Planbeskrivning antagandehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning antagandehandling"

Transkript

1 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/ Dp 26-A-20 Planbeskrivning antagandehandling Planområdets ungefärliga avgränsning med vit kontur, gällande planer med röd och fastighetsgränser med blå kontur. Detaljplan för Samlingslokal Vårby Gård Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, augusti 2012 REV DEN 28 SEPTEMBER 2012

2 - 2 -

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 DETALJPLAN... 6 Planens syfte och huvuddrag... 6 Plandata... 7 Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden... 7 Tidigare ställningstaganden... 7 Regionplan... 7 Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Kungens Kurva... 7 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden... 8 Planuppdrag och program för detaljplanen... 9 Planens förenlighet med miljöbalken... 9 Behovsbedömning... 9 Planen... 9 Platsen Påverkan Sammanfattning och motiverat ställningstagande Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Natur Mark och vegetation Naturvärden Rekreation och friluftsliv Geologiska förhållanden Hydrologiska förhållanden Miljökvalitetsnormer för vatten Bebyggelse Tillgänglighet Gestaltning Lek och rekreation Gator och trafik Gång- och cykeltrafik Kollektivtrafik Biltrafik Beskrivning av utformning enligt planförslaget Parkering, varumottagning, utfarter Störningar och risker Förorenad mark Luft Lukt Buller Byggnadsfritt avstånd Farligt gods Teknisk försörjning Dagvatten Energiförsörjning Avfallshantering Räddningstjänst Reservat naturgasledning GENOMFÖRANDE

4 Organisatoriska frågor Planförfarande Tidplan Genomförandetid Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Avtal Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Ledningsrätt Gemensamhetsanläggningar Servitut Ekonomiska frågor Kommunalekonomiska konsekvenser Kostnader för fastighetsägarna Vatten och avlopp Gatukostnader Ersättning vid markförvärv/försäljning Bygglov Bygglovavgift Planavgift Fastighetsbildning El och tele m.m Tekniska frågor Tekniska utredningar Administrativa frågor

5 Sammanfattning Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att skapa möjlighet för uppförande av en samlingslokal för föreläsningar, studiecirklar, bönelokal, barn- och ungdomsaktiviteter mm. Behov av miljöbedömning Detaljplanen ger inte upphov till betydande miljöpåverkan. Genomförande Planarbetet sker med normalt förfarande och enligt PBL 2010 och förväntas vinna laga kraft tidigast 4 kvartalet Genomförandetiden är 5 år

6 Detaljplan Föreslagen byggnad sedd från nordväst, fasad mot Duvebergsvägen Bild: arkitekt Shaho Goran Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att skapa möjlighet för uppförande av en samlingslokal för Vårby Gård Islamiska Ungdoms- och Kulturförening. Anläggningen ska innehålla utrymmen för olika arrangemang, föreläsningar, studiecirklar, bönelokal, barn- och ungdomsaktiviteter mm. Utfart från församlingslokalen ska ske mot Duvbergsvägen. För verksamheten beräknas minst 80 bilparkeringsplatser behövas. Byggnaden ska ligga intill Duvbergsvägen med entré vänd mot nordväst. Funktionerna integreras i en sammanhängande och skärmande huskropp i sluttning mot E4/E20. Huskroppar orienteras så att en lugnare gårdssida mot Duvbergsvägen kan uppnås. Gårdsmiljö, vistelseytor och parkering bör förses med grönska och kvalitativa material som inbjuder till en behaglig utevistelse. Pelare eller stapel ska orienteras nära byggnadens högdel för att ge ett samlat intryck. Byggnadselement som sträcker sig över byggnadshöjden bör gestaltas diskret och i tillbakadraget läge. Intrycket av en framträdande takresning eller kupol bör balanseras av en kransgesims som löper runt hela byggnaden. Med avseende på luftkvaliteten i planområdet ska samlingslokalen byggas och placeras så att dess fasad mot trafikleden kan tjäna som ytterligare sköld för luftföroreningar. Entréer och ventilationsuttag ska placeras så att luft tas från den sida som vetter bort från E4/E

7 Rum som används för bön och undervisning ska understiga bullernivån 30 dba. Övriga lokaler inomhus ska understiga 40 dba. På vistelseytor utomhus ska bullernivån understiga 65 dba. Planområdets byggrätt ligger på ca 50 m avstånd från E4/E20. Om E4/E20 breddas i enlighet med pågående arbetsplan minskas avståndet till 35 m. I båda fallen klaras därmed riskanalysens rekommenderade skyddsavstånd. Den mark inom planområdet som ligger närmare regleras av denna anledning med byggnadsförbud. Egenskapsbestämmelser påbjuder därutöver att området utnyttjas som parkering och för plantering, trädplantering eller annan skärmande växtlighet mot E4/E22. Plandata Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden Planområdet ligger ca 500 m söder om Vårby gård ca 700 m från Kungens kurva. Avståndet till Huddinge centrum är ca 7 km. Orådets avgränsning är direkt mellan Duvbergsvägen i nordväst och E4/E20 i sydöst. I nordöst och sydväst angränsar planområdet till mindre parkmarker, se karta sidan 1. Planen omfattar ca 0,5 hektar (4991kvm) av fastigheten Vårby gård 1:1. Marken är i kommunal ägo. Tidigare ställningstaganden Regionplan Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, regionplan för Stockholms län, anger området som Regional stadsbygd med utvecklingspotential. Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Kungens Kurva I Översiktsplan 2000 antagen i december 2001 redovisas den största delen av området som Pågående markanvändning, i detta fall grönområde. Ett reservat för naturgasledning löper längs med E4/E20 i områdets södra del och ett reservat för fjärrvärme i dess norra. Förslaget avviker därmed från gällande översiktsplan

8 Översiktsplan 2000, Planområdets läge markerat med röd punkt. I samrådsförslaget för Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva, mars 2010, redovisas området som Kontor/Upplevelser/Icke störande verksamheter. Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva, Planområdets läge markerat med röd punkt. Föreslagen användning bedöms därmed förenlig med Fördjupad översiktsplan för Kungens Kurva. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Området är planlagt med stadsplan för Bastubacken mm, fastställd (26-A-18). Planen medger Park/allmän plats för samt område för motortrafik. Genomförandetiden har gått ut. I samband med Trafikverkets framtagande av arbetsplanen för Förbifart Stockholm (E4/E20) upphäver eller ersätter Huddinge kommun delar av de detaljplaner som berörs. Detta berör delar av Stadsplan för Bastubacken - 8 -

9 mm. Området direkt angränsande söder om föreliggande planförslag upphävs i samband med detta. Planuppdrag och program för detaljplanen Projektet finns med i projektplanen Projekt-PM har stämts av i styrgruppen Plansam och reviderats därefter. Planprogram för Vårby gård, har legat till grund för programsamråd under februari april En särskild programsamrådsredogörelse har upprättats. Programmet betecknar marken som Arbetsområden. Nedan, utdrag ur programmet: Områdena ligger vid Vårby gårds östra infart och är det man möter när man kör av E4/E20 vid den norra avfarten. Ett verksamhetsområde skulle kunna ta plats på slänten mot E4:an, ömse sidor om bebyggd fastighet. En påbyggnad på befintligt parkeringshus (samt mark intill) skulle bättre annonsera Vårby gård. På parkeringshuset och mark intill skulle ca fyra våningar vara rimligt för det södra delområdet. Hänsyn tas till befintligt bostadsområde. En framtida Duvbergsled parallellt med E4:an kan påverka möjligheterna att bygga i slänten. Bebyggelse kan med fördel utformas så att de skärmar av bullret från E4/E20. Detta skulle medföra att bullersituationen skulle förbättras för både bakomliggande bostadsbebyggelse och Duvbergasskogen. Bebyggelsen blir bullerutsatt. För arbetslokaler gäller 40 db ekvivalentnivå inomhus. Föreslagen detaljplan bedöms förenlig med programmets inriktning. Planens förenlighet med miljöbalken Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden enligt miljöbalken 3 och 4 kap. Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kap 3. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, vattenförekomster, fisk och musselvatten samt omgivningsbuller. Behovsbedömning Enligt 4 kap.34 Plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan upprättas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Med beaktande av kriterierna i bilaga 2 och 4 i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, ska kommunen göra en behovsbedömning och ta ställning till om ett genomförande medför en betydande miljöpåverkan eller inte. Planen Planen syftar till att skapa möjlighet för uppförande av en samlingslokal för Vårby Gård Islamiska Ungdoms- och Kulturförening. Anläggningen ska - 9 -

10 innehålla utrymmen för olika arrangemang, föreläsningar, studiecirklar, bönelokal, barn- och ungdomsaktiviteter mm. Detaljplanen ligger i nära anslutning till E4/E20 vilket medför risk för trafikbullerstörningar, försämrad luftkvalitet samt risk- och säkerhetsfrågor. Detaljplanen ligger nära Vårbykrossen där störningar från verksamheten i form av damning, luktstörningar och buller kan uppkomma. Klagomål har förekommit från de boende samt verksamheter i närområdet, dessa har åtgärdats. De störningar som Vårbykrossen kan medföra, kan komma att ge upphov till störningar för den typ av verksamhet som församlingslokalen ska innehålla. Platsen Större delen av detaljplaneområdet består av gräsbevuxen naturmark, som tidigare har använts till kolonilotter. Det finns inga utpekade natur - eller rekreationsvärden i planområdet. Påverkan Planområdet är påverkat av trafikbuller och luftföroreningar på grund av närheten till E4/E20. Den planerade utbyggnaden av Förbifart Stockholm medför att E4/20 kommer närmare planområdet i jämförelse med nuläget, vilket medför ytterligare försämrad luftkvalitet och risk för ökad trafikbullerstörning. De riktvärden för trafikbuller som gäller för den verksamhet som planeras ser ut att innehållas enligt den översiktliga bullerkarteringen. Den översiktliga kartläggningen av luftkvaliteten som utförs av Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund visar inget överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft. PM10 halten ligger nära gränsvärdet enligt den översiktliga kartläggningen. En fördjupad luftutredning har genomförts. Enligt den utredningen sker inget överskridande av miljökvalitetsnormerna. Med utbyggd Förbifart Stockholm finns risk för överskridande av PM 10 om inte dubbdäcksanvändningen minskar till under 50 % jämfört med dagens användning som ligger på 70 %. Detaljplanen medför ökat flöde av dagvatten. En dagvattenutredning har genomförts vilken redovisar att flödet bedöms fördubblas med föreslagen exploatering. Med de åtgärder för hantering av dagvatten, bl.a svackdiken och avledning och infiltration av takdagvatten som föreslås i utredningen, kan avrinningen/flödena bibehållas på ungefärligen samma nivå som i nuläget. Trafikverkets önskemål om avstånd mellan väg och planområdesgräns understigs vid framtida breddning av E4/E20 med fem meter. Enligt arbetsplanen ska dike, vall och bullerplank uppföras mellan väg och planområde. Med detta torde underskridande av Trafikverkets avstånd på 25 m ha mindre betydelse

11 E4/E20 är rekommenderad väg för transporter med farligt gods och utgör primär transportväg för farligt gods. Huddinge kommun har tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund gjort en bedömning av riskerna. Planområdets byggrätt ligger på ca 50 m avstånd från E4/E20. Om E4/E20 breddas i enlighet med pågående arbetsplan minskas avståndet till 35 m. I båda fallen klaras skyddsavstånd. Sammanfattning och motiverat ställningstagande Med ovanstående behovsbedömning som grund bedöms att detaljplanen inte leder till betydande miljöpåverkan och således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning genomföras

12 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Natur Mark och vegetation Planområdet ligger nordväst om E4/E20. Närmast vägen och i sydvästra delen av planområdet finns en gles trädridå med mestadels lövträd. Planområdet sluttar ned mot Duvbergsvägen, nordväst om planområdet. Större delen av detaljplaneområdet består av gräsbevuxen naturmark, som tidigare har använts till kolonilotter. Naturvärden Det finns inga utpekade naturvärden inom detaljplanen eller i angränsande områden. Rekreation och friluftsliv Planområdet är bullerstört då det ligger bredvid E4/20. Området är planlagt för park och har tidigare använts till kolonilotter. Geologiska förhållanden Enligt Översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun (Miljöteknik Sven Tyrén AB, 1975) består kvartersmarken huvudsakligen av lös jord (lerjord utan genomgående torrskorpa). Markradon Enligt Huddinge kommuns radonkartering (1984), är programområdet normalriskområde för radon. Hydrologiska förhållanden Planområdets ytvatten avrinner till Mälaren. Området sluttar från sydost (E4/E20) ned mot Duvbergsvägen i nordväst. Marken består till stor delar av lerjord enligt den översiktliga karteringen. Ingen detaljerad geoteknisk undersökning är gjord, men generellt är möjligheterna till infiltration sämre i lera. Längs med Duvbergsvägen löper ett dike som samlar upp planområdets avrinning. Mälaren är en recipient med varierad känslighet. Enligt Stockholms stads dagvattenstrategi från 2002, klassas Mälaren som mindre känslig recipient, med undantaget av de delar som ingår i vattenskyddsområdet för Mälaren. Mälaren är dricksvattentäkt och östra Mälaren är vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Planområdet ingår i den sekundära skyddszonen. Skyddsföreskrifterna innebär bl.a. att utsläpp av förorenat dagvatten från exempelvis parkeringsplatser inte får ske direkt till ytvattnet utan rening. Se vidare under rubriken Dagvatten

13 Miljökvalitetsnormer för vatten EU:s vattendirektiv syftar bland annat till ett långsiktigt skydd för alla typer av vatten. Målet är en god vattenstatus, bevarad och förbättrad vattenkvalitet, samt ingen försämring, senast år Alla vatten omfattas, men av praktiska skäl finns en nedre storleksgräns för vilka vatten som beskrivs och får fastställda miljökvalitetsnormer inom ramen för vattenförvaltningen. Den minsta enheten benämns vattenförekomst. Mälaren är en vattenförekomst enligt vattenförvaltningsförordningen, som införlivar EU:s vattendirektiv i Sverige. Mälaren omfattas därmed av nya miljökvalitetsnormer. Nuvarande status för Mälaren; östligaste delen (2009) är god ekologisk status, men uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormerna för Mälaren är God ekologisk status 2015, samt God kemisk status 2015, tidsfrist 2021 för TBT (Tributyltenn). Vid all samhällsplanering behöver åtgärder vidtas för att minska påverkan på sjön. Risk för höga vattenstånd De förväntade framtida klimatförändringarna bedöms bl.a. leda till ökad förekomst av extrem nederbörd och risk för kraftiga regn, vilket leder till ökad översvämningsrisk. Bedömningen enligt den dagvattenutredning som har gjorts (Tyréns ) är att planområdet ska kunna hantera dessa framtida nederbördsscenarier och därmed vare sig drabbas av översvämning eller bidra till att nedströms liggande områden översvämmas, genom att i möjligaste mån använda öppna tröga avrinningssystem. Se vidare under rubriken Dagvatten

14 Bebyggelse Planen föreskiver C1 för användningen Centrum, samlings- och föreningslokal. I bestämmelsen inryms möjligheten att anlägga kyrko-, motions- och idrottslokal med inslag av kontor och konferens. Byggnaden ska ligga intill Duvbergsvägen med entré vänd mot nordväst. Funktionerna integreras i en sammanhängande och skärmande huskropp i sluttning mot E4/E20. Byggnaden tillåts som högst byggas tre våningar och får uppta högst 2000 m2 BTA, ej inräknat tekniska anläggningar, parkering i garage eller däck. Som högst får totalhöjden bli 15 meter över markens genomsnittshöjd. Utöver de tre våningarna får även en pelare eller stapel uppföras. Den får som högst överstiga totalhöjden med två meter. Föreslagen byggnad sedd från nordöst respektive sydväst. Bild: arkitekt Shaho Goran Tillgänglighet Bebyggelsen på fastigheten ska utformas så att den uppfyller gällande krav för god tillgänglighet gällande såväl utomhus- som inomhusmiljön. Minst en gångväg mellan en byggnads entré och parkering, angöringsplats för bil, friytor och allmänna gångvägar ska kunna användas av en person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Gestaltning Byggnaden ska inge ett skyddande uttryck gentemot E4/E20. Huskroppar orienteras så att en lugnare gårdssida mot Duvbergsvägen kan uppnås. Gårdsmiljö, vistelseytor och parkering bör förses med grönska och kvalitativa material som inbjuder till en behaglig utevistelse. Bebyggelsen placeras i sluttningen från E4/E20 ner mot Duvbergsvägen och utförs i souterräng för att ta upp nivåskillnaden. Sektion genom byggnaden från Duvbergsvägen mot E4/E20. Bild: arkitekt Shaho Goran

15 Pelare eller stapel ska orienteras nära byggnadens högdel för att ge ett samlat intryck. Byggnadselement som sträcker sig över totalhöjden bör gestaltas diskret och i tillbakadraget läge. Intrycket av en framträdande takresning eller kupol bör balanseras av en kransgesims som löper runt hela byggnaden. Perspektiv över föreslagen byggnad sedd från norr, fasad mot Duvebergsvägen. En kransgesims löper runt hela byggnaden. Bild: arkitekt Shaho Goran Perspektiv över föreslagen byggnad sedd från söder, fasad mot E4/E20. En kransgesims löper runt hela byggnaden. Bild: arkitekt Shaho Goran Lek och rekreation Primära lek och rekreationsytor placeras med åtgärder för att begränsa störningar. Se även rubrikerna Gestaltning samt Störningar. Gator och trafik Gång- och cykeltrafik Utmed Duvbergsvägen finns idag ingen separerad gång- eller cykelväg. Det regionala cykelstråket leder från tunnelbanan vid Vårby gård längs med Vårby allé förbi Duvbergsvägen, men ej in på denna. Ytterligare en gångoch cykelbana går från tunnelbanan genom skogsområdet fram till Duvbergsvägen, väster om planområdet

16 Kollektivtrafik Närmsta tunnelbanestation är Vårby gård cirka 400 meter från planområdet. Vid Vårby gård går även bussarna 707 och 740, samt nattbussen 191. Buss 707 stannar även på station Mogårdsvägen, cirka 200 meter från planområdet. Buss 707 trafikerar sträckan Fruängen och Tumba station med en turtäthet på var 30:e minut. Buss 740 trafikerar sträckan Kungens kurva och Huddinge station. Turtätheten är var 15.e minut mellan 9-14, var 30:e minut därefter samt en gång i timmen efter 21. Nattbussen 191 trafikerar sträckan Sergels torg och Norsborg var 30-60:e minut mellan klockan på vardagar. Turtätheten på tunnelbanan är var femte minut under rusningstid och var 10-15:e minut annars. På vardagsnätter går tunnelbanan fram till klockan 01, och på helger hela nätterna i halvtimmestrafik. Biltrafik Den planerade fastigheten kommer att nås från Duvbergsvägen via Vårby Allé. Duvbergsvägen tillhör kommunens lokalvägnät och ingår i en 30-zon. Den befintliga bredden på Duvbergsvägen är drygt sex meter. Dagens trafikmängder på Duvbergsvägen ett vardagsmedeldygn är lågt, cirka 500 fordon/dygn. Trafiken till den nya bebyggelsen beräknas kunna inrymmas i dagens vägutrymme. Beskrivning av utformning enligt planförslaget Duvbergsvägen föreslås förses med en gångbana på norra sidan om vägen på sträckan mellan de befintliga gång- och cykelbanorna på Lysbojsvägen respektive Vårby Allé. Vid samlingslokalen bör Duvbergsvägen förses med ett hastighetssäkrat övergångsställe. Vägsektion för Duvbergsvägen, typ L1-16 -

17 Parkering, varumottagning, utfarter Parkering ska anordnas på kvartersmark enligt riktvärden i planbeskrivningen. Byggherren ska vid utbyggnaden redovisa hur tillräcklig parkering ordnas enligt följande riktvärden. P-tal för Huddinge kommun: Verksamhet Antal bilplatser Anmärkning Samlings- o kyrksalar Besökare 0,1-0,2 per sittplats Beroende på läge. Arbetande 0,3-0,6 per arbetande Beroende på läge. Situationsplan med placering av parkeringsplatser. Bild: arkitekt Shaho Goran Cirka 1 procent av platserna skall utformas för handikapptillgänglighet samt reserveras för detta ändamål. Boverkets byggregler, 3:122, anger att en angörings- eller parkeringsplats för rörelsehindrades fordon ska kunna ordnas inom 25 m gångavstånd från en sådan entré som ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, d.v.s. är placerad och utformad så att den kan användas av dessa personer. Cykelparkering ska anordnas på kvartersmark. Delar av planområdet är belagt med utfartsförbud. Max en utfart per fastighet får anläggas. Då verksamheten kommer dra mycket folk under koncentrerade tidpunkter bör den övre nivån av bilparkeringsriktvärdena tillämpas. Antal besökare beräknas bli 400 stycken under helger och högtider, samt därutöver

18 arbetande personer. För verksamheten beräknas därför minst 80 bilparkeringsplatser behövas. Störningar och risker Förorenad mark Inga kända markföroreningar finns inom området. Luft Planområdet är beläget nära E 4/E20. Idag finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft gällande bl.a. kvävedioxid, svaveldioxid, bly, kväveoxider, kolmonoxid, bensen, ozon och partiklar PM 10 och PM 2,5. Miljökvalitetsnormerna gäller utomhusluften överallt där människor vistas, med undantag av arbetsplatser (där bestämmelser om hälsa och säkerhet på arbetsplatser tillämpas och dit allmänheten inte har tillträde) samt väg- och tunnelbanetunnlar. För att undvika skador på hälsan och miljön finns normvärden för år, dygn och timmar. Svårast att klara är normerna för PM 10 och kvävedioxid, vid vägar och gator med mycket trafik är PM 10 -halterna ofta för höga. Den översiktliga kartläggningen av luftkvaliteten som utförs av Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund (http://slb.nu/lvf/) visar att miljökvalitetsnormerna för PM 10 överskrids meter från väg E4/E20 (år 2005). I planområdet ligger dygnsmedelvärdet för PM 10 på µg/m 3. Medelvärdet under det 36:e värsta dygnet får inte vara högre än 50 μg/m 3. Dygnsmedelvärdet för kvävedioxid ligger på µg/m 3 enligt den översiktliga karteringen. Gränsvärdet som inte får överskridas ligger för kvävedioxid på 60 µg/m 3. En luftkvalitetsutredning har genomförts för planområdet (Tyréns ). Denna utredning beskriver befintliga och framtida halter av kvävedioxid och PM 10 inom planområdet. Beräkningarna visar att det inte sker några överskridanden av miljökvalitetsnormerna inom planområdet i nuläget, men att det för PM 10 ligger nära i området intill trafikleden. Halterna klingar dock av snabbt med avståndet från vägen. Enligt dessa beräkningar ligger den högsta halten för kvävedioxid på 30 µg/m 3 inom planområdet. För PM 10 ligger den högsta halten på 9 µg/m 3. I dessa beräkningar har antagits en dubbdäcksandel under vintern på 70 % (dagens dubbdäcksandel). Förutom förväntad framtida trafikökning påverkas planområdet också av planerad utbyggnad av Förbifart Stockholm och Masmolänken. Påverkan kommer att ske, dels genom trafikökning och dels genom att vägen kommer närmare planområdet, genom den breddning av vägområdet som krävs för ett genomförande av vägprojekten. Utredningen redovisar de beräknade halterna av kvävedioxid och PM 10 för prognosår 2035 (det år då trafiklederna förväntas vara färdigutbyggda)

19 För kvävedioxid förväntas situationen inom planområdet att förbättras jämfört med nuläge trots trafikökning och vägutbyggnad. Detta beror på den förmodade tekniska utvecklingen, som innebär reduktioner av utsläpp av NOx från trafiken trots trafikökning. Högsta halt inom planområdet beräknas bli under ca 24 µg/m 3. För uppkomsten av partiklar PM 10 är slitagepartiklarna från dubbdäcksanvändning en stor bidragande faktor. Liksom i de båda miljökonsekvensbeskrivningarna för arbetsplanerna Masmolänken och Förbifart Stockholm blir slutsatsen att miljökvalitetsnormen för PM 10 kommer att innehållas i planområdet, endast om restriktioner införs mot dubbdäcksanvändning. Exakt vilken nivå som måste uppnås går inte att med säkerhet säga, men den ligger runt 50 % dubbdäcksanvändning eller lägre. I beräkningen för planområdet har en dubbdäcksanvändning på 50 % antagits. Högst halt av PM 10 inom planområdet blir då 13 µg/m 3. Med avseende på luftkvaliteten i planområdet bör den planerade samlingslokalen byggas och placeras så att dess fasad mot trafikleden kan tjäna som ytterligare sköld för luftföroreningar. Entréer och ventilationsuttag ska placeras så att luft tas från den sida som vetter bort från E4/E20. Detta regleras med en bestämmelse i planen. Luftutredningen tar inte hänsyn till bullerskärm och byggnad. I lä av bullerskärmen och byggnaden kommer luftföroreningssituationen och bullersituationen att vara bättre än vad beräkningarna visar. Lukt Vårbykrossen är belägen ca meter sydost om planområdet. Denna verksamhet kan ge upphov till luktstörningar. Se vidare under rubriken Buller och störningar från verksamheter. Buller Trafikbuller Planområdet är påverkat av trafikbuller från E4/E20. Vägen avskärmas av en ås som löper parallellt med vägen ca 4 meter högre än gatunivå. På åsen finns också ett bullerplank på ca. 2 meter. Krönet på bullerplanket är således ca 6 meter över vägbanan. Den planerade församlingslokalen är tänkt att fungera som samlingslokal för olika arrangemang, föreläsningar, studiecirklar, bönelokal, barn- och ungdomsaktiviteter mm. De riktvärden som man kan utgå ifrån är Naturvårdsverkets förslag till riktvärden vad avser övriga typer av lokaler och områden, annat än bostäder, såsom t.ex. arbetslokaler, vård- och undervisningslokaler i tätbebyggelse. För vård och undervisningslokaler: För arbetslokaler:

20 55 dba ekvivalentnivå utomhus dba ekvivalentnivå utomhus 1 30 dba ekvivalentnivå inomhus 40 dba ekvivalentnivå inomhus Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus; SOSFS 2005:6 (M) Maximalt ljud LAFmax1 45 db Ekvivalent ljud LAeqT2 30 db Tillämpningsområde Dessa allmänna råd gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum. De allmänna råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende. Ekvivalent ljudnivå 2m över mark i planområdet Nuläge FÖP Kungens kurva Förbifart Sthlm prognosår 2035 En översiktlig bullerutredning i samband med framtagande av FÖP:en för Kungens kurva, visar att de ekvivalenta bullernivåerna i nuläget (2008) ligger i intervallet dba i den del av planområdet som ligger närmast E4/E20 samt i västra delen av planområdet. I övriga delar ligger bullernivåerna i intervallet dba. Denna utredning har inte tagit hänsyn till befintligt bullerplank på 2 meter, vilket innebär att ljudmiljön är bättre än vad utredningen visar. Med utbyggd Förbifart Stockholm kommer vägen närmare planområdet. Den bullerkartering som redovisas i MKB:n för vägprojektet visar att bullernivåerna, med de bulleråtgärder som föreslagits dvs. vall och skärm på 5 meter, ligger i samma intervaller som nuläge. Det sker dock en ökning från dba till dba i delar av planområdet. Förbifart Stockholm har inte heller tagit med befintligt bullerskydd i sin beräkning. Bullernivåerna år 2035 blir således högre i området, jämfört med dagsläget. 1 Riktvärdena avser frifältsvärde utanför fönster/fasad eller till frifältsförhållanden korrigerade värden. Vidare avser värdena även uteplatser, lekplatser och balkonger etc. invid permanentbostäder och undervisningslokaler

21 Riktvärden inomhus ska alltid innehållas. I de delar av församlingslokalen som ska användas för bön och undervisning och övernattning är det riktvärdet 30 dba som ska innehållas. För övriga lokaler inomhus gäller riktvärdet 40 dba. Den typen av verksamhet som samlingslokalen utgör kan inte jämställas med vård - och undervisningslokal, där människor stadigvarande vistas. Det finns inga särskilda riktvärden för denna typ av verksamhet. De utomhusriktvärden som kan användas är för arbetslokaler. För ekvivalent ljudnivå utomhus gällande arbetslokaler ser riktvärdet 65 dba ut att innehållas. Ytor för ev. aktiviteter utomhus t.ex. lek och uteplats för grillning bör placeras nordväst om byggnaden i riktning mot Duvbergsvägen, detta både med avseende på luftkvalitet och bullerstörning. Med byggnaden som avskärmning bör man kunna åstadkomma uteplats som ligger i intervallet dba. Planen innehåller bestämmelserna Rum som används för bön och undervisning ska understiga bullernivån 30 dba. Övriga lokaler inomhus ska understiga 40 dba. På vistelseytor utomhus ska bullernivån understiga 65 dba. Ytorna närmast E4/E20 ska nyttjas för parkering och plantering men ej som vistelseytor. Buller och störningar från verksamheter Vårbykrossen är belägen ca meter sydost om planområdet. Där bedrivs två typer av verksamhet, bergkrossning och asfalttillverkning. Båda verksamheterna är till stor del säsongsbaserade och bedrivs framför allt vår, sommar och höst. Vårbykrossen har tillstånd för sin verksamhet till och om det fungerar bra och marken inte ska användas på annat sätt finns chans till förlängning. Det har förekommit klagomål på verksamheten, dels från andra verksamheter runt Vårbykrossen, men även från de boende norr om Duvbergsvägen. De klagomål som kommit till miljötillsynsavdelningen har framför allt handlat om: - Damning, då krossning av berg ger upphov till damm. - Lukt både krossning av berg och asfalttillverkning kan lukta. Lukt från krossningen minskas genom att dammet bekämpas, medan lukten från asfalttillverkningen är svårare att få bukt med. När bitumen upphettas luktar det. - Buller framför allt från krossningen, uppläggning av massor som ska krossas samt transporter till och från fastigheten. Från de boende har det främst varit bullerklagomål bl.a då det förekommit lastning och lossning av krossmaterial nattetid. Efter att denna verksamhet upphört har inga nya bullerklagomål inkommit från de boende. Klagomål på lukt har främst inkommit från företag i närheten av Vårbykrossen. NCC som bedriver verksamheten har vidtagit åtgärder efter inkomna klagomål och därefter har inga nya klagomål inkommit

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900

Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning PBL 2010:900 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/71.318 0126K-15642 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Detaljplan för Spinetten 2 och 6 Inom kommundel Trångsund PBL 2010:900

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Utsälje 1:97. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-538 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning PLANOMRÅDE Detaljplan för Utsälje 1:97 Inom kommundelen Segeltorp,

Läs mer

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning

Antagandehandling. Detaljplan för Kvarteret Hällristningen. Inom kommundelen Glömsta, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN PL 2011/9,318 0126K-15644 Antagandehandling Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredning med vit streckad linje. Blå linjer är fastighetsgränser. Detaljplan för Kvarteret

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN DIARIENR SBN 2013-173 0126K-15694 Planbeskrivning Antagandehandling Ändring av detaljplan för Del av kv. Agenten (Agenten 25) Kommundel Snättringe Miljö- och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Del av Klockargården 3. Inom kommundelen Sjödalen, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Del av Klockargården 3. Inom kommundelen Sjödalen, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2009/75.318 Dp 4-B-27:3 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Del av Klockargården 3 Inom kommundelen

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Antagandehandling Enkelt Planförfarande

Antagandehandling Enkelt Planförfarande Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2007/13.318 Dp 1-C-17:3 Antagandehandling Enkelt Planförfarande Planen består av: Plankarta med bestämmelser Till planen hör: Denna planbeskrivning Ändring

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/ Dp16-C-5:3 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2006/48.319 Dp16-C-5:3 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Gestaltningsprogram Detaljplan

Läs mer

JUSTERINGSMANNEN OCH SEKRETERAREN

JUSTERINGSMANNEN OCH SEKRETERAREN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2008/26.318 Dp 4-B-3:1 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Detaljplan för JUSTERINGSMANNEN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/ DP 4-B-29:2 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/55.318 DP 4-B-29:2 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling

Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25. Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14. Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Handläggare: Emil Hjalmarsson, tfn 0322-616367 Dnr 2014.062 211 Antagandehandling Ändring av Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Hallbovägen 13-14 Tillägg till planbeskrivning 2014-08-25 1 1. Inledning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser

ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen ANTAGANDEHANDLING enkelt planförfarande Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Plankarta med bestämmelser Detaljplan

Läs mer

Bostäder, kontor och handel vid Tegvägen

Bostäder, kontor och handel vid Tegvägen SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Oktober 2012 Jenny Linné, exploateringsingenjör Dnr: 2007KSM0691 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder, kontor och handel vid Tegvägen Näsby 8:1 och

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Parkering, Trångsunds centrum. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Parkering, Trångsunds centrum. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/44.318 Dp 18-H-3:1 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Särskilt utlåtande efter underrättelse Detaljplan för Parkering, Trångsunds

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun

Tillägg till stadsplan för kv Trädgården m.fl (Fatburen 1), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-02-19 1 (6) Tillägg till planbeskrivning - antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser 1 Tillägg till

Läs mer

Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2013-973 0126K-15789 Antagandehandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning Detaljplan för del av Kronotorparen 17 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET STADSBYGGNADSKONTORET Björn Edén, exploateringsingenjör Maj 2010 Samrådshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET Fastigheterna

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Montören 9. Stuvsta-Snättringe kommundel, Huddinge kommun. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning SBN 2012-1059 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN 2012-1059 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Kartan visar planområdets utbredningsområde. Detaljplan för Montören 9 Stuvsta-Snättringe

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 1 tillhörande detaljplan för del av Vimmerby 3:3, del av ALV:s stugby SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-32 Planbeskrivning Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling DATUM DIARIENR 2014-02-10 SBN 2013-000490 1 (9) Planbeskrivning antagandehandling Tillägg till Detaljplan för Batteriet 6 Flemingsberg Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, feb 2014 SBN 2013-000490

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Fållan 4:16. Inom kommundelen Trångsund, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Fållan 4:16. Inom kommundelen Trångsund, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/4.318 Dp 19-A:9 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Fållan 4:16 Inom kommundelen Trångsund,

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling DATUM DIARIENR 2014-06-12 1 (8) Planbeskrivning antagandehandling Detaljplan för Dolken 14 och 15 inom kommundelen Stuvsta, Huddinge kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, juni 2014 2 (8) Planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-22 DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän Granskningstid:

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning

Plan- och genomförandebeskrivning 2014-12-10 Miljö- och byggnadsförvaltningen Antagande Plan- och genomförandebeskrivning För detaljplan Norrgården 3 i Vimmerby, Vimmerby kommun, Kalmar län 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/26.318 Dp 9-R-6:1 Planbeskrivning antagandehandling Planområde med vit kontur (ej exakt avgränsning), gällande planer med röd och fastighetsgränser

Läs mer

PROGRAMHANDLING. Detaljplan för del av Jakobslund 2:3. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun. SBN PL 2009/59.313 Dp 1-B-99

PROGRAMHANDLING. Detaljplan för del av Jakobslund 2:3. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun. SBN PL 2009/59.313 Dp 1-B-99 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2009/59.313 Dp 1-B-99 PROGRAMHANDLING Detaljplan för del av Jakobslund 2:3 Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Fästet 7 ANTAGANDEHANDLING. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning. Detaljplan för

Fästet 7 ANTAGANDEHANDLING. Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning. Detaljplan för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN PL 2009/21.318 Dp 1-C-27:4 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Detaljplan för Fästet 7 inom

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 5 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN BMN: 2014-04-23 LAGA KRAFT: 2014-05-23 2013-11-06, REV. 2014-01-07 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun,

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-04-11 DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun,

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Godsförvaltaren 1 m.fl. Inom Snättringe kommundel, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Godsförvaltaren 1 m.fl. Inom Snättringe kommundel, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2009/43.318 Dp 2-A:16 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Miljöbeskrivning Detaljplan för Godsförvaltaren

Läs mer

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun 317 Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun Angande SBN 2010-06-22 84 Laga kraft 2011-01-15 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 2 Originalkarta I format A2 3 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse November 2007 Stadsbyggnadskontoret Camilla Klarin, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 1 [6] 2008-10-30 Plannummer: 51-02X Referens Toni Chmielewski DETALJPLAN FÖR Kv Hantlangaren Eriksberg, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2

Läs mer