Planbeskrivning antagandehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning antagandehandling"

Transkript

1 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/ Dp 26-A-20 Planbeskrivning antagandehandling Planområdets ungefärliga avgränsning med vit kontur, gällande planer med röd och fastighetsgränser med blå kontur. Detaljplan för Samlingslokal Vårby Gård Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, augusti 2012 REV DEN 28 SEPTEMBER 2012

2 - 2 -

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 DETALJPLAN... 6 Planens syfte och huvuddrag... 6 Plandata... 7 Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden... 7 Tidigare ställningstaganden... 7 Regionplan... 7 Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Kungens Kurva... 7 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden... 8 Planuppdrag och program för detaljplanen... 9 Planens förenlighet med miljöbalken... 9 Behovsbedömning... 9 Planen... 9 Platsen Påverkan Sammanfattning och motiverat ställningstagande Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Natur Mark och vegetation Naturvärden Rekreation och friluftsliv Geologiska förhållanden Hydrologiska förhållanden Miljökvalitetsnormer för vatten Bebyggelse Tillgänglighet Gestaltning Lek och rekreation Gator och trafik Gång- och cykeltrafik Kollektivtrafik Biltrafik Beskrivning av utformning enligt planförslaget Parkering, varumottagning, utfarter Störningar och risker Förorenad mark Luft Lukt Buller Byggnadsfritt avstånd Farligt gods Teknisk försörjning Dagvatten Energiförsörjning Avfallshantering Räddningstjänst Reservat naturgasledning GENOMFÖRANDE

4 Organisatoriska frågor Planförfarande Tidplan Genomförandetid Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Avtal Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsbildning Ledningsrätt Gemensamhetsanläggningar Servitut Ekonomiska frågor Kommunalekonomiska konsekvenser Kostnader för fastighetsägarna Vatten och avlopp Gatukostnader Ersättning vid markförvärv/försäljning Bygglov Bygglovavgift Planavgift Fastighetsbildning El och tele m.m Tekniska frågor Tekniska utredningar Administrativa frågor

5 Sammanfattning Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att skapa möjlighet för uppförande av en samlingslokal för föreläsningar, studiecirklar, bönelokal, barn- och ungdomsaktiviteter mm. Behov av miljöbedömning Detaljplanen ger inte upphov till betydande miljöpåverkan. Genomförande Planarbetet sker med normalt förfarande och enligt PBL 2010 och förväntas vinna laga kraft tidigast 4 kvartalet Genomförandetiden är 5 år

6 Detaljplan Föreslagen byggnad sedd från nordväst, fasad mot Duvebergsvägen Bild: arkitekt Shaho Goran Planens syfte och huvuddrag Planen syftar till att skapa möjlighet för uppförande av en samlingslokal för Vårby Gård Islamiska Ungdoms- och Kulturförening. Anläggningen ska innehålla utrymmen för olika arrangemang, föreläsningar, studiecirklar, bönelokal, barn- och ungdomsaktiviteter mm. Utfart från församlingslokalen ska ske mot Duvbergsvägen. För verksamheten beräknas minst 80 bilparkeringsplatser behövas. Byggnaden ska ligga intill Duvbergsvägen med entré vänd mot nordväst. Funktionerna integreras i en sammanhängande och skärmande huskropp i sluttning mot E4/E20. Huskroppar orienteras så att en lugnare gårdssida mot Duvbergsvägen kan uppnås. Gårdsmiljö, vistelseytor och parkering bör förses med grönska och kvalitativa material som inbjuder till en behaglig utevistelse. Pelare eller stapel ska orienteras nära byggnadens högdel för att ge ett samlat intryck. Byggnadselement som sträcker sig över byggnadshöjden bör gestaltas diskret och i tillbakadraget läge. Intrycket av en framträdande takresning eller kupol bör balanseras av en kransgesims som löper runt hela byggnaden. Med avseende på luftkvaliteten i planområdet ska samlingslokalen byggas och placeras så att dess fasad mot trafikleden kan tjäna som ytterligare sköld för luftföroreningar. Entréer och ventilationsuttag ska placeras så att luft tas från den sida som vetter bort från E4/E

7 Rum som används för bön och undervisning ska understiga bullernivån 30 dba. Övriga lokaler inomhus ska understiga 40 dba. På vistelseytor utomhus ska bullernivån understiga 65 dba. Planområdets byggrätt ligger på ca 50 m avstånd från E4/E20. Om E4/E20 breddas i enlighet med pågående arbetsplan minskas avståndet till 35 m. I båda fallen klaras därmed riskanalysens rekommenderade skyddsavstånd. Den mark inom planområdet som ligger närmare regleras av denna anledning med byggnadsförbud. Egenskapsbestämmelser påbjuder därutöver att området utnyttjas som parkering och för plantering, trädplantering eller annan skärmande växtlighet mot E4/E22. Plandata Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden Planområdet ligger ca 500 m söder om Vårby gård ca 700 m från Kungens kurva. Avståndet till Huddinge centrum är ca 7 km. Orådets avgränsning är direkt mellan Duvbergsvägen i nordväst och E4/E20 i sydöst. I nordöst och sydväst angränsar planområdet till mindre parkmarker, se karta sidan 1. Planen omfattar ca 0,5 hektar (4991kvm) av fastigheten Vårby gård 1:1. Marken är i kommunal ägo. Tidigare ställningstaganden Regionplan Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, regionplan för Stockholms län, anger området som Regional stadsbygd med utvecklingspotential. Översiktsplan, Fördjupad översiktsplan för Kungens Kurva I Översiktsplan 2000 antagen i december 2001 redovisas den största delen av området som Pågående markanvändning, i detta fall grönområde. Ett reservat för naturgasledning löper längs med E4/E20 i områdets södra del och ett reservat för fjärrvärme i dess norra. Förslaget avviker därmed från gällande översiktsplan

8 Översiktsplan 2000, Planområdets läge markerat med röd punkt. I samrådsförslaget för Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva, mars 2010, redovisas området som Kontor/Upplevelser/Icke störande verksamheter. Fördjupad översiktsplan för Kungens kurva, Planområdets läge markerat med röd punkt. Föreslagen användning bedöms därmed förenlig med Fördjupad översiktsplan för Kungens Kurva. Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden Området är planlagt med stadsplan för Bastubacken mm, fastställd (26-A-18). Planen medger Park/allmän plats för samt område för motortrafik. Genomförandetiden har gått ut. I samband med Trafikverkets framtagande av arbetsplanen för Förbifart Stockholm (E4/E20) upphäver eller ersätter Huddinge kommun delar av de detaljplaner som berörs. Detta berör delar av Stadsplan för Bastubacken - 8 -

9 mm. Området direkt angränsande söder om föreliggande planförslag upphävs i samband med detta. Planuppdrag och program för detaljplanen Projektet finns med i projektplanen Projekt-PM har stämts av i styrgruppen Plansam och reviderats därefter. Planprogram för Vårby gård, har legat till grund för programsamråd under februari april En särskild programsamrådsredogörelse har upprättats. Programmet betecknar marken som Arbetsområden. Nedan, utdrag ur programmet: Områdena ligger vid Vårby gårds östra infart och är det man möter när man kör av E4/E20 vid den norra avfarten. Ett verksamhetsområde skulle kunna ta plats på slänten mot E4:an, ömse sidor om bebyggd fastighet. En påbyggnad på befintligt parkeringshus (samt mark intill) skulle bättre annonsera Vårby gård. På parkeringshuset och mark intill skulle ca fyra våningar vara rimligt för det södra delområdet. Hänsyn tas till befintligt bostadsområde. En framtida Duvbergsled parallellt med E4:an kan påverka möjligheterna att bygga i slänten. Bebyggelse kan med fördel utformas så att de skärmar av bullret från E4/E20. Detta skulle medföra att bullersituationen skulle förbättras för både bakomliggande bostadsbebyggelse och Duvbergasskogen. Bebyggelsen blir bullerutsatt. För arbetslokaler gäller 40 db ekvivalentnivå inomhus. Föreslagen detaljplan bedöms förenlig med programmets inriktning. Planens förenlighet med miljöbalken Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden enligt miljöbalken 3 och 4 kap. Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer enligt miljöbalkens 5 kap 3. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft, vattenförekomster, fisk och musselvatten samt omgivningsbuller. Behovsbedömning Enligt 4 kap.34 Plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan upprättas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Med beaktande av kriterierna i bilaga 2 och 4 i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, ska kommunen göra en behovsbedömning och ta ställning till om ett genomförande medför en betydande miljöpåverkan eller inte. Planen Planen syftar till att skapa möjlighet för uppförande av en samlingslokal för Vårby Gård Islamiska Ungdoms- och Kulturförening. Anläggningen ska - 9 -

10 innehålla utrymmen för olika arrangemang, föreläsningar, studiecirklar, bönelokal, barn- och ungdomsaktiviteter mm. Detaljplanen ligger i nära anslutning till E4/E20 vilket medför risk för trafikbullerstörningar, försämrad luftkvalitet samt risk- och säkerhetsfrågor. Detaljplanen ligger nära Vårbykrossen där störningar från verksamheten i form av damning, luktstörningar och buller kan uppkomma. Klagomål har förekommit från de boende samt verksamheter i närområdet, dessa har åtgärdats. De störningar som Vårbykrossen kan medföra, kan komma att ge upphov till störningar för den typ av verksamhet som församlingslokalen ska innehålla. Platsen Större delen av detaljplaneområdet består av gräsbevuxen naturmark, som tidigare har använts till kolonilotter. Det finns inga utpekade natur - eller rekreationsvärden i planområdet. Påverkan Planområdet är påverkat av trafikbuller och luftföroreningar på grund av närheten till E4/E20. Den planerade utbyggnaden av Förbifart Stockholm medför att E4/20 kommer närmare planområdet i jämförelse med nuläget, vilket medför ytterligare försämrad luftkvalitet och risk för ökad trafikbullerstörning. De riktvärden för trafikbuller som gäller för den verksamhet som planeras ser ut att innehållas enligt den översiktliga bullerkarteringen. Den översiktliga kartläggningen av luftkvaliteten som utförs av Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund visar inget överskridande av miljökvalitetsnormerna för luft. PM10 halten ligger nära gränsvärdet enligt den översiktliga kartläggningen. En fördjupad luftutredning har genomförts. Enligt den utredningen sker inget överskridande av miljökvalitetsnormerna. Med utbyggd Förbifart Stockholm finns risk för överskridande av PM 10 om inte dubbdäcksanvändningen minskar till under 50 % jämfört med dagens användning som ligger på 70 %. Detaljplanen medför ökat flöde av dagvatten. En dagvattenutredning har genomförts vilken redovisar att flödet bedöms fördubblas med föreslagen exploatering. Med de åtgärder för hantering av dagvatten, bl.a svackdiken och avledning och infiltration av takdagvatten som föreslås i utredningen, kan avrinningen/flödena bibehållas på ungefärligen samma nivå som i nuläget. Trafikverkets önskemål om avstånd mellan väg och planområdesgräns understigs vid framtida breddning av E4/E20 med fem meter. Enligt arbetsplanen ska dike, vall och bullerplank uppföras mellan väg och planområde. Med detta torde underskridande av Trafikverkets avstånd på 25 m ha mindre betydelse

11 E4/E20 är rekommenderad väg för transporter med farligt gods och utgör primär transportväg för farligt gods. Huddinge kommun har tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund gjort en bedömning av riskerna. Planområdets byggrätt ligger på ca 50 m avstånd från E4/E20. Om E4/E20 breddas i enlighet med pågående arbetsplan minskas avståndet till 35 m. I båda fallen klaras skyddsavstånd. Sammanfattning och motiverat ställningstagande Med ovanstående behovsbedömning som grund bedöms att detaljplanen inte leder till betydande miljöpåverkan och således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning genomföras

12 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Natur Mark och vegetation Planområdet ligger nordväst om E4/E20. Närmast vägen och i sydvästra delen av planområdet finns en gles trädridå med mestadels lövträd. Planområdet sluttar ned mot Duvbergsvägen, nordväst om planområdet. Större delen av detaljplaneområdet består av gräsbevuxen naturmark, som tidigare har använts till kolonilotter. Naturvärden Det finns inga utpekade naturvärden inom detaljplanen eller i angränsande områden. Rekreation och friluftsliv Planområdet är bullerstört då det ligger bredvid E4/20. Området är planlagt för park och har tidigare använts till kolonilotter. Geologiska förhållanden Enligt Översiktlig byggnadsgeologisk karta över Huddinge kommun (Miljöteknik Sven Tyrén AB, 1975) består kvartersmarken huvudsakligen av lös jord (lerjord utan genomgående torrskorpa). Markradon Enligt Huddinge kommuns radonkartering (1984), är programområdet normalriskområde för radon. Hydrologiska förhållanden Planområdets ytvatten avrinner till Mälaren. Området sluttar från sydost (E4/E20) ned mot Duvbergsvägen i nordväst. Marken består till stor delar av lerjord enligt den översiktliga karteringen. Ingen detaljerad geoteknisk undersökning är gjord, men generellt är möjligheterna till infiltration sämre i lera. Längs med Duvbergsvägen löper ett dike som samlar upp planområdets avrinning. Mälaren är en recipient med varierad känslighet. Enligt Stockholms stads dagvattenstrategi från 2002, klassas Mälaren som mindre känslig recipient, med undantaget av de delar som ingår i vattenskyddsområdet för Mälaren. Mälaren är dricksvattentäkt och östra Mälaren är vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Planområdet ingår i den sekundära skyddszonen. Skyddsföreskrifterna innebär bl.a. att utsläpp av förorenat dagvatten från exempelvis parkeringsplatser inte får ske direkt till ytvattnet utan rening. Se vidare under rubriken Dagvatten

13 Miljökvalitetsnormer för vatten EU:s vattendirektiv syftar bland annat till ett långsiktigt skydd för alla typer av vatten. Målet är en god vattenstatus, bevarad och förbättrad vattenkvalitet, samt ingen försämring, senast år Alla vatten omfattas, men av praktiska skäl finns en nedre storleksgräns för vilka vatten som beskrivs och får fastställda miljökvalitetsnormer inom ramen för vattenförvaltningen. Den minsta enheten benämns vattenförekomst. Mälaren är en vattenförekomst enligt vattenförvaltningsförordningen, som införlivar EU:s vattendirektiv i Sverige. Mälaren omfattas därmed av nya miljökvalitetsnormer. Nuvarande status för Mälaren; östligaste delen (2009) är god ekologisk status, men uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormerna för Mälaren är God ekologisk status 2015, samt God kemisk status 2015, tidsfrist 2021 för TBT (Tributyltenn). Vid all samhällsplanering behöver åtgärder vidtas för att minska påverkan på sjön. Risk för höga vattenstånd De förväntade framtida klimatförändringarna bedöms bl.a. leda till ökad förekomst av extrem nederbörd och risk för kraftiga regn, vilket leder till ökad översvämningsrisk. Bedömningen enligt den dagvattenutredning som har gjorts (Tyréns ) är att planområdet ska kunna hantera dessa framtida nederbördsscenarier och därmed vare sig drabbas av översvämning eller bidra till att nedströms liggande områden översvämmas, genom att i möjligaste mån använda öppna tröga avrinningssystem. Se vidare under rubriken Dagvatten

14 Bebyggelse Planen föreskiver C1 för användningen Centrum, samlings- och föreningslokal. I bestämmelsen inryms möjligheten att anlägga kyrko-, motions- och idrottslokal med inslag av kontor och konferens. Byggnaden ska ligga intill Duvbergsvägen med entré vänd mot nordväst. Funktionerna integreras i en sammanhängande och skärmande huskropp i sluttning mot E4/E20. Byggnaden tillåts som högst byggas tre våningar och får uppta högst 2000 m2 BTA, ej inräknat tekniska anläggningar, parkering i garage eller däck. Som högst får totalhöjden bli 15 meter över markens genomsnittshöjd. Utöver de tre våningarna får även en pelare eller stapel uppföras. Den får som högst överstiga totalhöjden med två meter. Föreslagen byggnad sedd från nordöst respektive sydväst. Bild: arkitekt Shaho Goran Tillgänglighet Bebyggelsen på fastigheten ska utformas så att den uppfyller gällande krav för god tillgänglighet gällande såväl utomhus- som inomhusmiljön. Minst en gångväg mellan en byggnads entré och parkering, angöringsplats för bil, friytor och allmänna gångvägar ska kunna användas av en person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Gestaltning Byggnaden ska inge ett skyddande uttryck gentemot E4/E20. Huskroppar orienteras så att en lugnare gårdssida mot Duvbergsvägen kan uppnås. Gårdsmiljö, vistelseytor och parkering bör förses med grönska och kvalitativa material som inbjuder till en behaglig utevistelse. Bebyggelsen placeras i sluttningen från E4/E20 ner mot Duvbergsvägen och utförs i souterräng för att ta upp nivåskillnaden. Sektion genom byggnaden från Duvbergsvägen mot E4/E20. Bild: arkitekt Shaho Goran

15 Pelare eller stapel ska orienteras nära byggnadens högdel för att ge ett samlat intryck. Byggnadselement som sträcker sig över totalhöjden bör gestaltas diskret och i tillbakadraget läge. Intrycket av en framträdande takresning eller kupol bör balanseras av en kransgesims som löper runt hela byggnaden. Perspektiv över föreslagen byggnad sedd från norr, fasad mot Duvebergsvägen. En kransgesims löper runt hela byggnaden. Bild: arkitekt Shaho Goran Perspektiv över föreslagen byggnad sedd från söder, fasad mot E4/E20. En kransgesims löper runt hela byggnaden. Bild: arkitekt Shaho Goran Lek och rekreation Primära lek och rekreationsytor placeras med åtgärder för att begränsa störningar. Se även rubrikerna Gestaltning samt Störningar. Gator och trafik Gång- och cykeltrafik Utmed Duvbergsvägen finns idag ingen separerad gång- eller cykelväg. Det regionala cykelstråket leder från tunnelbanan vid Vårby gård längs med Vårby allé förbi Duvbergsvägen, men ej in på denna. Ytterligare en gångoch cykelbana går från tunnelbanan genom skogsområdet fram till Duvbergsvägen, väster om planområdet

16 Kollektivtrafik Närmsta tunnelbanestation är Vårby gård cirka 400 meter från planområdet. Vid Vårby gård går även bussarna 707 och 740, samt nattbussen 191. Buss 707 stannar även på station Mogårdsvägen, cirka 200 meter från planområdet. Buss 707 trafikerar sträckan Fruängen och Tumba station med en turtäthet på var 30:e minut. Buss 740 trafikerar sträckan Kungens kurva och Huddinge station. Turtätheten är var 15.e minut mellan 9-14, var 30:e minut därefter samt en gång i timmen efter 21. Nattbussen 191 trafikerar sträckan Sergels torg och Norsborg var 30-60:e minut mellan klockan på vardagar. Turtätheten på tunnelbanan är var femte minut under rusningstid och var 10-15:e minut annars. På vardagsnätter går tunnelbanan fram till klockan 01, och på helger hela nätterna i halvtimmestrafik. Biltrafik Den planerade fastigheten kommer att nås från Duvbergsvägen via Vårby Allé. Duvbergsvägen tillhör kommunens lokalvägnät och ingår i en 30-zon. Den befintliga bredden på Duvbergsvägen är drygt sex meter. Dagens trafikmängder på Duvbergsvägen ett vardagsmedeldygn är lågt, cirka 500 fordon/dygn. Trafiken till den nya bebyggelsen beräknas kunna inrymmas i dagens vägutrymme. Beskrivning av utformning enligt planförslaget Duvbergsvägen föreslås förses med en gångbana på norra sidan om vägen på sträckan mellan de befintliga gång- och cykelbanorna på Lysbojsvägen respektive Vårby Allé. Vid samlingslokalen bör Duvbergsvägen förses med ett hastighetssäkrat övergångsställe. Vägsektion för Duvbergsvägen, typ L1-16 -

17 Parkering, varumottagning, utfarter Parkering ska anordnas på kvartersmark enligt riktvärden i planbeskrivningen. Byggherren ska vid utbyggnaden redovisa hur tillräcklig parkering ordnas enligt följande riktvärden. P-tal för Huddinge kommun: Verksamhet Antal bilplatser Anmärkning Samlings- o kyrksalar Besökare 0,1-0,2 per sittplats Beroende på läge. Arbetande 0,3-0,6 per arbetande Beroende på läge. Situationsplan med placering av parkeringsplatser. Bild: arkitekt Shaho Goran Cirka 1 procent av platserna skall utformas för handikapptillgänglighet samt reserveras för detta ändamål. Boverkets byggregler, 3:122, anger att en angörings- eller parkeringsplats för rörelsehindrades fordon ska kunna ordnas inom 25 m gångavstånd från en sådan entré som ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, d.v.s. är placerad och utformad så att den kan användas av dessa personer. Cykelparkering ska anordnas på kvartersmark. Delar av planområdet är belagt med utfartsförbud. Max en utfart per fastighet får anläggas. Då verksamheten kommer dra mycket folk under koncentrerade tidpunkter bör den övre nivån av bilparkeringsriktvärdena tillämpas. Antal besökare beräknas bli 400 stycken under helger och högtider, samt därutöver

18 arbetande personer. För verksamheten beräknas därför minst 80 bilparkeringsplatser behövas. Störningar och risker Förorenad mark Inga kända markföroreningar finns inom området. Luft Planområdet är beläget nära E 4/E20. Idag finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft gällande bl.a. kvävedioxid, svaveldioxid, bly, kväveoxider, kolmonoxid, bensen, ozon och partiklar PM 10 och PM 2,5. Miljökvalitetsnormerna gäller utomhusluften överallt där människor vistas, med undantag av arbetsplatser (där bestämmelser om hälsa och säkerhet på arbetsplatser tillämpas och dit allmänheten inte har tillträde) samt väg- och tunnelbanetunnlar. För att undvika skador på hälsan och miljön finns normvärden för år, dygn och timmar. Svårast att klara är normerna för PM 10 och kvävedioxid, vid vägar och gator med mycket trafik är PM 10 -halterna ofta för höga. Den översiktliga kartläggningen av luftkvaliteten som utförs av Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund (http://slb.nu/lvf/) visar att miljökvalitetsnormerna för PM 10 överskrids meter från väg E4/E20 (år 2005). I planområdet ligger dygnsmedelvärdet för PM 10 på µg/m 3. Medelvärdet under det 36:e värsta dygnet får inte vara högre än 50 μg/m 3. Dygnsmedelvärdet för kvävedioxid ligger på µg/m 3 enligt den översiktliga karteringen. Gränsvärdet som inte får överskridas ligger för kvävedioxid på 60 µg/m 3. En luftkvalitetsutredning har genomförts för planområdet (Tyréns ). Denna utredning beskriver befintliga och framtida halter av kvävedioxid och PM 10 inom planområdet. Beräkningarna visar att det inte sker några överskridanden av miljökvalitetsnormerna inom planområdet i nuläget, men att det för PM 10 ligger nära i området intill trafikleden. Halterna klingar dock av snabbt med avståndet från vägen. Enligt dessa beräkningar ligger den högsta halten för kvävedioxid på 30 µg/m 3 inom planområdet. För PM 10 ligger den högsta halten på 9 µg/m 3. I dessa beräkningar har antagits en dubbdäcksandel under vintern på 70 % (dagens dubbdäcksandel). Förutom förväntad framtida trafikökning påverkas planområdet också av planerad utbyggnad av Förbifart Stockholm och Masmolänken. Påverkan kommer att ske, dels genom trafikökning och dels genom att vägen kommer närmare planområdet, genom den breddning av vägområdet som krävs för ett genomförande av vägprojekten. Utredningen redovisar de beräknade halterna av kvävedioxid och PM 10 för prognosår 2035 (det år då trafiklederna förväntas vara färdigutbyggda)

19 För kvävedioxid förväntas situationen inom planområdet att förbättras jämfört med nuläge trots trafikökning och vägutbyggnad. Detta beror på den förmodade tekniska utvecklingen, som innebär reduktioner av utsläpp av NOx från trafiken trots trafikökning. Högsta halt inom planområdet beräknas bli under ca 24 µg/m 3. För uppkomsten av partiklar PM 10 är slitagepartiklarna från dubbdäcksanvändning en stor bidragande faktor. Liksom i de båda miljökonsekvensbeskrivningarna för arbetsplanerna Masmolänken och Förbifart Stockholm blir slutsatsen att miljökvalitetsnormen för PM 10 kommer att innehållas i planområdet, endast om restriktioner införs mot dubbdäcksanvändning. Exakt vilken nivå som måste uppnås går inte att med säkerhet säga, men den ligger runt 50 % dubbdäcksanvändning eller lägre. I beräkningen för planområdet har en dubbdäcksanvändning på 50 % antagits. Högst halt av PM 10 inom planområdet blir då 13 µg/m 3. Med avseende på luftkvaliteten i planområdet bör den planerade samlingslokalen byggas och placeras så att dess fasad mot trafikleden kan tjäna som ytterligare sköld för luftföroreningar. Entréer och ventilationsuttag ska placeras så att luft tas från den sida som vetter bort från E4/E20. Detta regleras med en bestämmelse i planen. Luftutredningen tar inte hänsyn till bullerskärm och byggnad. I lä av bullerskärmen och byggnaden kommer luftföroreningssituationen och bullersituationen att vara bättre än vad beräkningarna visar. Lukt Vårbykrossen är belägen ca meter sydost om planområdet. Denna verksamhet kan ge upphov till luktstörningar. Se vidare under rubriken Buller och störningar från verksamheter. Buller Trafikbuller Planområdet är påverkat av trafikbuller från E4/E20. Vägen avskärmas av en ås som löper parallellt med vägen ca 4 meter högre än gatunivå. På åsen finns också ett bullerplank på ca. 2 meter. Krönet på bullerplanket är således ca 6 meter över vägbanan. Den planerade församlingslokalen är tänkt att fungera som samlingslokal för olika arrangemang, föreläsningar, studiecirklar, bönelokal, barn- och ungdomsaktiviteter mm. De riktvärden som man kan utgå ifrån är Naturvårdsverkets förslag till riktvärden vad avser övriga typer av lokaler och områden, annat än bostäder, såsom t.ex. arbetslokaler, vård- och undervisningslokaler i tätbebyggelse. För vård och undervisningslokaler: För arbetslokaler:

20 55 dba ekvivalentnivå utomhus dba ekvivalentnivå utomhus 1 30 dba ekvivalentnivå inomhus 40 dba ekvivalentnivå inomhus Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus; SOSFS 2005:6 (M) Maximalt ljud LAFmax1 45 db Ekvivalent ljud LAeqT2 30 db Tillämpningsområde Dessa allmänna råd gäller för bostadsrum i permanentbostäder och fritidshus. Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig samvaro och matrum som används som sovrum. De allmänna råden gäller även för lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende. Ekvivalent ljudnivå 2m över mark i planområdet Nuläge FÖP Kungens kurva Förbifart Sthlm prognosår 2035 En översiktlig bullerutredning i samband med framtagande av FÖP:en för Kungens kurva, visar att de ekvivalenta bullernivåerna i nuläget (2008) ligger i intervallet dba i den del av planområdet som ligger närmast E4/E20 samt i västra delen av planområdet. I övriga delar ligger bullernivåerna i intervallet dba. Denna utredning har inte tagit hänsyn till befintligt bullerplank på 2 meter, vilket innebär att ljudmiljön är bättre än vad utredningen visar. Med utbyggd Förbifart Stockholm kommer vägen närmare planområdet. Den bullerkartering som redovisas i MKB:n för vägprojektet visar att bullernivåerna, med de bulleråtgärder som föreslagits dvs. vall och skärm på 5 meter, ligger i samma intervaller som nuläge. Det sker dock en ökning från dba till dba i delar av planområdet. Förbifart Stockholm har inte heller tagit med befintligt bullerskydd i sin beräkning. Bullernivåerna år 2035 blir således högre i området, jämfört med dagsläget. 1 Riktvärdena avser frifältsvärde utanför fönster/fasad eller till frifältsförhållanden korrigerade värden. Vidare avser värdena även uteplatser, lekplatser och balkonger etc. invid permanentbostäder och undervisningslokaler

21 Riktvärden inomhus ska alltid innehållas. I de delar av församlingslokalen som ska användas för bön och undervisning och övernattning är det riktvärdet 30 dba som ska innehållas. För övriga lokaler inomhus gäller riktvärdet 40 dba. Den typen av verksamhet som samlingslokalen utgör kan inte jämställas med vård - och undervisningslokal, där människor stadigvarande vistas. Det finns inga särskilda riktvärden för denna typ av verksamhet. De utomhusriktvärden som kan användas är för arbetslokaler. För ekvivalent ljudnivå utomhus gällande arbetslokaler ser riktvärdet 65 dba ut att innehållas. Ytor för ev. aktiviteter utomhus t.ex. lek och uteplats för grillning bör placeras nordväst om byggnaden i riktning mot Duvbergsvägen, detta både med avseende på luftkvalitet och bullerstörning. Med byggnaden som avskärmning bör man kunna åstadkomma uteplats som ligger i intervallet dba. Planen innehåller bestämmelserna Rum som används för bön och undervisning ska understiga bullernivån 30 dba. Övriga lokaler inomhus ska understiga 40 dba. På vistelseytor utomhus ska bullernivån understiga 65 dba. Ytorna närmast E4/E20 ska nyttjas för parkering och plantering men ej som vistelseytor. Buller och störningar från verksamheter Vårbykrossen är belägen ca meter sydost om planområdet. Där bedrivs två typer av verksamhet, bergkrossning och asfalttillverkning. Båda verksamheterna är till stor del säsongsbaserade och bedrivs framför allt vår, sommar och höst. Vårbykrossen har tillstånd för sin verksamhet till och om det fungerar bra och marken inte ska användas på annat sätt finns chans till förlängning. Det har förekommit klagomål på verksamheten, dels från andra verksamheter runt Vårbykrossen, men även från de boende norr om Duvbergsvägen. De klagomål som kommit till miljötillsynsavdelningen har framför allt handlat om: - Damning, då krossning av berg ger upphov till damm. - Lukt både krossning av berg och asfalttillverkning kan lukta. Lukt från krossningen minskas genom att dammet bekämpas, medan lukten från asfalttillverkningen är svårare att få bukt med. När bitumen upphettas luktar det. - Buller framför allt från krossningen, uppläggning av massor som ska krossas samt transporter till och från fastigheten. Från de boende har det främst varit bullerklagomål bl.a då det förekommit lastning och lossning av krossmaterial nattetid. Efter att denna verksamhet upphört har inga nya bullerklagomål inkommit från de boende. Klagomål på lukt har främst inkommit från företag i närheten av Vårbykrossen. NCC som bedriver verksamheten har vidtagit åtgärder efter inkomna klagomål och därefter har inga nya klagomål inkommit

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan

detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANTAGANDEHANDLING detaljplan för FALLEBERGET samt upphävande av detaljplan ANSATSEN 1, LUFTFÄRDEN 1, NEDSLAGET 1, UTHOPPET 1, 2, OCH 3 samt del av ARVIKA-VIK 2:14 och BACKHOPPAREN 1 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013

SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911. inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 SOLNA STAD Normalt förfarande 1 (13) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-09-10 SBN/2010:911 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för kv Stenhöga inom stadsdelen Huvudsta, upprättad i september 2013 Handlingar

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50

GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Mjölbyvägen Backasand Planområde Åby 6:27 Ödeshög Åby 6:26 Åby 6:142 Väg 50 Diarienummer 499/12-214 GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2013-03-22 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av Åby 6:26 (Fårbetet) Ödeshögs kommun Mjölbyvägen Backasand Åby 6:27 Planområde Ödeshög Åby

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer