkan med lokalsamhället i Blekinge. Linnéuniversitetet bar den akademiska rollen i projektet. Anders Fröjmark var projektledare för den vetenskapliga delen och moderator för konferensen Drottning Margareta, Norden och Europa då och nu som hölls den 4 5 februari Konferensen genomfördes med stöd från Riksbankens Jubileumsfond. Arrangemanget riktade sig till forskarsamhället, Region Blekinges aktörer inom turism och kulturella näringar samt till allmänheten. Den publika delen av samverkansprojektet innefattande krönikespelet Kung Byxlös samt boken Margaretas Historia av Margareta Skantze. Samverkansprojektet har genererat möten mellan forskare och lokalsamhälle samt fortsatt samverkan med Ronneby kommun genom nya projekt. Kontaktperson: Anders Fröjmark, docent Ämne: Historia Samverkansparter: Riksbankens Jubileumsfond, Ronneby kommun, Blekinge museum, Länsstyrelsen i Blekinge, Teater Kontur Tidsperiod:

14

15 Revideringar av läroplaner Under 2009 startade Skolverket en nationell process för revidering av kursplaner för grundskolan. Representanter från universitet och högskolor deltog i arbetsgrupper för olika ämnen på Skolverkets uppdrag. Linnéuniversitetet deltog bland annat i grupperna för religionskunskap, musik och historia. Under 2008 uppdrog Skolverket åt Linnéuniversitetet genom Niklas Ammert, att skriva diskussionsunderlag för det kommande nationella arbetet med en ny kursplan i historia för grundskolan. Uppdraget fortsatte genom den faktiska revideringsprocessen och innebar ett antal möten i den nationella arbetsgruppen för ämnet historia. Diskussionsunderlaget Historia framåt behandlades i arbetsgruppen och 2009 fastställde regeringen slutgiltigt den nya kursplanen i historia för grundskolan. Samtliga kursplaner finns på Skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se/forskola-ochskola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/laroplan-for-grundskolan ). Revideringen av kursplanerna intresserade bland annat LO, Svenskt näringsliv, olika läromedelsbolag och ambassader. Det bidrog till att skapa ett kontaktnät för vidare samverkanprojekt. Kontaktperson: Niklas Ammert, docent Ämne: Historia Samverkanspart: Skolverket Tidsperiod:

16

17 Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten historiska och didaktiska perspektiv I samverkan med Forum för levande historia ger Linnéuniversitetet kursen Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten historiska och didaktiska perspektiv. Kursen riktar sig till yrkesverksamma lärare. Från och med hösten 2011 gäller nya nationella kurs- och ämnesplaner i historia för högstadiet och gymnasiet. I de nya kursplanerna är begreppet folkmord ett centralt innehåll. Mot bakgrund av detta samverkade Linnéuniversitetet genom Niklas Ammert och Forum för levande historia i utvecklingen av distanskursen Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten historiska och didaktiska perspektiv som omfattar 10 högskolepoäng (http://lnu.se/utbildning/kurser/1hi365). Kursen vänder sig till lärare på högstadie- eller gymnasieskolor. Kursen gavs första gången under höstterminen 2011 vid campus Växjö och senare under höstterminen 2012 vid campus Kalmar. Ansvarig för kursen är Kristina Kakoulidou. Förintelsen utgör huvudexemplet på folkmord under kursen men även andra exempel på brott mot mänskligheten studeras. Olika ämnesperspektiv samverkar under kursen och bidrar till att beskriva och förklara fenomenet folkmord. Lärare på gymnasie- och högstadieskolor i regionen har deltagit i kursen som kompetensutveckling. Till viss del kan därmed även dessa skolor ses som samverkansparter. Kontaktpersoner: Niklas Ammert, docent Kristina Kakoulidou, utbildningssamordnare Ämne: Historia Samverkanspart: Forum för levande historia Projekttid: 2010, pågående 17

18

19 Förkvällar med Konst En föreläsningsserie med målet att erbjuda allmänheten utbildning inom konstområdet och samtidigt utveckla samverkan med det regionala kultursamhället. Under våren 2011 anordnades Förkvällar med Konst som ett flerpartssamarbete med initiativ från Växjö allmänna konstförening. En föreläsningsserie arbetades fram och de samverkande parterna bidrog med olika resurser. Linnéuniversitetets del i samverkan var att bidra med akademisk kompetens på det konstvetenskapliga fältet. Margareta Wallin Wictorin, Johanna Rosenqvist och Hans Sternudd samt bibliotekarie Berit Linden från det konst- och bildvetenskapliga ämnet medverkade. Föreläsningarna hölls på olika platser i Växjö för att överbrygga gränserna mellan institution och allmänhet. Föreläsningsserien genererade samverkan mellan de deltagande institutionerna och synliggjorde universitetets kompetens inom de konstnärliga områdena. Kontaktperson: Margareta Wallin Wictorin, fil.dr Ämne: Konst- och bildvetenskap Samverkansparter: Växjö allmänna konstförening, Växjö Konsthall, Pensionärsuniversitetet, Studiefrämjandet, Italienska Palatset, Plan B Tidsperiod:

20

21 Nätverk för lärare i bild Nätverk för lärare i bild är en mötesplats mellan akademi och yrkesverksamma som framförallt riktar sig till bildlärare på högstadie- och gymnasieskolan i Växjö och Kalmar med omnejd. Nätverk för lärare i bild startades År 2012 beviljades nätverket ekonomiskt stöd från Regionalt utvecklingscentrum (RUC), som stödjer nätverk inom flera ämnen vid Linnéuniversitetet. Nätverken bidrar till att kommunicera kunskap mellan universitetet, kommuner och skolor för att ge en långsiktig skolutveckling med forskningsanknytning. Den samverkan som sker inom Nätverk för lärare i bild faller inom ramen för universitetets strategi för (En resa in i framtiden), genom att vara en samhällelig drivkraft samt bidra till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan verksamma och blivande lärare. Nätverkets mål är att fördjupa relationen mellan skola och kulturliv och riktar sig därför även till personer som arbetar pedagogiskt med bild inom ramen för annan verksamhet än skola, som till exempel konstpedagoger och museianställda. Kontaktpersoner: Magnus Törnqvist Margareta Wallin Wictorin, fil.dr Ämnen: Bilddidaktik, konst- och bildvetenskap Samverkanspart: Högstadie- och gymnasieskolor i regionen Tidsperiod: 2008, pågående 21

22

23 Entreprenörskap i musikproduktionsutbildning I Pilotprojektet för entreprenörskap vid Musikproduktionsutbildningar på tre orter har Linnéuniversitetet tillsammans med Musikmakarna i Örnsköldsvik och Luleå tekniska universitet utvecklat en kurs i entreprenörskap för musikkreatörer. Parterna i projektet ska arbeta fram långsiktiga modeller och undervisningsmetoder som bygger på samverkan mellan akademi och musikbranschen, i syfte att stärka entreprenörskap inom musikproduktionsutbildningar. Projektet har beviljats stöd från Tillväxtverket. Kursen i entreprenörskap som utformats i och med pilotprojektet ska ges vid de tre samverkande lärosätena. Kursen anpassas för undervisning i olika utbildningsformer och erbjuds som fristående kurs eller inom program från höstterminen Musiknäringen involveras genom marknadsuppdrag där de studerande får en direkt koppling till branschen genom konkreta uppdrag från musikförlag. Kontaktperson: Dan Alkenäs, universitetslektor på konstnärlig grund Ämne: Musik Samverkansparter: Tillväxtverket, Musikmakarna i Örnsköldsvik, Luleå tekniska universitet Tidsperiod:

24

25 Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader Projektet Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader resulterade i en webbportal med digitaliserade uppteckningar av visor. Karin Eriksson bidrog med vetenskaplig expertis i projektet som under finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Under projektet utformades webbplatsen folkvisa.se med texter och melodier av både äldre och nyare visor. Visdatabasen upprätthålls genom fortsatt samverkan mellan Musik i Syd/Smålands musikarkiv, Linnéuniversitetet och Linnéuniversitetets universitetsbibliotek. Projektet och visdatabasen riktar sig primärt mot forskare inom ämnen som musikvetenskap, etnologi, språk och litteraturvetenskap. Kontaktperson: Karin Eriksson, docent Ämne: Musikvetenskap Samverkansparter: Musik i Syd/Smålands musikarkiv, Linnéuniversitetets universitetsbibliotek Tidsperiod:

26

27 Nationell handlingsplan för traditionell musik och dans I syfte att främja traditionell musik och dans i Sverige har en nationell handlingsplan arbetats fram för de kommande fem åren. En nationell handlingsplan för traditionell musik och dans i Sverige presenterades i maj 2012 för kulturministern. I handlingsplanen inkluderas svensk folkmusik och folkdans, musik och dans med rötter i andra traditioner så väl som världsmusik och världsdans. Handlingsplanen ska bidra till en stark front gentemot politiker och media. Arbetet finansierades med stöd från Statens kulturråd. Karin Eriksson från Linnéuniversitetet agerade som sekreterare under framtagandet av remissversionen av handlingsplanen. Handlingsplanen riktar sig till politiker på lokal, regional och nationell nivå som är aktiva inom folkmusik, världsmusik, folkdans och världsdansområdena men även mot de samverkande organisationerna samt utbildningsområdet i vid bemärkelse. Samverkan har resulterat i utökad kontakt och samarbete mellan samverkansparterna samt utbyte av kompetens dem emellan. (http://www.esitobo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=350&itemid=131) Kontaktperson: Karin Eriksson, docent Ämne: Musikvetenskap Samverkansparter: Sveriges spelmäns riksförbund, Riksförbundet för folkmusik och dans (RFoD), Svenska folkdansringen, Eric Sahlström Institutet Tidsperiod:

28

29 Reading Kids Läs och ha roligt! Utvärderingsuppdraget inom projektet Reading Kids Läs och ha roligt! hade som syfte att stödja pedagogisk personal i förskola och skola i arbetet med läsinlärning. Reading Kids Läs och ha roligt! utformades av folkbiblioteket i Ljungby som en del i arbetet riktat mot skolan. Målet var att öka medvetenheten hos lärare om hur litteratur, läsning och berättande kan föras in i undervisningen. Projektet finansierades av Statens kulturråd och riktade sig mot personal i skola och förskola som arbetar med språkinlärning, läsförståelse och hemspråk. Linnéuniversitetet anlitades för två utvärderingsuppdrag inom projektet. Sara Ahlryd utvärderade hur samarbetet med skolan och lärarna utvecklades utifrån bibliotekets och bibliotekariernas perspektiv. Uppdraget utfördes i första hand genom möten och djupintervjuer och presenterades i en rapport. Resultatet visar att samarbetet med skolan och lärarna förbättrades och att bibliotekarierna upplever att lärare tar mer initiativ till att använda skönlitteratur i undervisningen. Utöver detta pågår en utvärdering om huruvida barnen inom projektet har ökat sin läsförståelse. Utvärderingen ska färdigställas under (http://readingkids.wordpress.com) Kontaktperson: Sara Ahlryd, fil. mag Ämne: Biblioteks- och informationsvetenskap Samverkansparter: Folkbiblioteket Ljungby, Kultur och fritidsförvaltningen i Ljungby kommun Tidsperiod:

30

31 Circle resort Inför byggnationen av en fritidsanläggning med tillhörande sport och konferensanläggning anlitades Linnéuniversitetet för en förstudie om regional utveckling. Linnéuniversitetet fick 2011 ett uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra en fältstudie kring regional utveckling inför det planerade bygget av Circle resort i Figeholm. Fritidsanläggningen planeras ha en kapacitet att ta emot upp till människor samtidigt vilket skulle påverka regionens infrastruktur. Fältstudien behandlar den planerade anläggningen utifrån ett regionalt perspektiv, framförallt gällande huruvida anläggningen skapar arbetstillfällen för regionen eller inte. Kontaktperson: Carl-Johan Nordblom, fil. kand. Ämne: Kulturgeografi Samverkanspart: Mönsterås kommun Tidsperiod:

32

33 Bildkällor Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/johan Loock Kulturmiljöpedagogik Källa: Linnéuniversitetet och Kalmar Läns Museum Ett hundra tusen år fram och bakåt i tiden Foto: Curt-Robert Lindqvist (SKB) Källa: Samlingar i tiden Källa: Medeltida förebilder Foto: Anders Fröjmark Revidering av läroplaner Foto: Jennie Rosander Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten Källa: Förkvällar med konst Källa: Nätverk för lärare i bild Källa: Entreprenörskap i musikproduktionsutbildning Källa: Digitalisering och nätpublicering av medeltida ballader Foto: Walters Art Museum. Källa: Creative Commons (http://commons.wikimedia.org) Nationell handlingsplan för traditionell musik och dans Foto: Torbjörn L. Källa: Creative Commons (http://commons.wikimedia.org) Reading kids Källa: Circle resort Källa:

34

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Inbjudan till. 10:e Arkeologmöte. Svenska Arkeologiska Samfundets. 12-13 april 2013 Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier

Inbjudan till. 10:e Arkeologmöte. Svenska Arkeologiska Samfundets. 12-13 april 2013 Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier Inbjudan till Svenska Arkeologiska Samfundets 10:e Arkeologmöte 12-13 april 2013 Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier Arkeologmöte 2013 Svenska Arkeologiska Samfundets första arkeologmöte

Läs mer

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007

Konstnärliga uttryck. Kurser i Vadstena sommaren 2007 Konstnärliga uttryck Kurser i Vadstena sommaren 2007 Bygga historisk utställning, 5 poäng Kursen vänder sig till både yrkesverksamma inom utställningsområdet och studenter på linjer som har utställningsmediet

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap

Idéer för pedagogiskt entreprenörskap Hjärtligt välkommen till ENTRIS konferensen Idéer för pedagogiskt entreprenörskap 2010-01-20 ENTRIS Entreprenörskap i skolan Kompetensutvecklingsinsats 2009-2010 Drivs av: Finansieras av: Kommunförbundet

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås

Integrering av HU i undervisningen. En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Integrering av HU i undervisningen En HU-diplomerad kurs på Högskolan i Borås Presentationen Vem är jag? Hur jobbar Högskolan i Borås med HU? Kursen Systemutvecklare Roller, miljö och praktik 2013-05-31

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014

Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annette Andersson 2014-03-19 KS 2014/0177 Kommunstyrelsen Ansökan om delfinansiering av evenemanget Kulturfestival 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö En resa in i framtiden Strategi 2010 2015 Kalmar Växjö Rektor har ordet 5 Ett universitet i Linnés anda 6 Linnéuniversitetet en resa in i framtiden Strategi 2010 2015 En resa in i framtiden 9 Vägen mot

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken

1. Inledning 1.1 Bakgrund 1.2 Syftet med metodboken 1. Inledning 1.1 Bakgrund Redan 1989 startade ett nätverkssamarbete mellan fackhögskolorna i Jönköping och länets kommuner när det gäller decentraliserad högskoleutbildning. Varje kommun i dåvarande Jönköpings

Läs mer

Projektplan. Digitalisering av Kattresan

Projektplan. Digitalisering av Kattresan Projektplan Digitalisering av Kattresan Innehållsförteckning BAKGRUND 3 SYFTE 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 Målgruppsdefinition 3 GENOMFÖRANDE 4 Material 4 Aktiviteter 4 PROJEKTORGANISATION 5 Kommunikation 5 PRELIMINÄR

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

La bella Italia på Fyrisskolan!

La bella Italia på Fyrisskolan! La bella Italia på Fyrisskolan! De kulturella inslagen bland eleverna på Fyrisskolan är stora. Personalens ambition är att ta vara på elevernas bakgrund och främja möten mellan olika kulturer genom språk,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum

Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Forskning och utveckling vid Statens historiska museum Fredrik Svanberg, FoU-samordnare Katherine H Wahlgren, projektledare Johan Hegardt, projektledare Traditionen 2000-talet FoU-program 2002-2005 Människan

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur

3. Gunilla Herdenberg berättar om KB:s inflytandestruktur Minnesanteckningar Möte 1 Mötesdatum 2012-03-16 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-03-16 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen.

Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och formscenen i stort i regionen. Resurscentrum workshop Jämtland Östersund 2011-03-03 Anteckningar Karin Larsson Konsthandläggare Tar anteckningar för Karin Kvam Verksamhetsidé Betoning på att göra något för kollektivet, för bild och

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30

Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning. Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 Förstudie Ljusne vid Ljusnans mynning Ljusne Kultur och konstcentrum - skapar mervärden! Konstföreningen Ljusnan 2011-03-30 2 INNEHÅLL Sid Inledning 4 Kulturen skapar mervärden 5 Kultur- o konstcentrum

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:-

Kvalificering. Final. Anmälan. Vinster 1:an 10.000:- 2:an 5.000:- 3:an 3.000:- 4:an 2.000:- SKOGENS MÄSTARE Vilka blir årets Skogens mästare?! Vi vill veta vem som kan mest om skog, både teoretiskt och praktiskt! Är din klass redo att anta utmaningen? Skogens mästare är en tävling som riktar

Läs mer

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012

Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 2013-01-22 Minnesanteckningar Diana Unander Nordle Tel: 0470-79 48 78 Minnesanteckningar workshop Framtidens kompetensbehov IT, Kosta 30 november 2012 Dagen inleddes med en genomgång av vilka förväntningar

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Entrepreneurship for Women

Entrepreneurship for Women Catching the Future Entrepreneurship for Women 5 oktober Ingrid Thuresson Välkomna! Vad är det för fel på Kvinnor.. Tolv myter om kvinnors företagande Uppdraget Ambassadör för kvinnors företagande Erfarenhet

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

En nationell strategi för skolans digitalisering

En nationell strategi för skolans digitalisering En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-10 En nationell strategi för skolans digitalisering 2015-06-09 Camilla Waltersson Camilla Grönvall Waltersson Grönvall (M), utbildningspolitisk

Läs mer

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009

Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Enkätundersökningen Digitalt kulturarv Västernorrland 2009 Bakgrund Enkätundersökningen har gjorts inom projektet EuropeanaLocal som administreras av samverkansorganisationen ABM Resurs. EuropeanaLocal

Läs mer

BYGGNADSVÅRD & SYSSELSÄTTNING

BYGGNADSVÅRD & SYSSELSÄTTNING Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:09 BYGGNADSVÅRD & SYSSELSÄTTNING Restaurering av hembygdsgårdar i ett sysselsättningsprojekt Hille, Ovansjö, Österfärnebo, Torsåker och Ockelbo socken Gävle, Sandviken,

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer