Planbeskrivning antagandehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning antagandehandling"

Transkript

1 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/ Dp 26-A-20 Planbeskrivning antagandehandling Planområdets ungefärliga avgränsning med vit kontur, gällande planer med röd och fastighetsgränser med blå kontur. Detaljplan för Samlingslokal Vårby Gård Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, augusti 2012 REV DEN 28 SEPTEMBER 2012

2 - 2 -

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 DETALJPLAN... 6 Planens syfte och huvuddrag... 6 Plandata... 7 Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden... 7 Tidigare ställningstaganden... 7 Regionplan... 7 Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Kungens Kurva... 7 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden... 8 Planuppdrag och program för detaljplanen... 9 Planens förenlighet med miljöbalken... 9 Behovsbedömning... 9 Planen... 9 Platsen Påverkan Sammanfattning och motiverat ställningstagande Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Natur Mark och vegetation Naturvärden Rekreation och friluftsliv Geologiska förhållanden Hydrologiska förhållanden Miljökvalitetsnormer för vatten Bebyggelse Tillgänglighet Gestaltning Lek och rekreation Gator och trafik Gång- och cykeltrafik Kollektivtrafik Biltrafik Beskrivning av utformning enligt planförslaget Parkering, varumottagning, utfarter Störningar och risker Förorenad mark Luft Lukt Buller Byggnadsfritt avstånd Farligt gods Teknisk försörjning Dagvatten Energiförsörjning Avfallshantering Räddningstjänst Reservat naturgasledning GENOMFÖRANDE

4 Organisatoriska frågor Planförfarande Tidplan Genomförandetid Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Avtal Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Ledningsrätt Gemensamhetsanläggningar Servitut Ekonomiska frågor Kommunalekonomiska konsekvenser Kostnader för fastighetsägarna Vatten och avlopp Gatukostnader Ersättning vid markförvärv/försäljning Bygglov Bygglovavgift Planavgift Fastighetsbildning El och tele m.m Tekniska frågor Tekniska utredningar Administrativa frågor

5 Sammanfattning Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att skapa möjlighet för uppförande av en samlingslokal för föreläsningar, studiecirklar, bönelokal, barn- och ungdomsaktiviteter mm. Behov av miljöbedömning Detaljplanen ger inte upphov till betydande miljöpåverkan. Genomförande Planarbetet sker med normalt förfarande och enligt PBL 2010 och förväntas vinna laga kraft tidigast 4 kvartalet Genomförandetiden är 5 år

6 Detaljplan Föreslagen byggnad sedd från nordväst, fasad mot Duvebergsvägen Bild: arkitekt Shaho Goran Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att skapa möjlighet för uppförande av en samlingslokal för Vårby Gård Islamiska Ungdoms- och Kulturförening. Anläggningen ska innehålla utrymmen för olika arrangemang, föreläsningar, studiecirklar, bönelokal, barn- och ungdomsaktiviteter mm. Utfart från församlingslokalen ska ske mot Duvbergsvägen. För verksamheten beräknas minst 80 bilparkeringsplatser behövas. Byggnaden ska ligga intill Duvbergsvägen med entré vänd mot nordväst. Funktionerna integreras i en sammanhängande och skärmande huskropp i sluttning mot E4/E20. Huskroppar orienteras så att en lugnare gårdssida mot Duvbergsvägen kan uppnås. Gårdsmiljö, vistelseytor och parkering bör förses med grönska och kvalitativa material som inbjuder till en behaglig utevistelse. Pelare eller stapel ska orienteras nära byggnadens högdel för att ge ett samlat intryck. Byggnadselement som sträcker sig över byggnadshöjden bör gestaltas diskret och i tillbakadraget läge. Intrycket av en framträdande takresning eller kupol bör balanseras av en kransgesims som löper runt hela byggnaden. Med avseende på luftkvaliteten i planområdet ska samlingslokalen byggas och placeras så att dess fasad mot trafikleden kan tjäna som ytterligare sköld för luftföroreningar. Entréer och ventilationsuttag ska placeras så att luft tas från den sida som vetter bort från E4/E

7 Rum som används för bön och undervisning ska understiga bullernivån 30 dba. Övriga lokaler inomhus ska understiga 40 dba. På vistelseytor utomhus ska bullernivån understiga 65 dba. Planområdets byggrätt ligger på ca 50 m avstånd från E4/E20. Om E4/E20 breddas i enlighet med pågående arbetsplan minskas avståndet till 35 m. I båda fallen klaras därmed riskanalysens rekommenderade skyddsavstånd. Den mark inom planområdet som ligger närmare regleras av denna anledning med byggnadsförbud. Egenskapsbestämmelser påbjuder därutöver att området utnyttjas som parkering och för plantering, trädplantering eller annan skärmande växtlighet mot E4/E22. Plandata Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden Planområdet ligger ca 500 m söder om Vårby gård ca 700 m från Kungens kurva. Avståndet till Huddinge centrum är ca 7 km. Orådets avgränsning är direkt mellan Duvbergsvägen i nordväst och E4/E20 i sydöst. I nordöst och sydväst angränsar planområdet till mindre parkmarker, se karta sidan 1. Planen omfattar ca 0,5 hektar (4991kvm) av fastigheten Vårby gård 1:1. Marken är i kommunal ägo. Tidigare ställningstaganden Regionplan Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, regionplan för Stockholms län, anger området som Regional stadsbygd med utvecklingspotential. Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Kungens Kurva I Översiktsplan 2000 antagen i december 2001 redovisas den största delen av området som Pågående markanvändning, i detta fall grönområde. Ett reservat för naturgasledning löper längs med E4/E20 i områdets södra del och ett reservat för fjärrvärme i dess norra. Förslaget avviker därmed från gällande översiktsplan

8 Översiktsplan 2000, Planområdets läge markerat med röd punkt. I samrådsförslaget för Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva, mars 2010, redovisas området som Kontor/Upplevelser/Icke störande verksamheter. Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva, Planområdets läge markerat med röd punkt. Föreslagen användning bedöms därmed förenlig med Fördjupad översiktsplan för Kungens Kurva. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Området är planlagt med stadsplan för Bastubacken mm, fastställd (26-A-18). Planen medger Park/allmän plats för samt område för motortrafik. Genomförandetiden har gått ut. I samband med Trafikverkets framtagande av arbetsplanen för Förbifart Stockholm (E4/E20) upphäver eller ersätter Huddinge kommun delar av de detaljplaner som berörs. Detta berör delar av Stadsplan för Bastubacken - 8 -

9 mm. Området direkt angränsande söder om föreliggande planförslag upphävs i samband med detta. Planuppdrag och program för detaljplanen Projektet finns med i projektplanen Projekt-PM har stämts av i styrgruppen Plansam och reviderats därefter. Planprogram för Vårby gård, har legat till grund för programsamråd under februari april En särskild programsamrådsredogörelse har upprättats. Programmet betecknar marken som Arbetsområden. Nedan, utdrag ur programmet: Områdena ligger vid Vårby gårds östra infart och är det man möter när man kör av E4/E20 vid den norra avfarten. Ett verksamhetsområde skulle kunna ta plats på slänten mot E4:an, ömse sidor om bebyggd fastighet. En påbyggnad på befintligt parkeringshus (samt mark intill) skulle bättre annonsera Vårby gård. På parkeringshuset och mark intill skulle ca fyra våningar vara rimligt för det södra delområdet. Hänsyn tas till befintligt bostadsområde. En framtida Duvbergsled parallellt med E4:an kan påverka möjligheterna att bygga i slänten. Bebyggelse kan med fördel utformas så att de skärmar av bullret från E4/E20. Detta skulle medföra att bullersituationen skulle förbättras för både bakomliggande bostadsbebyggelse och Duvbergasskogen. Bebyggelsen blir bullerutsatt. För arbetslokaler gäller 40 db ekvivalentnivå inomhus. Föreslagen detaljplan bedöms förenlig med programmets inriktning. Planens förenlighet med miljöbalken Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden enligt miljöbalken 3 och 4 kap. Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kap 3. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, vattenförekomster, fisk och musselvatten samt omgivningsbuller. Behovsbedömning Enligt 4 kap.34 Plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan upprättas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Med beaktande av kriterierna i bilaga 2 och 4 i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, ska kommunen göra en behovsbedömning och ta ställning till om ett genomförande medför en betydande miljöpåverkan eller inte. Planen Planen syftar till att skapa möjlighet för uppförande av en samlingslokal för Vårby Gård Islamiska Ungdoms- och Kulturförening. Anläggningen ska - 9 -

10 innehålla utrymmen för olika arrangemang, föreläsningar, studiecirklar, bönelokal, barn- och ungdomsaktiviteter mm. Detaljplanen ligger i nära anslutning till E4/E20 vilket medför risk för trafikbullerstörningar, försämrad luftkvalitet samt risk- och säkerhetsfrågor. Detaljplanen ligger nära Vårbykrossen där störningar från verksamheten i form av damning, luktstörningar och buller kan uppkomma. Klagomål har förekommit från de boende samt verksamheter i närområdet, dessa har åtgärdats. De störningar som Vårbykrossen kan medföra, kan komma att ge upphov till störningar för den typ av verksamhet som församlingslokalen ska innehålla. Platsen Större delen av detaljplaneområdet består av gräsbevuxen naturmark, som tidigare har använts till kolonilotter. Det finns inga utpekade natur - eller rekreationsvärden i planområdet. Påverkan Planområdet är påverkat av trafikbuller och luftföroreningar på grund av närheten till E4/E20. Den planerade utbyggnaden av Förbifart Stockholm medför att E4/20 kommer närmare planområdet i jämförelse med nuläget, vilket medför ytterligare försämrad luftkvalitet och risk för ökad trafikbullerstörning. De riktvärden för trafikbuller som gäller för den verksamhet som planeras ser ut att innehållas enligt den översiktliga bullerkarteringen. Den översiktliga kartläggningen av luftkvaliteten som utförs av Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund visar inget överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft. PM10 halten ligger nära gränsvärdet enligt den översiktliga kartläggningen. En fördjupad luftutredning har genomförts. Enligt den utredningen sker inget överskridande av miljökvalitetsnormerna. Med utbyggd Förbifart Stockholm finns risk för överskridande av PM 10 om inte dubbdäcksanvändningen minskar till under 50 % jämfört med dagens användning som ligger på 70 %. Detaljplanen medför ökat flöde av dagvatten. En dagvattenutredning har genomförts vilken redovisar att flödet bedöms fördubblas med föreslagen exploatering. Med de åtgärder för hantering av dagvatten, bl.a svackdiken och avledning och infiltration av takdagvatten som föreslås i utredningen, kan avrinningen/flödena bibehållas på ungefärligen samma nivå som i nuläget. Trafikverkets önskemål om avstånd mellan väg och planområdesgräns understigs vid framtida breddning av E4/E20 med fem meter. Enligt arbetsplanen ska dike, vall och bullerplank uppföras mellan väg och planområde. Med detta torde underskridande av Trafikverkets avstånd på 25 m ha mindre betydelse

11 E4/E20 är rekommenderad väg för transporter med farligt gods och utgör primär transportväg för farligt gods. Huddinge kommun har tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund gjort en bedömning av riskerna. Planområdets byggrätt ligger på ca 50 m avstånd från E4/E20. Om E4/E20 breddas i enlighet med pågående arbetsplan minskas avståndet till 35 m. I båda fallen klaras skyddsavstånd. Sammanfattning och motiverat ställningstagande Med ovanstående behovsbedömning som grund bedöms att detaljplanen inte leder till betydande miljöpåverkan och således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning genomföras

12 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Natur Mark och vegetation Planområdet ligger nordväst om E4/E20. Närmast vägen och i sydvästra delen av planområdet finns en gles trädridå med mestadels lövträd. Planområdet sluttar ned mot Duvbergsvägen, nordväst om planområdet. Större delen av detaljplaneområdet består av gräsbevuxen naturmark, som tidigare har använts till kolonilotter. Naturvärden Det finns inga utpekade naturvärden inom detaljplanen eller i angränsande områden. Rekreation och friluftsliv Planområdet är bullerstört då det ligger bredvid E4/20. Området är planlagt för park och har tidigare använts till kolonilotter. Geologiska förhållanden Enligt Översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun (Miljöteknik Sven Tyrén AB, 1975) består kvartersmarken huvudsakligen av lös jord (lerjord utan genomgående torrskorpa). Markradon Enligt Huddinge kommuns radonkartering (1984), är programområdet normalriskområde för radon. Hydrologiska förhållanden Planområdets ytvatten avrinner till Mälaren. Området sluttar från sydost (E4/E20) ned mot Duvbergsvägen i nordväst. Marken består till stor delar av lerjord enligt den översiktliga karteringen. Ingen detaljerad geoteknisk undersökning är gjord, men generellt är möjligheterna till infiltration sämre i lera. Längs med Duvbergsvägen löper ett dike som samlar upp planområdets avrinning. Mälaren är en recipient med varierad känslighet. Enligt Stockholms stads dagvattenstrategi från 2002, klassas Mälaren som mindre känslig recipient, med undantaget av de delar som ingår i vattenskyddsområdet för Mälaren. Mälaren är dricksvattentäkt och östra Mälaren är vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Planområdet ingår i den sekundära skyddszonen. Skyddsföreskrifterna innebär bl.a. att utsläpp av förorenat dagvatten från exempelvis parkeringsplatser inte får ske direkt till ytvattnet utan rening. Se vidare under rubriken Dagvatten

13 Miljökvalitetsnormer för vatten EU:s vattendirektiv syftar bland annat till ett långsiktigt skydd för alla typer av vatten. Målet är en god vattenstatus, bevarad och förbättrad vattenkvalitet, samt ingen försämring, senast år Alla vatten omfattas, men av praktiska skäl finns en nedre storleksgräns för vilka vatten som beskrivs och får fastställda miljökvalitetsnormer inom ramen för vattenförvaltningen. Den minsta enheten benämns vattenförekomst. Mälaren är en vattenförekomst enligt vattenförvaltningsförordningen, som införlivar EU:s vattendirektiv i Sverige. Mälaren omfattas därmed av nya miljökvalitetsnormer. Nuvarande status för Mälaren; östligaste delen (2009) är god ekologisk status, men uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormerna för Mälaren är God ekologisk status 2015, samt God kemisk status 2015, tidsfrist 2021 för TBT (Tributyltenn). Vid all samhällsplanering behöver åtgärder vidtas för att minska påverkan på sjön. Risk för höga vattenstånd De förväntade framtida klimatförändringarna bedöms bl.a. leda till ökad förekomst av extrem nederbörd och risk för kraftiga regn, vilket leder till ökad översvämningsrisk. Bedömningen enligt den dagvattenutredning som har gjorts (Tyréns ) är att planområdet ska kunna hantera dessa framtida nederbördsscenarier och därmed vare sig drabbas av översvämning eller bidra till att nedströms liggande områden översvämmas, genom att i möjligaste mån använda öppna tröga avrinningssystem. Se vidare under rubriken Dagvatten

14 Bebyggelse Planen föreskiver C1 för användningen Centrum, samlings- och föreningslokal. I bestämmelsen inryms möjligheten att anlägga kyrko-, motions- och idrottslokal med inslag av kontor och konferens. Byggnaden ska ligga intill Duvbergsvägen med entré vänd mot nordväst. Funktionerna integreras i en sammanhängande och skärmande huskropp i sluttning mot E4/E20. Byggnaden tillåts som högst byggas tre våningar och får uppta högst 2000 m2 BTA, ej inräknat tekniska anläggningar, parkering i garage eller däck. Som högst får totalhöjden bli 15 meter över markens genomsnittshöjd. Utöver de tre våningarna får även en pelare eller stapel uppföras. Den får som högst överstiga totalhöjden med två meter. Föreslagen byggnad sedd från nordöst respektive sydväst. Bild: arkitekt Shaho Goran Tillgänglighet Bebyggelsen på fastigheten ska utformas så att den uppfyller gällande krav för god tillgänglighet gällande såväl utomhus- som inomhusmiljön. Minst en gångväg mellan en byggnads entré och parkering, angöringsplats för bil, friytor och allmänna gångvägar ska kunna användas av en person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Gestaltning Byggnaden ska inge ett skyddande uttryck gentemot E4/E20. Huskroppar orienteras så att en lugnare gårdssida mot Duvbergsvägen kan uppnås. Gårdsmiljö, vistelseytor och parkering bör förses med grönska och kvalitativa material som inbjuder till en behaglig utevistelse. Bebyggelsen placeras i sluttningen från E4/E20 ner mot Duvbergsvägen och utförs i souterräng för att ta upp nivåskillnaden. Sektion genom byggnaden från Duvbergsvägen mot E4/E20. Bild: arkitekt Shaho Goran

15 Pelare eller stapel ska orienteras nära byggnadens högdel för att ge ett samlat intryck. Byggnadselement som sträcker sig över totalhöjden bör gestaltas diskret och i tillbakadraget läge. Intrycket av en framträdande takresning eller kupol bör balanseras av en kransgesims som löper runt hela byggnaden. Perspektiv över föreslagen byggnad sedd från norr, fasad mot Duvebergsvägen. En kransgesims löper runt hela byggnaden. Bild: arkitekt Shaho Goran Perspektiv över föreslagen byggnad sedd från söder, fasad mot E4/E20. En kransgesims löper runt hela byggnaden. Bild: arkitekt Shaho Goran Lek och rekreation Primära lek och rekreationsytor placeras med åtgärder för att begränsa störningar. Se även rubrikerna Gestaltning samt Störningar. Gator och trafik Gång- och cykeltrafik Utmed Duvbergsvägen finns idag ingen separerad gång- eller cykelväg. Det regionala cykelstråket leder från tunnelbanan vid Vårby gård längs med Vårby allé förbi Duvbergsvägen, men ej in på denna. Ytterligare en gångoch cykelbana går från tunnelbanan genom skogsområdet fram till Duvbergsvägen, väster om planområdet

16 Kollektivtrafik Närmsta tunnelbanestation är Vårby gård cirka 400 meter från planområdet. Vid Vårby gård går även bussarna 707 och 740, samt nattbussen 191. Buss 707 stannar även på station Mogårdsvägen, cirka 200 meter från planområdet. Buss 707 trafikerar sträckan Fruängen och Tumba station med en turtäthet på var 30:e minut. Buss 740 trafikerar sträckan Kungens kurva och Huddinge station. Turtätheten är var 15.e minut mellan 9-14, var 30:e minut därefter samt en gång i timmen efter 21. Nattbussen 191 trafikerar sträckan Sergels torg och Norsborg var 30-60:e minut mellan klockan på vardagar. Turtätheten på tunnelbanan är var femte minut under rusningstid och var 10-15:e minut annars. På vardagsnätter går tunnelbanan fram till klockan 01, och på helger hela nätterna i halvtimmestrafik. Biltrafik Den planerade fastigheten kommer att nås från Duvbergsvägen via Vårby Allé. Duvbergsvägen tillhör kommunens lokalvägnät och ingår i en 30-zon. Den befintliga bredden på Duvbergsvägen är drygt sex meter. Dagens trafikmängder på Duvbergsvägen ett vardagsmedeldygn är lågt, cirka 500 fordon/dygn. Trafiken till den nya bebyggelsen beräknas kunna inrymmas i dagens vägutrymme. Beskrivning av utformning enligt planförslaget Duvbergsvägen föreslås förses med en gångbana på norra sidan om vägen på sträckan mellan de befintliga gång- och cykelbanorna på Lysbojsvägen respektive Vårby Allé. Vid samlingslokalen bör Duvbergsvägen förses med ett hastighetssäkrat övergångsställe. Vägsektion för Duvbergsvägen, typ L1-16 -

17 Parkering, varumottagning, utfarter Parkering ska anordnas på kvartersmark enligt riktvärden i planbeskrivningen. Byggherren ska vid utbyggnaden redovisa hur tillräcklig parkering ordnas enligt följande riktvärden. P-tal för Huddinge kommun: Verksamhet Antal bilplatser Anmärkning Samlings- o kyrksalar Besökare 0,1-0,2 per sittplats Beroende på läge. Arbetande 0,3-0,6 per arbetande Beroende på läge. Situationsplan med placering av parkeringsplatser. Bild: arkitekt Shaho Goran Cirka 1 procent av platserna skall utformas för handikapptillgänglighet samt reserveras för detta ändamål. Boverkets byggregler, 3:122, anger att en angörings- eller parkeringsplats för rörelsehindrades fordon ska kunna ordnas inom 25 m gångavstånd från en sådan entré som ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, d.v.s. är placerad och utformad så att den kan användas av dessa personer. Cykelparkering ska anordnas på kvartersmark. Delar av planområdet är belagt med utfartsförbud. Max en utfart per fastighet får anläggas. Då verksamheten kommer dra mycket folk under koncentrerade tidpunkter bör den övre nivån av bilparkeringsriktvärdena tillämpas. Antal besökare beräknas bli 400 stycken under helger och högtider, samt därutöver

18 arbetande personer. För verksamheten beräknas därför minst 80 bilparkeringsplatser behövas. Störningar och risker Förorenad mark Inga kända markföroreningar finns inom området. Luft Planområdet är beläget nära E 4/E20. Idag finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft gällande bl.a. kvävedioxid, svaveldioxid, bly, kväveoxider, kolmonoxid, bensen, ozon och partiklar PM 10 och PM 2,5. Miljökvalitetsnormerna gäller utomhusluften överallt där människor vistas, med undantag av arbetsplatser (där bestämmelser om hälsa och säkerhet på arbetsplatser tillämpas och dit allmänheten inte har tillträde) samt väg- och tunnelbanetunnlar. För att undvika skador på hälsan och miljön finns normvärden för år, dygn och timmar. Svårast att klara är normerna för PM 10 och kvävedioxid, vid vägar och gator med mycket trafik är PM 10 -halterna ofta för höga. Den översiktliga kartläggningen av luftkvaliteten som utförs av Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund (http://slb.nu/lvf/) visar att miljökvalitetsnormerna för PM 10 överskrids meter från väg E4/E20 (år 2005). I planområdet ligger dygnsmedelvärdet för PM 10 på µg/m 3. Medelvärdet under det 36:e värsta dygnet får inte vara högre än 50 μg/m 3. Dygnsmedelvärdet för kvävedioxid ligger på µg/m 3 enligt den översiktliga karteringen. Gränsvärdet som inte får överskridas ligger för kvävedioxid på 60 µg/m 3. En luftkvalitetsutredning har genomförts för planområdet (Tyréns ). Denna utredning beskriver befintliga och framtida halter av kvävedioxid och PM 10 inom planområdet. Beräkningarna visar att det inte sker några överskridanden av miljökvalitetsnormerna inom planområdet i nuläget, men att det för PM 10 ligger nära i området intill trafikleden. Halterna klingar dock av snabbt med avståndet från vägen. Enligt dessa beräkningar ligger den högsta halten för kvävedioxid på 30 µg/m 3 inom planområdet. För PM 10 ligger den högsta halten på 9 µg/m 3. I dessa beräkningar har antagits en dubbdäcksandel under vintern på 70 % (dagens dubbdäcksandel). Förutom förväntad framtida trafikökning påverkas planområdet också av planerad utbyggnad av Förbifart Stockholm och Masmolänken. Påverkan kommer att ske, dels genom trafikökning och dels genom att vägen kommer närmare planområdet, genom den breddning av vägområdet som krävs för ett genomförande av vägprojekten. Utredningen redovisar de beräknade halterna av kvävedioxid och PM 10 för prognosår 2035 (det år då trafiklederna förväntas vara färdigutbyggda)

19 För kvävedioxid förväntas situationen inom planområdet att förbättras jämfört med nuläge trots trafikökning och vägutbyggnad. Detta beror på den förmodade tekniska utvecklingen, som innebär reduktioner av utsläpp av NOx från trafiken trots trafikökning. Högsta halt inom planområdet beräknas bli under ca 24 µg/m 3. För uppkomsten av partiklar PM 10 är slitagepartiklarna från dubbdäcksanvändning en stor bidragande faktor. Liksom i de båda miljökonsekvensbeskrivningarna för arbetsplanerna Masmolänken och Förbifart Stockholm blir slutsatsen att miljökvalitetsnormen för PM 10 kommer att innehållas i planområdet, endast om restriktioner införs mot dubbdäcksanvändning. Exakt vilken nivå som måste uppnås går inte att med säkerhet säga, men den ligger runt 50 % dubbdäcksanvändning eller lägre. I beräkningen för planområdet har en dubbdäcksanvändning på 50 % antagits. Högst halt av PM 10 inom planområdet blir då 13 µg/m 3. Med avseende på luftkvaliteten i planområdet bör den planerade samlingslokalen byggas och placeras så att dess fasad mot trafikleden kan tjäna som ytterligare sköld för luftföroreningar. Entréer och ventilationsuttag ska placeras så att luft tas från den sida som vetter bort från E4/E20. Detta regleras med en bestämmelse i planen. Luftutredningen tar inte hänsyn till bullerskärm och byggnad. I lä av bullerskärmen och byggnaden kommer luftföroreningssituationen och bullersituationen att vara bättre än vad beräkningarna visar. Lukt Vårbykrossen är belägen ca meter sydost om planområdet. Denna verksamhet kan ge upphov till luktstörningar. Se vidare under rubriken Buller och störningar från verksamheter. Buller Trafikbuller Planområdet är påverkat av trafikbuller från E4/E20. Vägen avskärmas av en ås som löper parallellt med vägen ca 4 meter högre än gatunivå. På åsen finns också ett bullerplank på ca. 2 meter. Krönet på bullerplanket är således ca 6 meter över vägbanan. Den planerade församlingslokalen är tänkt att fungera som samlingslokal för olika arrangemang, föreläsningar, studiecirklar, bönelokal, barn- och ungdomsaktiviteter mm. De riktvärden som man kan utgå ifrån är Naturvårdsverkets förslag till riktvärden vad avser övriga typer av lokaler och områden, annat än bostäder, såsom t.ex. arbetslokaler, vård- och undervisningslokaler i tätbebyggelse. För vård och undervisningslokaler: För arbetslokaler:

20 55 dba ekvivalentnivå utomhus dba ekvivalentnivå utomhus 1 30 dba ekvivalentnivå inomhus 40 dba ekvivalentnivå inomhus Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus; SOSFS 2005:6 (M) Maximalt ljud LAFmax1 45 db Ekvivalent ljud LAeqT2 30 db Tillämpningsområde Dessa allmänna råd gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum. De allmänna råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende. Ekvivalent ljudnivå 2m över mark i planområdet Nuläge FÖP Kungens kurva Förbifart Sthlm prognosår 2035 En översiktlig bullerutredning i samband med framtagande av FÖP:en för Kungens kurva, visar att de ekvivalenta bullernivåerna i nuläget (2008) ligger i intervallet dba i den del av planområdet som ligger närmast E4/E20 samt i västra delen av planområdet. I övriga delar ligger bullernivåerna i intervallet dba. Denna utredning har inte tagit hänsyn till befintligt bullerplank på 2 meter, vilket innebär att ljudmiljön är bättre än vad utredningen visar. Med utbyggd Förbifart Stockholm kommer vägen närmare planområdet. Den bullerkartering som redovisas i MKB:n för vägprojektet visar att bullernivåerna, med de bulleråtgärder som föreslagits dvs. vall och skärm på 5 meter, ligger i samma intervaller som nuläge. Det sker dock en ökning från dba till dba i delar av planområdet. Förbifart Stockholm har inte heller tagit med befintligt bullerskydd i sin beräkning. Bullernivåerna år 2035 blir således högre i området, jämfört med dagsläget. 1 Riktvärdena avser frifältsvärde utanför fönster/fasad eller till frifältsförhållanden korrigerade värden. Vidare avser värdena även uteplatser, lekplatser och balkonger etc. invid permanentbostäder och undervisningslokaler

21 Riktvärden inomhus ska alltid innehållas. I de delar av församlingslokalen som ska användas för bön och undervisning och övernattning är det riktvärdet 30 dba som ska innehållas. För övriga lokaler inomhus gäller riktvärdet 40 dba. Den typen av verksamhet som samlingslokalen utgör kan inte jämställas med vård - och undervisningslokal, där människor stadigvarande vistas. Det finns inga särskilda riktvärden för denna typ av verksamhet. De utomhusriktvärden som kan användas är för arbetslokaler. För ekvivalent ljudnivå utomhus gällande arbetslokaler ser riktvärdet 65 dba ut att innehållas. Ytor för ev. aktiviteter utomhus t.ex. lek och uteplats för grillning bör placeras nordväst om byggnaden i riktning mot Duvbergsvägen, detta både med avseende på luftkvalitet och bullerstörning. Med byggnaden som avskärmning bör man kunna åstadkomma uteplats som ligger i intervallet dba. Planen innehåller bestämmelserna Rum som används för bön och undervisning ska understiga bullernivån 30 dba. Övriga lokaler inomhus ska understiga 40 dba. På vistelseytor utomhus ska bullernivån understiga 65 dba. Ytorna närmast E4/E20 ska nyttjas för parkering och plantering men ej som vistelseytor. Buller och störningar från verksamheter Vårbykrossen är belägen ca meter sydost om planområdet. Där bedrivs två typer av verksamhet, bergkrossning och asfalttillverkning. Båda verksamheterna är till stor del säsongsbaserade och bedrivs framför allt vår, sommar och höst. Vårbykrossen har tillstånd för sin verksamhet till och om det fungerar bra och marken inte ska användas på annat sätt finns chans till förlängning. Det har förekommit klagomål på verksamheten, dels från andra verksamheter runt Vårbykrossen, men även från de boende norr om Duvbergsvägen. De klagomål som kommit till miljötillsynsavdelningen har framför allt handlat om: - Damning, då krossning av berg ger upphov till damm. - Lukt både krossning av berg och asfalttillverkning kan lukta. Lukt från krossningen minskas genom att dammet bekämpas, medan lukten från asfalttillverkningen är svårare att få bukt med. När bitumen upphettas luktar det. - Buller framför allt från krossningen, uppläggning av massor som ska krossas samt transporter till och från fastigheten. Från de boende har det främst varit bullerklagomål bl.a då det förekommit lastning och lossning av krossmaterial nattetid. Efter att denna verksamhet upphört har inga nya bullerklagomål inkommit från de boende. Klagomål på lukt har främst inkommit från företag i närheten av Vårbykrossen. NCC som bedriver verksamheten har vidtagit åtgärder efter inkomna klagomål och därefter har inga nya klagomål inkommit

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling DATUM DIARIENR 2014-02-10 SBN 2013-000490 1 (9) Planbeskrivning antagandehandling Tillägg till Detaljplan för Batteriet 6 Flemingsberg Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, feb 2014 SBN 2013-000490

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-08-18 Ändring av detaljplaner för Doterödsdalen, del av fastigheterna Holm 1:1, 1:5 Hällebäck 1:6 och Kopper 2:1 Stenungsund GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl.

Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Behovsbedömning av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. Tumba, februari 2015 Behovsbedömningen av detaljplan för Lugnet 26 m.fl. är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG

Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD VID TIONDEVÄGEN, FURUSKOG ANTAGANDEHANDLING 2002-08-12 Handläggare Birgitta Lööf Tel: 031-792 12 66 Antagen av kommunfullmäktige 2002-09-26 och lagakraftvunnen 2002-11-11 Diarienummer KS 294/2001-061 Detaljplan för FÖRENINGSGÅRD

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer